You are on page 1of 2

WOJEWODA POMORSKI

NK-II.1410.10.2014.MP

Gdańsk, dnia

marca 2014 r.

Panie/Panowie Prezydenci Miast, Starostowie wg rozdzielnika

W związku z otrzymaniem skargi Pana Łukasza Wołodzko, dotyczącej niedopełnienia przez właściwych starostów województwa pomorskiego obowiązku nadzoru nad wymienionymi w załączniku do skargi organizacjami, w zakresie niedopełnienia obowiązków określonych w art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), działając na podstawie § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) w zw. z art. 229 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), proszę o udzielenie informacji, jakie czynności podjęto, w ramach kompetencji nadzorczych, w celu usunięcia naruszenia prawa przez wymienione organizacje.

Ponadto proszę o przekazanie kserokopii dokumentacji związanej ze sprawą, a także przedstawienie informacji dotyczących podjętych lub planowanych działań w zakresie wyegzekwowania od przedmiotowych organizacji przestrzegania prawa - zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.).

Należy wskazać, że art. 14 ustawy o fundacjach, stanowi, że w przypadku istotnych naruszeń przepisów prawa przez zarząd fundacji – starosta, jako organ właściwy, może wyznaczyć odpowiedni termin do usunięcia uchybień w działalności zarządu fundacji.

Poza tym niezależnie od zasięgu terytorialnego działania fundacji, starosta właściwy ze względu na siedzibę fundacji wykonuje uprawnienia wynikające z przepisów art. 12 – 15 ustawy o fundacjach.

Jednocześnie art. 15a ust. 2 ww. ustawy stanowi, że zadania starosty, o których mowa w ww. ustawie, są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej.

W przedmiotowej skardze zaskarżono działalność organizacji pożytku publicznego, z których część działa w formie fundacji. Zatem w przywołanym wyżej zakresie, tj. wykonywania uprawnień starosty w stosunku do fundacji - organem rozpatrującym skargi - zgodnie z art. 229 pkt 2 Kpa jest Wojewoda Pomorski.

Jednocześnie pragnę zauważyć, że nadzór starosty w stosunku do organizacji pożytku publicznego nie jest sformułowany wprost w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), lecz wynika z faktu, że status organizacji pożytku publicznego może zostać nadany różnym podmiotom, w tym fundacjom i stowarzyszeniom, w stosunku do których starosta może podejmować działania określone w przepisach szczególnych.

W stosunku do stowarzyszeń - zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) staroście przysługuje prawo:

WYDZIAŁ NADZORU I KONTROLI POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 233, fax: 58 30 77 125 www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wpn@gdansk.uw.gov.pl

żądania dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia, w wyznaczonym terminie, odpisów uchwał walnego zebrania członków (zebrania delegatów), - art. 25 pkt 1;

żądania od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień - art. 25 pkt 3;

wystąpienia o usunięcie w określonym terminie naruszenia prawa, naruszenia statutu w sprawach, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2 ww. ustawy, udzielenia ostrzeżenia władzom stowarzyszenia lub wystąpienia do sądu o zastosowanie środka określonego w art. 29 tej ustawy - art. 28.

Natomiast w stosunku do fundacji zgodnie z przepisami przywołanej wyżej ustawy starosta posiada uprawnienia do:

wnioskowania do sądu o orzeczenie o zgodności działania fundacji z przepisami prawa, statutem i celem w jakim została powołana - art. 12;

wnioskowania do sądu o uchylenie uchwały zarządu, pozostającej w rażącej sprzeczności z jej celem albo postanowieniami statutu fundacji lub przepisami prawa – art. 13;

wyznaczenia terminu do usunięcia naruszeń prawa, postanowień statutu lub niezgodności działalności zarządu z celem fundacji – art. 14 ust. 1.

Reasumując, należy stwierdzić, że starosta, który posiada kompetencje do zastosowania środków kontrolno – nadzorczych w stosunku do organizacji pożytku publicznego, funkcjonujących m.in. w formie fundacji i stowarzyszeń jest organem właściwym z zakresie podejmowania działań zapewniających zgodność działania fundacji z przepisami prawa.

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Gdańska

2. Prezydent Miasta Gdyni

3. Prezydent Miasta Słupska

4. Prezydent Miasta Sopotu

5. Starosta Bytowski

6. Starosta Chojnicki

7. Starosta Człuchowski

8. Starosta Gdański

9. Starosta Kartuski

10. Starosta Kościerski

11. Starosta Kwidzyński

12. Starosta Lęborski

13. Starosta Malborski

14. Starosta Nowodworski

15. Starosta Pucki

16. Starosta Słupski

17. Starosta Starogardzki

18. Starosta Sztumski

19. Starosta Tczewski

20. Starosta Wejherowski

Do wiadomości:

1.

Łukasz Wołodzko

{…}

{…}

Załącznik:

1. Skarga Pana Łukasza Wołodzko

WYDZIAŁ NADZORU I KONTROLI POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 233, fax: 58 30 77 125 www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wpn@gdansk.uw.gov.pl