A középkori lovagi kultúra

2007. júl. 20. | |

| írta: Rácz Piroska | olvasva: 50224
A lovagi kultúra kialakulásának alapvető feltétele a helyhez kötött királyi u vartartás volt! a"i #agyarországon először $$$. %éla &''72( '')*+ uralko ása alatt jött létre. A király a k,lön-öző pénzjöve el"ei-ől ( a .k! -ányajog! st-. ( po"pás királyi székhelyeket alak/tott ki! "elyek kivál. otthont tere"tettek a lovagi kultúra létrejöttének.

A lovagi kultúra kialakulása
A lovagi kultúra kialakulásának alapvető feltétele a helyhez kötött királyi u vartartás volt! a"i #agyarországon először $$$. %éla &''72( '')*+ uralko ása alatt jött létre. A király a k,lön-öző pénzjöve el"ei-ől ( a .k! -ányajog! st-. ( po"pás királyi székhelyeket alak/tott ki! "elyek kivál. otthont tere"tettek a lovagi kultúra létrejöttének. Az első ilyen királyi székhely 0sztergo" volt! "aj a tatárjárás után $1. %éla %u át! késő-- 2ároly 3.-ert pe ig 1isegrá ot választotta ki u vara sz/nhelyé,l. 4agy 5ajos felváltva 1isegrá on és %u án tartotta u varát6 7sig"on i ejé-en pe ig véglegesen %u a vált a "agyar királyok székvárosává. A királyi u var lovagi kultúrájának fejlő ése a király hatal"i súlyának! illetve a ne"zetközi kap8solatok intenzitásának f,ggvénye volt. 2ároly 3.-ert uralko ásának utols. évtize étől kez ve a '9. száza ra a "agyarok k,lföl i kap8solatainak virágzása jelle"ző. A k,lön-öző ne"zetiség: királynék &pl.; az olasz 0stei %eatri<! $$. 0n re egyik felesége+ tekintélyes k/sérettel érkeztek #agyarországra =0ur.pa legfényese-- lovagi központjai-.l>! illetve "aga a "agyar királyi u var is az uralko .k ke velt találkoz. helye volt. ?él ául 2ároly 3.-ert uralko ása alatt '@@A(-en #agyarországon ren ezték "eg a lengyel és 8seh király részvételével a visegrá i kongresszust vagy '@)*(-an is %u án gy:lt össze az eur.pai lovagság utols. nagy seregsze"léjére6 uralko .k! her8egek! "arsallok! 4yugat(0ur.pa lovagjainak legjava jelent "eg! hogy a "agyar király vezetésével részt vegyen a török ellen in /tott keresztes ha járat-an. 0nnek a szerteágaz. ne"zetközi kap8solatren szernek köszönhető! hogy a nyugat(eur.pai lovagi életfor"a! szokások! kultúra és ":vészet "eghonoso ott #agyarországon is. Az ilyen találkoz.k alkal"ával pe ig ter"észetesen lovagi tornák! -ajv/vások! lako"ák! va ászatok! soly"ászat! tán8ok és egyé- látványosságok sz.rakoztatták az egy-egy:lteket! ":vészeti progra"okkal &költészet! ének+ f:szerezve. 4yugat(eur.pai "intára "egalakultak a "agyar u vari lovagren ek is! "int pél ául a Bzent Cyörgy lovagren '@2*(-an. 2ialakult a szent és hősi lovagi esz"ények kultusza; a sátánt pokol-a tasz/t. Bzent #ihály arkangyalé! a sárkányölő Bzent Cyörgyé! e legfőképpen a pogányokon "in ig győzel"et arat. Bzent 5ászl. királyé. D lett a "agyar lovagkirályok legfő-- esz"ényképe! 4agy 5ajos is élete legfő-- 8éljának azt tekintette! hogy az ő nyo"á-a lépjen. A hősi lovagi esz"ények "ellől azon-an ne" hiányozhatott a he oniz"us se"! a féktelen életélvezet! a szerel"i kalan és ki8sapongás. Ee "/g a '@. száza elején "in ez 8sak egy sz:k u vari elitnek az életfor"ája! a ig két évszáza "úlva 7sig"on környezete "ár a ne"zetközi -otránykr.nikák gyakori té"ája. #in e"ellett a "agyar lovagi kultúrának fontos történel"i szerepe is volt. Az ősi kultúra

