Notă de argumentare la proiectul Hotîrării Guvernului privind controlul nitraţilor în producţia de origine vegetală Proiectul de act normativ menţionat

este elaborat întru realizarea prevederilor stipulate în art. 21, (3 din !egea nr. 11"#$% din 22.&'.&' cu privire la produsele de uz (itosanitar )i la (ertilizanţi, care prevede e*ercitarea controlului de stat asupra conţinutului reziduurilor produselor de uz (itosanitar )i a (ertilizanţilor în producţia agroalimentară, (ura+eră )i în mediu, art. , din !egea nr.1&#$%- din 1& (ebruarie 2&&" privind supraveg.erea de stat a sănătăţii publice, care prevede stabilirea criteriilor de securitate )i siguranţă pentru om, ale (actorilor mediului încon+urător )i ocupaţional, ale produselor. Proiectul de act normativ este elaborat în scopul reglementării activităţilor la compartimentul /conţinutul reziduurilor de nitraţi0 în producţia de origine vegetală. 1biectivul principal al actului normativ este reprezentat de implementarea normelor comunitare în ceea ce prive)te stabilirea nivelurilor ma*ime de nitraţi admise în producţia vegetală, aplicarea metodelor comunitare în procesul de prelevare a probelor întru e*ercitarea controlului de stat asupra ino(ensivităţii producţiei vegetale. 2ctualmente, ţin3nd cont de cerinţele ma+ore (aţă de indicii de calitate )i ino(ensivitate, se pune accentul pe asigurarea acestor indici întru satis(acerea cerinţelor pieţei, at3t interne c3t )i e*terne. 4ste cert (aptul că, piaţa produselor agroalimentare din 5epublica 6oldova nu garantează, totalmente, ino(ensivitatea acestora, de)i este o obligaţiune (undamentală a statului. 7n conte*tul legislativ al 84, stabilirea agrumentată a nivelurilor ma*ime de nitraţii în producţia agroalimentară )i respectarea acestor nivele de către producătorii agricoli, (ac obiectul unor reguli stricte. 7ntru asigurarea consumatorului cu producţie calitativă )i, întru garantarea ino(ensivităţii acesteia se impune elaborarea instrumentului +uridic de reglementare a acestor activităţi. 9copul proiectului propus constă în stabilirea mecanismelor de control asupra conţinutului de nitraţi )i cuprinde o gamă largă de prevederi cu e(ect direct asupra siguranţei produselor alimentare av3nd drept scop reducerea, eliminarea )i evitarea riscului asupra sănătăţii umane. Proiectul de Hotăr3re a Guvernului privind controlul nitraţilor în produsele agroalimentare este un document amplu care stabile)te prevederi privind: # nivelurile ma*ime admisibile de nitraţi în producţia alimentară de origine vegetală; # modalităţile de prelevare a probelor de producţie la direct din c3mp )i la locurile de distribuţie; # # criteriile de evaluare a con(ormităţii lotului<sublotului; # metodele de analiză de laborator pentru determinarea conţinutului de nitraţi în producţia de origine vegetală.

5esponsabilitatea privind prelevările de probe pentru controlul respectării nivelului de nitraţi stabilit va (i atribuită autorităţii competente pentru siguranţa alimentelor. art. proiectul stabile)te responsabilităţi pentru (actori implicaţi în prelevările de probe )i e(ectuare a investigaţiilor de laborator. este estimat la 1@'. 5egulamentului nr. actualmente sunt reglementate prin acte normative departamentale sau ale (ostei 8599. care. 1??2<2&&. de stabilire a modalităţilor de prelevare a probelor )i a metodelor de analiză pentru controlul o(icial al nivelurilor de nitraţi din anumite produse alimentare )i vine întru e*ecutarea pct. la compartimentul Ba+ustarea legislaţiei naţionale la cerinţele 840.eltuieli pentru instruirea agenţilor de prelevare a probelor care va (i e(ectuată în limita disponibilului de mi+loace (inanciare a autorităţii competente pentru anul respectiv. "#8). 1??1<2&&. actuali specialişti conform statelor de funcţiuni). Viceministru Dumitru GODOROJA $%. considerăm oportună )i necesară e*aminarea )i aprobarea proiectului vizat. 2ctul normativ nominalizat transpune prevederile 5egulamentului (>4 nr. ". stabilite de legislaţia în vigoare. !uînd în consideraţie cele e*puse. al >omisiei din 1" decembrie 2&&. cu antrenarea e*perţilor internaţionali. 13 al Planului =aţional de 2rmonizare a !egislaţiei pentru anul 2&12.@ mii lei )i 132 mii lei # cu antrenarea e*perţilor locali. =ecesitatea elaborării )i promovării proiectului în cauză este condiţionată de necesitatea aprobării unor reglementări con(orme rigorilor europene )i vine să stabilească baza normativă pentru activităţile. >alculele e*perţilor demonstrează că costul instruirii a "? persoane (specialişti din cadrul organelor de profil teritoriale şi de la posturile fitosanitare de control a importului. nr. 28 2!. de stabilire a nivelurilor ma*ime pentru anumiAi contaminanAi din produsele alimentare. &eronica 'ertea 2"0 "() 2 . =ecesitatea adoptării unui ast(el de proiect se încadrează în anga+amentele 5epublicii 6oldova. 8n alt obiectiv al proiectului îl constituie prevenirea plasării pe piaţă a producţei agroalimentare cu un conţinut de nitraţi ce depă)e)te nivelurile ma*ime.9uplimentar la cele speci(icate anterior. al >omisiei din 1" decembrie 2&&. cu antrenarea laboratoarelor. aprobat prin Hotăr3rea Guvernului nr. acreditate în domeniile vizate. sau din surse e*trabugetare. 2008. -mplementarea proiectului propus prevede c.2 din 1" decembrie 2&11 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. care va costitui instrumentul +uridic pentru activităţile ce ţin de Bcontrolul contaminării produselor agroalimentare cu reziduuri de nitraţi0 )i Basigurarea ino(ensivităţii producţiei destinate consumului uman0.

3.nice aprobate pentru produsele alimentare în scopul con(ormării cu prevederile prezentei . 21. 3 Metode"e de ana"i+ă entru contro"u" o*icia" a" "imitei de nitra#i $n roduc#ia de origine !egeta"ă.i)inău ri!ind contro"u" nitra#i"or $n roduc#ia a"imentară de origine !egeta"ă 7n temeiul art. art. 9e aprobă: 1 Normati!e"e sanitare ri!ind "imite"e ma%ime admise &LMA' de nitra#i $n roduc#ia a"imentară de origine !egeta"ă( con(orm ane*ei nr. din !egea nr. art. 6inisterul 2griculturii )i -ndustriei 2limentare va asigura modi(icarea reglementărilor te. 2. luni de la publicare în 6onitorul 1(icial al 5epublicii 6oldova.1&&#1&3. >ontrolul e*ecutării prezentei . nr.EEEEEEE din BEEEE0 EEEEEEEEEEEEE2&12 >. nr.F1& . 2&&".@. 2.ministru V"adimir -ILA. Prim. 11"#$% din 22. Prezenta Hotăr3re întră în vigoare la . 3.din 1& (ebruarie 2&&" privind supraveg. '. Guvernul H1CD5DGC4: 1.&' cu privire la produsele de uz (itosanitar )i la (ertilizanţi.&'. 2 Metode"e de re"e!are a ro)e"or entru contro"u" o*icia" a" "imite"or de nitra#i $n roduc#ia a"imentară de origine !egeta"ă( con(orm ane*ei nr. (3 din !egea nr.otăr3ri. 1. art.1?3 )i în scopul asigurării unui nivel adecvat de protecţie a sănătăţii populaţiei. >ontrasemnează: 6inistrul agriculturii )i industriei alimentare 6inistrul sănătăţii %asile H862>1% 2ndrei 892C7- 3 ..erea de stat a sănătăţii publice (6onitorul 1(icial al 5epublicii 6oldova. 2&&'. con(orm ane*ei nr.1&#$%. cu modi(icările )i completările ulterioare (6onitorul 1(icial al 5epublicii 6oldova. .otăr3ri se pune în sarcina 6inisterul 2griculturii )i -ndustriei 2limentare.GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H1CD5754 nr.

&& 2F&& ' . " la +ot.& . 12.ii 9alată proaspătă (!actuca sativa ! cu e*cepţia salatei menţionate la pct.' din 2& decembrie 2&&. de stabilire a nivelurilor ma*ime pentru anumiţi contaminanţi din produsele alimentare.&& '&& 3&& 2&& ?& 1F& 1'&& '&& ?& 1F& 1F& '&& 2F& 2&& 2F& 12&& 2&&& 5 1. 6 >arto(i timpurii (pînă la 1 august tardivi %arză timpurie (pînă la 1 august tardivă 6orcov timpuriu (pînă la 1 august tardiv 5o)ii >astraveţi 9(eclă de masă >eapă timpurie cu cozi >eapă uscată 2rdei dulci Gogo)ari Jovlecei Hostan Hostan (materie primă pentru pregătirea conservelor pentru copii %inete 5idic. 11. ?. 1&.. )i 5egulamentul >omisiei nr. ///// din ///////// 20"2 Normati!e"e sanitare ri!ind "imite"e ma%ime admise &LMA' de nitra#i $n roduc#ia a"imentară de origine !egeta"ă Prezentele norme privind controlul nitraţilor în producţia alimentară de origine vegetală transpune parţial: Pct. 13.*ne%a nr. 1F. 1'. 1??1<2&&.r-rea . ". . @. 1 din 2ne*a la 5egulamentul >omisiei nr. Nr/ d0o Denumirea roduc#iei de origine !egeta"ă Limite"e ma%ime admisi)i"e &mg NO102g roduc#ie' c3m seră desc4is 1 7 2&& 1. 1@.<>4 din 1" decembrie 2&&. 1? 2. 3. 2F& '&& . F. 1??1<2&&.' din 1" decembrie 2&&. (publicat în Iurnalul 1(icial al 8niunii 4uropene ! 3. .<>4 din 1" decembrie 2&&.uvernului nr. de stabilire a modalităţilor de prelevare de probe )i a metodelor de analiză pentru controlul de nitraţi din anumite produse alimentare ( publicat în Iurnalul 1(icial al 8niunii 4uropene ! 3. '.

otăr3re. se vor lua în considerare limitele prevăzute de >omisia >ode* 2limentarius. se utilizează pentru constatarea con(ormităţii lotului<sublotului. 1". >on(ormitatea unui lot sau sublot: 1 se acceptă. F@?#F?' . de stabilire a nivelurilor ma*ime pentru anumiţi contaminanţi din produsele alimentare (publicat în Iurnalul 1(icial al 8niunii 4uropene (I1 ! 31' 6. pag. 1 la prezenta . 1??2<2&&. 2 se respinge. ? al 5egulamentului (>4 nr. 23. F. 7n cazul în care limita ma*imă admisă de nitraţi (!62 pentru un anumit produs lipse)te. păstărnaci. ///// din ///////// 20"2 Metode de re"e!are a ro)e"or pentru controlul o(icial al "imite"or ma%ime admise &LMA' de nitraţi în producţia alimentară de origine vegetală Prezentele 6etode creează cadrul necesar pentru aplicarea prevederilor art. de stabilire a modalităţilor de prelevare a probelor )i a metodelor de analiză pentru controlul o(icial al nivelurilor de nitraţi din anumite produse alimentare (publicat în Iurnalul 1(icial al 8niunii 4uropene (I1 ! 31' 6 din unu decembrie 2&&@. !imitele ma*ime nu se aplică spanacului proaspăt ce urmează a (i prelucrat Li care este transportat direct în vrac de pe c3mp la instalaAia de prelucrare.& 2&& 2F&& 2F&& Ca ito"u" I/ Dis o+i#ii genera"e 1. !imitele ma*ime de nitraţi sunt valabile pentru producţia alimentară de origine vegetală plasată pe piaţa 5epublicii 6oldova.arbu+i Preparate pe bază de cereale prelucrate )i alimente pentru copii destinate sugarilor )i copiilor de v3rstă mică 2&&& 3F&& 2&&& "& . lu3nd în considerare incertitudinea de măsurare )i corecţia pentru recuperare. 1??1<2&&. menţionate în ane*a nr. 2 la +ot.otăr3re se aplică părţii comestibile a producţiei alimentare de origine vegetală în (orma în care este pusă în comercializare. limita ma*im admisă. iar conţinutul nitraţilor nu va depă)i limitele ma*ime stabilite în ane*a nr. din unu decembrie 2&&@. !imitele ma*ime de nitraţi. 9alată căpăţ3nă 9panac proaspăt (9pinacia oleraceea Karzavat (ţelină. pătrun+el Pepeni galbeni (zemos Pepeni verzi (. măcri). 21. în cazul în care conţinutul de nitraţi în proba produsului alimentar investigată nu depă)e)te limitele ma*ime admise (!62 . minus incertitudinea de măsurare e*tinsă. 3. Ca ito"u" II/ Constatarea con*ormită#ii unui "ot sau su)"ot '. 2&.r-rea . precum )i prevederilor 5egulamentului nr. 5ezultatul analitic corectat pentru recuperare. FF?#F@@ . '. 2. în cazul în care proba de laborator depă)e)te. 1 la prezenta . F . al >omisiei din 1" decembrie 2&&. în mod clar.uvernului nr. 22. lu3nd în consideraţie incertitudinea de măsurare )i corecţia pentru recuperare. al >omisiei din 1" decembrie 2&&.1?. *ne%a nr. pag.

stabilite de prezenta . tipul ambala+ului. conţin3nd un singur soi de plante.ermino"ogie F. cum ar (i originea. 2) „câmp” . Ca ito"u" II/ . 5espectarea limitelor ma*ime de nitraţi în producţia alimentară de origine vegetală se constată pe baza limitelor determinate $n ro)e"e de "a)orator/ 3. Prelevarea probelor se e(ectuează de o persoană instruită. . pe baza bunei practici agricole (HP2 )i a celui mai scăzut nivel de e*punere care să permită prote+area tuturor consumatorilor. 1peratorii de produse alimentare de origine vegetală. Miecare sublot trebuie să (ie separat (izic )i identi(icabil. dacă produsul permite. .otăr3re. 7n cazul plantelor este vorba despre o singură plantă. F „probă elementară sau unitate elementară” .. 1biectivul procedurilor de prelevare rezidă în obţinerea unei probe reprezentative dintr#un lot destinat analizei. o cantitate su(icientă de (runze tinere sau de un săculeţ de (runze tăiate. '. !otul se determină în (iecare caz de către operator )i<sau de agentul responsabil de prelevarea probelor. prepararea.cantitate de producţie de origine vegetală prelevată dintr#un singur punct al lotului sau al sublotului. pentru a veri(ica dacă sunt respectate limitele ma*ime de nitraţi în producţia alimentară de origine vegetală.ectare. acoperită de o seră. Ca ito"u" III/ Domeniu" de a "icare 9i cerin#e s eci*ice "a re"e!area ro)e"or !ec"iunea #$ %relevarea &i pregătirea probelor .o supra(aţă de teren determinată. o răsadniţă sau de un solariu (un solariu sau o seră din plastic. (urnizarea documentaţiei complete privind probele.o supra(aţă de teren determinată. desemnată de autoritatea competentă pentru siguranţa alimentelor. 1 a prezentei . prin amestecarea tuturor probelor elementare prelevate dintr#un anumit lot sau sublot. producţia de pe /c3mp0 este considerată ca /lot0. producţia de pe /terenul prote+at0 este considerată ca /lot0. cu acela)i tip de sol )i aceia)i practică de cultivare. în aceia)i (ază de dezvoltare. ? „sublot” parte dintr#un lot mare. 7n sensul prezentelor 6etode. 3 „lot” . ' /limite maxime admise (LMA)” 8 conţinutul ma*im de reziduuri ale (ertilizantului în plante )i produse vegetale. în aceia)i (ază de dezvoltare. persoane (izice sau +uridice. 7n procesul de prelevare a probelor.probă destinată laboratorului. vor permite agentului prelevarea probelor de producţie alimentară de origine vegetală în vederea controlului respectării limitelor ma*ime de nitraţi. " „teren prote at”. recoltarea av3nd loc în acela)i timp. ambalarea )i e*pedierea probei<probelor de laborator.otăr3ri se prelevează în con(ormitate cu . 2gentul este responsabil de respectarea procedurii de prelevare ce include: colectarea. stabilit de prezenta . Probele destinate controlului o(icial al nivelurilor de nitraţi în producţia de origine vegetală menţionată în ane*a nr. abilitată în acest sens. 7n metoda de prelevare de probe. /probă globală” – cantitatea de produs obţinută prin combinarea )i. 2. soiul sau tipul de sol pe o supra(aţă de ma*imum 2 . e*peditorul sau marca+ul. căreia i se aplică metoda de prelevare de probe )i care a (ost desemnată în acest sens.otăr3re.cantitate identi(icabilă dintr#un produs alimentar de origine vegetală care urmează a (i recoltată în acela)i timp sau livrată la un moment dat )i pentru care agentul responsabil de prelevare stabile)te că are caracteristici comune. noţiunile principale utilizate semni(ică următoarele: 1 agent responsabil de prelevarea probelor (agentul).Ca ito"u" I/ Dis o+i#ii genera"e 1. conţin3nd un singur soi de plante. polietilenă sau sticlă . @ 0probă de laborator” .este o persoana instruita în domeniul procedurilor de prelevare. ambalatorul. colaborarea cu speciali)tii laboratorului care e(ectuează investigaţiile.

@. Probele globale ast(el obţinute. Pentru (iecare proba prelevată. e(ectele negative asupra analizei analitice sau reprezentativitatea probei globale.iderea )i îndepărtarea etic. în timpul pregătirii probei. 1. data )i locul prelevării. !ec"iunea 2$ Ambalarea &i expedierea probelor de laborator 13.eta în mod corespunzător ast(el înc3t sa devină imposibilă desc. 9e întreprind măsuri suplimentare de precauţie pentru evitarea modi(icării compoziţiei probei. 1rice derogare de la această procedură se înregistrează în procesul#verbal prevăzut în ane*a 1 la prezentele metode. care ar putea să apară în timpul transportării sau depozitării. Proba<probele se e*pediază în laborator în primele 2' de ore de la prelevare. prezenţa urmelor (bulgări de sol în producţie. 1F. 7n timpul prelevării )i pregătirii probelor de laborator se întreprind măsuri de precauţie pentru evitarea oricărei modi(icări ce ar putea a(ecta: 1 conţinutul de nitraţi. de apărare )i arbitra+ se prelevează din proba globală omogenizată. ". pentru a preveni pierderea umidităţii )i a o(eri o protecţie adecvată împotriva oricărui risc de contaminare sau deteriorare. Primul e*emplar va însoţi proba e*pediată la laborator. se prelevează în mod aleatoriu. operatorului sau al (urnizorului. 1 la prezentele metode. cu condiţia ca această procedură să nu contravină legislaţiei în vigoare care reglementează drepturile operatorilor din sectorul alimentar. acestea vor (i distribuite destinatarilor menţionaţi la pct.pt.. din care se prelevează probe separat. Probele elementare. e*emplarul doi se eliberează proprietarului lotului sau reprezentantului acestuia. !ec"iunea ($ Di!erse ti uri de "oturi @ .metodele descrise în prezenta ane*ă. 1?.m-ni . 9uplimentar celor menţionate. 7n cazul în care acest lucru nu este posibil. !ec"iunea '$ :igi"area 9i etic4etarea ro)e"or 1@.ectare sunt divizate în subloturi. ?. indi(erent daca ace)tia primesc sau nu o probă de laborator. numele proprietarului. con(orm modelului din ane*a nr. 1&. Proba globală se obţine prin reunirea probelor elementare. 1'. 1".etei (ără deteriorarea sigiliului. soiul. spre e*emplu. 9e prelevează probe separate din (iecare lot de producţie care (ace obiectul controlului. agentul responsabil de prelevare va întocmi )i va semna procesul # verbal în 3 e*emplare identice. 2gentul responsabil cu prelevarea trebuie să noteze natura )i originea lotului. Miecare probă prelevată pentru controlul o(icial se sigilează la locul prelevării. 1". (ie direct de pe c3mp sau dintr#un lot. metoda de producţie. 12. e*emplarul trei se va păstra la agentul care a prelevat proba. se întreprind măsurile necesare pentru garantarea siguranţei persoanelor care e(ectuează prelevarea probelor. în măsura în care este posibil. se consideră reprezentative pentru loturi. Probele identice pregătite în scopuri de e*ecutare. din di(erite puncte distribuite în întregul lot sau sublot. 7n cazul în care procesele#verbale de prelevare sunt elaborate în (ormat electronic. 11.is ermetic. !oturile mari (loturile cu o greutate de peste 3& tone sau cultivate pe o supra(aţă mai mare de 3 . inert. 7n timpul transportării proba<probele vor (i păstrate la temperatura care asigură păstrarea lor (ără alterare. 2 siguranţa alimentelor sau integritatea loturilor din care se prelevează probe. 2gentul de prelevare va ambala (iecare probă într#un recipient opac din plastic. proba#probele se congelează în primele 2' de ore )i se păstrează congelate (nu mai mult de şase s. 5ecipientul se va sigila )i etic. curat )i înc. 2&.

8rmele (bulgării de păm3nt. Prelevarea de probe din straturi înguste sau din terenuri prote+ate. spre e*emplu. sau se va e(ectua în termene di(erite. cu condiţia ca subloturile să poată (i separate (izic. varză căpăţ3nă. Prezentele 6etode de prelevare a probelor se aplica pentru toate (ormele de plasare pe piaţă a producţiei alimentare vegetale. Pentru legumele. 7n cazul loturilor cu dimensiuni mari (loturi P 3& tone . care au (ăcut obiectul unor practici de cultivare di(erite sau. imediat după ele0. 2v3nd în vedere că greutatea lotului nu este permanent un multiplu e*act de 2F tone.. în principiu. 2". iar proba globală alcătuită din 1& plante trebuie să c3ntărească cel puţin 1.is sau terenul prote+at. Prelevarea probelor /în c3mp0 se e(ectuează dimineaţa între orele @:&& )i 11. pe timp de ploaie. inclusiv saci. cu e*cepţia cazului în care acest lucru nu este posibil. (runzele cărora se utilizează în alimentaţie. 2. 33. pentru (iecare sublot. 7n cazul în care organul de control consideră necesar să se preleveze probe de producţie vegetală la direct din c3mp. acesta se împarte în subloturi a c3te 2 ..a. 2?. =u se admite prelevarea probelor elementare din zonele care nu sunt reprezentative pentru c3mpul desc. sublotul poate avea o greutate cuprinsă între 2& )i 3& tone. Ca ito"u" V/ Pre"e!area de ro)e din "oturi"e de s anac( de sa"ată( de a"imente entru co ii 9i de re arate e )a+ă de cerea"e destinate sugari"or 9i co ii"or de !3rstă mică( "asate e ia#ă/ 3&. 2F. 2@. 'abelul " Număru" minim de ro)e e"ementare care tre)uie re"e!ate dintr. pungi sau lăzi. Konele cu di(erite tipuri de soluri. plantele vor (i tăiate la nivelul solului. se e(ectuează de#a lungul unui traseu în (ormă de /N0 sau /$0 în cuprinsul mai multor straturi.&&. iar probele se cumulează pentru (ormarea probei globale. 9e interzice prelevarea probelor c3nd persistă roua. în cazul în care se prelevează probe dintr#o singură căpăţ3nă sau dintr#un singur ambala+.& Og. (runzele e*terioare necomestibile )i deteriorate sunt îndepărtate de pe (iecare unitate. 22. Proba trebuie să conţină cel puţin 1& plante. Prezentele 6etode de prelevare a probelor se aplica pentru toate (ormele de plasare pe piaţă a producţiei de origine vegetale. care conţin soiuri di(erite de salată. 9e prelevează probe doar din produsul în mărimea destinată comercializării. 7n cazul în care lotul nu este separat sau nu poate (i separat (izic în subloturi.a. 31. lotul se împarte în subloturi. vor (i tratate ca două loturi sau c3mpuri di(erite. Prin urmare. 32. pepeni verzi. Produsele alimentare de origine vegetală se pot comercializa în vrac sau în containere. sau în cazul în care recoltarea s#a e(ectuat. spanac. Prelevarea probelor elementare se e(ectuează de#a lungul unui traseu în (orma de /N0 sau /$0 pe supra(aţa c3mpului. sau în ambala+e individuale pentru v3nzarea cu amănuntul. prelevarea probelor se va e(ectua după cum urmează: 2'. Proba globală trebuie să c3ntărească cel puţin 1 Og. Ca ito"u" IV/ Metoda de re"e!are a ro)e"or $n c3m 23. cu o greutate. 6etoda de prelevare a probelor se aplică loturilor cu o greutate mai mică sau egală cu 2F. iar prelevările de probe se e(ectuează separat. greutatea sublotului poate (i cu ma*imum 2& Q mai mare dec3t greutatea speci(icată.21. etc. =umărul minim de probe elementare care trebuie prelevate dintr#un lot este indicat în tabelul 1. 7n cazul în care c3mpul depă)e)te supra(aţa de 3 . sau.& tone. de 2F tone. proba se prelevează din lot.un "ot ? . de irigare.

7n cazul prelevării de probe din preparatele pe bază de cereale )i alimentele pentru copii destinate sugarilor )i copiilor de v3rstă mică. 7n cazul în care metoda de prelevare de probe menţionată în pct. se poate utiliza o altă metodă de prelevare. " . 3@. 1 cel puţin 2 ambala+e sau unităţi P 1&& apro*imativ F Q.<== ><== Număru" minim de e"ementare care tre)uie re"e!ate 1 < 5= ro)e Greutatea minimă a ro)ei g"o)a"e ()g) 5 5 5 3'. de unde este prelevată proba elementară.F Og. Miecare lot sau sublot care urmează a (i supus controlului de con(ormitate trebuie să (acă obiectul unei prelevări de probe separate. 3. 7n cazul în care porţiunea din care trebuie prelevate probe este at3t de mică înc3t este imposibilă obţinerea unei probe globale de 1. al mi1locului de transport.& Og. punctul de prelevare trebuie ales în mod aleatoriu. 7n cazul în care acest lucru nu este posibil.#1&& 1 ambala+ sau o unitate Greutatea minimă a ro)ei g"o)a"e ()g) 1 apro*imativ F Q. Punctul din lot. trebuie selectat. '&. din părţile accesibile ale lotului/ Ca ito"u" VI/ Pre"e!area ro)e"or $n eta a de !3n+are cu amănuntu" 3?. greutatea probei globale poate (i de &. cu condiţia ca aceasta să garanteze că proba globală este su(icient de reprezentativă pentru lotul din care se prelevează probe )i că (ace obiectul unei descrieri )i documentări complete.. 3' poate crea consecinţe comerciale inacceptabile ca urmare a deteriorării lotului (din cau0a formatului de ambalare. se admite o greutate a probei mai mică de 1. 7n cazul în care lotul este (ormat din ambala+e individuale. cu condiţia garantării că proba globală este su(icient de reprezentativă pentru lotul din care se prelevează probele )i că (ace obiectul unei descrieri )i documentări complete.Greutatea "otu"ui ()g) . 'abelul 2 Număru" de am)a"a?e (unitate elementară) care tre)uie re"e!ate entru a *orma ro)a g"o)a"ă( $n ca+u" $n care "otu" este *ormat din am)a"a?e indi!idua"e Număru" de am)a"a?e sau de Număru" de am)a"a?e sau de unită#i unită#i care tre)uie din "ot re"e!ate 1#2F 2. etc. ma*imum 1 1& ambala+e sau unităţi 3F.<= <=.& Og. se poate utiliza o altă metodă de prelevare a probelor în această etapă. în mod aleatoriu.). numărul de ambala+e care trebuie prelevate pentru a (orma proba globală este indicat în tabelul 2. Prelevarea probelor din producţia alimentară de origine vegetală la etapa de v3nzare cu amănuntul se e(ectuează în con(ormitate cu dispoziţiile re(eritoare la prelevarea de probe menţionate în capitolul %. 3". 7n cazul în care acest lucru este imposibil din punct de vedere (izic.

m-ni). în vederea analizei. Proba în întregime va (i omogenizată (adăugarea unei cantităţi determinate de apă este opţională . >ongelarea )i tran)area unităţilor elementare înainte de omogenizare poate (acilita procesul de amestecare. proba va (i păstrată în stare congelată (nu mai mult de şase s.. '. 8rmele de păm3nt. 4ste esenţial ca omogenizarea să (ie completă. probele vor (i tratate în mod identic.pt. 7ntru evitarea modi(icării caracteristicilor probei<probelor. în vederea accelerării omogenizării. (runzele cu urme de păm3nt. 9e prelevează una sau mai multe probe de analizat din suspensiile combinate. 7n (uncţie de mărimea mala*orului<aparatului de mărunţit<cuţitului de tran)at utilizat. ''. 7n cazul în care nu este posibil. 4ste necesar să se demonstreze că procesul de omogenizare utilizat asigură o omogenizare completă. 7n această privinţă. 7n cazul în care se prelevează probe din producţia în stare proaspătă. indi(erent dacă au (ost obţinute din c3mp sau în locurile de comercializare cu amănuntul. spălarea probelor # nu se admite/ 'F. pregătirea probelor se va e(ectua în primele 2' ore de la prelevare.Ca ito"u" VII/ Pregătirea ro)ei '3. pot (i combinate una sau mai multe unităţi. pentru a asigura că e*tracţia )i recuperarea nitraţilor va (i la ma*im. (runzele e*terioare necomestibile )i deteriorate se îndepărtează de pe (iecare unitate elementară prelevată. 1& .

de origine vegetal.Anexa nr$ # la Metodele de prelevare a probelor pentru controlul oficial al nivelurilor de nitraţi 2n producţia alimentar. ZU`ebU^Ta YW_Z^TXh]T_`f. ]lf.VERBAL nr/ @@@@@@ din @@@@@@@@@@@6=@@@@ de re"e!are a ro)e"or din roduc#ia de origine !egeta"ă $n !ederea contro"u"ui o*icia" a" "imite"or de nitra#i RST UTVUWX YWUV YWUZ[S\]] WX^T]T_`abUcU YWU]^dUeZ_b]f Z`f Ug]\]X`abUcU SUbTWU`f UYW_Z_`_b]f [WUhbf b]TWXTUh Raionu"@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ :atu"0comuna@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ iXjUb k_`U<SUll[bX O eratoru" @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ mY_WXTUW (denumirea )i adresa instituţiei. denumirea )i adresa instituţiei. ]lf. T_Y`]\X. prenumele. ZU`ebU^Ta. YUZY]^a Pro)e"e se re"e!ea+ă $n re+en#a @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ mTVUW YWUV YWUh_Z_b h YW]^[T^Th]] (=umele. TUbb ' Pro)e re"e!ate data. PROCE:. ] T. UTh_T^Th_bbrj nX UTVUW YWUV (=umele.prenumele. g]Wla :u ra*a#a( 4a( mărimea "otu"ui( tone o`UpXZa. bX]l_bUhXb]_ UWcXb]nX\]]. ^S`XZ.Y. denumirea instituţiei. YUZY]^a 11 . cX. semnătura gXl]`]f. bX]l_bUhXb]_ ] XZW_^ UWcXb]nX\]] Nr/ ro)ei q YWUVr Denumirea roduc#iei sX]l_bUhXb]_ YWUZ[S\]] Am "asarea "otu"ui &c3m ( sere( de o+it( "oc de distri)u#ie etc. YUZY]^a Pro)a A *ost sigi"ată @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ BCDEA DFGDHEICDJAKA (semnătura YUZY]^a :o"icitantu" EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE vXfh]T_`a (=umele. ]lf. (uncţia. bX]l_bUhXb]_ ] XZW_^ UWcXb]nX\]]. semnătura gXl]`]f. hW_lf Unită#i Greutatea uT[S F h_^ Cau+a ro)a)i"ă de o"uare oW]t]bX h_WUfTbUcU nXcWfnb_b]f ? 1 2 Agentu" res onsa)i" de re"e!areEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Rc_bT. prenumele. semnătura gXl]`]f. h_^ YXWT]]. (uncţia reprezentantului. iX^YU`Ue_b]_ YWUZ[STX (YU`_. ora mTUVWXbbr_ YWUVr ZXTX. 3 -urni+oru"&#ara( *irma'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ oU^TXhp]S (^TWXbX.

Locu" 9i condi#ii"e de ăstrare a roduc#iei w_^TU ] [^`Uh]f dWXb_b]f YWUZ[S\]] :tarea am)a"a?u"ui kU^TUfb]_ [YXSUhS] EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE In!estiga#ii"e se !or e*ectua $n "a)oratoru": EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE x^^`_ZUhXb]f V[Z[T YWUhUZ]Ta^f h `XVUWXTUW]]: Data rimirii ro)e"or $n "a)orator( semnătura ersoanei care a rimit ro)a EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE yXTX YU^T[Y`_b]f YWUV h `XVUWXTUW]z. YUZY]^a UTh_T^Th_bbUcU `]\X In*orma#ii su "imentare EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE yUYU`b]T_`abr_ ^h_Z_b]f 12 .

95 } deviaţia standard. de unde rezultă că r } 2. se situează într#o anumită limită de probabilitate (de obicei "F Q . acela)i operator. ' limita de determinare. se situează într#o anumită limită de probabilitate (de obicei "F Q . 3 limita de detectare. valoarea sub care se poate preconiza că di(erenţa absolută dintre rezultatele testelor individuale. 6etodele de analiză de laborator utilizate pentru controlul produselor alimentare de origine vegetală se caracterizează prin următoarele criterii: 1 e*actitudine. calculată din rezultatele în condiţii de reproductibilitate. 59J5 } deviaţia standard relativă calculată din rezultatele obţinute în condiţii de reproductibilitate E ((95<* ~ 1&& . 5 } 2. 13 alte criterii care pot (i selectate după caz. 11 linearitate. obţinute în condiţii de repetabilitate. ( la +ot. ? recuperare. F precizie. 7n sensul prezentelor 6etode.r-rea . @ reproductibilitate.ermino"ogie 1. Ca ito"u" II/ Cerin#e genera"e 2. calculată din rezultatele obţinute în condiţii de repetabilitate E ((sr<* ~ 1&& . repetabilitate. acela)i laborator )i un interval scurt de timp. noţiunile principale utilizate semni(ică următoarele: r } repetabilitatea valoarea sub care se preconizează că di(erenţa absolută dintre rezultatele a două încercări individuale. F se obţin printr#un studiu colectiv realizat în con(ormitate cu standardele naţionale )i internaţionale privind studiile de colaborare.? ~ s5. ///// din ///////// 20"2 64C1J4 J4 2=2!-KD. care utilizează metoda de testare standardizată . precum aceia)i probă. aceea)i aparatură. " selectivitate. sr } deviaţia standard. calculată din rezultatele obţinute în condiţii de repetabilitate. 2 aplicabilitate (matrice )i gama concentraţiei . obţinute în condiţii de reproductibilitate (adică pentru un material identic obţinut de operatorii din di(erite laboratoare. 1& sensibilitate. 5 } reproductibilitatea. alin.uvernului nr. %alorile de precizie menţionate la punctul 2.*ne%a nr. . 13 . 12 mar+a de eroare. 3. 52P15C2542 54K8!C2C4!15 {>45-=|4!4 P5-%-=J >1=C512!4!4 J4 !2H152C15 Ca ito"u" I/ .? ~ sr. 59Jr } deviaţia standard relativă.

%alorile repetabilităţii )i reproductibilităţii respective se e*primă în (orma de(inită de standardele naţionale. calculată din rezultatele obţinute în condiţii de reproductibilitate E ((s5< * # ~ 1&& . &. 5ezultatul analitic va (i înregistrat (ie sub (ormă corectată.. =ote privind criteriile de per(ormanţă: 1 -ntervalele de concentraţie nu sunt precizate. 9#a demonstrat că mai multe proceduri de e*tracţie. 4ste necesar să se acorde o atenţie specială procedurii de e*tracţie aplicate. adică: 59J5 } 2(1‚ &. !ec"iunea 2$ Criterii de er*orman#ă @.&#12& Q "&#11& Q Va"oarea ma%imă admisă Jerivată din ecuaţia 2~valoarea derivată lui Hor•itz din ecuaţia lui Hor•itz Precizia 59Jr poate (i calculată înmulţind cu &.. dat (iind că valorile de precizie sunt calculate la concentraţiile care prezintă interes. ?. # > este rata de concentraţie (adică 1 } 1&& g<1&& g. (idelitatea 59J5 la concentraţia care prezintă interes. 2 %alorile de precizie sunt calculate din ecuaţia Hor•itz. 5ezultatul analitic corectat pentru recuperare va (i utilizat pentru veri(icarea con(ormităţii. 1' . >riteriile speci(ice pentru metodele de analiză utilizate pentru controlul nivelurilor de nitraţi sunt următoarele: Criteriu 5ecuperare Midelitate 59J5 Inter!a"u" de concentra#ie • F&& mg<Og € F&& mg<Og Coate Va"oarea recomandată . (ie necorectată. '.&&1 } 1&&& mg<Og . 6etoda de e*tracţie cu apă rece poate (i (olosită numai în cazul în care proba analizată a (ost congelată înainte de e*tracţie. 9e va preciza modul de înregistrare )i nivelul de recuperare.. !ec"iunea '$ Ra ortarea re+u"tate"or( estimarea incertitudinii de măsurare 9i ca"cu"area ni!e"u"ui de recu erare ". pentru recuperare. 5ezultatele studiului de colaborare se publică )i se pun la dispoziţia publicului (ără restricţie. asigură o e*tracţie e(icientă a nitraţilor. .în cazul în care s#au stabilit criterii de per(ormanţă pentru metodele de analiză. printre care metoda de e*tracţie cu apă (ierbinte sau cu metanol<apă (3&<@& . se bazează pe teste de respectare a criteriilor.F log> unde: # 59J5 este deviaţia standard relativă. Ca ito"u" III/ Cerin#e s eci*ice !ec"iunea #$ Procedura de e%trac#ie F.

% L08 U( 8 este incertitudinea de măsurare e*tinsă. 2utoritatea competentă pentru siguranţa alimentelor abilitează laboratoare. responsabile de e(ectuarea analizelor probelor de producţie alimentară de origine vegetală. 1F .1&. 12. 11. acreditate în domeniu. care conduce la un nivel de încredere de apro*imativ "F Q. iar 8 # incertitudinea de măsurare e*tinsă. 7n cazul analizei realizate în scopuri de apărare sau de arbitra+. 5ezultatul analitic va (i înregistrat ca unde3 # % este rezultatul analitic. utiliz3ndu#se un (actor de acoperire 2. prelevate în cadrul controalelor o(iciale. se aplică standardele naţionale. Prezentele norme de interpretare a rezultatului analitic în vederea acceptării sau respingerii lotului se aplică rezultatului analitic obţinut din proba destinată controlului o(icial. Ca ito"u" IV/ :tandarde"e de ca"itate a "ica)i"e "a)oratoare"or 13.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful