Managementul transporturilor – note de curs

MGM_AN_II_MANAG_TRANSP

Capitolul 1 IMPORTAN A TRANSPORTURILOR
Din cele mai vechi tipuri omenirea a sim it nevoia de deplasare, multe din cele mai vechi inven ii ale omului preistoric fiind destinate satisfacerii acestei aspira ii; pluta, canoea, sania şi roata sunt câteva descoperiri epocale care au stat la baza dezvoltării extraordinare a mijloacelor de învingere a spa iului şi timpului folosite în zilele noastre. Dezvoltarea mijloacelor de transport a decurs mână în mână cu dezvoltarea tehnologică condi ionându-se reciproc. Există o corela ie de necontestat între stadiul de dezvoltare a mijloacelor de transport dintr-o anumită zonă şi dezvoltarea economică generală a acesteia. O economie dezvoltată care presupune o circula ie intensă a bunurilor şi persoanelor în timp, este de neconceput fără un sistem de transport bine pus la punct. Cunoscute “zone defavorizate” sunt plasate pretutindeni pe glob la mari distan e de re elele de transport. Legătura strânsă între economie şi transporturi este ilustrată şi de faptul că o bună parte a economiei mondiale lucrează pentru acest sector, mai exact pentru fabricarea mijloacelor de transport. În această categorie intră: extrac ia şi prelucrarea i eiului (combustibili şi lubrifian i), extrac ia minereurilor metalice, combinatele siderurgice şi de metale neferoase (Al, Cu, Zn, Cd, Pb, Ni, Ti, Mg etc.), industria chimică (mase plastice, cauciuc, lacuri, vopsele, adezivi etc.), industria sticlei (geamuri, dispersoare optice etc.), industria textilă ( esături rezistente pentru interioare) şi nu în ultimul rând industria electrotehnică şi electronică fără a căror aplica ii mijloacele de transport sunt de neconceput. Chiar şi energetica lucrează pentru transporturi (multe mijloace de transport au trac iune electrică).

1.1. LOCUL TRANSPORTURILOR ÎN ECONOMIE
După cum se ştie, activită ile desfăşurate de fiin a umană pot fi grupate în patru categorii, conform cu evolu ia societă ii umane: (1) sectorul primar – agricultura; (2) sectorul secundar – industria; (3) sectorul ter iar – serviciile; (4) sectorul cuaternar – divertisment şi recreere. Raportul dintre dezvoltarea acestor sectoare ine direct de gradul de dezvoltare economică a societă ii în ansamblul ei. Este interesant de analizat acest raport din două puncte de vedere: al numărului de persoane angajate în fiecare sector (vezi fig. 1.1.) şi al ponderii ocupate de fiecare sector în formarea produsului intern brut (PIB). Din fig. 1.1. rezultă limpede că ările avansate prezintă două caracteristici: o pondere redusă a popula iei ocupată în agricultură, mergând chiar până la sub 3 % (SUA); o pondere ridicată a popula iei ocupată în sfera serviciilor, ajungând să depăşească 70% (SUA). Din păcate, în România situa ia de prezintă invers: pondere maximă a popula iei ocupate în agricultură şi pondere minimă în sfera serviciilor. În tările avansate din punct de vedere economic ponderea sectorulzui servicii în realizarea PIB depăşeşte net pe cel al celorlalte sectoare, ajungându-se la 72% în Fig. 1.1. Ponderea popula iei ocupate pe sectoare de activitate SUA; cu toată creşterea înregistrată după 1990, în România această pondere reprezintă abia 33%. Transporturile se încadrează în al treilea sector de activitate economică , acela al serviciilor. Se poate spune că serviciile de transport reprezintă “sângele” unei economii care deplasează “oxigenul” de care aceasta are nevoie pentru a func iona. Propor ia de participare a serviciilor de transport la constituirea PIB este semnificativă. În fig. 1.2 se arată evolu ia acestui indicator în perioada 1990 – 1992 în diferite ări ale globului. Ponderea serviciilor de transport în PIB oscilează între 3 şi 5%; în România, datorită dezvoltării reduse a altor servicii, această pondere este mai mare, ajungând în 1999 la 6,3%.

1.2. ASPECTE ECONOMICE ALE TRANSPORTULUI
Pentru a clarifica impactul transportului asupra economiei, se urmăresc câteva direc ii importante şi în strânsă corela ie unele cu altele: dezvoltarea economică, produc ia de bunuri materiale, distribuirea lor şi influen a asupra pre urilor. 1.2.1. Transportul şi dezvoltarea economică. Dintre elementele de bază care sunt necesare pentru o creştere economică fundamentală se amintesc trei dintre cele mai importante: sistemul de transport, o sursă convenabilă de energie şi un sistem eficace de comunica ii. Întrucât dezvoltarea economică înseamnă o produc ie pe scară largă precum şi distribuirea acesteia în teritoriu, opera ii care nu sunt posibile fără un transport eficace şi relativ ieftin, se poate trage concluzia că transportul se află la temelia activită ii economice. În zonele globului unde transportul este primitiv, popula iile se află la nivelul unei economii de subzisten ă. Ele depind de resursele de hrană, îmbrăcăminte şi alte bunuri necesare traiului, furnizate de zonele învecinate, care produc doar pentru consumul local, schimbul de bunuri fiind total întâmplător. În perioada premergătoare folosirii puterii mecanice s-a constatat că dezvoltarea economică a fost posibilă acolo unde mărfurile au putut să circule:

1

Managementul transporturilor – note de curs în emisfera nordică, în zonele învecinate cu marea, unde configura ia ărmurilor asigura, adăposturi naturale pentru nave (porturi), iar cursurile de apă erau navigabile spre interiorul continentului; în zona euro-asiatică aflată pe vechiul “drum al mătăsii”, unde folosind transportul pe cămile s-a putut dezvolta economia de schimb. 1.2.2. Transportul şi produc ia. Transportul are un loc fundamental în procesul de produc ie, care constă în schimbarea amplasării bunurilor materiale în spa iu şi timp (aprovizionarea cu materii prime), dar şi aducerea for ei de muncă de la domiciliu la sediul organiza iei productive. Clasicii ştiin ei economice au enun at două no iuni care pot crea valoare şi evident un anumit gen de utilitate şi anume: utilitate de loc sau crearea de valoare prin schimbarea amplasării în spa iu a unui obiect; utilitatea de timp care presupune deplasarea obiectului în timp real. Transportul contribuie decisiv la : stimularea specializării regionale; amplasarea activită ilor productive şi la stabilirea costurilor produc iei 1.2.3. Transportul şi distribu ia. Produc ia pe scară mare trebuie să fie acompaniată de o distribu ie de masă a produselor pe pie ele de desfacere (la locul unde produsul este dorit şi la timpul când este dorit). În această ordine de idei se poate conluziona că transportul: asigură mijloacele de distribuire a produselor pe pia ă; favorizează promovarea pe pia ă a pre urilor mici; determină valoarea (de întrebuin are) a terenurilor.

1.3. ASPECTELE SOCIALE ALE TRANSPORTULUI
Cum transporturile se desfăşoară în societate influen a lor asupra acesteia este inevitabilă. 1.3.1. Influen a asupra mediului. Sistemul de transport ac ionează agresiv asupra mediului pe două planuri: prin amplasare şi func ional: a) efectele amplasării: prezen a infrastructurilor duce la stricarea echilibrelor ecologice ale unor zone; b) efectele func ionării: se traduc prin poluarea mediului înconjurător: a aerului (v. normele euro 3, euro 4 ale CEE), a solului, a apelor, polarea sonoră. Aceste efecte fiind ireversibile se luptă pentru limitarea ac iunii lor; c) efectele aglomera iei care se manifestă: pe străzile oraşelor, pe arterele interurbane, în spa iul aerian; 1.3.2. Influen a asupra societă ii. Influen a asupra societă ii îmbracă mai multe aspecte: a) determină caracterul vecinătă ilor (zone urbane de locuit, învă ământ, produc ie etc.); b) determină caracterul oraşelor (port, nod de comunica ie, industrial, turistic etc.); c) determină zonele defavorizate (departe de facilită ile de transport); d) definesc simboluri de stare (posesia unui autoturism luxos atestă succesul în afaceri).

Capitolul 2 CLASIFICAREA SISTEMELOR DE TRANSPORT
2.1. LOGISTICA ŞI TRANSPORTURILE
Logistica poate fi definită ca un proces de administrare strategică a mişcării şi depozitării stocurilor de materiale şi produse finite de la furnizori până la utilizatori. Este evident că sistemul nu func ionează fără mijloace de transport. Se poate conchide că managementul serviciilor de transport reprezintă o componentă a managementului logisticii. Problematica legată direct de logistica serviciilor de transport, prezintă cel pu in două aspecte: al distribuirii mijloacelor de transport şi al realizării mentenan ei bazei materiale, cu accent deosebit pe proiectarea, execu ia şi între inerea mijloacelor de transport. Dacă principiul de bază al logisticii este „produsul potrivit la locul potrivit, la momentul potrivit şi la pre ul cel mai scăzut” este lesne de în eles care este rolul transportului în acest proces.

2.2. CRITERII DE CLASIFICARE A SERVICIILOR DE TRANSPORT
2.2.1. Clasificarea, se face: a) după suportul tehnic şi calea de transport: rutier (auto), feroviar, naval (maritim sau fluvial), aerian şi prin conducte; b) după obiectul transportului: mărfuri şi călători; c) după raza de activitate: mică (locale), mijlocie (interurbane sau interna ionale), mare (interna ionale sau interurbane). 2.2.2. Transportul de mărfuri. Mărfurile transportate fiind foarte variate, ele trebuie deplasate cu mijloace de transport adecvate. Mărfurile de clasifică în func ie de: a) starea de agregare: solide, lichide, gazoase; b) greutate specifică: mică (volum mare), mare (volum mic); c) mod de încărcare / descărcare: aşezare (bucă i, paletizate, containerizate), scurgere (lichide, cereale, ciment), aruncare (minereu etc.); d) condi ii de transport, depozitare: obişnuite, perisabile, periculoase, grele, agabaritice etc. e) cantită ile de transport: de masă (cocs, minereu), singulare;

2

Managementul transporturilor – note de curs f) locul şi numărul încărcărilor – descărcărilor: directe (se încarcă într-un loc şi se descarcă în altul), de colectare (se încarcă în mai multe locuri, se descarcă într-unul singur), de distribu ie (se încarcă într-un loc, se descarcă în mai multe), coletărie (pachete mici), speciale (perisabile, periculoase, valoroase). 2.2.3. Transportul de călători. Se caracterizează prin curen i de trafic (fluxul de călători pe o anumită direc ie, la un anumit timp), care se calculează cu rela ia:
N=− k ⋅ PA ⋅ PB 2 L

(2.1)

în care: N – numărul de călători; k – coeficientul ce caracterizează dorin a de călătorie, PA, PB – numărul de călători din localitatea A respectiv B; L – distan a între localită i. Rela ia se mai numeşte legea curen ilor de trafic. Alegerea mijlocului de transport stă la latitudinea călătorului şi depinde de: lungimea drumului, scopul confortul dorit, anotimp, posibilită i materiale, timp disponibil etc.

2.3. CRITERII DE ALEGERE A MIJLOACELOR DE TRANSPORT
2.3.1. Clasificare. Se face după două tipuri de criterii: a) Economice: distan a, durata, viteza, gradul de folosire a mijlocului de transport, costurile, investi ia specifică, pierderi tehnologice, siguran a circula iei, capacitate, posibilită i de urmărire etc.; b) Restrictive: existen a mijlocului de transport, restric ii legale. 2.3.2. Avantaje şi dezavantaje ale modurilor de transport Cunoaşterea avantajelor şi dezavantajelor modurilor de transport prezentate în tabelul 2.1. poate duce la optimizarea parametrilor serviciilor de transport din punct de vedere economic. 2.3.3. Alegerea modului de transport cu ajutorul indicelui agregat. Pentru alegerea unui mijloc de transport este necesar a se lua în seamă mai multe criterii precum: costul, timpul de transport, fiabilitatea, capacitatea de încărcare, accesibilitatea în teritoriu, siguran a circula iei, posibilitatea de urmărire etc. Însumarea acestor criterii duce la constituirea unui indice agregat, care poate caracteriza un sistem de transport comparativ cu altul.

Avantaje şi dezavantaje ale modurilor de transport Tabelul 2.1 Modul de transport Avantaje
• accesibilitatea maximă în teren; • posibilitatea de a transporta mărfuri sau călători direct de la locul de încărcare (urcare) la destina ie; • viteze mari de deplasare; • cheltuieli de transport acceptabile; • protec ia superioară a mărfurilor (călătorilor) fa ă de şocuri şi intemperii • efectuează transporturi de masă, în siguran ă, în orice anotimp, continuu, ziua şi noaptea; • se pot transporta mărfuri grele de diferite gabarite; • efectuează transporturi pe distan e mari; • asigură protec ia corespunzătoare mărfurilor pe durata transportului; • poate asigura cu mijloace proprii manipularea mărfurilor şi depozitarea lor. • • •
nu necesită amenajarea căilor de transport; are capacitate de încărcare foarte mare; asigură costuri (tarife) foarte reduse.

Dezavantaje
• uneori nu este indicat pentru distan e foarte lungi; • nu se pot transporta unele mărfuri grele sau voluminoase; • consumă combustibili superiori; • necesită infrastructură de calitate; • necesită personal numeros • accesibilitate limitată în teren; • necesită investi ii mari; • necesită personal cu calificare diversă şi complexă; • protec ie redusă a mărfurilor fa ă de şocuri (în triaje); • necesită timpi mari de sta ionare a mărfurilor, lega i de formarea garniturilor de tren. • vitezele de deplasare sunt relativ mici; • este îngreunat de anotimpul rece; • accesibilitate limitată de existen a căilor navigabile. • costurile (tarifele) sunt ridicate ca urmare a cheltuielilor mari legate de achizi ionarea aparatelor de zbor; • consumuri mari de combustibili superiori; • capacitate de transport relativ mică;

Utilizare

Auto

• transport pe distan e scurte şi medii, cu viteză mare de deplasare

Feroviar

• transport de produse în cantită i mari şi pe distan e mari.

Naval (fluvial şi maritim)

• transport de mărfuri în mari cantită i la mari distan e; • transporturi intercontinentale • transport rapid la distan e mari al pasagerilor şi al unor mărfuri scumpe; • transporturi intercontinentale.

Aerian

• nu necesită amenajarea căilor de transport; • asigură viteze mari de deplasare la distan e în timp foarte scurt; • poate fi dirijat uşor spre diferite puncte de transport; • transportul cu helicoptere oferă o accesibilitate

3

Managementul transporturilor – note de curs
maximă în exploatare.

• este influen at meteorologice.

de

condi iile

Prin conducte

• cost redus al transportului; • nu depinde de condi iile atmosferice – livrarea continuă a mărfii; • fiabilitate superioară; • siguran ă ridicată.

• accesibilitate limitată de existen a conductei; • necesită investi ii mari de realizare; • blochează o mare cantitate de marfă pe lungimea conductei.

• transport de gaze sau lichide de la orice distan ă în mod continuu.

Pentru aceasta este necesar a se aloca un număr de puncte pentru fiecare criteriu în parte. 2.3.4. Folosirea criteriilor restrictive. Concluziile la care se ajunge prin folosirea indicelui agregat pot fi infirmate de existen a unor condi ii restrictive, care pot fi: a) Generale: lipsa unor căi de transport între punctele în cauză , lipsa unor condi ii de manipulare a mărfurilor necesitatea unor instala ii speciale de încărcare – descărcare, depăşirea limitelor de greutate. b) Particulare: b1) pentru transportul feroviar: existen a căii ferate, posibilitatea de a folosi calea ferată şi vagoanele beneficiarului, existen a unor depozite etc.; b2) pentru transportul rutier: existen a drumurilor corespunzătoare, existen a unor autovehicule corespunzătoare etc.; b3) pentru transportul naval: existen a instala iilor portuare, existen a legăturilor cu alte moduri de transport (auto, feroviar); b4) pentru transportul aerian: existen a aeroporturilor sau a aeronavelor corespunzătoare.

2.4. ÎNTREBĂRI DE CONTROL
2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. 2.4.6. 2.4.7. 2.4.8. 2.4.9. 2.4.10. Ce se în elege prin logistică ? Care sunt criteriile de clasificare a serviciilor de transport ? Câte criterii de clasificare a mărfurilor transportate cunoaşte i ? Ce se în elege prin curent de trafic ? Defini i legea curen ilor de trafic ! Care sunt criteriile de alegere a mijloacelor de transport ? Defini i avantajele şi dezavantajele diferitelor moduri de transport ! Ce se în elege prin indice agregat ? Ce sunt criteriile restrictive ? Defini i câteva criterii restrictive generale şi particulare !

Capitolul 3 SISTEME DE TRANSPORT
Cele cinci moduri de transport arătate în capitolul anterior, fac parte din ceea ce se numeşte un sistem de transport, care reprezintă totalitatea infrastructurilor (căi de deplasare şi terminale), a mijloacelor de transport (vehicule) şi sisteme de control, care permit oamenilor şi bunurilor să învingă spa iul în timp util. În continuare se face o prezentare a sistemelor fundamentale de transport.

3.1. SISTEMUL DE TRANSPORT FEROVIAR
Cu toată dezvoltarea explozivă a transporturilor auto şi aeriene, sistemul de transport feroviar îşi păstrează în continuare importan a. Pentru a putea face fa ă presiunii concuren iale, modernizarea permanentă a sistemului se impune de la sine. 3.1.1. Instala iile fixe. Sunt constituite din re eaua de căi ferate şi construc iile aferente. A. Calea ferată propriu-zisă constă din două şine paralele din o el laminat, aşezate pe traverse din beton armat sau lemn îmbibat cu bitum, traversele fiind sprijinite pe un terasament de piatră spartă, compactată. Portan a poate ajunge la 12,5 t pe roată. Tronsoanele de şină sunt legate între ele cu eclise şi şuruburi, sau mai nou prin sudură. România de ine o re ea de 11.000 km căi ferate din care 27% reprezintă liniile duble, 36% fiind electrificate. Densitatea de 46 km/1000 km2 teritoriu reprezintă o valoare medie pentru Europa. Căile ferate se clasifică în: curente (între sta ii), de sta ie (de circula ie, de manevră, de aşteptare, de racord la obiective economice).

4

Managementul transporturilor – note de curs În aceeaşi categorie intră: macazurile, tunelurile, podurile, lucrările de artă menite să protejeze calea ferată de intemperii, liniile de alimentare cu energie electrică. B. Construc iile aferente, constau din sta iile de cale ferată (peste 1900) menite să asigure controlul deplasării trenurilor (biroul de mişcare) şi prestarea serviciilor (case de bilete, săli de aşteptare, birouri de informa ii, case de bagaje, depozite de mărfuri, depouri pentru între inerea şi alimentarea materialului rulant etc.) 3.1.2. Materialul rulant. Este format din locomotive şi vagoane (de marfă şi călători). O locomotivă (sau două) şi mai multe vagoane formează un tren. Eficien a economică a transportului creşte cu lungimea trenului, până se atinge capacitatea de trac iune a locomotivei. a) Locomotivele (v. fig. 3.1, a), se clasifică după: a1) formula ro ilor: cu osii simple, cu boghiuri cu 2 sau 3 osii. a2) sursa de putere şi transmiterea ei la ro i: diesel – mecanice DM (până la 400 CP); diesel - hidraulice DH (800…1100 CP ); diesel electrice DE (2300 CP); electrice E (4000…6000 CP); a3) destina ie : de manevră (DM, DH), pentru linii secundare (DH, DE), pentru linii magistrale (DE, E); b) Vagoanele de mărfă (v. fig.3.1,b) se clasifică după: b1) numărul de osii: două, trei, patru (2 boghiuri) sau mai multe (speciale pentru sarcini mari); Fig. 3.1. Clasificarea materialului rulant CF b2) suprastructură: descoperite (platformă, cu pere i scunzi, cu pere i înal i),

acoperite: pentru mărfuri generale şi speciale (ciment, cisterne, izoterme, frigorifice). c) Vagoanele pentru călători (v. fig. 3.1., c) se clasifică după: c1) destina ie: pentru distan e lungi (compartimentate), pentru distan e scurte (necompartimentate, etajate); c2) viteza de deplasare, trenurile se clasifică: personale, accelerate, rapide, Inter-City (IC), Inter-City-Expres (ICE). Observa ii: În ultima vreme au reapărut automotoarele cu trac iune diesel sau electrică.

3.2. SISTEMUL DE TRANSPORT RUTIER
Secolul XX s-a încheiat printr-o expansiune fără precedent a transporturilor rutiere, în detrimentul altor moduri de transport. Procentul anual de creştere a presta iei mijloacelor de transport auto a fost sistematic mai mare decât procentul de dezvoltare a economiei în principalele ări industrializate. Prognozele arată o evolu ie asemănătoare şi în secolul XXI. 3.3.1. Instala iile fixe. Sunt constituite din re eaua de drumuri şi construc iile aferente. a) Drumurile reprezintă suportul ferm pe care se desfăşoară activitatea de transport rutier. Practic nu există localitate care să nu fie legată de re eaua na ională de drumuri, ceea ce face ca sistemul rutier să aibă acces pretutindeni. Drumurile se clasifică după calitatea lor, care contribuie direct la eficien a transporturilor: a1) Autostrăzile: drumuri de cea mai bună calitate, cu două sau mai multe benzi pe sens, fără intersec ii sau curbe strânse, separate cu garduri de mediul înconjurător, marcate şi semnalizate; a2) Drumuri modernizate: drumuri obişnuite cu o stare foarte bună a carosabilului şi marcajelor; a3) Drumuri cu îmbrăcămin i uşoare: fără infrastructură adâncă, ceea ce le face vulnerabile la suprasarcini şi intemperii; a4) Drumuri de macadam: cu suprafa a acoperită cu piatră; a5) Drumuri de pământ (de ară) cu amenajări minime. La nivelul anului 2000 re eaua de drumuri din România avea cca 73500 km (18000 km modernizate, 21000 km cu îmbrăcămin i uşoare). Din păcate autostrăzile nu depăşesc 150 km! Densitatea drumurilor în România: 31 km/100 km2, valoare acceptabilă; neacceptabilă este calitatea acestor drumuri! b) Construc iile aferente: terminale pentru mărfuri (parcări, depozite, utilaje de deservire tehnică, spa ii de cazare, restaurante etc.), autogări pentru pasageri. 3.2.2. Autovehiculele. Există o mare varietate de autovehicule, clasificabile după mai multe criterii. Criteriul general este destina ia productivă a acestora: pentru persoane, pentru marfă şi cu destina ie specială. a) Autovehicule pentru transport persoane a1) După capacitatea de transport: scutere, motorete, motociclete (1…3 persoane), autoturisme (2…5 persoane), microbuze (7...20 persoane), auobuze (20…150 persoane); a2) După formula ro ilor: 4x2 (2 ro i motoare); 4x4 (4 ro i motoare); 6x2 (cu 2 ro i motoare); a3) Autobuzele se clasifică după utilizare: urbane (cu pu ine locuri pe scaune şi confort mediu), suburbane (cu număr maxim de locuri pe scaune şi confort mediu), interurbane (cu locuri pe scaun tip avion şi confort maxim). b) Autovehicule pentru transport mărfuri b1) După zona de ac iune a serviciului de transport: urban, suburban, interurban, interna ional.

5

Managementul transporturilor – note de curs b2) După mărfurile transportate: perisabile (frigorifice, izoterme), pentru volumuri mari (furgonete), pentru vrac (autobasculante), lichide (autocisterne); b3) După specificul presta iei: autobetoniere, de stins incendii, pompe de beton, freze zăpadă, săpare de gropi etc. b4) După formula ro ilor: 4x2, 4x4, 6x2, 6x4, 6x6, 8x4 etc. (ultima cifră=nr.de ro i motoare) b5) După complexitate: solo şi autotrenuri (cu remorci sau semiremorci). b6) După masa totală: 1…1,5t, 1,5…3t, 3…5t, 5…8t, 8…10t, 10…16t, peste 16t, agabaritice (25, 50, 100, 120t). În fig. 3.2 se prezintă tiposeria autovehiculelor de transport marfă cu masa totală peste 16t. 3.2.3. Sistemul de semnalizare, comandă şi control. Sistemul de transport rutier este sursa celor mai multe accidente de circula ie. Pentru prevenirea lor se folosesc reguli de circula ie stricte şi un sistem unitar de semnalizare. a) Sistemul de semnalizare, are mai multe roluri: interzicere, prevenire, orientare (informare), marcare; sistemul trebuie să fie vizibil atât ziua cât şi noaptea. b) Sistemul de comandă, se află la bordul autovehiculului şi deservirea lui cade în sarcina conducătorului auto, ajutat de informa iile furnizate de sistemele de bord; c) Sistemul de control, cade în sarcina patronilor de autovehicule şi a Poli iei Rutiere. Se folosesc următoarele documente: foaia de parcurs, tahograma, revizia tehnică periodică. 3.2.4. Organizarea transporturilor rutiere. După 1989 Centrala de Transporturi Auto a Ministerului Transporturilor s-a desfiin at, luându-i locul o serie întreagă de SC de stat dar în special particulare. Starea tehnică şi calitativă a parcului de autovehicule din România este supervizată de Registrul Auto Român (RAR).

3.3. SISTEMUL DE TRANSPORT NAVAL
Dintre sistemele de transport, sistemul de transport naval este cel mai vechi; folosind mările (oceanele), fluviile şi râurile interioare. Clasificarea cea mai generală se face în func ie de calea navigabilă în transport maritim şi fluvial. 3.3.1. Instala iile fixe. Sunt plasate pe uscat, cunoscute sub numele de porturi, care conferă navelor protec ie în timpul sta ionării, posibilită i de încărcare – descărcare, repara ii şi alimentare. Criteriile de clasificare sunt următoarele: a) După amplasarea geografică: de litoral (Constan a, Kobe, Vancouver etc.), maritime – fluviale (Londra, Hamburg etc.), fluviale (Turnu – Severin, Budapesta etc.); b) După destina ie: comerciale, militare, de pasageri, industriale, de pescuit, de refugiu, de agrement. c) După importan a economică: na ionale (Brăila), interna ionale (Constan a, Triest), mondiale (Yokohama, Hamburg). Indiferent de categorie, componentele portului sunt următoarele: c1) Acvatoriu - adică suprafa a de apă a portului, formată din radă (suprafa a de apă destinată sta ionării navelor în vederea accesului la danele de operare) care poate fi exterioară (neadăpostită) sau interioară (adăpostită) şi bazinele portuare (zona unde navele vin direct în contat cu uscatul); c2) Frontul de acostare, adică limita dintre apă şi uscat, rezultată din construc ia molurilor (păr i de uscat în formă de T sau dreptunghiulare care înaintează în apă); perimetrul molurilor poartă numele de cheiuri, în care se încastrează babalele (bolarzii) pentru legarea navelor; o por iune a cheiului se numeşte dană, şi se echipează cu instala ii specifice (macarale, depozite, ateliere, căi de acces, căi ferate etc.); c3) Teritoriul portului, cuprinde suprafa a de teren aferentă portului, de obicei împrejmuită; este legat de exterior de căi ferate şi şosele, conducte etc. 3.3.2. Navele de transport maritim. Diversitatea mărfurilor transportate a dus la diversificarea construc iei navelor, care se clasifică după cum urmează: pentru transport de mărfuri, pentru mărfuri şi pasageri (feriboturi), pentru pasageri (pacheboturi, de croazieră, iahturi), de pescuit (traulere, şi frigorifice) etc. Cele mai diversificate sunt navele pentru transportul de mărfuri care pot fi: cargouri (pentru mărfuri generale, preambalate), mineraliere, petroliere vrachiere (cereale), port container, specializate (cu încărcare pe orizontală ca cea din fig. 3.3.), port – şalande sau port – barje etc. Caracteristicile tehnico – economice ale navelor de transport A) Deplasamentul reprezintă masa volumului de apă dizlocuit de corpul navei, măsurată în tone – metrice sau m3. În func ie de starea de încărcare a navei acesta variază de la o valoare minimă (în momentul lansării la apă) la o valoare maximă (nava încărcată). Capacitatea de încărcare a navei se defineşte Fig. 3.3. Construc ia unui cargo tip RO - RO prin două no iuni: deadweight brut – diferen a dintre deplasamentul navei încărcate respectiv descărcate (la lansare); deadweight net – diferen a dintre deplasamentul navei încărcate şi al navei descărcate în stare de marş (cu combustibil, apă, alimente, echipaj, materiale de între inere). Unitatea de măsură este tona – deadweight (tdw). Fig. 3.2. Tipuri de autocamioane grele

6

Managementul transporturilor – note de curs B) Pescajul – distan a dintre suprafa a apei şi un plan paralel în punctul cel mai de jos al navei; pescajul variază cu încărcătura, astfel încât măsurarea lui indică gradul de încărcare al navei C) Instala iile principale ale navelor: motrică şi de propulsie, care s-a modificat în timp, odată cu evolu ia tehnicii (vâsle, pânze, maşina cu aburi, turbina cu aburi, motoare diesel, propulsie nucleară) sursa de energie electrică şi instala ia electrică, instala iile de alimentare combustibil, de ungere, de aer comprimat, de încălzire, de ventila ie, de apă dulce, frigorifică, de drenaj, de stins incendii, de balast, de guvernare, de ancorare, remorcare, încărcare, de naviga ie, de comunica ie, sanitare, salvare, complexul social, magaziile de mărfuri etc. 3.3.3. Particularită ile transportului fluvial a) Portul fluvial – se amenajează în bazine adiacente sau pe malul fluviilor; varia ia nivelului apei este compensată prin folosirea danelor plutitoare. b) Navele fluviale – au fundul plat pentru a folosi ape mici şi se clasifică după cum urmează: b1) nave autopropulsate similare cu cele maritime; b2) nave fără propulsie proprie, care sunt de patru feluri: slepuri – autoguvernabile în sensul scurgerii apei; barje – fără sistem de guvernare; remorcherele – pentru tractarea convoaielor de şlepuri; împingătoarele – pentru împingerea convoaielor de barje (sistemul de transport cel mai eficient). c) Căile de naviga ie: pot fi naturale (Dunărea) sau artificiale (canalul Bega sau Dunăre – Marea Neagră). În zonele cu ape pu in adânci, şenalul navigabil se între ine periodic cu ajutorul drăgilor. În zona amenajărilor hidrotehnice (Por ile de Fier), continuitatea naviga iei se asigură cu ajutorul ecluzelor. 3.3.4. Organizarea transportului naval a) Organizarea juridică. După 1989 transportul naval care era monopol de stat a fost reorganizat prin: reorganizarea sub forme de regii autonome, desprinderea unor activită i conexe (dragare, remorcare, transport minereu etc.) din societă ile mamă, vânzarea de active (nave) către particulari. Astfel s-a ajuns ca ponderea capitalului privat să fie majoritară, în special în transportul fluvial (81%), care a crescut permanent fa ă de cel maritim care a suferit un regres major. b) Documentele înso itoare folosite la transportul mărfurilor. În orice situa ie în exploatarea navelor există trei momente distincte: b1) Navlosirea, adică încheierea contractului, cu care ocazie se întocmesc o serie de acte (contractul de navlosire, avizul de navlosire, conosamentul sau poli a de încărcare); b2) Încărcarea – voiajul – descărcarea care se face numai cu aprobarea autorită ii portuare; b3) Decontarea navlului – adică încasarea taxei de transport.

3.4. SISTEMUL DE TRANSPORT AERIAN
Ca vechime se poate compara cu cel rutier (cca 100 de ani). 3.4.1. Aeroporturile, sunt terminalele fără de care activitatea de transport aerian nu se poate concepe; ele se pot clasifica în func ie de mărime după cum urmează: de interes local (Ghimbav), de interes na ional (Bucureşti Băneasa, Sibiu etc.), de interes interna ional (Bucureşti Otopeni, Mihail Kogălniceanu, Timişoara etc.). Componentele aeroportului sunt: a) Aerodromul , destinat circula iei şi sta ionării avioanelor, b) Aerogara, destinată deservirii beneficiarilor zborurilor din toate punctele de vedere; c) Instala ii de deservire tehnică, cel mai important fiind turnul de control care se ocupă de dirijarea avioanelor la decolare şi aterizare, instala ii de alimentare, de stins incendii, de acordare a primului ajutor etc. 3.4.2. Aeronavele. Se clasifică după diferite criterii: a) După greutate comparativ cu aerul: a1) aerodine – mai grele decât aerul: cu propulsie proprie (avioane, helicoptere, navete spa iale etc.), fără propulsie (planoare); a2) aerostate – mai uşoare ca aerul (umplute cu He, H2 sau aer cald), cu propulsie proprie (dirijabile), fără propulsie (baloane libere). b) După principiul de deplasare: b1) aeronave ce folosesc energia generată de arderea unui combustibil chimic (aerodinele autopropulsate); b2) aparate balistice care se deplasează în afara atmosferei pe seama energiei imprimate la lansare (rachete, sateli i, navete); b3) aeronave ce se deplasează pe seama curen ilor de aer (planoare aerostate, baloane cu aer cald). c) După viteza de deplasare: subsonice (v < 1228 km/h) şi supersonice (v > 1288 km/h); d) După tipul motoarelor: d1) cu piston pentru avioane mici şi mijlocii; propulsia se face cu elice şi folosesc benzină sau motorină; d2) cu reac ie pentru avioane mijlocii şi mari; propulsia se face prin for a de reac ie a gazelor arse şi folosesc cherosen; d3) turbopropulsoare – motoare cu reac ie care antrenează o elice; 7

Managementul transporturilor – note de curs d4) rachetă – propulsia prin reac ia gazelor arse; func ionează atât în atmosferă cât şi în afara ei; cel mai bun carburant este hidrogenul lichid care reac ionează cu oxigenul lichid. e) După numărul motoarelor: de la unu la opt; f) După modul de decolare: orizontală (necesită piste de decolare solide sau apă), verticală (helicoptere şi avioane militare); g) După destina ie: aeronave comerciale (pentru pasageri şi mărfuri), cargo – numai pentru mărfuri, speciale (poli ie, salvare, incendii, şcoală, radar, cercetări geofizice etc.), business (proprietatea unor persoane particulare), militare; h) După mărime: variază de la 1(2) locuri pentru avioanele şcoală, până la 300 de pasageri (BOEING 747, IL - 62). 3.4.3. Organizarea sistemului de transport aerian. Fostul TAROM s-a reorganizat în societate na ională de transporturi aeriene; aeroporturile de interes na ional s-au transformat în societă i na ionale; LAR – s-a privatizat. Totuşi la nivelul presta iei sectorul privat este încă nesemnificativ în România anilor 2000.

3.5. SISTEMUL DE TRANSPORT PRIN CONDUCTE
Importan a transportului prin conducte a început să se manifeste pregnant în economie după al doilea război mondial. Caracteristică pentru acest sistem este lipsa vehiculului, instala iile fixe fiind cele care contribuie la procesul de transport , într-un singur sens. Transportă cu precădere produse petroliere. 3.5.1. Instala iile fixe. Sunt constituite din următoarele: a) Terminalele, plasate de regulă la cele două capete ale conductei: în zona de extrac ie a petrolului brut şi la rafinăria de prelucrare. În dotarea terminalelor intră rezervoare de stocare şi sisteme de pompare. b) Conductele, sunt executate din evi de o el asamblate prin sudură şi amplasate subteran sau suprateran. Se clasifică în: conducte de colectare (Ex: de la sondă la un centru de colectare), conducte magistrale (Ex: de la centrul de colectare la rafinărie); c) Pompele, realizează presiunea necesară deplasării coloanei de fluid. Se amplasează pe traseul conductei la distan e de 10…20 km; d) Sistemul de control, constă în monitorizarea pe calculator a presiunii şi debitului la sta iile de pompare. Orice schimbare bruscă a acestor parametri indică o avarie pe traseu. În România re eaua de conducte de gaz metan este cea mai dezvoltă depăşind 10.000 km, împăr ită în nouă sisteme (I…V de înaltă presiune – 40 bar; VI – IX de joasă presiune 2,4 bar). 3.5.2. Organizarea transportului prin conducte. Transportul i eiului brut şi al produselor petroliere este efectuat de o singură firmă CONPET SA cu sediul în Ploieşti. Începând din anul 2000 transportul şi stocarea gazelor naturale sunt asigurate de cinci societă i: Societatea Na ională de Transport Gaze Naturale ROMGAZ S.A. Mediaş, S.C. de Exploatare, Produc ie şi Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale DISTRIGAZ Nord S.A., Tg. Mureş, S.C. DISTRIGAZ Sud S.A., Bucureşti şi Societatea Na ională de Depozitare Subterană a Gazelor Naturale DEPOGAZ S.A. Ploieşti.

3.6. SISTEME COMBINATE DE TRANSPORT
De foarte multe ori este imposibil ca folosind un singur sistem de transport, mărfurile (sau pasagerii) să parcurgă întregul drum, fiind necesar să se recurgă la mijloace de transport complementare. În această situa ie s-a folosit un sistem combinat de transport (multimodal). În cazul transportului de marfă în acest sistem, va fi necesară mutarea succesivă a acesteia dintr-un mijloc de transport în altul. Pentru evitarea acestor manevre, a apărut ideea transportării mărfurilor în cutii metalice de dimensiuni standardizate, numite containere. 3.6.1. Containerizarea mărfurilor. Ideea de containerizare a mărfurilor, propusă de companiile americane Sea – Land şi Matson, este o dezvoltare a unei idei mai vechi, aceea de paletizare, procedeu de grupare a mărfurilor pe o platformă (sau într-o cutie) de dimensiuni standardizate, des utilizată în transportul auto. Containerizarea permite transportul mărfurilor “din poartă în poartă” (door – to – door), fără manipulări suplimentare. Containerul (transcontainerul) este o cutie metalică rezistentă, închisă sau deschisă (v. fig. 3.4), având următoarele dimensiuni de gabarit: L=20(40ft)=6095(12190)mm, l=8 ft=2435 mm, H=8(8,5) ft= 2435(2591) mm, 1 ft = 304,8 mm. Dimensiunile au fost standardizate de ISO (International Standards Organization). Containerele se clasifică în func ie de destina ie: pentru mărfuri generale, lichide, mărfuri în vrac, Fig. 3.4. Dimensiunile containere cu izola ie termică, platforme pentru aşezarea mărfurilor (simple sau cu pere i frontali şi bare transcontainerelor laterale). Masa totală a containerelor variază în func ie de tip, de la 17250 la 21900 kg pentru construc ia scurtă şi de la 24130 la 40800 kg pentru construc ia lungă. 3.6.2. Clasificarea sistemelor combinate de transport . Atunci când într-un sistem combinat (multimodal), care foloseşte două sau mai multe moduri de transport, nu se ac ionează direct asupra mărfurilor la schimbarea modului de transport, avem de a face cu un sistem intermodal de transport. Clasificarea acestora se face după modurile de transport folosite, în:

8

Managementul transporturilor – note de curs a) PIGGYBACK TRANSPORT – transport combinat cale ferată – şosea în două variante: deplasarea autotrenurilor (sau numai a remorcilor) pe platforme de cale ferată (sistem RO - LA) sau deplasarea containerelor pe vagoane platformă; b) FISHBACK TRANSPORT – transport combinat apă – şosea, în mai multe variante: nave port container, nave RO – RO (v. fig. 3.3.), nave combinate (port container şi RO - RO), nave semi - port container (conven ionale cu posibilită i de transport containere), nave LO – LO (îmbarcarea vehiculelor se face cu macarale de chei sau navă). c) BIRDYBACK TRANSPORT – transport combinat aer şosea, folosind containere speciale mai scurte de 20 ft, îngustate şi cu col uri rotunjite, executate din aluminiu. d) TRANSPORT COMBINAT MARITIM – FLUVIAL prin ridicarea la bordul navelor maritime a navelor fluviale încărcate, în mai multe variante: BACAT (catamaran care trage slepurile pe puntea superioară pe un plan înclinat), LASH (navă echipată cu macara la pupă), SEABEE (“albina mării” – navă obişnuită cu încărcare pe bază de vinciuri). 3.6.3. Organizarea transportului combinat în România. În anul 1971 s-a organizat transportul de containere în două variante: cale ferată – auto: s-au dotat noduri de cale ferată cu mijloace de manipulare – stocare (Ex: Braşov); transport naval – auto. În momentul de fa ă, societatea na ională ROCOMBI este membru al Uniunii Interna ionale a Societă ilor de Transport combinat Cale Ferată Şosea. Societatea are ca ac ionari: CFR – marfă, CEMAT (Italia) şi NOVATRANS (Fran a).

