You are on page 1of 179

Myanmar Cupid Community

twGuf  U -
E Я
PDF….JKK
yHkESdyfrSwfwrf;
pmrlcGifhjyKcsuftrSwf - 1163^2002 (12)
rsufESmzHk;cGifhjyKcsuftrSwf - 29^2003(1)

xkwfa0ol
a':rdk;aucdkif? csdKaw;oHpmay
a&TeHYomaus;½Gm? ykvJNrdKU (3)
r*Fvm'Hk? &efukefNrdKU/

twGif;yHkESdyfol
a':pddefpdef? a&mifpOfyHkESdyfwdkuf
trSwf (163)? 48 vrf;?
Adkvfwaxmif? &efukefNrdKU/

rsufESmzHk;yHkESdyfol
OD;wdk;0if;? aeva&mifyHkESdyfwdkuf (32431)
96^c? 11 vrf;? vrf;rawmf? &efukefNrdKU/

rsufESmzHk;yef;csD
rarT;

yHkESdyfjcif;
yxrtBudrf - Zefe0g&Dv? 2003 ckESpf
tkyfa& - 1000
wefzdk; - 600 usyf
Myanmar Cupid Aတြက္ စာလုံးစီ - ရေဝဇင္
Myanmar Cupid မွစာစU္ကိုAားေပးသူမ်ား

PDF conversion - johnkoko


Myanmar Cupid

a&wGif;ysufBuD;\ twGif;bufeH&HrSm jr§Kyfxm;aom oHudkif;awGudk


tm;jyKNyD; wpfxpfcsif; ckdqif;vmcJhonf/ atmufudk wpfqifh qif;NyD;
wJhtcgwkdif; tay:u oHudkif;rsm;onf xl;qef;pGm uG,faysmufukef
onf/ atmufudkom qif;EdkifNyD; tay:udk jyefrwufEdkifawmhonfh
oabm/
txufudk armhMunfhawmh wGif;EIwfcrf;0udk ysysom jrif&onf/
tvif;a&mif 0kdif;0kdif;uav;udk Munfh&wm vjynfhnESifh wlae\/
atmufudk iHkYMunfhjyefawmh tqHk;r&Sdatmif arSmifrnf;aeovdk xif&\/
xdktcdkufrSmyif qGJcdkxm;aom oHudkif;rSm t&nfaysmfovdkjzpfNyD;
aysmhtdwGJusvmonf/ a&mfbmuGif;vdk wjznf;jznf; &SnfvmNyD; udk,f
tav;csdefudk rcHEkdifbJ jywfxGufoGm;onf/ cE¨mudk,fonf atmufodkY
jyKwfusoGm;\/ odkY&mwGif w&Sdefxdk;r[kwf/ avxD;ESifh qif;&ouJhodkY
jznf;nif;pGm qif;oGm;onf/
atmufa&mufaomtcg ausmufwHk;wpfwHk;ay: ajccsrdonf/ a&
wGif;xJua&rSm a&aor[kwf/ prf;acsmif;uav;vdk pD;qif;aeonf/
wGif;eH&HawGuvnf; tvHkydwfr[kwfbJ ywfvnfrSm vIdPfacgif;awG
toG,foG,f&Sdae\/ vIdPfacgif;wpfck\t0rSm jrm;yHkoP²mef vrf;nTef
qdkif;bkwfwpfck csdwfxm;onf/ pmom;uawmh . . .
]t.x.u (1) odkY}
xdktcg acgif;xJodkY tawG;wpfck 0ifvmNyD; pdk;&drfoGm;rd\/ 'DaeY
ausmif;zGifh&ufygvm;/ 'ku©yJ/ vG,ftdwfvnf; ygrvmbl;/ ausmif;
0wfpHkvnf; r0wfcJh&bl;/ ausmif;ajy;vkdYvnf; rjzpf/ twef;ydkif q&mru
2- 3 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

pnf;urf;BuD;onf/ [if . . . pmawGvnf; rusuf&ao;/


tdrfpmawGvnf; rvkyf&ao;/
yxr ausmif;wufacgif;avmif;xdk;oH Mum;&onf/ ausmif;awmif
aemufusaeNyD/ vIdPf*lxJ0ifNyD; vrf;aMumif;wavQmuf tm;ukefajy;
onf/ a&SUudk arQmfMunfhawmh *layguf0rSm tawmfa0;ao;onf/ ajy;&
wmvnf; odyfraumif;vS/ vrf;u a&awGpdkpGwfNyD; acsmaeonf/
vIdPf*lonf ½kwfw&uf usOf;ajrmif;oGm;\/ av;bufaxmufNyD;
0if&onf/ wjznf;jznf; xyfNyD; usOf;ajrmif;vmojzifh 0rf;vsm;arSmuf NyD;
rdacsmif;oGm;oGm;&\/ rvl;om rvGefYom wa½GUa½GU wdk;oGm;NyD;rS
*layguf0udk a&mufonf/ *l0rSm acgif;jyLMunfhvkdufaomtcgrSmawmh
a&SUrSm cg;axmufNyD; rm;rm;BuD;&yf&if; pl;pl;&J&J pdkufMunfhaeaom
ausmif;tkyfq&mBuD;udk awGUvkduf&avonf/
'DvkdtcsdefrSm tdyfrufu vefYEdk;zdkYaumif;NyD[k tdyfrufxJrSmyif
awmifhwvkdufrdao;onf/ wu,fvnf; zswfceJ vefYEdk;vmonf/
wu,f r[kwfrSef;odNyD; pdwfoufom&m &oGm;\/ xdkYtwl wu,fyJ
jzpfcJhovdkvkd &ifawGwkefaeqJvnf; jzpf\/
trSefawmh olonf ausmif;om;b0u vGefajrmufcJhwm tESpf
ESpfq,f 0ef;usifavmufawmif MumjrifhcJhNyD/

**************************

2- 4 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]ckwavm a&wGif;ysufBuD;taMumif; cPcP tdyfrufrufw,f uG}}


[k ausmfZifOD;u ajymonf/
rif;oD[u . . .
]]a[ . . . wkdufwdkufqdkifqdkifuGm? igvJ rufw,fuG? igusawmh
a&wGif;ab;u uHhaumfyifBuD;udk rufwmuG}}
]][kwfvm;?uHhaumfyef;awGa&myGifhaevm;}}
]]yGifhwmayghuG? igu uHhaumfyef;awG wufcl;wm}}
]]b,folYudkay;zdkY cl;wmvJ}}
]]'gawmh rodbl;uG? tdyfrufxJrSm igu i,fao;w,f}}
]]tHr,f . . . tdyfrufxJrSmawmif Ekcsifaeao;w,f}}
]]qufem;axmifprf;ygOD;? igvJ uHhaumfyef;awGcl;NyD; tyifay:u
qif;vmawmh atmufrSm b,maMumfonfwpfa,muf a&mufaewmawGU
w,f? tJ'Db,maMumfonfu b,foljzpfaevJ odvm;}}
]]b,folvJ}}
]]cifaqGoef;uG}}

2- 5 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]a[...bJacgif;udkajymwmvm;}}
]]at;aygh}}
]][m . . . bJacgif;utckXmecGJrSL;awmifjzpfaeNyDyJ[m?b,maMumf
a&mif;&rSmvm;uG}}
]]rif;uvJtdyfrufygqdkrSolrufcsifwmrufrSmaygh?rif;awmifrS'Dt½G,f
BuD;a&mufrS ausmif;om;jyefjzpfoGm;w,fvkdYrufao;wmyJ}}
]]uJyg . . . qufajymygOD;}}
]]igvJ...b,maMumfeHYuarT;awmhpm;csifvma&m?ydkufqHuvJrygbl;uG?
'geJYiguawmif;pm;awmholuray;bl;uG?uHhaumfyef;eJYvJr,fvdkY ajymw,f?
iguvJuHhaumfyef;awGueef;arT;udkay;zdkYpdwful;xm;awmhb,f vJcsifrvJ}}
]]'geJYckeajymawmhb,folYay;&rSef;rodbl;qdk?ckusawmheef;arT;ay;rvdkY
jzpfoGm;jyefNyD}}
]]tdyfrufygqdkrSuGm?tJ'Dtcsdefusawmheef;arT;udkowd&oGm;NyDxm;yg
awmh? 'geJYigvJb,maMumfawGvkNyD;xGufajy;wmaygh}}
]]bJacgif;uaemufuvkdufwJhtcsdefrSmrif;vefYEdk;wmr[kwfvm;}}
]]r[kwfao;bl;uG?bJacgif;urvkdufbl;?ckefqGckefqGvkyf&if;atmfNyD;
usefcJhwm? 'gayr,fhtJ'Db,maMumfvnf;igrpm;vkduf&bl;}}
]]bmjzpfvdkY}}
]]pm;r,fvkyfaewkef;acG;csDoGm;vdkYuG?'DMum;xJb,fuay:vmrSef;rod
ygbl;?arsmufwpfaumifuighvufxJuuHhaumfyef;awGvk,lNyD;0g;pm;aeyg
a&m?iguarsmufyg;pyfxJuuHhaumfyef;awGtwif;qGJxkwfaewkef;vefYEdk;
wmyJ}}

2- 6 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]'geJYaeprf;ygOD;?bJacgif;urawGUwmMumNyDr[kwfvm;?bmaMumifhtdyf
rufxJygvm&wmvJ}}
]]'DvkduG?[kdwavmuudpö&SdvdkYolwdkY½Hk;udka&mufoGm;ao;w,f?eef;arT;
utJ'D½Hk;rSmbJacgif;&Sdw,f?tultnDvkd&ifoGm;awmif;vdkYrSmvdkufwmav?
tJ'guGm...}}
xdk½Hk;upnf;urf;BuD;[efwlonf/t0if0wGif{nfhvufrSwfvkyf&onf/
pma&;uawGUqHkvdkonfh0efxrf;trnfudkar;onf/bJacgif;\emrnf&if;cif
aqGoef;qdkwmudk½kwfw&ufarhoGm;\/olacgif;ukwfpOf;pm;onf/pma&;u
olYudkarmhMunfh&if;a&;zdkYapmifhaeonf/
]]'DvdkAsm ...emrnfuyg;pyfzsm;av;wGifarhaevdkY?[dk'if;Asm...trsdK;
orD;yJ?vnfyif;&Snf&Snf?olYacgif;uab;wdkufMunfh&iftJ...[dk...bJacgif;eJY
wlw,f}}
pma&;onfrsufarSmifukyfvkdufNyD;...
]]q&mupDtdkif'Duvm;}}
vlyHkoP²mefudkomajymNyD;pHkprf;aeojzifh½kyf&SifawGxJuvkdxifrSwf
oGm;[efwl\/"mwfyHkygvm&ifawmhydkNyD;&Sm&vG,fr,fxifw,f[kqufajym
aeao; onf/ pHkaxmuf0w¬KawGvnf;tawmfzwfyHk&\/
]][mAsm ...r[kwfygbl;? oluuRefawmfhi,foli,fcsif;yg}}
i,foli,fcsif;qdkNyD;emrnfrrSwfrdqdkwm,kwådr&Sd[kxifp&mjzpfae
onf/ xdkYaMumifh ...
]]'Dvkdyg ...olutckemrnfajymif;xm;w,fwJh ...'gaMumifh}}
]]'gqdk t&ifemrnfubmwJhvJ}}

2- 7 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

prdrSawmh rxl;bl;qdkNyD;...
]]bJacgif;wJh}}
]][mAsm...emrnfBuD;uvJ}}
½kwfw&ufpdwful;&oGm;[efjzifh...
]]olu'D½Hk;rSmXmecGJrSL;av?trsdK;orD;yJ}}
'DawmhrS ...
]]trsdK;orD;XmecGJrSL;uwpfa,mufyJ&SdwmyJ?a':cifaqGoef;udkajymwm
vm;}
]][m ... [kwfw,f?[kwfw,f?olyJ}}
cifaqGoef;ac:bJacgif;udkawGUNyD;aemufolYtvkyfudpöudktprStqHk;
wdkifulnDay;vkdufonf/
]]aemufodyfrMumbl;uG? NrdKUxJua&TbHkomvrf;xdyfrSmbJacgif;eJYoGm;
qHkw,f? olYi,femrnfbJacgif;vdkYigu&Hk;upma&;udkajymvdkufrdwmwpf
enf;enf;eJYoljyefMum;yHk&w,f? tJ'guGmighudka&a&vnfvnfa[mufawmh
wmyJ}}
]][kwfvnf;[kwfwmyJ?olut&m&Sdjzpfaewmudkrif;ui,fi,fu
emrnfajymifoGm;azmfwmudk;}}
]]'geJY...igvnf;olauseyfatmifacsmharmhNyD;b,maMumfokyfqdkifawGU
wmeJY0,fauR;vkduf&w,f?'gudkpdwfpGJNyD;tdyfrufxJrSmolub,maMumf
onfjzpfoGm;wmxifw,fuG}}
]]rif;tdyfruftaMumif;udkvnf;bJacgif;udkBuHK&ifajymjyvkduftHk;aygh}}

2- 8 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]rvkyfygeJYuGm?bJacgif;b,favmufpGmw,fqdkwmrif;odom;yJ?tck
awmifacgufxD;eJYw½G,f½G,fvkyfaewm}}
ausmfZifOD;u&,fvdkufNyD;bD,mcGufudk,lívufusef&Sif;vdkufonf/
zefu&m;xJrSmvnf;ukefaeNyD/
]]a[haumif ... aemufwpf*sm;rSm&atmif}}
rif;oD[u ...
]]awmfygawmhuGm? rif;uvJ}}
]]igr0ao;bl;uG}}
]]rif;tJ'Dtwdkif;yJ?tpm;vJBuD;w,f?ttdyfvJBuD;w,f?pum;vJrsm;w
,f? aomuf&ifvJrsm;rsm;aomufcsifw,f}}
]]wpfcgwavyguGm}}
]]NyD;awmhrif;udkigutdrfvdkufydkY&tHk;r,f?[dka&mufawmhrif;rdef;r
wDeD,muighudkyJtjypfajymwm}}
]]at; ...0dkif;0dkif;udkrif;tJ'DvkdwDeD,mvdkYoGm;ac:&ifydkawmifpdwfqdk;tHk;
r,f}}
]]rif;vnf; eef;arT;udkcsddKif;arT;vdkYac:wmyJ}}
ausmfZifOD;uxyfNyD;awmif;qdkojzihfbD,mwpfcGufpDxyfrSmaomuf
Muonf/
]]ckvdkbD,mav;eJYNidrfhae&wJhtcsdefrsdK;rSmpdk;cspfudkygowd&w,fuGm?
wpf&ufavmufawmh'Daumifhudkygcsdef;NyD;qHk&atmif}}
[krif;oD[uwrf;wonf/

2- 9 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

ausmfZifOD;u...]]'DaumifBuD;ubD,mraomufbl;uG?&rfwdkY0DpuDwdkYvJ
rBudKufbl;?bDtD;yJaomufwm}}
]]rif;eJYqHkao;vm;}}
]]tNrJr[kwfawmif'DaumifNrdKUxJur*¾Zif;wdkufawGvm&if0if0ifvm
wwfw,f}}
]]oluuAsmyJa&;ovm;?wjcm;bmrSrvkyfbl;vm;}}
]]pdwfvdkwJhtcgrSmawmhjrefrmpmusL&Sifav;bmav;jywwfw,f?
'gvnf;pD;yGm;jzpfr[kwfygbl;}}
]]awmfawmfaumaomufaevm;}}
]]t&uform;BuD;vHk;vHk;jzpfaeNyDvdkYawmhajymvdkYr&bl;ayghuGm?
naewdkif;vdkvdkawmhaomufwmyJ}}
]]'DaumiftckxdvlysdKBuD;vkyfaewkef;yJaemf?tpGJtvrf;awmhtawmfBuD;
wJhaumifyJ}}
]]igwpfckpOf;pm;rdw,fuG?'DaumifvJigwdkYrufwJhtdyfrufrsdK;rufrvm;
rodbl;}}
]]rif;[mubmqdkifvdkYvJuG?igwdkYrufwmeJYoluruf&rSmvm;}}
]]rajymEdkifbl;av?rif;pOf;pm;Munfhygvm;?rif;eJYigeJYawmifrwdkifyifbJ
eJYtJ'DtaMumif;awGtdyfruffrufMuao;wmyJ? a&wGif;ysufeJYuHhaumfyif[m
pdk;cspftwGufydkNyD;ywfoufrI&Sdaew,favuGm}

**************************

2- 10 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

pdk;cspfonftrSefwu,fyiftdyfrufrufavonf/
olonfiSufwpfaumifvdkysH0Jaeonf/atmufudkiHkYMunfhvkdufaomtcg
ajrjyifay:rSt&mawGtm;vHk;udkao;i,fvSpGm jym;jym;0yfaewm jrif&onf/
uHhaumfyifBuD;wpfyifomvQifxD;xD;rm;rm;BuD;xdk;xGufaeonf/uHhaumf
awGuyifvHk;uRwfatmifyGifhaeMu\/
oluuHhaumfyif\tudkif;wpfudkif;ay:udkqif;oufem;vkdufonf/
tBuD;qHk;?tvSqHk; uHhaumfyGifhudkvkduf&Smonf/ awGUNyD/vSvdkufwJhtyGifh/
xl;xl;jcm;jcm;ygyJ/tcsdKyefuefjym;wpfcsyfpmavmuf&SdaomuHhaumfyGifhBuD;/
olcl;qGwfvdkufonf/xdkYaemufajrjyifay:udkckefcsonf/av[me,fxJ
rSmvkdyifajrjyifay:odkYnifomayghyg;pGmqif;oufonf/
rdef;uav;wpfa,mufavQmufvmaewmudkjrif&onf/
a&wGif;ysufBuD;\abmifudkrSD&if;tqifoifhapmifhaevkduf\/tem;
a&mufvmaomtcgoluuHhaumfyef;udkay;onf/rdef;uav;uacgif;cg
onf/
oluvufxJudktwif;xnfhay;onf/rdef;uav;uuHhaumfyef;udkvTifh
ypfvkduf\/uHhaumfyef;onfa&wGif;ysufBuD;xJusoGm;onf/ola&wGif;ysuf
BuD;xJikHYMunfhonf/uHhaumfyef;onf&[wfwpfckvdkcsmcsmvnfNyD;usoGm;
onf/a&jyifESifhxdpyfaomtcsdefrSmyifa&awGyGufyGufqlNyD;tcdk;taiGUawG
xGufvmonf/vIdif;wHydk;awGxefvmonf/

2- 11 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

aemufudkjyefvSnfhMunfhaomtcgapmapmurdef;uav;udkrawGU&
awmh/vrf;wavQmufajc&mawGomxifusefcJhonf/ajc&mtwdkif;vkdufoGm;
aomtcguHhaumfyifajc&if;rSmtqHk;owfonf/tyifay:armhMunfhonf/
uHhaumfwpfyGifhrSwpfyGifhul;NyD;ysHvkdufem;vkdufvkyfaeaomvdyfjymav;wpf
aumifudkomawGU&onf/

**************************

2- 12 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

'DtdyfrufrsdK;rufolaemufwpfa,muf&Sdao;onf/
tdyfrufxJwGifuHhaumfyifBuD;uajrrSmaygufaejcif;r[kwf?a&wGif;ysuf
BuD;xJuxdk;xGufaejcif;jzpf\/uHhaumfyGifhuwpfyGifhwnf;omusefawmh
onf/tem;uyfoGm;NyD;cl;r,fvkyfawmh uwfjym;av;wpfckcsdwfqGJxm;wm
awGU&onf/
]]ydkif&Sif&Sdonf/rcl;&}}
olpdwfysufNyD;jyeftvSnfhwGifolYa&SUrSmwpfpHkwpfa,mufu&yfapmifhae
onf/xdkol\rsufESma&SUrSm a&cdk;a&aiGUawGvdk t&mrsm;u um&Hxm;ojzifh
&Sif;&Sif;vif;vif;rjrif&/xdkolu...
]]eifhqE´twdkif;ighrsufESmudkb,fawmhrSrjrifrawGUap&ygbl;vdkYuwd
ay;cJhwmudk,HkNyDr[kwfvm;[if}][kajymonf/rsufESmudkrjrif&ayr,fh
toHudkawmhMum;&wmyJ/onftoHudkrSwfrdonf/xdkolu...
]]eifhudkigyef;ay;ygw,f}}
qdkNyD;uhHaumfwpfyGifhvSrf;ay;onf/olYvufxJuuHhaumfyGifhonftjzL
a&mifr[kwf/teDa&mif/
&J&JeDaeaomyef;wpfyGifh/
uHhaumfeD/

**************************

2- 13 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

'Da&wGif;ysufBuD;ESihfuHhaumfyifwdkYudkolwdkYonfbmaMumifhrsm;'D
avmufpGJvrf;aeMu&ygovJ/bmaMumifhrsm;tdyfrufxJtxdpdk;rdk;jcif;
cHaeMu&ygovJ/
aemufaMumif;&mZ0ifawmh&Sd&ayrnf/

**************************

2- 14 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

ausmif;udkoGm;onfhjzwfvrf;rSmajreDvrf;uav;jzpf\/xdkae&mw
0kdufwGif[dkt&ifupdkufcif;awG&SdcJhonf/ckawmhwJtdrfuav;awG[kdem;
wpfpk?'Dem;wpfpkom&Sdawmhonf/
vrf;uav;\ab;wpfae&mwGifa&wGif;ysufBuD;wpfwGif;&Sd\/wGif;
ab;rSmuHhaumfyifBuD;tkyfrdk;aeonnf/xdkae&monfwJtdrfpkawGESifhenf;
enf;vSrf;ojzihfvljywfonf/
a&wGif;BuD;onftoHk;rjyKwmMumNyDjzpfojzifhtawmf,dk,Gif;ysufpD;ae
NyD/a&wGif;abmif\wpfpdwfwpfydkif;onftay:,HwpfayavmufyJhxGufae
NyD;tufaMumif;vdkufaeonf/abmif\oHk;yHkESpfyHkavmufuawmhtay:,Ht
*FawawGuGmusaeonfhwdkifcdkifckdifcHhcHh&SdaeqJjzpf\/
a&wGif;BuD;rSmomreftdrfoHk;a&wGif;awGESihfrwlbJxl;xl;jcm;jcm;BuD;
rm;onf/aygif\jAufuyifESpfayavmuf&SdNyD;vlwpfa,mufaumif;aumif;
wufvSJvdkY&onf/
onfa&wGif;BuD;onft&ifupdkufcif;awGa&avmif;zdkYwl;xm;jcif;jzpf
rnf[kwcsdKUucefYrSef;onf/wcsdKUuawmhpdkufcif;twGufqdkvQifonf
avmufcefYcefYnm;nm;vkyfxm;p&mrvdk/jzpfEdkifwmuwpfcsdefwkef;u'Dae&m
rSm½GmBuD;wpf½Gm&Sdvdrfhrnf/'Da&wGif;BuD;uawmhwpf½GmvHk;oHk;MuzdkYwl;xm;
jcif;jzpf&rnf[krSwfcsufcsonf/
wcsdKUuvnf;'Dae&mrSmbkef;BuD;ausmif;wpfausmif;&SdcJhNyD;ausmif;
a&wGif;jzpfEdkifonf[kaumufcsufqGJonf/olaX;BuD;wpfOD;OD;\aEG&moD
O,smOfxJua&wGif;BuD;[kqdkolvnf;&Sd\/b,folrSawmhwdwdususrajym

2- 15 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

Edkif/teD;tem;wpf0kduf&SdwJtdrfpkrSvlawGuvnf;olwdkY'Da&mufrvmcifu
wnf;u'Da&wGif;BuD;&SdESihfNyD;jzpfonf[kajymMuonf/
uHhaumfyifBuD;onfvnf;xdkYtwlyifjzpf\/a&wGif;em;uuHhaumfyif
jzpfaomaMumifha&"mwfaumif;aumif;&vdkYvm;rod/yGifhNyDqdkvQifwpfyifvHk;
azG;azG;vIyfatmifyGifhMuojzifhtyifay:ESif;cJawGusaeovm;atmufarh&
onf/aemufNyD;xl;jcm;wmu'DtyifBuD;onfwjcm;tyifawGxufESpfywf
oHk;ywfavmufapmNyD;yGifhwwfjcif;yifjzpf\/
xdkYaMumifha&wGif;ysufBuD;ESifhuHhaumfyifBuD;onf'Dae&mwpf0dkufrSmt"d
u&vdkjzpfaeavawmhonf/

**************************

2- 16 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

a&wGif;ysufBuD;ESifhyxrqHk;pwifywfoufoluausmfZifOD;jzpf\/
olwdkYonfav;wef;atmifMuNyD;aemuftxufwef;ausmif;BuD;udk
ajymif;Mu&onf/xdktcgausmif;oGm;ausmif;jyef'Djzwfvrf;udktoHk;jyKMu
onf/
ausmfZifOD;onfa&wGif;ysufBuD;em;a&mufwkdif;pdwfxJrSmr½dk;r½Gjzpf
&onf/'Da&wGif;BuD;udkolpdwf0ifpm;onf/ aoaocsmcsm avhvmcsifonf/
a&wGif;em;ujzwfavQmufwdkif;vSnfhMunfhvSnfhMunfhvkyfwwfonf/
wcsdKUaeYawGrSmvSpfceJajy;oGm;NyD;wGif;aygifay:0rf;vsm;xdk;wufNyD;atmuf
udkiHkYMunfhonf/aygifuus,faeojzifhatmufajcudkjrif&avmufonfxd
ra&mufbJjzpfae\/
'DMum;xJrSmoli,fcsif;awGu]]a[haumif?wGif;xJjyKwfusaeOD;r,f}}
qdkNyD;vkdufvkdufqGJMuao;onf/xdkYaMumifhausmfZifOD;rSmtm;rvdktm;r&jzpf
ae\/
olwdkYonft&ifurlvwef;ausmif;uav;ywf0ef;usifESifh&yfuGuft
wGif;rSmomusifvnfcJh&onf/ig;wef;a&muffvdkYausmif;BuD;udkajymif;awmhrS
'Dbufudka&mufzl;jcif;jzpf\/xdkYaMumifhtpydkif;wpfvavmufrSmodyftwifh
r&JMuao;/vrf;oGm;vQifaoao0yf0yfukyfukyfuav;awG/rsufvHk;u
[dkMunfh'DMunfh½GHUwGefYwGefYjzpfaeMu\/
aemufydkif;tom;usvmawmhrSuJvmMujcif;jzpf\/olwdkYxJrSmausmfZif
OD;utqdk;qHk;/vrf;oGm;vQifaumif;aumif;roGm;/cJvHk;awGaumufNyD;[dkypf

2- 17 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

'Dypfvkyfcsifvkyfonf/vrf;ab;ucsHKawGopfyifi,fawGudkwkwfwpfacsmif;
ESifhavQmuf&rf;csif&rf;onf/
pdk;cspfuawmhajcvSrf;aES;onf/oluawG;&if;ai;&ifcyfjznf;jznf;
avQmufwwfoljzpf\/'gudkausmfZifOD;updwfr&Snf/xdkYaMumifha&SUuaecyf
oGufoGuftajy;wpfydkif;oGm;NyD;rSwpfae&m&mrSmxdkifapmifhaewwfonf/
]]rif;[mubmxl;vJuG?a&SUujrefjrefoGm;r,fqdkvJwpfcgwnf;
ausmif;a&mufatmifoGm;aygh?ckawmhBudKNyD;awmhvJajy;ao;w,f?NyD;awmhvJ
jyefxkdifapmifhaeao;w,f?aemufqHk;awmhausmif;udkwlwlyJa&mufwmyJ}}[k
rif;oD[uajymonf/
ausmfZifOD;u...
]]'Daumifav;wdav;uefeJYavQmufaewmigpdwfr&Snfbl;uGm?'gayrJh
wpfa,mufwnf;vJroGm;csifbl;?'gaMumifhapmifhapmifhaewm}}
ausmfZifOD;onf[dk&ufawGua&wGif;ysufBuD;udkavhvmcsifvsufESifh
atmifhxm;cJh&onf/wpf&ufrSmawmhausmif;rwufcifbDwef;uaumifawGeJY
usm;xdk;zdkYcsdef;xm;ojzifhapmapmxGufvmcJhMuonf/a&wGif;BuD;ESifhrvSrf;
rurf;ta&mufwGifausmfZifOD;uxHk;pHtwdkif;a&SUuajy;onf/a&wGif;ysuf
BuD;qDwef;ajy;NyD;aygifay:wG,fwufvdkufonf/aqmifhaMumifhxdkifNyD;
a&wGif;xJiHkYMunfhonf/
]]a[haumifawG...atmufrSma&awG&Sdao;w,fuG?'gayrJhoefYawmhroef
Yawmhbl;?opf½GufaqG;awGeJY}}[katmfajymonf/
]]a[haumif?a&wGif;xJjyKwfusaetHk;r,f}}rif;oD[uvSrf;owday;
onf/
ausmfZifOD;uvG,ftdwfudkaygifay:ypfcsNyD;...]]rusygbl;uG?a&wGif;
aygifutus,fBuD;yJ?'Day:rSmvrf;avQmufvdkYawmif&w,f?Munfh}}qdkNyD;
a&wGif;aygifay:ywfavQmufjyonf/
2- 18 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]owdxm;OD;a[haumif}}
pdk;cspfuajymaomfvnf;ausmfZifOD;u*½krpdkuf/vufESpfbufudkab;odkY
qefYwef;íav,mOfysH0Jovdkvkyfjyaeao;onf/olonfpdk;cspfwdkYbufvSnf
hMunfhNyD;][m;[m;}[k&,fvkduf\/xdktcdkufrSmyifowdwpfcsufvGwfoGm;
onf/
a&wGif;abmif\wpfae&mwGifwpfayavmufyJhxGufNyD;tufaMumif;
vdkufaeaomae&m&Sdonf/ausmfZifOD;onf[dkaumifawGbufvSnfhMunfh
vdkufaomtcdkufESifhyJhxGufaeaomae&mudkajctcstHudkufjzpfoGm;onf/
xdktcg[efcsufysufNyD;,dkifxGufoGm;\/
]][m...[m}}
rif;oD[vSrf;atmfvkdufpOfrSmyifausmfZifOD;onf,drf;xdk;NyD;aemufa&
wGif;xJ0kef;ceJjyKwfusoGm;avonf/
]][m...usNyD...usNyD}}
pdk;cspfESifhrif;oD[wdkYa&wGif;qDajy;onf/aygifay:ckefwufNyD;atmuf
udkiHkYMunfhaomtcgausmfZifOD;udkrjrif&.../
]]epfoGm;NyDuG}}
rif;oD[pdk;&drfoHjzihfajymvkdufpOfrSmyifausmfZifOD;a&xJrS,ufuef
,ufuefjyefay:vm;onf/olonfenf;enf;yg;yg;a&ul;wwfonf/uRrf;
uRrf;usifusifawmhr[kwf/a&repf&HkajcvIyfvufvIyfomjzpf\/olonfw
0kef;0kef;ul;cwfae&if;u]ighudku,fMuygtHk;?ighudku,fMuygtHk;}[kaMumuf
vefYwMum;atmfaeonf/
pdk;cspfwdkYbmvkyf&rSef;yifrod/rif;oD[u...
]]0g;vHk;uG?0g;vHk;csay;&if&r,f}}

2- 19 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

qdkNyD;[dk[dk'D'DMunfhonf/bmrSrawGU/xdkYaMumifh...
]]rif;aoaocsmcsmapmifhMunfhae?igwJtdrfpkuvlBuD;awGoGm;ac:r,f}}
qdkNyD;a&wGif;aygifay:rSckefcsNyD;ajy;xGufoGm;onf/
pdk;cspfua&wGif;xJiHkYMunfhNyD;...
]]ab;ueH&HudkudkifNyD;arS;xm;uG}}
[kvSrf;ajymonf/a&wGif;eH&Huvnf;a&n§dawGESifhrdkYacsmaeonf/
tm;jyKrSDwG,fvdkYr&/a&wGif;eH&HrSmoHudkif;awG&Sdaomfvnf;tay:ydkif;q,fh
av;ig;ayavmufrSmomusefawmhonf/atmufydkif;awGuaqG;NyD;jywfus
ukefNyD/
]]igvufyef;usaeNyDuG}}
ausmfZifOD;atmfonf/pdk;cspfu...
]]udk,fazmhxm;uG?[dkaumifvlBuD;awGoGm;ac:aew,f}}
]]r&awmhbl;uG?armvmNyD}}
]]awmifhxm;yguG}}
]]r&awmhbl;uG? ig ... ig epfawmhr,f}}
ajym&if;qdk&if;rSmyifausmfZifOD;epfoGm;onf/a&atmufMurf;jyif&THUajr
udkajcaxmufxdrdaomtcsdefrSmyifausmfZifOD;tBuD;tus,f0rf;omoGm;
onf/wu,fawmha&uoHk;ayavmufomeufonf/apmapmxJurwfwwf
&yfaevdkufvQifckvdkawmifyifyef;rSmr[kwf/a&xJjyKwfusNyD;aemufaMumuf
tm;vefYtm;ESifhul;cwfrdaeaomaMumifha&uwdrfwdrfav;jzpfaMumifhowdr
xm;rdjcif;jzpf\/

2- 20 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]ighvacG;?a&uwdrfwdrfav;uG}}[kausmfZifOD;u0rf;omtm;&atmfajym
vkdufonf/
wJtdrfpkuvlBuD;awGa&mufvmNyD;ausmfZifOD;udkq,fwif&onf/vl
BuD;wpfa,mufucg;rSmBudK;pudkcsnfNyD;wGif;xJqif;onf/ausmfZifOD;udk
ukef;ydk;onf/tay:uvlawGuwpfbufBudK;pudkxdef;NyD;qGJay;&onf/wGif;
xJuvlBuD;uBudK;udktm;jyKNyD;wGif;eH&Hudkuefíwufvmonf/
tay:a&mufawmhrSausmfZifOD;udkwpfa,mufwpfaygufpD0kdif;qlMuav
awmhonf/
]]rif;wdkYaumifawGuudk,fhvrf;udk,fat;at;aq;aq;roGm;bl;?awmf
awmfujrif;csifwJhaumifawG?wGif;xJudkwdkuf&dkufusvkdYaygh?eH&HeJYacgif;eJYom
aqmifhrdoGm;&ifwpfcgwnf;romay:oGm;r,f?bmrSwfovJ}}
ausmfZifOD;rSmrsufESmi,fuav;ESifhiHkYcHae&onf/vlBuD;awGxGufoGm;
awmhrSpyfNzJNzJjzpfvmonf/
]]ckrSrsufcGufajymifraeeJY?apmapmwkef;uawmhaMumufcsD;yef;NyD;i,foH
ygatmifatmfaeNyD;awmh}}
rif;oD[ua[mufvkdufonf/pdk;cspfu...
]]tJ'guta&;rBuD;bl;?rif;t0wftpm;awGtukefpdkukefNyD?b,fvdkvkyf
rvJ}}
]]at;...[kwfom;yJ}}
'gudkckrSowd&Muonf/
]]tdrfjyefvJvdkufaygh}}
rif;oD[utBuHay;onf/

2- 21 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]b,fjzpfrvJuG?tdrfubmjzpfwmvJar;&ifcufr,f}}
]]ausmif;udk'Dtwdkif;oGm;&ifvnf;0kdif;[m;MurSyJ?tJ...a[haumifawG
igwGif;xJjyKwfuswJhtaMumif;ausmif;rSmavQmufrajymMueJYaemf}}
]]at;yg?rajymygbl;?tcktuÐsawGvHkcsnfawGa&pdkaewmb,fvdkvkyfMu
rvJompOf;pm;Muprf;yg}}
pdk;cspfuawG;ae&mrS...
]]wpfckyJ&Sdw,f?rif;t0wftpm;awGcRwfNyD;aeylvSef;xm;vkduf?tcsdef
awG&ao;wmyJ}}
]]bm...igut0wftpm;awGcRwfvSef;awmhudk,fwHk;vHk;eJYae&rSmvm;}}
]]atmufcHabmif;bDrygbl;vm;}}
]]rygbl;uG? tJ...rif;wdkYqDrSmyg&ifcPay;0wfav}}
]]igawmhrygbl;}}
]]igvJatmufcHabmif;bD0wfrvmbl;}}
]]'gqdk&ifawmhrvG,fbl;}}
]]uJ ... a[haumifrxl;bl;?cRwfomcRwfNyD;aeylvSef;vkdufawmh}}
]][muGm}}
]][muGmvkyfraeeJY?'Dwpfvrf;yJ&Sdwm}}
]][kwfw,fuG?odyfrMumygbl;?aeuvJjyif;aewmyJ}}

2- 22 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

[kdESpfaumifu0dkif;wdkufwGef;ojzifhausmfZifOD;tuÐsudkcRwfonf/NyD;
awmh...
]]tuÐsudkt&ifvSef;r,fuGm?tuÐsajcmufrSykqdk;vSef;r,f?'gqdkykqdk;
rajcmufcifatmufykdif;udktuÐseJYywfxm;vdkY&w,f}}
]]jzpfrvm;uG?wpfvSnfhpDvSrf;awmhtcsdefESpfqydkMumrSmaygh?Mumw,f
a[haumif?ykqdk;ygcRwf}}
]]igu[dk'if;BuD;eJY}}
]]a[haumif?rif;vkyfaewmeJYtcsdefawGpm;aeNyD?uJ...'Dvkdvkyf?uHhaumf
yifBuD;aemufrSmoGm;cRwf?NyD;awmhigwdkYqDypfay;vdkuf?NyD;&ifyifpnfaemufrSm
yJuG,fNyD;ae}}
ausmfZifOD;uwGefYqkwfqkwfvkyfaepOfrif;oD[u]oGm;prf;yg[}qdkNyD;
wGef;vTwfojzifhacgif;ukwf&if;xGufoGm;onf/uHhaumfyifaemufodkY0ifuG,f
íykqdk;udkcRwfNyD;vSrf;ypfay;onf/
]]rif;wdkYtusifhawmhr,kwfeJYaemf?ight0wftpm;awG,lNyD;vpfrajy;eJY
tHk;}} [kpdwfrcs[efjzifhvSrf;ajymao;onf/
pdk;cspfESifhrif;oD[wdkYuausmfZifOD;\ykqdk;ESifhtuÐswdkYudka&wGif;aygif
ay:rSmvSef;ay;onf/
ausmfZifOD;uuHhaumfyifaemufuG,frSrMumcPacgif;jyLxGufNyD;
]rajcmufao;bl;vm;} [k ar;ar;aeonf/
]]csufcsif;awmhajcmufrvm;uG}}
]]enf;enf;aoGU&ifawmfNyDuGm?0wfxm;&if;eJYajcmufoGm;rSmyJ}}
]]at;yguG?atmufutkwftyleJYqdkawmhcPav;ajcmuf...tJ}}

2- 23 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

rif;oD[ajym&if;upum;rqufEdkifbJjzpfoGm;onf/cyfvSrf;vSrf;rS
avQmufvmaeaom0dkif;0dkif;ESifheef;arT;wdkYudkjrifvkduf&aomaMumifhyifjzpfav
\/
]]pdk;cspf?jyóemyJuG?eef;arT;wdkYvmaeNyD}}
]]a[ ...[kwfw,f[? aetHk; ...igwdkY[efrysufaerSjzpfr,f?
a[haumifausmfZifOD;?vHkatmifykef;aeaemf?acgif;BuD;xGufxGufNyD;rMunfheJY?
vlvmaew,f}} [kausmfZifOD;qDvSrf;owday;onf/
ta&;xJausmfZifOD;u]b,folawGvJuG}[ktoHay;aeao;onf/
]]0dkif;0kdif;eJYeef;arT;uG}}
]][dkuf...aomuf*GyJ}}
0kdif;0dkif;eJYeef;arT;wdkYonfa&wGif;em;a&mufvmonf/
eef;arT;u...
]]eifwdkYausmif;roGm;ao;bl;vm;?bmvkyfaeMuwmvJ}}
]]oGm;rSmaygh[?ausmfZifOD;rvmao;vkdYapmifhaewm}}
rif;oD[uvSdrfhonf/xdkpOfrSmyif0dkif;0dkif;ua&wGif;aygifay:vSef;xm;
aomausmfZifOD;\t0wftpm;rsm;udkawGUoGm;onf/a&wGif;em;udkavQmuf
vmNyD;...
]]tJ'gawGubmawGvJ}}
vufñdI;xdk;NyD;ar;onf/
]]bmrSr[kwfygbl;[}}

2- 24 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]bmrSr[kwfbJeJY'Dt0wftpm;awGubmvdkYvSef;xm;&wmvJ}}
eef;arT;uvnf;...
]]eifwdkYbmawGr[kwfwmvkyfxm;vJ}} [k0ifíppfaq;aejyefonf/
]]bmrSr[kwfbl;qdk&if'gawGub,folY[mawGvJ}}
]][kd...ausmfZifOD;...tJ...r[kwfygbl;}}
rif;oD[uvTwfceJajymrdNyD;rScsufcsif;bl;uG,fonf/0dkif;0dkif;onfr
ouFmjzpfoGm;onf/apmapmuajymawmhausmfZifOD;udkapmifhaewmwJh/ckus
awmh'Dt0wftpm;awG[mausmfZifOD;&JU[mawGvkdYajymaejyefNyD/NyD;awmhckrS
wpfckoGm;owd&rd\/vGefcJhwJhwpfem&DavmufuausmfZifOD;onftdrfa&SUu
jzwfoGm;&if;]0dkif;0dkif;a&?jym;jym;a&?igausmif;oGm;ESifhNyDa[h}[kaemufoGm;
ao;onf/ xkdpOfuausmif;0wfpHkESifh/
ausmfZifOD;ESifh0dkif;0kdif;wdkYonfwpf&yfuGufwnf;wpfvrf;wnf;ae
Muolrsm;jzpf\/i,fpOfuwnf;uupm;azmfupm;zufawGjzpfaomaMumifh
wpfa,muftay:wpfa,mufoHa,mZOf&SdMuonf/
ckvuf&Sdtaetxm;uausmfZifOD;wpfpHkwpfckjyóemjzpfaeovkdxif&
onf/[dkESpfaumifudkMunfhvdkufawmhvnf;wpfa,mufudkwpfa,mufMunfh
aeMuyHkrSmrvHkrvJjzpfaeMu[ef&Sd\/ 0kdif;0dkif;rouFmjzpfvmNyD;...
]]eif...eifwdkYausmfZifOD;udkbmvkyfvkdufMuovJ[if}} [kar;vkdufonf/
rif;oD[uysmysmovJ...
]][m...bmrSrvkyfygbl;?bmrSrvkyfygbl;}}

2- 25 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]bmrSrvkyfbl;qdkNyD;awmh'Dt0wftpm;awGubmvJ?'gausmfZifOD;[m
awGr[kwfvm;}} [keef;arT;uyg0ifajymonf/rif;oD[wdkYrSmbmjyefajym
&rSef;rodbJ£ajE´awGvnf;ysufaeonf/xdkpOfrSm...
]]bmjzpfaeMuwmvJa[h}}
wkwfBuD;a&mufvmNyD;ar;onf/ 0dkif;0dkif;rSmidkawmhrnfhrsufESmESifh..
]]olwdkYESpfa,mufausmfZifOD;udkbmvkyfvkdufvJrodbl;?tuÐsyJawGU
awmhw,f}}
]][m...r[kwfygbl;?tuÐsu[dkOpömyg}}
rif;oD[uAvHk;AaxG;jiif;onf/
wkwfBuD;onfykcHk;udkwGefYvdkuf\/olonfrdk;a0\pHkaxmufwifarmif
aqG0w¬KawGudkpGJpGJvrf;vrf;zwfoljzpf\/xdkYaMumifhwifarmifaqGtdkufwif
jzifhykcHk;wGefYvkdufjcif;jzpf\/NyD;rS...
]]'gausmfZifOD;&JUt0wftpm;awGqdkwmaocsmvm;}} [kar;onf/
pdk;cspfua,mifuef;uef;jzifh...
]]raocsmbl;}} [kajzonf/
]]'gjzifhb,folY[mawGwkef;}}
]]rodbl;}}
rif;oD[upum;rSm;jyefonf/wkwfBuD;ua&wGif;abmifay:rSmjzef
YvSrf;xm;aomt0wftpm;awGudkaoaocsmcsmMunfhonf/tuÐsdukd,lNyD;
erf;Munfh\/
]]tif;...&THUykwfapmfvkdvdkeHw,f}}
2- 26 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]bm...&THUykwfapmf}}
eef;arT;ua&½Gwf&if;olYt&yf&Snf&SnfBuD;ESifha&wGif;xJuJMunfhzkdYBudK;
pm;onf/xkdpOfrSmwkwfBuD;u...
]]a[mawGUNyD?'DrSmoJvGefp}} [kajymNyD;tuÐs\atmufbuftem;pGef;
ay:rSmtrSwftom;jyKxm;aompmvHk;oHk;vHk;udkvufñdI;ESifhaxmufjyonf/
]]awGUvm; ...auZuftdkwJh?'gausmfZifOD;emrnftwdkaumufyJ}}
]][kwfw,f?[kwfw,f?ausmfZifOD;wdkYtaruckvdkyJolYtuÐsawGay:rSm
uGrf;½GufcHa&;NyD;trSwftom;vkyfxm;wwfw,f}}
0dkif;0kdif;uaxmufcHajymqdkNyD;aemuf[kdESpfaumifbufvSnfhírsufESm
csif;qdkifvkdufonf/
]]eifwdkYrSefrSefajymprf;?ausmfZifOD;b,frSmvJ?eifwdkYbmvkyfvkdufovJ}}
0kdif;0kdif;rSmtoHawGwkefaeonf/rsufvHk;uvnf;jyL;vmonf/[dkESpf
aumifqDodkYwdk;uyfoGm;onf/olYyHkpHrSmxkawmh½dkufawmhr,fhyHk/[dkaumifawG
vefYNyD;aemufqkwfoGm;&if;...
]]r[kwfbl;?r[kwfbl;?olYbmom...}}
olwdkYxpfxpfaighaighjzpfaepOfwkwfBuD;uaemufxyfoJvGefpwpfckudk
awGUoGm;jyefonf/
]]'DrSmvmMunhfMuprf;a[h}}
rdk;OD;usumpjzpfaomaMumifhajrBuD;uenf;enf;aysmhaeonf/xdkY
aMumifhajrjyifay:rSmzdeyf&mrsm;udkxif&Sm;pGmawGUae&onf/wkwfBuD;u
aqmifhaMumifhxdkifíajc&mawGudkMunfh&if;...

2- 27 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]vwfvwfqwfqwfajc&mawGyJ?[dkbufudkavQmufoGm;aew,fvdkY
nTefjyaew,f?awGUvm;}}
wkwfBuD;\pum;tqHk;rSmyif0kdif;0kdif;uajc&mtwdkif;avQmufxGufoGm;
NyD/uHhaumfyifwnfhwnfhqDodkY/
]][m ...jyóemyJ? jym;jym; ... tJ ... 0dkif;0dkif;? roGm;eJY[? roGm;eJY}}
rif;oD[ujyL;jyL;jymjymvSrf;atmfNyD;wm;onf/ 0dkif;0dkif;u*½krpdkuf/
a&SUqufavQmufonf/pdk;cspfu..
]]eef;arT; ... 0dkif;0dkif;udkvkdufqGJygtHk;[?[dkrSm[dkaumifu...}}
eef;arT;rSmpdk;cspfajymwmudkaoaocsmcsmem;raxmifEdkif/0kdif;0kdif;qDudk
ompdwf0ifpm;pGmMunfhaeonf/olygvkdufoGm;&aumif;rvm;vdkYcsDwHkcswHk
jzpfae\/rwwfomawmhojzifhpdk;cspfu...
]]ausmfZifOD;...rif;qD0dkif;0kdif;vmaeNyDuG}}
[kvSrf;atmfvkdufonf/
ausmfZifOD;onfuHhaumfyifaemufrSmjym;aeatmifuyfNyD;ykef;ae&muol
wdkYajymaeqdkaeMuoHudkMum;onf/[dkaumifawGjyóemwufaewmvnf;
odonf/toHay;vdkuf&aumif;rvm;pOf;pm;rdao;aomfvnf;olYtajctae
uvlodcHvdkYrjzpfaomaMumifhNidrfae&jcif;jzpf\/ckawmh0kdif;0kdif;uolUqDvm
aeNyDqdkawmh...
]]0dkif;0dkif;rvmeJY?ighqDrvmeJY}} [kvSrf;atmfonf/
0dkif;0dkif;ajcvSrf;wHkYoGm;onf/NyD;rS...
]]eifbmjzpfaewmvJ?eifhudkbmvkyfxm;vdkYvJ?bmrSryleJY?igvmNyD}}
0dkif;0dkif;a&SUqufvSrf;onf/ausmfZifOD;uxdwfxdwfysmysm/
2- 28 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]rvmeJY?rvmeJYqdk}}
pdk;cspfESihfrif;oD[wdkYuvnf;roGm;eJYroGm;eJY[kpl;pl;&S&S0dkif;atmfMu
onf/wkwfBuD;ESifheef;arT;wdkYuawmhbmawGjzpfaerSef;rodojzifhaMumifai;
aeMu\/
ckvdkjzpfav0dkif;0dkif;uydkrouFmavjzpfNyD;...
]]ausmfZifOD;...eifbmrSraMumufeJY?eifhudkig&atmifu,fr,f}}
[katmfNyD;ajy;oGm;awmhrnfh[efjyifonf/ausmfZifOD;rSmb,fvkdrSwm;r&
awmhrSef;odojzifhuHhaumfyifudkausmcdkif;NyD;ajy;rdajy;&mpGwfajy;avawm
honf/
]][,f}}
]][m}}
wkwfBuD;?eef;arT;ESifh0dkif;0dkif;wdkY\toHrsm;NydKifwlxGufoGm;onf/eef;
arT;ursufESmudkvufjzifhtkyfvkdufonf/0dkif;0dkif;u'DbufudkcsmceJvSnfh
vkduf\/
ausmfZifOD;wpfckawmhuHaumif;oGm;onf/cyfvSrf;vSrf;rSmcsHKykwfwpfck
&Sdaeojzifhtjref0ifuG,fvdkufEdkifaomaMumifhodyfxifxif&Sm;&Sm;BuD;awmh
rjzpfvkduf/
bmyJjzpfjzpfxdkaeYrSpírdef;uav;awGuausmfZifOD;udkuG,f&mrSm
wHk;vHk;[k ac:Muavawmhonf/

**************************

2- 29 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

ausmfZifOD;rSm&SufNyD;oHk;&ufavmufausmif;rwufbJaeonf/wjcm;vl
awGqdkajymvkdYqdkvdkY&Edkifaomfvnf;wkwfBuD;\yg;pyfudkydwfzdkYuawmhrjzpf
Edkif/txl;ojzihfol\pHkaxmufynmjzifhazmfxkwfvkdufyHkudk <um;csifwmESifhyJ
avQmufajymrSmusdef;aoonf/
odkY&mwGifolwdkYrSmig;wef;ausmif;om;uav;awGomjzpfaomaMumifh
MumMum&Sufraeawmh/aemufydkif;usawmhvnf;yHkrSeftwdkif;jzpfoGm;av
onf/
xdkudpöESifhywfoufNyD;ausmfZifOD;uxl;qef;wmwpfckajymonf/
]]a[haumifawG?tJ'Dwkef;urif;wdkYighudka&wGif;xJwGef;csvdkufwmvm;}}
]][muGm?'DavmuftEÅ&m,fBuD;wmrsdK;igwdkYuvkyfyghrvm;}}
]]at;av?rif;jyKwfuswJhtcsdefuigwdkYawmifa&wGif;em;ra&mufao;
bl;}}
pdk;cspfESifhrif;oD[wdkYujiif;csufxkwfonf/
]]'gqdk&ifawmhxl;qef;w,fuG}}
]]bmjzpfvdkYvJ}}
]]tJ'Dwkef;uighudkwpfa,mufa,mufuwGef;csvdkufovdkyJ}}
]][if...'gqdk}}

2- 30 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

ausmfZifOD;rSmolt&SufuGJcJhwmudkyJvufwHkYjyefcsifvdkYvm;?wu,ftJ'D
twdkif;jzpfcJhovm;awmhrod/xdkowif;rSmysHUESHYoGm;jyefonf/vlBuD;awGu
vnf;,kwÅdå&Sdwmr&Sdwm?jzpfEdkifwmrjzpfEdkifwmtyxm;?uav;awGa&wGif;
em;roGm;&J&iftEÅ&m,fuif;wmyJ[koabmxm;NyD;[kwfoa,mifa,mifav
oHypfMuonf/
'DvdkeJYa&wGif;ysufBuD;rSmo&J&Sdonf/wGef;cswwfonf[kowif;xGuf
oGm;awmhonf/nbufqdkvQifa&wGif;em;udkb,folrSroGm;&Jawmh/ausmif;
oGm;ausmif;jyefa&wGif;ysufBuD;em;ujzwfoGm;wJhtcgwkdif;vSnfhrMunfh&JbJ
cyfokwfokwfavQmufMuwmwdkYbmwdkYjzpfukefonf/tuJydkcsifolwcsdKUun
bufusvQifa&wGif;ysufBuD;em;urD;a&mifawGjrif&ovdkvdk?pkef;awmufo
vdkvdkajymMuonf/Mumawmhuav;awGomrumvlBuD;awGyg,Hkcsifovdkvdk
jzpfvm\/
'DvkdESifha&wGif;ysufBuD;rSmtvdkvdkae&if;emrnfBuD;vmavawmhonf/

**************************

2- 31 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

uAsma&;ae&if;upum;vHk;awGpOf;pm;vdkYr&bJjzpfvmaomtcgrsdK;
wGif'Dae&mrSmvmxdkifavh&Sd\/olYtawGUtBuHKt&'Dae&mrSmvmxdkifonfht
cgwdkif;uAsma&;zdkYpum;vHk;awGzdwftefusvmwwfpNrJjzpf\/xdkYaMumifh
uAsmawGtrsm;BuD;arG;zGm;apcJhaomae&m[kajymEdkifonf/xdkYtwluAsmqdk
onfrSma0'emudktajccHNyD;rSay:vmwwfaomt&m[kqdkvQifawmh'Dae&mu
av;onfolYudka0'emawGay;cJhaomae&m[kowfrSwf&ygvdrfhrnf/
ckcsdefrSmawmholYtwGuftazmfqdkvdkYuAsmESifh,rumom&Sdawmhonf/
uAsma&;jcif;?pmzwfjcif;?awG;awmai;armjcif;ESifhnaeapmif;vQif,rumrSD
0Jjcif;wdkYrSmol\aeYpOftvkyfyifjzpf\/
olurdom;pkxJrSmwpfOD;wnf;aoma,mufsm;av;jzpf\/usefwmawG
urdef;uav;awGcsnf;jzpfonf/xdkYaMumifhrdbawGutvGefcspfonf/
tpfrawGESrawGuvnf;OD;pm;ay;onf/
olwdkYutdrfaxmifusNyD;aemuftdrfcGJaeMuonf/pdk;cspfuawmhvlysdKBuD;
tjzpfESifhyJrdbawGESifhtwlusefcJhonf/rdbawGqHk;oGm;awmhtpfrawGESrawG
uolwdkYESifhtwlvmaezdkYac:Muonf/pdk;cspfuolYbmomvGwfvGwfvyfvyf
aecsifw,fqdkNyD;rdbawGtdrfrSmyifqufaeonf/
olYtdrfuESpfxyfysOfaxmiftdrfuav;jzpf\/atmufxyfudk½dk;om;at;
aq;aomnm;umpvifr,m;udktiSm;wifxm;\/pay:r&Sd/vcr&Sd/olY
twGufxrif;[if;wm0ef,l½Hkomjzpfonf/olu[if;acs;rsm;olr[kwf/
2- 32 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

rsm;rsm;pm;wmvnf;r[kwf/reufpm?npmtwGufaygif;NyD;csdKifhESifhxnfhay;
&Hkomjzpf\/
tpfrawGnDrawGuvnf;tqifoifhvQifa&mufvmwwfonf/olpm;zdkY
ig;ydaMumf?qwfom;ajcmuf?ig;&HUajcmufzkwf?Muufom;aMumf?ig;aowåm
ponfwdkYudk,lvmonf/nDrti,f\a,mufsm;uoabFmom;jzpf\/wpf
acgufjyefvmwJhtcgwdkif;bvufavb,fykvif;ESifhoHk;zdkYpGJzdkYaiGrsm;vmydkY
wwfonf/
tpfrtBuD;qHk;updk;cspfudki,fi,fuwnf;utEGHtwmcHcJh&oljzpf\/
ckxdvnf;wpfywfwpfcga&mufvmwwfNyD;tdrfudkvSnf;usif;ay;?ol,lvm
aom[if;awGeJYxrif;cl;cyfauR;NyD;t0wfa[mif;awG,loGm;onf/aemuf
wpfywfvmawmhavQmfNyD;rD;ylwdkufNyD;jyef,lvmonf/
wjcm;tpfrawGESrawGuvnf;ykqdk;?tuÐs?oGm;wdkufaq;?qyfjymut
poHk;zdkYpGJzdkYaiGtxdvmvmydkYMuonf/
'DawmholYrSmpm;0wfaea&;twGufryl&/oHk;zdkYpGJzdkYaiGtwGufvnf;ryl&/
olYrSmtydkoHk;p&mvnf;rvdk/t0wftpm;aumif;aumif;0wfp&mvnf;rvdk/
jzpfovdk0wf?jzpfovdkpm;?jzpfovdkaewwfol/olYtzdkYvufzuf&nfzdk;?nae
buftwGufbDtD;wpfydkif;zdk;ESifhtjrnf;zdk;&vQifvHkavmufNyD/
xdkYaMumifholYtaeESifhaiG&SmonfhtoufarG;0rf;ausmif;tvkyfudkvkyfae
p&mrvdk/ol0goemygaomuAsmq&mtjzpfESihfom&yfwnfaeonf/emrnf
ausmfxdyfwef;uAsmq&mtjzpfESifhom&yfwnfaeonf/emrnfausmfxdyf
wef;uAsmq&mwpfa,mufr[kwfonfhwkdifpmayorm;awGtcsif;csif;tod
trSwfjyKav;pm;cH&aomtqifhrSm&Sd\/oluvnf;emrnfBuD;csifvdkYuAsm
a&;aejcif;r[kwf/uAsmudkjrwfEdk;vdkY?uAsmESifharGUavsmfaecsifvdkYa&;jcif;jzpf/
olupmrlc&zdkYt"duxm;olvnf;r[kwfojzifhodyfrsm;rsm;vnf;ra&;
jzpf/wpfvrSESpfyk'foHk;yk'favmufomxGufonf/wpfcgwavtawG;awGrsm;
NyD;wpfvvHk;vHk;uAsmwpfyk'fawmifjzpfrvmwmvnf;&Sd\/cHpm;rIrygbJ

2- 33 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

vnf;a&;avhr&Sd/xdkYaMumifholYuAsmawGudkuAsmq&mtcsif;csif;uawmif
*½kwpdkufapmifhzwfMu&onf/
olYuavmifemrnfu ]uHhaumfeD}

**************************

2- 34 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

um;wpfpD;xdk;qdkufoHMum;&onf/olausmay;xm;&mbufrSmvm&yf
aomaMumifhvSnfhrMunfhjzpf/'Dbufudkum;awGodyfvmavhr&Sd/ txl;ojzifh
ckvdka&wGif;ysufESihfuHhaumfyifem;udkwul;wuvmp&mtaMumif;r&Sdojzifh
xl;jcm;onf[líawmhxifrd\/
um;wHcg;zGifhoH?jyefydwfoHMum;&onf/xdkYaemuf...
]][Jh...tnGefYuav;awGcsnf;yJudk;nGefYcl;aemf?aMomf...temtqma½G;vdkY
&atmifq,fhav;ig;nGefYavmufydkydkomomcl;vkduf}}
trsdK;orD;wpfa,muf\toHudkMum;&onf/'DtoHrsdK;olMum;zl;onf/
xdkYaMumifha&wGif;aygifay:xdkifae&mrSvSnfhMunfhvdkufonf/
trsdK;orD;udkab;wdkuftaetxm;rSjrif&onf/enf;enf;0onf/rsuf
rSefwyfxm;onf/toufoHk;q,fhig;ESifhav;q,fMum;?olESifh½G,fwlavmuf
&Sdrnf/jrifzl;ovdkyJ[kawG;aewkef;trsdK;orD;uvnf;olYbufvSnfhMunfh
onf/cPrQtjyeftvSefpdkufMunfhrdNyD;aemufwpfa,mufudkwpfa,mufNydKif
wlvufñdI;xdk;vkdufonf/trsdK;orD;upí...
]][,f...pdk;cspf}}
]]MunfMunfpdef?..MunfMunfpdef..r[kwfvm;}}
pdk;cspfa&wGif;abmifay:rSqif;NyD;MunfMunfpdefem;avQmufoGm;onf/
]]pdk;cspf&,f...Munfhprf;?½kyfudkawmfawmfzrf;,l&w,f?eifuawmfawmf
ydefoGm;wmudk;}}

2- 35 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]eifuvJawmfawmf0vmw,f?rsufrSefuvnf;wyfxm;awmhawmfawmf
cefYvmw,f?rif;uawmf½kyfrsdK;aygh}}
]]ckvdkajr§mufajymwJhtwGufauR;p&mqdkifvnf;'DteD;tem;rSmr&Sdawmh
tcufom;}}
]]'geJYeifubmvmvkyfwmvJ}}
MunfMunfpdefuuHhaumfyifay:wufaeaom'½kdifbmudkvSrf;armhMunfh
vdkufNyD;rS...
]]tdrfuvltwGufwMwmacszdkYuHhaumfnGefYvmcl;wm}}
]]uHhaumfnGefYrsm;[mb,frSmcl;cl;&&ufom;eJY'Dtxdwul;wuvm
&ovm;[}}
]]at;[m...xl;qef;w,fvdkYqdkrvm;yJ?,MwmacszdkYuHhaumfnGefYvdkw,f
vJqdka&m'DtyifBuD;udkzswfceJowd&vdkufrdw,f?aemufNyD;igudk,fwkdifuvJ
'DudkvmMunfhcsifpdwfaygufaerdw,f?'DtyifBuD;uvnf;tjcm;tyifawG
xufapmyGifhwwfw,fqdkawmhydkNyD;tpGrf;xufrSmyJvdkYxifwmvJygwmaygh?
igwGufwmrSefw,f[?'DvJa&mufa&meifhudkawGUwmyJav}}
]]ighudkawGUwmeJYbmqdkifvdkYvJ}}
]]eifut*Fgom;r[kwfvm;?ightdrfuvluvnf;t*Fgom;yJ}}
]]eifajymovkdqdkeifhvltwGuf,MwmrausbJightwGufausoGm;OD;r,f}}
]]eifhtwGufvJ,MwmacsvdkY&&ifacsay;csifygw,f[m?vlysdKBuD;b0u
uRwfatmifav}}
pdk;cspfuNyHK;vkdufNyD;...
]]igrdef;rr&ao;bl;qdkwmeifb,fvdkvkyfodvJ}}
2- 36 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]odwmaygh?eifutpGJtvrf;BuD;wJholyJ?olYudkrSr&&ifb,folYudkrS,lrSm
r[kwfbl;qdkwmvlwdkif;odw,f}}
MunfMunfpdefupum;vrf;cif;aeNyD/olonfi,fi,fuwnf;upyfpk
wwfol?ajymcsifwmpGwfajymwwfoljzpf\/pum;vnf;tvGefrsm;onf/pdwf
&if;uawmhawmfawmfaumif;onf/olrsm;udkvnf;ulnDcsifwwfonf/
ausmif;rSmwkef;uydkufqHr&SdvQifolYqDuyJacs;&onf/
ckvnf;twdwfudkjyefwl;azmfzdkY[efjyifaejyefNyD/pdk;cspfub,fvdkpum;
vrf;vTJ&yghrvJpOf;pm;aewkef;rSmyif'½dkifbmonfuHhaumfyifay:rSqif;vm
onf/vufxJrSmuHhaumfnGefYawGudkifvmonf/
]]'Davmufqdk&rvm;rr}} [kvmar;onf/
MunfMunfpdefuvSnfhMunfhNyD;..
]]at;at;...&NyD?rif;um;ay:rSmoGm;apmifhae}}
'½dkifbmuacgif;ndwfNyD;xGufoGm;onf/MunfMunfpdefu'Dbufjyef
vSnfhNyD;]tJ'Dawmh[m}[kpum;jyefaumufrnfjyKpOfpdk;cspfuvrf;vTJvkduf
onf/
]]aeprf;ygOD;?eif'Dudkvmwmo&JraMumufbl;vm;}}
MunfMunfpdefu&,fonf/
]]at;[m...tJ'DtaMumif;udktdrfrSmrMumcPajymjzpfw,f?uav;awG
uqdk&ifyHkjyifwpfckvdkjzpfNyD;cPcPjyefajymckdif;wwfw,f[}}
ausmfZifOD;a&wGif;xJjyKwfuswmo&JyJwGef;csovdkvdkowif;xGufNyD;
aemuf'Dem;a&mufvQifcyfokwfokwfoGm;oGm;Muwm?MuufoD;xovdkvdk
ausmcsrf;ovdkvdkjzpfMuwmawGjrif&aomtcgolwdkYtkyfpkonfaemufcsif
ajymifcsifpdwfay:vmonf/

2- 37 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

wpf&ufusawmhausmif;cef;xJrSmrif;oD[uwpfwef;vHk;Mum;avmuf
atmifatmfBuD;[pfus,fajymonf/reufuausmif;udktvma&wGif;ysufBuD;
em;ujzwftavQmufwGifwGif;xJu&,foHBuD;Mum;&ojzifhacG;ajy;0ufajy;
ajy;vm&aMumif;/xkdtcgausmfZifOD;uvnf;]'gaMumifhajymwmayghuG?wpf
a,mufwnf;roGm;ygeJYvdkY?rif;u&SnfNyD;a&SUuxGufoGm;wmudk;}[ktwdkif
tazmufnDatmif0ifajymonf/
naeausmif;qif;awmholwdkYtkyfpkut&ifOD;atmifoGm;NyD;a&wGif;ysuf
BuD;aemufrSmykef;ítqifoifhapmifhaeMuonf/'Dbufvrf;twdkif;jyefaom
ausmif;om;ausmif;olrsm;rSmolwdkYpum;aMumifhwpfa,mufwnf;rjyef&JMu
bJtkyfpkvkdufomvmMuonf/a&wGif;ysufem;a&mufvQifvnf;cyfokwf
okwfvpfMuonf/wcsdKUcyf&J&Jausmif;om;awGomwaphwapmif;MunfhoGm;
Muonf/
rdef;uav;awGuawmhtem;a&mufvQifwpfa,mufESifhwpfa,mufyl;
uyfukefMuonf/wcsdKUvnf;tajy;wydkif;oGm;Muonf/'gudkacsmif;Munfh
&if;olwdkYuusdwf&,fMuonf/
uHqdk;oluawmhMunfMunfpdefjzpf\/olonfrkefYpm;qif;csdefwkef;u
ausmif;oGm;ausmif;jyefwGJzufjzpfaomoli,fcsif;awGESifh&efjzpfcJhonf/½kyf
&Sifrif;om;0if;OD;ESifhnGefY0if;b,foluydkacsmovJjiif;Mu&mrSjyóemwuf
jcif;jzpf\/oluwpfbuf?oli,fcsif;awGuwpfbuf/
ausmif;qif;awmhpdwfaumufNyD;tazmfawGudkrapmifhbJwpfa,muf
wnf;a&SUuxGufvmrd\/tpuawmholi,fcsif;awGudkpdwfqdk;wmyJowd&
onf/a&wGif;ysufBuD;em;a&mufvmrSolwpfa,mufwnf;ygvm;qdkwmawG;
rdNyD;aMumufvmonf/a&wGif;bufvSnfhrMunfh&JbJcyfokwfokwfavQmuf
onf/
xdkpOfrSmyifrif;oD[ureufuwnf;u0Sufxm;cJhaomtkef;oD;ajcmuf
wpfvHk;udka&wGif;xJvSdrfhcsvdkufonf/tkef;oD;ua&xJt&SdefESihfusNyD;vIdPf
oHaMumifh0kef;ceJtoHBuD;jrnfoGm;onf/

2- 38 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

MunfMunfpdefrSmwkefceJjzpfoGm;onf/ausmfZifOD;onfe*dkutoHNyJ&
wJhMum;xJwriftoHMoMoBuD;vkyfNyD;]0g;[m;[m;[m;}[k&,foHay;vdkuf
onf/MunfMunfpdefrSm]tr,fav;..aomufyvkwfwkwf?vkyfMuygtHk;?...£
wdydaom}[katmf&if;ajy;zdkYjyifonf/odkY&mwGifxbDESifhajcaxmufudkwkyfrd
aeojzifhrajy;EdkifbJjzpfae&mrStaMumufvGefNyD;owdarhoGm;av\/
'DawmhrS[dkaumifawGajy;xGufoGm;NyD;owd&atmif0dkif;ESmESyf,l&onf/
xdknuMunfMunfpdefzsm;avawmhonf/
xdkjypfrIaMumifh ausmfZifOD;? rif;oD[ESifh pdk;cspfwdkYrSm tdrfuvlBuD;awG
qlwm&dkufwmvnf;cH&onf/ausmif;rSmvnf;twef;ydkifq&mruaqmfao;
onf/ausmif;tkyfBuD;uvnf;rkefYpm;qif;csdefrSmtdrfomawGaq;aMumzdkYjypf
'Pfay;cJhao;onf/

**************************

2- 39 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

MunfMunfpdefuxdktjzpftysufrSmraeYuyifjzpfysufcJhyHkrsdK;jzifhwcpf
cpf&,faeNyD;rS...
]]at;[m...wpfcgwpfcgi,fi,futaMumif;awGjyefawG;&wmaysmfp
&mwpfrsdK;yJ?tif;av...eifhtzdkYawmhvGrf;p&mawGjzpfcsifjzpfaerSmaygh}}
[ktaESmifhtoGm;rvGwfaompum;udkajymjyefonf/
xdkYaMumifhpdk;cspfu...
]]uJuJ...oGm;awmhav?awmfMumuHhaumfnGefYawGñdI;ukefvdkY,Mwmracs
vdkuf&bJaeOD;r,f}}
]]at;yg[ ... tJ ...'geJYeifuemrnfBuD;uAsmq&mjzpfaeNyDqdk}}
]]emrnfBuD;awmhr[kwfygbl;[m?omrefavmufygyJ?iguAsma&;aewm
eifub,fvdkvkyfodwmvJ?rawGUMuwmMumNyDyJ[m}}
]]odwmaygh?wavmu0dkif;0dkif;eJYawGUvdkYoli,fcsif;awGtaMumif;ajym
&if;olajymvdkYodwm?tdrfuvluvJpmodyfzwfwmav?eifhuAsmawGudkvJ
BudKufw,fwJh?'geJYiguuAsmq&muHhaumfeDqdkwmigholi,fcsif;yJvkdY<um;&
wmaygh?tdrfuvluawmifeifhudkawGUcsifw,fvkdYajymaeao;w,f?wpf&uf
avmufawmheifhudkxrif;zdwfauR;tHk;r,f}}
]]&ygw,f[m...iguuAsma&;aewmudkodyfvlodcHcsifwmr[kwfbl;}}

2- 40 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]tdk...udk,fholi,fcsif;csif;cifvdkYauR;wmyJ[m?NyD;awmheifBudKufwwf
wmvJygrSmyg?tdrfuvluvJnaeqdkESpfyufoHk;yufavmufawmhaomuf
wwfw,fav}}
]][m...igaomufwwfwmygeifuodaewmudk;?0dkif;0kdif;utukef
avQmufajymwmyJ}}
]][kwfw,f?eifckxdaqG;aewkef;yJqdkwmvJajymw,f}}
]]uJ...uJ...oGm;ygawmh[m}}
qdkNyD;ESifvkduf&onf/'gawmifroGm;cifrSm...
]]0dkif;0dkif;ajymwm[kwfrSmyg?tckvJeif'Dae&mrSmtvGrf;ajyvmxdkif&if;
t&ifutaMumif;awGowd&aewmr[kwfvm;}} [kajymoGm;ao;onf/
olu...
]]uAsma&;zdkYpOf;pm;aewmyg[m}}[kajzmifhuG,fuG,fvkdufonf/
wu,fqdkawmhuAsmqdkwmuvnf;tvGrf;ajzjcif;wpfrsdK;yJr[kwfvm;/
apmapmuMunfMunfpdefajymoGm;aompum;wpfcGef;udkrSwfrSwfom;
om;jzpfrd\/i,fi,futaMumif;awGudkyHkjyifvdkjyefjyefajym&w,fwJh/
olYtaMumif;udka&m/oli,fcsif;awGMum;xJrSmtvGrf;yHkjyifwpfyk'fvdkckxd
ajymprSwfjyKaeMuqJrsm;jzpfavrvm;/

**************************

2- 41 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

cifarwifhonfpdk;cspfudkvSrf;jrifaomtcg0rf;omoGm;rdav\/'DaeYol
ESifhausmif;oGm;azmfjzpfaomar&Datmifuzsm;aeonf/wjcm;vlawGudkapmif
hNyD;rSwlwlvkdufvkdYvnf;rjzpf/'DaeYolwdkYbk&ifhaemiftoif;oefY&Sif;a&;t
vSnfhusojzifhausmif;okdYapmapma&muf&rnf/
xdkYaMumihfwpfa,mufwnf;yifxGufvmcJh&\/vrf;rSmwjcm;jyóem
awmhr&Sd/'Dvrf;c&D;rSmvkr,fh,ufr,fhvl?taESmifht,Sufay;r,fhvlr&Sd/
ausmif;olrdkYydkNyD;awmhawmiftEÅ&m,fuif;ao;onf/'DNrdKUe,ftwGif;rSm
ausmif;0wfpHk0wfxm;olqdkvQiftm;vHk;uapmifha&SmufMuwmcsnf;yJ/
jyóemuawmha&wGif;ysufBuD;em;uaewpfa,mufwnf;jzwfr
avQmuf&Jjcif;yifjzpf\/ckwavma&wGif;ysufBuD;em;jzwfavQmufvQif
aemufuwpfa,mufa,mufvkdufvmaomajcoHvdkvdkMum;&wwfonf[k
owif;xGufaeawmhydkvefYwmaygh/
a&wGif;ysufBuD;qDOD;wnfaomajreDvrf;av;bufcsdK;auGUvkdufpOfrSm
yifa&SUuidkufpdkufidkufpdkufavQmufoGm;aeaompdk;cspfudkvSrf;jrifvkduf&jcif;
jzpf\/olvnf;0rf;omoGm;NyD;ajcvSrf;jrefjrefavQmufoGm;&if;pdk;cspfudktrD
vdkufonf/odkY&mwGifpdk;cspf\ajcvSrf;uydkoGufojzifhrrDwJhtjyifydkawmif
uGmoGm;ovkdjzpfaeojzifh...
]]pdk;cspf...[Jh...pdk;cspf}}
[kvSrf;ac:onf/pdk;cspfubmawGpOf;pm;aeovJrod/olac:wmudkr
Mum;/ESpfcgoHk;cgxyfac:rSvSnfhMunfhonf/
]]pdk;cspf?ighudkapmifhtHk;}}
2- 42 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

[katmfvdkufawmhpdk;cspfu&yfaeonf/olcyfokwfokwfavQmufoGm;
onf/tem;a&mufawmh...
]]bmvJa[h?uwHk;r}}
cgwdkif;wkef;uomqdkvQifolYudkuwHk;rac:vQiftvGefpdwfqdk;onf/ck
usawmhpdwfqdk;zdkYowdr&bJpdk;cspfudkawmifrsufESmcsdKaoG;vkduf&ao;onf/
]]ig..tazmfr&SdvkdY[?wpfa,mufwnf;oGm;&rSm..ysif;wmeJY}}
]]vkyfraeprf;ygeJY[m?eif..aMumufvkdYr[kwfvm;}}
cifarwifhuNyHK;pdpdomvkyfaeonf/
]]eifwdkYrdef;uav;awGtJ'gcufwmyJ?aeYcif;aMumifawmifBuD;b,fu
o&JuvmajcmufrSmvJ[?ajcmufcsifvdkY&Sd&ifvJESpfa,mufruvdkYq,f
a,mufpkNyD;oGm;vJajcmufrSmyJ}}
]]awmfawmh[m?tJ'DtaMumif;rajymeJY}}
]]'geJYeifuapmvScsnfvm;}}
]]'DaeYigwdkYtoif;oefY&Sif;a&;aeYav?aeygtHk;?eifuaumbmjzpfvkdYt
apmBuD;vm&wmvJ}}
]]tHr,f...eifwdkYrdef;uav;awGvdkxpfceJ&SdpdwfaumufMurac:bJaeMu
w,frsm;xifaevdkYvm;?'DaumifawGuydkufausmfjcif;cwfzdkYtapmBuD;u
wnf;uoGm;MuNyD?igutdrfrSmudpö&SdaevdkYckrStrDvkduf&wm?eifhudkapmifhac:
ae&wmeJYyxrwpfyGJawmhvGwfawmhrSmyJ?'Dvdkvkyf[m?a&wGif;ysufBuD;udk
ausmfNyD;&ifeifwpfa,mufwnf;oGm;&JNyDyJ?iga&SUut&ifvpfawmhr,f}}
]]at;yg?&ygw,f?a&wGif;ausmfausmfcsif;awmhrvkyfeJY[m?enf;enf;
vSrf;wJhxdawmhapmifhaygh}}

2- 43 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

wu,fawmhydkufausmfjcif;yGJvGwfrSmpdk;wJhudpöwpfckwnf;r[kwf/pdk;cspf
ujcif;cwfwmudk[dkaumifawGavmufoJBuD;rJBuD;0goemygjcif;r&Sd/oli,f
csif;awGvkyfvdkYvkdufvkyfjcif;avmufomjzpf\/olwu,f0goemygwmu
pmzwfjcif;omjzpf\/
olucifarwifhESifhESpfa,mufwnf;wGJNyD;ausmif;xJr0ifvdkjcif;omjzpf
\/bm&,fawmhr[kwf/'DvkdwGJoGm;&wm&Sufp&maumif;onf[kxifonf/
]]cifarwifh?ckqdk&ifigueihfudkulnDvkdufwJhtwGufighaus;Zl;eifhtay:
wifoGm;NyDaemf}}
]]tHr,f...bmrSvnf;vkyfay;&wmr[kwfbJeJY?twlwlvrf;avQmuf½Hk
av;yJ[m?NyD;awmhausmif;om;ausmif;oltcsif;csif;ulnDwmudkaus;Zl;&Sif
vkyfcsifao;vdkYvm;}}
]]bmrSr[kwfavmufbl;qdk&ifvnf;eifhbmomwpfa,mufwnf;oGm;
awmhav}}
]]uJyg[m?aus;Zl;wifygw,f?aus;Zl;&Sif&,f}}
cifarwifhucyfaighaighajym&if;rsufapmif;xdk;onf/cifarwifhonfolY
udk'DvkdyHkpHrsdK;jzifhcPcPrsufapmif;xdk;avh&Sd\/xdktcgrsdK;wGifpdk;cspfrae
wwf/'DvdktMunfhrsdK;udkvnf;olrBudKuf/'gawGaMumifhvnf;cifarwifhESifh
ausmif;xJESpfa,mufwGJr0ifvdkjcif;jzpfEdkif\/
]]uJ...[kwfNyD?ighaus;Zl;eifhtay:wifaeNyDqdkawmheifuwpfenf;enf;eJY
ausatmifqyf&awmhr,f}}
]]eif[mav...0w¬KawGzwfzwfNyD;ajymvdkuf&iftJ'Dvkdcsnf;yJ?uJ...ajym
ygtHk;?b,fvdkaus;Zl;qyf&rSmvJ}}
]]ighudkpmul;ay;}}

2- 44 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]bm...}}
]]at;...[kwfw,f?ighrSmyx0DawGul;p&m&Sdaew,f}}
]]yx0DcsdefrSmeifbmvkyfaevJ}}
]]igvufemaevdkY[}}
pdk;cspfuvdrfajymvdkufjcif;jzpf\/trSefujrefrmpmq&mrutv,f
wef;uAsmvufa½G;pOfoif&if;av;oHk;ESpfum&ef,lyHktaMumif;?oHaygufpyf
enf;taMumif;ajymjycJhonf/xdktcgpdk;cspfrSmoHk;aMumif;uAsmav;awGpyfzdkY
BudK;pm;awmhonf/yx0DtcsdefrSmvnf;pmac:ay;wmudkvkduful;ovdkvdkESifh
uAsmawGpyfaecJhjcif;jzpf\/
]]tJ'g[meiful;ay;ygvm;}}
]]b,fjzpfrvJ[?iguvJtm;wmr[kwfbl;?wpfaeYwpfaeYightdrfpmawG
awmifrenf;NyD;atmifvkyfae&wm}}
]]eifhtvSnfhusawmh'Dvkdvm;}}
cifarwifhonfpmul;&rSmavmufysif;wmr&Sd/pmul;ray;vdkYqdkNyD;pdk;cspf
uolYudkwpfa,mufwnf;xm;cJhrSmvnf;pdk;onf/ a&wGif;ysufBuD;em;vnf;
a&mufvmNyD/wu,fvdkYrsm;[dkaumifuolYudkxm;cJhNyD;xGufajy;vQifol
vnf;vdkufajy;&aumif;rvm;/[dkaumifxGufajy;onfyifjzpfap?vludkvSrf;
jrifae&vQifodyfaMumufrdrSmr[kwfbl;[kvnf;xifonf/bmyJjzpfjzpf
aMumufwmawmhaMumufrSmyJ/
]]'gqdk&ifvnf;}}
pkd;cspfupum;prnfh[efjyifvdkufpOfcifarwifhonf][,f}[ka&½Gwf&if;
a&wGif;ysufBuD;bufudkai;Munfhaeonf/

2- 45 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]bm...bmjzpfvdkYvJ}}
pdk;cspfuvdkufMunfhaomfvnf;bmrSrawGU&/
]]eifbmjrifvdkYvJ?o&JajcmufvdkYvm;}}
cifarwifhubmrSrajymbJuHhaumfyifay:udkvufñdI;xdk;jyaeonf/cif
arwifhtaMumufvGefNyD;aMumifawmifawmifjzpfoGm;ovm;xif&\/
]]cifarwifh...cifarwifh}}
pdk;cspfupdk;&drfpGmac:vdkufonf/'DawmhrScifarwifhu...
]]bmvJ}}
[kxl;onf/
]]eifbmjzpfoGm;wmvJ}}
]][dkrSm[...[dkrSm}}
]]bmvJ...bmrSvJrawGUygvm;}}
]]igawGUw,f}}
]][if...bmBuD;vJ}}
]]uHhaumfyef;}}
]][m...aygufaeNyDvm;?uHhaumfyGifhzdkYvkdygao;w,f[}}
]]wu,fajymwm?'DtyifBuD;uwjcm;tyifawGxufapmNyD;yGifhwwf
w,fqdkawmh[kwfw,f[}}

2- 46 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]igawmhbmrSrawGUygvm;?{uEÅawmh½ku©pdk;ueifhwpfa,mufwnf;udk
yJjywmxifw,f}}
[kpdk;cspfuysufacsmfacsmfajymonf/
]]igwu,fjrifwmyg[?wpfyGifhwnf;&,f?[dkrSmMunfh}}
cifarwifhvufñId;nTef&mudkvkdufMunfhaomfvnf;rjrif&/
]]rawGUygbl;}}
]]eifaoaocsmcsmrMunfhvdkYyg?enf;enf;av;aumufaewJhtudkif;BuD;
&JUxdyfzsm;em;udkMunfhvdkuf?awGUvm;}}
pdk;cspfvdkufMunfhawmhjzLwlwlawmhjrifwmyJ/
]]eifh[mupuúLpkwfBuD;NidaewmjzpfrSmyg}}
]]uHhaumfyef;rSuHhaumfyef;tppfyg[m?eifursufpdraumif;vdkYaocsmr
jrifwmjzpfr,f}}
]]uJ...uhhHaumfyef;yJxm;ygawmh?uhhHaumfyef;awGUwmrsm;pdefvufaumuf
awGUwmusaewmyJ}}
]]ightwGufawmhuHhaumfyef;updefvufaumufxuftzdk;wefw,fvdkY
xifw,f}}
cifarwifhonfuhHaumfyef;ca&ZDjzpf\/t0wftpm;topf0rf;quf,l
rvm;?uHhaumfyef;,lrvm;qdkvQifuhHaumfyef;udkvufñdI;xdk;Nyrnfholjzpf\/
NyD;awmhtck[mutvGefxl;jcm;wJhtajctae/uHhaumfyifawGxJrSmt
apmqHk;yGifhwwfaomtyifBuD;\yxrqHk;aomuHhaumfyGifh/
wpfyGifhwnf;aom uHhaumfOD;/
2- 47 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

'DuHhaumfyGifhudkomyefcGifh&vkdufvdkYuawmhausmif;urdef;uav;awG
tm;vHk;ai;oGm;Mu&rnf/udk;wef;q,fwef;utpfrBuD;awGawmifremvdk
jzpfoGm;Mu&rnf/'DESpfrSmuHhaumfyGifhudkyxrqHk;yefEdkifwm cifarwifhyJqdkNyD;
pHcsdefwifoGm;&vdrfhrnf/xdkYaMumifh...
]]pdk;cspf?tJ'DuHhaumfyef;wufcl;ay;ygvm;[m}}
]][m...tvdkvdkurSeifhudkapmifhac:ae&vdkYaemufusae&wJhtxJ}}
]]eifhudkigrkefY0,fauR;r,fav[m}}
]]tHr,f...ighudkausmfZifOD;vdktpm;eJYrQm;vdkY&r,frsm;xifaevdkYvm;}}
]]vkyfyg[m...ig..uHhaumfyef;jrif&ifraeEkdifvdkYyg}}
]]rcl;ay;ygbl;?uJ...tcsdefr&Sdbl;[m?oGm;r,f?eifrvdkufcsif&ifvnf;tJ
'DrSmoGm;&nf,dkNyD;aecJhawmh}}
pdk;cspfuajcvSrf;jyifonf/cifarwifhuwpfpHkwpfckowd&[efjzifh...
]]eifckeajymwmav?yx0DawGjyeful;&r,fqdkwm?tJ'gigul;ay;r,fav
[m}}
pdk;cspfwpfcsufawGa0oGm;onf/ydkufausmfjcif;yGJrrDvdkYvnf;bmrSta&;
rBuD;/uHhaumfyGifhwufcl;ay;&wmubmrSrcJ,Of;?ig;rdepfavmufESifhNyD;Edkif
onf/pmawGjyeful;&rSmurpm;om/cl;ay;vkduf&aumif;rvm;pOf;pm;ae
wkef;...
]]wpfck&Sdao;w,f[?igwdkYOD;av;qDrSm]uAsma&;csifpmpyfoif}qdkwJhpm
tkyfwpftkyf&Sdw,f?tJ'DxJrSmuAsmpyfenf;awGygw,f?tJ'DpmtkyfeifhudkiSm;
r,fav}}

2- 48 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

[kcifarwifhuxyfNyD;urf;vSrf;onf/'Dwpfcsufuawmhtn§mudkudkif
vIyfvkdufjcif;yifjzpf\/pdk;cspfonfuAsmpyfenf;pmtkyfqdkwmMum;vkduf
onfESifh...
]]eif...eifwu,fajymwmvm;}}
[ktl,m;zm;,m;ar;rd\/
]]wu,faygh[}}
]]eif...}}
qdkNyD;pum;qufzdkYcufae\/olwdkYa,mufsm;av;tcsif;csif;qdkvQif
]rif;...a,mufsm;aemf}[kuwdudktwnfjyKavh&Sd\/ckusawmh]eif...rdef;raemf}
qdkNyD;ajymvkdYr&/xdkYaMumifh...
]]eif...uwdaemf}}
]]at;yg[...uJyg?jrefjrefcl;ay;prf;yg?oefY&Sif;a&;oGm;zdkYaemufusae
tHk;r,f}}
pdk;cspfu]eifighudkbwfwmqdk&ifawmhrvG,fbl;aemf}[kpdwfrcsovdk
ajymNyD;uHhaumfyifay:wufonf/uHhaumfyGifhaeaomae&mudkcifarwifhu
ñTefjyay;onf/auG;aumufaeaomtudkif;uodyfrjrifhvS/pkd;cspfonfudkif;
zsm;bufqDodkYzswfvwfpGmul;oGm;onf/cifarwifhajymwmtrSefyJ/xl;jcm;
pGmBuD;rm;vSaomuHhaumfwpfyGifhonft½GufawGMum;xJuwdk;xGufaeonf/
]]pdk;cspf?tudkif;&Snf&Snfav;ygatmifcl;aemf}}
pdk;cspfu]at;yg}[kjyefajymNyD;uHhaumfyef;qDvufvSrf;onf/enf;enf;
vdkaeojzifhajczsm;axmufvdkuf\/uHhaumfyGifhqDxdrrDaomfvnf;tudkif;
zsm;udkvdrfcsdK;ícl;vdkY&onf/tudkif;uysOf;wGJaeojzifhaqmifhqGJvdkufonf/

2- 49 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]t&rf;rqGJygeJY[?tyGifhemoGm;...[m}}
cifarwifhpum;rqHk;ao;/pdk;cspfuopfudkif;udkaqmifhtqGJ[efcsuf
ysufNyD;atmufjyKwfusoGm;jcif;jzpf\/olwufaeaomtudkif;uodyfjrifhvS
wmr[kwfaomaMumifhoufomoGm;jcif;jzpf\/
]]pdk;cspf...pdk;cspf?bmjzpfoGm;ao;vJ}}
cifarwifhupdk;&drfwBuD;atmf[pf&if;ajy;oGm;onf/pdk;cspfonfvl;vJ
xvmonf/olYvufxJrSmawmhuHhaumfudkif;udkudkifvsufom;/xdyfzsm;u
uHhaumfyGifhuvnf;uHaumif;axmufrpGmtxdtcdkufr&Sd/yuwdtwdkif;/
]]bmrSrjzpfygbl;[?ckvdkqdkawmhajrBuD;ay:tjrefjyefa&mufwmaygh?uJ.
..a&mh}}
pdk;cspfuuHhaumfyGifhudkvSrf;ay;vkdufonf/
]]eif...bmrSrjzpfbl;aemf}}
cifarwifhxyfar;&if;uHhaumfyGifhudkvSrf;,lonf/auseyfaysmf&TifpGmiHkY
erf;rnfjyKNyD;aemuftHhMooGm;\/xl;qef;vdkufwmuHhaumfyGifh&JUyGifhcsyfay:
rSmteDpufuav;awG/aoaocsmcsmMunfhvdkufawmhrSteDpufrsm;rSmyifudk
ygvmaomtpuftajymufrsm;r[kwf/
]][,f...aoG;awG}}
cifarwifhaMumufvefYwMum;armhMunfhonf/xdkaoG;pufrsm;onf
pdk;cspf\ar;zsm;&Sd'Pf&mrSvGifhpOfxGufusvmjcif;yifjzpfav\/

**************************

2- 50 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

pdk;cspfonfar;zsm;u'Pf&maMumifha&m?tem&SdefESifhtzsm;0ifvmwm
aMumifha&mausmif;oHk;&ufysufoGm;onf/cifarwifhuawmhuwdwnfyg
onf/wnf½HkruvGefawmifvGefoGm;ao;onf/
tpwkef;uyx0Dwpfbmomwnf;omul;ay;zdkYuwdjyKcJhwmckawmh
ausmif;ysuf&wJhoHk;&ufpvHk;twGufwjcm;bmomawGygul;ay;&Smonf/
NyD;awmh]uAsma&;csifpmpyfoif}pmtkyfudkvnf;wu,fyif,lvmay;onf/
xdkoHk;&uftwGif;aoaocsmcsmzwfNyD;avhvmvkdufaomtcguAsmpyfenf;
awGudkydkíem;vnfoabmaygufvm&\/
]]aemifwpfcsdefiguAsmq&mBuD;jzpfvm&ifeifhaus;Zl;vJygw,fvkdYajym&
rSmyJ}}
[kpdk;cspfuaus;Zl;wifpum;ajymonf/
cifarwifhupdk;cspfwdkYtdrfudk'D&ufawGtwGif;a&mufa&mufvmonf/pdk;
cspftwGufMuufom;jrLpGrfjyKwfwdkY?MuufOylwif;wdkY,lvmwwfonf/pdk;cspf
urvmapcsif/
]]aeygap[m?igwdkYtaruvJaeYwdkif;qefjyKwfjyKwfay;wmyJ?tpfrwdkY
uvnf;igpm;csifwmvkyfay;ygw,f[}}[kwm;jrpfpum;qdkonf/
cifarwifhu...
]]rvmvdkYr&bl;[?taruudk,hfaMumifhjzpfwm?udk,fhrSmowif;ar;zdkY
wm0ef&Sdw,fqdkNyD;vmckdif;wm[}}

2- 51 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]eifwdkYtaruvmcdkif;vdkYomvm&wmaygh?eifuvmcsifvdkYr[kwfbl;
aygh?[kwfvm;}}[kpdk;cspfqDa&mufESifhaeaomrif;oD[uajymonf/
cifarwifhu...
]]'DvkdrajymygeJY[m?iguvJapwem&Sdygw,f?'gaMumifh'DaeYMuufOyl
wif;udkigudk,fwdkifaygif;vmwmaygh}}
xdktcgausmfZifOD;u...
]][m...[kwfvm;?aumif;wmaygh?igwdkYvJpm;&wmaygh}}
]]at;uGm...uHhaumfyef;av;wpfyGifhcl;ay;½HkeJYawmfawmfpm;omwmyJ?
'DrSma[huwHk;r...}}
]]bmajymw,f}}
]]tJ...cifarwifh?aemufwpfcguHhaumfyef;vdkcsif&ifighudkajymodvm;?ig
wufcl;ay;r,f?wu,fvdkYtyifay:ujyKwfusNyD;'Pf&m&cJh&iftJ...igu
jrLpGrfawmhrBudKufbl;?Muufom;aMumfNyD;vmydkY[m}}
[krif;oD[u0ifaemufawmhcifarwifhu...
]]eifhus&ifawmhtrJ½dk;yJ&r,f}}
[kjyefyufonf/olYudkuwHk;r[kac:vdkufaomaMumifhpdwfckoGm;wm
vnf;ygonf/cifarwifhonfi,fi,futvGefnpfywfonf/acgif;vnf;
rSefrSefravQmfojzifhoef;awGtvGefxlonf/aemufawmhtemawGaygufvm
ojzifhuwHk;wHk;vkduf&onf/xdktcgrSpíolYudkuwHk;r[kpMujcif;jzpf\/
'Dvkdac:vQifolutvGefpdwfqdk;wwfonf/
rif;oD[ursufpypfjyvdkufonf/ausmfZifOD;uacgif;ndwfjyNyD;ylwif;
xnfhvmaomcsdKifhudk,lNyD;zGifhMunfhonf/teHYudk&SLMunfhNyD;...

2- 52 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]][m...arT;aewmyJ?eifuawmfawmfawmfwmyJ?tHr,f...w,fvJaphpyfyg
vm;?ZGef;ygwpfcgwnf;xnhf,lvmw,f?tawmfyJ}}
qdkNyD;ZGef;udkudkifvkdufonf/
cifarwifhu...
]]rvkyfygeJY[?vlrrmpm;zdkY,lvmwm}}
]]tHr,f...vlrrmwJh[D[d?MunfhygtHk;?vlrrm½kyfBuD;udk}}
rif;oD[u0ifaemufvkdufjyefonf/pdk;cspfrSm&,f&rvdk?wnf&rvdkjzpf
ae\/cifarwihfuckvdk*½kpdkufaewmudkoluraewwfrxdkifwwfjzpfae\/
xkdYaMumifhrif;oD[udkrsufarSmifukyfjyvkdufonf/
ausmfZifOD;uawmh]awmfawmfpm;vdkYaumif;rSmyJ}qdkNyD;ylwif;udkwpfZGef;
cyfvkdufonf/cifarwifhuZGef;udkvSrf;vkawmhrnfhyHkESifh/
]]ausmfZifOD;tJ'DvkdrvkyfeJYaemf}}
]]eifuvJwGefYwdkvkdufwm}}
]]pm;ygap[m?igodyfrpm;csifygbl;}}[kpdk;cspfu0ifajym&mcifarwifh
rausreyfjzpfNyD;...
]]bm...eifurpm;csifbl;[kwfvm;?rpm;csif&ifvTifhypfvdkuf[m?ay;}}
qdkNyD;ylwif;csdKifhudkvSrf;vkonf/ausmfZifOD;ua&SmifvkdufNyD;...
]]ESajrmp&mBuD;[m?rvkyfygeJY?igwdkYyJpm;vdkufyghr,f}}
]]igupm;apcsifvkdYtyifyef;cHvkyfvmwJh[m}}
[kaqmifhaqmifhatmihfatmifhajymonf/
2- 53 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

ausmfZifOD;u...
]]at;yg?tJ'gaMumifhpm;r,fvdkYajymwmaygh}}
]]eifwdkYpm;zdkYajymwmr[kwfbl;}}[katmfvdkufonf/
]]uJyg...oluapwemeJYvkyfvmwm?pdk;cspfuvJenf;enf;jzpfjzpfawmh
pm;vkdufaygh?usefwmuawmh[J...[J}}
]]'gqdkpkd;cspft&ifpm;}}[kcifarwifhuajymonf/
pdk;cspfutifwifwifvkyfaeojzifhausmfZifOD;updk;cspfyg;pyfem;awhay;
onf/
]]pm;vkdufyg[?'geav;ajrmufoGm;atmif}}
]]pm;av[m}}[kcifarwifhuygwkdufwGef;ojzifhpdk;cspfyg;pyf[ay;vkduf
&onf/'DawmhrScifarwifhvnf;auseyfNyD;NyHK;NyHK;&Tif&Tifjzpfvm\/pdk;cspfu
awmhrNyHK;Edkif/yg;pyfxJa&mufvmaomylwif;udkNrHKUMunfhvdkufNyD;awmh½HIUrJhrJh
BuD;jzpfoGm;\/
]][if...bmjzpfvdkYvJ?raumif;bl;vm;}} cifarwifhuar;onf/
pdk;cspfu...
]]b,fvdkBuD;vJrodbl;?csdKvJrcsdKbl;?wpfrsdK;BuD;}}[kAvHk;AaxG;ajym
onf/
]][,f...eifaeraumif;vdkYcHwGif;ysufaewmxifw,f? b,fhES,faMumifh
rcsdK&rSmvJ[?iguydkaumif;atmiftcsdKrIefYwpfZGef;awmifxnfhxm;wm}}
]]bm...tcsdKrIefY}}
pdk;cspfrsufvHk;jyL;oGm;\/
2- 54 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]at;av}}
ausmfZifOD;uwpfbufvSnfhNyD;wcpfcpf&,fonf/
]]bmvJ[}}
]]cifarwifh&,f...eifhvufxufusrSyJylwif;zkwfenf;txl;tqef;ay:
vmawmhw,f}}
cifarwifhrSmrsufvHk;uav;uv,fuv,fjzpfae&Sm\/ pdk;cspfuawmh
yg;pyfxJuylwif;awGudkrsdKcs&rvm;?axG;xkwf&rvm;pOf;pm;&if;aMumifpDpD
jzpfae\/
]]bmyJjzpfjzpfayghuGm?cifarwifhurif;udkawmfawmf*½kpdkufwmawmhao
csmw,f}}[kcifarwifhjyefoGm;NyD;aemufrif;oD[uajymonf/
]]awmfprf;yguGm?'gyJajymaewmyJ}}
pdk;cspfuokefokefrIefrIefrsufESmxm;ESifhjyefajymonf/cifarwifhuolYt
ay:&if;&if;ESD;ESD;qufqHwmrsdK;udkolrvdkvm;/olurdef;uav;awGESifhodyf
a&ma&maESmaESmraecsif/rvGwfvyfbl;/NyD;awmhrdef;uav;awGESifhpum;
ajym&wmbmrSef;vJrod/awmfMumpdwfaumufvdkuf?awmfMum&,fvdkufarm
vdkufESifh/uAsmta&;usifh&wmuydkaysmfp&maumif;w,f[kxifonf/
cifarwifhuawmhpdk;cspf[mwpfcgwpfcgayuwfuwfeJY/wpfcgwpfcg
usawmhvnf;&Sufovkdvdkbmvdkvdk?oabmaumif;ovdkvdkeJYcifrifzdkYawmh
aumif;om;[k,lqrdavonf/

**************************

2- 55 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

wu,fvdkYolom½kyf&Sifrif;orD;wpfa,mufjzpfcJhvQifemrnfa&SUrSm]a':
}wyfNyD;ac:&rnfht½G,fr[kwfao;[kqdk&rnf/½Hk;wpf½Hk;ut&m&SdqdkvQif
awmh]a':}wyfac:&rnfhtajctae&Sd\/
ckawmholuudk,fydkifukrÜPDaxmifxm;ojzifhpD;yGm;zufawGua':cifar
wifh[kwav;wpm;ac:Muonf/ukrÜPD0efxrf;awGuawmholYtwGif;a&;
rSL;aumifrav;ac:ovdk ]rr} [kac:Muonf/i,fwJholawGuac:wm
ta&;rBuD;?olYxufBuD;wJholwcsdKUuygvkdkufac:aeawmhtae&cufonf/
vlBuD;wcsdKUuawmhq&mr[kac:Muonf/'gvnf;wpfrsdK;BuD;yJ/odkY&m
wGifwjcm;b,fvdkac:ckdif;&rSef;rodojzifh'Dtwdkif;aevkduf&onf/udk,fhudk
b,fvdkac:ygvdkYzGifhajym&wmuvnf;tawmfaMumifawmifawmifEdkifonf/
uG,f&mrSmawmhwcsdKUu]abmhpf}[kac:csifac:rnf/vli,fawGuawmhtbGm;
BuD;[kac:aumif;ac:ayvdrfhrnf/
wu,fawmholYtoufrSmoHk;q,fhckepfESpfom&Sdao;onf/rodwJhvl
awGuqdkvQiftoufoHk;q,fpGef;pGef;om&Sdao;onf[kxifrSwfEkdifonf/
rsufESmxm;wnfyHk?qufqHajymqdkrIjywfom;yHkawGudktaMumif;jyKcJhvQif
awmhtoufav;q,favmuf[kcefYrSef;aumif;cefYrSef;Muvdrfhrnf/
bmyJjzpfjzpf'Dtouft½G,favmufESifhukrÜPDBuD;wpfckudkEdkifEdkifeif;
eif;tkyfcsKyfaewmuawmhcsD;usL;p&mjzpfonf[kpD;yGm;zufawGurSwfcsufjyK
Muonf/

**************************

2- 56 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

ol½Hkcef;xJ0ifvmwmjrifaomtcgapmapmuwpfa,mufwpfayguf
ajymaeMuaomukrÜPD0efxrf;wdkY\pum;oHrsm;onfuufqufu]ayghpf}
cvkwfudkESdyfvdkufovdk½kwfw&ufwdwfqdwfoGm;\/oluwpfcef;vHk;udkwpf
csufa0hMunhfvkdufonf/NyD;rSolYtcef;xJudk0ifvkduf\/
tcef;xJ0if0ifcsif;rSmyifxl;jcm;rIudkowdjyKrdonf/tcef;\tjyift
qifonfbmrSajymif;vJrxm;/ol\uRef;om;pm;yGJ&SnfBuD;onfajymifvuf
NrJajymifvufvsuf/twGif;a&;rSL;rav;\tvsLrDeD,rfpm;yGJuav;onf
vnf;zdkifwGJawGpDpD&D&DoefY&Sif;oyf&yfvsuf/ausmufpdrf;a&mifcef;qD;vkduf
umrsm;uvnf;opfvGifvSyvsuf/avat;ay;pufuvnf;olYtBudKuft
wdkif;tcef;tylcsdefudkwm0efauspGmcsdefn§day;vsuf/tcef;wGif;utvif;
a&mifuvnf;rarSmif?rpl;?taeawmfvif;vsuf/
xl;jcm;aewmuawmhteHYwpfck/ESpfaygif;rsm;pGmpGefYy,fxm;cJhaom?xdkY
twlESpfaygif;rsm;pGm&ifrSmpGJaecJhaom&eHY/uhHaumfyef;eHY/
pm;yGJay:udkvSrf;Munhfvkdufawmhyef;tdk;xJrSmuHhaumfyef;awGa0ae
atmifxdk;pdkufxm;wmawGU&\/olai;Munhfaewkef;twGif;a&;rSL;rav;ab;
rSmvm&yfNyD;...
]]'DaeYtdrfuxGuftvmvrf;xdyfrSmOD;OD;zsm;zsm;yGifhwJhuHhaumfyef;awG
awGUvdkY0,fvmcJhw,frr?uHhaumfuvleJYwnfhw,fav?olYteHYutrl;tarmf
aumif;w,f?vludkvJvef;qef;ap...}}
cifarwifhuvufumjyvkdufonf/twGif;a&;rSL;rav;onf½kwfw
&ufpum;&yfvkduf\/olbmrsm;rSm;oGm;vJ[ktylwjyif;pOf;pm;onf/bmrQ
rrSm;/taMumif;t&mwpfckudkajymvQifjyefvSefar;cGef;xkwfp&mrvdkavmuf
2- 57 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

atmiftcsuftvufjynfhjynfhpHkpHkajymwwf&rnf[ka':cifarwifhudk,fwkdif
uoifMum;avhusifhay;cJhwmyJ/wu,fqdkvQifuhHaumf0wfqH\tpGrf;owåd
taMumif;ajymzdkYawmifusefaeao;onf/
]]tJ'Dyef;awGrvdkcsifbl;}}
[kcifarwifhuajymvkdufonf/aumifrav;onf]&Sif} [ka&½Gwfrd\/
cifarwifhu...
]]aemufqdkighpm;yGJay:uyef;tdk;rSmuHhaumfyef;b,fawmhrSrxkdk;eJY}}
[koHjywfjzihfajymonf/bmjzpfvdkYvJ[kjyefar;cGifhr&SdrSef;odojzifh
aumifrav;u...
]][kwfuJhrr?uRefrrSwfxm;yghr,f}}
[kjyefajymNyD;yef;tdk;xJuyef;awGudkxkwf,lumtcef;jyifxGuf&efjyif
onf/
]]aeOD;}}
aumifrav;&yfvkdufNyD;bmygvdrfhqdkaomtMunfhjzifhMunfhonfcifar
wifhupm;yGJem;avQmufoGm;NyD;yef;tdk;ab;rSma<uusaeaomuHhaumfzl;av;
wpfckudkvufñdI;xdk;jyonf/aumifrav;uaumuf,lNyD;xGufoGm;\/
cifarwifhukvm;xdkifrSm0ifxdkifvkdufonf/bmyef;rSrusefawmhaom
yef;tdk;tvGwfudkai;Munhfaeonf/NyD;rSwpfpHkwpfckowd&[efjzifhwHcg;qD
xoGm;onf/wHcg;tay:ydkif;urSefudktwGif;bufuumxm;aomvdkufum
pudkz,fítjyif½Hk;cef;udkacsmif;Munfhvkdufonf/
xifwJhtwkdif;yJ/0efxrf;aumifrav;awGtwGif;a&;rSL;rav;vufxJ
uuHhaumfyef;awG0dkif;vkaewmawGU&onf/

2- 58 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

aiGpm&if;rSL;tysdKBuD;rBuD;awmifrBuD;ri,fESifhygvdkufao;onf/olu
awmiftuJqHk;qdkEdkif\/
cifarwifhonfwHcg;udkzGifhNyD;tjyifxGuf&yfvkdufonf/olYudkjrifvdkuf
aomtcg0efxrf;tm;vHk;wdkYonf½kyfaojyuGufwpfckvdkjzpfoGm;\/wcsdKUu
uHhaumfyef;yefNyD;ump?wcsdKUuacgif;rSmxdk;zdkY[efjyifaeqJ?wcsdKUuyef&
aumif;rvm;?rSwfpkpmtkyfMum;xJn§yf&aumif;rvm;a0cGJaewkef;/aiGpm&if;
rSL;tysdKBuD;uawmhvufxJuuHhaumfyef;udktm;yg;w&erf;½HIUaepOf/
]]uJ...tm;vHk;yJem;axmifMuyg}}
wu,fawmh'DvdkawmiftpysdK;aep&mrvdkyg/]uJ...}[kajymvkduf½HkjzifhvHk
avmufonf/bmrQrajymbJxGuf&yfjyvkdufvQifawmiftm;vHk;owdrqGJ½Hkw
rnfjzpfoGm;MuwmygyJ/
]]tm;vHk;aoaocsmcsmrSwfxm;Muyg/'D½Hk;cef;xJrSmb,folrSuHhaumf
yef;ryefygeJY?,lvJ,lrvmcJhygeJY?rvdkufem&ifabmeyfpfjzwfr,f?'gyJ}}
trsdK;orD;0efxrf;tm;vHk;onf,drf;orawGvdkwNydKifeufwnf;vIyf&Sm;
oGm;onf/acgif;rSmyefxm;aom?yeftHhqJqJ?vufrSmudkifxm;aomuHhaumf
yef;rsm;udkteD;qHk;pm;yGJwpfckay:odkYpkyHkwifvkdufMuonf/twGif;a&;rSL;r
av;uyef;awGudk,lNyD;trdIufyHk;xJwnfhonf/aiGpm&if;rSL;onfpm;yGJay:rSm
ususefaeaomuHhaumf0wfqHrIefrsm;udkvufjzihfoyfí,lNyD;trdIufyHk;xJvkduf
xnfhonf/
pma&;uav;wpfa,mufutrdIufyHk;udk½Hk;cef;tjyifodkY,loGm;onf/
olYpdwfxJrSmawmhtawmfESajrmaerd\/oluuHhaumfESpfyGifhoHk;yGifhavmuf
awmif;xm;NyD;naeusvQifolYaumifrav;udkay;r,fvdkYpdwful;xm;wmudk;/
trSeftm;jzifhqdkvQifyef;yefjcif;onftvkyfcGifpnf;urf;ESifhbmrQrqdkif/
yef;ryef&[ktrdefYxkwfcGifhvnf;r&Sd/wcsdKUjzpfwwfovdkyef;0wfrIefudk&SLrd
vQifyef;em&ifusyfa&m*gxwwfvdkYqdkvQifvnf;xm;awmh/ck[mubmrQr
qdkif/NyD;awmhygrpfydwfwmuvnf;wjcm;yef;awGryg/
2- 59 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

uHhaumfyef;wpfrsdK;wnf;/bmyJjzpfjzpf'DukrÜPDrSmawmhcifarwifhEIwf
uxGufaompum;onfpnf;urf;csufwpfckyJ/
twGif;a&;rSL;rav;onfrsufvHk;uav;uv,fuv,fjzpfae\/rsuf
ESm&rvm;vdkYvkyfrdwmtm;vHk;taigufcH&wJhtjzpfa&muf&onf/tm;vHk;xJ
rSmpdwfBudKuftawGUcH&qHk;?tqlcH&rItenf;qHk;?tvkduftodqHk;vluckvdkjz
pfoGm;&awmh&Sufvnf;&SufoGm;onf/rsuf&nf0Jrvmatmifxdef;ae&onf/
]]yef;0,fwmb,favmufay;&ovJ}}[kcifarwifhuar;onf/
twGif;a&;rSL;rav;utoHwdrfwdrfjzifh...]]wpf&mhig;q,fygrr}}
]]tJ'DaiGudkaiGpm&if;rSL;qDujyefxkwf,lvkduf}}[kajymNyD;tcef;xJ0if
oGm;onf/
tjyif½Hk;cef;xJrSmwdwfqdwfNidrfoufvsufusef&pfcJhMu\/olwdkYpdwfxJ
rSmawmhya[VdawGjzpfaevdrfhrnf/uG,f&mrSmvGwfvGwfvyfvyfpum;ajym
cGifh&NyDqdkvQifawmholwdkY\olaX;rBuD;onfbmaMumifhuHhaumfyef;udk'D
avmufcg;cg;oD;oD;jzpfae&ovJqdkwmcefYrSef;tajz&SmMunhfrdMurSmaocsm
onf/odkY&mwGifjzpfEdkifacsavmufuvGJNyD;wdusaomtajzudkb,folrQazmf
xkwfEdkifrSmr[kwf/
cifarwifhonfolYpm;yGJrSmjyefxkdifvkdufonf/ckqdkvQifolY½Hk;cef;xJrSmuHh
aumfqdkvdkYwpfyGifhwpfavawmifr&Sdawmh/odkYwdkifatmifapmapmuvufusef
uHhaumfeHYawGuawmholY0ef;usifrSma0h0JvGifhysHUaewkef;/
twdwfujzpf&yfrsm;qdkwmuvnf;&eHYawGvdktaumiftxnfudkrjrif&
ygbJvsufteD;tem;rSmtpOftNrJ&pfoD&pfoDvkyfaewwfMuavovm;/

**************************

2- 60 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

pdk;cspfonfcifarwifhtwGufuHhaumfyGifhwufcl;ay;&if;opfyifay:rSus
aomudpörSmaoG;½dk;om;½dk;r[kwf[kwcsdKUuajymMuonf/[dk;t&ifwpfcg
wkef;uausmfZifOD;a&wGif;xJjyKwfuswmrsdK;jzpfEdkifonf[kwGufqMu\/
ausmfZifOD;wkef;uolYudkwpfpHkwpfa,mufuwGef;csvdkufovdkyJ[kzG
vdkufaomaMumifha&wGif;ysufBuD;rSmtapmifh&Sdonf[kowif;BuD;cJhzl;onf/
ckvnf;pdk;cspfukduHhaumfyif\tapmifhuwGef;cswmjzpf&rnf[kqdkMujyef
onf/
pdk;cspfuawmholYudkb,folurQwGef;cswmr[kwf/olYbmom[efcsuf
ysufNyD;uswm[ktcdkiftrmajymonf/odkYwkdifatmifoluvlwumudkvkdufNyD;
&Sif;jyEkdifwmawmhr[kwf/
'DuHhaumfyifBuD;uvnf;wjcm;tyifawGxufapmyGifhwwfjcif;?tyGihf
awGuBuD;rm;wwfjcif;paomxl;jcm;csufawG&Sdaejyefawmhtapmifh&Sdw,fqdk
wm,Hkcsifp&mjzpfae\/'DvkdeJYuHhaumfyifBuD;rSmtarT;wdkifxGef;NyD;vmylaZmf
olawG?om;qkyefolawGawmif&Sdvm\/
pdk;cspfuawmh'gawGudk,Hkolr[kwf/uHhaumfyef;cl;a&mif;olawGuw
jcm;vlawGvmrcl;&JrSolwdkYcsnf;vuf0g;BuD;tkyfvdkY&atmifvkyfBuHowif;
vTifhwmjzpf&rnf[kaumufcsufcsonf/
'DMum;xJrSmowif;wpfckuxyfxGufvmjyefonf/a&wGif;ysufBuD;
atmufrSme*g;wGif;&Sdonf/vjynfhnqdkvQifa&jyifay:wufNyD;jrL;wwf
onf/a&xJuw0kef;0kef;jrnfoHawGMum;&ol&Sdonf[kqdkonf/vlwpf
a,mufuawmhwGif;xJudkva&mifwdkuf½dkufusaeaomtcsdefrSmoludk,fwkdif
e*g;ESpfaumifaqmhupm;aewmjrif&onf/rsufapmif;xdk;cH&NyD;jymjzpfrSm
2- 61 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

aMumufaomaMumifhqufrMunfh&JbJxGufajy;vm&onf[kajymonf[kaps;
xJrSmowif;jzpfaeonf/
pdk;cspfwdkYtkyfpkonftwef;uBuD;vm?vlysdKaygufawGvnf;jzpfvm?pm
awGvnf;zwfvmMuojzifh'grsdK;awGodyfr,Hkawmh/vli,fyDyDajcajcjrpfjrpf
pl;prf;csifaompdwfuav;awGvnf;0ifvmonf/
xdkYaMumifhvjynfhnwpfnrSmapmifhMunfhMuzdkYpDpOfonf/olwdkYonfvl
ysdKaygufawGjzpfaeaomfvnf;nOfheufatmiftjyifxGufvnfcGifhawmhr&Mu
ao;/wpf&yfuGufwnf;&Sdoli,fcsif;tdrfoGm;vnfvQifawmif&Spfem&D?udk;
em&DxufaemufusvdkYr&/
uHaumif;csifawmhvjynfhnwpfnrSmrif;oD[wdkYtdrfuif;tvSnfhus
onf/cgwdkif;wkef;uolYOD;av;apmifhcsifapmifh?vliSm;xnfhcsifxnfhcJhonf/
'DwpfcgawmhwpfcgrQuif;rapmifhzl;ojzifholapmifhyg&ap[kajymonf/vl
BuD;awGucGifhrjyKcsif/OD;av;jzpfoluoloufom&m&rnfhudpöjzpfojzifhrif;
oD[bufrSvkdufajymay;onf/vli,fwpfa,mufjzpfvmvQif'DtawGUtBuHK
rsdK;&Sdoifhw,f?bmnmaygh/xdkaeYrSmpaeaeYvnf;jzpfojzifhaemufaeYausmif;
ydwfonf/xdkYaMumifhrif;oD[apmifhcGifh&oGm;onf/
xdktcgpdk;cspfwdkY?ausmfZifOD;wdkYuvnf;rif;oD[wpfa,mufwnf;t
azmfr&SdjzpfaerSmpdk;vdkYolwdkYygulapmifhay;csifonf[kvlBuD;awGudkajymonf/
wjcm;umvom;BuD;ESpfa,mufvnf;uif;tvSnfhusaeojzihfpdwfrcsp&mr
&SdaomaMumihfcGifhjyKcsuf&oGm;onf/
olwdkYonfav;cG?"m;ajr§mif?wkwf?vufESdyf"mwfrD;ponfwdkY,loGm;Mu
onf/nOD;ydkif;wGifumvom;BuD;awGr,f'vifwD;NyD;oDcsif;qdkwmudkem;
axmif&if;tdrfu,loGm;aomvufzuf?yJBuD;avSmf?xef;vsufwdkYpm;Muonf/
olwdkYvnf;*pfwm,lvmNyD;wD;vQif&onf/odkY&mwGifolwdkY\t"du&nf½G,f
csufuoDcsif;qdkzdkYr[kwfojzihfxm;cJhjcif;jzpf\/
vtawmfuav;jrifhvmaomtcgvkyfief;pzdkYjyifonf/
]]uRefawmfwdkY[dkem;'Dem;uif;vSnfhvkdufOD;r,f}}[kajymNyD;xGufcJhMu\/
2- 62 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]a[haumifawG?acsmifBudKacsmifMum;r0ifeJYaemf?NyD;awmhav;cGeJY[dkypf'D
ypfrvkyfMueJYOD;}}[krSmNyD;tomwMunfvTwfvdkufonf/olwdkYrSmvnf;ol
wdkYBudKufaeaomrdef;uav;awGtaMumif;?tdyf&m0ifyHkjyifawGtaMumif;ajym
csifwmawG&Sdae\/[kdaumifav;awG&Sdaeawmhajym&wmrvGwfvyf/xdkY
aMumifhpdk;cspfwdkYuif;vSnfhr,fqdkwmudkausauseyfeyfcGifhjyKvkdufjcif;jzpf\/
pdk;cspfwdkYvnf;vufeuftjynfhtpHkudkifaqmifNyD;xGufvmcJhMu\/a&
wGif;ysufBuD;onfuif;wJESifhenf;enf;vSrf;onf/xdkYaMumifholwdkYtwGuf
vnf;vGwfvGwfvyfvyfapmifhMunfhEdkifonf/
]]a[haumifawG?ckuwnf;urSmxm;r,f?wpfckckxl;jcm;wmawGU&ifvefY
zswfNyD;xGufrajy;&bl;aemf?bmvJqdkwmaoaocsmcsmqHk;jzwfcsufcsEdkif
atmifapmifhMunfh&r,f}}
[kpdk;cspfuajymonf/ckvdkajym&wmutaMumif;&Sd\/
rif;oD[onfjyóemr&Sd/ausmfZifOD;uajymvdkYr&/'Daumifua[;
vm;0g;vm;vkyfwwfaomfvnf;'grsdK;awGudkenf;enf;,Hkcsifovdkvdk&Sdonf/
oli,fcsif;awGvkyforQvkdufvkyfcsifvdkYomckudpöudkoabmwlcJhjcif;jzpf\/
olYyHkpHMunhf&wmenf;enf;wGefYqkwfqkwfjzpfaeonf[kpdk;cspfuxifonf/
]]iguawmhbmaumifjzpfjzpfav;cGeJYxkrSmyJ}}
[krif;oD[uajymonf/xkdtcgausmfZifOD;uvnf;...
]]igvnf;raMumufygbl;uG?rif;wdkYaumifawG&Sdom;yJ?NyD;awmhighrSm"m;
ajr§mifygw,fuG}} [k qdkonf/
olYtaz\"m;ajr§mifudkcPupfvmcJhjcif;jzpf\/"m;ajr§mifutdrfrygo
jzifh0g;jcrf;ESpfckudkyl;csnfNyD;pGyfxnfhxm;\/NyD;awmh½kyf&SifxJuZmwfvkduf
awGvdkajcovHk;rSmywfcsnfxm;onf/

2- 63 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]rif;[muuGm?ta&;taMumif;qdk"m;ajr§mifudkukef;NyD;§qGJxkwfae&rSm
aygh}} [krif;oD[ua0zefawmh...
]]rif;bmodvJuG?wrifwum'Dvkdvkyfxm;wm?"m;ajr§mifudkukef;NyD;
xkwfvdkufawmh&efoluvSrf;ypfwmudka&SmifNyD;om;jzpfoGm;wmaygh?NyD;awmhrS
udk,fudkjyefqefY&if;"m;ajr§mifeJYvSrf;ypfvdkufwJhtcgt&Sdefydkjyif;w,favuGm}}
[kt&ifuolyJ'Denf;eJYwkdufcdkufzl;ovdkvdkjyefajym\/
a&wGif;ysufBuD;em;udka&mufawmhva&mifuaygif\twGif;bufudk
csOf;eif;pjyKaeNyD/
]]odyfMumMumrapmifh&awmhbl;uG}}
[kpdk;cspfuajymonf/rif;oD[ua&wGif;aygifay:wufxdkifrnfjyK
onf/ausmfZifOD;u...
]]atmufrSmyJxkdifyguG?awmfMum...}}
qdkNyD;pum;rqufbJaeonf/rif;oD[uatmufa&wGif;ab;rSmjyKvkyf
xm;aomtkwfcHk0dkif;ay:rSmyifqif;xdkifvkduf\/pdk;cspfua&wGif;xJudkwpf
csufiHkYMunhfonf/
]]bmrSrjrif&ao;bl;uG?atmufbufrSmarSmifaew,f?cPawmhapmifh&
rSmyJ}}
olwdkYonfa&wGif;abmifudkrSDNyD;xkdifaeMuonf/pdk;cspfupum;us,f
us,frajymzdkYowday;xm;ojzifhcyfwdk;wdk;omajymMuonf/ausmfZifOD;rSm
*PSmrNidrf/[dkMunfh'DMunfhavQmufMunfhaeonf/
vuawmfawmfomonf/tvif;a&mifjzmusaeojzifhywf0ef;usifwpf
cGifvHk;udkjrifomxifom&Sdonf/avwpfcsufa0SYaomtcguHhaumf½GufawG

2- 64 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

vIyfcwfNyD;&SJceJjrnfoGm;onf/ausmfZifOD;onfpdk;cspfbufudkrodromwdk;
uyfvkdufonf/
uhhHaumfyifqDrSvIyf&Sm;oHwpfckMum;&onf/opf½GufawGzvyfzvyf
jrnfoGm;onf/ausmfZifOD;]a[m}qdkNyD;acgif;axmifoGm;onf/pdk;cspfuvuf
ESdyf"mwfrD;ESifhvSrf;xdk;onf/wpfqufwnf;rSmyifrif;oD[uav;cGESifhypf
vkdufonf/avmufpmvHk;uopf½GufawGudka0gceJjzwfoef;oGm;onf/
]]&SOfhjzpfrSmyguG}}[kpdk;cspfuajymonf/
]]rif;oD[?bmjzpfvdkYav;cGeJYxk&wmvJ?bmrSef;nmrSef;rodbJeJY}}
ausmfZifOD;updk;&drfoHjzifhajym\/
]][kwfw,fuG?t&rf;rypfeJY?bmvJqdkwmaocsmatmifMunhfzdkYvdkw,f}}
[kpdk;cspfuajymonf/ausmfZifOD;uawmhenf;enf;vefYpjyKvmNyD/
]]odyfxl;r,frxifygbl;uGm?jyef&atmif}}
]]aeygtHk;uG?apmifhvufpeJYva&mifuwGif;xJudkawmfawmfav;awmifrS
qif;aeNyD?cPae&iftay:wnfhwnfha&mufawmhrSm}}
ta&;xJrSmcyfvSrf;vSrf;wpfae&mrSacG;wpfaumifuxtlvkdufao;
onf/ausmfZifOD;u...
]]uif;wJuvlawGpdwfylaevdrfhr,fuG?igwdkYxGufvmwmenf;enf;MumoGm;NyD}}
[kxyfajymjyefonf/pdk;cspfuolYpum;udk*½krpdkufbJa&wGif;xJikHYMunhf
vdkufonf/NyD;awmh...
]]a&rsufESmjyifay:va&mifxdk;aeNyDuG}}

2- 65 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

rif;oD[vnf;iHkYMunhfNyD;][kwfw,f}[kaxmufcHonf/ajymomajym
w,f?ausmfZifOD;rSmvnf;rMunfhbJvnf;raeEdkifojzifhwGif;xJvkdufikHYMunfh
onf/va&mifua&jyifay:wnfhwnfhusaeNyD;bmrSawmhrjrif&ao;/
]]igcsrf;vmNyDuGm}}
[kausmfZifOD;uajymjyefonf/trSefrSmMuufoD;xvmjcif;omjzpf\/
xdktcdkuf...
a&wGif;xJrS]AvHk}qdkNyD;a&vIyfoHMum;vkduf&onf/
]]a[m...}}
]]a[m...}}
]]a[m...}}
oHk;a,mufpvHk;NydKifwla&½Gwfonf/rif;oD[ut&ifiHkYMunhfonf/bm
rQrjrif&/pdk;cspfvnf;rjrif&/
]]xl;awmhxl;jcm;NyDuG?aoaocsmcsmMunhfxm;Mu}}
ausmfZifOD;r&Jw&JikHYMunhfNyD;aemuftvefYwMum;ajymvkdufonf/
]][m...rsufvHk;BuD;ESpfvHk;}}
]]b,frSmvJ}}
]]ckeva&mifrSmzswfceJjrif&wm?a[haumifawG...rvG,fbl;xifw,f}}
]]bmrvG,f&rSmvJ}}
]]e*g;rsufapmif;xd&ifjymjzpfoGm;r,fuG}}
]]awmfprf;yg?b,fuvme*g;vJ}}
2- 66 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]][dk...[dkrSmav?awGU...awGUvm;?a½GUaew,f?[m...rsufvHk;uav;vHk;
awmif?e*g;ESpfaumifuG}}
ausmfZifOD;uxdyfxdyfysmysmajymvdkufonf/pdk;cspfua&jyifudkvufESdyf
"mwfrD;ESifhxdk;vdkuf\/wu,fawmhva&mifatmufrSmESpfcsdKUig;&HUBuD;ESpf
aumifjrL;aeMujcif;yifjzpfav\/xl;xl;jcm;jcm;BuD;rm;aomig;&HUBuD;rsm;
jzpf\/ig;&HUrsm;onfvGwfvyfpGmBuD;xGm;cGifh&vQifckvdkyJtaumifBuD;wwf
\/
]]enf;wJhtaumifBuD;awGr[kwfbl;uGm?'DavmufBuD;wm'DwpfcgyJjrif
zl;w,f?txD;eJYtrjzpfr,fuG}}
]]pdk;cspf?rif;vufESdyf"mwfrD;eJYaoaocsmcsmxdk;jy?igav;cGeJYxkr,f}}[k
rif;oD[uajymNyD;av;cGudktoifhjyifonf/
]][m...'grsdK;rvkyfaumif;bl;uG}}ausmfZifOD;uuefYuGufonf/'gudk
awmhpdk;cspfuvnf;axmufcHonf/
]]rypfygeJYuGm?olwdkYbmomaeygap?rif;ypfvkdufvdkYaooGm;awmha&m?igwdkY
qif;q,fvdkY&wmrSr[kwfbJ}}
]]awmuf?uifpm;vdkuf&&ifb,favmufaumif;rvJ}}
rif;oD[rcsifhr&Jjzpfae\/
bmyJjzpfjzpfolwdkY\&SmazGawGU&SdrItwGufawmh0rf;omrdMuonf/wjcm;
vlawGudkvnf;olwdkYxifaeovdke*g;ay:jcif;r[kwf/ig;&HUBuD;rsm;omjzpf
aMumif;&Sif;jyEdkifaomaMumihfvnf;*kPf,lrdMu\/'gawmifwcsdKUrdef;rBuD;
awGu'g[mewfig;BuD;awGjzpf&r,f[kqdkcsifMuao;onf/

**************************

2- 67 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

pdk;cspfucifarwifhudkuHhaumfyef;wufcl;ay;onfhudp?ö uHhaumfyifay:
rSjyKwfusNyD;ar;aphuGJoGm;onfhudpöwdkYudkwpfwef;vHk;odukefMuonf/
olwdkYtwef;xJrSmtusifhwpfck&Sdonf/twGJawGwGJay;wwfjcif;jzpf\/yHk
pHcsif;wlwmjzpfap?vHk;0qefYusifbufESifhjzpfapwGJay;wwfjcif;jzpf\/t&yf
tvGefykaomausmif;om;ESifhausmif;ol?'grSr[kwftykqHk;ESifht&SnfqHk;?
tom;tvGefrnf;oltcsif;csif;?tvGef0oltcsif;csif;wGJay;NyD;0dkif;pMujcif;
jzpf\/
'Dpm&if;xJrSmrif;oD[ESifheef;arT;wdkYvnf;ygonf/rif;oD[onft&yfyk
vSonfawmhr[kwf/cyfysyfysyf[kajymvQifawmh&onf/pdk;cspfwdkY?ausmfZifOD;wdkY
ESifh,SOfvdkufvQifenf;enf;edrfhaeaomaMumifhykonfhoabmxif&jcif;jzpf\/
eef;arT;uawmhrdef;uav;awGxJrSmawmfawmft&yf&Snfonf[kqdk&rnf/
udk,fae[efxm;uvnf;uvefuvm;ajzmifhajzmifhawmifhawmifhBuD;jzpfaom
aMumifhydk&Snfonf[kxif&onf/olu0dkif;0dkif;ESifhwGJzufjzpf\/0dkif;0dkif;ESifh
ausmfZifOD;utdrfeD;em;csif;upm;azmfupm;zuf/xdkYaMumifhausmfZifOD;\ol
i,fcsif;rsm;jzpfaompdk;cspfESifhrif;oD[wdkYonfvnf;0dkif;0dkif;wdkYeef;arT;wdkYESifh
wpfzGJUwnf;vdkjzpfae\/'DtcgrSmrif;oD[udkeef;arT;ESifh0dkif;pavh&SdMuonf/
eef;arT;u...
]]olYvkd*sykudkpdwful;xJawmifrxnfhbl;}}
[kajymonf/rif;oD[uvnf;...
2- 68 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]iguvJolYvdkavm&Snfudkpdwful;r,fhtpm;"mwfwdkifBuD;udkajy;zuf
vkdufcsifao;w,f}}[kjyefajymonf/
'DvdkyJausmfZifOD;ESifh0dkif;0kdif;udkvnf;pMuonf/
0dkif;0dkif;u...]]igwdkYuarmifESrvdkaewm}}
[kajymonf/ausmfZifOD;uawmh½l;ovkdaygovdkvkyf&if;...
]]oluomwpfzufowfjzpfaewmyg}}
qdkojzifh0dkif;0dkif;uausmudkxkao;onf/
olwdkYxJrSmwpfa,mufvnf;bufyJhaewmupdk;cspfjzpf\/olYudkb,fol
eJYp&aumif;rvJBuHpnfaeMuwkef;rSmyifuHhaumfyGifhwufcl;ay;onfhudpöay:
vmcJhjcif;jzpf\/
aemufwpfaMumif;uvnf;...
oDwif;uRwfausmif;ydwf&uftwGif;rSmpdk;cspfwdkYtbGm;aeraumif;jzpf
onf/tbGm;uolYudk,folpdwfrcs/olraocifajr;udk&SifjyKay;csifonf[kqdk
onf/xdkYaMumifhpdk;cspfudk&if0wfonf/
wdkufwdkufqdkifqdkifygyJ/cifarwifhwdkYtazonfxdk&ufydkif;twGif;½Hk;rSmjy
óemwpfckwufonf/olrsm;acsmufwGef;vdkYtppftaq;tar;tjref;cHae&
onf/cifarwifhtaruaA'ifoGm;ar;awmhZmwm&SifrSmtnHhydkif;odkYa&mufae
onf/,MwmacswJhtaeeJYorD;udkoDv&Sif0wfay;vkdufyg[kqdk\/

xdkYaMumifhausmif;jyefzGifhaomtcgpdk;cspfa&mcifarwihfygESpfa,mufpvHk;
uwHk;uav;awGESifhjzpfae\/xdktcgolwdkYESpfa,mufudk0kdif;NyD;pzdkYaemufzdkYt
cGifhomoGm;avawmhonf/

2- 69 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

ckvdktpcH&wmudkcifarwifhu&Sufovdkvdk&Sdaomfvnf;cg;cg;oD;oD;r
[kwf/pwJhaemufwJholi,fcsif;awGudkvufoD;ESifhcyfzGzGvkdufxk½Hkavmufom
jzpf\/wpfcgw&HrSmawmhacgif;iHkYNyD;&SufNyHK;omNyHK;aewwfonf/
]]oludk,fwkdifudkutpcHcsifaeovm;rodygbl;}}
[k0dkif;0dkif;uausmfZifOD;udkajymjyonf/

pdk;cspfuawmh'Dvkdr[kwf/olYudkcifarwifhESifhpwJhtcgwdkif;rsufESmBuD;
okefrIefaewwfonf/wpfcgwavusvQif...
]]tJ'grsdK;rpeJYuGm?igrBudKufbl;}}
[kausmfZifOD;wdkYudkavoHrmrmxefxefajymwwf\/

olYudkckvdkpwmaemufwmudkolrBudKuf/olonfcifarwifhtay:oli,f
csif;wpfa,mufvdkomoabmxm;onf/'DvkdudpörsdK;awGudkvnf;pdwfr0ifpm;/
olpdwf0ifpm;wmuuAsm/pmawGzwfrnf/uAsmta&;usifhrnf/wuú
odkvfa&mufvQifjrefrmpmt"du,lrnf/bGJU&awmhwuúodkvfrSmq&mjyefvkyf
&if;uAsmawGa&;rnf/EdkifiHausmfuAsmq&mBuD;jzpfatmifBudK;pm;rnf/'golY&JU
t"du&nf½G,fcsuf/
(ar&DatmifESifhrywfoufciftcsdeftxdaygh)

**************************

2- 70 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

ar&Datmifonfausmif;rSmpwm;jzpf\/jzpf&avmufatmifvnf;½kyfu
acsmonf/txl;ojzihfolYtom;ta&u0if;0gaeonf/wjcm;ausmif;olawG
Mum;xJrSmoluxif;ceJvif;ceJay:vGifaeonf/
'DMum;xJtjyiftqiftjc,ftouvnf;uRrf;usifao;onf/ausmif;
pdrf;xbDudkolrsm;awGvdk½dk;½dk;r[kwfbJa'gufxnfhNyD;0wfawmhcsyfcsyf&yf&yf
&SdNyD;ukd,fvHk;tvSudkydkíay:vGifaponf/t&yftarmif;uvnf;aumif;o
jzifhydktcsdK;ajyaeonf/
ausmif;tkyfBuD;xkwfjyefxm;aompnf;urf;rsm;t&rdef;uav;rsm;
ausmif;vmvQifqHyifudkuspfqHNrD;uspfcsifuspf?aemufrSmpkNyD;csnfcsifcsnf
vm&rnf/qHyifzm;vsm;csrvm&/vufonf;eD?ajconf;eDrqdk;&/EIwfcrf;eD
rqdk;&/rdwfuyfrvdrf;&/
ar&Datmifu'Dpnf;urf;awGudkvufwpfvHk;jcm;vSnfhNyD;&atmifvkyf
onf/rdwfuyfudkrodromyg;yg;av;vdrf;NyD;oeyfcg;jzifhzHk;vmonf/vuf
onf;ajconf;awGudkta&mifrygaomqdk;aq;wifvmonf/aumfMunfjzpf
ojzifhrlvvufonf;ta&miftwdkif;ajymifvufawmufyaeonf/
naeausmif;qif;NyDqdkaomtcgaemufrSmpkpnf;xm;aomqHyifudkjznf
csvdkufawmhzm;vsm;jzpfoGm;a&m/rsufESmay:uoeyfcg;awGudkyGwfokwfNyD;
vG,ftdwfxJrSmtoifhygvmaomc&ifywfjzihfwdkYvdkuf?EIwfcrf;eDqdk;vkduf
aomtcge*dkvSNyD;om;uaeydkNyD;½kyfxGufvmawmhonf/
ar&DatmifESifhcifarwifhwdkYonfwef;cGJcsif;rwlaomfvnf;&yfuGufwl
ojzifhausmif;vmvQiftwlwGJvmwwfonf/cifarwifhrSmomref½kyf&nfrQ
om&Sdoljzpf&wJhtxJar&DatmifESifhwGJrdaomtcgydkíxdrfjrKyfoGm;&&Smonf/

2- 71 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

olYyHkpHuvnf;MunhfOD;/olYtarxbDawG,l,l0wf&if;tusifhygoGm;NyD;
av;awmifuGif;rS0wfwwfawmhonf/olYudk,fcE¨muodyfzGHUjzdK;ao;wmr
[kwfawmhav;awmifuGif;0wfvdkufaomtcgapmifBuD;ywfxm;ovdkyG
a,mif;a,mif;jzpfae\/csyfcsyf&yf&yfvnf;r&SdawmhbJcg;wkwfwkwfBuD;jzpf
aeonf/
qHyifuvnf;uwHk;uaejyefaygufumpjzpfaomaMumifhwdkeHYeHYxdk;xdk;a
xmifaxmif?yHkrusyef;rus/oluoeyfcg;awGrdwfuyfawGvdrf;wmvnf;0g
oemryg/twef;ydkifq&mru]rdef;uav;qdkwmrsufESmajymifBuD;eJYrae&bl;
}qdkvdkYomausmif;udkvmvQifrsufESmudkoeyfcg;yGwfvmjcif;jzpf\/
ckvdkoeyfcg;rvdrf;bmrvdrf;aewwfwJhtjyifusef;rma&;ucsdKUwJhjyefa
wmhtom;ta&undKnpfnpfjzpfaeao;onf/udk,fcE¨muvnf;enf;enf;
vSDaeonf/'DawmholESifhar&DatmifwdkYwGJavQmufvmaomtcgolaX;orD;ESifh
tazmfvdkufvmaomtdrfazmfaumifrav;vdkjzpfaeav\/
ajymomajym&w,f?eef;arT;wdkY0dkif;0dkif;wdkYonfvnf;odyfawmhrxl;vS/
eef;arT;onft&yfBuD;uvefuvm;ESifhjzpf\/olYt&yfESifhqdkvQifxbDu
wdkaeojzifhaumufpdkuforESifhwlaeonf[koli,fcsif;awGupMuonf/
0dkif;0dkif;uawmh½kyfuav;oem;urm;&Sdaomfvnf;ydefuyfvGef;onf/
xdkYaMumifholYudkjym;jym;[kaemufajymifNyD;ac:Mujcif;jzpf\/ZD0aA'bmom
&yfrSmuyfyg;aumifawGtaMumif;ygvmonf/wkwfjym;aumif(wkwfaumif)
rSmoefaumifvdktvHk;r[kwfbJcE¨mudk,fjym;csyfcsyfjzpfonf/t*FvdyfvdkwDeD
,mqdkvD,rf[kac:onf/xdkYaMumifh0dkif;0dkif;udkwDeD,m[ktrnfopfay;vkduf
Muavonf/
olwdkYESifh,SOfvQifar&Datmifu½kyf&Sifrif;orD;av;vdkjzpfae\/ar&D
atmifonfolYem;rSm0dkif;0dkif;vnfaeaomfvnf;Zmwfvrf;½Iyfwwfolr[kwf/
olYudk,folvSrSef;odojzifhydkNyD;vSatmifaecJhjcif;omjzpf\/

2- 72 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

olurmevnf;rBuD;wwf/oabmaumif;onf/yGifhvif;onf/b,folY
udkrqdkazmfazmfa½Ga½GqufqHwwfonf/pdk;cspfESifhuwef;cGJrwlojzifhe*dku
odyfr&if;ESD;vS/eH&HuyfpmapmifvkyfMuawmhrSywfoufrdjcif;jzpf\/

**************************

2- 73 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

ausmif;eH&HuyfpmapmifudkOD;pD;NyD;vkyfzkdYpdk;cspfwm0efusonf/olupm
awGuAsmawG0goemygaMumifh jrefrmpmq&mruodojzifhwm0efay;jcif;
jzpf\/
pdk;cspfvkyfaomtvkyfjzpfojzifhausmfZifOD;ESifhrif;oD[wdkYtvdkt
avsmufygvmonf/ausmfZifOD;ygojzihf0dkif;0dkif;ygvmonf/xdktcgeef;arT;
vnf;wGJvsufvkdufygvmonf/
pdk;cspfucifarwifhudkawmhrac:yg/uwHk;udpöESifhywfoufíolwdkYESpf
a,mufudk0dkif;pwmcH&NyD;uwnf;ucifarwifhudkola&Smifz,fz,fvkyfaecJh
onf/rvkyfvdkYvnf;rjzpf/&if;&if;ESD;ESD;aerdvdkYtaMumif;wpfckckqdkufvm
wmeJYtaESmifhtoGm;rvGwfaompum;awGtajymcH&awmhwmyJr[kwfvm;/
odkY&mwGifcifarwifhonfeH&Huyfpmapmifvkyfudkif&modkYar&DatmifESifh
uyfNyD;ygvmonf/ar&Datmifudkac:&wJhtaMumif;uawmh...
eH&HuyfpmapmifrSmt*Fvdyfu@ygonf/ausmif;om;ausmif;oltrsm;
pkut*Fvdyfvdkvufa&;rvSMu/xdkYaMumifht*Fvdyfvdkvufa&;vSolwpf
a,mufvdkcsifaMumif;t*Fvdyfpmq&mrudkawmif;awmhar&DatmifudkulnDzdkY
qdkNyD;ygvmonf/
rdef;uav;awGxJrSmawmh0dkif;0dkif;uvufa&;vSonf/olESifhtjcm;
rdef;uav;oHk;a,mufueH&Huyfpmapmifvkyfrnfhuwfjym;jzLBuD;awGay:rSm
uAsmawG?aqmif;yg;awG?0w¬KawGul;a&;ay;&onf/eef;arT;onfNyD;cJhaom
aEG&moDuyef;csDoifwef;wufzl;ojzihfrawmufwacgufqGJwwfonf/olY
udko½kyfazmfyHkwcsdKUqGJckdif;&onf/

2- 74 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

ausmfZifOD;uvufa&;pmvHk;'DZdkif;&ojzihfacgif;pD;pmwef;a&;onf/
rif;oD[uumwGef;enf;enf;yg;yg;qGJEdkifonf/
cifarwifhwpfa,mufomodyftoHk;rwnfhjcif;jzpf\/oluvufa&;
vnf;awmfawmfnHhonf/oyf&yfrIvnf;r&Sd/
]]igbmvkyfay;&rvJ}}
[kkcifarwifhuar;onf/pdk;cspfu...
]]bmrSvkyfray;eJY}}
[kjyefajymojzihfrsufESmBuD;plykyfNyD;wpfae&mrSmikwfwkwfxkdifaeonf/
ausmfZifOD;uoem;ojzifhuAsmwpfyk'fac:ul;ckdkif;onf/cifarwifhuvnf;
cifarwifhyJ/uAsmuwdkwdkuav;/udk;aMumif;wnf;om&Sdonf/'gudkawmif
jzpfajrmufatmifrul;Edkif/pmaMumif;awGu½GJUapmif;aeonf/pum;vHk;av;
ig;vHk;avmufrSm;ul;rdojzifhcJzsufESifhjyefzsuf&mpuúLtjzLom;awGygukef
onf/ul;NyD;oGm;awmhroyfr&yfESifhb,fvdkrSMunfhraumif;/
'gudkpdk;cspfjrifoGm;awmh...
]]igajymw,fr[kwfvm;?rvkyfygeJYqdkwm?ckawmhypf&ukefNyD?Munfhprf;}}
qdkNyD;wzspfawmufawmufajymae\/olajymwmuvnf;rSefonf/eH&H
uyfpmapmifqdkwmuvufrESpfq,foHk;q,f&Sdaomuwfjym;BuD;awGay:rSm
wpfcgwnf;tacsma&;&jcif;jzpf\/trSm;t,Gif;jzpfoGm;vQifjyefjyif&cuf
onf/tpGef;bufrSmjzpfoGm;vQifn§yfxkwfvdkY&ao;onf/ck[muuwfjym;
\tv,fwnfhwnfhrSmrvSryeJYtawmfMunfh&qdk;ae\/
]]igujrefjrefNyD;atmif0ifulnDwmyg[}}
cifarwifhuapm'uwufonf/pdk;cspfu...
]]ulnDwmr[kwfbl;?'gzsufqD;wm}}

2- 75 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

cifarwifhonf[dkt&ifuomqdkvQifpdk;cspfukduufuufvefatmifjyef
ajymcsifajymrdrnf/ckaemufydkif;usawmhbmaMumifhrSef;rod/pdk;cspfudktavQmh
csnf;ay;csifovdkjzpfae\/ckvdkvlMum;olMum;xJrSmtaigufcHvdkuf&aom
aMumifh0rf;enf;NyD;rsuf&nf0Jcsifvmrd\/'gudkjrifawmh0dkif;0dkif;uolYtwGuf
rcHEdkifjzpfoGm;NyD;...
]]pdk;cspf?eif'DavmufvJajymaep&mrvdkygbl;?'Duwfjym;awGuvJeifydkif
wJhypönf;awGr[kwfbl;}}
[k&efawGUvdkufonf/
]]ighypönf;r[kwfayr,fhausmif;uydkifwJhypönf;yJ?udk,fhypönf;vdkwefzdk;
xm;&rSmaygh}}
]]odyfBuD;us,fraeeJY}}
ausmfZifOD;rSmcifarwifhudkoluckdif;cJhjcif;jzpfaomaMumifhtumtuG,f
,lonfhtaeeJY...
]]pdk;cspf&m?'gausmif;eH&HuyfpmapmifvkyfwmyguG?r*¾Zif;BuD;wpfapmif
xkwfaewmr[kwfygbl;?odyfoyf&yfaep&mrvdkygbl;}}
[k0ifajymonf/
]]ightzdkYawmheH&HuyfpmapmifvJta&;BuD;wmyJ?NyD;awmh'g[muAsmuG?
uAsmqdkwmcHpm;csufeJY&if;NyD;rSa&;vdkY&wm?ayghayghqqoabmxm;vdkYr&
bl;}}
eef;arT;uavvHk;xGm;vdkufwm[kcyfwdk;wdk;a&½Gwf&if;rJh½GJUvkdufonf/
cyfvSrf;vSrf;upm;yGJrSmpmul;&if;em;pGifhaeaomar&Datmifuawmhpdk;cspf\
pum;udkaxmufcH[efjzifhacgif;wndwfndwfvkyfaeonf/
]]uJyguGm?tqifajyatmifigMunfhvkyfay;yghr,f?pdk;cspfuvJuwHk;t
csif;csif;½dkif;yif;rSaygh}}
2- 76 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

rif;oD[uaemufajymif&if;0ifíjzefajzvdkuf\/xdkYaemufcifarwifhul;a&;
xm;aomuAsm\ab;ywfvnfudkabmifcwfvkdufNyD;aq;teufjzifhtay:
uzHk;íokwfvkduf\/
]][m...rif;bmvkyfwmvJ}}
pdk;cspfujyL;jyL;ysmysmar;ojzifh...
]]'Day:rSmtjzLa&mifeJYumwGef;wpfyHkqGJvkdufr,favuGm}}
]]teufatmufcHay:rSmtjzLeJYb,faumif;rvJ}}
]]pmusufae&if;rD;ysufoGm;wJhtaMumif;qGJr,fav?'gqdkydkawmifobm0us
oGm;ao;w,f}}
pdk;cspfwpfckckxyfajymrnfjyKpOfar&Datmifu...
]pdk;cspfcPavmufvmygtHk;?'DrSmar;p&m&SdvdkY}[kac:ojzifhoGm;vkduf&onf/
trSefrSmar&Datmifupum;enf;&efpJjzpfatmifvkyfvkdufjcif;jzpf\/
cifarwifhuawmhrauseyf
]]vludkolYwynfhrsm;rSwfaeovm;rodbl;?aigufvdkufirf;vdkufeJY?[if;...i,f
i,fwkef;uolaeraumif;vdkYigupmul;ay;&wmusawmhvufa&;rvSbl;vdkY
rajymbl;}}
[kqdkonf/xdktcgausmfZifOD;u...
]]at;av?tJ'Dwkef;utcsdKrIefYylwif;vkyfauR;wJhaus;Zl;awmifraxmufbl;}}
]]eifaemf...ausmfZifOD;?pdwfwdk&wJhtxJvmrpeJY}}
cifarwifhtoHus,foGm;ojzifhpdk;cspfursufESmxm;BuD;ESifhvSrf;Munfhao;
onf/

2- 77 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

aemufqHk;awmhcifarwifhonfoleJYtvkdufzufqHk;tvkyfwpfckudk&oGm;onf/
pmul;wJhvlawGtqifajyatmifuwfjzLjym;awGay:rSmrsOf;om;ay;&jcif;jzpf
\/'gawmifpif;vHk;acsmrjzpf/wpfcsufwpfcsufrSmvkdif;tpdwftusJrnDwm
wdkY?apmif;½GJUoGm;wmwdkYjzpfcsifao;onf/
ar&DatmifuawmhcifarwifhESifh,SOfvQifqefYusifbuf[kqdk&rnf/ol\
t*Fvdyfpmvufa&;utvGefvSonf/pmvHk;wpfvHk;csif;udknDnDnmnmoyf
oyf&yf&yfa&;xm;onf/trSm;t,Gif;r&Sdoavmufyifjzpf\/r&Sif;vif;wm&Sd
vQifpdk;cspfudkvSrf;ac:NyD;ar;wwfonf/
eH&Huyfpmapmifudkausmif;ydwf&ufrSmvkyfjcif;jzpfaomaMumifhausmif;0wfpHk
0wfp&mrvdk/ausmif;pnf;urf;awGudkvnf;wdwdususvkdufemaep&mrvdk/
xdkYaMumifhar&Datmifonfjyifqifjc,fovmEdkifonf/qHyifudkjzefYNyD;zm;vsm;
csxm;onf/rsufESmrSmrdwfuyfrSmrdwfuyfzHkzHk/EIwfcrf;rSmyef;Eka&mifyg;yg;
qdk;xm;onf/vufonf;uEIwfcrf;ESifhwpfa&mifwnf;/rsufcHk;udkxif;ae
atmifqGJxm;\/rsufvHk;utndKa&mif/
oeyfcg;a&miftyGifhuav;awGygaomtuÐsESifhxbD0rf;quf0wfxm;onf/
txl;jcm;qHk;uawmha&arT;eHYyifjzpf\/pdk;cspfrSmtpfrawG&Sdaomfvnf;olwdkY
ucyf½dk;½dk;awG/a&arT;rajymESifhukd,fvdrf;aygif'gawmiftjyifoGm;rSvdrf;
wwfwm/xdkYaMumifha&arT;eHYonfpdk;cspftwGuf*E¨m½Hktopftqef;wpfrsdK;jzpf
ae\/
ausmif;rSmb,frdef;uav;rSa&arT;qGwfavhr&Sd/oeyfcg;xJrSmaygif'ga&m
vdrf;wmtvGefqHk;yJ/eef;arT;qdkvQifwpfcguoeyfcg;xJrSmuav;awGvdrf;
onfh0dkiftdkvufaygif'gawGa&mvdrf;vmojzifh0dkif;0dkif;wdkYu[m;cJhao;onf/
ar&Datmifuwpfckckr&Sif;wm&SdvdkYpdk;cspfudkac:ar;vQifab;rSmoGm;&yfNyD;&Sif;
jy&onf/xdktcga&arT;eHYonfvIdufceJa0h0JvGifhysHHUvmwwf\/a&arT;uEdkifiH
jcm;jzpftaumif;pm;jzpfEkdifonf/teHYu,Of,Ofuav;oif;aeonf/'Dvdkt

2- 78 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

cgrsdK;rSmpdk;cspfpdwfxJuwpfrsdK;BuD;jzpfoGm;NyD;&ifawGckef?touf&SLjrefvm
wwfonf/
ar&Datmifhvufacsmif;uav;awGuoG,foG,fvsvsESifhtvGefvSonf/xdk
vufuav;rsm;jzifhpmvHk;vSvSuav;awGa&;aewmtvGefMunfhaumif;onf/
pdk;cspfonfar&Datmifhab;rSmxkdifNyD;olpma&;aewmudkai;MunfhcsifaomqE´
jzpfay:vmrd\/ar&DatmifuvSrf;ac:NyD;wpfckckar;vdkufygap[karQmfvifh
apmifhpm;aeovdkvnf;jzpfaerd\/
ar&Datmifhab;rSmoGm;&yfNyD;pum;ajymwJhtcgwkdif;rSmcifarwifhuzswfceJ
zswfceJvSrf;vSrf;MunfhwwfaMumif;udkawmhpdk;cspfowdrjyKrd/

**************************

2- 79 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

'Daemufydkif;rSmawmhpdk;cspfonfa&arT;eHYudkrMumcPowd&rdaeawmh
onf/a&csdK;&if;qyfjymarT;eHY&wJhtcg?tdrfrSmtarT;wdkifxGef;wJhtcgar&Datmif
qDu&cJhzl;aoma&arT;eHYudktrSwf&rd\/
ar&Datmifonfoabmaumif;onf?yGifhvif;onfqdkaomfvnf;
a,mufsm;av;awGESifhodyfa&ma&maESmaESmaewwfolr[kwf/pdk;cspfESifhqdkvQif
vnf;wef;cGJcsif;rwlaomaMumifhr&if;ESD;Mu/ar&DatmifucifarwifhESifh
ausmif;oGm;ausmif;jyeftwlwljzpfaomaMumifhwpfa,mufudkwpfa,mufod
w,fqdk½Hkom&Sd\/eH&HuyfpmapmifvkyfawmhrSenf;enf;&if;ESD;oGm;Mujcif;jzpf
\/
ckaemufydkif;usawmhausmif;rSmqHkMuwJhtcgNyHK;jyEIwfqufMuwm?pum;
wpfcGef;ESpfcGef;ajymjzpfMuwmwdkY&Sdvmonf/ar&DatmifudkMunfh&wmpdk;cspfudk
&if;&if;ESD;ESD;qufqHcsifonfhyHkrsdK;[kxif&\/
xdkxifjrifcsufrSefuefaMumif;udkvnf;od&\/
wpf&ufrSmpdk;cspfausmif;udkapmapmxGufvmcJhonf/
vrf;rSmar&DatmifESifhqHkonf/oluvnf;wpfa,mufwnf;/
]]cifarwifhrygbl;vm;}} [kpdk;cspfuar;onf/
]]xHk;pHtwdkif;yJav?AdkufatmifhvdkYwJh?ausmif;rwufbl;}}
cifarwifhucsLcsmonf/rMumcPausmif;ysuffwwfonf/'gaMumifh
vnf;cyfn§ufn§ufjzpfaewmyJ[kpdk;cspfawG;onf/

2- 80 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

ckcsdefrSmpdk;cspfESifhar&DatmifESpfa,mufwnf;jzpfae\/oGm;&rnfhvrf;u
wpfvrf;wnf;/twlwlwGJavQmufoGm;zdkYudkpdk;cspfpdwfxJrSmr0hhHr&Jjzpfae\/
xdkYaMumifhoGm;OD;r,f[kEIwfqufNyD;a&SUucyfoGufoGufavQmufoGm;zdkYpdwf
ul;vdkufpOfar&Datmifupum;pajymonf/
]]uAsmawGa&;w,fqdk}}
]]cifarwifhajymvdkYvm;}}
]]eH&HuyfpmapmifrSmygwJhpdwåZnqdkwJhuAsmav;oabmusvdkYar;Munfh
awmhpdk;cspfa&;wmvdkYcifarwifhuajymw,f?emrnf&if;eJYa&;wmr[kwfawmh
wdkYurodbl;aygh?tJ'geJYpum;pyfrd&if;pdk;cspfuAsmawGa&;aew,fqdkwmod&
w,f}}
]]odyftjzpfr&Sdao;ygbl;?ckrSrawmufwacgufprf;a&;Munhfaewkef;yg}}
]]tHr,f?'gawmifrawmufwacgufyJ&Sdao;wmvm;?eH&HuyfpmapmifrSm
ygwJhuAsmuawmfawmfaumif;wmyJ}}
]udk,fpDpOfwJhpmapmifrSmudk,fhuAsmudk,fa½G;NyD;xnfhwmcsD;usL;p&mr
[kwfygbl;}?tpu]udk,fhuAsmudk,fxnfhwmroifhawmfygbl;}qdkNyD;ra&;bJ
aewmqdk?aemufrSxnfhp&muAsmukefoGm;NyD;ae&mvGwfusefaeawmhrS0ifa&;
wmr[kwfvm;?cifarwifhuajymjyw,f}}
]]oluvJtukefodaewmygvm;}}
]][kwfw,f?cifarwifhupdk;cspfudkt&rf;csD;usL;wmodvm;}}
]]olcsD;usL;wmawmhrcHcsifygbl;}}
pdk;cspfvTwfceJajymvkdufrdonf/olYpum;ut"dyÜg,fwpfrsdK;jzpfoGm;\/
cifarwifhcsD;usL;wmrcHcsifbl;qdkawmhar&DatmifcsD;usL;wmudkawmhcHcsif
w,fqdkwJhoabmjzpfoGm;\/wu,fvnf;ar&DatmifucsD;usL;aomtcg
auseyfovdkjzpfoGm;rd\/ar&Datmifu...
2- 81 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]bmyJjzpfjzpfav?eH&Huyfpmapmifvkyfaewkef;updk;cspfajymcJhwJhuAsmqdk
wmcHpm;csufeJY&if;NyD;a&;&wmqdkwJhpum;av;udkawmhodyfoabmusw,f?
pdk;cspf[mwpfaeYaeYrSmEdkifiHausmfuAsmq&mBuD;jzpfvmvdrfhr,fvkdYwdkYawmh,Hk
Munfw,f?odvm;}}
pdk;cspfwpfudk,fvHk;&Sdef;ceJzdef;ceJjzpfoGm;\/ol\t&if;ESD;qHk;oli,fcsif;
rsm;jzpfMuaomausmfZifOD;wdkYrif;oD[wdkYawmif'DavmuftxdawmholYudkt
xifrBuD;cJhzl;ao;/0dkif;0dkif;wdkYeef;arT;wdkYqdkvQifuAsm½l;?pm½l;tjzpfawmif
aemufcsifajymifcsifMuao;onf/
dpkd;cspfonfausvnf;auseyf?&Sufvnf;&SufNyD;bmjyefajym&rSefrod
atmifjzpfae\/aus;Zl;wifygw,fvdkYajym&rvm;?'gawmhodyfajr§mufvGef;ae
NyD[kqdk&rvm;?'DavmufvJr[kwfygbl;[kwHkYjyef&rvm;/
xdkpOfrSmyifausmif;em;a&mufvmonf/ar&DatmifESifhtwl,SOfwGJavQmuf
&if;ausmif;0if;xJ0ifoGm;vdkYraumif;rSef;owd&onf/olYpdwfxJrSmar&Datmif
ESifhtwlavQmuf&wmudkom,movdkjzpfrdwmawmhtrSefyJ/odkY&mwGif...
]]oGm;tHk;r,f}}
pdk;cspfuEIwfqufvdkufonf/wu,fawmhoGm;&r,fhvrf;utwlwlyJ/
ar&DatmifESifhwGJvsufrjzpfapcsifvQifa&SUuOD;atmifcyfoGufoGufavQmufzdkY
yJ&Sd\/odkYwkdifatmifar&Datmifut&yfvnf;&Snf?oGufvufzswfvwfol
vnf;jzpfojzifha,mufsm;av;wpfa,mufavmufjrefatmifavQmufEdkifoljzpf
\/'gudkvGwfatmifoGm;zdkYtwGufqdkvQifvrf;avQmufEIef;udktjrifhqHk;wifrS
jzpfrnf/
xdkYaMumifhausmif;a&mufaomtcgpdk;cspfacR;awGawmifjyefaeavonf/

**************************

2- 82 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

pdk;cspfOD;aqmifvkyfcJhaomeH&Huyfpmapmifutawmfatmifjrifonf/
ausmif;om;ausmif;olawGpdwf0ifpm;Muonf/q&m?q&mrawGvnf;BudKuf
onf/ausmif;tkyfq&mBuD;uawmifoabmusNyD;csD;usL;&onf/q&mBuD;
onfpnf;urf;BuD;oljzpf\/rsufESmxm;uvnf;tNrJvdkvdkwnfwnfwif;
wif;BuD;/eH&HuyfpmapmifNyD;vdkYvmppfaq;wJhtcgrSmawmhauseyfNyD;xl;xl;
jcm;jcm;NyHK;&Tifaeavonf/
'DrSwGifyJq&mBuD;onfpdwful;wpfckay:vmavonf/ausmif;uyGJwpf
ckjyKvkyf&efyifjzpfav\/'Dwm0efuvnf;vufpvufe&Sdaompdk;cspfacgif;
ay:usvmonf/
xdkyGJonfvnf;pnfpnfum;um;atmifatmifjrifjrifjzpfcJhonf/pdk;cspf
OD;aqmifwmqdkawmholYoli,fcsif;awGtm;vHk;0dkif;Mu0ef;Mu&jyefonf/'D
awmhcifarwifhvnf;uefYvefYuefYvefYygvmjyefwmyJaygh/ trSefuolonf
oDcsif;vnf;rqdkwwf/uvnf;ruwwf/o½kyfaqmifvnf;rwwf/awmuf
wdkr,f&avmufomtoHk;0ifonf/pdk;cspfvkyfwJhudpördkYulnDcsifvdkYomvm
jcif;jzpf\/
aemufawmh0dkif;0dkif;wdkYuolwdkYwm0efusaomuAsmvGwftutzGJUxJqGJ
xnfhxm;vkduf\/pdk;cspfujzpfrSmr[kwfygbl;[kuefYuGufcsifao;onf/eef;
arT;u...
]]oli,fcsif;awGtm;vHk;ygwJhudp?ö olvJygrSjzpfrSmaygh}}
[kumuG,fajymqdkay;onf/cifarwifhudk,füuawmh&SufwwfaMumuf
wwfojzifh...
]]igrucsifygbl;[m?vlawG0dkif;Munfh&ifig&Sufw,f}}
2- 83 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

[kjiif;csifao;onf/
]]eifuruawmhbmvkyfrSmvJ?b,fxJrSrygbJvwfvsm;vwfvsm;vkyf
ae&ifpdk;cspfuajymtHk;r,f}}
qdkNyD;twif;uckdif;&onf/
uAsmvGwftuavhusifhMu&mrSmvnf;cifarwifhuxHk;pHtwdkif;t
a,mifa,miftrSm;rSm;yJ/b,fajcxdk;&rnfhae&mrSmnmajcxdk;/ar;xdk;&rnfh
ae&mrSmacgif;cg?pnf;0g;urudkuf/
pdk;cspfrSmrsufapmifwxdk;xdk;vkyfaeonf/aemufqHk;awmh0dkif;0dkif;u
avoHwdk;wdk;jzifhab;uae]nmajc?b,fajc?ar;xdk;?nmvSnfh?b,fcsdK;}p
onfjzifhaxmufay;rSMunfhaysmf½IaysmfjzpfoGm;onf/
aemufjyóemwpfckuawmheef;arT;yifjzpfonf/uAsmvGwfvdk,drf;u
&mrSmt&yftarmif;csif;nDrSMunfhvdkYaumif;onf/eef;arT;ut&yfBuD;&Snfo
jzifhtm;vHk;xJrSmxdk;xdk;axmifaxmifjzpfae\/
xdkYaMumifholYudka&SUqHk;rSmwpfa,mufwnf;xm;vdkuf&onf/'Dawmholu
tzGJUacgif;aqmifrif;orD;vdkvdkjzpfoGm;onf/uwJhtcgusawmhvnf;EGJUEGJU
aESmif;aESmif;r&SdbJawmifhawmifhBuD;jzpfaeonf/oluAsmvGwfuyHkrSmMurf;jyif
udkzaemifhESifhaygufaeovdkvdk?t*FvdyfMuufzbdkMuufzudktaES;upm;jyae
ovdkvdkjzpfae\/bmyJjzpfjzpfuae&if;u0dkif;0dkif;yg;pyfrSwwGwfwGwf½GwfNyD;
cifarwifhudkowday;ae&wmuvGJvQifpnf;udkuf0g;udkufjzpfaomaMumifh
rqdk;vSyg/y&dowfawGuvnf;oabmusonf/
ausmfZifOD;ESifhrif;oD[uawmhumwGef;atmif&Sdef\OD;&SHpm;?OD;'def;a'gif
wpfcef;&yfjyZmwfuzdkYpDpOfxm;onf/olwdkYrSmtapmBuD;uwnf;ut0wf
tpm;vJxm;Muonf/rif;oD[uacgif;ay:wGifacgif;aygif;uGufusm;BuD;
aygif;?puúLESifhyHkoGif;xm;aomaq;wHtBuD;BuD;cJxm;onf/oluOD;&SHpm;/
ausmfZifOD;uqHyifudkwpfjcrf;aq;jzLokwfNyD;OD;'def;a'gifESifhwlatmifvkyf

2- 84 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

xm;\/olwdkYESpfa,mufrSm'Dtjyiftqiftwdkif;vlMum;xJavQmufvrf;o
vm;aeojzifhtapmBuD;uwnf;uaMumfjimovdkjzpfNyD;emrnfBuD;aeonf/
olwdkYtcef;rwdkifcifrSmtpDtpOfwpfck&Sd\/vljyufuav;armifa&T½dk;
aw;o½kyfazmfyifjzpf\/armifa&T½dk;tjzpfoef;OD;uo½kyfaqmifrnf/tNidrfh
rif;orD;cspfpy,ftjzpfawmhar&DatmifygyJ/
pdk;cspfuo½kyfaqmifay;zdkYajymaomtcgar&Datmifuolruwwf
aMumif;ajymonf/
]]u&rSmuwpfcsdK;ESpfcsdK;avmufyg?oifvkduf&if&ygw,f?o½kyfaqmifzdkY
ut"duyJ}}
[kpdk;cspfuwdkufwGef;aomtcgvufcHvdkufonf/&yfuGufxJutNidrfh
rif;orD;a[mif;wpfa,mufqDrSmta&;ay:tuoifonf/olYyg&rDaMumifhyJ
vm;rod/&ufwdkwdktwGif;rSmyifucsdK;ESpfckoHk;ckudkwwfajrmufoGm;onf/
jyóemuawmhoef;OD;yifjzpf\/tpuawmholyJ'Dae&mo½kyfaqmif
csifvScsnf&JUqdkNyD;twif;em;ylem;qmvkyfcJhonf/olY½kyf&nfuvnf;vl&Tif
awmfwpfa,mufvdkajymifacsmfacsmfjzpfaomaMumifhpdk;cspfua½G;vkdufonf/
tprf;avhusifhMuawmhvnf;t[kwfBuD;yJ/
tckwu,fu&awmhrnfqdkrSolrvkyf&Jbl;jzpfvma&m/
]]rvkyfvdkYr&bl;a[haumif?tckyJxGuf&awmhrSmtm;vHk;t&SufuGJukef
vdrfhr,f}}
]][m...igrvkyf&Jawmhbl;uGm?tprf;avhusifhwkef;uudk,fhtcsif;csif;
Mum;xJrSmqdkawmhudpör&Sdbl;?tck[muvlawGtrsm;BuD;0dkif;MunfhaerSm?ig
aMumufvmNyD?'l;awGvJwkefvmNyD?pifay:a&muf&iftrSm;rSm;t,Gif;,Gif;awG
jzpfukefrSm}}
oef;OD;utausmuftuefjiif;onf/pdk;cspfu...

2- 85 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]tm;vHk;pDpOfNyD;rSrvkyfvkdYjzpfrvm;?rif;...ig'ku©a&mufatmifrvkyfeJY}}
b,fvdkrSajymvdkYr&/aemufqHk;]igAdkufemw,f?acs;ygcsifvmNyD}qdkNyD;
tdrfomudkajy;onf/tdrfomcef;xJ0ifNyD;txJuuefYvefYxdk;xm;vkduf
onf/ac:xkwfvdkYr&awmh/
tpDtpOfaMujimwJhvluawmholYwm0eftwdkif;...
]]a&TyGJvm{nfhy&dowfrsm;&Sif?ckqufvufNyD;wifqufrSmuawmhvljyuf
uav;armifa&T½dk;aw;o½kyfazmfyJjzpfygw,f&Sif}}
[kaMujimvkdufNyD/pdk;cspfAsmrsm;&NyD/ausmfZifOD;ESifhrif;oD[wpfa,muf
a,muftpm;xdk;zdkYBudK;pm;awmh...
]][m...b,fjzpfrvJ?iguqHyifwpfjcrf;awmifaq;tjzLqdk;xm;NyD;NyDyJ
[m}}
[kausmfZifOD;uajymonf/rif;oD[uvnf;...
]]igwdkYu'DtpDtpOfNyD;wmeJYqufwkdufxGuf&rSmuG?t0wftpm;awGvJ
NyD;aeNyD?NyD;awmhckrS½kwfw&ufBuD;qdkawmhbmrSvkyfwwfrSmr[kwfbl;?igwdkY
jyZmwftwGuf'dkif,mavmhawGawmifjyefrarhatmifrenf;usufxm;&wm?
awmfMumigwdkYjyZmwfudkxdckdufoGm;vdrfhr,f}}
[kjiif;onf/xdkpOfwGifum;vdyfqGJonfhwm0ef,lxm;aomjrifhMunft
ajy;tvTm;a&mufvmNyD;...
]]bmvkyfaeMuwmvJ?pifay:wufMuawmhav?taemifqmuawmif
aMujimNyD;aeNyD?y&dowfawGvnf;arQmfaeNyD?aemufbufuaumifawGqdk
Mumw,fqdkNyD;atmfaeMuNyDuG}}
pdk;cspfrSma½G;p&mvrf;r&Sdawmh/oef;OD;ypfcsxm;cJhaomvl&Tifawmft0wf
tpm;awGudkaumuf0wfNyD;pifay:wufcJh&onf/

2- 86 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

uefYvefYumzGifhvdkufaomtcgcg;axmufNyD;wpfbufvSnfh&yfaeaom
ar&DatmifESifh'l;axmufNyD;vufESpfbufudkum;ícspfcGifhyefae[efvkyfae
aompdk;cspfwdkY\½kyfaojyuGufudkpwifjrif&onf/yPmrwD;vHk;qHk;awmhrS
ar&Datmifu'DbufvSnfhívufñdI;uav;auG;csnfqefYcsnfvkyfNyD;
ac:[efjyKpOfoDcsif;oHpwifxGufay:vmonf/
]]armifa&T½dk;?armifa&T½dk;}}
]]Asm...As}}
]]vljyufuav;oem;p&m?a[h&Sufygw,fuGm?tNidrfhrif;orD;&JUtem;
rSmwpfz0g;rSrcGm}}
]]cifcifunmMuifMuifrSm?yHkyHkyrm?,Hk,Hkyg?udE´&DarmifESHrsm;vdkrcGJbJae
csifwmtcspf&m}}
wGHaw;odef;wefESifhcspfpy,fwdkY\oDcsif;udkaemufcHtjzpfzGifhay;NyD;
pdk;cspfESifhar&DatmifwdkYuoDcsif;pmom;t"dyÜg,ftwdkif;o½kyfaqmifMu&
jcif;jzpf\/
pdk;cspfonfoef;OD;ESifhar&DatmifwdkYtprf;avhusifhpOfwavQmufvHk;oif
jyay;cJh&aomaMumifhb,fae&mrSmbmvkyf&r,fqdkwmodaeonf/odkY&mwGif
'grsdK;pifay:wufzdkYb,fwkef;urSpdwfrul;cJhzl;aomaMumifh&Suf½GHUaerd\/
y&dowfuawmhtNrJwrf;wnfwnfwHhwhHaeavh&Sdaompdk;cspfudk,fwdkif
vljyufuav;armifa&T½dk;vkyfNyD;wufuaewmjrifojzifhxl;qef;aeNyD;ydkí
pdwf0ifpm;Muonf/
ar&Datmifuawmhudk,fvHk;udk,faygufuvnf;tcsdK;tpm;us?e*dku
vnf;jyifwwfqifwwfolqdkawmhwu,fhtNidrfhrif;orD;av;wpfa,mufvdk
vSyae\/u&mrSmvnf;olwwfoavmufrSwfoavmufudkyifnufanm
atmifuEdkifonf/[eftrlt&musawmhaum/ajcaqmifhyHk?rsufpypfyHk?ar;xdk;
yHkwdkYrSmtawmfyifcspfp&maumif;ae\/

2- 87 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

pdk;cspfonfar&DatmifOD;aqmif&mudkvdkufNyD;o½kyfaqmifae&if;uwpf
csufwpfcsufrSmolYudk,folwu,fyJvljyufuav;armifa&T½dk;jzpfaeNyD[kxif
rd\/xdkYtwl...
pifaxmifhum;vdyfMum;uacsmif;Munhfaeaomcifarwifhonfvnf;
]igomar&DatmifavmufvS&if?olYvdkuwwf&ifb,favmufaumif;rvJ}[k
tm;uspdwfjzpfaerdav\/

**************************

2- 88 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

pdk;cspfpmoifaewmudkoli,fcsif;awGuapmifhaeMuonf/ausmfZifOD;ESifh
rif;oD[wdkYutdrfa&SU0&efwmrSma&aEG;Murf;aomuf&if;xdkifpum;ajymae
Muonf/0dkif;0dkif;ESifheef;arT;wdkYuawmhaps;udk0ifNyD;[if;csufp&mawG0,fae
Muonf/'Dnaepdk;cspftdrfrSmqHkNyD;pm;MuaomufMuzdkYpDpOfxm;jcif;jzpf\/
pdk;cspfuq,fwef;ausmif;om;awGudkjrefrmpmjyay;aeonf/'DaeYpmpD
pmuHk;taMumif;oifay;onf/olpmoifwmtvGefaumif;onf/pmpDpmuHk;
acgif;pOfwpfckudked'gef;?pmudk,f?ed*Hk;tqifhqifh&Sif;vif;ajymjyoGm;wmpmay
a[majymyGJwpfckem;axmifae&ovdkyifjzpf\/ausmif;om;uav;rsm;rSm
tvGefpdwf0ifpm;Muonf/
pmoifNyD;vdkYausmif;om;awGjyefoGm;awmhrSpdk;cspfvnf;0&efwmbuf
xGufvmNyD;0ifxdkifonf/a&aEG;Murf;wpfcGufiSJYaomuf&if;aq;ayghvdyfzGm
onf/
ausmfZifOD;u...
]]rif;pmoifwmawmfawmfaumif;wmyJuG?rif;omusL&Sifq&mvkyf&if
q&mOD;atmifjynfhwdkY?q&mOD;rsdK;atmifwdkYudkaumif;aumif;,SOfEdkifw,fuG}}
]]at;uG?[kwfw,f?rif;usL&SifzGihfygvm;?rif;tdrfa&SUrSmausmif;cef;
aqmufzdkYae&m&SdwmyJ}}
[krif;oD[uvnf;axmufcHajymqdkonf/pdk;cspfu...
]]rjzpfygbl;uGm?igutcsdefrSefrSefwm0ef,l&wJhtvkyfrsdK;rvkyfcsifbl;?
pdwfygwJhtcgusrSoifcsifwm?tckpmar;yGJeD;vdkY&yfuGufxJuuav;awGac:
oifay;aewmuG}}
2- 89 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]jrefrmpmwpfckwnf;yJvm;}}
]]t*FvdyfpmvJenf;enf;yg;yg;oifay;ygw,f}}
0dkif;0dkif;wdkYaps;0,fNyD;jyefvmMuonf/olwdkYESpfa,muftdrf0if;xJr0if
cifvrf;ay:rSmuwnf;uatmfus,fatmfus,fajymvmMuwmudk0&efwmay:
rSMum;ae&\/
tay:xyfudkwufvmMuNyD;aemuf0,fjcrf;vmaomypönf;awGcPcsNyD;
0&efwmpum;0dkif;qDa&mufvmNyD;...
]]aps;awGuwufvkdufwm?'gayrJhigwdkYbufuaps;awGxufpm&ifawmh
awmfao;w,fajym&r,f}}
[keef;arT;uajymonf/0dkif;0dkif;u...
]]toD;t½GufawGpHkpHkvifvifvwfvwfqwfqwf&wmawmhodyftqif
ajywmyJ}}
]]bmyJjzpfjzpf[dk;t&ifuaps;onfa[mif;BuD;awGudkjyefawGU&wmyJ0rf;
omzdkYaumif;aeNyD}}
]]b,folawGjyefawGUcJhvdkYvJ}}
[krif;oD[uar;ojzifheef;arT;u...
]]b,aq;qdkifuOD;r&rf;oD;av?ckxd&Sdao;w,f?ckcsdefqdktouf&Spf
q,fausmfudk;q,feD;yg;&Sda&maygh?tHr,faq;awG0g;awGMum;xJaevdkYvm;
rodbl;?usef;usef;rmrmBuD;yJ}}
0kdif;0dkif;uvnf;...
]]tvSukefqdkifuOD;,lEGwfBuD;uawmhqHk;oGm;&SmNyDwJh?tckolYom;u
qufzGifhaew,f?i,fi,fwkef;uEIwfcrf;eDr0,fciferlemqdkNyD;qdk;MunfhvdkY

2- 90 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

igwdkYeJY&efjzpfwJhaumifav?olurSwfrdw,fodvm;?EIwfcrf;eDr0,fawmhbl;
vm;vdkYawmifaemufvkdufao;w,f}}
]]at;...bJOonfa':yGifhBuD;vJawGUcJhw,f}}
]][dk...[kd'if;rkefY[if;cg;a&mif;wJhrdrdk;aumawGUcJhvm;}}
ausmfZifOD;uar;ojzifh0dkif;0dkif;u...
]]awGUygw,fawmf?eifhtqufa[mif;udk?cE¨mudk,fupnfydkif;avmuf
jzpfaeNyD?uav;uvJig;a,mufqdkvm;?rkefY[if;cg;wpfyGJpDawmif0ifpm;cJh
ao;w,f?eifhudkvJaeaumif;&JUvm;vdkYowdw&ar;ygw,f}}
]]tqufa[mif;r[kwfygbl;[m?rkefY[if;cg;aumif;vdkYoGm;oGm;pm;wm
yg?wpfckawmh&Sdw,f[?igoGm;pm;wJhtcgwpfcgjyif&ifESpfyGJpmavmufxnhf
xnfhay;w,f?MuufoGefOawGvJESpfvHk;oHk;vHk;&Smxnhfay;wwfw,f?[if;
&nfvJxyfawmif;vdkY&w,f?[J ... [J}}
]]uJuJ...eifwdkYcsufp&m&SdwmoGm;csufMuawmh?igwdkYvnf;vkyfief;p
awmhr,f?igwdkYjrnf;zdkYig;&HUajcmufzkwfeJYtmvl;tacsmif;aMumft&ifvkyfay;
[m?igrSmvdkufwJhajryJavSmfygw,fr[kwfvm;?tJ'gt&ifay;}}
[krif;oD[uajymonf/0dkif;0dkif;ESifheef;arT;wdkYrD;zdkcef;buf0ifoGm;o
nf/eef;arT;uajryJavSmfyef;uef,lNyD;jyefxGufvmonf/pm;yGJay:csay;&if;...
]]eifhrD;zdkcef;uvJ[m?bmrSvJjynfhjynfhpHkpHkr&Sdbl;?"m;uvJwpfacsmif;
wnf;',ftdk;uvJvufudkifwpfbufr&Sdbl;?'eftdk;uESpfvHk;wnf;}}
]][...iguwpfa,mufwnf;aewm?atmufxyfuydkYwJhxrif;csdKifheJYpm;
wm?qDykvif;awmif[dkwpf&uftpfrvmwkef;u,lvmwm?MuufOav;bm
av;aMumfpm;vdkY&atmifvdkY?aMomf...tckrSowd&w,f?tpfr,lvmwJhtrJom;
udki½kyfoD;pyfpyfeJYaMumfxm;wm&Sdw,f?tJ'geJYjrnf;Murvm;}}

2- 91 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]aeygapuGm?[if;awGvJxyfcsuftHk;rSmyJ?aemuf&ufawGrif;pm;zdkYxm;
vkdufyg}}
xdkpOfrSmrd;zdkcef;xJrS0dkif;0dkif;uvSrf;atmfac:vkdufonf/
]]pdk;cspf?eifha[mhyvdwfuzGifhvdkYvJr&ygvm;?vmvkyfay;tHk;}}
]]cvkwfutJ'DvkdyJaMumifwwfw,fuG}}
[kajymNyD;pdk;cspfrD;zdkxJ0ifoGm;onf/a[mhyvdwfcvkwfudkESpfcsufoHk;
csufzGifhvdkufydwfvdkufvkyfawmhrStqifajyoGm;onf/0dkif;0dkif;u...
]]pdk;cspf&,f...eifhtjzpfudkMunfh&wmpdwfroufomvkdufwm?jzpfovdk
ae?jzpfovdkpm;eJY}}
]]at;[m?'Daumifhudk'Dvkdxm;vdkYrjzpfbl;?rdef;rwpfa,mufawmh&SmNyD;
ay;pm;rSeJYwlw,f}}
eef;arT;u0ifajym&mpdk;cspfu...
]]awmfygawmh[m?ighbmomwpfa,mufwnf;em;at;yg;at;aeyg&ap?
eifwdkYudkjrif½HkeJYrdef;r,l&rSmvefYaeygNyD}}
]]tHr,f?[dkwpfa,mufudkr&cJhvdkYr[kwfvm;?[dkwkef;uomtqifajycJh
&ifeifvJckcsdefrSmausmfZifOD;wdkYvdktcsdK;rsdK;jzpfaerSmyg?'geJYeifodNyD;NyDvm;...
[kd}}
0dkif;0dkif;\pum;rqHk;cif...
]]a[haumif?NyD;&ifvmawmhavuGm?'DrSmigwdkYwpfcGufawmifukefawmh
r,f}}
ausmfZifOD;uvSrf;ac:ojzifhpkd;cspftdrfa&SUcef;jyefxGufoGm;onf/0&ef
wmrSmawmh0dkif;upaeNyD/

2- 92 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]rif;ubDtD;yJBudKufw,fqdkvdkYrif;aomuf&wmtqifajyatmif
aAmf'um0,fcJhwmuG?olubDtD;eJYteHYt&omqifw,favuGm}}
pdk;cspfuolYtwGufiSJYxm;aomzefcGufudk,lNyD;wpfiHkiHkonf/
]]b,fvdkvJ?jzpfw,fr[kwfvm;}}
pdk;cspfuacgif;ndwfjyonf/
pdk;cspfaomufyHkrSmt&ufudkwpfiHkcsif;t&omcHNyD;wpdrfhpdrfhaomufjcif;
jzpf\/wpfusdKufaomufNyD;wdkif;tjrnf;wpfzwf,líNrHKUaewwfonf/'Dvdk
vlrsdK;onft&ufudkvGefvGefuRHuRHaomufavhr&Sd/trl;vGefNyD;jyóem&Smwm
rsdK;?½kyfysufqif;ysufjzpfwmrsdK;r&Sd/xdkYtwlt&ufjzwfzdkYvnf;b,fawmhrS
pdwful;avhr&Sd/
rif;oD[ESifhausmfZifOD;wdkYuvnf;taysmfaomufolrsm;jzpfojzifholwdkY
oHk;a,muftwGufaAmf'umwpfykvif;rSmtaeawmfyifjzpf\/tjrnf;u
vnf;ig;&HUajcmufzkwfESifhtmvl;acsmif;aMumftjyif0dkif;0dkif;wdkYuo&ufoD;ydk;
wDcsOfudkygMuufoGefESifhokwfay;ojzifhtawmftpyft[yfwnfhoGm;onf/
]]wpfcgwavckvdkoli,fcsif;awGjyefqHkNyD;pm;&aomuf&wmw,fZdrf
&SdwmyJuGm?tvkyfxJrSmqdk&iftNrJwrf;pdwfzdpD;rIwpfckr[kwfwpfckawmh&Sd
wmyJ}}
[krif;oD[ajymonf/ausmfZifOD;u...
]]rif;aumraysmfbl;vm;uGpdk;cspf}}
[kar;ojzifh...
]]aysmfwmayghuG?ighrSmuwjcm;tcsdefqdk&ifwpf,mufwnf;txD;usef
qefaewm}}

2- 93 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]tJ'DvdktxD;usefrjzpf&atmif'Daumifhudkrdef;rwpfa,mufavmuf&SmNyD
;ay;pm;&&ifaumif;r,fuG}}
ausmfZifOD;utpaxmifonf/rif;oD[u...
]]rif;aumifudkvJar;MunhfygtHk;?igwdkYay;pm;awmhaum,lrSmvm;vdkY?
ckcsdefrSm*seDzmvdkyufpfeJYay;pm;r,fqdk&ifawmifcg;cg;oD;oD;jiif;rJh
aumif?rif;aumifur&EdkifawmhwmudkrSvdkcsifaewm?awmfawmftpGJtvrf;
BuD;wJhaumif}}
pdk;cspfubmrSjyefrajymbJNyHK;½HkomNyHK;aeonf/
olNyHK;yHku[efaqmifNyHK;/
ausmfZifOD;utuJcwfaeNyD;rS...
]]]bmvJa[haumif?owd&aeNyDr[kwfvm;}}
]]rif;wdkYawmifrSrkefY[if;cg;onfrdrdk;wdkY?OD;r&rf;oD;wdkYudkowd&ao;
wmyJ?vlawG[mi,fi,fujzpfcJhwJhbmr[kwfwJhudpöav;awGudkawmifrSwfrd
aewwfMuw,fav?igowd&aew,fqdkwm0efcHygw,fuG?rif;wdkYowday;
rSr[kwfygbl;?ighbmomigvJowd&csif&aewmygyJ?uJ...jyefNyD;jyifqifvdkYr
&wmawGajymraeygeJYawmhuGm?wjcm;taMumif;ajymprf;yg}}
ajymNyD;zefcGufudk,larmhvkdufonf/'DwpfcgawmholaomufaeusyHkpHrsddK;
wpfiHkcsif;r[kwf/zefcGufwpf0ufavmufudkwpfcgwnf;w&Sdefxdk;armhcsvdkuf
jcif;jzpf\/rif;oD[u'gudkowdjyKrdNyD;ausmfZifOD;udkvufukwfvdkufonf/
ausmfZifOD;upum;vrf;aMumif;ajymif;NyD;olYvkyfief;xJrSmBuHKawGU&
aom&,fp&mrsm;udkajymjyonf/rif;oD[uvnf;vdkwmxufydkNyD;w[m;
[m;&,fay;aeonf/pdk;cspfwpfcsufidkifoGm;wmjrifaomaMumifhpdwfaysmf&Tif
atmifjyefvkyfay;Mujcif;jzpf\/pdk;cspfvnf;&Tif&Tifysysjzpfvmonf/xdkY
aMumifh,rum0dkif;ujyefoGufvmonf/

2- 94 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

aAmf'umykvif;rSmajymifvkvkjzpfoGm;\/rif;oD[u][if;awGusufNyD;
vm;rodbl;?oGm;MunfhtHk;r,f}qdkNyD;rD;zdkcef;bufxGufoGm;onf/ausmfZifOD;
uvnf;tayghoGm;csifojzifhtdrfatmufqif;NyD;tdrfombufoGm;onf/t
ay:jyefwufvmaomtcg0&efwmrSmwpfa,mufwnf;aMumifawmifawmif
&yfaeaomrif;oD[udkawGUvkduf&\/
]][dkaumifpdk;cspfr&Sdawmhbl;uG?b,fxGufoGm;vJrodbl;}}
]]r0ao;vdkYxyfoGm;0,fwmxifw,f}}
]]oGm;0,fr,fqdk&ifvJigwdkYudkajymoGm;rSmayghuG}}
ajymNyD;rif;oD[wpfcsufawGípOf;pm;onf/
]]'Daumifb,foGm;w,fqdkwmigcefYrSef;vdkY&NyD}}
]]at;...[kwfw,f?igvJawG;rdNyD}}
]]igwdkYvdkufoGm;Munfh&atmif}}
0dkif;0dkif;wdkYeef;arT;wdkYudkrSmcJhNyD;xGufvmcJhMuonf/&yfuGufxJujzwf
xGufvmNyD;aomtcgajreDvrf;uav;qDa&mufvm\/olwdkYi,fi,fu
ausmif;oGm;ausmif;jyefjzwfavQmufcJh&aomvrf;uav;/
]]ESpfawGMumayr,fhodyft&rf;BuD;awmhrajymif;vJao;bl;uGaemf}}
[krif;oD[uajymonf/
]]at;uGm?'Dae&ma&mufawmhi,fi,fwkef;ub0udkvGrf;vkdufwm}}
vrf;wavQmufrSmtdrfwcsdKUwdk;vmwmuvGJvdkYodyftajymif;tvJr&Sd/
o&ufyifawG?csHKykwfawG?ajruGufvyfawG/olwdkYi,fi,fuabmvHk;uefcJh
MuaomuGif;uav;awmif&Sdao;onf/

2- 95 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

a&wGif;ysufBuD;ESifhuHhaumfyifBuD;udkvSrf;jrifEdkifaomae&modkYa&muf
vmonf/a&wGif;aygifay:rSmvlwpfa,mufxdkifaewmudkva&mifatmufrSm
vSrf;jrif&onf/
]]xifwJhtwdkif;yJ}}
[krif;oD[ua&½Gwfvdkufonf/
]]'Daumif'DrSmvmxkdifNyD;aqG;aewmuG}}
ausmfZifOD;uavQmufae&mrS&yfvdkufonf/rif;oD[ut"dyÜg,fygyg
vSrf;Munhfonf/ausmfZifOD;u...
]]olYbmomvGwfvGwfvyfvyfaeygapuGm?oGm;raESmifh,SufygeJYawmh?
igwdkYtdrfrSmyJjyefapmifhae&atmif?'DaumifvGrf;vdkY0&ifjyefvmrSmaygh}}
rif;oD[uacgif;ndwfoabmwlvkduf\/
pdk;cspfonfa&wGif;aygifay:xdkifNyD;uHhaumfyifBuD;udkarmhMunhfaeonf/
xGufcgpva&mifonfjzmusaeonf/xkdjrifuGif;udkjrif&wmvGefcJhaomESpf
aygif;ESpfq,favmufuxGufcJhaomtcspf0w¬Kwpfyk'f\rsufESmzHk;yHkESifhwlae
avonf/

**************************

2- 96 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

pdk;cspfonfuHhaumfyifay:armhMunfhvkdufonf/reufa&mifeDysdKUvmcsdef
jzpfaomfvnf;tarSmif&dyfurjy,fao;/tyifay:udkxifomjrifomr&Sd/
ausmif;uyGJrSm]vljyufuav;armifa&T½dk;}oDcsif;o½kyfazmfonftvGef
emrnfBuD;oGm;\/vlBudKufvnf;rsm;onf/pdk;cspfcrsmta&;ay:0ifo½kyf
aqmifvdkuf&jcif;jzpfaomfvnf;yDyDjyifjyifjzpfoGm;cJhonf/
'DaemufrSmawmhausmif;rSmjzpfwwfwJhxHk;pHtwdkif;olYudkarmifa&T½dk;[k
ac:Muawmhonf/NyD;awmh...
]]a[h...armifa&T½dk;?cspfpy,feJYr*Fvmraqmifao;bl;vm;}}
[kaemufMuajymifMuonf/'Dtwdkif;qdkvQifar&Datmifudkvnf;]cspfp
y,f}[kuifyGef;wyfMurSmaocsmonf/]armifa&T½dk;eJYr*Fvmraqmifao;bl;
vm;}[ktar;cH&ovm;awmhrajymwwf/
pdk;cspfonfar&DatmifESifhqHkrdwJhtcgrsufESmylNyD;&Sufaewwfonf/ar&D
atmifuawmhodyfxl;xl;jcm;jcm;r&SdvS/[kdt&ifuvkdyifpdk;cspfudkyGifhyGifhvif;
vif;&if;&if;ESD;ESD;qufqHonf/
wpfckxl;jcm;wmuawmhpdk;cspfonf[dkt&ifucifarwifhESifhtpcH&vQif
pdwfqdk;wwfonf/tckar&DatmifeJYtpcH&wJhtcgusawmhpdwfrqdk;rd/&Sufrd
wmwpfckyJ/
bmaMumifh'Dvdkjzpf&wmvJ[kolYudk,foljyefar;onf/&ufaygif;rsm;pGm
Mumatmifqef;ppftajz&SmcJhonf/aemufqHk;awmhtajzwpfckudk&onf/ar&D
atmifhudkolpdwf0ifpm;rdNyD/
odkY&mwGifckcsdefrSm'gawGudkOD;pm;ray;oifhao;/q,fwef;pmar;yGJ
atmifzdkYut"du/pmar;yGJajzNyD;rSqufpOf;pm;rnf/ckavmavmq,frSmawmh
olYbufuoabmxm;udkt&dyfta,mifjy½HkavmufqdkawmfNyD/
xdkYaMumifhyif'DuHhaumfyifBuD;atmufudka&muf&Sdaejcif;jzpf\/'Dtyif
BuD;uwjcm;tyifawGxufapmNyD;yGifhwwfonf/apmwJhtxJrSOD;OD;zsm;zsm;
2- 97 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

qdkydkNyD;wefzdk;&Sdonf/i,fi,fwkef;ucifarwifhcl;ckdif;vdkYuHhaumfOD;udkwpfcg
cl;ay;cJhzl;onf/
uHhaumfOD;qdkwmuvnf;rsm;rsm;pm;pm;ryGifhwwf/wpfcgwavxl;xl;
jcm;jcm;wpfyGifhwnf;jzpfcsifjzpfwwfonf/NyD;awmhtptOD;rSmwpfyGifhESpfyGifh
wnf;pGefYpGefYpm;pm;yGifh&aomaMumifhvm;rod/opf½GufawGMum;rSmykef;vQdK;
uG,fvQdK;yGifhaewwfonf/
raeYnaeu&SmMunfhawmhtyif&JUta&SUbuftjcrf;rSmtzl;uav;awG
[dkMum;'DMum;awGU&onf/'DreufqdkvQifawmhwcsdKUyGifhEdkifavmufonf/'Dvkd
OD;OD;zsm;zsm;&Sm;&Sm;yg;yg;uHhaumfyef;udkvuffaqmifay;EdkifvQifolYoabm
xm;udkcefYrSef;EdkifNyD/
'gaMumifhvnf;olrsm;xufOD;atmifreufa0vDa0vif;uwnf;uxNyD;
vmcJhjcif;jzpfonf/arSmif&dyfoef;aewkef;rdkYjrifomxifomr&Sdao;/odkY&mwGif
udpör&Sd/olYrSmvufESdyf"mwfrD;ygonf/
xdkpOftyifay:rSvIyf&Sm;oHMum;&onf/opf½Gufrsm;yGwfwdkufaomtoH/
&SOfhwpfaumifyJjzwfajy;ovm;/tdyfwef;wufaeaomiSufawGyJtdyf&muEdk;vdkY
vIyfvIyf½G½Gjzpfaeovm;/
toHMum;&mudkvufESdyf"mwfrD;ESifhxdk;Munfhonf/oltHhMooGm;\/t
yifay:rSmolYxufOD;wJhvlwpfa,mufa&mufaeonf/
]]atmufuvufESdyf"mwfrD;eJYxdk;wmb,faumifvJuG}}
tay:uvSrf;atmfonf/yef;a&mif;wJhaumifav;wpfa,mufvkdYxifae
wm/r[kwf/toHuol&if;ESD;NyD;om;toH/xdkYaMumifhrsufESmudkjrifomatmif
a&TUNyD;rD;xdk;Munhfawmh...
]][m...a[haumifjrifhMunf}}
]]pdk;cspfvm;?rif;bmvmvkyfwmvJ}}

2- 98 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]rif;uaum}}
]]uHhaumfyef;vmcl;wmav?rjrifbl;vm;?rif;aum}}
]]igvJyef;vmcl;wmyJ}}
]]tr,f?tBuHwlaeygvm;?wufcJhavuGm?'grSr[kwfrif;twGufygcl;
ay;&rvm;}}
]]aeygap?ighbmomcl;r,f}}
pdk;cspfuvufESdyf"mwfrD;udkcg;rSmxdk;vdkufNyD;tyifay:wufonf/
jrifhMunfESifh,SOfvsuf&Sdaomtudkif;ay:a&mufawmh...
]]tyGifhawGawGUvm;}}
[kar;onf/jrifhMunfu...
]]rawGUao;bl;uG?arSmifaeawmhprf;w0g;0g;eJY?tawmfyJuGm?rif;rSm
vufESdyf"mwfrD;ygwmeJY?rif;rD;xdk;ay;uGm?igcl;r,f}}
]]tHr,f?wu,fvdkYwpfyGifhwnf;&Sd&ifrif;ucl;NyD;,loGm;rSmaygh}}
]]wpfyGifhwnf;&Sd&ifrif;udkay;r,fuGm?[kwfNyDvm;}}
pdk;cspfuacgif;ndwfNyD;vufESdyf"mwfrD;ESifh[dk'Dxdk;NyD;&Smonf/uHtm;
avsmfpGmESpfyGifhtwdtus&onf/
uHhaumfyifay:rSqifhvmMuNyD;aemufjrifhMunfu...
]]uJ...w&m;rQwatmifigvkyfay;r,f?rif;[kdbufvSnfh}}
]]bm...bmvkyfzdkYvSnfh&rSmvJ}}

2- 99 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]aMomf...b,folub,ftyGifh,lrvJqdkwma½G;r,favuGm?iguvuf
wpfzufpDrSmyef;wpfyGifhpDudkifxm;r,f?rif;u[dkbufvSnfhNyD;b,fvm;nm
vm;ajym}}
pdk;cspfuwpfbufudkvSnfhonf/xdkYaemuf]b,f}[kajymNyD;jyefvSnfh
vkdufonf/
]]rif;uHaumif;w,fuG?b,fbufutyGifhuydkBuD;w,f}}qdkNyD;pdk;cspfudk
vSrf;ay;onf/pdk;cspfuyef;yGifhudkvSrf;,l&if;...
]]'geJY...aeygtHk;?rif;u'Dyef;udkb,folYay;rvdkYvJ?,MwmacsrvdkYvm;}}
]][J[J..,MwmacszdkYqdk&if'DavmuftapmBuD;'ku©cHNyD;vmcl;yghrvm;uG}}
]]at;uGm?[kwfom;yJ}}
]]aeprf;ygtHk;?rif;uaumbmaMumifhtapmBuD;vmcl;&wmvJ?,Mwmacs
zdkYawmhr[kwfavmufygbl;...aem}}
pdk;cspfu&,fusJusJvkyfaevkduf\/

**************************
pdk;cspfonfxdkudpöudkoli,fcsif;awGudktodray;cJh/[dkaumifawGodoGm;
vQif0dkif;[m;rSmpdk;onf/uHhaumfyef;av;wpfyGifh&zdkYrsm;tdyfa&;ysufcHNyD;w
ul;wuoGm;cl;&w,fvkdYuGm[kavmifcsifavmifMuvdrfhrnf/aemufwpfcsuf
uvnf;ar&Datmifvdkwpfausmif;vHk;\pwm;wpfa,mufESifh,SOfMunfhvQif
olYbufutm;enf;aewmvnf;wpfaMumif;?wu,fvdkYolay;wJhyef;udkar&D
atmifur,lbJjiif;cJhvQif&Sufp&mBuD;jzpfrSmaMumufwmvnf;wpfaMumif;/
ar&Datmifuwe*FaEGaeYreufqdkvQifvrf;avQmufxGufavh&Sd\/NyD;
vQifaps;xJ0ifNyD;olYtwGufvdktyfaomypönf;uav;awG0,fwwfonf/ol
tjyefudkapmifhNyD;uHhaumfyef;ay;rnf[kpdwful;xm;onf/wdkufwkdufqdkifqdkif

2- 100 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

yif'Dwe*FaEGreufrSmrSuhHaumfyef;uvnf;pyGifhonf/tpaumif;wJhtwdwf
edrdwfygyJ/
uHhaumfyef;cl;NyD;aemuftdrfudkjyefonf/t0wftpm;vJonf/uhhHaumf
yef;udkoefYpifatmifjyKvkyfonf/t½GufESpf½Gufvnf;csefxm;onf/yefvdkYt
aeawmfjzpfatmifjzwfonf/xdkYaemufar&Datmifudkapmifhrnhfae&mjzpfaom
a&wGif;ysufBuD;qDodkYxGufvmcJh\/
olthHMooGm;onf/a&wGif;abmifay:rSmolYxuft&ifOD;atmifa&muf
NyD;xdkifaeolwpfa,muf&Sdae\/wjcm;vlr[kwf/reufuyef;twlcl;cJhaom
jrifhMunfyifjzpf\/olYvufxJrSmvnf;uHhaumfyef;wpfyGifh/
]]a[haumif?rif;bmvkyfaewmvJ}}
pdk;cspfuar;onf/jrifhMunfuvnf;pdk;cspfvufxJuuHhaumfyef;udkjrif
oGm;NyD;...
]]rif;vdkyJvmapmifhaewmayghuG}}
pdk;cspfpdk;&drfoGm;rd\/
]]rif;ub,folYudkapmifhwmvJ}}
]]aemufawmhod&rSmayghuGm}}
[kjrifhMunfuajym&if;uHhaumfyef;udktm;yg;w&erf;½Iyfvkduf\/pdk;cspf
vnf;a&wGif;abmifay:wufxdkifonf/olYpdwfxJrSmrwifrusBuD;jzpfaeo
nf/ar&DatmifhudkoluHhaumfyef;ay;wmudkjrifhMunfodoGm;vQifvlwumudka
vQmufajymawmhrnf/ausmfZifOD;wdkYrif;oD[wdkYygodukefawmhrnf/vlrodap
csifvdkYvQdkKU0SufNyD;BuHpnfcJhumrS/
]rif;ua&mb,folYudkyef;ay;rSmvJ}} jrifhMunfuar;onf/

2- 101 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]][dk'if;...oli,fcsif;wpfa,mufyguGm?olu...tJ...oluuHhaumfyef;BudKufw
,fqdkvdkY}}
[kNyD;pvG,fajzonf/jrifhMunfu&,fvkdufNyD;...
]][m;[m;...oli,fcsif;udkay;zdkYuHhaumfyef;udkreuftapmBuD;'ku©cHNyD;xcl;
w,fqdkwmrjzpfEdkifygbl;?iguawmh&Sif;&Sif;yJa[h?tcspfuav;udkay;rvdkY}}
xdktcdkuftwefYwGifpdk;cspfwpfpHkwpfckawG;rdNyD;pdk;&drfpdwf0ifvmonf/
]]a[haumifjrifhMunf?rif;ighudkrSefrSefajymuGm?rif;vufxJuuHhaumfyef;u
b,folYudkay;zdkYvJ}}
]]ajzaep&mawmifrvdkawmhygbl;uGm?vludk,fwdkifawmifjrif&awmhrSmyJ[m?
[dkrSmvmaeNyDavuGm}}
jrifhMunfuar;aighjy&if;ajymonf/olnTefjy&modkYMunfhvdkufawmh'Dbufudk
avQmufvmaewmar&Datmif?olwpfa,mufwnf;r[kwf/ab;rSmygvmol
ucifarwifh/
]][m...a[haumif?rif;...rif;...rif;..b,folYudkyef;ay;rSmvJ}}
pdk;cspfacsmufacsmufcsm;csm;ar;onf/jrifhMunfujyefrajzbJNyHK;pdpdom
vkyfae\/ar&DatmifwdkYueD;vmNyD/
]]a[haumif...ajymav?jrifhMunfajymyguG?b,folvJ}}
pdk;cspfxlylNyD;a,mifuef;uef;jzpfaewkef;jrifhMunfua&wGif;abmifay:
rSckefqif;NyD;ar&DatmifwdkYqDavQmufoGm;onf/olwdkYuvnf;pdk;cspfwdkYudkjrif
NyD;NyHK;íEIwfqufonf/xdktcsdefwGifjrifhMunfutem;a&mufoGm;NyD/
]]bmxdkifvkyfaeMuwmvJ}}
ar&Datmifuar;onf/jrifhMunfu...

2- 102 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]ar&DUudkuHhaumfyef;vufaqmifay;rvdkYapmifhaewm?a&mh}}
qdkNyD;ar&DatmifhudkvSrf;ay;onf/ar&DatmifubmrSxl;jcm;[efrjy/olY
tzdkYawmh'grsdK;u½dk;aeNyD/
]][kwfvm;?oifhc,l}}
qdkNyD;jrifhMunfurf;ay;onfhuHhaumfyef;udkvSrf;,lonf/'DtcgusrS
pdk;cspfvnf;a,mifcsmcsmvkyf&if;tem;udka&mufvmonf/olYvufxJu
uHhaumfyef;udkjrifawmhcifarwifh£ajE´rqnfEdkif/uHhaumfyef;jrifvQift½l;
trl;jzpfwwfwJhxHk;pHtwdkif;/
]][,f...uhhHaumfyef;}}
tajctaeutawmf½IyfaxG;oGm;onf/a,mufsm;av;ESpfa,mufu
uHhaumfyef;wpfyGifhpDudkifNyD;apmifhaeonf/rdef;uav;ESpfa,mufa&mufvm
onf/a,mufsm;av;wpfa,mufurdef;uav;wpfa,mufudkuHhaumfyef;ay;
vkdufonf/xdktcga,mufsm;av;wpfa,mufwpfa,muf?rdef;uav;wpf
a,mufESifhuHhaumfyef;wpfyGifhusefonf/xdkrdef;uav;uvnf;uHhaumfyef;
ca&ZD/
]]tJ'Dyef;ub,folYzdkYvJ[if}}
cifarwifhuarQmfvifhwBuD;avoHjzifhar;onf/
]][dk...[dk...}}
pdk;cspfa,mifeejzpfaewkef;jrifhMunfu0ifí...
]]b,folYzdkY&Sd&rvJ?eifhzdkYaygh?[kwfw,fr[kwfvm;pdk;cspf}}
]][kwf...tJ...eif,lcsif,lvdkufav}}
]][if...wu,fvm;}}

2- 103 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

pdk;cspfuyef;udkay;&rSmESajrmaeonf/xdkYaMumifh'Dtwdkif;BuD;udkifxm;rd
\/cifarwifhua&SUwdk;vmNyD;vufxJuyef;udkzswfceJ,lvkdufonf/olYrsuf
ESmay:utNyHK;uawmhyef;wpfyGifhudk,lvdkufwmxufydkNyD;t"dyÜg,fus,f0ef;
ae\/

**************************

2- 104 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

pdk;cspfucifarwifhudkuHhaumfyef;ay;wJhudpöuem&Drqdkif;bJowif;jyefY
oGm;onf/cifarwifhutdrfawmifrjyefEdkifao;bJ0dkif;0dkif;qD0ifvmNyD;0rf;
omtm;&owif;ay;oGm;wmudk;/0dkif;0dkif;uwqifheef;arT;?NyD;awmhausmfZif
OD;ESifhrif;oD[ygodoGm;\/
]]rif;uGm...awmfawmfyd&dwJhaumif?igwdkYawmifvHk;0r&dyfrdbl;}}
[kausmfZifOD;uajymonf/
]][m...bmvJuG?bmawGajymaewmvJ}}
pdk;cspfujyefar;onf/rif;oD[u...
]]cifarwifhudkuHhaumfyef;ay;wJhudpöayghuG?'g[mrif;&ifxJuajymcsif
aewJhpum;udkoauFweJYjyvkdufwmyJr[kwfvm;}}
]]r[kwf&ygbl;uGm?½dk;½dk;cifvdkYay;wmyg}}
]]rjzpfEdkifbl;?oli,fcsif;vdkcifvdkYay;wmqdk&if'Davmuftyifyef;cHNyD;r
euftapmBuD;xcl;ay;rSmr[kwfbl;}}
]]igreuftapmBuD;xcl;ay;wmr[kwfygbl;?[dk...}}
]]vmrzdefYeJY?jrifhMunfuajymjyNyD;NyD}}
jrifhMunfqdkawmhrSolajymcJhaompum;wpfcGef;udkowd&NyD;xyfNzD;zdkY
BudK;pm;Munfhonf/
]]igu,MwmacswmyguG?aA'ifua[mxm;vdkY}}
2- 105 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]vkyfraeeJY?,MwmawGbmawGrif;b,fwHk;u,Hk;zl;vdkYvJ?r,HkwJhtjyif
'gawG[mt,loD;rIawGygvdkYawmif½IyfcscJhao;w,fr[kwfvm;}}
]]rif;wdkYxifaeovdkr[kwfygbl;?½dk;½dk;om;om;yguG}}
]]pdk;cspf&m?rif;uawmfawmf&SufwwfwJhaumifyJ?'DavmufcifwJholi,f
csif;awG?vQdKaep&mrvdkygbl;uGm?wu,fqdk&ifigwdkYu0rf;omNyD;awmh
awmiftm;ay;&tHk;rSmyg}}
b,fvdktaMumif;jyvdkYrS&rSmr[kwf/trSeftwdkif;ajymvdkYvnf;rjzpf/
ar&Datmifudkay;zdkY[m[dkaumifjrifhMunfuOD;oGm;vdkYcifarwifhudkay;vkduf&
wmyg[kajymvkdufvQifwpf&SufuaeESpf&Sufjzpfawmhrnf/ar&Datmifhudpöudk
ygajzmifhcsufay;ovdkjzpfawmhrnf/
jrifhMunfuvnf;ar&DatmifhudkuHhaumfyef;ay;wm,loGm;aMumif;<um;
&if;pdk;cspfuvnf;cifarwifhudkyef;ay;ao;w,fqdkwmrsdK;avQmufajymrSm
aocsmonf/'DaumifuoleJYqdkifqdkifrqdkifqdkifMum;wJhowif;rSeforQvl
wumudkavQmufajymwmrsdK;odyf0goemygonf/ckavmufqdk&if'Dudpöudk
wef;cGJtm;vHk;eD;yg;avmufodukefMuawmhrnf/
ydkqdk;wmucifarwifhudk,fwdkifaMumifhyJjzpf\/olupdk;cspfonfolYudkw
u,fyJpdwf0ifpm;aeaomaMumifhtcsufjyvkdufjcif;jzpfonf[k,lqaeonf/
'Dvdkxifrnfqdkvnf;xifp&myJ/
pdk;cspfonfi,fi,fwkef;uwpfcguHhaumfyef;wufcl;ay;cJhzl;onf/
tyifay:ujyKwfusNyD;ar;aphuGJoGm;vdkYawmifcifarwifhowif;oGm;ar;?
pmawGul;ay;vkduf&ao;onf/twef;BuD;vmaomtcgpdk;cspfuolYtay:
odyf&if;&if;ESD;ESD;rqufqHbJaecJhvdkYpdwfraumif;jzpf&ao;onf/vufp
owfawmhpdk;cspfbufur½dk;om;vkdYpdwfrvHkrvJjzpfNyD;a&SmifaecJhwmudk;[k
cifarwifhbufu,lqoGm;wmobm0usonf/
0dkif;0dkif;wdkYeef;arT;wdkYuvnf;'Dtwdkif;yJoHk;oyfMuonf/pdk;cspfqdkwJh
aumifu'DvkdudpörsdK;rSmt&SuftaMumufBuD;wwfonf/wu,fuawmhcif

2- 106 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

arwifhudkpdwfxJuBudwfNyD;pdwf0ifpm;aeonf/ckawmhraeEkdifvdkYolYoabm
xm;yGifhtHxGufvmwm/NyD;awmhrS&SufNyD;tausmuftuefjiif;aewm[kwGuf
onf/
cifarwifhuawmhvHk;0udk,HkMunfxm;vkdufNyD;pmar;yGJeD;aevdkYom'D
avmufyJt&dyft>rufjyxm;wmpmar;yGJNyD;rSolzGifhajymvdrfhrnf/bmyJjzpfjzpf
pdk;cspfwpfa,muf'Dbufpdwfa&mufNyD;ausmif;pmbufrSmvpf[if;rSmvnf;
pdk;&drfonf/
xdkYaMumifhpdk;cspfudk...
]]pdk;cspf?eifhrSmpmawGpHk&JUvm;?igul;ay;&tHk;rvm;}}
[kar;onf/pdk;cspfu...
]]pHkygw,f?rvdkygbl;}}
[kwHk;wdwdBuD;jyefajzonf/
]]ighvufa&;urvSvdkYvm;?oyfoyf&yf&yfjzpfatmiful;ay;rSmyg[}}
pdk;cspfuacgif;cgonf/
cifarwifhonfpmar;p&m&SdvdkYqdkaomtaMumif;jycsufjzihfpdk;cspfwdkYtdrf
udkoGm;onf/pdk;cspfu]ig&Sif;rjywwfbl;}qdkNyD;cgxkwfonf/odkY&mwGifpdk;cspf
\tpfrawG?ESrawGucifarwihfudkcifMuojzifh...
]]pdk;cspf?[dkutm;udk;wBuD;eJYvmwmudkeifuypfypfcgcgvkyf&ovm;?
ynmqdkwmjzefYa0ay;rSwefzdk;&Sdwm}}
[k0dkif;ajymaomaMumifhatmifhoufoufESifh&Sif;jy&onf/cifarwifhu
awmhauseyfaeonf/wpfcgawmht&JpGefYNyD;ajymvkduf\/

2- 107 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]pdk;cspf&,f?aemufudkckvdkarSmifarSmifrnf;rnf;xJrSmuHhaumfyef;xufr
cl;ygeJY[m?eifhapwemudkawmhigwefzdk;xm;ygw,f?'gayrJhi,fi,fwkef;u
vdkopfyifay:ujyKwfusrSmpdk;&drfvdkYyg?uHhaumfyef;udkigt½l;trl;BudKufw,f
qdkwmrSefygw,f?'gayrJheifhtwGuftEÅ&m,f&Sdr,f?eifyifyef;r,fqdk&ifawmh
uHhaumfyef;ryef&vJaeygapawmh}}
[kapwempum;qdkonf/pdk;cspfuvnf;olYt"dyÜg,fESifhol/
]]at;yg?aemufudkrcl;awmhygbl;}}
[kajymonf/'gudkcifarwifhu]pdk;cspfuighpum;em;axmifw,f[?od
vm;}[k0dkif;0dkif;wdkYudk*kPf,lpGmajymavonf/
pdk;cspfrSmawmhaerxdxdkifromjzpfae&\/eifxifovdkr[kwfbl;vdkYcif
arwifhudkajymvdkYvnf;rjzpf/iguoli,fcsif;vdk½dk;½dk;cifvdkYay;wmygajym&
atmifuvnf;,kwdår&Sd/uHhaumfOD;udkwul;wucl;ay;xm[moli,fcsif;o
abmxufydkaMumif;xif&Sm;aeonf/trSeftwdkif;ajymjyefvQifar&Datmifudpö
uygvmawmhrnf/
ydkNyD;txdemwmuar&DatmifESifhywfoufvdkYyJjzpf\/ar&Datmiftjrif
rSmpdk;cspfonfcifarwifhtay:pdwf0ifpm;rI&SdaeNyD[k,lqp&mjzpfoGm;rSmao
csmonf/ckcsdefusawmhrS...
]]trSefuuhhHaumfyef;udkeifhudkay;rvdkY?[dkaumifjrifhMunfuOD;oGm;vdkY?
cifarwifhudkay;vkduf&wm}}
[kajymvdkufvdkYvnf;rjzpf/wpfa,mufudkay;cGifhr&wmeJYyJaemufwpf
a,mufudktvG,fwulvTJay;vkdufwJhvlpm;rsdK;[kxifp&mjzpfoGm;rnf/
aemufwpfckuawmhjrifhMunfudp/ö jrifhMunfonfar&Datmifudkquf
BudK;pm;awmhrSmaocsmonf/rdef;uav;wpfa,muftay:wjcm;NydKifbuf
wpfOD;ESifhtwl,SOfvk&rSmrsdK;udkpdk;cspfrvdkvm;/NyD;awmhjrifhMunfonfa[mif
zGma[mifzGmvkyfwwfwmuvGJvQifpdwf&if;aumif;oljzpf\/xdkYaMumifhjrifh

2- 108 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

MunfudkyifOD;pm;ay;vkdufawmhrnf[kpdwful;onf/cifarwifhudpöudkvnf;
at;at;aq;aq;rStrSeftwdkif;&Sif;jyawmhrnf/avmavmq,fpmar;yGJt
wGufBudKwifjyifqifrIudkOD;pm;ay;&rnf/
'DMum;xJrSmjrifhMunfESifhar&DatmifwdkYowif;udkMum;&onf/jrifhMunf
uwpf&ufrSmar&Datmifudkpum;vdkufajymonf/olYxHk;pHtwdkif;vdk&if;udk
awmfawmfESifhrajymjzpf/uHhaumfyef;wufcl;&wmrvG,fwJhtaMumif;?uHHhaumf
yifrSmtapmifh&Sdw,fvdkYowif;xGufaevdkYaMumufaMumufvefYvefYeJYcl;&wJh
taMumif;?pdk;cspfa&mufvmrStazmf&SdNyD;pdwfoufom&m&aMumif;ajym&if;u..
.
]]pdk;cspfuvJcifarwifhtwGufuhHaumfyef;vmcl;wmav?uHHhaumfOD;qdkw
muvJ&zdkYrvG,fbl;r[kwfvm;?uHaumif;vdkYESpfyGifh&SdaewmeJYta0wnfhoGm;
wm?uHhaumfyef;cl;a&mif;wJhaumifrav;awGa&mufrvmao;wmuvJuH
aumif;wJhtcsufwpfcsufyJ/'Daumifav;awGu...}}
qdkNyD;uHHhaumfyef;cl;a&mif;wJhaumifav;awGtaMumif;qufajymjyef
onf/'DurSaps;xJuyef;onfawGtaMumif;a&mufoGm;jyefonf/
ar&Datmifonftawmfav;awmhonf;cHNyD;em;axmifay;ao;onf/
aemufawmhvufudkifyk0gav;xkwf?ESmacgif;udkrodromtkyf&if;][kwfvm;?
aMomf...tif;}ponfjzifhtvdkuftxdkufjyefajymonf/jrifhMunfuvnf;tm;
wufNyD;yef;onfawGtaMumif;uaetrJom;onftaMumif;qufzdkYpum;
vrf;ajymif;onf/'DtcgrSmawmhar&Datmifqufvufonf;rcHEkdifawmhbJ...
]]jrifhMunf&,f...ajymp&m&SdvJaemufaeYrSxyfajymygvm;?ckavmavm
q,fawmhtdrfjyefNyD;ajcaxmufaq;vkduf&ifaumif;r,fxifw,f}}
]][if...bmjzpfvdkYvJ}}
]]eifacG;acs;eif;rdvmw,fxifw,f?odyfeHwmyJ}}
]]t,f...}}

2- 109 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

jrifhMunfonfolYajcaxmufoliHkYMunhf\/ar&DatmifajymwmrSefonf/
b,fbufzdeyfatmufrSmacG;acs;awGtcsyfvkdufuyfaeonf/zaemifhrSm
awmifvmayaeao;onf/
]]tJ'gygyJuGm...&SufzdkYaumif;vdkufwm?igvJqufvkdufvdkYb,f&awmh
rvJ?aemufwpfcgxyfNyD;pum;vkdufajymzdkYvJb,fjzpfEkdifawmhrvJ?ar&D
atmifuighudkawGUwmeJYNyHK;pdpdjzpfaewmuG?awmfMum[m;vTwf&ifjyóemyJ?
awmfygNyDuGm?vufavQmhvkdufwmaumif;ygw,f}}
[kjrifhMunfuolYtjzpfudkvmajymjyonf/NyD;awmh...
]]rif;uawmhcifarwifheJYtqifajyw,fr[kwfvm;}}
]]rajyygbl;uGm}}
pdk;cspfuolYt"dyÜg,fESifholajymonf/jrifhMunfu...
]][m...rjzpfEkdifwmuGm?'DuwHk;rurif;udkwpfzufowfjzpfaewmvl
wkdif;odwmyJ[m}} [kajymonf/
bmyJjzpfjzpfjrifhMunfuar&DatmifESifhywfoufNyD;qufrBudK;pm;awmh
aMumif;od&ojzihfpdk;cspftwGuftcGifhtvrf;jyefay:vmNyD[kqkd&rnf/

**************************

2- 110 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

pmar;yGJudktm;vHk;BudK;BudK;pm;pm;ajzMuonf/ajzEdkifonf[kvnf;xif
Muonf/
]]atmifwmuawmhatmifrSmyJ?trSwfawmhodyfaumif;rsmr[kwfbl;}}
[kausmfZifOD;uajymonf/usefwJhvlawGuvnf;...
]]igwdkYvJ'Dtwdkif;yJ}}
[kajymMuonf/cifarwifhuawmh...
]]iguocsFmudkodyfaMumufwm?ocsFmajz&r,fhaeYuar;cGef;pm½Guf,l
MunfhwJhtcsdefrSmvufawGawmifwkefw,f?'gayrJhar;cGef;awGupdk;cspfwGuf
jyzl;wJhykpämawGcsnf;jzpfaevdkYajzEdkifoGm;wm[?pdk;cspfuawmhigh&JUu,fwif
&SifygyJ}}
[kqdkonf/
0dkif;0dkif;u...]]at;...eifuawmhwpfoufvHk;pdk;cspfudkyJtm;udk;oGm;&rSm
ygyJ}}
[kajymawmhpdk;cspfursufESmxm;wnfwnfBuD;ESifh0dkif;0dkif;udkMunhfonf/
]]eifuaumb,folYudktm;udk;rSmvJ}}
ausmfZifOD;u0ifar;&m0dkif;0dkif;u...
]]b,folUtm;udk;&rSmvJ?udk,fhudk,fudk,fyJtm;udk;rSmaygh}}

2- 111 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]aMomf...rodygbl;?cdkudk;&mrJhae&ifawmhighudkajymaemf?tm;remeJY}}
qdkojzifh0dkif;0dkif;uolYausmudkxkao;onf/rif;oD[uawmheef;arT;udk
MunhfNyD;][J[J...[J[J} [k &,fae\/

**************************

2- 112 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

pkd;cspfonfa&wGif;aygifay:rSmxdkifaeonf/ar&Datmifjyeftvmudkapm
ifhaejcif;jzpf\/&SyftuÐstdwfxJrSmawmhpmwpfapmif&Sdaeonf/
olonfqHk;jzwfcsufwpfckudkcscJhNyD;om;jzpf\/cifarwifhudkyef;av;
wpfyGifhay;½HkeJYopömapmifhod&r,fqdkvQifobm0rus/ar&Datmifuvnf;olY
tay:vufcHEkdifaomtajctae&Sdaeonf[k,lq&onf/xdkYaMumifhar&D
atmifudkpmwpfapmifay;rnf[kpOf;pm;cJhjcif;jzpf\/
cifarwifhbufuarQmfvifhaewmawmh&Sdonf/aemufrSyJoli,fcsif;awG
uwqifhtoday;vkdufrnf[kpdwful;onf/'DvkdjzpfvmvQifcifarwifhawmh
awmfawmfpdwfraumif;jzpfrSmyJ[kawG;rdaomtcgenf;enf;awGa0oGm;\/
cifarwifhudkolrcspfEdkifwmawmhrSefonf/odkY&mwGifi,fi,fuwnf;u
cifrifvmaomoHa,mZOfuawmh&Sdaeao;onf/vHk;0ypfypfcgcgjywfjywf
awmufawmufajymypfvkyfypfzdkYawmhenf;enf;cufwmtrSefyJjzpf\/
wpfck&SdjyefwmucifarwifhudkiJhvkdufvQifar&DatmifudkvufvTwf&rnf/
'grsdK;awmhtjzpfrcHEkdif/bmyJjzpfjzpfar&DatmifvmvQifpmudkay;jzpfatmifay;
zdkYawmhqHk;jzwfNyD;om;/
odkY&mwGifolESifhar&DatmifwdkY\zl;pmonftxpftaightcuftcJ&Sdae
[efwlonf/xdkaeYuar&Datmifa&mufrvmcJh/we*FaEGaeYwkdif;vrf;avQmuf
xGufaeus?aps;udk0ifNyD;'Dvrf;twkdif;jyefvmaeus/'DaeYusrSbmjzpfvdkYrvm
ovJrod/aetawmfjrifhonftxdolapmifhaeonf/
vmr,fhvmawmhar&Datmifr[kwf/ausmfZifOD;ESifhrif;oD[wdkYjzpfae\/

2- 113 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]tHr,f...uAsmq&mBuD;u'DrSmvmNyD;pdwful;,Ofaewmudk;?uJ...vm
a[haumifvkdufcJh}}
]]b,fudkvkduf&rSmvJuG}}
]]igwdkYydkufausmfjcif;cwfzdkYcsdef;xm;wmuG?tJ'gvlvdkaevdkY}}
]][if...oef;OD;ubmjzpfvdkYvJ?raeYuajymawmh'Daumifygr,fqdk}}
]]tJ'gajymwmayghuG?'DaumifhxHk;pHtwdkif;yJ?raeYuawmh'DaeYyGJrSmb,f
vdkupm;vdkufr,f?bmnmeJY?olxGifxm;wJhqmAifay;enf;qdkwmawmiferl
emjyoGm;ao;w,f?'DreufoGm;vJac:a&m?nutvnfvGefNyD;nOfheufrSjyef
a&mufvdkYolYtazu'Dreufb,frSrxGuf&bl;vdkYtrdefYxkwfxm;vdkYwJhuGm?
tJ'gaMumifhoef;OD;tpm;0ifygay;zdkYrif;udkvkduf&Smwm}}
]][m...iguodyfrSruRrf;usifwm}}
]]vlrpHkvdkYt½HI;ay;&wmxufpm&ifawmfao;wmayghuG?aemufNyD;rif;u
jcif;vHk;xdef;wmawmhhaumif;ygw,f?vmyguGma[haumif}}
ausmfZifOD;utwif;qGJac:ojzifhuefYvefYuefYvefYygoGm;onf/cyf
vSrf;vSrf;ta&mufrSmaemufjyefvSnfhMunhfvdkufawmh'DbufudkavQmufvm
aeaomar&DatmifudkvSrf;awGUvdkuf&avonf/

**************************

2- 114 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

ydkufausmfjcif;yGJurxifrSwfbJyGJBuD;yGJaumif;jzpfoGm;\/pdk;cspfonf
odyfawmfvSwmr[kwfaomfvnf;wpfzufu½dkufcsaomcwfcsufawGudk
q,fwif&mrSmawmhtm;udk;&onf/
ESpfzufajc&nfnDaeaomaMumifhtBudwfte,fupm;Mu&onf/oHk;yGJu
pm;&mwpfyGJwpfyGJudktawmfMumatmifupm;Mu&\/ wpfyGJpDEdkifMuNyD;aemuf
qHk;yGJrSm a&ukefa&cef; upm;Mu&onf/olwdkYzufu ½IH;vkvkjzpfaeNyD;rS
pdk;cspfu,fvdkufaomjcif;wpfvHk;aMumifhoufom&m&oGm;NyD; aemufqHk;rSm
wpfrSwfwnf;jzifhuyfNyD;Edkifvkdufonf/
ausmfZifOD;wdkYrSmNyD;cJhaom csdef;yGJESpfBudrfqufwdkuf½HI;cJhNyD;ckrSEdkifojzifh
0rf;omtm;&jzpfaeMuonf/ pdk;cspfudkacgufqGJaMumf0,fauR;onf/vuf
zuf&nfwdkufonf/
reufuyifyef;oGm;aomaMumifhvm;rod/pdk;cspftapmBuD;tdyfcsifvmo
jzifhnudk;em&Drxdk;cifrSmyiftdyf&mxJ0ifcJhonf/
arS;ceJtdyfaysmfoGm;pOftdyfrufrufonf/tdyfrufxJrSmoluar&Datmif
udkpmay;onf/ar&Datmifur,l/&,fyJ&,faeonf/ pdk;cspfrvHkrvJjzpfNyD;
acG;acs;awGbmawGeif;vmrdovm;[kiHkYMunhfonf/xdktcdkufrSmyifaemufrSm
uG,fNyD;ykef;aeaomcifarwifhuar&Datmif\csdKif;Mum;rSolYvufudkvQdKxkwf
ípmudkqwfceJqGJ,lNyD;ajy;xGufoGm;onf/
pdk;cspfzswfceJvefYEdk;vmonf/ckrSowd&\/ ar&Datmifudkay;r,fhpmu
&SyftuÐstdwfxJrSm'Dtwdkif;&Sdaeao;onf/tpfrawGESrawGu oltdyf&mur
Edk;cif0wfvufptuÐsdudkvm,loGm;NyD;avQmfwwfonf/ pmudkolwdkYawGUoGm;
vQif½Iyfukefrnf/
xdkYaMumifhtdyf&mrSvl;vJxvkduf\/xdkifcHkausmrSDrSmcsdwfxm;aomtuÐs
tdwfxJuqGJxkwfonf/ig;usyfwefwpf½Guf? wpfusyfwefESpf½GufoHk;½Guf?
ta<uaphtenf;i,fomvufxJygvmonf/pmtdwfudkrawGU&awmh/

2- 115 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

olpdk;&drfoGm;onf/tpfrawGESrawGrsm;EIdufoGm;ovm;/ rjzpfEdkif/
'DtuÐsdudkoltdyfcgeD;usrScRwfvdkufwm/nBuD;rif;BuD;awmhtcef;xJb,fol
rS0ifrSmr[kwf/
jzpfEdkifwmawGpOf;pm;Munfhonf/reufuydkufausmfjcif;cwfaepOftuÐs
cRwfNyD;wdkifrSmcsdwfxm;onf/ avwkdufNyD;vGifhoGm;vdkYjyefaumufNyD;csdwf
vdkuf&wmrSwfrdonf/tJ'DrSmyJxGufusovm;/
em&DdukdMunhfawmhnq,fhwpfem&DcGJ/vufESdyf"mwfrD;,lNyD;xGufvmcJh
onf/ ydkufausmfjcif;cwfwJhuGif;xJrSm"mwfrD;xdk;NyD;&Smonf/rawGU/
]]a[h...b,folvJuG?bmvkyfaewmvJ}}
uGif;pyfem;&SdtdrfwpftdrfrSvlBuD;wpfa,mufuvSrf;atmfar;onf/
]]uRefawmfygOD;av;?pdk;cspfyg}}
]]aMomf...nOfheufaerSuGm?bmvm&SmwmvJ}}
]][kd'if;...tJ...uRefawmfreufujcif;cwf&if;ydkufqHusaysmufovm;vdkY}}
]][...rif;wdkYyGJNyD;awmhuav;awGqufcwfMuao;wmyJ?ydkufqHus
aysmufvJb,fawGUawmhrvJuG}}
pdk;cspfvufavQmhNyD;tdrfjyefvmcJh&onf/ tdrfa&mufrSaemufwpfcsufpOf;
pm;rdjyef\/ydkufausmfjcif;cwfNyD;tjyefrSmausmfZifOD;wdkYtdrfrSm0ifem;NyD;a&csdK;
Muonf/ a&csdK;umeD;rSm&SyftuÐscRwfNyD;ukvm;xdkifvufwef;ay:wifxm;cJh
onf/tJ'DrSmxGufuscJhavovm;/
'gqdkvQifawmhausmfZifOD;wdkYtdrfuvlawGawGUoGm;awmhrnf/ rawmfw
qbmpmygvdrfhqdkNyD;azmufzwfMunhfvQiftcufyJ/vlBuD;awGawGUoGm;vnf;
raumif;/ausmfZifOD;awGUoGm;vdkYvnf;rjzpf/

2- 116 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

olonfpdwfxJrSmrwifrusBuD;jzpf aeaomaMumifhESpfESpfNcdKufNcdKuftdyf
raysmfbJjzpfae&\/ reufajcmufem&DavmufxNyD;xGufvmcJhonf/vrf;
a&mufrSpOf;pm;rd\/
'DtcsdefausmfZifOD;tdyf&muEdk;rSmr[kwfao;/EId;NyD;ar;vdkYvnf;rjzpf/pm
uolYtdrfrSmuscJhwmr[kwfcJhvQifoufoufudk,fhbmomazmfaumifvkyfovdk
jzpfaernf/olYtdrfrSmuscJhw,fyJxm;/'Davmufta&;wBuD;vmar;wJhtwGuf
rouFmjzpfEdkif\/
xdkYaMumifhvufzuf&nfqdkif0ifxdkifíeHjym;ESifhvufzuf&nf pm;aomuf
&if;tcsdefjzKef;aevdkufonf/ wu,fvkdYpmudkausmfZifOD;uzGifhzwfMunhfNyD;NyD
qdkvQifawmhtrSeftwdkif;0efcHvdkuf½Hkom&Sdonf/ xdktcgolwdkYudkapmapmu
zGifh[rwdkifyif&aumif;vm;[k tjypfwifcsifwifrnf/ 'gawmh rwwfEkdif/
olYtusifhudku'grsdK;udpörSmb,folYudkrSBudKwiftodray;csif/ olYpdwful;?olY
udk,fykdifqHk;jzwfcsufESifhomvkyfcsifonf/
vufzuf&nfaomuf&if;u wpfckoGm;awG;rdjyef\/ wu,fvdkYpmu
ausmfZifOD;tdrfrSmuscJhNyD; ausmfZifOD;uvnf;zGifhzwfNyD;NyDqdkvQif'DaumifraeY
uwnf;utdrfudkvmajymrSmaocsmonf/ pmudkrawGUMuao;vdkYrsm;vm;/pm
utuÐstdwfxJuxGufusNyD;pm;yGJatmufawGbmawGa&mufoGm;vdkYvm;/
ausmfZifOD;rEdk;cifoGm;NyD; {nhfcef;xJ&SmMunfhvQifaumif;rnf[kpdwful;
&onf/olwdkYtaruapmapmEdk;wwfawmhtdrfwHcg;zGifhNyD;aeavmufNyD/
olvufzuf&nfqdkifrSxNyD;xGufvmcJhonf/ ausmfZifOD;wdkYtdrfa&SUt
a&mufwGifjcif;awmif;uav;qGJNyD;aps;oGm;zdkYxGufvmaom ausmfZifOD;wdkY
tarESifhqHkonf/
]][Jh...armifpdk;cspf?apmapmpD;pD;ygvm;}}
]][kwfuJh?ausmfZifOD;Edk;NyDvm;a':a':}}

2- 117 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]rif;oli,fcsif;ub,fwHk;ursm;'Dtcsdefxzl;vdkYvJ?udpö&Sd&ifawmh0if
omEId;vkdufawmh}}
[kajymNyD;xGufoGm;onf/
pdk;cspftdrfxJ0ifonf/b,folrSrEdk;Muao;/
pdk;cspfonf{nhfcef;xJrSm[dk[dk'D'Dvkduf&Smonf/ qufwDcHkawGatmuf?
pm;yGJatmufiHkYMunfhonf/ rawGU/ a&'D,dkuufqufwifxm;aompm;yGJyku
av;atmufudkikHYMunhfaewkef;...
]]a[haumif?bmvkyfaewmvJ}}
qdkaomausmfZifOD;toHudkMum;vdkuf&ojzifhvefYoGm;\/pdk;cspfrSmukef;
ukef;uGuGBuD;jzpfae\/olu&Suf&,f&,fNyD;rSx&yfvkdufonf/
]][dk[m...uGm?raeYu'DrSm[dkOpömrsm;usaecJhovm;vdkY}}
]]bmvJ?pmwpfapmifvm;}}
]][m...[kwfw,f?rif;awGUxm;vm;}}
]]at;...awGUw,f}}
pdk;cspfuausmfZifOD;udktuJcwfonf/odyfxl;xl;jcm;jcm;r[kwfaom
rsufESmxm;udkawGU&onf/pmudkzGifhzwf&ao;[efrwl/xdkYaMumifh...
]]at;uGm?tJ'Dpmuta&;BuD;w,f?igwdkYtaz&JUpmuG}}[kNzD;vkdufonf/
ausmfZifOD;rsufarSmifukyfvdkufNyD;...
]][m...tJ'gqdk&ifawmh'Dpmudkrif;wdkYtarrjrifapeJY?awGUoGm;vdkYuawmh
rdk;rD;avmifrSmyJ?rif;wdkYtazuvJ'Dt½G,fBuD;a&mufrS &nf;pm;pma&;&w,f
vkdY}}
]]bm...a[haumif?rif;pmudkzwfNyD;NyDaygh}}
2- 118 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

ausmfZifOD;u&,fvdkufNyD;...
]]at;av?pmay:rSmvdyfpmvJwyfrxm;awmhb,folYpmrSef;od&atmif
azmufzwfMunfh&wmayghuGm?uAsmq&mvdkYrajym&bl;?pmom;awGuodyfrd
wmyJ?'Dpmudkzwf&wJhb,frdef;uav;rqdkjyefrcspfbJaeEdkifrSmr[kwfbl;}}
pdk;cspf&SufoGm;onf/NyD;rS...
]]at;av?rif;odoGm;NyDqdkawmhvJNyD;a&maygh? wjcm;vlawGudkawmh
avQmufrajymygeJYuGm?NyD;awmhtJ'Dpma&mighudkjyefay;avuGm}}
]]jyefay;vdkYr&awmhbl;?oufqdkifwJhvlqDydkYvkdufNyD}}
]]bm...b,folYqDudkvJ}}
]]pmxJrSmarvdkYrif;nTef;xm;wJholqDudkaygh? tJ'graeYuyJ0dkif;0dkif;u
wqifhay;ckdif;vdkufNyD}}
]]b,folYqDay;ckdif;wmvJ}}
]]b,fol&Sd&rvJuGm?tlaMumifaMumifvkyfaejyefNyD?cifarwifhqDudkaygh}}
]]bm...cifarwifh}}
pdk;cspfwpfukd,fvHk;xlyloGm;onf/ tjzpftysuf udkvnf;csufcsif;o
abmaygufvdkufonf/pmxJrSmoluar&Datmifudk]ar}[koHk;EIef;xm;onf/
'gudk ausmfZifOD;u ]ar}qdkwm cifarwifhudk qdkvdkwmyJ[k twyfpGJNyD;
pmudkcifarwifhqDydkYckdif;vdkufjcif;yifjzpfav\/
]][m...rif;...rif;?bmawGavQmufvkyfwmvJ}}
pdk;cspfuxdyfxdyfysmysmajymawmhausmfZifOD;u...
]]pdwfrylprf;ygeJYuGm?cifarwifhurif;udkpdwf0ifpm;aew,fqdkwmtod
omBuD;yg? rdef;uav;rdkYomolYzufupNyD;zGifhrajymwm}}
2- 119 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]r[kwfao;ygbl;uGm}}
]]a[haumif?&SufraeeJY?rif;bmomqdk&if[dkpOf;pm;'DpOf;pm;eJYawmfawmf
eJYpmay;jzpfrSmr[kwfbl;? 'gaMumihfigwdkYu0ifulnDay;&wm?igwdkYudkaus;
Zl;awmifwifoifhw,f}}
pdk;cspfrSmbmjyefajym&rSef;rodatmifjzpfae\/ ausmfZifOD;udkai;aMumif
NyD; Munhfaerdonf/ OD;aESmufxJrSmawmhtawG;awG ½IyfaxG;ayGvDaeonf/
xdkpOfrSmyifrif;oD[?0dkif;0dkif;ESifheef;arT;wdkYtdrfay:wufvmonf/
0dkif;0dkif;u...
]]tHr,f...udk,fawmfacsmu'grsdK;awmhw,f0D&d,aumif;ygvm;}}
]]rif;tdrfudkigwdkYa&mufcJhNyD;NyDuG?tjyifxGufoGm;NyDqdkvdkY'DrSm&SdrSmyJqdk
NyD;vkdufvmwm}}
rif;oD[uajymonf/eef;arT;uvnf;...
]]tm;vHk;vlpHkawmhydkaumif;wmaygh[}}
pkd;cspfonfckajymaewmolYudpör[kwfovkda,mifcsmcsmBuD;jzpfae\/
0dkif;0dkif;u...
]]uJ...owif;aumif;ygw,fa[h?tHr,f'gawmifaumifrutcsdef,lpOf;
pm;yg&aptHk;?bmnmeJYtdkufwifcHaeao;w,f?igu'DvleJY'DvlbmpOf;pm;ae
p&mvdkvJ?0rf;omp&m&Sd&ifvJapmapm0rf;omygapvm;vdkYwkdufwGef;awmhrS
pmjyefa&;ay;vkdufwma&mh}}
[kpdk;cspfudkpmwpfapmifvSrf;ay;onf/pdk;cspfonfxdkpmudkw&m;½Hk;rSydkY
vkdufaomqifhac:pmudkvufcH&awmhrSmuJhodkYwHkYqdkif;aeonf/
]][...b,fvdkjzpfwmvJ?,lyg[}}

2- 120 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]rif;uvJckrS&SufaejyefNyD?rdef;uav;bufu&SufzdkYvnf;xm;ygtHk;}}
oli,fcsif;awGtjrifrSmawmhpdk;cspfonf½kwfw&ufjzpfay:vmaomudpö
aMumifh0rf;omvHk;qkdYNyD;a,mifwda,mifcsmjzpfaewm[kxifonf/tm;vHk;od
ukefvdkY&Sufaewm[kvnf;,lqonf/
]]uJ...a&mhav}}
0dkif;0dkif;upmudkpdk;cspfvufxJxnhfay;vkdufonf/pmtdwfay:rSmiSufu
av;ESpfaumif,SOf wGJysHaeyHk½dkufESdyfxm;onf/ pdk;cspfonfpmtdwfudkai;
aMumifMunfhae\/
]]a[haumif?pmudkzwfMunhfavuGm}}
rif;oD[uavmonf/pdk;cspfurwkefrvIyf/
]]rif;rzwf&ifigzwfjyr,fay;}}
ausmfZifOD;upmtdwfudkvSrf;qGJrnfjyKonf/eef;arT;u...
]][Jh...eifeJYbmqdkifvdkYvJ?um,uH½SifolYbmomzwfyapaygh?uJ...pdk;cspf
zGifhzwf[m?NyD;&ifigwdkYudkajymjy}}
]]tdrfa&mufrSzwfr,f}}
[kajymNyD;xxGufvmcJh\/ usefcJhwJhvlawGuawmhawmfawmf&Sufwwf
wJhaumif[kajym&if;&,farmaeMuayvdrfhrnf/
tdrfa&mufawmhpmudkqGJqkwfypfvkdufrnf[kpdwful;ao;onf/qGJqkwf
vkduf½HkeJYaum?txJrSma&;xm;wJhtaMumif;jcif;&mawGuysufjy,foGm;rSmwJh
vm;/
pmudkpm;yGJay:ypfwifxm;vkdufonf/ bmvkyf&rvJ/ckcsdefrSmawmhbmrS
vkyfvdkYr&/vrf;ay:ajy;xGufNyD;]r[kwfbl;?r[kwfbl;}[katmfvdkufcsifonf/

2- 121 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

pm;yGJay:upmudkvSrf;,lvdkufjyefonf/ 'DpmudkrzwfbJxm;jcif;jzifh
jyóemajyvnfp&mtaMumif;r&Sd/ ckudpöudk&ifqdkifzdkYtwGufyxrajcvSrf;
rSmpmudkazmufzwfvdkufzdkYyifjzpf\/
pmtdwfudkazmufonf/ tjymEka&mifpm½GufudkjzefYvkdufonf/
]]pdk;cspf
tcsdef,lNyD;pOf;pm;&ifvnf;'DtajzyJ&rSmyJqdkwmtaotcsmrdkYtjrefqHk;
pmjyefvkdufygw,f? trSeftwdkif;0efcH&&ifightwGufawmheifh&JUpm[maemuf
usvdkYawmifaeao;w,fvkdYxifrdygw,f? eifrar;cifuwnf;uigajzcJhNyD;
om;yg pdk;cspf&,f/
eifhudkigodyfcspfygw,f/
ar}}

**************************

2- 122 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]trfpD ukrÜPD}utvGefpnf;urf;wif;usyfonf/ owfrSwfxm;aom


tvkyfcGifpnf;urf;udk twdtusvkdufemMu&onf/ xdkYtjyif ukrÜPDolaX;
a':cifarwifh\EIwfrStcgtm;avsmfpGmxGufay:vmaompnf;urf;csufrsm;
udkvnf;vdkufemzdkYwm0ef&Sd\/
(Oyrm...[dkwpfcgjzpfcJhovdk½Hk;cef;xJrSm uHHhaumfyef;ryef&?,lrvm&qdk
wmrsdK;/)
a':cifarwifhonfrsufESmxm;tvGefwif;onf/ 0efxrf;awGESifhquf
qH&mrSm&Sif;&Sif; jywfjywfajymqdkwwfonf/ olNyHK;&,fwmudkawGU&cJonf/
tvkyfudpöESifhywfoufítavQmhay;vkdufavsm&rnfhyk*¾dKvfrsdK;ESifhqufqH&m
rSmawmifcyfwnfwnfcyfrSefrSefajymqdkavh&Sd\/
½Hk;cef;xJrSmqdkvQifol&SdaewJhtcsdefrSm0efxrf;rsm;onfausmif;tkyfBuD;
a&SU a&mufaeaomausmif;om;ausmif;olrsm;vkdNidrfukyfaeMu&\/olql
wmBudrf;wmudkrcH&zl;aom0efxrf;[lí napmifhtbdk;BuD;wpfa,mufom&Sd
\/ twGif;a&;rSL;rav; qdkvQifwpfaeYtenf;qHk; wpfcgavmufawmht
aigufcH&wwf\/
'DvdktajctaersdK;&Sdaomfvnf;ukrÜPD0efxrf;awGupGefYcGmoGm;jcif;rsdK;
r&SdbJpGJpGJNrJNrJvkyfMuonf/ taMumif;uawmha':cifarwifh\twGif;pdwfo
abmxm;rSefuefaMumif;odMuaomaMumifhjzpf\/
aemufwpfcsufuawmhvpmaumif;aumif;&jcif;ESifhwjcm;tcGifhta&;
awGvnf;&&SdaeMuaomaMumifhjzpf\/ESpfywfvnfqkaMu;tjyifvkyfief;wpf
ckatmifjrifwJhtcgtxl;qkaMu;qdkwm&ao;onf/0efxrf;rsm;\usef;rm
a&;?vlrIa&;udpöawGudkvnf;*½kwpdkufaqmif½Gufay;wwfonf/

2- 123 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

xl;jcm;wmwpfckuawmh a':cifarwifhonf wpfpHkwpfcktvkdruswJh


tcg wpf½Hk;vHk;udk acgif;razmf&Javmufatmif qlylBudrf;armif;wwfonf/
b,folrSwkwfwkwfrvIyf&JMu/ xdkYaemuftwefMumwJhtcgrSmawmh0efxrf;
tm;vHk;twGufvufzuf&nfodkY r[kwf tat;ykvif;rsm;a&muf&Sdvmwwf
jcif;yifjzpfav\/

**************************

2- 124 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]attD;udkausmfa&mufaeaygw,frr}}
twGif;a&;rSL;rav;uvmajymonf/
]]at;?vTwfvdkuf}}
cPtMumwGif qHyifpkwfzGm;? t0wftpm; royfr&yf0wfxm;aom
vl½G,fwpfa,muf0ifvmNyD;pm;yGJa&SUrSm&yfonf/
]]xdkifav?armifausmf}}
[kcifarwihfu cGifhjyKawmhrSvufxJrS puúLvdyfBuD;udkpm;yGJay:wifNyD;
ukvm;xkdifrSm0ifxdkifonf/
]]uJ...ajymygtHk;tajctae}}
]][kwfuJh?rrajymwJhajruGufudk uRefawmfpHkprf;MunhfNyD;ygNyD?ajruoHk;
{uavmufus,fygw,f}}
cifarwifhuacgif;ndwfonf/armifausmfuqufvufí...
]]tJ'DajruGufu [dkt&if'kwd,urÇmppfrjzpfcifwkef;ujrefrmolaX;
wpfa,mufydkifcJhwmyg?aysmfyGJpm;xGuf&iftoHk;jyKzdkYvdkYod&ygw,f?tJ'DolaX;
uppftwGif;rSmqHk;oGm;ygw,f?tJ'Dae&mu[dkt&ifuawmfawmfacgifNyD;vl
ae&yfuGufeJYvnf;odyfreD;awmhwefzdk;vJr&SdvSygbl;?'gaMumifholaX;&JUtarG
qufcHolawGuvJpdwfr0ifpm;awmhbJypfxm;cJhwmyg}}
]]tif;...qufajymygtHk;}}

2- 125 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]][dkt&ifuvcpm; NcHapmifhwpfa,muf&Sdygw,f? aemufydkif;tquf


toG,fjywfoGm;wJhtcgrSmNcHapmifhutJ'Dajray:rSm[if;oD;[if;½Gufpdkufcif;
vkyfNyD;toufarG;ygw,f?aemufolYom;orD;awGtdrfaxmifcGJwm&,f?aqGeD;
rsdK;pyfawGvma&muftajccswm&,faMumifhtJ'Dtem;wpf0dkufrSmwJtdrfpkawG
jzpfvmygw,f}}
]]tJ'DtaMumif;awGrif;b,fvdkvkyfodovJ}}
[kcifarwifhupum;axmufvkdufonf/
]]'Dvdkyg?NcHapmifhBuD;uckxd&Sdaeygao;w,f? touf&Spfq,fausmfudk;
q,feD;yg;&SdaeygNyD?olajymjyvkdYod&wmyg}}
]]ydkif&Sif&JUtquftEG,fawGuaum}}
]]NcHapmifhtbdk;BuD;qDu&wJhtcsuftvufawGuwqifhpHkprf;vkdufawmh
tJ'DolaX;rSm om;wpfa,mufyJ&SdcJhw,f? olYrSmom;wpfa,muforD;wpf
a,muf&Sdw,f? om;utif;pdefrSmaew,f? 0efxrf;yJ? orD;uawmholYtdrf
axmifeJYtwl'dkufOD;rSmaeygw,f}}
armifausmfaqmif½Gu fxm;yHkrSmpdwfauseyfp&myifjzpf\/ ckvdkudpörsdK;
awGrSmtarGqufcHoludk&Sm&wmtawmfrvG,fulaomudpöjzpf\/
]]'gqdktJ'DESpfa,mufu'DajruGufudktarGqufcHydkifcGifh&SdolawGaygh?ol
wdkYeJYrif;awGUNyD;NyDr[kwfvm;}}
]][kwfuJh?uRefawmf'dkufOD;txdvkdufoGm;ygw,f?'DajruGufay:rSmtdrf
&mpDrHudef;vkyfr,f?olwdkYvJtxdkuftavsmu ftusdK;cHpm;cGifh&Sdr,fvdkYajym
jyawmholwdkYu0rf;omtm;&yJvufcHMuygw,f?tarGxdef;vufrSwf&zdkYudkvJ
uRefawmfwdkYuyJvdkufpDpOfay;r,fvdkYajymcJhygw,f}}
]]vuf&Sdajray:rSmaeaewJhvlawG&JUoabmxm;uaum}}

2- 126 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]NcHapmifhtbdk;BuD;uwqifhwD;acgufMunfhawmhwJtdrfpkuvlawGuvJ
oifhawmfwJhavsmfaMu;&&ifz,fay;r,fvkdYod&ygw,f}}
]]olwdkYub,favmufavmufvdkcsifw,fvdkYcefYrSef;ovJ}}
]]wpftdrfaxmifudk ig;odef;avmuf&&if jzpfEdkifw,fvkdY Mum;&ygw,f?
tJ'g}}
]]ajcmufodef;pDay;r,fvkdYajymvkduf}}
]]cifAsm?[dk...uRefawmfwpfckwifjyyg&ap?'Dae&muodyfNyD;zGHUjzdK;ao;wJh
ae&mr[kwfao;bl;cifAs? tusdK;tjrwfuodyfaocsmwmr[kwfbl;?tJ'D
avmufay;r,fqdk&if}}
cifarwifhu rsufvHk;wpfcsufvSefMunhfvdkufonf/ armifausmfajym
vufppum;&yfoGm;\/NyD;rS...
]][kwfuJh? rr ajymwJhtwdkif;uRefawmfajymjyvkdufyghr,f}}
xdkYaemufarmifausmfupuúLvdyfBuD;udkjzefYícifarwifha&SUrSmcsjyNyD;...
]]'guajruGufay:utaetxm;udkyHkMurf;qGJxm;wmyg?wJtdrfpkawGu
'DrSm?vrf;rBuD;ua[m'D[m?tJ...'guaps;bufudkxGufwJhajreDvrf;uav;}}
cifarwifhuajryHkMurf;udkpdwf0ifpm;pGmMunhfaeonf/
xdkYaemuf...
]]rif;&JUyHkurjynfhpHkao;bl;}}qdkNyD;aqmhyifwpfacsmif;udk,lonf/
ajryHkay:&Sdwpfae&mudkaxmufjyNyD;...
]]ajreDvrf;uav;&JUab;?a[m'Dae&mavmufrSma&wGif;ysufBuD;wpfck
&Sdw,f?tJ'Dab;rSmuHHhaumfyifBuD;wpfyif&Sdw,f?[kwfvm;}}

2- 127 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

armifausmfrsufvHk;jyL;oGm;\/b,fwHk;ursm;oGm;Munfhxm;vdkufyg
vdrfh?odyfracsmifbl;[kawG;&if;...
]][kwf...[kwfuJh?&Sdygw,f?uRefawmfuvrf;eJYtdrfawG&JUtaetxm;udk
yJt"duwifjyxm;wmyg?tJ'Da&wGif;eJYuHhaumfyifuodyfta&;rBuD;ao;bl;
xifvdkY}}
]]bmjzpfvkdYta&;rBuD;&rSmvJ}}
cifarwifhujzwfajymonf/ olYavoHuenf;enf;qwfoGm;\/ armif
ausmfvefYoGm;NyD;...
]]aemufudkuRefawmf*½kpdkufyghr,f}}
[ktjrefajymvkduf\/cifarwifhuavoHudkjyefavQmhNyD;...
]]xm;ygawmh? wpfcgwavusawmhtao;tzGJvdkYxifwmuvJta&;
BuD;csifBuD;aewwfw,fqdkwmrSwfxm;aygh}}
]][kwfuJh}}
]]uJ ...'Dawmh ... 'Dya&m*sufudkrif;yJtptqHk;wm0ef,lvkyf&r,f?
rif;vuf&SdudkifaewJhqdkufudkcifvJh0if;udkvTJay;vkduf?rif;uawmh'Dudpöwpfck
wnf;udkyJzdzdpD;pD;tm½Hkpdkufayawmh? ½Hk;udkavQmufzdkYudp?ö [dkarmifESrtwGuf
tarGqufcHcGifhavQmufzdkYudpöawGudk Oya'tusdK;aqmifOD;armifarmifat;eJY
wdkifyifNyD;vkyf?[kwfNyDvm;}}
]][kwfuJhcifAs}}
Armifausmfonf t&ufBudKuf wwfwmuvGJvQif tvGefawmfaom
tif*sifeD,mav;wpfa,mufjzpf\/ t&ufaomufwmuawmholY&JUudk,fydkif
vGwfvyfcGifhjzpf\/tvkyfudkxdckdufavmufatmif aomufjcif;r[kwfojzifh
cGifhvTwfxm;&\/tvkyfcsdeftwGif;rSmawmhaomufcGifhrjyK/

2- 128 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]uRefawmfhudkcGifhjyKygtHk;}}
armifausmfx&yfvkdufonf/cifarwifhuvufumjyvkdufNyD;½Hk;wGif;
ajymw,fvDzkef;jzifhaiGpm&if;rSL;qDqufonf/
]]armifausmfhudkaiGig;axmifxkwfay;vdkufyg?
r[kwfbl;?uRefr&JUtoHk;pm&if;xJxnfhvdkuf}} zkef;csNyD;aemuf...
]]uJ ... armifausmf? rif;aiGpm&if;rSL;qDuaiGig;axmifxkwfoGm;}}
]]bm...bmtwGufvJrr}}
]]rif;odyfyifyef;oGm;NyD?'Dnaepm;aomufqkdifwpfqdkifqkdifrSmoGm;tem;
,lvdkufaygh}}
armifausmfacgif;ndwfNyD;vSnfhxGufrnftjyK/]]aMomf...odyfvnf;rvGef
apeJYtHk;aemf? ckcsdefrSm oGm;wpfacsmif;pdkuf&wJh p&dwfuenf;wmr[kwfbl;}}
armifausmfwGefYceJjzpfoGm;\/wpfcgu oli,fcsif; r*FvmaqmifnrSm
aomufwmenf;enf;rsm;oGm;onf/ tdrftjyefacsmffvJNyD; a&SUoGm;wpfacsmif;
usdK;oGm;ojzifhjyefpdkufcJh&wmudk &nfñTef;vdkufjcif;jzpfaMumif; odvkduf\/
rvG,fbl;?oltukefodaewmyJ[kawG;vdkufrd\/
armifausmfxGufoGm;NyD;aemuf cifarwifhajryHkMurf;udkwpfcgxyfMunfh
vdkufonf/apmapmuolaqmhyif ESifhjcpfxm;aomae&mudkawGNyD;pdkufMunhf
aeonf/t0dkif;oP²mefav;wpfckESifhab;wGifa'gifvdkufrsOf;av;ESpfaMumif;
jcpfxm;aomopfyifoauFwyHkav;wpfck/
'gawGuodyfta&;rBuD;bl;xifvdkYyg...wJh/

*********************

2- 129 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

olwdkYwpfzGJUvHk;pmar;yGJatmifMuonf/pdk;cspfujrefrmpm*kkPfxl;ygo
nf/ausmfZifOD;uocFsmygonf/rif;oD[0dkif;0dkif;ESifheef;arT;wdkYu½dk;½dk;yJatm
ifonf/
xl;jcm;wmuawmhcifarwifhjzpf\/olupmawmfwJhpm&if;xJrSmrygcJh/
wu,fvkdYpmar;yGJuscJh&ifawmiftHhMoMurSmr[kwf/ckawmhcifarwifhu*kPf
xl;ESpfckawmifygonf/ocFsmESifh½lyaA'/
0dkif;0dkif;wdkYuajymremqdkremjzpfaomaMumifh...
]]xifawmifrxifbl;[,f?eifuusdwfBudK;pm;cJhwmayghav}}
[kajymonf/cifarwifhu...
]]igvJrarQmfvifhygbl;?udk,fhbmomvJtHhMow,f?wpfckawmh&Sdw,f[m?
igpmnHhwmudkpdk;cspf uodyfoabmrusbl;xifwmeJYt&rf;BudK;pm;vdkufwm
yg}}
[kjyefajymonf
atmifpm&if;xGufwJhaeYu olwdkYwpfzGJUvHk;NrdKUxJxGufpm;MuaomufMu
NyD;½kyf&Sif0ifMunhfMuonf/
½kyf&Sif½HkxJ0ifMuawmh rdef;uav;oHk;a,mufua&SUu0ifonf/olwdkY,l
xm;aomcHkeHygwf\ twGif;buftpGefqHk;rSm eef;arT;uxdkifonf/NyD;awmh
0dkif;0dkif;/'DbufrSmcifarwifh/

2- 130 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

pdk;cspfuaemufqHk;rSvkdufvmonf/ ckyHktwdkif;qdkvQifpdk;cspfu'Dbuf
tpGefqHk;rSm xkdifrnfhoabmjzpf\/ odkY&mwGifusdwfNyD; wdkifyifxm;onfh
twdkif; 'DbuftpGefcHkESpfcHkrSm ausmfZifOD;ESifh rif;oD[wdkYt&if0ifxdkifvdkuf
onf/ xdktcg twGif;buf&Sd cifarwifhab;u wpfcHkom vGwfawmhonf/
]][dkbufwdk;avuGm}}
[kpdk;cspfuajymonf/ausmfZifOD;u...
]]&SufraeygeJYuGm?oGm;xkdifprf;yg}}
qdkNyD;pdk;cspfvufudkqGJícifarwifhab;cHkrSmxdkifckdif;onf/NyD;awmh
eef;arT;udkvSrf;ajymonf/
]]eef;arT;?eifutpGefqHk;cHkrSmrxdkifoifhbl;? awmfMumeifhab;rSmukvm;
BuD;wpfa,mufvmxkdif&ifcufaer,f?eifeJYigeJYae&mvJ&atmif}}
eef;arT;u...
]]rvJcsifygbl;?rif;oD[em;rSmigrxdkifcsifbl;}}
]]bmjzpfvdkYvJ[?'DaumifutD;aygufwwfvdkYvm;? vmyg[?ae&mvJ&
atmif?ig0dkif;0dkif;em;rSmxkdifcsifvdkYyg}}
]]bmajymw,f}}
0dkif;0dkif;uvSrf;atmfonf/
]][kwfw,f[?'grS½kyf&SifjyvkdYarSmifaewkef;...t[d}}
]]ausmfZifOD;aemfyg;usdK;csifvdkYvm;}}
]][m...igajymwmu arSmifaewkef;eifhaeMumaph awGckd;pm;r,fvdkYajym
rvdkYyg[}}

2- 131 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

½kyf&SifNyD;vdkYxGuf vmMuawmh]½kyf&Sifjyaewkef; pdk;cspfueihfvufudkvm


udkifao;vm;}[keef;arT;uwdk;wdk;ar;onf/cifarwifhu...
]]vmudkifzdkYaeaeomomolYab;rSmig&Sdw,fvdkYawmifxif&JUvm;rodbl;?
ausmfZifOD;bufyJ vSnfhvSnfhNyD;pum;ajymaewmyJ? ighudkpum;av;wpfcGef;
awmifrajymbl;? iguaeMumaphauR;wmawmif [ifhtif;vdkYwpfcGef;yJajym
w,f}}
]]'Daumifuodyf&SufwwfwmeifvJodom;yJ}}
[k0dkif;0dkif;uazsmifhzsonf/
]]rif;uvJuGm?cifarwihfudkpum;av;bmav;awmifvSnfhrajymbl;}}
]]rif;eJYigae&mcsif;vJvdkufcsifw,fuGm}}
[krif;oD[wdkYausmfZifOD;wdkYutm;rvdktm;r&ajymonf/pdk;cspfuawmh
ol'ku©eJYol/

**************************

2- 132 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

pdk;cspfuolpdwful;xm;wJhtwkdkif;wuúodkvfrSmjrefrmpmt"du,lonf/
ausmfZifOD;ESifhrif;oD[wdkYu½lyaA't"du/ 0dkif;0dkif;ESifheef;arT;wdkYupD;yGm;
a&;wuúodkvfwufonf/ cifarwifhutrSwfaumif;ojzifhpufrIwuúodkvf
wufcGifh&onf/oluAdokumynmoifrnf[kqdk\/
]][m;..[m;...eH&Huyfpmapmif vkyfwkef;u rsOf;aMumif;awmifajzmifh
atmifrqGJwwfwJhvluAdokumvkyfr,fwJh? eifqGJwJhtdrfyHkpHqdk&ifawmfawmf
&,f&rSmyJ?Murf;cif;eJY rsufESmusufrSm;qGJrdwmwdkY? ajcmufxyfwdkufyHkpHrSm
avSum;rxnfhrdwmwkdYjzpfrSmusdef;aow,f}}
[kausmfZifOD;u[m;onf/ cifarwifhuvnf;jyefvnfacsyonf/
]]eifwdkYuaumbmxl;vJ? rSefbDvl;udktcHk;eJYtcGufrcGJwwfwJhrif;oD[
u½lyaA',lr,f? t0ufom;rSmb,fESpfusyfom;&SdrSef;awmifrodwJheef;arT;
upD;yGm;a&;wuúodkvfwufr,fwJh? tif;pdk;cspfyJaumif;w,f? ol0goemyg
wmeJYol,lwJhbmomeJYtHudkufyJ}}
]]at;yg?at;yg?eiftwGufawmhpdk;cspfvkyforQraumif;wmbmrSr&Sdbl;?
pdk;cspfygwJhcsD;awmifacsmuvufulvfzDeJYwlw,fvkdYajymr,fh[mrsdK;}}
rif;oD[ujyefESufonf/
pdk;cspfuawmh a&SUqufNyD; b,fvdkpcef;oGm;&rSef; rodatmifOD;aESmuf
ajcmufae&\/ cifarwifh udktjzpfrSeftwdkif;&Sif;jyzkdY tBudrfBudrfpdwful;cJh
onf/odkY&mwGifajymrxGuf/
cifarwifhonfpdk;cspfuolYudkwu,fcspfwm[k,HkMunfaeonf/ pdk;cspf
\tcspfudkydkifqdkifcGifh&aomaMumifh tvGef0rf;omauseyfaeonf/ pdk;cspfu
wjcm;vlawGvdk rMumcPawGUcGifh awmif;wmrsdK;rvkyf½Hkr ua&Smifz,fz,f
vkyfaeovdkawmifxif&onf/'gudkvnf;cifarwifhutjypfrjrif/ pdk;cspfu
£ajE´BuD;vkdYyg[kBuHzef*kPf,lcsifao;onf/

2- 133 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

rsm;aomtm;jzifhawmhESpfa,mufcsiff;awmifqHkavhodyfr&Sd/ oli,fcsif;
awGtm;vHk;qHkrdawmhrSyifawGUMuwmrsm;onf/ xdktcgrsdK;wGif cifarwifhu
pdk;cspf\rsufESmudkomt&dyfwMunfhMunfh&Sdae\/olawmfawmfcspf&SmaMumif;
pkd;cspfodonf/
xdkYaMumifhvnf;ypfypfcgcgrvkyf&ufatmifjzpfae&\/cifarwifhudkcspf
olwpfa,mufvdkvHk;0rcspfEdkifwmrSefonf/odkY&mwGifoli,fcsif;wpfa,muf
vdkawmhcifrifqJjzpf\/
trSeftwdkif; odoGm;vQifcifarwifhb,favmuf&SufvkdufrvJ/ b,f
avmufcHpm;&rvJ/cifarwifhpdwfxdckdufoGm;rSmudkawmholpdk;&drfonf/pdk;cspf
\tjzpfrSma&m*guRrf;aeNyDjzpfaMumif;vlemudkzGifhajym&rSmcufaeaomq&m
0efwpfa,mufvdkygyJ/

**************************

2- 134 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

ar&DatmifESifhwpfcgqHkwkef;u...
]]uGef*&ufusLav;&Sif;pdk;cspf}}
[kar&DatmifuEIwfqufonf/
]]bmtwGufvJ}}
pdk;cspfjyefar;rd\/
]]yxrwpfcku jrefrmpm*kPfxl;ygwJhtwGuf? wdkYwpfNrdKUe,fvHk;rSm
pdk;cspfwpfa,mufyJ jrefrmpm*kPfxl;&wm? jrefrmpmu *kPfxl;xGufzdkY
rvG,fbl;av?aemufwpfckuawmhcifarwifhtwGufyJ}}
]]cifarwifh}}
]][kwfw,fav? cifarwifhuodyf½dk;om;wm? pdk;cspfeJYvkdufzufnDyg
w,f?aemufNyD;pdk;cspfvdkvlrsdK;eJYqHkqnf;cGifh&wmvJcifarwifhuHaumif;wmyJ
aygh}}
]]aus;Zl;wifygw,f}}
[kpdk;cspfajymvdkuf&onf/ olYavoHxJrSm? olYrsufESmay:rSm rcsdwifuJ
[efyefawGrsm;ay:vGifaervm;[kvnf;pdk;&drfvkdufrdao;onf/
'DMum;xJrSmwpf&ufawmh cifarwifhu a&arT;awG qGwfvmonf/
pkd;cspfu ]a&arT;eHY&w,f} [k vTwfceJ ajymrd\/ cifarwifhu ...
]][kwfw,f?igqGwfvmwmav?rarT;bl;vm;}}
2- 135 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]a&arT;ygqdkrS?arT;awmharT;wmaygh?'gayrJh}}
]]bmjzpfvJ?eifrBudKufbl;vm;}}
]]teHYupl;vGef;w,f}}
]]igvJa&arT;odyfrBudKufygbl;? 0dkif;0dkif;wdkYu twif;qGwfay;vkdufvdkY?
eifrBudKufbl;qdk&ifigaemufudka&arT;roHk;awmhbl;aemf}}
]]eifhoabmygyJ}}
]]'geJYeifoeyfcg;aumBudKufvm;[if}}
rBudKufbl;ajymvkdYrjzpfojzifhacgif;ndwfjyvkduf&\/
]]'gqdkigaemufudkoeyfcg;yJvdrf;awmhr,faemf}}
]]oabmyJ}}
wu,fawmhpdk;cspfonfa&arT;eHYudkrBudKufolwpfa,mufawmh r[kwf/
oif;oif;uav;qdkvQifBudKufonf/tck[mupl;pl;&S&SBuD;/ OD;,lEGwfqdkifu
0,fvmwmvm;rod/bmyJjzpfjzpfa&arT;eHYudk&vQifar&Datmif udkowd&oGm;
apNyD;pdwfxJrSmrcHcsdrcHomjzpf&\
'DvkdeJYyJtajctaeZmwfarsmae\/tjzpfrSefudkzGifhrajymjzpfbJtcsdefawG
omMumvmonf/ ta<u;wifcHae&wJh vlwpfa,mufvkd wpfvNyD;wpfv
0efxkyf0efydk;uydkíav;vHvmaeavonf/

**************************

2- 136 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

'DMum;xJrSmxl;jcm;wJhjzpf&yfawGuawmh...
ausmfZifOD;u0dkif;0dkif;udkpmay;onf/'DvkdjzpfvmEdkifw,fqdkwmtm;vHk;
ucefYrSef;cJhNyD;om;jzpf\/ i,fi,fuwnf;utwlaeMu?oHa,mZOfvnf;
&SdcJhMuolawGudk;/ 'Dudpöudk,fhbmomr&Sif;bJ 0dkif;0dkif;u &SnfNyD; olYtazudk
oGm;wkdifonf/
tazvkyfwJhvlu...
]]orD;vnf;wuúodkvfawmifpwufaeNyDyJ? 'DvkdudpörsdK;vli,fcsif;ajz
&Sif;wmaumif;ygw,f? udk,fvufrcHEkdif&ifvnf;yGifhyGifhvif;vif;ajymvkduf
aygh}}
[kqdkaomfvnf;r&/ 'DaumifhudkrSwfavmuf om;avmufatmifvkyf&rS
auseyfr,fqdkNyD;ausmfZifOD;tazudkoGm;wdkifay;&r,f[ktwif;tusyfta&;
qdkonf/
xdkYaMumifholYtazvnf; ausmfZifOD; wdkYtdrfbufxGufoGm;\/ bmawG
jyóemjzpfovJrod/ vlBuD;csif;ygqufNyD;Nidukefovm;yJ/ ESpfem&Dausmf
ausmfavmufMumrSjyefvmonf/rsufESmuodyf&Tif&Tifvef;vef;r&Sd/
]]tazajymom;yJ?udk,fhudpöudk,f&Sif;oifhw,fvdkY}}
]]tckbmjzpfvdkYvJ}}
wkdifwkef;uolyJwkdifNyD;ckrSpdk;&drfwBuD;avoHjzifhar;onf/

2- 137 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]bmjzpf&rvJ?tazuwdkifawmholYom;udkolqHk;r&wmaygh? ta&;xJrSm
[dkaumifuuvefuqefvkyfaevdkY olYtazupdwfqdk;NyD;rsufcGufudkydwfxkd;
wmeJY0ifqGJcJh&ao;w,f}}
[kajymNyD; 0dkif;0dkif; bmrS qufrar;Edkifcif twGif;cef;xJ0ifoGm;onf/
cPtMumrSm cef;qD;Mum;u jyefacsmif;Munhfvkdufaomtcg {nfhcef;xJrSm
0dkif;0dkif;r&Sdawmh/
0dkif;0dkif;onf ausmfZifOD; rsufcGufudkydwfxdk;cH&w,f qdkwmMum;Mum;
csif;ESmacgif;xJuaoG;awG,dkpD;usaeaom ausmfZifOD;rsufESmudkuGufceJjrif
vdkufrd\/xdkYaMumifhpdwfylNyD;ajy;xGufvmcJhonf/
vrf;a&mufrSpOf;pm;rd\/ udk,fuyJwdkifcdkif;NyD;ckawmhudk,fuyJowif;
oGm;ar;OD;r,fqdkawm hobm0rus/ NyD;awmhrdef;uav; odu©mudkvnf;
xdcdkufEdkifonf/
xdkYaMumifh vrf;aMumif;ajymif;NyD; eef;arT;tdrfudk0ifonf/ eef;arT;udk
tusdK;taMumif; ajymjyNyD; ausmfZifOD;qD vrf;BuHKvdkY 0ifvmovkdvkyf&if;
owif;ar;cJhyg[k tultnDawmif;&onf/
eef;arT; uoGm;Munfhay;rnfqdkNyD; xGufoGm;onf/ [dka&mufawmhtdrf
a&SUcHkwef;rSmxkdifNyD; *pfwmBudK;n§daeaom ausmfZifOD;udk awGUvkduf&onf/
rsufESmrSmndKrnf;zl;a&mifaewmvnf;r&Sd/jyóemwpfpHkwpfckBuHKawGUcJh&yHk
vnf;ray:/at;at;aq;aq;ygyJ/
]]tHr,f?csdKif;arT;ygvm;?ighudkvmuefawmhwmvm;}}
vdkYawmifaemufaeao;onf/
]]eif...eif..bmrSrjzpfbl;vm;}}
eef;arT;u ausmfZifOD;udk,fay:rSm 'Pf&m&Smovdk pl;prf;Munfh&if;ar;
onf/ausmfZifOD;uaMumifawmifawmifjzifh...

2- 138 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]rjzpfygbl;?bmvdkYar;wmvJ}}
]][dk'if;[m...0dkif;0dkif;wdkYtazeifwdkYtdrfvmvm;}}
]]vmw,f}}
]]eifwdkYtazeJYawGUoGm;vm;}}
]]awGUwmaygh}}
]]NyD;awmhbmawGajymao;vJ}}
]]'gawmhigb,fodrvJ[}}
]][dkOpömav?olwdkYESpfa,mufbmawGjzpfMu}}
]]bmjzpf&rSmvJ?xHk;pHtwdkif;ppfwk&ifoHk;yGJxdk;Muwmaygh}}
]]jyóemrjzpfbl;vm;}}
]]enf;enf;yg;yg;awmhjzpfwmaygh}}
]][if...bmawGjzpfvJ}}
]]igwdkYtazujrif;wpfuGufwufw,f? tJ'gudk0dkif;0dkif;wdkYtazu bpf
a&SmheJYpm;w,f?'DawmhrSigwdkYtazuolrSm;wufrdwm? jyefa&TUr,fajymw,f?
0dkif;0dkif;wdkYtazu vJt½kyfawGvufvTwfNyD;&if twnfyJvkdYajymNyD;jiif;Mu
wmav}}
]]'gyJvm;}}
]]'gyJ}}
]]NyD;awmheifhtazueifhudkrqlbl;vm;}}

2- 139 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]][m...bmaMumifhql&rSmvJ?igubmvkyfvdkYvJ}}
eef;arT;pOf;pm;MunfhNyD;oabmaygufoGm;onf/0dkif;0dkif;wdkYtazu0dkif;
0dkif;auseyfatmifausmfZifOD;txdk;tBudwfcH&w,fbmnmajymjcif;jzpfrnf/
eef;arT;tBuHwpfck&ojzifh...
]]ausmfZifOD;?'Dwpf&ufESpf&ufrSmeiftjyifrxGufeJYtHk;}}
]]bmjzpfvdkYvJ?aumifrav;awG0dkif;qGJrSmpdk;vdkYvm;}}
]]taumif;ajymwm?wu,fvdkYrsm;0dkif;0dkif;tdrfudkvm&ifvJeifhrsufESmudk
vufudkifyk0geJYtkyfNyD;rSpum;ajym}}
]][if...b,fvdkoabmvJ?
0dkif;0dkif;uavykyfxkwfaq;awGpm;xm;vdkYvm;}}
eef;arT;utjzpf tysufudkajymjyonf/ NyD;awmholYtBuHtpnfudkajym
onf/olu0dkif;0dkif;udkausmfZifOD;wu,fyJtxdk;tBudwfcH&aMumif;ajymrnf/
'grS0dkif;0dkif;uoem;NyD;jrefjreftajzay;vdrfhrnf[kqdkonf/
nusawmhrStazu ausmfZifOD;udk rsufESmxm;wif;wif;ESifhar;onf/
]]a[haumif...rif;0dkif;0dkif;udkpmay;w,fqdk}}
ausmfZifOD;vefYoGm;\/ckrSyJwu,ftxdk;cH&awmhxifw,f[kawG;NyD;..
.]]uRefawmfaemufwmygtaz&m}}[kjyefajzonf/xdktcgtazu...
]]'g...aemufp&mr[kwfbl;uG}}
oabmuawmhwu,fBudKuf&iftwnfvkyf[kqdkvdkjcif;yifjzpfav\/

**************************

2- 140 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

wu,fawmhESpfbufrdbawGtaeeJYuvnf;auseyfNyD;om;jzpf\/i,f
i,fuwnf;uwwGJwGJaevmcJhMuwJholawG wpfaeY'Dvdkjzpfvmr,fvdkYo
abmaygufNyD;om;yJ/
'DvkdeJYausmfZifOD;ESifh0dkif;0dkif;wdkYtqifajyoGm;onf/xdktcgolwdkYuwpf
wGJ?pdk;cspfESifhcifarwifhwdkYuwpfwGJqdkawmhrif;oD[ESifheef;arT;wdkYrSmtvdkvdk
wGJNyD;om;jzpfoGm;\/oli,fcsif;rsm;uvnf;0dkif;NyD;wGef;ydkYMu\/
xdkYaMumifhrif;oD[vnf;pdwfygvmNyD;eef;arT;udkcsOf;uyfBudK;pm;onf/
eef;arT;\tjzpfrSm rJEIduf&mrSmaemufqHk;tvSnfhusolvdkjzpfae\/ rJvdyfudk
EIdufaep&mawmifrvdk/aemufqHk;usefwmigh[myJqdkwJhoabmrsdK;/
olu]'D*sykursm;&m&mpp}qdkwmrsdK; vkyfcsifao;onf/ oli,fcsif;awG
u0dkif;NyD; azsmifhzswkdufwGef;Muonf/ 'DawmhrS]eifwdkYqE´udkry,f&Sm;csifvdkY
odvm;}qdkNyD;rif;oD[udkvufcHvdkufonf/
olYuG,f&mrSmawmh0dkif;0dkif;u]eef;arT;taeeJYrif;oD[uolYudkBudKufazmf
&wmudkyJ aus;Zl;wif&tHk;r,f} [krSwfcsufjyKav\/

**************************

2- 141 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

'Dae&mrSmxdkifaecJhMuwm wpfem&Davmuf&SdNyD/ tpydkif;wkef;uawmh


cifarwifhupum;awGajymaecJhao;onf/pdk;cspfuawmhwpfcGef;wpfavom
wHkYjyefcJhonf/aemufydkif;usawmh cifarwifhrSmvnf;ajymp&mpum;r&Sdawmh/
bmrQrajymjzpfMubJNidrfoufaecJhMuwmawmifem&D0ufavmuf&SdaeNyD/
pdk;cspfonfcifarwifhwdkY pufrIwuúodkvfxJudkoGm;avhr&Sd/ ausmfZifOD;
wdkYu oGm;&atmifqdkNyD; ac:oGm;wkef;uwpfcgoma&mufzl;onf/ xdkpOfu
cifarwifhrSm tvGef0rf;om&onf/ ausmif;0if;xJvdkufjyNyD;pm;aomufqdkif
rSmauR;arG;onf/pdk;cspfuaemufxyfroGm;jzpfawmh/
cifarwifhuompdk;cspfudkawGUcsifvQif&efukefwuúodkvfxJ oGm;&onf/
'DtwGufrdef;uav;odu©musw,fvdkYrxif/ pdk;cspfESifhywfoufvQif olup
NyD;cspfa&;rqdkcJhwmuvGJvdkY t&m&mrSm olUbufu vkdufavsmzdkY cifarwifh
tqifoifhjyifxm;cJhNyD;om;jzpf\/
&efukefwuúodkvfxJrSm awGUMuawmhvnf; odyfxl;xl;jcm;jcm;r[kwf/
pm;aomufqdkifrSmwpfckckpm;NyD;twlwljyefMujcif;omjzpf\/
'DaeYawmhcifarwifhutif;vsm;uefpyfudkroGm;zl;ao;ojzifhvkdufydkYyg
[kawmif;qdkonf/ xkdYaMumifh uefpyfrSm taMumfoGm;pm;onf/ NyD;awmh
cifarwifhuyJwpfae&m&mrSmxkdif&atmif[kqdkonf/
cifarwifhonf 0w¬KawGxJrSm zwfcJh&wJhtwdkif; pdwful;,Ofrd\/
uefpyfrSmxkdif&if; ½GufavSuav;awGudk MunfhMurnf/ uefa&jyifay:u
jzwfoef;wdkufcwfvmaom avjynfuav;u olwdkYudk usDp,frnf/
pdk;cspfuolYykcHk;av;udkzufxm;vdrfhrnf/NyD;awmh...

2- 142 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

vufawGUrSmawmhuefxJrSm½GufavSwpfpif;rSr&Sd/ avuenf;enf;xef
csifonf/pdk;cspfuvnf;uefa&jyifqDudkomai;MunfhaecJhwmausmuf½kyfwpf
½kyfvm;atmufarh&onf/
]]pdk;cspf}]
cifarwifhuac:vkdufonf/pdk;cspfurMum;/
]]pdk;cspf}}
xyfac:rStouf0ifvmovdkvSnfhMunhfonf/
]]eifbmawGpOf;pm;aewmvJ}]
]][if...aMomf...bmrSrpOf;pm;ygbl;}}
]]rpOf;pm;bl;omqdkw,f?eifa&uodkPf;½IaewmMumvSNyD}}
]][dk...iguAsma&;zdkYpOf;pm;aerdvdkYyg}}
]]eifhtwGufuAsmxufta&;BuD;wmr&Sdbl;xifw,faemf}}
pdk;cspfuoufjyif;csvdkufonf/
]]ta&;tBuD;qHk;t&mawGxJrSmuAsmvJygw,fvdkYajym&ifydkrSefr,fxif
w,f}}
]]tJ'Dta&;BuD;wJht&mawGxJrSmigaumygvm;[if}}
pdk;cspfucPqdkif;NyD;rS...
]]ygEdkifygw,f}}

2- 143 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

[kajymonf/pdk;cspfonfcifarwifhar;aomar;cGef;awmfawmfrsm;rsm;udk
ckkvdkyif ][kwfrSmaygh} ]xifwmyJ} ]jzpfEdkifw,f}qdkwmrsdK; ajzavh&Sd\/
,wdjywfr[kwf/
cifarwifhuawmh...
]]ightwGufawmhta&;tBuD;qHk;t&m[mwpfckyJ&Sdw,f}}
]]bmvJ}}
]]eifpdwfcsrf;omzdkYyJaygh}}
[kajymNyD;pdk;cspf\ykcHk;ay:acgif;rSDvkdufonf/ xdktcg pdk;cspf\udk,fu
wGefYceJjzpfoGm;aMumif;owdjyKvdkufrd\/

**************************

2- 144 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

cifarwifhonf wuúodkvfa&mufaeonfh wkdift&ifutcsdK;udkrajymif;


ao;/ t0wftpm;½dk;½dk;BuD;0wfonf/ jyifqifjc,fojcif;odyfr&Sd/ qHyif
t&SnfBuD; udkuspfqHNrD;uspfxm;onf/ &efukefwuúodkvfwdkY pD;yGm;a&;
wuúodkvfwdkYrSmrqdkxm;ESifhodyftvSjyifavhr&SdMuaom pufrIwuúodkvfrSm
awmifolYudk]olBuD;orD;}[kac:qdkonf/
'gudk0dkif;0dkif;wdkUurBudKuf/
]]eif'DvdkyHkpHBuD;rsdK;vkyfae&ifpdk;cspfu zDvifatmufrSmaygh[? awmfMum
wjcm;aumifrav;awG aemufygoGm;r,f? jrefrmpmXmeutacsmtvSawG
odyfaygwmaemf}}
[kowday;NyD;cifarwihfudkjyKjyifajymif;vJrIawGvkyfay;Muonf/
cifarwifh onfwuúokdvfa&mufwJhtxd xbDudk a'gufxnhfNyD;r0wf
wwfao;/ 0dkif;0dkif;wdkYuxbDawGudkjyefjyifcsKyfckdif;onf/ tuÐsta&mifvGif
vGifav;awG 0wfckdif;onf/ cgwdkif;vdkajymifawGcsnf;yJ r0wfapbJtyGifhu
av;awGygqifonf/
txl;ojzihfqHyifyHkpHudkvHk;0ajymif;vJvdkuf\/cifarwifh\yifudkqHyif
ut&SnfBuD;jzpf\/aygif&if;em;avmufxda&mufonf/cifarwifhuuspfqH
NrD;BuD;uspfxm;wwf\/'gudk0dkif;0dkif;wdkYucg;vnfavmuftxdjzwfypfckdif;
onf/ausmif;rSmacwfpm;aeaom *sL;vd,uf yHkqHyifzm;vsm;csaponf/
cifarwifhu'Davmufawmh r&Jao;ojzifh aemufrSm pkpnf;xm;vkdufonf/
uspfqHNrD;xufpmvQifawmhtrsm;BuD;acwfrDoGm;NyD/
wu,fawmhcifarwifhonftjyiftqifrwwfaomaMumifhomyHkuwHk;
aejcif;jzpf\/ckvdkjyKjyifajymif;vJvdkufawmh½kyfuxGufvmonf/ndKpdrfhpdrfh
2- 145 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

ESihf Munfhaumif;aom½kyfrsdK;jzpf\/ t&yfuredrfhrjrifh?csyfcsyf&yf&yf0wfpm;


vkdufaomtcg udk,fvHk;tvSuay:vGifvmonf/ xl;jcm;wmuawmhol\
tndKa&mifrsufvHk;rsm;jzpf\/ xdkrsuf0ef;rsm;onf a,mufsm;av;awGudk
qGJaqmifEdkifaomtpGrf;owåd&Sd\/(pdk;cspfuvGJvQifaygh)
pdk;cspfuawmholYudkrdef;uav;wpfa,mufvdkYawmifowdjyKrd&JUvm;rod/
cifarwifhqHyifjzwfvmwJhaeYwkef;utjzpfudkMunhf/
wu,fqdk&if a,mufsm;av; wpfa,mufonfudk,hfcspfoludk t&dyfw
MunfhMunhf&Sdaeoifhonf/ wcsdKUqdkaumifrav;&JUajczrdk;u rSJYav;ta&mif
enf;enf;ajymif;oGm;wmrsdK;utp tao;pdwfuav;awGawmif*½kwpdkuf&Sd
Muonf/
pkd;cspfusawmh'Dvdkr[kwf?xHk;pHtwdkif;qdkvQifcifarwifhqHyifjzwfvm
aomudpöESifhywfoufNyD;...
]]bmaMumifhqHyifawGjzwfvdkufwmvJ?uvufwufwufeJY}}
[ktjypfwifcsifwif/
]]qHyifjzwfvdkufawmhydkawmifEkoGm;ao;w,f}}
[kcsD;usL;csifcsD;usL;?,kwfpGtqHk; ]qHyifawGjzwfvdkufw,f} qdkwmrsdK;
avmufawmh todtrSwfjyKoifhonf/ ckawmhvrf;xdyf rkefY[if;cg;qdkifu
aumifrav;EIwfcrf;eDqdk;xm;wmudkowdrjyKrdovdkrsdK;ygyJvm;/
ckvdkolYtay:vspfvsL½IcJhwmawGudkcifarwifhwjznf;jznf; ydkodvm\/
pdwfxJrSmvnf; oHo,jzpfvmonf/ xdkYaMumifh 0dkif;0dkif;wdkY eef;arT;wdkYudk
&ifzGifhrd\/olwdkYu...
]]pdk;cspftaMumif;vJ eifodom;yJ? ol0goemygwJh uAsmudpöuvGJ&if
b,fae&mrSmrsm; wufwuf<u<u&SdvdkYvJ? ai;wdai;aMumifaewwfwmolY
tusifhyJav}}

2- 146 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]ausmfZifOD;wdkYrif;oD[wdkYeJYusawmh'Dvdkr[kwfygbl;?aemufvm;ajymif
vm;aewmyJ}}
]]'gawmh a,mufsm; av;csif;udk;[? oluwnfcsif&ifawmif[dkarsmuf
avmif;awGuvkdufpaewJh[m}}
]]bmyJjzpfjzpfaygh[m eifwdkYpOf;pm;Munfh? olrsm;orD;&nf;pm;awGeJY
vHk;0rwl;bl;? udk,frBudKufbJ rdbcsif; oabmwlxm;wJh vlawGawmif
igwdkYxufawmhydkNyD;&if;&if;ESD;ESD;aer,fxifwmyJ}}
]]pdk;cspf&Sufwwfwmeifodom;eJY[m}}
]]aemuf &Sdao;w,f? olu a,mufsm;av;jzpfNyD; igwdkYausmif;udk
rvmbl;?iguyJolYqDvm&w,f? rdef;uav;wpfa,muftaeeJYb,favmuf
odu©musovJ?aemufNyD;igoHo,jzpfaewmwpfck&Sdw,f}}
]]bmvJ}}
]]olighudkwu,fcspfwmrS[kwf&JUvm;vdkY}}
]][m ...eifuvJwu,frcspfbJeJY'Dtajctaea&mufyghrvm;}}
]]ighpdwfxJrSm oHo,jzpfaewmu ol[m [kdwkef;u taeeD;NyD;
pdwfupm;vkdYom ighudk cspfrdwm? ckawmh wjznf;jznf; pdwf0ifpm;rI
avsmhvmNyDvkdYxifw,f?NyD;awmholwjcm;wpfa,mufrsm; xyfawGUaeNyDvm;
rodbl;}}
]][m...r[kwfwm?rjzpfEdkifygbl;}}
ajymomajym&wm? 0dkif;0dkif;wdkYvnf;enf;enf;awmhpOf;pm;p&mjzpfvm
\/ausmfZifOD;wdkYuvnf;...
]][kwfw,f[?'DaumifcifarwifhudkqufqHyHkuwpfrsdK;yJ?orD;&nf;pm;
eJYodyfrwlbl;}}

2- 147 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

olwdkYpdk;&drfwmupdk;cspf wjcm;rdef;uav;wpfa,mufudkrsm;pdwf0ifpm;
aeovm;qdkaomudpör[kwf/ ausmif;pmuvGJvQif uAsmawG pmawGxJrSmyJ
epfarsmaevdkY cifarwifhudk *½krpdkufEdkiftm;wmvdkY xifaeMujcif;om
jzpf\/
pdk;cspfonf ausmif;r*¾Zif;aumfrwDxJrSmvnf;ygonf/ yef;csDcef;u
eH&HuyfpmapmifrSmvnf;t,f'DwmtzGJU0ifjzpfonf/ uAsmawGa&;NyD;r*¾Zif;
wkdufawGydkYonf/tm;vQifNrdKUxJoGm;? oHk;q,fhoHk;vrf;xdyfu a&TMunfat;
vufzuf&nfqdkifrSm xkdifNyD; pma&;q&m? uAsmq&mrsm;\ Mo0g'udk
cH,lavh&Sd\/

**************************

2- 148 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

wpf&ufrSmar&Datmifausmif;xJvmvnfonf/olu oGm;bufqdkif&m
aq;wuúokdvfrSmwufaeonf/trSefawmholonf 0dkif;0dkif;wdkY eef;arT;wdkYqD
vmjcif;jzpf\/0dkif;0dkif;wdkYuausmfZifOD;wdkYESifhtwl*kPf½Hku *syeftcspfZmwf
um;MunfhzdkYxGufoGm;MuNyD/
pD;yGm;a&;wuúodkvfrSm0dkif;0dkif;wdkYudk &SmrawGUojzifh jyefxGufvmaom
ar&Datmifonfvrf;rSmpdk;cspfESihfoGm;qHkonf/
]]uJ ...awGUwJhvludkyJn§Of;&awmhrSmyJ?{nfhonfudkbmauR;rvJ}}
[kar&Datmifuajymonf/pdk;cspfu...
]]pm;csifwmajymav?auR;yghr,f}}
]]pm;awmhrpm;csifbl;? tat;aomufcsifw,f? pdk;cspfwkdY ausmif;u
tarMunfhtat;qdkifrSm oHAl;azsmf&nfaumif;w,fvdkY emrnfBuD;w,fav}}
olwdkYESpfa,mu ftarMunfhqdkifrSmxkdifjzpfMu\/ ar&Datmifucifar
wifhtaMumif;ar;onf/
]][dkwavmu AdkvfcsKyfaps;xJrSm cifarwifheJY awGUao;w,f? olu
q,fwef;wkef;uvdkr[kwfawmhbl;aemf? jyifwwfqifwwfvmNyD? olvSyHku
wpfrsdK;yJ? wpdrfhpdrfhMunfhavvSavqdkwmrsdK;? pdk;cspfuuAsmq&mvdkYrajym&
bl;?wu,fppfrSefwJhtvSudkMunfhwwfw,f}}
pdk;cspfNyHK;½HkomNyHK;aevdkuf\/

2- 149 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

ar&Datmifu pum;ajymaumif;onf/ oGufvnf;oGufaomaMumifh


pum;0dkif;u pdkjynfae\/ pdk;cspfyifvQif pum;awG awmfawmrsm;rsm;
jyefajymrdonf/oludk,fwkdifuar&DatmifESifh pum;ajym&wm pdwfygvufyg
&Sdwmvnf;wpfaMumif;/
ar&Datmifu olwdkYausmif;rSm awGUBuHK&aom &,fp&mrsm;taMumif;
ajymjyonf/ pdk;cspfuvnf; jyefajymonf/ olwdkYESpfa,muf tjyeftvSef
[moawGajym&if;&,farmaeMupOfcifarwifhuvnf;wkdufwdkufqdkifqdkifyif
a&muf&SdvmcJhonf/
ola&mufvmojzifhar&Datmifu0rf;omtm;&jzpfoGm;NyD;...
]][,f ...Munfhprf;? ckyJeifhtaMumif;ajymaewm? wkdufwkdufqdkifqkdif
a&mufvmw,f}}
[kqD;BudKajymonf/cifarwifhu...
]]ightaMumif;xJrSmbmrsm;&,fp&mygvdkYvJ}}
[kar;onf/
]]&,fp&muigwdkYausmif;utaMumif;yg?eifhtaMumif;uawmheifydkvS
vmwJhtaMumif;ajymwm}}
]]eifhavmufeD;eD;vSvmw,faygh[kwfvm;}}
]]tHr,f ...Munfhprf;?uAsmq&meJYaygif;NyD;pum;awGygwwfvmNyD}}
pdk;cspfuawmh tae&cufaeonf/ wpfa,mufu olcspfaeygvsuf
zGifhajymvdkYrjzpfaomrdef;uav;/ wpfa,mufuawmholrcspfygbJvsuf[ef
aqmifcspfae&ol/

2- 150 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

ar&DatmifuawmhbmrQrod/aemufajymifajymqdkNyD;aemuf EIwfqufí
jyefoGm;onf/ ar&Datmifr&SdawmhwmESifh wNydKifeufpdk;cspfonfEIwfqdwfNyD;
rxHkwufaw;jyefjzpfoGm;avawmhonf/
cifarwifhpdwfxJrSmawmh oHo,awGu ydkrdkwdk;yGm;jynfhESufvmonf/
NyD;cJhaomtywfupdk;cspfqDol a&mufcJhao;onf/ olu tif;vsm;uefpyfrSm
taMumfoGm;pm;&atmifajymawmh pdk;cspfu]ESpfvnfr*¾Zif;aumfrwDtpnf;
ta0;&Sdw,f?rtm;bl;}[kajymNyD;vrf;cGJxGufoGm;onf/ 'DaeYar&DatmifESihf
usawmhtat;qdkifrSm xdkifzdkYtcsdef&onf/ olESifhusawmh pum;awmif[[
rajymwJholu ar&DatmifESifhusawmh EIwfawGvQmawGoGufvdkY/ olESifhqdk
rIefukyfukyfjzpfaewwfoluar&DatmifESifhusawmh&,fvkdYarmvdkY/
'DaeYawGUvkduf&aomjrifuGif;uawmhwu,fudkrcH&yfEdkifp&myifjzpf\/
tdrfjyefvmaom vrf; wavQmufwGi fESpfa,mufpvHk; EIwfqdwfaeMu
onf/pdk;cspfu'grsdK;jzpfaeusqdkawmhrodomvS/
cifarwifhuawmhcgwkdif;qdkvQifpum;awGajymaeus/
]]pdk;cspf?eifaeaumif;&JUvm;?enf;enf;ydefoGm;ovdkyJ? nbuftdyfysufcH
NyD;uAsmawGa&;vdkYvm;?qHyifBuD;uvJ &SnfvSNyD? n§yfvkdufygvm;? at;av
MunhfvkdYawmh aumif;ygw,f? 'gayrJh acgif;awmh rSefrSefavQmftHk;aemf?
awmfMum igi,fi,fwkef;uvdk temawGaygufvdkY uwHk;wHk;aetHk;r,f?
ausmif;aumrSefrSefwuf&JUvm;}}
ponfjzifh...
'DaeYawmhcifarwifhvnf;pum;r[bJNidrfaeonf/olY&ifxJrSmawmhajym
p&mpum;awGuwvdyfvdyf/
aps;a&SUrSwfwdkifrSmqif;NyD;ajreDvrf;twdkif;olwdkY&yfuGufbufavQmuf
vmcJhMuonf/cPMumrSpdk;cspfupum;qufajymonf/

2- 151 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]eif aemufqdkigwdkYausmif;udkodyfrvmeJY? ighqDvm&ifeifhtwef;csdef


aemufqHk; wpfcsdefESpfcsdefzsufvm&wmqdk? eifwdkYqDrSmupmawGvJcufw,f
r[kwfvm;?wpf&yfuGufwnf;aeaeMuwm?tNrJawGUvdkY&wmyJ}}
pdk;cspfu½dk;½dk;om;om;ajymjcif;jzpf\/odkY&mwGifcifarwifhu...
ausmif;rSmawGUcJhwJh udpöESifhqufpyfpOf;pm;vkdufonf/ olYudkawmhrvm
ESifhwJh/ar&DatmifESifhusawmh/
bmoabmvJ/ar&Datmifu pdk;cspfqDrMumcPvmwwfovm;/ olwdkY
vGwfvGwfvyfvyf awGUEdkifatmif wrifyxkwfcsifwJhoabmvm;/ pdk;cspf\
pum;u cifarwifh\ oHo,udk twnfjyKay;vkdufovdk jzpfoGm;\/
a&wGif;ysufBuD;em;a&mufvmonf/cifarwifhuvrf;avQmufae&mrS&yf
vkdufNyD;...
]]eifhudkigajymp&mwpfck&Sdw,f}}
pdk;cspfu...
]][m...apmapmuawmhrajymbl;?tdrfyJjyefa&mufawmhr,f}}
]]igtckrSajymcsifvmwm}}
pdk;cspfu tvdkrus[efjzifh cifarwifhudkMunfhvdkufonf/ cifarwifh
rsufESmxm;u cgwdkif;ESifhrwl/ t&ifvdk pdk;cspf wpfcGef;ajymvdkufwmeJYacgif;
ndwfNyD;om;jzpfrnfhyHkpHrsdK;r[kwfawmh/
]]uJ...'gqdkvJajym}}
cifarwifhuEIwfcrf;udkudkufNyD;cPawGaeonf/
]]ajymr,fqdkvJajymav}}

2- 152 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

pdk;cspfucgwdkif;vdkcyfaigufaigufavoHjzifhajymvkduf\/cifarwifhu
awmhrsufvHk;av;uv,fuv,fjzpfroGm;wJhtjyifpdk;cspfudkaphaphjyefMunfh
vdkufNyD;...
]]eifightay:pdwf0ifpm;rIr&Sdawmhbl;r[kwfvm;}}
pdk;cspfenf;enf;tHhMooGm;onf/cifarwifh qDu'DvkdavoH'DvdktMunfh
rsdK;t&ifur&zl;cJh/
]][m...r[kwfwmyJ}}
]][kwfygw,f?ig&dyfrdaewmMumygNyD?eifhyHkpHuigeJYpum;ajymwJhtcgrSm
pdwfrygovdkvdk?igeJYwGJoGm;&wmudkpdwfusOf;usyfovdkvdkjzpfaew,f}}
]]r[kwfygbl;}}
[kjiif;vdkufaomfvnf;pdk;cspfavoHu0efcHovdkrsdK;jzpfae\/
]]eif...eif...ighudkwu,frcspfygbl;}}
]]bmawGavQmufajymaewmvJ}} [ka[mufvdkufrnf pdwful;aomfvnf;
rvkyfjzpf/cifarwifhuqufajymonf/
]]eifcspfwmuwjcm;wpfa,mufyg}}
pum;vrf;aMumif;OD;wnf&muypfrSwfESifhwjznf;jznf;eD;vmNyD/ pdk;cspf
pkd;&drfvm\/ wpfckckajymawmhrnfh[efjyifvkdufpOfrSmyifcifarwifhujrm;wpf
pif;ESifhwnfhwnfhBuD;cGif;vdkufavonf/
]]eifwu,fcspfwmar&Datmifyg}}
pdk;cspfwkefvIyfacsmufcsm;oGm;onf/
]]eif...eif...b,fvkdvkyfodvJ}}

2- 153 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

[kvTwfceJajymvdkufrd\/pdk;cspfpum;rSm;oGm;NyD/wu,fawmhcifarwifh
u'DaeYpdk;cspfESifh ar&DatmifwdkYpum;ajymqdk&,farmaewmudko0efwdkNyD;pGyfpGJ
vdkufjcif;omjzpf\/ r[kwfygbl;/eifhudkyJcspfwmyg[kjyefajymvdkufvQifaus
eyfaumif;auseyfoGm;Edkifonf/
okdY&mwGifpdk;cspfuolY&ifxJrSmumvMum&SnfpGmwtHkYaEG;aEG;BudwfrSdwfrsdK
odyfxm;cJh&aomvQdkKU0Sufcsufudkcifarwi fhodoGm;NyD[k½kwfw&ufawG;xifrd
NyD;ckvdkyGifhtefxGufoGm;jcif;jzpf\/
]]eif0efcHw,faygh}}
cifarwifhuar;onf/ pdk;cspfqHk;jzwfcsufcsvdkufonf/ acgif;wpfcsuf
qwfNyD;...
]]ig0efcHygw,f?wu,fawmh...}}
uHhaumfyef;ay;wJhudpörSpNyD;pmrSm;ay;cJhrdonftxdajymjyvkdufonf/
cifarwifhonfem;axmifae&if;uolYrsufESmay:rSmt&dyfta,mifawG
trsdK;rsdK;xif[yfay:vGifae\/pdk;cspf\pum;rsm;onf½kyf&SifZmwfum;wpf
um;\aemufaMumif;jyefjyuGufvdkjzpfae\/odkY&mwGif'DZmwfvrf;xJwGifw
u,fyg0ifcJholuoludk,fwkdifjzpfaMumif;cifarwifhodvmaomtcg...
]]bm...'g[mwu,fyJvm;[if?wu,fyJvm;?igb,fvdk,Hk&rSmvJ..ig}}
]]igawmif;yefygw,f?wu,fawmhightaeeJYtapmBuD;uwnf;utrSef
twdkif;ajymjyoifhygw,f?'gayrJh...}}
]]bmjzpfvJ?zGifhajymvdkuf&if igodu©musoGm;rSmpdk;vdkYaygh[kwfvm;?tck
aumodu©mrusawmhbl;vm;?½Sufp&maumif;vdkufwm[m?eifeJYcspfcGifh&cJhvdkY
ig t&rf;aysmfcJh&w,f? ighb0rSm tvdkcsiftawmifhwqHk;t&mudk &NyDvkdY
xifcJhrdw,f? wu,fawmhig[mt&Suftdk;BuD;udktcspfrSwfNyD;wayGUayGUw
ydkufydkufeJYaecJhwJhaumifrygvm;[,f}}

2- 154 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

pdk;cspfbmrSrajym? olYrSmajymp&mpum;vnf;r&Sd/ cifarwifh,lusHK;r&


ajymorQemcHaezdkYom&Sd\/
]]eifhudkigwpfzufowfcspfaecJhw,fqdkwmvlwdkif;odygw,f?'DtwGuf
awmhigr&Sufygbl;?eifuighudkcspfw,fqdkwmudk,Hkrdwmom&Sufp&maumif;
wmyg?igurvSvdkYeifurcspfbl;qdk&ifigauseyfygw,f?igh&JUwpfzufowf
tcspfudk&ifxJrSmodrf;xm;vkduf½Hkaygh?'grSr[kwfar&Datmif&JUtcspfudkr&vkdY
olYae&mrSmighudktpm;xdk;cJhwmqdk&ifawmifajzomygao;w,f?ckawmhvlrSm;
NyD;cspfrdwmwJh?rSm;NyD;tcspfcH&wmwJh?igb,fvdkajz&rvJ[if}}
cifarwifhtoHawGwkefvmonf/rsuf0ef;xJrSmawmhrdk;om;awGndKUvm
NyD/uHHhaumfyifBuD;qDai;Munhf&if;olqufajymonf/
]]igav?AdokumbGJU&NyD;&ifeifeJYigeJYtwlaezdkYtdrfvSvSav;wpfvHk;udkyHk
pHxkwfNyD;aqmufr,fvkdYpdwful;,OfcJhrdw,f?tckawmh...tckawmh...ightdrfu
av;[myHkMurf;tqifhrSmyJwpfppDNydKusysufpD;oGm;ygyaumvm;pdk;cspf&,f}}
cifarwifh½dIufBuD;wiifidkaeNyD/pdk;cspfonfNidrfoufwdwfqdwfpGm&yfae
onf/idkcsifvdkYidkaomol?idkoifhvdkYidkaomol?ridk&ifrjzpfvkdYidkaomoludkb,fol
urQwm;ydkifcGifhr&Sd/

**************************

2- 155 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

pm;yGJay:rSmjzefYcsxm;aomajryHkudkMunfhNyD;cifarwifhNyHK;vkdufrdrvdk
awmifjzpfoGm;\/[dkwpfcgajryHkMurf;xkwfvmwkef;ua&wGif;ysufBuD;ESifh
uHhaumfyifBuD;wdkYudkxnfhrqGJbJcsefxm;cJhojzifhtjypfwifonfhoabmajym
cJhzl;onf/
'Dwpfcgusawmharmifausmfuwu,ftao;pdwfwdwdususqGJvmcJh
onf/wJtdrfpkrsm;?ajreDvrf;?ajrmif;ul;opfom;wHwm;av;?rkefY[if;cg;qdkif?
uGrf;,mqdkifwdkYudkta&mifawGcGJNyD;qGJjyxm;onf/opfyifawGudkwpfyifcsif;
trSwfpOfxdk;NyD;atmufajcrSmtyiftrsdK;tpm;ygcGJjyxm;onf/
a&wGif;ysufBuD;udk puf0dkif;ESpfxyfESifhjyNyD; tndKa&mifjc,fxm;onf/
uHhaumfyifBuD;udkawmh opfyifoP²mefay:atmifa&;qGJNyD; tpdrf;&ifha&mif
jc,fxm;\/
wu,fwrf;omwdwdususqGJrnfqdkvQifuHhaumfyifteD;rSmwnfwnf
NidrfNidrf&yfaeaom aumifav;wpfa,muf ESifh ½dIufBuD;wiifidka<u;aeaom
aumifrav;wpfa,mufwdkY\yHkrsm;udkygxnfhqGJrSjynfhpHkayvdrfhrnf/
]]pmcsKyfpmwrf;udp?ö ½Hk;udp?ö avsmfaMu;ay;zdkYudpö tm;vHk;tqifajyyg
w,frr?wpfckyJuRefawmfwifjyp&m&Sdygw,f}}
armifausmfuajymojzihfajryHkay:Munhfae&mrS]bmvJ}[kcifarwifhjyef
ar;vdkufonf/
]]wJtdrfpkrSmaewJholawGutmvHk;qif;&JMuwJhvlawGcsnf;ygyJ? olwdkYrSm
aiGydkaiGvQHvnf;&SdMuwmr[kwfygbl;cifAsm}}

2- 156 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]at;av?qif;&JvdkYvnf;wJeJYaeMuwmaygh?igwdkYqDuaiGxkwfay;vdkuf
&ifvkyfudkifpm;zdkYt&if;tESD;awmifxGufvmtHk;r,f}}
]][kwfygw,f?wpfck&Sdwmu olwdkYudk tdrfzsufNyD; ajymif;r,fhaeYusrS
aiGxkwfay;r,fqdk&if olwdkYtwGuf tcuftcJ&SdEkdifygw,f? olwdkYtaeeJY
ajymif;zdkYa&TUzdkY BudKwifpDpOfEdkifatmif aiGwcsdKUwpf0uf BudKxkwfay;&&if
aumif;rvm;vdkY}}
]]tif;...'gvJpOf;pm;p&myJ}}
]]tJ'DuvlawGuvl½dk;vlaumif;awGyg?uwdzsufr,fhvlrsdK;awGr[kwf
ygbl;?NyD;awmhaiGudkvJ&yfuGufaumifpDvlBuD;awGa&SUrSmoufaoxm;NyD;ay;
rSmyg}}
]]aumif;NyDav?tJ'Dtwdkif;qufvkyfaygh}}
]][kwfuJh? tJ'DudpöawGeJYwjydKifwnf;NcH0if; cwfzdkYudkvJpvkyfygr,f?NyD;
awmh...[dk...}}
armifausmfuajryHkay:uwpfae&mudkaxmufjyrnfjyKpOfpm;yGJay:u½Hk;
wGif;ajymzkef;oHoJhoJhjrnfvmonf/cifarwifhuaumufudkifNyD;em;axmifo
nf/wpfzufrStwGif;a&;rSL;rav;u...
]]rrqDudkzkef;vmygw,f}}
]]ta&;rBuD;&ifaemufrSjyefqufygvkdYajymvdkuf}}
]]uRefrvJtJ'Dtwdkif;ajymygw,f?'gayrJholuolYemrnfomajymvkdufyg
vdkYajymaew,f}}
]]b,folwJhvJ}}
]]z&ifuDwJh}}

2- 157 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

cifarwifhudk,fuawmifhceJjzpfoGm;\/cPawGaeNyD;rS...
]]aumif;NyD?ighzkef;eJYqufay;vkduf}}
½Hk;wGif;ajymzkef;udkcsNyD;aemufzkef;wpfvHk;udkudkifonf/cvkwfwpfckudk
ESdyfNyD;oHjywfjzifh...
]]ajymyg}}
]]arwifhvm;?udk,fyg?z&ifuDyg?udk,ftck&efukefa&mufaew,f}}
cifarwifhubmrSrajymbJem;axmifaeonf/wpfbufrSqufí...
]]udk,farwifheJYawGUcsifw,f}}
]]awGUp&mtaMumif;rSr&SdawmhyJ}}
cifarwifhavoHurmoGm;onf/wpfbufrS&,foHoJhoJhvdkvdkMum;&NyD;...
]]wu,fudkjywfom;aeygvm;?'Dvkdyg? udk,f'DrSmoHk;ywfavmufaer,f?
&efukefrSm&Sdaewkef; udk,fwdkYESpfa,muf&JU udpöudk&Sif;&Sif;vif;vif;jzpfatmif
vkyfvdkufcsifw,fav}}
cifarwifhcPqdkif;NyD;...
]]aumif;NyDav?tJ'DtwGufqdk&ifawmh&ygw,f}}
]]'gqdk'Dnaeig;em&D?udk,fwnf;wJh'dkif;rGef;a[mfw,frSmqHkr,f?
[kwfvm;}}
]]aumif;NyD}}
zkef;csvdkufonf/olYrsufESmu wif;rmrI t&dyfta,mifawG xif[yfae
qJ/ 'DbufudkjyefvSnfhvkdufawmh armifausmfonf ajryHkay:rSm vufñdI;udk

2- 158 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

axmufxm;vsufom; apmifhaewm awGU&\/ olaxmufjyxm;aomae&mu


uHHhaumfyifBuD;\yHkjzpf\/armifausmfu...
]]uRefawmfpdwful;wpfck&vdkYyg?ya&m*sufvkyfwJhtcg'DuHhaumfyifBuD;udk
csefxm;NyD;awmhab;ywfywfvnfrSm...}}
]]csefrxm;eJY?tJ'DuHhaumfyifBuD;udkckwfypfvkduf}}
]]cifAsm}}
]][kwfw,f?ckwfypfvkduf?tjrpfygrusefatmif'dkZmeJYxdk;NyD; &Sif;ypfvkduf?
a&wGif;ysufBuD;udkvJjzdKcsNyD;ajrzdkYypfvdkuf}}
]][dk...[dk...uHhaumfyifBuD;uodyfvSw,frr?tJ'g}}
]]bmajymw,f}}
cifarwifhtoHuus,foGm;onf/armifausmfudkpl;pl;pdkufpdkufMunhfvkduf
onf/armifausmfEIwfqdwfoGm;\/
cifarwifhonf aqmhyif wpfacsmif;udkvSrf;,lNyD; ajryHkay:&SduHhaumfyif
BuD;ESifha&wGif;ysufBuD;ae&may:rSmMuufajccwfjcpfcsvdkufonf/

**************************

2- 159 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

tjzpfrSefudkodNyD;aemufcifarwifh onfoli,fcsif;awGudka&Smifaeawmh
onf/0dkif;0dkif;wdkYuESpfodrfhtm;ay;zdkYBudK;pm;aomfvnf;r&/
aemufydkif;usawmhtdrfrSmraeawmhbJ pufrIwuúodkvfem;utrsdK;orD;
taqmifwpfckrSmoGm;aeonf/0dkif;0dkif;wdkYuoGm;vnfMuao;onf/
cifarwifhu...
]]'Dae&mav;[m ightwGuf t&rf;tqifajyw,f?ausmifeJYvJeD;w,f?
at;csrf;wdwfqdwfw,f? ightwGufywf0ef;usiftopfqdkawmhtwdwfudkwl;
azmfr,fhvlvJr&Sdbl;? b0opfwpfckpvdkYtaumif;qHk;aygh? ighudk'Dae&muae
xGufajy;&atmifawmhxyfrvkyfMuygeJYawmh}}
[kajymvdkufonf/olonftwdwfutodkif;t0dkif;tjzpftysuftm;vHk;
ESifhtquftoG,fjzwfvdkonfhoabmyifjzpf\/olYqE´udkvdkufavsmay;Mu
½HkuvGJNyD;bmrQrwwfEdkif/
jzpfysufcJhaom udpörsm;ESifhywfoufNyD; pdk;cspfudktjypfwifvdkYrjzpf
aMumif;udkvnf;oli,fcsif;awGuem;vnfEdkifMuonf/ pdk;cspfrSmtjypfwpfpHk
wpf&m&SdonfqdkvQifxdrfcsefrIudkomjyp&m&Sd\/'guvnf;cifarwifh\*kPf
odu©mudkiJhuGufNyD;zGifhrajym&ufcJhjcif;omjzpf\/ wu,fvkdYomtckvdktajc
taersdK;rBuHKcJhvQif pdk;cspfonf xdkvQdKU0Sufcsufudk wpfoufvHk;zGifhajymrSm
r[kwf/ aemufqHk;tcsdefxd olYcHpm;csufawGudkrsdKodyfNyD; cifarwifhudkvuf
xyf,lEdkifvdrfhrnf[k,HkMunfonf/
pdk;cspfESifhywfoufNyD;oli,fcsif;awGMum; rSmoabmxm;uGJvGJcsufwpf
ckom&Sd\/ausmfZifOD;ESifhrif;oD[wdkYupdk;cspftae jzihfapmapmuwnf;ut

2- 160 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

jzpfrSefudkzGifhajymcJhoifhonf[k,lqNyD; 0dkif;0dkif; ESifh eef;arT;wdkYuawmhpdk;cspf


tzdkYckvdkrsdKodyfaecJhwmrSefonf[koabmxm;Mujcif;yifjzpf\/
bmyJjzpfjzpfZmwfvrf;wpfckuawmhaMuuGJpGmtqHk;owfcJhNyD/ckcsdefusrS
rxl;awmhygbl;[mqufcspfvdkufMuygawmh[kwkdufwGef;vdkYrjzpf/
'DjyóemudkpwifcJhol? ar&DatmiftwGufa&;xm;aompmudkcifarwifh
qDrSm;ydkYcJholausmfZifOD; vnf;awmfawmfpdwfraumif;jzpfaeonf/ odkY&mwGif
bmrQrwwfEkdifawmh/
ar&Datmifuvnf;ausmif;rSmpdk;cspfudkvmawGUonf/
]]b,fvdkjzpfMuwmvJ[,f?'DavmufcspfcJhMuwJhvlawG}}
olu'DjyóemrSmolYudpöut"duusaMumif;rod&Sm/ wjcm;taMumif;
aMumifhvrf;cGJMuwmyJvdkYyJxifNyD;pkwfwoyfoyfjzpfae\/ igbmulnD&rvJ
[kwwGwfwGwfar;onf/pdk;cspfuacgif;omcgonf/
ar&DatmifonfcifarwifhqDudkvnf;oGm;onf/cifarwifhutaMumif;
pHkzGifh ajymvdkufavrvm;[k tm;vHk;pdk;&drfcJhMu ao;onf/ cifarwifhu
ar&Datmifudkvnf;tawGUrcHcJh/ar&Datmifutwef;a&SUrSmoGm;apmifhNyD;awGU
zdkYBudK;pm;onf/cifarwifhqDupum;wpfcGef;om&cJh\/aemufaemif oli,f
csif;awGolYudkvmawGUzdkYBudK;pm;vQifausmif;uxGufypfvkdufrnfqdkaomNcdrf;
ajcmufrIyifjzpf\/'DvkdESifhyifcifarwifhESifholwdkYMum;rSmpnf;jcm;oGm;cJh\/
trSeftm;jzifhcifarwifhESifhudpöNyD;NyD;jywfjywf&Sif;&Sif;vif;vif;jzpfoGm;
cJhonfhtwGufpdk;cspf0rf;omoifhonf/ ar&DatmifudpöudkvGwfvGwfvyfvyf
qufvufaqmif½GufEdkifNyD/ ar&DatmifudktjzpfrSefawG&Sif;jy?igwu,fcspfcJh
wmeifhudkygyJ[kzGifhajymvkduf½Hkyif/
'Dvkdr[kwf/ pdwfxJrSmydkNyD; ½IyfaxG;av;v Haeonf/ cifarwifhtay:
w&m;rQwrIrS&Sd&JUvm;qdkaomoHo,utpOfzdpD;aeonf/xl;qef;wmwpfck
uawmhar&DatmifudkolcspfMunfhvdkYr&awmhjcif;yifjzpf\/

2- 161 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

ar&DatmifudkjrifvQifcifarwifh udkzswfceJowd&rdwwf\/wpfquf
wnf;rSmyifolYudk,foltjypf&Sdol wpfa,mufvdkrvHkrvJjzpfvmwwfonf/
wpfcgwavar&DatmifESifhqHkvdkYpum;ajym&wJhtcgausmrvHkovdkaemufudk
a,mifa,mifNyD;vSnfhMunfhrdrvdkjzpf&wwf\/xdkYaemufpdwfrSmr&Sif;vif;bJ
aemufusdrIudkcHpm;&\/ Mumawmh ar&DatmifhudkrawGU&JrqHk&Javmufatmif
yifjzpfvm\/
'DvkdESifhESpftwefMumvmcJhNyD;aemufowif;wpfckudkMum;&onf/cifar
wifh vufxyfawmhrnfwJh/ xdkowif;udkMum;&aomtcg pdk;cspfwkefvIyf
acsmufcsm;oGm;onf/
tvGefxl;jcm;aomcHpm;rIwpfrsdK;onfolY&ifrSmjzpfay:vmonf/ESajrm
wojzpfaompdwfyifjzpfonf/cifarwifhudkt&rf;owd&vGrf;qGwfrdonf/
aqmufwnf&mr&avmufatmifylaqG;rdonf/'DawmhrSolYudk,folem;vnf
oabmaygufvmonf/olonfcifarwifhudkwu,fcspfaerdwmyguvm;/
odkY&mwGifaemuftusBuD;uscJhNyD/
aemifwqdk onfrSm b,faomtcgrSmrS BudKBudKwifwifod&wwfaom
t&mrsdK;r[kwf/

**************************

2- 162 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

ESpfaygif;rsm;pGmMumcJhNyD/pdk;cspfonfolYudk,folusdefpmoifhaeolwpfa,
mufvdkoabmxm;aecJhonf/olYb0udkuAsmawG?pmawGxJrSmomESpfjr§Kyfvkd
ufawmhonf/
ol naewdkif; t&ufaomufw,f qdkwmawmhrSefonf/ odkY&mwGif
tonf;udkt&ufESifh pdrfxm;w,fqdkwmrsdK;awmhr[kwf/ olt&ufaomuf&
wmcifarwifhudkarhoGm;atmifvdkYr[kwf/t&ufaomufNyD;vQif cifarwifhudk
vGrf;vdkYydkaumif; aomaMumifhomjzpf\/ tonf;udkuAsmxJrSmpdrfxm;NyD;
tvGrf;udkt&ufxJrSmpdrfxm;jcif;jzpfonf[kqdkvQifydkrSefvdrfhrnfxif\/
'DaeYawmh xl;xl;jcm;jcm; cifarwifh udkydkíowd&rd\/ xdkYaMumifh'DaeY
enf;enf;ydkaomufjzpfvdrfhrnfxifonf/cgwdkif;u bDtD;wpfydkif;yHkrSefaom
ufaeusjzpf\/ 'DaeYawmh wpfpdwfavmuf xyfaqmif;csifaqmif;oGm;Edkif
onf/
olpmoifay;aeaomq,fwef;uav;awGjyefoGm;awmhnae av;em&D
cGJavmufom&Sdao;onf/ olunaeawmfawmfapmif;rSaomufaeus/ 'DaeY
awmh apmapmyJpvdkuf& aumif;rvm;pOf;pm;aewkef; atmufxyfuaumif
av;wufvmonf/
]]pmydkYorm;pmwpfapmifvmay;oGm;w,f?apmapmutpfudkpmoifaevdkY
wufray;jzpfwm}}
[kajymNyD;pmwpfapmifay;onf/
pmtdwfay:rSm olYvdyfpmudk t*Fvdyfvdka&;xm;onf/ EdkifiHjcm;uvm
aompmjzpf\/ wHqdyfacgif;ESifhwHqdyfwHk;udkMunhfvkdufawmh Mopaw;vsrS
vmaompmjzpfaMumif;od&onf/ Mopaw;vsrSmolYtodrdwfaqGr&Sd/ wpfpHk
wpfckudkzswfceJawG;vkdufrdNyD; pmtdwfudktjrefazmufvkdufonf/ pmudkqGJ
xkwfNyD;jzefYvdkufonf/olYvufawGwkefae\/
vSynDnmaomvufa&;udkjrifvkdufrSolxifovdkr[kwfaMumif;od&
onf/

2- 163 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

pdk;cspf
'Dpmudkzwf&awmhtHhMorSmyJ/ b,folrsm;ygvdrfhvdkYvJawG;rdrSmyJ/ ar&D
atmifqdk&ifawmhrarhavmufao;ygbl;aemf/[kwfygw,f/wdkYar&Datmifyg/
pma&;csifaewmawmhMumygNyD/ckrSyJtaMumif;wdkufqdkifvdkYa&;jzpfawmh
w,f/ wdkYvJatmfZDudka&mufaewmawmfawmfMumNyD/ tvkyftudkifvJtqif
ajyygw,f/rqdk;ygbl;/udk,fydkifpm;aomufqdkifav;zGifhxm;w,f/ wpfjynf
wpf½Gma&mufaeayrJholi,fcsif;awGudktNrJowd&vsufyg/
txl;ojzifhi,fi,futaMumif;awGudk pOf;pm;rd&if aysmfvJaysmfw,f/
vGrf;vJvGrf;w,f/ tckvJi,fi,fu taMumif;wpfckudk ajymcsifvdkYpma&;
vdkufwmygyJ/wjcm;r[kwfygbl;/cifarwifhtaMumif;aygh/
cifarwifhwdkYvifr,m;pifumyludk xGufoGm;wmawmh pdk;cspfodrSmaygh/
tJ'Du wqifhrav;&Sm;udka&mufoGm;w,f/ cifarwifhurav;rSmvmtajc
pdkufwJhMopaw;vsef;ukrÜPDwpfckrSmtvkyf&w,f/oluawmfvJawmfBudK;vJ
BudK;pm;awmhukrÜPDuyJatmfZDudkvTwfvkdufwm/ae&maumif;vJ&w,f/vc
vJaumif;w,f/
odwJhtwdkif;yJ/ wpfjynfwpf½GmrSmqdk&ift&ifuwpfcgrSrodcJhwJhjrefrm
csif;awmiftcsdefwdktwGif;rSmaqGrsdK;&if;csmvdkjzpfwwfwm? ckvdki,foli,f
csif;csif;'DrSmvmqHkawmhwdkYeJYcifarwifhwdkY[mnDtpfrt&if;vdkjzpfoGm;awmh
wmaygh/wdkYESpfa,mufMum;rSmvQdkKU0Sufcsufqdkwmr&Sdawmhbl;av/
wpfcgawmhwdkYodyfodcsifaewJhudpöwpfckolYudkar;Munfhrdw,f/pdk;cspfeJY
oleJYbmaMumifhvrf;cGJcJh&wmvJqdkwmyJaygh/olutjzpfrSefudk'DawmhrSzGifhajym
wmyg/wdkYvJt&rf;tHhMowkefvIyfoGm;w,f/ rsufESmvnf;ylrdw,f/wu,f
awmhwdkYuvSvSyy0wfpm;jyifqifcsifw,f/ vGwfvGwfvyfvyfaysmfaysmfyg;
yg;aecsifw,f/'gyJ/ &nf;pm;awGbmawGxm;csifwJhpdwfvnf;r&Sdbl;/tdrf
axmifa&;vJpdwfr0ifpm;bl;/'gaMumifhckxdtysdKBuD;yJvkyfaewmyg/

2- 164 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

cifarwifhuz&ifuDudk rcspfcJhygbl;/ rdbawG pDpOfwmuwpfaMumif;?


olYtaeeJYb0opfwpfckudkxlaxmifcsifwmuwpfaMumif;aMumifhvufxyfcJh
wm?olwu,fcspfwmuavmuBuD;rSmwpfa,mufwnf;yJ&Sdw,fqdkwmpdk;cs
pfodrSmyg/
cifarwifh [mtcspfa&;rSmomr[kwfbl;/ tdrfaxmifa&;rSmvnf;uHr
aumif;&Smygbl;/z&ifuDuvJolYudk wu,fcspfwmr[kwfbl;/ olwdkYbufu
aiGyJ&Sdw,f/ynmr&Sdbl;/'gaMumifhAdokumbGJU&wJh cifarwifhudk vdkcsifwm/
z&ifuDuvufaMumvJ rwif;bl;/ rdbu aiG&Sdw,fqdkNyD; ayghayghae?
ayghayghpm;vmcJhwm/ tqdk;qHk;uawmh rdef;rudpö ½IyfcsifvmwmyJ/ b,f
avmufxdatmif½IyfvJqdkawmhwdkYudkawmifvmNyD;csOf;uyfwJhtxdygyJ/
pOf;pm;MunfhygtHk;[,f/cifarwifheJYywfoufwJha,mufsm;awG[mwdkYeJY
csnf;vmvmNyD; bmaMumifhqufEG,fae&wmvJ/ wdkY&JUukodkvfuHudku'DvdkyJ
zeffwD;vmwmvm;/olrsm;cspfolawG?vifr,m;awGMum;rSmjyóemjzpfapwJh
Zmwm&SifrsdK;vm;/ igvJbmrSrvkyf&ygbJeJY[,f/'gvJ0#fa<uwpfrsdK;xifyg
&JU/ wdkYav...cifarwifheJYrsufESmcsif;qdkif&rSmawmif&Sufp&maumif;ovdkxif
rdw,f/ cifarwifhuawmhoabmxm;BuD;&Smygw,f/ wdkYtjypfr[kwfbl;qdk
wmvJolodygw,f/
'gayr,fh olwdkY&JUtdrfaxmifa&;uawmhNydKuGJzdkYudkOD;wnfoGm;NyD/ igeJY
ywfoufwJhudpöwpfckwnf;aMumifhawmhr[kwfygbl;/[dkt&ifuwnf;u&SdcJh
wJhjyóemawGpkNyD;ckrSaygufuGJwJhoabmyg/
cifarwifhujrefrmjynfudkjyefoGm;cJhw,f/tJ'gawG[mvGefcJhwJhoHk;ESpf
avmufujzpfcJhwmyg/&efukefrSmcifarwifheJYqHkrdao;vm;/ xifawmhodyfr
xifbl;/cifarwifhuoli,fcsif;awGeJYjyefqufoG,fvdrfhr,frxifbl;/wdkYqD
udkawmhpmvSrf;a&;ygw,f/
'DvkdeJYwavmwkef;uawmh cifarwifha,mufsm;z&ifuDighqDa&mufvm
jyefw,f/rMumcifol&efukefoGm;r,fhtaMumif;? cifarwifheJYuGm&Sif;jywfpJzdkY
udpötNyD;owfvkyfcJhr,fhtaMumif;?oljyefvmwJhtcgwdkYudkvufxyfcsifwJht
2- 165 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

aMumif;vmajymw,f/ 'Dwpfcgawmh wdkYvJb,fvdkrSonf;rcHEdkifawmhvdkYyg;


ydwfcsvkdufrdw,f/
tJ'gygyJ[m/'DtaMumif;awGpdk;cspfudkwdkYbmvdkYajymjyae&wmvJqdkwm
awmhudk,fhbmomyJpOf;pm;Munhfygawmhav/pdk;cspfujrefrmpmeJYbGJU&xm;wJh
uAsmq&mwpfa,mufyJav/0uF0kwådtvuFmudkwdkYxufydkNyD;em;vnfrSmyg
aemf/
cifwJholi,fcsif;
ar&Datmif
tmif

**************************

2- 166 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

ausmfZifOD;ua&wGif;aygifay:rSmxkdifNyD;ar&Datmif\pmudkzwfaeonf/
rif;oD[ uygab;u0ifzwfonf/ yxrwpfrsufESmzwfNyD; pm½GufudkvSef
rnftjyKrif;oD[u...
]]igzwfvdkYrNyD;ao;bl;uG}}
[kajymonf/ausmfZifOD;u...
]]rif;uckxdpmzwfaES;wkef;yJ}}
]]rif;vdki,fi,fupmcdk;csaeusaumifrsdK;r[kwfawmhb,fjrefjrefzwf
EdkifrvJuG}}
[krif;oD[ujyefajymonf/
]]'gqdkvJrif;bmomzwfawmh}}
yxrpmrsufESmudkrif;oD[qDvSrf;ay;NyD;olu'kwd,pmrsufESmudkquf
zwfonf/
pdk;cspfuawmhpwifjzdKzsufaeaomwJtdrfpkqDai;Munfhae\/wJtdrfpkxJ
wGifoGyfrdk;x&HumtdrfuESpfvHk;oHk;vHk;avmufom&Sd\/trsm;pkuawmh"edrdk;
x&Humtdrfrsm;omjzpf\/zsufaewmurSyifyef;wmtzwfwifOD;rnf/ 'Dt
wdkif;xm;cJhvnf;bmrSwefzdk;&SdrSmr[kwf/odkY&mwGifolwdkYtzdkYawmh0g;vHk;wpf
vHk;x&Hwpfydkif; avmuftaumif;jyef&vnf; renf;bl; [k,lqMu[efwl
onf/

2- 167 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

cyfvSrf;vSrf;rSmawmhtvkyform;wpfodkufonfNcH0if;cwfzdkYwdkifpdkuf&ef
twGufusif;rsm;wl;aeMuonf/
ausmfZifOD;ESifhrif;oD[wdkYpmzwfvdkYNyD;oGm;onf/
]]at;uG? cifarwifhjyefa&mufaewmoHk;ESpfavmuf&SdNyD? 'gayrJholuwdkY
tm;vHk;udktqufjzwfxm;awmhb,fodMurvJ?vGefcJhwJhajcmufvavmufu
rS½Hk;wpf½Hk;rSmolYudkawGUcJhwJhvlujyefajymjyvdkYodMu&wm?0dkif;0dkif;uoGm;awGU
r,fvdkY pdwful;ao;w,f? 'gayr,fh cifarwifh udk,fwkdifu rawGUcsifvdkY
tquftoG,fjyefrvkyfwmr[kwfvm;?'gaMumifhroGm;jzpfawmhbl;? rif;udk
vJajymjyrvdkYyJ?ta[mif;awGtopfjzpfwmyJtzwfwifr,fqdkNyD;rajymjzpfcJh
wm}}
[kausmfZifOD;uajymonf/rif;oD[uvnf;...
]]cifarwifhutckt&rf;csrf;omaeNyDuG?aqmufvkyfa&;ukrÜPDwpfck
axmifxm;w,f?tJ...rif;udkajym&tHk;r,f?tck'DajruGufBuD;udk0,fvdkufwJh
aqmufvkyfa&;ukrÜPDydkif&Sifuwjcm;vlr[kwfbl;uG?cifarwifhyJ}}
]]bm}}
pdk;cspfawGoGm;onf/]'Davmufawmifwdkufqdkifovm;}[ka&½Gwfonf/]
]]wdkufqdkifwm oufoufyJvm;? wjcm;taMumif; &Sdao;ovm;qdkwm
awmholudk,fwkdifrSodrSmyJ? igwdkYtm;vHk;udk tquftoG,fjzwfxm;w,fqdk
ayrJh'Dae&mudk olrarhEdkifao;bl;qdkwmawmh aocsmw,f? bmyJjzpfjzpfar&D
atmifhpmxJrSma&;xm;yHkt&qdk&if}}
ausmfZifOD;\pum;rqHk;cifrSmyifusif;wl;aeaomtvkyform;rsm;tzGJU
acgif;aqmifjzpfyHk&olonfolwdkYqDavQmufvmonf/
]]rD;jcpfuav;rsm;rygbl;vm;}}

2- 168 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

pdk;cspfutdwfxJurD;jcpfudkxkwfay;vkdufonf/xdkoluaq;ayghvdyfudk
rD;n§donf/rD;jcpfjyefay;&if;...
]]aus;Zl;yJ}}
[kajymNyD; vSnfhxGufrnfjyKNyD;rSwHkYceJ&yfoGm;onf/ uHhaumfyifBuD;qD
vSrf;MunfhNyD;...
]][m... 'D tyifBuD;uxl;jcm;vScsnfvm;? aqmifwGif;awmfrukefwwf
ao;bl;?tzl;awGzl;aeNyD? tif;...ESajrmp&maumif;vdkufwmAsm}}
pdk;cspf onf uHhaumfyifBuD;qDvSrf;Munhfrd\/ 'DESpfusrStzl;awGucg
wdkif;xufydkrsm;aeovm;yJ/

**************************

2- 169 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

'DaeYreufydkif;vkyf&aomtvkyfonfaysmf&Tifwuf<uzG,fr[kwf/txl;
ojzihfrdef;rwpfa,muftwGufrvkyfoifhaomrvkyfcsifaomudpöwpfck/
uGm&Sif;pmcsKyf rSm vufrSwfxdk;&jcif;yifjzpf\/ ESpfzufa&SUaersm;aqG;
aEG;cJhMupOfwkef;u z&ifuDawmif;qdkorQtcsuftvufawmfawmfrsm;rsm;udk
cifarwifh vkdufavsmcJhonf/ ESpfOD;ydkifaiGaMu;ESifh ypönf;rsm;cGJa0rIESifhywf
oufNyD;z&ifuDawmif;qdkaomtcsuftcsdKUonf awmfawmfw&m;vGefonf/
olYbufurSm;aeygvsufoluyJavsmfaMu;jyefawmif;ovdkoabmrsdK;jzpfae
\/
cifarwifh a&SUaeutawmfpdwfqdk;oGm;NyD; vHk;0rvkdufavsmEdkif[kqdk
onf/z&ifuD\a&SUaeuawmifOya'aMumif;t&'grsdK;awmif;qdkvdkYr&Edkif[k
owday;ao;onf/ cifarwifhuawmh'DvkdvlrsdK;ESifhuGm&Sif;jywfpJ&rnfqdk
vQif&SdorQtm;vHk;ay;vdkuf&vQifawmifwefonf [koabmxm;NyD;awmif;
orQay;rnf[kqHk;jzwfvdkufonf/
uGm&Sif;pmcsKyfrSm vufrSwfxdk;NyD;jyefxGufvmawmhcHpm;rIESpfrsdK;udkw
NydKifeufwnf;&&Sdvkduf\/ wpfrsdK;utdrfaxmifwpfckNydKuGJjcif;onfb,folY
tjypfaMumifhyJjzpfjzpf?rdef;rwdkYtwGuft&Suf&p&mtaMumif;wpfckjzpf\/xdkY
aMumifhigwpfckvyfjzpfoGm;ygyaumvm;[kawG;rdjcif;ESifh...
aemufwpfckuawmh 'Pfay;jcif;rSvGwfvyfcGifh&oGm;aomausmif;om;
i,fwpfa,muf vkdpdwfrSmayghyg;vef;qef;oGm;&\/ olYudk'Pfay;cJholu
awmhuHMur®mqdkaomausmif;tkyfq&mBuD;yifjzpf\/
um;ay:a&mufawmh ½Hk;cef;udkzkef;vSrf;qufzdkY owd&onf/ uGm&Sif;
pmcsKyfudpö udktaESmifht,Sufuif;uif; vkyfcsifaomaMumifhvufudkifzkef;udk

2- 170 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

wpfreufvHk;ydwfxm;cJhonf/ xdkYaMumifhvufudkiftdwfxJuzkef;udkxkwfNyD;
cvkwfzGifhvdkufonf/ xdkpOfrSmyifzkef;ac:oHjrnfvmonf/ ta&;BuD;aom
tvkyfudpö&Sdojzifh wpfpHkwpfa,mufu olYqDudktqufrjywfzkef;ac:aeyHk&
onf/zkef;udkem;axmifvkdufNyD;...
]]ajymyg}}
]]rrvm;?uRefawmfarmifausmfyg? uRefawmfzkef;qufaewmMumNyD?½Hk;udk
vJqufao;w,f}}
Armifausmfckvdktqufrjywf zkef;ac:yHkaxmufawmhta&;BuD;aomudpö
wpfckjzpfEdkif\/xdkYaMumifh...
]]bmjyóemay:vdkYvJ}}
[kar;vkdufonf/
]]'Dvkdyg...rr? 'Dreuf uRefawmfqdkufxJoGm;NyD; uHhaumfyifBuD;ckwfzdkYeJY
a&wGif;udkNzdKNyD;zsufypfzdkYpDpOfygw,f? opfyifckwfwJhtzGJUawGa&m? 'dkZma&m
tm;vHk;tqifoifhjzpfaeygNyD?'gayrJhvlwcsdKUut&ifa&mufESifhaeNyD;uHhaumf
yifBuD;udkrckwf&bl;vdkYvmwm;aeygw,f}}
]]pnfyifuvm;?igwdkYcGifhjyKcsuf,lNyD;NyDyJ}}
]]r[kwfbl;cifAs?&yfuGufxJuvlawGyg}}
]]aiGvdkcsifvdkYxifw,f}}
]]tJ'gvnf;r[kwfbl;rr}}
]]oufoufvmaESmifh,Sufwmqdk&ifawmh&yfuGufaumifpDvlBuD;awGudk
wkdifaygh?r&&if&Jpcef;udktaMumif;Mum;vdkuf}}

2- 171 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]'DvkdvJrjzpfao;bl;rr? olwdkYudkMunfh&wm vlBuD;vlaumif;awGeJYwl


w,f}}
]]vlBuD;vlaumif;}}
]][kwfuJh?t½G,furrwdkYavmuf&SdNyD?NyD;awmhtrsdK;orD;ESpfa,mufvJyg
w,f}}
]]bm...trsdK;orD;ESpfa,muf}}
cifarwifhacgif;xJrSmpOf;pm;p&mawGwzsyfzsyfay:vmonf/
]]uRefawmfwdkYu'DrSmtawmfMumMumtvkyfvkyf&tHk;rSm?&yfuGufeJY
tqifajyzdkYvdkygw,f?uRefawmfhoabmuawmh}}
armifausmfuqufajymaeonf/cifarwifhuMum;jzwfNyD;ar;vdkuf\/
]]aetHk;?uHhaumfyifBuD;udkrckwf&bl;vdkYvmwm;wJhvlawGxJrSm
a,mufsm;uoHk;a,mufygw,fr[kwfvm;}}
]]Asm...rrb,fvdkvkyfodvJ}}
]]ig..tckvmcJhr,f}}

**************************

2- 172 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

cifarwifh ujrefjrefarmif;[ ktrdefYay;xm;ojzifh '½dkifbmonft&Sdef


odyfravQmh&JbJajreDvrf;twdkif;armif;vmcJhonf/zkefawGwvdyfvdyfxaewJh
Mum;uarmif;vmaom tDqlZl;x½lygum; onf½kyfjrifoHMum;aMumfjimxJu
jrifuGif;ESifhwlae\/
a&wGif;ysufBuD;em;rSm um;udk&yfckdif;vdkufonf/ toifhapmifhaeaom
armifausmfonfajy;vmNyD;um;wHcg;zGifhay;onf/ cifarwifhum;ay:rSqif;
onf/
olonfa&wGif;ysufBuD;xJrSme*g;&Sdw,fqdkwmudk,Hkwwfaom?uHhaumf
yifBuD;ay:uo&JudkaMumufwwfaom? uHhaumfyef;uav;wpfyGifhjrif½HkeJY&if
wxdyfxdyfckefwwfaomaumifrav;r[kwfawmh/
xifxm;wJhtwdkif;ygyJ/ uhhHaumfyifatmufrSmvlig;a,muf&yfaeonf/
ausmfZifOD;? rif;oD[? 0dkif;0dkif;? eef;arT;? NyD;awmholrSef;qxifjrifxm;
wmESifhwjcm;pDjzpfaeaomolwpfa,muf/
tuÐstjzLvufwdkESifheufjyma&mifykqdk;udkoyf&yfpGm0wfxm;wwfaom
?½kyf&nfajyjypfoefYpifaom pdk;cspfudkrawGU&/ qHyifpkwfzGm;?EGrf;zwfpkwfcsm
aomt0wftpm;awG0wfxm;aom?&Sd&if;pGJtoufxufydkBuD;aeonf[kxif
&aomvlwpfa,mufudkomawGU&\/ pdk;cspf uol&Sd&mokdY zswfceJwpfcsuf
MunhfNyD;rsufESmjyefvTJoGm;onf/
pwifvIyf&Sm;olu0dkif;0dkif;jzpf\/cifarwifhqDodkYcyfokwfokwfavQmuf
vm\/ olYaemufueef;arT;? NyD;awmhausmfZifOD;ESifhrif;oD[/ pdk;cspfuawmh
vkdufrvm/ uHhaumfyifatmufrSmyifidkifawGawG&yf&if;usefcJhonf/

2- 173 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]][,f...cifarwifh?oli,fcsif;?eifvmr,fqdkwmigwdkYodw,f?Munhfyg
tHk;?eifut&rf;acsmvmwmyJ}}
0dkif;0dkif;u0rf;omtm;&EIwfqufonf/cifarwifhuavoHrSefrSefjzihf...
]]iga&S;a[mif;aESmif;jzpfajymzdkYvmwmr[kwfbl;?b,folYudkrSowd&vkdY
vmwmvJr[kwfbl;?tvkyfudpötwGufajz&Sif;p&m&SdvdkYvmwm}}
0dkif;0dkif;rsufESmuGufceJysufoGm;onf/cifarwifhursufESmxm;wnf
wnfESifhqufajymonf/
]]igh&JUvkyfief;rSmvmNyD;raESmifh,SufMuzdkYarwåm&yfcHygw,f}}
]]eifhpum;updrf;um;vScsnfvm;?oli,fcsif;awGtay:rSmeif'Dvkdr
qufqHoifhygbl;}}
eef;arT;u0ifajymonf/cifarwifhu...
]]ighrSmoli,fcsif;vJr&Sdbl;?&efolvJr&Sdbl;?oHa,mZOfvJr&Sdbl;}}
]]cifarwifh?eifu'DuHhaumfyifBuD;udkckwfvSJypfawmhrvdkYqdk}}
ausmfZifOD;uar;ojzifh...
]][kwfw,f}}
]]b,fvdkjzpfwmvJ[?uHhaumfyef;[meiftESpfoufqHk;yef;r[kwfvm;}}
rif;oD[uajymonf/
]]ighrSmuHhaumfyef;vJr&Sdawmhbl;}}
]]'gayrJhESvHk;om;awmh&Sdao;w,fr[kwfvm;}}
0dkif;0dkif;ujzwfar;vkduf\/

2- 174 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]at;...&Sdw,f?touf&SifaezdkYtwGufawmhESvHk;om;&Sdaeao;w,f}}
cifarwifhuajzonf/cyfvSrf;vSrf;uem;pGifhaeaomarmifausmfonfol
wdkYajymwJhpum;awGudkbmrQem;rvnf/odkY&mwGifolwdkYonfwpfcsdefutBuD;
tus,fqufEG,fywfoufcJhMuaMumif;udkawmh&dyfpm;rdvkduf\/
]]uJ...ighrSmtcsdefr&Sdbl;?eifwdkY'Dae&muz,fay;yg}}
cifarwifhuxyfajymonf/ausmfZifOD;u...
]]eif...uHhaumfyifBuD;udkwu,fckwfypfawmhrSmvm;}}
]][kwfw,f}}
]]igwdkYcGifhrjyKEdkifbl;}}
]]eifwdkYeJYbmqkdifvJ?'DajruGufudkig0,fvdkufNyD?'DajrBuD;[mighajr}}
]]'DajruGufudkomeif0,fvdkY&r,f?uHhaumfyifBuD;udk0,fvdkYr&bl;? 'gig
wdkYtm;vHk;ydkifwJhtyif}}
cifarwifhurcefYav;pm;NyHK;vkdufNyD;...
]]eifwdkYydkifwJhtyifqdk&iftjrpfuaewl;NyD;,loGm;Muav}}
eef;arT;onfa&SUudkwpfvSrf;wdk;vkdufonf/cifarwifhudkaphaphMunfh
vdkufNyD;...
]]'DrSmcifarwifh? eifu[dkt&ifuudpöawGudkpdwfemNyD;vufpm;acswJht
aeeJY'DuHhaumfyifBuD;udkckwfypfzdkYBuHpnfwmr[kwfvm;[if}}
cifarwifhqwfceJcgoGm;\/csufcsif;jyefxdef;vdkufNyD;rS...

2- 175 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

]]'gawGigem;rvnfbl;?aemufqHk;taeeJYigajymr,f?eifwdkYq,frdepft
wGif;'Dae&muxGufoGm;yg? 'grSr[kwf&ifawmh igvkyfp&m&Sdwm qufvkyf&
vdrfhr,f?'gyJ}}
pdk;cspf &Sd&mudk wpfcsufvSrf;Munhfvkdufonf/ pdk;cspfuajrjyifudkompl;
pdkufMunfhae\/ cifarwifhEIwfcrf; udkudkufonf/ NyD;awmhcsmceJvSnfhxGuf
oGm;onf/
xdkpOfrSmyif b,folrS arQmfvifhrxm;aom toHwpfoHudkMum;&onf/
pdk;cspfucifarwifhudkvSrf;ac:vdkufjcif;jzpf\/
]]uwHk;r}}
cifarwifh ajcvSrf;wHkYceJ &yfoGm;\/ olYwpfudk,fvHk;at;pufawmifh
wif;oGm;onf/ xdktoHonfolYudkBudK;uGif;ESifhypfNyD; zrf;vdkufovdk&pfywf
csKyfaESmifxm;onf/ajcwpfvSrf;rQyifa½GUvsm;EdkifpGrf;r&Sdawmh/
pdk;cspf onf cifarwifh qDodkYavQmufoGm;\/ rsufESmcsif;qdkif&yfvdkuf
onf/ olYvufxJrSm uHhaumfyef;wpfyGifh/ cifarwifhqDodkYurf;ay;vdkuf
onf/ cifarwifhuyef;yGifhudkpdkufMunfhaeonf/ pdk;cspfajymonf/
]]uHhaumfyifBuD; udktjrpfuaewl;azmfckwfvSJvdkuf½HkeJY twdwfutjzpf
tysufawG[m aysmufuG,foGm;r,fvdkY eifxifaeovm;[if? uHhaumfyGifh
awGryGifhEdkifawmhwmeJYyJtcspf awGjyefvnfr&SifoefEdkifawmhbl; vkdYeif,lq
aeovm;[if}}
yef;udkudkifxm;aompdk;cspf\vufonfwqwfqwfwkefae\/
]],lygcifarwifh? 'Dyef;[m [dkt&ifu ig eifhtay: pdrf;um;rdcJhwJh
rSm;,Gif;rIawGtwGuf awmif;yefwJhtxdrf;trSwfyg? 'Dyef;uav;xJrSm
igh&JUESvHk;aoG;awG?touf0dnmOfawGpD;0if&Sifoefaewmyg}}
cifarwifhonf pdk;cspfudk zswfceJ armhMunhfvkdufonf/ pdk;cspf\
rsufvHk;rsm;xJwGiftvGrf;a&mifoef;aeonf/NyD;awmh [dk;t&iftcgqDuyif
2- 176 U -
E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

cifarwifh jyif;jyif;jyjy vdkcsifawmihfwcJhaomt&mudkvnf; xifxif&Sm;&Sm;


jrifvdkuf&onf/
cifarwifhonf uHhaumfyef;qDodkY vufvSrf;vkduf\/ olYvufxJudk
a&mufvmonfhwdkif xkdyef;uav;onf wqwfqwfwkefaeqJyif jzpf\/
wu,fhuHhaumfyef;tppfygvm;/
armifausmfonfpdk;cspfESifhcifarwihfwdkYudkai;Munhfaerd\/
olYpdwfxJrSmawmhxdkolESpfa,mufwdkYonfi,f&mrSBuD;vmMuwmvm;?
BuD;&mrSi,foGm;Muwmvm;? a0cGJr& jzpfaeavonf/

**************************

2- 177 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid

cifarwifh \pm;yGJay:uyef;tdk;xJrSm uHhaumfyef; awGa0aeatmifxdk;


xm;wmjrif&aomtcgtwGif;a&;rSL;rav;tHhMooGm;&\/
uhhHaumfyifBuD;ESifha&wGif;ysufBuD;udkrnfolrQrwdkYrxd&/xkdt&mrsm;udk
ysufpD;atmifvkyfoludkjyif;xefpGm ta&;,lrnfqdkaom trdefYnTefMum;csuf
xGufay:vmaomaMumifhukrÜPD0efxrf;awGvnf;tHhMoMu&onf/
xdkYtjyif...
uAsmwpfyk'fa&;rSaiGig;&mom&onfqdkaom?bDtD;t&ufjzLudkom
BudKufwwfaom?qHyifpkwfzGm;?EIwfcrf;arG;?rkwfqdwfarG;usdK;wdk;usJwJESifh
uAsmq&mBuD;udkolwdkY\olaX;rBuD;uvufxyfvdkufaomtcgtBuD;tus,f
tHhMoukefMu&\/
okdY&mwGifatmufygtaMumif;rsm;aMumifholwdkYtm;vHk;auseyf0rf;
ajrmufMuavonf/
vufxyfr*Fvmtxdrf;trSwftjzpftxl;qkaMu;aiGig;axmifpD&&SdMujcif;/
uAsmq&mBuD;ESifhvufxyfNyD;onfhtcsdefrSpíolwdkYolaX;rBuD;\rsuf
ESmonftpOftNrJNyHK;&TifMunfvifaeNyD;oabmvnf;tvGefaumif;vmjcif;/
rif;vl
25-7-2002 (eHeuf 4;50)

U -
E Я

2- 178 U -


E Я PDF-JKK
Myanmar Cupid Community

twGuf  U -
E Я
PDF….JKK / Mar 2009