You are on page 1of 17

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL, PASIR PUTEH, KELANTAN

2007

PELAN TINDAKAN ICT SEKOLAH(TAKTIKAL)

NAMA SEKOLAH SMK KAMIL, 16800 PASIR PUTEH, KELANTAN

NAMA PENGETUA/ GURU


HAJI ASHARI BIN HAJI YAACOB
BESAR

NO. TELEFON 09-7855300

ALAMAT E-MAIL SEKOLAH pengetua_dee4289@moe.edu.my

Muka /17 1
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL, PASIR PUTEH, KELANTAN
2007

1. PIHAK BERKEPENTINGAN (MURID, GURU, IBU BAPA, KOMUNITI)

1.1 MEMBINA KESEDARAN DAN MOTIVASI DI KALANGAN:

INDIVIDU JANGKA PENGUKURAN IMPAK /


CARA/AKTIVITI
B/JAWAB MASA HASIL
a) Murid Bulan Orientasi Bestari Pengetua/ PK Minat murid menggunakan
- Murid baru – pengisian ptrofil, HEM / PSB / 1 Bulan ICT.
ujian literasi komputer, Kaunselor
memahami persekitaran ICT di
sekolah, makmal bestari,
makmal media.
- Bimbingan asas kemahiran Guru kelab
komputer komputer, mentor
mentee
- Penghayatan Lagu Sekolah Sepanjang
Bestari – perhimpunan tahun
sekolah
- Pameran komputer
- Minggu ICT
b) Guru Orientasi Guru Baru Pengetua / 3 bulan Guru baru menggunakan
- Guru lama menjadi mentor P.Kanan / PSB / WSMS / Perisian ICT
bagi kumpulan guru Penolong PSB
menggunakan aplikasi WSMS
dan Microsoft Office bagi
pengurusan sekolah.
- Latihan Dalaman & 2 kali
Perbengkelan – 6 modul
WSMS
- Mewajibkan penggunaan Sepanjang Rutin tugasan di sekolah
modul ’mesej’ dan buletin tahun

Muka /17 2
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL, PASIR PUTEH, KELANTAN
2007

dalam pengurusan komunikasi


sekolah

c) Ibubapa Mengadakan forum bestari bagi PIBG / SU PIBG / 2 kali setahun Laporan aktiviti PIBG
ibubapa murid tingkatan satu Guru Kanan
Matapelajaran

Mengaktifkan dan kemaskini Guru Multimedia Sepanjang Laman Web


Laman Web Guru Penyelaras tahun
Mengaktifkan SMS Sekolah Bestari Sepanjang Semua ibubapa penjaga
tahun mendaftar dengan SMS
Sekolah
d) Komuniti Pemuafakatan Bestari Pengetua 1 kali setahun Laporan aktiviti sekolah

Perkhidmatan pelanggan di Bank perniagaan, 3 bulan sekali Penggunaan online


sekolah Bank simpanan

Pengenalan penggunaan internet Guru/ibubapa


kepada ibubapa.

Muka /17 3
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL, PASIR PUTEH, KELANTAN
2007

1.2 STRATEGI PENGURUSAN PERUBAHAN

AKTIVITI INDIVIDU B/JAWAB JANGKA MASA CARA PENILAIAN

Membentuk dan menggerakkan JK Pengetua,Penyelaras Sepanjang tahun Laporan berkala disediakan dan
Pengurusan Perubahan Sekolah Sekolah Bestari difailkan
Bestari

Melatih guru menggunakan ICT Penyelaras Sekolah Sebulan sekali Guru menggunakan ICT dalam
Bestari/ Guru ICT pengurusan kelas dan Pengajaran &
Pembelajaran
Menyediakan buku log penggunaan Penyelaras Sekolah Sepanjang tahun Buku Log ada dan diselenggarakan
alatan ICT dan perisian kursus Bestari dan
Penyelaras Pusat
Sumber Sekolah

Muka /17 4
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL, PASIR PUTEH, KELANTAN
2007

1.3 MENANGANI ISU DAN CABARAN

INDIVIDU JANGKA
ISU/CABARAN CARA MENANGANI CARA PENILAIAN
B/JAWAB MASA
Guru Sumber yang Melatih guru yang sudah PSB 2 bulan Bilangan latihan oleh guru PSB
terlatih sudah bertukar lama menjadi guru sumber / dan kebolehan guru yang dilatih
sekolah fasilitator / mentor membimbing guru baru / lain.
Penggunaan aplikasi.

