You are on page 1of 25

i3TOUCH

OPERATIONS MANUAL

i3TOUCH OPTICAL SENSE - operations manual

Inhoud
Veiligheidsvoorschriften............................................................................................................................................................ 2-4 Algemene handelingen.................................................................................................................................................................. 5 Toebehoren...................................................................................................................................................................................... 5 Installatie......................................................................................................................................................................................... 6 - Scherm aansluiten...................................................................................................................................................................... 6 - Satellietontvanger of decoder aansluiten............................................................................................................................. 6 Omschrijving van de toetsen aan de voorzijde..................................................................................................................... 7 Interface aan achterzijde........................................................................................................................................................ 8-9 Afstandsbediening.................................................................................................................................................................... 10 Bronnenlijst................................................................................................................................................................................ 11 Schermmenu................................................................................................................................................................................. 12 - Beeld............................................................................................................................................................................................ 13 - Geluid...........................................................................................................................................................................................14 - Tijd................................................................................................................................................................................................ 15 - Vergrendelen............................................................................................................................................................................. 16 - Instellingen................................................................................................................................................................................. 17 - USB-modus................................................................................................................................................................................ 18 - Film afspelen.............................................................................................................................................................................. 19 PC-modus (VGA-invoer) specificaties................................................................................................................................... 20 Opsporen van problemen....................................................................................................................................................... 21 Veiligheidsvoorschriften........................................................................................................................................................... 22

i3TOUCH OPTICAL SENSE - operations manual

Veiligheidsvoorschriften
Opmerking: Neem deze handleiding zorgvuldig door en bewaar ze op een plaats waar u ze gemakkelijk terugvindt. Gelieve de onderstaande installatie-instructies en gebruiksaanwijzingen op te volgen. 1. Neem de veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor u het product gebruikt. Gelieve deze handleiding te bewaren voor verder gebruik. 2. Gelieve alle waarschuwingstekens op het product en in de handleiding te respecteren De < > toets op het paneel vooraan en op de afstandsbediening is een enkelpolige schakelaar. Druk op > toets op het paneel achteraan is een > om het weer aan te > om het scherm uit te schakelen en op < deze toets om het scherm in stand-by modus te brengen. De < universele schakelaar. Druk op <

zetten. De universele netschakelaar kan alle handmatige mechanische schakelaars in het bronnetwerk op alle niveaus van elkaar loskoppelen, behalve de schakelaar die de aardgeleider beschermt. De contactafstand tussen elke pool van de universele schakelaar moet ten minste 3 mm bedragen. "0" kan alleen worden gebruikt als off-teken voor de universele schakelaar. (Opmerking: als het scherm over geen universele schakelaar beschikt, dan wordt de stroomkabel die met het scherm verbonden is, gebruikt om het scherm uit te schakelen. De stroomkabel kan gemakkelijk worden aangesloten.) 4. Gelieve het toestel onmiddellijk uit te schakelen en los te koppelen wanneer u vreemde geluiden of geuren in het product waarneemt. Gebruik het toestel niet meer verder wanneer u denkt dat het niet gewoon is. Contacteer onze specialisten voor onderhoud. 5. Zet het scherm af en trek de stroomkabel los wanneer het toestel lange tijd buiten gebruik is. Koppel de antenne los bij stormweer. 6. Gebruik het scherm niet wanneer het bliksemt. Ontkoppel de stroomkabel en antenne om blikseminslag te vermijden. 7. Plaats geen ontvlambare of explosieve stoffen in de buurt van het scherm. Om ongelukken te vermijden worden telefoonhouders, elektrische vuren, lampen, etc. beter uit de buurt van het scherm gehouden. 8. Vermijd dat vloeistoffen of metaal in het scherm binnensijpelt. Mocht zich dat toch voordoen, zet het scherm dan niet aan. Contacteer een specialist om het probleem op te lossen. 9. Gebruik geen chemische middelen, vloeibare schoonmaakmiddelen of middelen uit spuitbussen om het scherm schoon te maken, aangezien ze de behuizing kunnen aantasten en het geverfde oppervlak kunnen beschadigen. Zet het scherm uit en ontkoppel de stroomkabel alvorens het scherm schoon te maken. Wacht tien minuten en gebruik een zachte, vochtige doek om stof of vuil te verwijderen. 10. Let op met water en vocht. Gebruik het scherm niet in vochtige ruimtes of in de buurt van water, zoals een bad, wasbak, gootsteen, wasmachine of zwembad. 11. Houd het scherm uit de buurt van gedrup of gespetter. Plaats met water gevulde objecten, zoals vazen, niet op het scherm. 12. De stroomkabel kan gemakkelijk aangesloten worden.Het toestel kan worden uitgerust met een gepolariseerde wisselstroomstekker, een stroomkabel waarvan de ene pin breder is dan de andere en op slechts n manier in het stopcontact past. Dit is een veiligheidsvoorziening. Als u de stroomkabel niet volledig in het stopcontact krijgt, probeer de kabel dan om te draaien. Indien het dan nog steeds niet lukt, contacteer een elektricien. 2
www.i3-learning.com

om het verouderde stopcontact te vervangen. Respecteer de beoogde veiligheid van de gepolariseerde stroomkabel. Extra waarschuwing: dit toestel is uitgerust met een geaarde stroomkabel met drie pinnen en past enkel in een geaard stopcontact. Dit is een veiligheidsvoorziening. Als u er niet in slaagt om de stroomkabel in het stopcontact te steken, contacteer dan een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen. 14. De behuizing is voorzien van gleuven en openingen voor ventilatie die een goede werking verzekeren en het toestel beschermen tegen oververhitting. Belet dat ze bedekt worden met kranten, tafellakens of gordijnen, etc. Zorg dat er ruimte is rond het toestel voor voldoende ventilatie. 15. Dit scherm kan enkel worden voorzien van de voedingsbron en de voedingsspanning die op het etiket vermeld staan. Als u niet zeker bent over het type voedingsbron en -spanning in uw huis, contacteer dan het plaatselijke energiebedrijf. 16. De stroomkabel van dit toestel bestaat uit drie geaarde pinnen. Controleer of de aardingsklem van het stopcontact geaard is, alvorens het toestel te installeren. De stroomkabels moeten op de juiste manier worden gerouteerd om te vermijden dat mensen erop trappen of dat objecten erop staan. 17. Het wordt afgeraden om allerlei objecten in de verschillende openingen van het toestel aan te brengen, aangezien ze gevaarlijke spanningspunten of uitstekende punten kunnen raken of vuur en elektrische schokken kunnen veroorzaken. 18. Vanwege de fysieke kenmerken van het plasmascherm is het niet toegelaten om statische beelden of tekst, zoals cd-romspelletjes, af te spelen en het scherm voor lange periode met een computer te verbinden of het in 4:3-formaat te zetten, aangezien dat ongelijkmatige schermveroudering, scherminbranding, schaduw en zelfs blijvende schade aan het scherm kan veroorzaken. Verminder de helderheid en het contrast wanneer het scherm statische beelden weergeeft, om ongelijkmatige schermveroudering te vermijden. Indien dat zich toch voordoet, geldt de garantie op het scherm niet meer. (Hou dit in de gaten voor plasmaschermen) 19. Wanneer het scherm langer dan dertig seconden statische beelden weergeeft en een blijvende schaduw achterlaat ten gevolge van de fysieke kenmerken van het plasma, laat het scherm dan gedurende twee minuten dynamische beelden afspelen. Het is normaal dat schaduw dan verdwijnt. 20. Onderhoud het toestel niet zelf. Het verwijderen van de behuizing kan u blootstellen aan hoge spanningen en andere gevaren. Neem contact op met de monteur die door de fabrikant wordt aangeraden, indien herstelling of onderhoud nodig is. 21. Volg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant tijdens de installatie van het toestel. Enkel toebehoren die door de fabrikant zijn aangeraden, mogen gebruikt worden. 22. De muurbeugel, indien aanwezig, kan bevestigd worden aan een betonnen muur, een bakstenen muur of een houten wand die meer dan drie keer het gewicht van het toestel kan dragen. Voor een bevestiging aan speciale muren, zoals een stalen muurcontstructie, een holle muurconstructie, een glazen muur en een marmeren muur, raadt de fabrikant u aan om de veiligheid ervan na te trekken. De muurbeugel wordt door specialisten genstalleerd en niet door de fabrikant. 23. Het typeplaatje met uitroepteken geeft aan dat enkel veiligheidsonderdelen (onderdelen met dit symbool op de printplaat) die in de testdocumenten omtrent veiligheid vermeld staan, gebruikt kunnen worden ter vervanging. Vraag de fabrikant naar onderdelen indien er geen zelfde onderdelen ter vervanging beschikbaar zijn. i3TOUCH OPTICAL SENSE - operations manual 3

