You are on page 1of 50

Frater Barrabbas opracowa kompletny, przejrzysty, przystpny iekumeniczny zarys Kabay.

Unika skomplikowanych definicji, dugich imczcych wykadw historycznych ipapki psychologicznej, azamiast tego skupia si na informacjach przydatnych izrozumiaych dla Czytelnika. (...) Autor Magicznej Kabay znakomicie przedstawia najistotniejszy element magii zachodniej zmyl owszystkich adeptach wiedzy ezoterycznej.
Mistrzowie Hermetycznego Zakonu Zotego Brzasku iautorzy ksiki The Essential Golden Dawn

Chic iSandra Tabatha Cicero

Chocia na przestrzeni lat opublikowano wiele ksiek powiconych Kabale, Magiczna Kabaa wykracza poza zwyke opisy Drzewa ycia iopisuje rozwj mistycyzmu kabalistycznego, poczwszy od jego tradycyjnych rde ydowskich, askoczywszy na znaczcej roli, jak spenia wwielu wspczesnych systemach magicznych. Czytelnicy wkraczajcy na ciek magicznej Kabay skorzystaj na zgbianiu tej ksiki, ktra umieszcza ten system wodpowiednim kontekcie historycznym, ajednoczenie wskazuje jego obecne zastosowania wrnych tradycjach magicznych.
autor ksiek Arcana iMastering the Mystical Heptarchy

Scott Stenwick

Magiczna Kabaa uwzgldnia gnostyczne, neopitagorejskie ineoplatoskie korzenie Kabay, dziki czemu jest atwiejsza wodbiorze dla okultystw wywodzcych si ze wszystkich tradycji, nie tylko abrahamowej. Jzyk izamys tej napisanej przez

poganina ksiki czyni j przystpn dla adeptw zrnych nurtw pogastwa. Chocia jest wyranie zakorzeniona wzachodniej tradycji tajemnej oraz wparadygmacie Zotego Brzasku ijego nastpcw, pozostaje jednak innowacyjna, wskazujc nowy iwiey kierunek.
Starszy Mistrz Rokrzyowego Zakonu Alfa iOmega

Frater Sincerus Renatus

Wyczerpujce izwize wprowadzenie do tematu bdcego fundamentem magii rytualnej iZotego Brzasku.
Imperator Zotego Brzasku iautor ksiki The Ritual Magic Manual

David Griffin

Czy jeste poganinem, szamanem czy magiem, niniejsze studium magicznego systemu organizacyjnego, znanego jako Kabaa, moe przyczyni si do lepszego zrozumienia twojej cieki. Magiczna Kabaa stanowi wprowadzenie, ktrego brakowao, kiedy sama zaczynaam poznawa Sztuk inie mogam wpeni zrozumie tego aspektu nauk tajemnych. Objaniajc histori, struktur ipraktyczne zastosowanie Kabay, to dzieo pomaga zama kod, wrczajc Czytelnikowi klucz do systemu wierze, ktry otwiera bram wiata od dawna wpywajcego na magi Zachodu.
autorka ksiki Sorgitzak: Old Forest Craft iredaktorka To Fly by Night: The Craft of the Hedgewitch

Veronica Cummer

FRATER BARRAbbAS

kabaa

MAGICZNA

KOMPLETNY PRZEWODNIK P O W I E D Z Y TA J E M N E J

TYTU ORYGiNAU: Magical Qabalah For Beginners. AComprehensive Guide to Occult Knowledge Przeoy: Ryszard Olizo Redakcja: Roman Honet Korekta: Beata Jarmuszewska Skad iprojekt okadki: skladigrafika@gmail.com Ilustracje: Llewellyn Art. Departament

MAGICAL QABALAH FOR BEGINNERS: A COMPREHENSIVE GUIDE TO OCCULT KNOWLEDGE Copyright 2013 Frater Barrabbas Published by Llewellyn Publications Woodbury, MN 55125 USA www.llewellyn.com Copyright for Polish edition by ILLUMINATIO ukasz Kierus 2013 Wszelkie prawa do polskiego przekadu ipublikacji zastrzeone. Powielanie irozpowszechnianie zwykorzystaniem jakiejkolwiek techniki caoci bd fragmentw niniejszego dziea bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody posiadacza tych praw jest zabronione.

Wydanie 1 Biaystok 2013 ISBN: 978-83-62476-54-1

Bd na bieco iled nasze wydawnictwo na Facebooku:

www.facebook.com/illuminatiopl

www.illuminatio.pl
Wydawnictwo ILLUMINATIO ukasz Kierus E-mail: wydawnictwo@illuminatio.pl Dzia handlowy: zamowienia@illuminatio.pl Pena oferta wydawnictwa jest dostpna na stronie www.illuminatio.pl

spis treci

O autorze...................................................................................................................7 ROZDZIA 1. Po co zgbia Kaba?..................................................................9

Cz I:

Kabaa wteorii: Podstawy


ROZDZIA 2.

Podstawy Kabay wpiciu czciach...................................... 25 ROZDZIA 3. Krtka historia Kabay............................................................... 49 ROZDZIA 4. Kabaa dziesiciu sefirotw...................................................... 79 ROZDZIA 5. Kabaa dwudziestu dwch cieek.......................................... 95 ROZDZIA 6. Stworzenie, nieprzejawione Bstwo inatura za............... 135 ROZDZIA 7. Cztery wiaty icztery ciaa subtelne..................................... 157

Cz II:

uproszczona magia kabalistyczna

Kabaa wpraktyce:

ROZDZIA 8.

Przegld istruktura kosmologiczna...................................... 165 ROZDZIA 9. Techniki kontroli umysu........................................................ 179 ROZDZIA 10. Sztuka ciekowania................................................................. 193 ROZDZIA 11. Imiona Boga wyjanienie izastosowanie......................... 197

ROZDZIA 12. Hierarchie duchowe................................................................. 217 ROZDZIA 13. Teurgia iinwokacja................................................................... 225 ROZDZIA 14. Systemy korespondencji......................................................... 233 ROZDZIA 15. Systemy numerologiczne........................................................ 241 ROZDZIA 16. Wzniesienie, transformacja, mdro ignoza:

Jak poczy je wjedn cao?.............................................. 255 Mag kabalistyczny.................................................................... 263

EPILOG:

Sowniczek........................................................................................................... 269 Bibliografia........................................................................................................... 277

o autorze

rater Barrabbas jest praktykujcym magiem rytualnym, ktry studiuje magi iwiedz tajemn od ponad trzydziestu piciu lat. Jest zaoycielem magicznego zakonu onazwie Zakon Gnostycznej Gwiazdy, atake nestorem ikontynuatorem tradycji aleksandryjskiej czarostwa. Mieszka wMinnesocie.

Odwied jego blog:

fraterbarrabbas.blogspot.com.

ROZDZIA 1

Po co zgbia Kaba?

awno temu, kiedy miaem zaledwie szesnacie lat, wybraem si do miejscowej niesawnej ksigarni okultystycznej wMilwaukee, miasta pooonego niedaleko miejscowoci, wktrej mieszkaem. Wydawao mi si, e ten sklep onazwie Sanctum Regnum jest najfajniejszym miejscem na ziemi. Niedawno okrzyknem si magiem izaczem gustowa we wszelkiego rodzaju dziwactwach igupotach, na przykad ubieraem si na czarno, paradowaem wokultystycznej biuterii irobiem rne inne czarodziejskie rzeczy. Poniewa byem mody iniedowiadczony, moje zainteresowanie byo jeszcze do powierzchowne. Ksigarnia okultystyczna Sanctum Regnum miaa charakter bardzo gotycki. Bya czarno-czerwona zarwno na zewntrz, jak iwewntrz, ana pkach znale mona byo mao znane itrudno dostpne ksiki, miecze, sztylety, krysztaowe kule, karty Tarota, biuteri izioa. Ztyu sta nawet ruchomy tron, ktry peni rol drzwi do piwnicy, gdzie odbyway si sesje Tarota izajmowano si innymi parapsychicznymi sprawami. Jednym sowem: bya to skarbnica wszystkiego, co miao jaki zwizek zokultyzmem, magi iczarami. Nie musz dodawa, e byem tym gboko zafascynowany!
9

Tak czy owak, znalazem si wtym bardzo szczeglnym miejscu penym dziwnie wygldajcych rzeczy, apczywie chonc panujc tam atmosfer. Prbowaem nawiza kontakt zinnymi klientami iz pewnoci wydaem im si do irytujcy iokropny, jak to zbyt podekscytowany nastolatek. Podszedem do dwch ubranych whipisowskim stylu tajemniczych osobnikw odugich wosach ibrodach, cicho dyskutujcych oksice, ktr przed chwil otworzyli iwsplnie przegldali. Zbliyem si ipowiedziaem: Znacie moe tutaj kogo, kto praktykuje czary? Odwrcili si do mnie ichodno zmierzyli wzrokiem, pod wpywem ktrego mj entuzjazm szybko zmarnia. Jeden znich zapyta: Znasz si na Kabale? Bya to dla mnie krpujca chwila ichciaem skama, mwic: Jasne, wiem mnstwo rzeczy, ale nie zrobiem tego. Powiedziaem za to: No, waciwie to nie. Ledwo wykrztusiem zsiebie to wyznanie, obaj odwrcili si do mnie plecami iwrcili do przerwanej cichej rozmowy, cakowicie mnie ignorujc. Nie musz mwi, e poczuem si jak kompletny palant. Poczuem si uraony izdruzgotany. Takie byo moje pierwsze zetknicie zKaba. Postawiem sobie wwczas za cel nauk iopanowanie tego tematu, aby udowodni im iwszystkim innym ludziom, e potrafi tego dokona, ale zajo mi to wiele lat. Obecnie, prawie czterdzieci lat pniej, mog powiedzie: Tak, znam si na Kabale!. Z powodu tego traumatycznego dowiadczenia zatwoci mog zrozumie, e sowo Kabaa wywouje rnego rodzaju nieprawdopodobne iurojone skojarzenia. Sowem tym czsto okrela si rzeczy tajemnicze, niejasne, zbyt skomplikowane, wyjtkowo modne iniezrozumiae dla zwykego czowieka. Wielu odstrcza ju samo to sowo, poniewa jest to wyraz obcego pochodzenia, ktrego znaczenie jest mao znane uytkownikom jzyka angielskiego. Co wicej, istnieje kil10

ka rnych wersji pisowni tego sowa: Qabalah, Qabala, Cabala iKabbalah. Ju sam ten fakt, ktry wydaje si wskazywa, e dla rnych osb to sowo oznacza rne rzeczy, powiksza mtlik zwizany ztym tematem. Zachodni okultyci uywaj zwykle wersji Qabalah, natomiast Cabala to pisownia wyranie chrzecijaska albo archaiczna, za wersja Kabbalah preferowana jest przez uczonych iwyznawcw judaizmu. Dlatego sama pisownia wskazuje na rne perspektywy, zktrych ten temat jest przedstawiany. Poniewa ja sam uywam pisowni Qabalah, moesz uzna, e hoduj podejciu niesekciarskiemu itypowemu dla wspczesnego okultyzmu. Taki punkt widzenia przyjmiemy na potrzeby tej ksiki.

Definicja Kabay
Czym zatem jest Kabaa idlaczego jest tak wana? Po co si jej uczy ijakie korzyci moe przynie ci jej znajomo? S to niezwykle powane pytania, ajeli mam pobudzi twj umys iwyobrani, lepiej odpowiedzie na nie na pierwszych stronach tej ksiki, bo wprzeciwnym razie wogle strac twoje zainteresowanie. Nie zamierzam ogupia ci skomplikowanymi definicjami, rozwlekymi wykadami historycznymi ani prbowa raczy ci mistycznym hokus-pokus. Kabaa jest waciwie do prosta izwiza wierzcie lub nie! Ma kilka bardzo konkretnych zastosowa rewolucyjnych iniezwykych pozwalajcych przecitnemu okultycie poj iopanowa wszelkiego typu duchowe idee, systemy iaspekty teologiczne. Waciwie moe uporzdkowa niemal wszystko, co dotyczy mistycyzmu, okultyzmu, religii imagii, atake nada temu znaczenie. Jeli sdzisz, e takie zadanie jest trudne do wykonania, to masz racj, ale Kabaa potrafi mu sprosta, anawet zrobi znacznie wicej. Sowo Kabaa pochodzi od hebrajskiej rdzennej formy QBL oznaczeniu otrzymywa lub przyjmowa wskazwki, podejmowa si.
11

Oznacza to, e Kabaa jest swego rodzaju mistyczn wiedz bezporednio otrzymywan lub pojmowan urda, ktrym jest Bstwo. Jak na ironi, sowo qabalah we wspczesnym hebrajskim jest terminem bardzo powszechnym, poniewa suy do okrelenia pewnego rodzaju handlowego potwierdzenia lub transakcji (czego otrzymanego lub zawierajcego informacje). eby jednak naprawd zrozumie znaczenie tego sowa, musimy wnikn gbiej wjego sens ezoteryczny. Ot ezoteryczna definicja sowa Qabalah wskazuje na pewnego rodzaju ustn tradycj lub wiedz przekazywan uczniowi przez mistrza. Wanie to znaczenie przyjmiemy wniniejszej ksice. Czsto ksiki otej tematyce dziel Kaba na mistyczn albo duchow przyjmujc posta okultystycznej spekulacji oraz praktyczn, ktra jest form magii lub okultyzmu. Od samego pocztku do celw ifunkcji Kabay naleay spekulacje okultystyczne, praktyczne zastosowania magiczne iekstatyczne praktyki duchowe. My bdziemy koncentrowa si wycznie na spekulacjach okultystycznych ipraktycznych zastosowaniach magicznych. We wspczesnym okultyzmie Kabaa posiada nastpujce podstawowe funkcje izastosowania. Pamitaj, e s to jedynie funkcje podstawowe, azatem istnieje ich znacznie wicej is one owiele bardziej zoone. Poprzestaniemy na podstawach, poniewa niniejsza ksika przeznaczona jest dla pocztkujcych. Kabaa jest modelem rnych wiatw duchowych oraz ich symbolicznej struktury. Ten model jest uwidoczniony na diagramie zwanym Drzewem ycia. Pomaga ono rwnie rozwin wyobrani izrozumie, e wiat duchowy niezupenie pokrywa si ze wiatem materialnym, zktrym mamy kontakt na co dzie.
12

Kabaa jest metasystemem oraz zbiorem metawiedzy. Pomaga uporzdkowa inne systemy religijne, duchowe iokultystyczne, atake ukazuje relacje istniejce midzy tymi rnymi systemami. Metawiedza jest pewn form abstrakcyjnego poznania, ktre nadaje znaczenie idefiniuje inne atrybuty wiedzy; innymi sowy, jest swego rodzaju wiedz owiedzy. Jakiego rodzaju wiedzy, chciaby zapyta? Wiedzy orzeczywistoci, owasnym Ja iowiecie, wktrym ono istnieje nazywa si to ontologi (nauk orzeczywistoci). Ten metasystem imetawiedza przedstawiane s wpostaci czego, co okrela si jako tabele korespondencji, wktrych atrybuty Kabay zestawiane s zatrybutami kadej moliwej kategorii wszelkich systemw duchowych, okultystycznych bd religijnych. To stwierdzenie moe wydawa si troch niejasne albo przesadzone, ale gdy zaczniemy coraz bardziej zagbia si wszczegy na temat tego, czym jest Kabaa, dostrzeesz jego sens. Zpewnoci bd musia to wszystko wyjani znacznie bardziej szczegowo wdalszej czci ksiki, poniewa jest to zarazem koncept kluczowy. Kabaa jest systemem kosmologicznym ikosmogonicznym. Kosmologia to ewolucja, struktura iskadniki wszechwiata. Kosmologia Kabay wynika zbardziej duchowego spojrzenia na wszechwiat, zajmuje si wic zjawiskami ze sfery Ducha, atake interakcjami zachodzcymi midzy Duchem awiatami umysu imaterii. Kosmogonia jest teori albo modelem opisujcym rdo wszechwiata, czyli sposb jego stworzenia. Pamitaj, e wzwizku zkosmogoni Kabaa propaguje model umys przed materi, wprzeciwiestwie do modelu materia przed umysem, propagowanego przez nauk. Oznacza to, e tak jak gosz te biblijne iinne mity ostwo13

rzeniu zanim powsta wszechwiat, istniaa ju pewna wiadomo jako jednolite pole, ktra miaa bezporedni udzia wjego stworzeniu. To jednolite pole wiadomoci istniejce przed powstaniem jakiejkolwiek materialnej rzeczy nazywane jest Uniwersalnym Umysem albo Monad (pierwszym bytem lub Jedni). Wtym Umyle powsta zamys iksztat wszechwiata duchowego imaterialnego, wktry pniej zostaa tchnita dusza. Oba modele, okultystyczny/religijny (umys przed materi) inaukowy (materia przed umysem), s suszne. Po prostu reprezentuj dwie odmienne perspektywy. Model okultystyczny jest systemem metafizycznym, ktry propaguje ide, e materia jest przepojona wiadomoci, aw rezultacie wraliwo iDuch s nieodcznymi atrybutami materii fizycznej. Model okultystyczny nie prbuje okrela sposobu, wjaki wszechwiat materialny faktycznie zosta stworzony, poniewa nauka dobrze wyjania jego powstanie wraz ze wszystkim, co wnim istnieje. Problemy pojawiaj si wwczas, gdy mityczna koncepcja stworzenia zawarta wmodelu okultystycznym mylona jest zfaktyczn ewolucj ipochodzeniem wszechwiata materialnego. Jako okultyci musimy mie pojcie zarwno owersji naukowej, jak ireligijnej, atake zdawa sobie spraw, e perspektywa zmienia nasz sposb definiowania wiata, ale nie to, czym on wistocie jest. Musimy take zrozumie, e co, co jest mitem, nie jest ani faszem, ani owocem ignorancji. Mity to potne symbole alegoryczne, ktre wyjaniaj nasz rzeczywisto wgbszy ibardziej duchowy sposb. S to niezmiernie istotne kwestie, poniewa stanowi fundament umoliwiajcy zrozumienie inadanie sensu wierzeniom ipraktykom okultystycznym, atake sposobowi, wjaki zjawiska duchowe iparanormalne wydaj si funkcjonowa wwiecie materialnym. Ztej perspektywy moliwe jest zdefiniowanie oywionego, wiadomego wszechwiata, obdarzonego znaczcym przeznaczeniem ikierowanego przez jednolit superinteligencj. Ta wizja stoi wcakowitej sprzecznoci zpropagowa14

n przez nauk ide przypadkowego, pozbawionego duszy iznaczenia, zmaterializowanego iautonomicznego wszechwiata. Wdalszej czci tej ksiki zapoznamy si bliej ztymi koncepcjami. Kabaa to praktyczna metoda, bardzo przydatna wpraktykowaniu magii oraz czego, co nosi nazw teurgicznego wzniesienia. Cho termin ten moe si wydawa skomplikowany, oznacza po prostu system praktyk magicznych pozwalajcych praktykujcemu wznosi si poprzez plany wiata duchowego izjednoczy si zJedni. Omwimy te koncepcje bardziej szczegowo nieco pniej, ale warto, aby pamita, e Kabaa posiada wiele wanych, praktycznych zastosowa. Nie jest to tylko rozbudowana filozofia czy mistyczna spekulacja. Magowie wykorzystuj Kaba do tworzenia sigili, talizmanw, formu sownych, akronimw iszyfrw, atake do okrelania numerologicznego zwizku midzy sowami afrazami. Jest to zarazem okultystyczna mapa Wewntrznych Planw oraz system korespondencji. Praktykujcy kabalista czsto, cho nie zawsze, praktykuje rwnie magi rytualn albo ceremonialn, medytuje, kontempluje iwykorzystuje teurgi, aby wostatecznym rezultacie osign pene icakowite owiecenie, czyli zjednanie zBstwem. Taki jest cel Kabay icel wikszoci form wyszej magii. Podsumowujc, mona wymieni pi nastpujcych funkcjonalnych zastosowa Kabay: mapa lub model wiata Ducha, metasystem isystem metawiedzy, kosmologia ikosmogonia, praktyczny system korespondencji, formu, akronimw, szyfrw, sigili inumerologii, system magii, medytacji ikontemplacji.
15

Skoro ju wiesz, do czego moe suy Kabaa, wyjani teraz, dlaczego jest tak wana idlaczego okultysta nie tylko powinien j pozna izrozumie, lecz take zczasem opanowa jej tajniki.

Znaczenie Kabay
Oczywicie moesz oby si bez studiowania czy stosowania Kabay, amimo to medytowa, kontemplowa, anawet stosowa magi. Jednak poniewa Kabaa jest potnym metasystemem, moe pomc ci poskada wszystkie te elementy wjedn cao. Dziki niej bdziesz mg uporzdkowa rne systemy okultystyczne ireligijne, ktre przyje wraz zmistycznymi dowiadczeniami, jakie mogy sta si twoim udziaem. Moe nawet uatwi ci zrozumienie innych systemw religijnych, ktre by moe chciaby pozna, nie stajc si ich wyznawc. Waciwie Kabaa jest jednym znielicznych metasystemw dostpnych dla praktykujcego okultysty. Nie jest to metasystem jedyny, ale obecnie naley do najpowszechniej stosowanych. Napisano wiele ksiek na temat Kabay, ito pod kadym ktem wyobraalnym, anawet przekraczajcym granice wyobrani. Wszystkie te ksiki stan si dla ciebie przystpne, jeli tylko nauczysz si podstaw. Innymi sowy, podstawowa znajomo Kabay otwiera drzwi, ktre dla osb niezaznajomionych zt wiedz pozostaj zamknite. Dodatkowo zKaba powizane s te inne systemy okultystyczne, takie jak: Tarot, astrologia, alchemia, hermetyka, magia ich lista jest niemal nieskoczenie duga. Krtko mwic, Kabaa wywara jaki wpyw na prawie kady system okultystyczny zachodniej tradycji tajemnej. Chocia do zgbiania Kabay zostaem sprowokowany, ito wiele lat temu, znalazem do niej odniesienia bezporednie albo zawoalowane rwnie we wszystkich innych ksikach imateriaach okultystycznych, ktre czytaem istudiowaem.
16

Niektre osoby od Kabay moe odstrcza przypuszczenie, e wie si ona gboko zwiar abrahamow, aco za tym idzie jest nieodpowiednia dla kogo, kto jest poganinem albo magiem. Raz jeszcze powtrz, e nie jest to prawd, czego dowodzi fakt, i Kabaa jest metasystemem majcym rne znaczenie dla rnych ludzi; nie przynaley na wyczno do adnej religii. Jako system okultystyczny naley do tradycji duchowej Zachodu, azatem jest tak samo czci naszego dziedzictwa kulturowego, jak rock and roll iBlue Suede Shoes. Moemy zajmowa si Kaba na swoich wasnych warunkach, bo nie ma jakiego absolutnego, poprawnego czy waciwego sposobu interpretacji ani zastosowania tego systemu. Naley do nas wszystkich! Wystarczy, e znajdziemy jaki rozsdny sposb jego interpretacji, apotem go zastosujemy.

Kilka uwag historycznych


Historia Kabay wskazuje te, e nie stanowia jedynie wytworu ydowskich spekulacji mistycznych, chocia zpewnoci byy one jej najwczeniejszym wyrazem. Korzenie Kabay sigaj pewnego rodzaju okultystycznych imagicznych spekulacji, ktre rozpoczy si od prorockiej Ksigi Ezechiela. Wjej pierwszym rozdziale prorok opisuje wizj Chway Boej, ktra przejawia si wpostaci ognistego rydwanu niebiaskiego ztronem znajdujcym si wsamym rodku. Nazwa tego rydwanu Boga ztronem porodku brzmiaa Merkaba, awok jego natury powstay liczne spekulacje. Z kolei inne rozwaania skupiay si na wielorakich Paacach Boych, takich jak te przedstawione wwizjonerskiej czci apokryficznej pierwszej Ksigi Henocha (znanej jako 1 Ksiga Henocha). Paace te zwane byy po hebrajsku Hechalot (paace). Ich wielokondygnacyjno wydawaa si by synonimiczna wzgldem poziomw niebios, aby moe
17

take piekie. Przywodzi to na myl liczne nieba ikrgi pieka, ktre pniej opisa Dante wswoim epickim poemacie Boska Komedia. Spekulowano take na temat pierwszego sowa hebrajskiego wKsidze Rodzaju, Bereszit (Na pocztku), ktre dao pocztek caej kosmogonii. Tematy te uwaano za mistyczne iokultystyczne rozwaania, cho od samego pocztku miay te praktyczn imagiczn stron. Waciwie rozwj Kabay da take pocztek tradycjom magicznym, anawet grymuarom (ksigom wiedzy magicznej). Niemniej, pierwszym prawdziwym zwiastunem tego, co pniej wXII wieku nazwano Kaba, znalazo si wniepozornej ksieczce zatytuowanej Sefer Jecira (Ksiga Stworzenia), napisanej wPalestynie midzy II aVI wiekiem n.e. Wtej ksidze zebrano wszystkie spekulacje mistyczne na temat Merkaby, Hechalot iBereszit, dodajc jeszcze idee zapoyczone zfilozofii greckiej, takie jak neoplatonizm ineopitagoreizm. Wtej zaoycielskiej ksidze Kabay znalazy si nawet elementy gnozy ydowskiej, wic ju wtedy stawaa si skarbnic myli klasycznej imistycznej, arozwina si wco znacznie wikszego, ni wskazyway jej pocztki. Na marginesie: terminy, ktrymi si tutaj posuguj, np. neoplatonizm, neopitagoreizm, gnostycyzm itd., mona znale wsowniczku na kocu ksiki. Kade pojcie, ktrym si posuguj, aktre mogoby by niejasne albo pochodzi zjzyka obcego, zostanie zwile wyjanione wtym sowniczku. Kabaa, niestety, odwouje si do rozbudowanej nomenklatury, wic sowniczek jest porcznym narzdziem, dziki ktremu wszystko zostao waciwie zdefiniowane. Jeli zastanowi si nad histori Kabay, sposobem, wjaki ewoluowaa, itymi, ktrzy si ni posugiwali, okae si, e przesza przez liczne etapy, arni ludzie wrnych czasach dostrzegali jej wielk warto. Wokresie od III do XIII wieku Kabaa bya rozwijana przez ludzi, ktrych mona okreli ydowskimi okultystami, poniewa ten system wiedzy wci gromadzi iczy wsobie idee oraz rozwaania pochodzce spoza gwnego nurtu judaizmu rabinicznego. Szczyt popularnoci Ka18

baa osigna wXVI wieku, po czym rozpocz si jej okres schykowy, poniewa uczeni rabini zaczli kwestionowa iodrzuca niektre co bardziej nieortodoksyjne pojcia. W okresie od XVI do XVIII wieku Kabaa znalaza si wcentrum zainteresowania europejskich chrzecijan, ktrzy wprowadzili j do dyskursu wieckiego, cho chrzecijaskiego, wskutek czego poczya si zastrologi, medycyn, kosmologi, alchemi, niemal kad dziedzin ezoteryczn i, oczywicie, magi ceremonialn. Przed pocztkiem XIX wieku krgi naukowe zarzuciy studiowanie Kabay, lecz okultyci nie zaprzestali jej rozwijania. Pod koniec XIX wieku dwadziecia dwie cieki zostay powizane zTarotem, aDrzewo ycia doczekao si swojej ostatecznej interpretacji, tej samej, ktr znamy dzisiaj. WXX wieku Kabaa staa si modna izainteresowali si ni wyznawcy gwnego nurtu judaizmu, ktrzy zaczli kontynuowa dokonania dziewitnastowiecznych okultystw. Mona by wrcz porwna Kaba do kawaka cigutki. Rozpocza si wjednej tradycji religijnej (judaizm), nastpnie zostaa przecignita do innej (chrzecijastwo), potem do jeszcze innej (chrzecijaski okultyzm), aobecnie jest przecigana zpowrotem przez niektrych wyznawcw judaizmu, podczas gdy niektrzy cign j wkierunku pogastwa iczarostwa. Wtrakcie tego przecigania tam iz powrotem pierwotny kawaek cigutki sta si do dugi iszeroki, nie mwic ju otym, e kada ztych grup odcisna na nim swj lad. Wnaszym wspczesnym, postmodernistycznym wiecie Kabaa wci pozostaje aktualna ijest szeroko stosowana przez wielu rnych ludzi owielu rnych pogldach duchowych ireligijnych. Kabaa oznacza co innego dla rnych ludzi; moe by uyteczna nawet dla pogan imagw. Moliwo wykorzystywania tego metasystemu wosobistych dociekaniach religijnych iw praktyce magicznej czyni zniego dyscyplin niezwykle frapujc, wart zgbiania iopanowania. Niemniej, naley pamita, e na wiecie studiuje si istosuje nie tylko jedn Kaba.
19

Nauka Kabay wduej mierze przypomina nauk jazdy samochodem izdobycie prawa jazdy. Na pocztku moe wydawa si przeraajca ioniemielajca, ale niepodjcie jej skazuje ci na zaleno od innych ludzi albo na publiczne rodki transportu, zwaszcza jeli chcesz dotrze wmiejsca zbyt odlege, by doj do nich na piechot. Moesz zrezygnowa znauki jazdy iznale odmienne sposoby poruszania si albo te nauczy si panowa nad wasnym podrniczym losem wybr, oczywicie, naley do ciebie. Podobnie moesz opanowa Kaba izdoby symboliczny klucz do wszystkich religii, systemw okultystycznych iwysokiej magii, albo te moesz poprzesta na wasnych ograniczonych wociach, by moe odwoujc si do pomocy innych ludzi, aby nada znaczenie wszystkim swoim dowiadczeniom przeywanym wramach swojej praktyki okultystycznej. Wszystko to wydaje si niezwykle ograniczajce, jeli wzi pod uwag, e wystarczy troch czasu iwysiku, aby zrozumie wiele religii inauk tajemnych wbardziej uporzdkowany iujednolicony sposb.

Sdz, e odpowiedziaem ju na wiele pyta dotyczcych tego, czym jest Kabaa, jak jest wykorzystywana idlaczego jest wana. Mam nadziej, e wyrobie sobie do dobre pojcie na jej temat ipozbye si wielu uroje, iluzji idezinformacji. Ich miejsce zajm solidne koncepcje, na ktrych oprze si nasza dyskusja na ten podobno tajemny temat. Czy jeste podekscytowany perspektyw dalszej nauki? Czy ten temat zaczyna nabiera dla ciebie sensu? Czy rozumiesz, dlaczego powiniene dowiedzie si wicej na temat Kabay? Jeli odpowied brzmi tak, to znaczy, e ten pierwszy rozdzia zakoczy si moim sukcesem. Jestem pewien, e chcesz wiedzie, co zawarem wpozostaej czci tej ksiki ico bdziemy omawia wkolejnych rozdziaach.
20

Niniejsza ksika zostaa podzielona na dwie gwne czci: wpierwszej zostay omwione podstawowe teoretyczne aspekty Kabay; wdrugiej aspekty praktyczne. Cz pierwsz podzielono na sze rozdziaw, za drug dusz na dziewi. Jest te rozdzia wprowadzajcy, ktry wanie czytasz, oraz epilog, ktry, rzecz jasna, znajduje si na kocu. Ponisza lista obejmuje nagwki rozdziaw ispis treci zawartych wczci pierwszej iczci drugiej:

Cz pierwsza
1. Kabaa wpiciu czciach. S to: dziesi sefirotw, dwadziecia dwie cieki, cztery wiaty icztery ciaa subtelne, trzy negatywne zasony iDrzewo ycia. 2. Krtka izwiza historia Kabay wdziewiciu czciach. Zbadamy te histori irozwj literatury ydowskiej. 3. Wicej szczegw na temat dziesiciu sefirotw. 4. Wicej szczegw na temat dwudziestu dwch cieek. 5. Stworzenie, nieprzejawione Bstwo inatura za: wyczerpujca dyskusja ostworzeniu wszechwiata duchowego imaterialnego, naturze niepoznanego inieprzejawionego Bstwa oraz naturze za iniedoskonaoci wiata materialnego. 6. Cztery wiaty icztery ciaa subtelne: przedstawienie czterech wiatw kabalistycznych ipowizanych znimi czterech cia subtelnych.

Cz druga
7. Kabaa wpraktyce: ta cz zostaa podzielona na dziewi rozdziaw powiconych takim tematom, jak wiczenia praktyczne, wykorzystanie tabel korespondencji, atake objaniajcych
21

gematri, notarikon itemur, sciekowanie, teurgiczne wzniesienie i pokrtce magi kabalistyczn. 8. Epilog: podsumowanie caoci. Dodatkowo ksika zawiera sowniczek, wktrym zdefiniowano wszystkie waniejsze terminy stosowane wjej treci, atake bibliografi zwyszczeglnionymi tytuami wszystkich ksiek, do ktrych odwoywaem si podczas pisania niniejszej pracy. Do tej listy dodaem kilka tytuw, ktre warto przeczyta, aby poszerzy swoje badania wrozdziale szesnastym, gdzie podpowiadam, jak nauczy si Kabay. Wyruszmy wic wt podr irozpocznijmy wielkie zwiedzanie wiata szacownej Kabay. Czuj si zaproszony!

CZ I

podstawy ......

kabaa w teorii:

ROZDZIA 2

Podstawy Kabay wpiciu czciach

niniejszym rozdziale pokrtce zdefiniujemy Kaba, co pomoe ci uwiadomi sobie, e jej zrozumienie iwykorzystanie nie wykracza poza twoje moliwoci. Czsto dziki rozbiciu tematu na zasadnicze elementy mona go zrozumie atwiej, ni prbujc poj go jako niepodzieln cao. To, e rozoymy ten temat na czci, nie znaczy wcale, e wtakim stanie go pozostawimy. Poka te, jak te wszystkie elementy pasuj do siebie, tworzc jednolit cao. Sdz, e jest to najlepsze podejcie do kadego zoonego tematu: uporzdkowa go irozbi na mniejsze, powizane ze sob czstki. Niestety, ten rozdzia bdzie prawdopodobnie najtrudniejszy ze wszystkich wtej ksice, poniewa sprbuj przedstawi wnim kilka precyzyjnych definicji, zanim przejd do szczegw tego, co zostanie zdefiniowane. Uznaem za istotne wprowadzenie tych definicji przed zagbieniem si wszczegy, bo pomog one uporzdkowa iokreli zakres kolejnych rozdziaw. Radz przeczyta ten rozdzia powoli iuwanie. Chciabym zwrci uwag na jeszcze jedn rzecz, skoro mamy zagbi si wszczegy dotyczce Kabay, amianowicie na metod, ktr posu si, aby przedstawi hebrajskie litery za pomoc angielskiego
25

alfabetu. Czasem bd zapisywa sowa fonetycznie (maymi literami), aczasem posu si wielkimi literami, eby uwidoczni sposb zapisywania danego sowa wjzyku hebrajskim. Uznaem, e atwiej bdzie zrezygnowa wtej ksice ze stosowania ikonicznego alfabetu hebrajskiego, poniewa zmuszaoby to Czytelnika do cigego zagldania do tabelarycznego zestawienia liter hebrajskich iangielskich. Staraem si te zadba oto, aby mj sposb zapisu odpowiada temu, co zazwyczaj znale mona wksikach na temat Kabay. Niemniej, istniej pewne cechy szczeglne, na ktre musz wtym miejscu zwrci uwag. Przede wszystkim walfabecie hebrajskim nie ma samogosek. S one zaznaczane za pomoc znakw umieszczanych na, nad lub pod dan liter. Oznacza to, e wszystkie dwadziecia dwie litery hebrajskiego alfabetu s spgoskami. Litera alef to zwarcie krtaniowe; litera ajin to szczelinowa dwiczna spgoska gardowa (ktr oznaczam literami aa, wskazujc na dwiczne zwarcie gardowe, jak wsowie Daat); za litera taw to wymawiany zprzydechem dwik t. Chet to bezdwiczna spgoska szczelinowa gardowa (wymawiana nie jak angielskie ch, ale raczej jak dwik wszkockim wyrazie loch), za litera waw moe by albo niemym wskanikiem samogoski (o lub u), albo dwikiem zblionym do w. Bet wymawia si jako twarde b, jeli znajduje si na pocztku sowa, albo jako mikkie w, kiedy pojawia si wrodku wyrazu, oile nie jest podwojone (na co wskazuje kropka umieszczona wewntrz litery, zwana dagesz). To samo odnosi si do litery Pe, ktra moe brzmie jak p albo f. Litera Cadi brzmi jak midzyzbowe, wymawiane zprzydechem t, podobne do dwiku c. Kuf przypomina liter Kaf, ale wymawiane jest bez przydechu, wic dwik ten jest bardziej mikki iartykuowany gbiej wgardle. Reszta liter jest wymawiana podobnie do angielskich spgosek. Akcent wjzyku hebrajskim zazwyczaj przypada na ostatni sylab.
26

Naprawd atwo jest zrozumie Kaba, wystarczy przyjrze si jej wpostaci zredukowanej do najistotniejszych czci, ktrych jest zaledwie pi. Skadaj si one na ogln struktur Kabay ipozwalaj postrzega j jako cao albo uwaa kad cz za odrbn. Te pi czci to: dziesi sefirotw, dwadziecia dwie cieki, powstanie zniczego itrzy negatywne zasony, cztery wiaty icztery ciaa subtelne, Drzewo ycia.

Wszystkie te pojcia itematy maj swoje rdo wbardzo konkretnych ikluczowych wersetach Starego Testamentu, zwanego Bibli Hebrajsk albo Tanachem. Niech ci nie zniechci ta informacja, poniewa materia rdowy, cho pochodzi zBiblii, zosta wduej mierze zmodyfikowany ipoczony zideami zakorzenionymi wfilozofii greckiej. Od pocztku Kabaa bya ijest mieszank rnych perspektyw metafizycznych, czc wcaociow dyscyplin tradycyjne ydowskie, gnostyczne igreckie nurty filozoficzne.

Dziesi sefirotw, dwadziecia dwie litery iemanacjonizm


Po pierwsze, zanim zaczniemy omawia podstawowe pojcia, wyjanienia wymaga sowo sefirot. Jest to forma liczby mnogiej utworzonej od hebrajskiego rzeczownika rodzaju eskiego, ktrego liczba pojedyncza ma form sefira**. Wyraz ten oznacza po hebrajsku liczba (a nie sfera), chocia to sowo nie jest typowym hebrajskim okreleniem tego
* Wjzyku hebrajskim liczba pojedyncza tego rzeczownika ma form sefira, aliczba mnoga sefirot. Wjzyku polskim funkcjonuj dwie formy liczby mnogiej rzeczownika sefira: sefiry isefiroty, przy czym ta druga utworzona jest przez dodanie polskiej kocwki l.m. -y do oryginalnej liczby mnogiej (przyp. tum.). 27

pojcia. Pojcie liczby jest zazwyczaj zapisywane jako misparim*. Zarwno sefirot, jak imisparim maj ten sam hebrajski rdze SPhR (pisa, opowiada, liczy, numerowa), podobnie jak wyraz sefer (ksika). Niemniej sowo sefira, jako nietypowe, wskazywa bdzie na szczeglne, bo ezoteryczne, znaczenie pojcia liczba. Dlatego dziesi sefirotw znanych jest pod postaci dziesiciu szczeglnych liczb, przy udziale ktrych stworzona zostaa struktura wiata. Dekada jako mistyczny koncept stworzenia zostaa prawdopodobnie zapoyczona zfilozofii greckiej wszczeglnoci znauk Pitagorasa, chocia znane s te jej rda ydowskie**. Liczba dziesi jest wana po prostu dlatego, e dwie donie ludzkie maj wsumie dziesi palcw. Dlatego jest to nasz uniwersalny system numeryczny. Jeden znajwczeniejszych systemw liczbowych opiera si na liczbie dziesi, ktr powizano zpojciami kompletnoci ipeni. Zatem dziesi sefirotw mona rozumie jako kompletny zbir liczb symbolizujcy rdo wszystkich innych liczb iliczenia wogle. Oprcz tych dziesiciu liczb s jeszcze dwadziecia dwie litery tworzce alfabet hebrajski. Wedug wczesnych rde ydowskich (Sefer Jecira), dwadziecia dwie hebrajskie litery posuyy do uksztatowania wiata materialnego, poniewa sowo stanowi potny symbol tego, co reprezentuje; za pomoc takiego symbolu mona wywoa materializacj. Zatem liczby (geometria) ilitery (sowa mocy) zostay wykorzystane przez Bstwo do stworzenia wiata materialnego iduchowego. Stanowi one integraln cz Kabay irdo wszystkiego, co istnieje. Stworzenie przedstawia si czsto jako efekt procesu zwanego emanacj (wydobycie si ze rda), ktry to termin zosta ukuty wkrgach filozofii greckiej wokresie pnego antyku. Pierwsza emanacja zwana bya Jedni albo Monad, poniewa reprezentowaa pierwsz manifestacj wtajemniczym procesie stworzenia.
* Gershom Scholem, Kabbalah, s. 23. ** Tame, s. 21. 28

Podstawowa zasada stworzenia wedug Kabay jest taka, e Monada, za spraw swojego przyrodzonego pragnienia tworzenia, wywoaa seri emanacji*, ktre ewoluoway falami, manifestujc si wpostaci wiata duchowego imaterialnego. Ta metoda stworzenia, od poziomu najwyszego do najniszego, jest procesem zwanym inwolucj, asowo to oznacza, e najwysza forma Duch wnikna wform nisz (umys iciao). Analogiczne wznoszenie si jednostek ku Jedni mona okreli jako ewolucj. Wten sposb nastpio stworzenie, poczynajc od najbardziej abstrakcyjnego stanu bytu ( Jedni), akoczc na mnogoci form duchowych imaterialnych, ktre dzisiaj istniej wnaszym wiecie. Ten proces emanacji zosta pogrupowany na trzy poziomy, skadajce si zdialektycznych triad, wktrych kocowa emanacja wpostaci wszechwiata materialnego staa si dziesitym punktem, atake czwartym poziomem. Dialektyczna triada to podstawowy fundament filozoficzny, ktry determinuje wszystko. Skada si ztezy, antytezy isyntezy. Harmonijne zespolenie dwch przeciwnych idei mona znale wtrzeciej, ktra czy ze sob tamte dwie; tak wanie Kabaa wyjania, jak wszystko zostao stworzone. Te dialektyczne triady powtarzaj si na kadym poziomie Ducha, Umysu iDuszy inosz nazw sefirotw. Dziesity punkt, ktry reprezentuje poziom materialnego wszechwiata, lecz nie jest symbolizowany przez adn triad, jest rwnie jednym zsefirotw. Znajduje si poniej, sam, odrbny, na wzr Jedni. Mona by powiedzie, e Jednia jest odzwierciedlona wWielu, poniewa najniszy poziom materialnej egzystencji jest wzorowany na samej Monadzie (zob. rys. 1). Emanacja wykazuje tajemnicz waciwo cigoci, poniewa nie jest ograniczona ani przestrzeni, ani czasem, co oznacza, e zachodzi wszdzie jednoczenie. Nawet jeli proces stworzenia za spraw emanacji wydaje si cigy, istniej strategiczne bariery albo zasony, ktre oddzielaj poziomy Ducha iUmysu. Bariery te znane s jako Wiksza
* R. T. Wallis, Neoplatonism, s. 6165. 29

Rys. 1. Prosty schemat Drzewa ycia


30

Otcha, czyli przepa dzielca Ducha iUmys, iMniejsza Otcha, stanowica mur midzy Umysem aDusz. Wiksza Otcha jest bardziej godna uwagi ni Otcha Mniejsza, poniewa jako przegroda midzy rnymi stanami jest przeraajca wwikszym stopniu. Jednak obydwie bariery s paradoksalne, poniewa co prawda ograniczaj poszczeglne byty poszukujce wzniesienia iponownego zjednoczenia zJedni, ale nie osabiaj emanacji wypywajcych zJedni. Wanie ztego powodu nazywane s nieprzekraczalnymi krgami, poniewa przepuszczaj emanacje, ale nie pozwalaj na wzniesienie dusz. S to zatem tymczasowe bariery cile zwizane ze stopniem rozwoju czyjej wiadomoci. Z atwoci moemy rozpozna wsefirotach zobrazowanych jako wzrastajce liczby od 1 do 10 pewnego rodzaju matematycznie uporzdkowan sekwencj, ktra rozciga si od Jedni a do Wielu. Kady rozpoznawalny etap funkcjonuje jako niszego rzdu kopia poprzedniego, wyszego poziomu, wraz zodziedziczon po nim ogln struktur izasadnicz integralnoci. Niektrzy nazywaj t sekwencj Wielkim acuchem Bytu jest to po prostu kolejny sposb na opisanie tego procesu. Zgbiajc dziesi sefirotw, moemy zauway wpywy filozofii neopitagorejskiej istoickiej*. Neopitagorejczycy poczyli pitagorejsk koncepcj boskich liczb zplatosk koncepcj ideaw, wskutek czego czyste liczby zostay zrwnane zmylami (ideaami) Bstwa. Dodatkowo emanacja zachodzia jako proces matematyczny, wktrym liczby, jako czyste ideay, wyaniay si stopniowo wpostaci boskich form wprocesie witej geometrii. Materia powstaa dopiero wkocowej ekspresji wynikajcej zzagszczenia wspomnianych ideaw. Zatem koncepcja, zgodnie zktr liczby uczestniczyy wakcie stworzenia poprzez emanacj, wywodzi si zfilozofii pitagorejskiej. Wszczeglnoci obejmuje to teori dwuskadnikowych przeciwiestw ipowstajcego zich zjednoczenia harmonijnego trzeciego elementu (dialektyczne triady). Te syzygia termin filozoficzny oznaczajcy par przeciwiestw istniej jako trzy pary na planach
* Scholem, dz. cyt., s. 26. 31

Ducha, Umysu iDuszy. Kadej zpar towarzyszy czynnik poredniczcy jako trzeci element wyniky zich poczenia, za cae to sformuowanie byo oczywicie celow przerbk greckiej filozofii matematyki. Koncepcja emanacjonizmu nie bya nowa, kiedy po raz pierwszy wykorzystali j kabalici. WIII iIV wieku zostaa wpeni rozwinita przez neoplatonikw. Wtym samym lub pniejszym okresie przejli j gnostycy ina jej podstawie opracowali niezwykle zoony system emanacji. Gnostycyzm by wczesn form religijnego okultyzmu, ktrego wyznawcy stosowali rne techniki, aby zdoby tajemn, bosk wiedz zwan gnoz (intuicyjna mdro). Wszystko to dziao si dwiecie do trzystu lat przed powstaniem pierwszej niekwestionowanej ksigi Kabay, zwanej Sefer Jecira. Jednak niezalenie od swojej formy, emanacjonizm jako koncepcja oznacza proces, ktry mona wyobrazi sobie wpostaci fal wypywajcych zdoskonaego rda, zataczajcych coraz szersze krgi lub sfery niszych wciele, by wkocu powrci do punktu wyjcia. Musz jeszcze doda, e wtym procesie stwrczym wyszy poziom nie traci niczego ze swojej mocy ani te waden sposb nie ulega rozrzedzeniu wtrakcie stwarzania formy niszej. Pozostaje nietknit, odrbn idoskona caoci. Nie chodzi oto, e wyszy poziom jest niewiadomy wasnego wytworu. Jest go niezwykle wiadomy, ale nie musi wnika wten niszy poziom, aby sta si on wpeni oywiony isamowiadomy. Istnieje wic dziesi sefirotw, czyli liczb symbolizujcych sekwencj od Jedni do Wielu, ite dziesi etapw mona uzna za atrybuty Jedni, czyli Bstwa wtaki wanie sposb s one postrzegane wKabale.

Monizm istworzenie
Poganie niewtpliwie zwrc uwag na ide Jedni istwierdz, e wskazuje na swego rodzaju monoteizm lub monizm, obcy wspczesnemu pogastwu. Jeli jeste gorliwym politeist, koncepcja jednego,
32

uniwersalnego Bstwa bdzie sprzeczna ztwoimi przekonaniami. Jednak pena koncepcja Bstwa jest niezmiernie zoona iw swojej istocie paradoksalna. Co mam na myli, mwic, e Bstwo jest paradoksem? Pozwl, e to wyjani. Bstwo mona uzna za skoczon istot ookrelonych cechach. Czsto jedn znich jest rodzaj, poniewa Bstwo postrzegane jest jako mskie lub eskie, albo te jako wykazujce inklinacje wjednym lub drugim kierunku. Bstwo ookrelonym rodzaju mona te przyrwnywa albo odnosi do archetypowych mskich bd eskich aspektw Bstwa, opierajc si wycznie na kryterium rodzaju. Propozycja teologicznej pary Boga iBogini (tak jak wreligii Wicca) ostatecznie prowadzi do koncepcji ich poczenia istworzenia zwizku wikszego ni oni sami, co nazywam tutaj Jedni. Wpewnych krgach czarostwa ta Jednia nazywana jest Dryghtyn, Pradawn Opatrznoci. Jeli przyznamy, e natura Bstwa jest paradoksalna, to wwczas odrbnego boga lub bogini, zbiorowego boga lub bogini, albo zjednoczenie wszystkich wpostaci Jedni mona by postrzega po prostu jako rne wariacje tego samego sytuacj, wktrej wspistniej poczeni wspln koncepcj Bstwa. Nawet niespolaryzowana wizja Bstwa, tak jak wanimizmie, nie byaby niczym wicej ni zbiorowym naladowaniem tego zjednoczenia, wktrym wszystkie biegunowoci s wostatecznym rozrachunku poczone wjedn cao. Co wicej, zwszystkimi tymi tak rnymi koncepcjami Bstwa Kabaa radzi sobie bez problemu iz atwoci je okrela. Zatem Kabaa potwierdza, e wszystkie religie na wiecie wraz ze swoimi koncepcjami Bstwa s wrwnym stopniu suszne, wiarygodne ipoprawne. Monada, ktra bya pierwsz manifestacj, rwnie ma swoje rdo, iwanie dlatego autorzy Kabay omawiali tajemnicze stworzenie Jedni zniczego. Jest to temat trudny iwrcimy do niego pniej, aby zgbi go bardziej szczegowo (rozdzia szsty). ydzi wierzyli wkoncepcj Bstwa nienazwanego, niepoznawalnego iniewidzialnego (nieprzeja33

wionego), iwanie to nieprzejawione Bstwo byo pierwotnym rdem wszelkiego stworzenia, cznie zJedni. Std te Jednia, cho faktycznie samopowstaa isamostanowica, miaa swoje tajemnicze rdo wtroistej pierwotnej nicoci, czyli trzech negatywnych zasonach, ktre nazwano Ain (Nico), Ain Sof (Bezkresna Nico) iAin Sof Aur (Bezkresne wiato). Stworzenie Jedni zniczego stanowi kontrowersyjn koncepcj okultystyczn, ktra do niedawna bya przedmiotem zainteresowania nauk cisych. Trzy negatywne zasony spowijaj Jedni ijej wytwory, aistniej jako tajemnicze inieopisane rdo, ktre rwnie jest nicoci. Dziesi liczb uczestniczyo wstworzeniu wszystkiego dziki mocy emanacji Jedni, natomiast dwadziecia dwie litery alfabetu hebrajskiego symbolizuj cieki, ktrymi rozwinite (poprzez indywiduacj) istoty mog powrci do Jedni. Jako e wanie te litery stanowiy rodek wyrazu, za pomoc ktrego napisano wite pisma, na przykad Bibli Hebrajsk, uwaa si, e zawieraj wsobie tajemn wiedz imoc stwrcz, aco wicej potrafi wspomc powtrne zjednoczenie indywidualnych dusz zJedni. Niektrzy wierz, e wite pisma zostay napisane bezporednio przez umys Jedni, aby wzbogaci iowieci wielu; inni uwaaj, e s to dziea natchnione, napisane przez ludzi. Dlatego poruszajc si po tych dwudziestu dwch ciekach, wity poszukiwacz moe powoli ewoluowa duchowo wprocesie transformacyjnej inicjacji. Tak jak emanacja boskich liczb symbolizowana jest przez byskawic uderzajc znieba wziemi, tak zawi ciek dwudziestu dwch liter, prowadzc zpowrotem przez wszystkie boskie liczby a do Jedni, symbolizuje wielki w. Najwaniejsz zmian, jak dziewitnastowieczni okultyci wprowadzili do Kabay, byo powizanie dwudziestu dwch atutw Tarota ztymi dwudziestoma dwiema ciekami. By to byskotliwy pomys ijak wiele innych idei Zotego Brzasku (magicznego zakonu brytyjskiego ze schyku XIX wieku) przyczyni si do oywienia wspczesnego okultyzmu.
34

Cztery wiaty icztery ciaa


Oprcz wspomnianych dziesiciu liczb idwudziestu dwch liter, s jeszcze cztery wiaty. Reprezentuj szersze etapy emanacji, ktre mona postrzega jako skadajce si ztych dziesiciu liczb, czyli sefirotw, pogrupowanych wtriady, przy czym dziesity sefirot pozostaje zawieszony wdolnej czci Drzewa ycia. Mona je rwnie postrzega jako pene wiaty, zktrych kady zawiera wasn ekspresj dziesiciu sefirotw. Obydwa podejcia s znaczce, ale wikszo kabalistw wierzy, e cztery wiaty s odrbne. Z kolei owe cztery wiaty mona postrzega jako reprezentujce odrbne plany bytu, zktrych najwyszym jest plan Absolutu, czyli wiat Emanacji; nastpnym jest plan archetypowych znacze; trzeci to plan Umysu (Myli), czyli wiat Ksztatowania; za ostatnim jest plan Materii, czyli wiat Dziaania. Wniektrych systemach okultystycznych mwi si oczterech Drzewach jako czterech odrbnych poziomach bytu: mineralnym, rolinnym, zwierzcym iludzkim, przy czym kady znich posiada wasny cykl inwolucyjny iewolucyjny. Taki system zaproponowa francuski okultysta Jean Dubuis wswoich dzieach powiconych Kabale ispagirycznej alchemii. Wariacje na ten temat mona znale rwnie wpozostaych europejskich systemach okultystycznych. Cztery wiaty mona te rozumie jako symbole czterech ywiow, wrd ktrych planem Absolutu jest Ogie, planem Archetypowym jest Woda, Umysowym Powietrze, aMaterialnym Ziemia. Zpowyszego przyporzdkowania ywiow do wiatw mona wnioskowa, e sekwencja czterech ywiow nastpowaa wanie wtej kolejnoci. Niemniej, aby unikn dalszego zamieszania, ydowscy kabalici (opierajcy si na traktacie Sefer Jecira) uznali, e kolejno powstania czterech ywiow jest taka sama, jak stworzenia czterech pierwszych sefirotw. Dla35

Acilut (emanacja)

Berija (tworzenie)

Jecira (ksztatowanie)

Asija (dziaanie)

Rys. 2. Cztery wiaty aDrzewo ycia

tego Monad uwaano za analogiczn do Ducha iokrelano j hebrajskim sowem Ruach, ktre znaczy duch, lecz take oddech, tchnienie. Z Ducha wyoni si drugi sefirot, ktrym byo Powietrze, iten ywio uwaano za pierwotny, poniewa by bezksztatny iniewidzialny, tak jak stwrca. Nastpnie zPowietrza zrodziy si Woda iOgie, iw ten sposb przejawiy si pierwsze cztery sefiroty. Pierwotny ywio Powietrza stworzy dwadziecia dwie litery, Woda stworzya kosmos, aOgie Tron Chway izastpy anielskie. Nastpnie dwadziecia dwie litery posuyy do stworzenia rzeczy materialnych. Ta sekwencja czterech ywio36

w zdecydowanie rni si od opisanej powyej ipozostaje jednym ze zwizanych znimi paradoksw. Obie perspektywy mona uzna za poprawne idokadne, oile s stosowane konsekwentnie. Dziesi liczb/sefirotw przejawia si rwnie poprzez cztery wiaty, wytwarzajc pewnego rodzaju progresywne spektrum, wktrym kady sefirot jest zdefiniowany jako zawarty wkadym ztych wiatw. Moesz zrozumie t koncepcj, wyobraajc sobie, e diagram Drzewa ycia istnieje wkadym zczterech wiatw albo e kady sefirot Drzewa ycia jest podzielony na cztery poziomy. Sowa-klucze charakterystyczne dla tych czterech wiatw to: emanacja, tworzenie, ksztatowanie idziaanie (zob. rys. 2). Poniewa dziesi sefirotw przejawia si poprzez cztery wiaty, zostawiaj po sobie lad wkadym wiecie. Wrezultacie powstaje wsumie czterdzieci sefirotw. Jeli wydaje ci si, e to troch duo, wyobra sobie, e dwadziecia dwie cieki te mog przejawia si poprzez cztery wiaty, co daje wsumie osiemdziesit osiem cieek. Dodaj t liczb do czterdziestu sefirotw, aokae si, e mwimy ostu dwudziestu omiu korespondencjach! Na szczcie, wedug kabalistw moemy poj jedynie trzydzieci dwie korespondencje (dziesi sefirotw idwadziecia dwie cieki) najniszego wiata planu Materialnego. Iwanie na nich si skupimy. Jak widzisz, to zrozumiae ograniczenie reprezentuje wielko przepaci dzielcej nas od Ducha Absolutu wkategoriach poziomw ewolucji wiadomoci. Jednak wkadym czowieku istnieje rwnie boski byt wewntrzny Bg/Bogini podstawowy sposb czenia si iobcowania ze rdem Wszystkiego. To prowadzi nas do nastpnego tematu, ktrym s cztery ciaa subtelne. Poniewa istniej cztery wiaty, naturalne wydaje si rwnie istnienie czterech cia subtelnych funkcjonujcych wkadym czowieku. Cztery ciaa subtelne s podobne do czterech wiatw, ztym wyjtkiem, e ciaa subtelne s miniaturow wersj czterech kosmicznych wiatw. Rnica midzy nimi ma pokrywa si zrnic dzielc to, co kaba37

lici nazywaj makrokosmosem imikrokosmosem: obydwa stanowi cakowicie odrbne poziomy bytu; pierwszy znajduje si na poziomie kosmicznym, za drugi na tym samym poziomie, co poszczeglne istoty. Czsto kabalici pomnaaj liczb cia subtelnych do siedmiu, anawet do jedenastu, ale dla naszych celw przyjmiemy, e s cztery. Bstwo danej osoby nazywa si wjzyku hebrajskim Jechida istanowi aspekt Boskoci wnaszym wntrzu. Uznaj je za ogniwo czce nas zplanem Absolutu. Nastpny poziom to ludzki Duch, nazywany Neszama, czyli intuicyjne Ja. Umys to Ruach (oywiajca sia yciowa), aciao emocjonalne Nefesz. Te cztery ciaa subtelne odnosz si do czterech wiatw. Nie tylko zbadamy je bardziej szczegowo, ale take nauczymy si wyczuwa iuwiadamia sobie te ciaa subtelne za pomoc okrelonych technik medytacyjnych ipunktw koncentracji energii wciele, zwanych wtradycjach Wschodu czakrami.

Drzewo ycia
Zwizy diagram integrujcy dziesi sefirotw, dwadziecia dwie cieki, trzy negatywne zasony icztery wiaty wjeden ukad graficzny nosi nazw Drzewa ycia. Ten model nazywany jest te czasem glifem, poniewa przypomina liter albo jaki znak; ma charakterystyczny ksztat iwzr ookrelonym znaczeniu. Legenda gosi, e obecne Drzewo ycia zostao zaprojektowane przez Mojesza Kordowero wpoowie XVI wieku iprawdopodobnie nie bya to jedyna wersja, jak opracowa. Dlatego jeli studiujesz Kaba, korzystajc ze rde ydowskich, moesz zetkn si znieco inn wersj Drzewa ycia, ni ta zazwyczaj przedstawiana we wspczesnych ksikach na temat okultyzmu. W szczegy dotyczce tych wersji iich znaczenia zagbimy si pniej, pamitaj jednak, e Drzewo ycia jest jedynie modelem, wjaki
38

wszystkie te kabalistyczne elementy mogyby si uoy, gdyby przedstawi je wpoczonej formie. Nie naley myli modelu ztym, co symbolizuje, tak jak nie powinno si myli mapy zmiejscem, ktre symbolicznie przedstawia (zob. rys. 3).

Rys. 3. Podstawowe Drzewo ycia, zuwzgldnieniem cieek


39

Uyteczno tego modelu Drzewa ycia polega na tym, e mieci wsobie wszystkie pi elementw Kabay. Moe rwnie posuy jako mapa tajemniczych Planw Wewntrznych tego miejsca, wktrym przebywaj byty duchowe iaspekty Bstwa. Moemy wykorzysta Drzewo ycia, aby porusza si midzy wyszymi iniszymi planami bytu, atake aby zrozumie, jak myl przechodzi wform, aforma wmyl czyli jak symbol przekada si na obiekt materialny iodwrotnie. Znajomo tego sekretu pomoe nam wznie si ku Jedni izrealizowa pragnienia wrzeczywistoci fizycznej. Moemy te wyobrazi sobie Drzewo ycia naoone na ludzkie ciao, aby atwiej opanowa wasne wymiary duchowo-magiczne. Zatem Drzewo ycia jest bardzo istotnym iuytecznym narzdziem. Wzasadzie moe by jedynym faktycznym narzdziem znajdujcym si wposiadaniu kabalistycznego maga.

Omwilimy ju pi zasadniczych czci Kabay imam nadziej, e rozdzia ten okaza si dla ciebie zrozumiay moe poza kilkoma zawiymi wyjanieniami odnoszcymi si do stworzenia, emanacji ipochodzenia wszystkiego zniczego. Podzielenie jakiego zagadnienia na proste elementy skadowe pozwala atwiej zrozumie cao. Reszta pierwszej czci ksiki zostanie powicona bardziej szczegowemu wyjanieniu tych piciu zasadniczych elementw. Niemniej, chciaem doda co wicej na temat uytecznoci Kabay iwyjani, co miaem na myli, nazywajc j metasystemem imwic, e obejmuje metawiedz. Sdz, e naley wspomnie jeszcze okilku innych kwestiach, aby wyjani, co waciwie Kabaa oferuje pod wzgldem praktycznego zastosowania idlaczego jej opanowanie jest tak wane dla okultystw. Czciowo temat ten zosta ju omwiony wpierwszym rozdziale, ale nie tak szczegowo, jak, moim zdaniem,
40

kady powany adept powinien go pozna. By moe przekonaem ci do przeczytania reszty tej ksiki, ale musz pokaza ci, jak naprawd genialna iwana jest Kabaa.

Definicje metasystemu imetawiedzy


W tej czci skoncentruj si na naturze metasystemu imetawiedzy wodniesieniu do okultyzmu. Zdefiniowanie tych dwch terminw pokae ci te, wjaki sposb Kabaa moe funkcjonowa ico kady inny zastpujcy j system musiaby zawiera, aby by rwnie skuteczny. Jako pocztkujcego zpewnoci nie interesuje ci modelowanie systemu zastpujcego Kaba. Wzasadzie moesz nie by przekonany, e jest to wane czy choby przydatne. Zatem skupi si po prostu na podstawowych definicjach, bez zagbiania si wszczegy. Niektre pojcia, ktrymi zamierzam si posuy, aby zdefiniowa Kaba, mog okaza si do trudne, mog te zawiera elementy, ktrych dotd nie omwilimy. Jeli wtrakcie lektury niniejszej sekcji natkniesz si na co sobie nieznanego, prosz tylko ojedno: nie przerywaj czytania. Moesz sprawdzi nieznane terminy wsowniczku znajdujcym si na kocu ksiki. Obiecuj, e zostan omwione wystarczajco szczegowo, aby uzna je za sensowne po zapoznaniu si ztreci caej ksiki. Po pierwsze, chc ci powiedzie, e mam wane powody, aby ceni istosowa Kaba. Chciabym precyzyjnie okreli jej funkcj, aby pokaza ci, dlaczego jest wystarczajco dobra taka, jaka jest. Niemniej, fundamentem Kabay jest jzyk, aw szczeglnoci mistycyzm liter iliczb oraz ich wzajemna wymienno wstrategicznych sowach ifrazach. Podstaw Kabay ydowskiej jest jzyk hebrajski adokadniej hebrajski klasyczny, czyli biblijny. Wynika to zprostego powodu: Kabaa jest czci witych pism Biblii Hebrajskiej. Niedawno niektrzy okul41

tyci (poczwszy od Aleistera Crowleya) stwierdzili, e jzyk hebrajski mona zastpi kadym innym witym jzykiem. Moe to by wietna wiadomo dla kogo, kto ma zaawansowan wiedz oKabale izdolnoci jzykowe, lecz kady, kto chciaby podj si tego zadania, powinien zdawa sobie spraw z tego, e istnieje pewien istotny czynnik zwizany zwyborem takiego zastpczego jzyka. Jzyk, ktry miaby zastpi klasyczny hebrajski, powinien opiera si na jakich witych pismach, ktre dayby mu cechy mistyczne iokultystyczne. Jak ju wspominaem, liczby 10 i22 s istotne wmodelu Drzewa ycia, wic kady alfabet skadajcy si zponad dwudziestu dwch liter musiaby zosta odpowiednio dostosowany. Dlatego moemy doda grecki, egipski (koptyjski), arabski, anawet acin, sanskryt iangielski do listy jzykw, ktre mogyby posuy jako fundament do stworzenia innej Kabay. Gdyby odstpi od dualnej struktury dziesiciu sefirotw idwudziestu dwch cieek, aby uatwi stworzenie systemu na podstawie jakiego alfabetu, to trzeba by zmieni struktur samego Drzewa ycia, anawet odpowiedni liczb atutw Tarota. Zatem jeli adept chciaby ksztatowa Kaba przy uyciu innego alfabetu, natknie si na nieuniknione ograniczenia. Pozostae elementy przynalece do Kabay to: kosmologia, kosmogonia, metafizyka okultystyczna oraz rne praktyki itaktyki praktycznej Kabay. Praktyczne metody, ktre omwimy pniej, polegayby na tworzeniu tabel korespondencji, ustanawianiu rnych hierarchii duchowych, okrelaniu wzajemnych powiza numerologicznych (po grecku zwanych arytmologi), atake na tworzeniu akronimw, szyfrw isigili. Niektre ztych praktycznych technik nie s niezbdne, na przykad ukadanie akronimw iszyfrw, ktrych przydatno jest cakowicie uzaleniona od klasy iwiedzy okultysty bd maga. Na rnych etapach moich studiw nad Kaba wszystkie te praktyczne techniki okazyway si uyteczne iwane, wic musiabym je wszystkie zastpi innymi, gdybym postanowi czym innym zastpi
42

hebrajsk Kaba. Omwi te bardziej wyrafinowane techniki wdalszej czci ksiki (w rozdziaach 816), ale na razie chciabym si skupi na naturze metasystemu imetawiedzy. Czym jest metasystem iczym jest metawiedza? Przyznaj, e aden ze mnie informatyk ani matematyk, wic moje definicje nie bd tak precyzyjne (ani tak zawie), jak te uoone przez specjalistw. Posu si nieprecyzyjnymi sowami, aby zdefiniowa wspomniane terminy, tak jak miaoby to miejsce przy definiowaniu natury Kabay. Zreszt lepiej niczego nie komplikowa. Metasystem to taki rodzaj systemu, ktry jest opisywany przez atrybuty bdce obiektami abstrakcyjnymi o wasnych waciwociach iatrybutach. Wzajemne powizania midzy tymi atrybutami tworz co, co luno mona okreli jako metasystem. Dlatego, krtko mwic, jest to system sucy do opisywania lub organizowania innego systemu. Na przykad moglibymy wykorzysta siedem planet znanych wstaroytnoci, aby opisa kilka sefirotw Drzewa ycia, ale planety te s niezalenymi symbolami posiadajcymi okrelone znaczenie iwystpujcymi wokrelonym kontekcie (na przykad wastrologii albo magii planetarnej). Wanie wtaki sposb jaki system moe suy do zdefiniowania systemu przynalenego do Kabay. Moesz wyobrazi sobie metasystem jako ogromn szaf na akta, wypenion po brzegi najrniejszymi teczkami idokumentami zawierajcymi miriady okultystycznej, religijnej imistycznej symboliki zkadego systemu duchowego na wiecie. Wyobra sobie, e ta olbrzymia szafa ma dziesi szuflad, zktrych kada mieci wsobie jeden sefirot, za przegrdka wkadej szufladzie symbolizuje odpowiednie cieki. Teczki umieszczone wtych przegrdkach zawieraj ca symbolik zwizan zdanym sefirotem izwizanymi znim ciekami. To chyba najprostszy sposb, wjaki mona wyobrazi sobie Kaba jako metasystem. Powysza definicja wodniesieniu do Kabay dostarcza podstawowych danych do tabel korespondencji ipozwala uporzdkowa rne
43

atrybuty zwizane zodpowiednimi waciwociami dziesiciu sefirotw idwudziestu dwch cieek, dajc wrezultacie seri tabel zawierajcych co najwyej trzydzieci dwa rzdy. Mona j te odnie do rnych hierarchii ilist bytw ibstw, rwnie stanowicych podzbir tabel korespondencji. Co wicej, tabele te mona uproci wtaki sposb, aby zawarte wnich dane skupiay si wycznie na dziesiciu sefirotach, atrybutach czterech ywiow, siedmiu planetach bd dwunastu znakach zodiaku. Metawiedza to mniej wicej informacja oinformacji, zuwzgldnieniem dodatkowych aspektw: (1) posiada uporzdkowan struktur (modelowanie iporzdkowanie); (2) pozwala definiowa okrelone atrybuty (etykietowanie). Odnoszc to do wczeniejszej metafory szafy na akta, moesz wyobrazi sobie etykietowanie jako naklejanie etykiet na rne teczki iukadanie ich wokrelonej kolejnoci. Tak metod etykietowania iporzdkowania danych nazywamy metawiedz kabalistycznego metasystemu. Co wicej, ta definicja wskazuje na to, wjaki sposb model Drzewa ycia odnosi si do rnych atrybutw zwizanych zsefirotami iciekami, atake moliwoci ich uporzdkowania, tworzc znich ukady ikwalifikatory atrybutw. Ukady to wzajemne powizania midzy ciekami a sefirotami na Drzewie ycia. Kwalifikatory atrybutw to wszystkie symbole nalece do jednej grupy ztymi ciekami isefirotami, iprzydajce im wikszego znaczenia. Istniej zatem dwa sposoby przedstawienia waciwoci Kabay: glif Drzewa ycia itabele korespondencji (jak dua szafa na akta). Model Drzewa ycia wprowadza rwnie duchow hierarchi iporzdkuje atrybuty sefirotw icieek, ukazujc zakres iograniczenia ich wzajemnych powiza. (Nie wszystkie sefiroty s ze sob poczone ciekami, za cieki symbolizuj okrelone waciwoci zwizane zsefirotami, ktre cz). Etykietowanie jest obecne wpowizaniach metadanych (planety, ywioy, znaki zodiaku itd.) zsefirotami iciekami. Wrezultacie zawarte jest rwnoczenie wdiagramie Drzewa ycia oraz wtabelach korespondencji.
44

Kwesti kluczow, ichyba najwaniejsz ze wszystkich, jest uwiadomienie sobie, e Kabaa to nie tylko sterta list albo oryginalny glif. Kabaa mieci wsobie symbole ocharakterze religijnym, okultystycznym bd jednym idrugim jednoczenie. Symboli nie naley myli ze znakami, co jest czstym bdem, ktry wszyscy popeniamy. Znaki to swego rodzaju przedstawiciele; wzasadzie po prostu co zastpuj, jak znak stopu albo przejazdu kolejowego. Natomiast symbole, takie jak wiccaski pentagram, chrzecijaski krzy kalwaryjski czy ydowski heksagram znany jako Magen (Tarcza) Dawida, to dynamiczne, ywe procesy lub funkcje. Symbole s wiadomymi wskanikami gbokich procesw parapsychicznych ocharakterze transcendentalnym itranspersonalnym, atake mog doda zazwyczaj tajemniczych dla wikszoci ludzi. Poprzez skupienie si na symbolach mona uzyska dostp do gbszych poziomw znaczenia iwartoci zbiorowych. rda symboli s tajemnicze, archaiczne iniewytumaczalne. Majc to wszystko na uwadze, moemy powiedzie co ozbiorowym symbolizmie Kabay, obejmujcym symbolik wszystkich religii wiata. Religijny symbolizm Kabay jest ywym zbiorem funkcji prawie jak ywy organizm. Aby uzyska dostp do Kabay, wystarczy tylko dotrze do rnych zawartych wniej symboli, co jest moliwe dziki technikom medytacji, kontemplacji, sciekowaniu irnym formom teurgii. Te metody pozwalajce pozna symbole Kabay stanowi jej cz praktyczn, ito dziki nim jej symbolizm oywa wnaszym umyle. Co wicej, jeli przyjmiemy, e symbole Kabay s ywe, to nawet ich uporzdkowanie wgrupy istruktury, takie jak Drzewo ycia, bdzie miao niezamierzony ipotny efekt. Dlatego funkcjonalne waciwoci Kabay (takie jak definiowanie za pomoc atrybutw iuporzdkowanie informacji poprzez odpowiednie etykietowanie atrybutw) mona opisa pojciami metasystemu imetawiedzy. Te dwa aspekty s najistotniejszymi czynnikami pozwalajcymi okreli warto Kabay, atake stanowiyby wane cechy kade45

go systemu, ktry miaby j zastpi. Taki system zastpujcy musiaby posiada sze nastpujcych elementw: etapy lub fazy emanacji (analogiczne do sefirotw) oparte na czystych liczbach, alfabetyczny system wzajemnych zalenoci (analogiczny do cieek), glif lub symboliczny model ukazujcy struktur emanacji icieek wraz zczcymi je zalenociami izgodnie zokrelon hierarchi, fundamentalny jzyk zwykle jaki wity jzyk, hierarchi duchow, rne tabele korespondencji wane atrybuty okultystyczne izwizane znimi etykiety. Oprcz powyszej listy elementw, metasystem imetawiedza posuyyby do okrelenia kosmologii ikosmogonii oraz do stworzenia struktury wewntrznych planw duchowych, aponadto pomogyby okultycie sprecyzowa pewnego rodzaju ezoteryczn epistemologi (natur izakres wiedzy) oraz ontologi (natur rzeczywistoci). Sprecyzowana zostaaby rwnie relacja czca ostateczne Bstwo, czyli Jedni, zposzczeglnymi istotami ludzkimi, czyli Wieloma. Emanacja iewolucja stanowi konsekwencj zarwno tej hierarchii, jak idefinicji makrokosmosu imikrokosmosu. Struktura ta jest te rekurencyjna, poniewa glif Drzewa ycia odnosi si do kosmicznych emanacji Bstwa oraz do psychoruchowej struktury poszczeglnych istot ludzkich. Dodabym jeszcze cztery wiaty, jako bardziej bezporedni model grup lub struktur Planw Wewntrznych. Mwic dokadniej, system Kabay funkcjonowaby take zgodnie ztwierdzeniem, e umys istnia przed materi. Dlatego, gdyby kto chcia odrzuci posugiwanie si Kaba, musiaby okreli niektre ztych waciwoci za pomoc jakiego innego mechanizmu filozoficz46

nego. Na szczcie nie bdziemy porywa si na tak olbrzymie przedsiwzicie.

Podsumowanie
Podzielilimy Kaba na pi rnych elementw ikrtko omwilimy kady znich. Jednak istnieje znacznie wicej zwizanych znimi szczegowych informacji. Dlatego kady ztych elementw przedstawi dokadniej wnastpnych rozdziaach. Aby naprawd zrozumie Kaba, musimy przestudiowa kady ztych dziesiciu sefirotw, kad zdwudziestu dwch cieek itrzech negatywnych zason, zbada, jak odbywao si stworzenie, omwi natur czterech wiatw iczterech cia subtelnych, atake dowiedzie si, jak te wszystkie elementy wsptworz Drzewo ycia. Omwiem te tajemniczy proces stworzenia iwskazaem, e podstawowe siy ustanowione przez Monad nosz nazw emanacji (inwolucji) iewolucji. Emanacja jest mechanizmem stworzenia, wktrym unikalne, jednolite rdo beznamitnie replikuje si na niszym poziomie. Ewolucja obejmuje metody, poprzez ktre poszczeglne byty wznosz si iostatecznie osigaj zjednoczenie zJedni. Zapoznalimy si rwnie zjednym zchyba najtrudniejszych tematw wcaej nauce oKabale, amianowicie zjej fundamentaln definicj, zgodnie zktr jest ona metasystemem imetawiedz. Metasystem to nic innego ni system opisujcy jaki inny system. Mwic wskrcie, ta definicja przedstawia si nastpujco: Metasystem to taki, ktry opisywany jest przez atrybuty bdce obiektami abstrakcyjnymi owasnych waciwociach iatrybutach. Kabaa jest metasystemem, poniewa elementy, ktrymi opisuje si jej rne waciwoci, same s definiowane jako czci lub atrybuty innego
47

systemu. Dlatego Kabaa wydaje si czy wsobie inne systemy takie jak ywioy, planety, znaki astrologiczne iwiele innych cech. Porwnalimy to do olbrzymiej szafy na akta, ktra jest wyposaona wdziesi szuflad ze znajdujcymi si wnich przegrdkami iw ktrej stosowane s specjalne metody porzdkowania ietykietowania teczek, przegrdek iszuflad. Zapoznalimy si te zdefinicj metawiedzy, ktra oznacza informacj oinformacji. Obejmuje metody pozwalajce porzdkowa iokrela informacje (etykietowanie). Drzewo ycia stanowi doskonay przykad sposobu, wjaki metawiedza jest ustanawiana iporzdkowana wsystemie okultystycznym. Dwoma innymi pojciami, ktrymi bdziemy si posugiwa wtej ksice, s metadane imetahierarchia. Metadane to opis (albo zbir opisw) pewnego elementu danych. Metadane okrelaj typ albo klas danych (planety, ywioy, znaki zodiaku itd.), atake relacj czc te rne elementy zKaba. Metahierarchia to hierarchia ujmujca inne wyjtkowe irnorodne hierarchie wjedn hierarchi wyszego rzdu. Mona j zauway wkombinacji dziesiciu sefirotw iczterech wiatw, wktrej rne klasy bytw s powizane zkad kombinacj poziomu isefirota. Te definicje pomagaj dokadnie okreli natur Kabay. Precyzuj take, co byoby potrzebne komu wystarczajco ambitnemu (lub szalonemu), aby prbowa zastpi j innym systemem. Sporzdziem list szeciu elementw, ktre s niezbdne, aby stworzy dziaajc Kaba, atake wskazaem, ile rnych atrybutw mona poczy zKaba za pomoc tabel korespondencji. Bdziemy wraca do wszystkich tych poj wkolejnych rozdziaach, wic jeli ktry znich wydaje si niejasny, stanie si zrozumiay, gdy bdziemy omawia liczne szczegy zwizane zKaba. By moe warto, aby raz jeszcze przeczyta ten rozdzia, ju po przyswojeniu caej ksiki. Podejrzewam, e wwczas te pojcia oka si dla ciebie znacznie janiejsze, amoe wrcz oczywiste.
48

Spodoba Ci si fragment, ktry przeczytae?


Zamw ksik

mAgicZNA KAbAA
w ksigarni Illuminatio Sprawd pen ofert wydawnictwa na www.illuminatio.pl
Bd na bieco i led nasze wydawnictwo na Facebooku:

www.facebook.com/illuminatiopl

WYDAwNIcTwO ILLUMINATIO

Ksiki wydawnictwa Illuminatio znajdziesz rwnie w Magicznej Galerii

www.CzaryMary.pl