elsorva ása után ugyanis ez hozott először világi sz/nt a "agyar ":velő és-e. A föl i élet "egszép/tésére! élvezetére val. törekvések a középkori fejlő és pozit/v jelenségei! azon-an ezt az életsze"léletet is áthatotta a vallásosság. Az u vari és lovagi kultúra értékeiről! ere "ényeiről elsősor-an a ":vészi! vala"int iro al"i alkotások tanúsko nak.

Az u vari ":vészet
Az u vari ":vészet kez etét $$$. %éla esztergo"i királyi palotájának ép/tkezései jelentik. Az ép/tészet-en is! "int a ":vészet egyé- ter,letein az akkor leg"agasa-- szint:nek szá"/t. fran8ia hatás érvényes,lt. A tatárjárás után elin ultak a nagysza-ású várép/tkezések! ekkor ép,ltek fel a lak.tornyok &pl.; 1isegrá ! Bárospatak! Fren8sén! B,"eg! Gsesznek vagy 4agyvázsony+! "elyeket a '9. száza -an igyekeztek lu<usigényeknek "egfelelően átalak/tani és ki-őv/teni. Az Anjouk visegrá i és -u ai palotái! vala"int 4agy 5ajos i.sgyőri királyi várkastélya "ár a kényese-/zlés kielég/tésére is alkal"asak voltak. A "agyarországi ":vészet H$1. száza -an elért "agas sz/nvonalát 2olozsvári #árton és Cyörgy alkotásai tanús/tják! akik "egfor"álták Bzent $stván és Bzent $"re! "aj '@7@(-an Bzent Cyörgy szo-rát! vég,l Bzent 5ászl. lovas szo-rát &'@)0+. &Az ere eti Bzent Cyörgy szo-or "a ?rágá-an a Bzent 1en8el téren láthat.! val.sz/n:leg 4agy 5ajos aján ékozta $1. 2ároly né"et(r."ai 8sászárnak. #ásolatát azon-an %u apesten is "eg8so álhatjuk a Ialász-ástya lép8sősorának aljánál.+
Sárkányölő Szent György szobra (1373.)

A festészet-en a "iniatúra festészet terje t el! a"i a könyvillusztrá8i. egyik nagy ága volt. A "agyarországi könyvfestészet történeté-ől háro" alkotás vált is"ertté; '.+ Képes Legendári ! &'@@@ kör,l+! a"i 2ároly 3.-ert gyer"ekei szá"ára képes J%G(s könyvként szolgált6 2.+ "ek#sei $ö!ötör tárnok"ester bibliá%a &'@@K előtt+6 @.+ #eggyesi #ikl.s Képes kr&niká%a &'@70 k.+.

Nekcsei Dömötör bibliája

Képes krónika

$ro alo"
A középkori "agyar u vari és lovagi iro alo" ter"ése eléggé szegény volt az u var po"pájához! ne"zetközi kap8solataihoz képest. A lovagi iro alo" kiteljese éséhez sz,kséges széles társa al"i -ázis ugyanis 8sak a 'A. száza ra alakult ki #agyarországon! a"ikor a lovagi kultúra "ár pusztulásra /téltetett. #/g 4yugat(0ur.pá-an a lovagi iro alo" alkotásainak nagy részét "aguk a lovagok szerezték! a ig #agyarországon éppen a lovagköltők hiányoztak. Bzerep,ket 8sak rész-en tu ták p.tolni a királyi kan8ellária tu .s egyházi alkal"azottai! a királyok káplánjai! gy.ntat.i! vala"int a hivatásos énekesek. A királyi kan8ellária $$$. %éla uralko ása i ején alakult "eg! szervezette-- hivatali test,letté a '@. száza végére vált! népese-- és ifferen8iálta-- hivatallá pe ig 4agy 5ajos i ejé-en. 1iszonylag sz:k volta ellenére a kan8ellária a kolostorok "ellett a középkori iro alo" legfő-forrásává fejlő ött. A kan8ellárián s:r:sö hettek össze leginká-- a világi ten en8iák! annak ellenére! hogy a kan8elláriák alkal"azottai a '9. száza erekáig kizár.lag! illetve tö--ség,k-en világi papok vagy szerzetesek voltak. A kan8ellárián olgoz. tu .s egyházi sze"élyek azon-an igyekeztek világi funk8i.iknak eleget tenni és alapjai-an világi jelleg: /rás":veket létrehozni. A kan8elláriák vagy az u varhoz tartoz. "ás egyházi sze"élyek =tollá-.l> ker,ltek ki a latin nyelv: világi iro al"i alkotásai! az anyanyelv: világi költészet! és a lovagi epika "ester":vei. A '@('A. száza hivatásos ének"on .ir.l j.val -izonytalana--ak az is"ereteink. A H$(H$$. száza folya"án az ének"on .vá &jo8ulator+ vált pogány papok "ég val.sz/n:leg fontos és "eg-e8s,lt sze"élyek lehettek királyi vagy főúri szolgálat-an! s elsősor-an hősi énekek szerzésével és előa ásával foglalkoztak. A lovagi életfor"a térnyerésével párhuza"osan azon-an társa al"ilag lejje-- 8súsztak! s -elevegy,ltek a középkori "ulattat.k! a -oh.8ok! kötéltán8osok! zenészek tarka egy,ttesé-e. 0gy '@97(-ől szár"az. oklevél >királyi egy,ttiv.k>(

nak! a"olyan u vari -olon oknak nevezi a regösöket6 a jo8ulator elnevezés "agyar "egfelelője pe ig a szláv ere et:igri# sz. lett! a középkori "ulattat.k "agyar neve. Az igri8ek "ellett a '9. száza -an az ének"on .k új t/pusai is "egjelentek; az iskolá-a jár.! e keresetre szorul. vagy az iskolá-.l kikopott és elz,llött iákok. Jltalános szokás az iskolás gyerekek &s8olaris+ előkelőségek előtti ének"on ása &rekor álás+! illetve az éneksz.val val. kéregetés &"en ikálás+. A szegény iákok rész-en vallásos énekeket a hattak elő! -ár -izonyára ne" hiányoztak repertoárjuk-.l a világi énekek se". 2,lönösen vonatkozik ez az elz,llött iákokra! akikkel ekkori-an egész 0ur.pa tele volt. 0zek főként az egyete"ek kör,l le-zselő! 8sekély is"ereteikkel szélhá"osko . k.-or iákok &goliár ok+ voltak! akik a '9. száza -an jelentek "eg #agyarországon gara-on8iás vagy goliár -.l szár"az. galá néven. A H1$. száza "áso ik felétől kez ve azon-an a "agyar királyok "ár ne"8sak a 4yugat( eur.pai lovagi kultúrával voltak kap8solat-an! hane" az $táliá-an "ár -ontakoz. reneszánsz és hu"aniz"us első képviselőivel is. 4agy 5ajos pél ául ?etrar8ával levelezett. 5ajos és 7sig"on könyvtárai-an a középkori iro alo" ter"ékei "ellett "egjelentek az .kori klasszikusok és a reneszánsz korai ter"ékei is! "elyek előkész/tették a talajt a "agyarországi reneszánsz szá"ára.

Lorrás
http;MM"ek.oszk.huM02200M0222KMht"lM0'M9A.ht"l

A képek forrásai
http;MMNNN.hung(art.huMfra"es.ht"lOM"agyarMz"is8M"iniaturM'9PszMkronikaMin e<.ht"l http;MMNNN.Nga.huMartMzgothi8M"iniaturM'@0'(@A0M0)hP'@00.jpg http;MMNNN."ke.huMlykaM09Me9p@79.jpg

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful