ZAKON O VODAMA (Objavljen u "Sl. list RCG", br.

16/95) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Vode, kao prirodno bogatstvo, su u opštoj upotrebi i koriste se u skladu sa uslovima i na način kojim se obezbjeđuje njihovo racionalno korišćenje, zaštita i drugi opšti interesi propisani zakonom. Odredbe ovog zakona odnose se na sve površinske i podzemne vode, kao i na vodno zemljište, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno. Član 2 Vode se koriste na način kojim se ne ugrožavaju prirodna svojstva vode, ne dovode u opasnost život i zdravlje ljudi, ne ugrožava biljni i životinjski svijet, ambijentalne i ekološke vrijednosti. Vode prirodnih izvora, prirodnih vodotoka, prirodnih jezera, javnih česmi i javnih bunara može za zadovoljavanje životnih potreba koristiti svako, pod jednakim uslovima. Član 3 Vodoprivredna djelatnost je od javnog interesa. Vodoprivrednom djelatnošću, u smislu stava 1 ovog člana, smatra se uređenje voda i vodotoka, zaštita od štetnog dejstva voda, zaštita voda od zagađivanja i obezbjeđenje vode za korišćenje. Član 4 Vodoprivrednim objektima, u smislu ovog zakona, smatraju se: 1) objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda sa vodoprivrednim uređajima i opremom: nasipi, obaloutvrde, regulacione građevine, retencije, brane, akumulacije, lukobrani, odvodni kanali, drenažni kanali, ustave, crpne stanice, objekti za zaštitu od erozija i bujica i objekti za odvođenje atmosferskih voda; 2) objekti za korišćenje voda: akumulacije, vodozahvati, crpne stanice, rezervoari za vodosnabdijevanje, magistralni cjevovodi ili kanali sa objektima, hidrotehnički tuneli i objekti i objeki i postrojenja za pripremu pitke vode, plovni kanali, pristaništa, marine i solane; 3) objekti za zaštitu voda od zagađivanja: glavni kolektori za odvođenje otpadnih voda do uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, uređaji za prečišćavanje otpadnih voda i objekti za odvođenje prečišćenih voda; 4) hidromelioracioni objekti sa vodoprivrednim uređajima i opremom, objekti za navodnjavanje i objekti za odvodnjavanje.

Član 5 Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje: 1) površinske vode su stajaće vode jezera, odnosno akumulacija i obalnog mora, kao i tekuće vode izvora, vrela, potoka i rijeka; 2) podzemne vode su vode koje se nalaze ispod površine zemlje u prirodnim vodnim rezervoarima; 3) vodno područje je područje koje obuhvata jedan ili više slivova ili njihovih djelova koji čine prirodnu hidrografsku cjelinu sa obalnim morem; 4) melioraciono područje je određena hidrografska teritorija koja čini ekonomsku i prostornu cjelinu, a koja obuhvata jedan ili više hidromelioracionih sistema; 5) režim voda je kvalitativno i kvantitativno stanje vode na određenom području i u određenom vremenu; 6) izvorište za vodosnabdijevanje je prostor na kome se zahvata voda radi javnog snabdijevanja stanovništva i privrede (izvor, bunar, dio rijeke ili jezera, akumulacija ili njen dio); 7) vodotokom se smatra prirodno ili vještački stvoreno korito sa vodom koja njim protiče; 8) povremenim vodotokom se smatra udubljenje na zemljištu koje se dobro primjećuje i kojim povremeno teče voda; 9) garantovani minimum je proticaj koji se nizvodno od vodozahvata mora obezbijediti u vodotoku; 10) korito za malu vodu jeudubljenje kroz koje teku vode vodotoka pri niskim i srednjim vodama, odnosno koje je redovno pokriveno vodama jezera ili akumulacija; 11) korito za veliku vodu je prostor preko kojeg teče velika voda vodotoka ili je pokriven vodama jezera, odnosno akumulacije pri visokim vodostajima do vjerovatnoće pojave jednom u 50 godina; 12) obala je pojas zemljišta koji se proteže neposredno uz korito za veliku vodu vodotoka i jezera, odnosno akumulacije širine 20 metara; 13) obala u području zaštićenom od poplava je pojas zemljišta širine 50 metara računajući od unutrašnje nožice nasipa prema branjenom području; 14) inundaciono područje je pojas zemljišta između korita za malu vodu i spoljne nožice nasipa, odnosno pojas zemljišta izmežu korita za malu vodu i poplavne linije na području na kojem nijesu izgrađeni objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda; 15) vodno zemljište je korito i obale vodotoka, jezera, obalnog mora, akumulacije i morsko dno; 16) zemljište ugroženo od erozije je zemljište na kome usljed dejstva voda nastaju pojave spiranja, brazdanja, podrivanja i klizanja, kao i zemljište podložno ovim uticajima; 17) sistemi za vodosnabdijevanje su:

- regionalni sistem koji snabdijeva vodom naselja na području dvije ili više jedinica lokalne samouprave; - javni vodovod za snabdijevanje vodom za piće koji ima uređeno i zaštićeno izvorište, kaptažu i razvodnu mrežu; - seoski vodovod koji snabdijeva vodom za piće seosko naselje i ima uređeno izvorište, kaptažu i razvodnu mrežu; 18) prijemnikom se smatra prirodni i vještački vodotok, jezero, more i podzemne vode. II ODRŽAVANJE I UNAPREĐIVANJE REŽIMA VODA Član 6 Radi održavanja i unapređivanja režima voda utvrđuju se vodna područja, donosi vodoprivredna osnova, planovi, programi i vodoprivedni bilans, utvrđuju vodoprivredni uslovi, izdaju vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole i preduzimaju zaštitne i druge mjere. 1. Vodna područja Član 7 Za teritoriju Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Republika), kao jedinstvenom vodoprivednom prostur, utvđuju se sljedeća vodna područja, i to: 1) Vodno područje Crnomorskog sliva koje obuhvata djelove slivova: Ibra, Lima, Ćehotine, Tare i sliv Pive; 2) Vodno područje Jadranskog sliva koje obuhvata sliv Zete, djelove slivova Morače, Skadarskog jezera i Bojane i slivove područja Crnogorskog primorja sa vodotocima koji se direktno ulivaju u Jadransko more. 2. Vodoprivredna osnova Član 8 Vodoprivredna osnova je dugoročni plan za održavanje i unapređivanje režima voda na teritoriji Republike. Vodoprivrednu osnovu čine: vodoprivedna osnova Vodnog područja Crnomorskog sliva i vodoprivredna osnova Vodnog područja Jadranskog sliva. Vodoprivredna osnova sadži, naročito: postojeće stanje režima voda i vodoprivrednih objekata na određenom području, uslove za održavanje i razvoj režima voda kojima se obezbježuju najpovoljnija i najcjelishodnija tehnička, ekonomska i ekološka rješenja za jedinstveno upravljanje vodama, zaštitu od štetnog dejstva voda, zaštitu voda od zagađivanja i korišćenja voda. Po isteku vremena od 10 godina od dana donošenja vodoprivredne osnove preispitaće se rješenja utvrđena vodoprivrednom osnovom.

Vodoprivredna osnova mora biti usaglašena sa prostornim planom Republike i programom zaštite životne sredine Republike. Planovi i programi koji se donose po ovom zakonu moraju biti u skladu sa vodoprivrednom osnovom. Vodoprivrednu osnovu donosi Vlada Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada). . 3. Vodoprivredni bilans i plan za upravljanje režimom voda Član 9 Vodoprivrednim bilansom utvrđuje se kvalitativni i kvantitativni odnos raspoloživih i potrebnih količina površinskih i podzemnih voda u određenom vremenu i u odreženom prostoru i služi za srednjoročno i dugoročno planiranje. Radi usklađene upotrebe voda, zaštite od štetnog dejstva voda i zaštite voda od zagađivanja donosi se plan za upravljanje režimom voda. Plan za upravljanje režimom voda se izrađuje za teritoriju Republike. Vodoprivredni bilans i plan za upravljanje režimom voda donosi Vlada. 4. Vodoprivredni uslovi, vodoprivredna saglasnost i vodoprivredna dozvola a) Vodoprivredni uslovi Član 10 U postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju objekata i za izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promjene u režimu voda ili na koje može uticati režim voda, investitor je dužan da pribavi vodoprivredne uslove. Uz zahtjev za utvrđivanje vodoprivrednih uslova investitor podnosi osnovne podatke o lokaciji, namjeni i veličini objekata ili kapacitetima, načelnim rješenjima vodosnabdijevanja, kanalisanje zaštite voda, odnosno zaštite od voda, i po potrebi i prethodne studije i idejna rješenja kojima se bliže sagledava uticaj objekata na režim voda. Vodoprivrednim uslovima se može utvrditi obaveza da se ispuštanje vode vrši uzvodno od mjesta zahvatanja vode istog korisnika. Član 11 Vodoprivredni uslovi su potrebni za izradu tehničke dokumentacije za sljedeće radove i objekte: 1) brane i akumulacije; 2) sisteme za vodosnabdijevanje; 3) hidroelektrane, termoelektrane i rudnike;

4) vodosnabdijevanje industrijskih objekata iz površinskih i podzemnih voda; 5) vještačko obogaćivanje podzemnih izdana (sistemi javne atmosferske kanalizacije, mreže javne sanitarne kanalizacije) i kanalisanje, prečišćavanje i ispuštanje u površinske i podzemne vode, kišne i otpadne vode iz industrijskih objekata; 6) komunalno-centralna postrojenja za prečišćavanje i kolektore za ispuštanje otpadnih voda u prijemnik; 7) magistralne i regionalne puteve, željeznice, aerodrome i luke, marine i pristaništa; 8) industrijske i komunalne deponije naselja preko 1000 stanovnika; 9) uređenje vodotoka i izgradnju zaštitnih vodoprivrednih objekata; 10) magistralne naftovode, gasovode i produktovode; 11) vađenje pijeska, šljunka, kamena i drugog materijala iz korita vodotoka, sprudova, napuštenih korita i sa obala prirodnih vodotoka, prirodnih i vještačkih akumulacija i na područjima ugroženim od erozije (u daljem tekstu: materijal iz vodotoka); 12) ispitivanje akumulacionih jezera ili čišćenje nataloženog nanosa iz akumulacionog jezera; 13) sisteme za navodnjavanje i odvodnjavanje površine preko 20 hektara; 14) ribnjake, kaveze za ribe i uzgajališta školjki i drugih morskih plodova površine preko 1 hektara; 15) izgradnju i zatrpavanje bušenih i reni bunara i drugih bušotina za potrebe rudarskih i geoloških radova; 16) navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta otpadnim vodama; 17) skladištenje na obalama materijala koji mogu zagaditi vodu; 18) podzemna i nadzemna skladišta za naftu i njene derivate i druge opasne materije; 19) ribnjake, kaveze za ribe i uzgajališta školjki i drugih morskih plodova površine do 1 hektara; 20) seoske vodovode; 21) sađenje drveća i žbunastog bilja i njihovu sječu u koritu za veliku vodu i na obali; 22) promjenu katastarske kulture zemljišta na erozivnom području; 23) objekte čije se otpadne vode ispuštaju u površinske i podzemne vode; 24) izgradnju septičkih jama i odlaganje otpadaka naselja do 1000 stanovnika; 25) sistem za navodnjavanje i odvodnjavanje zemljišta povrjšine do 20 hektara; 26) lokalne šumske puteve, podzemne komunalne i lokalne elektroprenosne i PTT mreže i

nekategorisane puteve; 27) kanalisanje, prečišćavanje i ispuštanje u javnu atmosfersku i sanitarnu kanalizaciju kišne i otpadne vode iz industrijskih i neindustrijskih objekata; 28) vodenice i objekte na splavovima; 29) ostale radove i objekte koji mogu privremeno, povremeno ili trajno da prouzrokuju promejen u režimu voda ili na koje može da utiče režim voda. Vodoprivredne uslove iz stava 1 tač. 1 do 18 ovog člana utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Vodoprivredne uslove iz stava 1 tač. 19 do 29 ovog člana utvrđuje nadležni organ lokalne uprave. Prije utvrđivanja vodoprivrednih uslova za objekte i radove iz stava 1 tač. 1 (akumulacija za vodosnabdijevanje), 2, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 23 ovog člana organ nadležan za utvrđivanje vodoprivrednih uslova dužan je pribaviti mišljenje ministarstva nadležnog za poslove zdravlja, za objekte i radove koji se odnose na podzemne vode iz stava 1 tač. 4 i 5 ovog člana ministarstva nadležnog za geološke poslove, a za objekte i radove iz stava 1 tač. 3, 7, 10, 12, 14, 16, 17, 18 i 19 ovog člana ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine. Prije utvrđivanja vodoprivrednih uslova za objekte i radove iz stava 2 ovog člana, investitor je dužan da pribavi mišljenje republičkog organa, nadležnog za hidrometeorološke poslove, za objekte i radove iz stava 1 tačka 27 ovog člana mišljenje javnog komunalnog preduzeća, a za objekte i radove iz stava 1 ovog člana, na području morskog dobra i mišljenje javnog preduzeća za morsko dobro. b) Vodoprivredna saglasnost Član 12 Odobrenje za izgradnju i rekonstrukciju objekata i postrojenja i izvođenje drugih radova iz člana 11 stav 1 ovog zakona može se izdati po prethodno pribavljenoj vodoprivrednoj saglasnosti. Vodoprivrednu saglasnost izdaje organ koji je utvrdio vodoprivredne uslove. Član 13 Vodoprivredna saglasnost izdaje se i za zahvatanje i korišćenje dijela raspoloživih količina vode, odnosno za priključak na izgrađeni sistem za snabdijevanje vodom ili akumulaciju, ako se time ne ugrožavaju postojeće i buduće potrebe za vodom na području izvorišta ili sistema za snabdijevanje vodom ili akumulacija i ako se snabdijevanje vodom podnosilaca zahtijeva za izdavanje vodoprivredne saglasnosti ne može riješiti na drugi racionalniji i ekonomičniji način. Podnosilac zahtjeva za izdavanje vodoprivredne saglasnosti za priljučenje na izgrađeni sistem za snabdijevnaje vodom ili akumulaciju dužan je da preduzeću, odnosno drugom subjektu koji upravlja tim sistemom ili akumulacijom naknadi troškove priključenja i održavanja sistema ili akumulacije. Član 14 Vodoprivrednom saglasnoščću se utvrđuje da je tehnička dokumentacija za objekte i radove urađena u

skladu sa vodoprivrednim uslovima. Ako se izgradnjom objekata ili izvođenjem radova ne otpočne u roku od jedne godine vodoprivredna saglasnost prestaje da važi. v) Vodoprivredna dozvola Član 15 Za korišćenje objekata i postrojenja za koje je izdata vodoprivredna saglasnost investitor je dužan da pribavi vodoprivrednu dozvolu. Vodoprivrednom dozvolom utvrđuje se da li su izpunjeni uslovi određeni vodoprivrednom saglasnošću. Vodoprivrednu dozvolu izdaje organ koji je izdao vodoprivrednu saglasnost. Vodoprivredna dozvola se izdaje na određeno vrijeme, a najduže za period od 10 godina, a za korišćenje hidroakumulacija za proizvodnju električne energije za period od 20 godina. Pravo stečeno na osnovu vodoprivedne dozvole ne može se prenijeti na drugog korisnika bez saglasnosti organa koji je izdao vodoprivrednu dozvolu. Pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prestaje kad se to pravo ne vrši bez opravdanih razloga duže od jedne godine. Rješenje o utvrđivanju prestanka prava iz stava 6 ovog člana donosi organ koji je izdao vodoprivrednu dozvolu. Član 16 Kad to zahtijevaju potrebe zaštite režima voda, zaštite od štetnog dejstva voda, zaštite voda od zagađivanja ili kad nastupi nestašica voda u tolikoj mjeri da se ne mogu zadovoljiti potrebe korisnika vode na određenom području, organ koji je izdao vodoprivednu dozvolu može privremeno ograničiti ili obustaviti upotrebu, odnosno iskorišćavanje vode, u skladu sa prioritetima za korišćenje vode utvrđenim ovim zakonom i vodoprivrednom osnovom. g) Ostale odredbe o vodoprivrednim uslovima, vodoprivrednoj saglasnosti i vodoprivrednoj dozvoli Član 17 Vodoprivredni uslovi se utvđuju, a vodoprivredna saglasnost i vodoprivredna dozvola se izdaje u skladu sa vodoprivrednom osnovom. Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede donosi bliži propis o sadržini tehničke dokumentacije potrebne za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole. 5. Zaštita od štetnog dejstva voda Član 18 Radi zaštite od štetnog dejstva voda donose se opšti i operativni planovi zaštite od štetnog dejstva voda.

Planovi iz stava 1 ovog člana obuhvataju; radove i mjere za zaštitu od poplava, zaštitu od erozije i bujica i otklanjanju posljedica od takvog dejstva voda. Član 19 Opšti plan zaštite od štetnog dejstva voda donosi Vlada za period od pet godina. Operativni plan za zaštitu od štetnog dejstva voda donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede za period od jedne godine. Član 20 Na zemljištima ugroženim od erozije prostornim, odnosno urbanističkim planom utvđuje se erozivno područje. Na zemljištima na kojima dođe do pojave nove erozije jedinica lokalne samouprave može utvrditi erozivno područje. U slučaju iz stava 2 ovog člana Vlada može proglasiti određeno područje erozionim, ako je to potrebno radi zaštite privrednih, saobraćajnih i drugih objekata i ako se erozivno područje nalazi na teritoriji dvije ili više jedinica lokalne samouprave. 6. Korišćenje voda Član 21 Korišćenje voda za snabdijevanje stanovništva vodom za piće, sanitarne potrebe i pojenje stoke ima prvenstvo nad korišćenjem voda za ostale namjene. Podzemne vode kvaliteta vode za piće, kao i vode sa izvora, po pravilu, se koriste samo za: snabdijevanje stanovništva vodom za piće, zadovoljenje sanitarnih i komunalnih potreba, pojenje stoke, potrebe industrije koja traži visokokvalitetnu vodu (prehrambena, ljekova i dr.) i potrebe malih potrošača. Prilikom svakog zahvatanja površinskih voda mora se, nezavisno od zahvata, obezbijediti garantovani minimum. Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede donosi bliži propis o načinu određivanja garantovanog minimuma. Član 22 Izvorišta koja služe za regionalno vodosnabdijevanje i vodosnabdijevnaje gradova utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Zone sanitarne zaštite za izvorišta iz stava 1 ovog člana određuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove zdravlja. Izvorišima za snabdijevanje vodom za piće od lokalnog značaja (prirodni izvori, javne česme i javni bunari), kao i seoskim jazovima upravlja jedinica lokalne samouprave.

Način korišćenja i održavanja seoskih vodovoda, javnih česama, javnih bunara i seoskih jazova vrši se u skladu sa uslovima koje propisuje jedinica lokalne samouprave. Član 23 Voda koja služi ili je namijenjena za piće ili za proizvodnju i preradu životnih namirnica i sanitarno higijenske i rekreativne potrebe i mineralna voda koja služi za piće ne smije sadržavati materije škodljive za zdravlje iznad propisanih granica, a u pogledu fizičkih, hemijskih, bioloških, bakterioloških, virusoloških i radioloških svojstava mora odgovarati standardima kvaliteta. Vode koje su vodoprivrednom osnovom ili na drugi način određene za piće ne mogu se koristiti za druge svrhe na način koji bi nepovoljno uticao na potrebnu količinu i kvalitet vode. Voda koja je namijenjena za navodnjavanje poljoprivrednih kultura mora biti propisanog kvaliteta. Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja donosi bliži propis o kvalitetu vode koja služi ili je namijenjena za piće il proizvodnju i preradu životnih namirnica, za sanitarno-higijenske i rekreacione potrebe. Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove zdravlja, donosi bliži propis o kvalitetu vode koja se koristi za navodnjavanje poljoprivrednih kultura i vodosnabdijevanje ribnjaka. Član 24 U cilju korišćenja vode za potrebe vodosnabdijevanja i rekreacije vrši se sistemsko ispitivanje kvaliteta vode na vodozahvatima (zone neposredne zaštite) i javnim kupalištima. Sistemsko ispitivanje iz stava 1 ovog člana dužni su da obezbijede vlasnici odnosno korisnici objekata za vodosnabdijevanje ili rekreaciju, a preko pravnih lica ovlašćenih za vršenje ovih ispitivanja. Uslovi i način sistemskog ispitivanja vode iz stava 1 ovog člana vrši se prema programu koji donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove zdravlja. Član 25 Područja na kojima se nalaze izvorišta koja se po količini i kvalitetu mogu koristiti ili se koriste za snabdijevanje vodom za piće, osim područja predviđena za uzgoj ribe, školjki i drugih morskih plodova, moraju biti zaštićena od namjernog ili slučajnog zagađivanja i od drugih uticaja koji mogu nepovoljno djelovati na izdašnost izvorišta i na zdravstvenu ispravnost vode. U područjima iz stava 1 ovog člana ustanovljavaju se tri zone zaštite i to: šira zona zaštite, uža zona zaštite i zona neposredne zaštite. Mjere zaštite iz stava 1 ovog člana za izvorišta i druge objekte vodosnabdijevanja određuju se vodoprivrednom osnovom i drugim aktima donesenim u skladu sa tom osnovom. Bliži propis o određivanju i održavanju zona i pojasa sanitarne zaštite i ograničenjima iz stava 1 ovog člana donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove zdravlja.

7. Zaštita voda od zagađivanja Član 26 Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se radi omogućavanja neškodljivog i nesmetanog korišćenja voda, zaštite zdravlja ljudi, životinjskog i biljnog svijeta i zaštite životne sredine. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se zabranom, ograničavanjem i sprečavanjem unošenja u vode opasnih i štetnih materija, propisivanjem i preduzimanjem drugih mjera za očuvanje i poboljšanje kvaliteta voda. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se i kontrolom i zabranom rada brana i ustava na rijekama koje remete, u određenom periodu godine, osnovne karakteristike vodotoka. Član 27 Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se u skladu sa planom za zaštitu voda od zagađivanja. Planom za zaštitu voda od zagađivanja utvrđuju se, naročito: mjere za sprečavanje ili ograničavanje unošenja u vode opasnih i štetnih materija, mjere za sprečavanje i odlaganje otpadnih i drugih materija na područjima na kojima to može uticati na pogoršanje kvaliteta voda, mjere za prečišćavanje zagađenih voda, način sprovođenja interventnih mjera u određenim slučajevima zagađivanja, subjekti koji su dužni sprovoditi pojedine mjere, rokovi za smanjenje zagađivanja vode. kao i odgovornosti i ovlašćenja u vezi sa sprovođenjem zaštite. Plan za zaštitu voda od zagađivanja donosi Vlada. Član 28 Radi utvrđivanja upotrebljivosti vode za određene namjene vrši se klasifikacija voda i kategorizacija vodotoka. Klasifikacijom voda vrši se opšta podjela voda u klase i određuju osnovni pokazatelji i granice njihovih dozvoljenih vrijednosti za pojedine namjene. Kategorizacijom vodotoka se vrši razvrstavanje vodotoka, jezera i obalnog mora, odnosno njihovih djelova prema kvalitetu vode koji treba da se održi, odnosno postigne, radi stvaranja uslova za život stanovništva i razvoj privrede. Vlada donosi bliži propis o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka. Član 29 U cilju zaštite voda zabranjeno je u površinske i podzemne vode: 1) unošenje opasnih i štetnih materija (otrovnih materija) iznad propisanih vrijednosti za kvalitet otpadnih voda; 2) unošenje čvrstih i tečnih materija koje mogu zagaditi vodu, izazvati zamuljivanje, zaslanjivanje vode, taloženje nanosa, ugroziti korisnike i plovidbu;

3) ispuštanje u javnu kanalizaciju otpadnih voda koje sadrže opasne materije iznad propisanih vrijednosti ili koje mogu štetno djelovati na mogućnost prečišćavanja voda iz kanalizacije ili koje mogu oštetiti kanalizaciju i postrojenje za prečišćavanje voda; 4) ispuštanje otpadnih voda i materija u napuštene bunare, kraške ponore i vrtače, bez vodoprivredne dozvole; 5) ostavljanje u koritu za veliku vodu prirodnih i vještačkih vodotoka i jezera materijala koji mogu zagaditi vode. Član 30 Radi zaštite, korišćenja i upotrebe površinskih i podzemnih voda, kao i radi praćenja zagađenosti voda, vrši se sistematsko ispitivanje kvaliteta i kvantiteta površinskih i podzemnih voda. Uslovi i način sistematskog ispitivanja voda iz stava 1 ovog člana vrši se prema programu koji donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine. Republički organ nadležan za hidrometeorološke poslove vrši sistematsko ispitivanje voda iz stava 1 ovog člana. Član 31 Pravno lice, odnosno preduzetnik, koji ispušta otpadne vode u prijemnik ili javnu kanalizaciju dužan je da postavi uređaj za mjerenje, da mjeri i registruje količinu otpadnih voda i da podatke o tome dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. Pravno lice i preduzetnik koji imaju uređaje za prečišćavanje vode i mjerne uređaje dužni su ove uređaje održavati u ispravnom stanju i obezbijediti njihovo redovno funkcionisanje. Pravo lice i preduzetnik iz stava 1 ovog člana koji ispuštaju otpadne vode u prijemnike i javnu kanalizaciju dužni su da obezbijede ispitivanje kvaliteta voda koje ispuštaju i njihov uticaj na prijemnik, a preko pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja. Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine, donosi bliži propis o kvalitetu, kao i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju i recipijent, načinu i postupku za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržini izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda. Član 32 Pravna lica mogu da vrše određenu vrstu ispitivanja (fizičko-hemijskih, mikrobioloških, hidrobioloških, bakterioloških i radioloških kvaliteta površinskih voda, kao i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda, ako ispunjavaju uslove u pogledu kadrova, opreme, postrojenja i druge propisane uslove. Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove zdravlja i ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine, donosi bliži propis o uslovima koje moraju da ispunjavaju pravna lica iz stava 1 ovog člana.

Pravna lica iz stava 1 ovog člana dužna su da rezultate ispitivanja dostave ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede, ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine i republičkom organu nadležnom za hidrometeorološke poslove jedanput mjesečno, a obavještenje o havarijskom zagađenju vode u toku istog dana. Član 33 Ako dođe do neposredne opasnosti od zagađenja ili do zagađenja vodotoka, jezera, mora ili podzemnih voda (havarije), pravno lice i preduzetnik iz člana 31 ovog zakona dužni su da preduzmu mjere zaštite utvrđene planovima zaštite voda od zagađivanja. Ako pravno lice i preduzetnik ne postupe u smislu stava 1 ovog člana sprovođenje tih mjera, o njihovom trošku, obezbjeđuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Član 34 Građanin, vlasnik, odnosno korisnik dijela obale, zapovjednik plovnog objekta i drugo odogovorno lice na plovnom objektu dužni su da odmah prijave nadležnom organu (kapetaniji pristaništa, vodoprivrednoj inspekciji, ekološkoj inspekciji ili organu unutrašnjih poslova) ako primijete da je došlo do zagađivanja vode u vodotoku, jezeru i obalnom moru. III OGRANIČAVANJE PRAVA VLASNIKA, ODNOSNO KORISNIKA Član 35 Vlasnik, odnosno korisnik zemljišta dužan je da: 1) dopusti prolaz preko zemljišta licima koja vrše inspekcijski nadzor, licima koja su ovlašćena da premjeravaju, snimaju, projektuju i obilježavaju zemljište ili vode za potrebe izgradnje ili rekonstrukcije vodoprivrednih objekata koji su od opšteg interesa, kao i licima koja izvode radove na izgradnji, rekonstrukciji i odrđavanju tih objekata; 2) dozvoli drugom vlasniku, odnosno korisniku zemljišta izvođenje radova radi dovođenja, odnosno odvođenja vode preko njegovog zemljišta, na osnovu vodoprivredne saglasnosti; 3) dopusti korišćenje zemljišta u širini od 3 metra od granice koju obuhvata korito za veliku vodu licima koja su ovlašćena da vrše pregled stanja i održavanja riječnog korita i obala; 4) dopusti slobodno oticanje vode koja dolazi sa uvoznih zemljišta bez promjene režima voda; 5) gazduje šumama na inundacionom području tako da se ne prave smetnje prirodnom oticanju vode, plovidbi na plovnim putevima, održavanju objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i sprovođenju odbrane od poplava. Vlasnik, odnosno korisnik zemljošta ima pravo na naknadu štete u slučajevima iz stava 1 tač. 1, 2 i 3 ovog člana, u skladu sa zakonom. Član 36 Kada se izgradnjom objekta kojim se trajno podiže nivo vode prirodnog vodotoka povećavaju troškovi zaštite od štetnog dejstva voda, vlasnik, odnosno korisnik tog objekta dužan je da te povećane troškove

naknadi. Član 37 Vlasnik, odnosno korisnik vodnog zemljišta, odnosno vlasnik ili korisnik vodoprivrednog objekta na obali dužan je da na održavanju korita za veliku vodu, radi sprečavanja erozije, odronjavanja obala ili zagušivanja korita zbog štetne vegetacije ili drugih prepreka, izvrši sječu drveća i drugog žbunastog bilja ili ukloni druge prepreke koje mogu ometati normalan proticaj voda, kao i da na tom zemljištu izvrši sađenje drveća i žbunastog bilja neophodnog za zaštitu od štetnog dejstva voda. Ako vlasnik, odnosno korisnik ne izvrši obaveze iz stava 1 ovog člana te radnje će se izvršiti o njegovom trošku. Član 38 Radi zaštite voda i vodotoka, sprečavanja oštećenja i zaštite vodoprivrednih objekata i postrojenja zabranjeno je: 1) vršiti radnje koje mogu oštetit korita i obale prirodnih i vještačkih vodotoka, kao i objekata za uređenje vodnih tokova, korišćenja voda ili zaštitu od štetnog dejstva voda; 2) unositi uprirodne i vještačke vodotoke, jezera, retencije i obalno more, kao i deponovati na obale prirodnih i vještačkih vodotoka, jezera, retncija i obalnog morakame, zemlju, jalovinu, posječeno drvo i drugi materijal; 3) izvoditi radove i vaditi materijal iz vodotoka, koji bi mogli ugroziti: režim voda, stabilnost brane ili njenu namjensku upotrebu, stabilnost odbrambenih nasipa, regulacionih ili drugih vodoprivrednih objekata i mostova, mijenjati prirodne uslove u okolini akumulacionih i retencionih basena usljed čega bi moglo doći do klizanja terena, pojave erozije ili nastajanja vododerina i bujica, kao i mijenjati prirodne uslove hidroloških stanica; 4) pristupati sa prevoznim sredstvima ili mehanizacijom u vodu ili na vodno zemljište bez odobrenja; 5) graditi objekte ili vršiti sadnju u plavnoj zoni na način koji ometa proticanje vode ili je u suprotnosti sa propisima za gradnju na plavnom području; 6) saditi drveće na odbrambenom nasipu ili pored nasipa u pojasu širine 10 metara prema vodotoku i 50 metara na branjenom području, računajući od nožice nasipa; 7) podizati zgrade i druge objekte na udaljenosti manjoj od 10 metara od poplavne linije velikih voda na područjima na kojima nijesu izgrađeni nasipi; 8) saditi drveće na udaljenosti manjoj od 10 metara od ivice vodotoka na kome nijesu izgrađeni nasipi, odnosno kanala; 9) kopati bunare, rovove i paralelne kanale duž nasipa u pojasu 50 metara prema vodotoku i 100 metara prema branjenom području, izuzev ukoliko je tehničkom dokumentacijom dokazano da nije ugrožena stabilnost nasipa; 10) mijenjati ili presijecati tokove podzemnih voda, odnosno iskorišćavati te vode u obimu kojim se ugrožavaju snabdijevanje pitkom ili tehnološkom vodom, mineralna i termalna izvorišta,

stabilnost tla i objekata; 11) na kanalima na udaljenosti manjoj od 2 metra orati i kopati zemlju i obavljati druge radnje kojima se mogu oštetiti kanali ili poremetiti njihovo redovno funkcionisanje. IV OBAVLJANJE VODOPRIVREDNE DJELATNOSTI Član 39 Vodoprivrednu djelatnosti mogu obavljati javna i druga preduzeća, u skladu sa zakonom. Kad je osnivač javnog preduzeća iz stava 1 ovog člana Republika ili jedinica lokalne samouprave akt o osnovanju preduzeća donosi Vlada, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave. U preduzećima iz stava 1 ovog člana obezbijediće se ostvarivanje javnog interesa u skladu sa ovim zakonom, vodoprivrednom osnovom i vodoprivrednim planovima i programima. Član 40 Pravo korišćenja vodama i vodoprivrednim objektima u državnoj svojini na preduzeća iz člana 39 ovog zakona prenosi Vlada, u skladu sa uslovima utvrđenim zakonom. Za prenošenje prava za korišćenje dobara iz stava 1 ovog člana može se predvidjeti plaćanje posebne naknade. Član 41 Obezbjeđenje javnog interesa u obavljanju vodoprivredne djelatnosti ostvaruje se na način i pod uslovima propisanim zakonom. V NAKNADE ZA KORIŠĆENJE I ZAŠTITU VODA Član 42 Za korišćenje i zaštitu voda plaćaju se: 1) naknada za korišćenje voda; 2) naknada za zaštitu voda od zagađivanja; 3) naknada za izvađeni materijal iz vodotoka; 4) naknada za korišćenje vodoprivrednih objekata. Sredstva od naknada iz stava 1 ovog člana prihod su budžeta Republike i koriste se za: održavanje i unapređivanje režima voda, izgradnju, održavanje i rekonstrukciju vodoprivrednih objekata; odbranu od poplava; zaštitu od erozije i bujica; obezbjeđenje vode za korišćenje i zaštitu voda od zagađivanja. Izuzetno od stava 2 ovog člana dio sredstava od naknade iz člana 43 stav 2 alineja 2 ovog zakona koristi se za privredni razvoj i zaštitu i unapređenje životne sredine u kojoj se vrši korišćenje voda iz hidroakumulacionih objekata.

Sredstava iz 2 i 3 ovog člana koriste se prema programu koji donosi Vlada. Član 43 Naknadu za korišćenje voda plaćaju pravna lica, preduzetnici i građani - korisnici površinskih i podzemnih voda i to: - po 1 m3 zahvaćene vode radi prodaje pravnim licima i preduzetnicima, odnosno građanima u iznosu od 3% od prodajne cijene 1m3 te vode; - pravna lica i preduzetnici po 1m3 zahvaćene vode za svoje potrebe u iznosu od 3% od prodajne cijene 1m3 vode pravnim licima i preduzetnicima iz stava 1 alineja 1 ovog člana u mjestu zahvatana vode; - građani po 1 m3 zahvaćene vode za svoje potrebe u iznosu od 3% od prodajne cijene 1m3 vode građanima iz stava 1 alineja 1 ovog člana u mjestu zahvatanja vode; - po 1m3 iskorišćene vode u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 0,6% od prodajne cijene vode pravnim licima i preduzetnicima iz stava 1 alineja 1 ovog člana u mjestu zahvatanja vode; - po litru flaširane prirodne vode u komercijalne svrhe u iznosu od 3% od prodajne cijene 1 litre te vode. Izuzetno od stava 1 ovog člana preduzeća čija je djelatnost proizvodnja električne energije naknadu za korišćenje vode plaćaju, i to: - po 1kwh proizvodedene električne energije na pragu elektrane u iznosu od 0,22% od prosječne prodajne cijene 1 kwh električne energije na mreži prenosa i distribucije; - za korišćenje vode u izuzetno povoljnim prirodnim uslovima, korišćenjem hidroakumulacionih objekata u godišnjem iznosu koji se dobiju kao proizvod zapremine koju može da primi hidroakumulacija prema tehničkoj dokumentaciji u m3 i koeficijenta 0,0006. Naknada iz stava 2 alineja 2 ovog člana povećava se istovremeno sa povećanjem cijena električne energije na mreži prenosa i distribucije u Republici, u istom procentu. Naknada iz stava 1 ovog člana ne plaća se za vodu iskorišćenu pri obavljanju vatrogasne službe i otklanjanju elementarnih nepogoda. Član 44 Naknada iz člana 43 ovog zakona uplaćuje se do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec. Naknada iz člana 43 stav 2 alineja 2 ovog zakona uplaćuje se u visini 1/12 utvrđenog godišnjeg iznosa. Član 45 Naknadu za zaštitu voda od zagađivanja plaćaju pravna lica, preduzetnici i građani srazmjerno količini, stepenu zagađenosti i vrsti otpadne ili druge vode promijenjenih svojstava, odnosno druge materije kojom

se pogoršava kvalitet vode i uslovi njenog korišćenja, koju direktno ili indirektno ispuštaju u površinske ili podzemne vode. Oslobađaju se plaćanja naknade iz stava 1 ovog člana pravna lica i preduzetnici koji izgrade uređaje za prečišćavanje i ako kvalitet prečišćenih voda odgovara propisanoj klasi vode i recipijentu pri mjerodavnom proticaju. Član 46 Naknadu za izvađeni materijal iz vodotoka. Naknada iz stava 1 ovog člana ne plaća se za izvađeni materijal iz vodotoka koji je upotrijebljen za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje zaštitnih vodoprivrednih objekata. Član 47 Naknadu za korišćenje vodoprivrednih objekata plaćaju pravna lica i preduzetnici na koje je prenešeno pravo korišćenja tih objekata, kao i drugi korisnici, na način, u visini i pod uslovima utvrđenim aktom o prenošenju tog prava, odnosno u skladu sa propisom iz člana 48 ovog zakona. Član 48 Bliže kriterijume, visinu i način plaćanja naknade za zaštitu voda od zagađivanja, naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata utvrđuje Vlada. Član 49 U pogledu obračuna, naplate, kamate, prinudne naplate, rokova zastarjelosti i ostalog što je vezano za plaćanje naknada iz člana 42 ovog zakona shodno se primjenjuju odredbe Zakona o porezu na dobit preduzeća i Zakona o porezu na dohodak građana, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. VI VODOPRIVREDNI INFORMACIONI SISTEMI Član 50 U cilju praćenja i uspostavljanja potrebnih podataka o režimu voda, stanju i pogonu vodoprivrednih objekata, upravljanju vodama i vodoprivrednim objektima, praćenju sprovođenja vodoprivrednih osnova i planova koji se donose po ovom zakonu, vršenju naučnih i istraživačkih radova i izradi vodoprivredne dokumentacije uspostavlja se i vodi vodoprivredni informacioni sistem. Vodoprivredni informacioni sistem sadrži podatke o vodoprivrednim saglasnostima, vodoprivrednim dozvolama i druge podatke od interesa za režim voda i vodoprivredu, kao i vodoprivredne katastre. Vodoprivredni informacioni sistem vodi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Član 51 Pravna lica su dužna da sve podatke od interesa za vođenje vodoprivrednog informacionog sistema dostavljaju ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. Član 52

Radi praćenja stanja i promjena na vodama obavezno se vode vodne knjige i katastri površinskih i podzemnih voda, korisnika i zagađivača voda, bujičnih tokova i erozivnih područja i vodoprivrednih objekata i postrojenja. Vodne knjige iz stava 1 ovog člana vodi organ nadležan za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole, a katastre ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede donosi bliži propis o sadržini i načinu vođenja vodne knjige i katastra iz stava 1 ovog člana. VII INSPEKCIJSKI NADZOR Član 53 Inspekcijski nadzor u oblasti vodoprivrede vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. U vršenuju poslova vodoprivredne inspekcije vodoprivredni inspektor kontroliše: 1) da li se izgradnja objekata i izvođenje drugih radova koji mogu da prouzrokuju kvalitativne i kvantitativne promjene u priorodnim ili vještački uspostavljenom režimu voda vrši u skladu sa vodoprivrednom saglasnošću; 2) vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole, dokumentaciju za odbranu od poplava, vodne knjige; katastre voda, zagađivača voda, bujičnih tokova i erozivnih područja i vodoprivrednih objekata i postrojenja; poslovne knjige i ostala dokumenta; 3) način iskorišćavanja vodoprivrednih objekata radi utvrđivanja da li je njihovo iskorišćavanje u skladu sa izdatim vodoprivrednim saglasnostima i vodopirvrednim dozvolama; 4) funkcionisanje uređaja na objektima koji su od značaja za sigurnost objekata i postrojenja; 5) režim i kvalitet voda u prirodnim i vještačkim vodotocima, jezerima, obalnom moru i podzemnim vodama; 6) funkcionisanje, ispravnost i efikasnost uređaja za prečišćavanje otpadnih voda; 7) poštovanje propisanog režima voda u pogledu obezbjeđenja garantovanog minimuma voda. Pored ovlašćenja utvrđenih Zakonom o inspekcijskoj kontroli vodoprivredni inspektor je ovlašćen i dužan da: 1) zabrani, odnosno obustavi izvođenje radova; 2) zabrani ili ograniči korišćenje voda, ispuštanje voda, otpadaka i drugog otpadnog materijala iz vodotoka do otklanjanja nedostataka; 3) zabrani korišćenje objekata i postrojenja kada utvrdi da otpadne vode koje ispuštaju sadrže opasne, odnosno otrovne materija u količinama većim od dozvoljenih, dok se količine tih materija ne smanje ispod dozvoljenih granica;

4) naredi rušenje objekata i postrojenja i uklanjanje određenih predmeta koji mogu narušavati utvrđeni režim voda; 5) naredi preduzimanje drugih mjera kojima će se otkloniti ugrožavanje utvrđenog režima voda. VIII KAZNENE ODREDBE Član 54 Pravno lice ili preduzetnik kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od pedesetostrukog do dvjestapedesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici ako: 1) izvodi radove na izgradnji ili rekonstrukciji ili uklanjanju vodoprivrednih objekata ili izgradnji ili rekonstrukciji drugih objekata ili postrojenja ili vrši druge radove bez vodoprivredne saglasnosti ili protivno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti (član 12 stav 1); 2) koristi objekte i postrojenja iz člana 15 stav 1 ovog zakona bez vodoprivredne dozvole ili protivno vodoprivrednoj dozvoli (član 15 stav 2); 3) pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prenosi bez saglasnosti organa koji je izdao dozvolu (član 15 stav 5); 4) prilikom svakog zahvatanja površinskih voda nizvodno od zahvatanja ne obezbijedi vode za potrebe garantovanog minimuma (član 23 stav 1); 6) vodu određenu za piće koristi za druge svrhe koje nepovoljno utiču na potrebnu količinu i kvalitet vode (član 23 stav 2); 7) ne obezbijedi sistematsko ispitivanje kvaliteta vode na vodozahvatima (zone neposredne zaštite) ili javnim kupalištima (član 24 stav 2); 8) preduzme neku od zabranjenih radnji iz člana 29 ovog zakona; 9) u slučaju neposredne opasnosti od zagađenja ili zagađenja vodotoka, jezera, mora ili podzemnih voda (havarije) ne preduzme potrebne mjere zaštite utvrđene planovima zaštite voda od zagađivanja (član 33); 10) preduzme neku od zabranjenih radnji iz člana 38 ovog zakona. Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od petostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici. Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od petostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici. Za prekrša iz stava 1 tač. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 10 ovog člana kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom od trostrukog do petnaestostrukog iznosa minimalne zarade u Republici. Član 55 Pravno lice ili preduzetnik kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od dvadesetostrukog do

dvjestastrukog iznosa minimalne zarade u Republici ako: 1) u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju vodoprivrednih i drugih objekata i izvođenja drugih radova ne pribavi vodoprivredne uslove (član 10 stav 1); 2) protivno vodoprivrednoj osnovi i drugim aktima donesenim u skladu sa tom osnovom ne zaštiti izvorišta i druge objekte od namjernog ili slučajnog zagađivanja ili drugih uticaja koji mogu nepovoljno djelovati na izdašnost izvorišta i na zdravstvenu ispravnost vode (član 25); 3) ne postave uređaj za mjerenje da mjere i registruju količinu otpadnih voda i podatke o tome ne dostave ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede (član 31 stav 1); 4) uređaj za prečišćavanje voda i mjerne uređaje ne održavaju u ispravnom stanju i ne obezbjeđuju njihovo redovno funkcionisanje (član 31 stav 2); 5) ne obezbijede ispitivanje kvaliteta voda koje ispuštaju u prijemnike i javnu kanalizaciju, preko preduzeća i drugih pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja (član 31 stav 3); 6) ne dostave ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede, ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine i republičkom organu nadležnom za hidrometeorološke poslove rezultate ispitivanja u rokovima određenim članom 32 stav 3 ovog zakona; 7) kao vlasnik, odnosno korisnik dijela obale primijeti, a ne prijavi nadležnom organu da je došlo do zagađivanja voda u vodotocima, jezeru ili obalnom moru (član 34); 8) kao vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ne dopusti korišćenje nekog od prava iz člana 35 ovog zakona; 9) kao vlasnik ili korisnik vodnog zemljišta, odnosno vlasnik ili korisnik vodoprivrednog objekta na obali ne izvrši neku od radnji iz člana 37 ovog zakona; 10) na zahtjev ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede ne dostavi sve podatke od interesa za vođenje vodoprivrednog informacionog sistema (član 51). Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od trostrukog do petnaestostrukog iznosa minimalne zarade u Republici. Odgovorno lice u republičkom organu nadležnom za hidrometeorološke poslove kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od trostrukog do petnaestostrukog iznosa minimalne zarade u Republici ako ne vrši sistematsko ispitivanje kvaliteta voda u vodotocima u skladu sa programom iz člana 30 stav 2 ovog zakona. Za prekršaj iz stava 1 tač. 1, 7 8 i 9 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od trostrukog do petnaestostrukog iznosa minimalne zarade u Republici. Član 56 Za prekršaje iz člana 55 stav 1 tač. 1, 6, 7 i 10 ovog zakona ovlašćeno lice naplaćuje novčanu kaznu na licu mjesta u trostrukom iznosu minimalne zarade u Republici. Član 57

Za prekršaje iz člana 54 stav 1 tačka 1 i stava 3 u vezi sa stavom 1 tačka 1 ovog zakona pravnom licu, preduzetniku ili fizičkom licu će se pored kazne izreći i zaštitna mjera oduzmanja sredstava i predmeta koji su upotrijebljeni ili namijenjeni za izvršavanje prekršaja ili su nastali ili pribavljeni prekršajem. Član 58 Privremeno oduzimanje sredstava, predmeta i proizvoda iz člana 57 ovog zakona vrše vodočuvari, vodoprivredni inspektori iradnici policije. O privremeno oduzetim sredstvima, predmetima i proizvodima lica iz stava 1 ovog člana dužna su izdati potvrdu sa tačnim naznačenjem sredstava, predmeta i proizvoda i nalog za njihovo čuvanje. O izvršenom privremenom oduzimanju sredstava, predmeta i proizvoda lica iz stava 1 ovog člana dužna su da odmah obavijeste organ nadležan za pokretanje postupka zbog učinjenog prekršaja. IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 59 Vodoprivredna osnova za teritoriju Republike donijeće se najkasnije u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Do donošenja vodoprivredne osnove, vodoprivredni uslovi, vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole izdavaće se u skladu sa postojećom dokumentacijom. Član 60 Plan zaštite voda od zagađivanja donijeće se u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Član 61 Vodoprivredne dozvole izdate za korišćenje voda i za ispuštanje zagađenih voda do dana stupanja na snagu ovog zakona sa rokom važenja na neodređeno vrijeme ili sa rokom dužim od roka iz člana 15 ovog zakona, u pogledu roka važenja, usglasiće se sa ovim zakonom u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Član 62 Vlasnici, odnosno korisnici postojećih objekata i postrojenja koji koriste vode ili ispuštaju zagađene vode ili druge opasne ili štetne materije koje zagađuju vode za koje nije izdata vodoprivredna dozvola ili je istekao rok važenja vodoprivredne dozvole utvrđen dozvolom ili aktom nadležnog organa u skladu sa članom 61 ovog zakona dužni su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno od dana donošenja akta u smislu člana 61 ovog zakona, pribaviti vodoprivrednu dozvolu. Vodoprivredna dozvola iz stava 1 ovog člana nije potrebna za seoske jazove za navodnjavanje izgrađene prije 1981. godine. Ako vlasnik, odnosno korisnik ne pribavi vodoprivrednu dozvolu u roku iz stava 1 ovog člana vodoprivredni inspektor će u smislu člana 53 stav 3 ovog zakona preduzeti mjere kojima će otkloniti

ugrožavanje, odnosno narušavanje utvrđenog režima voda. Član 63 Zahtjev za izdavanje vodoprivrednih saglasnosti i vodoprivrednih dozvola podnijeti do stupanja na snagu ovog zakona rješavaće se odredbama ovog zakona. Član 64 Bliži propisi na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Do donošenja propisa na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona ostaju na snazi: 1) Uredba o klasifikaciji i kategorizaciji voda ("Službeni list SRCG", broj 17/68); 2) Pavilnik o opasnim materijama koje se ne smiju unositi u vode ("Službeni list SFRJ", broj 3/66 i 7/66); 3) Pravilnik o načinu ispitivanja kvantitativnih i kvalitativnih promjena voda ("Službeni list SRCG", broj 19/82); 4) Pravilnik o obrascu i načinu vođenja vodne knjige ("Službeni list SRCG", broj 13/83). Član 65 Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje sa radom Republički društveni fond za vode. Sredstva, prava i obaveze Republičkog društvenog fona za vode preuzeće Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Član 66 Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o vodama ("Službeni list SRCG", br.25/81, 12/86 i 6/90) i Zakon o izdvajanju i usmjeravanju dijela dohotka elektroprivrednih organizacija udruženog rada koje koriste hidroakumulacione objekte ("Službeni list SRCG", br. 4/82 i 39/89). Član 67 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful