ИЗВЕШТАЈ

О раду Жирија Конкурса за дизајн услуге израде идејног архитектонског решења модела породичних стамбених објеката заснованих на архитектонским принципима
традиционалног градитељског наслеђа Србије.
Министарство грађевинарства и урбанизма Републике Србије уз подршку Удружења архитеката Србије огласила је Распис конкурса који је објављен дана 04.09.2013.
године на интернет странама Министарство грађевинарства и урбанизма Републике Србије (www.mgu.gov.rs), Удружења архитеката Србије (www.u-a-s.rs) и Друштва
архитеката Београда (www.dab.rs) . Конкурсна документација се преузимала преко веб сајта Министарства грађевина и урбанизма Републике Србије. Рок за постављање
питања био је до 13.09.2013. године, а одговори Жирија су постављени на интернет странама 18.09.2013.
Крајњи рок за предају радова био је 04.10.2013. године, до 15 часова, без обзира на начин подношења (непосредно или поштом). Укупно је предато и стигло 51 радова/
модела, од стране 41-ог учесника, са ауторским шифрама.
На оцењивању радова радио је Жири у саставу:
Председник жирија:
др Игор Марић, дипл. инж. арх., председник Удружења архитеката Србије,
и чланови Жирија:
Иван Рашковић, дипл. инж. арх., ванредни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду;
Светлана Ристић, дипл. инж. арх., Министарсво грађевинарства и урбанизма;
Никола Јовановић, дипл. историчар уметности, Министарство грађевинарства и урбанизма;
Aлександар Мијатовић, архитекта, ванредни професор Факултета примењених уметности Универзитета уметности у Београд,
заменици чланова Жирија:
Слободанка Анђелић, дипл. правник, Министарство грађевинарства и урбанизма;
Обрад Топић, дипл. инж. арх., Министарство грађевинарства и урбанизма.
Радови су према пропозицијама конкурса предати Министарству грађевинарства и урбанизма.
Дана 11.10.2013. у 14,00 часова конкурсни радови су достављени из Министарства у зграду Дома инжењера и техничара Србије, Београд, Кнеза Милоша 7а/III, у
Удружење архитеката Србије, у салу која је резервисана за потребе несметаног рада чланова Жирија.
Први састанак Жирија заказан је за 11.10.2013.године, у 15,00 часова у Удружење архитеката Србије. На Првом састанку Жирија у пуном саставу, након званичне
верификације прилога, сваки рад је шифриран радном шифром од 01 -41 и записнички констатовани.
Када су радови отворени и шифрирани, констатовано је да је укупно стигло 41 ауторских запакованих радова од којих је за све предложене одговарајуће моделе
породичних стамбених објеката стигло за:
Тип Моравска кућа – предато 15
Тип Шумадијска кућа – предато 11
Тип Војвођанска кућа – предато 12
Тип Кућа брвнара - предато 13
За по један по распису предложени модел предали су 35 ауторских тимова, за по два по распису предложених модела предали су 3 ауторска тима, за по три по распису
предложени модел предали су 2 ауторска тима и за по четири по распису предложени модел предао је 1 ауторски тим.
Констатовано је да је укупно предато 51 предлог за 4 модела стамбених кућа од стране 41 учесника.
Жири је констатовао да су критеријуми за оцену радова они из Расписа и Програма конкурса:
У поступку оцене од стране жирија, конкурсна решења ће се вредновати на основу следећих критеријума:
- Рационалност просторног и обликовног решења, у духу српског архитектонског наслеђа, прилагођеног савременим потребама;
- Флексибилност просторног концепта (функционалност и организација);
- Одмереност у примени традиционалних архитектонско обликовних елемената са тежњом ка универзалности решења;
- Читљивост решења у смислу препознавања регионалних и амбијенталних карактеристика;
- Усклађеност решења са принципима енергетске и еколошке ефикасности (конструктивни склоп, обликовање, инфраструктурни системи, материјализација)
2

Након завршетка шифрирања радова Жири је радио од 17,00 до 20, 00 часова. Када су детаљно прегледали радове: графичке прилоге и писмена образложења
констатовано је да су сви радови испунили формалне услове дате Пропозицијама и Програму конкурса.
На првом састанку договорено је да сви чланови Жирија могу индивидуално да преглeдају радове, што су и урадили до следећег састанка Жирија. Сала у којој су били
смештени радови је била под сталном контролом и закључана када није било чланова жирија у њој.
На другом састанку Жири је у пуном саставу започео рад на прегледу радова од 15,00 до 20,00 часова, када су се детаљно анализирали сви радови понаособ и
извршена подела, радови по категоријама одговарајућих модела породичних стамбених објеката ( војвођанска, моравска, шумадијска и брвнара/планинска)
У првом кругу издвојени су радови који нису за даље разматрање са радним шифрама: 01, 05, 08, 10, 11, 15, 17, 18, 19,20, 25, 27, 30,31, 32, 33, 34, 35 и 40
Остали су радови за даље разматрање са радним шифрама : 02, 03, 04, 06, 07, 09, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 36, 37, 38, 39 и 41.
Жири се сагласио да сваки рад који је претходно елиминисан може бити разматран, ако се уочи накнадно, да постоје, одређени квалитети који у првом кругу нису констатовани.
На трећој седници Жирија у пуном саставу одржаној 16.10.2013.године у 15,00 часова, Жири је наставио свој рад . После поновног разматрања радова, дискусије и
детаљног образлагања сваког члана Жирија понаособ, једногласно је одлучено да се из даљег разматрања искључе радови са радним шифрама: 03, 06, 09, 16, 23, 37 и 41.
Жири је закључио да за даље разматрање остају радови са радним шифрама:
02,04,07, 12, 13, 14, 21, 22, 24,26, 28, 29, 36, 38 и 39.
Након тога приступило се у наставку поновном анализирању сваког рада понаособ са дискусијом/образложењем свих присутних чланова, који су сажети у коначни
предлог да се једногласно донесе Одлука о додељивању награда и откупа ауторским радовима са радним шифрама.

војвођанску кућу:

ПРВА НАГРАДА у нето износу од 70.000 динара додељује се радној шифри 36
ДРУГА НАГРАДА у нето износу од 50.000 динара додељује се радној шифри 39
ТРЕЋА НАГРАДА у нето износу од 40.000 динара додељује се радној шифри 38
ДВА ОТКУПА од по 30.000,00 нето динара радним шифрама: 02 и 29

.моравска кућу:
ПРВА НАГРАДА у нето износу од 70.000 динара додељује се радној шифри 36
ДА СЕ НЕ ДОДЕЛИ ДРУГА НАГРАДА
ДА СЕ НЕ ДОДЕЛИ ТРЕЋА НАГРАДА
ДВА ОТКУПА од по 30.000,00 нето динара радним шифрама: 21 и 28
шумадијску кућу:

ПРВА НАГРАДА у нето износу од 70.000 динара додељује се радној шифри 07
ДРУГА НАГРАДА у нето износу од 50.000 динара додељује се радној шифри 04
ТРЕЋА НАГРАДА у нето износу од 40.000 динара додељује се радној шифри 24
ДВА ОТКУПА од по 30.000,00 нето динара радним шифрама: 12 и 22
кућа брвнара:

ПРВА НАГРАДА у нето износу од 70.000 динара додељује се радној шифри 26
ДА СЕ НЕ ДОДЕЛИ ДРУГА НАГРАДА
ДА СЕ НЕ ДОДЕЛИ ТРЕЋА НАГРАДА
ДВА ОТКУПА од по 30.000,00 нето динара радним шифрама: 13 и 14

3

Приступило се отварању ауторских коверти ради идентификације аутора.
Констатовано је да су аутори конкурсних решења за војвођанску кућу:
ПРВА НАГРАДА у нето износу од 70.000 динара додељена је
ауторској шифри 10912 - радној шифри 36
Аутор:
доц Милош М.Комленић, дипл.инж.арх.
Сарадник: Маја С.Станојевић, дипл.фпуд.
ДРУГА НАГРАДА у нето износу од 50.000 динара додељена је
ауторској шифри 09130 - радној шифри 39
Аутори:
Јасна Дракуловић, Катарина Живковић, Владимир Стевановић

Констатовано је да су аутори конкурсних решења за шумадијску кућу:

ПРВА НАГРАДА у нето износу од 70.000 динара додељена је
ауторској шифри 14141 - радној шифри 07
Ауторски тим:
Марија Јовин,дипл.инж.арх., Бранислав Јовин, дипл.инж.арх
Синиша Темерински, дипл.инж.арх
ДРУГА НАГРАДА у нето износу од 50.000 динара додељена је
ауторској шифри 06180 - радној шифри 04
Аутор:
Владимир Станковић, дипл.инж.арх.

ТРЕЋА НАГРАДА у нето износу од 40.000 динара додељена је
ауторској шифри 62656 - радној шифри 38
Аутори:
Вељко Ћирић, дипл.мастер инж.арх., Милан Шпањевић,дипл.мастер инж.арх.

ТРЕЋА НАГРАДА у нето износу од 40.000 динара додељена је
ауторској шифри 28081 - радној шифри 24
Аутори:
Гочобија Милан, дипл.инж.арх., Зоран Милошевић, дипл.инж.грађ.

ДВА ОТКУПА од по 30.000,00 нето динара додељена су :
Ауторској шифри 33588 – радној шифри 02
Аутор:
Косана Рошуљ, дипл.инж.арх., Ауторски атеље „КОСАНА“
Сарадник: Ненад Зорић, дипл.инж.арх.

ДВА ОТКУПА од по 30.000,00 нето динара додељена су :
Ауторској шифри 13131- радној шифри 12
Аутор конкурсног рада:
Катарина Дубљанин, дипл.инж.арх.
Сарадник: Марко Гавриловић, апсолвент архитектуре

Ауторској шифри 52220- радној шифри 29
Аутори: Никола Бојанић, дипл.инж.арх., Ива Ивас, дипл.инж.арх
Сарадник: Иван Вадањел, дипл.инж.арх

Ауторској шифри 27124 –радној шифри 22
Ауторски тим:
Душан Ђ.Тешић, дипл.инж.арх., Златибор С.Станковић, грађ.инж.
Милош З.Станковић, дипл.инж.арх.

Констатовано је да су аутори конкурсних решења за моравска кућу:

Констатовано је да су аутори конкурсних решења за кућу брвнара:

ПРВА НАГРАДА у нето износу од 70.000 динара додељена је
ауторској шифри 10912 - радној шифри 36
Аутор:
доц Милош М.Комленић, дипл.инж.арх
Сарадник: Маја С.Станојевић, дипл.фпуд.
Није додељена друга награда
Није додељена трећа награда

ПРВА НАГРАДА у нето износу од 70.000 динара додељена је
ауторској шифри 13131 - радној шифри 26
Ауторски тим:
Стефан Радошевић, мастер. арх., Лука Вишњић, студент архитектуре
Лазар Станојчић, студент архитектуре
Није додељена друга награда
Није додељена трећа награда

ДВА ОТКУПА од по 30.000,00 нето динара додељена су:
Ауторској шифри 38276- радној шифри 21
Ауторски тим:
Душан Ђ.Тешић, дипл.инж.арх., Златибор С.Станковић, грађ.инж.
Милош З.Станковић, дипл.инж.арх.

ДВА ОТКУПА од по 30.000,00 нето динара додељена су:
Ауторској шифри 28612 - радној шифри 13
Саобраћајни институт ЦИП
Аутор:
Тијана Костић, дипл.инж.арх.
Сарадници – 3Д визуелизација: Здравко Спасојевић, дипл.инж.арх.
Техничка подршка: Милан Машала

4

Ауторској шифри 12032 – радној шифри 28
Аутор:
Игор Штилић, дипл.мастер инж.арх

Ауторској шифри 22223- радној шифри 14
Аутори: Данило Фурунџић, дипл.инж.арх., Јелена Марић, дипл.инж.арх.

Договорено је да се резултати поставе на wеб сајт Министарства грађевина и урбанизма Републике Србије, Удружења архитеката Србије и Друштва архитеката Београда,
и да ће сви учесници на конкурсу добити све потребне накнадне информације преко Министарства грађевина и урбанизма Републике Србије.
ЗАКЉУЧЦИ ЖИРИЈА О КОНКУРСУ:
Општа оцена спроведеног конкурса је позитивна. Приспели радови су у већини одговорили на услове расписа конкурса држећи се пропозиција. Жири сматра да награђени
радови дају допринос разматрању теме вернакултурне архитектуре српског села. Везујући се за типологију народне архитектуре различитих крајева добијено је низ
решења која у својој појавности одражавају дух поднебља, рационалност, флексибилност и вођење рачуна о енергетској ефикасности. Већина предложених радова
за тежиште квалитета има обликовање док су просторне шеме нешто нижег професионалног нивоа. Поред поменутог, уочени су одређени недостатци у просторној
структури конкурсних решења који се првенствено односе на елементе склопа неопходне за функционисање у руралном и природном окружењу. Овакав исход се може
прихватити као позитиван узевши у обзир да и то представља помак у односу на доминантну праксу и ситуацију у нашој средини. Разматрајући и шире тему конкурса
жири је сматрао да су овакви конкурси допринос популаризације домицилне архитектуре и кроз ангажовање домаћих пројектантских потенцијала. Препорука је да се
овакви конкурси организују тријенално како би се добиле увек нове идеје које за инспирацију имају традиционалну модерну архитектуру. Сигурно да развој технологије
увек доноси и нова решења а иницијални мотиви увек могу да се интерпретирају на нов начин.
Требало би потенцирати и атипична ауторска решења, која у својој појавности немају директне сличности са народном архитектуром али су из ње произашла, као
уникатна а не моделска решења за масовно коришћење.
Допринос овог конкурса треба да буде осим популаризације и едукација, рационалнa изградњa у садејству са природом и поднебљем.
5

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА

СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА

ВОЈВОЂАНСКА
КУЋА
НАГРАЂЕНИ РАДОВИ

ПРВА НАГРАДА

ауторскa шифрa: 10912
раднa шифрa: 36
Аутор:

доц Милош М.Комленић, дипл.инж.арх.
Сарадник:

Маја С.Станојевић, дипл.фпуд.

8

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ВОЈВОЂАНСКА КУЋА

ПРВА НАГРАДА

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ВОЈВОЂАНСКА КУЋА

9

ПРВА НАГРАДА

10

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ВОЈВОЂАНСКА КУЋА

ПРВА НАГРАДА

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ВОЈВОЂАНСКА КУЋА

11

ПРВА НАГРАДА

12

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ВОЈВОЂАНСКА КУЋА

ПРВА НАГРАДА
концепт
Панонска кућа је виђена као развојна просторна
шема која спаја традиционалну структуру и метрику
са савременим изразом у избалансираној мери.
Препознатљивост наслеђа се, овде, очитује на
ширем тренду данашњег схватања породичног
становања у руралном пределу унапређујући склоп
``фикцијским`` слојем архитектонског израза.
просторна структура
Линеарни склоп је решен као отворена структура
која повезује разне нивое простора, односно,
она представља својеврсни ``интерфејс`` разних
просторних слојева. Сегменти шеме дефинишу
дневне и ноћне просторе јоји могу функционисати
самостално иако су делови једнораспоног,
интегрисаног склопа. Посебно се, у том смислу,
издваја задњи, дворишни улаз којим се, по
потреби, у потпуности формира интимни део
родитељске собе или целог блока за спавање.
Уз остале приступе унутрашњем простору, склоп
постаје потпуно ``отворена`` просторна целина
која може функционисати уједно или по деловима.
Карактеристични трем је развијен и унапређен;
он представља допуну просторних садржаја
куће, повећавајући или смањујући свој просторни
интензитет већ према потреби, што се најпре огледа
у увођењу атријума који раздваја сегменте/зоне
склопа. Решен као зелена ``одрина`` он изражава
и савремени приступ
ефемерног производа
људских руку који траје док за њим постоји потреба,
трансформишући се или нестајући када та потреба
нестане. Тавански простор је природно осветљен и
организован као својеврсна просторна резерва, то
јест, део куће који се, по потреби може активирати.
морфологија
Карактеристични
габарит
панонске
куће,
установљен у ``терезијанском добу``овде је
доследно спроведен уз одређена унапређења.
Пропорција доследно следи традиционалне узоре
равничарске приземљуше као и карактеристична
силуета формирана нагибима кровова. Фронтон,
``лице куће`` према улици је решено употребом
популарних елемената који асоцирају на неке
концепте традиционалног декора. Модернистички
језик се испољава у погледу одсуства изражене
пластике и у третману појединих делова проћеља
чије се место у композицији наглашава.

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ВОЈВОЂАНСКА КУЋА

13

ДРУГА НАГРАДА

ауторскa шифрa 09130
раднa шифрa 39
Аутори:

Јасна Дракуловић
Катарина Живковић
Владимир Стевановић

14

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ВОЈВОЂАНСКА КУЋА

ДРУГА НАГРАДА

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ВОЈВОЂАНСКА КУЋА

15

ДРУГА НАГРАДА

16

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ВОЈВОЂАНСКА КУЋА

ДРУГА НАГРАДА

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ВОЈВОЂАНСКА КУЋА

17

ДРУГА НАГРАДА

концепт
Кућа је осмишљена као израз употребног и извођачког искуства становања на селу са свешћу да наслеђе представља средство а не циљ у комуниколошком аспекту
архитектуре. Просторна анатомија, конструктивне и морфолошке карактеристике склопа истичу експлоатациону ефикасност куће као примарног аспекта квалитета станишта.
просторна структура
Центар склопа представља дневни простор са собом, кухињом и трпезаријом у улози средишта породичних, колективних активности. Трем је на том месту, такође
проширен, тако да се формира ``центар`` дневног живота, дистанциран од улице и усмерен у двориште. Раздвајање спаваћих блокова подиже еластичност шеме, дајући
јој додатне опције у погледу употребе простора. Кухиња и трпезарија асоцирају на традиционалне, просторне метафоре, ``средишта`` куће где је породица на окупу
симболишући заједништво, комуну и колективно. Тавански простор је организован као спрат где се простори за спавање проширују. Димензионисање појединих делова
склопа наговештава могућу трансформабилност просторне шеме; одређени садржај може постати нешто друго, мењајући карактер куће што погодује промени намене,
пожељној у свакој епохи па и данас. Томе у прилог говори и извесна ``неодређеност`` улазне зоне у приземљу која се, на основу карактеристика хоризонатлног габарита,
може ``смештати`` у разне зоне склопа.
морфологија
Крајња сведеност целине габарита куће, без губљења асоцијативних порука везаних за наслеђе представља посебан квалитет овог решења. Трем је обликован као наткривени
простор без стубова унутар кога се развија фасадна раван и у оквиру кога унутрашњи садржаји налазе своје проширење. Контура габарита објекта интегрише трем у своју
композицију што на упечатљив начин визуелизује традиционалну организацију склопа и произашлог облика. Фасадна шема изражава карактер унутрашњих садржаја куће а
особине употребљених елемената конотирају просечност и уобичајеност у тежњи за формирањем ``стандарда`` који ће одговарати већини (просечних) корисника.
18

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ВОЈВОЂАНСКА КУЋА

ТРЕЋА НАГРАДА

ауторскa шифрa 62656
раднa шифрa 38
Аутори:

Вељко Ћирић, дипл.мастер инж.арх.,
Милан Шпањевић, дипл.мастер инж.арх.

19

ТРЕЋА НАГРАДА

20

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ВОЈВОЂАНСКА КУЋА

ТРЕЋА НАГРАДА

концепт

Склоп се успоставља као блиска реминисценција узора на, готово, архетипском нивоу. Основна просторно-обликовна``генетика``наслеђа, овде је оспољена у свом
изворном облику, на нивоу базичне препознатљивости. Доследност којом је у овом решењу артикулисана просторна анатомија и појавни облик, потврђују изнету тврдњу.
просторна структура

Линеарни карактер просторне структуре куће, поједностављен је у свом изразу и самим тим учињен директним и донекле, једнозначним. Зонирање користи све предности
начина на који се склоп поставља на терен; подужна комуникација повезује инфраструктурне елементе повезане у блок, са једне и просторе основне намене, са друге
стране. На тај начин је градација простора остварена у очигледном смислу: Простор је све отворенији и трансформабилнији што се иде од зида на међи са другом
парцелом до отвореног дворишта. Описано степеновање, за своју окосницу има карактер и садржај простора што је у овој шеми посебно видљиво. Успостављен је
својеврсни ``градиент`` у погледу употребе и употребности простора. Склоп је решен као својеврсни кластер који поседује просторну резерву а која му може послужити
за ``раст`` куће. Распоред намена одговара поменутом градиенту у оба смера; као што се просторни карактери мењају по трансферзалном правцу, тако и намене по
лонгитудиналном обезбеђују степеновање животних процеса породице: кухиња је до улице, следи трпезарија као најдинамичнији простор окупљања, дневни боравак и,
најзад, ноћна зона, што одговара степену интиме отвореног трема и дворишта у односу на заједнички простор-улицу.
морфологија

Архетипски модел габарита олакшан је просторним ``резервама``, то јест, ``празнинама у оквиру традиционалне силуете склопа. Кров остаје у свом изворном облику
док се фасадна анвелопа дематеријализује због тежње за отварањем према спољном простору и могућностима трансформабилности. Трем је назначен просторном
позицијом која се више наслућује него што је артикулисана у свом материјалном облику.
КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ВОЈВОЂАНСКА КУЋА

21

ЈЕДНАКОВРЕДАН ОТКУП

ауторскa шифрa 33588
раднa шифрa 02
Аутор: Косана Рошуљ, дипл.инж.арх.

