You are on page 1of 65

MA

ATMA AR MiSYONU

I

[

MAHINGA

I

1::Ii I.DIT1'A

\

I

36 I! • I rJ! III! " 11·1111'

\

/

\

/

20.00D.000 DWIJA HI'rOOMI

\

AGARTA

.MAHATMALAR MISYONU

G-BlUM ARA~TIRMA MERKEZI Vaymevl

Istanbul

1. Bask. Olzgl • Bask. Kapok Baskl CUt Yaplml

MaYls 1979

lsrk Mctbccsr

Coskun Mctbccsr Korde!i>ler Mucellithonesi

Kitap No: 33 - AGARTA

«Genellikle kabul edilmemesine ragman, denilir ki, Avrupo"nm ozlzlert gecmh;:te, Tcnn'nrn gazablnl Buti'run uzerlnden cekrnek lcln b.r paratoner vazifeslgoruyorlardl. Bu, bir bokrmc, Hindular ile Budlstler orcsmdo gecerli alan su tncnci cndrrrncktcdrr ki, Yuce RI\liler Beseri lrk'rn Gozelfcileri olmuslcrdir ve olmaktudrrlur. .8ugUn dahl

'Seylan'do Budistler, bundon sonrukt dogumlarlnln Hlmaloyalar'daki Tunrrlor arasmda olmosr icin duo ederler. Ylrrnlbes vcsmdcvkan Kolkutu'do muazzom hir dunvo mOlkunu terkeden ve 0 zamandan bcrldir, Himarayalar'm kendisine rostlcdrqim yuksek bir yerinde yetrnlsbes Ylldlr yoga yapon Bengalli bir kesls, Kallas Dogi yonunde ustli korlarla koph bozi dog srrclcnru qostererek, 0 verlerde Tcnn-

"lor'rn lrkirmz'r gozettiklerini ve spirituel geli~imini vonlendlrdlklerlnl belirtti. ilave ettigine gore, normal bosertvet lcin gorCrnmez alan bu Varliklar, Errnlsler toronndcn gorulebilirJer ve kalplerl set olanlnr Onler ile irtibat kurabilirler: Sessiz G6zculer olarak, Dunvc'run Hi~ malaya Surlcrr'ndnn irErhi $efkat ile {be!ii'eriyeti) gozetlerJer. to ki, Kali ~ Yuga Gecesi UZUI1 siireslnl tcmcrntcsrn ve Uyanu~ Gunu turn UILsJ'CIr uzerinde ag·arsm.» (*)

(*1 EVANS· WENTZ, W. v, der., T:befs Great Yogi Milarepa~ London.

Oxford UniversIty Press, 1978.

YUNUS EMRE

aiR DAG iCiNDE ...

Adlm cdrm izleri '

Bu alemden iceri

On sekiz bin olemi Gtkdum bir dag tetnde

Yetllli=? bin hicap ge(:tim Gizli perdeler ocnm

Ben dost ile blrlestlm Buldum bir dog icinde

Gokler gibi gurledim Verier gibi inledim Caylor gibi c;:ogladl'm Aktlm bir dog lclnde

Bir do~ek do,emi,ler Nur ile bezemlsler Dedi'm bu kimiri 010 Sordum bir dog lcinde

Deprenmedim yerimden Aynlmadrm pirimden A;;ktan bir kadeh aldlm letlrn bir dag lclnde

Yunus e'ydur gezerim Dost iledir bczonm

01 AHah'ln didonn Gordtim bir dog lclnde

iCiNDEKiLER

1. BOLUM

AGARTHA VE SAINT - YVES dJALVEVDRE MisVONU a - Jacques 'Weisse'in, «Hint Misyonu» lslmll Yoprtt Turutrrm.

b - «Hint Misyonu»nun Giri~ 8alOmu Ozeti.

e - «Hint Misyonu» 1. 8alumu: Agortha Orqcnlzns-

yonu. ,

d - Agartha ve Ogretim Fonksiyonu.

2. 'SOLOM

AGHARTI VE OSSENDOWSKI MiSYONU

0- Yeraltr DevletL

b - Dunya'nin Kroll, Tcnn'run Kcrsrs: ndo. c - Gercek rnl, Voksa Mistik Hayel mi?

d - Dunya'nm Krah'nrn 1890'daki Kehaneti.

3. SOLOM

AGARTTHA VE RENE GUENON MiSYONU

0- Krolhk ve YOksek Rahiplik. b - Oc Yuksek Fonksiyon.

c - Demir Cogi D6neminde Glzlenen YOksek Merkez.

-*-

ONSOZ

Isik varliklartn l$l.l z.~l.l iilkesi Agarta, merkezi Himalaya daglart altlartndaki dogal ve yapay gorkemli yeraltt kentleri ile, diinya beserlyetinin yeryiiziindeki evrimine katkuia bulunan bir illke ve bir Devlet'tir. Ne varki, bu Devlet'in tiim organizasyonlart, kurulusu ve islevi; yeriistii Demir 9ag! beseriyetinin kavram, kabul ve bildiklerinin oldukca dtsmda ve iistiindedir.

Diinyasal beseri evrimin ve yeryiiziinden gelip gecmis nice nice uygarltklartn tum genel evrim sajahatlartrun ve onlartn tum genel bilgilerinin en ince ayrinttlartna degin kay-dolunarak saklandtgi ve milyonlarca ve milyonlarca betimlenemez. (pekcogu hologram teknigi ile bastlnus ve rengdrenk) kitaplardan olusan kozmik kiitiiphanesi ile Agarta VI'kesi, dogu ezoterizminde de belirtildigi gibi, aslinda bir Kozmik Universite'dir. Bu Univcrsite'nin, Agarta Yiiksek Hiyerarsisi dtstnda astl ogrencileri, diinya dtstndan gelen ve yeryiizil 'beseriyetine cesitli bilinen ve bilinmeyen kimliklerde rehberlik eden Ogretmeruer'dir. Ote yandan bu Kozmik Bilim Merkezi, cok yiiksek tuu« Hiyerarsi Varliklari olan Hz. Muhammed ve Hz. t sa gibi beseriyet ogretmenleri taraitndan. da onlartn tian: Vaziieleri'nde gereken etiidler ve arasttrmalar icin ziyaret edilmis ve serejlendirilmistir.

Dii.nya Y iinetioi Rilb Mekanizmast'na [izik diinya iizerinde bir Giirev Merkezi olarak hizmet goren Agarta I sik ini»: si, beseriyetin evrim olaytnda son dercce bnemli ve kutlu isleviyle bir tsik ve rahmet merkezi ve Rabbin [izik dicnya iizerindeki tuu« eteat« Bu ttat« en« kudret alam icinde yeryiizicniiri tiim iilkeleri ve beseriyetin tiimii bulunmaktadtr. Binytllar ve binytllardir beseriyet ve beseriyetin beseri ytmeticileri ve ybnetimleri, bu tuu« Meykez'in rahmet ya da gazabmt iizerlerine cekmcktedirler. Ozellikle iilkcmizin halk: diismant politikactlart bilmeliler ki, Agarta'nin Kudretli Eli iilkemiz iizerinde, karanltklarm usaklartnt ve onlartn her tiirlii saltanatlartnt ytkmak icin amanst; ytldtrtmlartm savurmak iizre beklemektedir. Ve zaman ise yuklasmaktadir ...

GiRl:;;

Saint ~ Yves d"Alv-eydre'ln «Hint "Misyonu» (Mission de I"Inde) cdrvlo. kendisl oldukten sonrn 191.0 vrlmdo yaYlmlanon vcprtr. gizemIi bir inisiyatik merkezin tasvirinl icermektedir. a zamano degin, Avo rupo'dc, Agarttha ve O'nun lideri Brohmatmc'nm hemen hemen hie 86z0 edllmernistl, Gercl Sotnt - Yves'den sonra, pek ciddi oJmoyan b~r yazar, louis Jacolliot, sDzOnCi ettigi (s6zkonusu gizemli merkez'e V{I Uderi'ne lllsktn) bilgiJeri. Hindistan volculupu boyunca gercekten i~itmi9se de. o'nun ostn tontuzt ustubuvlc duzenledlklertns giivenmek

rnumkun degildi. .

1924"de lse, pek beklenilmeyen bir olay mevdcno gel mi~ti: Ferdinond Ossendowski, 1920 ve 1921'da Orto Asya iclnden yaptl{:J1 horeketH volcutuqunun beklenmedik olcvtonru. «Hayvanlar. insanlar VB Tanrlfar:& (Bet-es. Hommes et Dieux) adlr vcprtmdo cnlctmoktovdr ki. bu eserin Dzellikle son krsrrundc onlotrlnnlor Saint - Yves'inkine benzer.

Saint - Yves'tn Agarttha kellmesln! kullanmasma korsm Ossendcwski'nin Aghorti. kelimesini kuJlandlgml goruyoruz. Bu fork, Ossendowski'nin Agharti kelimesini Mo~ol kaynaklanndan ve SaintYves'in ise Agarttho kelirnesini Hindu kaynaklanndan sa(jlamt~ olmalonndan otUru also gerek.tir.

'1

1. BOLOM

Agartha VB Saint - Yves d! AlveydrB Misyonu

.

Bir rub doktorunun tek oglu olarak 1842'de dogan Saint Yves d' Alveydre, babasi taranndan gecimsiz co-

. cuklarm 181ah edlldigi bir tarimsal eahsma kampma yollanlr. tyi ki, Isttsnai kisilikteki bu eocuga kurumun mtidiirii dostluk gosterir, onu yatistmr, Joseph de Maistre, kardinal Bonald ve Fabre d'Olivet'in eserleriyIe onda okuma zevkini uyandirmayi basarir. Yoksulluk icinde cirpirnrken yasarrnrun ikinci mutluluk verici karsilasmasr, dul oir bayanla,' Ba17~c 'In esi Madam Hanska'

~ . .

run yegeni kontes Keller ile olur. Keller O'na sevgi ve

sans getirir; tistelik Vatikan'dan bir soyluluk unvam ahr, Marki Saint - Yves d' Alveydre olur. 1909Jda (ilene kadar bir sUrU hayram olur ve zengin bir imajinasyon ile ilhamli ewterik eserler yazar; fa-kat eserleri okilltist cevrelerde gercek anlamda etkili olmaz.

«Yahudiler Misyonu» (La Mission des Juifs) ve «Eqemenler Misyonu» (La Mission des Souverains) adIt eserlerinde, Saint· Yves d'Alveydre, iUihi Isigm TasiYIClSl Ram admdaki bir Kelt kahramani tarafmdan 10.000 yil once kurulan bir evrensel imparatorluga kadar uzanan, beseriyetin tahayytili bir tarlhi Uzerine yerlestirdigi, sosyal ve politik bir organizasyon projesi ge-

8

li~tirir: Sinars; (Synarchie). O~retisin1n pratik uygulanrnasim tamamlamak ve onu tUm sana t ve bilim dallarma yaymak Icm, Saint - Yves d'Alveydre, mukavva disklerle hir, «eorensel kozmik kuimeti» (Archee ) oleme aleti hazirlar ve bu arkeometre'sini hayran kalan o~renciIerin onunde cahstmr,

Daha sonra, Beseriyettn Yiiksek Oktilt Y6netimi'nin emri tizerine onu gormek icin Paris'e ozellikle gelen bir

.

Mgan Prensi'nden Asya srrlarinm 6ztinti edinerek, «Hint

Misyonu» (La Mission de I'Inde ) adh eserini kaleme ahr, Saint - Yves d' Alveydre'in og;rencileri, gorusmenin gercekliginden kusku duymamaktadrrlar ve bu ilgi cekici eseri, oktiltizmin baslica kitaplarmdan biri olarak.

~

. gormektedirler.

Saint - Yves d'Alveydre, temel tradisyonun korundugu, Dunyalntn Merkezi ezoterik konusunu yeniden ele alrr, Ona gore, dunya yeralb sistemlerinin merkezi Agarta, Asya'rnn gobegtnde, ucsuz bucaksiz bir yeraltl sitesi olarak bulunrnaktadir. Milyonlarca Dwijas (iki defa doganlar) ve Yogis (Tanrl'da birlesenler ), Saint ~ Yves'e .gdre, Agarta tnisiyatik Hiyerarsisi'nm en dl~ dairesini olusturmaktadir. Merkeze dogru iIerlerken on-

.. -

larm tistttnde 5.000. Pundit'e (bllgin) rastlamaktayiz. Gi-

zemli Merkezi'nm en yiiksek ve 008 en yakm dairesi ise, - Yliksek - inisiyasyon'u temsil eden 12 tiyeden olusmaktadir. Onlarin tistiinde de sadece, Brahaimah, evrensel rub temsilcisi Mahatmah ve Kozmos'un tum maddi organizasyonunun timsali Mtlhanga taranndan 01 us turul an ticgen bulunmaktadtr £Cag-da~ okUltist kaynaklara gore, Saint - Yves d'AI-

veydre, «korkunc strlari» if~a etmek ihtiyatsizhgtm yapmrs oldugunun farkina vardigindan, baskidan cikar cikmaz kitabirn imha etmeye karar vermisti. Fakat bir kaQ niisha, imha edilisten kurtuldu; eser, konuya bagh ki-

9

siler arasmda elden ele dolasti ve yazarm oltimtinden sonra yeniden basildi. Bir dogabilimci dokumantasyonuyla ortaya cikan, yeterince ytizeysel ve yapim bakimmdan zengin olan bu mitIer . derlemesi, oktiltistleri iyice etkilemtstir. Blrcok yazarlar ya da gizli toplu1uk kuruculari, Agarttha'run girisini (belirli hir yere ) yerlestirmeye calistilar, Bazrlari oraya giderek, orada yasayan ytiksek varllklarla karsilasmis olduklarim ileri slirdtiler. Rene Guenon, «Diinua'mn Krall) adlI eserinde bu konuyu yeniden ele alrrnstrr, III. P-..eich zamamnda, Gobi Qolti'nti arastirmak icin seferler bile tasarlannusti.

~ , .

a - Jacques Welsse'in, «Hint Misyonu» isimli Yapltl Torntnm

Bu ,kitabm eksiksiz adi sudur ; Aurupa'da Hint Misyonu, AsyaJda Avrupa Misyonu, Mahatma Problemi ve (Joziimii .

. Okuyucu simdiden anlamrstir ki, Avrupa Misyonu, Hz. Isa'mn, genel suurun yticelmesiyle uyumlu alan sevgi dinini Asya'ya getirmekten ibarettir. Buna karsihk,

, ~

Hint ise, Budist ve Brahmanist kultlerin bilgelik ve bi-

limini A vrupa'ya tasimak misyonuna sahiptir. Budist ktilttin belirleyici ozelligi, bilqelik'iir, Brahmanist kUItiin ki ise, Evrensel Bilim'dir. 0 halde, beyaz irkm misyonu hie de Asya'ya bilimin ogretimini yapmak degildir. Gercek alan bunun tersinedir, bizim maddeci hilimimizin gtiriiltticii ve rahatsiz edici tcraati, Dogu inislyatik merkezlerinin biliminin icraatiyle mukayese bile edilemez. Batr'run pesinde kostugu tum sonuclari ; gam· nen ve gorunmeyen diinyayr y6neten yasalara ahenktar bir bicimde ve uygun olarak, Qok daha ustahkh ve sade DIan sayisiz yontemlerle, Asyahlar, coktan beri elde etmls bulunmaktadJrlar.

~

10

o halde Asyah bilgeler ~imdiye dek bize nicin aeik ru;lk bilgilerini vermediler, diye sorulabilir. Ctinki biz bu bilgileri, politik hirslarirmzm kumanda ettigt ahenksiz amaclarirmz ugruna kullanacaktik da ondan.

Bununla birlikte, Hakikat'in, kuyusundan cikmasi gerektigi ve Incil'in su sozunun gerceklesmesi gerekecegt zamanlar yaklasmaktadIr:«( Aydtnl't~a q'tkartlmayacak saki: ve bilinmeyecek

gizli tucbir ~ey uoktur » (Matta, bap - 10/26. Markos bap - 4/22. Luka, bap - 8/17 ve 12/2.)

Bu nedenledir ki, 1875'den'beri, yani Balik Bureu astronomik cagmm hitiminden 25 yil once, Asya inisiyeleri, varhklarmi vakur bir yavashkla belli etmeye '( aciklarnaya) basladilar. Ma.dam Blavatski, Qag:da~ Bilgelik ttstadlarl'nln varligmdan soz eden kitaplari ilk yazanlardan biri oldu, TUm teozofik hareket ve yaymlan da, onlann sozugecerligini destekledi. Saint ~ Yves d'Alveydre, Asva'nm btiytik Inisiyattk finiversite'si Agartha ve Lideri Brahatmah konusunda, ilk aydinlatrci bilgtleri getirdi. Brahatmah, Evrensel Ruhani Lider rolunti ya da Ca~das Dunya'nm Biiuiik Egitici'si roliinu oynar (1) .En rol, esas olarak, ilk sosyal Glig ve Egitim Kud-

rett'nin ortaya cikmasidir. Demek ki, Agartha'mn ijni~ versite Hiyerarsisi, tamamiyle stlahsizlanrmstir ve zor kullanmamakta kararlidir : saldrrilan oldugunda bile. 0 halde hicbir savunma olanagma sahip degiller, diye dti~tinille bilir. Ancak. hie de boyle degildir ; gezegenimizi infilak ettirmek otanagi veren fizik bilimleri ve ona uygun bir psisik hilimleri olduguna gore ...

. .

Fakat, uvgarlastmci Islevini ifa stmek ve binlerce

tradisyonu intikal ettirmek ictn Agartha, A vrupa'yi XIX. yiizylla dek varhgmdan habersiz .birakmayi tercih etmisti.

~

Ozct olarak vennemiz gerektiginden, Saint - Yves

11

d'Alveydre taranndan «Hint Misyonu>inda ele annan turn konulari islememiz mtimkiin degil. Bununla btrlikte, bu kitap 1949'da yayirnci Dorbon tarafmdan yeniden yaY1mla.nml~ oldugundan, kitabm kendisine basvurulabilir.

b - «Hint Misyonu»'nun Giri, Balumu Ozeti

Eg-er bir genel dtinya tarihi olus turulacaksa, bu tarih ancak tum dtinya beseriyetinin sirndiye deginki dtisuncelerimn ve olaylarmm tumunun birden objektif olarak ahnarak bir araya getirilmesiyle gereek olabilir. dolayisryla boyle bir genel dunya tarihi hie bir mille tin dtistince ve olaylarma gore bictmlendirtlemez.

. .

sinars: kavramimn yaraticisi, cagdas yazarlar ara-

smda Saint M Yves'clir.

