You are on page 1of 2

WOJEWODA POMORSKI NK-II.1410.10.2014.MP Gdask, dnia marca 2014 r.

Panie/Panowie Prezydenci Miast, Starostowie wg rozdzielnika

W zwizku z otrz mani!m skar"i Pana #ukasza Wo$odzko, dot czc!% ni!do&!$ni!nia &rz!z w$a'ciw c( starost)w wo%!w)dztwa &omorski!"o o*owizku nadzoru nad w mi!nion mi w za$czniku do skar"i or"anizac%ami, w zakr!si! ni!do&!$ni!nia o*owizk)w okr!'+on c( w art. , ust. 2 i - ustaw z dnia . wrz!'nia 2001 roku o dost/&i! do in0ormac%i &u*+iczn!% 12z. 3. Nr 112, &oz. 11,4 z &)5n. zm.6, dzia$a%c na &odstawi! 7 , roz&orzdz!nia 8ad Ministr)w z dnia 4 st cznia 2002 roku w s&rawi! &rz %mowania i roz&atr wania skar" i wniosk)w 12z. 3. Nr 9, &oz. 4.6 w zw. z art. 22, &kt 2 Kod!ksu &ost/&owania administrac %n!"o 12z. 3. z 201- r. &oz. 2.:6, &rosz/ o udzi!+!ni! in0ormac%i, %aki! cz nno'ci &od%/to, w ramac( kom&!t!nc%i nadzorcz c(, w c!+u usuni/cia narusz!nia &rawa &rz!z w mi!nion! or"anizac%!. Ponadto &rosz/ o &rz!kazani! ks!roko&ii dokum!ntac%i zwizan!% z! s&raw, a tak;! &rz!dstawi!ni! in0ormac%i dot czc c( &od%/t c( +u* &+anowan c( dzia$a w zakr!si! w !"z!kwowania od &rz!dmiotow c( or"anizac%i &rz!strz!"ania &rawa - z"odni! z ustaw z dnia . kwi!tnia 1,44 roku o 0undac%ac( 12z. 3. z 1,,1 r. Nr 4., &oz. 20- z &)5n. zm.6. Na+!; wskaza<, ;! art. 14 ustaw o 0undac%ac(, stanowi, ;! w &rz &adku istotn c( narusz! &rz!&is)w &rawa &rz!z zarzd 0undac%i = starosta, %ako or"an w$a'ciw , mo;! w znacz < od&owi!dni t!rmin do usuni/cia uc( *i! w dzia$a+no'ci zarzdu 0undac%i. Poza t m ni!za+!;ni! od zasi/"u t!r toria+n!"o dzia$ania 0undac%i, starosta w$a'ciw z! wz"+/du na si!dzi*/ 0undac%i w konu%! u&rawni!nia w nika%c! z &rz!&is)w art. 12 = 19 ustaw o 0undac%ac(. >!dnocz!'ni! art. 19a ust. 2 ww. ustaw stanowi, ;! zadania starost , o kt)r c( mowa w ww. ustawi!, s zadaniami z+!con mi z zakr!su administrac%i rzdow!%. W &rz!dmiotow!% skardz! zaskar;ono dzia$a+no'< or"anizac%i &o; tku &u*+iczn!"o, z kt)r c( cz/'< dzia$a w 0ormi! 0undac%i. ?at!m w &rz wo$an m w ;!% zakr!si!, t%. w kon wania u&rawni! starost w stosunku do 0undac%i - or"an!m roz&atru%c m skar"i z"odni! z art. 22, &kt 2 K&a %!st Wo%!woda Pomorski. >!dnocz!'ni! &ra"n/ zauwa; <, ;! nadz)r starost w stosunku do or"anizac%i &o; tku &u*+iczn!"o ni! %!st s0ormu$owan w&rost w ustawi! z dnia 24 kwi!tnia 200- roku o dzia$a+no'ci &o; tku &u*+iczn!"o i o wo+ontariaci! 12z. 3. z 2010 r. Nr 2-4, &oz. 19-. z &)5n. zm.6, +!cz w nika z 0aktu, ;! status or"anizac%i &o; tku &u*+iczn!"o mo;! zosta< nadan r);n m &odmiotom, w t m 0undac%om i stowarz sz!niom, w stosunku do kt)r c( starosta mo;! &od!%mowa< dzia$ania okr!'+on! w &rz!&isac( szcz!")+n c(. W stosunku do stowarz sz! - z"odni! z ustaw z dnia : kwi!tnia 1,4, roku Prawo o stowarz sz!niac( 12z. 3. z 2001 r. Nr :,, &oz. 499 z &)5n. zm.6 staro'ci! &rz s$u"u%! &rawo@
W D!IA" #AD!OR$ I KO#%RO&I PAMA8BKI 38?C2 WA>DWE2?KI W G2FGBK3 u+. Ako&owa 21H2:, 40-410 Gdask, t!+.@ 94 -0 :: 2--, 0aI@ 94 -0 :: 129 www."dansk.uw."oJ.&+, !-mai+@ w&nK"dansk.uw."oJ.&+

;dania dostarcz!nia &rz!z zarzd stowarz sz!nia, w w znaczon m t!rmini!, od&is)w uc(wa$ wa+n!"o z!*rania cz$onk)w 1z!*rania d!+!"at)w6, - art. 29 &kt 1L ;dania od w$adz stowarz sz!nia ni!z*/dn c( w %a'ni! - art. 29 &kt -L w st&i!nia o usuni/ci! w okr!'+on m t!rmini! narusz!nia &rawa, narusz!nia statutu w s&rawac(, o kt)r c( mowa w art. 10 ust. 1 i 2 ww. ustaw , udzi!+!nia ostrz!;!nia w$adzom stowarz sz!nia +u* w st&i!nia do sdu o zastosowani! 'rodka okr!'+on!"o w art. 2, t!% ustaw - art. 24. Natomiast w stosunku do 0undac%i z"odni! z &rz!&isami &rz wo$an!% w ;!% ustaw starosta &osiada u&rawni!nia do@ wnioskowania do sdu o orz!cz!ni! o z"odno'ci dzia$ania 0undac%i z &rz!&isami &rawa, statut!m i c!+!m w %akim zosta$a &owo$ana - art. 12L wnioskowania do sdu o uc( +!ni! uc(wa$ zarzdu, &ozosta%c!% w ra;c!% s&rz!czno'ci z %!% c!+!m a+*o &ostanowi!niami statutu 0undac%i +u* &rz!&isami &rawa = art. 1-L w znacz!nia t!rminu do usuni/cia narusz! &rawa, &ostanowi! statutu +u* ni!z"odno'ci dzia$a+no'ci zarzdu z c!+!m 0undac%i = art. 14 ust. 1. 8!asumu%c, na+!; stwi!rdzi<, ;! starosta, kt)r &osiada kom&!t!nc%! do zastosowania 'rodk)w kontro+no = nadzorcz c( w stosunku do or"anizac%i &o; tku &u*+iczn!"o, 0unkc%onu%c c( m.in. w 0ormi! 0undac%i i stowarz sz! %!st or"an!m w$a'ciw m z zakr!si! &od!%mowania dzia$a za&!wnia%c c( z"odno'< dzia$ania 0undac%i z &rz!&isami &rawa.

1. 2. -. 4. 9. .. :. 4. ,. 10. 11. 12. 1-. 14. 19. 1.. 1:. 14. 1,. 20.

Atrz mu%@ Pr!z d!nt Miasta Gdaska Pr!z d!nt Miasta Gd ni Pr!z d!nt Miasta B$u&ska Pr!z d!nt Miasta Bo&otu Btarosta M towski Btarosta N(o%nicki Btarosta Nz$uc(owski Btarosta Gdaski Btarosta Kartuski Btarosta Ko'ci!rski Btarosta Kwidz ski Btarosta O/*orski Btarosta Ma+*orski Btarosta Nowodworski Btarosta Pucki Btarosta B$u&ski Btarosta Btaro"ardzki Btarosta Bztumski Btarosta Pcz!wski Btarosta W!%(!rowski

2o wiadomo'ci@ 1. #ukasz Wo$odzko QRS QRS ?a$cznik@ 1. Bkar"a Pana #ukasza Wo$odzko
W D!IA" #AD!OR$ I KO#%RO&I PAMA8BKI 38?C2 WA>DWE2?KI W G2FGBK3 u+. Ako&owa 21H2:, 40-410 Gdask, t!+.@ 94 -0 :: 2--, 0aI@ 94 -0 :: 129 www."dansk.uw."oJ.&+, !-mai+@ w&nK"dansk.uw."oJ.&+

You might also like