You are on page 1of 1

TATACARA PROSEDUR PENGGUNAAN PETI ADUAN DISIPLIN

Mula

Guru/pelajar mengisi borang aduan disiplin pelajar

Guru disiplin mengambil/menerima borang aduan disiplin pelajar

Tidak Benar.

Guru disiplin menjalankan siasatan teliti dan kenalpasati pelajar dan kesalahan yang dilakukan

Kes tutup Benar Guru disiplin mengambil tindakan disiplin

Guru disiplin mengisi ke dalam SSDM

Tamat