Bu kavram, yalmzca Antikite'den itibaren tum Dor Kutsal Metinleri'nde degil, aym zamanda Ram Deorest'nin tiim organizasyonunda bulunmaktadir, Saint-Yves~nin .« Eqemenler Misyonu) (Mission des Souverains) ve «Yaiuuiiier .. Wisyonu)} (MIssion des Juifs) adh eserlerinde, modern bir SiE.ar~i'nin kurulusundan Itibaren, ... 4.v~ rupa (jgretim K onseyi'nin, dogal ve kutsal bilimlerin yapisim yeniden kurmasi icin gerekli clan ttim bilgiIeri alacagi belirttlrnistrr. Bunu, Saint - Yves, sunlari ekleyerek tasdik ediyor:

«Runt tieuresine ueanan Paradesa, onusi Uniuersite taptna(jz, onun trtuiisuonlari, onun dart katli ogretim hiyerar~isi, bozulmamis bir halde, ~n anda halti mevcuttur. Bu kitotn, Agartha'ntn tnaerrne saygtyla itnat etmekte bir sakmca gormUyorum.)

c - «Hint Misyonu» 1. BOH.imu: Aga,rtha Organizaisyonu

BUt Saint ~ Yves'nin yeniden kesfettigi sosyal ve en-

12

tellektUel yaplrun ve en antik tradisyonun I Giivenilir Otorite'sinin lcinde ikamet ettigi Paradesa: Dlinya'mn en eski tJniversitesi'dir.

Dtmya'nm Ogretmenleri'mn cagmi, Saint ~ ¥ves. 0 donemde (1886) ~u tarihlerle belirtiyordu: .

Hz. Muhammed'in donemi ... (1886'dan ) 1264 yil once
Hz+ Isa'nm donemi ............... » 1886 ) »
Hz. Musa'nm donemi ....... ,. .. » 5647 'n »
M ' d·· . » 55647 » »
anu nun onemi ............... Paradesa ytiksek Rahipleri (Pontif'ler ) Universite~ lerini kamudan nicm gizli tuttular? QiinkU, aksi takdirde, cnlarm akil alrnaz bilimleri; Besertyet'e, KottilUge,

.

Tanrl tarumazliga, Anti - Christ'e ve Anarsl'nin genel

Yonetimi'ne karst, bizimki gibi silahlandrnlmis olacaktr. E~er Hirtstiyanlar, Hz. Musa'mn ve Hz. Isa'mn sozlerini tutarlarsa, yani eger dtinya Anarsisi yerini Sinar·

. si'ye terkederse, 0 zaman, Strlar goruniir kihnacaklardrr.

Saint ~ Yves d' Alveydre, misiye olarak dogdugundan, o~renebileceklerini sakh tutmak icin kimseye soz venne durumunda degildi (s6z vermemisti ). Ancak, a

. ~

halde, kendisinin (yani bildiklerint aciklama durumu-

nun), Ram Devri'nin Kutsal Anakenti olan, Agartha'dan izlenilme olanagi vardi.

. Agartha adi, erisilemez, anarsiden uzak anlarmna

~ .

gelir. Bu mistik ad, ana, Irshou SapmastJndan sonra,

to. 3.000 yilmda vertlmistir.

Agartha nerede bulunuyor? Burada, asagidakilerden baska aydmlatici bilgi vermek gereksizdir. Agartha'mn merkezt, Ram'dan once, gtines kenti Ayodh.yatda. idi. Ram'dan 3.000 YJI sonra (t.O. 3.700'de) ilk yer degisik-

.

Iigine ugradi, Irshou'dan 1.400 yll sonra (t.O. 1.800'de),

rnilyonlarca Asyali'nm bildigi, ikinci bir yer de~i~tinnesi

13

gerceklesti. Onlarm aralarmda, Himalaya yorelerindeki yeni yerlesme merkezinin yerini iff?a edebilecek hiebtr

haine raslamlmayacaktir ~ .

Sinarstk olarak organize edilmis bulunan Agartha tiIkesi bagimsizdir ve ntifusu yirmi milyona eristr. Orada, bizim can sikici adli ve cezaevi sistemlerimiz goriilmez. Orada tutuklular yoktur. Olum cesasi uygulanmaz. Glivenlik gorevleri ve hfzmetlen, aile reisleri taranndan yerine getirilir. Su~lular, inisiyelere, hizmet pundit'Ierine sevkedilirdLDavah taraflardan her ikisi de dairna sulh Istediginden, hakemlik, sulh lcln (yani bir ttir arabulmak icin) yapihrdi, Zira her zararm ardindan, gontillti ( iradi) tazmin gelir.

Orada, halk yigmlartrun sefaleti, fahi~elik, ayyashk, yonetsel acimasiz bireycilik, a~a~dan vikici zihniyet, her ttirden ihmal ve gucsiizlukler gibi, bizim smarsik olmayan uygarhklarimizm btiyiik acilarmm hicbirine raslanmayacagmi soylemeye gerek yok ...

. Bu iilkenin b6lgelerinin basina yerlestirilen bagtrnSIZ Racalar, yUksek seviyeden inisiyelerdir. Onlarm y6~ neticiliklerinde, emreclici karakterleri goze carpar.

Agartha Kastlan, sabit degildir. Hindu paryalarimn en dii~liguntin bile cocugu, Kutsal Unitersite Agartha'ya kabul ediIebilir ve oradan cikrnasma ya da orada Imumkiln oIan] turn hiyerarsi derecelerinde liyakate gore kalmasma izin verilebilir. Takdirn, cocugunu veren (adayan) anne ,taraflndan yapihr. Bu, Hz. lsa Devri'nin tum tapmaklanrun Nazareati'cs»,

Agartha'nm rnerkezi organizasyonuna bakildigmda, asagrdan yukariya dogru hareketle, once, DwijaJlar( iki defa doganlar ) ve Yogi'lere ( Tanrr'da birlesmis olanlar )

. .

rastlarur. Milyonlarca Droija ve Yogi, Agartha'rnn st-

metrik olarak bolunmus ch~ rnahallerinde yasarlar ve bashca yeral ti yapnarma da~l trlrmslardtr.

14

Onlarm tisttindeki 5.000 Pundit (Bilgin), ogretimi saglar ve iC; gUvenlik gorevini yerine getirirler. Onlarm sayilari Veda diline ait gizli koklermkine tekabiil eder.

Hiyerarsinin al ttan tis te dogru her bir dairenin kapsadl~l yonottciler : sayisr giderek azalir ve boylece diinyamn Glines cevresindeki dolamrn cemberinin siiresine tekabiil eden 365 Bagwanda'nln olufjturdug;u daire

. gelir.

"'"

Sonraki daire, Agartha'nin merkezine en yakindir.

Yilksek lnisiyas1/..0n'u temsil eden 12 Uye'den olusur. Onla:nn saYllan;o Zodyag;lD 12 biIrcuna tekabill eder.

55.700 yildan beri turn sanat ve bilimlerin hakiki sentezini iceren Ktitliphanelere, tlahi1i~e saygtsi bulunmavanlar giremez. KUttiphaneler, yerin derinliklerinde bulunmaktadirlar. Bu Kutuphanelerin Ram Devresi'ne att olan kisrm, Koc Burell Cag] Imparatorlugu'nun ve Kolonilerinin veraltlarmi belli olQtide kaplamaktaydilar. Cecrnis devrelerin kUti.iphanelerine, denizler altma ve tutan oncesi Amerika'nm yeralti yaprlarma dek rastlanIr.

Paradesa'nm gercek Umversite ArfJivleri, binlerce k.Uom~trA bovunca uzarnr. Avrupa, fiGli.i Sinarsi'yi genel anarslk YonetimiJnin yerine geQirttigi gun, btitiin bu harilralar ve bmbir gecc masallarma yarasir daha pek cok-

-lari, Avrupa'mn ilk .fi_nfiksiyon~k (2) Ogrctim Konseui temsilcilerine acik olacaklardir.

Bu arada, vay haline topragi eselerneye koyulan dtisuncesizlerin ! Onlar, bu isten sadeee, kesin bir dtis ki-

II i'I :II

rikhgi ve kacimlmaz bir yikim elde ettiler, Bu Gezegen

I-(UtUphanesinjn Katalogunun tum bilglsine, sadece Agartha'rnn .. l?'uliani Lideri ve o'nun bashca yardimcilarr sahiptir,

Anarsi halklarm iliskilerine bir hukmedemese, turn

• •

15

ktiltlerimiz ve tiniversitelerirniz arasmde Bylesine olagantlstu bir ronesans gerceklesirdi ki! Rahiplerimize ve bilgtnlerimlze sadeoe Dtlnya'nm tiim srrlari aeilmakla kalmayacak, onlar ayni zamanda mtikemmel bir zekaya da sahip olacaklardi, Dor anahtari. 0 zaman, artik gecmise savgisizhk edilmeyecek, muzelerimizi doldurmak icm sakat birakilmis (sagi solu kirrhp almrms) kahntilardan, antik gomutler koparilip almmayacakti, Bu. htiki.im surdugu yerde Antikite'nin dindarca yeniden kurulmasidir: Misrr'da, Etyopya'da, Iran'da, Kafk.asya]da, v.b. Eger bilim, kahlnlerin onceden bildirdiklerini sonunda gerceklestirirse, [olu~acak bu] iUihi Usrum, Beseriyetin kanlar icindeki Uyelerini bir araya getirecektL

.. Antik Misir'm arrtilmis gizleriyle yeniden dogdugu ; Yunanistan'm, Orfe zamammn geli~tirilmi!? goz kamastirici parlakligmda yeniden canlandigi gorulecekti. G6k· lerin yiiksekliginden Yer'in kizgm derinliklerine kadar her sey, yenilenmis, aydmlanmis ve bilinmekte olacak-

• • •

ti, Ogretim faktiltelerinin yakmlasmasi, tum mutsuzluk-

. .

lara karsi belli olcude bir care getirecekti.

Can Qeki~en Anarsi'nin son kanlr cirpmmalarmm arasmdan bu Sinar~i'nin htiktundarhgma dogru yol almaktayiz. Bilyilk Babil'in (~imdiki Demir Cagl'nln) ba-

-

hl?l ufukta g6ziikmeye ba~lamlstir ve bu kitap on be-

. lirtiieri isaret etmek icin yazilmistrr.

Agartha'mn Merkezi Hiyerarsisi, Kozmik Gizemler'in ayinleri icin, btiylik dua saatlerine katrldigi zaman, yerytiztinde olagan disi blr akustik fenomen gerceklesir. Yolcular ve kervanlar durur. tnsanlar ve hay-

... .

vanlar dinlerler. Onlara oyle gelir ki, sanki dUnya sarki

s6ylemek icin dudaklarmi aermstir. Sanki, «'I'ari] Edi.temeuen»:e kavusmaya cahsryormuscasina, sebebi 01- mayan sonsuz bir ahenk boslukta dalgalanir. Arap veya Fars, Yahudi veya. Afgan, Mogel veya QinU tum yolcu-

16

lar, Buyiik Evrensel Ruh'ta birlesenler, saygryla tetekkUre dalar ve dualarim rmrildamrlar.

Slrlarla cevrili hakiki Isik Piramii, Paradesa'nm,

. .

Hiyerarsik goriinilmu ~oyledir:

tuu« ·Zihin'de bulunan Otorite.

Evrensel Ruh'un Yargtlaytc't Aklt'nda bulunan (yOnetimsel) Kudret.

Kozmos'un Fizik Organizasyonu'nda bulunan 'Eko· nomi.

Mtiritlerin egitimi, Ram Devri'ndeki gibi bugun de aymdir : cimkii sentetik hakikat bir defa 6~renilince, kisisel gelisim ona ulasmaktan, onu muhafaza edip zlhin ve ruhlarda surekli olarak yaymaktan ibarettir.

Her o grenci , sonuncu basamaga kadar ytikselmek icin, birinci basamaktan baslamahdir. Hz. Musa, Orfe .... Pisagor, Solon, Zerdti~t, Kri~na; Daniel, vb. boyle yaptilar. Paradesa'ya giren Newton aym seyi yapmak zoronda kalacakti, ya ABC'ye yeniden baslamak gerekiyordu ya da uzaklasmak ...

Saint ~ Yves'nin «Yahudiler Misyonu) eserinde sozti edilmis olan bir Evrensel Dil vardir: Vattan. AzizJean'ln bahsettigi budur (3). Bu dil, sadedir; prensiple-

rinde ve bazr simrsiz uygulamalarmda, bilgecedir. Kalabahk Dwija'lar kitlesi, bu dilin etUdiine devam eder ve onu dogatistu kssifler iein kullarur. Kutsal diller ettidiit ' lU\hi Zihin'in asli yapisim ilham ettigi zaman, kontrol edilmeler donemi baslar. Dunja, smavlari yuzakryla ge-,Qirdikten sonra, kendini Yogi olmaya goturen ettitleri

izlemeye baslar. Batr'da tum bildiklerimiz ve tiirn di-

. .

ger bilmediklerimiz, orada, Ogretim misyonerleri ola-

rakessiz ustadlar tarafmdan b~retilmi~tir. Ktiremizin atesten derinliklerinden, yeralti gaz ve tath ya da tuzIn su akmtilarma : denizlerin dipsiz derinliklerine, k:ii~ rernizin enlemesine ve boylamasma manyetik akimlari-

17

na, havarun giirtinmez yaplslna, elektrige, mevsimleri olusturan Evrensel Ahenge kadar, hepsi (turn bilgiler)

. '

dertnlestlrtlmistl. Fizik ve kimya oyle bir dereceye ytik. ..

seltilmisti ki, biz beseriyet, bunlan ortaya koysaydlk

.. .

dahi yine de kabullenemezdik. Bu, ne bir boceg-in ve bir

bi tkinin sayirm yapllmaslyla eide edtlmistlr ve ne de inarulmaz (saytdaki) bir deney ve gozlemler birikimirun bir sonucudur. Bizzat oltimUn sirlarma dahi nUfuz edilmistir Agartha'da .d - Agartha va Ogretim Fonksiyonu

Agartha'run muhafaza etmekte oldugu ~a~lQnhk verici deneyler birikimi arasmda, 'Beseri Ayt.klanma'ya (Selection humaine) ili~kin olanlari ola~aniistii bir dereceye yiiks eli r. Ram Devri bilglnleri, insan fizyolojisinin alt ve list smirlari [konusu] gibi, tilrlerin esran [hakkmdalti bilgilerini] dsrinlesttrme cesaretini gaster .. diler.

GOrtinmez kralhklar ile baglar, uykunun yasalan, spiritUel gettstmaelvertsli olan besin. rejimleri, psi~ik gU<;, ri.iyalar, uyutulrnus bedeni birakarak uyanma tar .. ZI, bUttin bunlarm hepsi ettit edildi, uygulandi, tamnds

. Agartha'da.

Fakat, zeld\SI, duygusu ve sezgisi hi(; bir odtin vermeyen bir dtirtistlUkte olmadan ve llfihi Bilim'in kontrolti olmaksizm SonsuzlutJun Kaptlar'l'nl zorlayarak acmaya kalkisanlarm vay haline! Ijte bu sebeple, Irshou sapmasi gibi, l1ah.ili~e korkune saygtsizliklar, yaplldIkIan her yerde kendilerine korkun<; cezalari cezbederler.. BOylece (gecmis bir devirde verilmis olan bazi) cezalar balen son bulmadIlar.

Himalayalar'm temiz doruklari, ayak ,pasllm.aml~ karlan ve berrak selleri, IndUs veya Ganj'm bulamk. BU-

18

lannda yuvarlanan cesetler ve sefil beseri yasamlardan otUrti klnanabilir mi? Ve ieinden, her zihinsel ya da ahlaksal erdemsizlrgt, her bagnazligi, her kurnazhgi, her dustmme ya da irade keyfili~ini, her kara majiyi disan atmis olan Agartha klnanabilir mi?

Vaktiyle, Agartha'nm hizmetkarhk bolumleri simdi-ki gibi (yeti~tirilen) ogrenciler taranndan saglanrmyor-

du ; <;;iinkU 0 zamanlar Dwij a 'larm hucrelerini ( odalarani), Pandit'lerin konutlarmi, Universite'nin laburatuvar-

, lan ve gozlemevlerini toplama, temizleme, vb. hizmet i~leri, ast durumda olan tiim ilkel kabileler taranndan yaprtmaktaydi.

Budist b6llinmeden sonra, ticretli hizmetkarlar taraflndan bir tlir isyan yaprldL KendiIerinin kalabahk ol~ duklarmi gorerekvkend; olcillerine gore bir anarsi kur-

.

mak iQin, HiyerarsFyi devirmek istediler. Felsefe saIon~ larmm temizltkQileriJ tnisiyasyon kosullarmm aksine og'Utler vermeye basladi, At61ye ve laboratuvarlarmkiler iss, doktor olarak gozukmeye ve Maji'yi hemen birden uygulamaya can attilar + !'aQlnllmaz olarak kara maji'ye ~tiiler ~ Ve kimi yerle~ik, kimi "jo~ebe olmak tizere farkh kabileleri ortaya Qlkaran, hepsi birlikte bir kovulmaya ug-ramak zorunda kaldllar. '

Agartha'dan kovulanyerlesik kabilelex araslndan biri, SaYlslz insan kurban etmelerle I-Iindistan'l kana bula~an ve Kelt ra.l?-ipleri (Druides) zarnanlannln en iitrenQ karanhk yollarlDl ,yineleyen. SivaistIer kabiJesidir. Agartha taranndan tedricen onlenmisse de, etktnlikle-

ri halen devam etmektedir. '

Agartha'dan dl~arl atIlan gogebe kabileler arasmda, Qingeneler (Bohemien) yer alIr ('-l).Onlar, inisiyeler~ He ~ski temaslanmn yUzeysel bilgilert ve belli belirsiz aniIanyla dolu olarak, blr stirtl bahl itikat icmde yitip giden sasrrtici uygulama ve yontemlerini Avrupa'da dolas-

19..

,

tlrmaktadlrlar. Bu zavalh msanlar ilk vatanlarma yani

Agartha'ya, dtinyaya stnars; yeniden getirilmis olacagi za~an geri donecekler.

Agartha'dan disari atilanlardan SQZ ederken Hint

. -

Fakirleri'ni anmamak elde degil, Bunlar, cogunlukla,

Agartha'daki etlitleri ytiksek asamalardan once durdurulmus alan ve kendilerini, Orta Qa~'ln dilenci kesisle-

~ . ~ ~

rininkine benzer bir dinsel ya~ama adayan, Agartha'nm

eski ,o~renciler1ndendir. Onlar, ezoterik ogrenimin 11f1hi Kilrsilsu'nden bir kaQ kirmtryi, en ticra Hint koyleri-nin iclerlne kadar goturmus ve b6ylece Agartha'mn varhgrmn tum Hint'te daima devarn ettigini ispatlamislardir.

Ht<; kimse <;alI~ma defterlerinin orijin...aLmetinlerjni Agar1h9.'dan-di~arlya beraberinde gotUremez. Bilgilerig sadeC8 haftzada muhafaza edilmesi ,g?rekmektedir. TIPIn-r:c>.-VI. J'iizYiida oidu~u gibi: Bir gezintiden sonra

,hticresine t odasma) donen Sakya Muni (Buddha), sessizce hazirhgmr yaptigi devrim hareketini gereeklestirmek icln tizerinde .hesaplar yaptigi (tasartlarmi kaydetti~;i) not defterlerinin artik yerinde durmadigmi farkerlince korkunc bir Qlg;llk attr. Brahatrnah'in kaldl~l merkezi tapmaga kosmasi bosuna oldu. Kapilar acrmasizca kaoah kaldilar. Uzun bir slire boyunca tum maji gtit;lerini seferber etmesi yine bosuna oldu, Ulu Hiverarsi, hepsint tahmin etmistl ve hepsini onceden biliyordu. Bndl7,j"r'1'ln kurucusunun hig vakit kaybetmeden uzaklasmast ve hanzasmda zaptedebildiklerini hizla ilk mti-

I

ritlerlne dikte ettirmesi gerekiyordu.

Burada aciklanan kutsal Agartha, bilhassa bagnazhgm karsismdadir. Agartha, uyguladigi tilm sanat ve bilimler ile tiim Gizemler'in sentezini, kendilerine tedricen vermek i<;in beyaz irkm kendisinden sadece, bir sinarsik hareket beldemektedir .20

Ruham Liderlik mevkiine 1848'de cikan Brahatmah, Fonksiyonuna' 1886 'da baslamisti. Hindistan illerinin tngilizler taranndan i~galini, Yukan'dan emredilmis olan bir eprov olarak kabul ediyordu. 0, ittifakl ya da ozgtirlU~e kavusturutmanin kesin arum hiliyordu.

1877'de, ki bu tarihin Saint - Yves'in yasammda yer tutan bir amsi vardir, Brahatmaht Strlar Yasast'ru yUrUrllikten kaldtrma ve H1l1stiyanhk taranndan yeterince hazirlanrms 01 an, organizasyonlarmm (Hl!istiyanhk aJ.emi'nin) Teslis Kaaunu'na cllin~ lcm, insanhgm yaranna ilk admn atma vaktinin gelmia oldugunu ifade eden bir isaret aidi,

.

21

2. BOLtiM

Agharti VB-. Ossendowski Misyonu

Lewis Stanton Paleo, Ossendowski'nin biyografisi .. .. ni klsaca anlatmistar:«Polonvali bilgin F. Ossendowski, 1899'a kadar Sor ..

bon'da kurslara devam etmis ve B.B. Trost ve Bouty'nin

p

fizik ve kimya laboratuvarmda eahsrmstir. 1900 Paris

sergisinde kimya boliimti eksperler komisyonunda bu .. lunmustur. Bahrenk bogazmdan Kore'ye kadar Pasifikkiyrlarmdaki k6miir madenleri konusunda ihtisas sahi ..

hi olarak tanman Ossendowski, Sibirya altm madenlerinden cogunu da bilir. Rus - Japan savasi sirasmda, general Kuropctkin'in emrinde,· yakJ. t yliksek komiseri siratryla Rus ordularma hizmet etmistir. I. Diinya Sa,..

~

vasmda, maden arastirmalarmda bulunmak iizere ozel

• •

gorev He Mogolistan'a gonderilmis ve 0 memleketin di-

~

lini 0 zaman 6~renmistir. Kant Witte Devlet Sftrasl aza ..

• •

81 iken, uzun yillar bu kisinin sanayi isleri teknik da-

msmanugim yapmistir. Teknik calismalan takdir olunarak, Petrograd Politeknik EnstitUsU Sanayi Kimya Proresorlugtine tayin olunmus ve ayni zamanda Ekono .. mik Cografya Klirsiisli de kendisine vertlmistir. Maden mtihendisi olarak tecrtibesi onu, Rus «Altm ve Platin» komisyonuna ve daha sonra da «Altm ve Platin» isimli

22

gazetenin mudurlugune getirdi. Kendisini gerek Leh dilinde ve gerek Rusga'da, bircok teknik incelemeleri dismda, gene! yarara uygun onbes cilt eseriyle yazar ve gazeteci olarak tamtti, 1. Dtinya SaV~1 Ilanmda, Deniz Ytiksek Suraslnda teknik damsmandi. Ihtilalden sonra

. ..

profes6rti oldugu Omsk Poli teknik Ensti tusu'nden Kol-

Qak taranndan almip Sibirya HU}dj!~cti Maliye ve Ziraat Bakanhgr'na getirildi. Kolcak Htikiimeti'nin devrili~idir ki, o'nun Yenicay Ormanlarr'na kaemasma ve «Hasnxmlar, lnsanlar ve Tanr'l.lar}} isimli eseri meydana getirmesine neden olan olaganustti sertiveni yasarnasina neden oldu.»

Qok daha karmasik ve zorlu nice uzun bir glineye .kaQ19 sirasmda Ossendowski, bu kacism sonlarma dogru ise asagida aynen orijinal olarak verecegimiz Agharti Gizemi ve Gercekligi He karsilasrmstir, Ossendowski daha sonra Varsova Harp Okulu ve YUksek Ticaret Oku-lu'nda Proresor olarak bulunmus ve degerli yaprtlariy-

Ia d~ Polonya'rnn onde gelen yazarlari ve bilim adamlari arasmda yer almistir.

Q - Veraltl Devleti

- Durunuz!

Blrgun, Cagan Luk yakinlarindaki ovadan geeerken, Mognl klavuzum mirrldandi:

- Durunuz!

Devesinin i.isttinden kendini birakip yavasca a~a~l kaydi, deve de kendlligtnden yere Qoktti.

Mogel, dua vaziyetinde ellerini ytizUne koyduktan sonra, kutlu cUmleyi tekrarlamaya basladi:

- Om Mani Padme Hung!

Aksamm htilya verici gunesmin son ismlari ile aydmlanan bulutsuz gog-e kadar ufukta uzamp giden taze ye~illige bakarak kendi kendime: ({N e oldu?» dedim.

23

, .

Mogollar hir mtiddet dua ettiler, aralannda frsildastrlar ve develerinin kolanIanru siktiktan sonra tek-rar yola dtiztildtiler.

Kilavuz sordu:

- Gordunuz mil, korkudan develer kulaklarcn: nastl oimauuor, ovadaki at 'surUsu nastl hareketsiz ve tetikte dUruYOT, koyunlar ve s't/JtTlar nasl,Z topraUa yattyorlar? Dikkat ettiniz mi ki kuslar ucmaz, tarla tareteri kosmaz ve Ieopekler havlamaz oluyorlardt? H ava hatij hafi] titriyor ve insanlarm, tunroantarm, kusiarm. yiire(jine isleuen. bir sarkvmn. naomelerini uzaklardan getiriyordu. Yeryuzil ile gokyuzu neies almtyorlardt. Rilzgar esmiyor, giine§ ilerleyi~ini durduruyordu4Boyle bir osuia, gizlice koyunlara yakla~an kurt, sinsi yilrilyil~ilnden tiaeqecer ; iirkek antilop suriisi; Ctlg'l,nca ko .. susunu ag'trla?ttrtr; koyunun boqazuu ucurmaua tuiztr bicak, cobonm elituieti dil$er; Y1.Tt'lCt. insan, kuskusue salga l<:eklitJi artiuuia silrunmeyi tnrakmakuuiir, Biltun canu - yarattklar kendilerini korkuya kapttrir, dua icin ister istemez diz cokiip baslarma geleceIJi beklerler. Demin alan bu idi. Demin alan da Diinua'nu: Krah, yeral· tt sarauuuia, dilnya miUetZerinin altst ya.z'tslnt o(jrenmek iqin dua etti(ji her seier meydana aeten hadiseiiu:»

Kultursuz, basit bir coban olan ihtiyar Mag-a! iste bunlari soyledi,

Mogolistan, ciplak ve korkunc daglari, iizerlerine ata kemikleri serptlmis ucsuz bucaksiz ovalari He srrridogurmustur. Tabiattn kasirgah ihtiraslarmdan ilrken

veya onun oltim sessizttgi icmde uyuyup kalan buralar halk; bu sirrm derinligini sezmekte, sari ve kirrmzi Lamalar onu muhafaza edip siirlestirrnekte, Lhassa ile Mo~olistan'ln Urga'sindaki ruhani liderler (pontifes) ise Bilim He Mtilkiyetini gizlemektedirler.

Orta Asya/ya seyahatimde, ilk defa olarak, baska

24

bir isim vermem kabil olmayan Birlarm Slrrl'nl ij~endim, tlk once o'na fazla itibar etmiyordum, ne varki bOlgesel ve genelllkle tartisilmasr mtimktin bazi delilleri tahlil ve mukayese ettikten sonra oneminin rarkma varcbm.

Amil Irmagt kiyilarmda ya~ayan ihtiyarlar bans bir efsane (legende) anlattilar:

«BiT Mo{Jol kabilesi, Cengiz Han'u: istekleriruien kurtulmaya ~ah~trken bir yeralt't tukesine gtzlendi.» Dalla sonralari, Nogan Kut golU Soyotlarl'ndan biri bana, Agharti Devleti 'ne kapl hizmeti goren ve i~inden duman buIutlan ytikselen bir delik gosterdi.

«Vaktiyle bir ave, bu kapuian Devlet smirlart icine girdi, donu~unde de gormil§ ouiukiarm» anlatmaya ba~ladt. Strlarin Strrt'ndan. bahsetmesine engel olmak ictn Lamalar onun dilini kestiler. AVCl, ihtiyarltthnda maflaraya dondii ve hatirasi onun gc)(;ebe kalbine haz ve nese vermi~ olan Yeralti Devleti i~inde kayboldu.»

. Narabanchi-Kure Hututkusu Jelyp Djarnarap'm ag-~ zmdan daha fazla mal11mat aldim, 0 bana, YeraltI DevIeti'nden cikip diinyaya gelen kudretli Dtmya'mn Krah'nm ortaya cikisuu, mucizelerini ve kehanetlerini anlatti, Ancak 0 zaman anlamaya basladim ki; bu efsanede, bu hipnozda, bu kollektif vizyonda yani her ne sekilde yorumlamrsa yorumlansm, yalniz bir SIr degil, fakat Asva'nm siyasi havatimn gidisine teslr edebilecek gerQek ve hakim bir gtig gizli idi. 0 andan itibaren arasnrmalarima devam ettim.

,

Prens Choultoun-Beyli'nin gozdesl Lama Gelong ile

Prens'ln kendisi, bana YeraltI Devleti'ni tarif ettiler.

Lama Gelong dedi ki:

«Diinua'da herseu, uluslar, yasalar ve gelenekler silrekli bir delJi~im ve geli~im halindediT. Ne kadar buyuk imparatorluklar ve ne cok: parlak killtilrler yak otmus-

25

tur. Yalntz de{Ji~meyip kalan bir§ey varsa 0 da tenauk ; habis ruhlartn bu uasuasuisr. Altt bin ytldan taeta biT zaman once saygtdeger bir ki~i, biitiln. biT kabile ue bir~ likte topratlLn iQinde kayboZdu ve yeryilzilne bir daha ~J.kmad'l.. Bununla beraber, 0 zamandan sonra bir cok kimse 1· Sakya Muni, Undur ~ Gheghen, Paspa, Babiir ve baskatan Yeraltt Devleti'nt ziyaret etti. Bu yerin nere-de bulundudunu bilen de yok. Kimi Afganistan ve kimi

de Hindistan der. Bu bolgelerin biitiin insanlan kotillutie kars: korunmustarair. Ve smsrlari 'icituie cinayet yoktur. Bilgi sessizce geli~mt~, hicbir ~ey orada ytktlma tehlikesine tiiisrnemistir, Yeralti Halks, bilimin en

• •

yilksek katana erismistir. ~imdi 0, milyonlarca 'yurtta-

~t olan buyuk bir Devlet'tir ki, iizermae Dtinua'nm. KraIt. saltanat surer. 0, tabiatm. butiln kuvvetlerini bilir, biltun insan kdlplerini ve Kaderin Buyuk Kitabt.'n~ okur. Gaze goriinmeditJi halde, her emrini icraya hazir sekiz yilz milyon ki~iye hiikmetier.»

Prens Choultoun - Beyli ilave ettt:

«Bu Devlet, Agharti'dir. Diinya1nln tiim ueraiti gee-itlen boyunca ueanu: gider. Bir Bilgin 9in Lamasi'nm, Amerika'da ne kadar yeraZtt ma(jarast varsa hepsinin toprak icinde gozden kaybolmu? eski bir millet taraiindan iskan. olundufjundan Bogdo Han'a bahsettiiJini isit-tim. Bu milletlerle bu ueraui mesatelerini, Diinua Kra-

11'ntn hakimiyetini tamtari sefler idare ederler. Bunda olatJanilstu biT §ey yoktur. Bilirsiniz ki, Batt ve DO{ju'daki en bilyiik Okyanuslarda, vaktiyZe iki Kita tnuunurdu (15). Bunlar, sular aitmda kayboldularsa da sakinleri Yeraltt Deuleti'ne qecmislerdir. Derin tnaqaralar, bitkilerin bilyumesini saglaytp halka hastauksiz uzun bir ya!?am olanatJt veren bir t~1,kla aydtnlanmaktadtr. Burtuia saytS1Z millet ve kavim ya~ar. Nepalli ihtiyar bir Brahman, Cengiz Han'm eski krall'ltJ'l Siyam'a, Ttmrt-

lar'm. lradesi ile seyahat ederken bir bal'Lkt;tya rasuaas. Bu balikc«, kaytti:na binip ketuiisi ile birlikte denize acumasm: ona (BrahmanJa) emretti. Oqilncii gilnu buntar, iki lisam ayn. aur: goru?meye muktedir iki dilli bir insan cinsinin oturdufju bir adaya »ardslar, Burada1ci insanlar onlara, acaip hayvanlar, onalti aya(i't ve tek gozil alan kaplumbat}alar, eli cok lezzetli kocaman Y1.lan~ tar, sahipleri icin denizde batik: tutan di~li kustar gosterdiler. Yeralti Deoleti'ruien geldiklerini soyleyip, bu Deolet'in baz» taratlarun tasvir eitiler,»

Benimle Pekin - Urga seyahatini yapmls alan LamaTurgut, daha baska izahlarda bulundu:

{(Aghartfnin baskenti ceoresuuie biiuiik rahiplerle, bilginlerin oturduiiu sehirler tartur, Baskeni, mabetZer ve manastsrlarla ortiUil dagl,n tepesituie, Dalay ~ Lama'tun Sarau» Potala'nm bulundu(ju Lhassa'ya benzer (a). Diinya Krali'nui taht: ceoresituie, enkarne olmus iki milyon tanri buiunur (7). Bunlar, Ermis Panditalar'd'lr. sa-

.

raum. kendisi ise yeryuzununt cehermemin ve giJkyuzu-

nun goriln'iiT ve goru.nmez kuonetlerine sahip olup, insaniarm bliim VB tiirimleri bakimuuiasi her!}ey iktuiarlaruuia bulunan Goro'larin (8) saraylar~yla' gevrilmi?tir. $ayet, btzuti Ctlg'ln beseriuet onlara karsi saoasa kalkisacak: olursa, bunlar. dilnyam'lz'tn yuzunii hallai; pamugu gibi at?p onu cole ceoirebilir. ontar, denizZeri kurutabilir, kttalari okyanus haline getirebilir ve l;oliln kumtart arastna daglar'l serpi§tirebilirler. Onlar emir oerin. .. ce agaclar; otlar ue cahlar surmeue (yesermeye - btiyUmeye) baslar, ya!;l't ve zay1.! kimseler genr;le!jip kutroetLenir ve oliiler dirilirler. Onlar, bilmedifjimiz arabolara (9) binip diinuamizin dar get;;itlerinden hizla oecerter. Hindistan'm bazi Brahmanlar'i ile Tibet'in. bazi Dalay ~ Lama'lari, hiQ bir insan aya!;itnln henu« basmarms oldugu yuce datJlara tirmatmuun basartiiklar: zamon bu-

, .... .'

26

27

ralarda kayalara oyulmu~ yaztlar, ayak ve araba teker .. leklerince btrak1,lml,~ izler buldular. Aziz Sakya - Muni bir day basuuia oyle tas tabletler buldu ki, ancak oiaum ya~a gelince manalarms anlayabildi. Ve sonra, Agharti Kralltgt'na girerek oradan tuittzasuuia sokiams« oZdu{juKutlu Bilim. ktrpmiilarvm getirdi. lste orada harika

billur kiJ~klerde} miiminlerin gorilnmeyen. sefleri otururlar.

BRAHYTMA Dunya'ntn Kral«, ki benim sizinle gorii?tiigiim. gibi Ttmrt ile goru~ur.

MAHYTMA, ki aelecefe ait olaular: bilir. MAHYNGA,' lei bu ola:ylar'ln sebeplerini sevk ve idare eder..

Ermis Panditalar, diinyam »e onun kuvvetlerini tet-kik ederZer. Bazan, aralarmda en bilginleri iopkmvp, in-

san bakisvnm hie; niijuz etmemis oldufju yerlere gozlem· ciler gonderirZer. Bunu, sekiz yuz elli Y'll once ya!}am'l.!j olan Tashi - Lama tasvir etmistir. En yilksek Paruiiia-tar, ,bir ellerini daha gene rahiplerin gozlerine ve ote-

. kilerini enselerine temas ettirip bu gent; rahipleri tieTin uykuya daldirirlar. Sonra bu gene; rahiplerin uiicuilarmi bir bitki suyu ile ytkaytp, »iicuitarcm acvua kars« duygusuzla~ttrtrlar ve betienlerini majik: bantlarla sarar ve sonra KudretZi Tanr1'ya dua etmeye baslarlar. Tas kesilip uaian, gozleri acik ve kulaklori hisli deli-

. -

kanlilar her~eyi qirriir, i~itir ve hatirlarlar, Sonra Pan-

iiitalar, bu gent; rahiplerin -yantna gelip gozlerini uzun ueun iisilerine dikerler. Gene rahiplerin uilcutlar: yavasca yerden yiikseZir ve daha sonra kaybolurlar ~

Goro oturtiuin: yerde kallp, onlari nereye gandermisse baksslaruu 0 tara/tan oinrmaz. Goze goriinmez iplikler oniari ( ismlanan gene rahipleri) Goro'nun inuie-

.

sine batJll, tutarlar. Ismlanan qetu; rahiplerin bazilar»

/ \~ ...

"" Y1.1dtzlar arasmda seyahut ederek bunlardaki oloular«,

. , .~

28

tasunmautm milletleri, uasam ve yasalan yorumlarlar. GOrii~meleri dinler, kitaplan OkUT, talihleri ve talihsizZikleri~ sevaplan ve gunahlan, ibadet ve hukukot/renirler.: Baz'tlan da aleve kaitlsr ve dmlenmeksiziti mucadele eden, ylld'lzlartn derinliklerinde madenleri eritip ~ekit;leyen, gayzerler ile steak su kaimaklarm: kaimaum, ergime haline getirdigi kayalart day baslaruuuilc; deliklerden yeryiizii..ne atan hiddetli ve merhametsiz ates mahlu(junu gorilTler. iemuman gene rahiplerden bir tastnt ise, son derece kilt;ilk, ucan. kacan ve ~effaf olan hava mahlukati aras'tna kaT1~tp, onlann oarlnktarmni SIr ve hetieiine ererler. V.e istnlanan gem; rahiplerden bazilar: da, denizin derinlikZerine dalar ve riizgarlar'l., dal-

"galan., iirtmalari yoneterek topra{ia iyi stcaiJt getirip yayan uysaZ su mahliikatt diyarzn1, incelerler, ErdeniDzu monastsruuia, vaktiyle Agharti'den gelmi!j olan Paruiita Houtouktou ( Hututku ) ya$ardt. (Jliirken, Goro'nun iradesi ile, DotJuda kirmizi bir ytldtzda ya~amt~, buzlarta ortillii okyanus uetunae ucmus ve yerin dibin~ de yanan kasirqal: atester arastna girip gecmi~ oldu(junu soyledi.»

Prenslerin yurtalari He, Lamaist manastirlarmda dinledigtm oykiiler iste bunlardir, BlU11ar bana anlatihrken takimlan tavir, kiiC;tik bir kusku bile gostermeme el verisli degildt.

Esrarengiz ...

b - Di.inyo·nln Krah, Tanrl'nln Kar,lslnda

Urga'da bulundugum stirede, bu Dtinya'run Krah lejandma bir izah bulmaya calistim. Bana en iyi bilgi verebilecek olan, tabii ki Ya~ayan Buda idi. Kendisini bu konuda soyletmeye gayret ettim. Bir gorusmemizde " Dtinya 'mn Krall adim ortaya a ttim, Ruhani Lider, ba-

29

sim birdenbire benim tarafa cevtrdi, Hareketsiz ve canSlZ gozlerinl tizerime diktL tster istem.ez sus tum. Sessizlik uzadi ve Ruhani Lider konusmannza tekrar 0 su-

. .

retIe ba~ladl ld, bu konuya y~mak istemedtgtnt an ..

ladim, Sozlerirnin yannmzda bulunanlar ve 6zellikle

. Bogdo Han'in ktittiphanecisi tizerinde yap~ oldugu tesiri, ytizlerindeki ~a~lonhk ve korku belirtilerinden farkettim. Kolayca tahrnin edilebilir ki, bu hal beni daha cok seyler 6grenmek hususunda sabirsizlandirdi,

Bogdo Hututku'nun (Houtouktou) cahsma odasm-dan eikarken, benden once oradan ayrilnus .olan ktitiip~

haneciye rasthyarak, YW?ayan Buda'nm ktitiiphanesini ziyaret etmeme nza gosterlp gostermeyecegini sordum, BOyle derken de basit bir hileye basvurdum:

- Bilir misiniz aziz Lama'rn, de dim, bir gUn DUn· va'nm Kralr'mn Tann tie go~ti.igu saatte ovada bulunuyordum; 0 amn heyecan verici gorkemini hissettim. thtiyar Lama, bern hayrete d~tiren bir siiktmetle cevap verdi:

- Budizm'in ve San, Dinimiz'in bunu gizlemesi do(Jru de(jildir. lnsanlarui En Kudretli ve En Kutsah'· run, Mutlu Vlke'nin, Kutsal Bilim Mabedi'nin bilinip tamnmalari biz gii.nahkarlartn; ktllplerimiz ve jesada utlraml~ hayatlanmlz i~in oyZe biT tesellidir kt bunu insan .. liktan saklamak bir gllnah olurtiu.

iste dinleyiniz: Diinya'nln Kralt butiln ytl Agharti

. .

Pandttalan iZe Gorolart'nm oazitelertm sevk ve uiare

eder. Yalntz, bazt uakitler, seleiinis: kara toston biT san .. duka icinde yattttJt maoaraaota mabede gider. Bu madaTa daima karanlsksa da Diinya'ntn Krall iQeri girer girmez duvarlarda atesten cizgiler peyda olup, sandukanvn kapaO'tndan da alevler ~tkmaya oastar. Gorotar'm en eskisi, ba~t ve yilzu ortillil, elleri de gotJsune tcavusturulmus olarak O'nun onilnde durur. Goro, yiizilnden30

i.5rtflyii hie kaldtrmaz. Zi"ra ba~l" hareketli gozler ve soy~ leyen bir dil ile fllplak bir kaiatasuuian ibarettir. DUnyadan gogilp gitmis olanlarvn ruhlartula temasa gfrisir.

• •

Dimua'nrn Krah uzun zaman konusur ve sonra el-

lerini ileriye dotJru uzatarak s.elejinin ecruiukasma doiJru yakla~'tr.' Alevler daha parlor, duvardaki ates cizgileri soni1p yanar ve birbirlerine qirerek Vatannan Altabesi'nin esrarli isaretlerini rneutiana getirirler. sanaukadan, ancak gaze gori1nilr saydam 1,~l,k seritleri cikmaya baslar. Bunlar, o'nun selefintn di1~ilnceleridir. BiT milddet sonra, Dilnya'ntn KraIt bu 't$ttJ1.n luilesi (aurasi) iciruiedir ve atesten harfler duvarlara Tanri'rnn Arzu ve Emirleri'ni durmadan uazar, yazar, yazarlar. 0 esruuia Diinua'run Krali, insanlzthn kaderine, biltiln hakim olanterm dU$iinceleriyle temas halituietiir ; kraltarm, carlartn, tumlarin, sava$Qz eetlerin, bilyuk rahiplerin, bilginlerin, kudretli kimselerin dii~unceleriyle ... 0 bunlarzn niuet ve /ikirlerini o (j'rentr. e« niyet ve [ikirler, TanT1~tun .ho~una gidiyorsa, Dilnya'nln Kralt _ bunlari (lorilnmez yardtmlyla oercetclestirecek ve onlar Tanri'mn hosuna gitmiyorsa, ba~Gr'ts'tzlttJa utJr~malartn1. temin edecektir. Bu kudreti Agharti'ye, Gizemli Om Bilimi uerecektir ; Om ki biltun dualartmiza bu sozle basiariz (10), eski bir ermisin. ruiuiir, 01n, uc;yuzbin Y'll once ya$am1.§

- I

alan ille Goro'dur. 0, TanT1/yt tanuian, beseriyete man-

, .

masn, umutlanrncui ve kotillilkle saoasmain o(jreten ilk

insan olmustur. Ttmr: ana, goze gOr'Unilr (fizik) dilnyaY1, idare eden kutroetlere hakim olmak iktuiaruu 0 zaman verdi.

Dii.nya'n'tn_ Krah, seleti ile goru!jtiikten sonra, Buyiik Tann Kurultaui'n: toplar, bilyilk' tuiamlarm eutem ve fikirlerini -munakeme eder. Onlara yard'tm etier »eua kar~t qelir. Jt!ahytma ile Mahynga dunyayt idare eden nedenler arasuuia bu eylem ve fiktrlerin yerini bulurtar, Da-.

31

ha sonra, Diinya'nz.n Krall buyilk mabede girip yaln~z ba~tna dua eder ve alevler arasmda da a.q1,T atilr Tanri'mn Yiizi: meydana ctkar. Diinua'nm Krah, Tanri'ua, Kurultau'm. Kararlari'rn. saygt ile bildirir ve En lCudretlfden, karsilik olarak llahi Emirlerfni ahr. Mabetten r;1.kt'ttJt zaman Dilnya'nln Krali tua« I!}tk ile panuiamaktatiir (11).

c - Gerc;ek mi. Yoksa Mistik Hayel mi?

- Dtinya'mn Krall'nJ kimse g6rdti mil? diye sordum.

Lama cevap verdi:

- Enet: Siyam ile Hintte yap'tlan eski Budizm torenleriruie Diinua'nm Krali be$ deja gorilndil. Beyaz fillerin cekti.tJi altm, knrmetli ta~ ue ince kumaslarla silslii cok qiize; bir arabada idi. Beyaz bir cilbbeye sanltrusts ve basuuiaki tacdan inen elmas dizileti yuzunu ortiiuortiu, Ustiinde bir kuzu duran altm. bir kure ile halki takdis etti. Diinya'ntn Krah'mn. gozleri ne tara/a r;evrildiuse ·0 tarajtaki korler gordu, satnrlar i~itti, ki»iiiriimler yurudu ve oliiler mezarlarmdan ayafja kalk-

tilar. Yiiztark: Y1,I varki 0; Erdeni-Dzu'da goriindu ve eski Sakkay Manast:.rt iZe Narabanchi Kure'yi de ziyaret etti.

Bizim Yasauan Budalar'dan biri ile Tashi Lamalardan biri o'ndan aitvn leohaciklar iizerine bilinmeyen harflerle yaZ1lmts biT mesaj aldtlar. Bu isaretleri kim-

. . .

se okuuamaeu. Tashi Lama tap'tnatla girip altm. levha-

Cl(jt ba~l1itn iizerine koyarak duaya ba~lad'l.. Dilnya'ntn Krali'run dihrunceleri bu dua sayesinde beynine niijuz etti ve muammali isareileri okumaksizm Dunya'ntn Kra-

, .

lfntn mesaiuu antaytp, d'ediklerini yapt1..»

- Kae; kisi Ag1:1.arti 'ye gitti?

33

- Pek cok ki§i. Fakat btltiln bu adamlar gordllkleri strlam gizlediler. Oletler Lhassa'yt y'tkttklan zaman gilney - battdaki datJlarda bulunan mufrezetermaen biri Agharti stntrtna kadar gitti. Burada esrarli bilimleri jjn~ renip yeryilziine getirdi. Bunun icindirki Oletler ile KaZmuklar mahir buyilcil ve kflhindirler. Dodunun birkas; esmer kabilesi de AghartVye girip birkxu; yilz'Ul1 ya~ad1r lar, Sonralan bunlar bu Deolet'ten kovulup yeryilzi1ne donerek iskambil iZe t otlarla ee el t;izgileri ile jalcl.lzD1.n strlarmi naklettiler. Bunlar cingenelerdir. Asya'ntn kuzeuuuie bir yerde, ortadan kalkmak iizere okm biT Teabile vartnr ki Agharti maqarasmda biT miiddet ya~aml~ttr. Bu kabileden olanlar, oliilerin ruhlari havada uctuklart zaman onlan ca(j'l.rmayt bilirler.J)

Lama bir zaman sustu. Sonra dUsUncelerime cevapvertyormuscasma devam etti:

- Aghartt'de bilginler bizim planetimizdeki ve di(Jer planetlerdeki bilimi ta~ tabletlere yazarlar. 9in Budist bilginlert bundan cok: tyt anlarlar. Bilimleri en yuksek ve en sal olanuitr. Her yilZY'l.lda, yiiz Cin bilgini, dentz kunsmda gizli bir yerde toplamr, Derinlerden yi!z olumsuz kaplumba(Ja ctkar. 9inliler bunlarm ballast iistime, yilzYllln tlfLhi Bilimtntn hilkilmZerini kaydederler,»

Bu bana, Pekin'deki GOk Mabedi'nin ihtiyar bir ra~ hibi tarafindan anlatilan hikayeyi hatirlatti. Rahip, kaplumbagalarm havasiz ve gidasiz i.h;hin yl1 yasadiklarmi ve mavi GOk Mabedi direklerinin '( tahtayi ~tirtimeden korumak maksadiyle ) canh kaplumbagalar iistline yerlestirllmis oldugunu s6yltiyordu.

Kiltliphaneci . Lama:

- '(Jrga ve Lhassa'daki ruhani luierler., Dunya'n'l.n Krall. nezdsne elciler goncterdilerse de kendisini tnumak kabil otamadi. Yalntz, Tibetli bir ?ef, Oletlerle yapt.lan

33

bir sav~tan sonra; «Bu kapi Aghartrye acihr», yazlslns ta§tyan mqdarayt »iaa«. Mabaradan yakz.§'tklt bir adam Ct1a.p Dna esraru isaretleri ·oZan bfr altm. leotuunk verdi

.

ve l' «Blitiin iyileri kottilere karst savastirmak zamam

. '.

gelince, Dtinya'mn Krall insanhga gortmecekttr .Fakat

hentiz 0 zaman olmadi. Insanlarm en kotilleri henUz dogrnadi.» dedi (12).

Chiang-Chun Baron Ungern, gen(} prens Pounzing'i elci olarak Dilnya Krau'mn. yantna oonderdi, ldkin 0, Dalay - Lama'nsn biT mektubu tle yeTi geldi. Baron onu bir daha gonderdi. Gene prens biT daha donmedi ...

d - Diinya'nln Krah'nln, 1890'doki Kehoneti Narabanchi Houtouktou'su, 1921 'de, kendisini mar nastrrinda ziyaretimde bana suntan anlatti:

- Dimua'mn Kralt, otuz ytl once manasttruruzda, Tannlann ilgtsine lliytk Lamalar'a gorllnufunde, dilnya .. n:n gelecet:/iyle ilgili bir kehanette bulundu (13).

1 ste bu kelumet:

~

«insanlar ruhtonm glttlkce unutup •. vOcutlarlyla mesQui olacoklar. Yeryuziinde buyuk ahlak bozuklugu hOkum surecek. insanlar, karde, kemno susemre Ylrtici hayvanlara benzeyecek. Buyuk ve kucuk krnllonn teclen di.h?ecek: Bir, ikt, Lie, dort, bes, altl .. yedi, seklz.; Butun milletler arcslndo korkunc bir save, olacak (14) Okyanuslar klzaraeak ... Topragln ustu lle denizlerin dlbi kemik ile dolacok... Devletler parc:alanacak. Milletler topton olecek .. " DOnyanln ,imdiye kadar· hie: gor"lMdigi acllk, hastollk ve kanunlarun bilrnedigi cinayetler ... 0 zamon, insanhk lclndeki, Tnnnmn ve ilahi Ruh'un du,mankJrl ortoya cikoccklaru. Unututmu~, zufiim gormihi olanlar ayaklanocak ve

. .

butOn dunyanln dikka1ini uzerlerlne eekecekler, sisler va

frrtlnalar olocck, Clpfak daglar ormanlarla ortiinecekler.

r

34

Ver sorsdacok ... Milyonlarca insan, esirlik zincirleriyle. hekaretleri cehk, hastahk ve olumle trampa edecek. Eski yollar bir verden beskc yere gocen kalaballklarla dol~cak. En buyiik, en gOzel beldeler ate,le yok olecok ... Bir, lkl, lic; ... Baba ogulu, kordee kcrdesl, ana klZI aleyhine yurureyecek. Dij~kijnluk, cnnltlk, bedenin ve ruhun Ylkill!;;1 crkadan gelecek... Onbin kisiden yalnlz biri sag kalacak ... o do ctplok, deli, dermnnssz olacak ve kendinene ev kurobilecek, ne de yiyecek bulebilecek.; Kuduz kurt gibi uluvccck, leslerl kemirecek, kendi etini di~leyecek ve Tan .. rlye meydon okuyaca,k .. o Butun toprak bosotccck, Term ondan yuz cevlrecek, diinyaYI yalnlz karanhk ve alum kap-

.~. ~ .

hyocok. 0 VAKIT GONDERECEG~M -~imdi tanrnmayan-

o. .

B!R HAlK, CINNET VE FEZEHATIN ZARARL! OTLAR~N!

KOPARIP ATACAK VE iNSANLIK ZiHNivETiNE SADIK KALMI~ OLANLARI KOTULUGE KAR~I SAVA~A GOlDRECEK. BUNLAR. MiLLETlERiN OLOMUYLE TEMizLENMi$ OlAN OONVADA YENi SiR HAVAT KURACAKLAR. Vuzuncu yilda yalnlz lie buyuk devle! ortaya (:Ikorok, yetmlsblr vII bahtiyar y~ayacaklar. Ondan sonra onsekiz YII harp ve tahrip devam edecek (15). 0 zcmen Aghm1i Halkl yera)t. magara.larlndan cskrp, dunyada Qorunecek.» pG).

Daha sonralarr, dogu Mogolistan'dan Pekin'e dogru seyahat ederken kendi kendime sordum:

~ N e olurdu? Ayn renk, din ve irklardan milletler batiya g6<; etmeye baslasalardi, ne olurdu?

f?imdi bu son satirlarr yazarken gozlerim, ister istemez gell~igtizel yolouluklarmun izlerini tasiyan Asya' .. mn bu sonsuz orta kismma dogru donUyor. K.ar tipileri veya Gobi'nin kum firtmalarrarasmda, ince parmak- 11 eli ile ufku gostererek, sakin bir sesle bana samiml fikirlerinin sirrrm aktaran Narabanchi Houtouktou'su-

. .

nun yUziinti gtiruyorum.

Karakurum yakmlarmda, Ubsa-N or lnytlarmda, ttrr-

35

Hi renkli gents karargahlari, at ve davar stirulerini, ~efR lerin mavi yurtalarrru goruyorum. fist tarafta Cengiz Hari'm, Tibet, Siyam, Afganistan Krallanyla, Hint Racalarr'nm sancaklarim ; hanlarin ve Oletler'in armalarim, kuzeydeki Mog;ol kabilelerinin sade isaretlerini gorUyorum. Telash kalabal1~ln giiriilttistini.i isitrntyorum. Tiirkti cagiranlar, daglarm, ovalarm ve collerin gamh havalarmi s6ylemiyorlar. Gene stivariler tezayak atlarina binip dortnala kalkmaktan hoslanmiyorlar ... Sayisiz

I ihtiyar, kadm ve cocuk kalabahklan var ve daha otede, kuzeyde ve banda, gosim gorebilecegi uzaklara kadar g6kylizU alev gibi krrmizi : Yangmln gUrtiltti ve catirdi- 51, d6gii~tin vahsi -patlrrusl i~itiliyor. Krpkizil gok altmca, kendi kanlarmi ve baskalarmm kamm d5ken bu sa-

. ~

vascilari kim gi.idUyor? Kim gUdtiyor bu silahsiz ihtiyar-

lar kalabahgim? Sert bir nizam; hedefin, sabrin, israrm derin ve dinsel bir anlayisim, milletlerin yeni bir gOQti~tinii, Mogollar'in son yUrtiyU~tinti go rtiyo rum.

Karma, ihtimal ki tarihin yeni bir sayfasmi aQR rmstir .Dunya'mn Krall da onlarla birlikteyse ne olacaktIr?

Lakin, bu azametli sirlarm sirrr derin sessiallgint koruvor .

..

3. BOLttM

Agarttha vo Rone Guanon Misyonu

37

1886'da Blois'da (Fransa) dogan ve 1951'de AbdUl Vahit - Yahya adIyla Misir'da olen Rene Guenon'un ezoterizmde apayri bir veri vardir. Kendisi, nebir topluluk kurmus, ne de yonetmtsttr-: hicbir kisisel o~reti yayrna iddiasmda degtldi. Aksine, sirayla bireok masonik topluluklara girmis, Katoliklik'ten tslam dinine gecmistir. Metafizi~in yi.iksekliklerine sigmmak tizere GUzel Donem'in okiiltist akrmlarmm pek gliriilttilii aktivitelerinden ayrilrms, tUm dogu ve bati tradlsyonlarr arasmda yaklnlIk kurmaya ~ah~ml~tIr.

Burjuva rahatliginda ve dinsel o~renimle yeti~tiri~ len, zayif bir sa~h~a ragmen okul basarilarr toplayan ve Parls'te ogrenim yapan Guenon, ilk olarak Papus ile ve «Gnostik: H1.ristiyanl'lfj1..n Patrit/h) adi verilen Fabre des Essarts'la karstlasir. Kendisini martinist tarikati-

• •

na kabul eden Papus vasitasiyla «Yiiksek Bilinmiyen»

(Superieur inconnu) derecesine kadar olan asamalarihizla trrmamr, Fabre des Essarts ise onun bir dergiyr,

«La Gnose»Ju kurmasma yardim eder. Guenon ilk dtistincelertntn UrliniinU orada yayrmlar. Daha sonra, ya kisa zaman sonra onlari terketmis ya da oradan atilIn1~ olmak tizere kendini bireok masonik yollarda tntsiye ettirtti.

38

Oriun iein g~ici olan bu ezoterizm arastirmasi SO-nunda, Guenon !slamiyeti benimsemistir ki, Sanskritdilinin etlidiine girtsecek derecede Hindu felsefesiyle

pek iIgi1endi~i gorttlmesme karsm islam dinini benim .. seyi~inin sebebi anlasilamarrustir. lslamiyet ona Hiris-

. tiyan egzoterizminden daha sade bir ruhanivet arzediyordu. Parls'te, kralci Iider Leon Daudet ile birlesti.1934'de bir Misirh He ikinci evliligini yaprms ve ya~a-

rmrnn son gilnlerini Kahire'de gecirmtstir, ~imdi, orada basi Mekke'ye doniik olarak g6mtilti bulunmaktadir.

~

Guenon'un felsefesi, bat! gnos'u (11) ile Hindu rnis-

tisizrninin sentezidir. Devreler teorisi bu Hindu mistisizminden gelmektedir. Buna gore, bugun, kan, dtizen .. sizlik ve olum tanricasi Kali taranndan htikmolunan karanlik bir cagda yasamaktayiz. Batt toplumu mahkinn edilmi!?tir; dtisktlnltlgtintin beIirtilerinden btri, gizlinin karsiti olan ve seyleri yaygmlastiran demokrasidir. Sori yrkimdan sonra sUkflt zamam gelecek, sonra yeni bir devre baslayacaktir, Guenon, eserlerinden birinde (1S), dcgaustu gtiglerle donanmis olan mechul bir E/en4i'nin (DtinyaJnln Krali'nm) gozetimi altmda temel hakikatin sakli bulundugu gizli merkezi, Agarttha mitmi yeniden ele alir. Son eserlerinde, metafizik bagdastrrmacihgmm kapsarmna aldig; Qin felsefesine gents bir yer verilir.

Ortaya koyduklari, Fral1..S1Z okultist gruplarmca kftctimsenmeeine karsm, aralanndan bazrlari i.;in de; Guenon bir spirituel rehber olarak kalmistir. Masonik cevrelerde de ayru durum s6zkonusudur. OkUltist grup ustadlarmm ccgununkine aykm olarak asil 61i.imUnden sonra btiyuyen sUrdlirdii~ saygmlik, once, her tutkudan uzak kisisel yasarmnm ornekliginden ileri gelir. Jack Bergier'nin isaret ettigi : gecmisln bugunden nitel olarak farkh olusu, ayru doga yasalarmtn hem Eski Misir'a, hem de slmdiki d6nemimize uygun gelemcvisi, ha-

89

rttalarmuz Uzerinde yer vsrllmeyen btreok di.inyasal ulke ve sehirlenn mevcu t olusu dustmcest vb. gibi t;ogu gUnlimiiz fantastik literatiirilne konu olan ve Qzti gere~i anlasilmaz olan dU~tinceleri, a~lk bir dille ifade eden Guenon, mtikemmel bir yazar olarak cia kalrmstir.

a - Krallik ve Yuksek Rahiplik

Ossendowski, Agharti'nin inisiyatik hiyerarsi liderini belirtmek ietn (Dunya'ntn Kralt» (Roi du Monde) Unvarum kullanmistir .En ytik sek , en miikemmel ve ayrn zamanda en sert (kesin) anlammda alman Diinya'nm Krall unvani, temel ve evrensel Yasa Koyucu Manu'ya tamamiyle uygun gelmektedir ki, onun adi degisik sekillerde, eski halklarm cogunda bulunmaktadir ; bu acidan, sadece, Mlslrhlar'ln Menes ya da Mina'slnl, Keltler'in Menw'ini ve Grekler'in Minos'unu hatirlatmz (19)~ Ayrica, bu isim, hicbir zaman tarihi veya az cok efsanevi bir ki~iyi belirtmeyip, aslmda bir prensibi: Dtinyamiz'm ya da bizim varolus devremizin sartlarma 6zgU K anun 'u (Dharma) acikca belirten ve saf spiritUel I~l~l yansitan Kozmik Zeka (tntelligence cosmique) prensibini belirtmektedir. Ve bu isim, ayrn zamanda, dusilnen varhk (manava) olarak saygi gosterilen insan ar~etipi'dir.

Oncelikle belirtmek gerekir ki, bu sozkonusu prensip, diinya icinde yerlesik bir spiri tile 1 merkez taranndan, kokeni «be~er2 olmayan» (apaurusheya) kutsal tradisyon emanetini biittinUyle stirdlirmekle gorevli bir organizasyon taranndan belirtilmis olabilir; ki bu kutsal tradisyon yoluyla temel bilgelik, onu alabilecek ka .. biliyettekilere nice c.;ag;larln arasmdan ulastirrlmaktadir .Manu'nun kendisini Adeta temsil eden, boyle bir or-

ganizasyonun Iideri, gayet yerinde olarak tinvan ve ozel

40

nitelikler (attributs) ta~ayabilecektir. Va kendisi, fonksiyonunu ifa edebilmek icm ulasmis olmasi gerektigl bilgi derecesi yoluyle, gercekten, insansal ifadesi oldu~ ve karsismda k.i~iliginin ortadan kayboldugu Prensip'le ozdeslesmektedir ~

Eger bu rnerkez, Saint - Yves'nin belirttigi gibi vaktiyle Ayodhya/da (20) ikamet etmekte alan ve kokenl ~imdiki devrenin Manu'su Vaivaswata'ya uzandrnlan antik «gune~ soyu)inun (sftrya-vansha) kahtmm varisi olmus ise, Agarttha'mn durumunun boylesine olmasi dogaldir.

Saint - Yves, Agarttha'nm yUksek liderini DUnya'nm Krall seklinde diistinmeyip, O'nu bir (c Papa» (Souverain

. ~

Pontife) gibi takdim etmekte ve O'nu bir «Brahrnanik

- rahipler svmtts'tus: CEglise brahrnanique) basma yerlestirmektedir. Ancak, bu sekilde bir belirtme biraz fazlabatrhlastrnlmis bir anlayistan dogmaktadir (21). Saint...

~. .

Yves'in bu tasvirinin vamsira, Ossendowski'nin de

- «Aqarttha'mm yonetili~ ~ekli}) konusunda soylediklerine bakilacak oIursa; herbirinin, . sadece, zihinlerini esas olarak mesgul eden sorulara ve egilimlerine direkt ala-rak - cevap veren gorunumu farketmis olduklari gortilti-

yor. Ctinki, aslmda, burada hem rahipllge, hem de krall1ga dayali olmak tizere iki yanh calisan bir y6netim

~ ..

~ek1i sozkonusudur,

«Yiiksek Rahip» (pontifical) strati, kelimenin en gareek anlamivla, en tisttin derecede, inisiyatik hiyerarsinin Iiderine aittir. Bu, su aciklamayi gerektirmektedir : (Latince clan) Pontifex sozciiguntm tam karsiligi «kopriller kurucu))dur. Romahlarca kullamlan bu tinvan, kokenl bakimmdan hemen hemen « masonik» bir tmvandir ; fakat sembolik anlamda, bu dtinya ile yi1k~ sek diinyalar arasmda komtinikasyonu saglayarak aracihk fonksiyonunu ita edendir (22) + «Gokse; kopril»

41

olarak gokkut?a~l, «y1l.ksek rahiplik»in (pontificat) do~a1 bir semboltidfir. Tlim tradisyonlar buna tamamen uygun ifadeler sunrnaktadirlar. Oyle kit bu (gokkusagi), Ibraniler'de Tanrr'mn halki ile alan ahdinin teminatr,

'Cin'de GOk ve Yer'In birlesme isaretidir, Eski Yunanistan'da ise {(TanrtlarJtn Habercisi» Iris'i temsil' eder, Persler'de ve Araplarda oldugu gibi lskandinavyahlar'da da, Orta "Afrika'da ve Kuzey Amerika'mn bazi halklanna kadar hemen her yerde, algilanabillr dtinyayi du. yumlarla algilanamayana baglayan kopru olarak gecer,

Ote yandan, rahiplige ve kralliga dayab iki yoneti· min bi:di~i Latlnler'de, pek kompleks ve deg;i~ik anlamlara sahip bir sembolizm olan Janus'un sembo1izminin belirli bir gorttnumt; ile temsil edilmekteydi; altrn ve gtimti~ anahtarlar birbirine uyan iki inisiyasyonu simgeliyorlardi (23). Hindu terminolojisini kullanmak gerekirse Brahman'larm ve Kshatriya'Iarln (24) yolu sozkonusudur. Ancak, hiyerarsinin enlist noktasi, karsilikh gorevlertni aldiklari mtisterek prensip, yani riitbelerin otesidir : ~Unkii sahalarinda uyguladiklarr tum yasal otoritenin kaynagt orasidir ; boylelikle Agarttha inisiyeleri Altvarna'dirlar yani «kast dl~V)'dlrlar.

Orta Qag;'da otoritenin iki bi.ittinleyici goruntrmtiniin dikkate deger bir tarzda birlesttrilmts bulundugu bir Ifade mevcuttu: Bu donemde sik sik «Rahip Jean Krallt(jt,} (25) denilen esrarengiz bir lilkenin s6zti: edilmekteydi. 0 zamanlar, bu sozkonusu merkezin «(dl~ ortiisu" olarak belirtilebilecek kisirn genis olQUde Nasturi'ler ve Sabii'!er (26) tarafrndan olusturulmus bulunu-

• •

yordu ki, bu sonuncular kendiIerine Yahya'nln Men·

dayyehti admi verivorlardi, yani «Jean'm Ofjrencileri».

Bu konuda, en azmdan tuhal gorunen bir diger noktaya dikkat cekeriz ki, (disa) pek kapah bir karakterdeki Dogu gruplarmm QO~u, tsmaililer ya da Liibnan

42

Dtirzllerfnde «Da{ttn Ya~ltStJ)nln (Vieux de la Mon .. tagne) o~rencileri, tUm Bat! ~ovalye1ik tarikatlarr gtbi, aym sekilde, «Kutsal YeT'in Gozeticileri» (gardiens de la Terre Sainte) tmvanim almislardir. satnt - Yves,«Agarttha'nzn TempUer ~ovalyeleri» dedigi zaman belki

bunu hakiki manaya istinaden soylememistt, ama pek yerinde olan bir kelimeyi bulmus oluyordu. Kullanrrns oldugumuz «(dt~ brtii: ifadesinin tubaf karsrlanmamasi icin su olguya dikka t edilmesinin pek gerekli oldugunu ekleriz ki; sovalyece Inisiyasyon, 6zli bakimmdan bir Kshatriya'!ar inisiyasyonu idi; ve bu, ozellikle, oradaki esas rolii sevgi sembolizminin oynadigim aeiklamaktadIr (21).

Hem rahip ve aym zamanda hem de kral olan bir kistltk kavrami, Batr'da pek gecerli olmarnasma karsthk, bu kavram, «Kral : Majlar}) taratmdan cok belirgin bir seldlde temsil edilmis olarak, Hiristiyanhgm kendi kokeninde bulunmaktadir. Orta Qa~'da dahl, Yiiksek Yonetim, (hiQ olmazsa dis gortiniislere gore) PapalIk ve imparatorluk arasmda ayrilrmstr ( 28). Boyle bir ayrihk, list tarafta eksik kalrms bir organizasyon olarak dU~i.inlilebilir; ~oyle ki: Madem lti orada iki yonetimin kaynaklandig; ve bagh oldugu ortak prensibin belirmesi gortilmernektedir : 0 halde, hakiki yliksek yonettmin baska yerde bulunmasi gerekiyordu.

Dogu'da aksine, hiyerarstnin kendi tepesinde boyle bir ayrihk durumu oldukca istisnaidir ve bu tiir bir ~~eye hemen hemen yalmz bazi Budist kavrarnlarda rastlamlrr ; Sakya ~ Muni'nin (Buddha'nm) bir an gelip ildsi arasmda secim yapmasi gerektigt zaman, Buddha'mn fonksiyonu He Chakravarti ya da «Eorensel Hiikiinuiarw In (29) Fonksiyonu arasmda ortaya 91ktlg-l soylenen aynlI~l be1irtmek isteriz.

Eklemek gerekir ki, ozellikle Budizmle ilgili bir ya-

m olmavan Chakravarti sijzcti~, hindu tradisyonu verilerine gore, Manu'nun ya da temsilcilerinin fonksiyo .. nuna pek uygun gelmektedir: Bu sozcugtm tam karstlI§tl «carki dondurten»'dir, yani biitiin herseyin merkezine yerlestlrllen, harekete katilmaksizm hareketi oradan sevk ve idare eden ya da Aristo'nun ifadesine go.. re «tieuinimsiz rnoiorn'dur (30).

Ozellikle 8U noktaya dikkat cekeriz ki: S6zkonusu

. -

merkez, turn tradisyonlarm sembolik acidan «kuiup»

(Pole) olarak belirtmekte uzlasnklari bir sabit ver'dir r. nedeni, dunvanm rotasyonunun onun etrafrnda gercekIestirtldigidir, ki bu, Kelt1er'de oldugu kadar Hindu ve Kaldeliler'de de genel olarak Qarkla temsil edilir (31,).

i

Swastika-'run anlami da budur. trzalcdogu'dan Avrupa'-

run batisma e~2) kadar her yerde yaygm bulunan bu isaret esas olarak «kuiup isareti»'dir ki, bu, modem

~ . . ,.

Avrupa'da kuskusuz, gercek anlammm ilk olarak tam-

.

trlmasrdir. Oa~da~ bilginler, bu sembolu en fantezist

teorileriyle bosuna aciklamaya cahstilar : bir Qe~it sabit fikirlilikte israr eden aralarindan cogu, onu yalrnz «truneseel» (~) bir isaret olarak gormek istediler. Hal-

. .

buki, bu isaret kimi kez «qiineseel» bir isarete d6nti~tti

ise de, bu sadece bir rastlanti ve saptirrlma sonucunda olmustu .

.

Di~erleri swastikaya hareketin sembolU olarak ba-

karken hakikatin daha yakmmda olmuslardir, fakat buyorumlan yanhs olmuyorsa da pek eksiktir, Qunkli SDZ-

konusu hareket herhangi bir ihareket degil, bir merkezin ya da degismeyen bir eksenin cevresinde gerceklesen bir rotasvon hareketidir. Ve tekrar belirtiyoruz ki, sozkonusu sembole dogrudan dogruya uygun gelen esas age bu sabit yer'dir (34).

9imdiden anlasilacagt gibi, t(Dunya'nln KraZV)'nln esas olarak tertip ve tanzim edici (regulateur) bir fonk-

44

siyona sahip olmasi gerekir (regulateur kelimesinin rex ve regere ile ayrn koke sahip olmasimn sebepsiz olmadI~l gortilecekttr). Bu fonksiyon ancak «ahenk» (equilibre) ve «tienqe» (harmonie) gibi bir kelimede ozetlenebilir ki, Sanskrit dilinde tam olarak Dharma (35) sozctigtiyle ifade ediUr; ki bununla, Yiice Prensip'in de~s-

. ~

mezliginin, a~ikar olan dtinya'da (monde manifeste)

yansrmasmi anhyoruz.

Aym d~iincelerle, «Diinya'nln Kralt»'nm nicin bashca ozel niteliklerinin «Baris» (Paix ) ve «Adalet» (Jus-tice) oldugu cia anlasrlabtlir, onlar (bans ve adalet) sa-

dece, «insatun dunyast»'nda (manava R loka) bu ahenk ve denge taranndan gtyilmis giysilerden ibarettir (36).

b - 00 Viiksek Fonksiyon

Saint - Yves'e gore Agarttha'mn YUksek Liden Brahatma adim tasir. (Brahmatma diye yazmak daha dogru olacaktir ), Mahatma ve Mahitnga ise onun ilti yar~ dimcisidirlar.

Bruluiinui, «Tanri Zihni'nde ruhlarm dayanag; (destegi ) ».

Mahatma, «Evrensel Can temsilcist».

Mahtinga, «Kozmos'un tiim maddi organizasyonunun tim s ali ) (37).

Bu, bati doktrinlerinin «ruh, can, betien» i.igli.isUyle temsil ettikleri ve burada makrokozm ve mikrokozmun olusturanlari ornek ahnarak belirtilmis olan hiyerarsik

... , ,. .II

boliinmedir. Onemle belirtmek gerekir ki, bu sozciikler,

Sanskrit dilinde hiQ bir beseri varligr belirtmeyip sadece, tam anlannyla prensipleri belirtmekte ve bu anlamlannda da, OZ olarak, ki~iliklere de~il fonksiyonlara

bagli olmaktadirlar. .

Ossendowsk.fye gore:

45

Mahatmcl: Gelecekteki olaylan bilir.

M ahdnga: Bu gelecekteki olaylarm sebeplerini sevk ve idare eder.

Brahtitmd: « Tanri ile yiiz ytize konusabilir» ( 38 ) ~ bununla neyin kastedilmek tstendigim anlamak ic;in, Brahatma 'run, Dunya'nm gelismis htiklimetleriyle irtibatm kurulmus oldugu ve bu irtibatlarm ortasmdan,hepsinin .tizerindeki asil merkezi irtibat olan DUnya - di ..

~l tHihi ytice Prensip He direkt irtibatm s~lanabildi~ merkezi yerde bulundugunu hatIrlam.ak yeterlidir (39).

«DUnya'ntn Krals» ifadesiyle, 0, dar bir anlamda ve sadece dUnyaya nazaran belirtilmek Istenilmisse de, bu ifade pek yetersizmr. Braha.tmA iQin« tJ ~ Diimuamn Efendisi» (Maitre des trois mondes) (40) ifadesini kullanmak. basi bakunlardan daha dogru olacaktir, zira bu ifade, bi.iti.in hakiki htyerarslde baskan seviyesine rastlar ve ayru zamanda tUm bagimh seviyelerin sahib! olarak bulunur. Bu «ue dilnya»run (ki bunlar Hindu tradisyonunun Tribhuvana'sllU kurarlar), her biri Or; Fonksiyon'un birine tekabill etmektedir.

Ossendowski, «DUnya'ntn Krah tapmaktan t;'tktt(J1. zaman lZahi I~t(J1. sacmaktadsr» diye yazar~ tbrani kutsal kttabi Tevrat (La Bible hebraique), Hz. Musa'run Sina'dan indigi zamana dair tamamen ayru ~eyi soylemektedir (41). Ve bu yaklasim konusunda belirtmek gerekir ki, islam tradisyonu, Hz. Musa'yi, o'nun donerninin Kutbu (El- Kutb) olarak gormektedir. BUt Kabala'run, Hz. Musa'run o~retiminin bizzat Metatron'un kendisi taranndan yapildigrm soylernesi icin yeterli sebep deg-U midir? Dilnyamtztn TemeZ Spiritilel Merkezi He ona bagtanabilen ve ozellikle belirli halklara uyarlanan hususi tradisyonlara gore Temel SpiritUel Merkezi sadece temsil eden tali merkezleri, sirndiden ayirdetmek gerekir. Bu nokta iizerinde fazla durmadan dikkati ce-

46

kecegimtz husus ~U ki, Hz. Musa'nm fonksiyonu ol811 ((yasa koyuculuk» (Arapga resul i fonksiyonu, mutlaka, Manu adirn beIirten bir kudret vektlligini gerektirir ve ate yandan, Manu isrninin ic;erdigi anlamlardan biri aQlkQa tuuu I?t!Jtn Yans~masl'nl belirtmcktedtr.

Bir lama Ossendowski'ye ~oyle der: «Diinua'run Krall, beseriyetin mukadderatsni tum seck ve uiare

. .

edenlerin dusunceleriyle temas halindedir. 0, onlarmniyet ve jikirlerini bilmektedir. Eyer bu ntyet ve fikir-

ler TanT1. taratmaan beiienilirlerse, Dimua'nm Krali bunlari qbriinmez yardtmtyla destekleyecektir, ama e~er bu niyet ve jikirler Tanrt taratmdan beqenumezlerse, DUnua'mn Krall, bunlarm ba$artSlzltga uiiramasmi saglayacaktir. Bu kudreti' Agharti'ye gizemli Om bilimi oermisfir, tiim duniarimiza bu sozciik (Om) ile baslariz,»

Lama, bu son ctimlesinden sonra, kutsaI Om hecesinin an 1 ammi n, cogu icin anlasilmaz olan bir kavrarmm aciklar: «Om, eski bir ermisin, 300.000 Yl! once uosamts alan ilk Goro'nun tuiuiir (Ossendowski, Guru yeri-

. ,

ne Goro vazar i». Gen;ekten, bu cumle, eger sozkonusu

olan devrin ~imdild .Manu cagmdan eok once yer alrms oldugu dii~lini.ilmezse tam olarak anlasilmaz. Bundan baska, Kalpa'mlzlD (42) Adi-Manu ya da lZk Manu'suna (Vaivaswata yedinci Manu olarak) Swayambhuva denilmistir, yani dogumu Swyambhii'dandlr Iki 0, bizatihi var olen, Yaratrci Brahma' fir ( Sonsuz Hikmet:

Logos Eternel)]. Oysa, Logos, yahut onu (Logosu i elirekt olarak temsil eden, gercekten «Spiritilel tJstadlar»'ln ya da Gurular'ui inti olarak belirtilmis olabilir .

. " . .

Ve gercekten de, Om aslinda bir Loao« adidrr (42).

Ote yandan, Om SOz.cugu dogrudan doe-ruya, BrahAtma ve onun iki yardimcisi arasmdaki, daha once belirtmi~ oldugumuz fonkstyonlarin hlyerarsik b61ti~timlinUn 8Clklam.aslDl verir. Gercekten, hindu tradisyonuna

47

gore, bu kutsal hecenin iiQ ogesinin her biri simdi aciklayacagrrmz «fig dilnya»dan birmi sembolize etmektedir. Tribhuvana'nln bu tit; terimi sunlardtr: Yer (Bhfi ), Aimoster (Bhuvas ), Gok . (Bwar ).

Yani diger ifadeleriyle:

a - bedenli tezahtir edis dtlnyasi,

, ~ .

b - suptil ya da psisik tezahtir edis diinyasi,

c - asikar olunmayan temel dUnya (44) .Bu liQ dunya, Brutuitttui ve iki yardimcismm daba

once verilmis alan tinvan aeiklamalarma basvuruldu~nda. kolavca gortilece~i gibi, asagidan yukari dogru, lr.fahanga, Mahatma ve Brahtltma'nln ozel sahalarive bu farkh sahalar arasmdaki hiyerarsi iliskileridtr ki, onlar Brahatma. icm daha once kullanrms oldugumuz (cOe Dilnyantn Ejetuiisi» adlandirmasim aciklamaktadir (45): «(0, her ~eyin Tanrtsi, her $eyi bilen ( titm sonuclan dogrudan dogruya sebeplerinden goren) ~ j t; Diizenleyici (dtinvamn merkezinde ikamet eden ve diinyaYl iceriden dtizenleyen, hareketine katilmaksizm hareketini sevk ve idare eden) J (turn mesru gtictin) kaynat/t, (Yasasmi gosterdig! peryodik tezahtir edisin) tum vaTliklaruun baslangt,c1. ve somuiurs (46) •Bir baska sembolizm daha blze yardrmci oluyor;

diyecegiz ki, Mahanga inisiyatik ticgenin tab arum J BrahfLtma ise ii~genin tepesini temsil etmekte ve Mahatma ikisi arasmda aynen bir araci (rnediateure) prensibi temsil etmektedir (kozmik hayatiyet, Hermescfler'm Anima Mundi'si) ki onun akstyonu wcrcee saha»da yayllttlaktadlr. Bu bilgt, Saint - Yves'ninVattan ve Ossendowski'nin ise Vatannan dedi~i kutsal alfabenin birbitine uyan hartleri t arann dan, yahut di~er deyisle, ,Om

, .

• I hecesinin ti~ matr« ya. da m.eydana getirici ogestnin eSRS

olarak indirgendlgi geometrik ~ekiller (dogru, spiral ve nokta) taraftndan, apa~lk bir halde simgelenmtstir.

--

~;ITMA)~j§~~§:

. -- '""Ii' lit

;:::=:::=:::~:::z: =;-~:: -~=::=;~~!:~=:; ::Z::

, ....... ::! -

...... ~

- uc ALEM VE DC VOCE FONKS(VONBrahltMQ: 4 Boyutfu Venetiel Alem Temsllcisi. Mahltma: Ruhsal Ahret Alemi TemsllcJsi. Mahlnga ! 3 Boyutlu Fizik Alem Temsllcisl.

Brahltma: 8elirll blr Golaktik Formasyon olan 4 Boyuttu Alemo tam-

- • . I

pon Ahret Alemi ve Fizlk 3 Bovutlu Alem sekltndekt ' bu

yeryuzu evrimdleml VEt sondcsr'run en ust duzevt olen ve Yonetlcl Rob MekDnizmc:lsltntn i~tt3vl'nl ve Alemi'nl temsJl eder.

Mahitma : Ostte beHrtilen sisteme gOre, 4 Boyutlu Alem ile 3 Boyuttu Alem crcsmdokl tompon olen ve regulator, transformolor, seperotor ve medvotor durumundaki Ahret (spctvom)

Alemi"nln i~levi'ni ternsll eder. .

Mahlnga : Osttekl. her lkl ccrktcmcde belirtUen sisteme gore, bu sistemfn en nlt vibrosyonel duzevlnde ve 3 boyutlu zaman mekdn ozelliklerlyle bulunon fizik dunyaYI ve Fizlk A.lem·in 1~levl'nl temsll eder.

49

Dalla anlasihr bir ~ekilde ifade etmek gerekirse:

Rahipli~ ve kralliga dayall yonetimlerin her ikisi de Brahdtma'ya "ai ttir 1 yani esas olarak dikkate ahnan ve ,( rahipllk ve kralhk seklinde) adeta ayirdedilmeyen yonetim bicimine. Tezahiir edise nazaran ytikselen bu Uti yonetimden, Mahtltmd rahiphge dayali yonetimi ve Mahdnga kralhga dayah yonetimi temsil eder. Bu aytrim, Brahman/lar ve ~shatriya'lannkine tekabill eder; fakat bir de «kastlarm otesuuie» olarak, Mahdtmtl ve Mahdnga~mn bizzat kendileri, Brahiitma gibi, hem rahipli~e ve aym zarnanda hem de kralliga de~in bir mtelige sahiptirler.

Bu konuda, tatmin edici bir sekilde hiO aciklanmamrs ve ~u anda t;ok onemlt olan bir noktaya ac.;lkhk gettrecegia:

Incil'ln «Kral ~ Majlan)" bu esrarengiz Or; Ki$i'nin gereekte Agarttha~nm tJC Lideri'nden baska hie; bir ~eyi ternsil etmediklerini soyleyeceg-iz (47). Hz. Isa'va, Maha1l.{ja altm sunar ve .onu kral olarak esenler; Mahatma ona gUnliik sunar ve onu rahip olarak esenler; nlhavet, Braluitma ona rniir (dogruluktan ayrilmazhk merhemi, Amrita'mn Imaji) (48) sunar ve onu Peygamber ya da en ustun derecede Spirituel tretaa olarak esenler. Temel tradisyonun hakiki temsilcileri ve onlarin her birinin ozel sahasi olan tig dUnya taranndan, yerytizilnde yeni dogan Hz. Isa, iste b6ylesine ululanrmsti, Ortodokslu-

"s '.

gun yetkin kesiminin bu konu hakkinda kesin kabfilti

oldugu iyice bettrttlmektedir.

Dogal -olarak, Ossendowski, bu dtizenin maQiyetini hi~ bir zaman dti~tinemezdi, buna karst, bazi seylert derinden anlamistr. En azmdan, belirtmts oldugu gibi, Agarttha'nm YUksek tJC;ltisti ile Lamaizm'inki arasmda mevcut olan SIb benzesimm farkina varabilecektL Dalai (Dalay ) - Lama, «Buda'nin ermisligim (ya da sRI

50

ruhanili~ni) uygulavan»: Tashi ~ Lama, «Bilimini uygulayan» «(majik.)) daha dogrusu «tetlrjik» (49) olmadigim sandig; goriiltiyor); ve Bogdo Rant «maddi ve savasci gtictinti temsil eden»: bu, «ug diinya»ya nazaran tamamen aym bolusilmdtir (50) 9

~

Ossendowski 'nin bu benzesimi farkede bilmesi, ken-

disine su soylenmis oldugundan, daha kolay olacakti: «Aqharti'ntn merkezi, taptnak ve manasttrlarla kapt: bir dag'tn tepesisuie alan Dalay - Lama'nm sarain Potala'« mn bulundutju Lhassa'ua benzer » (bkz. Resim: 1). Ne varki, ( aralarmdaki I ili~kileri tersine cevirdiginden onlan bu tarzda ifade ·etmek hatahdir, Qi.inki, prototipi ana degtl, 0 (Potala'run bulundugu Lhassa) prototipine (Agharti rnerkezme I . benzer. Lamaizm'in merkezi, asil «Dilnya'nln Merkezi»nin belki, sadece bir imajidir, Ancak, yerlestirfldigi yerlere gelince, tum bu ttlr merkezler, belirli ortak topografik ozellikler gosterirler. Ctmki bu ozelliklerin, si.iphe gottlrmea bir sembolik anlamivardir ve ayrica, «spirituel gilcler»i: 'iharekete gecirtsle-

". .

rine uygun olarak, «spirituel gilQler»'i,harekete geciren

(etken olan) yasalarla tenias a geemesi .gerekrnektedir. Tek sorun, geleneksel bilimin yetkisi icinde olan, «( kutsal coaratua» adtmn vertlebilecegi bir bilimin geltstirilmesidir.

tlgi cekici bir baska uyusma daha vardir. Inlsiyatik hiyerarsinin bazi sembolik sayilarla ilgili clan sevi-ye ya" da dairelerini tasvir eden ve ozellikle zaman bo-

li.inmelerine basvuran Saint - Yves, sozlerini sayle sona

. .

erdinnektedir: «Gizemli rnerkezin en yiiksek ve ona en

yak~n olan dairesi on iki uyeden· olusmakuuiir ki ontar, yuksek inisiyasyonu temsil etmektetiirler ve zotiyak: kU$a(jtna tekabiU ederter» Bu (on iki ki~ilik) yapi, DaIay - Lama'mn (cdairevi konseyi»'ne vansitilmisnr ki, bu konsey on iki biiyiik Namshans (ya da Nomekhans)

\

c - Demir Cogi Donemlnde Glzlenen YOksek Merkez

. ,

tan olusur. Aynca. bu yap~yajl baza bati tradisyonIanna dek rastlamhr, ozellikle «Yuvarlak Masa ~ijvalyeleri)ine (Chevaliers de la Table Ronde) ili~kin olanlarmda.

Aynca ekleyece~ ki, Agarttha'nln ic dairesinin 12 r Vyesi, kozmik dUZen acismdan, sadece Zodya~ln on ilti burcunu gostermekle kalmazlar, hem de, bu aym zodyak burolBnyla orantih GUne:fin formlarl kadar alan on ikt AdUyatdtrlar' ( 51 ). Ve dogal olarak, Manu

Va1vasw6ta/y~ «Gilne,'in O;;Jlu» dendi~i gibl, GUne~t DUn· ya'run Krall'mn amblemleri arasmda ds yer ahr (152).

BU tUn bunlardan Olkan ilk sonuc, turn tilkelerde, az eok sakIt ya ds en azmdan ulasilmaai f;ok gUQIUkle alan spirituel merkeelere ait tasvirlerin aralarinda COk silo ba~lar bulundugudur. Va bunlardan crkaritabilecek tek maku1 QOlkla.ma sudur: E~r bu tasvirler farkll merkezlere ai tlerse, bazI durumlarda lylce farkedildlgi. gi~ bi, bu merkesler, yUksek ve tek bir m.erkezin intisari-

. dir (t:lm~ations); aynen, tiim ozel tradi syonl arm, sonUQ olarak, sadece btiylik temel tradisyonun adaptasyonlari olmus olmasmdakl gibi.

Agarttha dairna yer altmda olmadi ve daima arada kalmayacak diye soylenir : bir gUn gelecek ki 0 zaman, Ossendowski'nin aktardigr sozlere gore, {cAghartt halkZan ma{Jaralanndan Ctkacak ve yeryilzunun iizerituie g(j.. runecekur.» (53). Bu merkez, gosle gorUliir dUnyadan kaybolmasmd.an once bir baska ad ta..'1lD1aktaydI, ~iinkU

. 0 zaman, «ulasslmaz», «ele geCirilemez» (ve ayrica «bozulmaz»),' Qiinkti «suthun ikametgalua'dir) anlamlarma gelen Agarttha adr kendisine uygun gelmezdi. Ossendowski, bu merkezin yeraltl durumunu almasimn 6.000 yil once oldugunu belirtmektedir. GOrilltiyor ki, bu ta ..

52

53

rih, . yeterli bir yak1a~~akhkla, Manvantara'nm boli.indii~ d6rt devrin sonuncusu ve eski batihlarm «Demir Caf} )}'I alan Kali - Yuga ya da Kara - Qag-'m baslangicma rastlar (54). Bu merkezin yeniden ortaya ~lkl~lnln ise bu devrin (Kali - Yuga'nm) bitirniyle ayru zamana rastlamasi gerekir.

TUm tradisyonlarm, cesitli sembollerle temsil edi-

. ~

len, kaytp ya da sakli bir ~eyi ima etmelerinden bahset-

mistik; bu, genel anlamda almdigmda, diinya beseriye-

~ . ~

tinin tiimtiyle iIgili alan Kali - Yuga'nlD sartlarma QzgU·

diir. Demek ki, simdiki devir bir kararma ve karisikhk devridir ( 65 ). Bu devrin sartlan 6yledir kit devam et. tigi stlrece, inisiyatik bilginin mutlaka gizli kalmasi gerekrnektedir. «Ttirihi» denen (ama bu devrin baslangicma kadar bile uzanmavan) (56) Antikite'nin Gizemleri'nin ve turn halklann gizli organtzasyonlarmm mahiyeti iste bundan ileri gelmektedir. Hakiki bir tradisyonel o~retinin heniiz varhgmi sUrdUrdUgu yerde gercek bir inisiyasyon veren organizasyonlar, (fakat) bu 5~retinin dusunme bicimt sadece dissal temsil edilme sekli oIan sembolleri yasatmayi biraktigr zaman (ti,msallerine ha-yat venneyi kestigi zarnan), sadece bir golgeden ibaret-

tiler. (itinkli,. cesitli nedenlerle, dtinyanm spiritUel merkeziyle her bilincli ba~ kopmus olmakla sona ermisti ki, bu, yiiksek merkezle direkt ve fHll .temasi kesilen tali merkezi ozellikle ilgilendiren tradisyonun hemen hemen yitirilmesinin ozel anlamidtr.

Herkes icin kayip olmadigina ve bazrlari ona haHi sahip olduguna gore, su halde, kalIljJ olmaktan ziyade gizli olan bir seyin sozti edilmelidir. Ve eger boyleyse, digerleri de her zaman icin ona yeniden kavusma olanagma sahiptirler, yeter ki gerektigi gibt arasinlar, yani 0 ktsmln niyeti, «uuumtu 'eulem ve tepkiler'» yasasina (67) gore uyandrrdigi armonik titresimler vasrtasry-

54

la, su veya bu sekilde y6neltilir. Ve onlari (armonik titresimleri ) J (boylece), ytiksek merkezle gercak spiri ttiel komUnikasyon vasi tasi haline koyabilir (58).

Eu amac vonelisinln tum tradisyonel sekillerde sembolik temsil edilisi vardir. Dogu rittielinden sos etmek isteriz: Bu, esas olarak bir spirittlel merkeze dogru y6nelmedir, ki 0 merkez, ne olursa olsun daima hakiki «Dunya'ntn Merkezi»nin bir imajidir (59).

Kali - Yuga'da iIerledikge, bu merkezle gitgide kapanan ve gizlenen birliktelik, daha zorlasmaktadir vebu merkezi distan temsil eden tali merkezler aym za-

manda daha nadir olmaktadIrlar (60). Bununla birlikte, daha oncekinin sonuyla avm zamana rastlayan her Manvantara baslangici, dtinya beseriyeti loin esas olarak yeniden «temel aurumna (etat primordial) dontisii iQerdHtine .gore, bu devir bitece~i zaman tradisyonun bUtUnUyle yeniden a~ikAr olmasi gerekecektir (fH ) •

.. Avrupa'da hakiki organizasyonlar y~luyla Merkez'» Ie clan her yerlesik bilinclt bag, bugtin icin kopuktur ve daha bircok yuzyildan ben de boyledlr, Bu kopma tek bir darbede degtl, birhirini izleyen bircok evrede gerQekIe~mi~tir (62). Bu evrelerin ilki XIV. yUzyIl baslarina kadar uzarur. Sovalvelik tarikatlarmm bashca islev-

~ .... .. ..

Ierinden biri, dogu ile bati arasmda bir komiinikasyo-

nu saglarnayi Icerebilirdi ki, bu komlinikasyonu gercek anlamda kavramak ancak, stirekli anlattigirmz, Dogu taranna yerlestirilmis olarak tasvir edilen Merkez goz ontinde bulundurulursa, mumktindtrr.

Templier tarikati yikilrms olmakla birlikte, daha sonra da Rozkruvahk (Rcstcrucianismc), nasil bir gizIi bicimde olursa olsun, aym bagr devam ettirdi (Il:l). R6nesans ve Refornl yeni bir kritik evreyi gosterdiler. Nihayet, Saint - Yves'nin beltrttigi He g6rtiltiyor kl, tam

55

kopma, 1648·de, otuz yll savasmi sona erdiren Westphali antlasmalarryla aym zamana ras tlayacaktl.

Oysa, bircok yazann, otuz Yll savasmdan az sonra gereek Rozkruvalar'm (Rose- Croix) Avrupa'yi terkedip Asya'ya cekildi~ini, kesinlikle one stinneleri dikkate deg-er bir husustur. Bu· konuda hatirlamaktayiz ki, el almrs Rozkruvalar'm sayilari, Agarttha'mn en iQ dairesinin tiyeleri gibi ve bu yUksek merkez Imajma uygun olarak. olusmus pek QQk spiri tiiel merkezin ortak. yaPISl tizre, 12 idi.

Bu son donemden itibaren, gereek inisiyatik bilgirun emaneti artik hiebir bat! organizasyonu taranndan gozetnmedi. Swedenbourg da, bundan boyle ((Kay'tp ·Kelam»'l Tibet ve Ttirkistan bilgeleri arasmda aramak gerektigmi aciklamaktadrr. Bunun yamsrra AnneCatherine Emmerichjin Peygamberler Dati" dedi~i ve aym b61gelere yerlesttrdlgt esrarli bir yer vizyonu var-

. .

dir, Ekliyoruz ki, bu, Madam Blavatsky'nin gereek an-

larnmi anlamaksizin bu konu hakkmda toplayabildig;i eksik enformasyonlarladrr ki ondan da, kendisinde bir imaj degil, fakat hepsi Agarttha'mn sadece bir karikatur ya da tahayyUli takliti diyebilecegimiz c<Buyilk Beyaz Loco» (Grand Loge Blanche) kavrarm dogdu (64).

SIRIUS MisVONU Goksel 1,lev, 3. Kademe Sonu

ntpNOTLAR

(1) Bu konudo nvnntth brlgi edinmek rsteyen okuvuculcr, Baird T.

Spalding·in «Life .and Teachings of the Masters of the Far Eastadl. eserlnl okuyabllirlar. «La vie des Maitres» adlyla Frcnaizcc do yaYlmlanml~tlr. lJ. W.).

(2) Amphlclyonle: Politik ve dinsel bir omcclo blrlesen eski Yunon hclklorrnm. ortak toydQ ve aralannda mevcut alan jhtilliflan bir karara baglamak OmOCJyla gor(j~mekle sorumlu olon temsllcllerinl yelledlklan kurul, (cev.)

rSl «Ba,ranglcta Karam vard.» vb, (J. W.'. (Yon1 Evrensel Usan ya do Bilgl vcrdi.)

(4) «Bohaml» kokO, kendlnj banden geri cek anromma' gelmektedir. (J. W.}.

(5) Poslfik Okvcnusu'ndn MU K,tosl vs Atlantik Okvnnusu'ndo ATA , LANTis Krtosr, (8kz: Kitop - 10 ... sayfa: 70).

(6) Ancok, prototipi ono degll. a (Potalc"nm bulundugu lhcssa)

prototipine (Aghortl merkezine) benzer. demek doha dogru oreccknr. Bkz: sayfa: 50. (cev.)

(7) Bu ifade. kuskusuz, Tibet Mistisfzml'ne ozgudur. Tenn kcvromi ve keltmesl orclcr y6relerlnde, G6klerden gelen Ostun Bilge Var- - Irklor lcln kullomlmaktadrr cogunlukla. (haz.)

(8) -Goro kelimesl; rahbar, yolgosteren. klavuz. bilge ki$L koruyucu gibi de~i~ik ve yakrn cnlcmn ifadelerl kcpsivcn Guru'nun blr dlge(' soyleni~ holldlr, Goro : Guru. {haz.)

(9) Bu bi!inmeyan orubclcr, eski Hint ve Tibet ve yokrn cag gezl kovrtlcnno do gecirilen Vlmanalar veyo caOda~ isimleriy1e UFO'lardlr. (haz.)

(10) 8uno, bozi buyuk dunvo dlnlerjnde, Om, Amen. Amln olarok reslnnrlrr, (hcz.)

(11) Bkz: Tevrat: Clkl~ - Bap 34/27 ... 35. Avnco. Hz. Muhammed'in de derisinin sflreklt gGm(j~ gibi parladr?jl belirtilmektedir. Kendisi cok yuksek bir vnrlik Idi... (hoz.)

(12) Beserl barbarizmln en Ileriedigi csomclcrdo, bovlestne coni ve kohl vorlrklonn yeryCtzGne do-Omatan gayet dogoldlr. Onlnr, kara duzen ve karanllk scttcncttcrm. krsoco Satanizmin usckicndrrror. Cok ilginc bir Sotanist deneyim yapan Jim Jones gibilertnf ve onIon boglrlanna boson toplumlnn ve bu kara kislnln etrctmdo halkcloncn knrunlrk klslllkll besertert crumsuvrmz. Cte vcndon, Hit. ler, Mussolini. Plnochet, Viclela. idi Amin, ~ah ve benzeri insan

56

57

kosoplon gibllerini de bu ccidcn gozonunde tutmotrdir. (hcz.)

fUll au kehonetln, 1890 yJlmda yapllml, oldu~u s6ylenmektedir.

F. Ossendowskl ise bu kltobrru 1925'Ierde hozrrlurmstrr. (hcz.)

t14) Dunya Krall, kehanetinde. 1. ve 2. DOnya Sava~lorml ve 0 gOnlerln genel durumlarrm aynen nnlutrrus, bellrtrnlstlr, (hoz.)

(15) Holen billnen, iic buyuk' devtet, kcrsrhkh ciknr mOcadelesi tcmde korkune blr sovos siirdiirmektedirfer. Bu soOuk sovoe srcck aovcso d6n(j~ebilir, 0 zaman Dunya Krah'nm kehanetlnin son krsrru do gercekle~mi~ olocoknr, Fokat. insanllk kendllerine yakmda olanca guClu bir Gbksel Rehberlik lle gosterilecek yoldan yOrCrrse, bu muhtemel korkunc bcdlrevl otlotobtltr. Seolm beseriyetln azgOr iradeslndedir. (haz.)

pel Aghorti'nin yer ustune cikcrok kendinl tiirn insanllga gostermesJ. maddi ve manevl tam bir oncrsi otan slrndlkl Demir Cogl'nm yakrn bir zaman lclnde sona ererek, verlne A[tln CaO'm kurulmaslyla gercekle~ecektir. (hoz.)

{17) Grskce gnosis kellmesi «bilgl. onlamma ge1ir. Gnos (Gnose):' Kusursuz bilgl, kesenkes bilgi ve Inis[yelere mahsus bilgidlr. (cev.) (18) Burado. R. Gulmon'un «Dunya'mn Krall. (La Roj ·du Monde) adII eserine otrt yapllmaktadrr. (cev.)

(19). Grekler'de. Minos. hem ya~Qyanlarm Vasa Koyucu·su. hem de Ofiiferin Yargici ldi; Hindu tradisyonunda ise bu Iki fonksiyonun biri Manu'yo. blrl Vama'ya cttttr, ovnco bunlar iklz Karde,ler olarak temsll edllmlslerdlr. Bu. lki forkh gorQnOm altrnda tosarlonan, tek bir prensibin Iklya bolunmestnm sozkonusu o[du~unu gostermektedir. (R. G.,

(20) Bu ccGune$ SOvu»nun merkezl, sembolik olcrnk du~uniilurse, bet-

kl Rozkruvalar'm f[Gune~ KaresT»'ne ve balki CampaneUo'nm

«Gune, Kentr»ne voktostmlcbutr. (R. G.)

(~1) Oyso, bu (Eglise Brahmanique) ndlondrrmnsr, Avrupctrlcr'm ve Qzelllkle Protestcnlor'm etktsi cttinoo XIX. yuzyrl bcslcr.ndo do'gon. krso sure sonrn cesltll roktp kolloro aynlan ve bugun hemen heme" tcrncmivte s6nmu~ alan Br~hma - Samarrn pek ya· nl ve heterodoks olen mezhebi hcrlcinde.. Hlndtston'do hie kullorulmcrrustrr. Ilginc bir husus to. bu mezhebin kurucutonndcn birinin sclr Robindranath Tagore'un dedesi olrncsrdrr, (R, G,)

(22) Saint Bernard ~5yle dar: «Pontife, admm etlmololtst gostercllgf glbi, Tanra ila tnsen arasanda bir tur kopriidur.» (Tractatus de Moribus et Officio episcoporum. 111, 9). - Hindiston'da Cayna'iora (Jainos) ozgu bir terim vordrr ki, latince Pcntltex s6zcG~unun

58

tam kor~llIgldlr: Tlrthamkaro. Bu sozcuk. hartl hnrtlne, a:blr Irmak koprilsi.i ya do bir g89if (vosltallgl) yapan. onlommdcdrr, geci~'le Kurtulu, (Moksha) yolu kostedllmektedir. Tirthamkaro"lorm snvrlorr, bir yuksek rohipsel Kurul teskll eden Apocalypse'ln voslucn gibi, yirm1 dorttur. (R. G.)

(23) Sir diger ccrdun, bu anohtorlordon blrt a:Buyuk Sular»mki digsrl «Ki.icuk SlrlarJl'mkidlr. - Bazi Janus temsilierinde. iki yonetim, bir anahtar ve bir esc tarafmdan do sembolize edilmhjltir. (R. G.,

(:24) Brahman'lar: Hint rahlpleri... Hint'te en yuksek kost Qyelerinin odr. Kshatriyo'lar: Sava~Cllar.. Ikinel knst'm uvelert, (cev.) Konuya illskln olarak sunu belirtiriz kl, batt Orta Cagl'nm 60syal organizasyonunun. kost'lcnn vcpismo gore duzenlenmls oldu{)u gorulmektedir: Papazlar Slnlfl Brahman'lara, sovlulor sJnlh Kshatriya'iara, soylu ve po paz SlOlfl dl~'lnda kalan halk keslmi Vaishya'iara va serfler de ShOdra'lara denk olmcktcdrr, (R. G.)

- {!5} «Rahip Jean- Qzellik['8 Saint - Louis d6nemine dogru. Carpin ve Rubruquis'nin yolculuklannda sozkonusu olrnustur. 8u Ismi ta~IM yan kralligm hukiirn surdugu yer olcrck 4 degi$ik bolge ilerl sOriiWyordu: Tlbet'ta (ya do Pamlr"de). Mogol]stan'do. Hindfstan'da EtyoPva'da; fakat rnumkundur ki orada tek bir gucun ce!ilitli temsucnen s6zkonusudur. Cengiz Han'JO Rahip Je-an Kralh~~h'01 devirmek lstedlql, fakat Rahip Jean'm, Cengiz Hon'm ordusuno kar:iu vrldrnrnlcr salarak onlort ger! puskurttugu s6ylenir. Nihoyet, islomiyet'in yaYIII~ doneminden itibaren, Rohlp Jean a~ikar otmoyl terkedecek ve zahiren Dolay - lama tarafmdan temstl edilmi~ olocnktr, (R. G.)

(26) Orta Asyo'da ve ozellikle Turktston b61gesinde Nasturi hcclcrtno rcstorutnusnr kit bunter ~6valyelik hcclcrmo tornomen henzer sekildedir ve aynca, bozrlcnnm ortasmda swastika sembotu bulunmcktodir. - ate yandan belirtmek gereklr kl, lamaizm'le baOlntrlan oldugu ocrkco goriilen Nasturi'lerin, cnlnstlmcsr hcvll gQo gori.inmesine korsm. islomiyetln bcslonqrc d6nemlerinde onernll bir etkinlikleri olmustur. Sabii'l~re. gellnce, onlonn, Bogdat HaUfeleri znmcnmdo Amp dunvcsrno bGyuk blr etkllari olmustur. Ayrrcn, Neo - Plntonculnr'm iran'da knldrkton sonra SabH'lere lltlco etmls olduklan do iteri surulur. (R. G.)

(~1') Bu ozellige, Dante Ezoterizmi uzerine cion Incelememizde tscret etrnlstlk. (R. G.)

(28) Oysa, Eski Roma'do, imparator cvru zamanda en yuksek rnhlptl {Pontifex Moximus). Halifelik te, Wang Uzak - doguanlaYI~mda

59

olduqu glbi. hie olmczsc, ikl y6netlml belli bir olcuda btrlestlrrnektedlr. (R. G.)

(29) Dante'dekl cHi.ikumdarhk~ du~uncesiyle Chakravarti kcvrcrm arcsmdaki mevcut benzeslme dlkknt etmek gerekir. (R. G.)

(30) Cin trodisyonu, «D~l,mez Ortaa ifadesini bir bckimc tomamiyle benzer bir sekllde kullorur, Belirtellm ki, masonik sembolizme gore, Efendiler «Orta Odasut'nda toplcrurlor, (R. G.)

(S1) Ke1tler'in cork sembolLi, Orta Ca~rda de varl!glnl siirdurmu~tur. romen soncn uslubundckl klllseler Ozerinde bunlann bircok orneklerine roslamak mOmkOndur. Bizzat Gotlk gulbezegin kendisinin ondcn tUremi~ oldu~u pek lyl gorulmektedir. ciinku ~ark tle Bctr'do gul va Do~u'da lotus gibl simgeselcioekler arasmda bellrll bir bagmtl vordrr. (R. G.)

(32) Bu lsoret Hrrlstiyon hermetizmi"ne vobonci otrnormsnr. XV. YUZVI~ lrn ikinci vcnsmdcn kolmc oldu~u gorulen Loudun Carm'larmm (Mont - Carmel torlkatl rahipleri"nin) eski rnonostmndo bulunan

pek flginc semborterde swastika lie -"4 i~areUonemll b1r yer tut ... moktodrr. Bu nrsotlo betlrtmellvlz ki, Dogu'dan ge1ml9 olen Corm'· tar, torlkctlonrun kurulusunu ilvo ve Pisagor'o baglarlar [Mesonluk'to do oldukco ilgi cekici bir benzerllk goru!mektedir, on-

. lor do cemiyetlerinin kurulusunu hem Hz. Suleymon'-o, hem de Pisnqor'u baglorlar). Avnco bczrlnn. onlnnn lnislvoavonlcnnm, Mercy din odcmlon gibi, Templier'lerinkine cok yokm bir inislyasyon oldugunu ilerl surrnektedlrler. (R. G.)

(33) Avm g6zlem. ozelllkle, gercek cnlcrmru belirtmls oldugumuz

cark'o uygufanmaktadlr. (R. G.,

F~4) Sadeoe hottrlntrnck lcin beltrtecejilm, tum digerlerlnden doha

fantezist alan bir goru~ de, swastika'YI ctes crkormcvo yarayan ilkel btr oletln semcsr olorck garOr. Bu sembolOn kimi kez ntesIe belirli bir ilgisi bulunmaktaysa do, 0 durumda ozellikte Agni"nin birarnblemi olduquno gore, bu ilgi 0 tcntezlst goru9ten bcmbcska nedenlere dcvonmcktcdrr. (R. G.)

(35) Dhr~ koku esas olarak stobilite kovrcrruru ifade eder: ovm ontorna gelen dhru sekll, Kutbun, Bonskrtt dilindekl adl alan dhruva"run k6kOdur ve klmllerl onunla rnesenin grekce adl drus orcamdo benzerlik kurarlar. Ote vcndcn, cvru kelime Lotince"de robur otup hem mese. "hem de kuvvet, ya do sorsumozhk onlcrmno gelir. Dodone'do oldugu gibi Druid'ierde (ki onlorm cdtonnm belki de kuvvet ve bilg~ligi blrlestirerek «dru-vld»" dive okunrnosr gerekir) de rnese, Kutuplor't blrlestlren scblt eksenfn sernbolu olan

cDunyCJ Agacl»m temsiJ etmekteydi. (R. G.)

(36) Burada hctrrlotmck gerekir kl, kutsal rnetlnlerda Adalet ve Bon, srksco yaklaf?tlfllml~ bulunmcktodrrtcn «Justitia $1 Pax osculatae sunt» (Ps .• lXXXIV, 11). «Pax opus Justitiae., vb. {R. G,)

(3'l) Ossendowski. Brahytma. Mahvtma ve Mchvnga dive yazar. (R.G., {8~} Bilindl!)I gibi. Metotron .Vuz MelegiDdir. (R.G,)

(89) Uzak - do~u trcdlsvonunu gore, «Degi,mez Orto», uGogun AkUvlteshmfn ortaya clktl~1 noktodcdrr. (R. G.)

(40) Boyle bir ifadeye scsontcrc, eOer bir kez olsun du~Cmmu~lerse trJregnum'un ne onlam to!i>ldlgml sorcnz, Anahtorlar ile uc kuronlu Papallk tncr, Pap-aflQm boshco simgelerinden biridir. (R.G.)

(4J.) Hz. Musa'nm 0 zcmon holkc konusmok icln, yOzOnO blr vualle ortrnesl g,erekmi9 oldugu do sovlenlllr. (Exode. XXIV. 29 ~ 35). Sembofik anlamda, bu, holk Ylgml lcln bir egzoterik adaptasyon gerekliligini gostermektedir. «If,o etmek» kalimeslnin 'Ikf I cnlorru oJdugunu hctrrtctmz, «vuali ecmek» anlamma geldfgi gibJ. uvuall yenlden ortmek» onlamma do gelir; boylelikle, SOZ, Ifade eltfal dusuncevi hem oiiikCir etmekte, hem de gizlemektedir. (R. G.)

(42) Kolpa: Brahma - VI,nu - Siva uclUs[mOn yonettigi evrensel gelil}-

me. Hint inancma gore 1 Kotpo sures) 2.000 Moho· Yuga'yo

(Manvantaro) esrtttr. Moho Yuga lcln bkz. dlpnot: 54. (cev.)

(43) .Bu isim, oldukcc susrrtrc: blr sekllde, eskl Hlristiyan sernbollzmlnde bile bulunrncktcdrr, Eskl Hmstlvcn sembolizminde Hz. isa'YI tems!l etmeye yarayan tsoretler orcsmdo. sonradan Ave Morlc'mn (Hz. Meryem Ana) bir krsoltmusr otcrok saYllan ve Grek clfcbesinin en uclardaki iki horfi alta ve omeac'run blr crovo getirilmesiyls meydana galen bir tones! vcrdrr kl: onceterl logos'un her ~eyin kaynogl ve sonu oldugunu belirtmeye yerardl, hatta. asImda bunun dcho eksiksiz hajj bO$:langIC. orto ve son'dur. Ger-

eexten, bu lseret .0&4. AVM'den, yanl Om hecesini te~kU eden Go ogeye (<<0» sesll hortl, Sanskrit dilinde C!a» ve «u»nun blrlesrneslvla ortaya crknr) tam olcrok teknbul eden uc latin herfinden rnutesekklldlr, Christ'in sembolleri olcrok ele clmcn Aum ve swastika iaorett y.aklo:;Hml, su anki g6ru~ noktcmrzdon bize pe~ manidar gOrunmektedir. Dfkkat etmek gerekir ki, bu lsorettn sekIi, kendisini «Muhrusuleyman&o e~ yapan ters vonde duzenlen-

mi, iki uclllyu aunmoktodrr, E~er* ~kli $. fekline nazaron incelenirse: Ortadaki yatay Cizgi. vonsrrno duzlemmt vevo ssulann yuzeyi»ni g6sterirken sembolun genel anlcmrru ncrklcmck-

60

61

tcdrr, aynca ikf sembol de cvru scvrdc cizglye schlptlr: sonuc olorok, crolcnndokl fork konurnlanndan ibcrettJr. blrlnde dO~ey olan (clzgiler) dl~erlnde yatoy olmcktodrr. IR. G.'

(44) Bu .Oc: Dunyaa knvrcrru hakkmda doha geni~ ccrklomolcr lcln. oneekt «Dante Ezota.rJzml. (L'~soterisme de Dante) va «Vedanta'ya gore insan ve Degi,fmID (l·Homme et son devenlr seton Ie Vedanta) kttcplonrmzc bokmoruz gereklr. (R.G.)

(45) Evrensel prenslpler duzanlnde, Brahotmo'nrn fonksiyonu fshworo' yo. Mohtltm6'nm fonksiyonu Hjranyagarbho'yo. Mah(ingo'nm fonksiyonu Ise Vlroj'o tekObOI eder: onlann her bfrlnln gorevt. bu benzetimde.n kolayca cikcntcbllecektlr. (R. G.)

(46) MandOkya Upanishad, shrutl 6. (R. G.]

(47) Saint - Yves, .. Oc Kral - Mal»'m Agartho'dan g9'mt~ olcuklcnru soylemekte. ancak bu kenuya hie btr ccikhk getlrmemektedir. - On!ora maledllen Islmler kuskusuz gene11lkte uvdurmodtrlcr. Bununlo birlikte Melkl - Or ad, bunlann horlclnde knlrr: [bronlce «1,lgln Krah» cnlcmrndcdu kl bu, yeterl kadar rnnnldnrdrr, (R. G.)

(4S) Hlndukn'm Amrlta"si ya do Grekler'ln Ambroslo'si (kf bu iki kelime etlmolollk bckimdcn do benzerdir). bu CSlumsuziuk ylyecek yo do Icece~ji, Vedik (vedolcr'o cit) Soma v~ da Mazdetzm'de Haoma olarok do kendlnl gostermektedlr. (R. G.)

(49) TeurJi (Theurgle): Grekce, Tenrr (Theos) va eser (ergon) keUmelerinin blrlesmeslnden meydona gellr. ilahlordan lntlscr eden heYlrsever guclerle tames kurma vosrtcsi olen mall. Dim, teurjlk bir cohsmodrr, (csv.)

{50) Bu klsller, Tibet Lnrnulzrnl'ndekl uc IIderdlr. Tashl t.cmc'vo

Pencan - Lama da denir. (cev.)

(51) Adttvolor'm (Aditi'den va de. «Bolunmeyen1den doganlar) sovrtcnnrn 12 olm-adon once 7 Qlduau ve liderlerinin 0 znrnon Varuna ofdugu sovtenlr, 12 Aditya suntordrr: Dhatrl, Mitro, Aryaman. Rudra, Varuno, Suryc, BhO'gd:1, Vlvaswat, Pushan, S'.lvllri. TW."lshtrr, Vishnu. Bunlann. tek ve bolunmez bir ()z'un tazahurlerl· olduklnrI soylendigi gibi, devre sonunda, ortak tobrcttermm ozset ve temel blrJl~j lclnde yer olarok, bu 12 GOne$"in hepslntn ovru ondo ortaya crkccokton do s6ylenir. - Orekler'deki Ollmpos'un 12 buyuk Torm's: da ZodyQ~m 12 burcuyla uvusurlcr. (R. G.)

(15-2) . Burada !ma etti~imiz sembol. tam oldrnk, kotollk ltturll'ntn (Hz. lsc'vo) Sol· Justitiae (Adotet Guns$i) unvcrum v-erdlglnde, Hz. isa", vo molettiOi sembotdur: Logos as"lrltuer Gune'lU)tiT, yoni hoklkl «Oilnya'nm Merkezh., ovncc bu Sol' Justitiae dogrudan doOruva Melkl Tsedeq'ln otributerine tskcbul eder. $unu do betirtmek ge

rekir kif gune~sel hayvon olen crslcn. Antikite"de ve Orta Catj'do odaletin ve ovru zamanda kudretln bir simgesJdir: Zodyak'taki ArsJan Burcu'nu ise GOne~ yonetir. (R. G.) .

Bir di~er ucidon, 12 r~mJI gUi'l·9fij, 12 Havari'yi ternsll ediyor otorok duitunulebilir; eger G(jne~ Hz. iso'Yltemsil ederse, 12 ism do 12 Havari (Apotre) olurlar (apostolos kelimesi «gon~erilen» anlamrna gelir ki, rsrnlor do Gunes torotmdcn c.gonderilanler})dir.). 12 Havari scvramdo: Hlristiyanllgln temel tradisyona tam uygunlugunun blr tscrett gorulebilir. [R. G.)

('5S) Bunlar. Dunvn'run Kroh'run 1890'da Narobanchi rnnncstrrmdo gorundtigu zaman yopml9 olduqu bir kehanetin son kelimeleridirt (R. G.}

(ti1) Manvantara yo da blr Manu COgl, ki buna· Maho - Yuga do denilir, dart Yuga'YI ya do tali devri kapsar: Krita - Vuga (vc do Satya - Yuga), Treto - Yuga, Dwdpora - Yuqo ve Kali- Yugo. Bu dart Yuqa'run her birl, Greko - Lotln Antlkttest'nln (fAltm Cag», «Gumu~ Cog». «Tunc CaQ» ve «Demir Cag»rnm her biriyle ozdeslesir. Bu devlrlertn temel durumdan bcslovcrck art ordc geli~inde, bedensel . dunvcdo, devresel tezchur edisln geli~lmine kccmumoz olcrck esuk eden Prenslp'ten tedrtcl uzoktcsmcdcn ilerl gelen blr tur moddttasme vordrr. (R. G.)

(M) Bu cogln boslcrnosr, Kitab-I Mukoddes sembo1izminde Babil Kulesl ve «diller!n karl,tlnlmasnl yoluyla 6zelllkle temsll edllmlstlr. ilk' iki cagm sonuna c5ku~ ve tufanm denk geldigl okla yakm gelmekteyse de, fakat cslrndc, Manvantara'nrn boslrmqicr lbrnnl tradisyonun horeket noktostvlo cckrsrnoz (ovn: zamano gelmez}. Unutmamalldlr ki, devresel yasalar. oym sursde olmayan ve bezen birbirlerlnfn srrunru cson devlrler olarak fnrkh kodemelere uygulanobilmektedirler. Doha ilk ando cozurnlenemsz gorunen kcrmcs.khklcr bundan dolcyrdrr, Bu kcrmosikhk, tradisyonel tall merkezlerln bag!, olduklcrr Hlverorslk Merkez'e baglr olen duzen-

Ii mulohazal-ar tarafmdan cozumlenmest rnurnkun blr olgudur. (R.G.)

(rie) Cagdo~ torlhcllerln ecntlk cog! dedikleri d5nem. gercekte fijimdl lclnde ve sonlcnndo bulundueumuz cDemlr Cagn.'nm bcslcnqioina bile ulcsornoz. (cev.)

(51) Bu ifade Taoist doktrinden ctmrmsnr, Ote yandan, burada sozO. nCr ettiCimlz niyet'!n (Intentlon), blr cnlcmdc, Aropcc tam kari'lhOI ntvch'trr (nlvet). Ve ovncc, bu unlorn, sozcQ~un Latince kokune uygun gellr (In - tendere, yoneJrnek). (R.G.)

(158) Bu dedtktertrnlz, inctl'In $U sozler1ni ocik blr onlomdo yorumlama olano~1 vermektedir: «AraYIn~ bulacakslnlz; dUeyin, size ver1le·

62

caktlr; kaplYI cclm, size ClCllacaktrr?» Arico k konunu n iyice an 10- srlrncsi lctn, dogru amac ve iyi nlvet konusunda dcho once verdiglmiz bilgilere bcsvurmok gerekir. Avnco, liiu ozdevts konuya

Iyi bir vnklcsrrn vcpmoktodrr: Pax in terra hominibus bonae.

voluntctls. (R. G.)

(lill) lstomlvet'te, bu yonelme, niyetin bir ceslt fizik plandakl tntblknn olarak yer our (krbleve durrnck], Hrrtstlvon kiliselerin vonelme'sl ise esas olorck aym amoco y6nelik olarak, kendilerlne 6zgu bosko blr gorunum orzeder. (R. G.)

(60) Bu toli merkezler, Kali - Yuga'nm bO$lamasmdan beri oz cok 91- kl biT sekllde (drsonyo) kopnh olduklurrno gore, kuskusuz, sadeoe srmrh bir drso aClkllk s6zkonusudur. {R. G.}

(61} Bu, Donte Ezoterizmi'nde ociklcmrs olduqurnuz gibi. biten devreye gore g6ksel Yerusolirn'in tezahGru kl, boslcvcn devreye gOre yersel oennetle aym sevdlr, (R. G.)

(62) Avru sakllde, daha yaygl'n bir bakH;; ccrsmo gore. ana merkezden uzoktosmcdc besertvet lcln kademeler mevcuttur ve forkll ca~larln (Yuga) ovnmi bu kademelere tekcbul eder. (R. G.)

(63) Bu konu hnkkmdn ociklovic: bilgi adinmek tcln Dante Ezoterizmi incelememize bosvurulrncet gereklr. Orndn bu so VI hakll crkorocak tum bilgiler ociktcnrmsnr. (R. G.'

(64) Burado corklcrnokto Oldugumuz d[j~,lmceleri anlayocok otontor,

,cabjdof? Botl'do dogan blrcok sahte (s6zde) - tnislyatlk (pseudolnltlntlques] organizasyonlan ciddiye otmcmmn nlcln lrnkonstz otdu~unu do onlorrns olucuklcrdrr: Bu organlzasyonlonnarasmda blraz sik: bir smovdan gecmi~ alan hlcblrl yoktur ve ylne cretennda hlcblrl yoktur ki; (Inisiyatik) kurallara uygunluOun en dO'iQk seviyeden bile lspotlcmcsrru yapabllsin. (R. G.)

............ '

63

KAYNAK VE DANI~MA KiTAPLARI

.,

1. ALLEAU, Rene. Les Societes Secretes, Paris, Ie Livre de Poche, 1969.

2. ALVEYDRE, Saint - Yves de. Mtssion de l'Ituie en Europe, France, Dorbon, 1949.

3. CHARROUX, Robert. Histotre lnconnue des Hommes: Depuis Cent Mille Ans~ Paris, Robert Laffont, 1963.

--, . The Mysterious Unknown, cev, Olga

Sieveking, London, Corgi Books, 1976.

5. FAVROD, Charles ~ Henri. L'Occultisme, Paris, Ie

Livre de Poche, 1976.

6. GuENON, Rene. Le Rot du Mande, Editions Gallimard, France, 1958. '

--,--. Introduction Generate a l'Btuae des

4.

7.

Doctrines Hindoues, France, Vega. 1921.

B. liUTIN, Serge. Des Mondes Souterrains au Roi du 'Monde, Le Livre de Poche'.

9. . Les Civilisations Inconnues: Mythes au

Realites, Paris, Librairie Artheme Fayard~ 196!.

10. KOLOSIMO, Peter. Timeless Earth, cev, Paul Ste-. venson, London, Sphere Books, 1977.

11. OSSENDC>WSKI, Ferdinand. Betes, Hommes et Dieux: L'Enigme'du Roi du Monde, cev, Robert Renard, France, Editions J'ai Lu, 1970.

12. . L'Homme et le Mystere en Asic, Q8V. Ro-

bert Renard, Paris, Librairie PIon, 1925.

13. ROERICH, Nicholas. Gates Into the Future, Rigs, Ugans, 1936. '

14. . Himalaua«, Abode of Light, Bombay,

Notanda Publications, 1947.

15. WEISS, Jacques. La S'krnarchie, Paris, Robert LaJ~ font.

64

VlIryUZO bete.rlerl'nin 8a~duyutafmdCl bfr hfyeml'Vl kcvraml ve blIInc~ Qlt.I~mcmlftlr. Hale, boylo'Sl blr cnlcVI~rn hOYCltc geoirilmeSI VB o yapi h;;erfsfnda h(;lK V,I liv,okot 61cUlerir'lQ boall Il!orrlk vdkselrne kabOi ve otgulIlluQu iSB halen di..lfiullce saflla:amda bile ortova e~kmaml~Tlr. Ole vendan. be!18rlvet VlsryOz:Gnds,,; her bckundon blr genel aru:m;ll ve karma,a va 'kDrgrJ~a Icerislncedlr. No \lcrk.1 bu gene~ ,0,klnl.k ve tQliiklnlJklann ordmdcm blr durulma blr darlenme \(8 bit Allin Cali KU tlu donemlni ve enun Sinar~lk yopmslnl kurmc (]l.hmn gelecak Ur. Agone VercHI 191k Otk&Si V8 c'nun gorkemll Hlyen;lf~asl ve I~· l~vl~llnl bUmek. by baklmdan son derece onemlJ ve gareklldlr. CUl1kH HlverarfiiT olgusu, Ewrms,el Taarfe VC8C1sl'nCl, Evnmsel Ahenk VOB-Q,· 611na, Evrensel GeHfllm VClS'a~u'n!l. ana.rlinfn korunmeamn 'lie e,y(ulln tablatma en uVgUfi V8 YCtkUl a'ra:n btr husustur, Bu Dvm zerncnda. Varodrh!l'm h;;leyi, Blclml·dir,

VOf"/UZrmde ,imdlve de~ln~ oo!iieri B,vrlmsel uyguncm~ !JsuUerine baOh olarckf hiyeror!;:i olgusu, tsk b[r duzlem u:zerif11de tututmustur. Fllkot crt I Iii bu durum son hulmakta ~e her vcrllaa&~IE bJr vuksell, olanaftl verBn va dOzlemdan di1<lne 'lie vukllrl k',cldlnlm I' brr sprrftQal HJyercNlI Cl'guFiu s6zkonU8UdlJr, Ba-Zl d091~Cr"lmlzm gene de elencn bit yadsJdrkh:11I va itlbor etmevrp ctumsuz sanUQ!al"~yli1 klJr~'II~~t~klan b~ ATtln ClOg eses olgu&u, b~er varhk:torl loIn garcek blr kendlni garmel bilma ve yukserme bllfno va IdrO'kint de ohJ,turmok baklmlo~ nndnn en rsmel sorundur, VerVU'zune Qertrn~ dlrl* VEl duzen! onc-ak bu anlayl,m ue e'nun i,lev],~ln'h" hayala gec::lrrlms51 getirecek,Ur.

Bu YGpltla, i!iIu konulorn llI,kfn bTlgi eeUneb11lrslniZl TarTh 8ovum~t;l Agar1a Uygarhk Merkezl "Ie VerI.

Agarto Dlkesl ve Hlyeror~i'k V'cJ~lh Hclk'[cn.

OelltJi KovnaklardD", Agorta'nln VarhQI'mft KanlUarl.

II

Agarta'nll1 Vonetrci VOce HtVfiira~r51 va SlatUiari. Agortu Kozmlk OnlversJtes] va Evrensel KiUuphaneleri. AgaT1t1 Dlkesl ve Belperiyetln Evrimrndekl Vuce Gorey1