Guru biasa berkerja Membentuk kumpulan kerja Guru Sepanjang Tugasan yang diselesaikan
bersendirian dan latihan oleh peer group. Sumber / tahun menggunakan ICT secara
Fasilitator kolaboratif

Tahap kemahiran Mengadakan pakej khas Guru ICT 3 bulan Menilai hasil kerja murid
murid yang berbeza melatih murid
Peluang masuk Akses kendiri – di luar waktu Guru Jadual Menilai hasil kerja murid
makmal yang sangat persekolahan. Pengurusan sumber, guru makmal
terhad. tugasan subjek

Muka /17 5
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL, PASIR PUTEH, KELANTAN
2007

2. APLIKASI ( SISTEM DAN PERISIAN KURSUS )


2.1

MENGINTEGRASIKAN INDIVIDU JANGKA


AKTIVITI CARA PENILAIAN
ICT DALAM P&P B/JAWAB MASA
a.Kumpulan guru Penjadualan / perkongsian Penolong Sepanjang Jadual penggunaan
menggunakan notebook guru pelbagai subjek kanan tahun dan kekerapan guru
dan PC dalam makmal dikumpulkan dalam kumpulan menggunakan alat ICT
dan bergilir-gilir dalam buku log
menggunakan notebook / PC
b.Guru-guru menyediakan Bengkel penyediaan perisian Guru ICT / Sepanjang Penyediaan bahan P
persembahan / powerpoint / persembahan / powerpoint Multimedia tahun & P yang dikongsi dan
untuk pengajaran dan menggunakan bahan dari direkodkan dalam
pembelajaran internet buku log.
c.Pelajar menyediakan Murid mempersembahkan Guru Mata 1 bulan Bilangan
persembahan / tugasan hasil pembelajaran dengan Pelajaran / sekali persembahan murid
menggunakan ICT powerpoint dll. Penyelaras yang dikumpul dan
Pusat Sumber disenaraikan.
d.Murid / guru Sesi P & P yang Guru mata Sepanjang Masa penggunaan
menggunakan perisian menggunakan bahan di pelajaran tahun perisian / aplikasi TLM
kursus yang disediakan makmal multimedia / makmal direkod dalam buku
oleh KPM bestari log penggunaan

Muka /17 6
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL, PASIR PUTEH, KELANTAN
2007

2.2 MEMANTAU PENGGUNAAN APLIKASI

CARA JANGKA
JENIS APLIKASI INDIVIDU B/JAWAB CARA PENILAIAN
MEMANTAU MASA
Aplikasi SSMS Frekuensi PSB Seminggu Buku log - Frekuensi
penggunaan sekali penggunaan
Kehadiran guru Menyemak dalam Pengetua / PK / PKHEM Setiap hari
system
LCMS bagi 4 Menyemak dalam Penyelaras Sekolah Bestari / Seminggu Frekuensi
mata pelajaran system Penolong PSB sekali penggunaan
Pengurusan Menyemak dalam Penyelaras Sekolah Bestari / Setiap hari Frekuensi
Murid system Penolong PSB penggunaan
- Kehadiran
Microsoft Word Menyemak buku Pengetua / PK / PK HEM / PK Seminggu Buku Log - Frekuensi
log penggunaan Kokurikulum sekali penggunaan
dan hasil kerja guru
Microsoft Excel Menyemak buku Pengetua / PK / PK HEM / PK Seminggu Buku Log - Frekuensi
log penggunaan Kokurikulum sekali penggunaan
dan hasil kerja guru
Microsoft Menyemak buku Pengetua / PK / PK HEM / PK Seminggu Buku Log - Frekuensi
Powerpoint log penggunaan Kokurikulum sekali penggunaan
dan hasil kerja guru

Muka /17 7
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL, PASIR PUTEH, KELANTAN
2007

2.3 MENGGALAKKAN PENGGUNAAN APLIKASI

JENIS JANGKA
CARA MENGGALAK INDIVIDU B/JAWAB CARA PENILAIAN
APLIKASI MASA
Kehadiran guru Mewajibkan semua guru dan Pengetua / PK Sepanjang Frekuensi pengunaan
staff log on dan log out. tahun
Kehadiran murid Setiap guru tingkatan mesti PK HEM / PSB / Pen. 1 bulan Data dimasukkan
memasukkan maklumat murid PSB dalam system
dalam aplikasi.

Operasi mendaftar.
WSMS Mewajibkan semua guru dan Pengetua/PKP/PKH/PKKo Sepanjang Pemantauan data
staff sokongan menggunakan tahun dalam sistem.
5 modul:
Pengurusan staf
Pengurusan murid
Pengurusan kurikulum
Pengurusan pusat sumber
Pengurusan ko kurikulum
Pengurusan Hem

Muka /17 8
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL, PASIR PUTEH, KELANTAN
2007

2.4 MENANGANI ISU/CABARAN

JENIS ISU / INDIVIDU JANGKA


CARA MENANGANI CARA PENILAIAN
CABARAN B/JAWAB MASA
Bekalan elektrik Cadangan pendawaian semula di Pengetua 6 bulan Surat-menyurat dan
selalu terputus sekurang-kurangnya 2 bangunan. laporan JKR Elektrik.
menyebabkan Server Sudah maklumkan kepada JKR Buku log bekalan elektrik.
kerapkali tidak Elektrik. Jangka selesai dalam
berfungsi “Server tempoh 6 bulan.
Busy”
Rangkaian kepada Baikpulih PSB / Juru Sepanjang Buku log kerosakan
semua komputer teknik tahun
kadangkala tidak
berfungsi.
Tiada LAN bagi untuk
akses internet di
Makmal
Pengkomputeran.
Makmal komputer Cuba sambungkan dengan Pengetua / 1 bulan Pemasangan bridge
Model 3, fasa 3 menggunakan teknologi wireless PSB / Guru wireless.
terletak jauh dari bilik ICT
server
Perisian LCMS Perolehan perisian dalam pasaran Ketua 2 bulan Bilangan perisian yang
Matematik dan Sains dan bina powerpoint sementara Panitia Sains diperolehi dan digunakan
menggunakan dan Ketua
bahasa Inggeris Panitia
Matematik

Muka /17 9
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL, PASIR PUTEH, KELANTAN
2007

3. INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI

3.1 MEMANTAU PENGGUNAAN KEMUDAHAN

JENIS INDIVIDU JANGKA


CARA MEMANTAU CARA PENILAIAN
KEMUDAHAN B/JAWAB MASA
Makmal bestari Menyemak buku log penggunaan PSB / Guru Setiap bulan Frekuensi pengunaan
bilik dan buku log penggunaan ICT / Guru bilik
computer Multimedia
Makmal Menyemak buku log penggunaan Peny. Pusat Setiap bulan Frekuensi pengunaan
Multimedia bilik dan buku log penggunaan Sumber / bilik
computer Guru
Multimedia
Pusat Siber Menyemak buku log penggunaan Peny. Pusat Setiap bulan Frekuensi pengunaan
bilik dan buku log penggunaan Sumber / bilik
komputer Guru ICT
Bilik Simulasi Menyemak buku log penggunaan PSB / Guru Setiap bulan Frekuensi pengunaan
Bahasa bilik dan buku log penggunaan Kanan Bahasa bilik
komputer
Makmal Komputer Menyemak buku log penggunaan Guru ICT / Setiap bulan Frekuensi pengunaan
1 bilik dan buku log penggunaan Guru bilik
komputer Multimedia
Makmal Komputer Menyemak buku log penggunaan Guru ICT / Setiap bulan Frekuensi pengunaan
2 bilik dan buku log penggunaan Guru bilik
komputer Multimedia

Muka /17 10
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL, PASIR PUTEH, KELANTAN
2007

JENIS INDIVIDU JANGKA


CARA MEMANTAU CARA PENILAIAN
KEMUDAHAN B/JAWAB MASA
9 Makmal Sains Jadual Penggunaan makmal Guru Kanan Setiap bulan Frekuensi pengunaan
Sains bilik

Bilik Tayangan Menyemak buku log penggunaan Penyelaras Setiap bulan Frekuensi pengunaan
bilik dan buku log penggunaan Pusat Sumber bilik
komputer
Perpustakaan Menyemak buku log penggunaan Penyelaras Setiap bulan Frekuensi pengunaan
bilik dan buku log penggunaan Pusat sumber bilik
komputer

Muka /17 11
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL, PASIR PUTEH, KELANTAN
2007

3.2 MENGOPTIMUMKAN PENGGUNAAN KEMUDAHAN

JENIS INDIVIDU JANGKA


CARA MENGOPTIMUMKAN CARA PENILAIAN
KEMUDAHAN B/JAWAB MASA
Notebook / PC Kumpulan pengguna setiap alat Guru Kanan Sepanjang Frekuensi penggunaan
ditetapkan serta Sains dan tahun dan aplikasi yang
dijadualkan.Menggalakkan peer guru kanan digunakan
sharing bahasa
Bilik Kuliah / Bilik- Jadual penggunaan disediakan Guru Kanan Sepanjang Frekuensi penggunaan
bilik khas lain matapelajara tahun dan aplikasi yang
n digunakan
Pusat Sumber Murid digilirkan menggunakan PSS Penyelaras Sepanjang Frekuensi penggunaan
Pusat tahun
Sumber
Makmal-makmal Jadual penggunaan disediakan Guru Kanan Sepanjang Frekuensi penggunaan
computer matapelajara tahun dan aplikasi yang
n digunakan
Memastikan pengawas briged siber Sepanjang
sentiasa ada untuk membantu Guru tahun
penyelaras
briged siber
Memastikan semua peralatan Sepanjang Fail Meja
berfungsi dan sedia untuk digunakan. Juruteknik tahun

Muka /17 12
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL, PASIR PUTEH, KELANTAN
2007

3.3 PENGURUSAN KEMUDAHAN

3.3.1 PENYELENGGARAAN

JENIS INDIVIDU JANGKA


AKTIVITI PENYELENGGARAAN CARA PENILAIAN
KEMUDAHAN B/JAWAB MASA
Makmal komputer / Penyelenggaraan preventif Guru ICT Setiap bulan Laporan berkala
multimedia /

Komputer notebook / Melaporkan kepada Syarikat PSB / Guru Setiap masa Laporan berkala
PC / LCD bertanggung jawab dgn kontrak ICT /
pembaikian..

- kes tertentu terus


diselenggarakan oleh sekolah

Muka /17 13
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL, PASIR PUTEH, KELANTAN
2007

3.3.2 SOKONGAN TEKNIKAL

PUNCA MASALAH INDIVIDU JANGKA


CARA MENGATASI CARA PENILAIAN
TEKNIKAL B/JAWAB MASA
Bekalan elektrik Memohon bantuan dari JPN / Pengetua / 6 bulan Selesai dalam tempoh 6
selalu terputus PPD dan JKR Elektrik Pengurus bulan
menyebabkan server Pembangunan
dan sebahagian
computer rosak
Server tidak Dibaiki/dipulihkan- jika dapat PSB/juruteknik Setiap masa
berfungsi
menyebabkan SSMS
tidak dapat
digunakan
Juru teknik kurang Latihan tambahan kepada BTP 3 bulan sekali
mahir juruteknik
Bekalan elektrik Melaporkan kepada JKR / JPN / Pengetua / 1 bulan Mendapat respon dari JKR
selalu terputus PPD untuk tindakan selanjutnya Pengurus
Disarankan supaya pendawaian Kemudahan
semula dilakukan.
Sebahagian talian Sebahagian talian rangkaian BTP / JPN
dalam rangkaian perlu pendawaian semula
sudah tidak berfungsi

Muka /17 14
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL, PASIR PUTEH, KELANTAN
2007

3.3.3 KESELAMATAN

ASPEK INDIVIDU JANGKA


AKTIVITI KESELAMATAN CARA PENILAIAN
KESELAMATAN B/JAWAB MASA
Sambungan ke Memperolehi perisian anti-virus Pengetua / 1 bulan Perisian diperolehi dan
internet oleh murid dalam pasaran PSB digunakan. Rekod
mengundangkan penyelesaian dalam buku
jangkitan virus log.

Kesedaran mengenai Mengadakan latihan menangani PSB / 3 bulan Bilangan kursus / latihan
ancaman virus virus dan cara membersihkannya Juruteknik yyang dilaksanakan

Bekalan elektrik yang PSB Setiap bulan Rekod buku log server
selalu terputus
menyebabkan
kehilangan data
dalam server. Data
yang besar tak dapat
di back up kerana
melebihi 2 gigabyte.

Muka /17 15
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL, PASIR PUTEH, KELANTAN
2007

3.4 MENANGANI ISU DAN CABARAN

ISU/CABARAN INDIVIDU JANGKA


CARA MENANGANI CARA PENILAIAN
INFRASTRUKTUR B/JAWAB MASA
Komputer yang telah Menukar ganti alat /Menukar PSB Sepanjang
dibekalkan untuk ganti alat / periferal antara tahun
penggunaan WSMS komputer yang rosak
menggunakan model
Pentium 2 dan sukar
mendapat alat ganti
dalam pasaran
Komputer yang Memperolehi data switch bagi Pengetua / 6 bulan Rangkaian tambahan dapat
terdapat dalam bilik- tujuan menambah rangkaian PSB disediakan
bilik khas terasing dan setempat
kurang penggunaan
Guru kurang bersedia (Redistribution of resources) Pengetua / 2 bulan Kumpulan pengguna
berkongsi computer Agih semula / kongsi peralatan PK / PSB ditetapkan
dalam bilik mereka. ICT kepada yang memerlukan
Guru tidak biasa Kumpulan pengguna ditentukan Pengetua / 2 bulan Guru sedia berkongsi
kongsi peralatan oleh pengetua dan proses PK penggunaan peralatan ICT di
pembudayaan “alat ICT untuk mana-mana sahaja
kegunaan bersama di mana
sahaja”

Muka /17 16
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL, PASIR PUTEH, KELANTAN
2007

4.0 KEPERLUAN (NEEDS)

INDIVIDU JANGKA IMPAK YANG


JENIS KEPERLUAN RASIONAL KEPERLUAN
B/JAWAB MASA DIJANGKAKAN
Pendawaian semula Mengurangkan / Menyelesaikan (JPN/ BTP) 6 bulan Sistem yang stabil akan
bagi sekurang- masalah bekalan elektrik yang Pengetua/ memberi akses internet dan
kurangnya 2 kerap terputus dan Pen.Kanan rangkaian setempat yang
bangunan menstabilkan SSMS serta lebih stabil.
menjaga server
Pendawaian semula Memastikan penyebaran dan (JPN/BTP) 6 bulan Peluang dan ruang yang
rangkaian setempat liputan rangkaian menyeluruh Pengetua / disediakan pasti akan
dalam sekolah. dan merealisasikan medium Pen.Kanan menggalakkan
perhubungan dan perkembangan dan kreativiti
menggalakkan interaksi antara guru dan murid
murid, guru dan bahan.
Akses internet yang Bangunan sekolah yang PSB / 6 bulan Peluang dan ruang yang
meliputi keseluruhan tersebar dan berjauhan tetapi Juruteknik disediakan pasti akan
sekolah.Membaiki AP tidak dapat dihubungi dalam Komputer menggalakkan
sedia ada. rangkaian boleh disediakan perkembangan dan kreativiti
akses kepada internet guru dan murid

Muka /17 17