Ауторски атеље „КОСАНА“

Сарадник: Ненад Зорић, дипл.инж.арх

22

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ВОЈВОЂАНСКА КУЋА

ЈЕДНАКОВРЕДАН ОТКУП

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ВОЈВОЂАНСКА КУЋА

23

ЈЕДНАКОВРЕДАН ОТКУП

24

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ВОЈВОЂАНСКА КУЋА

ЈЕДНАКОВРЕДАН ОТКУП

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ВОЈВОЂАНСКА КУЋА

25

ЈЕДНАКОВРЕДАН ОТКУП

концепт
Блискост узору ствара услове за читљивост слојева наслеђа у великој мери што је најпре учињено на плану појавног облика и декора а затим и, делимично на плану
просторне шеме. Фикцијски ``слојеви`` архитектонског израза су свесно употребљени на задатку комуникације са корисницима успостављајући, на тај начин исказ
прихватљив за најширу публику.
просторна структура
Просторна структура обухвата централно језгро око кога се нижу простори основне намене. Трем је трансформисан у затворени простор и органски повезан са основним
склопом. Традиционално заснован улаз са улице, има пандан у истоветном приступу из дворишта, преко радних простора, што просторну шему чини флексибилнијом и
широм за различита ``сценарија`` употребе. Бочни улаз допуњује шему претварајући је у отворени систем где се намене у унутрашњем простору могу замењивати места.
Дневна зона се развија према дворишту, широко се експонирајући према отвореном простору. Развијени простор кухиње, диже стандард том садржају, проширујући
га додатним, радним садржајима, неопходним у технологији живота у руралном пределу. Склоп је димензионисан у повишеном просторном комфору са помоћним
просторима у свим сегментима. Могућност проширивања трпезаријског простора као и полицентричност ноћне зоне додатно потврђују изнету тезу.

26

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ВОЈВОЂАНСКА КУЋА

ЈЕДНАКОВРЕДАН ОТКУП

морфологија
Препознатљиви декоративни мотиви и детаљи, овде су употребљени на вешт и савремен начин и третирани системом вредности данашњице. Традиционални елементи су,
донекле, измештени из својих уобичајених позиција а опет, лоцирани у оквир читљиве обликовне ``драматургије``. Најкарактеристичнији од њих, улични фронтон је произведен
у својеврсни експонат уоквиравањем у стакло и стављањем на контрастну позадину. Сви елементи обликовања су избалансирани и архитектонски ``писмено`` артикулисани.

27

ЈЕДНАКОВРЕДАН ОТКУП

ауторскa шифрa 52220
раднa шифрa 29
Аутори: Никола Бојанић, дипл.инж.арх.
Ива Ивас, дипл.инж.арх
Сарадник: Иван Вадањел, дипл.инж.арх

28

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ВОЈВОЂАНСКА КУЋА

ЈЕДНАКОВРЕДАН ОТКУП

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ВОЈВОЂАНСКА КУЋА

29

ЈЕДНАКОВРЕДАН ОТКУП

30

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ВОЈВОЂАНСКА КУЋА

ЈЕДНАКОВРЕДАН ОТКУП

концепт
Архетипски узор је рашчлањен а гранични зид према суседу је произведен у полазиште целокупног израза; он се јасно системски, смисаоно и визуелно разазнаје без
обзира на ниво развијености склопа. Представљајући основ композиције, зид задржава изворни облик и намену, постајући својеврсна спона са прошлошћу.
просторна структура
Готово сви просторни садржаји склопа су третирани истоветно; тиме им је дата, готово иста просторна ``потенција`` што може бити предност. Ипак, успостављање
дневног боравка као једине транзитне зоне склопа, која повезује просторе спаваћих соба са једне и трпезарије са друге стране, није прихватљиво. Формирање трема као
улазне зоне склопа је занимљив концепт али се уочава мањкавост у чињеници да он није проточан целом својом дужином. Са друге стране, његова инструментализација
у сврху енергетске ефикасности је рационална и добродошла пројектантска одлука. Међусобна, пропорцијаска избалансираност просторних целина није доследна па су
простори ноћне зоне истоветни а поједини и већи од дневног, што није логично. Отварање помоћних простора (вешерај) и кухиње на трем представља везу са традицијом
и функционално, одрживо решење.
морфологија
Као што је поменуто, гранични зид према суседу је окосница обликовног израза и носилац визуелног кодирања. Он генерише и подржава остале облике склопа који су
му, системски, подређени. Унутар његове ``зоне``, грађевина се развија, прилагођавајући се потребама програма. Кровна раван се разлистава стварајући различите
просторне утиске на поткровљу и служећи температурној регулацији. Обликовни елементи измештају склоп у естетику ``трансформера``.
9

ЈЕДНАКОВРЕДАН ОТКУП

30
32

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ВОЈВОЂАНСКА КУЋА

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА

СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА

МОРАВСКА
КУЋА
НАГРАЂЕНИ РАДОВИ

ПРВА НАГРАДА

ауторскa шифрa 10912
раднa шифрa 36
Аутор:

доц Милош М.Комленић, дипл.инж.арх.
Сарадник:

Маја С.Станојевић, дипл.фпуд.

34

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - МОРАВСКА КУЋА

ПРВА НАГРАДА

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - МОРАВСКА КУЋА

35

ПРВА НАГРАДА

36

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - МОРАВСКА КУЋА

ПРВА НАГРАДА

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - МОРАВСКА КУЋА

37

ПРВА НАГРАДА

38

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - МОРАВСКА КУЋА

ПРВА НАГРАДА

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - МОРАВСКА КУЋА

39

ПРВА НАГРАДА

концепт
Склоп је конципиран као радикалнија прерада карактеристичних просторних и обликовних елемената. Принцип одрживости се овде појављује као могући кључ и окосница
основне идеје. Поменута прерада је спроведена у различитим мерама у односу на основне, традиционалне елементе па стога склоп тражи ``ишчитавање`` по слојевима.
Асоцијативни правци су многи и могу се организовати у појединачне ``итинерере`` који воде до ауторског исказа.
просторна структура
Просторна шема обухвата целину рашчлањену на три карактеристичне зоне и то: основни склоп , улазну партију и трем. Све три подцелине су карактеристичне у
традицији с тим што су овде преведене у другу појавност; улазна зона и трем су артикулисани на тај начин да представљају својеврсне просторне негативе. Уз то,
успостављена је значајна мера самосталности међу овим елементима што унапређује трансформабилност склопа. Поменути елементи могу мењати своје позиције
мењајући варијанте размештаја намена унутар склопа, њихове интензитете и доживљај просторности. Флексибилност је унапређена и могућностима вишеструких
приступа унутрашњости куће што је чини``отвореном`` шемом и самим тим, погоднијом за различите животне сценарије. Веза са отвореним простором, окућницом, је
вишеструка: положај кухињског блока, проточност трема и широко експонирање дневне зоне према дворишту, утврђују тоталну повезаност са тереном и кориштење свих
потенцијала окућнице. Исправан положај помоћних простора чини их адекватно осветљеним и осунчаним и у случају развоја и повећања склопа.
морфологија
Обликовање је умерено и добро избалансирано у односу на изабрани узор из наслеђа; Карактеристична надстрешница и третман фасадног платна покрећу довољну
меру асоцијација које воде ка традиционалном изгледу шумадијске куће. Рашчлањеност склопа и употребљени отвори су веза са савременошћу. Трем се из спратне
партије трансформисао у приземну, приступачнију зону; његови елементи су сведени на растер стубова и греда који буде реминисценције на шире, медитеранске мотиве
полуотворених простора.
40

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - МОРАВСКА КУЋА

ЈЕДНАКОВРЕДАН ОТКУП

aуторскa шифрa 38276
раднa шифрa 21
Ауторски тим:

Душан Ђ.Тешић, дипл.инж.арх.
Златибор С.Станковић, грађ.инж.
Милош З.Станковић, дипл.инж.арх.

