50

MALI OGLASI
OGLAS O DRUGOJ PRODAJI IMOVINE STE^AJNOG DU@NIKA
IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovi}i - u ste~aju putem usmenog javnog nadmetanja

~etvrtak, 20. februar/velja~a 2014.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 99. stav 2. i ~lana 101. Zakona o ste~ajnom postupku (»Slu`bene novine Federacije BiH«, broj: 29/03, 32/04), Odluke Odbora povjerilaca broj: OP-IV1/14 od 18.2.2014. godine, ste~ajni upravnik IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovi}i - u ste~aju objavljuje:

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM trosoban stan u Banjaluci, Centar, I sprat za sli~an u Sarajevu. Mob. 062/425-886. 8064 STAN u Dobrinji 77m2, fizicki 81m2, mjenjam za manji do 50m2, u Dobrinji uz doplatu. Mob. 064/420-5099 i 033/451669.sms STAN dvosoban, 57m2 mijenjam za manji do 40m2 ili prodajem, 1.300KM/m2. Mob. 062/812-037.k MOSTAR Trebinje useljiva dvojna ku}a 1/1 mo`e i za manju sa placom.Tel.061/301-772.k SARAJEVO - Zagreb, stan u centru Sarajeva, za trosoban u centru Zagreba, na potezu tramvaja. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k TROSOBAN 70m2 u centru za dvosoban na Grbavici, uz doplatu. Tel. 236374.k

NA BA[^AR[IJI kod Islamskog fakulteta izdajem ekstra sobu studentu ili samcu. Tel. 061/295-104.k IZDAJEM dvosoban stan 60m2, [oping Grbavica,lijepo opremljen, i namje{ten. Tel. 061/224-597 i 033/558-820.k IZDAJEM jednoiposoban stan na Mejta{u, 2 sprat sa balkonom, renoviran, cen. grijanje. Mob. 061/890-178.k ILID@A, Pejton, dvoiposoban stan 60m2, prazan, 300 KM. Mob. 063/035-710.k IZNAJMLJUJEM samcima ve}i jednosoban stan luksuzno opremljen, centar, na du`i period.Mob. 061/320-843.k IZDAJEM stan, ^obanija, 1 sprat, polunamje{ten, 52m2, 400 KM. Mob. 063/034-355.k IZDAJEM poslovni prostor za prodaju prehrane 40m2 250KM. Tel: 061/358772.k IZNAJMLJUJEM namje{tenu garsonjeru na Dobrinji 3.Tel. 062/760-319.k IZDAJEM komforan dvosoban stan, cen. grijanjem blizina med. gra|. arh. i stomatolo{kog fakulteta. Mob. 061/376622.k IZDAJEM jednosoban stan, cen. grijanje, kab. i internet. Mob. 061/867-031.k IZDAJEM prazan jednosoban stan, u novogradnji. Mob. 061/926-179.k IZDAJEM dvosoban stan, blizu medicine, gra|. cen. grij. internet. Tel. 443-743.k IZDAJEM garsonjeru konfornu namje{tenu. Tel. 061/869-396.k IZDAJEM ku}u namje{tena ul. 1/1 runt, centar.Tel. 061/869-396.k IZDAJEM garsonjeru, pogodnu za `enske osobe, poseban ulaz, posebno struja. Tel. 242-378, 062/277-872.k IZNAJMLJUJEM stan, ul. Zuke D`umhura br. 12, Ko{evsko brdo. Mob. 061/312-899.k TROSOBAN stan u Tibri, djelimi~no opremljen, fiksno 350 KM+re`ije. Mob. 061/801-737.k IZDAJEM manji jednosoban namje{ten stan, privatna ku}a, strogi centar. Mob. 061/904-465.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, u Hrasnom. Tel. 655-264, 062/502-927.k IZDAJEM 2 pos. prostora, zgrada Papagajka 40m2 i 20m2, za sve namjene i kafi}. Tel. 535-165, 061/141-676.k IZDAJEM namje{ten stan privatna ku}a. Tel. 442-219.k IZDAJEM namje{tenu sobu sa centralnim grijanjem, ul. A.B. [imi}a br. 5. Tel. 033/523-661.k IZDAJEM dvosobni namje{tan stan studenticama, kod Medicinskog fakulteta. Tel. 033/213-958.k IZDAJEM jednokrevetnu sobu samcima na Stupu, cijena 180 KM, re`ije ura~unate. Tel: 033/452-995.k IZDAJEM dvosoban stan, studenticama, u blizini Medicinskog fakulteta. Tel. 213-958.k IZNAJMLJUJEM namje{ten stan u centru strancu ili zaposlenom br.paru. Tel: 062/169-663.k POVOLJNO izdajem namje{tenu sobu, strogi Centar blizu Pravnog faku. Tel: 033/201-477.k IZDAJEM poslovni prostor 25m2 kod op}ine Stari grad sa mogu~no{}u opremanja za frizersko - manikirski salon. Mob. 061/563-292.k IZDAJEM pos. prostor 29,11m2, stambena-pslovnim kompleks, mogu}nost na du`i period. Tel. 621-119, 062/006319.k IZDAJEM poslovni prostor 20m2, u Aerodromskom naselju. Mob. 061/701753.k SALONSKI stan 100m2, u centru, Titova, renoviran i namje{ten, 2. sprat, 1000 KM. Mob. 063/035-710.k IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu, blizina studentskog kampusa, centralno grijanje, kablovska TV. Tel. 033/652-293.k IZDAJEM sobu studentu naselje Nova Breka kod bolnice Ko{evo. Tel. 033/443282 ili 062/147-525.k

Prodaja nepokretne imovine }e se izvr{iti 7.3.2014.godine u prostorijama ste~ajnog du`nika, sala “CIR” sa po~etkom u 11 sati. I. PREDMET PRODAJE LOT 1 - EKONOMSKO-TEHNOLO[KA CJELINA PROIZVODNJA FURNIRA, PARKETA I NAMJE[TAJA Po~etna cijena: 20.000.000,00 KM Rbr. 1. DC Furnirnica Parcele PL K^ Objekti Ekonomsko Ukupno m2 dvori{te m2 m2 13.559 178 201 218 370 834 15.360 25.838 361 384 401 760 834 28.578

Gr.objek. CIR Gr.objek. Krivajakomerc Gr.objek.Finansije Gr.objek. Zajed.slu`be I Gr.objek. Zajed.slu`beII Gr.objek. Zajed.slu`. III Gr.objek.salon namje{t. Gr.objek.glavna portir. Infrastruk. i vanjsk.ure|. Ma{ine i oprema

640 1.980 1.687,50 356,3 55 229,5 207 101 3.854,60

LOT 2. TEHNI^KO-TEHNOLO[KA CJELINA TVORNICA STOLICA Po~etna cijena: 2.500.000,00 KM Rbr. 2. DC Tvornica stolica Parcele PL K^ Objekti Ekonomsko Ukupno m2 dvori{te m2 m2 8.202 21.205

1106 321/10 12.279 681/2 183 681/3 183 681/4 183 681/5 390 681/6 13.218 Gr.objek. gl. proiz. hale 4.399 Proiz. - skladi{.hala 2.380 Objekat uprave 672 Salon namje{taja 390 Infrastruk. i vanjsk.ure|. 9.059 Ma{ine i oprema 2. Namje{taj IV Parcele

1106 321/9 13.003

Gl. proizvodna hala Gra|.objekti uslu`ni Otvoreno skladi{te Infrastruk. i vanjsk.ure|. Ma{ine i oprema

13.080 91 300 1.710

0 0 0 0

13080 91 300 1710

LOT 3. TEHNI^KO-TEHNOLO[KA CJELINA NAMJE[TAJ I 8.317 1.550 9.867 23.917 1.550 25.467 Po~etna cijena: 2.800.000,00 KM Rbr. 1. DC Namje{taj I Parcele PL K^ Objekti Ekonomsko Ukupno m2 dvori{te m2 m2 9.544 1934 11.478 0 0 0 0 0 0 17.806 2340 20.146 7834 976,5 714 203,5 203,5 6495

POTRA@NJA
POTREBAN stan jednosoban dvosoban, prazan namje{ten na du`i period. Tel. 061/925-649.k POTREBNI stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati. Tel. 061/360-084.k POTREBNO vi{e stanova u Vogo{}i, za poznate klijente. Mob. 061/579-493.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u op{tini Vogo{}a. Mob. 066/457-628.k TRA@IM za iznajmiti namje{tenu garsonjeru, na potezu Pofali}i-^engi} Vila. Mob: 063/789-212.k POTREBNO vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214306.k

1106 321/17 15.600 321/18 15.600 Gr.objek. gl. proiz hale 15.050 Su{are I 462 Su{are II 491 Uslu`ni objekat 88 Ambulanta 130 Infrastruk. i vanjsk.ure|. 6.223 Ma{ine i oprema 3. Namje{taj V Parcele

1106 321/14 7.850 321/15 321/16 1.850 9.700 Gr.objek. gl. proiz hale 7.850 Su{are I 1.850 Infrastruk. i vanjsk.ure|. 4.936 Ma{ine i oprema 4. Pilana Parcele

3.446 853 4.390 8.689

11.296 853 6.240 18.389 2.

1106 1295/1 8.262 1295/11 406 8.668 Gl. proizvodna hala 7.834 Skladi{na hala 977 Radionice i sanitarije 714 Magacin 1 203,5 Magacin 2 203,5 Infrastruk. i vanjsk.ure|. 6.495 Ma{ine i oprema Restoran TMK Parcele

1106 1295/9

504 504 806 136

136 136 0 0

640 640 806 136

1106 321/1 6.750 321/25 321/11 321/5 792 6.750 Gr.objek.gateriidecim. 5.280 Objekat odr`avanja 160 Uprava pilane 1.152 Gr.objek.decim.uizgr. 5.061 Uslu`ni objekat 91 Gr.objek.skladi{.piljev. 686 Gr.objek.otvor. nastre{. 4.392 Skladi{.hala 2 333 Restoran Pilana 792 Infrastruk. i vanjsk.ure|. 48.223 Infrast. i v.ure|.restoran 488 Skladi{ne hale 1.196 Ma{ine i oprema 5. Energetika i odr`avanje Parcele 1106 321/19 321/20 295 321/21 3.420 321/22 321/23 321/24 681/1 910 4.625 Gr.objek.energetika 2.902 Gr.objek.skladi{.piljev. 1.095 Gr.objek.radionice I 392 Gr.objek.magacin I 126 Gr.obj.ABbazenPpvode 290 Uprava energetike 295 Gr.objek.skladi{te 910 Gr.objek. AB deponija 1.855 Gr.objek.ABdimnjak Gr.objek.prodaj.salon 173 Infrastruk. i vanjsk.ure|. Ma{ine i oprema Parketara Parcele 1106 321/7 Gl.proiz.hala Gr.objek. su{are Gr.objek. su{areiuslu`. Gr.objek.su{are u izgr. Gr.objek.otvor. nastre{. Infrastruk. i vanjsk.ure|. Ma{ine i oprema Upravne zgrade Parcele

29.237 28.782 540 2438 58.559

35.987 28.782 540 3230 65.309

Restoran TMK Infrastruktura ivanj.ure|. Ma{ine i oprema

POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k POTREBAN prazan jednosoban stan na ~uvanje uz pla}anje re`ija Alipa{ina D`id`ikovac Mejta{. Tel. 063/931-407.k

LOT 4. TEHNI^KO-TEHNOLO[KA CJELINA HOTEL “KRISTAL” Po~etna cijena: 2.700.000,00 KM Rbr. 1. DC PL K^ Objekti Ekonomsko Ukupno m2 dvori{te m2 m2 4.662 6.592

Kristal Parcela 1106 672/2 1.930 Objekat hotela Kristal 4.454,3 Infrastruk. i vanjsk.ure|. Ma{ine i oprema

PONUDA
OPREMLJEN biro sa antreom i ~ajnom kuhinjom, blizu stanice, 30m2, ventilacija, centralno, 650KM. Mob. 061/170461. 8380 IZDAJEM luksuzno opremljen stan strancima Centar ul. Rizaha [teti}a. Tel.061/160-609. 9339 IZDAJEM jednoiposoban stan na Mejta{u, 2 sprat sa balkonom, renoviran, centralno grijanje, ul. Nikole Ka{ikovi}a. Mob. 061/890-178. 9466 IZDAJEM lijepo namje{ten stan stranim dr`avljanima u Ned`ari}ima. Mob. 061/221-706.sms IZDAJEM dvosoban, kompletno opremljen stan, D. Malta, studenticama ili uposlenim `enama, 350KM + re`ije. Mob. 061/188-091.sms IZDAJEM apartman od 37m2, na 1. spratu blizu OHR-a. Mob. 061/550022.sms IZDAJEM namje{ten trosoban stan, grijanje, Sokolovi} kolonija. Mob. 062/093-924.sms IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u zgradi, na Otoci. Mob. 061/233-078.k IZDAJEM sobu studentu kod Medecinskog fakulteta upotreba kuhinje i kupatila.Tel. 033/214-835.k IZDAJEM kvalitetnu gara`u ul. Emerika Bluma br3 pored zgrade OHR-a. Tel. 062/907-336.k IZDAJEM gasonjeru na Ba{~ar{iji sa 2 le`aja, poseban ulaz.Tel. 060/323-5038.k ISTO^NO Sarajevo - Lukavica kod SIPE, izdajem skladi{te ili prodajem. Tel. 033/647-462 i 060/321-1237.k GRBAVICA kod [opinga, 55m2, extra namje{ten, eta`no grijanje, II sprat. Mob. 063/697-773.k

USLOVI PRODAJE 1. 2. 2.220 117 4.908 2.765 450 885 1.616 12.961 2.220 412 8.328 2.765 450 885 2.526 17.586 3. 4. 5. Navedena nepokretna imovina prodaje se kao cjelina, kako je navedena u oglasu, u fizi~kom stanju na dan prodaje. Usmeno javno nadmetanje odr`at }e se i ako na njemu u~estvuje samo jedan u~esnik koji ispunjava ostale Zakonom propisane uslove. Pravo u~e{}a u nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica. Navedena cijena }e biti po~etna cijena nadmetanja. Cijena postignuta na javnom nadmetanju je cijena bez PDV-a, te pla}anje PDV-a za stavke koje podlije`u pla}anja istog na osnovu Zakona o PDV-u snosit }e kupac. Pove}anje cijene u toku javnog nadmetanja je najmanje 5.000,00 KM. Na javnom nadmetanju mogu u~estvovati kupci koji izvr{e polog nov~anih sredstava u visini od 10% od po~etne prodajne cijene za svaki lot za koji se natje~u, a najvi{e 10.000,00 KM po svakom lotu i na uplatnici navedenu za koji lot se nadme}u. Uplatu izvr{iti na ra~un ste~ajnog du`nika broj:141-306-53200041-52, Banka: Bosna Bank International d.d. Sarajevo. Ponu|a~ima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog ili tre}eg najboljeg ponu|a~a, polo`eni novac }e se vratiti u roku od 5 dana od dana okon~anja javnog nadmetanja. Sve poreze i ostale tro{kove prenosa vlasni{tva snosi kupac, kao i pla}anje PDV-a. Imovina se prodaje po principu “vi|eno-kupljeno” te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu ne}e uva`avati. Najpovoljniji ponu|a~ je du`an uplatiti cjelokupni iznos za kupljenu imovinu u roku od 30 dana ra~unaju}i od dana prodaje. Ako najpovoljniji ponu|a~ ne uplati ukupnu cijenu iz licitirane imovine u nazna~enom roku, smatra se da je odustao, te gubi pravo na povrat garancije depozita, a kupcem se progla{ava slijede}i najpovoljniji ponu|a~ koji je u~estvovao u postupku prodaje. Ako ni drugi po redu najbolji ponu|a~ ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku, gubi pravo na povrat u~e{}a - depozita i za kupca se progla{ava tre}i po redu najbolji ponu|a~. Uplatnicu sa naznakom imovine za ~iju kupnju u~estvuje, ponu|a~ }e dostaviti najkasnije 10 minuta prije po~etka javnog nadmetanja. Prodavac mo`e odustati od prodaje imovine sve do zaklju~enja javnog nadmetanja. Imovina koja je predmet prodaje mo`e se pogledati i dobiti sve informacije svaki radnim danom u vremenu od 7 do 15.30 sati u sjedi{tu ste~ajnog du`nika na telefon broj: +387 32 877 874. Ste~ajni upravnik Muharem Hozi}, dipl. ecc.

6. 7.

8. 9.

10. 11. 12. 12.799 16.880 13.

6.

4.081 2.603 1.156 476 3.201 1.500 7.517

14. 15.

7.

1106 675/1 675/2 321/3

Gr.objek.direkcija Vila

306 320 2.140 2.766 1.071

5.727 5.286 11.013

6.033 320 7.426 13.779

16.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 20. februar/velja~a 2014.
PRODAJA
KO[EVSKO brdo, ul. Bra}e Begi}a, I sprat, trosoban 73m2, centralno grijanje, Skenderija, I sprat, ~etvoprosoban 115m2, dvije vrste grijanja, cijena po dogovoru. Mob. 061/893-105. 9223 PRODAJEM stan 40m2, sprat 2, lift, kod Kuvajtske d`amije, ^. Vila, od tramvajske stanice 100 m, cjena 70.000KM ili mjenjam za Travnik. Mob. 062/752598.sms PRODAJEM stan 58m2, Azize [a}irbegovi} III sprat, 3 lifta prazan uknji`en sa 2 lo|e.Tel: 061/208-588 i 033/640-766.k RAKOVICA prodajem zemlji{te (za sve namjene) 2.500m2 struja, voda, cijena 20KMm2.Tel. 033/534-179.k PRODAJEM stan 63m2 ul. Grbavi~ka VI sprt c.g.dva lifta. Tel: 0038132333071 i 064/485-1649 e-mail:senjevac@googlemailcom.k PRODAJEM ku}u sa oku}nicom Sok. kolonija Ilid`a. Tel: 061/219-863.k PRODAJEM stan 82m2 na Mejta{u, ^ekalu{a, I sprat, povoljno. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 57m2 na ^. Vili kod okretaljke za tramvaj. Tel. 062/352718.k PRODAJEM stan 51m2 u Alipa{inoj kod kinoteke, dvosoban, dvostrano ohgrjentisan. Tel. 062/352-718.k PRODAJEM stan u Hrasnom 58m2 kod Palme, III sprat. Tel. 065/021-556.k PRODAJEM stan 36m2 u Hrasnom, trg heroja u exstra stanju, ima malu spava}u spbu, 56.000KM. Tel. 065/021-556.k PRODAJEM stan 53m2 na Grbavici kod [opinga, II sprat. Tel. 065/352-718.k PRODAJEM stan 83m2 na ^obaniji kod d`amije, I sprat. Tel. 065/021-556.k PRODAJEM stan Ko{evsko brdo Novi prozori,blindirano vrata. Tel. 061/927769.k PRODAJEM ku}u 1+s dva trosoban stana dvije gara`e.Tel. 062/439-329. i 061/437-719.k PRODAJEM dvosoban stan 59m2 ul.Bosanska 4m. C faza.Tel. 033/212-727 061/303-992.k PRODAJEM stan 30m2 na Ko{evskom brdu Centar, renovirano prvi sprat.Tel: 060/348-9004 poslije 16.h. PRODAJEM dvosoban stan 48m2 na Skenderiji kod likovne akademije, II sprat. Tel. 062/352-718.k DOBRINJA dobro projektovan jednosoban stan. Tel. 061/402-784.k GRBAVICA stan 60m2 ~etvrti sprat bez lifta 105.000KM.Tel. 062/649-370.k KO[EVO 63m2 dvoiposoba ~etvrti sprat Asima Ferhatovi}a. Tel. 062/649-370.k PRODAJEM zemlji{te u Faleti}ima. Mob. 061/212-100.k PRODAJEM gara`u, ul. Kranj~evi}eva, vl. 1/1, grunt, povoljno. Mob. 061/869396.k PRODAJEM ili iznajmljujem gara`u u Aerodromskom naselju. Tel. 060/3251430.k PRODAJEM devastiranu ku}u u Gladnom polju. Tel. 061/299-627.k POVOLJNO prodajem 16 dunuma gra|evinskog zemlji{ta Gladno Polje op{tina Ilid`a. Tel:061/299-627.k ALIPA[INO polje, Geteova, 5 sprat, 54m2, 85.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM zemlju u ^avarinama kod Sokoca, 60 dunuma za 20 hiljada maraka. Mob. 061/351-899, Zora.k KO[EVSKO brdo, M. Had`ijahi}a, 34m2 (fizi~ki 39m2), izvorno stanje, 62.000 KM. Mob. 062/383-064.k POVOLJNO prodajem devastiranu ku}u 1500m2 oku}nice. Tel. 061/299-627.k PRODAJEM jednosoban stan, 45m2, mejta{ - Centar. Mob. 061/243-923.k ALIPA[INO polje, 3 sprat, Trg Zavnobiha, 79m2, izvorno stanje, 103.000 KM. Mob. 062/383-064.k ALIPA[INO polje, Bosanska, 9 sprat, 56m2, 85.000 KM. Mob. 062/383-064.k MOJMILO 55m2, Centar 69, 86, 96m2, Vele{i}i 169m2 sa gara`om, grbavica 109m2, Isto~no Sarajevo 71, 48, 43m3. www.nerasbih.com. Tel. 063/142-814.k PRODAJEM povoljno stanove: Aneks 40m2, Hrasno 53 i 57m2, Novo Saraj. 44m2, Stari Grad 70m2. www.nerasbih.com. Tel. 061/375-787.k PRODAJEM devastiranu ku}u u Gladnom polju. Tel. 061/299-627.k POVOLJNO prodajem 16 dunuma gra|evinskog zemlji{ta Gladno Polje Op{tina Ilid`a. Tel. 061/299-627.k STAN 111m2+gara`a 13m2, Kaptol, 400.000 KM. Mob. 065/819-136.k KU]A na Vracama, ul. Gornje Vakufska na 4 eta`e+600m2 oku}nice, 120.000 KM. Mob. 063/034-355.k OTOKA, 2 sprat, 35m2, 60.000 KM. Mob. 062/619-361.k STARI Grad, A. [ahinagi}a, 44m2, 1 sprat, gara`a u dvori{tu, 105.000 KM. Mob. 061/702-881.k PRODAJEM ku}u u Gornjim Vele{i}ima. Mob. 061/211-508.k POVOLJNO prodajem devastiranu ku}u p+s+p+gara`a 1500m2 oku}ice ogra|eno betonskom ogradom. Tel.061/299-627.k PRODAJEM ili izdajem poslovni prostor u Vogo{~i ul. S. Blagov~anina 41m2 26m2 preko puta hotel Sunce. Mob. 061/132-220.k GRBAVICA troiposoban stan 85m2 renoviran sa gara`om. Tel.033/617-742.k DOBRINJA V, Trg grada Prato, 67m2, (fizi~ki 77m2), renoviran, 7 sprat, 95.000 KM. Mob. 062/383-064.k HRASNO, P. Ribar, prizemlje, 53m2, potrebna adaptacija, 80.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM ~etverosoban stan ili mjenjam za jednosoban uz doplatu M. Mustafe Ba{eskije br. 3. Mob. 061/252663.k PRODAJEM stan u centru, prizemlje, 87m2, pogodan za poslovni prostor, dvori{te 50m2. Tel. 033/201-096 od 17 do 21 sati.k POVOLJNO prodajem devastiranu ku}u p+s+p+gara`a+1500m2 soku}nice ogra|eno betonskom ogradom. Tel. 061/299-627.k PRAZAN dvosoban stan na ^. Vili Fetaha Be}irbegovi}a 6 kat 62m2 eta`no. Tel. 066/861-737.k PRODAJEM ku}u u centru Zavidovi}a mo`e zamjena za Be~ inf. Tel: 063/ 340766.k GRBAVICA, troiposoban stan, 85m2, renoviran sa gara`om. Mob. 061/964-797 i 033/617-742.k HRASNO, Trg heroja sarajevo, prodajem stan 60m2. Tel. 033/647-462 i 060/321-1237.k ISTO^NO Sarajevo - lukavica kod SIPE, prodajem zemlju sa manjom ku}om. Tel. 033/647-462 i 060/321-1237.k BA[^AR[IJA, prodajem ku}u. Mob. 061/199-845 i 665-966.k BREKA, prodajem stan, III sprat, 70m2, ul. Ismeta Mujezinovi}a, pogled na Ko{evo stadion. Mob. 065/190-324.k PRODAJEM devastiranu ku}u u Gladnom polju. Tel. 061/299-697.k PRODAJEM vikendicu u Resniku-Pazari}, 1/1, 750m2 zemlje, struja, voda, pored glavnog puta. Tel. 061/224-704.k STAN na Dobrinji ul. Trg Sarajevske Olimpijade 4 spr. adaptiran 56m2=95,000KM. Tel. 063/934-355.k HITNO potrebna tri stana sa dvije spava}e S.grad do Grbavice do 500km na min 2 god za uposlene klijente. Tel: 062/744-892. ILID@A, prodajem eta`ni stan sa gara`om, 78m2, kompletno renoviran. Mob. 061/579-459 ili 062/762-620.k STAN Kova~i}i 54m2 prizemlje dvosobni i 88.000KM. Tel:063/732-450.k SARAJEVO, Centar, 19. dunuma, 3 devastiorana objekta, infrastrukturas, cijena 50.000KM za dunum. Mob. 065/511124.k SARAJEVO, Centar, stan 110m2, I sprat, 2 eta`e, 2 banje, 2 lo|e, cijena 250.000KM. Tel. 065/511-124.k PRODAJEM ~etvorosban stan na Alipa{inom polju. Tel. 00385922444241.k PRODAJEM dvosoban stan, C faza Alipa{ino polje, ul. Bosanska br. 1, 59m2 po 1.200KM/m2. Mob. 062/215-030 ili 061/235-257. VLA[I], apartman, nov, 40m2, namje{ten, uz ski stazu. Mob. 061/102-275.k PRODAJEM gara`u, ista se nalazi ispod stalnog objekta u radni~koj ulici Kova~i}i veli~ina je 15m2. Tel. 033/444-240. i 066/341-700.k PRODAJEM 2 dunuma zemlje pogodna za sve put, voda, struja. Tel. 063/717-908. ili 033/214-151.k PRODAJEM 1800m2 zemlje kod Had`i}a sve pogodnosti. Tel. 063/717-908 i 033/214-151.k PRODAJEM I sprat dobre ku}e, odvojen ulaz, 65m2 + velika avlija, po~etak Vrbanju{e - Stari grad, pripremljena adaptacija. Mob. 061/131-727.k ALIPA[IN most blizu @I[.a ku}a tri eta`e 250m2 tri stana podru. Tel. 065/061966.k PRODAJEM vikendicu, Gornje Vlakovo, 20 km od Sarajeva, dobar asvaltni put do imanja, 40m2, oku}nice 1.450m2, vof}njak, prostor za igru, parking, 2 zidane {upe, podrum, kroz imanje prolazi mali potok. Mob. 061/276-496.k DOLAC Malta, Envera [ehovi}a, 1 kat, ju`no orjentisan, 60m/2, preure|en, sa dvije spava}e sobe. Mob: 063/180-283.k PRODAJEM 700m2 gra|evinskog zemlji{ta u Ned`ari}ima ulica Branislava Nu{i}a 46. Tel. 061/191-521. i 033/202911.k PRODAJEM vikendicu na Vla{i}u i trosoban stan u centru Zenice. Tel: 061/528-032.k PRODAJEM trosoban konforan stan sa tri terase, strogi centar, c.g, lift, I sprat ili mijenjam za sli~an u Beogradu. Tel. 00381 112189361.k PRODAJEM ku}u na Kromolju. Mob. 062/591-105.k PRODAJEM vikendicu na Vla{i}u i trosoban stan u centru Zenice. Mob. 061/528-032.k PRODAJEM zemlji{te u Faleti}ima 2 duluma. Mob: 062/143-523.k PRODAJEM jednosoban stana od po 36m2 u istoj zgradi i na istom spratu na Trgu heroja ili mijenjam za odgovaraju}i ve}i. Tel. 061/337-764. i 063/884-587.k PRODAJEM stan 72m2 ul. Muse ]azima ]ati}a. Tel. 033/458-700 i mob:061/906-641.k EKSTRA povoljno - ku}a i 1,5 dunum zemlje u Bla`uju, papiri uredni, cijena 65.000 KM. Mob. 061/913-140.k TOPAL Osman Pa{e 66m2 1. sprat, kancelarijski prostor. 700KM. PRODAJEM se stan Ilid`a- Pejton 61m2 cijena povoljna. Tel. 061/284-875.k STAMBENO poslovni prostor dim. 12x8 parking 422m2 novogradnja Ilid`a. Mob:061/552-542.k VI[E gra|. placeva na podru~ju grada od 500m2 Tel. 061/299.-911.k PRODAJEM ku}u hitno, prizemlje+sprat+potkrovlje+ba{ta 350m2, urbanisti~ka+gra|evinska dozvola, voda, struja, 29.000 eura. Abdurahmana Muharemije br. 76, naselje Bare.k PRODAJEM vikend ku}u sa oku}nicom oko 1800m2 gara`om, potokom priklju~cima. Tel. 543-043.k PRODAJEM stan 82m2, Kralja Tvrtka, I sprat 150.000 KM pogodan za poslovni prostor. Tel. 063/025-896.k PRODAJEM trosoban stan sa 2 balkona, ekstra lokacija, pogodan za sve namjene. Tel. 070/203-976.k PRODAJEM stan 66m2, veoma povoljno, Ul. Avde Jabu~ice, mo`e i zamjena za Trebinje, bez posrednika. Tel. 033/810572, 061/438-855.k PRODAJEM dvosoban stan 53m2 sa centralnim grijanjem, Otoka, Grada~a~ka. Tel. 061/319-540.k PIONIRSKA dolina, novogradnja, 69m2+parking, trosoban. Tel. 033/222508.k CENTAR 82m2, 115m2, 77m2. Mob. 063/157-832.k TRI dunuma zemlji{ta na Poljinama za ku}u na najatraktivnoj lokaciji. Tel: 061/141-548.k BJELAVE, kod bolnice Ko{evo, prodajem jednosoban stan 33m2, 2.200KM/m2. Tel. 060/312-1318.k

MALI OGLASI
PRODAJEM zemlji{te u ^elebi}ima kod Konjica. Tel. 036/730-105.k PRODAJEM ~etverosoban stan, Kvadrant, ^. Vila i troiposoban stan kod Merkatora, ul. Lo`ioni~ka, N. Sarajevo. Tel. 033/677-582, 064/4345-441.k SKENDERIJA, 115m2, VP, cijena po dogovoru, dvije vrste cen. grijanja. Mob. 061/517-413, +38631231435.k PRODAJEM stan 52m2, Alip.polje, namje{en, 5 sprat, u odli~nom stanju, Trg nezavisnosti broj 6, cjena prihvatljiva po dogovoru. Mob. 063/322-310 Me|ugorje.k PRODAJEM garsonjeru u [vrakinom, 29m2, cijena 60.000 KM. Mob. 062/870389.k PRODAJEM dvospratnu ku}u, naselje Sokolje. Mob. 062/868-328.k STAN 160m2, renoviran, prvi sprat, strogi centar. Mob. 062/775-200.k CENTAR, 77m2, 2 kat, 115m2, 1 kat, 120m2, 1 kat. Mob. 061/299-911.k KU]A, S. Grad, Kova~i, 150m2, gara`a, ba{ta. Mob. 063/157-832.k STAN 87m2, D. Malta, 6 kat, trosoban. Mob. 061/299-911.k STAN 103m2, Breka, H. Su{i}a, dvoeta`ni i 78m2, H. Orlovi}a. Mob. 061/299911.k STAN 38m2 i 53m2, Grbavica. Mob. 063/157-832.k PRODAJEM stan 60,80 kvadrata u Mostaru, naselje Zalik, useljen 2006 g. papiri 1/1, cijena 95.000 KM. Telefon 061/780-567, fele ef¡yahoo.com ZBOG odlaska u inostranstvo prodajem ku}u sa oku}nicom, vo~jak, u Kova~i}ima, grbavica, cijena povoljna. Tel. 219639, 061/304-599.k PRODAJEM-izdajem plac na Ilid`i, 580m2, ogra|en, 1/1. Tel. 621-119, 062/006-319.k STAN, centar, 40m2 i 47m2, Grbavica, 52m2, 1.800KM/m2. Mob. 061/865-011.k STANOVI prodaja: Marijin Dvor u Kralja Tvrtka, 96m2, I sprat, eta`no grijanje struja/plin, pogodan i za poslovni prostor. 061/183-211.k POVOLJNO prodajem stan 54m2, Hrasnica. Mob. 062/229-677.k PRODAJEM ku}u na Jablani~kom jezeru. Tel:061/875-291.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel: 061/415-786.k PRODAJEM stan 71m2 1850KMm2 strogi centar. Tel. 061/395-410.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445-612.k PRODAJEM adaptiran dvosoban stan, 56m2, Dobrinja III. Mob. 061/132-488.k PRODAJEM parcelu zemljita 1.180m2 u Mi{evi}i}a. Tel. 061/358-445.k PRODAJEM stan 88m2 Ciglane. Tel. 061/350-156.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k

51

NAMJE[TAJ
PRODAJEM dje~iji krevet sa jogojem i dubak sa mre`om.Mob. 061/700-788.k PRODAJEM dijelove namje{taja, radi preselenja u manji stan. Mob. 063/451163, iza 17 sati.k PRODAJEM vitrinu, staru 40. god. u dobrom stanju, dim. 140x180, vrlo povoljno. Mob. 061/169-900.k LE@AJ na rasklapanje, mo`e i za sjednje, povoljno. Mob. 061/237-833.k SOFA od plavog velura iz njema~ke, povoljno. Mob. 061/237-833.k MAHAGONI boja, manji sto za dnevni boravak, 60 x 120cm visina. Mov.061/237-833.k

TEHNIKA
PRODAJEM CD razne vrste muzike (oko 300 kom), mala fonoteka. Mob. 061/488-817.k AGREGAT 6,5,KW,generator 2,7 kw,tri mono i jedna trofazna uti~nica,nov,njema~ke marke.Mob:061/956-845.k

VOZILA
PASSAT 1,9 TDI, 6/2000, 90 KS, karavan, ABS, ESP, klima, prva ruka, tek ura|en veliki servis, registrovan do 2/2015, zeder, cobra, euro-kuka, u odli~nom stanju, fiksno 3.750 eura. Mob: 061/132-755.k PRODAJEM Kedi 2004 dizel, centralna brava, kao nov, cijena 3.500 KM. Mob. 061/808-846.k PRODAJEM zimske gume 195/65/15 Tigar ili mijenjam za ljetne iste dimenzije. Tel. 061/275-440.k PRODAJEM Peugeot 206,1.9 dizel, 2002. god. pre{ao 200. 000 km. Tel. 061/181-414.k PRODAJEM Logan -Dacia, 2006.god.prvi vlasnik, 1,4 kubika`a.cijena 6.000 KM. Tel.061/348-968.k PRODAJEM Fat Seicento, malo dostavno vozilo, 2002. godina, registrovamn, redovno servisiran, cijena po dogovoru. Tel. 033/216-373 i Mob. 061/928-535.k PRODAJEM [kodu Oktaviju 2000. g. za 4.500 KM, benz. 20 ventila, turbo, klima, kombi, crne boje. Mo`e da se uveze. Tel. 061/016-133 ili 066/130-133.k PRODAJEM reno kangu 2005. mo`e i zamjena. el. 061/948-001.k PRODAJEM Golf GTI benzin 1.8 2003. godina, troja vrata, {iber tamno sivi,registrovan do 11.2014. Mob: 062/144084.k PRODAJEM kombi transporter 1600 dizel 1988. godi{te registrovan do maja 2014. Tel:061/690-842.k SMART dizel 2001 registr.klima, abs, panor, korv. cd. Tel. 063/034-932.k

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
OSTALO ZAPOSLENJE
U FRIZERSKOM studiu Hairetic potrebni u~enici iz frizerske {kole. Tel. 061/406835 i 033/223-230.k @ELITE raditi VANI? Nau~ite cjevarstvo-IZOMETRIJU u opremljenoj radionici. Mob. 062/275-277.k POTREBAN jedan kuhar-kuharica sa iskustvom, te dvije radnice na poslu`ivanju hrane u Tr`nom centru. Mob. 061/312-280.k POTREBNI saradnici u {vedskoj katalo{koj prodaji u~ljanjenje besplatno, (uslovi odli~ni). Mob. 062/940-550.k POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu i administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999012.k

~etvrtak, 20. februar/velja~a 2014.

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na na{eg dragog kolegu

na{oj dragoj prijateljici

PRODAJEM fasadnu plinsku pe}, cijena 90KM. Mob. 061/571-129.k PRODAJEM 24 kom. restoranskih stolica, nove, neraspakovane, uvoz, 5 fri`idera za trgovinu, polovni, ispravni. Mob. 061/553-655.k PRODAJEM bukova iscjepana drva 75KM/1m. Tel. 061/691-621.k PRODAJEM plinsku pe} Holandija, 6 kw. Tel. 531-031.k PRODAJEM proto~ni-plinski bojler, za dimnjak, novi. Tel. 531-031.k PRODAJEM plinsku pe} Emina, za dimnjak. Tel. 531-031.k PRODAJEM pe{kun stoli}, peglu, bakarno posu|e, magnalu, demirliju, ogledalo austrougarsko, komodu i vitrinu. Mob: Mob. 062/780-449.k AGREGAT 6,5 kw generator 2,7 kw,benzin 3 mono i 1 trofazna uti~nica njema~ke marke. Tel.061/956-845.k PRODAJEM plinsku pe} Emina i plinski {poret i {poret na drva. Tel. 062/480365.k PRODAJEM crnu Astrahan bundu br. 48 cijena po dogovoru.Tel. 062/577-638 i 061/205-784.k POVOLJNO se prodaje skoro nov veoma kvalitetno kancelarijski namje{taj. Tel. 033/295-026.k PRODAJEM pe} na~vrsto gorivo Helios, nova, fri`ider, radni sto. tel. 532-563.k PRODAJEM novi uljni radjator 13 rebara ja~ina 2,5kw 60,00KM.Tel.061/909320.k PRODAJEM bundu crnu od sjeverne lisice br. 44, cijena po dogovoru. tel. 651007.k PRODAJEM novu {iva}u ma{inu u koferu, 170KM, Bagat Vi{nja 145KM, garancija 2 godine,plinska boca 10kg 45KM. Mob. 061/145-504.k PRODAJEM trakice za va|enje krvi za Bayer aparat, povoljno. Mob. 062/357886.k PRODAJEM trakice za va|enje krvi aparat Bajer.Tel.062/317-886.k PRODAJEM polovna ulazna vrata lieva bez {toka 180x89 cm i tri polovna. dupla. Tel. 622-710.k PRODAJEM troupori{na ortoza za grudnu ki~mu korzet. Tel. 061/381-774.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4m i raznog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k

univerz. prof. dr. LADA (HAJRUDINA) [ESTI], ro|. ]URI] DRAGUTINA FUKSA
20. 2. 2011 - 20. 2. 2014.

Njenu plemenitost i dobrotu ne}emo nikada zaboraviti. S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. Sektor IT Bosnalijek
9568

Neka joj Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet, a njenoj porodici sabur. Njeni prijatelji Neira, Senija i Jusuf Za~inovi}
3874

USLUGE
KOMBI prevoz ljudi, stvari, namje{taja, kabastog odpada i sl...Radna snaga obezbe|ena. Popust za penzionere 20%!!! Mob. 062/466-079.sms PARKETAR, postavljam, brusim, lakiram sve vrste parketa povoljno i kvalitetno. Mob. 061/255-600.sms PROFESOR engleskog i francuskog daje ~asove vrlo povoljno. Dolazim ku}i. Mob. 062/944-571 i 033/205-139.k MAXIVITA ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina itd. Mob: 061/319-604.K “VITALIS” ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob: 061/482-882.k “DOM VITALIS” smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.k ODR@AVALA bih stan i njegovala stariji bra~ni par (pokretni), (i kuhala). Mob. 063/972-276.k STAKLOREZA^KA radnja Edo, uramljujemo slike, goblene i ogledala, vr{imo sve staklarske radove. Tel. 033/221902 i 061/130-034.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k KNJIGOVODSTVENA agencija nudi usluge doma}im i stranim firmama na bosanskom i engleskom jeziku, profesionalno i stru~no. Mob: 061/220-234.k VODOINSTALATER, 30 godina iskustva vr{i opravke instalacija, monta`u sanitetskih ura|aja i pro~epljenje odvoda. Tel. 033/535-659 i 062/139-034.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel: 061/382-219.k DUBINSKO ~i{}enje vozila, ko i svih vrsta tapaciranog namje{taja, cijena po dogovoru, dolazak besplatan. Mob. 061/594-126.k PROFESOR engleskog daje instrukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob. 061/654-941.k OBAVLJAM sve vrste poslova,fasade, kre~enje, malterisanje, zidanje itd.Tel. 061/382-219.k TAPETAR sa iskustvom presvla~i kuanski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061/620057.k KOMBI prevoz najjeftinije u gradu, vr{im sve usluge, prevoz kombijem. Mob. 062/134-827.k ^UVALA bih dijete. Mob. 062/657144.k VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Evrope i BiH, kombi kamion. Tel. 033/232-162 i 061/266764.k RADIM zidarske, poslove malterisanje, fasade, kre~enje, keramiku, laminat, zvati na Tel: 062/693-066.k

TU@NO SJE]ANJE

Godine neumitno prolaze

VESNA STAR^EVI]
20. 2. 2008 - 20. 2. 2014.

VESNA STAR^EVI]
20. 2. 2008 - 20. 2. 2014.

Beskrajno nam nedostaje{. Po~ivaj u miru. Tvoji Jelena, Mi}ko i Mi{o
3878

Tvoji: tata Slobodan, Anja, Seka i Latif
3878

^UVALA bi i opslu`ivala staro, iznemoglo lice. Mob. 062/659-444.k ELEKTRI^AR - vodoinstalater radimo nove i popravljamo stare instalacije.bojleri,el.pe}i, indikatori, interfoni, o~epljenja kanalizacije i sav sanitar u kupatilu. Tel: 061/132-149.k VR[IM usluge prevoza stvari kombijem kako u BiH tako i inostranstvu. Tel. 035/270-048 i 061/143-312.k TELEFONIKO-firma, popravlja stare, nove, be`i~ne telefone, izrada telef. instalacija. Mob. 061/141-676.k RADIMO rigips. Radno iskustvo 16 godina. Tel. 061/545-888.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k ^UVALA bih dijete na podru~ju Dobrinje. Tel. 033/469-353.k KOMBI prevoz tereta, selidbe sa mogu~no{}u anga`mana radne snage. Mob. 061/563-292.k PROF njema~kog jezika daje instrukcije iz njema~kog jezika. Tel:061/914380.k DAJEM instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 0627331-174.k SERVISIRANJE svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Mob. 061/551-035.k SUPER EFIKASNO uni{tavamo: `ohare, moljce, mi{eve, mrave, buhe, u{i, komarce i sve insekte i {teto~ine. Tel. 033/216-373 i 061/928-535.k MOLERSKE usluge, geltovbanje, stolarije, moleraj, radijetori, tapete, elderpuc i sve drugo po dogovoru. Tel. 033/456-979 i 061/219-768.k

POSLJEDNJI POZDRAV

divnom ~ovjeku i mom velikom prijatelju

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom ~ika

KUPOVINA
KUPUJEM ku}u do 150m2, sa ba{ticom od Katedrale do }arsije da nije uzbrdo veliko da je jedan kroz jedan. Mob. 066/226-279.sms KUPUJEM stare ve{ ma{ine, el. pe}i, fri`idere, sve vrste `eljeznog otpada, te posebno potro{ene akumulatore..Dolazim na adresu. Isplata odmah, Sarajevo. Mob. 061/540-533.sms KUPUJEM stare akumulatore, prodajem nove akumulatore u ra~un mogu i stari akumulatori, kupujem olovo.Tel: 066/ 958-443 i 066/ 958-43.sms KUPUJEM {kolske ud`benike. Mob: 061/533-792.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869-608.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM mjenja~ za konbija Folcvagena. Tel. 061/367-103.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM serd`ade i }ilime, pirot i sarajevsku }ilimaru, suhozlatice, zlatovez, bakar savat i zidne auus. satove. Tel: 061/159-507.k KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i zlatne satove. Mob. 061/553-640.k

MLADENU ARAPOVI]U

Uvijek }e{ biti u mojim najljep{im sje}anjima.
Ditka
9569

MLADENU ARAPOVI]U

UGRADNJA, prodaja, remont alnasera, alternatora, motora brisa~a i motora ventilatora. Mob. 061/365-193.k TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 033/650867, 061/188-410.k KLIMATIZIRANIM kombijem i malim autima vr{im prevoz putnika na sve destinacije. Tel. 062/214-690 i 974974.k ZIDARSKO - tesarski radovi, zidanje, maltanje, betoniranje i {alovanje. Radimo sve vrste krovova povoljno. Mob. 062/134-827.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.k VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, tu{, baterije, ventile. Tel. 063/020-169.k

KOMBIJEM velikim prevoz namje{taja i sve ostalo, radna snaga, ispomo}. Mob. 061/227-189.k TAPETAR dekorater povoljno presvla~i namje{taj kod vas ili u radionici uz garanciju. Mob. 061/156-728.k INSTRUKCIJE iz matematike i fizike. Tel. 033/457-066.k ELEKTRI^ARSKE usluge Tea pe}i, el. bojleri, el. indikatori, 812-+plafonjere, lusteri i ostali el. aparati. Tel. 061/048497.k KVALITETNO ru~no vodeno pranje }ilima i itisona. Dolazak na adresu po }ilime i itisone je besplatan. Tel 033/221945.k ^ISTIMO stanove, ku}e i poslovne prostore. Mob. 062/304-018. BLINDIRANA vrata, kovane ograde, giteri, rosfraj, inoks, radimo kvalitetno i pouzdano. Tel. 061/221-668.k

Uvijek }u vas se sje}ati sa toplinom u srcu. Amela Rustanbegovi}
9570

ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga medicinski dokazivo. Tel. 062/519-449, 033/647-036. RADIM sve zidarske poslove, kre~enje, malterisanje, radim kamen, zvati na. Tel: 061/549-803.k KLIMATIZIRANIM kombijem i autom vr{im prevoz putnika, na svim destinacijama. Mob: 062/214-690.k

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 20. februar/velja~a 2014.
POSLJEDNJI POZDRAV na{em dragom ro|aku

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Dvadesetog februara 2014. navr{ava se {esnaest godina od smrti na{eg dragog

53

ADNANU SUD@UKI
Nikad te ne}emo zaboraviti. Porodice: Durmi}, Fazlinovi} i [abi}
9557

FAHRUDINA FAHRE ARNAUTOVI]A
dipl. ing. ma{.

Praznina i tuga {to smo Te izgubili je velika, kao i ljubav koju smrt ne prekida. Tvoji najmiliji
3876

MUHIDIN HUBANI] HITKO
Bio si i ostao ponos. Neka ti je miran put u d`ennet. Hubani}i iz Medulina: Ana, Hamo, Verica, Braco, Hana i Tara
9558

POSLJEDNJI SELAM dragom kom{iji

POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj kolegici

Dvadesetog februara 2014. navr{ava se punih pet godina od kada nas je napustila na{a draga

NERMINI SLIJEP^EVI]
1963 -2014.

MUHIDINU HUBANI]U
Da ti dragi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote, a tvojoj porodici sabur. Kom{iluk iz Sara~a: Ejub Lazovi}, Mahir Had`ibegi}, Aleksandar Br}kalo, D`emo Halilba{i}, Lejla Be}ar, Hami} Halilba{i}, Munevera Kapetanovi}, Emir Karad`a, Hajrudin Bajri}, Faik Nu}i, Kenan Had`ibegi}, Besim Kahrovi}, Kenan i Lajla Torlak, Kenan i Vildana Ad`anela
9562

Iznenadna smrt drage kolegice duboko nas je potresla. U trenucima zajedni~ke boli njenoj porodici, rodbini i prijateljima upu}ujemo izraze iskrenog sau~e{}a. Neka joj Dragi Bog podari rahmet i vje~ni mir. KOLEKTIV UNIVERZITETA U TUZLI
001

VERA SU^I]
Tvoja Bedra s porodicom
9536

IN MEMORIAM Pro{le su ~etiri godine od smrti na{eg dragog supruga i tate

Sjet na dan tuge i bola za dragim bratom

POSLJEDNJI POZDRAV familiji sau~e{}e

MUHIDIN HITKO (ASIMA) HUBANI]

@ARKOM RAJI]EM

VAHIDA PA[I]A
{kolskom drugu i prijatelju

20. II 2007 - 20. II 2014.

Imao si sve osobine koje ~ine ~ovjeka velikim.

Sa sjetom i tugom njegova supruga Emira i k}erka Nana
Lutvo Hod`i} sa porodicom
9565 9566

Tu`na sestra Lena
9503

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

~etvrtak, 20. februar/velja~a 2014.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAV na{em cijenjenom kolegi, na{em penzioneru, dugogodi{njem saradniku i priznatom stru~njaku

MUHIDIN (ASIMA) HUBANI]
4. 12. 1937 - 18. 2. 2014.

gospodin D@EMALUDIN D@EMICA (BE]IRA) MULI]

^uvamo te vje~no u na{im mislima i srcima. Duboka zahvalnost za djela i trag koji je ostavio u na{oj sredini. Tvoji: supruga Anica, sin Dino, k}erka Lejla
9546

Od uposlenika ENERGOINVESTA d.d. - Sektor in`enjering za elektroenergetiku
001

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE na na{e drage

PARLA

MILAN (^EDA) BRATI]
1981 - 2014.

Bol je prete{ka, a tuga za tobom vje~na. S ponosom i po{tovanjem }emo te pamtiti i spominjati. DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA BiH
001

BO@O
1994 - 2014.

i

MILKA
1990 - 2014.

Bili ste i ostali dio nas i na{ih `ivota. Iako niste s nama, stalno ste u na{im mislima, pri~ama i sje}anjima. Puno nam nedostajete. Va{a k}erka Nikolija Grbi} sa porodicom
9540

SJE]ANJE

Dvadesetog februara 2014. navr{ava se devet godina od smrti

ALIJE (OSMANA) KOHNI]A

SJE]ANJE

MAHMUT MAHO MUFTI]
advokat

iz Stoca

Neizmjerna bol, tuga i praznina je ispunila na{a srca i du{e tvojim iznenadnim odlaskom. Ponosni smo {to smo te imali i bili podareni tvojom plemenito{}u i ljubavi. Neka ti Allah d`.{. podari sve ljepote d`enneta i neka je vje~ni rahmet tvojoj velikoj du{i.
9551

Branko Sunari} i Mirko Zovko

Tvoja porodica
88108

FERID SIRBUBALO BUGAR
20. 2. 2004 - 20. 2. 2014.

SJE]ANJE na na{eg kolegu i prijatelja i istaknutog sportskog radnika

Dvadesetog februara navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{e drage majke

i trideset dvije godine od smrti na{eg

Pro{lo je deset godina otkako nisi sa nama. Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali }emo te sa~uvati od zaborava. Smrt je ja~a od `ivota, ali ne i od ljubavi prema tebi. Tvoja porodica
111

ALE HALAPI], ro|. JELE]
ISMETA SARA^EVI]A
20. 2. 2007 - 20. 2. 2014.

SULJE HALAPI]A

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!

S ljubavlju i po{tovanjem,

S po{tovanjem, FK "BOSNA" Sarajevo
9287

zahvalna djeca s porodicama
9555

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 20. februar/velja~a 2014.
SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
IN MEMORIAM SJE]ANJE

55

Dvadesetog februara 2014. navr{ava se tu`na godina od kada nas je napustio na{ dragi

BESIM (SALKE) [TALJO

VAHID PA[I]
20. 2. 2010 - 2014.

S ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet. Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 20. februara 2014. godine, u Sejmenskoj d`amiji u Zenici iza ikindijanamaza. Porodica
3867

MARIJA DUPLJANIN
20. 2. 2002 - 20. 2. 2014.

FRANJO DUPLJANIN
16. 9. 1981 - 20. 2. 2014.

Sje}amo se na{eg dragog Vahida. Neizmjerna njegova plemenitost i ljubav se ne mogu zaboraviti. Nedostaje nam. Sestra Dina Deli} i brat D`evad sa porodicama

S po{tovanjem i ljubavlju, porodica
3861

9526

TU@NO SJE]ANJE

IN MEMORIAM

na plemenitog i dobrog roditelja, deku i punca

na{em dragom i plemenitom suprugu, roditelju, deki i puncu

@IVKA (MIKAJLA) MIJI]A
20. 2. 2004 - 20. 2. 2014.

@IVKU (MIKAJLA) MIJI]U
20. 2. 2004 - 20. 2. 2014.

Tajo, neizmjerno mi NEDOSTAJE[. S ljubavlju i po{tovanjem, tvoji: Nen~e, Igor i Dragan Mijatovi}
9534

U proteklom vremenu samo praznina i sje}anja. NEDOSTAJE[ nam. S ljubavlju i du`nim po{tovanjem, tvoji najmiliji
9534

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na voljenog brata i daid`u

na na{e drage

ANEL AVDAGI]
20. 2. 2008 - 20. 2. 2014.

ISMETA SARA^EVI]A
20. 2. 2007 - 20. 2. 2014.

[est je godina od tragi~ne smrti na{eg voljenog Anela. Sa ljubavlju i tugom ~uvamo uspomenu na njegovu dobrotu i plemenitost i molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`ennet. Otac Mehmed sa porodicom
9535

Vrijeme neumitno prolazi, ali ne mo`e umanjiti prazninu koju je na{ Ismet ostavio za sobom. Hvala prijateljima iz FK “Bosna” na prijateljstvu koje pokazuju sve ove godine. S ljubavlju, porodica
9515

NURA SIJER^I], ro|. TREBINJAC
2. I 1993 - 2. I 2014.

SMAJO SIJER^I]
22. III 1994 - 22. III 2014.

Zahvalni: sin Nijaz, unuci Adi i Mirza Grada{~evi}, unuke Ines i Ada Sijer~i}, zet Izudin Grada{~evi} i snaha Ljubica Sijer~i}
111

TU@NO SJE]ANJE

Dvadesetog februara 2014. godine navr{ava se 40 tu`nih dana otkako nije sa nama na{ dragi tata i deda

Dvadesetog februara 2014. navr{ava se pet godina otkako nije sa nama na{ dragi

TU@NO SJE]ANJE

BERISLAV MARKOV
1925 - 2014.

AHMET SERDAREVI]
20. 2. 2009 - 20. 2. 2014.

FED@RIJA \I\A HOLER, ro|. MUJI^I]
20. 2. 1992 - 20. 2. 2014.

S po{tovanjem i ponosom ~uvamo uspomenu na tvoju dobrotu i ljubav koju si podario meni i mojoj djeci. Tvoja k}erka Lidija, unuke Irina i Dea
71120

Sa ljubavlju i po{tovanjem, porodica
9550

S ljubavlju i po{tovanjem, brat Tarik sa porodicom i tetka Ziba sa porodicom
9549

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

~etvrtak, 20. februar/velja~a 2014.

OSLOBO\ENJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kom{ije i poznanike da je na{ dragi

Sa velikim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi i nepre`aljeni

VOJIN VOJO (MLA\ENA) JOVANOVI]

dr. MUSTAFA (MEHMEDA) BE[O
1941 - 2014.

iznenada preminuo u srijedu, 19. februara 2014, u 78. godini. Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se u ~etvrtak, 20. februara 2014. godine, u 14 sati na groblju Rosulje u Vogo{}i. Ispra}aj pokojnika iz ku}e `alosti, Ulica Tome Mende{a 3, Vogo{}a je u 13.30 sati. O`alo{}eni: supruga Milena, sin Predrag, snaha Smiljana, unuk Viktor, unuka Aleksandra, brat Bogdan sa porodicom, sestre Ru`a, Bosiljka i Mileva sa porodicama, {ura Milenko Grabovac sa porodicom, kum Rajko Od`akovi} sa porodicom, prijatelj Vaso Pra{talo sa porodicom, prijatelji Slobodan Novokmet, Radislav Vojinovi}, Tomo Todorovi}, Mirko Todorovi}, Milenko Bo{kovi}, Dragan Butulija i Boro Motika sa porodicama, te porodice Jovanovi}, Grabovac, Nikoli}, Radovanovi}, Batovanja, Vuji~evi}, Maki}, Erko~evi}, Savi}, Peji}, Rodi}, Blagojevi}, Ba{tinac, Radusinovi}, Despotovi}, Petrovi}, Ratkovi}, Risti}, Vukmirovi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
3875

iznenada preminuo 19. februara 2014. u 73. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 20. februara 2014. godine, u 15.30 sati na haremu u ^apljini. O`alo{}eni: supruga Fatima, sin Mehmed, k}er Merima, unuci Haris i Nedim, sestre Naska i Zineta, zetovi Samir, Meho i Mustafa, porodice Be{o, Planin~i}, Be}a, Pirija, Zili}, ]eri}, Muminagi}, Drljevi}, [emi}, Bakar{i}, ^erkez, Sari}
88104

Tu`nim srcem javljamo rodbini i prijateljima da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NEFA (HAJDE) BE]IROVI], ro|. D@AFI]
preselila na ahiret u utorak, 18. februara 2014, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 20. februara 2014. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Nezir i Husein, k}erke Hajra, Hasija, Nezira i Fehima, brat Adem, sestra Zejnija, snahe Sabaheta i Amra, zet Muhamed, unu~ad i praunu~ad, brati} i brati~na, sestri}i i sestri~ne, te porodice Be}irovi}, D`afi}, Ke{mer, Gu{o, ^elik, D`ananovi}, D`aferovi}, Jela~i}, Duro, Had`iefendi}, [abanovi}, Toski}, Starhoni}, Cero, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13 sati, Ul. Hameda Hodovi}a 68, Bu~a Potok. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

MUNEVERA (AKIFA) LAKO^EVI], ro|. MIROJEVI]
preselila na ahiret u srijedu, 19. februara 2014, u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 20. februara 2014. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Tahir, Abdulah, Eldin i Saud, snahe Merhunisa, Aida i [evala, unu~ad Alma, Aldijana, Ajla, Adisa, Adis, Zana i Amra, zetovi Samir, Osman i Alen, praunu~ad Enver, Anes, Emel i Emina, sestri~na Erzumana, sestri}i Ajdin i Alem, amid`inica Hafa, amid`i}i Mirsad i Akif, te porodice Lako~evi}, Mirojevi}, ^engi}, Fuki}, Salihagi}, Ljuca, Be}irovi}, Hrenovica, Spahi}, Tahirovi}, Erovi}, ]osibegovi}, Ruhotina, Buturovi}, [a~i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Miroslava Krle`e br. 16/prizemlje (Dobrinja 1).
000

ENES (ADEMA) MULI]
iz Doboja 1969 - 2014.

iznenada preminuo 18. februara 2014. u 45. godini. Ukop }e se obaviti u Frankfurtu, Njema~ka, a ta~no vrijeme ukopa }e biti naknadno objavljeno. O`alo{}eni: otac Adem, majka Saida, supruga Nada, sin Denis, nena Ne{eta, brat Edin, sestra Edina, kao i mnogobrojna porodica i prijatelji
000

SJE]ANJE

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HASIBA (IBRE) AVDI], ro|. OV^INA

SJE]ANJE

na na{u dragu mamu i suprugu

LJUBOMIR (MLADEN) BERA

preselila na ahiret u srijedu, 19. februara 2014, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 20. februara 2014. godine, u 15.30 sati na mezarju Bradi}i - Vogo{}a. O`alo{}eni: sin Amir, snahe Esma i Jasmina, brat Atif, zaova [efika, unu~ad Semir, Amel, Almir i unuke Amila i Minela, brati}i, sestri}i, te porodice Avdi}, Ov~ina, Rami}, Medunjanin, Nurko, Hajrudinovi}, Ze}o, Bajramovi}, Ko`ljak, Burina, Habul, Kasum, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 15.30 sati, Ul. omladinska 54, Vogo{}a. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
9563 000

Sa tugom, ljubavlju i po{tovanjem se sje}amo Bera Ljubomira, koji je preminuo prije godinu i od srca zahvaljujemo svim onima koji su ga okru`ivali i u~inili da spokojno zavr{i svoj `ivot u Sarajevu. Porodice Bera, Vuistiner i Stankovi}

SABERA STROIL, ro|. POR^A
17. 5. 1943 - 20. 2. 2013.

Porodica
9561

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 20. februar/velja~a 2014.
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

57

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

had`i NAZIJA-hanuma (ADEMA) MUMINOVI], ro|. MASLO

FATIMA I[ERI], ro|. \ULOVI]
preselila na ahiret u utorak, 18. februara 2014, u 83. godini.

preselila na ahiret u srijedu, 19. februara 2014, u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 20. februara 2014. godine, u 13 sati na mezarju Grli~i}a brdo (Sedrenik). O`alo{}eni: sinovi Ha{im, Hasan i Kasim, k}erke Kasema, Hasena i Fatima, sestra Hajra, zaova Fatima, snahe Suada, Azra i Alma, zetovi Izet, Fuad i Mensur, unu~ad Nermina, Meliha, Elsa, Adi, Nedim, Edin, Amra, Amir, Emir, Emina, Naida, Lejla, Samra, Nermin i Amir, praunu~ad Nedim, Lamija i Nadja, djeverovi Huso i Juso, jetrve Magbula, Tid`a, Razija i Ramiza, brati} Enes, brati~ne Mirsada, D`emka i Nejra, sestri}i Fadil, Ramiz, Aziz i Medo, kom{inica Ljilja Goreta, te porodice Muminovi}, Maslo, Omeragi}, @uni}, Parovi}, ]ati}, Kar~i}, Begovi}, Begi}, Kalamuji}, Bahi}, Grada{~evi}, ^au{evi}, Mahmutovi}, [aki}, Hod`i} kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji ^obanija. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
9556

D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 20. februara 2014. godine, u 13 sati na mezarju I{eri} brdo. Prevoz iz Sarajeva obezbije|en ispred Careve d`amije u 10.30 sati, sa zaustavljanjima na autobuskim stajali{tima Kobilja Glava, Vogo{}a, Semizovac i Olovo, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: sinovi Adem, Mirsad, Nijaz, Fikret i Senahid, k}erke Almasa, Senija i Semija, snahe Natalija, Pa{a, Bersida, Alma i Amra, zetovi Alija, Ivan i Naser, unu~ad i praunu~ad, brati}i i brati~na, zaova Sema sa porodicom, te porodice I{eri}, \ulovi}, Spahi}, Grbo, Mari}, Selimovi}, Muharemovi}, Kuli}, Pa~ariz, D`ananovi}, Hamza, Mulabdi}, Ple~an, Sir~o, Alispahi}, Durak i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
000

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je 18. februara 2014. nakon kra}e i te{ke bolesti u 70. godini preminula
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RAZIJA MALKO^, ro|. TOROMANOVI]
1944 - 2014.

D@EMAL (ABIDA) SAL^IN
preselio na ahiret u utorak, 18. februara 2014, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 20. februara 2014. godine, u 15.30 sati na mezarju Orli} - Kobilja Glava.

Ispra}aj }e biti obavljen ispred Kantonalne bolnice u Biha}u, 21. februara 2014. godine u 14 sati, a d`enaza istog dana, u petak, 21. februara 2014. godine, u 15 sati. Ukop }e se obaviti u Ostro{cu kod Cazina. O`alo{}eni: djeca Aida, Samir i Ina, mu` Mesud, bra}a Be}ir, Hasan i Halid, sestre Bahra i Halida, unuka Linnea, zet Karl, porodice Malko~, Toromanovi}, Sundsvik, ]ehi}, Abdagi}, Top~agi}, Adilagi}, Me{inovi}, ^iri}, Had`iabdi}, Benz, Jamak, Sali}, te ostala rodbina i prijatelji
070

O`alo{}eni: supruga Hatid`a, sinovi Sakib i Osman, brat Husnija, snahe Had`ira, Hajrija, Sanela, Kristina i Edina, unu~ad Merjem, Ajla, Sead, Kjara, Kjamo, Alegra i Ehlimana, brati}i Esad, Fikret, Sadat, Adnan i Faim, brati~ne Razija, Jasmina i Azra, sestri} Abid, sestri~ne Devlija i Ramiza, {ura Salko, svastike Hasna, Fata i Sadika, te porodice Sal~in, Lukovac, Okeri}, Voloder, ^olpa, Pozder, Drndo, Habul, Kalabu{i}, Vuk, Bajrovi}, Skopak, Mahir, Kova~, Delali}, Gad`o, ^orbo, Lazovi}, Huko, Beho, ^ampara, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (15.30 sati) u d`amiji Gornji Vele{i}i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi otac i dedo

FADIL (AKIFA) D@AFERAGI]

had`i GANI (DELIJE) ZAGORA
zlatar u mirovini

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

preselio na ahiret u utorak, 18. februara 2014, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 20. februara 2014. godine, u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: supruga Vasvija, sin Nifi, sestre Nezira, Behka i Dika sa porodicama, te porodice D`aferagi}, Murti}, Palo, Dajd`i}, Poturkovi}, Vrana, Ze}o, Sara~evi}, \ozo, Kre{talica, Korman, ]ati}, Had`i}, Selmanagi}, Robovi}, Pjano, Katica, Obho|a{ i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u d`amiji na [ipu - Bare 4.
000

preselio na ahiret u utorak, 18. februara 2014, u 79. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 20. februara 2014. godine, poslije podne- namaza u haremu Begove d`amije, a ukop }e se obaviti u 13.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: k}erka Sultanija, unuka Amela, amid`i} Hajrudin, Salih Zuki}, Sakib Golja sa porodicom, dost i prijatelj Izo Munasib~i} sa osobljem A&D`, radne kolege iz firme “Zlatar”, prijatelji i esnafi iz ulice Gazi Husrefbegove Ahmeta{, Novalija, Fo~ak, Be~ar, Ahmeta{evi}, Zlatar, Me{i}, Bi~a~i}, Sofi} i ostali esnafi, te porodice Zagora, Hatibovi}, ]elomerovi}, Andelija, Mali}evi}, Smajlovi}, Kadrija, Lakota, Gagula, Gabela, D`indo i mnogi prijatelji, kom{ije i d`ematlije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u Bosanskoj d`amiji C faza - Alipa{ino Polje.
000

RABIJA (HA[IMA) KADRI], ro|. JAMAK
iz Vi{egrada

preselila na ahiret u utorak, 18. februara 2014, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 20. februara 2014. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Ra{id, k}erke [emsa i Hafa, sin Kemal, zetovi Alija i Sulejman, snahe Velida, Mula i Fehima, unuci Edim, Edin i Edvin, praunuk Alen, brat Aziz, zaove Hajrija, Subha i prija Fikreta, te porodice Kadri}, Jamak, Rizvanovi}, Zvizdi}, Hujdur, Ohranovi}, Kr{lak, Brankovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji Grbavica II. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

mirse

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful