You are on page 1of 7

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

nvironment

rotection

rogram

ADAM SZYMASKI
Kierzkowo 22A, 84-210 Choczewo

Poland
adi_epp@wp.pl

Nasze rodowisko WYDMA LUBIATOWSKA NATURA 2000 jest kapita e! "#$%#&K'C( P)*AK+" i ,-.)P,/C$%K+"0

__________________________________________________________________________

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej W Gminie Choczewo

Wstpny opis bada lokalizacyjnych


zaproponowanych przez

Polsk Grup Energetyczn EJ1


(PGE EJ1)

2014

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

1. Wprowadzenie
EJ1 zaproponowaa lokalizacj elektrowni jdrowej o moc 3000 MW w Gminie Choczewo! niedaleko komplek"# t#r "t czno$w pocz nkowe%o Lu ia!owo"#opa$ino! na dr#%iej co do wielko&ci w 'ol"ce! r#chomej w dmie! kt(ra w&r(d mio&nik(w w"paniae%o nadmor"kie%o &rodowi"ka w kraj# i w E#ropie! znana je"t pod nazw W%dm% Lu ia!ow&'ie(.

PGE

)la cz telnik(w! kt(rz nie mieli mo*liwo&ci podziwiania pikna nat#r okolic w"i Lu ia!owo! propon#jem rz#t oka na prezentowane o+ok zdjcie. )odatkowe in,ormacje ,oto%ra,iczne odno&nie omawianej kwe"tii zawieraj opracowaniahttp-..www."cri+d.com.doc./01123/1.4onk#r"$5 dma$L#+iatow"ka$1! http-..www."cri+d.com.doc./0/10361.4onk#r"$57)89$L:;<9=>5?49$2! http-..www."cri+d.com.doc.010@//A/.4onk#r"$57)89$L:;<9=>5?49$@! http-..www."cri+d.com.doc.0221/33A.4onk#r"$57)89$L:;<9=>5?49$A! http-..www."cri+d.com.doc.0@@2A116.konk#r"$57)89$L:;<9=>5?49$2! http-..www."cri+d.com.doc.0A@11@/2.konk#r"$57)89$L:;<9=>5?49$3! http-..www."cri+d.com.doc.0226@311.konk#r"$57)89$L:;<9=>5?49$6! http-..www."cri+d.com.doc.022@1221.konk#r"$57)89$L:;<9=>5?49$/! http-..www."cri+d.com.doc.02/21A32.4onk#r"$5 dma$L#+iatow"ka$End! http-..www."cri+d.com.doc.06660/32.4onk#r"$5 dma$L#+iatow"ka$5 niki. 5 #z#penieni# warto r(wnie* zapoznaB "i ze "tanowi"kiem #rzd(w rzdow ch odpowiedzialn ch za ochron &rodowi"ka w 'ol"ce! w "prawie +adaC lokalizac jn ch zaproponowan ch przez PGE EJ1 Dpatrz- http-..www."cri+d.com.doc.1@106/@2A.'GE$ Eat#ra2111$2F. 5 t m a"pekcie i"totne je"t r(wnie* traktowanie pro+lem(w ochron &rodowi"ka w kontek&cie pokojowe%o w korz "tania ener%ii jdrowej w takich krajach jak Grancja i Ginlandia Dpatrz- http-..www."cri+d.com.doc.16A@6021A.'GE$Eat#ra2111$2F. Co PGE EJ1 m &li o ochronie &rodowi"ka w 'ol"ce opi"#je opracowanie- http-..www."cri+d.com.doc.166106/13.'GE$ Eat#ra2111$3. 9 ile to w"z "tko mo*e E9? ko"ztowaB przed"tawia opracowaniehttp-..www."cri+d.com.doc.1/1333620.'GE$Choczewo$@. 'rz %otowani w ten "po"(+ prz "tpm do opi"# planowan ch przez PGE EJ1 +adaC lokalizac jn ch! kt(re maj + B prowadzone na W%dmie Lu ia!ow&'ie(. 'rezentowan t#taj opi" wcale nie pretend#je do kompletne%o opracowania pro+lem#! poniewa* PGE EJ1 #znaa! i* te%o t p# in,ormacja nie je"t mie"zkaCcom Gmin% Choczewo do nicze%o potrze+na i "krztnie #kr wa w"zelki "zcze%( techniczne. Je"te&m odmienne%o zdania! "zcze%(lnie je*eli chodzi o pro+lem zwizane z ochron &rodowi"ka i dlate%o! w oparci# o w kad prowadzone w trakcie )* Mi+dz%narodowe( ,z'o-% Ener.ii J/drowe(! prezent#jem w "oce prawdopodo+n "cenari#"z +adaC lokalizac jn ch zwizan ch z lokalizacj elektrowni jdrowej na W%dmie Lu ia!ow&'ie(.

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

2. W&!+pn% opi& ada0 $o'a$izac%(n%ch w Lu ia!owie


ia!ow&'ie( " w"zelakie%o rodzaj# odwiert ! zar(wno %eotechniczne jak r(wnie* h drolo%iczne. 'rawdopodo+n rozkad w *ej w"pomnian ch odwiert(w przed"tawia na"tp#jca mapa.

Naj+ardziej "zkodliwe dla &rodowi"ka nat#ralne%o W%dm% Lu

Rys. 1 Lokalizac a postulowanych o!wiert"w #punkty $ czerwone i $ nie%ieskie!

K granica stre&y'

'#nkt 1 oznaczaj odwiert %eotechniczne o %+oko&ci 211 HmI p.p.t. l#+ 122 HmI p.p.t. '#nkt poni*ej lewe%o reaktora oznaczaj odwiert do %+oko&ci 211 HmI p.p.t.! a pozo"tae to odwiert do %+oko&ci 122 HmI p.p.t.. '#nkt 1 to tzw. odwiert h drolo%iczne o r(*n ch %+oko&ciach- 21 HmI p.p.t.! A1 HmI p.p.t i /1 HmI p.p.t.. Eale* ocz wi&cie pamitaB! *e m(wim t#taj o pierw"zej ,azie +adaC lokalizac jn ch. 5 na"tpnej ,azie odwiert(w mo*e + B znacznie wicejJ '#nkt K oznaczaj %ranice "tre, ochronn ch odpowiednio- /11 HmI i @111 HmI od reaktor(w elektrowni jdrowej. 5 t m opracowani# prz jto t p reaktora jako EP2. >+"zar zakre"kowane kolorem nie+ie"kim to teren 3a!ura 2000. 5"z "tkie odwiert " nie"tet zlokalizowane w tzw. "tre,ie 3admor&'ie.o 4 &zaru Chronione.o #ra(o razu D#chwaa ?ejmik# 5ojew(dztwa 'omor"kie%o z dnia 2/.1A.2111r.F! ale to dla PGE EJ1 nie ma *adne%o znaczenia. L(wnie* nie ma dla PGE EJ1 *adne%o znaczenia! *e w razie ci*kiej awarii reaktora mie"zkaCc Lu ia!owa i cz&ci #opa$ina +d m#"ieli "i M"pakowaBM! tak jak to miao miej"ce po awarii w 5u'u&himie. >kre&lenie M"pakowaBM oznacza o+owizek nat chmia"towe%o op#"zczenia "woje%o miej"ca zamie"zkania na okre"! kt(r zo"tanie mie"zkaCcom podan w ModpowiednimM momencie. Eie"tet ! mam r(wnie* z in,ormacj dla

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

mie"zkaCc(w Centralnej 'ol"ki. )epartament 8eteorolo%ii i Geo,iz ki :niwer" tet# 5iedeC"kie%o w kona odpowiednie " m#lacje rozprze"trzeniania "i opad# radioakt wne%o w razie w padk# reaktora tzw. lokalizacji Choczewo.

M?pecjali&ciM z PGE EJ1 te* " pro"zeni o prz %otowanie +a%a*# podrczne%o J

3. 2%z%'o zwi/zane z odwier!ami .eo!echniczn%mi i h%dro$o.iczn%mi


prz %otowania tzw. p#czki. 'rz jmijm dalej! i* ilo&B potrze+nej o+jto&ci wod zale* w "po"(+ liniow od %+oko&ci odwiert#. 'ow *"ze zo*enia pozwalaj na o"zacowanie o+jto&ci wod potrze+nej do w konania odwiert(w przed"tawion ch na L ". 1. N pro"t ch o+liczeC w nika! *e je"t to okoo 1A11 Hm@I wod ! kt(ra m#"i + B dowieziona na W%dm+ Lu ia!ow&'/ a#toc "ternami. >cz wi&cie nale* nat chmia"t zap taBO w jaki "po"(+P Ea W%dmie Lu ia!ow&'ie( nie ma *adn ch dr(%. ? ewent#alnie &cie*ki przewidziane t lko dla r#ch# pie"ze%o! a wic w +itnie t#r "t czne%o. <le mo*e wa* B a#toc "terna o pojemno&ci 2 do 3 Hm @IP 'rawdopodo+nie od / do 11 H=I. Cakowita ilo&B k#r"(w potrze+n ch do do"tarczenia w *ej okre&lonej o+jto&ci wod to 2@@ do 2/1 k#r"(w z pen m zaad#nkiem! a trze+a je"zcze wr(ciB przecie* do +az . Ne wz%ld# na d#* deniwelacj teren# trze+a +dzie w +#dowaB odpowiedni dojazd! #mocnion miej"cami p tami +etonow mi. 'od wiertni przewid#je "i wraz z oprz rzdowaniem np. a%re%at prdotw(rcze! miej"ce "kadowania materia(w do prz %otowania p#czki! od"tojniki dla p#czki

Prz jmijm ! *e dla potrze+ w konania odwiert# 211 HmI p.p.t. potrze+a 112 Hm @I wod ! dla

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

itp. okoo 111 Hm2I. =o powod#je cakowit dewa"tacj &rodowi"ka na powierzchni okoo @211 Hm2I! nie liczc ocz wi&cie dr(% dojazdow ch. ?przt jaki mo*e + B #* t do w konania odwiert(w! w zale*no&ci od war#nk(w terenow ch i po%odow ch! przed"tawiono na zdjciach.

'od"#mow#jc mo*na z ca pewno&ci powiedzieB! *e "amo w konanie odwiert(w doprowadzi do de%radacji walor(w &rodowi"kow ch W%dm% Lu ia!ow&'ie( i *adne za+ie%i rek#lt wac jne nie prz wr(c #traconej +ezpowrotnie r(*norodno&ci %at#nkowej.

4. 2%z%'o zwi/zane z pomiarami h%dro$o.iczn%mi


pompowania ocz "zczajce! a na"tpnie pr(+ne pompowania okre&lajce parametr h drolo%iczne podo*a. 5 dajno&B dla pompowaC! ze wz%ld# na charakter podo*a! mo*na o"zacowaB na / do 12 Hm@.hI. 'rz jm#je "i w"tpnie! *e pompowania ocz "zczajce powinn trwaB minim#m /h. =o pozwala na o"zacowanie w pompowanej o+jto&ci wod na 12/1 do 1021 Hm @I. Gdzie +dzie "kadowana taka ilo&B wod ! "zcze%(lnie! *e zawiera ona pewne zwizki chemiczne takie jak np. podchlor n wapnia P Cz PGE EJ1 zamierza w p#&ciB t wod na W%dm+ Lu ia!ow&'/! propon#jc ,lorze i ,a#nie tzw. M+ezpatn kpielM P Cz te* mo*e +dzie ona w wo*ona a#toc "ternami P 'ro+lem je"t +ardziej "komplikowan J Nnajd#jem "i +owiem w "tre,ie prz +rze*nej! %dzie! ze wz%ld# na r(*nic %"to&ci wod mor"kiej i "odkiej! w "tp#je zjawi"ko tzw. klina wod "odkiej! kt(r znajd#je "i +ezpo&rednio nad wod mor"k. Gra,iczn o+raz opi" wanej " t#acji przed"tawia L ". 2. Qle dopa"owane w dajno&ci pompowaC! a wic ,a"z wie zo*one parametr tzw. leja depre"ji! mo% "powodowaB zni"zczenie klina wod "odkiej i w(wcza" +dziem pompowali wod mor"k! a wiec za"olon. 5a&ciwe dopa"owanie "trate%ii pompowaC mo*na w znacz B na pod"tawie tzw. @) matemat czne%o modelowania h drolo%iczne%o! w oparci# o "en"own "chemat +ilan"# h drolo%iczne%o dane%o o+"zar#. Cz PGE EJ1 zamierza co& takie%o zro+iB przed prz "tpieniem do pierw"zej ,az +adaC terenow ch P >dpowiedR jak otrz mali mie"zkaCc Gmin% Choczewo na to p tanie + a jednoznaczna- 3*E J 8odelowanie matemat czne powinno r(wnie* odpowiedzieB na p tanie! dot czce wp w# +adaC lokalizac jn ch na #jcie wod pitnej dla mie"zkaCc(w Lu ia!owa i #opa$ina.
Rys. ) *che+at klina wo!y s,o!kie

( p#nktach oznaczon ch na L ". 1 " m+olem 1 +d prowadzone najpierw tzw.

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

6. 2%z%'o zwi/zane z pomiarami &e(&miczn%mi


#z "kan ch z otwor(w %eotechniczn ch i cz&ciowo h drolo%iczn ch! z pro,ilowaniem "ej"miczn m o d#*ej rozdzielczo&ci. ;iorc pod #wa% rozkad odwiert(w z L ". 1 mo*na o"zacowaB w"tpnie d#%o&B pro,ili "ej"miczn ch na okoo / HkmI! z tendencj %"te%o pro,ilowania w kier#nk# p(nocno$po#dniow m. 5i*e "i to z przejazdem ze"taw# tzw. wi+ro"ej"(w. 'rz kad te%o t p# pojazd(w pokazano na zdjciach poni*ej.

*en"own m w daje "i r(wnie* powizanie dan ch litolo%iczn ch i "trat %ra,iczn ch

'rzejazd ze"taw# wi+ro"ej"(w doprowadzi do zni"zczenia pa"a prz rod na d#%o&ci / HkmI i "zeroko&ci okoo A HmI! co daje "#mar cznie powierzchni @2111 Hm2I. Jak ,akt cznie w %lda podo*e! po przejeRdzie wi+ro"ej"(w! pokaz#je zdjcie w konane na terenie Gmin% Choczewo.

7. 2%z%'o zwi/zane z !e'!oni'/ o &zaru $o'a$izac(i EJ -e w"tpn ch +adaC i interpretacji "ej"miczn ch w nika! i* w +rana przez PGE EJ1 tzw. lokalizacja Choczewo! znajd#je "i w "tre,ie #"kok# w podo*# paleozoiczn m. Lozpatr wana lokalizacja znajd#je "i w +ezpo&rednim ""iedztwie dw(ch +lok(w tektoniczn ch przecit ch tzw. "tre, #"kokow ;iao%(ra$Sarnowiec. Eale* nadmieniB! i* prezentowane dane %eo,iz czne nie " na t le miarodajne! a+ w "po"(+ wa&ciw zlokalizowaB prze+ie% i"tniejce%o #"kok#. )late%o te* +ez dodatkow ch! prec z jn ch +adaC "ej"miczn ch je"t "praw +ardzo r z kown! rozpatr wanie omawianej lokalizacji jako docelowej. Lozpoznanie tektoniki dla o+"zar# lokalizacji elektrowni jdrowej je"t za%adnieniem prior tetow m.

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

8. Co na$e9% zro i: ; - i"tniejcej +az dan ch przekroj(w "ej"miczn ch Dpatrz r ". poni*ejF mo*na z+#dowaB o+raz podo*a "to"#jc odpowiednie techniki oparte o tzw. mor,olo%i matemat czn Dpatrz np. http-..pl."cri+d.com.doc.21A16200.9n$9T#i,er$<mitatin%$=echniT#e! http-..www."cri+d.com.doc.1@3/32A01.Lecon"tr#ction$and$?im#lation$o,$Geolo%ical$?tr#ct#re" F. Ea w"tpn m etapie rozpoznania nie je"t konieczne przeprowadzanie *adn ch p tkich wierceC! %d * one i tak nic nie wno"z do o+raz# tektoniki podo*a lokalizacji Choczewo.

<. Pod&umowanie
za%ro*eC! zar(wno dla ,lor Lu ia!owa i #opa$ina.

- opi"ane%o zakre"# i prze+ie%# +adaC lokalizac jn ch w nika jednoznacznie ca "zere%


i ,a#n

W%dm% Lu ia!ow&'ie(! jak r(wnie* dla mie"zkaCc(w

=. Wnio&'i
Jak dot chcza"! PGE EJ1 dmie w t#+ propa%andow! twierdzc! *e o+ecna " t#acja prawna pozwala na w konanie +adaC lokalizac jn ch w Lu ia!owie. Jak dot chcza" lokalizac jn ch. PGE EJ1 nie #z "kaa pozwolenia na przeprowadzenie +adaC

8ie"zkaCc Gmin% Choczewo czekaj na przedo*enie ek"pert z okre&lajcej wp w +adaC lokalizac jn ch na o+"zar 3a!ura 2000 w Lu ia!owie! z%odnie z prawem krajow m i #nijn m.