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - МОРАВСКА КУЋА

41

ЈЕДНАКОВРЕДАН ОТКУП

42

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - МОРАВСКА КУЋА

ЈЕДНАКОВРЕДАН ОТКУП

концепт
Склоп је осмишљен миметичким приступом изабраном узору;
просторне и обликовне карактеристике куће се у великој мери
поклапају са традиционалним моделом све до нивоа материјализације.
Прилагођавање савременим потребама овде се тражи у оквиру
могућности које исторична шема дозвољава. Тежиште перцепције и
препознавања квалитета од стране корисника и најшире публике, овде
је, првенствено ослоњено на визуелни облик и ликовност а тек затим
на просторне перформансе склопа.
просторна структура
Центричан склоп прати готово неизмењену, карактеристичну шему
наслеђа. Централни простор служи повезивању осталих целина
основне намене; трем служи, баш као и у традицији, приступу кући;
Простори основне намене су различитих величина и поседују помоћне
садржаје. Пропорције и димензионисање су неадекватни у мери у којој
је то неопходно: централни, приступни простор је поддимензионисан
у односу на капацитет остатка основе при чему му је и вредност
просторне атмосфере умањена чињеницом да се на њега директно
везују и најважнији простори куће (дневна соба на пример) и помоћни
(оставе и купатила). На тај начин он је нехијерархизован што може
отежати оријентацију корисника. Са друге стране, он је слабо природно
осветљен и проветрен а уједно представља и ветробран куће, што му
умањује термички конфор а преко њега и конфор остатка простора.
Улазни трем је, такође поддимензионисан и недовољно повезан са
унутрашњим просторима. Начин презентације рада, обављен у маниру
главног пројекта, битно отежава ``читање`` основе куће и разазнавање
намене просторија.
морфологија
Највећи квалитет овог решења је управо архитектонски израз,
обликовање и декор. Будући осмишљен као ``препис`` са узора у
знатној мери, израз овог склопа је примерен укусу најширег круга
корисника. Као што је напоменуто, миметички приступ дато решење
директно преклапа са одабраним узором. Могући квалитет таквог
приступа огледа се у документаристичкој ноти одржавања меморије
на један регионални и национални идентитет из сфере градитељства.

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - МОРАВСКА КУЋА

43

ЈЕДНАКОВРЕДАН ОТКУП

44

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - МОРАВСКА КУЋА

ЈЕДНАКОВРЕДАН ОТКУП

aуторскa шифрa 12032
раднa шифрa 28
Аутор:
Игор Штилић, дипл.мастер инж.арх

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - МОРАВСКА КУЋА

45

ЈЕДНАКОВРЕДАН ОТКУП

46

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - МОРАВСКА КУЋА

ЈЕДНАКОВРЕДАН ОТКУП
концепт
Решење представља покушај да се операционализују идеалне карактеристике историјског узора. Склоп се конституише од сегмената
који представљају ``стандард`` традиције у просторном и обликовном смислу. Мера промене је минимална и представља својеврсан
вид уважавања изабраног узора као феномена који је такав, идеалан и примерен и данашњој практичној употреби.
просторна структура
Просторна шема склопа је центрична са тежњом да се одстране чисто комуникационе површине већ да простори основне намене служе
и тој сврси, баш као што је случај у традиционалним шемама. Стога је у средиште габарита постављена ``централна просторија``око
које се у циркуларној шеми нижу остали простори. Успостављена модуларна матрица је виђена и као крајње трансформабилна где се
позиције садржаја могу мењати при чему поменута ``централна просторија`` увек остаје на својој позицији и у свом статусу. Поменути
центрични простор је донекле (пре)наглашен при чему му је намена редукована датом, додатном улогом комуникације, односно, једине
везе осталих простора. Присутна је и извесна неизбалансираност просторних делова у димензионалном смислу а жеља да се веза са
традицијом подцрта пласирањем камина у сам центар склопа је неадекватно спроведена и умањује употребни потенцијал простора.

морфологија
Близина датог решења и изабраног историчног узора, представља битан квалитет овог рада. Препознатљив облик, декор и детаљ,
спроведени као ``препис`` са узора поклапа се са доминантним, популарним укусом средине којој је намењен при чему поседује и
заиста вредну, документаристичку ноту очувања наслеђа.

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - МОРАВСКА КУЋА

47

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА

СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА

ШУМАДИЈСКА
КУЋА
НАГРАЂЕНИ РАДОВИ

48

ПРВА НАГРАДА

ауторскa шифрa 14141
раднa шифрa 07
Ауторски тим:

Марија Јовин,дипл.инж.арх.
Бранислав Јовин, дипл.инж.арх
Синиша Темерински, дипл.инж.арх

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ШУМАДИЈСКА КУЋА

49

ПРВА НАГРАДА

50

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ШУМАДИЈСКА КУЋА

ПРВА НАГРАДА

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ШУМАДИЈСКА КУЋА

51

ПРВА НАГРАДА

122

ПРВА НАГРАДА

концепт
Оригиналан приступ заснован на слободном тумачењу традиције произвео
је квалитетно и иновативно решење. Развојним принципом је унапређена
традиционална шема и то на системском нивоу. Елементи наслеђа су
синтетисани са савременим системом вредности и схватањем просторног
комфора. Искориштене су све могућности формирања склопа који на
функционалном и комуниколошком плану архитектуре даје врхунски резултат.
просторна структура
Добијена решења од “мале” до “велике” куће пружају могућност природног
раста објеката додавањем нових делова основном корпусу. Традиционалне
просторно-наменске целине сеоског домаћинства су спојене у јединствену
целину тако да је експлоатациони комфор битно унапређен. Стамбени (кућа и
вајати) и економски (тремови, амбари ) простори, на тај начин, функционишу
као повезан, покривен и грејан простор где се живот породице олакшано
одвија. Квалитетна организација унутрашњег простора је прилагођена
традицији, савремености и животу у природном окружењу. Претпостављена
морфологија терена и оријентација куће описује стандарде поднебља и
упућује на концепт коришћења. Атрактивна улазна зона је дефинисана
тремом који је и размеђе кретања у комплексу. Склоп је добро просветљен
и организован са изразитом пажњом према оријентацији, секвенцама,
визурама и просторним тежиштима. Склоп задржава самосталност употребе
подцелина при чему, тежишно, функционише као јединствена структура.
морфологија
Обликовање се ослања на истанчано коришћење елемената народне
архитектуре чиме се квалитетно стапа са окружењем и препознатљивошћу
његове провениенције. Овакав приступ је оправдан технологијом градње која
упућује на једноставне лако доступне материјале и традиционалне технике
са којима се лако и брзо гради. Спајањем објеката и елемената народне
моравске архитектуре и нових структуралних и функционалних склопова
добијено је изузетно квалитетно решење растуће куће.

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ШУМАДИЈСКА КУЋА

53

ДРУГА НАГРАДА

ауторскa шифрa 06180
раднa шифрa 04
Аутор:
Владимир Станковић, дипл.инж.арх.

54

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ШУМАДИЈСКА КУЋА

ДРУГА НАГРАДА

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ШУМАДИЈСКА КУЋА

55

ДРУГА НАГРАДА

56

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ШУМАДИЈСКА КУЋА

концепт
Предложено решење се директно наслања на популарно виђење традиционалне куће у поднебљу Шумадије. Четвороводни кров, тремови и видни делови кровне
конструкције директни су визуелни кодови поменутог популарног виђења. Са друге стране, намене укључене у садржај склопа формирају га као станиште пољопривредног
произвођача, управо главног корисника коме је овај конкурс и намењен.
просторна структура
У функционалном решењу се уочава разрађен сегмент за кориснике који се баве пољопривредом. Ради се о развијеном блоку домаћинства које укључује летњу кухињу
са помоћним просторима, то јест, неопходним садржајима за бављење пољопривредом. Стамбени део склопа садржи уобичајене намене, концентрисане око дневног
боравка. Таква поставка има и снажне фолклорне асоцијације. Подцелине склопа могу функционисати и самостално јер имају засебне приступе што битно повећава
комфор коришћења куће. Сви приступи унутрашњем простору опремљени су санитарним пропусницима што додатно сведочи о познавању програмских основа теме од
стране аутора.
морфологија
Непретенциозна архитектура у волуметријском и обликовном смислу је квалитетан одговор на конкурсне захтеве. Смена различитих текстура фасадног платна, камена
сокла и обликовање кровне партије су оптимално компоновани у складну целину у оквиру једног популарног реинтерпретирања традиционалних узора нашег региона.

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ШУМАДИЈСКА КУЋА

57

TРEЋА НАГРАДА

ауторскa шифрa 28081
раднa шифрa 24
Аутори:
Гочобија Милан, дипл.инж.арх.
Зоран Милошевић, дипл.инж.грађ.

58

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ШУМАДИЈСКА КУЋА

TРEЋА НАГРАДА

59

TРEЋА НАГРАДА

60

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ШУМАДИЈСКА КУЋА

концепт
Породична кућа је виђена првенствено као синтеза
савремене просторне анатомије и популарноисторичног обликовног израза. Решењу задатка се
пришло аналитички почевши од општег до посебног.
Тежиште решења је на дефинисању фасадног платна
које је носилац значењског слоја архитектонске целине.
Тежња да се транспонују или примене традиционални
грађевински и уједно обликовни елементи је доследно
спроведена и то је резултирало врло чистом сведеном
формом и детаљима. Приказ варијантних решења у
строгом реду није био неопходан тако како је дат зато
што недовољно потенцира разноликост предложака
који су приказани.
просторна структура
Просторна структура спада у шири тренд савремених
шема породичних стамбених простора. Одвајање
на дневну и ноћну зону је спроведено доследно. Тон
традиције се огледа у дневном простору који служи
и као размеђе кретања према другим сегментима
стана, трпезарији и ноћном блоку. Комуникације
нису оптимално разрешене као ни зонирање намена.
Улазни тем, такође назнака традиције, има недовољну
површину и не постоји могућност да се користи
из неког стамбеног простора; Спољна тераса је
експонирана према санитарним просторима блока
спаваћих соба а са дневним боравком је повезана
једнокрилним вратима што, у просторном смислу,
није довољно. Све варијанте решења имају исте
недоследности, првенствено у зони улаза и у погледу
лоцирања намена. Код ``велике`` куће, изразито је
неповољна веза трпезарије и дневног боравка а код
``мале`` се све изнесено јасније очитава. Спољна
тераса је посебно редукована у могућностима
употребе у случају ``велике`` куће, будући да се на њу
``отварају`` спаваће собе док је дневни простор, као
што је констатовано, са њом неповољно повезан.
морфологија
Популарни елементи традиционалног грађења и
декорисања у централној Србији овде су квалитетно
примењени. Смена текстура спољних облога,
позиционирање отвора и конзолних испуста су
вешто спроведени. Посебно је успешна употреба
карактеристичних лукова у оквиру ``ајата`` (приземног
трема) као и визуелно одвајање кровног корпуса
од равни зидова. Примењени су традиционални
материјали: камен, дрво, малтерисани бели зид.
Четвороводни кров без отвора и масивни димњак
централно позициониран јасно дефинишу корпус куће.

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ШУМАДИЈСКА КУЋА

61

ЈЕДНАКОВРЕДАН ОТКУП

ауторскa шифрa 13131
раднa шифрa 12
Аутор конкурсног рада:
Катарина Дубљанин, дипл.инж.арх.
Сарадник:
Марко Гавриловић, апсолвент архитектуре

62

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ШУМАДИЈСКА КУЋА

ЈЕДНАКОВРЕДАН ОТКУП

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ШУМАДИЈСКА КУЋА

63

ЈЕДНАКОВРЕДАН ОТКУП

64

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ШУМАДИЈСКА КУЋА

ЈЕДНАКОВРЕДАН ОТКУП
концепт
Као узор је коришћена кућа полубрвнара
са огњиштем у средини. Успостављена
је конструктивна и функционална шема
девет квадрата уписаних у један квадрат.
Формално схваћен узор послужио је као
окосница концепта решења при чему се
просторни склоп одражава на фасаду тако
да кућа одаје јединствен изглед симетрије
али због трема који чини један угао зграде и
асиметрије. Структура склопа је подређена
крутој
геометријској
шеми.
Односи
елемената се, на тај начин, успостављају
у оквиру хијерархизоване шеме са бројним
ограничењима.
Традиционалистичке
одреднице простора и облика су присутне
и њима су подређени остали функционални
елементи.
просторна структура
Унутрашњи простор је решен у оквиру
поједностављене шеме девет истоветних
поља. Средишни простор представља
конотацију традиционалног елемента –
огњишта при чему се око њега нижу простори
дневног боравка, трпезарије кухиње. Блок за
спавање је децентрализован и заузима углове
габарита. Формалистички приступ решавању
основе, подређен изабраној геометријској
фигури, чини да су површине намена
неадекватне и у диспропорцији. Разбијеност
блока за спавање, такође није повољна са
становишта употребе простора (удаљеност
санитарија и сл.). Средишни простор је,
заправо комуникација која служи приступу до
осталих делова куће па тако губи своју намену
традиционалног места окупљања укућана.
Флексибилност овакве шеме има ограничење
у чињеници да различите стамбене
намене захтевају различите површине за
функционисање као и одређени пропорцијски
однос.
морфологија
Предложено решење са четвороводним
пирамидалним кровом и димњаком у
геометријској средини је знаковит и
препознатљив. Смена текстура површина
на фасади као и отвора је избалансирана и
асоцира на традиционалну матрицу.

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ШУМАДИЈСКА КУЋА

65

ЈЕДНАКОВРЕДАН ОТКУП

ауторскa шифрa 27124
раднa шифрa 22
Ауторски тим:
Душан Ђ.Тешић, дипл.инж.арх.
Златибор С.Станковић, грађ.инж.
Милош З.Станковић, дипл.инж.арх.

66

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ШУМАДИЈСКА КУЋА

ЈЕДНАКОВРЕДАН ОТКУП

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ШУМАДИЈСКА КУЋА

67

ЈЕДНАКОВРЕДАН ОТКУП

68

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ШУМАДИЈСКА КУЋА

ЈЕДНАКОВРЕДАН ОТКУП

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ШУМАДИЈСКА КУЋА

69

ЈЕДНАКОВРЕДАН ОТКУП

концепт
Решење се везује за текуће варијанте реинтерпретације
народне архитектуре. Оно представља синтезу искустава
из праксе где концепт склопа произилази из пресека укуса
корисника и тежњи стручњака да тај укус преломи кроз
призму професије. Начин презентације рада указује на
могућност да су конкретни предлози дати за ову прилику
већ потврђени и проверени у пракси. Предлози су приказани
на нивоу главног пројекта што није било потребно у фази
конкурсног идејног решења.
просторна структура
Просторна шема је превише подређена параметарским
одредницама склопа и то конструкцији, економским и
технолошким аспектима изградње као и претпостављеним
ограничењима потенцијалних извођача који представљају
највероватнију опцију у случају грађења у приватној режији.
Простори су поддимензионисани што је најуочљивије у
случају улазног ходника и приступа у дневни боравак као
и у делу кухиње из кога се приступа отвореној тераси са
тремом. Приступно степениште је такође, неадекватно.
Шема је крута а већ поменути улазни ходник из кога се
једнокрилним вратима приступа свим осталим просторијама
представља нехијерархизован, затворен простор у коме
је оријентација кретања корисника битно редукована. Он
је, уз то, проширени ветробран чиме се температурни
конфор унутрашњости куће битно умањује. Функционална
организација свих предложника је доследно спроведена са
поделом на дневни и ноћни део.
Положај трема, са друге стране је исправан и он богати
унутрашњи простор и проширује потенције стамбених
намена на које се ослања.
морфологија
Предложено је неколико величина кућа, мања, средња и
велика које су обликоване истим архитектонским језиком
у духу стилизације. Ликовни језик је доследан и на линији
примене коришћених, популарних фолклорних елемената
у домаћој пракси. Посвећена је пажња детаљима: обради
ограде трема, димњачким капама, каменом слогу.

70

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ШУМАДИЈСКА КУЋА

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА

СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА

БРВНАРА
НАГРАЂЕНИ РАДОВИ

ПРВА НАГРАДА

ауторскa шифрa 13131
раднa шифрa 26
Ауторски тим:

Стефан Радошевић, мастер. арх.
Лука Вишњић, студент архитектуре
Лазар Станојчић, студент архитектуре

72

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - БРВНАРА

ПРВА НАГРАДА

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - БРВНАРА

73

ПРВА НАГРАДА

74

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - БРВНАРА

75

концепт
Решење
потенцира
појединачне
просторне
карактеристике традиционалног узора чиме се
добија унапређен, асоцијативни модел. Аспект
препознатљивости добијеног резултата у односу
на исторични поднесак је остварен у великој мери.
Поменуте, истакнуте појединачне карактеристике
нису препрека читљивости склопа као фолклорно
заснованог и генерисаног. Обзиром на третман
односа традиције и савременог те недвосмислене
препознатљивости
модерног
архитектонског
језика, ово решење је оцењено као одличан модел
флексибилних и варијабилних могућности.
просторна структура
Ослањајући се на препознатљив просторни идентитет
традиционалне брвнаре предложено је низ варијанти
унутрашњег уређења у зависности од потреба
корисника. Раслојавањем куће по вертикали помоћу
полунивоа, добијен је динамичан и флексибилан
простор а све у оквиру јединственог волумена.
Стамбени простори се нижу према атрактивним
визурама, добро су просветљени и природно
проветрени захваљујући и пропорцијама габарита
основе. Вертикални чвор заузима централни положај а
његова рашчлањеност проширује могућности употребе
простора за одређене намене. Традиционална ``оса``
просторне организације – вертикала огњишта и траса
топлоте и оддимљавања, овде је вешто транспонована
у осавремењену окосницу како просторности, тако и
ликовности унутрашње атмосфере. Прилагођавање
претпостављеном терену се очитава као схватање
традиције при чему и оно унапређује досегнуте
стандарде. Дато решење са полунивоима доприноси
атрактивности сагледавања простора и његовој
функционалној интеграцији.
морфологија
Препознатљиви фолклорни стандарди су овде
сложени у складан репертоар облика. Карактеристична
контура стрмог крова је тежиште ликовне композиције.
Склоп представља својеврсну обликовну икону једног
регионалног модела. Предложена материјализација
као и савремена решења клизних елемената уз
коришћење енергетски ефикасних решења производе
савремену кућу, која по речима аутора, ажурира њен
визуелни и амбијентални идентитет.

76

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - БРВНАРА

ЈЕДНАКОВРЕДАН ОТКУП

Ауторскa шифрa 28612
раднa шифрa 13
Саобраћајни институт ЦИП
Аутор:

Тијана Костић, дипл.инж.арх.
Сарадници:

3Д визуелизација:
Здравко Спасојевић, дипл.инж.арх.
Техничка подршка:
Милан Машала

77

ЈЕДНАКОВРЕДАН ОТКУП

78

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - БРВНАРА

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - БРВНАРА

79

концепт
Моноволумен стамбеног дела кућа на базису од другог материјала са техничким просторијама је на линији асоцијација на планински објекат нашег региона. Удаљеност
од узора, ово решење измешта у поље успешне иновације на пољу обликовања које наставља традицију успешних трагања за трансформацијом фолклорног језика
регије. Аналитички аспект рада у вези са интеграцијом просторног размештаја традиционалног домаћинства је вредан допринос теми али није резултирао повољним,
конкретним решењем склопа.
просторна структура
Склоп је организован око традиционалног симбола породичног живота – трпезарије којој је, у просторном смислу, подређен и дневни боравак. Поменуто тежиште је, у
овом случају и чвориште кретања ка другим деловима склопа што је неповољно због развоја комуникационих трака које редукују просторни комфор поменуте трпезарије
и дневног боравка. Овај проблем је посебно уочљив на примеру средње и велике куће где степеништа, практично, заузимају велики део корисног простора дневних
садржаја. Комуникација у поткровљу је, такође, превелика. Функционална решења предложених варијанти су нерационална и у димензионисању делова простора као
што су: улаз, степеништа, предпростори и слично.
морфологија
Анализом предложеног решења видно је да је аутор водио рачуна о свим елементима расписа конкурса. Традиционална материјализација објекта је успешно преведена
на нове ``кључеве`` који задржавају асоцијацију на прошлост представљајући у исто време и својеврсни напредак. Изнесена тврдња се посебно односи на чињеницу да
је склоп решен као део материјализован у дрвету постављен на камени постамент а све у оквиру неразуђене контуре.
Постоје, ипак, одређена питања код неких техничких решења у вези са одводњавањем кишнице. Добро је спроведена и анализа те примена енергетски ефикасних
решења коришћењем обновљивих извора енергије.
80

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - БРВНАРА

ЈЕДНАКОВРЕДАН ОТКУП

aуторскa шифрa 22223
раднa шифрa 14
Аутори:

Данило Фурунџић, дипл.инж.арх.
Јелена Марић, дипл.инж.арх.

81

82

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - БРВНАРА

концепт
Основни концепт да кров чини цео корпус куће надограђен је, у извесном смислу, његовом делимичном разградњом. Поступком рашчлањавања и мултипликације
елемената кровног волумена, створен је просторни оквир будућег склопа при чему је задржан асоцијативни набој који указује на фолклорне корене решења. Отварањем
делова крова добијене су неопходне површине за прозоре и терасе а у исто време сачуван је концепт моноволумена. Транспоновање идеје брвнаре - планинске куће у
јединствени кровни волумен је успешно спроведено.
просторна структура
Просторна структура се развија у односу на претпостављени, карактеристични терен планинског поднебља региона. Вертикалним развојем склопа повољно су зониране
намене. Положај вертикалног чвора и санитарних пунктова није најоптималнији па је конфор унутрашњег простора донекле редукован. Недостаци се уочавају код
отвореног степеништа врло неповољног у зимским условима као и у недовољној повезаности лођа са тереном. Са друге стране, широка изложеност основних стамбених
просторија погледу, осунчању и проветрености, представља предност овог решења. Релативно дубоке, добро покривене лође представљају оптимално употребљив
простор у претпостављеним климатским условима.
Морфологија
Потенцирањем једног елемента склопа-косог крова, дат је основни тон обликовању објекта. Даље рашчлањавање је успешно спроведено и доприноси осавремењавању
фолклорних узора. Базис од камена са помоћним просторијама је очекивано и логично решење. Полазећи од сокле и градећи сутуренску етажу везује кућу органски за
терен. Еколошки приступ градње од панелних елемената је добар али није довољно разрађен у датом предлогу
83

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА

СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА

ВОЈВОЂАНСКА КУЋА
МОРАВСКА КУЋА
ШУМАДИЈСКА КУЋА
БРВАНАРА
ОСТАЛИ РАДОВИ

84

радна шифра 05
ауторска шифра 19047
Аутор:

мр Немања Радусиновић, дипл. инж. арх.
Сарадник:
Јелена Крагуљевић, дипл. инж. арх.

радна шифра 06
ауторска шифра 75498
Аутори:

Милутин Миљуш
Саша Ђак

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ВОЈВОЂАНСКА КУЋА

85

радна шифра 10
ауторска шифра 28252
Аутори:

Александар Илић, м.арх
Катарина Тарановић, м.арх
Наталија Младеновић, м.арх.

радна шифра 20
ауторска шифра 98287
Аутори:

Марина Петровић, м. арх
Душан Томић, д.и.а
Милан Јанковић, арх. техн.

86

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ВОЈВОЂАНСКА КУЋА

радна шифра 31
ауторска шифра 23563
Аутор:

арх. д.и.а. Владица Аћимовић

радна шифра 37
ауторска шифра 29163
Аутор:

Живка Радуловић Ражнатовић, д.и.а.

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ВОЈВОЂАНСКА КУЋА

87

радна шифра 01
ауторска шифра 29985
Аутор:

Александра Станковић, д.и.а.

радна шифра 16
ауторска шифра 12937
Аутори:

Живановић Владимир, мастер инж. арх.
Николић Марина, мастер инж. арх.
Перовић Стеван, мастер инж. арх.
Уљаревић Нина, мастер инж. арх.

88

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - МОРАВСКА КУЋА

радна шифра 20
ауторска шифра 98287
Аутори:

Марина Петровић, м. арх
Душан Томић, д.и.а
Милан Јанковић, арх. техн.

радна шифра 23
ауторска шифра 13158
Аутор:

Саобраћајни институт ЦИП
Сандра Митић, дипл. инж. арх.
Сарадници:
3д визуелизација:

Здравко Спасојевић, дипл. инж. арх;
Техничка подршка:

Милан Машала

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - МОРАВСКА КУЋА

89

радна шифра 27
ауторска шифра 48484
Аутор:

Ненад Живковић, дипл. инг. арх.
Сарадници: Миљан Ристић, дипл. инг. арх.
Слободан Токић

радна шифра 30
ауторска шифра 12081
Аутори:

Пројектант- Ива Вавић, д.и.а
Пројектант конструкције:
DTech Милан Девић, д.и.г.

90

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - МОРАВСКА КУЋА

радна шифра 31
ауторска шифра 23563
Аутор:

арх. д.и.а. Владица Аћимовић

радна шифра 32
ауторска шифра 11157
Аутори:
Милош Врачар
Слободан Богдановић

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - МОРАВСКА КУЋА

91

радна шифра 33
ауторска шифра 16211
Аутори:

Драган Цветковић, д.и.а
Марија Френетте, д.и.а.

радна шифра 39
ауторска шифра 09130
Аутори:

Јасна Дракуловић
Катарина Живковић
Владимир Стевановић

92

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - МОРАВСКА КУЋА

Радна шифра 03
ауторска шифра 71834
Аутори:

Банковић Весна
Банковић Неда
Сарaдник:

Стелкић Петар

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ШУМАДИЈСКА КУЋА

93

радна шифра 17
ауторска шифра 10679
Аутори:
САБ ПРОЈЕКТ д.о.о., Ниш
Миловановић Снежана, дипл. инж. вис.-прој.
Станковић Александра, дипл. инж. арх.
Живадиновић Милан, дипл. инж. арх.

радна шифра 31
ауторска шифра 23563
Аутор:

арх. д.и.а. Владица Аћимовић

94

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ШУМАДИЈСКА КУЋА

радна шифра 35
ауторска шифра 07953
Аутор:

Радмила Костандиновић, дипл. инж. арх.
Сарадник: Кујовић Драгољуб, дипл. грађ.

радна шифра 41
ауторска шифра 03078
Аутор:

Аљоша Илин, д.и.а.
3Д модел:
Игор Георгиев, д.и.а

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - ШУМАДИЈСКА КУЋА

95

радна шифра 09
ауторска шифра 22011
Аутори:

Синиша Темерински, диа
Милица Ђурић, диа
Ива Томић, диа
Милош Темерински,

радна шифра 15
ауторска шифра 22222
Аутори:

Јелена Марић
Данило Фурунџић

94

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - БРВНАРА

Радна шифра 16
ауторска шифра 12937
Аутори:

Живановић Владимир, мастер инж. арх..
Николић Марина, мастер инж. арх.
Перовић Стеван, мастер инж. арх.
Уљаревић Нина, мастер инж. арх.

радна шифра 18
ауторска шифра 81537
Аутори:

СЕТ д.о.о. предузеће за инжењеринг
консалтинг, пројектовање и изградњу
Марија Ћургуз, маст. инж. арх.
Дуња Глигорић, маст. инж. арх.
Јелена Стојановић, маст. инж. арх.
Наталија Пантић, дипл. инж. арх.

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - БРВНАРА

95

радна шифра 19
ауторска шифра 13131
Аутор:

Милан Живадиновић, дипл. инж. арх.

радна шифра 20
ауторска шифра 98287
Аутори:
Марина Петровић, м. арх
Душан Томић, д.и.а
Милан Јанковић, арх. техн.

98

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - БРВНАРА

радна шифра 25
ауторска шифра 18774
Аутор:

Здравко Баришић

радна шифра 34
ауторска шифра 93657
Аутор:

Марко Миловановић, дипл. инж. арх.

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - БРВНАРА

99

Радна шифра 40
ауторска шифра 15886
Аутор:

Благота Пешић, д.и.а.
Александар Котевски, м.арх.

Издавач

Министарство грађевинарства и урбанизма Републике Србије
За издавача

Удружење архитеката Србије
Дизајн

Саша Јеличић
Штампа

Графонин штампарија, Београд
Тираж

100 ком.
децембар 2013.године

100

КАТАЛОГ ПРОЈЕКАТА СРПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЋА - БРВНАРА

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful