You are on page 1of 6

Europass ivljenjepis

Osebni podatki
Priimek / Ime
Naslov $elefon $elefaks *+po,'a /r0avljans'vo /a'um rojs'va Spol elena.pe-ari-.gues'.arnes.si slovensko 6.1#.11!1, "ju ljana 0enski

Elena Peari
Sp. kofije 156, kofije 6281, Slovenija, dosegljiva na Neu ergerjeva !, "ju ljana 1### % &86152122!! Prenosni 'elefon( % &8651 )) 11 8&

Zaelena Namestnica predsednika Komisije za prepreevanje korupcije zaposlitev / zaeleno poklicno podroje Delovne izkunje
2 do je 7aposli'ev ali delovno mes'o 8lavne naloge in pris'ojnos'i 2d !.!. le'a 2### sem 3aposlena na 45/+ /ru,'vo 3a 'eorijo in kul'uro 6endikepa $rinajs' le' s'rokovna vodja programa Neodvisno 0ivljenje 6endikepirani6 9odenje in i3vajanje projek'ov in programov :ednarodno sodelovanje ;a3iskovanje Predavanja 2 likovanje 3akonodajni6 po ud in drugi6 predlogov Iskanje sis'emski6 re,i'ev 3a o s'oj programov 9odenje in na<r'ovanje ra3voja programov in organi3a-ije Predlaganje in i3vr,evanje poslovni6 ukrepov 3a prido ivanje pora o in ra3polaganje finan<ni6 sreds'ev 3a i3vajanje dejavnos'i dru,'va 2dgovorna 3a delo 3 javnos'jo :en'ors'vo pros'ovolj-ev in ,'uden'ov =omunika-ija 3 ra3nimi ins'i'u-ijami Predavanje in i3o ra0evanja >3a ose ne asis'en'e, upora nike in ,ir,o javnos'? /elo 3 upora niki in ose nimi asis'en'i /elo na 3agovorni,'vu =oordina-ija dela 3aposleni6 45/+ /ru,'vo 3a 'eorijo in kul'uro 6endikepa, Neu ergerjeva !, 1### "ju ljana, Pisarna( 8ra lovi<eva 62, 1### "ju ljana Podro<je so-ialnega vars'va, N92, repre3en'a'ivna invalidska organi3a-ija

Na3iv in naslov delodajal-a 9rs'a dejavnos'i ali sek'or

S'ran1/6+ @ivljenjepis Ime Priimek

7a doda'ne informa-ije o *uropass+u( 6''p(//europass.-edefop.europa.eu A *vropska unija, 2##2+2#1# 2)#82#1#

zobraevanje in usposabljanje
2 do je Na3iv i3o ra3 e in / ali na-ionalne pokli-ne kvalifika-ije Na3iv in s'a'us us'anove, ki je podelila diplomo, spri<evalo ali -er'ifika' S'rokovni i3pi' 9pis v ,'udijskem le'u 111#/11 in kon<anje v ,'udijskem le'u 111!/18. Bniver3i'e'na /iplomirana filo3ofinja in diplomirana so-iologinja kul'ure

Bniver3a v "ju ljani, Cilo3ofska fakul'e'a, D,ker<eva 2, 1### "ju ljana

S'rokovni i3pi' 3a podro<je 3aposlovanja in 3avarovanja 3a primer re3poselnos'i opravljen dne 1.&.2##! na 7avodu ;S 3a 3aposlovanje S'rokovni i3pi' 3a delo na podro<ju so-ialnega vars'va opravljen dne 26.1.2### na :inis'rs'vu 3a delo, dru0ino in so-ialne 3adeve

Znanja in kompetence
:a'erni je3ik>i? /rug>i? je3ik>i? Samovredno'enje
Evropska raven (*)

!lovenina "n#leina$ talijanina$ %rancoina$ &rvaina 'azumevanje


Slu,no ra3umevanje Eralno ra3umevanje F2 F 2 E 1 F 2 Bsposo ljeni upora nik Bsposo ljeni upora nik Samos'ojni upora nik Bsposo ljeni upora nik F2 F2 E1 F2 Bsposo ljeni upora nik Bsposo ljeni upora nik Samos'ojni upora nik Bsposo ljeni upora nik

(ovorjenje
8ovorno spora3umevanje F2 F2 D1 F1 Bsposo ljeni upora nik Bsposo ljeni upora nik 2snovni upora nik Bsposo ljeni upora nik 8ovorno sporo<anje F2 F2 D1 F1 Bsposo ljeni upora nik Bsposo ljeni upora nik 2snovni upora nik Bsposo ljeni upora nik

Pisanje

"n#leina talijanina %rancoina &rvaina So-ialna 3nanja in kompe'en-e


E2 Samos'ojni upora nik E2 Samos'ojni upora nik D1 2snovni upora nik

E2 Samos'ojni upora nik

=andida'ka na dr0avno3 orski6 voli'va6 v okviru s'ranke Sem+si, 2#11 Predsedni,ka kandida'ka, 2##! I3voljena v na3iv asis'en'ke 3a podro<je so-ialnega dela od 11.!.2##6 do 18.!.2##1 prejemni-a nagrade 3a /o ro prakso na podro<ju So-ialnega vars'va 2##5 2##&+2##6 predsedni-a komisije druge s'opnje 3a uveljavljanje pravi-e do dru0inskega pomo<nika, :inis'rs'vo 3a delo, dru0ino in so-ialne 3adeve udele0enka ,'evilni6 konferen- in okrogli6 mi3 predava na Cakul'e'i 3a so-ialno delo v "ju ljani <lani-a s'rokovnega od ora 1., 2. in &. kongresa So-ialnega dela av'ori-a ,'evilni6 prispevkov na kongresu So-ialnega dela 'er drugi6 s'rokovni6 prispevkov in <lankov s podro<ja <lovekovi6 pravi- in so-ialnega vars'va men'ori-a ,'uden'ske prakse od 111! dalje na Cakul'e'i 3a So-ialno delo udele0 a na i3o ra0evanju G$raining '6e 'rainers programmeG, ki ga organi3ira Sklad Silva v sodelovanju 3 Bniver3o v "eedsu av'ori-a ,'evilni6 <lankov in prispevkov o javljeni6 v /nevniku in na ;adiu ,'uden', s'rokovni6 <lankov, na in'erne'nem por'alu 7a+misli.si dvole'ne delovne i3ku,nje na projek'u ko' ose a odgovorna 3a s'ike 3 javnos'jo v okviru projek'a GPreo ra3 a s'ori'ev na podro<ju so-ialnega vars'vaG >:D$;D program? :en'ori-a ,'udijske prakse na Pedago,ki fakul'e'i, smer so-ialna pedagogika med le'i 1112+1116 odgovorna 3a s'ike 3 javnos'jo v 45/+/ru,'vo 3a 'eorijo in kul'uro 6endikepa sous'varjalka in upora ni-a projek'a Neodvisno 0ivljenje 6endikepirani6 sous'anovi'elji-a dru,'va 45/ 'er <lani-a uredni,kega od ora DH2"+Iasopis 3a so-ialne ,'udije in soorgani3a'orka ,'evilni6 dogodkov in projek'ov v okviru dru,'va 45/

S'ran2/6+ @ivljenjepis Ime Priimek

7a doda'ne informa-ije o *uropass+u( 6''p(//europass.-edefop.europa.eu A *vropska unija, 2##2+2#1# 2)#82#1#

2rgani3a-ijska 3nanja in kompe'en-e

predsedni-a 45/ + /ru,'va 3a 'eorijo in kul'uro 6endikepa od le'a 1116 do le'a 2#1#, vods'vene in organi3a-ijske sposo nos'i( S'rokovna vodja programa Neodvisno 0ivljenje 6endikepirani6J vods'vene sposo nos'i v 'imu 1# 3aposleni6 i3vajal-ev programa in --a. 18 ose ni6 asis'en'ov(

Eoga'e i3ku,nje pri vodenju projek'ov in organi3a-iji dogodkov :ednarodna konferen-a K:re0enje 3a neodvisno 0ivljenje v L9 *vropiM Sep'em er 2#1# 9odja projek'a */C*2 >*uropean /riving Cor-e for *Nual 2ppor'uni'ies? v okviru *NI" >program P;28;*SS? 3a<e'ek 2#1# Sodelovala na ,'evilni6 mednarodni6 konferen-a6 in posve'i6 v okviru /PI >/isa led PeoplesO In'erna'ional?, *NI" >*uropean Ne'Pork on Independent living) 2##5+2##! KBC2+Par'ners'vo 3a odo<e mo0nos'iM, *QBD", ve< ra3iskav s podro<ja 3aposlovanja 6endikepirani6 na o i<ajni6 delovni6 mes'i6 in neodvisnega 0ivljenja 'er ose ne asis'en-e, mednarodne primerjave 3akonodaje in sis'emski6 re,i'ev 2##5 KPravi-e ose 3 in'elek'ualnimi oviramiM poro<ilo, /os'opnos' i3o ra0evanja in 3aposlovanja, 2pen so-ie'R ins'i'u'e 2##) S Sedanji poloaj intelektualno oviranih ljudi v Sloveniji, preds'avi'ev osnu'ka na-ionalnega poro<ila 3a Slovenijo, soorgani3a-ija in vodenje okrogle mi3e v sodelovanju 3 dr. /arjo 7avir,ek in 2SI i3 Eudimpe,'e, "ju ljana, 18.6.2##). 2##& K5andRPorldM, in'erne'ni por'al, P5D;* 111&+2##6 9odila in organi3irala ra3li<ne kul'urne in 'eore'ske ak'ivnos'i K=lu S2$ 2),5M v okviru 45/+dru,'va 3a 'eorijo in kul'uro 6endikepa 1111+1115 /ru,'vo 3a ra3vijanje preven'ivno in pros'ovoljno delo, o likovala in vodila program neodvisnega 0ivljenja

;a<unalni,ka 3nanja in kompe'en-e

/o ro po3navanje programa :i-rosof' offi-e >Pord, PoPer Poin'? Iskanje po 3 irka6 poda'kov, po3navanje in'erne'a, snemanje 3 kamero, mon'a0a video posne'kov

S'ran&/6+ @ivljenjepis Ime Priimek

7a doda'ne informa-ije o *uropass+u( 6''p(//europass.-edefop.europa.eu A *vropska unija, 2##2+2#1# 2)#82#1#

/ruga 3nanja in kompe'en-e

Dsis'en'ka 3a podro<je so-ialnega dela, Cakul'e'a 3a so-ialno delo, v o do ju 2###6 do 2###1. 2##5 <lani-a Sve'a CI52 Novinarka in kolumnis'ka 9es'.si, v o do ju 2##8 S 2#11 >s'ran ni ve< dosegljiva? Bredni-a 6''p(//PPP.eurovi3ija.si/ sple'ni por'al del 9es'.si ;enderspa-eJ podpr' s s'rain *vropske komisije, od 2#1# + 2#11 >s'ran ni ve< dosegljiva?, kon-ep' je il(

)*e +ebsite +ill seek to, Fommuni-a'e '6emes of '6e *uropean Parliamen' '6a' -learlR impa-' '6e lives of -i'i3ens and en-ourage -i'i3ens 'o par'i-ipa'e in '6e de a'e e'Peen de-ision makers in '6e *uropean Parliamen' and '6emselves. *n6an-e unders'anding of '6e role of '6e *uropean Parliamen' in resour-e allo-a'ion '6roug6 an in'era-'ive appli-a'ion '6a' Pill en-ourage visi'ors 'o par'i-ipa'e Pi'6 '6eir oPn proposals *B;29I7ILD.SI Pill 'arge' a Pider lo-al >Slovenian? audien-e and Pill seek 'o find a model '6a' -ould, in '6e long 'erm, e easilR por'ed 'o o'6er :em er+S'a'es of '6e *uropean Bnion. In addi'ion 'o offering a pla'form for de a'e Pi'6 '6e general audien-e, Pe Pis6 'o par'i-ularlR rea-6 a Rounger and more demanding audien-e. -olumns 2ne of '6e primarR original -on'en' of *B;29I7ILD.SI Pill e online -olumns au'6ored R -urren' mem ers of '6e *uropean Parliamen' >:*Ps?, former :*Ps, mem ers of '6e *uropean Fommission, represen'a'ives of non+governmen' agen-ies, and o'6ers seeking 'o voi-e '6eir opinions. Folumns Pill e -a'egori3ed 'o offer an easier ver'i-al overvieP of par'i-ular '6emes '6a' mig6' e of in'eres' 'o '6e user su-6 as( *nvironmen' Fonsumer issues >la els, 6eal'6 -on-erns, pri-ing, unfair pra-'i-es,T? 5uman rig6's Dnimal rig6's >'ranspor', animal 'rials, 'or'ure,T? :edia regula'ion >in'erne' issues? *nergR Cinan-e > udge'ing, *B s'ru-'ural funds,T? ;esear-6 $e-6nologR regula'ion Coreign rela'ions

'e.erence, :oji poli'i<ni <lanki so ili prevedeni 'udi v angle,ki je3ik 1. /emo-ra-R 6as een lef' ou' of '6e eNua'ion, 2##1, <lanek 6''p(//PPP.euro'opi-s.ne'/en/diens'e/au'orenindeU/au'or+ peari+elena/ 2. $rea'R of "is on mus' e draPn up in -oopera'ion Pi'6 *B -i'i3ens, 2##1, <lanek 6''p(//PPP.euro'opi-s.ne'/en/diens'e/au'orenindeU/au'or+peari+elena/ 1. 2. &. ). 5. 6. !. 8. 1. 1#. 11. 12. 1&. 1). 15. 16. 1!. 18. 11. 2#. 45/ v oju 3a neodvisno 0ivljenje 6endikepirani6/*lena Pe<ari<, Iasopis 3a kri'iko 3nanos'i, domi,ljijo in novo an'ropologijo, le'nik V", 2#1&, ,'evilka 25& S'ranka enaki6 mo0nos'i S*: S Si/*lena Pe<ari<, $ri una /ru,'va slovenski6 pisa'eljev in -ivilne dru0 e, Fankarjev dom, &1.1.2#1& 9 ra3mislek( s'ra'egije na,e pri6odnos'i /*lena Pe<ari<,,>e'. al?, 3 ornik, 2#1#, "ju ljana(Dmale''i W Dmale''i Eutropija, 2##1, 7alo0 a Sanje in *lena Pe<ari< :ala de0ela vXlike diskrimina-ije, 2##!, spremna eseda Slovenian rights and discrimination , 2##6, <lanek 6''p(//PPP.so-Pork.ne'/sPs/ar'i-le/vieP/16)/551 $ako lepa, pa invalid, 2##5, <lanek 9pliv gi anja 3a neodvisno 0ivljenje 6endikepirani6 na spremem e pri o likovanju so-ialnovars'veni6 s'ori'ev v Sloveniji, 2##5, pov3e'ek s'rokovnega prispevka na konferen-i 2se na asis'en-a + 'emeljni pripomo<ek 3a 6endikepirane, 2##5, s'rokovni prispevek na konferen-i Neodvisno 0ivljenje, 2##), monografija Pas'i profesionali3a-ije ose ne asis'en-e, 2##&, <lanek 5endikepirano 'elo in nad3orovanje spola, 2##1, <lanek Premalo dosledno, 2##1, <lanek 7a 3dravje je 're a umre'iY, 1111, <lanek *ros na simposiju, 1118, <lanek Elues/3 filo3ofija, 1118, diplomska naloga $elo ko' lago, 111!, <lanek $oleran-a do 6endikepirani6, 1116, <lanek 2 in'eligen-i, 1115, <lanek =upujem 'orej sem, 1112, <lanek

S'ran)/6+ @ivljenjepis Ime Priimek

7a doda'ne informa-ije o *uropass+u( 6''p(//europass.-edefop.europa.eu A *vropska unija, 2##2+2#1# 2)#82#1#

Prilo#e

1. 2. &. ). 5. 6. !.

priloga /iploma priloga Po'rdilo o opravljenem s'rokovnem i3pi'u s podro<ja so-ialnega vars'va priloga Po'rdilo o opravljenem s'rokovnem i3pi'u s podro<ja 3aposlovanja priloga Sklep o i3voli'vi v na3iv asis'en'ke s podro<ja so-ialnega dela priloga Nagrada 3a do ro prakso so-ialnega dela Po'rdilo o neka3novanos'i, 3 dne ).11.2#1& priloga Pogod a o 3aposli'vi

Dodatek k ivljenjepisu/ strokovne$ vodstvene izkunje ter dru#e izkunje in delo Sem Bniv. dipl. filo3ofinja in dipl. so-iologinja kul'ure na Cilo3ofski fakul'e'i v "ju ljani. Imam opravljen s'rokovni i3pi' s podro<ja so-ialnega vars'va na :inis'rs'vu 3a delo, dru0ino in so-ialne 3adeve in s'rokovni i3pi' 7avoda ;S 3a 3aposlovanje s podro<ja 3aposlovanja in 3avarovanja 3a primer re3poselnos'i. Po srednje,olski i3o ra3 i sem ekonomski 'e6nik, 1186 S 111# Srednja ekonomska ,ola in naravoslovna ,ola ;udolfa :ajs'ra, =amnik, 3a'o imam poslovna in ekonomsko+finan<na 3nanja, kakor 'udi po3navanje poli'i<ne ekonomije. ! podroja vodenja predvsem, Poslovno in s'ra'e,ko na<r'ovanje Filjno usmerjeno vodenje Na or in ra3porejanje kadra :o'iviranje

! podroja menedmenta predvsem, Srednje velikem podje'ju >organi3a-iji? Planiranje 2rgani3iranje Nad3iranje

Imam oga'e i3ku,nje vods'vene i3ku,nje, saj sem ila predsedni-a 45/ + /ru,'va 3a 'eorijo in kul'uro 6endikepa od 0112 do 3404, v ka'erem je 3aposleni6 povpre<no 1## ose . Prav 'ako imam visoko s'rokovna 3nanja in prakse s podro<ja vodenja in opravljanja 'er mened0erski6 sposo nos'i ko' s'rokovna vodja od le'a 2### naprej. "e 'e sis'ema'i<no nadgrajujem in i3popolnjujem. Pred le'i sem se uveljavila 'udi ko' novinarka in pu li-is'ka, 3a 9es'.si je napisala ,'evilne odmevne <lanke o "o'eriji Slovenije in funda-iji CI52 'er o in'eresni6 ra3merji6 pove3ani6 3 vodenjem in namensko upora o javni6 sreds'ev. 'azlo#i za mojo kandidaturo, Ie do ro pomislim, se s prepre<evanjem korup-ije prav3aprav ukvarjam 0e od mali6 nog, vsaj na podro<ju '.i. invalidskega vars'va. Seveda predvsem sko3i drugo pla' 'e medalje, sko3i pri3adevanja 3a 3avarovanje pravi-. :islim, da sem se 0e v mlados'i dru0 eno mo<no anga0irala prav 3aradi o <u'ka glo oke nepravi<nos'i o sla i6 s'ori'va6, nera-ionalnem 'ro,enju javni6 sreds'ev na 'em podro<ju, 3aradi v ne o vpijo<i6 primerov ne3dru0ljivos'i funk-ij in konflik'ov in'eresov, 3aradi
S'ran5/6+ @ivljenjepis Ime Priimek 7a doda'ne informa-ije o *uropass+u( 6''p(//europass.-edefop.europa.eu A *vropska unija, 2##2+2#1# 2)#82#1#

ne'rasparen'nos'i, prav3aprav povsem neprikri'ega klien'eli3ma in nepo'i3ma, 3las'i pa 'udi 3aradi ,e kako ole<i6 posledi'ega s'anja v smislu pri3ade'os'i moji6 las'ni6 pravi- in pravi- drugi6 ose s 6endikepom. :enim, da sem na podro<ju ose nega in dru0 enega anga0maja v smislu odgovorne dr0avljanke 0e pokusila s'ori'i 'ako reko< vse kar je splo6 mogo<e, da i 'e pro leme na 'em podro<ju po svoji6 naj olj,i6 mo<e6 naslovila in dr0avo prisilila k 'emu, da i ji6 re,ila. Naj na,'ejem le nekaj 'ak,ni6 poli'i<ni6 in pravni6 po'i. 7aradi upora pro'i korup'ivnemu sis'emu sem v le'u 1116 sous'anovila 45/+/ru,'vo 3a 'eorijo in kul'uro 6endikepa >samoorgani3a-ija?, prek njega us'varila nove s'ori've na K'rguM invalidskega vars'va in se polno anga0irala 3a nji6ovo pri3nanje, 3a iskanje sreds'ev 3anje in v3pos'avila me6ani3me nji6ovega i3vajanja >neodvisno 0ivljenje?. 2rganom o las'i sem v s'rokovnem in poli'i<nem diskur3u 'ako prek pe'i-ij, ko' javno, 'udi v 'isku, predlagala ne,'evilne sis'emske re,i've 3a 'e s'ori've 'er druge o<i'ne re,i've 3a ra-ionalnej,e 'ro,enje javni6 sreds'ev in u<inkovi'ej,e 3ago'avljanje pravi- 6endikepiranim. 2 'em sem 'r<ila o 3elo mo<ne in'erese, ki ra3krivajo sis'emsko >s'ruk'urno? korup-ijo, 3a'o mi doslej 0al v veliki meri pri pri3adevanji6 ni uspelo v ve<ji meri >npr. analni predlog pose ne skupne 'aksi slu0 e 3a gi alno ovirane, names'o ,'evilni6 sla o i3kori,<eni6 posame3ni6 kom ijev invalidski6 organi3a-ij je ,e danes mr'va ideja?. 7a'o sem s'opnjevala javno kri'iko 'e6 sla i6 praks in poli'ik, 6kra'i pa sku,ala 3a 3ave3nika prido i'i 'udi demokra'i<no javnos'. Naj omenim le nekaj 'ak,ni6 poskusov( ini-ia'iva 3a 3akonodajo in poli'ike, sodelovanje v pos'opki6 priprave predpisov, mdr. 'udi v ra3li<ni6 s'rokovni6 delovni6 skupina6 na minis'rs'vu, <lani-a sve'a CI52, upora a pravi-e do dos'opa do informa-ij javnega 3na<aja 3a ra3krivanje korup-ije v CI52 in njeno vars'vo v pos'opki6, referendum pro'i 7akonu o invalidski6 organi3a-ija6 o3. 3a spreje'je us're3nej,i6 re,i'ev, ljudska 3akonodajna ini-ia'iva v primeru 7akona o ose ni asis'en-i, gladovne s'avke, javni pro'es'i, novinarski anga0ma, sem -elo us'anovi'elji-a poli'i<ne s'ranke, ki nam slu0i ko' orodje opo3arjanja in poskusa vna,anja spremem v dru0 eno+poli'i<ni pros'or. 9semu 'emu se morda do pred nekaj le'i ,e ni reklo pri3adevanje 3a in'egri'e'o in oj pro'i korup-iji, 3a'o so moja ,'evilna pri3adevanja in anga0maji 'er javno i3pos'avljanje 'ovrs'ni6 pro lemov nemalokra' ili posme6ovani ali prepros'o pre3r'i, 'udi s s'rani medijev, ,e olj pa s s'rani pris'ojni6 ins'i'u-ij. D je ,lo, <e do ro premislim, v samem is'vu prav 3a 'o. /o0ivela sem kar nekaj pro'iudar-ev s s'rani posame3nikov in s'ruk'ur, ki sem si ji6 dr3nila na<e'iJ javni poskusi medijske diskredi'a-ije, ,e olj pa 'o0 e in ovad e. Na sre<o sem, na svoje s'ro,ke in 3 o ilo v3dr0ljivos'i vse pres'ala re3 posledi-. $udi s formalnimi me6ani3mi prepre<evanja korup-ije sem se 3a'o 3elo KnaravnoM 6i'ro se3nanila in ji6 pri<ela upora lja'i. @e ve< ko' ,es' le' in'en3ivno sodelujem in prijavljam posame3ne primere na =omisijo 3a prepre<evanje korup-ije. =ar nekaj 3adev je ,e v fa3i preiskave ali 'ik pred 3aklju<kom, nekaj pa ji6 je ilo 'udi uspe,no re,eni6 o3. poslani6 na 'o0ils'vo. 7a kandida'uro predsedni-e ;S le'a 2##! sem se 'ako odlo<ila nekako po naravnem ra3voju dogodkov, ker ne pris'ajam na o <u'ek nemo<i. 2po3arjanje na pro leme Kod od3unajM 0al nima prak'i<no no enega resnej,ega u<inka, pa naj je pro lem ,e 'ako o<i'en. $udi pravna sreds'va imajo le omejen dome'. Ieprav se 3avedam, da je pri3adevanje 3a prepre<evanje korup-ije skupna naloga vse6, pa mislim, da ima osrednjo vlogo pri 'em vendarle =omisija 3a prepre<evanje korup-ije. :enim, so moja 3nanja in spre'nos'i, ki se mo<no nave3ujejo na vpra,anja sis'ema so-ialne dr0ave, 3dravs'venega in invalidskega vars'va >kjer so korup-ijska 'veganja velika? la6ko pri 'e6 pri3adevanji6 3elo koris'na. $udi 3a'o <u'im, da i mi sis'ema'i<no in ve<plas'no delo s pro lemi korup-ije, prepre<evanjem klien'eli3ma, nepo'i3ma in seveda spod ujanje in'egri'e'e preds'avljalo 3elo velik ose ni i33iv. Z vidika inte#ritete in transparentnosti moram povedati J da sem 'udi predsedni-a poli'i<ne S'ranke enaki6 mo0nos'i Slovenije Sem+Si 6''p(//PPP.sem+si.si/ da sem 'udi <e'r'inska las'ni-a 7a+misli, dru0 a 3a medije, in'erne', 3alo0ni,'vo in komunika-ije d.o.o. 'er odgovorna uredni-a sple'nega medija 6''p(//3a+misli.si/ v kolikor uspem pri'i v o0ji i3 or, sem se pripravljena funk-ijam odpoveda'i.

S'ran6/6+ @ivljenjepis Ime Priimek

7a doda'ne informa-ije o *uropass+u( 6''p(//europass.-edefop.europa.eu A *vropska unija, 2##2+2#1# 2)#82#1#