24. Klasse 1-apparatuur kan geleidende onderdelen aanraken. De beschermende aarding van het stopcontact moet op betrouwbare wijze worden verbonden met de aardklem. 25. Bescherm het scherm tegen direct zonlicht of andere warme bronnen door de achterkant van het scherm tegen het zonlicht in te plaatsen. Zo wordt gereflecteerd licht verminderd. 26. Houd het scherm uit de buurt van magneten, motors, transformators en luidsprekers. 27. Trek de stroomkabel uit het stopcontact en neem contact op met de verdeler of het dienstencentrum wanneer het scherm rook vertoont, abnormale geluiden of vreemde geuren afgeeft. 28. Voorkom stoten of krassen op het scherm. Raak het scherm niet aan met de vingers om vlekken en krassen te vermijden.

www.i3-learning.com

Algemene handelingen
Aan/Uit 1. Gebruik een stroomkabel van 100-240V AC voor het scherm. 2. Druk op de Power-knop op de afstandsbediening om het scherm aan te zetten. 3. Druk op de Power-knop op de afstandsbediening om het scherm tijdelijk uit te schakelen. 4. Trek de stroomkabel uit het stopcontact indien u het scherm volledig wilt uitschakelen. Automatisch uitschakelen 1. In schermmodus of AV-modus schakelt het scherm automatisch naar stand-by modus als er gedurende vijf minuten geen signaal meer wordt ingevoerd. 2. In pc-modus schakelt het scherm automatisch over naar stand-by modus als het langer dan vijf minuten buiten werking is.

Opslaan voor afsluiten Wanneer een pc-signaalbron gebruikt wordt, stel de videokaart dan in volgens de onderstaande resoluties: (1360x768 @60Hz, 1024x768@60Hz, 800x600 @60Hz, 1920x1080@60Hz) Toebehoren

i3TOUCH OPTICAL SENSE - operations manual

Installatie
Antenne- of tv-netwerken aansluiten Elke USB-kabel voor touch moet eerst worden aangesloten met de interactieve touch-A-poort, en daarna met de interactieve touch-B-poort. Als deze handeling niet correct wordt uitgevoerd, zal de touch-functie niet verschijnen.

Satellietontvanger of decoder aansluiten Om de programma's van het satellietnetwerk te kunnen ontvan gen, moet u de satellietontvanger op het LED-scherm aansluiten. U zult ook een decoder moeten aansluiten om de gecodeerde
monitor

signalen te kunnen ontvangen. Gebruik een coaxiale kabel en sluit hem aan op de: Uitgang van de decoder Ingang van de schermantenne Als u het scherm wilt aansluiten op de satellietontvanger (of decoder) en de videocamera, volg dan de onderstaande stap

pen: Sluit de satellietontvanger (of decorder) eerst aan op de video- Sluit daarna de videocamera aan op het LED-scherm, of sluit de satellietontvanger (of decoder) onmiddellijk aan op het camera

LED-scherm.

www.i3-learning.com

Omschrijving van de toetsen aan de voorzijde


Nr. 1 2 Menu 3 4 VOL +/Signaalbron (Scherm/Video) Naam (Power) Omschrijving Toets om het scherm aan te zetten of in stand-by modus te zetten. Druk op deze knop om het OSD-menu weer te geven of om het huidige menu te verlaten. Schakel tussen al de mogelijke invoer-signaalbronnen (scherm, Av1, SVIDEO, COMPONENT1, COMPONENT2, HDMI1, HDMI2, VGA, USB) Verander het geluidsniveau van de luidspreker (dezelfde functie als de <volume / >-toets op de afstandsbedeining). In het OSD-menu wordt deze toets gebruikt om de cursor naar links of naar rechts te bewegen of om de instellingen te veranderen (dezelfde functie als de links/rechts-toets op de afstandsbediening). 5 CH Selecteer het vorige of volgende kanaal (dezelfde functie als de <kanaal / >-toets op de afstandsbediening). In het OSD-menu wordt deze toets gebruikt om de cursor naar boven of naar onder te bewegen (dezelfde functie als de omhoog/omlaag-toets op de afstandsbediening). 6 7 Exit (Optioneel) Ontvangstvenster afstandsbediening 8 Verbruiksindicator Een rood lampje geeft de stand-by modus aan. Een groen lampje geeft de werkmodus aan. Verlaat het menu of keer terug naar het vorige menu. (Sommige modellen hebben deze toets niet) Ontvangt de signalen die door de afstandsbediening zijn verzonden.

Opmerking: Enkel ter referentie, raadpleeg het eigenlijke model.

i3TOUCH OPTICAL SENSE - operations manual

Interface aan achterzijde

10

11

12

13

14

19

20

21

22

23

24

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Naam HDMI1 HDMI2 SCART PC Audio VGA IN S/PDIF HDMI3 USB CI-kaart HOOFDTELEFOON YPBPR AV IN AUDIO L R AV AUDIO L R ON/OFF POWER bronapparatuur.

Omschrijving Aansluiting met de digitale audio/video-uitgangsklem van de digitale signaalAansluiting met de digitale audio/video-uitgangsklem van de digitale signaalbronapparatuur. Aansluiting met de Scart video-uitgangsklem. PC Audio input Ingangsklem voor pc Digitale coaxiale uitgang voor audio Aansluiting met de digitale audio/video-uitgangsklem van de digitale signaalbronapparatuur. Ondersteunt multimedia-USB, muziek, afbeeldingen en video CI-signaalingang Signaalingang voor hoofdtelefoon Aansluiting van elke aansluitklem met component video Signaalingang voor audio en video Signaalingang voor audio en video (L R) Aan/uit zetten Voedingsschakelaar

www.i3-learning.com

Nr. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 AC OUT

Naam AC ingangspoort (80W 2A) SOUND BOX L R SW INSIDE OUTSIDE TOUCH1 TOUCH2 TOUCH3 RS232 VGA1 VGA2 VGA3 VGA OUT

Omschrijving Aansluiting met linker- of rechteruitgang van de luidspreker Schakelaar voor de buitenste luidspreker, schakelaar voor ingebouwde luidsprekers, aan/uit-schakelaar USB1 overeenkomstig met VGA1; USB2 overeenkomstig met VGA2; USB3 overeenkomstig met VGA3. De standaard status is USB1 RS232 Control interface Aansluiting met PC D-Sub aansluitklem Aansluiting met PC D-Sub aansluitklem Aansluiting met PC D-Sub aansluitklem Aansluiting met de rest van het beeldscherm

Opmerking: Enkel ter referentie, raadpleeg het eigenlijke model.

i3TOUCH OPTICAL SENSE - operations manual

Afstandsbediening
POWER: Het scherm aanzetten of in stand-by modus zetten. MUTE: Druk hierop om het geluid te dempen. Druk er opnieuw op of druk op VOL+ om het volume weer te verhogen. CIJFERTOETSEN: Kies onmiddellijk een kanaal. Druk op het juiste nummer en druk op OK om het kanaal af te spelen. : Terugkeren naar het laatst bekeken kanaal. P.MODE: Selecteer beeldmodus. S.MODE: Selecteer geluidsmodus. NICAM: Druk op deze toets om zuivere toon, stereo of tweetalige modus te selecteren enkel wanneer ze worden ondersteund door het omroepsysteem. SOURCE: Druk hierop om het ingangsbronmenu weer te geven. MENU: Menu met systeeminstellingen. INFO: Geef informatie weer van de huidige modus. OK: Toets om te bevestigen in het menu. EXIT: Het OSD-menu verlaten. Links/rechts-, omhoog/omlaag-pijlen: Cursortoetsen die in de menu's ge bruikt worden. VOL+/-: Druk op VOL+/- om het volume aan te passen. ASPECT: Druk op deze toets om de bovenste helft van de pagina te vergroten. Druk opnieuw om de onderste helft van de pagina te vergroten. Druk nogmaals om de normale grootte weer te verkrijgen. SLEEP: Stand-by timer. FREEZE: Het huidige beeld vasthouden. USB: Multimediabronsignaal om snel om te schakelen. AUTO: Druk hierop om de automatische reductiemodus te veranderen. FAV: Lijst met favoriete programma's weergeven. EPG: Druk hierop om EPG-informatie (Elektronische Programmagids) weer te geven. TEXT: Teletekst weergeven of verbergen. MIX: Beeld en teletekst gelijktijdig weergeven. HOLD: Het huidige scherm vasthouden of verlaten. INDEX: Terugkeren naar de beginpagina of indexpagina. SIZE: Verander de grootte van het scherm in teletekstmodus. REVEAL: Onthul of verberg woorden. SUBPAGE: Weergave van een subpagina met bovenste opties. : Een programma openen/sluiten : Een programma afspelen/pauzeren : Een programma stoppen : Terugspoelen : Doorspoelen : Vorig hoofdstuk : Volgend hoofdstuk AUDIO: In DVD-bron voice switching. GOTO: Schakelen naar een gewenste positie in DVD-bron. REPEAT: Veranderen van afspeelmodus. A-B: Een segment tussen A en B opnieuw afspelen. Gekleurde toetsen: Sneltoetsen in overeenstemming met de vastgestelde links. Draag zorg voor de afstandsbediening. Vermijd het laten vallen, het vertrappen en het bespatten met vloeistoffen. 10
www.i3-learning.com

Bronnenlijst

Druk op de Source-toets om de bronnenlijst weer te geven. Druk op om de modus te selecteren. Druk op OK om de modus in te geven.

i3TOUCH OPTICAL SENSE - operations manual

11

Schermmenu
Druk op SETUP om Picture, Sound, Time, Lock en Setup weer te geven. Druk op OK om de specifieke submenu's en de instelbare waarden te selecteren. Druk op of om het menu-item te selecteren.

Programme Edit Druk op om Programme Edit te selecteren, druk dan op OK om het menu weer te geven.

Signal Information Druk op om Signal Information te selecteren, druk dan op OK om Signal Information te openen.

CI Information Druk op om CI Information te selecteren, druk dan op OK om CI Information te openen.

12

www.i3-learning.com

Beeldmenu

Picture Mode Druk op om Picture Mode te selecteren, klik dan op OK om het submenu te openen. Druk op of om de waarden aan te passen. om dynamic/ standard/ personal te selecteren en druk dan op Colour Temp Druk op om Colour Temp te selecteren, druk dan op OK om het submenu te openen. Druk op om cool/ normal/ warm te selecteren. Noise Reduction Druk op om Noise Reduction te selecteren, en dan op OK om het submenu te openen. Selecteer off/ te drukken. low/middle/high/default door op

i3TOUCH OPTICAL SENSE - operations manual

13

Geluidsmenu

Sound Mode Druk op om Sound-modus te selecteren, en daarna op OK om het submenu te openen. Druk op om standard/music/movie/sports/personal modus te selecteren. Balance Druk op om Balance te selecteren, en vervolgens op OK om het submenu te openen. Druk op om de balanswaarden aan te passen. Surround Sound Druk op daarna op AD Switch Druk op om AD Switch te selecteren en vervolgens op OK om on/off te selecteren. U kan de ADte drukken wanneer de AD-switch aan staat. waarden aanpassen door op om Surround Sound te selecteren en vervolgens op OK om het submenu te openen. Druk om off/surround-modus te selecteren.

14

www.i3-learning.com

Tijdmenu

Clock Druk op

om Clock te selecteren en vervolgens op OK om het submenu te openen.

Sleep Timer Druk op om de Sleep Timer te selecteren en vervolgens op OK om het submenu te openen. Druk op om een slaaptimer te selecteren. Auto Standby Druk op om Auto Standby te selecteren en vervolgens op OK om het submenu te openen. Selecteer off/3h/4h/5h etc. Time Zone Druk op om Time Zone te selecteren en vervolgens op OK om het submenu te openen. Druk op om de tijdzone in te stellen.

of

i3TOUCH OPTICAL SENSE - operations manual

15

Vergrendelmenu

Lock System Druk op om Lock System te selecteren en vervolgens op OK om on/off te selecteren en zo de vergrendeling te activeren of te deactiveren. Set Password Druk op om Set Password te selecteren en vervolgens op OK om het oude wachtwoord "0000" in te geven en een nieuwe in te stellen. Block Program Druk op om Block Program te selecteren en vervolgens op OK om het submenu te openen. Druk dan op de groene toets om te vergrendelen of de vergrendeling te deactiveren. Parental Guidance Druk op om Parental Guidance te selecteren en vervolgens op OK om off/4/5/6/7/8 etc. te selecteren.

16

www.i3-learning.com

Instellingenmenu

OSD Language Druk op stellen. TT Language Druk op om TT Language te selecteren en vervolgens op OK om het submenu te openen. Druk dan op om West/East/ Russian/Arabic/Farsi te selecteren. Hearing Impaired Druk op om Hearing impaired te selecteren en vervolgens op OK om on/off te selecteren. om OSD Language te selecteren en vervolgens op OK. Druk op of om de taal in te

Aspect Ratio Druk op om Aspect Ratio te selecteren en vervolgens op OK om het submenu te openen. Druk dan op om Auto/4:3/16:9/ Zoom1/Zoom2 te selecteren. Blue Screen Druk op om Blue screen te selecteren en vervolgens op OK button om on/off te selecteren.

i3TOUCH OPTICAL SENSE - operations manual

17

USB-modus

Druk op setup om Photo, Music, Film, Text weer te geven. Druk op stelbare waarden te selecteren. Druk op

om het specifieke menu en de ver-

Fotovoorstelling

of

in het submenu om het menu-item te selecteren.

Selecteer C:\, 2. Druk op 3. Selecteer C:\, op

druk op OK om het submenu te openen. om een foto te selecteren en vervolgens op OK om het submenu te openen. druk op OK om het submenu te openen. om af te spelen. Druk op om de vorige af te spelen, druk

1. Plaats de USB-poort in de USB-ingang.

4. Selecteer de gewenste foto en druk op om de volgende af te spelen. 5. Druk op Exit om het menu te verlaten.

Muziek afspelen

Selecteer C:\, 2. Druk op

druk op OK om het submenu te openen. om muziek te selecteren en vervolgens op OK om het submenu te openen. om af te spelen. Druk op om de vorige muziek af te

1. Plaats de USB-poort in de USB-ingang. 3. Selecteer C:\, druk op OK om het submenu te openen. 4. Selecteer de gewenste muziek en druk op spelen en druk op 5. Druk op Exit om het menu te verlaten. 18
www.i3-learning.com

om de volgende muziek af te spelen.

Film afspelen

Selecteer C:\, druk op OK om het submenu te openen. 1. Plaats de USB-poort in de USB-ingang. 2. Druk op om een film te selecteren en vervolgens op OK om het submenu te openen. om af te spelen. Druk op om de vorige film af te spelen 3. Selecteer C:\, druk op OK om het submenu te openen. 4. Selecteer de gewenste film en druk op en druk op 5. Druk op Exit om het menu te verlaten. om de volgende film af te spelen.

Tekstweergave

Selecteer C:\, druk op OK om het submenu te openen. 1. Plaats de USB-poort in de USB-ingang. 2. Druk op om tekst te selecteren en vervolgens op OK om het submenu te openen. om af te spelen. Druk op om de vorige 3. Selecteer C:\, druk op OK om het submenu te openen. 4. Selecteer de gewenste tekst en druk vervolgens op tekst af te spelen, druk op 5. Druk op Exit om het menu te verlaten. om de volgende tekst af te spelen.

i3TOUCH OPTICAL SENSE - operations manual

19

PC-modus (VGA-invoer) specificaties


Serienummer Standaard Resolutie Vernieuwingsfrequentie (Hz) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 VESA VESA VESA VESA VESA VESA VESA VESA VESA VESA VESA VESA VESA VESA VESA 640x480 640x480 640x480 800x600 800x600 800x600 800x600 1024x768 1024x768 1024x768 1280x960 1280x1024 1280x1024 1360x768 1920x1080 60 72 75 56 60 72 75 60 70 75 60 60 75 60 60 25,175 31,50 31,50 36,00 40,00 50,00 49,50 65,00 75,00 78,75 108,00 108,00 135,00 133,20 154,00 31,5 37,9 37,5 35,1 37,9 48,1 46,9 48,4 56,5 60,0 60,0 64,0 80,0 85,0 66,547 60,00 72,00 75,00 56,00 60,00 72,00 75,00 60,00 70,00 75,00 60,00 60,00 75,00 47,7 59,988 N/N N/N N/N P/P P/P P/P P/P N/N N/N N/N N/N P/P P/P P/P P/P Pixelfrequentie (MHz) Horizontale frequentie Verticale frequentie (Hz) Horizontale/ verticale sync (TTL)

20

www.i3-learning.com

Opsporen van problemen


Probleemopsporing: Alvorens contact op te nemen met de monteur
Gelieve uw product na te kijken volgens de onderstaande instructies, voordat u contact opneemt met onze dienst na verkoop. Indien u de problemen niet krijgt opgelost aan de hand van deze in structies, gelieve dan het modelnummer en het serienummer van uw scherm op te schrijven en uw plaatselijke verdeler te contacteren. Kijk na of de stroomkabel aangesloten is met het wisselstroomstopcontact, het stopcontact staat onder spanning. Controleer of u de <POWER>-knop aan de voorkant van het paneel heeft ingedrukt. Controleer de helderheid- en contrastinstellingen van het beeld. Controleer het volume. Controleer het volume. Controleer of u de <MUTE>-knop op de afstandsbediening heeft ingedrukt. Controleer het geluidssysteem. Verander de kleurinstellingen. Controleer het kleursysteem. Zoek het toestel dat voor storing zorgt en verplaats het in een ruimte ver van het scherm. Steek de stroomkabel van het scherm in een ander stopcontact. Controleer de richting, positie en verbinding van de antenne. Vervang de batterijen. Maak het sensorvenster van de afstandsbediening schoon. Controleer het batterijcontact.


Er is geen geluid noch beeld.


Normaal beeld, maar geen geluid. Geen beeld of

enkel zwart-witbeeld.


Verstoord geluid en beeld.


Onduidelijk of vervormd beeld.


Afstandsbediening werkt niet

De subpixels op het scherm worden door geavanceerde technologie gegenereerd. Toch kunnen er nog heldere of donkere pixels op het scherm te zien zijn, maar ze hebben geen effect op de werking van het product.

Specificaties
Productnaam: LCD/Plasma/LED Kleursysteem: PAL/SECAM Audiosysteem: B/G, D/K, l, l, l Vermogen: AC: 110V-240V Frequentie: 50/60 Hz Maximum vermogen audio-output: 10W/8 x2 Televisie (Opmerking: De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderd worden. Alle afbeeldingen dienen slechts ter referentie.)

i3TOUCH OPTICAL SENSE - operations manual

21

Veiligheidsvoorschriften
Vereisten voor de identificatie van milieubeheer van elektronische informatieproducten
De namen van de giftige of schadelijke stoffen of elementen die in dit product aanwezig zijn en de bijbehorende symbolen worden in de onderstaande tabel vermeld: Onderdeel Lood (Pb) Giftige of schadelijke stoffen/elementen Kwik (Hg) Cadmium (Cd) Behuizing Printplaat Stroomkabel/adapter Externe signalisatiekabel LCD-paneel * : De printplaat bestaat onder meer uit weerstanden, condensatoren, gentegreerde schakelingen en connectoren. : Dit symbool geeft aan dat de hoeveelheid giftige of schadelijke substanties in al de homogene stoffen van het bijbehorend onderdeel lager is dan het maximum dat vermeld staat in de Standard for the Content Limits for Poisonous or Harmful Substances in Electronic Information Products. : Dit symbool geeft aan dat in tenminste n homogene stof van dat bestanddeel de hoeveelheid giftige substanties het maximum overschrijdt dat in Limit Requirements for Toxic or Harmful Substances in Electronic Information Products (SJ/T11363-2006) vermeld staat. Opmerking over de milieuvriendelijke gebruiksperiode Zolang het elektronische informatieproduct gebruikt wordt volgens de instructies in de handleiding, kan het 10 jaar meegaan zonder het lekken van giftige of schadelijke stoffen of elementen, het vervuilen van het milieu of het toebrengen van ernstige schade aan personen of eigendommen. 1. De netstekker of een toestelstekker om het toestel uit te schakelen, moet gemakkelijk toegankelijk blijven. 2. Het Klasse 1-apparaat moet verbonden zijn met een geaard stopcontact. Zeswaardig chroom (Cr6+) Polybroombifenylen (PBB) Polybroomdifenylethers (PBDE)

www.vsvint.be

22

www.i3-learning.com

i3TOUCH OPTICAL SENSE - operations manual

23

BELGIUM-LUXEMBOURG
Nijverheidslaan 60 8540 Deerlijk Belgium T +32 (0)56 313 415 F +32 (0)56 313 688

NETHERLANDS
Duwboot 91 3991 CG Houten Netherlands T +31 (0)30 6379387 F +31 (0)30 2547927

FRANCE
Parc dactivits de la Valle de lEscaut Waka 1, n 9 59264 Onnaing France T +33 (0)3 27 45 60 60 F +33 (0)3 27 45 60 70

USA
549 Ionia Ave. SW Grand Rapids, MI 49503 USA T +616-451-7800 F +616-451-9698

GERMANY
Lohrheidestrae 72 44866 Bochum Germany T +49 (0) 2327 960 50-0 F +49 (0) 2327 960 50-50

SCANDINAVIA
Lollandsvej 16 5500 Middelfart Danmark T +45 64 41 04 90 F +45 64 41 17 47

AUTHORISED RESELLER

WWW.I3-LEARNING.COM INFO@I3-LEARNING.COM
24
www.i3-learning.com