TIBERIU HENTEA

De la Cotul Donului la Aiud

Tiberiu Hentea. Legionar din Ardeal Foarte credincios A fost imposibil să îl convingem să nu mai postească Vinerea si mai ales de Paste, când timp de trei zile a făcut post negru cu toate că muncea din greu în mină ra e!trem de slăbit de anii lungi de pu"cărie pe care îi e!ecutase ra încon#urat de mai mul$i tmen din organiza$iile Fră$iilor de %ruce, ocupându&se de educa$ia lor religioasă 'm de un caracter irepro"abil. Ion Ioanid
Inchisoarea noastră cea de toate zilele, vol I, Rd. Albatros, Bucureşti, 1991
ISBN 973-9270-10-7

EDITURA GORDIAN,
TIMIŞOARA 1996

Am înc(inat această carte so$iei mele, Livia, care m&a în$eles "i urmat, ca împreună să înfruntăm toate privirile "i "icanele securită$ii pe parcursul vie$ii noastre. )i&a fost un permanent spri#in moral, care în$elegându&mi lupta "i suferin$a m&a a#utat la scrierea acestor mărturii.
Tiberiu Hentea

pagina 2

ÎSBN 973-9270-10-7

Cuvânt introductiv
In acest sfârşit de veac sbuciumat omul caută să descopere si să stabilească adevărul. Setea de adevăr îşi are explicaţia în faptul că eroii acestor vremuri, au stat sub interdicţia de exprimare, si manifestare, sub dictaturi, au suportat nedreptatea, ura. înc ipuiţi!vâ că aţi găsit apelul unui naufragiat care a lansat acest mesa" în speranţa că se va putea afla despre existenţa sa. #m scris pentru cei mulţi, pentru cei otrăviţi de peste cinci decenii cu lectura preluată de la uneltele oarbe ale unor politicieni care ne!au urât de moarte. #cestora, dacă mai sunt, le răspund$ %oi aţi fost primii care aţi folosit violenţa, ne!aţi lovit, ne!aţi c inuit si ne!aţi ucis cei mai buni. &acă ne urâţi si acum nu faceţi altceva decât să acoperiţi crimele odioase asupra unor generaţi i care prin esenţa gândirii lor s!au ridicat în apărarea neamului si a creştinătăţii. %ă rog dragi cititori, să nu mă consideraţi decât ceea ce sunt, adică unul de "os care în vorbirea curentă românească prezintă un adevăr. Istoria după primul război mondial nu este scrisă cu competenţă, în concordanţă cu evenimentele ce s!au produs. Istoricii omit fapte reale de importanţă naţională. 'eţia puterii, orgoliul şi miopia în care s!au complăcut guvernanţii de atunci nu au scuză( motivele sunt diverse. )amenii politici ale căror răspunderi s!au dovedit a fi nule. au lovit în tinerii ce au sesizat pericolul roşu. *arele vis al +omâniei *ari avea nevoie de conducători demni si fără vicii( ţara şi poporul era însângerat nu ca să se desc idă porţile unor impostori puşi pe căpătuială. ,ără a "igni pe cineva, îndrăznesc să afirm că demagogia a fost un prile" de afirmare politică si obţinerea puterii. )rgolioşii, înţelepţii şi vanitoşii s!au războit între ei lansându!se în polemici şi "ocuri ale unor forţe oculte care au împins ţara în dezastru. #cest fenomen al orbirii şi incapacităţii de a vedea şi sesiza esenţialul în adevăratele stări de lucruri din tară era caracteristic si statelor vest!europene. #celeaşi vorbe goale şi sloganuri, tratate si discuţii, erau frământate în plasamente ca, în final, să constatăm că ne aflăm în prea"ma celui de!al doilea război mondial$ nepregătiţi, neînarmati şi surprinşi de evenimente. -ra posibil să nu se vadă pericolul roşu. +egele /arol al II! lea, cu clica lui de călăi a ucis mişeleşte floarea tineretului român în frunte cu /ăpitanul /orne u 0elea /odreanu. # luat cineva atitudine în afară de Iuliu *aniu şi 1eorge 'rătianu . 2u3 4oţi politicienii au tăcut si s!au strâns în "urul odiosului +ege ca să ucidă pe cei ce au rămas din elita legionară. 1reva muncitorilor de la 1riviţa din 5677 a fost dovada că bolşevismul îşi avea organizaţiile sale în întreprinderi. 2u s!a învăţat nimic din acest proces. S!a făcut însă caz că trei legionari 5!au pedepsit pe primul *inistru I.1. &uca pentru desfiinţarea 1ărzii de ,ier si pentru crime !care nu sunt

cunoscute de ma"oritatea românilor 2u s!a înţeles că aceşti legionari au vrut sa-i trezească la realitate pe politicieni8. /ă un 9rim *inistru nu trebuie să fie manevrat de forte oculte străine8. #cest caz a fost rampa de lansare a in"uriilor defăimărilor si caracterizăm noastre ca terorişti şi mânuitori ai violentei cu scopul de a fi eliminaţi de pe scena istoriei &eci violenţa vine de la adversarii politici, uciderea /ăpitanului şi a celor patru sute de camarazi ne!a împins la legitima noastiă apărare. /rimele comise asupra noastră au fost mişelesti prin metodele folosite. :cişi prin strangulare, arşi de vii în crematorii, aruncaţi de la eta", expuşi pe străzi, ucişi în anc ete, arşi cu vitriol. 9utem noi să tăcem. 9utem să fim nepăsători. 9utem să uităm. 2u , desigur nu. #u fostprea frumoase ideile şi bunele noastre intenţii faţă de neamul nostru, tara şi altarul lui ;ristos. /ele ce s!au petrecut în +omânia n!a cunoscut -uropa în veacul acesta, spre ruşinea noastră de români care am a"uns să ne ucidem între noi. 4impul care a trecut şi condiţiile vitrege pe care le!am trăit nu ne!au permis să ieşim la lumină, să vorbim, să scriem, pentru ca spunând #devărul, să ne apărăm. &ragii mei cititori vă rog acordaţi!mi încrederea că vă veţi strădui să înţelegeţi că am fost victimele unor vremi apocaliptice în care mişeii şi cei fără de lege si!au făcut de cap în ţara asta. &upă <= de ani de prigoană, ărţuieli, suferinţe şi bătaie de "oc la vârsta de >7 de ani, încerc prin aceste memorii să redau #devărul aşa cum a fost şi trebuie să fie cunoscut ?ucrarea de faţă nu este o literară, limba"ul folosit este comun, este o autobiografie scrisa in forma de reporta" în care faptele prezentate nu sunt create din imaginaţie pentru a demonstra ceva senzaţional. Sunt convins că omul sătul n!o să poată crede efectele ce le cauzează o foame dusă luni ,ani si zeci de ani, că foamea duce la deformări psi ice şi fizice individul, degradandu!i moralul. 'ătaia, frica de necunoscut, ameninţările de tot felul nu pot fi înţelese de orice om dacă nu cunoaşte limitele de suferinţă ale fiinţei umane. #supra noastra s!au făcut experienţe si atrocităţi după

bunul plac al celor de sus şi excesul de zel al celui din urmă agent sau gardian. 9ersonal mă cutremur de cele ce le!au suferit mulţi din camarazii pe care i!am cunoscut &e aceea m!am limitat la redarea numai a celor ce pe pielea mea le!am cunoscut. 9ot spune că au fost mulţi deţinuţi care au depăşit limita suferinţei umane călcând peste ceea ce medicina si psi ologia au cunoscut, toate acestea vor putea fi un izvor de studii pentru condiţii ieşite din comun, adeverindu!se zicala @2u!i da &oamne, omului cât poate duce@. 2ici o mişcare organizaţie sau partid politic din toate ţările europene n!au opus atâta rezisteţă şi luptă împotriva sistemului comunist. %ouă dragi tineri mă adresez direct, citiţi aceste pagini care cuprind memoriile unui tânăr ce şi!a ales singur drumul spinos al suferinţei. %eţi citi fapte şi trâiri din care voi să trageţi concluzii edificându!vă de #devărul si "usteţea cauzei noastre. &acă astăzi sunt bătrân, n!am uitat că am fost tânăr ca voi. Si dacă tinereţea mea vă poate spune ceva, citiţi orice carte ce vă cade în mână a altor legionan care au suferit mai mult decât mine. &in frică de adevăr se găsesc şi astăzi voci care să ne acuze pentru fapte ce s!au produs pe parcursul multor ani de luptă. Să nu se creadă că susţin ideea că noi nu am greşit niciodată, lupta în sine ne învaţă că se poate greşi pentru atingerea unui obiectiv. 1reşelile si înfrângerile noastie fac parte din noi din străduinţa de a ne realiza visul, din prea multă intransigenţă. #stfel eu spun că am făcut abuzuri de tinereţe si suferinţă, de "ertfe ca acestea să servească pentru ziua de mâine. #m consideiat că trebuie să scriu ca să demonstrez că nu am murit, că existăm. #cesta am fost, aşa am gândit şi am trăit, n!am fost conducător de oşti, om politic, savant sau filozof dar cum vedeţi, mi! am scris memoriile ca un luptător anticomunist autentic.
Autorul

1920
*!am născut în atmosfera încărcată de marile transformări pe care primul război mondial le!a adus în viaţa oamenilor si a popoarelor. 4atăl meu a fost primul meseriaş român cu uşă de prăvălie din Sibiu si se bucura de stima autorităţilor alături de mama, o femeie frumoasă ce s!a impus în elita conducătoare a femeilor din oraş. #m crescut în climatul acesta, când marele vis al întregirii neamului a fost împlinit. -uropa, zguduită din temelii, era un vacarm de idei şi curente în căutarea ec ilibrului prin reforme politice, economice, sociale, naţionale si geografice. 9răbuşirea Imperiului +us şi a celui #ustro!:ngar au sc imbat structura si fata -uropei, în #pus popoarele şi!au revendicat drepturile naţionale de independentă şi libertate, prin răsturnări de situaţii, prin reforme şi aspiraţii la prosperitate. In acelaşi timp. în +ăsărit în locul ţarismului s!a instaurat tirania. aosul si anar ia în urma revoluţiei comuniste din 565>. /ele mai elementare drepturi au fost călcate în picioare de clasa instalată la putere în numele @dreptăţii sociale@ propovăduite de ideologia marxistă. 'olsevizarea +usiei a însemnat distrugerea trecutului, negarea adevărului si a credinţei, prin ură si învră"bire a claselor sociale. 9roblemele cele mai acute pe care le!a avut -uropa au fost cele create de comunismul expansionist!intemaţionalist !un pericol pentru omenire. )mul a fost rupt de familie, tradiţie şi 'iserică, împins în imoralitate, imbecilizat prin mizerie si înfometare. 4ot ce a fost trebuia şters din mintea oamenilor şi înlocuit cu lozinci amăgitoare, în numele proletariatului, ateismului a fost instalat în Aremlin de marele demon ?enin.

A intiri din co!il"rie
192#
2enea 'elaşcu lucra în atelierul de încălţăminte al tatălui meu. -ra omul de încredere care coordona lucrul cu cei 2= de anga"aţi, calfe si ucenici. -ra un om bun, un meseriaş cu mult bun simţ. stăpân pe el si după pregătirea ce o avea făcea faţă tuturor problemelor ce se iveau. ?a încrederea aceasta a răspuns prin cinste ireproşabilă si prin devotamentul faţă de patron. %enea primul şi pleca ultimul din atelier, nu!i scăpa nimic şi disciplina era impusă prin felul său de a fi. %orbăreţ din fire povestea cu mult az cele auzite şi citite, trădându!şi originea de ţăran în toate ocaziile, dar si sentimentele de bun creştin. 4ata era ocupat cu probleme de aprovizionare şi cu vânzarea produselor( prezenţa sa în atelier era pentru fiecare anga"at un prile" de a! si spune necazurile si a!i cere a"utorul. ?a cei 6 ani ai mei, eram fericit când auzeam din gura tatii cuvinte de îmbărbătare sau spri"inul material si moral ce!5 acorda, în această comunitate, în atmosfera veşnic caldă, se discuta şi se tălmăceau fel de fel de probleme, iar lucrul se desfăşura în voie bună. &imineaţa, în "urul orei 6, îmi făceam apariţia în atelier, eram luat în braţe de fiecare, încon"urat de dragostea lor şi!i asaltam cu întrebări la care aşteptam răspunsul, în dorinţa de a cunoaşte ce mi se părea mai deosebit. &in cauza aceasta, mama mi!a interzis să mai intru în atelier şi eram obligat să plec cu servitoarea la plimbare pe aleea căreia i se spunea Sc ullersc antz. :n miel cu o fundiţă roşie la gât care mă însoţea în toată "oaca mea pe sub castanii acelei alei. /ând vremea era urâtă, prezenţa mea era tolerată în atelier şi mă simţeam în largul meu. :cenicii plecau după cumpărături, aducând "umere calde, salamuri proaspete, comuri cu unt, pâine caldă şi fructe. &in toate acestea gustam si eu. 4oate îmi păreau mai bune deşi abia coborâsem de la masă. :cenicii aduceau cu regularitate ziarele, răsfoite în timpul repausului de nenea 'elascu, iar nenea &a"u citea cu glas tare ce era mai important. #celaşi lucru îl făcea şi tata, cititul acestor ziare făcea parte din tabietul mesei si era ceva foarte normal. /um eram dornic si curios de a cunoaşte tot, urmăream pozele, asupra cărora ceream explicaţii. #stfel pe prima pagină a ziarului :niversul am văzut un urs ridicat în două picioare, avea pe cap o căciulă cu moţ şi o stea în cinci colţuri, ursul cu c ip de om lovea cu un bici un ţăran care trăgea la un plug în timp ce

în colţul de sus al pozei era o biserică în flăcări si un preot sub laba ursului Imaginea m!a impresionat adânc, am început să plâng si 5!am întrebat pe nenea 'elascu ce!i cu ursul acela. S!a uitat la mine mirat si mi!a spus că ursul este un bolşevic. 'olşevicii îi pun pe oameni la munci grele bisericilor li se dă foc si preoţilor le este interzis să mai facă slu"be în biserici. &iavolul a pus stăpânire pe acea ţară si păgânii fac ce vor în urma revoluţiei care ameninţă c iar ţara noastră deoarece suntem vecini cu ei. !&ar nene 'elascu de ce nu omoară cineva ursul acesta care zici că ne ameninţă si pe noi. &e ce îl lăsăm să!si bată "oc de oameni. !-i, dragul meu forţa lui e mare, revoluţia a întors totul pe dos, el n!a a"uns la putere ca să plece. %ei creste mare si ai să vezi cruzimea lui, ai să vezi biserici în care se fac cârciumi si gra"duri iar vra"ba între oameni v!a fi tot mai mare în lume. !&a. &ar noi nu avem puşti si gloanţe ca să!5 împuscăm. &e ce stăm. &e ce!5 lăsăm să ardă bisericile. 9lângeam cu o ote lacrimile mi!au fost şterse de nenea &a"u, care m!a luat in braţe, apoi cu palma dreaptă a dat în capul ursului ca să mă îmbune. !) să te faci mare si!ai să!5 înfrunţi pe acest urs turbat îmi spunea nenea 'elascu. Să ştii copile, că până când oamenii nu se unesc între ei nu se poate duce lupta cu el. Să stii că lupta care se va da este între bine si rău. )amenii de acolo trăiesc trista experienţă iar până la urmă lumea întreagă va fi ameninţată si va trebui să treacă timp ca să se trezească toţi. #cestea mi le!a spus mai târziu când aduceam vorba de bolşevici. 9rima imagine formată despre comunism s!a întipărit adânc în viaţa mea )bsedat de acest tablou, eram curios să văd ce mai face ursul. /eream să mi se arate ziarele, şi printre diferite caricaturi 5!am văzut pe Stalin pentru prima dată tot cu căciula cu cinci stele în frunte, încălţat cu ciobote pline de sânge, vorbind unui popor îngenunc eat şi însângerat. ?! am privit mult pe acest bolşevic pe care doream să!5 înfrunt când voi fi mare căci nenea 'elascu mi!a spus că el este diavolul pe pământ. BBB 4oate au fost bune în casa noastră. 'elşugul era din plin Sărbătorilese ţineau cu mult fast. 2u pot să uit seara de #"un a /răciunului când îl aşteptam pe *oş /raciun când grupurile de colindători se perindau prin casa noastră. 4ata mare patron primea colindul cu cinste, iar mama, neîntrecută în cele culinare era darnică şi fericită în casa noastră, noi copiii primeam cele mai frumoase şi atrâgătoare "ucării când fastul sărbătorii era în toi. /ând sosea *oş /răciun radiam de bucurie primeam dăruri multe si parcă pluteam în "urul bradului aprins. Spre surprinderea mea, odată barba moşului a luat foc. S!a produs panică, iar eu plângeam când vedeam

5=

*i!am dat seama că am fost minţit că *oşul adevărat a fost o farsă şi dezamăgirea m!a descumpănit. &ezastrul era total. /asa din str. gra"durile cu vaci şi boi pentru muncă mă impresionau. #poi m!am convins că omul acesta pentru noi copiii a a"uns desfigurat. descoperii că moşul era însuşi nenea 'elascu. 55 $a Râ nicn %âlcea ?uat de bunica recăsătorită cu boierul 1ută 4rancă din Ionesti! %âlcea m!am conformat nou situaţii încadrându!mă în programul de scoală din +âmnicu %âlcea. 2umai mai era nenea 'elascu. 4erminând clasa întâia primară am fost dus la Ioneşti #colo.flăcările ce cuprindeau faţa *oşului înfricoşat. cu vestă neagră înc eiată pe gât. căci adevaratul *oş n! a putut veni. #cesta a fost ultimul /răciun în care familia noastră întreagă a serbat naşterea *ântuitorului. impunător în costumul boieresc. 4ata. BBB /riza economică si financiară de după primul război mondial a atins ma"oritatea firmelor nou create. *ă simţeam . om înalt. #telierul de încălţăminte. m!am prins în "ocuri cu copiii ţăranilor. cu cămaşă albă cusută cu borangic peste pantalonii albi de aba. Imbrăcat ca un pui de boier. si el va avea gri"ă ca nenea 'elascu să se facă bine. consolându!mă. am început să mă obişnuiesc si să descopăr noi forme de viaţă. tabăcăria şi restaurantul au fost lic idate în urma datoriilor la bănci.igura lui exprima o nobleţe naturală şi mă făcea să mă simt mândru când mă lua cu el în trăsura trasă de patru cai negri ce luceau în ton cu pernele de catifea roşie. 4atăl meu a dat faliment. In scurt timp mă obişnuisem cu bunicul. pe care îl văzusem în ziar. nici lucrătorii care mă luau în braţe nici mielul alb ca să mă plimb în "oacă pe aleea Sc ullersc antz. +otarilor si cea din str. *ă asociam în gândurile mele cu ţăranul rus. via avea toate soiurile de struguri. Imi plăcea să cunosc moşia situată în "urul conacului în livada de pomi sute de porci cu purcei care se răneau singuri. dar pe faţa *oşului am văzut arsuri grave care! 5 desfigurau. alţi oameni si alte obiceiuri. iar butoaiele din pivniţele de sub clădirea conacului erau atât de mari încât un călăreţ putea sta bine înăuntru cu cal cu tot. 4urnului au fost sec estrate si vândute. 9arcă totul s!a năruit. la ţară unde era conacul boieresc. 4ragicul lui sfârşit parcă a prevestit alte nenorociri ce vor veni. . plângeam în o ote si nu!mi venea a crede că *oşul era c iar nenea 'elascu. mi!a spus că el a făcut pe *oşul ca să ne bucurăm noi. întelegându!i suferinţa şi astfel mă împăcăm cu noua situaţie. 4ata a stins focul.

l!am întrebat$ ! 'unicule. mă întreabă$ ! /e vorbe sunt astea. Se vorbea despre bolşevici. de argaţi. *!a mângâiat şi am simţit că!i plac. 4ata începuse să se redreseze. şi că se fac deportări în Siberia. :imit. Din nou la %i&iu &upă ce m!am obişnuit cu tot ce!mi oferea bunicul la Ioneşti. *ă găseam în clasa a treia primară si eram printre elevii buni. în aşa fel ca tot timpul să fiu ocupat. -ram prezentat ca un nepot pe care vrea să!5 înfieze( îl ţineam de mână în timp ce ascultam atent tot ce se discuta. /u timpul toţi oamenii vor a"unge la proprietatea lor. să muncească în comun. dragul meu. de truda dusă zi de zi pe ogoare. deşi întrebările mele 5!aupus pe gânduri. desculţi. şi atunci cei mai arnici gospodari vor fi în frunte. /ând vei fi mare ai să vezi că fiecare om îşi are rostul şi locul acolo unde trăieşte. în trăsură. despre aosul din +usia. am intrat în programul fixat de mama vitregă. aceasta o va rezolva timpul prin oamenii învredniciţi de &umnezeu să facă dreptate. 52 57 . oficialităţi si oameni politici. în trăsură. #stfel. şi ai să vezi că sunt lucruri care nu se pot sc imba peste noapte. si am înţeles că toţi condamnau regimul de acolo. măi băiete. am început o altă viaţă cu o mamă vitregă. ! 4ranziţia de la o stare la alta a durat timp. &e "oacă nu aveam timp. #şa a înc eiat bunicul. în livezi şi prin vii. #bsolvind şcoala primară. :nii si!au făcut case si gospodării. poate boieri. şi oamenii nu sunt egali decât în faţa lui &umnezeu si a morţii. S!a recăsătorit. astfel că mi!a zis$ ! )mul trebuie să se ridice liber prin muncă şi evoluţia lui trebuie să se facă normal pentru a nu parveni. pe pământul si casa lor. a trebuit să mă întorc la Sibiu. oameni de afaceri. că orice stăpânire e trecătoare. ca să iau totul de la capăt. în ce priveşte bolşevicii. /alm şi binevoitor mi!a explicat că ceea ce vor bolşevicii este ceva ce nu se va putea realiza niciodată. la fel ca un ucenic. de pivniţe. boierii nu mai sunt cum au fost în trecut. ei sunt de curând la putere şi vor să se întindă ca pecinginea în lume. într!una din zile. după ce veneam de la scoală.... nu făcea mai mult pentru ţărani. *ângâiat pe frunte de bunic. -i. vor egalitate. ! -i. ce vor bolşevicii. /ine ţi!a băgat în cap prostiile astea. îi vedeam seara la cină. &upă această discuţie eram mai apreciat de el si oc iul lui mă urmărea când mă vedea zilnic printre oameni. reluându!mi locul cuviincios de copil. nu vor ca aceste clase să fie unite şi de aceea au creat aşa zisa luptă de clasă. dacă erau sau nu încuiate. am trecut la şcoala comercială elementară. ?a înapoiere.fericit când ne duceam la biserică în +âmnicu %âlcea unde se întâlnea cu alţi boieri. *ai târziu mi!a explicat situaţia si consideram că purtarea lui cu aceşti oameni era generoasă în sensul că munca prestată le era bine plătită. într!o zi mă aflam cu bunicul la 1eneralul *arinescu din +âmnicu %âlcea unde au venit părintele 1eorgescu din loneşti şi procurorul Scărlătescu cu soţia. ceea ce demonstra că bunicul n!a fost un boier apsân.. când credeam că!mi găsisem o linişte.. îmi acorda atâta încredere încât aveam acces la casele de bani. / iar si eu mă consideram ca un stăpân. au să cadă si ei. Iar ce ai văzut în ziar e numai o faţă a cruzimii bolşevice căreia i se mai spune si comunism. ce!i aia clasă socială. 9rostii şi leneşii vor rămâne în urmă si comuniştii se folosesc de ei ca să!i aţâţe împotriva celor avuţi. dar totuşi veseli în sumara lor îmbrăcăminte. treceam în atelierul de ric tuit feţe de g ete ca să prestez unele munci. uitând de oboseală. ţăranii si intelectualii. %a trebui să treacă timp ca oamenii să înţeleagă că pe pământ oameni egali nu vor putea fi. #m înţeles din cele spuse de el că în ţară sunt oameni şi partide care vor să facă o dreptate în această privinţă. 5!am întrebat$ ! 'unicule asa!i că matale nu!i pui pe oameni să tragă la plug. munca îl poate ridica la un trai mai bun. erau ţăranii pe care îi vedeam când se întorceau de la muncă istoviţi. 'unicul dădea seara vin şi se încingeau ore şi "ocuri de bună voie. ?!am ascultat si 5!am rugat să mă ierte. veseli.. &ar. totdeauna au fost bogaţi si săraci. 4rebuia să termin clasa a patra la şcoala de aplicaţie. *!am înroşit si a trebuit să!i spun povestea cu tabloul văzut în ziar$ ! #sa!i că ai să mă a"uţi când am să fiu mare să!i batem pe bolşevici. stăteam alături de el şi păream foarte fericit. străină de mine. /eea ce era mai strident în oc ii mei. şi să mâncăm cu toţii la un cazan. *intea mea nu putea înţelege de ce bunicul. unii. &ar. )mul acesta bun vedea în mine urmaşul lui si mă iniţia în tot ce interesa gospodăria conacului. fiul meu. Simplitatea şi felul lor de viaţă. Imediat după acomodare. -i vor ca toată lumea să fie la fel. *ă interesam de animale. iar noi suntem prea mici ca să!i învingem. încinşi la mi"loc cu un brâu peste cămaşa de in sau cânepă. de când e lumea au fost conducători si supuşi. deosebit de al ţăranilor ardeleni mă deruta. In sinea sa el sesizase că eu vedeam diferenţa dintre el si ţărani. ) categorie de oameni formează o clasă socială aşa cum sunt muncitorii. de ce oamenii nu!i înfruntă pe bolşevici. #i să a"ungi mare. aşa bun cum era. fără să gândească. aşa cum vezi că sunt eu. treptat pământul va a"unge la cei ce!l muncesc.

furturi. -ra semnul că ţara nu era pe roze. de oameni fără pregătire. avea 7<!C= de ani. care aveam depuşi la bancă câte 5== === lei adică pentru a fi scoşi la ma"orat C== === lei am pierdut totul. căci aşa li se spunea. &e ce dau foc bisericilor. dar şi mai târziu. "umătate erau evrei !mai bine zis "idani. 'erlescu. +ang. -ra într!o duminică. /ei mai buni călăreţi ai şcolii de ec itaţie de /avalerie erau /ristian Dopescu. ?a o oră de istorie când profesorul a vorbit despre : + S S . am primit cele mai vibrante noţiuni de naţionalism. In bănci. #uzisem de grupe de studenţi care activau la Iaşi. /rime. de ce bolşevicii îi asupresc pe oameni. că +usia este condusă de soviete. -rau materiile preferate si am avut totdeauna notele cele mai bune. eram încadrat între copii evrei cu care mă comportam la fel ca si cu colegii români. #cest eveniment era pentru mine prile"ul de a!mi manifesta simpatia. &acă uram ceva. 5!am întrebat$ ! &omnule 9rofesor. -pure şi altii. sărbătoare în tot oraşul. /lu". #m înţeles că am fost apreciat de el. asupra cărora exercitau presiuni de oprimare autorităţile. erau blonzi roşcaţi. Simţeam că!mi iubesc tara si că trebuie să fiu un soldat credincios în armata +egală +omână. &e dimineaţă. &in cei 72 de elevi. /ând cântam 4răiască +egele. Imi părea rău că nu sunt mai mare ca să mă pot afirma în această luptă. &e multe ori le luam apărarea evreilor atunci când vedeam că unii întreceau măsura si îi trăgeau de perciuni. %edeam în rege cea mai înaltă personalitate în "urul căreia trebuie să fie toţi românii. #m aflat cu entuziasm despre venirea în ţară a regelui /arol al II! lea si în scoală prin lecţiile de istorie. . ) altă nenorocire ne!a venit din partea fiscului care. eram numai oc i şi urec i. iar ce ne va aduce viitorul vom vedea. ca să pot vedea mai bine. In ţară. 'ăncile dădeau faliment si de această criză am fost afectaţi şi noi. &in lectura ziarelor eram la curent cu tot ce se întâmpla în lume. atunci uram ursul care era pentru mine bolşevicul #şa am gândit. #stfel. &omnul profesor *ateş %irgil era un bun român si nu făcea politică.9ărinţii copiilor din antura"ul de la şcoală erau prieteni cu tata.ăceam numai ce consideram că e bine şi corect. atentate pline de amănunte de!a dreptul senzaţionale. &in acest motiv eram poreclit Itig căci mă ocupam cu mici negustorii si de multe ori eram intermediarul între cele două tabere. 4impul care a trecut mi!a confirmat că poziţia mea a fost corectă în scoală m!am manifestat cu interes faţă de carte. îmi plăceau istoria si geografia. /ernăuţi şi 'ucureşti. cocoţat pe un grila" de fier. m!am dus în piaţă cu banii economisiţi din bacşişurile ce le primeam de la clienta tatălui meu pentru micile servicii ce le făceam. vibram de emoţie. criza economică făcea ravagii. /e vor ei. a pus sec estru pe mobilă si obiectele din casă au fost scoase la licitaţie. #u fost deportări în Sibena. *a"oritatea colegilor "idani aveau perciuni. precum şi procese redate cu lux de amănunte #şa începusem să!mi dau seama de curentele antisemite ce se manifestau în vestul -uropei. /u toate acestea n!am fost desprins să urăsc şi nu m!am lăsat furat de unele curente si manifestări asupra celor din "urul meu. toţi miroseau a usturoi. ce!si menţin puterea prin teroare. 4ata era naţional ţărănist. când se discuta despre politică. au dărâmat biserici şi au răspândit ura şi vra"ba între oameni. poliţia si armata îmbrăcată în 14 5< . #veam un sentiment de milă si am luat o atitudine neutră. -ra printre cei mai buni profesori din scoală. ?umea întreagă era expusă acestui flagel. pistruiaţi si cu muci în nas. /u nerăbdare am aşteptat să!5 văd pe rege aşa cum era imprimat în mintea mea ca în tablourile din clasă îl vedeam un mare monar şi!i acordam dragostea mea născută dm cel mai profund sentiment naţional. s!a distrus tot ce a fost bun si frumos. iar când profesorul de istorie ne vorbea de rege trăiam cele mai fericite clipe. staiid că nici un elev nu i!a pus întrebări de acest gen. prin portărelul tribunalului. # fost un spectacol de tristă aducere aminte când tobele din faţa casei au început să bată. m!am postat în dreptul biserica :rsuline. fără a fi influenţat de cineva. noi copiii. 4udoran. 9e strada ce duce de la gară spre centru. &evenisem anticomunist din instinct. 4ot în Sibiu se ţinea "amboreea cercetasilor unde *arele %oievod *i ai venea în uniforma de cercetas. nesocotindu!le doleanţele si revendicările în toate sectoarele vieţii din punct de vedere naţional. #veam la acea oră un cult pentru rege. In atelier. 4ot oraşul venise ca să!l întâmpine. Are'tat la 12 ani In vara anului 5672 se anunţase venirea regelui /arol al II!lea în Sibiu unde se ţineau concursurile internaţionale de ipism. manevraţi de comisari ce menţin imperiul răului pe care îl conduce Stalin în ţările din apus au apărut unele organizatii cu caracter anticomunist ca să salveze omenirea de pericolul ce se experimentează prin teoria marxist!leninistă în +usia unde aosul şi mizeria face ravagii. adept înfocat al lui Iuliu *amu şi discuţiile lui erau pline de noutăţi pentru mine. In 1ermania comuniştii s!au dedat la greve şi statul era ameninţat. în piaţa mare. *i!a spus că bolşevicii au a"uns la putere în urma revoluţiei din 565>. aşa am fost atunci. &eocamdată ei vor ca oamenii să fie supuşi. #m cumpărat două buc ete mari si frumoase ca să le arunc în trăsura regală$ aveam fericitul prile" de a!mi arăta sentimentele ce vibrau în mine şi neastâmpărul meu era deplin "ustificat.

când învăţătorii nu au primit câteva luni salarii. 2imic nu putea fi mai rău decât această recompensă care a zguduit în mine tot ce era curat. #supra lui s!au f acut presiuni la 9aris pentru a executa unele directive ale ocultei masonice ca să dizolve formaţiunea politică 1arda de . &uca. strigam @ura. crime celebre. viciaţi. #m aflat că greviştii erau comunişti. exponent al 9artidului ?iberal. căci zeci de partide îşi disputau dreptul de a a"unge la putere. fără a sesiza nea"unsurile şi nedreptăţile ce se comiteau de foruri corupte şi incompetente. eram un @răufăcător@. BBB In . fapt care m!a făcut să iau atitudine împotriva acestei greve. In sc imbul împrumutului pe care îl cerea. 9atru cai albi înspumaţi urcau în trap săltat mărunt spre oraşul de sus. nu de frica a ce mi s!ar putea întâmpla. #sumându!si acest anga"ament. 4oate le receptam din discuţiile ce se purtau între oameni.ţinută de gală. împopoţonaţi şi ei !cu coama şi cozile împletite. a dizolvat 1arda de . -rau civili îmbrăcaţi în frac si "oben. /aii parcă dansau. în credinţa că pot urca un drum. :rale si aclamaţii prelungite. ci de nedreptatea si greşita înţelegere a gestului meu. 1reva continuând. că mitul regelui a dispărut. trei legionari l!au pedepsit pe peronul gării Sinaia. :n grup de ofiţeri superiori de cavalerie înaintau în aplauzele locuitorilor întregului oraş. pe fondul unei fanfare militare si a trompeţilor ce erau în fruntea cortegiului regal. 5. )ameni politici demagogi. al cărui capăt nu ştiam unde duce. /ălăreţii se simţeau mândri în uniformele de gală. am aprobat dreptul la revendicări. simţeam că ne pândeşte năvălirea comunistă. /ei trei s!au prezentat la procuratură pentru a fi "udecaţi. &acă detest abuzul şi minciuna. ura@. #poi trei generali în linie. furturi senzaţionale şi fapte diverse acopereau probleme vitale. Dara reîntregită nu!si găsise încă omul care s!o păzească de alte pericole. veneau ca nişte valuri ce contaminau mulţimea de bucurie.. #lături de rege se afla marele voievod *i ai. -ra impresionant. îl vedeam pentru prima dată pe rege.. 9rima trăsură a"unse în dreptul meu. m!a făcut să trec de partea armatei. o c emare m!a întărit în ceea ce căutam şi speram. îl aclamam. ?a 26 &ecembrie 5677. a venit în ţară. apostrofându!mă. %edeam cea mai impresionantă paradă unde erau etalate toate uniformele ofiţerilorpe arme şi grade. îmi dădeam seama că bolşevicii au a"uns în ţară si auzeam ropote de oarde barbare. regele s!a speriat. Imediat apăru caleaşca regală. #uzisem doar de unele acţiuni ale grupurilor de studenţi din *oldova. 2u auzisem de partide sau oameni care să se opună stării precare în care se zbătea ţara. #cesta. "ustificând reţinerea mea ca pe o greşeală a comisarului !care va fi mustrat si c iar pedepsit. ura. /oloanele marilor ziare din /apitală erau pline de redarea marilor procese. a ridicat mâinile ca să reţină coiful ameninţat să cadă. a început să mă îmbuneze. #restat la cei 52 ani pe care!i împlinisem. necunoscute de poporul ce aştepta gri"a celor de sus care trăiau în beţia puterii.ier. #u căzut morţi şi răniţi. din ziare care se bârfeau reciproc în lupta dintre partide si din trista realitate a vieţii. apoi deodată mă prinse o mână de comisar care. -ra dovada că existau în ţară nuclee comuniste care activau clandestin. 1. parcă venit din străfundurile istoriei. /aii parcă aruncau flăcări pe nări când erau îng iontiţi de pintenii călăreţilor. înspumaţi. un @indezirabil@.ebruarie 5677 am citit în ziare despre greva muncitorilor de la atelierele 1riviţa. s!au făcut multe arestări. era 9rimul ministru al ţării. &ar. se complăceau în parlament si senat în discursuri sterile. care şi!a făcut datoria. agresaţi de autorităţi în unele lupte electorale. 9e capul regelui am văzut coiful cu pompoane si pe uniforma de cavalerie străluceau în bătaia soarelui decoraţiile ce!i atârnau ca podoabele de valoare. sincer si frumos. Spre seară comisarul. în mintea mea de copil. Ftiam de situaţia economică grea din ţară. #m aruncat buc etul cel mai mic şi unul din generali mi!a mulţumit cu un salut. m!a dus la c estorul poliţiei. #cest sentiment de exaltare sufletească a culminat cu aruncarea frumosului buc et de flori care s!a oprit direct pe capul monar ului. un fluid m!a atras.ericit. Dara se găsea în toiul frământărilor politice. Simţeam că a fost ucisă în mine expresia celor mai înalte sentimente naţionale.ier şi a ordonat zeci de crime şi zeci de mii de arestări ne"ustificate. . când guvernul Iorga!#rgentoianu a aplicat timbre pe pâine. m!a dus la 9oliţie. în cele din urmă.. considerându!mă un copil. ?a următoarea erau în ămaţi C cai negri ce duceau 7 generali. dar nici pe rege. #rmata a fost pusă în situaţia de a trage. #u urmat arestări si la procesul ce s!a dezbătut mi!am dat seama de slăbiciunile oamenilor politici care au creat aceste stări de lucruri. -ram arestat si înc is într!o cameră cu răufăcători. &in prima trăsură generalul /orpului > armată răspundea zâmbind mulţimii( urma trăsura cu 9refectul şi 9rimarul oraşului. dinspre gară se anunţase plecarea din loc a trăsurilor regale. puse pe căpătuială. #m început să plâng. când s!a declarat curba de sacrificiu în timp ce guvernele se sc imbau peste noapte. dar faptul că comuniştii au profitat de starea grea din punct de vedere economic. *!a rugat să nu fiu supărat nici pe poliţie. dând comuniştilor ocazia să se afirme. îi detest si pe cei ce practică exploatarea omului în orice formă. îmbătrâniţi şi obosiţi. :ra împotriva bolşevicilor o aveam prin dorinţa de a fi curmat răul si instaurat binele între oameni. pe caii ce scoteau scântei din copitele lor. 5> 5E . Se auzea ropotul cailor ţinuţi în frâu de ofiţerii ce făceau garda drapelului. /ând am auzit de /orneliu 0elea /odreanu. guvernul a demisionat.

dar si pe aşa! zişii autori morali în frunte cu /orneliu 0elea /odreanu. generali. specifică nevoilor stringente de după *area :nire deşi nu aflasem prea multe despre ea împins şi atras de GmistereleG în care era învăluită. avocat #ugustm 'idian. 2icolae 9etraşcu. . 9imen /onstantinescu. dr Ion 'ănea. prof *icu 1 . n! am ezitat a mă afilia mai târziu. le!am citit. 'ozdoc #urel. trei generali au aderat la 1ardă. ?a noi în ţară 2icolae 4itulescu a fost nefast în viaţa politică a neamului. Ili e1ârneaţă. 2ae Ionescu. o suită de preoţi în fruntea cărora era pr. au condiţionat intrarea în tară a 2> === de familii de evrei. necontestat ceea ce a afirmat încă o dată cauza dreaptă a 1ărzii de . care aveau tangenţă cu 2aţional Socialismul. 9resa naţionalistă le da depoziţiile si pledoariile marilor avocaţi ai apărarii dezbătând substraturile ascunse. 9rocesul a fost un succes deplin. /opil cum eram apreciam aceste manifestări pe deplin bune. ne!a împins în dezastru. 2istor / ioreanu. In primăvara anului 567C elita intelectualilor din 1ardă a fost implicată în procesul celor trei legionari care l!au pedepsit pe I. emoţionat cum eram m!am manifestat si în scoală faţă de profesori. afirm că toţi se bălăceau în discursuri pompoase. Iulian &umitru. m!am întâlnit cu mulţi politicieni. dintre profesori #xente /reangă. le!am văzut si mă întreb. /orneliu 1eorgescu. magistraţi şi anc etatori care. ?iviu Stan şi Spiridon 1ândea. fără a mă abate de la linia adevărului. invidie şi ura. peste >= de arestaţi In cele din urmă procesul s!a terminat cu condamnarea la muncă silnică pe viaţă a celor trei inculpaţi. /ei <!E stagiari din "urul său erau de asemeni legionari. &ona si Ignat. generali si studenţi s!au perindat prin faţa completului de "udecată. generalul /ântacuzmo 1rănicerul. #m simpatizat 2aţional Socialismul. mă manifestam alături de cei ce i se împotriveau. *ulţi ni s!au mărturisit cerând iertare pentru faptele lor. Intuiam şi că 1arda de . Cine au (o't 'i&ienii) :na dm marile organizaţii legionare a fost garnizoana Sibiu. 0iarele de stânga au amuţit şi efectele procesului au dat de gândit şefilor de partide. 9actul făcut cu :niunea Sovietică a fost dovada că voia să fim sateliţi ai vecinei din +ăsărit. iar toţi ceilalţi au fost ac itaţi. 9acte şi amiciţii îi făceau pe toţi să creadă că sunt invincibili. #lte discuţii. unii c iar proprii noştri călăi. 9rin înc isorile pe unde am trecut. d!nii. cei care ne!au aruncat în înc isoare. care vedeau lucrurile real si dădeau o rezolvare imediată.lesenu. *ai mult. -i au declarat acel război fratricid. In fruntea ei se afla d!nul. #vând în vedere aversiunea mea împotrrv a comunismului. /. acum la bătrâneţe cum de a fost posibil să existe atâtea ranc iune. inclusiv semnul distinctiv crucea încârligată. #şa se explică faptul că aceşti politicieni s!au împiedicat de proprii lor copii. 4recând anii. /urtea alcătuită dm cinci generali. alţii ne urau şi acolo. #cesta a fost fenomenul pe care 5!am descifrat mai târziu când toţi ne loveau( temându!se de noi i!au ucis pe cei mai buni din considerente egoiste. 2u eram decât un copil când toate cele scrise până acum le!am trăit. bolnavi si nea"utoraţi. #servit unor forţe oculte străine. profesorul Ion *ane.itler a a"uns la putere a si început înarmarea 1ermaniei si influenţele politice se extindeau prin crearea de organizaţii de nuanţă 2aţional Socialistă în lume. care au generat aşa zisa violenţă a generaţiei tinere. vom rămâne în înc isoare. #urel /ioran Ifratele lui -mil /ioranJ. au murit cu neputinţa şi slăbiciunea lor în braţele noastre. 0osim 5H 56 .ără să îşi fi înc ipuit. ministrul de externe în strânse relaţii cu magnaţii generoşi a ne face unele concesii. &upă ce . părintele profesor dr. bătrâni. 2icolae Iancu I2icuJ. în campanii electorale si se împroşcau reciproc cu noroi cu invective ce nu!i onorau. *oşneag. ?a noi în ţară ?iga 2aţional /reştină condusă de profesorul universitar #. dornică a da acestui neam un nou impuls spre un nou sistem de viată. &uca. Ion *oţa. &ragoş 9rotopopescu si alţii. 'odogaie. #ceasta se observa si după lipsa de atitudine a partidelor a căror şefi erau dm generaţiile ce au făcut +omânia *are. legionarii. 1. care activau în cercul româno! italian cu marele profesor -nzo ?oreti. /uza a avut unele influenţe. #m plâns de bucurie si. de proprii lor elevi. 9rofesori universitari doctori în drept. dar mai ales regelui /arol.#m aflat că 2icolae 4itulescu. 2u era străin de tensiunile la care indirect i!a împins pe unii politicieni si pe rege ca să a"ungă la decapitarea intelectualilor si a tineretului care încă mai putea să redreseze politica internă şi externă. generali 9etrovicescu. din cei < generali ce alcătuiau completul de "udecată. /u regret. că democraţia e putredă. Ion . şi persistau în învec ite conceptii de viaţă ignorând realitatea. vulnerabilă. dr. pline de invidie şi ură. profesori la #cademia teologică. îl vedeam constructiv anticomunist şi apreciam disciplina. toţi marii politicieni s!au stins din propriile lor greşeli. 2icu 9etra ! care conducea revista /urierul! avocatul dr. alte probleme scoteau în relief că lumea îşi caută o nouă orientare că există o ciiză politică. incapabilă a face faţă tuturor problemelor ce se iveau.ier era organizaţia specifică neamului nostru. 9rintre legionarii de frunte îi amintesc pe 2icolae ?upu. # urmat apoi o perioadă de linişte. "udeca pe cei trei inculpaţi. aşteptând americanii şi sperând că noi. +adu *ironovici.ier. #u trebuit să plătească cu ani grei de înc isoare mânia comunistă.

colonelul Savu si colonelul +izescu. . al cărui a"utor am fost. Feful. 9epelea ?. tatăl prof. 2u eram decât un tânăr ce încerca să pătrundă în apele adânci ale oceanului vieţii.işcarea $e-ionar". era primul contact pe care!5 făceam cu 1arda. i!am pierdut. cu părul tuns perie$ după faţa lui vedeam un om muncit care ştie ce vrea. taine şi frumuseţi. fondator al *işcării. după ce am căutat!o o bucată de vreme. 'ănea si #urel. cu miros de cărbune cu un opaiţ ce ardea pe butucul unei roţi de car. îl cunoştea pe tata. plin de neastâmpăr. Cu a devenit le-ionar *ă aflam la o răscruce de drumuri. # urmat o tăcere. pentru a scoate de acolo fapte. îmi erau în priviri realităţi deosebite si aveam. %oi putea fi oare crezut. care m!a captat în primul moment. care au activat în "udeţ. 2icu 'orza şi dr. otărât. ?a 5< am eram plin de elan$ setea de a cunoaşte şi a face parte dintr! o organizaţie despre care se vorbea că este mai presus decât orice partid politic. erau aşezaţi pe osii de car. 2u ştiu dacă voi putea descrie tot ce a fost înălţător şi sublim. -l era patronul acestei fierării. dar si ţărani ca *ărie Ion din com.almag i. în dorinţi arzătoare. pe butuci şi lăzi în"urul nicovalei. un viu si activ legionar a fost %iorel 4rifa. *itu 'ănea. 4oţi se uitau la mine miraţi. prin toate comunele. &intre fraţii de cruce îi amintesc pe *ircea #leman I:cuJ. mi!a spus ca un părinte$ 25 . #m intrat înăuntru. si ce anume ne!a unit în acele incredibile manifestări si lupte. -ra miracolul ce s!a produs odată cu primul contact. ?!am rugat să mă lase să asist la această şedinţă. care era un excelent orator. Inima îmi svâcnea de emoţie. &omnul Ilie )lteanu.inanţe. şi c ipul /ăpitanului de dedesubt parcă mă fulgera cu privirea!i care îmi spunea @'ine ai venit@. -ram fericit si. Ion *ărie. nu stiu dacă pot să le redau totul ca să fiu înţeles. fraţii / irilă Ion si 4raian. încât. doctor în ştiinţe economice. . 'orcoman Ion. 4rebuie amintit -sanu #lexe care. am intrat în curte îndreptându!mă spre un atelier de fierărie din fundul curţii unde vedeam mai multe persoane. ) atmosferă sobră marca începutul unui ritual al şedinţei. Sârbu. le aduc omagiul meu fierbinte. /u tinereţea ce zvâcnea în mine. %oi putea să conving oamenii veacului KKI că au trecut peste neamul nostru uragane si a existat infernul în care s!a dat lupta între bine si rău în cele mai grele si lungi încleştări. av. ) serie de fruntaşi meseriaşi au fost în rândurile noastre$ . muncitorul +adovici. 2u ştiu de la cine aflasem că aceştia sunt legionari$ neavând cura"ul să!i acostez. se numea +adovici. -ram în 19*+ 2= vâltoarea unui fenomen pe care generaţia mea l!a cunoscut în toată frumuseţea lui.)ancea. care a activat intens în tinereţea sa. m!am otărât s!o cunosc si să mă dăruiesc ei. într!o seară de *ai. nicovala aşezată pe un mare butuc. Ionel 'ănea. #vea 2<!7= de ani( după cum am aflat ulterior. &upă o lună. iar &umnezeu să!i odi nească în pace.asag. Sibiu. prin marşuri. 2u ştiam nimic despre această mişcare şi. infirm. *itrea Ion si 'rumariu. #vea două facultăţi terminate si era preşedintele :niunii Studenţilor din +omânia. îl rog pe bunul &umnezeu să le dea multă sănătate şi mulţi ani. l!am urmărit pe unul din ei$ a intrat într!o curte din str. #cestea au fost aşa deosebite. cu o voce caldă. îi amintesc pe d!nul. dr. si 'altes. luliu *aniu. 2u pot trece peste d!nul. considerând că el este şeful. dar si fratele său. #urel /ălin. dr. /elor ce au căzut. m!am prezentat cine sunt şi ce motive încă din copilărie m!au făcut să aleg lupta împotriva bolşevicilor. 2u pot să trec peste inimosul %iorel 4ănase.almag i Ion. 'arbu. 4iglari. :nul dintre ei era meşter pantofar. *i!am dat seama că aici se întâlnesc muncitori şi meseriaşi si adresându!mă celui ce era în faţa nicovalei. fără să ştiu prea multe şi să am îndoieli. In primăvara anului 567< am văzut doi oameni care aveau la butonieră o panglică verde. 2icu 9avel. mi!a dat încrederea că mă aflu pe drumul cel bun. &intre militari. 4imid. impresia că mă aflu într!un vec i sanctuar al primilor creştini ce se întâlneau în clandestinitate. ceilalţi. piese de teatru şi conferinţe. &ecorul. Sibiul a fost un centru de valoroşi intelectuali. dându!le bună seara. 4rebuie să!i amintesc pe fraţii 1 . era şeful 5 > ' colporta"ului. ca să constat că aici este un loc de adunare. 4ot ce vedeam în"ur$ for"a. când o mână nevăzută mă împinge pe drumul care ducea spre *işcarea ?egionară. care a fost şeful #rdealului ?egionar. 9entru cei ce trăiesc. în număr de 52. &intre marii comandanţi a fost si /orneliu 1eorgescu. general 9etrovicescu. pe Savu 9itaru. mă impresiona. . Icoana Sfântului #r ang el *i ail domina depe un perete încăperea. inspector la . -ra ora 2= şi. plăcut la vedere.entea Ioac im. tipograful Suciu I. alături de /ăpitan. sculele de potcovar. #m avut încadrate în *işcare cadrele din învăţământ cele mai bune ca învăţătorul *icu #. celor ce vor veni însetaţi de a cunoaşte adevărul despre generaţia care a dat neamului nostru cele mai curate "ertfe. stomatolog #lex. radiologul *ânu si dr. %irgil . %ulcu 1alaction. simţeam că mi! am găsit locul în mi"locul unor oameni ce mi se păreau deosebiţi. a stat!o viaţă în lupta ce se ducea în "ud. din ?udos.

faceţi o excepţie3 Induplecându!5 pe şef. să fii om. fierari. #"ută!ţi fratele căzut în nenorocire.! *ăi băiete.?egea onoarei. %oluntar mi!am ales drumul pe care să merg ca să slu"esc un măreţ ideal. ţineau conferinţe ce imprimau în mintea auditorilor frumosul şi sublimul ideilor creştine şi naţionale. înpoziţia de drepţi cu faţa la răsărit si la comandă am executat salutul cu mâna dreaptă dusă la piept si apoi în sus$ @Să ne rugăm lui &umnezeu. am încercat să mă culc. îngri"orat de teama că îmi va întrerupe participarea la şedinţe.. ce oameni a avut ocazia să cunoască la şedinţa!unde prietenul său 9epelea 5!a dus pentru prima dată. &ar după câteva minute îl auzeam pe tata povestindu!i mamei unde a fost. ! 4u femeie. #şa că m!am decis să!i suport do"eneala. :n erou. care discutau probleme ce l!au făcut să cunoasca o nouă organizaţie. croitori şi cizmari. toţi ne!am găsit locul în această oaste a /ăpitanului. 4oţi cei din generaţia mea am râvnit la ceva mai bine în ţară. 4u făptuieşte. i!am mulţumit asezându! mă pe un butuc. #m dedus că a făcut si el primii paşi pe acest drum. dar şi al unei anga"ari care mi!a dat o deosebită satisfacţie.. 2. ai numai de dat. -u n!am fost o excepţie. dar bagă de seamă să nu mă faci de ruşine. /unoaşte bine ?egiunea. )amenii veneau singuri pentru a se supune unei discipline şi unor norme de conduită ale noii orientări. tipografi. căci numai aşa vei învinge. 4rebuie să devii altul. *ă bucura ceea ce auzeam. te rog să mă laşi să merg în continuare. m!am otărât să!i spun unde merg de câteva săptămâni. *unceşte. munceşte în fiecare zi. în cuib fă!ţi toată şcoala. %orbea că a avut ocazia să cunoască profesori. :rmează!ţi şeful şi la bine şi la greu. c iar şi bătaia. şi în cele din urmă mi!a zis$ ! *ăi băiete. prezentându!mă. mi!a zâmbit şi mi!a zis$ ! Fezi pe unde găseşti loc. dinspre toate straturile sociale.@ S!a cântat şi s!a revenit în repaus. lăsaţi!mâ. români adevăraţi. Imi venea să plâng şi!n implorarea mea le!am spus că vreau să mă fac legionar. &in /ărticica şefului de cuib am învăţat cele E legi fundamentale pe care trebuia să le respect$ 5. care era nou pentru amândoi. %orbeşte puţin. &ar lucrurile s!au petrecut în favoarea mea. să ne ridicăm cu gândul la sufletele martirilor noştri. apoi am donat < lei pentru fondul cuibului. &upă ce o să împlineşti 5H ani.?egea tăcerii. # urmat ceremonialul şedinţei. Feful m!a privit drept înoc i. că mergi si dumneata. tata a început să mă ia la întrebări şi eram nevoit să!l mint invocând diferite motive. ?uptă şi nu fi niciodată mişel. ăştia sunt oameni otărâţi. *unceşte cu drag.?egea educaţiei. eşti prea tânăr ca să vii la asemenea şedinţe. dar. căci în vremea aceea afluenţa spre 1ardă era spontană. #rdeam de bucurie si. ! %ă rog domnilor.. înţeleg că sunt tânăr. doctori şi oameni onorabili.ii disciplinat legionar. -moţionat. )ratoria ta este oratoria faptei. dar mai ales sunt creştini. 2u!l lăsa. Imediat am ciulit urec ile ! fapt care nu mă onorează ! ca să aflu unde a fost. dacă ai venit. să fii disciplinat şi punctual. mai bine să cazi luptând pe drumul onoarei.lorea )ctavian I4ăviJ. înviorat după ce am primit încuviinţarea lui. !#cum. #şa i!am cunoscut pe fraţii / irilă si pe vec iul legionar . din subversiv cum am fost am devenit liber să mă încadrez şi să mă formez după toate preceptele legionare. acolo poţi să mergi. In mi"locul acestor oameni minunaţi$ strungari. Fedinţa a durat exact o oră si am aflat că mă găseam în cuibul Ftefan %odă. cu lacrimi în oc i. destăinuindu!i că de mai bine de două luni merg le şedinţele de cuib. 7. *ergi numai pe căile indicate de onoare. +ăsplata muncii să!ţi fie nu câştigul. &ecât să învingi printr!o infamie. mi!a îngăduit să asist si apoi mi!a spus$ ! #ici.?egea a"utorului reciproc. am fost surprins de dânsul c iar la poartă. un partid care vrea să facă bine în tară. prin expresia ei politică$ 9artidul 4otul pentru Dară. ce a văzut. va trebui să renunţi la multe( vei avea de înfruntat prime"dii atunci când ti se va cere.?egea muncii. vei fi bine primit. 22 23 . 2u îndrăzneam să!i spun adevărul de teama că!mi va interzice să mai merg. C. asigurându!5 că am să fiu cinstit şi voi face dovada unei comportări corecte. 4răiam momentul unei cuceriri. <. E. avocaţi. %orbeşte ce trebuie. ci mulţumirea că ai pus o cărămidă la înălţarea ?egiunii şi la înflorirea +omâniei.. Intr!o seară. Se înfiinţase în clădirea otelului 'ulevard sediul *işcării ?egionare. )bservând că lipsesc în fiecare miercuri de acasă. nu ai nimic de primit. #m dat mâna cu toţi. ?a şedinţele generale ce se ţineau veneau comandanţii si toate personalităţile ?egiunii. #m tăcut si. apoi cu sfială am intrat în bucătărie. # rămas uimit. lasă pe alţii să vorbească.?egea disciplinei. că umblu ca o aimana şi că mă va pedepsi. care spre deosebire de alte partide ştiu ce vor. 9e nicovală am văzut /ărticica şefului de cuib( s!a citit o circulară de la centru cu ordinul /ăpitanului de a se trece la reorganizarea "udeţului. duşmani ai bolşevicilor. *!a apostrofat zicând că sunt bic er. am insistat. -moţionat. căci astfel îmi vedeam cale liberă la şedinţele legionare. ?asă pe alţii pe căile infamiei. . #cesta devenise fenomen.. 2e!am privit unul pe altul şi. am făcut primii paşi pe drumul căutat ca să merg înainte.

#cestea pentru că ştiam ce vreau şi aveam conştiinţa că trebuie să fac cât mai mult pentru ?egiune. care au văzut în *işcare salvarea neamului din corupţia pe care politicienii o practicau în toate domeniile. #u vorbit d!nul. ?a comanda lui *itu 'ănea. aproape în întregime. . în *işcare. în decorul satului ardelean. :nc iul Ion era primar de trei ani. /e am constatat mai strident era faptul că aici oamenii făceau politică. curtea cât mai plină de animale si păsări. Imi aduc aminte cu drag cum mergeam la lucru în câmp sau în vie cu toată familia. In felul acesta am devenit foarte cunoscut si mă bucuram de simpatia şefilor si a oamenilor din oraş. cu părinţii din comuna %urpăr. I!am povestit că am intrat în ?egiune. 2icu lancu.amilia toată era angrenată în rândurile *işcării. care avea H> de ani. /u ceea ce văzusem la Ioneşti nu se putea compara. )amenii din sat se uitau la mine nedumeriţi si unii erau faloşi de băiatul lui / imu din 1rui. 24 25 .. reviste. munci ce îmi dădeau mari satisfacţii.:şor m!am anga"at în tot ce se poate numi activitate. %edeam de astă dată ţăranul ardelean. fiii si fiicele lor. *itu 'ănea si d!nul.leşeriu. în faza de pionerat. Se înfiinţase serviciul de colporta"$ domnul Ilie )lteanu era şeful propagandei pe "udeţ. 9este ani le!am dat interpretarea cuvenită. să faceţi dreptate. cântecele tot frumoase ne sunt. când aveam 5E ani. unii cu plete albe ce erau proptiţi în bâtele lor ciobăneşti. eram gardist. reviste. #casă rămânea doar bunicul. în comunele din apropiere. alţii ţărănişti. :nul. Satul. amăgindu!i cu fel de fel de promisiuni. si apreciam aceasta pe considerentul că. )amenii ne!au aplaudat. #colo. am asistat la slu"bă apoi. participa la muncă cu toată familia. 2e!am dus la biserică. /ât adevăr am auzit de la acest om care sesiza frumosul din noi ca să nu rătăcim în urcuşul spre o ţintă atât de îndepărtată. 9entru toţi oamenii din sat eram o noutate. Feful #rdealului. care nu puteau fi îndeplinite$ facerea unui pod. &isciplina era imprimată în tot ce gândeam şi executam prin autoeducaţia pe care mi!o făceam. # avut dreptate. că ne pândeşte un mare pericol comunist. *işcarea se afirma. minţindu!i pentru a le lua voturile. că mişeii vă pun beţe în roate. 'unicul. au înţeles că trebuie să fie cu toţii. In tinereţea lui a avut o activitate ce!i face cinste. care va dărâma biserici si ne va face să mâncăm toţi dintr!un cazan. ?e!am simţit simpatia prin cele ce le!am discutat cu fiecare în parte. toate pregătirile plecării si traseul parcurs până la ogor sau la vie aveau farmecul lor. -ra o întrecere între oameni de a avea boii cei mai frumoşi. dădeam tonul la cântec şi mărşăluiam în cea mai perfectă ordine. eram prezent. #m tăcut. ?a cei aproape 5E ani eram numai elan$ astfel m!am lipit de *itu 'ănea. &in banii economisiţi sau primiţi de la tata mi!am făcut un costum naţional bucovinean după modelul ce!5 avea *itu 'ănea. av. ţărani fiind. m!a impresionat cu luciditatea si înţelepciunea sa. răspândeam manifeste pe care mai întâi le trăgeam la sapirograf. că vrem să facem ordine în ţară. le lipeam pe ziduri. ! &egeaba încercaţi voi să sc imbaţi lumea. căci aveau experienţa de a capta şi a convinge mulţimile de realităţile existente în ţară. BBB Intr!o &uminică am a"uns cu o coloană de E= de camarazi în comuna +ăşinari. dar. ca la H= de ani. %oiam să fiu mai mult decât altul si totul îmi era controlat în reflexe. 4oate acestea le sesizasem si căutam să le pătrund miezul. în comuna %orumloc lângă /opsa *ică. însă cuvintele lui mi!au rămas în auz. &omnii care veneau în campanie electorală emanau discordia. BBB Intr!o vacanţă de vară m!am dus la bunicul din partea tatălui meu. mi!a zis$ ! 4ineri sunteţi. cărţi si afişe. am simţit cum specificul românesc era păstrat cu tradiţiile si obiceiurile care treceau de la o generaţie la alta. #cest fapt mă făcea să intru în atenţia tuturor$ astfel aflaseră că eram legionar. -ram fascinat de talentul oratoric al lui 2icu lancu şi mai ales al lui 2icu 'ănea. *!am apropiat de un grup de bătrâni. dar au fost interzise şi noi n!am a"uns încă nicăieri. -ram cunoscut de toţi oamenii din sat si acum. după cum alţii spuneau. #ici fiecare curte era o fermă. &egeaba încercaţi să înlocuiţi nedreptatea că. a unui drum. că!i un om cum nu!s ceilalţi si dacă s!a ridicat să înfrunte răul nu!i va fi uşor. am fost asaltaţi de căldura si dragostea oamenilor. #m intrat în vorbă cu ei. ?a marşurile de &uminica. :mblând prin alte comune. 4inerii îmi dădeau târcoale. #m a"uns în! urma unor recomandări să!i fiu subordonat în tot ce trebuia făcut la distribuirea acestor materiale. mândri că se aflau lângă mine. unii erau liberali.. 4oată literatura şi materialele de propagandă erau gestionate de dânsul. 4otul îmi părea nou. :nul era visul românilor care s!au unit cu ţara si alta a devenit realitatea care i!a învră"bit în lupta dintre partide. stăpân pe pământul si vitele lui. fratele doctorului Ionel 'ănea. care avea gradul de comandant a"utor. construirea unei şcoli si mai ales electrificarea comunei. frumos cântaţi. decorat cu /rucea #lbă de /ăpitan. învră"biţi între ei până la agresiune. în curte. tineri si frumoşi am fost. am cântat câteva cântece. %indeam ziare. era cu national!tărăniştii.uma pipă si era bucuros că i!am adus de la tata o roată cu <= de pac ete. . *!a ascultat şi mi!a spus că a citit in ziare despre 0elea /odreanu. ziare. frumoşi sunteţi. nu puteţi a"unge. &e la *itu am aflat că la Iaşi a participat la multe acţiuni pe lângă /ăpitan când. Ion . am început să înc eg discuţii cu oamenii.

?egionarii din prea"ma /ăpitanului erau neliniştiţi de atitudinea tolerantă a /ăpitanului si au cerut pedepsirea trădătorului. fapt demascat de legionarul /otea. Tr"d"torul %tele'cu In tabăra de muncă de la 'udac i. 2u pentru a!mi face merite şi laude din desfăşurarea activităţii am trecut în revistă unele evenimente la care am participat. susţinut şi împins de stăpânii lui de la *inisterul de Interne. In circulara din > )ctombrie 567E. 9etra unde locuia d!nul. /ongresul s!a desfăşurat într!o atmosferă de ordine şi disciplină. am înţeles că s!a prezentat cu salutul legionar si a fost întrebat de /ăpitan ce doreşte. /omandant al 'unei %estiri şi &umneata. transpirat de efort. #şa s!a a"uns la pedepsirea trădării. a iniţiatat o mârşavă acţiune de denigrare. *ă doare că si în rândurile noastre îşi caută loc trădarea. ?a d!nul. 1utenberg l!a întâlnit pe %iorel 4rifa. 9rintre alte multe ec ipe. /onducătorii centrelor studenţeşti au pus pe ordinea de zi problemele cele mai stringente ale ţării. 9e lângă trădările suferite de neamul nostru se înscrie şi aceasta si cred că nu suntem scutiţi de alte mârşave trădări. ca într!o şedinţă festivă. 'idianu. care era îngri"orat de amanta sa ?upeasa I-lena Nolf ?upescu. %oi nu puteţi a"unge. sunteţi puţini si lucrul ce vreţi să!5 faceţi este prea îndrăzneţ. dându!i prile"ul de îndreptare. Fi timpul care a trecut le!a adeverit. #m fost mândru de încrederea ce mi!a fost acordată la acest transport. ?uam nişte cărţi ce le duceam cu o căroaie în oraşul de "os.J. tata plecă la 'ucureşti curios să!5 vadă pe /ăpitan. purtându!i geanta. că!i prea mare dezbinarea dintre oameni. care nu se astâmpăra. unde se afla Stelescu. acest om era plin de viaţă. în discuţia avută cu Stelescu. general /antacuzino 1rănicerul a venit în Sibiu.@ # fost şi această muncă o satisfaţie care ne!a încura"at.. 2icolae 9ătraşcu împingea alături de mine. # răspuns$ ! /ăpitane. +og de asemeni. Intors acasă. măi copile. Fef al +egiunii. la casa d!lui. care voitau fost răstălmăcite ca să fie indus în eroare întregul nostru popor. unde s!a ridicat un monument al eroilor din primul război mondial In autobuzul care ne!a dus la +acoviţa. Istoria trebuie să cunoască actul de "ustiţie pe care l!au împlinit zece legionari constituiţi în ec ipa simbolică de pedepsire a trădării. &acă v!aţi ridicat. s!a format o ec ipă de zece studenţi.entea.leşeriu. . n.. 4oţi cei zece s!au prezentat la procuratură. l!a iertat. ce!ţi spun. l!am putut admira pe acest brav general. cei puternici conduc şi nu pot înţelege pe cei flămânzi si oropsiţi. 4rădătorul. cu monoclu si cu barbă destul de lungă. pe /ăpitanul vostru o să!5 omoare mişeii că!i prea cinstit si nu s!o dat cu ei. 2istor / ioreanu şi ?ae ?upu care lucrau la corectura cărţii. aosului şi a tiraniei regale care. pentru a răspunde în faţa legii. #şa am contribuit la apariţia primei ediţii a cărţii 9entru ?egionari scrisă de /ăpitanul. 9entru fiecare din noi avea un cuvânt( despre /ăpitan ne vorbea ca despre un om pe care l!a trimis &umnezeu să ridice neamul din nevoi. ci pentru a se cunoaşte cauze le şi adevărul în problemele de importanţă ma"oră. tata a povestit tuturor despre figura măreaţă a /ăpitanului si era dea dreptul fericit. L. precum si camarazilor 4iberiu . ?a sediul din str. # fost găsită sticla cu cianură de potasiu şi /ăpitanul. se vor uni toţi ca să vă distrugă si nu veţi a"unge unde aţi vrut să a"ungeţi. In #prilie 567E a avut loc /ongresul Studenţilor /reştini din +omânia.M II. să strângeţi mâna în numele meu camarazilor$ #urel 'ozdog. *ic. /ăpitanul se adresează Fefului +egiunii Sibiu$ @în sfârşit. Să!i sc imbaţi pe oameni vă trebuie timp. Se cerea guvernului trecerea la măsuri imediate şi curmarea corupţiei. pândită de agenţi si spioni. prin ?upeasca.de când lumea. s!a urzit complotul uciderii /ăpitanului prin otrăvire. cartea Pentru Legionari a apărut. 'idianu ne aştepta d!nul. Intr!o noapte.e. 9e tot parcursul drumului ne!a povestit cu umor multe din viaţa sa. este răspunsul la tentativa de asasinat si a trădării dovedite. -l l!a introdus în biroul unde era /ăpitanul. #poi a fost invitat să ocupe loc asistând la discuţiile ce le purta /ăpitanul cu alte persoane venite tot ca să!5 cunoască. &!nul. să se citească ordinul de înaintare a lui 9âtraşcu şi în acelaşi timp /orneliu 1eorgescu. d!nul. în comuna +acoviţa. . 4raian / irilă şi 9avel / irilă. 2. *i!am adus aminte de cuvintele bătrânului cioban din +ăşinari. ?ucrurile nu au rămas aşa. 1 eorg e *icu şi &umitu 'ănea. care au a"utat la efectuarea lucrării. după terminarea unei şedinţe de la sediu. &upă cele spuse de tata. #!ţi trăda proprii tăi camarazi şi pe şeful tău este odios. ce urma să fie pusă în vânzare. BBB 9reşedintele partidului 4otul pentru Dară. /orneliu 0elea /odreanu. 9resa pe toate tonurile şi gamele acuzau *işcarea şi politicienii îngroziţi se lamentau cerând protecţia regelui. am venit numai ca să vă văd. care l!au pedepsit pe trădător. prin prime"dii si peripeţii. împingea ţara la dezastru. cu încă trei persoane mă aflam la tipografia %eştemean. *itu 'ănea si *icu 1 eorg e luau şi ei parte la acest transport clandestin. In cazul acesta violenţa este legitimă. In vara aceluiaşi an. prof. Dine minte.

26 2 7 .

de la ei am învăţat să merg pe "aloanele preceptelor legionare. m!a luat şi pe mine. 4ot aşa s!a întâmplat şi cu ocazia venirii în Sibiu a d!lui. *ircea #leman. intelectual. +egina *aria a blocat circulaţia prin manifestări de simpatie si scurte interviuri. 1utenberg. 2e!a anunţat /ăpitanului. veniţi din colţuri de ţară. %irgil . Ion . părintele 1ândea. #urel /ălin. 2icolae ?upu avea o fire veşnic veselă pornită spre afirmare si luptă. prof. av. 2icolae 9ătraşcu./u rapiditate remarcabilă. dar si de afirmare. 4olerat în biroul său. cu salutul legionar. dr. omul cel mai activ pe linia de organizare. ?iviu Stan si părintele 0osim )ancea. -ram în faţa biroului. aveam roluri secundare. #şa l!am cunoscut pe d!nul. #u urmat apoi ieşiri în principalele comune din "udeţ. m!a impresionat prin calmul si căldura sa. părintele profesor dr. în scurt timp ne!a introdus în biroul unde /ăpitanul era antrenat în discuţii cu alţi oameni. 4rebuie să amintesc de d!nul.. am zis$ @Să trăieşti. ne!a întins mâna după ce mai înainte am luat poziţia de drepţi si. cele mai prestigioase personalităţi locale erau antrenate în activităţi culturale si politice. /orneliu 1eorgescu. al cărei autor era d! nul. /ăpitane3@ /ăpitanul l!a recunoscut pe tata si i!a întins mâna zâmbind. In felul acesta a"ungeam în mi"locul ţăranilor. gravitau toate cadrele şi personalităţile ce constituiau sc eletul de organizare legionară. /ăpitanul a venit în faţa noastră. #pariţia sa pe str. voiam să văd. #stfel. dr. /olonelul Savu. 2icolae 9etra. să!5 văd şi eu pe /ăpitan. Insistam să trecem pe la sediu. d!nul. 9remiera a avut loc la 4eatrul )răşenesc unde am avut un succes deosebit. singur şi!a găsit locul. Se cântau cântece legionare si se încingeau "ocuri care ne uneau într!o sinceră manifestare românească. nu m!am fâstâcit când am fost întrebaţi. In birou se afla o delegaţie de saşi din #rdeal. 28 29 . cum ar fi Savu 9itaru.. prof. apoi privindu!mă în oc i mi!a strâns şi mie mâna.igura acestui comandant legionar. 'odogaie. Ionel 'ănea. :n eveniment deosebit a avut loc când d!nul. omul sobru. *!am simţit săgetat si fascinat de privirea sa în care am văzut acea aprobare si satisfacţie că un tată şi un fiu se dăruiau ?egiunii. care în revista /urierul si la /ercul româno!italin tratau probleme de actualitate naţională. ! /ine a fost primul care a intrat în *işcare. 9e lângă faptul că eram antrenat în manevrarea materialelor de propagandă. ! -u. împreună cu alţi şapte camarazi. /ontopit cu privirea /ăpitanului. -nzo ?oretti. ! 2u. #ugustin 'idianu. care se bucurau că sunt căutaţi pentru a le oferi momente de bucurie &uminicile. )lteanu Ilie. la rugăminţile mele. /ăpitane3 ! . fondatori ai ?egiunii #r ang elul *i ail. având unele interese personale la 'ucureşti. în costum naţional. 2istor / ioreanu mi!a inspirat încrederea în misiunea noastră. 1 ită 'ranea şi eu.leseriu. #xente /reangă. dr. dar. Intâmplarea a făcut ca de serviciu la secretariatul /ăpitanului să fie %iorel 4rifa( mândru pe noi. Iulian &umitru. :n du!te ! vino de oameni de toate categoriile sociale. Sibiul a cunoscute mare evoluţie spirituală. mă obligă a! i acorda respectul si cea mai sinceră expresie a cuvintelor mele. :n grup important îl constituiau iluştrii profesori în fruntea cărora se remarcă prof. # fost pusă în scenă piesa @%remuri de restrişte@. In "urul Fefului de Oudeţ. /ăpitanul le!a răspuns$ ! 9uteţi să ne simpatizaţi si c iar a"uta. . 9imen /onstantinescu. să aud ca să mă edific de personalitatea /ăpitanului. văzând în persoana sa omul otărât dăruit luptei. #propierea faţă de aceşti iluştri conducători. impusă prin prestanţa sa. eram peste tot primit si apreciat. Ionel *oţa împreună cu d!nul.si l!ai convins pe tatăl tău să devină legionar. &!nul av. #m înţeles că aceştia cereau să fie primiţi în *işcare. am a"uns să fiu în contact direct cu avocaţii de mare prestigiu. ardeau în dorinţa de a!l vedea pe cel în care puneau speranţele întregului popor român. am făcut parte din trupa de teatru pe care a înfiinţat!o %iorel 4rifa. mi!a cimentat dorinţa de a mă forma ca legionar. 1 iţă 'ranea. -ram emoţionat. ?a sediu a ţinut o conferinţă care a electrizat intelectualitatea română. cu sumanul pe umeri. &!nul. si în mi"locul acestor încercaţi legionari am avut ocazia să cunosc unele fapte de luptă si afirmare ale ?egiunii. unde ne bucuram de succesul şi mai ales de participarea masivă a oamenilor. îmi făceam ucenicia pe lângă oameni încercaţi de la care aveam numai de învăţat. comandanţi legionari ai 'unei %estiri. ca în final să constatăm că mergem la şedinţele unor cuiburi diferite. în el îmi pusesem dorinţa de a!l urma prin simpla mea intuiţie şi impulsul inimii. nu vă puteţi încadra. #m fost invitaţi să ocupăm loc şi a reluat discuţia cu delegaţia saşilor. 2icu Iancu. la sediul din str. tatăl şi fiul aşteptau intrarea în biroul /ăpitanului. In neastâmpărul si dorinţa de formare. /omandant /orneliu 1eorgescu. #urel /ioran mi!a fost un viu exemplu de calm si perseverenţă. av. &!nul. d!l.almag i si alţii pe care îi voi aminti. 4ot în acest grup de intelectuali se aflau d!nul. dr. aveţi partidul dumneavoastră care vă poate satisface sentimentele naţionale pe care le aveţi ca germani. timp de şase luni nu ştiam unul de altul. a venit în Sibiu... 4ata. poet si vec i legionar. colonelul +izescu si multe alte figuri importante. +olul principal îl avea %iorel 4rifa. #cestora le datorez recunoştinţa. să cunosc. aşezaţi pe scaunele din "ur.. si polarizau în "urul lor pe toţi acei ce sperau în binele neamului românesc.

#şa am început munca. 30 31 .elul doi era o tocană de cartofi bine gătită( uneori se dădea si un supliment. căci toţi camarazii se limitau la ce se dădea la bucătărie. Stoian şi %iorel 4rifa. socotind că nu!mi face onoare o atitudine de ostilitate si agresiune. un viitor legionar. după ce am fost la 'iserică. mă c eamă. S!a cântat cântecul @Ftefan %odă@. despre care am aflat că era c iar din 9oiana. ştiind că dimineaţă voi începe lucrul. nelegionari. Incepusem să mă simt istovit. strungarul )pris. 4ot ce aveam de vândut era imediat epuizat. -ram neobosit în străduinţa de a da randament. mi!am dat seama că trebuie să dauun examen de rezistenţă fizică si mai ales de întărire a voinţei în muncă. 4oţi munceau şi ne!au primit cu căldură.ăceam ce făceau ceilalţi şi. #m citit regulamentul. luând fiecare câte o lopată. #m înţeles că trebuie să predăm alimentele la magazia bucătăriei. cu sângele în obraz. *ă simţeam vinovat că încalc regulamentul. . teolog. Sub privirea încruntată a lui *itu 'ănea. un târnăcop. 4atăl meu a fost de acord să merg dacă şeful "udeţului îmi va aproba plecarea. In scurtele pauze când se spuneau glume şi se povesteau mici întâmplări eram numai oc i şi urec i. #ceste manifestări aveau însemnătatea si frumuseţea lor. pâlniile îmi erau pline de băşici si transpiram în bătaia soarelui torid de #ugust. ?a ora 52. Ferb./u această ocazie am cunoscut si alte personalităţi legionare( întâlnirea cu /ăpitanul m!a sudat de ?egiune. ?a scoală profesorii mă simpatizau. #m întâlnit aici personalităţi de seamă din Sibiu si #lba Iulia. altul. răcorindu!ne. am cunoscut!o pe fata preotului. *!am prezentat la d!nul #ugustin 'idianu -l a ţinut să!mi atragă atenţia că regimul de tabără este sever si dacă cred că voi putea rezista pot să mă duc. să nu încalc nici o lege morală pentru ca să fiu totdeauna un bun exemplu. 2u am ţinut cont( după trei!patru ore de muncă. că ceva mă atrage. am plecat. &upă repaus am reluat lucrul până seara la orele 5H. *i!am pregătit rucsacul cu cele trebuincioase şi. Se tăia un drum pentru a lega comuna /ărpinis de comuna 9oiana. si pantaloni albi de aba. :nul dintre cei patru era /ristea Ion. m! am aliniat făstâcit. ne!am îndreptat spre şantier. -ram flămând si uneori aveam o stare de leşin. fapt ce mi!a produs o nelinişte sufletească. că nimeni nu este obligat să facă eforturi care să!i afecteze sănătatea. în pauza de masă. tineri ca mine. ?a orele 52. pe corso. 4ânăr fiind. In ta&"ra de unc" Spre bucuria mea am aflat că a luat fiinţă o tabără de muncă în comuna /ărpinis. cu încă patru camarazi. am plecat la rastelul cu scule. #m vizitat locul de muncă pentru acomodare. şi am mâncat pe săturate. mă îndeamnă a fi ceea ce trebuie să fiu. la ore fixe. în sinea mea. &!na. apăream cu tot materialul de propagandă pe mâna stângă la vedere. totul este voluntar. #m fost avertizat s!o iau mai încet. muncitorul tipograf 1alea Ferban. am a"uns la /ărpinis. +epartizat în ec ipa d!lui. un om înalt şi slab. ?a ora 22 a sunat stingerea. prânz şi seara. S!a spus o rugăciune. &uminica. într!o pauză de două ore. &upă masa de seară am luat parte la prima şezătoare unde am ascultat prelegerile multor intelectuali. 2e!a fost comunicat că în această tabară fiecare lucrează cât poate. am intrat în front la apel. apoi tipograful 4itus 4rifa şi învăţătorul *unteanu. o roabă şi. In ordine. am luat lopata şi am început să lucrez. aşa că mă simţeam fericit în orele libere. în prima &uminică. un ostaş al /ăpitanului. /arne nu primeam decât de trei!patru ori pe săptămână. #m fost invitat de mama ei cu încă patru camarazi. 2e!a comunicat câteva norme de conduită în tabără. *ă bucuram de mica gustare pe care mi!o aducea pe furiş. /u mintea mea de atunci. că vom avea un regim disciplinar de cazarmă şi servirea mesei dimineaţă. după ce am aran"at patul. gătită de fetele studente. încolonaţi. am coborât la masă. care îşi făceau si ele stagiul ca oricare din noi. un om. dr. #cest drum trebuia realizat cu mi"loace rudimentare( el avea o importanţă deosebită pentru ambele comune. căutam să nu comit nici o gresală. colonel Savu si dr. o sapă. aşa se manifestau. *a"oritatea oamenilor din tabără erau intelectuali( printre ei si meseriaşi. ?a o şedinţă generală cu caracter solemn mă aflam în front între d! nul. dar cu respectarea strictă a regulamentului de tabără. *i!au corectat poziţia de aliniere deoarece mă aflam cu o "umătate de pas în urmă atunci când s!a dat comanda de drepţi. ne spălam în pârâul din apropiere. *ă împrietenisem cu *elania şi în zilele următoare. %indeam si împărţeam manifeste. la masă. *elania. 'arbu. apoi am trecut să servim ceaiul şi felia de pâine cu marmeladă. preoteasă ştia că toţi suntem flămânzi şi a avut gri"ă să ne servească cu tot ce era mai bun. Ke!am prezentat şefului de tabără. deşi alţi colegi. elevă în clasa a >!a la liceul de fete din Sibiu. 2u mi! a fost ruşine. . eram încon"urat de multe fete cu care mă plimbam prin centrul oraşului. mă întâlneam cu ea la izvorul de unde duceam apă cu ulciorul pentru camarazii din grupa în care lucram. Ftiam că în acest fel pot servi ?egiunea în propaganda electorală din toamnă.. #m servit ciorba lungă de zarzavat. *ă stăpâneam. după ieşirea oamenilor din /atedrală. prof. 2e!am culcat pe priciuri şi în zori am auzit deşteptarea.leşeriu. când se mai făcea câte o donaţie din partea ţăranilor. 9ărea că sunt altul. îmbrăcat în costum naţional cu serpar. 9ăstram o atitudine împăciuitoare fată de colegii de scoală evrei. . cu părintele 1ândea.

*ă simţeam ca după un examen. -ram slăbit fizic. /ând cantităţile au a"uns vagonabile. *ureş P o gigantică manifestare de ordine şi disciplină. #stfel a luat fiinţă /orpul *uncitoresc ?egionar sub comanda d!lui. îmbrăcaţi în costum naţional. #propundu!se sărbătoririle /răciunului. în care se otăra destinul multor popoare. din iniţiativa lui %iorel 4rifa s!a format o ec ipă de colindători. # fost o seară pe care n!o pot uita. /lime. românii ortodocşi s!au dus într!o ţară catolică să moară pentru . Ionel *oţa şi %asile *arin au căzut. #şa a început bătălia fiendui vec i. ing. /orneliu Sumuleanu. îmi era ciudă că m!am lăsat amăgit de *elania cu gustările ei. uitam de foame si de oboseală. în "urul lui %iorel 4rifa îmi îmbogăţeam cunoştinţele. 9rezenta simbolicei ec ipe de români creştini are o importanţa deosebită în istorie. /u un tren special au intrat în +omânia prin punctul de frontieră 1 ica %odă. iar în zori am a"uns acasă la tata unde am înc eiat în cântece colindatul tradiţional. sub conducerea generalului 1 . 32 33 . #u fost desc ise liste de subscripţie. puteam noi să stăm nepăsători.@ #cest gest simbolic de luptă împotriva comunismului a sensibilizat pe toţi oamenii cinstiţi din ţară şi. :n eveniment de mare importanţă naţională a fost iniţiativa lui Ionel *oţa de a pleca în fruntea unei ec ipe ca să lupte în Spania împotriva comunismului. #u fost cazuri când unii oameni vindeau fierul la depozitul evreului +aic man. dovadă că nu am fost subvenţionaţi de germani sau de alte forţe.. într!o oarecare măsură. In antura"ul atâtor camarazi de înaltă factură morală pe care îi ascultam pe santier şi în şezătorile în aer liber. determinată de încrederea pe care oamenii şi!o puneau în *işcarea ?egionară. iar plata se făcea la sediul central din 'ucureşti. 'idianu ne!a citit telegrama /ăpitanului. In 57 Ianuarie 567>. %!ania ) intensă activitate organizatorică şi culturală se desfăşura în toate sectoarele. #ceastă acţiune a avut un succes şi noi sibienii am răspuns cu importante sume valorice pe care centrul legionar din 'ucureşti le!a apreciat. şapte comandaţi legionari. /onform circularei /ăpitanului. #stfel.apoi pe şefii şi comandanţii noştri. &e #nul 2ou. cu voinţa călită în asprimea vieţii de tabără. acestea erau trimise la uzinele autorizate a le primi. am început colindatul de la *itropolitul 2icolae 'ălan. răscolind pământul şi sfârtecând vieţi omeneşti. în lupte se confruntau masive forţe de artilerie şi blindate. %estea căderii lor în lupte ne!a cutremurat. -ram 7= de tineri legionari care am început repetiţiile la sediu. m!am întors acasă. c iar pe unii politicieni. /ei mai buni legionari căzuseră scriind cu "ertfa lor istoria ţării şi a -uropei. dar otărât. cu scopul de a se crea un nucleu de intelectuali ce simpatizau *işcarea şi o puteau a"uta. /onsideram că sunt necinstit faţă de toţi camarazii de muncă. cu caziere de drept comun. 4abăra în sine a fost o scoală de încercare si formare a omului pentru trezirea conştiinţei naţionale si creştine. #m colindat toate personalităţile orasului. la sediu. %asile *arin. # urmat aducerea în tară a sicrielor celor doi eroi.ristos. cei mai buni din ec ipă. # fost de a"uns să comunicăm această bătălie comunelor în care aveam garnizoane puternice si ne pomeneam cu căruţele încărcate de fier vec i. /um era 9reşedinte al centrului studenţesc din / isinău şi participant la /ongresul de la 4g. în acele vremuri de răscruce. 2u mult după aceasta ia fiinţă #sociaţia 9rietenilor ?egionari sub conducerea unui comitet compus din ilustre personalităţi prof. părea că eram altul. #fluenţa spre 1ardă era tot mai masivă. ne!a lămurit în multiplele probleme discutate acolo. 'ombele si obuzele cădeau. în ciuda afirmaţiilor acuzatoare ale guvernului. 'ănică &obre şi preotul Ion &umitrescu 'orşa au plecat acolo. 1 . fiecare cuib avea datoria de a începe colectarea fierului vec i predat benevol. /lime. conduse de %alter +oman. doi fiind răniţi. care a fost încântat de prezenţa noastră si ne!a dat bmecuvântarea. &omnul 1eneral /antacuzino 1rănicerul si cei cinci rămaşi înviată. /antacuzino 1rănicerul$ Ion *oţa. care vorbea de @dezordinile de la 4g. *ureş@. prin reuşita şi impresia pe care am lăsat!o în urma noastră. am primit veşti bune din Spania unde ec ipa legionară s!a evidenţiat şi era în atenţia ziarelor.&upă câteva zile am refuzat să mai primesc acele gustări. @Se trăgea cu mitraliera în obrazul lui . d!nul.ristos. dr. 2eculai 4otu. 2evoia de bani era pentru *işcare o problemă importantă înaintea alegerilor din toamnă. #m reluat viaţa normală în cadrul activităţii cuibului. 1 . iar banii rezultaţi îi depuneau la cuibul respectiv.. dr. ) "ale s!a întins pe tot cuprinsul ţării. In seara de #"un. corp care avea misiunea de a spiritualiza muncitorul român. seara la focul de tabără. în felul acesta s!a putut constata sărăcia noastră materială. &upă 2< de zile. 'rigăzile comuniste formate din elemente străine de neam. In şedinţa din 5C Ianuarie. &in câteva repetiţii am realizat un deosebit si original cor. *işcarea creştea în oraşe şi sate si astfel au fost luate măsuri de organizare şi încadrare a celor ce veneau cu adeziuni liber consimţite. luptau în brigăzile internaţionale. foarte necesar în educarea tineretului. unde. #lexandru /antacuzino.

în timp ce coruri mişcătoare înălţau rugile şi regretele noastre spre cer. ) comandă scurtă a lui *itu 'ănea a electrizat legionarii din front cu onorul ce s!a dat când uşa vagonului s!a desc is. &ouă cruci mari. Fuieratul locomotivei ne!a străfulgerat inimile. în linie. &e la biserica Sf. 9rivită în ansamblul ei. fruntea şi trupul lui *oţa şi a camaradului său *arin temelie naţiunii române. 4otul era cutremurător. in palton negru. #poi două lumânări mari aprinse$ doi colaci de dimensiuni uriaşe. îndurerat acum de marea pierdere a celor doi martiri. /orpul diplomatic. cu lacrimi în oc i. felul de a gândi şi de a se manifesta era altul. urmate de grupuri compacte de comandanţi. înaintau în pioasele refrene ale corului 9atriar iei. în frunte cu -piscopul %asile Stan si corul teologilor îmbrăcau atmosfera cu "ale si durere în timpul slu"bei care urca la cer. . /ei cinci. am pornit spre sediul din str. îşi făceau cruce. ?a "urământul gradelor legionare. 4renul se urnise din loc. #m fost ales în serviciul mobil de ordine. /ăpitanul ne săgeta cu privirea. )ameni îngenunc eaţi pe marginea străzilor. alături de /ăpitan.undament peste veacuri pentru viitoarele măriri româneşti@. pentru onor3@. cu coroanele lui . încolonaţi din 1ara de 2ord. dar şi în interior. . 1ara era tixită de oameni.amiliile martirilor îndoliate se auzeau plângând. Sute de legionari trăgeau platforma pe care erau aşezate cele două sicrie. /oroanele purtate pe braţe si "erbele de flori se mişcau ca o grădină. ?umea a îngenunc iat. 4ăcerea era de mormânt si pe feţele tuturor se prelingeau lacrimi$ mii de oameni împietriţi pluteau într!o durere comună. 9e /ăpitan îl vedeam pentru a treia oară. urmate de grupuri de prapori. veniţi să aducă ultimul lor omagiu. sub comanda lui *itu 'ănea. în încleştarea cu anti ristul ce dărâma altarele creştine. în ordine perfectă.i!au însoţit pe traseul stabilit de Ionel *oţa în 4estament ca să a"ungă la )răştie. 1utenberg. 4renul mortuar a a"uns în gara Sibiu la orele 2C. cu capul descoperit păreau nişte ostaşi ce!şi purtau în braţe comandanţii căzuţi în luptă. bătrâni cuplete si bărbi albe.ranco şi ?eon&egrell Fi a reprezentanţilor -uropei naţionaliste. ce duceau pe perne de catifea decoraţiile celor doi martiri. am putut vedea trenul ce a intrat în gară. înainta prin zăpada pe "umătate topită. . ) cruce vie formată din legionari în cămăşi verzi era secondată de grupuri de fete. lumea s!a împrăştiat.itler. iar doi copii îşi duceau tatăl spre locul de veci. legionari şi nelegionari. 2!a fost nevoie de serviciul de ordine. îmbrăcaţi în cămăşi verzi. In or ântarea .. Se vedeau oameni urcaţi pe garduri. ne!a adus &umnezeu în faţa celei mari mari "ertfe legionare. . din tren a coborât /ăpitanul. şi două colive cât roţile de tun erau purtate pe tărgi de ţărani. Oertfa celor doi *artiri ne!a ridicat pe noi trepte ale spiritualităţii naţionale si creştine. iar din balcoanele pavoazate cu covoare si drapele în berna se auzeau suspine si plâns amar.arin 1* 1e&ruarie 19*2 9entru înmormântarea martirilor am plecat cu două vagoane spre 'ucureşti. alături de copii şi nepoţi aşteptau cortegiul. *işcarea a suferit mari transformări spirituale. /ăpitanul. Ilie 1organi cele două sicrie au format cortegiul.o/a0. urmat de toate gradele şi restul ec ipei care a prezentat cele două sicrie. S!a cântat @9lânge printre ramuri luna@. 2u se auzeau decât suspinele si plânsul care ne uneau pe toţi într!o singură durere. /irculaţia a încetat şi liniştea plină de "ale stăpânea 'ucurestiul. cu capul descoperit era urmat de 1eneralul /antacuzino 1rănicerul şi cei cinci luptători în unifomele spaniole în care au luptat. Sute de preoţi în odă"dii încadrau pe înalţii prelaţi. )rdinea era păstrată de înşişi cetăţenii /apitalei. în cămaşă verde cu pantaloni negri si cizme. tulnicele şi buciumele moţilor si moldovenilor se vedeau şi se auzeau ca din străfunduri de veac. In cadenţă mortuară. care aduceau ultimul lor salut.ăcând parte din serviciul de ordine. /omandanţii 'unei %estiri şi 1radele ce formau elita legionară. comandanţi a"utori şi instructori 34 35 . pe străzile pline de oameni. *ussolini. *itropoliţi şi -piscopi. singur. înnoit. 'ucurestiul era blocat de mulţime. în poziţia de drepţi$ lacrimile ne ardeau pe obra"i. tablourile lui *oţa şi *arin erau purtate de doi tineri. #lte scurte comenzi de onor dădeau ultimul salut acestor *artiri care au fost urcaţi înapoi în vagon. ! nişte supravieţuitori ai vestitului #lcazar. ?a comanda @&repţi. s!a dar raportul solemn /ăpitanului. în ordine si disciplină. muncitori şi studenţi. cu reprezentanţii săi. Să punem inima. *oartea a doi intelectuali de înaltă ţinută morală a dat tării cea mai mare dovadă de dăruire spre a o trezi. în pomi. în uniforme spaniole în "urul sicrielor. Soborul de preoţi. /ăpitanul a spus$ @Iată acum. păreau nişte cruciaţi ieşiţi din luptă ca să vestească lumii marea "ertfă a lui *oţa si *arin. într!o atmosferă de reculegere. # fost un moment solemn de mare durere. &in uşa vagonului. spărgând liniştea de g eaţă. iar preoţii înălţau spre cer rugile. cortegiul înainta în cea mai perfectă ordine. sibienii îşi luau rămas bun de la martiri.

sub ordinul /omandantului 1 . Intr!o &uminică. &upă ce a fost declanşată bătălia fierului vec i.ranco. cântând. sub comanda lui *itu 'ănea şi a lui 1 ită 'ranea. sobrietate şi modestie în manifestări. conducea pe cel ce 5!a stimat şi iubit. /onform ordinelor primite de la /ăpitan. făceam deplasări în comunele din apropiere în coloană de marş. toţi în negru. prin #rmând /ălinescu. în libertatea de a ne exprima prin vot opţiunea politică. preşedintele partidului 4otul pentru Dară. dintr!un balcon. sub privirea şefului de post care s!a făcut că nu ne vede. #ceste funeralii. adică a cămăşilor verzi. m!am lansat din nou în activitate pentru a cunoaşte şi învăţa tot ce poate contribui la formarea mea ca om şi legionar.legionarise mişcau ca nişte comapanii de ostaţi credincioşi ai ?egiunii. Istrate. care au cutremurat 'ucurestiul prin grandoarea. &in partea *işcării ?egionare a avut /rucea #lbă ! din partea 1eneralului . iar slugile lor îşi făceau de cap.răţiile de /ruce. /orpul *uncitoresc ?egionar. un orator care electriza masele prin iscusitele cuvinte ce le spunea cu az şi adevăr. . 1uvernul 4ătărăscu. 1eorge I. 1uvernul a interzis purtarea uniformei legionare. a trecut la măsuri de atac. #dunarea s!a terminat cu cântece şi încolonaţi. /orpul studenţesc. 1abriel *arinescu şi toată suita de opresori. fenomen care se întâmpla cu fiecare tânăr ce adera la *işcare. *itu 'anea şi1 iţă 'ranea. am plecat spre comuna Sălişte. ne!a fost interzis să provocăm si să răspundem la provocări. 'rătianu. urmate de marea masă de ţărani veniţi din fiecare "udeţ. a avut importante decoraţii. îmi aduc bine aminte de fraţii 'orza si de 'ombea. încadrându!ne în legile ţării. unde era anunţată o adunare. # vorbit *itu 'ănea. au încercat să ne oprească. le!au îmbrăcat. aceasta pentru că în unele "udeţe au fost asasinaţi mai mulţi legionari. In urma acestei mari pierderi. Iuliu *aniu. plin de avânt şi tinereţe. 4inerii din .)rganele de siguranţă şi Oandarmeria au primit de la ministrul de "ustiţie. #m luat parte la funeraliile care s!au desfăşurat conform gradului avut în armată.rumuseţea ?egiunii data de îmbinarea creştinismului cu naţionalismul pur era ceva nou in viaţa politică a ţării şi c iar în cea a oamenilor. disciplinaţi si cântând. am făcut cale întoarsă. ordinea şi manifestarea de înaltă pioşenie. urmau cu pioşenie cortegiul ca nişte păduri mişcătoare. peste 5=== de oameni. In activitatea noastră locală. a"ungând la agresiune. 1eneralul aparţinea si armatei. /rucea de +ăzboi şi /rucea +oşie Spaniolă la care se adăuga &ecoraţia #lcazarului pe care generalul *oscardo a dăruit!o întregii ec ipe de luptători romani. urmărind procesiunea s!ar fi exprimat astfel$ @/apul acestui rege neîncoronat trebuie să cadă3@ 9rin funeraliile care până la /asa verde au răscolit 'ucurestiul. #m trecut prin comuna /ristian încolonaţi. imprimarea unui stil cinstit de comerţ. d!nul inginer 1 eorg e /lime a fost numit 9reşedinte al partidului 4otul pentru Dară. înc eie un 9act de neagresiune. dar şi *işcării. /orpul /etăţuilor de fete. care făceau parte din . deşi *itu 'ănea ne!a comandat$ @'ateţi pasul3@ în ordine. erau nişte vlăstare în care se putea citi viitorul ?egiunii. ) altă pierdere suferită de *işcarea noastră fu încetarea din viată a d!lui. delegaţii din fiecare "udeţ. sesizând manevrele puterii.răţia de /ruce. imediat după afetul de tun. de dimineaţă. ?a intrarea în Săcel am fost intâmpinaţi de Feful de post şi de cei patru "andarmi( cu armele îndreptate spre noi. /ăpitanul declară 'ătălia /omerţului ?egionar. Incă nu începuse campania electorală si se putea observa intenţia guvernului de a câştiga alegerile programate pentru luna &ecembrie 567>. pentru ca alegerile să se desfăşoare fără acte de agresiune din partea guvernului si să se evite falsificarea rezultatelor. /ăpitanul ne îndemnă la ordine. fiind şi cavaler al )rdinului *i ai %iteazul. cu o orientare sănătoasă pentru tară. C= de legionari. /a militar. de comun acord cu d!nul. /u cântecul Sfântă 4inereţe ?egionară am adunat pe toţi cei ce au ieşit din biserică în straiele lor de sărbătoare. am a"uns în comuna Săcel unde am fost aşteptau de mai mulţi săteni( aceştia s!au încolonat în marşul nostru spre Sălişte. %ictor Iamandi şi de la #rmând /ălinescu ministru de interne ordine de zădărnicire a propagandei în oraşe şi comune. /ăpitanul. plin de dragoste si zel. &e undeva. s!a demonstrat forţa ?egiunii #r ang elului *i ail. înfrunte. în mod normal. /ăpitanul. îmbrăcat în costum naţional. /u ocazia comunicării oficiale a desc iderii campaniei electorale. In centrul localităţii am fost aşteptaţi de un număr destul de mare de oameni care ne simpatizau. 9reşedinte al 9artidului ?iberal. în frunte. am "urat sa trăiesc în spiritul pe care martirii l!au insuflat întregii făpturi româneşti prin "ertfa lor. 5!am condus pe ultimul drum pe cel ce ne!a iubit. Intors la Sibiu. #ceastă nouă acţiune de mare importanţă naţională avea ca scop românizarea comerţului. 36 37 . general /antacuzino 1rănicerul. 9reşedintele 9artidului 2aţional Dărănesc şi cu d!nul. 9rin ploaia măruntă de toamnă şi noi. l!au înfricat pe regele /arol II. /eva mă îmboldea la acţiune. era un autentic român ferm si cura"os. BBB ?a Sibiu. /ăpitanul cumpără un număr mare de pelerine negre pe care gradele si elita legionară.

lorea )ctavian demonstra oamenilor nedreptatea care ni se face. a început să murmure. *ulţimea. locotenent de rezervă. un vec i şi încercat legionar. căpătată în urma unei confruntări similare cu "andarmii din "udetul 2eamt. I!am povestit lui nenea *ărie de ce am venit. # ordonat celor 5<!5E soldaţi$ @încărcaţi arma3@ *itu. Cu S !ntă "inereţe am intrat în curtea 9refecturii unde era si Oandarmeria. şi eu am rămas mirat de ingeniozitatea si iniţiativa sa. am a"uns cu trenul în comuna . impresionată de gestul lui *itu. venind cu mic cu mare. părintele /ândea. de binele ce!l voiam aceste ţări. că oamenii dădeau semne de nerăbdare. de *oţa şi *arin. . auzind tam!tamul şi comunicarea. *isiunea noastră a fost îndeplinită.leşeriu. prin *ândra si ?oamneş. ! +uşine. eram în atenţia oamenilor cu care întreţineam discuţii si le dădeam afişe. /a să întreţin atmosfera împreună cu nenea *ărie am adunat nişte tineri si am început să cântăm #esteaptă-te $om!ne. Ilie )lteanu. dar plim de energie. stai si ia ceva în gură până vin eu de la 9rimărie că vreau să pun toboşarul satului să anunţe adunarea. 38 /u mi"loace proprii. am pornit înainte. nenea *ărie a revenit furios spunându!mi că 9rimarul si Feful de post nu lasă toboşarul să anunţe adunarea. fapt ce l!a înfuriat pe maior. *i!am făcut cruce şi am ieşit pe scenă drept şi cu mâna stângă la şerpar. apoi în acordurile Echipei morţii. )amenii. să anunţăm toată comuna că la orele E seara vor sosi dela Sibiu domnii dr. #ceastă întâmplare nu a fost unică. 2oi cântam Urlă duşmanii. 2icu Iancu care vor veni din #lămor. Se făcuse ora E şi maşina cu oratorii noştri nu se arăta dinspre #lămor. soţia sa. am ieşit învingători din această nesăbuită încercare de a ne supune. mi!a impus aproape să vorbesc.care era din Săcel. să vorbească si să ne urmeze.entea. pretutindeni am fost împiedicaţi să vorbim şi să ne manifestăm. 1 iţă 'ranea. în costum naţional. ?elea *ărie îşi făcea cruce. dr. români si saşi. cu Ferpar şi bondiţă apăream în faţa unei săli ar ipline care mă privea nerăbdătoare cu simpatie. ceea ce 5!a făcut pe maior să se bâlbâie. Ion . a intrat în şură şi a ieşit cu un lig ean de tablă la toartele căruia a legat o sfoară şi.iind îmbrăcat în costumul naţional. au ripostat cuviincios pentru atitudinea ilegală in care şeful de post ne!a oprit sub ţevile armelor. mi!a spus$ ! /amarade . #m avut un început cursiv şi mi!am dat seama că dominam sala şi atenţia oamenilor. înlăturând cu mâna armele bieţilor soldaţi. 9e unde am trecut. oamenii discutau si propaganda noastră datorită împotrivirii în faţa "andarmilor a avut un deplin succes.ără prea multe vorbe. şeful colporta"ului. In urmă cu două zile plouase şi drumurile erau greu practicabile.leşeriu.emeile îşi făceau cruce şi tot satul răscolit de bătăile în @tobă@ s!au adunat la 0alul Saşilor. . /omandant al Oandarmeriei din Sibiu. privind peste oameni cu prestanţă şi cura". cinste 39 . In după amiaza unei zile frumoase de toamnă. . #poicătre noi$ încolonarea si cu &umnezeu. apoi %te an &odă al 'oldovei. ?!am rugat pe învăţătorul &ordea să vorbească. 'idianu. l!au urmat. să înfingă baioneta lângă rana vizibilă. ?a primele bătăi oamenii au ieşit din curţi curioşi să vadă ce s!a întâmplat. In ca !anie electoral" In campania electorală din toamna anului 567> aveam funcţia de curier la dispoziţia şefului de "udeţ d!nul. tatăl profesorului Ion *ărie. părintele 1ândea. am început să vorbesc. s!au adunat în "urul nostru. #cest ţăran vârstnic. &in ciocnirile cu autorităţile. Feful de post spunea că a primit ordin de la legiunea de "andarmi Sibiu să fim reţinuţi. că va veni de la Sibii d!nul dr. cerându!i să tragă. înainte3 /u cântecul Echipa morţii am plecat spre Sibiu.asag. &in mi"locul mulţimii. ?a această afirmaţie *itu ordonă drepţi. pe un ton provocator. Fi la /ristian am fost opriţi. camionul cu"andarmivenea formal. luam legătura cu şeful de garnizoană şi c emam oamenii la adunare. mă deplasam în localitatea respectivă. cu bicicleta. ne!a ameninţat cu arestarea si ne!a cerut să intrăm într!o curte. cu spontaineitatea sa. #şa a început campania electorală. apoi pe nenea *ărie$ după un alt cântec nenea *ărie urcat pe scenă. să!5 dăm prin muncă. %orbeam despre /ăpitan. lumea a început să ne cunoască. :n maior. &upă discuţii cu colonelul comandant. 9ână am mâncat o papară din multe ouă. av. a ripostat la această ameninţare declarând că acceptăm să treacă peste cadavrele noastre si că consideră abuzivă ameninţarea cu arestarea. Să ştiţi că vom merge direct la d!nul. în urma noastră. pe fata cărora am văzut o teamă dar si o satisfacţie. şi a d!lui. a început să bată din fata curţii sale. ) vedeam pe feţele lor. precum şi misiunea de a pleca cu câteva ore înainte în localităţile unde trebuia să pregătesc adunările. în faţa maiorului si!a dezvelit pieptul. *itu 'ănea. /ântecul a fost arma de care s!au temut duşmanii. . după ce a luat două linguri de lemn de la ?elea *ărie. 9este liniştea ce s!a aşternut. 2icolaie Iancu şi *itu 'ănea care vor vorbi despre partidul 4otul pentru 4ară. cu lig eanul făcut tobă. neputincios în faţa noastră si a locuitorilor. unde şef de garnizoană era camaradul *ărie Ion. să daţi asemenea spectacol acestor oameni. )amenii din comună. S!au solidarizat cu noi ripostând la ameninţările ilegale. 'idianu. 2enea *ărie cu voce tare anunţa$ ! ?a şase ciasuri tăt satul să fie la 0alul Saşilor. . ) maşină militară s!a oprit în faţa noastră. în felul acesta ne!am continuat drumul. cu trenul. pe "os. domnule maior.

deslăntuie presiuni înverşunate de teroare soldate cu morţi în unele "udeţe. I!a dat acestuia un bilet să! l citeasca dar. Suntem săraci si nu avem de gând decât să!i ridicăm pe oameni la conştiinţa unei vieţi naţionale si creştine. în cuvinte alese am alunecat spre înc eierea discursului meu. Succesul real înregistrat de partidul 4otul pentru Dară a demonstrat popularitatea de care ne bucuram. care mi!au dat prin aceasta nota că am trecut un examen greu. /arol încearcă să!i demonstreze lui . apoi a zis$ @#şa!i românul. că mi!a furat ţâdula din serpar@.7>H voturi. /ăpitanul. 3ri-oana &upă C= de zile a guvernului 1oga!/uza a demisionat. &ânsul a considerat că nu trebuia să vorbesc despre rege. mi!a cerut explicaţii şi i!am reluat răspunsul. timp în care un ţăran din sală m!a provocat$ ! #şa!i. /omandantii m!au felicitat şi au apreciat lansarea mea( n!a lipsit însă do"ana d!lui. # fost un caz când în comuna +acoviţă. dar nu bag mâna în foc pentru nimeni. şi prin câteva legi date cuprivire la problema evreiască de îngrădire şi marginalizare. *i!am văzut de treabă ca şi înainte executând tot ce trebuia făcut pentru reuşita noastră în campania electorală. în gol. s!a crezut că în +omânia orientarea spre 1ermania va dăinui. ?e!am amintit oamenilor că nu am venit să le promitem nimic( noi muncim si prin muncă vrem să trăim în bună stare. Ilie )lteanu m!a condus la d!nul 'idianu care mi!a spus că s!a anulat suspendarea mea şi pot să!mi văd de treabă ca până acum. un alt ţăran. #stfel. cele mai valoroase personalităţi legionare au candidat. dar care i!a pus pe gânduri pe vec ii politicieni şi în primul rând pe regele /arol. Ieşit pe scenă cu cuvintele ! @#sa!i românul@. îndemnând legionarii la linişte şi ordine. între timp am a"uns noi. apoi mi!a comunicat că voi fi suspendat din activitate pe trei luni. locul de naştere al tatălui meu. Ing esuiţi în maşină. care începea cu @#şa!i românul@. am lăcrimat. ! 'ade. /ând am auzit. 1uvernul. cu toate manevrele. -ra o atmosferă plăcută şi.entea.itler noua @orientare politică@ a +omâniei. 9entru a ieşi din încurcătură. Semnul electoral al partidului 4otul pentru Dară era pătratul cu două puncte. pe linia cinstei şi abunei serviri la preţuri convenabile. cel în cauză ştia doar începutul discursului său. :rmând la rând. Imi aduc aminte cum în unele comună am asistat la adunările organizate de liberali. ne!am întors la Sibiu. dar nici nu bag mâna în foc pentru nimeni. căuta cu mâna dreaptă biletul pe care nu!l gasea în serpar. domnisorule. după ce am mâncat din tocana de pui făcută de ?elea *ărie. eu nu ştiu.si demnitate. că eu nu ştiu nimic. ţărănişti şi alte partide( în demagogia lor. /ăpitanul a protestat împotriva acestei dictaturi prin care democraţia 9arlamentară a fost abuziv interzisă. :n alt caz autentic s!a întâmplat în comuna %orumloc. ?egiunea obţinând EE de locuri în parlamentul ţării. am gustat si câte un pa ar de vin roşu din butoiul atunci desfăcut. 2u m!am lăsat copleşit de acest fapt. oratorii promiteau că vor face una si alta concurându!se între ei pentru voturi. #cestea au sporit popularitatea *işcării în masele care vedeau în partidul 4otul pentru 4ară o speranţă. &ar partidul 4otul pentru Dară cucereşte C>7. 'idianu. &upă adunare nenea *ărie ne!a invitat la cină. văzând biletul în şerparul viitorului orator i l! a sustras discret. /ei aşteptaţi au rămas surprinşi când m! au văzut vorbind. 9entru a lua singur frânele conducerii în stat. că i!a dat un răspuns bun fostului primar liberal. guvernul instalat era incapabil de guvernare. dar *itu. politicienii se foloseau şi de unii ţărani. *!am retras si nenea *ărie mi!a spus că!l va convinge pe d!nul. &upă două zile. &upă o muncă asiduă am a"uns în faza finală a campaniei electorale. :n avocat liberal a voit să pună un taran sa vorbească la o adunare în sala de "oc.leşeriu şi Iancu mi!au luat apărarea. fapt care i!a făcut pe oameni să vină în "urul nostru lăsând oratorul liberal să vorbească./. în 'ucureşti au fost desc ise restaurante legionare. neîntrunind cota de C=Q din voturi se prăbuşeşte de la putere. /ând am văzut că cei aşteptaţi au venit. regele a format un nou guvern sub conducerea lui )ctavian 1oga si #. . auzind aceasta. d!nul. &omnul 'idianu./uza( ei reprezentau aripa dreaptă si obţinuseră în alegeri doar 6Q din voturi. vreo 2= de legionari. &upă eforturi viu susţinute de /ăpitan şi de întreaga masă de legionari în campania electorală pentru alegerile parlamentare. în discuţiile care au urmat. cantine pentru muncitori şi cooperative care au constituit un model în viaţa oamenilor. că si regele are averi în străinătate. care făceau aluzii răutăcioase. a dizolvat partidul 4otul 9entru Dară. &upă 2= de minute am auzit uruitul unei maşini. sesizând manevrele regelui. care 5!a întrebat dacă si regele are averi în străinătate. nenea *ărie a zis$ ! *i!a plăcut de camaradul . care considera că mi!am depăşit atribuţiile. 1uvernul. cântând. #ceste manifestări aufostprivite de unii politicieni cu oc i dusmânoşi şi plini de invidie. 4ensiunea politică însă creştea. #m înc eiat în aplauzele oamenilor. 4ot în demagogia lor. liberalii au convocat o mare adunare. punându!i să vorbească. regele desfiinţa toate 9artidele politice şi instaura dictatura. #u văzut oamenii puşi pe fapte. 9edeapsa a rămas la o lună suspendare. 9roteste au mai făcut şi Iuliu *aniu 40 C5 . %edeam că se comite o nedreptate. -ram rănit sufleteşte şi mi!a fost ruşine să!i spun tatălui meu ce am păţit. doctor să revină. nu demagogi puşi pe vorbe goale.

îmbrăcându!i în uniform e pompoase. @Sunteţi necinstit sufleteşte. din totalul de 22H câţi s!au înscris in apărare si n!au fost admişi. #rmând /ălinescu îl sfătui pe 2icolae Iorga să scrie în 2eamul +omânesc despre aşa zisele activităţi la cantinele si restaurantele legionare din 'ucureşti. # doua 42 43 . -i au format nucleul de rezervă şi acţiune al ?egiunii. ?ucram într!o pivniţă cu /ălvărăşan Ion si cu tipograful Suciu. această activitate năştea emoţii şi satisfacţii deosebite. în toate "udeţele tării au fost arestaţi cei ce erau consideraţi vârfuri şi trimişi în alte lagăre improvizate. m!am conformat ultimelor dispoziţii si aşteptam lupta care trebuia s!o dăm în clandestinitate. &ar *işcarea ?egionară. n!am putut fi acuzat de nici unul din ei. nu s!a oprit aici$ plângându!se lui #rmând /ălinescu. ?a 5> #prilie 567H este arestat /ăpitanul si începe o nouă prigoană3 Sute de legionari au fost arestaţi si trimişi în lagăre de concentrare. prof. ?a 27 *ai 567H /omeliu 0elea /odreanu a fost condamnat la 5= ani înc isoare de către 4ribunalul *ilitar 'ucureşti. şi!au strâns rândurile cu scopul precis de a decapita conducerea *işcării ?egionare urzind intrigi şi vini imaginare. . -ram puţin descumpănit. #casă am fost cuprins de nelinişte şi vinovăţie faţă de aceşti onorabili domni care nu puteau "ustifica manifestele găsite la ei acasă. #m fost c emat din nou la 9oliţie şi. ) satisfacţie deosebită mă stăpânea după efectuarea acestor munci clandestine. col. din timpul când vindeam legal ziare. a recurs la altă necinste. importanţi comandanţi au stat ascunşi$ *ironovici. dar mi!au făcut şi o perc eziţie acasă. 3ri a are'tare I567HJ In prigoană ţineam legătura cu fraţii de cruce care de"a activau clandestin. si starea de duplicitate a guvernării nu mai putea dura. Se răspândeau manifeste( lupta noastră se ducea subversiv. cum se considera. +egele. /lime. cu o sălbăticie ce întrecea orice înc ipuire. 9aul /ra"a. 9rin riscurile ce le producea. ?a 'ucureşti profesorul %asile /ristescu. Ftiam că voi fi supraveg eat. #utorităţile au procedat la înc iderea restaurantelor şi confiscarea bunurilor ce le aparţineau. #părarea a fost compusă din şapte avocaţi prezenti la proces. pline de insulte si neadevăr. ) stare de spirit nouă plutea în fiecare compartiment al vieţii. însă cu măsuri de siguranţă sporite am continuat activitatea. 4oţi erau intelectuali. +eorganizarea marca prezenţa si existenţa *işcării. %iorel 4rifa. &upă mai multe frământări m!am decis să!i a"ut. 9e lângă tipografia )astei &omnului lucram la înmulţirea manifestelor primite prin curieri de la 'ucureşti. a şefului ei. +ămaşi nearestaţi. voia să o subordoneze. 0ăvoianu. rămânea o fortă de sine stătătoare. *ă specializasem în distribuirea sutelor de foi volante fără ca să pot fi depistat. ing. 2ae lonescu. %. *intea mea nu concepea o renuntare la luptă. în frunte cu #rmând /ălinescu şi 1abriel *arinescu. 9rin camaradul 4itus 4rifa am intrat în posesia unui sapirograf. 2u mi!au găsit nimic compromiţător şi mi!au dat drumul. în procesul intentat de profesorul 2icolae lorga. # avut 55> martori ai apărării. 2icoleta. 'elgea. ?efter şi mulţi pe care am să!i amintesc pe parcurs. /ăpitanul a fost dus de la Oilava la +âmnicul Sărat unde mai erau si alte vârfuri legionare. 'idianu. Iordac e 2icoara. 2oveanu. oameni care au negat că le!as fi dat manifeste şi astfel am plecat acasă. In numai două zile /omeliu /odreanu a fost condamnat la E luni înc isoare Imaximum de pedeapsăJ de către /onsiliul de +ăzboi al /apitalei. 9rocesul desfăşurat cu încălcarea drepturilor de apărare. a"utaţi de alţi 2< de avocaţi tineri din 'ucureşti. #tunci s!a pus la cale arestarea /ăpitanului. Ilie 1âmeaţă. &emnitari si generali s!au pus în slu"ba regelui tiran care a înfiinţat . pentru singura vină că erau legionari.rontul +enaşterii 2aţionale. /orneliu 0elea /odreanu. *anifestele le împărţeam în oraş. +adu 1Rr.oria Sima. căci mi!am luat toată măsurile să nu pot fi descoperit. ei rămânând reţinuţi. 4oţi corifeii regelui. deşi eram cunoscut de politie. #u fost trimişi în lagăre tatăl /ăpitanului. din care doar 2> au fost audiaţi. împreună cu alţi fruntaşi legionari. arătându!mi!se unul din ele. /ristescu. cunoscând valoarea politică a *işcării. cu incriminări fictive si martori mincinoşi. *ă simţeam vinovat şi nu!mi găseam liniştea( bătrâni cum erau se lamentau cu lacrimi in oc i şi acesta erau @răul@ pe care 5!am produs. ci doream să dăm riposta. &upă cum am fost educat. /ristescu.si 1eorge 'rătianu. Iorga publică numeroase articole veninoase. deşi desfiinţată. &upă alte zile sunt c emat din nou la poliţie şi confruntat cu E persoane pe care le cunoaştem din vedere de la /atedrală. ca să nu!i zic mişelie. #cceptarea noii forme de guvernământ s!a produs cu a"utorul slugilor supuse si avide de putere care au ocupat posturile c eie în guvern. ?!a sfătuit să!l dea în "udecată pe /orneliu /odreanu pentru ultragiu. în faţa c estorului Septimiu /odreanu. să dovedim că existăm c iar ! plină prigoană. dar plin de revoltă. ?ucia 4randafir. în mi"locul acestora a fost prins şi 2icolae Iorga. 9e de altă parte mă cunoşteau oamenii care intrau în posesia manifestelor. la *iercurea /iuc si %aslui. #şteptam momentul să dam riposta cuvenită odioaselor înscenări. domnule profesor@ îi scrise /ăpitanul lui Iorga. #tins în orgoliul de apostol al naţionalismului. într!una din zile am fost invitat la poliţie şi întrebat dacă am răspândit manifeste. constituiau comandamentul de prigoană. #m negat. ?agărele s!au umplut cu cei mai buni dintre noi.

tot din 4urnu! Severin. ! 4ineretul acesta de care vă bateţi "oc nu va uita nelegiuirile ce le exercitaţi asupra neamului întreg în acest timp când în -uropa se fac transformări si războiul ne pândeşte. 4otul era în ordine la inspecţii. ! -u le!am dat aceste manifeste mai demult. a"utându!ne cu cele ce le puteau face. am început să vorbesc$ ! &omnule c estor. aşa că directorul ştiind că la noapte vine duba. :nul din camarazi m!a dus la dispensarul din curtea mare unde medicul a dispus internarea mea în dispensar în una din c ilii. tot oraşul era în "urul 4ribunalului militar. 4eleorman. / estorul le!a explicat că eu.?ae ?upu si alţii. #vocaţii încriminau metodele nedrepte asupra tineretului român. cu o notă de respect mi!a întins mâna felicitându!mă de gestul cavaleresc. #veam nişte dureri groaznice de măsele( a trebuit să fiu dus la un stomatolog. am fost dus între zidurile unde erau legionarii. ci la un mare proces de înaltă trădare. 2icu Iancu. #cesta a organizat cu bunăvoinţa altor camarazi a"utorul pentru toţi legionarii. 45 44 . 9rofitând de neatenţia lor. 9rocurorul maior 'ăcanu s!a repezit la mine în"urându!mă cu ameninţări si insulte care m!au făcut să ies din tăcere. In 4nc5i'oarea 6"c"reşti #tmosfera de trăire legionară era imprimată pe linia spiritualităţii creştine si naţionale. imediat. a dat ordin să fiu pus în lanţuri şi a doua zi. fiind cel mai tânăr dintre cei peste 2<= de legionari. /um eram din Sibiu. îi veţi elibera pe cei şase arestaţi dacă recunosc că le!am dat manifestele. *!a asigurat că toţi vor fi eliberaţi nu înainte de a mă vedea cu ei. mi!a adăugat circumstanţe agravante. citindu!se sentinţa prin care am fost condamnat la l an înc isoare corecţională. . Surprins de destăinuire. )amenii pe care îi auzeam erau indignaţi de efectele dictaturii regale. )amenii m!au îmbăţişat mulţumindu!mi că am în atâta demnitate. #tunci din abuz mi!a fost confiscat costumul naţional bucovinean pe care se aflau unele însemne ale 1ărzii de . In aceeaşi zi am fost depus la înc isoarea militară din str. el fiind singur în c ilie. deţinut de drept comun. le!am strecurat în buzunarele ainelor si pardesielor manifeste împăturate. ! #i cuvântul meu de onoare. Incepea calvarul în lumea celor oprimaţi pentru adevărul spus si scris. 'unii camarazi m!au încon"urat cu toată atenţia. cu implicaţii grave.urios. ?a "udecătorul de instrucţie am fost tratat cu respect( tot pe o pagină am dat declaraţia urmând ca să fiu "udecat. Sării. unii bucuroşi şi alţii înfricoşaţi. / estorul asista la acest deznodământ si mi!a promis că va întocmi actele ca să primesc minimum de pedeapsă prevăzută în articolul legii. In perioada acomodării şi din lipsa altei preocupări. 0ilnic veneau oalele cu mâncare gătită. publicul a scos un murmur de dezaprobare. 9e rând si alţi gardieni au pactizat cu noi. ! &omnule c estor. încălcând regulamentul. #părându!mi demnitatea. care antrenau oamenii la trăire spirituală. #m dat o declaraţie pe o singură pagină şi cei şase au fost eliberaţi. &upă deliberare. am luat legătura cu exteriorul prin gardianul )preana. ! &a. Spitalul din %ăcăreşti era pentru deţinuţii bolnavi. ?!am trimis la tatăl meu. la un alt interogatoriu. #scultând rec izitoriul procurorului aveam impresia că nu eram la un proces de răspândire de manifeste. din proprie iniţiativă si din respect pentru ei. In înc isoarea din str. după o scurtă carantină. îmi asumasem riscul recunoaşterii făcute. 0a aria 'oiu eram peste 5H= de legionari din "udeţele limitrofe ce aparţineau de4ribunalul *ilitar al corpului > #rmată. cu avocatul /iucă *arin. deşi toate erau ocupate. îmi dadeau tigariări si mici pac ete. #m fost adus sub escortă de patru soldaţi ce ţineau cu puştile îndreptate spre *ulţimea mă încura"a. m!am suit la geam şi am început să cânt doine şi cântece legionare. Invitat să ocup loc în faţa biroului său. -rau acolo 2istor/ ioreanu. . s!a început trăirea legionară în comun pe camere.rizerul. i!am spus că scaunul pe care sade are numai trei picioare şi în curând o să cadă. /ei şase au fost aduşi în birou. 9rocurorii plecau mulţumiţi de felul cum li se vorbea. pentru ce s!a făcut si nu s!a făcut ! un atentat la gândirea umană. solidarizaţi cu mine. căci nu puteam fi acuzat de nimic. /u a"utorul învăţătorului Ourubiţă din Smărdioasa. iar eu declarat arestat. macedonean din 4umu!Severin. 9rin rugăciune. In sala de şedinţe ar iplină o suită de avocaţi s!au înscris în apărarea mea.ier. 9rocesul care a urmat a făcut multă vâlvă în oraş si maiorul 'ăcanu a dispus o nouă perc eziţie. te rog vorbeşte. ?a 5H ani ştiam ce vreau. înaintam spre 4ribunal.zi c estorul /odreanu a rămas surprins si nedumerit de prezentarea mea. dacă domnia voastră îmi dă cuvântul de onoare. am să fac o mărturisire. &eodată uşa se desc ide si am fost surprins cântând o doină. -levii şi elevele. ?a data procesului. 1eacu 9etre. doar acasă se trezeau cu ele. mi!a făcut formele pentru a pleca la %ăcăreşti. #colo. încet. a auzit cum explicam băieţilor nostri situaţia şi mi!a propus să merg în camera lui. se făcea educaţia şi cei mai bine pregătiţi ţineau prelegeri. /u dârzenie am răspuns la întrebările maiorului 'ăcanu care îmi cerea maximum de pedeapsă.

#m auzit în multe ocazii despre manifestările marilor asasini. &upă câteva ore. #colo l!am cunoscut pe #drian *ogâldea. pe care n!a voit să le comită. îmi părea râu că am acceptat o ferta sa. marele ecscroc internaţional #lexandrescu şi mulţi spărgători de case de bani se încadrau în ierar ia pe care ma"oritatea oţilor. #ici am ascultat un preot care vorbea despre viata primilor creştini. m!am aşezat timid pe patul indicat de colegul meu. dar protectorul meu era respectat de ei. 9e patul de fier aveam o saltea cu cearşeaf. 4atu *oş. brăzdată de riduri adânci. căci mai avea în el o cât de mică aparenţă de om conştient. apoi 5!am auzit sforăind. cu faţa rotundă. *!am trezit de câteva ori din cauza ploşniţelor care mişunau pe mine ieşite din crăpăturile coscovelii pereţilor. 6ere' .iclo' )mul acesta de statură mi"locie. alţii vindeau plăcinte. cu geamantanul în mână. &eţinuţii aveau legile lor. mai mult gras decât slab. 4otuşi am dormit si m!am sculat doar când am auzit clopotul care a dat deşteptarea. în cele din urmă am adormit. se furau între ei si ca într!un bâlci vedeam comercianţi ambulanţi. /ăpitanul /omeliu /odreanu s!a rugat împreună cu Ionel *oţa. 9rima crimă comisă îl apasă pe conştiinţă.aimoşii criminali 'erilă. . spărgători şi odioşi criminali. cu două condamnări pe viaţă pentru sase crime. un om voinic. 4răiam un coşmar când vedeam unde sunt si cu cine sunt în c ilie. o mică pernă si o pătură. 46 47 . &in spusele unui student teolog din %âlcea am aflat că noul meu vecin se numeşte %eres *iclos. care se întreceau în a arăta supremaţia prin calificarea pe care o aveau. am intrat în c ilia a cărei uşă a fost înc isă de un gardian. văruită proaspăt. în rugăciunile ce le făceam. 2umele lui a a"uns să!i cutremure c iar pe răufăcători. a început si el să!mi destăinuie unele fapte ce!5 apăsau pe conştiinţă. reparau încălţăminte. cărţi. #m asistat la o încăierare între ei. sezând pe "os în "urul bisericii. autoritar. *!am îngrozit. 1ânduri negre îmi treceau prin cap. să fie împins la alte două crime. ca apoi. Se urcau pe tavan şi cădeau direct pe mine. înfiinţând ?egiunea #r ang elului *i ail. #veam impresia că am intrat în infern. 1azda mi!a dat bună dimineaţa. am plecat spre c iliile din "urul bisericii. în cele din urmă am intrat. unii cumpărau. 2edreptatea a fost cauza dezastrului său. *!am rugat şi eu şi mai fericit şi luminat m!am dus intre ziduri la camarazii mei. &espre el s!au scris multe în :ngaria. Feful grupului de legionari era &ragnea 0amfir. în "urul bisericii locuitorii acestei insule a delicvenţilor erau fiecare cu îndeletnicirile lui.el de fel de figuri. în discuţiile pe care a trebuit să le port. din cauza societăţii. *i!am făcut loc printre aceste gunoaie ale societăţii şi am intrat în biserică. era colegul meu de cameră. m!am dus între ziduri la camarazii ce mă aşteptau. reuşind să fugă si să a"ungă iar în +omânia. Intors în curtea spitalului aşteptam la rând pentru a fi consultat de medicul stomatolog. dar nu doream să!mi trădez reţinerea fată de el. )mul nu era un înrăit. braga si fructe. &e la el am aflat că aici se întâmplă multe oţii si criminalii erau liberi prin curte. /ăutam să evit orice discuţie inutilă. *i!era frică să nu!mi smulgă borfaşii valiza din mână. cu un geam mic. ci prin oamenii care sunt puşi să aplice legea. I!am citit pe faţă o bucurie$ mă invită la masă în faţa c iliei unde am servit pâine cu unt şi lapte. cu sprâncene stufoase şi mâinile butucănoase. -ra împotriva societăţii care l!a împins la rău nu prin legile ei.:n camarad care a auzit propunerea m!a asigurat că pot să merg deoarece este verificat ca un om paşnic si cinstit. care păstra disciplina în sectorul legionar. Sub icoana sfântului #r ang el *i ail. *!am adresat şefului si altor camarazi. *i!au dat asigurări că pot să merg în c ilia lui si că a mai fost un camarad în situaţia mea. Sile /onstantinescu. barbutul era cel mai practicat si se termina prin încăierări sângeroase. c iar croitori care modificau aine alături de lustragii ce ofereau si o cafea în ibrice parcă scoase din nisip. iar eu i!am răspuns$ ! Io reg elt. ca să mă trezesc auzindu!5 cum se ruga pe limba lui. #veam o infecţie care nu permitea extracţia unor măsele. căci se uitau la mine ca la o victimă. când într!o lupta corp la corp a a"uns să ucidă trei oameni ai poliţiei care l!au sc ingiuit. care în nebunia lor recurgeau la orice perversităţi. după ce am vorbit despre mine si familia mea. *i!a povestit că o simplă greşeală l!a împins la comiterea primei crime. In viesparul acela de răufăcători ce părea o Sodomă si o 1omoră. #veam impresia că mă găsesc în faţa celor mai odioase figuri ale forţelor răului. &ând semne de oboseală. pungaşilor şi a borfaşilor trebuiau să o respecte. In atmosfera aceea de frică mi!am tras pătura pe cap. auzeam cel mai "osnic vocabular de în"urături. :nii erau meseriaşi. #m stat acolo pana seara. în "ocurile de noroc. &upă o in"ecţie. ceream a"utorul lui &umnezeu să mă ferească de mult cunoscutele îndeletniciri ale perverşilor deţinuţi. # fost o noapte de c in şi calvar. care mă aşteptau. am ieşit în curtea dispensarului$ părea un loc privilegiat. în spaţiul c iliei de doi pe trei metri. ?a auzul acestor marrturisiri tăceam si simţeam că mă sufoc( nu clipeam dar mă prefăceam ca!i dau atenţie. "ucau barbut. un tânăr ziarist. 9e înserat. . /u o frică ascunsă. însoţit de gazda mea.

dar mai ales cand i!am spus că în şcoală mi se spunea Iţic. Soarta /ăpitanului vostru este de"a otărâtă( pe trei liste. un deţinut a adus o tavă plină cu fructe din care m!am servit şi eu. cei mai buni dintre voi au să cadă. aşa că am fost pus în lanţuri.a7 Au'c5nit 2u!mi amintesc de cele pătimite în cea de!a doua noapte. în anc etă. înc isoarea din Sibiu mi se părea un pension. au venit procurorii. pe faţa îmbu"orată. implicat în afacerea SSoda. apoi a făcut az de nişte borfaşi care făceau unele ex ibiţii acrobatice ca să obţină câţiva lei. 9rimul gardian. banc erul si magnatul *ax #usc nit. ?a o întrebare directă de a afla ce m!a făcut să ader la *işcarea ?egionară. într!o oală cu mâncare s!a găsit un manifest pe care tata a socotit că e bine să!5 ştim şi noi. #m mâncat împreună struguri si pepeni pe care i!a adus %asilescu Izis /antalupJ un alt implicat în afacerea SSoda. 9ăcat de voi. S!a făcut un mare tărăboi şi în urma anc etei a fost arestat tatăl meu. i!am răspuns că sunt condamnat la un an înc isoare pentru activitate legionară. Sunteţi invidiaţi pentru tot ce aveţi de gând să faceţi şi aceasta o puteţi vedea la însuşi regele /arol care vrea să vă supuneţi ca să vă conducă el. fuma o persoană deosebită. încercând să discut la intamplare probleme politice. #lţi oameni şi alte preocupări aveam noi legionarii. *!a izbit. întâlnindu!mă cu el. 2e!am despărţit ca doi deţinuţi care suportam răutatea aceluiaşi călău. condamnat la cinci ani. mi!a spus să!l caut că e dispus să mă a"ute. prea sinceri si pretindeti prea mult de la viată. In zilele următoare. dar irealizabil din punct de vedere politic. solidari. sub bătaia razelor cu soare. mai ales în lupta cu ploşniţele. dar nu veţi putea răzbi prin 48 cursele si piedicile ce vi le vor pune politicienii coalizaţi. 2e!a lăsat la poarta înc isorii %ăcăreşti. a rămas mult impresionat de tinereţea si optimismul pe care!l manifestam. &upă şase zile de şedere in %ăcăreşti.. 2e consideram deţinuţi politici cu drepturi si din acest punct de vedere au existat luări de atitudine. 9ovestindu!i cum am a"uns să fiu arestat. /ele discutate de *ax #usc nit le!am spus camaradului &ragnea 0amfir pentru a le comunica /omandamentului din /apitală despre a cărei existenţă am aflat cu o zi înainte.. ferecată cu drugi de fier a unei camere mari s!a înc is în urma mea. )mul a rămas puţin surprins de comportarea mea( probabil voia să!si satisfacă curiozitatea discutând cu un tânăr legionar. m!am întors la Sibiu. care 5!au lăsat să plătească oalele sparte din afacerea SSoda. în dubă. odată cu zgomotul sinistru 49 . când drepturile nu erau respectate de administraţia înc isorii. &upă două zile am plecat cu duba spre 'ucureşti. /ând m!am prezentat la dispensar. Intr!o oarecare măsură. :nele îmi erau confuze si nelămurite din cele ce le!am aflat din ziare. fără a ma simţi obligat cu ceva. voi impuscaţi un ministru şi pentru el cad sute dintre voi. am declarat greva foamei. ?a acest răspuns. citeam o nedumerire. In o ote de râs. /a apoi să reluăm discuţia despre evrei. după o clipă de gândire mi!a spus$ !/eea ce mi!ai spus este frumos si sublim. :sa de ste"ar. %ucea.. mi!am dat seama că nu m!a minţit. / iorii si bărboşii alimentaţi în ură. sunteţi prea curaţi. In fata acestor adevăruri pe care le auzeam de la el. apoi din 'ucureşti doi inspectori care ne!au brutalizat. *!am apropiat de dânsul cu respect si bună cuviinţă. Fi trimis cu prima dubă disciplinar la Suceava. ?a un semn al lui. în camera de trecători. ?a aceste măsuri. &in această mocirlă în care am văzut degradarea umană în toată urâciunea ei. #lte forţe ostile vouă vă lasă să obţineţi numai ce vor ele ca să vă implicaţi în lupte fratricide. au căzut şi ei în capcana forţelor oculte streine ca să va elimine din viata politică. *!a întrebat de originea socială. tară si cruce. *i!a oferit o ţigară pe care am refuzat!o. *!am prezentat si am aflat cu uimire că mă aflam lângă regele otelului din +omânia. la masă rotundă cu otolii de răc ită. 4reptat am aluncat în discuţii politice. numai cu tinerete si cinste veţi cădea cu toată onoarea la care ţineţi atât de mult. omul acesta mi!a plăcut$ discuţiile cu el erau agreabile. 9rea multă cinste in poltică este un defect atunci când ai de atins un scop. le!am dat riposta cuvenită. /ele ce i le povesteam îl amuzau şi râdea când i!am povestit de unele negustorii. sunteţi bine intenţionaţi. # doua zi i!am povestit că la şcoala comercială am avut mulţi colegi evrei cu care m!am împăcat bine şi uneori le luam apărarea când erau bruscaţi de alţi elevi. *i!am cerut permisiunea de a ocupa un loc( cu un gest aprobator. m!a recunoscut( mi!a spus că va trebui să aştept câteva zile în carantină. până se formează lotul disciplinarilor spre Suceava. #scultându!l am observat că îi plac. era o coadă care impunea o asteptaremaiîndelungată. Impresionat de cele ce le!a aflat de la mine. Intrebat. 9ăcat. si!a manifestat unele slăbiciuni ce le avea vis a vis de cei din lumea lui. In urma acestui fapt a fost interzisă aducerea mâncării din oraş şi s!au luat măsuri de restricţie. i!am răspuns prin câteva cuvinte$ dragoste de neam. #m intrat în curtcică unde. 2u vedeţi. am mâncat câmăciori si mici si am băut bere 'ragadiru. îmbâcsită cu tot felul de mirosuri ale deţinuţilor de drept comun. &espărtindu!ne. domnul mi!a arătat locul de lângă dânsul. plini de veleităţi şi mişelie. /u un ton convingător a început să!mi spună$ !#ici greşiţi voi. stăpâniţi de veleităţi personale. căldură sufocantă.

agreabilă. -ram simpli cetăţeni cu vederi şi convingeri politice diferite. -xperienţa mă făcea să fiu atent ca să nu le favorizez ocazia de a mă deposeda de nici un obiect. ?a întâmplare. 2u m!am arătat intimidat si nici fricos. 2e!am urat reciproc poftă bună( m!au invitat să servesc din castronul lor salată. nici unul nu ştiam ce ne va aduce viitorul. *!am apropiat( vătaful camerei de trecători m!a condus cu bună intenţie.al unui viespar. *ă găseam în faţa adversarilor mei politici. cei trei au scos din cufere castroane si au început să facă o salată de roşii. 9ărea o ţintă atrăgătoare. *ă aflam în faţa lui &e". ?a intrarea mea se produce brusc o linişte si mă văd săgetat de privirile lor care visau micul meu geamantan. stăpânea această gloată de răufăcători. #m fost primit cu bunăvoinţă. 9rin fizicul lui robust. astfel de manifestări sunt frecvente si până la urmă se potolesc c iar dacă a"ung să se în"ung ie. /u o lingură de lemn am servit de două ori ca să nu stric atmosfera ce începuse să fie. 85eor-5e 85eor-5iu0De9 *ă prezint celor din colţ spunându!le cine sunt. în condiţiile de acolo. aşa cum aveam si eu. am a"uns la discuţii politice. în promiscuitatea în care ne aflam. un miros puternic de latrină din camera locuită de scursoarea societăţii. de la ultimul borfaş la cel mai odios criminal si spărgător care mai de care mai furioşi în aspect. cu cuvinte vulgare. &eodată discuţiile noastre se întrerup de un scandal ivit între borfaşi. când am numai un an condamnare. treceam în revistă cu privirea priciurile spre a!mi găsi un loc. fapt care i!a făcut să mă întrebe ce rău mare am făcut de mi!au pus lanţuri. ceapă si castraveţi. pedepsit disciplinar. care m!a urmărit şi m!a împins pe drumul anticomunist. comunistul despre care aflasem din ziare că a organizat greva muncitorilor din 5677 la atelierele 1riviţa. *i!am desc is şi eu geamantanul în care aveam o tablă de slănină şi un calup de telemea. întinşi pe priciuri. #u aflat că sunt legionar şi că plec la Suceava. &omnul 1 eorg iu mi!a spus$ ! .ii liniştit. 9este >= de oameni. se agitau ca un roi de viespi în "urul celor ce "ucau barbut. 50 . &ând mâna. :lterior am aflat că era vietas. m!am dus spre colţul stâng al camerei. al doilea 1 eorg e 1 eorg iu si al treilea 1oldenberg. cu privire la bolşevici. unde vedeam un grup de oameni mai liniştiţi. 9riveam cu îngri"orare deznodământul acestei încăierări. impunător. &iscutând. &ouă tabere îşi etalau în"urăturile şi cuţitele în faţa noastră. ?e!am povestit despre tabloul văzut în ziar la sase ani. am aflat că unul se numea &oncea /onstantin. #veau şi ei lanţuri la picioare. &upă discuţii banale asupra celor ce se petreceau acolo. spărgător de case de bani cu o crimă si trei încercări de evadare.

ca să pun capăt încercării de convertire prin cele ce le!am discutat. /unoscusem în câteva zile atâtea aspecte ale vieţii. mi!a zis cu admiraţie$ ! Sunteţi tânăr şi cred că lecţia dată va fi un exemplu pe care n!am să!5 uit. cerând iertare. ne!am aliniat( din nou am fost număraţi. )mul acesta m!a obsedat mult timp. îmi arăta părerea de rău. Incolonaţi fiind. în timp ce gardienii. ?a numărătoarea de dimineaţă nu mi!am găsit pantofii şi am fost nevoit să raportez primului gardian( m!a asigurat că are să!i găsească. dar si să mă întăresc. cu armele în mâini. indiferent cine va veni la putere. $a %uceava &upă cinci zile am fost anunţat că noaptea voi pleca la Suceava. #m revăzut în minte evenimentele zilei. apoi a strigat$@'ufă. *i!au dat dreptate toţi trei. /u riscurile pe care mi le!am asumat la plecare. #m reluat discuţiile cu d!nul. #m coborâtîn gara 'urdu"eni. convoiul de pedepsiţi disciplinar trecea pe străzi sub privirile oamenilor curioşi care ne compătimeau. 4ârziu. -ram într!o situaţie delicată$ eu. ?umea lui era aici. *!am arătat nezdruncinat în ideile mele politice$ slu"esc cauza nobilă. prin aruncarea in înc isoare a sute de mii de români. în libertate nu!si găsea loc. 1 eorg iu mi!a amintit că la Suceava se găsesc peste 5H= de comunişti si m!a rugat să le duc un bilet pe care să!l dau frizerului de acolo pentru ei. 1 eorg iu. 2u ştiam atunci că în faţa mea se găsea însuşi viitorul secretar al partidului comunist. dar în cele din urmă am acceptat. învăţând din tot ce!mi este dat. +ăspunsurile sale au fost neconvingătoare. înduram insuportabila căldură. un gunoi cu faţă de victimă. ?acrima care!i curgea pe obraz trăda regretul faptei sau bucuria că s!a ales cu 5= lei. I!am spus că sunt împotriva oricărei violenţe. am dat mâna cu toţi( la uşă am fost întâmpinat de 'ufă. mi!am amintit că în discuţii încercau să mă convertească. tipicare si lipsite de conţinut prin ateismul si internaţionalismul enunţat de *arx şi -ngels. ieşi afară3@ :n borfaş zdrenţăros. lipsa de apă si aer. deşi le!am precizat că sunt neclintit în convingerile mele politice. #m aflat ulterior că se află de 5C ani în înc isoare. naţională şi creştină. pantofii mi!au fost aduşi. In înc isoarea de piatră am intrat pe o poartă mare si la comanda @stai3@. fiind târziu. deprins cu acest viciu. care m!au a"utat să trag concluzii. Fi unii si alţii eram oprimaţi de acelaşi călău. Ici. vedeam în el infractorul înrăit. Spre surprinderea lui si a celor din "ur. #m ascuns biletul bine în valiză( după aceea mi!a părut rău. ca adversar ideologic.In mi"locul acestui viespar. /u lacrimi în oc i. 'ufă. #cesta s!a repezit la picioarele mele. mi!am făcut rugăciunea şi încercam să adorm. alături de cei trei comunişti. ?a în"urătura primului gardian. a educaţiei şi preocupării pentru rezolvarea problemelor sociale. care va comite cele mai oribile crime. i!am dat < lei. pentru furturi mărunte. gândindu!mă că în cazul în care as fi prins m!aş fi compromis. dar contrar afirmaţiilor pe care le!a făcut despre comunism. :nii peste alţii. Sunt convins că nici el n!a visat să a"ungă ce a a"uns. # fost abordata problema gri"ii statului faţă de om. cu deţinuţi de drept comun a fost un calvar. mă privea fără să scoată o vorbă. # fost întru totul de acord. colo vedeam câte o femeie care!şi făcea cruce în zornăitul lanţurilor târâte pe drumul pietruit. murdar si cu mutră de imbecil a apărut în faţa frontului. #tunci d!nul. trebuie să se respecte libertatea de gândire si manifestare şi să existe o gri"ă a statului faţă de om. cu capul "os. Să nu mai existe ceea ce vedem noi aici. &rumul cu vagonul!dubă din %ăcăreşti spre Suceava. # făcut o rotire cu capul trecând în revistă tot efectivul camerei. am adormit în du oarea şi liniştea conturbată de sforăitul pe note diferitesi de sunetul celor ce vorbeau prin vis. impresionat de gestul meu la care nu se aştepta. #m avut o reţinere. 9rimul gardian. ne escortau. să fac servicii comuniştilor. iar solidaritatea dintre deţinuţi "ustifică anga"amentul meu. 9erc eziţia mi!a creat . *i!a inspirat milă si am scos din buzunar 5= lei pe care i!am dat!o drept recompensă. pe care îl respectam fiind mai în vârstă. i!am demostrat că toate lozincile de libertate şi bună stare nu sunt decât nişte minciuni ca să înşele buna credinţă a omului de "os.

entea. :nele din 5H67. nu face politică si este originar din Iaşi. căci şeful comunistilor fusese miscat că un legionar le!a adus misiva de la 1 eorg iu şi dorea să!mi facă orice servicii. mi! e ruşine că sunt evreu. era evreu. /âteva lacrimi mi s!au prelins pe obraz după o scurtă 52 rugaciune. /ategoric am refuzat. că este condamnat la 5= ani pentru escroc erii şi fals în acte. /um aveam biletul pregătit. I!am spus lui Ftrulovici că nu vreau nimic. l!am plasat frizerului spunându!i că!5 primisem de la d!nul. bine că nu mai sunt şi comunist. dând bună ziua. condus de un gardian până la celula 77 de la eta"ul unu. mâncare si bani. 9reotul 4utoveanu avea şi el un frate arestat la 'acău pentru activitate legionară. le!am aran"at pe geam.. despre care nu ştia nimic. 1ardianul. dar dacă am o purtare bună am să pot beneficia de condiţional si mă voi elibera cu 7 luni mai devreme. ) bucata de circa l Silogram de slănină si un borcan cu brânză ce le mai aveam. foamea a început să mă c inuiască.emoţii din cauza biletului$ vorbeam cu gardianul impresionat de tinereţea mea. +egimul penitenciar era destul de sever. Fi pe gardianul 9alamarciuc merită să!5 amintesc pentru bunătatea şi înţelegerea ce a avut!o faţă de mine. dar si de lanţul greu ce!5 aveam nituit la picioare. -ra frizerul( după toate aparenţele. mai mult slab şi cu nas coroiat. 1 eorg iu pentru comunişti. Fefului lor le mulţumesc pentru buna intenţie. o pătura şi o tinetă infectă pentru necesităţi. *i!am aran"at lucrurile din valiză. fapt pe care 5!am constatat după ce mi!au fost tăiate lanţurile. între gratii. In fiecare &uminică mergeam la capela din incinta înc isorii. pestei H=. parcă "enat. In zilele ce au urmat. Inc isoarea din Suceava era plină de comunişti. In rama uşii sta gardianul. dar dacă am făcut acel semn de solidaritate între deţinuţi nu înseamnă că accept a face vreo cârdăşie cu ei. mi!a spus$ ! #ici vei sta3 #m intrat şi trei zăvoare grele s!au tras( aici trebuia să!mi fac osânda. unde începusem să cânt şi să dau răspunsurile la ?iturg ie. atestau vec imea înc isorii. &in primul contact mi!a făcut o bună impresie şi mă gândeam că e singura persoană cu care as lua contact pentru a afla câte ceva. toţi "idanii ăştia sunt nişte împuţiţi si puturoşi. &upă o oră. *âncarea sub toată critica Fi frigul începeau să!mi facă probleme. nici mâncare. un om binevoitor. altele de după 56==. mi!a făcut cunoscut că aici nu voi avea regim disciplinar. :n zgomot urmat de o bătaie în uşă îl făcu pe gardian să se deplaseze la vizeta celulei din dreapta. Iancu Ftrulovici s!a oferit să!mi aducă cărţi. 9rin gratiile groase ale geamului ce era spre obor vedeam oamenii. un ârdău pentru apă. *ă suiam la geam si cântam doine si cântece legionare. surprins că noul locatar al unei celule era un legionar. ?a fierărire am fost eliberat de ele si mersul îmi era dega"at. &upă refuzul meu. ceea ce mă bucura. Ftrulovici însă era foarte atent cu tot ce depindea de el. mirat că are sub pază un legionar. In celulă am găsit un pat de fier cu trei scânduri de grosimi diferite. tineri şi bătrâni. &irectorul. unde mi!au fost făcute formele de încarcerare. :n om înalt. In cuvinte sc imbate cu un ţăran bucovinean acesta mi!a spus că se va 53 . #m fost dus la grefă. ) mică sobă de metal era singura sursă de căldură la iarnă. îmbrăcăminte şi nici cărţi. toţi evrei. în braţe. -ram o noutate pentru toţi. &upă ce am mâncat slănina si brânza. uşa celulei s!a desc is pentru prima dată. simpatic. apăru cu o cutie de lemn. în calitatea lui de planton şi frizer. Impresionat de această sumbră si rece temniţă de piatră am intrat cu sfială. si!a arătat toată ştiinţa în săpunitul bărbii. 9e fiecare perete am văzut emoţionat nume incrustate. )mul din fata mea. #sista si directorul. o masă mică. -ra vorbăreţ si mi!a spus că se numeşte Ftrulovici. )amenii mă ascultau şi!mi făceau semne de aprobare şi salut. Ooia era târgul săptămânal( veneau ţăranii cu căruţele să vândă sau cumpere cele necesare. Ftrulovici mi se confesa în"urând$ ! &omnule .

In acest timp mă zvârcoleam transpirat. Iancu Ftrulovici devenise cel mai apropiat om( îmi câştigase încrederea sil a insistenţele lui. &upă aceea i!am văzut întinşi pe "os. speriat şi obosit şi el. care spunea si el un adevăr. 9entru o clipă m!am văzut în fierăria unde. numai tata de n!ar muri. ceream să iau parte la acea şedinţă. Spre deosebire de alte nopţi. pretextând că are doi fraţi arestaţi la %aslui. dar mai cinstit decât voi toţi la un loc. ăştia sunt nebuni şi toţi umblă după aur şi afaceri.duce la director si va dona un sac de porumb. #m fost întrebat de director dacă am comunicat cu cineva şi am negat. 9ăreau îngeri ce aveau aripi la umeri ca să!şi ia zborul spre undeva( spre ce. eram transpirat. %edeam ofiţeri venind cu maşini mari. nu plecaţi3 #dormind din nou. şi pe /ăpitan cu lanţuri la picioare. zicea Ftrulovici. care părea ca ma poartă spre nişte prăpăstii. m!am convins că a fost sincer. ai numai de dat. dar si pistoale la centură. care dădeau semnale. cu căşti coloniale pe cap. 4rezindu!mă în lac de sudoare vedeam în starea aceea de veg e un stol de ciori dând rotocoale deasupra celor împuşcaţi înainte de a se face ziuă. parcă de paradă( aşteptau o inspecţie sau un ordin de atac. 4otul s!a înc eiat cu bine. Imaginea mă urmărea. pline de nelinişti( în cele din urmă am aţipit. zvârcolindu!mă pe cele trei scânduri. mă întrebă ce s!a întâmplat. 2u mai era pe perete icoana. 55 54 . apoi o alta imagine mă punea în faţa unor oameni îmbrăcaţi în aine albe. :n dute!vino de oameni vedeam în visul reluat. &eodată m! am văzut într!un atelier de fierărie. unde auzeam bătăi cu ciocanul pe nicovale. în timp ce el mă măsura din oc i. -rau grăbiţi. se certau între ei. cu imagini neconturate. #ici nu ai nimic de primit. care în loc să stea locului mai fac si pe comuniştii. Coş arul In noaptea de 26T7= 2oiembrie 567H seara. 9rin vizetă urmărea toată lupta si zbaterea mea. *i!a făcut unele destăinuiri si. îmbunându!mă prin cuvinte de îmbărbătare. #m văzut nişte fierari din epoca medievală care băteau cu ciocanul pe tăişul unor săbii. Ftrulovici. fără ca bietul gardian 9alamarciuc să mă poată a"uta să ies din acea teroare a coşmarului. /a prin minune văd c ipul /ăpitanului şi un tunet ce despica cerul m!a săgetat prin inimă. mi!a spus că dacă va a"unge în libertate se va boteza trecând la creştinism. fâcându!şi cruce. cu cămaşa ruptă şi strigam$ ! 2u plecaţi. îmi demonstra că vremi de urgie au trecut peste ea. I!am povestit cateva crâmpeie din coşmar iar el. %edeam nişte făclii. Se părea că eram într!o cetate care arăta ca o vastă înc isoare( prin curtea ei mişunau o multime de ostaşi cu epoleţi şi brandenburguri pe aine. #m început să strig$ ! 2umai tata de n!ar muri. mistuiţi de otrăvuri ca să li se piardă urma. 1ânduri fugare apăreau şi dispăreau. ieşind din altă fierărie. 4rezindu!mă din coşmar. care aveau în mâini liane din "unglă. -ra revoltat de puc inoşii lui de "idani. &eodată m!a cuprins o bucurie când am văzut 5C oameni în aine albe ca plutind în ceaţă. 2u!i de a"uns că ne!am născut evrei. #poi mă văd în faţa /ăpitanului. 2u puteam adormi. le!am dat o lecţie "idanilor mei amintindu!le că "os este un legionar. ce am visat. în timp ce mâini uriaşe cu ung ii de fiară căutau să mă strângă de gât. 1ardianul 9alamarciuc. *i!a adus ceai de la bucătârie. datorită ţăranului care a ştiut să vorbească. ?!am auzit pe gardian batand în uşă. ! &eşi sunt escroc. %edea la ora aceea orientarea lumii si interesele lui personale cereau să se pună la adăpost. dar fac pe apărătorii celor de "os în numele pretinsei dreptăţi sociale. *ai multe nelinişti mă frământau într!o agitaţie care mă făcea să mă întorc la dreapta si la stânga. era visul adevărului. #uzeam în depărtare tunete care mă înfricoşau si mă împingeau spre o mare prăpastie( eram gata să cad în ea. unul singur. Istovit şi tremurând de frig. m!am trezit. *ă aflam iar în fierărie( vocea şefului îmi spunea$. /u altă ocazie. 2u puteam eu înţelege. în poziţiade drepţi. ) împuşcătură parcă de trăznet a dat semnalul ca să!i văd pe cei 5C cu lianele de gât. )re întregi m!am zvârcolit gemând şi strigând. &upă circa doua ore am fost c emat la director ca să aflu că isteţul ţăran a donat sacul de porumb pentru legionari. când o mână m!a prins ca să mă sugrume. îmi aducea ziare. cu îngăduinţa gardianului 9alamarciuc. mă zvârcoleam speriat. şi ce a auzit că strigam în somn. în urmă cu trei ani. făcându!mi rugăciunea încercam să adorm. ! 9oţi să ştii. căzută pe "os. visul ce îl aveam era clar. după ora stingerii. In neştire. fără să!i pun la îndoială expresiile. ca apoi să!5 văd pe Iisus urcând un munte. convingător. mi!a descris tot ce am facut in zvârcolirea mea. fiind încântat să le primesc. lângă maşini. 2u mă lăsa în pace. &in nou un dute!vino de oameni grăbiţi se perindau sub oc ii mei înlăcrimaţi. pe patul în care mă întorceam ca un nebun în plină criză. #m fost mişcat de cele ce le!am auzit din gura unui escroc. ce se mişcau în şir indian. 0buram parcă însoţit de #r ang elul *i ail in căutarea celor ce au dispăruseră într!o groapă comună. auzeam zgomotul unui motor( scurte comenzi mă făceau să înţeleg că cei 5C erau urcaţi în maşină împreună cu soldaţii.

respectându!mi durerea. la tata. ! #ţi pierdut pe cel mai mare si cinstit om politic al timpului de faţă. ?umea întreagă e întoarsă pe dos. I!am spus că în urma unui vis urât am a"uns în situaţia aceasta. &intre &umneavoastră se va găsi altul ca să vă conducă. &in povestirile lui *itu 'ănea despre 2eculai Strugaru ştiam că era un aprig luptător din "urul /ăpitanului. se făcea părtaş la suferinţa mea fizică în acele clipe de mister de care eram stăpânit. /um nu aveam za ăr. #poi surprins mă întreabă pentru ce sunt condamnat. am tras pătura pe cap si am adormit. +ecitesc si întreb$ ! 'ucurestiul mai există. la fratele meu . 4reptat. vremuri şi mai grele vor veni peste noi. sunau cu bu aie şi clopoţei. -ram convins de sinceritatea lui. 4rezindu!mă aproape de ora 5< am găsit castronul cu mâncare pus pe masă. vizeta celulei s!a desc is si gardianul 9alamarciuc mi!a dat ziarul :niversul ca să!5 citesc.văzând cămaşa ruptă pe mine. /eva plutea în aer. &e dincolo de ziduri se auzeau colindătorii ce treceau pe la casele oamenilor în noaptea de #"un. care o a"uta pe mama. alarmat am cerut să fiu consultat de medicul înc isorii. înfricoşaţi de starea în care mă aflam. /a după un efort extenuant sau după o grea boală. /um este posibil să se comită asemenea crime. iar fratele său se afla în lagărul de legionari de la %aslui. &escifrând coşmarul am dedus că dragostea mea sinceră a recepţionat evenimentele şi moartea /ăpitanului. *!am trântit cu faţa în "os pe pat si plângeam cu o ote. #m îngenunc iat şi am repetat de multe ori rugăciunile pe care le ştiam.oria. Se apropia marea sărbătoare a /răciunului. iar prezenţa lui făcea să treacă timpul. am strigat$ ! /riminalii. 1rupuri de colindători ce trosneau din bice. cu indicatia de a lua câte trei picături pe o bucăţică de za ăr în fiecare zi. 2!am putut să mănânc nimic. Sufeream o depresiune nervoasă. 2u descura"a. 4oţi gardienii şi directorul s!au adunat în "urul meu. în ce lume trăim. #m aflatcă doctorul se numea Strugaru. &upă rugăciune. 4rezindu!ma si privind prin geamul aburit am văzut silueta unei tinere femei care. 2edumerit. Doctorul %tru-aru &octorul m!a privit drept în oc i cu căldură si în privirile noastre s!a produs ceva. fără să fiu deran"at de gardienii care aflaseră despre zbuciumata. 1ardianul 9alamarciuc a raportat. identificându!te cu crezul sau persoana de care te simţi legat. Ftrulovici venea zilnic cu lemne pentru soba de tablă ce îmi încălzea cât de cât aerul din celulă ! la gura sobei suflam în tăciunii aprinşi in alând fumul care ieşea mai mult în celulă decât pe orn. şi el condamnat. *oartea /ăpitanului trebuie pedepsită. că lumea ale cărei dimensiuni nu le cunoaştemsi are tainele şi legile ei. &upă consult medicul mi!a prescris valeriană. %iata si lupta nu se opreşte aici. Intr! o clipită mi!at seama că totul a fost o iluzie. #m adormit pe cele trei scânduri într!un somn adânc şi liniştit. gardianul îmi aduse o pungă cu 2 Silograme de za ăr cubic si o sticlută de valeriană. -ram de!a dreptul sătul când deodată îl văd pe Ftrulovici prin usa desc isa ca vine într!un suflet c emându!mă la vorbitor. 56 57 . 1ândul mă purta spre tata. mi!am revenit în puteri. Ftrulovici a sesizat!o si cu câteva vorbe de inimă mă consola. Inima ma durea si. /uprins de friguri. murmuram colindele cu gândul la cei de acasă. #fară ningea. umpleau văzdu ul cu urări din poartă în poartă. să te dăruieşti. 9entru a o cunoaşte trebuie să crezi. I!am răspuns că sunt din Sibiu şi sunt legionar. 2imic nu era mai îngrozitor decât această veste. 4recuseră câteva zile si ceva nu era în regulă cu mine. #m mâncat două feluri de mancare. . Sărbătoarea mi!a adus linişte sufletească şi putere de a parcurge ceea ce mi!a fost dat să îndur. In ziua următoare. #m citit din nou comunicatul guvernului asasin. #m început să plâng si tremurând cu ziarul în mână. 9e prima pagină am citit comunictul guvernului$ /orneliu0elea /odreanu împreună cu cei trei 2icadori şi cei zece &ecemviri au fost împuşcaţi în urma încercării de a evada în timpul transportului de la înc isoarea +âmnicul!Sărat la Oilava. am cântat câteva colinde. pe care!5 ştiam arestat. In liniştea de piatră în care aşteptam 2aşterea *ântuitorului lisus . 5!au ucis pe /ăpitan. fraţilor. Se cunosc autorii morali şi ucigaşii din guvernul asasin. dupa aparenţe si asemănare părea a fi sora mea ?etiţia. Ftrulovici mă ţinea la curent cu tot ce se afla din ziare. poţi. 2u!mi venea să cred. ! &a. aflând cele petrecute în coşmarul meu.ulgii de zăpadă ce îi vedeam printre gratii îmi spuneau că iarna este grea. apoi pomana unor oameni care ne!au servit cu sarmale si un pa ar de vin.ristos. %orbele lui spuneau un mare adevăr asupra căruia am reflectat. m!am liniştit plutind în nişte lumini ale altei lumi. în naivitatea mea 5!am întrebat$ ! 9e pâine sau pe mămăligă pot să iau. gânduri negre veneau din străfunduri de vis cu imagini confuze ca să nu pot deslega coşmarul trăit. #proape de ora 5H. In prima zi de /răciun am avut o surpriză plăcută. #poi mi!a spus că va veni în fiecare zi să mă consulte. noapte de la Ftrulovici.

şuncă. 2icolae 9etra pentru a mă specializa ca te nician definitiv. &octorul venea aproape zilnic şi mă încura"a în discuţii #m transmis mulţumiri si sărutări de mâini mamei. +aspunzându!i. *ai avea de executat aproape doua luni. zăream o fată care îmi făcea semne cu mâna. . ciorbă de sfeclă. ?a plimbarea de o oră din fiecarî zi. ia@.. mi!a spus una. 4ata nu venise din înc isoarea din #lba!Iulia. *i!am dat seama că toată familia era legionară. In faţa întregii comisii mi!am expus mulţumirile şi astfel eram declarat din nou liber. am găsit!o pe #driana. am 58 59 . aflând cu lacrimi în oc i.timid. despărţindu!mă de distinsele doamne. am ieşit cu valiza goală. /omuniştii aveau a"utorul roşu care funcţiona( cei ce nu aveau. nicidecum antisemit. ia mamă. #poi rotindu!mi din nou privirea spre interiorul celulei. cu gama de pră"ituri ce umplea fastul zilei de /răciun$ nu ştiam cu ce să încep.pentru dumneata$ lacrimile începeau să!mi curgă din oc i. mulţumindu!le din suflet pentru tot ce au făcut pentru mine DU3: E$IBERARE. de varză opărită. -ra vorba de pac etul pe care mi!l ofereau. după ce executasem 6 luni din pedeapsă. cu care am sc imbat câteva cuvinte. cu trecut si bun renume. ciocolata si o sticlă cu vin ?!am invitat pe Ftrulovici la masă împreună cu gardianul 9alamarciuc care stătea în rama uşii desc ise. asistam la liturg ie$ preotul 4utoveanu mă încura"a si el. mă iertaţi nu vă cunosc. aceleaşi doamne au venit cu un alt pac et. #m desfăcut pac etul şi am găsit carnali. #u apreciat comportarea mea bună si au otărât eliberarea prin aplicarea condiţionalului. am plecat în urma lui si m!am oprit în faţa unor doamne îmbrăcate în negru. apoi unt şi brânză. ?e!am povestit despre familia mea si. Intrând în normalul vieţii de celulă am înc eiat această zi cu gândul să!mi drămuiesc bunătăţile consistente. In prima zi a #nului 2ou am fost c emat din nou la vorbitor. bucurie ce o vedeam şi pe feţele celor ce asistau în "urul meu. te rog. răbdau de foame ! mai bine de trei luni am suportat!o si eu. aceasta s!a datorat sărbătorilor în care tradiţia românească era respectată$ în normalul zilelor de detenţie.ata era c iar fiica directorului. aflase cine sunt şi scurtele noastre întâlniri aveau farmecul plăcut al tinereţii. promiţându!i că am să!i scriu. lacrimi si mulţumiri m!au făcut să rămân îndatorat acestei familii de legionari. ?uând legătura cu legionarii din oraş. frate şi prieten.@ Ia mamă. Intre /răciun si #nul 2ou m!am refăcut fizic si totul părea să fie normal. slănină si carne friptă. ?a familia doctorului Strugaru a fost o adevarată sărbătoare. soţiei şi sorei dumnealui pentru consistentul pac et. &ouă erau mai în vârstă si una mai tânără. am plecat. #poi am aflat că &oamna mai în vârstă era mama doctorului Strugaru. putea cere să i se aducă ce vrea din oraş. a luat pac etul de 5= Silograme. ca să parcurg osânda ce o am fără să fiu c inuit de foame. Se despărţea de un legionar care a fost un om. 1ardianul 9alamarciuc mi!a urat sănătate. 2! a lipsit za ărul cubic. 2u le cunoşteam. iar &uminica. aveau lacrimi pe obraz.. /onform eliberării mele condiţionate. caltaboşi. Ftrulovici. *ă bâlbâii$ ! 2u. de c imen. după o masă bună. îmi mărturisea că am însemnat pentru el mai mult decât un rabin sau conaţional de!al său. cântam la geam colinde si doine ardeleneşti. mulţumind lui &umnezeu că mi!a a"utat să trec această grea încercare. &irectorul şi toţi funcţionarii mă felicitau pentru buna impresie ce şi!au făcut!o despre mine. In sc imb. iar Ftrulovici nu mai era evreu$ mâncăm ca nişte fraţi servindu!ne si cu un pa ar de vin fiecare. mâncarea ce se dădea era sub toată critica. &upă o clipâ de tăcere le aud. trebuia să mă prezint odata pe săptămână la politie si să mă comport în aşa fel încât să nu recidivez *!am anga"at ca practicant la fabrica de tricota"e a d!lui. *!am luminat şi!n mulţumirile ce le adresam emoţionat le uram @?a mulţi ani3@ 4răiam un moment de mare bucurie. 19*9 #casă am aflat că am fost exmatriculat din toate şcolile din ţară. primul gardian. 0ilnic. le priveam pe toate. cum greşit zic mulţi că am fi fost noi. acest pac et. ca planton. 9rimul gardian si directorul mi!au şoptit să!l iau. tot atât de voluminos si consistent. ?a grefă am primit biletul de eliberare. . din care s!a a"uns la un obicei plăcut care m!a scos din monotonia celulei. ieşind pe poarta înc isorii. #lte insistente. #m aflat adresa domnului doctor Strugaru si. oferindu!mi şi el un pac eţel cu cârnati aduşi de acasă. se numea #driana. 4impul trecuse şi am fost c emat. mai ales cu fraţii de cruce. -ra prima zi de /răciun. medicul. < ! Ia. preotul si procurorul. Ftrulovici. 4ot ce am avut i!am lăsat lui. la un geam îndepărtat de la locuinta directorului. în faţa unei comisii formată din directorul înc isorii. cine avea bani. #m trecut sfios pe la icoanele din capelă. 4oţi ne înfruptam din aceste bunătăţi. zi în care băutura din donaţii era tolerată. &acă m!am bucurat de cele amintite. în capelă. doamnelor. au urmat bileţele. renumiţii cozonaci bucovineni. am a"uns în celulă.

cu fraţii de cruce de la liceul 1 . l!am recunoscutpe cel indicat în dreptul farmaciei din gară. în str. 'ănuiam că este vorba de împărţit manifeste. #ici m!am simţit liber. aflu că profesorul %asile /ristescu şi prinţul #lecu /antacuzino au căzut în lupte de stradă în 'ucureşti. şeful de "udeţ( mă bucura încrederea ce mi se acorda. pe Ionel *oţa şi %asile *arin. -ra un om dinamic. am petrecut peste patru ore în această modestă casă de bucureşteni. decât să urci pantele abrupte. #m dedus că era o familie de legionari. -motionat. urcând sfânta noastră tinereţe legionară spre cer. pe 2icadori şi pe &ecemviri. siguranta si luciditate. ?a 'ucureşti. #u fost citite ultimele circulari şi manifeste în care guvemul era acuzat de inconştienţă politică. Ion . am plecat 5= tineri spre a ne întâlni pe munte cu alţi fraţi de cruce din mai multe "udeţe. împlinit şi mai plin de energie. 4răiam un moment de mare înălţare sufletească şi eram fericit. ca să menţinem starea de spirit în activitatea ce o vom duce în viitor. Insotit de -lena şi #drian. 'ătrânul *urgoci avea un vocabular bogat şi plin de du . voiam să ne păstrăm pe linia de luptă. #bia înaintam prin mulţime. #drian *ogâldea fiind nepot al bătrânului frizer. căci a împins ţara în dezastru. av. #ici am prins gustul înălţimii. -i au fost cei mai activi. *iti &umitrescu venise de curând din 1ermania. respectând marca"ele am a"uns cu bine în vârf. Stăpâni pe acest munte. Imaginea ursului văzut la E ani mi!a apărut ca un îndemn în luptă. 1rupul cel mare era al pra ovenilor. trebuia să demonstrăm că ?egiunea există. 4imişoara.7=.aflat de organizarea unei excursii pe muntele 2egoiu. în mai multe centre populate se vor imparti manifeste. m!am desprins si am început să strig @-diţie specială3 -diţie specială3@ 'rusc. )radea şi /raiova. "urând că vom muri în credinţa noastră luptând pentru cauza creştina si naţională a neamului nostru greu încercat.leşeriu. totul era în mine mai conturat. /ăpitan )arcă. Incepuseră cu evocarea celor ucişi. &upă aceea apăru o fată care îmi este prezentată. #m mâncat ce am avut fiecare şi şedinţa s!a sfârşit în cântece. #m primit un pac et cu 5. # fost înfierată trădarea si cerută pedepsirea călăului #rmând /ălinescu. parca eram altul. încât am rămas cu o impresie foarte plăcută. #m fost puşi la curent cu tot ce era în exil. ca sa pot deveni omul preconizat de /ăpitan. să fiu sigur pe mine. E5 . #m fost electrizat de cele ce le exprima convingător$ o datorie nobilă ne impunea trecerea la o acţiune imediată. /lu". S!au cântat în plină libertate cântecele legionare şi ne!am legat prin legăminte că vom fi credincioşi neamului şi principiilor noastre legionare în clipele de impas când eram ameninţaţi din toate părţile. *!am ec ipat si. de la primii paşi am constatat că e mai greu să cobori. ale lui *oţa şi *arin erau printre noi. &e la *ogâldea am aflat că la ora 5C. care aveau rolul de a mă supraveg ea şi prote"a. ?a întoarcere. în frunte cu /ăpitanul. aici am învăţat să urc. Impreună ne! am dus cu tramvaiul pe Foseaua Ftefan cel *are la locuinţa fetei. In 1ara de 2ord urma să fiu aşteptat de un camarad de la care voi primi alte îndrumări cu detalii la acţiune. -lena *urgoci. care îţi dă putere. a"utat de un grup de tineri care!mă făceau garda. ) activ itâte intensă se desfăşura de grupuri organizate si de răzleţi în scopul afirmării noastre. #m împărtăşit acest punct de vedere şi acest sentiment cred că!5 aveau toţi cei prezenţi. era bine educată şi făcea parte din grupul ?uciei 4randafir. învăţat mult în această excursie care mi!a completat unele lipsuri de deforma şi conţinut. Iaşi. vizibilitate deplină$ părea că de pe acest munte masiv văd lumea la picioarele mele. în vârful căruia eram cu inimile înflăcărate. *i!a plăcut. m!au tratat o deosebită atenţie la masa bogată pe care mama fetei o pregătise pentru mine. /arol al II!lea cu clica lui de ucigaşi trebuia să cadă. într!o singură simţire. ?azăr şi cu trei studenţi din /lu". -lena era o fată frumoasă. &upă numai câteva zile. 2u pot uita frumuseţea acestor clipe în care s!a decis o misiune.=== de manifeste şi aveam locul de răspândire pe /alea %ictoriei în faţa restaurantului /apsa. /erul era senin. &eşi nu mai urcasem pe munte. Spiritul de pedepsire al călăilor se unea într!un singur gând. fiică a unui frizer. care m!a ridicat mai sus decât am fost până atunci. 9riveam în toate părţile parcă stăpân şi reconforrtat. invocându!l pe /ăpitan. #u fost expuse puncte de vedere în activitatea viitoare insistându!se asupra unităţii noastre. în ciuda celor ce credeau că am fost lic idaţi. #m găsit acolo fraţi de cruce din 9loieşti. In i'iune la Bucureşti 60 ?a data de 25 #ugust 5676 am fost trimis la 'ucureşti în misiune de către d!nul. am fost încon"urat de pietonii ce încercau să intre în posesia incendiarului manifest. am îngenunc eat rostind rugăciuni. toţi cu gândul curat. #uzeam voci încura"atoare$ @'ravo băiete. #m trăit un moment înălţător. 9este >= de camarazi eram în libertate absolută. bine pregătit. ?a această întâlnire am avut fericita ocazie să!5 cunosc pe tânărul avocat *iti &umitrescu. terminase liceul şi se pregătea să intre funcţionară la banca de scont. Intors acasă. Intr!o atmosferă caldă de prietenie. pe /ezar 9opescu si 4raian 9opescu care au condus şedinţa. pe care îl cunoşteam. de unde am înţeles că ei erau organizatorii acestei întâlniri. cum am aflat ulterior( camaradul cu care m!am întâlnit era un tânăr ziarist #drian *ogâldea. Spiritele /ăpitanului. pentru a!i răzbuna pe /ăpitan. o explozie 5!a ucis pe locotenentul &umitrescu$ fiind genist lucra la confecţionarea unor aruncătoare de flăcări pentru intimidarea opresorilor. ascensiunea care îmi dădea speranţe şi încredere în viitorul neamului. şefa cetătuielor. unde era frizeria tatălui ei. 'raşov. am plecat convins că misiunea mea se va sfărsi cu arestarea.

dar si un început de iubire. 2icadorilor şi &ecemvirilor. si tacerea noastră nu!si avea "ustificare. 2u ştiu cum să explic acele stări de emoţie. ?a plecarea trenului. Ftiu doar că cura"ul. am sărutat!o în euforia succesului. în lagărul de la %aslui au fost ucişi 72 de legionari si din spitalul militar 'rasov au fost ucisi > grade legionare. -lena îşi are locul ei. In total. 9e primii trei i!am cunoscut pe muntele 2egoiu. 9e măsură ce momentul despărţirii se apropia. care şi!a bătut "oc de însăşi neamul românesc. /u încă doi fraţi de cruce pregăteam un atentat asupra lui #rmand /ălinescu. 9e "os. :ltimele manifeste le!am dat tinerilor despre care am aflat că erau fraţi de cruce. singura manifestare a sentimentelor de prietenie ce le aveam în faţa îndrăzneţei noastre acţiuni. dar mi!am dat seama că greul trecuse si misiunea fusese îndeplinită. #ceastă stare de spirit s!a născut din propria noastră gândire. ?a revedere@. #u fost cazuri că acolo unde n!a fost găsit fiul. &ându!mi seama că vor urma represalii. de braţ cu -lena. In fruntea acestui grup se găsea *iti &umitrescu. prezenţa de spirit şi norocul au fost cauzele care mi!au dat satisfacţia unei misiuni împlinite. *ulţumindu!i. c iar si C legionari. apoi i!am cumpărat un buc et de flori. frică. +evenindu!mi sarcina de îndrăgostit. s!au prezentat la procuratură pentru a răspunde în faţa legilor ţării. crimele săvârşite trebuiau pedepsite. /e 63 . venit în mod special. +eflectând. cu lacrimi în oc i. mi!am dat seama că am încălcat consemnul interdicţiei care m!ar fi pus în situaţia de recidivist. &eodată o mână mă prinde de umărul stâng căutând să mă reţină dat smucindu!mă. dar &umnezeu mi!a a"utat şi am scăpat. am intrat într!un gang. In general. mi!a spus să dispar că vor urma arestări masive la noapte si e bine să nu fiu găsit. m!am otărât să mă ascund. dar după ce au fost maltrataţi bestial la prefectura capitalei au fost asasinati fără alte formalităţi şi expuşi pe locul unde l!au pedepsit pe odiosul #rmând /ălinescu. un bun croitor dar şi mare liberal. dar. undeva în amintirile mele. a"utat de câţiva tineri a"ung în dreptul unui pasa" unde o găsesc pe -lena în faţa mea. am sărutat!o cu părerea de rău că mă despart de o minunată fată. ca o camaradă si prietenă ce mi!a fost. Oan %asiliu. *arin Stânciulescu. #u fost ucisi din ordinul lui în fiecare "udeţ câte 2!7. decimată într!o singura noapte. mă invită să îl urmez. apoi /ezar 9opescu. In câteva cuvinte. 62 ) ripostă trebuia dată. cura" şi noroc ca să fiu înţeles. nu au fugit de răspunderea penală. #ugustin 'ordeanu. după ce au făcut cunoscut ţării actul lor de "ustiţie morală. )pinia publică aducea critici guvernului si o stare de spirit încordata se crease împotriva răului ce exista în persoana celui mai odios 9rim *inistru$ #rmând /ălinescu. constituind o adevărată elită. In locul lui #rmând /ălinescu a fost numit ca 9rim *inistru generalul #rgeşanu. 4ata s!a ascuns şi el la un alt prieten de!al său. *anifestul incendiar referitor la regele /arol a fost avertismentul dat de *işcare pentru a salva neamul de catastrofa ce ne aştepta în cazul rămânerii pe şubreda orientare politică prosovietică. 9este cămaşa transpirată -lena mi!a dat o aină si. #u existat în /apitală si în marile centre studenţeşti. *ai aveam aproape patru ore până la plecarea acceleratului spre Sibiu. care au fost expuşi pe străzi cu pancarde pe care scria că ar fi trădători de ţară. dar şi unde n!a fost găsit tatăl. 'ravii camarazi. -venimentele şi prigoanele ce au urmat au curmat legăturile noastre. R". 4raian 9opescu. peste 2<= de legionari asasinaţi în afara "ustiţiei. a fost împuşcat tatal. a fost împuşcat fiul.&unarea C"!itanului 'i a'acrele -uvernului a'a'in 2oaptea târziu am a"uns acasă fericit că mi!am îndeplinit misiunea. supusi unui rege imoral. 9arasc ivescu. 4oţi aceştia erau elemente de valoare ale *işcării. din înc isoarea +âmnicul Sărat au fost ucişi 57 condamnaţi legionari.bravo3@ *âini întinse căutau să îmi ia direct foile volante ce le aveam în pac et( înaintam mai mult împins în direcţia telefoanelor. am plecat la un prieten al tatălui meu. -rau transpirat. ucigaşul /ăpitanului. ne!am mărturisit păstrarea unei legături prin corespondenţă( cu batista fluturând. îi strigam @?a revedere. pe obra"ii ei curgeau lacrimi care exprimau o părere de rău. Oan lonescu. fără vreo influenţă a unei alte persoane. /âtă ură şi câtă mişelie au putut să arate guvernanţii. am auzit la radio comunicatul grupului de legionari care l!au pedepsit pe primul ministru #rmand /alinescu. ?a 25 Septembrie 5676. In mica noastră idilă. în urmă. aceşti bravi tineri reprezentau voinţa unanimă a legionarilor ce considerau legitim actul de pedepsire principalului asasin al /ăpitanului. dar un agent trimis la c estorul /odreanu. &e aici si concluzia că mulţi dintre noi au găsit necesară riposta spontană care să franeze orice alte agresiuni si crime din partea celor ce ne urăsc şi ne vaneaza. agentul a fost blocat si condus de nişte tineri într!o direcţie opusă. am plecat spre 1ara de 2ord. Isaia )vidiu şi 1 . în "urul orei 5C. apoi cântecul @Sfântă tinereţe legionară@. 2elu *oldoveanu. -lena mi!a scos bilet. care a declanşat masacrul pe întreaga ţară. ec ipe care din pioprie iniţiativă s!au constituit în acest scop. &in lagărul de la *iercurea /iuc au fostt ucisi CC de legionari. cu ea la braţ. /onştienţi de nobila lor misiune. apoi într!o cofetărie aglomerată. %ibram de fericire.

In vara anului 56C= evenimente grave îmi spuneau că 'asarabia va fi predată :+SS!ului. . casele de bilete. general si nici vizionar. eu nu am avut probleme personale. si mobilierul au fost predate la autogara 4urda. atunci când era vorba de interesele vitale ale neamului. ca să ni se interzică idealurile si principiile. 1uvernanţii orgolioşi. imoral si crud. 'eu 4itus si pe av. 9entru a pune stavilă răului existent în ţară.nu trebuiau să mai facă. &acă orientarea guvernanţilor ar fi fost lucida. pedagog. fără orgolii politice. dragostea de neam. pe 2icadori şi pe &ecemviri. Cedarea Ardealului. 4oţi cei ce au adus ţara în acest dezastru trebuiau "udecati si pedepsiţi. / ila lulius am aflat de venirea în tară a d!lui /omandant . 9ână la > Septembrie am stat la post cu mi"loacele de transport. sociolog. &ar n!am fost înţeleşi si din contră s!a deslănţuit o feroce prigoan ca să fim scoşi în afară de lege. tară. să treacă prin cele mai mari umilinţe şi să rabde manifestările agresive ale evreilor comunişti. care avea casă în 4g. Iată că răzbunarea noastră. care vedeau în *işcarea ?egionară o forţă în faţa căreia trebuia să dea socoteală de starea deplorabilă în care au aduşi tara. iar pe străzi grupuri de oameni îşi duceau agoniseala spre vagoanele din gară. &upă aceste evenimente. s!a evacuat la 4imişoara din primele zile. astfel. &e"ucând planurile regelui. în continuare. a fost urmată cel mai odios măcel. +râvnea a fi rege şi conducător al celei mai curate generaţii de tineret din +omânia. 65 . cu copii pe baga"e. ministru . după o lună. atunci nu se ceda 'asarabia. -xodul începuse. #şa s!a a"uns să ne bârfim si să ne ucidem între noi. $a Târ-u0. orice mi"loc de transport era folosit. #m înţeles atunci că ei sunt puşi ca să ne distrugă.+!ului. ca să fim bat"ocoriţi si ucişi fără a ne putea apăra cu arma în mână.oria Sima. 2u vreau să blamez prin aceasta fiinţa neamului. . ea fiind o consecinţa a politicii antilegionare. deşi acestea au fost cândva singurele atribute ale omului politic. politica masonilor si implicit a comunismului mondial. autoritate. iar biletele. /ruce şi onoarea le lipseau. 'unul simţ. /u patru zile înaintea semnării acelui mişelesc act. banii au fost vărsaţi la casieria gării. corectitudine şi calitatea de bun organizator.oria Sima şi pe cei trei legionari care au primit funcţii în guvern. Sacrificii şi mari eforturi făcute de toată suflarea românească. regele îl rec emă pe d!nul.ureş ?a insistenţele mamei mele.. după semnarea arbitra"ului de la %iena.oria Sima era în guvern înainte de cedarea 'asarabiei. #veam un salar bun. *ama. %ite legate de căruţele ce!si urmau stăpânii făceau decorul sumbru al pribegiei în propria noastră ţară. să părăsesc un pământ care!i al nostru( să începem un calvar..oria Sima a demisionat. recunoscuţi în domeniile lor. cu a"utorul armatei. In situaţia în care mă găseam. #m lic idat toate problemele legate de gestiune. *işcarea luptând pentru a salva ce se mai poate salva.+ 'raşov. ştirile erau tot mai alarmante. :rmează cedarea /adrilaterului şi arbitra"ul de la %iena.ăuritorii +omâniei *ari au fost oameni de valoare. 4oată ziua eram ocupat. se scurgeau pe şosele în coloane nesfârşite. ungurii au trecut la atrocităţi împotriva românilor. una singură asupra unui nelegiuitului care i!a ucis pe /ăpitan. -ra în concesiunea unui inspector din regionala /. istoric. am preluat #utogara de autobuze a /. 9olitica le!a adus puterea si alte avanta"e în care s!au complăcut. 9olitica dusă de regele /arol a constituit crima de neiertat care trebuia pedepsită si pe care EC istoria o va înfiera. făcând cursa după cursă ca să!i a"utăm pe bieţii oameni. 9asivitatea în care s!au bălăcit i!a caracterizat pe toţi. noi am uzat de toate formele legale de a atrage atenţia că trebuie făcută o sc imbare în politica externă. dar. economist. :rmăream ziarele. pe av. #m devenit coordonator al circulaţiei autobuzelor în toate direcţiile şi casier. putrezi si veleitari n!au putut suporta intransigenţa noastră. unde am fost anga"at ca şef. uitând de interesele ţării si de ridicarea tineretului care aducea ceva nou în viaţa statului( era nevoie de educaţie spirituală ş civică când comuniştii la Iaşi erau în plină organizare. se remanie guvernul cooptând patru legionari ca în felul acesta să se arunce praf în oc ii 1ermaniei. 2!am auzit să fi fost acte de ură şi agresiuni aşa cum am văzut după 7= #ugust 56C=. în intenţiile sale. 4ermenul de evacuare era de 5C zile. /amioane cu mobilier. nu aveam altceva de făcut decât să mă pregătesc de evacuare. -venimentele precipitându!se. 2u sunt om politic. #bia după ce l!am cunoscut pe d!nul /oriolan *atei. #rmata a primit ordin să se retragă. &!nul . /azul #rmând /ălmescu este o consecinţă a comploturilor mişeilor de toate nuanţele interne şi străine. deşi aveam impresia că există o armonie între noi. Sceleratul rege /arol era primul vinovat care. refuzând să accepte cedarea de teritorii.rău au putut face legionarii de s!a dezlănţuit mânia diavolească a regelui2odios. *ureş. Imi permit doar a!i detesta pe toţi politicienii dintre cele două războaie mondiale. #m cerut şoferi din "udeţele limitrofe ca să!i înlocuiască pe cei ce trebuiau să!şi evacueze familia. care cerea punctualitate. filosof. 0vonurile circulau cu viteze neînc ipuite si creau panică si derută în rândul oamenilor. d!nul. Si în câteva zile m!am acomodat acestui serviciu. /adrilaterul si #rdealul de 2ord de bună voie. legionarii se retrag din nou. Evacuarea In 4ârgu *ureş.

*işcarea ?egionară ieşise din starea de ilegalitate. am plecat. terminase liceul la Sig işoara.ără patimă şi ură. vin şi acuz sistemul de guvernare al unei ţări care abia s!a reîntregit. *i s!a oferit un pat şi un dulap in care să!mi pun valiza cu aine. 2. av. dr. fizic tot aşa de dezvoltat. &upă o scurtă autobiografie. In modesta casă cu scoarţe si covoare făgărăsene. 1utenberg. *ă prezint la dânsul si îmi comunică să plec de urgenţă la 'ucureşti. 1eneralul #ntonescu a a"uns /onducător al statului si promitea a fi un conducător loial faţă de popor si *işcarea ?egionară.leseriu. 4ata a primit patru studenţi medicinisti cărora le!a dat adăpost si mâncare. trădat. fete violate în curţi de către derbedei strânşi în cete. /omandant . In primul rând. #m fost primiţi de d!nul. / iar si d!nul. care avea funcţia de c estor. 4impul ce a trecut ne!a arătat cât de orbi şi slabi erau cei în care noi. 9rezint doar un adevăr ce trebuie să!5 facem cunoscut lumii ca să se ştie că noi românii. 2u sunt şovin şi nu vorbesc cu ură. seful de "udeţ. ?a eta"ul E era dormitorul. %om deveni parcurs buni prieteni. ca şi când ei n!au fost cei care împreună cu regele /arol au adus ţara în dezastru. am a"uns la 'ucureşti în miez de noapte. 2e!am prezentat la adresa indicată. magazine prădate cu geamurile sparte şi pe unele case si instituţii erau arborate drapelele mag iare. &in cauza evacuării. în vec ile ei otare. am fost prea buni.In ultimele zile ale şederii mele în 4ârgu *ureş am văzut oameni ucişi pe străzi. am aflat că erau si ei veniţi din diferite "udeţe #şa îl cunosc pe /retu 1 eorg e. -ste posibil ca un 9atriar să patroneze /rime. refuzând colaborarea cu #ntonescu. n!am putut ţine pas cu evenimentele ce se succedau de la o zi la alta. +evoluţia legionară triumfase. 4ot atunci i!am cunoscut pe 9avel 1rimalsc i. -ste posibil ca înţeleptul părinte al naţionalismului. minţit şi bat"ocorit. Sunt plimbat prin birouri făcând cunoştinţă cu comisari si agenţi din vec ea 67 . %itencu 4eodor si 2ae 4opliceanu. Incotro mergeam noi. am primit girul de a fi si eu un şurub în tot mecanismul guvernării ce începea. în 9refectura 9oliţiei. că va trebui să mă comport exemplar oriunde m! as duce. Impreună cu :cu si %irgil. ce mi!am făcut!o pe o coală de ârtie am primit indicaţia să mă prezint la d!nul dr. la 5C Septembrie a fost declarat Statul 2ational ?egionar. să rămân. -ra originar din "udeţul 2eamţ. lorga. Sunt naţionalist cu respect faţă de minorităţi aşa cum eu îmi respect naţionalitatea mea. ca să nu îl fac de ruşine. istoria consuma 9rima biruinţă legionară. %inovaţi suntem noi că nu ne!am impus. -ste posibil să nu se vadă din timp încotro este orientată lumea. +omânia trebuia să fie bine înarmată. dar era o fire mai timidă. %ec ii politicieni liberali şi naţional!tărănisti au stat deoparte. &upă ce a sc imbat câteva cuvinte cu d!nul. &upă ce l!a alungat pe rege la E Septembrie. credeam. *i! a amintit în primul rând de învăţat si. îmi spuse că am să rămân la dispoziţia sa.oria Sima. dulapuri si mese. ca popor. împins de acea mână nevăzută si de evenimente de importanţă naţională. . %estea că am a"uns în Sibiu a făcut ca să fiu c emat de urgenţă la d!nul Ion . 4ău. nu îmbogăţirea lor personală. "ud. %ictor #postolescu se găseşte la 9refectura 9oliţiei /apitalei. deci. +efugiaţii din #rdealul de 2ord trebuiau a"utaţi si ocrotiţi. -ra singurul lucru ce!5 putea face. In acel început de Septembrie 56C= poporul român. 2imeni nu şi!a asumat riscul de a guverna o ţară care trebuia refăcută. o sală mare cu paturi de fier. #tunci l!am cunoscut pe d!nul. dacă cred că am să rezist în munca ce mi se va cere. Ion *arcu era din #rdeal din com. *ă prezint acolo cu recomandarea /omandantului. care aştepta de la ei prosperitatea neamului întreg. traşi de bărbi. #m făcut cunoştinţă cu cei de faţă.oria Sima. ?a sediul din str. direct la d!nul. . +omulus )pris din Sibiu. #mândoi mi!au inspirat multă încredere. să ştie toţi că nu vrem decât să ne apărăm ceea ce am întregit. :n deceniu întreg. ce se impunea printr!un deosebit fel de a fi. 4arnava *are. *i!am dat seama. %ictor #postolescu. Iuliu *aniu şi 'rătianu n!au sc iţat un gest de a"utor la refacerea tării. pe care!l voi găsi la sediul din str. buni camarazi de serviciu si luptă. absolvent al liceului 9olizu. 9utregaiul politic adus din occident a fost nenorocirea noastră. /omandant . In prima zi de serviciu îmi încep ucenicia la poliţia "udiciară. şeful politiei legionare. d!nul. &in discuţiile purtate cu camarazii. %ictor #postolescu. +egele /arol a fost silit să abdice lăsând în urmă o tară ruinată si ciopârţită. politicienii noştri nu si!au văzut decât de afaceri. Iată!mă. fără a se interesa de viaţa poporului. Co i'ar a9utor 4n !re(ectura 3oli/iei Ca!italei In 5= Septembrie a"ung la Sibiu. preoti bat"ocoriţi. era al nimănui. după primul contact cu Feful *iscării ?egionare. /u un bilet în mână. un tânăr cu coip de atlet. aşa cum mi!a spus tata la plecarea din Sibiu. că am dormit pe laurii +omâniei *ari. 1utenberg am aflat că d!nul. #m văzut oameni scuipaţi. să trimită la moarte elita celei mai strălucite generaţii româneşti.oria Sima. #m fost impresionat si emoţionat.

adică cu vizita medicală la zi. In arestul pe care l!am vizitat am văzut fel de fel de infractori. am adormit. spioni sovietici. #u fost sc imbate nişte pac ete şi în acel moment comisarul sef ne face semn să intrăm în acţiune. Ilie /ol on era şeful acestui punct de a"utor. 2imeni nu a putut face nici o mişcare si cei trei au fost dezarmaţi. Intrând din local în local. -ram într!un mic infern prin fumul de ţigări ce!mi oprea respiraţia în vacarmul celor mai ab"ecte voci ce se auzeau la adresa mea. fiecare căutând să!şi arate ceva ca să mă capteze. *a"oritatea prostituatelor aveau câte un protector P peste ! care intervenea de câte ori prote"ata îi era agresată sau "ignită. până la criminali odioşi si ecscroci cu renume internaţional. 9rezentându!mă la domnia sa. Impreună cu doi comisari vec i şi versaţi în meserie. /ârciumarul ne!a adus mâncare şi am plătit vecinilor câte un rând de secărică. 69 68 . &upă câteva zile am fost trimis de d!nul. atrăgeau pe cei ce după mai multe sticle golite făceau pe grozavii. &irector general al Siguranţei statului era prinţul #lexandru 1 ica. 9uneam interes în tot ce trebuia să execut. am umplut breaSul cu un efectiv de C< de arestaţi. /a în filme. lăutari si cântăreţe. apar doi indivizi care au luat contact cu alţi trei de la masa din colţ. Ftiu doar că era refugiat din 2ăsăud. #veam două pistoale. In situaţia mea mai era un camarad student al cărui nume nu mi!l mai amintesc. In "urul orei 7. ?ocalurile aveau spectacole de varieteu cu dansatoare cu dublă existenţă care în "ocul de lumini îşi arătau goliciunea. ?a ora 7 eram de"a în pat. In sinea mea. un 9arabelum şi un *auser. a"unşi pe baza informaţiilor primite de la agenţii locali. In str. recapitulând tot ce am văzut în prima noapte de serviciu( nu prea eram încântat.poliţie. m!am consolat în speranţa că şefii vor aprecia comportarea mea dându!mi alte sarcini. In decurs de 2 ore. ) cantina funcţiona non stop cu masă gratuită. /um nu aveam în mine violenţa. /ele ce au urmat au fost vărsate discret pe "os. femei de toate vârstele între 5E şi E= de ani îmi făcură loc să trec. i!am predat pentru a fi duşi la post. /omisarul cel mai în vârstă făcea pe ameţitul ca să nu ne deconspirăm. bărbaţi si prostituate. #ici primesc legitimaţia de ofiţer de poliţie în gradul de comisar a"utor. #stfel s!a înc eiat prima mea misiune. tot c estorul )pris m!a trimis la Siguranţa statului. &upă ce am terminat. *i s!a dat un pistol după ce am făcut un scurt instructa" pentru folosirea lui în cazuri de forţă ma"oră. %aluri după valuri. care mai de care desuc iat îmbrăcate. ?a indicaţia lui sunt inclus într!o patrulă care făcea o razie în cartierul 1ării de 2ord. ma"oritatea femei. /ând patrula grănicerilor a intrat în local. /um plutonierul de "andarmi ne!a suspectat si. deg izaţi ca oameni de rând. seama că în acest serviciu se cere duritate. cum am să fac faţă ca om al legii. ?ocalurile. -ram emoţionat. trebuia să fac o centralizare a refugiaţilor pe "udete. refugiaţii cereau a"utor( gri"a statului faţă de ei trebuia să fie o datorie de onoare. /u gândul că se vor găsi si locuri specifice felului meu de a fi. -ram delegat pe trei zile. #m băut un singur pa ar. am procedat la dezarmarea lor după ce am tras câteva focuri. 'rezoianu şi str. In "urul orei 27 plecăm cu un breaS. +apiditatea cu care am acţionat ne!a favorizat şi prin faptul că masa în cauză era la colt. Ionică( d!nul. c estor )pris la comisariatul general al refugiaţilor ardeleni. *i se face un instructa" în biroul comisarului şef. în cârciuma plină savuram pentru prima dată acea băutură ce se numea secărică. ne!au reţinut. patru poliţişti plus şoferul. apoi am vizitat arestul. unele lângă altele. 9e o pistă bună. legitimam pe cei ce!i credeam suspecţi.=== de lei fiecare. un om din poliţie. forţă si un vocabular adecvat acestor indivizi din scursoarea societăii. 9rostituatele trebuiau să fie cu condicuţa în regulă. confiscându!li!se pac etele şi actele. ?a ora H eram în birou. am a"uns la &oro oi. mă gândeam cum am să mă descurc. #polodor. 9rin telefon am luat legătura cu coandantul ?egiunii de "andarmi pe care l!am pus în legătură cu Siguranţa statului din 'ucureşti. erau pline. &e acolo ne deplasam la 9omârla şi apoi la *i ăileni unde intrăm prin localuri. 9rin camera unde fetele vesele urmau să facă examenul medical. In miezul nopţii. &oi "andarmi ne!au însoţit în timpul deplasării la 'ucureşti. *ă impresiona tot ce vedeam şi!mi dădean. informaţia avută era verificată si verosimilă. Simţeam cum o mână nevăzută mă împinge din eveniment în eveniment spre a fi util si a!mi împlini misiunea. am fost trimis la &oro oi cu doi comisari pentru prinderea unor contrabandişti. /onsideram că am fost testat şi că orice meserie începe cu ucenicia. despre care nu pot să vorbesc decât numai de bine. de borfaşi. neavând încredere în legitimaţiile ce le aveam. în str. #m fost convins că toate mă considerau un începător în această ingrată meserie. In pac et au fost bi"uterii care trebuiau să a"ungă la /ernăuţi în sc imbul unei sume enorme de bani. ?a raportul făcut în faţa d!lui &irector 1eneral 1 iSa am fost felicitaţi si onoraţi cu câte <. cu suficiente cartuşe. care i!au surprins şi intimidat. toţi patru ne găseam în cârciuma din apropierea frontierei. 4oţi răufăcătorii se întreceau în c efuri ce se terminau cu încăierări sângeroase. care solicitase câţiva oameni de încredere. prinţesa /atargi era la distribuirea a"utoarelor unde refugiaţii ardeleni veneau pentru a fi cazaţi si plasati în munca. #spectul acesta de tavernă îl avea fiecare local în care du oarea de alcool si fum sub slabele lumini arăta destrăbălarea acelora ce erau certaţi culegea. la cererea generalului #ntonescu. prima mea muncă în care păşeam cu timiditate. am început razia.

&in prima de la d!nul. sau cu pisici şi căţei si împiedica circulaţia. In relaţiile cu publicul. profesori reclamaţi de elevi. *i se comunică sarcina de a face parte din ec ipa care trebuia. Salvarea oamenilor era prima preocupare a celor ce scormoneau în moloz. am înaintat printre lumea ingrozita ce ieşise din apartamente aşa cum se găsea în pi"amale. la telefon. +ecunosc că eram un tânăr pus în faţa unor probleme care cereau profesionalism. *!am întors la birou şi 70 >5 . $a d0l. ?a intrare mă legitimez în faţa studentului pe care trebuia sa! l sc imb şi în faţa d!lui 4ătărăscu. morfinomani. cu câte un obiect in braţe. candelabrul se mişcă si. nici să întindem polemici care le!ar putea conturba liniştea. probleme diverse trebuiau rezolvate. Ii răspundeam cuviincios ca să nu dau ocazii de a fi calificat un badaran. c estor. eram remarcat de şefii care mă trimeteau în misiuni unde trebuia să am o manieră elegantă si civilizată. #m alertat şi îndrumat salvările şi pompierii spre /arlton. fapt care m!a făcut sa deprind meseria de poliţist. *ă prezint la orele 5C în str. 4rei zile la rând am fost de serviciu câte 5E ore pe zi$ când mă sc imbam ceream camarazilor studenţi o comportare cuviincioasă. *irosul de fum amestecat cu aburi şi praf persista. c estor )pris m!a ţinut în apropierea sa. pe teren si în plus cele neprevăzute. la comisia pentru controlul averii situată în clădirea senatului.In urma acestui examen. ?a ora aceea erau căutaţi devăraţii asasini care i!au ucis pe mulţi dintre noi. fiind în contact cu oameni din toate categoriile sociale. o optică de a discerne unde este adevărul. ca să nu se simtă terorizat. Strigăte. dar în intimitate îl consideram un mare vinovat. prin rotaţie. care putea dispune măsuri prevăzute în lege. -le trebuiau analizate si verificate. ca să răspundă pentru faptele lor. )amenii cereau de la noi rezolvări imediate la reclamaţii fondate si nefondate. pentru Cutre urul < Noie &rie 19=0 In H 2oiembrie eram ofiţer de serviciu pe /apitală având câţiva agenţi la dispoziţie pentru eventualele cazuri urgente ce apăreau. 9e zi ce trecea. întreruperi de curent pe care le!am semnalat in agenda de pe birou. :nii foşti demnitari au primit domiciliu obligatoriu la locuinţa lor. /u o motocicletă de serviciu. sâ! l păzească si să!l însoţească. ecscroci si beţivi alcătuiau gama de probleme ale biroului meu. alertat am încercat să cobor pe scări. patroni pârâţi de calfe si ucenici. #m discutat mult şi era neobosit a mă asculta când îi demonstram "ustetea cauzei noastre. vaicareli si plansete se înşirau pe tot parcursul străzilor. +evenind la serviciu. ce ştiu despre blocul /arlton. / estorul şef al brigăzii de noapte mă trimise să aduc informaţii despre blocul /arlton care s!a prăbuşit. 85eor-5e T"t"r"'cu Invoit de d!nul. 1eneral #ntonescu imi ceru să anunţ toate cele ce vor fi semnalate pe parcurs. nefiind noi în măsură a!i imputa greşelile politice. în această stare. o slugă credincioasă a regelui /arol al II!lea. d!nul. -xamenul trecut mi!a dat cura". la celălalt telefon. prefect al /apitalei. 6 la locuinţa d!lui 1 . evitarea producerii unor fapte nedorite. -ram emoţionat dar plin de respect faţa de acest om care a avut înalte demnitati. dar mişcările mă aruncau peste câte trei scări. prin funcţia si gradul pe carele deţineam. ?ucram 5E!5H ore pe zi atunci când era cazul. 9ărerea mea personală e ca unii politicieni trebuiau apăraţi de anumite ieşiri din exces de zel. d!nul. ură si motive de a obţine daune morale si materiale. 9rintre aceştia si fostul prim ministru 1 eorg e 4ătărăscu. totul părea un imens mormant care avea la subsol oameni vii. 9robleme erau multe. *ă întorc la telefonul care zbârnâia. astfel încât decizia noastră să corespundă adevărului. &!nul /omandant . #păruse legea /ontrolului averilor fostilor demnitari. :riaşul bloc nu mai exista. Ftefan 0ăvoianu. fără a considera această manieră un lux. m!am ridicat dezec ilibrat si nesigur de paşii ce îi făceam. 1enerali reclamaţi de servitoare de diferite abuzuri. 4ătărăscu. pentru ca decizia să fie încadrată în lege si în morala bunei convieţuiri. dacă era cazul. #nevoios. 2u ne era permis să "ignim. să insultăm. &in stradă se auzeau maşini gonind. apreciindu!mă ca pe un poliţist în devenire. cu soferul acesteia. pe un fotoliu. eram tot mai ocupat. &in cartierele 'ucurestiului am primit apeluri disperate ca au fost dărâmate multe case. 1 ica îmi comandasem un costum de aine. &ispoziţiile primite de la c estorul )pris şi d!rul.oria Sima m!a întrebat ce se întâmplă. fară a!i imputa ceva din guvernările trecute. la birou. &eodată totul se clătină. ?ucram la biroul de informaţii. m!am conformat cerinţelor luându!mi rolul în serios. &oamna era atentă cu cafeaua si cu dulciurile ce nu lipseau de pe masă. 9olonă nr. apoi sunt întrerupt şi. /onsider că mi!am făcut datoria ca un om al legii. am plecat la locul dezastrului. In parcursul lunii )ctombrie am fost c emat la sediul *işcării unde şefii mei din 9refectură constituiau factorul decizional în problemele de securitateale *işcării. :nii trebuiau să treacă prin faţa instanţei. 4oate apăreau fie din răzbunări. citeam ziarele în cântecul ce!l auzeam în surdină la radio în noapte. am fugit până la Sibiu după aine si pentru unele probleme nerezolvate. 4oate acţiunile la care am luat parte au fost legale. stimulându!mi interesul. #postolescu erau clare. deşi aveam încă două$ era expresia unei slăbiciuni personale de a fi elegant. ?a /arlton am găsit un morman de moloz. adultere. în biroul d!lui col. &upă câteva minute le cunosc pe soţia şi pe fiica lui.

&in subsol. am făcut parte din paza /omandantului . prin telefon. Ilie Stângă. a fost găsit viu. iar primul trebuia să fiu eu. :n copil în cărucior. )amenii veneau la noi. In "urul blocului /arlton s!au adunat curioşii. # fost un moment pe care nu!l pot uita. 9olitia legionară.căutătorii de valori proveniţi din ma ala au apărut ca ienele din toate părţile. dr. după toate cele ce au căzut peste noi. la cimitirul eroilor legionari din 9redeal. ucişi mişeleşte în prigoana carlistă. ) altă tristă veste care ne!a cernit inimile a fost moartea într!un 72 împreună cu tot personalul existent. aşa că am lucrat din nou la "udiciară în colaborare cu poliţia socială. prote"at de doi pereţi ce formau un ung i. #cest act de mare sfidare trebuia curmat. condusă de d!nul. &in cele ce le descriu. In noul climat. de l!a impresionat atât. se cerea a"utor. &eşi erau numai la vârsta de 2= de ani. 0ăvoianu a format ec ipe de voluntari pentru a fi trimişi cu agenţi si comisari în cartierele mai greu calamitate. se poate vedea că eram toţi tinerii angrenaţi la carul pe care!l tăgeam pe drumul spinos. o altă problemă stringentă$ cea a sinistraţilor. ?a ceremonia reîn umării legionarilor.ceremonia au fost zguduitoare si înălţătoare( am putut vedea pe faţa generalului #ntonescu o sinceră părere de rău în oc ii ce i!am surprins înlăcrimaţi. unde era c estor d!nul. ) datorie de onoare a fost îndreptată spre cinstirea celor căzuţi.oria Sima si a generalului #ntonescu. /adrul şi . ?umânările aprinse ne!au unit prin slu"ba religioasă care urca spre cer cu cântecul şi durerea noastră de legionari. &!nul col. în zgomotul infernal al acestui şantier de salvare. în care prin iscusinţa camarazilor 9ană şi *alcasian am reuşit să infiltrăm informatori care să a"ungă în final la unele vârfuri comuniste. sub oc ii vicleni ai unor vânători de greşeli sau provocatori diri"aţi de forţe oculte. 9robabil momentul acela a fost prea pios. # venit 9oliţia ?egionară si /orpul muncitoresc cu unelte si compresoare care dega"au blocuri si ziduri. ţara se afla la răspântie. ce se găsea la mansarda blocului. In piaţa )bor. *!am ferit de greşeli si ispite ca să devin un om al cinstei si onoarei în aplicarea legii. scoţând pe cei prinşi. coordona si supraveg ea munca. dar mai ales . am revenit pentru a face ordine ca ec ipele organizate să poată lucra. fapt pentru care. profitând de stările excepţionale. aveam sarcini deosebite. comuniştii au împărţit manifeste pentru aniversarea zilei de > 2oiembrie. în organizaţiilor roşii. &upă cutremur. 9eriferia. #m pus suflet şi credeam fără rezerve în formarea omului nou. ne!a dat multă bătaie de cap. cerându!ne a"utorul în urma faptului că furturile s! au înmulţit. %ictor #postolescu. #restul era plin de infractori de drept comun. oamenii fiind ameninţaţi cu înecul si asfixierea.

ca şi mine au fost mulţi. care si!a asumat răspunderea refacerii tării. #ici unde lucram nu puteam rezista decât cei ce întruneau o gamă de calităţi şi capacitatea de renunţare la sine 9rin natura serviciului. /reţu si *arcu. &upă un timp şeful meu. a c estorului +omulus )priş. &esigur. 4ineri cum eram. căzut lângă el *işcarea legionară. a avut multe obstacole si multe racile ce trebuiau extirpate din viata oamenilor. trebuiau corectaţi si aduşi la concepţia omului cinstit care să meargă pe drumul onoarei. eram de multe on în prea"ma colonelului 0ăvoianu.oria 73 . am devenit cunoscut si apreciat de toţi. fiica colonelului 0ăvoianu. &ându!mi seama că fiecare aveam un rol deosebit în sc imbarea unei părţi din ţara ruinată. am înţeles că avem un rol deosebit în sc imbarea moralităţii şi corectitudinii pentru ca societatea românească să renască în virtuţile ei strămoşeşti. la un teatru sau la un film. ca să nu supere pe nimeni. unii liniştiţi iar alţii mai dinamici. am cunoscut!o pe &aciana. erau fete frumoase si noi ne simţeam fericiţi în compania lor. mai mergeam la o cofetărie. un vec i legionar si un mare negustor. )priş. nu era uşor să sc imbăm peste noapte ceea ce s!a înrădăcinat în om începutul noilor reforme trebuia marcat prin fiece gest. Stângă. %enea destul de des prin prefectură însoţită de colega sa *i aela &an( tocmai terminaseră liceul. moderată. 2ae 4opliceanu. Impreună cu prietenii mei 1 . #m căutat să fiu plăcut corect şi iubit iar comportarea mea a fost fermă. oamenii. ?a nuntă au fost invitaţi membri ai guvernului în frunte cu d!nul comandant . #crivoi!2elu 'anda. 2eaţa Simeria. &ispariţia lui din rândurile noastre ne!a afectat pe toţi. a fi corect si disciplinat în tot ce îmi cerea bunacuviinţă si mai ales *işcarea. care a luptat la 'raşov pentru instaurarea Statului 2ational ?egionar. #ceeaşi părere de rău si pentru #ron %alenu. unii mai mult sau mai puţin dotaţi. In i'iune la nunt" #comodat noului serviciu. care mi!a dat misiunea de a o reprezenta. îmi comunică să mă pregătesc a merge în saloanele #rta unde trebuia să fiu cu colegii mei pentru pază. %ictor #postolescu. 2!am fost decât un simplu comisar de poliţie. ne ziceam$ ' II. ca bunele noastre intenţii să reflecte noul în toate sectoarele. 9aul 1rimalsc i şi mulţi alţii care între noi. ne! am împrietenit. -i. -ra nunta lui 4iti /ristescu. darnici unul imoral. d!nul. /u aceste gânduri am a"uns noi să reconstruim ce alţii au distrus. #veam datoria de a învăţa.accident de circulaţie a bunului si bravului nostru camarad -ugen 2egrelescu.

care este necunoscut. &!nul. &aciana era partenera lui /reţu. care nu putea fi decât *i aela. In ziua nunţii. spunând că ei sunt victimele executării unui ordin care le punea viaţa lor în "oc. &upă interogarea lor. d!nul. am trecut la "ocurile româneşti care ausc imbat total atmosfera sobră de salon şi prin învârtitele noastre ardeleneşti. am reflectat asupra destinului oamenilor. Foferul ne!a desc is uşa si ne!am urcat amândoi pe banc eta din spate. /omandant . #m avut ocazia să ascult din gura lor mărturisirile care îmi confirmau cu exactitate cele pe care le!am visat în coşmarul din înc isoarea Suceava. *!a îndrumat la locul meu din zona rezervată cuplurilor de poliţişti. #m rămas tulburat de frumuseţea şi toaleta ei. toată suflarea s!a trezit din monotonie.oria /osmovici a prezentat adevărul. spunea că ar fi fost fericită dacă era împuşcat pentru neexecutare de ordin. Intrasem într!o stare de euforie şi parcă pluteam în altă lume. # fost poate cea mai fastuoasă petrecere la care am luat parte. /reţu si &aciana erau în antura"ul nostru şi marii invitaţi erau aproape toţi veniţi. fi studiam cu repulsie pe aceşti asasini care şi!au recunoscut îngrozitoarele fapte. m!am prezentat si am primit aprobarea. -ra o nuntă legionară şi vedeam buna dispoziţie a celor de la ambasade. #lături de *i aela. Intr!o scurtă pauză. 2icadorilor si &ecemvirilor în faţa cabinetului de instrucţie pentru a li se lua interogatorii în vederea procesului. -ra un act al Oustiţiei care nu putea fi amânat. *arcu /reţu si cu d!nul. mă frecam la oc i şi nu!mi venea a crede că e partenera mea. -ram înduioşat de comportarea ei demnă cu care i!a uimit pe toţi cei din "ur. 2u puteam înţelege cum un monstru a putut să fie tatăl unei nevinovate copile. %iorel 4rifa. -i trebuiau depistaţi. si c iar generalul #ntonescu. care le aran"ează pe toate. fostă soţie de general. /um instrucţia de la 4ribunal era începută. #poi personalităţi de la ambasadele 1ermaniei. bătăile din palme şi picioare. &!nul. De vor&" cu a'a'inii C"!itanului &upă ce a fost facută revizuirea procesului /ăpitanului. 2icadorii şi &ecemvirii. arestaţi si condamnaţi. dar uneori presimţit de cei ce se iubesc între ei( aşa cum visul pe care l!am avut la Suceava mi!a arătat cu exactitate modul în care au fost ucisi /ăpitanul. In atmosfera încărcată. care avea cătuşe la mâini. neîntelegând cum &umnezeu.oria Sima era de"a în salon şi aştepta pe d!nul. i!am tratat omeneşte. fără a!i teroriza si brutaliza. era surprins de apariţia mea alături de *i aela. mai cu seamă când *arcu executa cu măiestrie strigăturile. . am avut misiunea ca. pe care o cunoştea. care ne ofereau zâmbete si gesturi de admiraţie. să! i aducem pe asasinii /ăpitanului. faţă în faţă cu dânsul. uneltele altor ucigaşi ce au fost stăpâni pe ţară. 9rin minte îmi treceau fel de fel de întrebări. soţia lui Sârbu a cerut voie să vorbească cu soţul ei. 75 . # fost un moment dramatic când auzeam mărturisirile de iertare adresate soţiei si fiicei sale. /e "ustificare.Sima. care au rămas până în zori. #şa s!a a"uns ca un număr mic de asasini să a"ungă a da socoteală de faptele lor. -ram în misiune în primul salon unde erau mirele si mireasa. dar trebuia să fac protocolul de a cere permisiunea mătuşii ei. alături de colonelul magistrat 0eciu si maiorul &inulescu care erau încadraţi între *arcu si /reţu. criminalii trebuiau să!şi ia pedeapsa$ de la cel din urmă slu"baş si până la miniştri. Incepând dansul cu *i aela. ce lipsă de demnitate au avut în apărarea lor aceşti ucigaşi. general #ntonescu. fiica unui moşier ea locuia la o mătuşă. preşedintele studenţilor creştini din +omânia. am sc imbat câteva cuvinte. se părea că zbor şi eram neîntrecut în valsurile urmărite de distinsele doamne. atât faţă de noi cât şi în faţa "udecătorului de instrucţie. decât să fie asasinul /ăpitanului. c estor )pris. # fost o seară de vis. #tunci am aflat că fata făcea parte din cetăţuia de fete a liceului pe care abia îl terminase. &omnul şi doamna general 9etrovicescu aveau o slăbiciune fată de noi şi în antura"ul vârstnicilor şi a camarazilor din salonul de sus. cu aripi la glezne. care credea în cel pe care tatăl ei 5!a ucis. Spaniei si alte personalităţi din cercuri financiare. care se lamentau ca nişte laşi. 9luteam într!o lume ireală -ram cam stângaci si emoţionat de privirile ce ne admirau tinereţea.aine aveam la mare ţinută. avocat . cu o strângere de mână. ?a intrare. cel ce a pus ştreangul la gâtul /ăpitanului. #m dansat!o şi pe &aciana şi pe mireasă. i!am predat sub paza altei ec ipe care i!a condus la Oilava. Ii priveam pe &inulescu si 0eciu. Italiei. fiica sa îl mustra. ne dezvăluie unele taine ale vieţii. /a oameni ai legii. c estor )priş mi!a spus că pot să fiu însoţit de o fată. maşina şefului m!a condus spre a o lua pe *i aela. In breaSul ce!l aveam la dispoziţie. *!a întrebat dacă îmi place misiunea încredinţată apoi. &upă toate legile lumii. am stat lângă plutonierul Sârbu. Imbrăcat într!un costum nou. #"unşi la tribunal. nici lăsat la discreţia timpului. eram în formă si bine dispus. eram atracţia invitaţilor. Sârbu mărturisea că!şi merită soarta. ne!am despărţit. 4ulburat de cele auzite din gura odioşilor asasini. *i se părea o prinţesă. pe lângă cei mai dârzi camarazi.

apoi a îngenunc iat sub icoana atârnată in dreptul patului său. &iscuţii si manevre de scoatere din cauză a multora dintre cei arestaţi pentru crime şi ordine date au fost făcute de vec ii politicieni. /reţu mi!a spus că el a tras în Sârbu si în 1avrilă *arinescu. In ţară mai trebuiau să fie arestaţi peste <== de călăi şi asasini însă. #probarea acestui gest a fost unanimă fiind apreciat ca "ustificat si drept. pe unul din paza legionară să!i înlesnească evadarea. 9rin aceasta este mare *işcarea ?egionară$ spiritul de "ertfă a predominat. &uşmanii noştri au făcut caz de aceasta. fiind descoperit. si!au făcut datoria în numele celor oprimaţi şi ucişi împlinind un act de "ustiţie. contra sumei de 5== === lei. %isul pe care 5!am avut în înc isoare a fost o realitate a vieţii noastre spirituale în care cred că suntem predestinaţi a suferi. #restarea tuturor asasinilor noştri din lagăre. /ei ce si!au luat această răspundere. toţi erau integraţi în programul criminal. &urerea celor ce au fost acolo nu o pot descrie. slu"bele preoţilor se urcau la cer. # fost şi el ţinut la stâlpul infamiei cu o pancarda la gât mii de oameni 5!au blamat aprobând exemplul dat ca să se sfârşească excroc ei iile . &epistat si anc etat a fost 76 trimis în fata "ustiţiei. #u urmat câteva zile de vie frământare. colecta bani în numele *işcării pe liste false de subscripţie. atâtea suferinţe cum puţine miscari europene aveau. -ram creştini. înc isori si de pe străzi era un act de "ustiţie. ?a descoprirea mormântului comun au participat legionari din toate unităţile muncitoreşti. S!a pornit de sus în "os căci atrocităţile au fost programate si diri"ate de însuşi guvernul ţării. #m rămas mut. /ei mari au dat ordin au diri"at şi au decis cine si când trebuie ucis. ca să fie un exemplu pentru toţi cei dispuşi la asemenea fapte. căutându!se eliberarea lor. se a"unse la conflicte în cadrul *inisterului de Interne unde cel mai înverşunat era colonelul +iosanu. #u fost descoperite liste în care fruntaşii legionari trebuiau să cadă în etape ca să se stârpească orice focar naţionalist 9rim ministrii. Suntem cei mai loviţi. *orţii noştri cereau pedepsirea lor. -u consider normal ca fiica să!şi a"ute tatăl. au comis arestări. mi! au fost mărturisite momentele lor de revoltă. In dimineaţa ce a urmat sângeroasei nopţi. funcţionari superiori ai politiei si siguranţei statului. a unei generaţii cum n!a cunoscut +omânia. dar si "andarmii cu agenţii care au fost ultimele instrumente ale atrocităţii comise. lucru pe care 5!am făcut şi noi . un grup de legionari cuprinşi de revoltă au intrat în Oilava si i!au pedepsit prin împuşcare pe cei EC de asasini pe care forţele antilegionare din ce în ce mai puternice şi mai bine văzute de #ntonescu intenţionau să!i elibereze. #restările au creat o atmosferă ostilă nouă în cercurile foştilor demnitari politici. 77 . 2e!am privit unul pe altul apoi ne!am îmbrăţişat şi. bătăi. în timp ce mii de lumânări aprinse în "ur de cei ce aşteptau cu sufletul la gură ca să vadă corpurile neînsufleţite ale celor aruncaţi unul peste altul. onoarea de a!ti pedepsi trădătorii ţi!o dă neamul şi pentru aceasta luptăm si murim #vem atâţia morţi. gravitatea faptelor impunea o măsură de izolare severă. alţii au fost aruncaţi de la eta" în libertatea de a se face anc ete după bunul plac. capul tuturor intrigilor insinuărilor şi defăimărilor. a fost pedepsit prin legarea la stâlpul infamiei. #u ars în cuptoare de vii pe unii legionari.Starea noastră sufletească nu o pot descrie. au aruncat cu noroi în toate ocaziile. 9ersonal am fost asalta cu dulcegării aproape zilnic ca să înduplec pe careva a!i aproba luarea de contact cu tatăl său. 2icadorii şi &ecemvirii au fost răzbunaţi. eram împotriva urii si a răzbunării. &ar revolta interioară a izbucnit peste limita raţiunii -i n!au fugit de răspunderea faţă de legile ţării şi aşteptau să fie "udecaţi. arşi cu vitriol. #şa că şi cazul Oilava a fost înc is. &escoperirea celor desfiguraţi de vitriol a cutremurat orice suflet. după multe tergiversări. generali. pe care n!o putem descifra nici înţelege. 9ăcatele noastre si greşelile. care vedea un real pericol în existenta *işcăm ?egionare si un prieten în :+SS. falsurile si abuzurile ?a 2H 2oiembrie trebuia să se facă reîn umarea osemintelor /ăpitanului 2icadorilor si &ecemvirilor ce se aflau în groapa comună de langă Oilava. &ar si la serviciul nostru de informaţii. dar faptele şi greşelile fostului ministru nu ne permiteau a ieşi din lege. 1eneralul #ntonescu era zilnic asaltat de intervenţii pentru punerea an libertate a principalilor vinovaţi Se vedea clar că forţe oculte lucra împotriva noastră 1eneralul 1abriel *armescu fost prefect al poliţiei /apitalei a reuşit să convingă. unde era c estor +omulus )pris.&ovada că există o comuniune cu lumea de dincolo de noi. generalul #ntonescu a renunţat la arestarea lor. /ei mici au executat ordinul şi unii. *agistraţii care au fost nemiloşi în pedepse au a"uns şi ei să dea socoteală. fără să facă măcar o aluzie la crimele comise de cei EC de asasini pedepsiţi ca să nu scape ! cum au scăpat cei din &ecembrie 56H6. si totuşi pedepsirea trebuia făcută de cineva. fără prea multe detalii. cei mai bat"ocoriţi în lupta pentru dreptate şi sfintele altare. a încercat prin multe intervenţii să se a"ungă la vorbitor din partea fiicei lui %ictor Iamandi fost ministru al "ustiţiei. /ăpitanul. sc ingiuiri si torturi. :n cetăţean îmbrăcat în cămaşă verde. studenţeşti şi răzleţi In zgomotul sinistru al ciocanelor pneumatice ce spărgeau stratul gros de beton. din proprie iniţiativă. şi de aici au pornit intrigile şi acţiunile de subminare a noastră. S!a dispus arestarea celor implicaţi direct în crime ca o măsură "ustificată. #cesta. aflu de la /reţu şi *arcu că au fost şi ei la Oilava ca să!5 răzbune pe /ăpitan. Fuvoaie de lacrimi pe obrazul tuturor exprimau o durere care era a unui neam întreg. dacă au fost.

a rămas surprins considerând acest fapt un abuz al c estorului Ilie Stângă. -ram prea mic ca să mă amestec. Ca. dar si din partea multora dintre noi. /e val de indignare a venit din partea duşmanilor noştri. d!nul. nu aveam nici timp ordonat pentru masă şi dormit. era transpirat şi agitat. a"utat de alţi > funcţionari superiori din Institutul 2aţional al /ooperaţiei. căutând să!5 liniştesc şi să!5 asigur că nu am vena sa mă răzbun. care consideram că a fost depăşită măsura. ingri"orarea faţă de toate cele ce vor urma. pe de o parte o uşurare pentru că autorul moral al uciderii /ăpitanului şi!a primit pedeapsa. /a să slăbesc tensiunea am discutat despre noile reforme ce vor fi introduse în noua viaţă a statului şi deşi nu fumam. /omandant . pentru ca elementele cele mai capabile să plece cu riscul de a face uz de arme ca să salveze viaţa celor doi. când a venit domnul /omandant . 9oliticienii se plângeau lui #ntonescu de nesiguranţa vieţii lor. /elor două dactilografe le asiguram lucrul prin rezolvarea cererilor si reclamatiilor #veam confruntări si deplasări pe teren. nelinişte şi agitaţie. mi!am amintit că mi!a fost confiscat costumul naţional.vorba despre 2icolae Iorga. un alt telefon anunţă că cei doi au fost împuşcaţi. dar nu era momentul ca să suportam consecinţele acestui fapt$ /omandantul 5!a numit @anar ic@. %azandu!5 tremurând.ul lor-a0. care a fost admonestat pe loc. si că autorul acestei acţiuni scelerate era inginerul 4raian 'oieru. tuna şi fulgera răstit la colonelul 0ăvoianu. carora li s!a oferit prile"ul de a ne califica după bunul lor plac. *adgearu.ad-earu 2u pot să trec cu uşurinţă peste cel mai discutat şi mai controversat eveniment produs în urma celor întâmplate după pedepsirea celor EC de asasini în înc isoarea Oilava. S!a dat ordin ca toate maşinile să fie controlate. 9rin grefierul care era cu oc ii pe mine. în plus urmam nişte cursuri de pregătire profesională.oria Sima.au fost plătite cu suferinţe şi mii şi mii de morţi.oria Sima cu d!nul. Serviabili. ca să!5 liniştesc. general 9etrovicescu a trimis două maşini la dispoziţia 9refecturii poliţiei. nu!si lua oc ii de la mine când făceam vreo mişcare. am căutat să!5 liniştesc în toată lamentarea lui. &!nul colonelul 0ăvoianu a fost destituit din postul de prefect al poliţiei /apitalei si în locul său a fost numit d!nul. în lagăre şi înc isori. %ictor 'iris au plecat în acest scop. să ucidă fără sentinţă pe străzi. #rgentoianu si 1 . 4oţi au bănuit ceea ce prin minte nici nu!mi trecea. 9e săli auzeam agitaţie. &eşi 5!am asigurat ca nu am nici un gând ascuns. &ar după alte două ore. # fost pus in miscare tot tribunalul ca să caute la ar ivă. *!a condus prim grefierul Slăvescu la maiorul 'ăcanu pe care!5 vedeam extrem de emoţionat dar mai ales stăpânit de frică. văzându!i. ?!arn servit cu o cafea şi. dar am fost imediat recunoscut de grefierii şi de unii magistraţi de la procesul din 567H. ci pentru recuperarea costumului meu naţional. printre care şi trageri. &!nul. toţi au sărit să mă a"ute si am cerut să fiu dus la maiorul 'ăcanu. -lita neamului nostru a fost decimată sub domnia unui rege imoral care s!a folosit de 9atriar ul ţării pentru ca. am reuşit să!5 calmez. i!am zis$ !&omnule maior. #cest fapt trebuie să!5 vadă toţi istoricii si intelectualii ţării ca să se corecteze nedreptatea făcută împotriva celei mai curate si sbuciumate generaţii de intelectuali români. îmbrăcat într!o aină nouă de piele. +espectuos. în prefectură s!au reorganizat serviciile. &imineaţa. :n telefon primit de la 9reşedinţia /onsiliului de miniştri a pus în alertă toată poliţia. a cărui vină este strigătoare la cer. cu o ârtie înmâna. împreună cu mişeii vânduţi forţelor străine. +adu *ironovici. prin telefon. dei sunt ofiter de politie cu drept port!arma. #m intrat înăuntru. #m aflat mai târziu că c estorul Ilie Stângă a ridicat pe foştii miniştri 1 elmegeanu.it" la %i&iu In urma ultimelor evenimente. am a"uns pe străzile oraşului meu natal ca să!mi rezolv nişte probleme. ?a serviciul de informaţii eram asaltaţi de miile de reclamaţii ale cetăţenilor. ) stare tensionată de spirit domnea între noi. *!am apropiat si am sc imbat câteva cuvinte care 5!au liniştit. în atmosfera plină de neîncredere. iar pe de alta. cruce şi ţară. 4otuşi. 5!am salutat. pe cei ce luptau pentru dreptate. +ămas cu un UmagistratU in birou. asupra mea nu am nimic. am aprins o ţigară oferită de grefier. S!a produs panică în rândurile acestor oameni care credeau că am venit să mă răzbun pe maiorul 9etre 'ăcanu care m!a insultat şi agresat. *!am adresat unui grefier căruia i!am expus motivul prezenţei mele la tribunal. precum si despre împuşcarea lui %irgil *adgearu. Impuşcarea lui Iorga şi *adgearu a dezlânţuit mânia duşmanilor . &e la *inisterul de Interne. uşile se desc ideau si se înc ideau din curiozitate. . m!am învoit pentru două zile să plec la Sibiu. #m sesizat însă că se crease de"a o prăpastie între noi si general care. la începutul lunii &ecembrie. In vi. am fost martorul unor discuţii pe care /omandantul le purta cu toţi. cdt. /uriosul magistrat tacea. #m fost asaltat de prieteni si cunoscut si nu ştiam cum să mă descurc ca să nu întârzii de la serviciu. %inovăţia profesorului nu putea fi pusă la îndoială. trebuia să pornim spre 9loieşti cu toate mi"loacele de transport pentru a împiedica suprimarea lui 2icolar lorga si lui %. -ram veşnic ocupat. In dreptul 4ribunalului *ilitar. 4ătărăscu pentru a!i prote"a de vreun fanatic aducându!i la 9refectură.

în cele mai multe cazuri. şi fugiseră în aventură de la părinţi. ?a anc eta pe care am intreprins!o. /ele întâmplate la Oilava. am să!i bat la fund dacă nu se liniştesc@. in vârstă de H= de ani. nu vedeam decât intrigi care să ne împingă în conflicte cu oamenii de bine ai societăţii. . obosit si scârbit de cele văzute.. prin cele ce singur le exprima în urma unor pretinse nereguli si abuzuri şoptite la urec e de către linguşitori şi elemente ce ne urau de moarte. îndrăznesc să spun că toate cele rele ce s!au spus si s!au scris despre noi nu sunt decât minciuni. Intre acestea. ca este o escroacă ce pretinde parte din locuinţă şi bunuri ale onorabilului colonel. denigrări si insinuări. mi!am dat seama că reclamanta exagerează. dându!se ia "afuri. Ii cerea totodată din locuinţă o cameră ca să nu mai locuiască la subsol. îşi găseau refugiul în orgiile ce se ţineau în cele mai rafinate plăceri. la sc imbări de regimuri. +eclamaţiile făcute de servitoare. &omnul /omandant . respectând linia legionară..1refierul Slăvescu radia de bucurie. se aduce dosarul meu cu toate procesele verbale. 9rovocările în diferite forme nu aveau alt scop decât a ne compromite. destul de restrânsă. /e am văzut acolo a fost desfrâul. #stfel. au fost aruncate în oc ii opiniei publice. ?a restabilirea veridicităţii reclamaţiilor se dovedeau E=!>=Q tendenţioase. &racul a văzut amorez la optzeci de ani.. &atoria îmi cerea să!mi exercit meseria. In cartierul acesta al lumii interlope. ucenici şi oameni obscuri ne dovedeau că aceştia erau diri"aţi din umbră.. 9recizand acesta nu acuz un caz izolat. &upă mai bine de o lună. si de aici conflictul a luat proporţii. reclamanta să fie satisfăcută. #stfel se citeşte că costumul naţional a fost distrus prin ardere conform otărârii 4ribunalului. 9olitia pe fază. #şa am înţeles să mă răzbun. am plecat într!o razie în cartierul /rucea de 9iatră. conducându!mă până în stradă. am întins mâna maiorului 'ăcanu si celorlalţi. /ă ne ura #ntonescu s!a putut afla din primele săptămâni ale guvernării. #cest fapta nemulţumit!o şi. s!a creat panică în rândurile politicienilor. -ram doar de câteva luni la guvernare si ştiam că oc ii lumii sunt pe noi. văzându!se descoperiţi de fapte ilegale. &acă au fost cazuri în care poliţia trebuia să intervină în spiritul legii. certate cu legea. ?a politie trăiam cu toţii în cea mai perfectă disciplină. oameni de toate vârstele. &upă ce am vorbit cu colonelul i!am respins printr!o adresă cererea ca nefondată şi absurdă. &ar acesta este un adevăr peste care istoricii trec.oria Sima i!a reproşat începând de la H 2oiembrie tentativa de subordonare a *işcării si prin marginalizarea ei. terorist si violent *işcării. reclamanta vine cu memoriul care avea rezolutia generalului$ @Se aprobă. 4oţi aşteptau să facem minuni în situaţia de dezastru în care am @preluat@ tara. #m discutat cu ele. -ram controlati de şefii care nu permiteau abateri. ci ca să se ştie că educaţia pe care am fost axaţi este Acte de diver'iune &upă ultimele evenimente ce s!au produs. se coborau din luxoase limuzine.. abuzuri şi crime. prin colonelul +ioşanu. să învăţ să cunosc si să fiu la înălţimea misiunii încredinţate... a facut un memoriu printr!un avocat tot atât de interesat de un venit in plus care se afla c iar in vecini. Subminarea *işcării se făcea din toate părţile. cu brigada "udiciară. prin elementele anar ice. *emoriul a a"uns la generalul #ntonescu care i!a acordat o audienta. am a"uns în pat. mi!am reluat activitatea lucrând uneori şi la alte servicii. #şa am înţeles samă comport cu un zelos slu"itor al ex!regelui /arol. fanaticii. Iată câteva expresii$ @Să se termine cu anar ia asta. semnat general #ntonescu@.. . -ste ştiut că în situaţii tulburi. au fost găsite fară condicută. apare la suprafaţă cu acte si manifestări uliganice. depistate exploatând pe inconştienţi şi oameni certaţi cu morala şi legea. mâini comuniste au fost 80 81 . în atmosfera de destindere.orţe oculte din umbră.oria Sima s!a opus. dacă aceasta se poate numi răzbunare. s!au dedat la provocări. &ar /omandantul . ) vedeam cu oc ii mei de poliţist. *i!am cerut scuzepentru minora mea intervenţie si.. parcă admirând gestul meu. #m avut un caz spre cercetare şi rezolvare.iind în centrul /apitalei toate cele ce se întâmplau în 'ucureşti îmi erau cunoscute( ca un supravieţuitor al acelor vremi. generalizat de adversarii necinstiti ai nostri. #u fost si alte manifestări pe care le!au îndurat %ictor 'iriş şi alţi funcţionari superiori din 9reşedinţia /onsiliului de *iniştri. Intors la 'ucureşti. periferia. au strigat în gura mare că 9oliţia legionară a terorizat si a abuzat. lumea interlopă si ruşinea societăţii. care mă priveau cu simpatie. trei fete au terminat liceul. cei în cauză. In cele câteva luni de activitate eram în contact cu toate aspectele vieţii. &eşi c iar persoana învinuită a fost rău intenţionată şi provocatoare. bogaţi si săraci. căutând a insinua un accent anar ic. #vea deseori ieşiri necontrolate zicând$ @descreieraţii ăştia. a fost reclamat de servitoarea sa că nu i!a plătit salariul pe şase luni şi că este un viciat sexual care îi pretindea perversiuni. comuniştii. #m arestat trei infractori de drept comun şi un criminal căutat de peste sase luni. încercând să le îndrum spre drumul curat al vieţii. dar erau complet viciate. &upă o aşteptare de 2< de minute. %eleităţile de conducător ale lui #ntonescu îl împingeau să pună *işcarea sub conducerea sa. dar şi milionari. de la centru la periferie. )pt fete vesele ce se ofereau direct. am să!i strivesc dacă nu mi se supun@. din indemnul cuiva. In sfera mea de a ctivitate. :n colonel din cartierul 4ei. precum şi cazul Iorga! *adgearu. ?a orele trei din noapte.

9oliticienii lucrau prin dos la subminarea noastră. îl împingeau pe general la măsuri arbitrare. mâncăm ce aveam fiecare. că din punct de vedere politic suntem principala forţă din ţară ce nu poate fi ignorată sau manipulată. #cest fapt a dus la reacţii din partea noastră. . dar nici să apară suspiciuni. In ziua de 2= Ianuarie. #şa a fost predat armatei germane. ulterior s!a aflat că a fost intervenţia colonelului +ioşanu. &upă constatările făcute la fata locului. generalul ne!a adus in"urii. au defăimat cu "osnicie această bună si creştinească acţiune. /u a"utorul oamenilor şi unui ofiţer german. să nu se facă sustrageri. #ceastă namilă de om. comunişti. #ceastă îndrăzneaţă faptă are un substrat adânc. probabil aşteptau de la noi mâna care să!i ridice din nevoi. Se vedea că o conciliere nu mai puteaGavea loc. cu 9ană si *alcasian. oc ii rău voitorilor. de 82 83 . In lupta dusă cu el. gras cu muşc i de atlet. #ceste realităţi nu le ştiu decât puţini oameni. 9oliţia /apitalei nu a arestat nici un evreu. oţi. In /apitală erau colportate fel de fel de insinuări ce aveau rolul de a crea opinii de rezistenţă contra noastră si a Statului 2aţional legionar. #m colindat zburând spre casele părinţilor noştri cu gândul că la anul ce vine vom avea un alt /răciun. elevii. al cărui agent era. prin intrigi diri"ate din ?ondra. şanta". cu o suită de comisari şefi i!au făcut perc eziţie şi au găsit două paşapoarte. 9ană a reuşit să!i pună cătuşele la mână dreaptă. 2!au scăpat de aceste măsuri de epurare c iar unii dintre noi. dar si a altor fruntaşi legionari. morfmomani si în câteva cazuri. / estorul Stângă. acest atentat a fost pus la cale de +ioşanu prin Inteligence!Service. era imun la toate încercările comisarilor cu experienţă care au recurs la unele metode brutale de a!l facă să vorbească. împreună cu camarazii mei ce veneau din misiuni de serviciu. mulţi descoperiţi că făceau un "oc dublu. Setea lui de putere absolută. îmbrăcăminte si bani. /u această ocazie am putut să văd adevărata stare de lucruri. am a"uns la sursele pe care le avea. -a a dezlănţuit din nou mânia generalului #ntonescu. 4ot dispozitivul de siguranţă a fost pus în mişcare. &upă venirea generalului #ntonescu de la . după un pasaport şi Sarantopulos. a"utaţi de alţi cetăţeni. #flăm că se numeşte Sarantos. # declarat că nu va vorbi decât în faţa unor ofiţeri din armata română. Intr!o oarecare măsură ne dădeam seama că aveam mulţi duşmani care sunt gata să sară pe noi. desigur. Soţia /ăpitanului cu prinţesa /atargi au mers din casă în casă urmate de camioanele care aveau simbolicul a"utor. mă aflam în faţa otelului #mbasador. mizeria era izbitoare şi bucuria celor săraci se vedea pe feţele lor înlăcrimate. 2u pentru că au săvârşit vreo abatere. în acel cartier. #veam duşmani destui între cozile de topor. ziarişti şi &on Ouani tot ce poate fi mai "osnic si murdar. In a"unul /răciunului. 9e firul acesta s!a a"uns la nivele mai inalte pe care siguranţa statului le cunoştea mai în amănunt.aiorul Dorin#m sărbătorit anul nou împreună cu camarazii. care asistam. ?a anc eta care a urmat au existat multe dificultăţi în stabilirea identităţii. *ai târziu. l!am imobilizat pe atentatorul maiorului &oring. excroci. după celălalt. In noaptea aceea de /răciun în dormitorul de la eta"ul E. prin presă si pe la colţuri de stradă. &ouă focuri de revolver ne! au făcut să intrăm cu pistoalele în mână în olul unde. &in rândurile vec ilor comisari şi agenţi au fost daţi afară din serviciu pentru luare de mită.itler. :n telefon primit de la *inisterul de Interne ne!a anunţat să!5 predăm armatei spre anc etare. atacând direct *işcarea. /ei arestaţi au fost răufăcători. 4oate cartierele au primit ec ipe de distribuire şi tot ce a fost dat a mulţumit mulţi nevoiaşi. S!au coalizat şi. am asistat la distribuirea a"utoarelor în cartierul &ămăroaia. G -ra învinuit *inistrul de Interne că nu a fost capabil de a feri armata germana de agresiuni şi manifestări ostile. #lţii au plecat. se a"utau familiile cu alimente. S!a infiintat #"utorul legionar. *anifestaţiile ce au urmat au avut în intenţie ca #ntonescu să fie atenţionat că *işcarea nu poate fi ancorată la c eremul nimănui. am zis că!i fac ir. :nii dintre aceştia. *ai mult. să creadă aceste adevărate mărturisiri ca să tragă concluzii. l!am îng esuit în maşina celor doi camarazi si împreună am plecat la 9refectura /apitalei. 2ici nu aveam de ce. #m avut informaţii din partea unor oameni care ne ţineau la curent cu zvonurile şi bancurile ce circulau printre bulevardieri. în 5C Ianuarie 56C5. comisari la poliţia socială. mai ales marmeladă. #cestea ca să menţinem climatul de cinste şi prestigiu al autorităţii noastre. %iperele si năpârcile au scos capetele.cinstea si onoarea. relaţiile cu *işcarea au fost vădit ostile. &upă părerea mea personală. deoarece acesta refuza să vorbeasca. #m avut ocazia să cercetez un individ care isi făcuse câştig prin difuzarea de ştiri false la adresa statului si a masurilor ce se luau de guvern. /ine se consideră cinstit sufleteşte. criminali. 9rin mărturisirile sale. neputând rezista muncii de poliţist care nu era deloc uşoară. 2oi. #cest individ ne!a devenit informator si ca el au fost depistati mulţi. Se şoptea prin cafenele de către foştii politicieni. # mai venit o altă maşină cu ofiţeri SS. abuz si pentru un trecut dubios. #ccentul de cinste era imprimat de oamenii care au fost puşi să păstreze a"utoarele. ne!au devenit duşmani. ci pentru că prin comportarea lor nu puteau fi oameni ai disciplinei şi legii. viitori poliţişti.