Capitolul 4 CEREREA DE TRANSPORT
4.1. NO IUNI GENERALE
4.1.1. Defini ii. Prin cerere de transport se în elege voin a oamenilor de a plăti pentru serviciile de transport şi felul în care această voin ă se modifică cu fluctua iile de pre . Prin cerere agregată se în elege suma cererilor de transport individuale, pentru un mod de transport sau mai multe. O calitate importantă a cererii este aşa numită elasticitate, care se referă la sensibilitatea beneficiarului, la modificările de pre : dacă reducerea pre ului duce la creşterea cererii, aceasta este elastică; dacă reducerea pre ului nu duce la modificări semnificative ale cererii, aceasta este inelastică; cererea (maxim) agregată este inelastică, cu cât nivelul de agregare este mai redus, cererea devine mai elastică. 4.1.2. Unită i de măsură. Unitatea de măsură pentru cererea de transport mărfuri este tona · kilometru sau mila · kilometru; indicatorul este insensibil la viteza de deplasare, modul transportului, etc. În mod similar pentru transportul pasagerilor se foloseşte indicatorul pasager · kilometru sau pasager · milă. 4.1.3. Factorii ce influen ează cererea de transport. Rezultă din următoarea rela ie: (4.1) Qt=f(Ps, Pc, V, Pa, Pr, Ds) în care: Qt [t·km sau pasager · km] – presta ia sau volumul de transport, Ps – costul transportului, Pc – costul serviciilor conexe, V – venituri conexe, Pa – pre ul anticipat al bunurilor deplasate, Pr – preferin ele consumatorilor, Ds – distribu ia spa ială a clien ilor.

4.2. CEREREA PENTRU TRANSPORTUL DE PERSOANE
4.2.1. Despre elasticitatea cererii. Motivele pentru care oamenii călătoresc sunt variate: deplasarea la locul de muncă, la şcoală, la magazin, medic, vizite la rude, călătorii de afaceri, de plăcere etc. Decizia persoanelor de a călători într-un anumit fel este determinată de factori precum sunt: motivul, starea vremii, ambian a socială, perspectiva temporară, starea sănătă ii călătorului, venitul persoanei, concuren a de pe pia ă, preferin e, calitatea serviciilor etc. Elasticitatea cererii se analizează din mai multe puncte de vedere: a) Motivul călătoriei: pentru călătoriile de afaceri, deplasarea la locul de muncă sau şcoală, elasticitatea este mică; pentru călătoriile de plăcere elasticitatea este mare; b) Metode de plată (numerar, abonament): elasticitatea este mai mare la plata în numerar; c) Durata călătoriei: durate reduse – elasticită i mici, durate lungi – elasticitatea creşte, dar se caută alternative: alt loc de muncă, altă locuin ă; d) Lungimea călătoriei: elasticitatea creşte cu lungimea călătoriei; e) Venitul persoanelor: creşterea veniturilor nu duce neapărat la creşterea cererii de transport – elasticitatea se manifestă printr-un transfer spre modurile de transport superioare calitativ (auto personal – avion personal); scăderea veniturilor produce pe termen scurt scăderea călătoriilor (elasticitatea mare), pe termen lung se înregistrează o temperare a tendin ei (se utilizează în continuare vechile automobile personale); f) Iner ia comportamentală: nu se caută alternative până când creşterea de pre nu devine semnificativă; g) Asimetria reac iilor: reac ia de creştere a pre ului diferă de cea care apare la scăderea lui; de ex. elasticitatea la creşterea pre ului combustibilului este mai mare ca la scăderea lui; h) Calitatea serviciului: gradul de confort interesează călătorii în special în perioadele cu cerere redusă. 9

Managementul transporturilor – note de curs Observa ii: În occident există părerea că serviciile de transport public trebuie asigurate pe baza nevoii de transport şi nu a cererii reale, lucru realizabil prin subven ii. 4.2.2. Caracterizarea cererii având în vedere scopurile călătoriei A) Deplasarea interurbană a1) Călătoria de afaceri: pre ul suportat de firmă, durata în special o zi; modurile preferate de transport: avion, tren, autobuz; sensibilitate la calitatea serviciilor şi programul zborurilor; a2) Călătoria de vacan ă: sensibilă la pre şi program; pentru încurajarea călătoriilor la sfârşit de săptămână, se practică reduceri de pre ; a3) Călătoria individuală: pe distan e lungi este sensibilă la mijloace de transport rapide (vizite scurte) dar şi la pre (studen i); B) Deplasarea urbană Cererile de transport se clasifică după destina ie şi frecven ă în: deplasări la locul de muncă sau şcoală cu frecven ă maximă; la magazine – mai rar; recreative, medicale – caracter aleator şi frecven ă minimă. Altă clasificare: transport privat (individual) şi public (în comun). b1) Cererea pentru transportul privat: vehiculele folosite: în special automobilul, dar şi motocicleta, motoreta, bicicleta, ambarca iunea sau helicopterul personal. Conform unor surse din SUA, cererea de transport cu automobilul depinde de: numărul de km parcurşi de un automobil: elasticitate mică de 0,1, adică la o creştere a venitului cu 10% numărul de km creşte doar cu 1%. proprietatea asupra automobilului: elasticitatea este mult mai mare, ajungând la 0,8 adică la o creştere a venitului cu 10% numărul de automobile în proprietatea familiei creşte cu 8%. În aceeaşi zonă, elasticitatea cererii în raport cu pre ul automobilului sau carburantului tinde către zero; b2) Cererea pentru transportul public: exceptând taxiurile (aşa numitul “paratranzit”) acest transport foloseşte vehicule mari, ceea ce conferă avantaje economice în condi iile unor limitări de traseu (compensate cu mersul pe jos) şi de timp. După criza petrolieră din anii ’70 cererea pentru acest transport a căpătat un nou avânt. Ea se manifestă în special în oraşele dezvoltate în sec XIX, caracterizate de un centru care concentrează un număr mare de locuri de muncă. Dintr-un studiu întreprins în 100 de oraşe din lume, rezultă că elasticitatea cererii de transport în raport cu creşterea pre ului călătoriei este de 0,45; la o creştere a tarifelor cu 10% numărul de călători s-ar reduce de 4,5%; în schimb dacă transportul ar fi gratuit numărul de călători ar creşte cu 50%! Factorii ce influen ează pozitiv cererea sunt: dezvoltarea serviciilor de transport rapid, creşterea pre ului la carburan i, a calită ii serviciilor etc. 4.2.3. Caracteristicile cererii pentru transportul de călători, sunt: a) Caracterul variabil în timp: zilnic, săptămânal, după anotimp; b) Caracter instantaneu: cu excep ia deplasării la muncă şi şcoală, cererea apare cu totul întâmplător; c) Caracter de substitu ie: a unui mijloc de transport cu altul sub efectul concuren ei; d) Multiplicitatea cererii: pentru o anumită destina ie motivele cererii pot fi foarte diferite; e) Complexitatea pie ii: în special în transportul urban (mod de transport, număr de vehicule implicate şi situa iile întâlnite); f) Predominan a diferitelor moduri de transport în func ie de distan ă: pe distan e scurte predomină automobilul, pe lungi avionul; g) Efect de subprodus: modurile de transport deplasează preponderent marfă, transportul călătorilor fiind un subprodus al acestei activită i (excep ie: avionul şi cunductele)

4.3. CEREREA PENTRU TRANSPORTUL DE MARFĂ
4.3.1. Trăsăturile cererii. Specializarea muncii şi produc ia de masă au dus la situa ia că anumite zone geografice (A şi B) să prezinte o supraproduc ie, în timp ce alte zone (C) se confruntă cu un deficit. Acest dezechilibru duce la stabilirea unui flux de transport între cele două tipuri de zone, flux menit să satisfacă cerin ele pie ei. Cererea de transport este dependentă de cererea de consum. Este firesc ca în localitatea C pre ul produsului X să fie mai mare ca în localită ile A şi B (v. fig. 4.1). Pre ul unui produs se modifică în func ie de distan a de la producător, el fiind amplificat cu costul transportului. Dacă în două localită i A şi B produsul X se fabrică cu costuri diferite, există o zonă C plasată între A şi B unde produsul X va avea acelaşi pre . Localitatea C va marca linia de delimitare a pie elor ocupate de cei doi furnizori. În condi iile concuren ei transportatorii pot atrage spre ei cererea de transport, prin valoarea presta iei (cost, viteză, siguran ă, promptitudine etc.); în ansamblul ei însă, cererea rămâne nemodificată. Fig. 4.1. Varia ia pre ului cu distan a 4.3.2. Componentele serviciului la cererea de încărcătură În pia a concuren ială câştigă transportatorii care asigură o calitate superioară a serviciilor oferite: Componentele acestor servicii, în măsură să influen eze decizia clien ilor sunt: a) Timpul de tranzit, deoarece influen ează mărimea stocurilor şi cheltuielile de formare a lor. Pentru mărfuri cu volum mic şi valoare mare, se recurge la avion; 10

Managementul transporturilor – note de curs b) Încrederea clien ilor, se câştigă prin respectarea termenelor de livrare; c) Accesibilitatea este capacitatea de a deplasa o marfă direct de la furnizor la beneficiar, cu timpi de tranzit minimi; d) Poten ialul de a furniza servicii speciale precum sunt: asigurarea unor temperaturi reduse, protejarea mărfurilor fa ă de intemperii, transport de produse periculoase etc.; e) Siguran a, constă în păstrarea calită ilor ini iale ale mărfurilor, dar şi modalită ile de despăgubire a clien ilor în caz de accident. 4.3.3. Probleme de elasticitate. Elasticitatea cererii pentru transportul de marfă prezintă mai multe aspecte: a) Cererea pentru produs este elastică, în situa ia când pre ul transportului prezintă o pondere însemnată în pre ul produsului, propor ie care determină şi gradul de elasticitate. În anumite situa ii, expeditorii pot face presiuni asupra transportatorilor, de a reduce pre ul transportului, ca o condi ie de a face produsele transportate vandabile la destina ie; în caz contrar transportatorii riscă pierderea comenzilor; b) Cererea pentru produs este neelastică, în situa ia când pre ul transportului prezintă o pondere neînsemnată în pre ul produsului; exemplu: cazul transportului pe apă a i eiului brut; c) Când produsul este gratuit sau ieftin la sursă, costul transportului devine un articol major de calcula ie a pre ului. Elasticitatea pre ului va fi egală cu elasticitatea cererii pentru transportul lor. Ex: zgura sau cenuşa de termocentrală; d) Elasticitatea cererii de transport în timp. Cererea pentru produse perisabile, de modă sau cu valoare ridicată este foarte sensibilă la factorul timp (mai pu in la pre ), căutându-se moduri rapide de deplasare. Ex: florile se aduc din Olanda cu avionul.

Capitolul 5 CARACTERISTICI TEHNICO - ECONOMICE ALE TRANSPORTULUI DE MĂRFURI
Ordonan a Guvernului Nr. 19/1997 realizează cea mai generală clasificare a serviciilor de transport în transporturi de interes public şi de interes privat. Majoritatea transporturilor de mărfuri se încadrează în categoria transporturilor publice. Dintre caracteristicile tehnico – economice ale serviciilor de transport pentru mărfuri, se vor trata următoarele: structura mărfurilor transportate, competi ia, caracteristicile de exploatare, terminalele, economia de mărime.

5.1. TRANSPORTUL FEROVIAR
5.1.1. Structura mărfurilor transportate. Transportul feroviar are o pondere importantă în structura transporturilor din România, după cum se poate vedea din tabelul 5.1, de unde rezultă că volumul presta iei de transport a fost în scădere în perioada analizată. Structura mărfurilor transportate pe căile ferate în România anului 1999 a fost: combustibili solizi (30%), minerale brute sau prelucrate (14,8%), produse petroliere (11,6%), ciment, var, prefabricate (5.5%), lemn (5,2%), minereu de fier (4%), produse metalice (3,6%), cereale (2,9%), petrol brut (2,8%). Ponderea maximă revine produselor neprelucrate, transportate în vrac, pe distan e lungi. 5.1.2. Competi ia. În actuala organizare a CFR, competi ia intramodală nu există. Competi ia intermodală a fost una din cauzele declinului relativ în care se găseşte CF (calea ferată)ca o consecin ă a investi iilor făcute de stat în infrastructura altor moduri de transport (modernizarea re elei de drumuri, a porturilor, construc ia canalului Dunăre – Marea Neagra etc.). Transportul auto este principalul concurent al CF. De multe ori, însă, concuren a a fost înlocuită cu colaborarea sub forma transportului intermodal. Evolu ia transporturilor de marfă pe calea ferată în România în anii 1994 – 1999 Tabelul 5.1. 5.1.3. Caracteristicile de exploatare ale serviciului sunt următoarele: a) Constrângeri în exploatare. Constrângerea majoră a CF constă din caracterul fix al infrastructurii, care reduce accesibilitatea în teritoriu. Pentru a depăşi acest inconvenient mul i clien i şi-au construit CF secundare proprii (Roman, Tractorul etc.); b) Elemente pozitive în exploatare: sunt următoarele: b1) Transportul pe distan e mari a unor cantită i mari de marfă ieftină, folosind vagoane speciale; b2) Responsabilitatea asumată de CFR în cazul pierderilor; b3) Implicarea CF în transportul multimodal, în colaborare cu cel naval şi auto, prin intermediul containerelor mari; b4) Transportul autotrenurilor sau semiremorcilor încărcate pe platforme feroviare, având ca avantaje economii de combustibil, descongestionarea căilor rutiere, reducerea poluării, economii la între inere auto etc.; b5) Expedi ii de trenuri – bloc (navete) compacte. Ex: minereu, cocs, etc,

11

Managementul transporturilor – note de curs 5.1.4. Economiile de mărime. Pe termen scurt se ob in economii de mărime, rezultate din folosirea completă a parcului de material rulant.

5.2. TRANSPORTUL RUTIER
5.2.1. Structura mărfurilor transportate. Transportul rutier are o pondere din ce în ce mai importantă în structura transporturilor din România, după cum rezultă din tabelul 5.2. Ponderea parcursului mărfurilor este mult mai redusă în raport cu aceea a cantită ilor deplasate, deoarece acest mod de transport se foloseşte cu precădere pe distan e scurte şi medii. Sectorul privat este majoritar. Structura mărfurilor transportate în anul 1997 era: minerale brute (34,7%), produse alimentare (9,5%), lemn (6,7%), ciment, var, prefabricate (6,2%), cereale (5,4%), echipamente, maşini, motoare (5%), combustibili minerali (4,4%) etc. A se vedea asemănarea acestei structuri cu cea a CF. 5.2.2. Competi ia poate fi: a) Intramodală: este foarte puternică datorită numărului mare al firmelor de transporturi auto. Se observă o concuren ă mai mică în domenii care cer investi ii de pornire mari (necesită terminale costisitoare) precum sunt: gazele lichefiate, produse chimice, produse congelate etc.; b) Intermodală: se manifestă în special cu CF; lucrurile s-au reglementat în sensul că transporturile auto se fac pe distan e mai reduse decât cele pe CF. 5.2.3. Caracteristicile de exploatare ale serviciilor. Transportul rutier îşi datorează evolu ia caracteristicilor serviciilor prestate, care sunt următoarele: a) Accesibilitatea: este maximă, fără comentarii; b) Viteza comercială (a mărfii) este relativ ridicată; la aceasta contribuie şi faptul că mijloacele auto nu circulă după program, putând pleca în cursă imediat după terminarea încărcării; c) Capacitatea redusă de transport, oferă posibilitatea folosirii unor coeficien i maximi de utilizare a capacită ii; d) Gradul ridicat de protec ie a mărfurilor, datorită spa iilor închise de păstrare a mărfurilor şi a performan elor suspensiilor; e) Durata redusă de încărcare, este legată şi de capacitatea relativ mică a mijloacelor auto. 5.2.4. Terminale în transportul rutier. Marea majoritate a transporturilor auto nu utilizează terminale, folosind metoda “door to door”; totuşi activită ile legate de încărcăturile incomplete şi nu numai, cer obligatoriu terminale care pot fi: de colectare şi distribuire, de separare regrupare şi de odihnă (v. fig. 5.1). a) Terminalele de colectare şi distribuire. Se organizează în oraşe. Micile expedi ii sunt aduse de autovehicule cu capacitate de încărcare redusă, după care se face selec ia pe destina ii, pentru completarea încărcăturii vehiculelor de linie. La sosirea unor vehicule de linie încărcate se procedează invers. La astfel de terminale se pot face şi alte opera ii: vânzări, facturări, depozitări de marfă, repara ii curente auto etc.; b) Terminale de separare şi regrupare. Ele se amplasează de regulă între terminalele de colectare – distribuire; c) Terminale de odihnă, sunt cerute de modul de reglementare a programului de lucru al şoferilor care pot conduce maxim 10 ore după 8 ore de odihnă. Fig.5.1. Amplasarea terminalului de separare - regrupare parcului auto fiind evidente la transportatorii de încărcături incomplete. 5.2.5. Economiile de mărime. Sunt pu in semnificative în transportul auto. Ele se realizează prin folosirea intensivă a

5.3. TRANSPORTUL NAVAL
5.3.1. Structura mărfurilor transportate. Avantajată de ieşirea la Mare Neagră şi având la dispozi ie 1075 km din cursul inferior al Dunării, Româna poate comunica uşor cu Vestul Europei dar şi cu întreaga lume, pe calea apelor. Din păcate ponderea acestui sistem de transport în ansamblul transporturilor în România este foarte redusă (v. tabelul 5.3). Dacă transportul maritim se află în regres, cel fluvial (privatizat în cea mai mare parte) înregistrează un progres evident. Structura mărfurilor deplasate cu mijloace navale era în 1997 următoarea: minereu de fier, fier vechi şi zgură de furnal (26,8%), combustibili minerali solizi (11,5%), produse mecanice (9,5%), minerale brute sau prelucrate (9,1%), ciment, var, prefabricate (6,3%), cereale (5,6%), produse petroliere (5,5%) produse chimice (1,85%), lemn (1,18%), îngrăşăminte (1,7%) etc.

5.3.2. Competi ia a) Competi ia intramodală: este limitată, datorită numărului mic de operatori navali (mul i de stat) şi a specializării navelor de transport; b) Competi ia intermodală: se manifestă numai în transportul fluvial, pe trasee paralele cu Dunărea, având drept concuren i pe transportatorii rutieri şi feroviari. 12

Managementul transporturilor – note de curs În transportul maritim alternativa o constituie avionul care are însă alt câmp de activitate. 5.3.3. Caracteristicile de exploatare ale serviciului. Transportul naval are o serie de caracteristici care îl diferen iază de alte moduri de transport: a) Mărimea încărcăturii, depăşeşte în mod evident pe cele ale celorlalte moduri de transport, de unde şi costurile foarte reduse ale transporturilor navale. Capacită ile de transport variază de la câteva sute la câteva sute de mii tone (marile petroliere); b) Viteza de deplasare, este foarte mică în compara ie cu celelalte mijloace de transport datorită rezisten ei opuse de apă la înaintare. Acest lucru este compensat par ial de mersul fără întrerupere al navelor între portul de plecare şi cel de sosire. La timpii de tranzit mari se adaugă şi timpii foarte mari de operare a navelor; c) Întreruperea serviciului, este cauzată de furtuni fiind mai frecventă în anotimpul rece, când pot interveni şi înghe uri, în special în transportul fluvial; d) Accesibilitate redusă, se datorează evident faptului că traseele navigabile nu există pretutindeni. De aceea transportul pe apă trebuie combinat cu un alt mod de transport; e) Solicitarea încărcăturilor, se datorează oscila iilor pe timp de furtună şi excesului de umiditate. De aceea se impun măsuri speciale de protec ie a încărcăturilor. 5.3.4. Economiile de mărime. Se manifestă puternic în transportul naval, de unde şi tendin a de a construi nave din ce în ce mai mari.

5.4. TRANSPORTUL AERIAN
5.4.1. Structura mărfurilor transportate. Modul aerian de transport are ca obiect principal de activitate transportul pasagerilor. Transportul de mărfuri poate fi considerat ca subprodus al activită ii de bază şi se referă la mărfuri uşoare, scumpe şi în cantită i mici care trebuie să ajungă în timp scurt la beneficiar. Ponderea transportului de mărfuri cu avionul în România este mult sub 1%. 5.4.2. Competi ia a) Competi ia intramodală este puternică mai ales între marile companii de pe pia a inetrna ională. Din păcate TAROM trebuie să concureze cu acestea. Competi ia se manifestă în domeniul pre urilor (crearea de facilită i în anumite perioade şi pentru anumite categorii de beneficiari) şi în domeniul serviciilor (asigurarea frecven ei şi sincronizării zborurilor etc.); b) Competi ia intermodală este foarte redusă datorită caracterului unic al transportului aerian – acoperirea de mari distan e, pe drumul cel mai scurt în perioade reduse de timp. Ea se manifestă numai pe distan e scurte (300 km), concurentul principal fiind transportul auto. 5.4.3. Caracteristicile de exploatare ale serviciului. Transportul aerian îşi datorează evolu ia spectaculoasă unor caracteristici, după cum urmează: a) Viteza comercială. Deşi viteza tehnică este maximă (între 450 şi 950 km/h), acest avantaj este întrucâtva anulat de frecven a redusă a zborurilor, de aglomera ia de pe aeroport şi căile de acces etc.; b) Distan a de transport este de obicei foarte mare (transporturi continentale şi intercontinentale), care ar necesita foarte mult timp, folosind mijloace tradi ionale de deplasare; c) Capacitatea aeronavelor este variabilă în func ie de mărimea cererii: avioanele mari pot deplasa peste 100t (300…400 pasageri), cele medii duc până la 90t (100…150 pasageri), cele mici (6…30 locuri) şi arareori transportă marfă; d) Accesibilitatea relativ redusă, obligă la folosirea transportului combinat; e) Pre ul serviciului aerian este mult mai mare ca pre urile practicate în toate celelalte moduri de transport. 5.4.4. Economiile de mărime. Sunt propor ionale cu gradul de folosire a aeronavelor existente în dotare. Afirma ia este valabilă cu condi ia ca cererea de servicii să egaleze capacită ile de transport.

5.5. TRANSPORTUL PRIN CONDUCTE
5.5.1. Structura mărfurilor transportate. Modul de transport prin conducte are o pondere mică în structura transporturilor din România (2…3%) datorită sortimentului redus al mărfurilor transportate: i ei brut, produse petroliere (benzină, motorină), gaze naturale, produse chimice pe distan e scurte (amoniac, etilenă, propilenă, acetilenă, gaz de sinteză etc.).

5.5.2. Competi ia a) Competi ia intramodală. Nu există în România, transporturile prin conducte fiind monopol de stat; b) Competi ia intermodală, poate avea loc pe trasee paralele cu transportul auto, feroviar, naval. Practic această competi ie nu există; mai degrabă se manifestă o cooperare cu celelalte moduri de transport. 5.5.3. Caracteristicile de exploatare ale serviciului a) Avantaje: pre redus, pierderi reduse, asigură temporar depozitarea produsului, regularitatea furnizării, diminuarea stocurilor; b) Dezavantajele: viteaza redusă de deplasare, accesibilitatea redusă, numărul limitat de produse transportate. 13

Managementul transporturilor – note de curs 5.5.4. Economiile de mărime. Se manifestă în legătură cu diametrul conductei; o conductă mai groasă asigură costuri specifice mai reduse.

5.6. ÎNTREBĂRI DE CONTROL
5.6.1. 5.6.2. 5.6.3. 5.6.4. 5.6.5. 5.6.6. 5.6.7. 5.6.8. Care este structura mărfurilor transportate pe CF ? Defini i partenerii de competi ie pentru transportul feroviar ! Defini i caracteristicile de exploatare în transportul feroviar ! Există economii de mărime în transportul feroviar ? Răspunde i la primele patru întrebări aplicate la transportul auto ! Răspunde i la primele patru întrebări aplicate la transportul naval ! Răspunde i la primele patru întrebări aplicate la transportul aerian ! Răspunde i la primele patru întrebări aplicate la transportul prin conducte !

Capitolul 6 CARACTERISTICILE TEHNICO - ECONOMICE ALE TRANSPORTULUI DE PASAGERI
Ca şi în cazul transportului de mărfuri, transportul de pasageri se clasifică în transporturi de interes public (linii aeriene comerciale, trenuri, autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou) şi de interes privat (automobile, avioane, elicoptere, motociclete, scutere biciclete). Cele două moduri de transport se concurează între ele, dar se şi completează reciproc în foarte multe situa ii. După zona în care se desfăşoară, transportul de persoane poate fi: urban, interurban şi interna ional. La rândul lui transportul urban poate fi: de tranzit (cu vehicule de transport în comun) pe trasee fixe şi program prestabilit, de paratranazit (cu vehicule închiriate) cu program şi traseu la discre ia utilizatorilor.

6.1. EVALUAREA PRESTA IEI ÎN TRANSPORTUL DE PASAGERI
Se face în mai multe feluri: a) După numărul de călători transporta i;

n b) După volumul parcursului (presta iei), conform rela iei: Vp = ∑ Pi [calator ⋅ km] i =1 în care: Pi = parcursul efectuat de fiecare călător c) După veniturile realizate, conform rela iei: Vt = p · Vp [lei] în care: p [lei / călător · km] – tariful unitar.

(6.1) (6.2)

6.2. TRANSPORTUL PUBLIC URBAN DE PASAGERI
Deplasarea pasagerilor în zonele urbane este o combina ie de transporturi publice şi private în propor ii determinate de caracteristicile zonei urbane unde se desfăşoară. Organizarea unui asemenea transport este o problemă complexă care trebuie să ia în considerare o serie de factori precum sunt: accesibilitate maximă, asigurarea mobilită ii pentru cei mai pu in privilegia i, acces pentru neputincioşi, efectele asupra dezvoltării urbane, poluarea aeriană, zgomotul, amplasarea unită ilor de educa ie etc. 6.2.1. Caracteristicile transportului urban de pasageri. Cele mai importante sunt următoarele: a) Sistemul este multimodal, divizat în două categorii: modul privat (automobilul personal) şi modul public de transport, care este dominat de autobuze, datorită flexibilită ii lor deosebite şi amenajărilor necesare reduse; b) Modurile urbane de transport (cu excep ia metroului) folosesc în comun drumurile publice, între inute de primării 6.2.2. Tranzitul public urban. Trebuie adaptat la structura oraşelor din România, care s-au dezvoltat în sec al XIX - lea, în lipsa automobilului, cu un centru compact care concentrează un mare număr de locuri de muncă, zona fiind preferată pentru activită ii comerciale, financiare, politice şi culturale, dar şi pentru locuit. În anii socialismului în zonele periferice s-au construit cartierele de blocuri (adevărate dormitoare), dar şi multe unită i productive. În aceste condi ii, re elele de transport public urban au o configura ie predominant radială, cunoscând două vârfuri de trafic (diminea a şi după amiază). Modurile de transport pentru tranzit se pot clasifica în func ie de:

14

Managementul transporturilor – note de curs a) Tipul de cale folosit: moduri care folosesc re eaua stradală (autobuze, troleibuze, tramvaie) şi moduri ce necesită căi speciale de circula ie (trenul, metroul); b) Viteza de circula ie: cu viteză redusă (de pe re eaua stradală), de mare viteză (de pe căile speciale de rulare). Timpul de călătorie este un factor foarte important în transportul urban, în special în cazul când distan ele parcurse sunt mari. Deoarece amenajarea unor mijloace de transport de mare viteză este foarte scumpă, acest lucru se face numai pe re ele foarte solicitate. Mul i călători recurg la un tranzit combinat, în ideea reducerii timpului de circula ie. În tabelul 6.1 se prezintă evolu ia tranzitului public urban în România, în perioada 1994…1999, de unde rezultă: tendin a de scădere a acestuia şi predominan a incontestabilă a autobuzelor.

6.2.3. Paratranzitul. Reprezintă un gen de servicii plasate între tranzitul public şi transportul privat. Se folosesc în zonele cu densitate redusă a popula iei sau când servesc categorii speciale de călători (cu handicap etc.), deoarece sunt mai economice ca men inerea excesiv subven ionată a tranzitului public. Serviciile de taxi sunt cea mai utilizată formă de paratranzit utilizată în România. Ele sunt organizate în trei moduri: cu conducător angajat de firma de taximetrie, cu conducător având maşina închiriată, cu conducător proprietar de maşină;. Clien ii sunt persoane cu venituri importante sau orice persoană care are o urgen ă. Plata serviciului se poate face în diferite feluri: plata unei sume fixe la urcare, plus o sumă propor ională cu distan a, împăr irea oraşului în zone de tarif, folosirea unei sume fixe în oraşele mici. Transportul de paratranzit curpinde şi alte forme: a) car pool – folosirea în comun a autoturismului personal de către persoane care locuiesc într-o anumită zonă şi au acelaşi loc de muncă (prin rota ie); b) van pool – folosirea în comun a unui microbuz închiriat sau cumpărat de firmă; şoferul care va face şi între inerea maşinii este scutit de plata transportului; avantaje: reducerea aglomera iei (în trafic şi parcare), scade absenteismul la locul de muncă se reduce stresul, se diminuează poluarea etc.; c) dial a ride – deplasarea pasagerilor pe distan e scurte la comandă prealabilă; dispecerul grupează călătorii care se deplasează pe aceeaşi rela ie; d) servicii de autobuze cu abonament (navetă) în zonele suburbane; se aplică şi în România.

6.3. TRANSPORTUL PUBLIC INTERURBAN DE PASAGERI
În România se folosesc servicii publice de transport feroviar, rutier, aerian şi fluvial care predomină asupra transportului privat. 6.3.1. Transportul feroviar de călători. Chiar dacă în privin a numărului de călători, calea ferată a pierdut suprema ia în favoarea autobuzului, în privin a volumului presta iei de ine în continuare primul loc, după cum se vede din tabelul 6.2. Presiunea concuren ială din partea transportului cu autobuzele este din ce în ce mai puternică. Pentru a rezista, CF va trebuie să investească masiv Tabelul 6.2 în modernizarea infrastructurii, a materialului rulant şi diversificarea serviciilor. 6.3.2. Transportul rutier interurban de călători Autobuzele au o importan ă foarte mare pentru comunită ile nelegate la re eaua de CF. Deplasările cu autobuzele sunt în general cu lungime medie, iar capacitatea autobuzelor este în jur de 45 de pasageri. Autobuzele creează şi posibilitatea transportării unei cantită i mici de mărfuri. După felul curselor, serviciul auto de pasageri se împarte în: a) curse regulate – cu program prestabilit; b) curse neregulate (charter) – care se fac la comandă, cu utilizarea completă a capacită ii de transport şi cu înlesniri de pre , în special în perioade cu cerere redusă pe această pia ă.

15

Managementul transporturilor – note de curs Ponderea transportului rutier interurban de pasageri este majoritară în privin a numărului de călători transporta i şi semnificativă ca volum al presta iei, după cum se vede din tabelul 6.3. 6.3.3. Transportul fluvial de călători. În România, acest mod de transport este foarte redus şi are loc pe Dunăre, între localită ile aflate pe malul fluviului şi în Deltă (unde nu există altă posibilitate de deplasare). Pre urile sunt reduse iar viteza de deplasare este mică (în special în susul fluviului). Ponderea presta iei în transportul fluvial din România este mult sub 1%. 6.3.4. Transportul aerian de pasageri. În România sunt organizate curse aeriene regulate între Bucureşti şi diferite oraşe ale ării, aflate la distan ă mare: Iaşi, Timişoara, Cluj, Oradea, Sibiu, Baia Mare, Tulcea, Constan a etc. ara noastră este legată de re eaua interna ională de transport aerian prin presta ia companiei na ionale TAROM şi a multor companii străine. Transporturile aeriene se clasifică în: a) transporturi regulate – cu program stabilit; b) transporturi neregulate (charter) – în special în regim extern. Dacă ponderea numărului de călători transporta i este nesemnificativă (~ 0,3%), datorită parcursurilor lungi, ponderea în volum presta iei se ridică la 8,4% în 1999. Sectorul privat în acest domeniu este nesemnificativ.

6.4. TRANSPORTUL DE INTERES PRIVAT
În acest tip de transport, predomină de mul i ani automobilul personal. Numărul acestor vehicule depăşeşte cu mult numărul vehiculelor pentru transportul public de pasageri şi de mărfuri, crescând în continuare. 6.4.1. Caracteristicile automobilului personal, sunt următoarele: a) Costuri acceptabile de exploatare, în special dacă se neglijează cheltuielile de achizi ie; b) Confortul ridicat, unde intimitatea joacă un rol important; c) Oportunitatea, fiind opera ional în orice moment; d) Viteza relativ mare, asigurată de legile de circula ie, la care se adaugă reducerea la maxim a timpilor mor i; e) Siguran a automobilului, este mai mult psihologică decât reală; f) Coeficientul de utilizare a locurilor. Din păcate este redus: 1,2 în România , 1,4 în SUA; g) Scopurile călătoriei sunt foarte diverse: serviciu, educa ie, personal, cultural, agrement etc.; h) Parcursul mediu este de obicei redus: în SUA este de 7,8 km; 6.4.2. Alte moduri de transport privat in mai mult de posibilită ile materiale dar şi de preferin ele utilizatorilor. Acestea sunt: a) Motocicletele, caracterizare de un consum redus, de o mare mobilitate şi nu întotdeauna de pre uri mici. Din păcate sunt un factor de poluare chimică şi fonică şi o sursă de accidente; b) Bicicletele sunt economice, silen ioase, antipoluante şi sănătoase pentru organism. Multe primării încurajează bicicliştii, realizând piste speciale pentru ei şi acordându-le prioritate în circula ie (Viena, Amsterdam, Copenhaga etc.); c) Motorete sau scutere îmbină calită ile motocicletelor şi bicicletelor (au sursă de putere şi sunt uşoare, deci ieftine); d) Avioanele şi elicopterele particulare sunt folosite de marii oameni de afaceri; e) Mersul de jos, cel mai vechi mijloc de deplasare şi cel mai sănătos.

6.5. PROBLEMELE TRANSPORTULUI DE CĂLĂTORI
Transportul de călători ridică multe probleme greu de solu ionat. Cele mai importante sunt următoarele: 6.5.1. Factorul de variabilitate.Spre deosebire de transportul de mărfuri, cel de călători prezintă mari fluctua ii de cerere atât în cursul zilei cât şi al săptămânii sau anului, din două motive: deplasarea la servici şi dorin a de a călătorii în perioadele de concediu sau de sărbători. Factorul de variabilitate ac ionează foarte puternic îndeosebi în transportul urban de pasageri, având efecte economice ca: folosirea intensă a sistemelor de transport în perioadele de vârf, urmată de perioade în care sunt folosite foarte pu in, pre urile percepute trebuie să fie acoperitoare (deci relativ mari), infrastructurile trebuie dimensionate la maximum. 6.5.2. Factorul de simultaneitate şi perisabilitate. Cererea pentru transportul de călători este instantanee şi perisabilă, ceea ce duce la un moment dat la aglomerarea sau neutilizarea la capacitate a dotărilor. Un număr relativ mic de călătorii se comandă anticipat. De aici apar complica ii organizatorice şi legate de eficien a investi iilor, care de multe ori se fac în exces. 6.5.3. Factorul de substitu ie. Se manifestă în patru tipuri de competi ie: a) Substitu ia intermodală. Din foarte multe motive un mod de transport se poate substitui cu altul; motivele obişnuite sunt: pre ul, disponibilitatea, confortul, oportunitatea; 16

Managementul transporturilor – note de curs b) Substitu ia intramodală. Este o consecin ă a competi iei dintre firmele cu acelaşi profil, inând cont de: pre , confort, servicii, viteză, timpul când are loc deplasarea etc.; c) Substitu ia interclase, apare datorită diferen elor de pre în func ie de pachetul de servicii oferite; d) Competi ia asupra venitului disponibil, se dă între transportatori pentru a lămuri beneficiarii să-şi cheltuie venitul disponibil în beneficiul societă ii în cauză. 6.5.4. Factorul cost al investi iei. Datorită cheltuielilor mari necesare pentru deschiderea unei noi linii de transport, acestea se vor putea face numai pe baza unei analize riguroase a cerin elor pie ei şi numai în condi ii de risc. De aceea de obicei investitorii caută să atragă şi contribu ia autorită ilor. 6.5.5. Complexitatea pie ei. Pia a transporturilor de pasageri este foarte complexă, având trei diviziuni caracteristice: a) Pia a urbană, prezintă complexitatea maximă şi se confruntă cu probleme sociale şi politice, ducând la situa ii ca cele ce urmează: spa iile de deplasare şi parcare fiind limitate apar aglomera ii, creşterea numărului de accidente, nemul umirea locuitorilor, controlul circula iei devine ineficient, calitatea serviciilor scade, problemele de poluare se accentuează etc.; b) Pia a interurbană implică serviciile de transport public şi privat. Distan ele sunt mari şi predomină călătoriile de afaceri şi de navetă. Căile de deplasare sunt comune cu cele pentru transportul de marfă. Şi aici ac ionează factorul de variabilitate cu consecin ele lui negative; c) Pia a interna ională diferă de celelalte pie e deşi modurile de transport sunt aceleaşi ca la pia a interurbană. Pia a răspunde în mod diferit la fluctua iile de pre (este mai rigidă), având în vedere motiva iile pentru transport: călătorii de afaceri, documentare, diplomatice, evenimente sportive, vacan e etc. Pia a complexă a transportului de persoane are o trăsătură definitorie, care o deosebeşte de pia a de mărfuri: serviciile se vând cu bucata (locul), în timp ce la marfă vânzarea are locul cu ridicata (vagonul, camionul). 6.5.6. Efectul de subprodus. Pentru fiecare mod de transport există un efect de subprodus: în transportul feroviar, transportul pasagerilor este un subprodus al celui de marfă; în transportul aerian deplasarea mărfurilor este un subprodus al transportului de pasageri etc. Aceasta conduce la probleme. Dezvoltarea timpurie a unui mod de transport a fost înso ită de obicei de subven ii publice (pentru infrastructură). În virtutea efectului de subprodus şi noul mod de transport va beneficia de aceste subven ii. Problema care se pune este de a stabili concret care mod de transport trebuie subven ionat. De exemplu, în România, fondurile publice s-au folosit pentru modernizarea re elei de drumuri, ce a facilitat dezvoltarea accelerată a transportului auto, exercitând o concuren ă nu tocmai loială transportului pe CF. 6.5.7. Predominan a proprietă ii publice. După cum se ştie statul gestionează mai pu in eficient activită ile economice. În transportul de călători statul este majoritar în majoritatea modurilor de transport (82,3% pentru transportul interurban şi interna ional şi 98,5% pentru transportul urban în 1999). Aceasta şi explică caren ele apărute în special acolo unde statul este mai bine reprezentat.

Capitolul 7 INDICATORI TEHNICO ECONOMICI FOLOSI I ÎN SERVICIILE DE TRANSPORT
7.1. CONSIDERA II GENERALE
Pentru analiza economico – financiară a unei companii de transport se folosesc o serie de indicatori economici generali precum: cifra de afaceri, profitul, pragul de rentabilitate, lichiditate, venitul pe investi ie etc. Analiza economică financiară, care se face pentru o anumită perioadă de timp (trimestru, an), scoate în eviden ă cauzele care au condus la eventuale neîmpliniri şi măsurile care se impun pentru: utilizarea ra ională a mijloacelor de transport , optimizarea timpilor de deplasare, sta ionare la încărcare – descărcare, imobilizare prin revizii şi repara ii etc. Cea mai generală clasificare a indicatorilor tehnico – economici se poate face în indicatori de exploatare şi indicatori economici. Dată fiind ponderea ocupată de transportul rutier în tabloul general al transporturilor, studiul indicatorilor tehnico – economici se va face cu referire la acest sistem de transport.

7.2. INDICATORI DE EXPLOATARE ÎN TRANSPORTUL RUTIER
Indicatorii de exploatare se clasifică în: 7.2.1. Indicatori de utilizare a mijloacelor de transport a) Coeficientul de utilizare a parcului CUP: în care: Aza – nr. de auto · zile active; Azi – nr. de auto · zile inventar. b) Coeficientul de stare tehnică a parcului CST: 17

CUP = Aza / Azi CST = Azb / Azi

(7.1) (7.2)

Managementul transporturilor – note de curs în care: Azb – nr. de auto · zile bune c) Coeficientul de utilizare a timpului zilei de lucru CUZ: în care: Aoa – nr. de auto · ore active; Aoi – nr. de auto · ore inventar CUZ = Aoa / Aoi (7.3)

7.2.2. Indicatori de utilizare a parcursului a) Coeficientul de utilizare a parcursului CUPS: CUPs = Lp / L = Lp /( L0 + Lp + Lnp) (7.4) în care: Lp [km] – lungimea parcursului productiv (cu încărcătură); L [km] - lungimea totală a parcursului; L0 [km] – lungimea parcursului “zero” (pentru alimentare, repara ii) suportat de patron; Lpn [km] – lungimea parcursului neproductiv (deplasări în timpul cursei cu auto neîncărcat) suportat de client. b) Parcursul mediu zilnic PMZ. PMZ = Ltot / Za (7.5) în care: Ltot [km] – lungimea parcursului total în perioada de referin ă; Za – numărul de zile active ale perioadei de referin ă. nc ∑L i =1 i [km/cursa] c) Distan a medie de transport Dm (7.6) Dm = nc nc în care: ∑ L − suma parcursurilor realizate în perioada de referin ă; nc – numărul de curse în perioada de referin ă. i =1 i 7.2.3. Indicatori de utilizare a capacită ii de transport a) Cantitatea de marfă transportată T:

nc T = ∑ Ti [ t ] i =1 nc C = ∑ Ci [călători] i =1 nc Q = ∑ Ti ⋅ L [t·km] pi i =1 nc Qc = ∑ Ci ⋅ L [călător ·km] pi i =1 CUT = T / Tutil · nc ,
CUL = C / Cutil · nc

(7.7)

în care: Ti[t] – cantitatea de marfă transportată de un vehicul pe cursă; b) Numărul de călători transporta i: în care: Ci [călători] – nr. de călători transporta i de un vehicul pe cursă; c) Volumul (presta ia) total al transportului de mărfuri Q: (7.9) (7.8)

în care: Lpi [km] – lungimea parcursului productiv al unei curse; d) Volumul (presta ia) total al transportului de călători Qc: e) Coeficientul de utilizare a tonajului CUT: în care: Tutil [t] – capacitatea maximă de transport a autovehicului; f) Coeficientul de utilizare a locurilor CUL : în care: Cutil [locuri] – nr. maxim de locuri din autovehicul; g) Coeficientul de utilizare a capacită ii de transport CUC: în care: Qp [t·km] – presta ia de transport marfă maxim posibilă; 7.2.4. Indicatori de viteză a) Viteza medie tehnică Vt : în care: tc [h] – timpul mediu de circula ie pe perioada unei zile; b) Viteza medie de exploatare Ve în care: ts [h] – timpul de sta ionare pe perioada unei zile 7.2.5. Documente folosite la calculul indicatorilor de exploatare Sunt următoarele: foaia de parcurs şi tahograma. Vt = PMZ / tc [km / h] Ve = PMZ / tc + ts [km / h] (7.13) (7.14)

(7.10) (7.11)

nc ∑ Qi CUC = i =1 Qp ⋅ n c

(7.12)

7.3. INDICATORI ECONOMICI ÎN SERVICIILE DE TRANSPORT AUTO
Folosind indicatorii de exploatare se pot determina indicatorii economici, care sunt următorii: 7.3.1. Presta ia orară specifică H: H = Q / ttot [t·km / h] în care: ttot [h] – timpul total de referin ă. 7.3.2. Productivitatea P (7.15)

18

Managementul transporturilor – note de curs

nc ∑ Qi a) pentru marfă: PM = i =1 [t·km / tutilă] Z ⋅T a util nc ∑Q i =1 ci [călător·km / loc disp] b) pentru călători: Pc =

(7.16)

Za ⋅ C util

(7.17)

7.3.3. Costul unitar Cu

C a) pentru marfă: Cu = CF + n v [lei / t · km] ∑ Qi i =1 în care: CF[lei] – cheltuieli fixe, independente de parcurs; Cv – cheltuieli variabile, propor ionale cu parcursul. C b) pentru călători: Cu = CF + n v [lei / călător · km] ∑ Qci i =1 7.3.4. Profitul se realizează când: Tariful [lei / t·km] > Cu Profitul se calculează cu rela iile: n a) pentru marfă: Prf = (Tarif - Cu) ∑ Qi i =1

(7.18)

(7.19) (7.20) (7.21)

n b) pentru călători: Prf = (Tarif - Cu) ∑ Qci (7.22) i =1 7.3.5. Rentabilitatea. Reprezintă capacitatea unui capital investit de a produce venit. Pentru aceasta trebuie depăşit pragul de rentabilitate (Tarif = Cu) adică: Tarif > Cu (7.23) Dacă Tarif < Cu societatea lucrează în pierdere.

Capitolul 8 COSTURILE DE TRANSPORT
8.1. DEFINI II ŞI CLASIFICĂRI
Costurile de transport se clasifică în: costuri contabile, costuri economice şi costuri sociale. 8.1.1. Costurile contabile. Includ toate cheltuielile care se fac în legătură cu prestarea serviciilor: cu personalul, cu amortismentele, combustibilii, opera iile de între inere, repara iile etc. 8.1.2. Costurile economice. Sunt asociate cu teoria costului alternativ sau a costului de oportunitate. Costul unei ac iuni este echivalent cu valoarea unor oportunită i la care s-a renun at pentru efectuarea ac iunii. Uneori costul de oportunitate este denumit cost real, pentru a sublinia faptul că măsura costurilor unei ac iuni nu se exprimă în bani, ci în bunuri şi servicii care nu s-au ob inut din cauza ac iunii efectuate. De ex: costul de oportunitate al utilizării unei nave care transportă minereu din Ucraina la Gala i este egal cu valoarea călătoriilor pe care nava nu le-a făcut fiind ocupată cu deplasarea mai sus amintită. În aceeaşi ordine de idei se poate conchide că o resursă care nu are o alternativă de folosire, va avea un cost economic zero. Dăm pentru exemplificare cazul lucrărilor de terasament la executarea unui drum, lucrările de nivelare, compactare sau săparea şan urilor laterale, nu au valoare din punct de vedere al folosirii alternative a terenului, deci reprezintă un cost nerecuperabil. Dacă activele din transporturi prezintă costuri de oportunitate mai mici ca valoarea de achizi ie, activele respective sunt considerate subevaluate. În cazul activelor care pot fi vândute la pre uri egale sau mai mari decât valoarea lor ini ială ele se consideră supraevaluate. 8.1.3. Costurile sociale (externe). Apar când altcineva decât transportatorul sau beneficiarul este afectat într-un fel de prestarea serviciului de transport. Costul social este constituit din resursele suplimentare pe care o ter ă persoană trebuie să le cheltuiască pentru a-şi men ine standardul ini ial de via ă.

19

Managementul transporturilor – note de curs Aprecierea unui cost ca fiind extern sau – dimpotrivă – intern depinde de perspectiva din care este privit. De exemplu aglomera ia pe o arteră rutieră reprezintă un cost intern al transportului auto; dacă la traficul existent se adaugă traficul de pe o arteră laterală, care produce o creştere a aglomera iei, aceasta reprezintă costuri externe pentru participan ii la traficul de pe calea rutieră prioritară. Costurile sociale – de obicei cu efecte negative – pot avea şi efecte pozitive. De exemplu prezen a unei autostrăzi, pe lângă efectele negative exercitate asupra mediului înconjurător poate avea şi un efect pozitiv; prin faptul că este o zonă fără vegeta ie ea reprezintă o barieră în calea extinderii incediilor. Transporturile, în special cele rutiere, poluează mediul pe trei nivele, cum se vede din fig. 8.1. În momentul de fa ă există o în elegere colectivă a necesită ii de a contracara efectele externe ale activită ilor umane şi în special ale transporturilor asupra mediului natural. Din păcate acest lucru necesită cheltuieli, care reduc beneficiile transportatorilor (v. fig. 8.2). Economiştii recomandă optimizarea procesului mai sus amintit, ceea ce înseamnă stabilirea unui compromis între beneficii şi cheltuielile făcute contra poluării (pct. M din fig. 8.2).

8.2. STRUCTURI DE PRE URI
8.2.1. Defini ii şi clasificări. În afara clasificării de la paragraful anterior, costurile pot fi clasificate şi după varia ia lor în timp, adică pe termen scurt sau pe termen lung. Prin termen scurt se în elege perioada de timp în care capacitatea firmei de a produce (a oferi servicii) rămâne neschimbată. Costurile fixe se pot raporta numai la un termen scurt, deoarece pe termen lung toate costurile sunt variabile. Fiecare mod de transport are o viziune diferită despre termenele scurte şi lungi, deoarece atât activele fixe cât şi cele mobile trebuie reînnoite periodic. În fig. 8.3. se prezintă situa ia din transporturile feroviare. Odată cu activele fixe şi cele mobile au fost achizi ionate; singurele economii pe care le poate face CF pe termen scurt se referă la cheltuielile variabile: plata salaria ilor (în acord) a combustibililor, opera iilor de între inere etc. Dacă aceste costuri sunt acoperite din venituri nu se pune problema încetării activită ii, datorită duratei lungi de via ă a activelor (15 ani locomotivele, 25 de ani vagoanele, 45 de ani calea şi semnalizarea). Este evident că decizia de încetare a activită ii va trebui luată la 15, 25 sau 45 de ani. Termenul scurt la CF reprezintă 15 ani, iar termenul lung 45 de ani. În cadrul unui mod de transport, costul mediu al presta iei se modifică în func ie de gradul de utilizare a capacită ii disponibile; astfel costul este minim când se foloseşte întreaga capacitate a mijlocului de transport. Un alt tip de cost este aşa numitul cost marginal, care poate fi definit ca o modificare a costului total, rezultând din modificarea presta iei cu o unitate. O clasificare importantă a costurilor este următoarea: costurile proprietă ii asupra instala iilor fixe, costurile proprietă ii asupra vehiculelor şi costurile de func ionare a vehiculelor. 8.2.2. Costurile proprietă ii instala iilor fixe. În această categorie intră căile de deplasare, terminale, instala ii de între inere. De multe ori proprietarii acestora nu coincid cu transportatorii. Construc ia infrastructurilor este costisitoare şi odată construite multe din costurile lor devin nerecuperabile. Din perspectiva costurilor de oportunitate, costurile irecuperabile nu se mai iau în considerare. Deşi, aparent, odată construite, instala iile fixe nu ar trebui să consume resurse, men inerea lor în func iune necesită cheltuieli; aceste cheltuieli trebuie tratate precum costurile de func ionare. 8.2.3. Costurile proprietă ii vehiculelor. Sunt par ial recuperabile, deoarece se pot muta de pe o pia ă de alta. Costul de închiriere a unui vehicul este echivalent cu rata dobânzii aplicată la valoarea de pia ă a acestuia, stabilită pe pia a vehiculelor uzate. Când vehiculele au o via ă previzibilă (în ani sau km) costul de oportunitate a proprietă ii se poate aproxima prin scăderea din costul ini ial a costurilor corespunzătoare uzurii. 8.2.4. Costurile exploatării vehiculelor. Sunt legate de timpul echipajului ce asigură deplasarea şi de combustibilul consumat (costuri variabile dar şi de oportunitate). Costul de exploatare este sensibil la modul de utilizare a vehiculului, după cum urmează: consumul de combustibil se modifică în func ie de viteză; există o viteză la care consumul este minim (viteză economică); cheltuielile cu retribu ia scad cu creşterea vitezei. Costul exploatării include şi: costurile legate de între inerea căilor de circula ie, costurile de între inere şi repara ii, costurile cu personalul având func ii de conducere. Aceste costuri cresc cu volumul presta iei şi sunt tratate drept costuri de exploatare deşi sunt făcute de alte persoane care nu lucrează direct pe vehicul. În fig. 8.4 se prezintă în formă sintetică corela ia între costurile economice reprezentative pentru activitatea de transport. Este evident că există un volum al presta iei Vi pentru care costul unitar total mediu este minim.

8.3. SURSE DE ECONOMII LA COSTURILE DIN TRANSPORTURI
Cele mai importante surse de economii sunt: 8.3.1. Economiile de mărime, care îmbracă mai multe forme:

20

Managementul transporturilor – note de curs a) Creşterea mărimii încărcărilor deplasate, ceea ce permite transportatorilor să folosească coeficien i de utilizare a sarcinii utile maximi. În acest context, transportatorii trebuie să folosească vehicule cu capacită i adecvate mărimii încărcăturilor; b) Folosirea vehiculelor de mare capacitate, ştiind că valoarea costurilor unitare variază invers propor ional cu capacitatea; c) Asigurarea unei infrastructuri corespunzătoare cerin elor de trafic, putându-se folosi viteze de circula ie economice. În caz contrar se poate ajunge la aglomerări ce reduc vitezele de circula ie; d) Folosirea unor parcuri mari de vehicule, care permit realizarea de economii la între inere şi alte cheltuieli fixe. 8.3.2. Economiile de întindere, care apar prin diversificarea serviciilor oferite clien ilor. 8.3.3. Economiile de densitate (de re ea). Pentru în elegerea fenomenului se ia ca exemplu transportul aerian. O re ea este formată din câteva centre (aeroporturi) aflate la mare distan ă unele de altele, în zone populate, care generează o mare cerere de transport, acoperită de aeronave mari care circulă pline şi cu costuri reduse între centre. Fiecare centru organizează zboruri radiale pe distan e scurte cu avioane de capacitate mai mică, corespunzătoare cererii (v. fig. 8.5). Economiile rezultă din: folosirea de vehicule mari la distan e mari; folosirea de vehicule mici la distan e mici; în ambele cazuri coeficien ii de umplere sunt maximi.

8.4. ANALIZA COSTURILOR MODURILOR DE TRANSPORT
Se va face pentru cele trei categorii principale: costurile proprietă ii asupra instala iilor fixe, asupra vehiculelor şi cele de func ionare a acestora. 8.4.1. Costurile transporturilor feroviare a) Costurile infrastructuriilor În România, re eaua feroviară a apar inut întotdeauna statului şi în prezent este concesionată Companiei Na ionale a Căilor Ferate. Conform practicii economice, costul real al infrastructurii ar trebui să fie dat de valoarea anuală totală pe care un poten ial utilizator ar fi dispus să o plătească în situa ia când calea ar fi abandonată, amplificată cu rata dobânzii pe economie. Cum este greu de crezut că acest scenariu s-ar putea întâmpla se concluzionează că majoritatea acestor costuri sunt nerecuperabile. Rămân de acoperit costurile legate de men inerea în func iune a infrastructurii; materiale, utilaje, muncă umană, combustibil etc. Ele se recuperează din taxele pe care le achită utilizatorii (exprimate în lei / tren · km); b) Costurile materialului rulant Costurile anuale constau din: valoarea anuală a uzurii (amortismentul), costurile de între inere şi repara iile, costurile cu modernizarea vagoanelor de călători şi asigurările (dacă se plătesc); c) Costurile de exploatare sunt formate din: costurile combustibilului (motorină sau EE) care sunt relativ reduse datorită frecării mici dintre roată şi şină; costurile cu personalul, foarte mici, dar numai la prima vedere; în realitate aici se adaugă şi cheltuielile indirecte mari, datorită supradimensionării tradi ionale la CF, sus inută şi de presiunea sindicală. 8.4.2. Costurile transporturilor rutiere a) Costurile infrastructurii. Re eaua de drumuri este foarte extinsă, legând între ele toate localită ile. Majoritatea drumurilor sunt secundare, ponderea celor interurbane fiind redusă. În România, proprietatea statului asupra drumurilor na ionale se exercită de Administra ia Na ională a Drumurilor. Drumurile orăşeneşti, jude ene, şi comunale, sunt în administra ia Consiliilor Jude ene sau locale. Cheltuielile cu construc ia (de capital) şi între inerea drumurilor se fac din bugetele autorită ilor cale le administrează. Ca şi în cazul CF majoritatea cheltuielilor făcute cu drumurile sunt irecuperabile (costuri de oportunitate reduse). Structura transporturilor auto (mărimea vehiculelor şi densitatea lor) influen ează mărimea cheltuielilor făcute cu drumurile. Camioanele grele aduc cele mai mari pagube drumurilor. Statisticile din SUA arată că 40…90% din costurile de repara ii se datorează autocamioanelor grele. De aceea s-a legiferat limitarea sarcinilor pe axe; pu ine şosele admit sarcini pe osie mai mari de 10t. Beneficiarii drumurilor contribuie la cheltuielile de între inere şi modernizare printr-o taxă inclusă în pre ul carburantului. b) Costurile vehiculelor, sunt formate din: b1) costurile de achizi ie, conform valorii de pia ă în momentul achizi ionării; pentru plata în rate se adaugă dobânda din economie; b2) taxele cu înregistrarea; b3) taxele pentru procurarea licen ei de transport; b4) costurile cu asigurarea (de răspundere civilă auto, CASCO); b5) uzura anuală (amortizarea): datorată vârstei cronologice şi parcursului înregistrat (cheltuială variabilă); în ambele cazuri valoarea autovehiculului scade în timp; b6) sumele plătite băncilor pentru împrumutul la cumpărare; b7) costurile de între inere dacă se fac după un anumit număr de km, costurile sunt variabile şi sunt trecute la costurile de exploatare. Cu excep iile arătate costurile vehiculelor sunt fixe. c) Costurile de exploatare, sunt formate din: 21

Managementul transporturilor – note de curs c1) costurile carburan ilor şi materialelor de între inere (uleiuri, antigel, lichid de frână etc.); sunt uşor de contabilizat; c2) costurile cu retribu ia personalului de între inere; c3) costurile cu retribu ia conducătorului. Observa ie: Cele mai mari probleme le ridică transportul de mărfuri datorită varietă ii autocamioanelor şi serviciilor oferite. Costul pe t·km pentru o deplasare interurbană cu un autocamion greu, este mai mic decât costul realizat în transportul local cu un camion mic. Aici se adaugă şi cheltuielile legate de între inerea terminalelor. 8.4.3. Costurile transporturilor navale a) Costurile infrastructurilor au două componente: a1) Şenalele navigabile, presupun opera ii permanente de între inere (adâncire) şi men inere în func iune a semnalizării (geamanduri, faruri, lumini) şi sistemelor de ecluzare. În România şenalele se referă la cursul inferior al Dunării şi al Oltului, canalul Dunăre – Marea Neagră şi la anumite zone de coastă (bara Sulina, intrarea în portul Constan a, Mangalia, Midia - Năvodari). Există şi costuri externe aferente utilizării şenalelor navigabile: eroziunea malurilor, spargerea sloiurilor de ghea ă, poluarea apelor, deranjarea vie uitoarelor etc. Marea majoritate a acestor cheltuieli sunt suportate de bugetul na ional. O parte a lor se recuperează prin taxele de ecluzare. a2) Porturile sunt proprietate de stat care trebuie să le asigure func ionalitatea. Costurile necesare sunt recuperate (par ial) din taxele portuare plătite de utilizatori, taxele de închiriere a spa iilor portuare, de operare şi manipulare a mărfurilor, de repara ii curente etc. b) Costurile navelor În cazul navelor economiile de mărime au un caracter foarte bine conturat nu numai din punct de vedere al costurilor de achizi ie, în sensul că pre ul unei nave tinde să fie propor ional cu suprafa a ocupată şi nu cu deplasamentul ei. O limitare foarte importantă în alegerea mărimii navei o reprezintă pescajul, legat de adâncimea şenalelor navigabile din porturile frecventate de navă. Există şi un efect de compensare a economiilor de mărime, datorită timpului mare de andocare a navelor mari, a reducerii vitezei de deplasare şi a numărului de curse. La costul ini ial de achizi ie al navei de adaugă alte costuri precum: între inerea, asigurarea, costuri legate de rambursarea împrumutului efectuat la cumpărare, amortizarea (durata de via ă a unei nave este de 20 de ani, însă de obicei mai mult în func ie de nivelul opera iilor de între inere) Costurile de oportunitate ale navelor sunt extrem de volatile, ele fiind influen ate de conjuctura economică. c) Costurile de exploatare Ca orice mijloc de transport, costurile sunt formate din cheltuielile cu combustibilul şi materialele de între inere, plus cele cu personalul navigant. Aceste costuri variabile sunt supuse economiei de mărime, din două motive: creşterile rezisten ei la înaintare şi ale echipajului nu sunt propor ionale cu creşterea tonajului ci mai lente. Există şi costuri de exploatare care cresc propor ional cu mărimea navei, precum cele legate de activitatea portuară. Dezvoltarea containerizării mărfurilor a venit pentru a înlătura acest neajuns. 8.4.4. Costurile transporturilor aeriene a) Costurile infrastructurilor a1) Culoarele aeriene. Siguran a zborurilor se poate asigura numai în condi iile respectării culoarelor aeriene, monitorizate permanent de sta iile de urmărire de la sol, ale Administra iei Române a Serviciilor de Trafic Aerian. Costurile acestor sta ii sunt legate în special de salariile angaja ilor. Cum un controlor de zbor are capacitatea de lucru limitată se poate conchide că aceste costuri sunt variabile; a2) Aeroporturile sunt proprietate publică. Ele îşi stabilesc pre urile pentru serviciile oferite clien ilor astfel încât să-şi acopere cheltuielile. În SUA structura costurilor pentru un mare aeroport este următoarea: cheltuieli asociate cu pistele de aterizare şi căile de rulare 28%, cele legate de terminale şi parcare 57%, restul fiind asociate cu hangarele şi zonele învecinate. Se percep taxe pentru aterizare, deschiderea de ghişee, restaurante, magazine, diferite servicii, accesul la por i, hangare, alimentarea avioanelor cu combustibil etc. Economiile de mărime se înregistrează în legătură cu numărul pistelor. b) Costurile aeronavelor sunt influen ate de pia a mondială a aparatelor de zbor, crescând odată cu cererea de transport. Costul de proprietate este format din costul de oportunitate al fondurilor încorporate, valoarea uzurii, între inerea, asigurarea, aceste costuri fiind fixe; c) Costurile de exploatare. Tehnologia de exploatare şi structura de cost sunt asemănătoare cu cele ale transportului auto de încărcături incomplete. Costurile cuprind în principal cheltuielile cu salariile echipajului şi cu combustibilul. Aici se adaugă o parte din costurile cu personalul ajutător, costurile de între inere, costurile serviciilor pentru pasageri etc. Costurile pentru zborurile charter sunt mai reduse decât cele de linie, datorită coeficientului de încărcare ce tinde spre 100%. 8.4.5. Costurile transporturilor prin conducte a) Costurile infrastructurii sunt constituite în principiu din costurile de construc ie, formate din: costurile materialelor (conducte, electrozi, materiale izolate etc.), costurile utilajelor (sta iile de pompare şi rezervoarele de stocare) şi cheltuielile cu constructorul (manopera). Costul terenului este redus, deoarece cea mai mare parte a conductelor este subterană. Costul conductei este influen at de diametrul şi tipul de teren în care este pozată. Costurile enumerate sunt fixe şi în general slab recuperabile. 22

Managementul transporturilor – note de curs b) Costurile de exploatare sunt variabile şi foarte reduse (cele mai mici din toate modurile de transport). Ele sunt constituite din retribu iile personalului de între inere şi din energie consumată pentru func ionarea pompelor.

23

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful