You are on page 1of 121

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM

KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

CBGD : TS. Vũ Minh Hùng Email : hungvm@pvu.edu.vn Website : http://www.pvu.edu.vn

Nội quy trong lớp học KT điện tử

Đúng giờ

Nội quy

Không ngủ

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

2

Phân bố điểm
Đi học đầy đủ, ý thức tốt

• 5% • 10% • 10% • 25% • 50%
3

Thực hành

Bài tập trên lớp và bài tập làm theo nhóm

Thi giữa học phần

Thi kết thúc học phần
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử

Nội dung học phần Kỹ thuật điện tử
Tuần 1
• Giới thiệu KT điện tử. Khuếch đại thuật toán

Tuần 8
• Thi giữa kỳ

Tuần 9
• Mạch logic

Tuần 15
Thực hành và tổng kết

Tuần 2
• Khuếch đại thuật toán

Tuần 7
• Mạch Logic

Tuần 10
• Mạch số

Tuần 3
• Chất bán dẫn và mạch điện tử

Tuần 6
• Khếch đại dùng Tranzitor

Tuần 11
• Phân tích và thiết kế mạch

Tuần 14
• Thực hành

Tuần 4
• Chất bán dẫn và mạch điện tử

Tuần 5
• Khuếch đại dùng Tranzitor

Tuần 12
• Phân tích và thiết kế mạch

Tuần 10-13
• Thực hành

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

4

Chương 1 (P1): Khếch đại thuật toán

I.

KĐ đảo và không đảo

II. Mạch cộng đảo và không đảo

Khuếch đại thuật toán

IV. Mạch vi phân
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử

III. Mạch tích phân
5

Chương 1: Khếch đại thuật toán Nhận dạng linh kiện điện-điện tử

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

6

Chương 1: Khếch đại thuật toán Nhận dạng linh kiện điện-điện tử

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

7

Chương 1: Khếch đại thuật toán Nhận dạng linh kiện điện-điện tử

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

8

Chương 1: Khếch đại thuật toán Nhận dạng linh kiện điện-điện tử

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

9

Chương 1: Khếch đại thuật toán Kỹ thuật điện tử giúp ích gì?

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

10

Chương 1: Khếch đại thuật toán Khuếch đại đảo

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

11

Chương 1: Khếch đại thuật toán Khuếch đại đảo

Vi mạch khuếch đại thuật toán 741
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 12

Chương 1: Khếch đại thuật toán Khuếch đại không đảo

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

13

Chương 1: Khếch đại thuật toán Khuếch đại cộng đảo

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

14

Chương 1: Khếch đại thuật toán Khuếch đại cộng không đảo

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

15

Chương 1: Khếch đại thuật toán Mạch tích phân

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

16

Chương 1: Khếch đại thuật toán Mạch vi phân

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

17

Chương 1 (P2): Khếch đại thuật toán
I

Mạch lọc tần thấp
Mạch lọc tần cao Mạch lọc thông dải Mạch lọc chắn dải
Bài giảng Kỹ thuật điện tử 18

II III

IV
TS. Vũ Minh Hùng

Chương 1 (P2): Khếch đại thuật toán Các dạng mạch lọc

Mạch lọc tần thấp

Mạch lọc tần cao

Mạch lọc thông dải

Mạch lọc chắn dải

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

19

Chương 1 (P2): Khếch đại thuật toán Tần số cắt (Cutoff Frequency)

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

20

Chương 1 (P2): Khếch đại thuật toán Tần số cắt

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

21

Chương 1 (P2): Khếch đại thuật toán Một dạng mạch lọc tần thấp

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

22

Chương 1 (P2): Khếch đại thuật toán
Ứng dụng mạch lọc tần thấp và mạch khuếch đại tín hiệu

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

23

Chương 1 (P2): Khếch đại thuật toán Mạch lọc thông cao bị động

Mạch lọc thông cao chủ động

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

24

Chương 1 (P2): Khếch đại thuật toán Mạch lọc thông dải (thông rộng)

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

25

Chương 1 (P2): Khếch đại thuật toán Ví dụ về mạch lọc thông dải (thông rộng)

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

26

Chương 1 (P2): Khếch đại thuật toán Tần số cắt của mạch lọc thông dải

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

27

Chương 1 (P2): Khếch đại thuật toán Mạch lọc thông dải (thông hẹp)

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

28

Chương 2 (P1): Chất bán dẫn và mạch ĐT

I II

• Chất bán dẫn, Linh kiện, Điốt
• Mạch chỉnh lưu • Mạch lọc • Mạch nhân đôi điện áp
Bài giảng Kỹ thuật điện tử 29

III IV
TS. Vũ Minh Hùng

Chương 2 (P1): Chất bán dẫn và mạch ĐT
2.1 Các linh kiện điện tử thông dụng

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

30

Chương 2 (P1): Chất bán dẫn và mạch ĐT
2.1 Các linh kiện điện tử thông dụng

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

31

Chương 2 (P1): Chất bán dẫn và mạch ĐT
2.1 Các linh kiện điện tử thông dụng

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

32

Chương 2 (P1): Chất bán dẫn và mạch ĐT
2.1 Các linh kiện điện tử thông dụng

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

33

Chương 2 (P1): Chất bán dẫn và mạch ĐT
2.2 Chất bán dẫn

Chất bán dẫn tinh khiết

Chất bán dẫn loại N
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử

Chất bán dẫn loại P
34

Chương 2 (P1): Chất bán dẫn và mạch ĐT
2.2 Chất bán dẫn và Điốt

Tiếp giáp P – N và Cấu tạo của Diode bán dẫn
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 35

Chương 2 (P1): Chất bán dẫn và mạch ĐT
2.2 Chất bán dẫn và Điốt
Nguyên lý hoạt động của Điốt

Đặt điện áp thuận cho diode

Phân cực ngược cho diode

Đồ thị biểu thị quan hệ điện áp-dòng điện trên diode
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 36

Chương 2 (P1): Chất bán dẫn và mạch ĐT
2.3 Mạch chỉnh lưu

Điốt và chỉnh lưu nửa sóng

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

37

Chương 2 (P1): Chất bán dẫn và mạch ĐT
2.3 Mạch chỉnh lưu

Chỉnh lưu nửa sóng dương và âm
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 38

Chương 2 (P1): Chất bán dẫn và mạch ĐT
2.3 Mạch chỉnh lưu

Đầu ra của mạch chỉnh lưu nửa sóng có nối tụ
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 39

Chương 2 (P1): Chất bán dẫn và mạch ĐT
2.3 Mạch chỉnh lưu

Mạch cầu chỉnh lưu toàn sóng
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 40

Chương 2 (P1): Chất bán dẫn và mạch ĐT
2.3 Mạch chỉnh lưu

Đầu ra của mạch chỉnh lưu
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 41

Chương 2 (P1): Chất bán dẫn và mạch ĐT
2.3 Mạch chỉnh lưu

Đầu ra của mạch chỉnh lưu toàn sóng
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 42

Chương 2 (P1): Chất bán dẫn và mạch ĐT
2.4 Ứng dụng của Điốt

Mạch báo có nguồn AC
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử

43

Chương 2 (P1): Chất bán dẫn và mạch ĐT
2.5 Mạch lọc

Chỉnh lưu kết hợp mạch lọc
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 44

Chương 2 (P1): Chất bán dẫn và mạch ĐT
2.5 Mạch lọc

Đầu ra của chỉnh lưu kết hợp mạch lọc
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 45

Chương 2 (P1): Chất bán dẫn và mạch ĐT
2.6 Mạch nhân đôi điện áp

Bộ nhân đôi điện áp tiêu biểu

Một mạch nhân đôi điện áp thực tế
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 46

Chương 2 (P2): Chất bán dẫn và mạch ĐT

I II

• Ổn áp Điốt zerne
• Tạo sóng dùng Điốt • Các lớp tiếp xúc PN tranzito • Tranzito và cách nối mạch
Bài giảng Kỹ thuật điện tử 47

III IV
TS. Vũ Minh Hùng

Chương 2 (P2): Chất bán dẫn và mạch ĐT
2.7 Ổn áp Điốt Zener
Điốt Zener:

Đặc tuyến UI của Diode Zener
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử

Cách dùng
48

Chương 2 (P2): Chất bán dẫn và mạch ĐT
2.8 Tạo sóng nhờ Điốt

Các bộ hạn chế song song cơ bản
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 49

Chương 2 (P2): Chất bán dẫn và mạch ĐT
2.8 Tạo sóng nhờ Điốt

Mạch ghim (dịch mức) và mạch hạn chế (ghim đỉnh)

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

50

Chương 2 (P2): Chất bán dẫn và mạch ĐT
2.9 Các lớp tiếp xúc PN tranzito

Tranzito thương mại

Cấu tạo của tranzito
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 51

Chương 2 (P2): Chất bán dẫn và mạch ĐT
2.9 Các lớp tiếp xúc PN tranzito

Nhận dạng tranzito
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 52

Chương 2 (P2): Chất bán dẫn và mạch ĐT
2.9 Các lớp tiếp xúc PN tranzito

Các vỏ tranzito
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 53

Chương 2 (P2): Chất bán dẫn và mạch ĐT
2.9 Các lớp tiếp xúc PN tranzito

Cấu trúc điốt của tranzito NPN

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

54

Chương 2 (P2): Chất bán dẫn và mạch ĐT
2.9 Các lớp tiếp xúc PN tranzito

Cấu trúc điốt của tranzito PNP

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

55

Chương 2 (P2): Chất bán dẫn và mạch ĐT
2.10 Cách nối tranzito

Cấp nguồn cho Tranzito
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 56

Chương 2 (P2): Chất bán dẫn và mạch ĐT
2.10 Cách nối tranzito

Nối điện trở định thiên để tranzito sẵn sàng hoạt động (khuếch đại) dù đầu vào rất nhỏ
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 57

Chương 2 (P2): Chất bán dẫn và mạch ĐT
2.10 Cách nối tranzito

Cách nối nguồn cho chế độ khuếch đại của Tranzito

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

58

Chương 2 (P2): Chất bán dẫn và mạch ĐT
2.10 Cách nối tranzito

Quan hệ giữa các dòng điện của Tranzito

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

59

Chương 3 (P1): Khuếch đại Tranzito
Giới thiệu

Mạch C chung

Khuếch đại Tranzito

Mạch B chung

Mạch E chung

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

60

Chương 3 (P1): Khuếch đại Tranzito
3.1 Giới thiệu về khuếch đại tranzito

Ba cách nối Tranzito trong thực tế
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử

61

Chương 3 (P1): Khuếch đại Tranzito
3.2 Mạch khuếch đại Tranzito kiểu E chung

Chân E là chung cho cả tín hiệu đầu vào và ra

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

62

Chương 3 (P1): Khuếch đại Tranzito
3.2 Mạch khuếch đại Tranzito kiểu E chung

Chân E là chung cho cả tín hiệu đầu vào và ra
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 63

Chương 3 (P1): Khuếch đại Tranzito
3.2 Mạch khuếch đại Tranzito kiểu E chung

Cấu trúc của mạch khuyếch đại điện áp mắc kiểu E chung
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử

64

Chương 3 (P1): Khuếch đại Tranzito
3.3 Mạch khuếch đại Tranzito kiểu C chung

Cực góp được nối chung cho cả tín hiệu vào và ra

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

65

Chương 3 (P1): Khuếch đại Tranzito
3.3 Mạch khuếch đại Tranzito kiểu C chung

Cực góp được nối chung cho cả tín hiệu vào và ra
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 66

Chương 3 (P1): Khuếch đại Tranzito
3.3 Mạch khuếch đại Tranzito kiểu C chung

Các dạng mạch khuếch đại Tranzito nối C chung
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử

67

Chương 3 (P1): Khuếch đại Tranzito
3.4 Mạch khuếch đại Tranzito kiểu B chung

Mạch khuyếch đại điện áp mắc kiểu B chung

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

68

Chương 3 (P1): Khuếch đại Tranzito
3.4 Mạch khuếch đại Tranzito kiểu B chung

Mạch khuyếch đại điện áp mắc kiểu B chung
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 69

Chương 3 (P1): Khuếch đại Tranzito
3.4 Mạch khuếch đại Tranzito kiểu B chung
Ie
PNP

Ic

RE GEN VDC

RL

Ib
VDC

Mạch tranzito PNP
NPN

RE GEN VDC

RL VDC

Ib

Mạch tranzito NPN
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 70

Chương 3 (P2): Khuếch đại Tranzito I II III • Phân cực bão hòa • Mạch ghép RC và qua tụ • Mạch ghép biến áp • Ghép trực tiếp
Bài giảng Kỹ thuật điện tử 71

IV
TS. Vũ Minh Hùng

Chương 3 (P2): Khuếch đại Tranzito
3.5 Mạch phân cực chia áp

Sơ đồ kết nối của mạch phân cực chia áp
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 72

Chương 3 (P2): Khuếch đại Tranzito
3.6 Mạch ghép tầng RC

Ho¹t ®éng dc cña m¹ch khuÕch ®¹i ghÐp RC
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 73

Chương 3 (P2): Khuếch đại Tranzito
3.7 Mạch ghép tầng qua tụ

Mạch khuyếch đại đầu từ – có hai tầng khuyếch đại được ghép với nhau qua tụ điện.
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 74

Chương 3 (P2): Khuếch đại Tranzito
3.8 Mạch ghép biến áp

Tầng Trung tần tiếng của Radio sử dụng biến áp ghép tầng
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 75

Chương 3 (P2): Khuếch đại Tranzito
3.8 Mạch ghép biến áp

M¹ch khuÕch ®¹i cùc ph¸t chung ghÐp tÇng b»ng biÕn ¸p
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 76

Chương 3 (P2): Khuếch đại Tranzito
3.8 Mạch ghép biến áp

ChÕ ®é mét chiÒu cña m¹ch khuÕch ®¹i nèi tÇng trùc tiÕp
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 77

Chương 3 (P2): Khuếch đại Tranzito
3.9 Mạch ghép trực tiếp

Mạch khuyếch đại công suất âm tần có đèn đảo pha Q1 được ghép trực tiếp với hai đèn công suất Q2 và Q3.
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 78

Chương 3 (P2): Khuếch đại Tranzito
3.9 Mạch ghép trực tiếp

M¹ch khuÕch ®¹i NPN cùc Emitter chung ghÐp tÇng trùc tiÕp víi m¹ch khuÕch ®¹i PNP cùc Emitter chung
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 79

Chương 3 (P2): Khuếch đại Tranzito
3.9 Mạch ghép trực tiếp

M¹ch khuÕch ®¹i NPN cùc Emitter chung ghÐp tÇng trùc tiÕp víi m¹ch NPN cùc Collector chung
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 80

Chương 3 (P2): Khuếch đại Tranzito
3.9 Mạch ghép trực tiếp

ChÕ ®é mét chiÒu cña m¹ch khuÕch ®¹i nèi tÇng trùc tiÕp
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 81

Chương 4(P1): Mạch Logic
Các tính chất của mạch logic

Các cổng logic cơ bản

1
Bài tập rút gọn biểu thức logic

2 3
Các phép biến đổi mạch logic

4

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

82

Chương 4(P1): Mạch Logic
3.1 Các cổng logic cơ bản

Các phép tính với logic 0 và 1

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

83

Chương 4(P1): Mạch Logic
3.1 Các cổng logic cơ bản

Các cổng logic AND và NAND
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 84

Chương 4(P1): Mạch Logic
3.1 Các cổng logic cơ bản

Các cổng logic OR và NOR
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 85

Chương 4(P1): Mạch Logic
3.1 Các cổng logic cơ bản

Các cổng logic XOR
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 86

Chương 4(P1): Mạch Logic
3.1 Các cổng logic cơ bản

Các cổng logic XOR/XNOR
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 87

Chương 4(P1): Mạch Logic
3.2 Các tính chất của biểu thức logic
Tính giao hoán

Tính phối hợp

Tính phân phối

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

88

Chương 4(P1): Mạch Logic
3.3 Biến đổi mạch logic

Một số biến đổi cổng logic
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 89

Chương 4(P1): Mạch Logic
3.3 Biến đổi mạch logic

Sự chuyển đổi giữa các cổng logic
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 90

Chương 4(P1): Mạch Logic
3.3 Biến đổi mạch logic

Sự chuyển đổi giữa các cổng logic
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 91

Chương 4(P1): Mạch Logic
3.3 Biến đổi mạch logic

Sự chuyển đổi giữa các cổng logic
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 92

Chương 4(P1): Mạch Logic
3.4 Bài tập rút gọn biểu thức logic
Rút gọn các biểu thức logic sau

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

93

Chương 4(P1): Mạch Logic
3.4 Bài tập rút gọn biểu thức logic
Rút gọn các biểu thức logic sau

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

94

Chương 4(P2): Mạch Logic I • Thiết kế mạch logic với hàm đầu ra II • Thiết kế mạch logic với bảng sự thật III • Mạch Flip Flop IV
• Mạch Flip Flop loại D
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 95

Chương 4(P1): Mạch Logic
3.5 Thiết kế mạch logic biết hàm đầu ra

Thực hiện mạch từ một biểu thức logic

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

96

Chương 4(P1): Mạch Logic
3.5 Thiết kế mạch logic biết hàm đầu ra

Thực hiện mạch từ một biểu thức logic

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

97

Chương 4(P1): Mạch Logic
3.6 Thiết kế mạch logic với bảng sự thật

Sự chuyển đổi giữa các cổng logic

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

98

Chương 4(P2): Mạch Logic
3.7 Mạch Flip Flop

Cæng NAND vµ cæng OR ngâ vµo ®¶o

Cấu hình Flip Flop
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 99

Chương 4(P2): Mạch Logic
3.7 Mạch Flip Flop

Flip-flop set/reset
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 100

Chương 4(P2): Mạch Logic
3.7 Mạch Flip Flop

Mạch Flip Flop trạng thái Reset
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 101

Chương 4(P2): Mạch Logic
3.7 Mạch Flip Flop

Bảng sự thật Chốt NAND có thêm xung đồng hồ

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

102

Chương 4(P2): Mạch Logic
3.8 Mạch Flip Flop loại D

Flip Flop loại D
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 103

Chương 4(P2): Mạch Logic
3.8 Mạch Flip Flop loại D

Flip Flop loại D

Trạng thái của Flip Flop loại D
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 104

Chương 5: Mạch số

1 4
TS. Vũ Minh Hùng

Bộ đếm

Bộ biến đổi A/D, D/A

2 3

Bộ cộng

Bộ so sánh

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

105

Chương 5: Mạch số
5.1 Bộ đếm
Bộ đếm Ripple 4 bit đồng bộ

Mã nhị phân và chuyển đổi bộ đếm
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 106

Chương 5: Mạch số
2. Mạch cộng

Mạch cộng nửa (Half-adder)

Cấu trúc mạch cộng nửa
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 107

Chương 5: Mạch số
2. Mạch cộng

Mạch cộng đủ (Full-adder)

Cấu trúc mạch cộng đủ
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 108

Chương 5: Mạch số
5.3 Mạch so sánh

Cấu trúc mạch so sánh
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 109

Chương 5: Mạch số
5.4 Mạch biến đổi A/D

Lấy mẫu tín hiệu đầu vào
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 110

Chương 5: Mạch số
5.4 Mạch biến đổi A/D

Analog và digital của hàm sin

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

111

Chương 5: Mạch số
5.4 Mạch biến đổi A/D

Mạch biến đổi ADC
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 112

Chương 5: Mạch số
5.4 Mạch biến đổi A/D

Sơ đồ một mạch biến đổi ADC
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 113

Chương 5: Mạch số
5.4 Mạch biến đổi A/D

Quan hệ giữa đầu vào và ra của mạch biến đổi ADC
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 114

Chương 5: Mạch số
5.4 Mạch biến đổi D/A

Mạch biến đổi DAC

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

115

Chương 6: Phân tích và thiết kế mạch ĐT
1. Quy trình

4. Ứng dụng

Phân tích & thiết kế

2. Phần mềm

3. Phần cứng
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 116

Thực hành Kỹ thuật điện tử
Chương 1 Chương 5 Chương 2

Thực hành

Chương 4
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử

Chương 3
117

Thi giữa học phần • Thi trắc nghiệm trên máy tính • Đề thi có 30 câu/60 phút • Mỗi câu có 5 phương án • Chiếm 25% tổng điểm
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 118

Thi kết thúc học phần • Thi trắc nghiệm trên máy tính • Đề thi có 30 câu/60 phút • Mỗi câu có 5 phương án • Chiếm 50% tổng điểm
TS. Vũ Minh Hùng Bài giảng Kỹ thuật điện tử 119

Tài liệu tham khảo
Giáo trình chính: [1] Kỹ thuật điện tử, Đỗ Xuân Thụ, NXB Giáo dục Việt nam 2009. [2] Bài giảng (dạng PPT) Kỹ thuật điện tử, TS. Vũ Minh Hùng, Đại Học Dầu Khí Việt Nam.

Tài liệu tham khảo:

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

120

Kết thúc

THANK YOU

TS. Vũ Minh Hùng

Bài giảng Kỹ thuật điện tử

121