You are on page 1of 16

Gwnym celem dziaa-

jcego od 1991 roku Ruchu


Autonomii lska jest wpro-
wadzenie w Polsce silnych,
autonomicznych wojewdztw,
przede wszystkim za dopro-
wadzenie do przywrcenia
autonomii gospodarczej wo-
jewdztwa lskiego i umoc-
nienie lskiej tosamoci.
Zdaniem RA, wikszo pro-
blemw mona lepiej rozwi-
za na poziomie lokalnym i re-
gionalnym.
sia Ra
W caym wojewdztwie
lskim dziaa 26 k lokalnych
ruchu (dodatkowo jedno dziaa
rwnie na terenie wojewdz-
twa opolskiego). Ogem RA
liczy ok. 7000 zadeklarowa-
nych czonkw. Poparcie dla
dziaa RA wrd ogu wy-
borcw systematycznie ronie.
Najwikszy sukces na pozio-
mie samorzdowym udao si
osign w wyborach z 2010
roku, kiedy to RA wprowa-
dzi do sejmiku wojewdztwa
trzech posw, a Jerzy Gorzelik
zosta czonkiem zarzdu wo-
jewdztwa (zrezygnowa z tej
funkcji 21.05.2013).
Sympatycy RA s nie-
zwykle aktywni w internecie.
Jednake czy poparcie inter-
netowe przeoy si na to rze-
czywiste - przy urnach wybor-
czych? Jesienne wybory dadz
odpowied na to pytanie.
W Wodzisawiu
i Raciborzu
Na terenie Wodzisawia
lskiego i or aktywnie dziaa
wsplne koo RA. Od ok. p
roku na portalu spoecznocio-
wym Facebook trwaj rwnie
zabiegi o utworzenie koa w
Raciborzu. Pki co, nie uda-
o si dokona tej sztuki, tym
niemniej w internecie mo-
na zaobserwowa wzmoon
aktywno sympatykw RA,
ktrzy w tematach dotycz-
cych gospodarki i historii po-
wtarzaj wypowiedziane nie-
gdy przez Jerzego Gorzelika
sowa o mapie, ktra zepsua
zegarek (w 1919 roku brytyj-
ski premier David Lloyd Geor-
ge mia powiedzie, e przy-
czenie Grnego lsk do Polski
to tak, jakby mapie da zega-
rek).
Miar rzeczywistego po-
parcia dla RA w Raciborzu
moe by zainteresowanie wy-
kadem, ktry 18 marca w ho-
telu Polonia wygosi dr Jerzy
Gorzelik. Przez sal przewin-
o si ok. 40 osb, z czego zale-
dwie 20 osb wysuchao tego
co lider RA mia do powie-
dzenia od pocztku do koca.
Tymczase w internecie rozp-
taa si burza...
specyka lokalna
Wydaje si, e ekspansji
RA na terenie powiatu raci-
borskiego moe przeszkadza
niezwykle prna dziaalno
mniejszoci niemieckiej na
tym obszarze, ktra przyci-
ga rwnie osoby nieidentyf-
kujce si wprost z Polsk w
sensie narodowociowym.
Problemem dla RA w sa-
mym Raciborzu jest rwnie
dziaalno organizacji o na-
stawieniu katolicko-patrio-
tycznym. My jako Dobro
Ojczyzny popieramy postu-
laty zwikszenia samodziel-
noci gospodarczej regionw,
poniewa po rzdach war-
szawskich liberaw Donalda
Tuska nie moemy si wiele
spodziewa. Jednake w tych
deniach Ruch Autonomii
lska nie jest dla nas adnym
partnerem. Ten ruch ma na
celu przede wszystkim dziele-
nie mieszkacw lska. My
chcemy, eby tutaj yo si do-
brze wszystkim mieszkacom,
bez wprowadzania niepotrzeb-
nych podziaw - mwi Jerzy
Kastelik z dziaajcego w Ra-
ciborzu Stowarzyszenia Dobro
Ojczyzny.
przyszo zagadka
RA, swoim 23-letnim
dziaaniem, udowodni, e nie
jest organizacj efemerycz-
n, ma solidne fundamenty,
na ktrych mona prbowa
wznie potny gmach popar-
cia spoecznego, co w niema-
ym stopniu zalee bdzie od
sprawnoci zarzdzania wadz
samorzdowych na szcze-
blu lokalnym i wojewdzkim
poraki rzdzcej aktualnie
Platformy Obywatelskiej (Ko-
leje lskie, Stadion lski,
Grnolskie Przedsibior-
stwo Wodocigw - przyka-
dy mona mnoy) dla RA
oznacza mog tylko jedno
popraw wyniku.
Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Tworkw, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin
R E K L A M A
PIERWSZA BEZPATnA gAZETA W REgIOnIE od 2006 r.
rok IX, nr 6 (158)
27 MARCA 2014
ISSN: 2080-3664
DWUTYGODNIK
REgIOn POLITyKA
RACIBRZ POLICjA
Chc zrobi na lsku porzdek
Projektuj cieki
rowerowe
KOLIZJA Z UDZIAeM AUDI
RACIBORSKIeGO POLICJANTA
et
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl, tel. fax 32 415 98 18 rog Klasztornej i Ogrodowej
kasy dla kadego
N
e
g
o
c
j
u
j
!
P
Jakie jest rzeczywiste poparcie dla dziaa Ruchu Autonomii lska?
Miasto na budow bdzie chciao
pozyska rodki z Ue.
F
o
t
.
P
a
w
e

S
t
r
z
e
l
c
z
y
k
WODZISAW LSKI InWESTyCjE
Okoo 20 osb wysuchao od pocztku do koca wykadu przywdcy RA Jerzego Gorzelika
w sali konferencyjnej hotelu Polonia w Raciborzu, czego nie da si przeoy na burz, ktra
rozptaa si w internecie pod relacj z wykadu na portalu raciborz.com.pl.
W Wodzisawiu lskim i
okolicach pasjonatw rowe-
rowych wycieczek nie brakuje.
Zrzeszyli si na Facebooku'u,
gdzie zachcaj do spdza-
nia czasu w aktywny sposb.
Zbieramy si tutaj by je-
dzi razem, ale take po to by
walczy razem o nowe cieki
rowerowe i piesze tumacz
moderatorzy strony. Obecnie
przez teren powiatu wodzi-
sawskiego przebiegaj dwie
trasy rowerowe. Pierwsza z
nich prowadzi z Wodzisawia
lskiego do Odry i liczy 52
km. Druga ma 25 km.
Pracownicy Urzdu Mia-
sta, MOSIR Centrum, Izba
Gospodarcza w Wodzisawiu
lskim oraz mionicy jed-
noladw opracowuj pro-
jekt uzupenienia istniejcych
tras rowerowych oraz pro-
jekt budowy nowych cieek.
Jestemy w bardzo wstp-
nej fazie i trudno jeszcze o ja-
kiekolwiek konkrety mwi
prezes IG, Krzysztof Dybiec.
Na chwil obecn wiadomo
tylko tyle, e nowe cieki b-
d przebiegay przez Balaton
i Grodzisko. Koczy si etap
wytyczania tras. Nastpnym
krokiem bdzie opracowanie
kosztorysu. Jeli wszystko to
uda si zrobi, to wwczas
propozycja przedstawiona zo-
stanie radnym. By moe uda
si pozyska rodki z Unii eu-
ropejskiej na realizacj tego
projektu.
Z braku dowodw policja
umorzya ledztwo.
Policjanci z Rybnika za-
koczyli czynnoci wyjania-
jce ws. kolizji, do ktrej do-
szo 8 stycznia w Raciborzu
przy ul. orskiej. Sprawa zo-
staa przekazana policjantom z
rybnickiej komendy, gdy ist-
niao podejrzenie, e sprawc
kolizji mg by ofcer policji
z KPP w Raciborzu (naleao
do niego auto, ktrym spowo-
dowano kolizj, nadto samego
policjanta widziano w jednym
z lokali nieopodal miejsca zda-
rzenia na kilka godzin przed
kolizj).
Policjanci z Rybnika prze-
suchali wiadkw, w tym
waciciela auta, jednake nie
udao si znale dowodw
wprost wiadczcych o tym,
e to wanie on spowodowa
kolizj. Policjant potwierdzi,
e samochodem jechaa oso-
ba z jego najbliszego tocze-
nia, jednak odmwi podania
jej danych.
Na podstawie zebranego
materiau dowodowego nie-
stety nie udao si ustali, kto
jest sprawc kolizji, w zwiz-
ku z tym odstpiono od skie-
rowania wniosku o ukaranie
do sdu informuje KMP w
Rybniku.
Policjantowi grozi nato-
miast kara grzywny za odm-
wienie wskazania osoby, ktra
kierowaa pojazdem oraz za
brak przeprowadzenia w odpo-
wiednim terminie bada tech-
nicznych pojazdu (co wyszo
na jaw w czasie prowadzenia
czynnoci wyjaniajcych).
wojciech oneczko
2 Wiadomoci GazetaInformator.pl 27 marca 2014, nr 6 (158)
<<
POWIAT WODZISAWSKI BEZPIECZESTWO
Budet OPS zatrwoy radnego kapitalist
Mniej wypadkw w kopalniach, wiksze wydatki na BHP
Rozrastajce si pastwo prbuje wyrcza wszystkich we wszystkim.
Spada liczba wypadkw w kopalniach, a grup najbardziej zagroon s osoby z najkrtszym staem pracy.
RACIBRZ fInAnSE
Wydawca:
Redakcja:
tel. 32 414 90 30, 519 188 998
Redaktor naczelny:
Ireneusz Burek
Redaktor prowadzcy:
Wojciech oneczko
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk,
Krystian Niewrzo, Patrycja Krupiska,
Janusz Nowak, Adrian Behr
Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Sonia Rupniewska: 797 593 747
sonia.rupniewska@raciborskiemedia.pl
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
grafcznych i reklam zastrzeone.
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Pierwszy
portal w regionie
W S P P R A C A R E D A K C Y J N A
P
F
o
t
.
K
o
m
p
a
n
i
a
W

g
l
o
w
a
KOMENTARZE DO ARTYKUU
~Znieczulica
Bogaty pasibrzuch nigdy nie
zrozumie biednego chudzielca.
Tak jest prawda. Dajcie prac
ludziom, a nie mylcie o
nowych kadkach nad Odr, czy
zadaszeniu Dugiej.
~myslmyprzedsiebiorczo
Zgadzam si z p. Wacawczykiem.
Hasa w kierunku radnych
typu dajcie ludziom prac
sa bezzasadne. Prac daje
przedsibiorca ten duy i ten
may. Ten may przyjby
kolejnych bezrobotnych na etat,
gdyby nie musia paci na ich
opiek socjaln, wtedy byaby
i praca i zupa, a tak jest tylko
rozrost biurokracji.
~zygzag
To pytanie jest nie tyle do
radnych ale do prezydentw
i politykw. Wreszcie
przedsiebiorcw kapitalistw.
Niedopuszczalne s takie
stwierdzenia, e wstyd jest
niepracowa przy takiej skali
bezrobocia oraz, e nie powinno
sie pomaga ludziom w bardzo
trudnej sytuacji oraz e im
si pracowa nie chce. Tak
mog mwi tylko ludzie bez
wikszego rozumienia.
~Wacawczyk...
nie zauway najwidoczniej, e
w Wietnamie i Chinach nadal
jest... komuna.
A pani dyrektor, e ...
socjalisMUS i capitalisMUS to
jednak ... MUS.
~hmmmm
albo w znieczulice albo sie oczy
otwieraja... codziennie rano ide
do pracy, siedza penery pod
blokiem, co miesiac w kolejce po
zasilek, wracam z pracy - dalej
siedza. to jest *** normalne?
ja caly dzien *** zeby on mogl
siedziec pod blokiem, jarac
szlugi i z kolegami gadac??
Redakcja nie utosamia si z komentarzami,
ktre s zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na
forum.raciborz.com.pl
118 tys. komentarzy na raciborz.com.pl
3% mieszkacw Racibo-
rza korzysta ze wsparcia, ktre
zapewnia im Orodek Pomo-
cy Spoecznej. Koszt wypa-
ty wiadcze ronie z roku na
rok, a liczba osb nimi obj-
tych pomimo ubytku cako-
witej liczby mieszkacw mia-
sta utrzymuje si na staym
poziomie. Budet OPS w 2013
roku sign 23 mln z. Wydat-
kowanie tak wielkich pienidzy
musi rodzi pytania.
Chciabym wiedzie na
ile to jest dawanie ryby, na ile
dawanie wdki, a na ile pomoc
w zrobieniu wdki zwrci si
radny Dawid Wacawczyk do
dyrektor OPS w Raciborzu Ha-
liny Sachy w czasie marcowego
posiedzenia miejskiej komisji
owiaty (19.03.14).
Tendencja jest taka, e-
by dawa zup - odpowiedzia-
a radnemu dyrektor OPS i
przyznaa, e rozrastajce si
pastwo, wraz ze swoj biu-
rokracj, "prbuje wyrcza
wszystkich we wszystkim". Jej
zdaniem aby uzdrowi sytuacj
potrzebna jest zmiana systemo-
wa. Sdz, e kiedy dojdzie
do tego, e nie bdziemy mogli
ich utrzyma i wtedy wyjd na
ulice powiedziaa i dodaa, e
liczne s przypadki, kiedy z ofe-
rowanej w OPS pomocy korzy-
staj ludzie, ktrzy korzystali
z tej pomocy bdc dziemi, a
teraz, w wieku dorosym, zao-
yli rodziny... taki maj spo-
sb na ycie. W rodzinach
wielodzietnych bardziej opaca
si nie pracowa ni pracowa,
bo nie pracujc mona liczy
na wiksze wiadczenia za-
koczya.
W tym przepenionym pe-
symizmem szarym obrazie
mona wychwyci barwy ja-
skrawe pozytywne. Najlep-
szym tego przykadem s pro-
gramy typu "Droga do pracy",
ktrych uczestnicy ok. 60-
70% poznaj warto jak
jest praca i zdobywaj j, trwale
wyzbywajc si postaw roszcze-
niowych. Mimo to, radny Wa-
cawczyk pozosta zszokowany
tym co usysza. Jestem ka-
pitalist, a do tego duo podr-
uj. W Wietnamie czy Chinach
nie ma wiadcze socjalnych i
wszyscy jako sobie radz. Za-
bezpieczeniem socjalnym jest
po prostu rodzina, a niepraco-
wanie to wstyd podzieli si
swoj obserwacj na zakocze-
nie dyskusji w temacie.
Zarzd Kompanii Wglo-
wej, w skad ktrej wchodz
KWK Anna i KWK Marcel,
przedstawi statystyki wypad-
kw i chorb zawodowych w
2013 roku. Okazuje si, e wy-
padkw byo mniej ni w ubie-
gych latach. W 2012 roku w
kopalniach doszo do 6 wypad-
kw miertelnych, 3 cikich i
899 lekkich. W zeszym roku
wydarzyy si odpowiednio 5
wypadkw miertelnych, jeden
ciki i 764 lekkich, co ogem
oznacza spadek o 15,2 proc.
Najczciej wypadkom
ulegaj pracownicy z naj-
mniejszym staem pracy do 3
lat. W tej grupie zawodowej
w 2013 roku wypadki stano-
wiy a 31,26%, podczas gdy
rok wczeniej 23,41% Zdecy-
dowanie lepiej pod tym wzgl-
dem wypadaj pracownicy
dowiadczeni, ktrzy pracuj
w kopalniach powyej 20 lat.
W tym roku w tej grupie za-
wodowej wypadki stanowiy
jedynie 8,98% Dyskutujemy
ze szkoami i uczelniami w jaki
sposb zmieni system szkole-
nia modziey, aby zmniejszy
ilo wypadkw w tej grupie.
Ale to trudny i zoony proces.
Okazuje si, e s szkoy, kt-
re na ksztacenie praktyczne
powicaj zaledwie dzie w
tygodniu. Niestety cay ciar
edukacji spoczywa na nas jako
przedsibiorcach i t sytuacj
trzeba zmieni stwierdzi
Andrzej Pakura, dyrektor Biu-
ra Bezpieczestwa i Higieny
Pracy Kompanii Wglowej.
W 2013 roku nakady na
inwestycje zwizane z BHP
wyniosy w Kompanii Wglo-
wej ponad 892 mln z, co w
przeliczeniu na jednego pra-
cownika daje kwot 16 tys., a
na kad wydobyt ton wgla
25,3 z. Kompania Wglowa
zrealizowaa w ubiegym roku
zdecydowan wikszo pla-
nw zwizanych z BHP, sys-
tematycznie unowoczeniajc
m. in. podziemny transport,
zwalczajc zagroenia natural-
ne oraz inwestujc w szkolenia
dla zaogi. Musielimy jed-
nak ograniczy udzia w szko-
leniach i konferencjach, ale to
naturalne w sytuacji, gdy frma
musi oszczdza tumaczy
dyrektor Pakura.
Podczas spotkania poin-
formowano take o funkcjo-
nowaniu Funduszu Wsparcia
Proflaktyki Medycznej, ktry
fnansuje m.in. specjalistyczne
badania medyczne i rehabilita-
cje dla pracownikw Kompanii
Wglowej. Fundusz rozpocz
dziaalno we wrzeniu 2013
roku. Tylko w tym roku wpy-
no do niego 139 wnioskw
o dofnansowanie specjali-
stycznych zabiegw medycz-
nych, kosztownych protez oraz
wiadcze rehabilitacyjnych. Z
wyjtkiem jednego wniosku,
wszystkie tegoroczne zgosze-
nia rozpatrzono pozytywnie.
Gwnym zadaniem funduszu
jest pomoc pracownikom, kt-
rzy ulegli wypadkom przy pra-
cy, tak by mogli jak najszybciej
wrci do swoich obowizkw
zawodowych.
KOMENTARZ NA GORCO
Zbigniew Madej
Rzecznik prasowy Kompanii
Wglowej
Kopalnie na terenie powiatu
wodzisawskiego, a w szczegl-
noci kopalnia Marcel w Ra-
dlinie jest jedn z najbezpiecz-
niejszych kopal, wchodzcych
w skad Kompanii Wglowej.
Spka robi wszystko, aby za-
pewni grnikom bezpiecze-
stwo przy pracy. Bardzo wany
jest ubir. Specjalici pracuj
nad tym, aby by jak najlepszej
jakoci. Przeprowadzane s licz-
ne badania i testy. Buty musz
by przeciwpolizgowe, koszule
wykonane z konkretnych mate-
riaw. Oprcz tego w ubiegym
roku Kompania wydaa sporo
pienidzy na sprzt. Jeli bdzie
on doskonay to ryzyko wypad-
kw przy pracy zmniejszy si
diametralnie. Niezbdne jest
take zapewnienie odpowied-
niej wentylacji przy wydobyciu
wgla. Jeli wszystko to ze so-
b wspgra to ryzyko jest mi-
nimalne.
Kady pracownik Kompanii Wglowej otrzymuje specjalny
zestaw odziey ochronnej. Materia, z ktrego jest wykonana
to 90 % baweny oraz wstawki z nitek poliwglanowych,
ktre z jednej strony wzmacniaj odzie, z drugiej maj
dziaanie antystatyczne, co jest warunkiem dopuszczenia do
uytkowania w kopalniach metanowych.
wojciech oneczko
Radny Dawid Wacaczyk pyta dyrektor OPS o form
pomocy, w jakiej jest ona kierowana do klientw instytucji.
Budet OPS
w Raciborzu
w 2013 roku
wynis
23 mln z
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
Wiadomoci 3 GazetaInformator.pl >>
27 marca 2014, nr 6 (158)
Wana wiadomo dla
miejscowoci zagroo-
nych zalaniem w gminie
Kunia Raciborska.
Waldemar Niemiec ze
lskiego Zarzdu Melioracji
i Urzdze Wodnych poinfor-
mowa radnych powiatu ra-
ciborskiego o rozstrzygniciu
przetargu na Prawostronne
obwaowanie rzeki Odry od
miejscowoci Turze do grani-
cy z wojewdztwem opolskim,
gm. Kunia Raciborska. Naj-
tasz ofert zoya Skanska
S.A. i to ona otrzyma zlece-
nie. Oferta Skanskiej opiewa
na blisko 11,87 mln z. Podpi-
sanie umowy odbdzie si 24
marca. Wykonawca na budo-
w odcinka waw o dugoci
4,2 km ma rok czasu od da-
ty podpisania umowy, tj. 24
marca.
Region
w skrcie
KunIA RACIBORSKA InWESTyCjE
WAy NA PRAWyM
BRZeGU ODRy
To ju pewne: w owiacie brakuje
2,5 mln z
REgIOn KOmunIKACjA
Prba obcieniowa mostu w Mszanie
Wykonawca zamierza zakoczy prace przed terminem.
47 Zag na RajdZie
W Kuni
Ju po raz 6. odby si Ama-
torski Rajd Samochodowy o
Puchar Burmistrza Kuni Ra-
ciborskiej. Na starcie stano
47 zag. Trasa skadaa si z
dwch odcinkw, z ktrych
kady mia okoo 2 km. W
klasyfkacji generalnej najlep-
si okazali si Dawid Barosz i
Micha Zart. Jako drudzy na
miejsce dojechali ukasz Ko-
biela i Krzysztof Staffa, a na
najniszym stopniu podium
stanli Pavel Kolacansky i Mi-
chaela Machotowa.
dWie pRoMesy
MinistRa
adMinistRaCji
Blisko 800 tys. z wynosz
dwie promesy, ktre Krzano-
wice otrzymay jako gmina,
ktra ucierpiaa w wyniku
powodzi i huraganw. 150 tys.
z zostanie przeznaczone na
odbudow ulicy Mikoaja, a
reszta na stabilizacj osuwiska
przy ulicy Zamkowej. Oba za-
dania gmina planuje wykona
do 31 sierpnia 2014 roku.
gMina CZonKieM
LysKoR
Gmina Ndza wraz z Ga-
szowicami i Jejkowicami od
2015 roku bdzie ofcjalnym
czonkiem stowarzyszenia
LySKOR. Gmin bdzie rez-
prezentowa przedstawiciel,
ktrego wybior radni. Dziki
wstpieniu do stowarzyszenia
gmina bdzie moga korzysta
ze rodkw Programu Rozwo-
ju Obszarw Wiejskich.
pReZydent W gRonie
eKspeRtW
Prezydent Wodzisawia l-
skiego Mieczysaw Kieca
zasidzie w gronie ekspertw
Krajowej Izby Gospodarczej.
Tak prob do wodarza
miasta wystosowa przewod-
niczcy Komitetu Gospodarki
Miejskiej Krajowej Izby Go-
spodarczej, Zenon Kiczka. Ko-
mitet ma wypracowa nowy
model rozwoju gospodarczego
miasta.
nadWyKa na spat
dugu
Po rozliczeniu budetu za rok
2013 okazao si, e gmina
Krzanowice ma nadwyk w
wysokoci 145 tys. z. Wadze
gminy zdecydoway, e ca
kwot przeka na spat kre-
dytu, ktry gmina zacigna
w 2009 roku, a ktry spaca
do dnia dzisiejszego.
Wybuduj noWe
pRZedsZKoLe
Ponad 5,3 mln z bdzie
kosztowaa budowa nowego
przedszkola w Turzy lskiej.
Przetarg wygraa frma z Wo-
dzisawia lskiego, a umowa
zostaa ju podpisana. Planuje
si, i w 2014 roku wybudo-
wany zostanie budynek w sta-
nie surowym otwartym, za w
2015 roku ukoczone zostan
pozostae roboty.
Wicestarosta A. Chroboczek zapowiada analiz sytuacji.
WODZISAW LSKI POLICjA
RACIBRZ InWESTyCjE
WODZISAW LSKI SAmORZD
WODZISAW LSKI InWESTyCjE
SZANTAySTA GROZI
PODPALeNIeM FIRMy
NOWy PARKING PRZy
BASeNIe
MeDALe DLA STAROSTy
ReMONT WeJCIA
DO WCK
POWIAT RACIBORSKI EDuKACjA
facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator
Konkurs Domu Ksiki w trwa do 24 marca
Do wygrania ksika Brygantka!
Konkurs Domu Ksiki w Wodzisawiu lskim!
Kto jest patronem Raciborza?
Odpowiedzi na pytanie mona przesya na konkurs@raciborz.com.pl
P
Kilkadziesit ciarwek o cznej masie 870 ton przez dwa
dni stao na mocie w Mszanie.
P
P
P
F
o
t
.
G
m
i
n
a
M
s
z
a
n
a
Zarzd powiatu racibor-
skiego stan przed nie lada
wyzwaniem budet plac-
wek owiatowych, dla ktrych
organem prowadzcym jest
powiat raciborski (dot. to
przede wszystkim szk red-
nich w Raciborzu, za wyjt-
kiem ZSOMS, ktry podlega
marszakowi wojewdztwa)
nie dopina si na kwot 2,5
mln z.
Wszystko z powodu ni-
szej ni w roku ubiegym sub-
wencji ministerstwa fnansw
dla powiatu raciborskiego,
ktra zamkna si kwot 46,2
mln z. Gros oglnej kwoty
przypada wanie na subwen-
cj owiatow, ktra w 2014
roku wyniesie 41,419 mln z,
czyli o 2,5 mln z mniej ni w
roku ubiegym. Wadze po-
wiatu wystpiy do minister-
stwa z prob o wyjanienie
tak radykalnej obniki sub-
wencji.
Stosowne materiay zo-
stay ju dostarczone do sta-
rostwa, teraz przyjdzie czas
na ich dogbn analiz, przy
czym stanowisko ministerstwa
pozostaje bez zmian dota-
cja bdzie nisza. Wicestaro-
sta Andrzej Chroboczek zapo-
wiada ponowne przyjrzenie
si zaplanowanym przez szko-
y wydatkom. Dopiero wtedy
zarzd powiatu raciborskiego
podejmie decyzj: czy zaata
dziur rezygnujc z zaplano-
wanych inwestycji, czy te
zwikszy defcyt budetowy.
Tak czy inaczej, sytuacja f-
nansowa powiatu raciborskie-
go skomplikuje si.
wojciech oneczko
Powodzeniem zakoczy-
a si prba obcieniowa
budowanego mostu MA 532
w Mszanie. W dniach 20-21
marca na mocie stay dzie-
sitki ciarwek o cznej
masie 870 ton, a geodeci i in-
ynierowie sprawdzali para-
metry obiektu. Prba wypada
pomylnie. Przedsibiorstwo
Usug Technicznych Intercor
z Zawiercia (wykonawca) za-
mierza zakoczy prace na
obiekcie przed terminem, tj.
30 czerwca.
Przed wicestarost Andrzejem Chroboczkiem stoi nie lada wyzwanie: znalezienie w napitym
budecie powiatu raciborskiego 2,5 mln z, ktrych brakuje w owiacie.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
Mczyzna da od
waciciela 200 tys. z.
Do wodzisawskiej komendy
zgosi si waciciel frmy trans-
portowej, ktry powiadomi o
niepokojcych go telefonach.
53-latek powiedzia, e dzwoni
do niego mczyzna, ktry gro-
zi podpaleniem samochodw,
znajdujcych si na terenie ba-
zy transportowej i da od niego
200 tys. z. Kryminalni zorgani-
zowali spotkanie z szantayst w
celu rzekomego przekazania pie-
nidzy. Gdy szantaysta zjawi
si w umwionym miejscu zosta
obezwadniony i zatrzymany. By
to 32-latek, ktry usysza ju za-
rzut wymuszenia rozbjniczego.
Grozi mu 10 lat wizienia.
Wicej miejsc
parkingowych na
rozpoczcie sezonu.
Magistrat ogosi przetarg
na budow zatoki parkingo-
wej na 46 samochodw wzdu
ul. Markowickiej w Raciborzu-
Oborze. Projekt techniczny za-
kada, i zatoka bdzie usytu-
owana wzdu ulicy, po stronie
gdzie znajduj si kemping i
basen OSiR-u. Zainteresowa-
ne frmy mog skada oferty
do 7 kwietnia br. Termin za-
koczenia prac przewidziano
na 30 czerwca, a wic niemale
rwno z rozpoczciem sezonu
turystycznego.
PS
PS
tadeusz skatua zostanie
wyrniony za osignicia
w dziedzinie owiaty, kul-
tury i obronnoci kraju.
Przewodniczcy Rady Po-
wiatu Wodzisawskiego, eu-
geniusz Wala wystpi z wnio-
skiem o przyznanie dwch
odznacze dla starosty Tade-
usza Skatuy. Przewodniczcy
wraz z Wojewod lskim uzna-
li, e starosta zasuy na Krzy
Kawalerski Odrodzenia Polski
oraz Medal Komisji edukacji
Narodowej. Order Odrodzenia
Polski to drugie, najwysze pol-
skie pastwowe odznaczenie
cywilne, nadawane za wybitne
osignicia w dziedzinie owia-
ty, nauki, sportu, kultury, sztu-
ki, gospodarki, obronnoci kra-
ju, dziaalnoci spoecznej oraz
rozwijania stosunkw z innymi
krajami. Medal KeN nadawany
jest natomiast za szczeglne za-
sugi dla owiaty i wychowania.
Rozpocza si przebudo-
wa strefy wejciowej.
Remont strefy wejciowej
Wodzisawskiego Centrum
Kultury ruszy, a to oznacza
utrudnienia dla klientw. Wej-
cie do budynku moliwe jest
jedynie od strony parkingu.
Mimo remontu wszystkie wy-
darzenia odbd si planowo.
W czasie przebudowy
zniknie przede wszystkim nie-
speniajcy ju obecnych wy-
maga podjazd dla wzkw,
ktry zastpi winda dostoso-
wana do potrzeb osb niepe-
nosprawnych. Przebudowane
zostan schody i zadaszenie.
Ponadto planowana jest bu-
dowa schodw z podestem,
ktre bd stanowiy wyjcie
ewakuacyjne oraz rozbudowa
sali prb, ktra znajduje si
czciowo pod wejciem do
WCK. Remont potrwa okoo 8
miesicy.
Sponsorem nagrody jest Dom Ksiki w Raciborzu.
GazetaInformator.pl 27 marca 2014, nr 6 (158)
<< 4 edukacja
RyDuTOWy EDuKACjA
Owocna wsppraca ZSP z Uniwersytetem Rolniczym
Uczniowie bd uczestniczy w warsztatach w laboratoriach uniwersyteckich.
25 tys. z trafo do potrzebujcych placwek i osb prywatnych.
R E K L A M A
F
o
t
.
Z
S
P
n
r
2
w
R
y
d
u

t
o
w
a
c
h
RIG przekazaa pienidze z Gwiazdki Serc
MISTRZOWIe KOSZyKWKI
Z GIMNAZJUM NR 3
RACIBRZ EDuKACjA WODZISAW LSKI SPORT
F
o
t
.
P
a
w
e

S
t
r
z
e
l
c
z
y
k
PS
Zesp Szk Ponadgimna-
zjalnych nr 2 w Rydutowach
goci przedstawicieli Wydzia-
u Technologii ywnoci Uni-
wersytetu Rolniczego w Kra-
kowie, z ktrym wsppracuje
ju od kilku lat. Do Rydutw
przybyli dziekan Wydziau,
prof. dr hab. Teresa Fortuna,
prodziekan Wydziau ds. dy-
daktycznych i studenckich, dr
hab. in. Agnieszka Filipiak-
Florkiewicz oraz dr in. Sa-
womir Pietrzyk.
Gocie zwiedzili szko,
obejrzeli poszczeglne pra-
cownie, rozmawiali z ucznia-
mi ksztaccymi si w za-
wodach gastronomicznych,
spotkali si z nauczycielami
przedmiotw zawodowych.
Bardzo wysoko ocenili wy-
posaenie i wystrj nowej
pracowni gastronomicznej w
szkole. Uczniowie klasy III
TB i IV TB wysuchali wyka-
du pana dr in. Sawomira
Pietrzyka na temat ywnoci
wygodnej. Wykad, poczony
z prezentacj multimedialn,
by doskonaym uzupenie-
niem wiadomoci zdobywa-
nych na lekcjach.
Prelegent zwrci szcze-
gln uwag na skad i war-
to odywcz wysoko prze-
tworzonej ywnoci wygodnej
oraz zmiany jakim ulegaj
skadniki produktw w wyni-
ku przetworzenia oraz w trak-
cie przechowywania. Mwi
take o dodatkach dodawa-
nych do takiej ywnoci oraz
jej bezpieczestwie zdrowot-
nym. Ta wizyta zaowocowaa
take ustaleniem terminw
zaj warsztatowych dla za-
interesowanych uczniw w
laboratoriach Uczelni. Pra-
cujemy take nad wsplnym
projektem, zwizanym z oce-
n zwyczajw ywieniowych i
sposobu spdzania czasu mo-
dziey naszego regionu oraz
wpywem tych czynnikw na
jej prawidow kondycj lub
ewentualne wystpowanie
otyoci.
sawomira szuman
Gocie z krakowskiego uniwersytetu bardzo wysoko ocenili wyposaenie i wystrj nowej
pracowni gastronomicznej w szkole.
21 marca w siedzibie Ra-
ciborskiej Izby Gospodarczej
odbyo si uroczyste wrcze-
nie Aktw Przekazania fun-
duszy zebranych podczas 13.
edycji Koncertu Charytatyw-
nego Gwiazdka Serc.
Obdarowanymi s za-
rwno placwki opiekuczo-
owiatowe jak i osoby prywat-
ne, ktre potrzebuj wsparcia.
W tym roku RIG przekazaa
na cele charytatywne cz-
nie ok. 25 tys. z, ktre zosta-
y rozdysponowane zgodnie
ze zgoszonym zapotrzebo-
waniem, m.in. na dofnanso-
wanie dzieciom obiadw w
szkoach czy zabiegi rehabi-
litacyjne dla osb niepeno-
sprawnych. Podczas spotkania
czonkowie zarzdu RIG prze-
kazali te ofcjalne podziko-
wanie Stanisawowi Bielowi,
wieloletniemu prezesowi ra-
ciborskiej Izby, za jego wkad
w organizacj i propagowanie
idei Gwiazdki Serc.
W meczu o mistrzostwo
wodzisawianie zmierzyli
si z druyn z jastrz-
bia.
W Jastrzbiu odbyy si za-
wody rejonowe w koszykwce
chopcw szk gimnazjal-
nych. W meczu o mistrzostwo
zagray zespoy Gimnazjum
Nr 3 Mistrzostwa Sportowe-
go z Wodzisawia lskiego i
Gimnazjum Nr 9 w Jastrz-
biu. Gimnazjalici z trjki z
bardzo du przewag punk-
tow (65:33) pokonali swo-
ich rywali. W tych zawodach
G3 reprezentowali: pawli-
ski Karol, Rybiski iwo,
Wodecki tomasz, adam-
czyk adrian, prochasek
Robert, Wieczorek ja-
kub, Wilk bartosz, syska
Kamil, Wutke sebastian,
paryo jan, adamczewski
amadeusz. Gimnazjum Nr
3 Mistrzostwa Sportowego w
Wodzisawiu, jako mistrz re-
jonu wodzisawsko-jastrzb-
skiego w koszykwce chop-
cw awansowa do zawodw
pfnau wojewdzkiego.
F
o
t
.
G
i
m
n
a
z
j
u
m
n
r
3
w
W
o
d
z
i
s

a
w
i
u
P
Do tej pory, w ramach wszystkich edycji Gwiazdki Serc udao
si zebra cznie ponad 300 tys. z. Na zdj. Stanisaw Biel,
wieloletni prezes RIG, organizator i propagator idei Gwiazdki
Serc. Do mistrzostwa koszykarzy z Gimnazjum nr 3 poprowadzi trener Marek Malik.
GazetaInformator.pl >>
27 marca 2014, nr 6 (158)
Sylwetki 5
POWIAT RACIBORSKI SyLWETKI
Superpantofelek dla siostry Antonii
Podczas uroczystoci przypomniano sylwetki laureatw nagrody Pantofelek.
F
o
t
.
I
r
e
n
e
u
s
z
B
u
r
e
k
F
o
t
.
G
a
z
e
t
a
I
n
f
o
r
m
a
t
o
r
.
p
l
R E K L A M A
wojciech oneczko
Laureatka Superpantofelka siostra Antonia przyznaa, e motorem napdowym jej dziaania s
nauka i przykad, jaki swoim yciem da wszystkim ludziom Jezus Chrystus. Dzikowaa rwnie
za aski, ktre otrzymaa.
Na zdj. laureaci przyznawanej przez Forum Kobiet Powiatu Raciborskiego nagrody Pantofelek
grny rzd od lewej: Czesawa Kordyaczny, Krystyna Lamczyk, Alfred Malcharczyk, Teresa
Neblik, dolny rzd od lewej: Teresa Szymaska, Lucyna Rajczykowska, siostra Antonia, Maria
Skora.
PATROnAT mEDIALny:
Masz do
wielu
rat?
Uoymy je
w jedn.
Poyczka
Konsolidacyjna
Zapraszamy do placwki.
RACIBRZ
ul. Mickiewicza 11
tel. (32) 415-88-21
*
k
o
s
z
t

p
o

c
z
e
n
i
a

z
g
o
d
n
y

z

t
a
r
y
f


o
p
e
r
a
t
o
r
a
*
k
o
s
z
t

p
o

c
z
e
n
i
a

z
g
o
d
n
y

z

t
a
r
y
f


o
p
e
r
a
t
o
r
a
Gwnym punktem uro-
czystoci powiconej ob-
chodom 10-lecia dziaalno-
ci Forum Kobiet Powiatu
Raciborskiego byo wrcze-
nie nagrody Superpantofelka
siostrze Antonii (Zofi Grun-
towskiej), ktra zwyciya w
gosowaniu (tradycyjn drog
pocztow i drog internetow
za porednictwem portalu ra-
ciborz.com.pl).
KOMENTARZ NA GORCO
Magorzata
Rother-burek
Przewodniczca Forum Ko-
biet Powiatu Raciborskiego.
W tym roku, ze wzgldu na
jubileusz 10-lecia istnienia Fo-
rum Kobiet, kapitua Pantofelka
zdecydowaa o wprowadzeniu
nowej formy konkursu w posta-
ci plebiscytu na Superpantofelka.
Cieszy nas odzew publicznoci,
zarwno w gosowaniu interne-
towym jak i pisemnym. W sumie
oddano ponad trzy tysice go-
sw, co tylko potwierdza, e jest
to konkurs wany i wzruszajcy.
Co do pyta o zmian jego formu-
y w przyszoci przyznaj, e bya
dyskusja na ten temat... Panie z
kapituy zdecyduj w tej sprawie.
Na razie powiem krtko: niech to
pozostanie tajemnic.
27 marca 2014, nr 6 (158)
<< 6 Zapowiedzi
W sobot, 29 marca o
godz. 11.00 rozpocznie si ko-
lejna edycja imprezy dla bie-
gaczy, Cross Bkitna Wstga
Balatonu. Odbdzie si ona
na terenie orodka Balaton w
Wodzisawiu lskim. Zawody
odbd si w kategoriach wie-
kowych dla kobiet i mczyzn.
Nowoci bdzie klasyfkacja
druynowa. Trasa biegu bdzie
prowadzia ciekami lenymi
oraz fragmentem drogi asfalto-
wej. Uczestnicy mog spodzie-
wa si licznych podbiegw i
zbiegw. Wszyscy zawodnicy
w biegu gwnym na dystansie
8 km i 4 km otrzymaj pamit-
kowe medale okolicznociowe.
Zawodnicy startujcy w zawo-
dach wezm take udzia w qu-
izie z nagrodami. Zwycizca
biegu w klasyfkacji open otrzy-
ma puchar oraz 300 z. W ka-
tegoriach wiekowych zwyciz-
cy otrzymaj statuetki oraz 100
z. Organizatorzy przygotowali
nagrody specjalne dla najlep-
szych zawodnikw z Wodzisa-
wia lskiego.
27 mARCA WCK WODZISAW
W czwartek, 27 marca o godz. 9.00, 11.00 w Wodzisawskim Cen-
trum Kultury w ramach Midzynarodowego Dnia Teatru dzieci
obejrze bd mogy spektakl "Zielony Wdrowiec" w wykonaniu
Teatru Guziczek. Bilety w cenie 16 z.
28 mARCA ZAmEK RACIBRZ
W pitek, 28 marca na Zamku Piastowskim w Raciborzu odb-
dzie si II Oglnopolski Konkurs Piosenki Hiszpaskojzycznej,
ktrego organizatorem jest II Liceum Oglnoksztacce im. Adama
Mickiewicza w Raciborzu. Pocztek konkursu o godz. 16.00.
28 mARCA BIBLIOTEKA RACIBRZ
W pitek, 28 marca o godz. 16.00 w bibliotece przy ul. Kaspro-
wicza 12 bdzie miao miejsce rozstrzygnicie konkursu "Ania z
Zielonego Wzgrza i jej kanadyjscy przyjaciele".
28 mARCA muZEum RACIBRZ
W pitek, 28 marca o godz. 17.00 w raciborskim muzeum wystpi
Maria Meyer. Artystka wypiewa standardy jazzowe lat '30 XX
wieku. Wstp wolny.
29 mARCA BALATOn WODZISAW
W sobot, 29 marca o godz. 11.00 na terenie Orodka Balaton w
Wodzisawiu lskim ruszy Cross "Bkitna wstga Balatonu". Za-
pisy i regulamin na stronie internetowej www.mosir-centrum.pl.
29 mARCA RCK RACIBRZ
W sobot, 29 marca o godz. 17.00 w Raciborskim Centrum Kul-
tury bdzie mona wysucha koncertu wiosennego w wykonaniu
zespou wokalnego Perspektywa. Bilety w cenie 5 z.
29 mARCA WCK WODZISAW
W sobot, 29 marca o godz. 11.00 w Wodzisawskim Centrum
Kultury odbdzie si kolejna edycja warsztatw artystycznych "Ale-
!Babki". Tym razem tytu spotkania brzmi "Martwa natura cakiem
niemartwa". Warsztaty poprowadzi Justyna Taszka-Michalska.
29 mARCA ZAmEK RACIBRZ
W sobot, 29 marca o godz. 14.30 na Zamku Piastowskim w Raci-
borzu odbdzi si spotkanie z posem do Parlamentu europejskie-
go, profesorem Jerzym Buzkiem.
29 mARCA ZSE WODZISAW
29 marca w godzinach od 9.00 do 15.00 w Zespole Szk ekono-
micznych odbdzie si Dzie Fitness. W programie midzy innymi
functional ft, crossft oraz zumba.
30 mARCA RCK RACIBRZ
W niedziel, 30 marca o godz. 18.00 w sali widowiskowej Raci-
borskiego Centrum Kultury bdzie mona obejrze widowisko
taneczne "Michael Jackson Forever" w wykonaniu zespou Skaza.
Bilety w cenie 5 z.
30 mARCA mOK RADLIn
W niedziel, 30 marca o godz. 15.00 w Miejskim Orodku Kultury
GazetaInformator.pl
RyDuTOWy RCK 4 KWIETnIA
WySTP
KRZySZTOFA HANKe
WODZISAW BALATOn 29 mARCA
CROSS BKITNA
WSTGA BALATONU
RACIBRZ RCK 5 KWIETnIA
KONCeRT
NIeLSA KOLDeWeyA
KuLTuRA ROZRyWKA
Repertuar imprez
KONKURS VIDEOWORLD
Do wygrania miesiczne karnety! Ogldaj co chcesz przez cay miesic!
VIDEOWORLD prowadzi skup, sprzeda i wymian gier PS3 oraz XBOX
Szczegy konkursu na portalu raciborz.com.pl
w Radlinie odbdzie si kon-
cert laureatw oraz rozdanie
nagrd osobom, ktre wziy
udzia w Radliskim Turnieju
Piosenki Dzieci i Modziey.
30 mARCA WCK
WODZISAW
W niedziel, 30 marca o
godz. 15.00 w Wodzisaw-
skim Centrum Kultury odb-
dzie si "Rodzinna niedziela".
W programie midzy innymi
warsztaty muzyczno-ru-
chowe z elementami jzyka
angielskiego pt. "Bajka o
krasnoludkach" oraz spektakl
"Ksiniczka na ziarnku
grochu" w wykonaniu Teatru
Misz-Masz.
30 mARCA ZAmEK
RACIBRZ
W niedziel, 30 marca
o godz. 17.00 na Zamku
Piastowskim w Raciborzu od-
bdzie si kolejna Niedziela
Wspomnie. Tym razem po-
wicona bdzie kolei. Bdzie
multimedialna wycieczka w
wiat dawnych raciborskich
dworcw, duo wspomnie i
unikalnych zdj.
4 KWIETnIA
BIBLIOTEKA
RACIBRZ
4 kwietnia o godz. 18.00 w
bibliotece przy ul. Kasprowi-
cza 12 w Raciborzu odbdzie
si "Noc z Andersenem na
Zielonym Wzgrzu". W
programie midzy innymi
wsplne czytanie ksiek,
gry, zabawy. Impreza organi-
zowana dla dzieci w wieku od
7 do 11 lat.
R E K L A M A
W pitek, 4 kwietnia o
godz. 18.00 w Rydutowskim
Centrum Kultury wystpi
Krzysztof Hanke w programie
One man show. Krzysztof
Hanke to jeden z najbardziej
znanych, polskich aktorw, sa-
tyrykw i kabareciarzy. Jest li-
derem kabaretu "RAK" z Rudy
lskiej (Grzegorz Poloczek,
Krzysztof Respondek). Zna-
ny roli Huberta Dwornioka
(Bercika) w serialu telewizyj-
nym wita wojna (Joanna
Bartel, Zbigniew Buczkowski).
Bra udzia w V edycji Jak Oni
piewaj. Krzysztof Hanke
zacz karier jako przedsta-
wiciel kabaretu RAK na prze-
omie roku 1981 1982 po-
wsta, aby mieszy lzakw
przybitych wprowadzeniem
stanu wojennego. Wasne tek-
sty, oraz uywanie gwary l-
skiej stay si wizytwk czo-
owego kabaretu w Polsce. W
latach 1999 2008 sta si
doskonale znany i lubiany ja-
ko Bercik w serialu wita
wojna. Bilety w cenie 30 z.
W sobot, 5 kwietnia o
godz. 18.00 w Raciborskim
Centrum Kultury wystpi Niels
Koldewey, artysta z Niemiec.
Jako support zagraj zespoy
Dwiki Kolorw Retro oraz
Purple Agent. Niels Koldewey,
gdzie tylko si pojawia otrzy-
muje naprawd wietne recen-
zje. Podczas wystpw Based
never zwiedzi niemal ca
europ. piewa po angielsku,
niemiecku, bawarsku i hisz-
pasku. Brzmi lekko, funkowo,
elektrycznie, czasem spokojnie,
a czasem jest wulkanem ener-
gii. Kiedy zaczyna gra na gita-
rze zdarzao mu si chaturzy
na ulicach europejskich stolic,
na weselach czy na plaach w
Hiszpanii. W przecigu ostat-
nch dwch lat zagra prawie
200 koncertw na takich sce-
nach jak i podczas takich im-
prez: Wine Festival Stadtamhof
Regensburg, Regensburg Mara-
thon, Music Cult at the Regens-
burg Marathon. Teraz postano-
wi przyjecha ponad 1500 km,
aby zagra w Raciborzu.
GazetaInformator.pl 27 marca 2014 nr 6 (158) Dodatek tematyczny 6/2014
PLUSY BIZNeSU DLA
REgIOn KOmunIKACjA
Racibrz i Wodzisaw. Kto wygra wycig
o pienidze na drogi?
rog Klasztornej i Ogrodowej
serwis notebookw, obsuga frm
materiay eksploatacyjne
kasy fskalne, wagi, metkownice
NOW
O!
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl
tel. 32 415 98 18
Pierwsza kasa fskalna na polskim rynku
z panelem dotykowym
KUPUJC
KAS FISKALN

3 M
IESICE
REKLAMY
G
RATIS!
F
o
t
.
U
M
R
a
c
i
b

r
z
(
p
r
z
e
z
E
g
i
s
P
o
l
a
n
d
)
R E K L A M A
Wsppraca samorzdw
Wodzisawia lskiego i Raci-
borza oraz skupionych wok
tych orodkw gmin w ramach
Subregionu Zachodniego Wo-
jewdztwa lskiego zostaa
wystawiona na ciek prb.
Stawk w rodzcej si rywa-
lizacji jest szansa na zdobycie
rodkw fnansowych na bu-
dow strategicznych z punktu
widzenia funkcjonowania obu
orodkw drg.
W przypadku Raciborza
mowa o drodze Racibrz
Pszczyna (odcinek od Rudni-
ka do Rybnika, przez Racibrz,
Kornowac, Gaszowice, Lyski,
Rydutowy), Wodzisawia l-
skiego Drogi Gwnej Pou-
dniowej (odcinek wodzisawski
ma czy Rydutowy, Pszw,
Wodzisaw i gmin Godw z
gmin Mszana do zjazdu z
autostrady A1).
do startu, gotowi...
Po zmianie na stanowisku
Marszaka Wojewdztwa l-
skiego (Mirosaw Sekua zast-
pi Adama Matusiewicza) urzd
opublikowa list projektw
preferowanych do realizacji. Na
licie zabrako obu wspomnia-
nych drg, dlatego te zagnie-
wani samorzdowcy spotkali
si na Zamku Piastowskim w
Raciborzu z marszakiem Seku-
, ktry pod wpywem tak zde-
cydowanego nacisku zleci przy-
gotowanie nowej, alfabetycznej
listy projektw drogowych dla
wojewdztwa lskiego, ktre
maj mie szans na realizacj
dziki rodkom fnansowym
w ramach nowej perspektywy
unijnej. O tym, ktre projekty
zostan przeznaczone do reali-
zacji, ma zdecydowa stopie
przygotowania do inwestycji.
Cho nikt tego otwarcie nie
ogosi rozpocz si wycig.
na pierwszym wirau
Na starcie trzeba by-
o porozumie si co do wa-
runkw fnansowania do-
kumentacji projektowej obu
inwestycji. Racibrz jako lokal-
ny lider przedsiwzicia zawar
stosowne porozumienie jeszcze
z poprzednim marszakiem wo-
jewdztwa, Wodzisaw nieco
pniej, ju z nowym.
Ta rnica i wynikajca z
niej przewaga trwa do dzisiaj.
W marcu 2014 roku wadze
Wodzisawia lskiego wyo-
niy wykonawc dokumentacji,
ktry ma teraz 18 miesicy na
jej przygotowanie. Firma Mo-
sty Katowice podejmie si tego
za 4,2 mln z. Tymczasem Raci-
brz dzisiaj dysponuje ju przy-
gotowan dokumentacj, ktra
w najbliszym czasie zostanie
poddana konsultacjom spoecz-
nym (warta 3,3 mln z umowa
na wykonanie dokumentacji
projektowej zostaa podpisana
z wykonawc, frm egis Po-
land, w czerwcu 2013 roku).
Lenk vs Kieca
Wzmiankowana rywaliza-
cja jest niezwykle istotna dla
lokalnych liderw, na czele z
prezydentem Raciborza Miro-
sawem Lenkiem i prezydentem
Wodzisawia lskiego Mieczy-
sawem Kiec, ktrzy wasnym
nazwiskiem sygnowali rwnie
inne, istotne dla funkcjonowa-
nia obu samorzdw inwesty-
cje. M. Lenk postawi na spraw-
dzony pomys aquapark, a
M. Kieca na Rodzinny Park
Rozrywki. Pierwszy zostanie
oddany do uytku w maju br.,
drugi mimo problemw, w
sierpniu br. Wydaje si, e ich
atrakcyjno moe zaway na
wynikach jesiennych wyborw
nawet w wikszym stopniu ni
wspomniane projekty drogowe,
mimo e te ostatnie, z punktu
widzenia przyszoci obu samo-
rzdw, wydaj si dalece istot-
niejsze.
Cho obaj zainteresowa-
ni unikaj konfrontacyjnej re-
toryki, musz zbroi si w ar-
gumenty, bo gdy przyjdzie do
wyborw parlamentarlnych,
rzdzca na lsku Platforma
Obywatelska moe zdecydowa
si na przesunicie obiecanych
niegdy Raciborzowi i Wodzi-
sawowi rodkw na centrum
i pnoc wojewdztwa co po-
zwolioby jej na kupno go-
sw w ludniejszych orodkach,
kosztem jej liderw z poudnio-
wego zachodu wojewdztwa.
KOMENTARZ NA GORCO
Mirosaw Lenk
Prezydent Miasta Racibrz.
Pan Marszaek powiedzia, e kto pierwszy ten lepszy, wic element rywalizacji na pewno istnieje.
Chciabym, eby obie drogi powstay, bo obie s dla nas wane. Racibrz Pszczyna to jest nasze po-
czenie z autostrad A1 poprzez Rybnik, natomiast Droga Poudniowa to szybki dojazd do Rydutw i
dostpno autostrad A1 i A4. Tak wic obie drogi maj dla nas znaczenie, cho dla nas waniejsza jest
droga Racibrz Pszczyna, bo jest to cz obwodnicy wschodniej miasta, na odcinku od Rudnika po
Brzezie. W naszym przypadku to jest gwnie ominicie miasta przez ciki transport tranzytowy.
barbara Chrobok
Rzecznik prasowy Prezydenta Wodzisawia lskiego.
W naszym przypadku nie patrzymy na to, kto co ma. Cieszymy si, e u nas praca postpuje. Jeste-
my na etapie podpisania umowy z wykonawc dokumentacji projektowej. Zdajemy sobie spraw, e
bez tego nie bdziemy mogli aplikowa o rodki unijne. Te drogi bd miay sens, jeli bda wykonane
w caoci, bo co z tego, e Jastrzbie-Zdrj ma ju praktycznie ukoczon swoj cz, skoro ta droga
w pewnym momencie si koczy i jej uytkownik musi zjecha na drog lokaln. Skupiamy si na tym,
co dotyczy naszej gminy, bo tutaj moemy zrobi najwicej.
wojciech oneczko
Marszaek Sekua niczym rzymski imperator: dzieli i rzdzi.
Marszaek Mirosaw Sekua jasno da do zrozumienia, e kto pierwszy, ten lepszy w wycigu o unijne pienidze na budow drg.
Pki co w rywalizacji, w ktrej si rzeczy bior udzia wadze Raciborza i Wodzisawia lskiego lepiej wypadaj te pierwsze.
Racibrz dysponuje ju dokumentacj projektow drogi Racibrz Pszczyna, natomiast Wodzisaw lski dopiero wyoni
wykonawc dokumentacji.
GazetaInformator.pl 27 marca 2014, nr 6 (158)
<< 8
PLUSY BIZNeSU DLA
Wikszo wacicieli od-
czuwa przyjemno patrzc
jak ich ulubieniec je czy wrcz
objada si podan porcj.
Przyjemno sprawia sam
fakt jedzenia, co moe prowa-
dzi do atwoci przekarmia-
nia nawet niechtnie jedzce-
go osobnika. Troska o to aby
nasz czworonony przyjaciel
jad, prowadzi do poszukiwa
rnych rozwiza i dawania
dodatkowych kskw. W ta-
kich sytuacjach warto sign
po wyjtkowo smakowity po-
karm, ktry zagwarantuje na-
szemu psu, oprcz przyjem-
noci jedzenia, dodatkowe
korzyci i penowartociowe
odywianie.
Czsto oceniamy smako-
wito karmy poprzez prd-
ko z jak pies zjada bardzo
du porcj pokarmu. Po-
karm domowy czy z puszki
prawie w 80% zawiera wod,
podczas gdy pokarmy suche
nie maj wicej ni 14% wil-
goci. Krtko mwic, maj in-
ny stopie koncentracji. Przy
takim porwnywaniu karmy,
wilgotne o niszej gstoci
wypadaj lepiej (pies musi
jej 4x wicej zje aby si na-
je). Maj te wiksz aro-
matyczno, co podkrela do-
datkowo smakowito. Z tego
te powodu, aby podwyszy
smakowito karmy suchej,
wielu wacicieli bardziej wy-
brednych psw decyduje si
na okraszanie karmy, albo
poszukuje produktw o zr-
nicowanych granulkach (np.
pod wzgldem wielkoci). Od
roku na rynku pojawio si
wyjtkowe poczenie suchej
karmy i mikkich, aroma-
tycznych, pwilgotnych gra-
nulek.
Wychodzc naprzeciw
potrzebom wyjtkowo wra-
liwych i wybrednych ulu-
biecw, z uyciem unikalnej
technologii stworzono lini
karm PURINA PRO PLAN
DUO DeLICe kombinacj
kruchych granulek z kawa-
kami imitujcymi szarpane
kawaki. Karmy s penopor-
cjowe, co oznacza e dostar-
czaj wszystkie niezbdne
skadniki odywcze w porcji
na mas ciaa psa. Ich waci-
woci funkcjonalne zapew-
niaj optymalne trawienie,
proflaktyk kamienia nazb-
nego oraz wspaniay, bogaty
smak podkrelony przez r-
da biaka, jakim s - do wy-
boru - kurczak, oso czy wo-
owina. Podzielenie dziennej
dawki na kilka mniejszych po-
sikw, podawanych 2-3 razy
dziennie pozwala na utrzyma-
nie aromatycznoci porcji, za-
pewniajc naszemu psu wi-
cej przyjemnoci z jedzenia.
Nie zostawiaj karmy w
misce w nieograniczonej ilo-
ci. Karma zarwno sucha
jak i wilgotna wysycha tracc
swoje walory, a nawet moe
si zepsu. Dlatego zawsze
nakadaj jednorazow porcj
nie przekraczajc 1/3 dzien-
nego zapotrzebowania (wy-
nikajcego z tabeli zamiesz-
czonej na opakowaniu przez
producenta), a w przypadku
psw ras miniaturowych i ol-
brzymich 1/5 porcji. Dziki
temu kontrolujesz optymalne
dzienne spoycie i zwikszasz
bezpieczestwo Twojego ulu-
bieca.
Wreszcie zbilansowane
ywienie, bez kompromisw!
Ktre dostaniesz w sieci skle-
pw ZOO-MAR.
R E K L A M A
SPRZEDA I MONTA
POKRY DACHOWYCH
BEZPATNY POMIAR I TRANSPORT
DEMONTA ETERNITU
47400 Racibrz
ul. Rybnicka 47
tel. 32 415 43 18
47470 Krzanowice
ul. Duga 22
tel. 32 410 91 92
blacha
dachwkowa
ju od
RACIBRZ hAnDEL
Dr n. wet. Sybilla Berwid-Wjtowicz, autorka licznych publikacji dot. prawidowego ywienia psw i kotw,
radzi wacicielom czworonogw.
Zbilansowane ywienie przepysznie urozmaicone!
F
o
t
.
N
e
s
t
l

P
U
R
I
N
A
ARTyKu SPOnSOROWAny
RACIBRZ, uL. DugA 10
TEL: 32 415 96 66
RACIBRZ, uL. OPAWSKA 82
TEL: 32 733 11 51
RACIBRZ, uL. PRZEjAZDOWA 5
TEL: 882 761 705
RACIBRZ, uL. SOWACKIEgO 59
TEL: 796 123 723
ZOO-mAR@ZOO-mAR.PL, WWW.ZOO-mAR.PL
Karma PURINA PRO PLAN DUO DELICE to kombinacja
kruchych granulek z kawakami imitujcymi szarpane
kawaki. Zostaa stworzona z myl o wraliwych
i wybrednych ulubiecach.
GazetaInformator.pl >>
27 marca 2014, nr 6 (158)
9
PLUSY BIZNeSU DLA
W kolejnym numerze dodatku
Plusy dla Biznesuprezentuje-
my gar porad prawnych dla
przedsibiorcw.
Co to jest spis z natury?
Dokonanie spisu z natury jest
obowizkiem kadego podat-
nika. Spis sporzdza si w kilku
sytuacjach, tj. na dzie 1 stycz-
nia, na koniec kadego roku
podatkowego, w dniu rozpo-
czcia dziaalnoci podczas
trwania roku podatkowego.
Spis z natury dokonywany jest
take, gdy zajd zmiany wspl-
nikw i zmiany proporcji udzia-
w. Gdy dziaalno gospodar-
cza ulegnie likwidacji, to wtedy
rwnie jest konieczne spo-
rzdzenie spisu. Spis z natury
uwzgldnia towary handlowe,
materiay podstawowe oraz
pomocnicze, pwyroby, pro-
dukcje w toku, wyroby gotowe
oraz braki i odpady.
PORADY
DLA
PRZEDSIBIORCW
REgIOn EDuKACjA
Pmetek rywalizacji w prestiowym
konkursie.
Modzi Liderzy
Biznesu
REgIOn uSugI
Zoolandia oczami
klientw
Mia obsuga, Animatorki, wyposaenie...
Co jeszcze podoba si klientom
w Zoolandii?
R E K L A M A
W ostatnich tygodniach
przeprowadzono badanie sa-
tysfakcji klientw Placu Za-
baw Zoolandia. Najwiksza
grupa klientw, na pytanie co
si Pastwu najbardziej u nas
podoba, odpowiedziaa: mia
obsuga i przyjemna atmosfe-
ra. Duej czci ankietowanych
podobao si oglnie wyposae-
nie a byli tacy, ktrym podoba-
o si wszystko.
Wysok ocen otrzymay
rwnie Animatorki, ktre ba-
wi si z dziemi. Wychodzc
na przeciw zawartym w ankie-
tach sugestiom zwikszono
ich czas pracy. Teraz Anima-
torki bdzie mona spotka w
soboty i niedziele od 10.00 do
21.00 oraz kadego popoudnia
(w przypadku wikszej liczby
dzieci) na sali.
Przypominamy, e nasze
Animatorki szkolone s przez
cay rok; z zabaw z dziemi,
malowania twarzy czy skrca-
nia balonw. Wykorzystuj swe
umiejtnoci na urodzinach na
naszym palcu zabaw, ale take
imprezach wyjazdowych typu
festyny, wesela czy komunie.
A skd o nas wiedz nasi
ankietowani?! Zdecydowana
wikszo dowiedziaa si od
znajomych, co wiadczy o nas
wyjtkowo dobrze. Jeeli nie
byli Pastwo jeszcze u nas, pro-
sz spyta swoich znajomych
nie mamy obaw, e nas nie
polec. Poow klientw stano-
wi mieszkacy powiatu wo-
dzisawskiego, ale druga cz
przyjeda z rejonu raciborskie-
go, rybnickiego i jastrzbskiego.
Nie obyo si te bez drobnych
uwag, na wikszo z nich na
pewno zareagujemy.
Jeszcze raz serdecznie dzi-
kujemy naszym klientom za
opinie i powicony czas eki-
pa Zoolandii.
ARTyKu SPOnSOROWAny
ZOOLAnDIA
WODZISAW LSKI, uL. TARgOWA 5
TEL. 32 454 70 80
CZynnE: CODZIEnnIE 10.00 21.00
WWW.ZOOLAnDIA.Eu
26 marca w Raciborzu,
Wodzisawiu lskim, Rybni-
ku, orach, Jastrzbiu-Zdroju,
Pszczynie odby si przedostat-
ni, III etap organizowanego
przez lskie Partnerstwo Go-
spodarcze konkursu Modzie-
owy Lider Biznesu.
Uczestnicy konkursu pre-
zentowali swoje pomysy na
przedsiwzicia o charakterze
gospodarczym oraz losowali i
nastpnie odpowiadali na dwa
pytania otwarte. Zwycizcy tego
etapu konkursu z miast i powia-
tw biorcych w nim udzia we-
zm udzia w fnale, ktry odb-
dzie si 23 kwietnia w orach.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
Nikola Jureczko zaprezentowaa komisji konkursowej w
ZSE w Raciborzu swj pomys na otwarcie muzeum gur
woskowych w miecie. Pomys mgby mie szanse powo-
dzenia; nie tak dawno na powiatowej komisji rozwoju go-
spodarczego waciciel Muzeum Horroru w Wojnowicach
Z. Woniak mwi, e tego typu przedsiwzicie byoby
atrakcj na miar regionaln.
wojciech oneczko
Z
o
s
t
a
w
1
%

p
o
d
a
t
k
u
w
T
w
o
i
m
r
e
g
i
o
n
i
e
!
Zobacz,
ktre lokalne
stowarzyszenia
*)
licz na Twoje wsparcie.
Przycz si do akcji redakcji:
*)
Pena lista organizacji uytecznoci
publicznej zobacz na portalach
raciborz.com.pl i GazetaInformator.pl
s
z
y
b
k
i
p
i
t
.
p
l
rozlicz si na:
e-deklaracje.gov.pl
Akcja wspierana przez Urzd Skarbowy w Raciborzu oraz
GazetaInformator.pl 27 marca 2014, nr 6 (158)
<< 10
PLUSY BIZNeSU DLA
Wraz z nadejciem wiosny
przyroda budzi si do ycia.
Osoby posiadajce ogrody i
ogrdki dziakowe wkrtce b-
d mogy do woli oddawa si
swojemu hobby. Do tego grona
naley zaliczy rwnie tych,
ktrzy dopiero planuj zaoe-
nie ogrodu. O czym warto pa-
mita decydujc si na takie
przedsiwzicie?
Zalety geowkniny
Przede wszystkim nale-
y odpowiednio przygotowa
grunt upora si z chwa-
stami i oczyci teren. Drug,
niezwykle istotn spraw jest
zapewnienie przyszemu ogro-
dowi waciwego nawodnienia.
Dla nasadze ozdobnych prze-
wanie wystarczy wyciko-
wanie przepuszczajce wod i
powietrze z geowknin, co
skutecznie zapobiega wyrasta-
niu chwastw. Materia (geow-
knin) najczciej przykrywa
si wirkiem lub kor (na mi-
nimum 5 centymetrw). Ten
sposb przygotowania grun-
tu zapewni dobre nawodnie-
nie gleby, bez koniecznoci jej
podlewania.
sowo o podlewaniu
Generalna zasada dotycz-
ca podlewania np. trawnika,
przedstawia si nastpujco:
na dworze najlepiej podlewa
(jeli zachodzi taka koniecz-
no, w okresach bez deszczu)
wieczorem lub w nocy (w przy-
padku posiadania systemu au-
tomatycznego podlewania),
natomiast w szklarniach lub
inspektach najlepiej zrobi to
rano, tak by cao zdya wy-
schn, dziki czemu zapobie-
e si warunkom do rozwoju
grzybw.
Co do kompostownika?
Dziakowcy i waciciele
ogrodw coraz czciej decy-
duj si na zaoenie wasne-
go kompostownika, jednake
warto pamita, e nie mona
do niego wrzuca wszystkiego.
Kcza perzu mona wrzuci,
pod warunkiem, e zd one
dobrze przegni. Gorzej jest z
dojrzaymi nasionami chwa-
stw... Naley je plewi zanim
jeszcze wyksztac si dojrzae
nasiona, ktre w glebie prze-
chowuj si w zalenoci od
gatunku wiele lat. W przeciw-
nym wypadku mog one zosta
wraz z kompostem wysiane do
gleby.
Warto jeszcze doda, e
najlepsz metod komposto-
wania jest pryzma. Ponadto
kompostownik powinien by
odpowiednio napowietrzany
i nawadniany. Pryzm jeli
chcemy otrzyma dobrej jako-
ci kompost naley co jaki
czas przekada, a w czasie su-
szy podlewa wod. Na koniec
warto doda, e do kompostow-
nika nie powinno si dokada
trawy w zbyt duej iloci zaraz
po jej skoszeniu.
O czym warto pamita w ogrodzie
i na dziace?
Kilka rad dla pocztkujcych ogrodnikw i dziakowcw.
wojciech oneczko
REgIOn hOBBy
Oferujemy artykuy
do produkcji rolnej
i ogrodniczej
rodki ochrony rolin
Folie, agrowkniny
Nasiona warzyw i kwiatw
krajowe i zagraniczne
Nawozy rolnicze,
ogrodnicze, hobby
Opakowania
Sprzt i narzdzia ogrodnicze
Doniczki i multiplaty
Podoa ogrodnicze
i ziemie kwiatowe
FACHOWE DORADZTWO
47-400 Racibrz, ul. Kocielna 14
tel./fax: 32 417 54 59, kom: 600 416 731
biuro@agromarket-galli.pl
Godziny otwarcia sklepu
Poniedziaek Pitek: 8:00 do 16:00, Sobota: 8:00 do 13:00
Z
A
P
R
A
S
Z
A
M
Y

w
w
w
.
a
g
r
o
m
a
r
k
e
t
-
g
a
l
l
i
.
p
l
nAWCZ uCLlS1n?
vlLaMag AC8C
Z
u
8
C
W
L

8
C
S
L
l
n
?
,

Z
u
8
C
W
?

C
Z
L
C
W
l
L
k
,

Z
u
8
C
W
?

1
?
!

W

n
A
1
u
8
Z
L

S
l
L
A
NAw0Z 00Ll3TNY 100 NATuRALNY:
- zW||sza p|oroWar|e
- slyru|uje rozWj sysleru |orzer|oWego
- dz|a|a ja|o slarler uWa|r|ajqc s||adr||| po|arroWe
- popraW|a Wzrosl, W|gor | zdroWolrosc ros||r
- W pe|r| zaspo|aja zapolrzeooWar|e ros||r ra Wapr | ragrez
- zW||sza odporrosc ros||r ra Wyrarzar|e W o|res|e z|roWyr
- przec|Wdz|a|a WyslpoWar|u c|oro l|zjo|og|czryc|
- Wsporaga proces lolosyrlezy
l3TNlEJE KlLKA ZA3A0NlCZYCl 0KRE30w 3T030wANlA:
- slosoWar|e W o|res|e Wzroslu ||sc|
- slosoWar|e W o|res|e |W|lr|er|a
- slosoWar|e W o|res|e Wzroslu | dojrzeWar|a oWocW
NaWz rozra slosoWac jedro|rolr|e |uo W|e|o|rolr|e.
Va|syra|r|e co 10-15 dr|.
0ddz|e|r|e |uo razer z ja||rs srod||er oc|rory ros||r.
0ozoWar|e: 1,5 - 2,0 |g / |a ja|o 0,5 - rozlWr (500 g raWozu ra 100 | Wody).
Za|eca s| slosoWar|e od Wzrosu ||sc| (dWa ||sc|e) do praW|e poczql|u zo|orW.
3losoWac rozra |azdy oprys||Wacz odqcy W |ard|u.
www.vlLamag.pl
bluro[vlLamag.pl
Lel./fax 32 419 19 24
3
l
o
s
o
W
a
r
y

d
o
:

W
a
r
z
y
W
,

s
a
|
a
l
y
,

|
a
l
o
r
o
s
|
|

W
|
r
r
e
j
,

p
o
r
|
d
o
r

W
,

l
r
u
s
|
a
W
e
|
,

p
o
z
|
o
r
e
|
,

d
r
z
e
W

o
W
o
c
o
W
y
c
|
|

o
z
d
o
o
r
y
c
|
,

o
y
|
|
r

o
z
d
o
o
r
y
c
|
,

l
r
a
W
r
|
|
a
,

o
u
r
a
|

W

c
u
|
r
o
W
y
c
|
,

z
o
o
z
a
,

|
u
|
u
r
y
d
z
y
,

r
z
e
p
a
|
u
,

z
|
e
r
r
|
a
|

W
www.facebook.com/vlLamagAgro
R E K L A M A
PRODUCENT OGRODZE BETONOWYCH
Dzimierz, ul. Rzuchowska 37 a
tel. 32 42 78 292
kom. 604 251 289, 608 469 112
www.alpa.rybnik.pl
e-mail: biuro@alpa.rybnik.pl
Prowadzenie ogrodu to
dobry sposb na spdze-
nie wolnego czasu na-
sza praca moe przynie
smakowite efekty.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
GazetaInformator.pl >>
27 marca 2014, nr 6 (158)
Zdrowie 11
RACIBRZ SZPITAL
Pielgniarki
dyrektorowi
niestraszne
R. Rudnik: na moim biurku ley mn-
stwo poda o prac!
R E K L A M A
pawe strzelczyk
trudny pocztek roku
dla szpitala.
Najbliszy rezonans
magnetyczny znajduje si w
Rybniku i Jastrzbiu, ale s
tam ogromne kolejki. Moe
poprawiby nasz sytuacj f-
nansow, gdybymy zakupili
takie urzdzenie do naszego
szpitala mwi radny powia-
tu wodzisawskiego, Grzegorz
Kamiski. Rada wystpia do
dyrektor PPZOZ w Wodzisa-
wiu z prob o ustosunko-
wanie si do tej propozycji.
Tymczasem dyrektor Boena
Capek przedstawia wynik f-
nansowy szpitala za stycze
2014 r. Ju teraz wida, e
rok ten nie bdzie askawy
dla szpitala w Wodzisawiu.
Stycze zamkn si strat
1,3 mln z.
Zaduenie szpitala za rok
poprzedni wynioso ponad 20
mln z. Wkrtce dyrektor zde-
cyduje, cz to dobry czas na in-
westycje.
P
ReZONANS
W WODZISAWIU?
WODZISAW LSKI ZDROWIE
Trwaj rozmowy pomi-
dzy zwizkiem zawodowym
pielgniarek i poonych a
dyrekcj raciborskiego szpi-
tala. Mediatorem w sporze
jest starosta raciborski Adam
Hajduk, ktry ma sprawdzi,
czy pielgniarki w ociennych
powiatach zarabiaj wicej.
Pielgniarki w raciborskim
szpitalu domagaja si 500 z
podwyki.
Niezalenie od wynikw
rozmw, dyrektor Ryszard
Rudnik nie obawia si porzu-
cania pracy na masow skal
w przypadku, gdy podwyek
jednak nie bdzie. Nic nie
mona wykluczy, ale nie spo-
dziewam si, by nagle 30-40%
personelu chciao si zwolni.
Jeli ju, to bd to raczej po-
jedyncze przypadki, normalna
rotacja jaka ma miejsce w ka-
dym zakadzie pracy twier-
dzi dyrektor Rudnik i dodaje,
e zainteresowanie prac w
raciborskim szpitalu jest spo-
re, a na swoim biurku ma ca-
y stos poda o przyjcie do
pracy.
Aktualnie w szpitalu za-
trudnionych jest ok. 350 pie-
lgniarek i poonych.
GazetaInformator.pl 27 marca 2014, nr 6 (158)
<< 12 Publicystyka
R E K L A M A
REgIOn hISTORIA
Szymocice w ogniu! Die Russen kommen...
Dramatyczne wydarzenia z roku 1945.
F
o
t
.
I
n
t
e
r
n
e
t
II wojna wiatowa powoli
zmierzaa do koca, sowiec-
ki walec szybko zblia si do
granic Rzeszy. Spokojne do-
td niemieckie miasta i wsie
oczekiway nadejcia armii
Stalina z rosncym strachem.
Podobnie byo w Szymoci-
cach, wsi liczcej w roku 1939
roku 278 mieszkacw. Hi-
tlerowcy 10 czerwca 1936 ro-
ku przemianowali Schymot-
schtz na bardziej niemiecko
brzmice Simsforst.
W styczniu 1945 roku
front dotar tereny powia-
tu raciborskiego, po cikich
walkach, w ktrych Wehr-
macht ponis dotkliwe stra-
ty, zdobyto Rudy. W Szy-
mocicach Armia Czerwona
znalaza si prawdopodobnie
27 stycznia, a moe ju dzie
wczeniej. Oddzia zwiadow-
czy liczcy kilkunastu ludzi
konno wjecha do wsi. Czy,
jak przed saloonem, jedcy
zostawili wierzchowce przed
drzwiami i weszli do karcz-
my Szuby, czy, jak to czasem
czynili, wjechali do rodka w
siodle, nie wiemy. Pokonali
jednak sal i znaleli si na za-
pleczu, na posesji Marty Sta-
winogi. W pobliu, wanie po
tej stronie karczmy, przycza-
iy si dwa tygrysy, na wi-
dok Sowietw dwa ogromne,
pancerne cielska drgny i w
kierunku czerwonoarmistw
posypa si grad pociskw.
W ogniu stana karczma i
dom Stawinogw. Wywiza-
a si krtka, acz gwatowna
potyczka. Ostatecznie nie-
mieckie czogi wycofay si,
byo to jednak preludium do
nadchodzcych wydarze. Na
placu boju pozostao co naj-
mniej trzech czerwonoarmi-
stw, tylu naliczya wtedy 23
letnia Wiktoria Dudek.
Trwaa wojna pozycyjna.
W rnych czciach miejsco-
woci w odmienny sposb od-
czuwano si i zasig wojen-
nych zmaga. Walki wzmogy
si ponownie 27 stycznia po-
poudniu i pod wieczr. Co
jaki czas wie (lub przynaj-
mniej jej cz) trafaa w r-
ce, ktrej z armii wielkich
mocarstw walczcych o pry-
mat nad wiatem. Teraz, tu
w tej maej wsi onierze obu
stron walczyli na mier i y-
cie o tene skrawek europy.
Armia Czerwona wydawaa
si niepowstrzymana.
Dwukrotnie w zmaganiach
o Szymocice mia nastpi
nalot hitlerowskiego lotnic-
twa, ale jego celem miay by
samoloty z czerwon gwiaz-
d rozmieszczone w lesie od
strony Jankowic. Byy to zda-
je si dwupatowe samoloty
rozpoznawcze PO-2, ktre by-
y stale wykorzystywane przez
Rosjan. Posugiwano si nimi
take do zrzucania bomb fos-
forowych, wanie dziki za-
stosowaniu tej metody pod-
palono np. koci w. Jana
Chrzciciela na raciborskim
Ostrogu. Niemieckie wojsko,
ze zmiennym szczciem,
prbowao odbi Szymoci-
ce. W ataku uyto trzech wo-
zw bojowych i piciu maych
czogw. Armia Jzefa Stalina
zostaa zmuszona do wycofa-
nia si, nie na dugo zreszt,
bo wkrtce opanowaa Schy-
motschtz. Ranki staway si
coraz janiejsze, ale ten nie
od wschodzcego soca, a od
poncych zabudowa, ktre
nie tylko ucierpiay wskutek
dziaa wojennych, ale byy
celowo podpalone przez ra-
dzieckich onierzy. W do-
mu, w ktrym mieszka Karol
Boszczon zapalili najpierw
sienniki, by wznieci od ra-
zu silny pomie, od ktrego
mogy zaj si inne sprzty.
Wiktoria Dudek z innymi ko-
bietami, dziemi oraz 77 let-
nim ojcem Janem Dudkiem
schronia si w piwnicy domu
przy ul. Wiejskiej. Niedu-
go po tym drzwi do ich kry-
jwki otworzyy si, stan w
nich sodat. Zacz uspakaja
zebranych, mwic spijte,
spijte, haraszo. Nastpnie
poszed na strych i podpa-
li znajdujce si tam siano.
Coraz goniejsze pomienie i
trzask drewnianych belek za-
alarmoway ludzi w piwnicy,
w ostatnim momencie udao
im si wydosta na zewntrz,
wie ju pona. Grupie uda-
o si znale schronienie w
innej czci miejscowoci,
w domu Bulendw. Trudno
stwierdzi jak gwatowne by-
o starcie onierzy III Rzeszy
z jednostkami ZSRS, jeszcze
rankiem koo dopalajcego si
domu Dudkw sta radziecki
czog, ktry zosta skutecz-
nie unieruchomiony. Niemcy
prowadzili ostrza od strony
maych staww, utrzymywali
jeszcze pozycje od strony N-
dzy i Kuni Raciborskiej. W
kocu walki wygasy, a wie
znalaza si niepodzielnie w
sowieckich rkach.
Znamy te inny obrazek
bitwy, nie wiemy tylko, z ja-
kiego jej momentu pochodzi.
Rosjanie s ju rozlokowani,
zajli kilka domw, czekaj
nie podejmujc adnych wi-
docznych dziaa. Nagle si
zrywaj, rw rozcignite dru-
ty telegrafczne i w popiechu
opuszczaj zajte pozycje.
Oprcz wspomnianych
polegych Sowietw zgin-
li lub zostali zamordowani
mieszkacy Szymocic. Przy-
padkowo, w czasie walk ycie
stracili Jzef Kilian i emanu-
el ok. Ania Piela, ktra wy-
biega przed dom zgina, gdy
wprost pod jej nogi spad po-
cisk modzierzowy, eksplozja
urwaa jej obie nogi i po kilku
dniach zmara. Alojzy Wan-
glorz i jego ojciec Ludwik zo-
stali zamordowani, gdy pono
zbyt dugo opierali si przed
wydaniem swoich koni. Zo-
stali postrzeleni, a ich ciaa
spalono wraz z domem. Po-
dobnie w swoim domu spo-
n ywcem Jzef Krger,
nazywajcy si wczeniej
Kupczyk. Sotysa wsi Rober-
ta Branta i Wilhelma Kalem-
b pojmano, pobito kolbami
karabinw, odeskortowano
do lasu i tam rozstrzelano.
W rnym czasie mieszkacy
chcieli si ukry lub uciec, nie
wszystkim si to udao. Sta-
nisaw Belkius mg mwi o
wielkim szczciu po tym, jak
wpad w rce sodatw. So-
wieccy onierze, zdaje si z
jakich azjatyckich plemion,
obezwadnili go i prbowali,
jak Indianie, zdj skalp. Bel-
kius uratowa swoj skr,
dziki nagemu pojawieniu
si hitlerowskich onierzy,
ktrzy odzyskali cz wsi od
strony Jankowic. Inni miesz-
kacy nie mieli tyle szczcia.
Pierwszych dni wyzwolenia
nie przeyli take Kunegunda
Franosz z domu Ranosz, Ka-
tarzyna Kalemba, Robert Sie-
wiert, ktry zgin 4 lutego,
czy Jan Wittek.
W poszczeglnych do-
mach rozgryway si praw-
dziwe dramaty. elbieta
Lindner staa obok zejcia do
piwnicy, w ktrej schronia
si rodzina i ssiedzi. Za ni
siedzia w pokoju brat Jerzy,
nagle weszo kilku czerwo-
noarmiejcw. Schwycili sie-
dzcego mczyzn, dwch
onierzy mocno go przytrzy-
mao, a trzeci zacz wlewa
Lindnerowi do garda jaki
pyn z butelki. Bdca w po-
koju ona mczyzny Pauli-
na przeraliwie wrzeszczaa,
na prno. Czternastoletnia
elbieta, ktra obserwowaa
wydarzenia ucieka do piw-
nicy. W midzyczasie para
uwolnia si od towarzy-
stwa Rosjan i chciaa po-
szuka innego schronienia,
poszli w kierunku domu te-
ciw. Jerzy ju tam nie do-
tar, po przejciu paruset me-
trw przewrci si na ziemi
i skona, Paulina zostaa wdo-
w raptem po trzech miesi-
cach maestwa. Tymczasem
z piwnicy pochwycono Jacka
Tkocza, posadzono przy sto-
le, obok siedziaa ju starsza
mieszkanka Szymocic o na-
zwisku Sobeczko. Zacza si
istna rosyjska ruletka, tylko
zamiast naadowanej broni
uyto szklanek wypenionych
nieznan ciecz. Nie wiemy
po ilu kolejkach, ale w ko-
cu Tkoczowi zrobio si nie-
dobrze, pooy si na stoj-
cym w pokoju ku, po kilku
chwilach ju nie y. Sobecz-
ko te si zatrua, onierze
wyprowadzili j na zewntrz
i nacierali niegiem, to w ja-
ki sposb pomogo, kobieta
przeya. W ten bezwzgldny
sposb testowano na miesz-
kacach Szymocic dziwn
ciecz, ktra prawdopodobnie
pochodzia z cysterny stoj-
cej na bocznicy kolejowej, a
Rosjanie chcieli sprawdzi w
ten sposb czy nadaje si do
picia.
Zmarych, z uwagi na za-
marznit ziemi i czyhajce
wszdzie niebezpieczestwo,
chowano tymczasowo gdzie
si dao, koo domu czy w
ogrodzie. Zwoki byy czsto
zawinite tylko w przeciera-
da czy koce. Jerzego Lindne-
ra zoono w jamie wykopa-
nej przez Sowietw, a Tkocz
spocz pod potem swego
domu, pniej zosta, jak in-
ni, przeniesiony na cmentarz.
Do cmentarza parafalnego w
Ndzy byo zbyt daleko, dla-
tego te wikszo zabitych
przewieziono na wzkach pod
las i pochowano pod krzyem.
Po prostu wykopano duy d
i po kolei, bez trumien doko-
nano pochwkw, a miejsce
to powici ksidz proboszcz
Guido Kalka. Cmentarz po-
wsta na prywatnym terenie
Agnieszki Dudek, ktra zaak-
ceptowaa taki stan rzeczy.
Spotkanie z Armi Czer-
won byo dla mieszkacw
Szymocic szokiem. Nie li-
czc doniesie od krewnych z
frontw, byo to nage i bru-
talne zetknicie si z wojn.
III Rzesza upada, rozpoczto
budow komunizmu.
Tekst powsta m. in. na
podstawie wspomnie i re-
lacji mieszkacw Szymocic.
beno benczew
Niemiecki plakat propagandowy z czasw II wojny
wiatowej.
Wicej o historii regionu
na portalach
raciborz.com.pl
GazetaInformator.pl
GazetaInformator.pl >>
27 marca 2014, nr 6 (158)
Motoryzacja 13
R E K L A M A
mOTOrady
GWARANCJA PRODUCeNTA NA PeRFORACJ NADWOZIA. FAKTy I MITy (CZ II)
wojciech gawliczek
Kontynuujemy temat korozji
i gwarancji producenta podjty w
poprzednim numerze.
Pomidzy warunkami gwa-
rancji rnych producentw wy-
stpuj istotne rnice. Jedne
obejmuj tylko konstrukcj nad-
wozia, stae elementy nadwozia,
a inne take drzwi i klapy. Jedni
producenci stwierdzaj, e ich
samochody nie wymagaj okre-
sowej konserwacji, inni znowu
wymagaj okresowego zabezpie-
czenia antykorozyjnego. Zdecy-
dowana wikszo wymaga, aby
samochody byy regularnie serwi-
sowane w ASO zgodnie z ksik
przegldw. Iluzja, e dziki temu
auto nie zardzewieje przez 12 czy
20 lat, pozwala przywiza klien-
ta do warsztatu i usug znacznie
droszych ni w stacjach niezrze-
szonych. Mniejsza cz kierow-
cw poprzestaje na obowizku
przeprowadzania przegldw
blacharskich, znajc nowe prze-
pisy GVO, o ktrych pisalimy w
GazetaInformator.pl nr 156.
Warto rwnie doda, e
wikszo producentw nie uzna-
je poruszania si pojazdem po
zasolonych polskich drogach
czy nawet korzystania z myjni
automatycznych.
To jest pewne: jeli zdecy-
dujemy si na dodatkowe zabez-
pieczenie antykorozyjne auta, w
wikszoci przypadkw egnamy
si z gwarancj perforacyjn. Ta-
ki zapis znajdziemy w wikszoci
ksiek gwarancyjnych. Wielu
producentw aut stwierdza, e
dodatkowe zabezpieczenie anty-
korozyjne ich produktw jest ca-
kowicie zbdne.
Fabryczna ochrona antyko-
rozyjna w wielu wypadkach nie
wystarcza. Dodatkowe zabez-
pieczenie profili zamknitych
poprzez wprowadzenie w te ele-
menty wosku ochronnego potra-
fi zdziaa cuda: nie tylko chroni
przed korozj, lecz take wstrzy-
muje ju rozpoczty proces.
Wprawdzie i tak w przypadkach
spornych serwis bdzie twier-
dzi, e element rdzewieje, bo zo-
sta obity kamieniem (gwarancja
na lakier nie chroni przed takimi
zdarzeniami). Zabezpieczenie re-
gularnie odnawiane sprawi, e sa-
mochd bdzie wolny od korozji
przez wiele lat. Taki zabieg chro-
ni o wiele lepiej ni gwarancja na
perforacj nadwozia, ktra raczej
nie ma sensu Szansa, e ponie-
sione nakady na drogi serwis w
ASO zwrc si nam na prze-
strzeni kilku czy kilkunastu lat s
prawie adne.
Cykl MOTOrady przygotowywany
we wsppracy
z Auto Centrum Opolony w Raciborzu
GazetaInformator.pl 27 marca 2014, nr 6 (158)
<< 14 Ogoszenia
pRaCa:
spRZeda ReKLaM
Wymagania: dowiadczenie w brany reklamy prasowej
i internetowej, prawo jazdy.
Zalecane: znajomo rynku wodzisawskiego.
Kontakt:
CV prosimy wysa na adres: biuro@raciborskiemedia.pl
drobne 5z
drobne w ramce 9z
na tle kolorowym 12z
ramka, ogoszenie tekstowe 18z
ramka ogoszenie grafczne 30z
CEnnIK OgOSZE
ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz
Tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl (ceny netto)
AUTO-GARA
MeRCeDeS-AUDI
BMW-VOLVO
amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
RACIBRZ, ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027
antyKWaRiat
auRuM
Skup Sprzeda
ksiek
i pyt winylowych.
Racibrz,
ul.Wileska 21
telefon: 509 144 288
www.auronantykwariat.pl
usugi
ReMontoWo
-budoWLane
malowanie, tapetowanie,
gadzie gipsowe, podwiesza-
ne sufty, cianki dziaowe,
pytkowanie, tynkowanie itp.
fasady, docieplanie.
Czysto i solidnie.
tel. 530 523 000
ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl
32 415 19 91, 691 960 146
MeCHaniKa
pojaZdoWa
szybko, tanio,solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
tel. 32 415 18 86
POMOC
DROGOWA
Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych
Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9
tel. kom. 0601 516 085
tel/fax 032 415 32 23
www.karcz.ppsi.pl
MeCHaniKa opony
aLuFeLgi FeLgi
Felgi stalowe duy wybr
Serwis Ogumienia
Demonta i monta
opon Run Flat.
Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25
tel. 504 476 839
ReMONTy mieszka, kuchnie
na wymiar, gadzie gipsowe,
pytkowanie,Tel. 690 002 112
Zaprasza na
5ezonowe
Promocje
5erw|sowe
www.aute-sgrawnesc.gI
| pon.-pt. 7.00-20.00 | | sob. 7.00-T4.00 |
ATO-5PRAWNO5C, Rac|brz u|. M|kotaja 9
te|. 32 4T5 23 4T, 32 4T9 02 69
Promocja obow|qzuje do 12-go kw|etn|a 2014 r.
PPDPDNUJEMY:
bezptatny przeg|ad stanu techn|cznego
sanochodu v naszej stacj| kontro|| pojazdv
vyn|ana opon - 50 zt
ustav|en|e zb|eznosc| - 70 zt
serv|s k||natyzacj| z ozonovan|en - !30 zt
d|agnostyka konputerova - 50 zt
Usugi Ciesielsko Dekarskie
tel. 795 665 976
oFeRuj
wszelkie drobne
naprawy domowe
np: wymiana zamkw
w drzwiach, wymiana lub
naprawa ciekncego kra-
nu, monta lamp,
kinkietw
oraz prace ogrodnicze np:
przycinanie krzeww i y-
wopotw, koszenie traw-
nika czy sadzenie
rolin itp.
Kontakt: 511 232 156
KoMis LoMbaRd
Nowo otwarty
Komis Lombard.
Poyczki pod zastaw.
Najnisze oprocentowanie.
Tel. 604 729 874
502 890 351
Racibrz
ul. orska 1a
SPOEM PSS w Raciborzu
wydzierawi lokale przy ul. Dugiej 41
w Raciborzu:
1. Parter (bya kawiarnia Tczowa) 375 m
2
2. Pitro 135 m
2
po kompleksowym remoncie
Bliszych informacji udziela si pod nr tel. 32 415 25 97,
530 711 786.
GazetaInformator.pl >>
27 marca 2014, nr 6 (158)
Ogoszenia 15
ZDROWIE Sklep wielobranowy irena
2 lata na rynku, coraz wicej
zadowolonych klientw.
Czekamy na Ciebie.
Zaprasza irena ulrich
Racibrz ul.Londzina 9/1a
pRanie dyWanW,
tapiCeRKi
saMoCHodoWej
oraz
tapiCeRKi MebLoWej
Parowe czyszczenie fug, dywanw
oraz
tapicerki meblowej i samochodowej.
Atrakcyjne Ceny!!!
Tel. 32 763 40 43, 504 412 875,
Racibrz ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl
gWaRantoWany eFeKt!
KOMIS OD AZ
(Kup, Sprzedaj)
Dla Kogo mie, Dla
Kogo Skarb. Masz
zbdne rzeczy Nie wy-
rzucaj. Przynie spra-
wisz Komu rado.
Zapraszamy codziennie:
1017, w soboty 1013.
Racibrz,
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw
byego Jaworu)
Tel. 692 979 492
797 638 860
duy wybr srebra
RnE
poRadnia oRtopedyCZna
przy Centrum Zdrowia
ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:
781 289 867
pRaCoWnia
pRotetyCZna
izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
naprawy protez
Akupunktura, leczenie zespow
blowych krgosupa, zmian zwy-
rodnieniowych kolan, nietrzyma-
nie moczu, ylaki odbytu.
Rejestracja:
Racibrz ul. Ocicka 51a,
Rudnik ul. Soneczna 38a
781 289 867
fInAnSE
www.tyija365.pl
Biuro matrymonialne w
Raciborzu. By moe jedno
kliknicie wystarczy, aby po-
zna swojego partnera. Spr-
buj! Tel. 32 414 07 77
Kom. 500 776 920
WypRZeda KRedytW!
Jeeli potrzebujesz: pewnego,
taniego, dugoterminowego kre-
dytu na dowolny cel przyjd
do nas! Oprocentowanie ju od
8,9%, okres kredytowania do
12 lat, moliwo konsolidacji
wszystkich zobowiza w jedn
nisz rat! Tel. 882 19 33 33
lub 882 19 34 34
Jeste na KaRCie podat-
KoWej? Poyczka do 50 tys. z
na 60 m-cy na zasadach uprosz-
aLuZje RoLety
Najtasze aluzje / rolety.
Tel. 604 729 874, 502 890 351
Racibrz, ul. orska 1a
KRedyt dLa RoLniKW
do 200 000 z uproszczona
procedura. Kredyt na DZIA-
ALNO do 50000 z bez
BIK i zawiadcze.
Tel. 508 272 057
HuRtoWnia odZiey
oCHRonnej i RoboCZej
Artykuy BHP, P.PO.,
spawalnicze, chemia
gospodarcza, we.
Racibrz, ul. Mariaska 56
tel./fax 32 417 70 07
www.deln-raciborz.pl
pRZeRbKi KRaWieCKie
wszywanie zamkw, atanie
spodni, skracanie, zwanie itp.
TANIO i SOLIDNIe
Racibrz, ul. Bankowa 1/9.
tel. 500 115 063
Czynne: pn.-pt. 10-16
czonych. atwiej by nie moe!
Zadzwo! Tel. 882 19 33 33 lub
882 19 34 34
poyczki pozabankowe
do 30 tys. z! Moliwo kredyto-
wania z komornikiem do 10 tys
z Tel. 882 19 34 34
lub 882 19 33 33
wEG
$wCQ
G$QWttt
MQ$$ @

PRZEWZ OSB
POLSKA NIEMCY POLSKA
Przewz osb i paczek
PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
667 383 085
GazetaInformator.pl 27 marca 2014, nr 6 (158)
<< 16 Reklama

You might also like