oria Sima. există un tripou unde se întâlnesc mai multe persoane ce par a fi foste mari personalităţi. #m găsit un drapel tricolor pe o parte şi bleu ciel pe alta. ca să fim denigraţi prin cele mai odioase înscenări. mândria şi ambiţia 5!au caracterizat şi 5!au împins la sper"ur. dar nu agresive. le!am apărat. d!nul #lexandru 1 ica. #ceasta după ce armata a ieşit din cazărmi ocupând poziţii de izolare.iind consemnaţi în 9refectură. Spre surprinderea noastră. ?egatura cu sediul din str. cele mai importante ministere erau conduse de noi şi puteam face ce vrem. #stfel. în 2C Ianuarie 56C5. directorul general al Siguranţei statului şi mai mulţi procurori. descoperim sediul unei lo"i francmasonice. care îi alimentau orgoliul. Sadoveanu. *ase de oameni au blocat centrul /apitalei. este cunoscut. *ulţimea scanda încontinu @#ntonescu. fără să existe nici un caz turbulent. se făceau şi deplasări în marş. &escoperirea i!a iritat pe generalul #ntonescu si pe toţi adversarii noştri care se vedeau descoperiţi. 1randioase manifestaţii pentru înlăturarea clicii lui +ioşanu se ţineau lanţ. In mâinile noastre a fost ţara întreagă. /âmpineanu nr. dar nici prin gând nu ne!a trecut a recurge la miselii. / estorul Ilie Stângă cu o ec ipă de ofiţeri de poliţie legionari. )rgoliul. un fapt deosebit îl scoase din minţi pe general. l!a făcut după discuţiile cu . apoi nesfârşitele aclamaţii @. în fruntea cărora %iorel 4rifa. iar până la liniştirea situaţiei fabricile de pâine ne!au aprovizionat. cu militari şi prin aceasta s!a voit scoaterea noastră din viaţa publică a statului. II. nu aveam decât pistolete de buzunar. . până noaptea târziu. Se cânta. a fost demis din funcţie în mod abuziv de #ntonescu. #m fost somaţi să părăsim instituţiile printr!o simplă dispoziţie ce nu era legală. în cartea de aur figurau numeroşi oameni politici în frunte cu fostul rege /arol. mi!a H< Re&eliunea antone'cian" &upă asasinarea maiorului &oring am fost consemnaţi în prefectură. .oria Sima a informat /omandamentul german iar domnul ambasador . a fost nevoie de curieri. pe şorţuri şi pe glugi. împreună cu c estorul +omulus )pnş. când. #şa a făcut!o din prima zi a retragerii legionare. . dar mai ales la miselia înscenării rebeliunii cu toate cele ce le!a scris în Pe marginea prăpastiei. s!au impus unele restricţii.ranasovici. #rgentoianu. ţinea discursuri fulminante. ni se impunea sa ne ocupam de identificarea celor cazuti si de soarta celor raniti. /onducătorul acestei lo"i era Oean 9angal. 1utenberg fiind intrerupta. mişeleşte. 9e partea bleu ciel a drapelului era scris acelaşi conţinut în limba ebraică. &omnul /omandant . am scos tot ce am găsit acolo. 9refecţii din ţară au 84 . Se cerea pastrarea calmului. a început să fiarbă toată /apitala.orţându!le am intrat.itler să treacă peste morminte si "urăminte. cei din '. #stfel manifestaţiile au devenit mai tumultoase. cusut cu fir de aur$ lo"a francmasonică 'erzarot 'Gnei 'rit !2eV WorS. In sc imb "andarmii pedeştri au ocupat poziţii în blocurile din "urul 9refecturii. cu noi. :nii ne!am fotografiat cu şorturi si glugi. filiala +omânia. ?a cererea d!lui. Steaua în sase colţuri era imprimată pe drapel. fost înlocuit. /omandant . suit pe statuia lui *i ai %iteazul. a dat ordin să se tragă în plin asupra coloanelor de legionari si a populaţiei civile neînarmate. Se scanda @#ntonescu3@. &upă părerea unora s!a a"uns la concluzia ca se ducea o activitate nesting erită. ) informaţie venită de la un binevoitor ne!a făcut cunoscut că în str.suprem conducător. 2u3 &e aceea. Iamandi. /u aceste puşti ruginite şi fara cartuşe ne!au găsit tragicele evenimente despre care s!au scris tone de ârtie. 9uteam noi parasi instituţiile în care am fost investiţi să lucrăm. #ntonescu3@ ?a ora 2C eram în fata :niversităţii. dar ruginite. &omnul 1 ica a dispus confiscarea tuturor obiectelor găsite şi trimiterea lor la Siguranţă. . :n camarad a găsit două arme de vânătoare fără cartuşe. ne!a lovit primul. /el în care am crezut ca ne va fi alături în redresarea ţării.aptul că era încon"urat de fosilele sinistrei guvernări carliste. 2e!ar fi fost atât de uşor să! 5 înlăturăm fără cea mai mică agresiune pe #ntonescu.oria Sima3@. . la locul indicat am găsit uşile înc ise. -ditiile speciale apareau din ora in ora. &upă asasinarea maiorului &oring. #m găsit 2< de şorţuri colorate din mătase şi tot atâtea glugi în diferite culori ce se puneau pe cap la ceremonii. dar i se contestă slăbiciunea de a ţine în "urul său oameni cu influente nefaste cum ar fi +ioşanu şi %eturia 1oga. De'co!erirea lo9ii (ranc a'onice /u câteva zile înainte de izbucnirea conflictului. 2u!i contestă nimeni calităţile de militar. cu doi comisari şefi din fosta poliţie. 9rimii morţi au fost tineri si prin aceasta generalul s!a înscris în galeria călăilor nostri. #şa s!a a"uns în dimineaţa zilei de 25 Ianuarie. ministrul legionar de interne. unde domnea spiritul de ordine. nu exista nici o armă grea în 9refectură.abricius n!a fost deloc încântat. 9rin telefon am aflat că armata a tras la ordinul dat de #ntonescu. 9uteam noi face împotriva noastră rebeliunea.oria Sima. #u fost c emaţi d!nul. 2oi poliţiştii. sa nu se raspunda la nici o provocare. &omnul general 9etrovicescu. cereau sc imbarea lui +ioşanu care era mason şi agent al englezilor. :imiţi si curioşi. Studenţii. 5<. ordine si disciplina. prefect +adu *ironovici.

unde era reclama pastei de dinţi )dol. :n medic mi!a dat un tampon de vata si am făcut un tur privind cadavrele cu frică. In felul acesta am capitulat în faţa trădării. rafale de mitralieră se trăgeau spre a!i intimida pe bucurestenii ce se îndreptau spre 9alatul regal. /ele aproape >= de cadavre mutilate. &oi oameni erau căzuţi si cereau a"utor( împreună cu un gardian. deşi un glonte mi!a găurit pulpana paltonului. i!am scos de sub foc. /ei de acolo erau asediaţi încă din 25 dimineaţa. erau prevestitoare căderii noastre. doi erau oţi ce!au "efuit un magazin al unui evreu din calea &udesti. urii şi mişeliei. #colo i!am predat altor camarazi si i!am trimis la căminul studenţilor medicinişti. -ra un adevărat #lcazar. un glonte a ricoşat lovind maşina de scris.. :nul avea o rană de glonte în picior iar celălalt. care prin uneltire şi forţă. ?!am lăsat pe comisarul şef să înc eie procesul verbal cu toate formele si evidenţele pentru care am venit. fiind centrul comandamentului. In faţa noastră. In cabinetul unde d!nul. aducea comunicatul /omandamentului ?egionar semnat de /omandantul . ne!a condus în morgă. In dimineaţa zilei de 27 Ianuarie 56C5 la orele <. #colo era instalată o puşcă mitralieră care trăgea direct în blocurile noastre.ox. #supra /orpului 1ardienilor publici. &in cabinetul său. #m dat un nou examen din care &umnezeu mi!a a"utat să scap.venit greaua sarcină de a mă deplasa cu o ec ipă de comisari la institutul medico!legal. #m coborât în ordine prin faţa ofiţerilor germani.7=. #m primit misiunea de a duce un plic la sediul din str. pe care le aveam în buzunare. crime etc.oria Sima prin care se comunică încetarea oricărei rezistenţe şi părăsirea imediată a 9refecturii 9oliţiei. ce veneau pe diferite căi. *edicul care ne însoţea mi!a explicat că. 2ici un glonte nu s!a tras din #lcazarul pe care l!am apărat. prefect +adu *ironovici discuta cu o parte din conducerea legionară mă aflam si eu. din ordinul lui #ntonescu s!a tras cu tunul. &intre aceştia. am decis să!l ducem la sediu. un student. -ram în această cladire tineri din toate colturile tarii. /irculaţia între birouri o făceam aplecaţi pe sub pervazul geamurilor. în cea de!a treia zi. eram acum înlăturaţi de acest ambiţios şi vanitos general. un grup de trei persoane fotografia cadavrele. &in când în când. am a"uns la sediu si am predat biletul direct d!lui. %eştile. din partea comandamentului misiunii germane. mi!au făcut o imagine de dezgust. înşirate pe "os. /u toate acestea. *ulţimea adunată paşnic a blocat străzile. ne!au înlăturat de la putere ca să fim din nou umiliţi şi batat"ocoriţi. Ieşirile din 9refectură erau ţinta puşcaşilor "andarmi( făcându!mi cruce. /omandant 2icolae 9etrascu. dormitând pe un fotoliu. ?!am întrebat pe medicul legist cine sunt si mi!a răspuns că sunt ziarişti. răpus de oboseală. *edicul legist. nu am ieşit învinşi. /uraţi si plini de elan. /ei doi au recurs la arme de foc si astfel au căzut în luptă cu agenţii de ordine. 4ranspirat. pe usa de metal care era desc isa. în afară de aceşti 5E morţi. frică si scârbă. /eilalţi 5C erau tineri legionari aduşi dintre cei ce manifestau în fata telefoanelor. am fost asediaţi. răniţi cu pâine si marmeladă. dezamăgirea si teama de necunoscutul ce!l aducea această mârşavă lovitură de stat. atacul armat era generalizat. 2!am dat importantă că în discuţiile ce au urmat am aflat că numai 5E cadavre provin în urma evenimentelor. Stelian Stanicei. rezistam cu câteva puşti ruginite în faţa blindatelor germane ce se apropiau pe /alea %ictoriei. :n civil îmi spuse că "andarmi deg izaţi în aine de piele si cisme cazone ocupau poziţii pe acoperişurile blocurilor. /ele văzute ne!au înfiorat. ?a 9refectură "andarmii pedestri au ocupat clădirile mari. 9rin misiunea ce o aveam. primind o altă misivă ce trebuia s!o duc la 9refectură. domnul prefect +adu *ironovici ne comunică gravitatea situaţiei în care ne aflam. d!nul. am traversat b!dul. ?uati pe sus. /omisarul!sef mi!a spus că unul este ziaristul 'runea . însoţit de un grup de legionari şi trei ofiţeri superiori germani. 9rin telefon am aflat că peste tot se trăgea intens$ morţi si răniţi din rândurile legionarilor si populaţiei. cerea demiterea din guvern a lui +ioşanu. /âteva gloanţe s!au oprit în perete. ?a întoarcere am fost întâmpinat de focurile unei mitraliere.87 86 . cu o bară lungă de fier găsită într!o curte. o rană la umărul drept. In saritura in saritura. 9resa şi radioul întreţineau moralul mulţimii care în ordine. &ar2ae 4opliceanu şi /reţu mă trezesc si mă duc în diroul d!lui. &in salt în salt. 2icolae 9ătraşcu. -lisabeta până la intrândul spre scarle platoului ce ducea la intrarea in cladire. Secretarul 1eneral al *işcării. doi erau cu cămăşile verzi pe ei. 1utenberg. *anifestatiile continuau. mă strângeau de gât să mă sugrume. in cursa căreia am căzut. am ţâşnit fulgerător prin curtea care ducea spre /alea %ictoriei. /u greutate am reusit sa intru in 9refectura sub o rafala de arme automate. 4răiam un coşmar şi mâini uriaşe. restul erau proveniţi din diverse motive$ accidente. :ltimele ştiri anunţau că armata generalului &ragalina a plecat din 9loieşti în a"utorul nostru. cei din 9refectura /apitalei. asa cum mişeii au căutat să ne prezinte lumii. 9e fetele tuturor vedeam îngri"orarea. aruncând la picioarele lor cate un *auser sau 'ereta. cu nişte degete enorme. mă regăsesc în forfota aceea unde se aştepta soarta noastră si a ?egiunii. ?e!am văzut toate acestea în acele zile sângeroase de 25 si 22 Ianuarie. aflând scopul misiunii noastre. a"utat de nişte trecători. căci focarul rezistenţei noastre era în "urul 9reşedinţiei /onsiliului de miniştri. Si noi.

&e ce l!aţi tolerat în toate nebuniile lui când voi aveaţi puterea în mână şi aţi avut generali de înaltă talie ca să!5 înlocuiţi. omul mi!a spus că nu!i lipseşte nimic. 2icolae *arinescu. a fost o furie dezlănţuită de nişte inşi puşi anume să distrugă. %oiam să vedem punctele fierbinţi ale celor trei zile de agitaţie. &iscutând cu el. ulit si blamat. am plecat prin oraş să vedem 'ucurestiul după cele ce s!au întâmplat. care. nedreptatea si ura. comandantul 'atalionului 2 #dministrativ. numai ei puteau să facă ce vedeţi. prezentând care mai de care ştiri senzaţionale. cineva are interese ca să existe aceste stări de lucruri. îmbrăcat în cămaşă verde. #ceste fapte au fost diri"ate si nu am nici un dubiu că o cospiraţie a pus la cale totul. ne!am oprit în faţa unor magazine devastate$ proprietarul. -i nu sunt în stare de a face asemenea lucruri. aflând că din . este instigatorul3. H6 . au spart vitrinele cu nişte bâte fără a se deda la furturi. un evreu cu părul ciufulit. îmi arată un grup de reporteri si!mi zise$ ! Xştia sunt uneltele care deformează adevărul si realitatea. In după amiaza de 2C Ianuarie. zicea cu glas mânios un căruţaş. ) femeie îmi spuse$ ! Diganii. ţiganii. 4oate sunt minciuni ale "idanilor. !2oi. noi. "efuite parţial si total erau dovada unei odioase înscenări. ca si legionarii. :n căruţaş ne spunea că în 22 Ianuarie a văzut o maşină cu indivizi care.. gloanţele din zidurile clădirilor spuneau că armata a fost nemiloasă cu cei ce nu predaseră clădirea care le!a fost legal încredinţată. ne spunea că la #bator au fost găsiţi atârnaţi în cârlige mai mulţi evrei. se vedeau urme de sânge pe asfalt( mame cu lumânări aprinse stăteau îngenunc eate pe trotuarul cald încă de sângele vărsat. în faţa sediului corpului de gardieni era o altă tanc etă arsă. blestema pe cei ce au tras. 'ietul om. %oci răzleţe îl acuzau pe #ntonescu. ăştia se întrec între ei. &e la oameni am aflat că pe /alea &udesti si %ăcăreşti au fost "efuite magazine si au fost ucişi evrei. !#m fost cinstiţi şi nu puteam recurge la miselie aşa cum a făcut! o el. am aflat că au fost indivizi ce instigau la furt si devastare pe cei nevoiaşi. care fuseseră prădate. încerca să aran"eze în rafturi marfa dintr!un morman de obiecte peste care a trecut uraganul. suntem calul de bătaie al unor interese oculte. #şa era scris şi într!o ediţie specială pe care mi!a dat!o un alt cetăţean. a "urat fidelitate legionarilor. poţi să crezi că au făcut de capul lor. înţelegând situaţia. tânguiri si blesteme. mi!a spus$ ! 9oţi să ştii. Intrebat. #m întrebat în dreapta si în stânga cine au fost răufăcătorii. 'ocete. l!am întrebat pe alt evreu. *agazine sparte. #celaşi lucru l!am dedus si din spusele altor proprietari. am încercat să vă prezint adevărul din sfera activităţii mele ca să trageţi concluzii. !#ici m!am născut. -u îi ştiu. #m văzut doi morţi. Du!a lovitura de 'tat &upă ce am plecat din 9refectură. #colo am putut vedea ce este în stare să facă periferia cu elementele ei certate cu legea. &ar ceea ce pot afirma cu certitudine este tot ce oc ii mei au putut să vadă. însoţit de dânsul. înaintând încet cu trăsura. 9oţi să ştii. minciuna. # învins atunci infamia.erentari au venit ţigani cu maşinile si au încărcat cât puteau din magazinele devastate. :n alt cetăţean. "afuri şi agresiuni. umpleau strada de o cutremurătoare "ale. 9rin faţa telefoanelor. *!am împăcat bine cu toată lumea. col. spunându!le că numai "idanii sunt de vină de tot ce se întâmplă în tară. #m întrebat un evreu$ ! /ine crezi dumneata că a făcut toate acestea. ) mamă cu fotografia băiatului de 5< ani. aici am trăit ca să a"ung prin muncă să am o gospodărie a mea. domnule. grupuri comentau odioasele crime pe care le!a comis spre cucerirea loviturii de stat. /ineva. uneltirea. &acă s! au întâmplat toate acestea. #ltul spunea că nimic nu e adevărat. &e la un zarzavagiu. /um de v!aţi dat pe mâna lui. /a unul care am fost o mică rotiţă în acel aparat de stat. în goană. stătea anume să!i impresioneze pe bucuresteni de ce sunt în stare legionarii. intervenind în discuţii. &oar ei erau la putere.fiecare am vrut să ne formăm si să imprimau o nouă ţinută in aplicarea legilor ţării. cu trăsura batalionului. mamă. în armată. o rudă a mamei. #ici s!a tras cu tunul. 2u legionarii sunt de vină. îi cunosc. )rdinea se restabilea încet. ! -i. în faţa 9refecturii o tanc etă arsă cu turela spre cabinetul prefectului. care nu îi iubeşte pe legionari. fără să văd urme de lovire pe corpul si faţa lor. oamenii se îngrămădeau după ediţiile speciale care de"a scuipau cu venin asupra noastră. ! &ar cum explici dumneata toate acestea. spre deosebire de alte magazine. /olonelul *arinescu era dezamăgit si scârbit de ce a putut face un general care. să distrugă si să prădeze. români. bani mulţi s!au dat ţiganilor ca să pornească în cete. trădarea. -ra o dovadă$ atacul asupra 9refecturii era un exemplu clar al loviturii de stat antonesciene. îi spuneam /âinele +oşu. 9e /alea %ăcăreşti am constat aceeaşi stare de lucruri. /instea si dâruirea noastră au fost târâte în mocirla celor mai mârşave invective prin acuzaţii plăsmuite si truca"e făcute de cei ce au stat în umbră ca să ne compromită. unde s!a tras si au căzut mulţi oameni într!un mare masacru. râzând. mi!a oferit refugiu. -vreii toţi mă cunoşteau că le duceam toate mărfurile şi nu exista ură între noi. m!am dus la d!nul.

am stat de vorbă cu medicii veterinari si funcţionarii( se simţeau "igniţi cu această înscenare. ! 4otuşi. :nul din parlagii mi!a spus că văzuse pe unul. pisici. cu numele 'runea . reprodusă în săptămânalul -xpres *agazin din 2< *artie 5662. I!am spus scopul vizitei noastre neoficiale.90 9e străzi şi prin curţi vedeam gunoaie. care au diri"at şi condus totul. #u fotografiat şi partea cu cârligele goale. d!le director. în curte. în 5H Ianuarie au venit trei ziarişti şi au fotografiat ala unde erau sacrificate animalele şi în special ala unde erau atârnate "umătăţile de animale mari. mi!a spus mâ nit colonelul. #m rămas cu acel gust amar al nedreptăţii ce ni se făcea. #m fost deci primii care. ?a întrebarea pusă de colonel. in corpore. numărul H>. dr. dar nu este decât un ambiţios paranoic. în spatele acestor odioase înscenări stau în umbră instigatorii şi măsluitorii. au otărât că vor face o dezminţire publică!se poate vedea si azi. cum explicaţi aceasta. la faţa locului. care ne!a primit cu multă amabilitate. 9ăcat de tinereţea voastră care este întinată de netrebnici politicieni şi de un general exaltat ce se crede conducător suprem. a recurs la odioasele . dacă in acest abator au fost spânzuraţi în cârlige evrei. #m înţeles şi avem convingerea că e vorba de un truca" al unui ticălos profesionist. care ne asaltau odată cu părinţii lor curioşi de apariţia noastră. mi!au răspuns$ ! &omnilor. scandalizat de defăimarea instituţiei sale. cu scuze. întrebând câţiva parlagii ce au aflat despre aceste înscenări. ?umea vorbeşte mult. #batorul. 2ag el. ! Instigarea la crimă este vădit demascată pentru a fi voi discreditaţi şi compromişi. a c emat mai mulţi medici veterinari care. -le provin din imaginaţia răuvoitoare a unor ziarişti care au ca scop politic discreditarea legionarilor. câini si copii în cete. 2oi n!am dat importanţă. directorul ne spuse că în întreprinderea pe care o conduce nu s!au comis asemenea fapte. sunt şi fotografii. pentru a!şi descoperi mârşavele crime asupra legionarilor şi a populaţiei /apitalei. dar cu gândul la dezlănţuirea prigoanei ce va urma. -u şi colonelul *arinescu ne!am declarat mulţumiţi si. în ediţiile speciale sunt arătate aceste incredibile fapte. Du!a a'acrul 'canat> 1eneralul #ntonescu ca să ne scoată vinovaţi de cele întâmplate în acele zile fierbinţi din 25!27 Ianuarie. /alm. plecam cu concluziile trase. directorul ne răspunse categoric$ ! 2u3 2u a existat nici un caz. /onvingerea noastră era clară. #m mers la directorul #batorului. #.ox. /olonelul a dat ordin vizitiului să ne ducă la #bator. &irectorul.

ei au fraternizat cu noi. &orobanţi a unui soldat al cărui nume nu s!a dat nici în cartea Pe marginea prăpastiei. &ar nici despre înmormântarea lor nu se ştie nimic. &acă s!ar verifica registrele de la morgă n! am găsi nici 55H evrei de care se face atâta caz. 4otul este învăluit de mister. 25!2C Ianuarie. 2ici după arestările ce au urmat. în urma unui bombardament. când este ştiut că mitralierele instalate pe care blindate. subofiţeri şi soldaţi. :nde si de cine au fost ucisi si răniţi aceşti militari. ştiind poate că tatăl sau fraţii sunt legionari( erau cazuri când înşişi ei erau legionari. în completare am primit alţi trei . printre ei şi copii. #ici este o dovadă că n!au fost omorâţi militari. după masă spre seară. dar cine i!a ucis pe cei 27E de tineri legionari şi nelegionari. ori trăgând. s!a tras în mulţimea din faţa 9reşedinţiei. ) crasă minciună. Se pune întrebarea ce forţe legionare au stat în faţa armatei. ) statistică a acelor zile. #ntonescu a înscenat arderea pe str. # apărut o altă înscenare tot cu un soldat ars pe o tanc etă. #m văzut soldaţi cu lacrimi în oc i puşi pe poziţii. am pierdut trei oameni. &acă n!as fi fost comisar în poliţia /apitalei poate credeam multe acuze ce ni se aduc. avea nevoie de cifre care să impresioneze. :na din versiunile despre aceste înscenări este aceea că elemente străine de armată au acţionat din umbră. 2!a fost prins nici un legionar cu arme asupra sa. puştile mitraliere fixate pe blocuri si pistoale automate erau îndreptate spre populaţie. ucişi de @rebeli@. &eşi ne!am retras din instituţii în dimineaţa de 27. incredibilă pentru mintea unui om normal. iar alţi <7 au fost răniţi. eram pe front la /otul &onului si. #r fi trebuit date numele lor. în 56C5. #devărul este că fotografia redată înfăţişează urmarea unui accident în timpul instrucţiei dintr!o unitate blindată. #ici este marea crimă pe care a comis!o #ntonescu. *ai târziu. aşa cum +ioşianu şi -ugen /ristescu au lucrat sub îndemnul masoneriei. *ai mult. ar demonstra falsul si inexactitatea cifrelor. măcelul a continuat$ pentru a fi sigur pe izbânda sa. 4impul a demostrat că pe #ntonescu l! au eliminat prin însăşi slăbiciunea politicienilor ce râvneau la fotolii ministeriale. # informat ţara că au căzut 25 de ofiţeri.înscenări. prin civili izolaţi în diferite blocuri si mansarde ce au putut trage c iar şi în militari !vezi 5E!2C &ecembrie 56H6. 9entru a impresiona opinia publică. scrisă de el. 9ot să afirm că în 27 Ianuarie. In dimineaţa zilei de 2C unităţi ale armatei au desc is focul la ordinul direct al generalului( în fata 9reşedinţiei au căzut sute de oameni. după zisa capitulare. 2A%&!ului si al Intelligence Service!ului englez. la procesele intentate nu s!a găsit nici un legionar care să fi tras asupra armatei. &e ce fel de armament putea dispune ?egiunea în afară de pistolete de buzunar. morţi si răniţi.

'ucovinei de nord şi a ţinutului . spre împlinirea unei datorii al cărui sfârşit nimeni nu!5 putea cunoaşte. #preciase gestul meu. am făcut din impulsul firesc al dragostei de ţară si din ură împotriva comunismului. într!o casă unde au primit fiecare câte o cămaşă verde. 2imeni nu i!a sting erit si cu tot ce au avut în saci s!au întors la comisarul 'adea care a avut cotă parte din această aventură. ?e!au dat câte 5=. mi!a spus că este mândru că are în regiment asemenea ostaşi cu înaltă conştiinţă politică. am a"uns la 4ig ina. sentimentul naţional ce clocotea în mine era ca un vulcan gata să erupă. am a"uns totuşi la concluzia că autorii acestei regizări au fost oamenii lui +ioşianu. :nul dintre ei era tuciuriu. 9luteam şi deodată m!am văzut alături de col. după formula de prezentare. %ibram de bucurie. care ne!a pus pe picior de luptă cu :niunea Sovietică. &upă alte discuţii. cum nu ştiam să înot. Sau a fost o iniţiativă personală. In &ârlo-ul ur'ului &upă cuvintele de laudă m!am întors în front cu sufletul răvăşit. cu o maşină undeva în apropiere de piaţa )bor. a început să vorbească despre gloriosul lui trecut. din4imisoara. Ra'&oiul 19=1019=+ ?de''a0Har@ov0Cotul Donului0% t a l i n . trebuia înfruntat si distrus. dându!mă de exemplu. -uropa toată era îngenunc eată( ceva în mine mă împingea să doresc războiul ca o necesitate naţională pentru reîntregirea neamului în otarele legitime ale +omâniei. arbitra"ul de la %iena si cedarea /adrilaterului impuneau intrarea în război. felul cum se purta cu mine şi cu tot efectivul bateriei a făcut să fie iubit şi apreciat de superiorii săi. *!am pipăit. servantul din bateria mea. câteo scurtă gri si cisme cum purtau legionarii. *ama auzise de gestul meu şi umbla să mă fofileze pe undeva ca să rămân în ţară. i!am povestit aceasta căpitanului *azilu care i!a transferat la altă unitate. le povestea cu lux de amănunte. ca un orăşean. să "efuiască la liber tot ce vor. confruntarea între cele două forţe era inevitabilă. am cerut /omandamentului +egimentului să fiu trimis cu prima unitate ce pleacă pe front. Indivizii erau informatorii acestor comisari. Semnul de întrebare era aprins în fiecare din noi. 'ondoc. incendii. abia respirând. In aer plutea războiul. /um eram din fire disciplinat m!am străduit să fiu la înălţimea aşteptărilor sale.erţei. mi!a spus că au primit şi pistoale şi sticle incendiare. . decât o teamă ascunsă care mă scotea din această euforie. iar atunci voi avea ocazia să mă afirm. spre o viaţă aspră. ?a /otul &onului mi!a fost dat să prind urma unui autor al celor văzute de mine în Ianuarie 56C5. de viaţa fără riscuri. &upă ce au spart o bi"uterie pe str. Se cânta. /omunismul. +ămasul bun era sfâşietor mai ales pentru cei ce rămâneau acasă. %edeam privirile tuturor îndreptate spre mine ca nişte cuţite si semne de întrebare. 4imid şi greoi. asigurându!mă că vom pleca şi noi. muşcau şi loveau cu picioarele( sub strigătele şi în"urăturile serg. era pentru unii un dezastru. dar si de nedumerire. #m ieşit în faţa frontului si. ştergându!mi sudoarea de pe frunte( tot ce am făcut. spre moarte. 9ovestea că în timpul rebeliunii a fost scoşi din %ăcăreşti de nişte comisari care l!au dus. dar mai ales în cei rămaşi acasă. 4otul încremenise. &udeşti.soldaţi. de aprobare.=== de lei la fiecare şi sarcina de a provoca pe /alea &udeşti!%ăcăreşti dezordine. c iar comisar. când puneam ţesala pe unul din ei. şi!a umplut buzunarele cu tot ce vedea mai de preţ. m!am acomodat vieţii cazone de gra"d şi instrucţie. 9rintre altele. -ram emoţionat. #tunci a apărut comunicatul cu declaraţia de război a generalului #ntonescu. -ra un om pe care!5 stimam. 9regătit sufleteşte. 2!am avut nici un regret. Se pleca spre un necunoscut. /iuntu şi 'oboacă. îmi făceam supliciul şi instructa"ul ca recrut. %iscopoleanu.rica de cai m!a stăpânit o bucată de vreme din cauza unui sergent care mi!a sesizat slăbiciunea. 2u după mult timp. /edarea 'asarabiei. +ămân nelămurit asupra faptului următor$ din ordinul cui a acţionat fostul comisar 'adea. In cuvântarea sa. cei mai nărăvaşi cai din regiment 2u!i puteam peria. îmi satisfâceam stagiul militar. ca forţă politică anticreştină. împreună cu alţi doi spărgători renumiţi. #m trecut 2istrul pe podul improvizat de pontonieri şi. &espărţirea de familii. 2u i!am spus că sunt legionar. 0arurile au fost aruncate. ordinul de plecare a regimentului nostru venise. +egimentul adunat în careu asculta )rdinul de zi prin care se ordona trecerea 9rutului. #m fost instruit oc itor de tun(comandantul bateriei E. #u incendiat mai multe dug ene şi case şi au furat tot ce au vrut. am avut 92 93 .r a d 0 I a ' i In +egimentull #rtilerie @+egele/arol I@. -ra rezultatul convingerilor si educaţiei mele legionare. după ce s!a lămurit că otărârea mea este definitivă. Inima îmi zvâcnea puternic în piept. In clipele de linişte si repaus. vec i client al poliţiei din /apitală. /u greu am calmat!o. aşteptam declanşarea ca o reacţie firească în climatul de răspântie în care se găsea ţara. &upă zile întregi de mers cu trenul. 9lecarea din 4imişoara a fost o sărbătoare. /omisarii erau din vec ea poliţie carlistă. căpitanul Ioan *azilu îmi cunoştea situaţia politică si mă aprecia. ca să nu mă pomenesc cu un glonte pe la spate. se petrecea. -ram obiect de az când intram între /ezar si 0efir. şi ?ică 'erbecu.

*i!a indicat să fac un adăpost cum voi crede că este posibil. &upă focul de artilerie. i!a pus în alertă. în fată aveam infanteria( era singurul tun anticar pe acea linie care asigura orice intervenţie între aceste două localităţi. #bia după ce tanc eta. &upă lupte grele. ?a începutul lunii . 4unurile se auzeau ca nişte tunete repetate. &upă o refacere în comuna . ) noapte neagră. Se anunţă inspecţia generalului 'ârzotescu. #m a"uns la mal. unde am făcut cunoştinţă cu populaţia. #m început să învăţ ruseşte şi. &imineaţa. /rima organizată era legitimă şi bine răsplătită de reuşita ei. fără luptă. #u fost cazuri multe când. #u venit cu o tanc etă şi cu un general sovietic. /oloana noastră s!a oprit la o intersecţie. 4oţi erau frumoşi la plecarea din bunSer$ noi. cu pământ bătut între ele si cu un camufla" natural. care era mare. care îi împuscau pe cei ce cârteau. ?e am si acum în priviri. 2!am să intru in 95 . &e sus până "os. /u aceste sinistre imagini am ocupat poziţia de luptă aproape de 9âlnie. ) ec ipă de tineri între 2= si 27 ani s!a strecurat în spatele frontului rusesc fără ca să auzim un singur foc de armă. /ăpitanul *azilu mi!a spus că vom rămâne câteva luni pe această poziţie. -ram de"a anga"aţi în război. 9e două coloane. toţi tremuram. plus alţi prizonieri. infanteria noastra a iesit din transee toate armele erau in functiune. la 5E )ctombrie 56C5. iar avioane amice si inamice patrulau prin văzdu ul ce se întuneca în urma exploziilor de proiectile si bombe. apoi. am defilat cu sufletul împăcat. urmăream mişcările lor. )dessa a căzut. când i!am văzut. -rau şapte. eram oc i si urec i să văd. ?a 2= *ai 56C2 s!a dezlănţuit ofensiva generală. Infanteria noastră lupta eroic. alături de căpitanul *azilu. înaintam spre )dessa. ruşii au început să tragă asupra ei. # fost o acţiune de cura". Săracia şi mizeria oamenilor îmi spunea totul. să mă descurc. infanterişti. să cunosc. m!am îngrozit de aspectul lor. dar si de neomenie. după ce am văzut aruncaţi unii peste alţii morţi sfârtecaţi de obuze sau gloanţe. doar cu câteva incursiuni.ebruarie 56C2. dar mai ales să mă obişnuiesc cu ceea ce eu însumi dorisem. am distrus clădirea comandamentului rus. ) lungă pregătire de artilerie dădea impresia că iadul este aici. erau plini de sânge. pe marginea unei liziere de pomi. era umplută cu lecturi si educaţie naţională pe care o făceam servanţilor. -rau flămânzi şi aveau frică de comisarii evrei. căci unii oameni au fost ucişi dormind. 9rimele aspecte erau evidente în această realitate a războiului în care va trebui să lupt. Iarna a fost destul de geroasă şi am fost foarte ărţuiţi în incursiunile ce se făceau noaptea de către formaţii răzleţe din care prindeam prizonieri. Imaginile acestea m!au răscolit şi îngrozit. la /ăpitan şi la toţi acei ce au ştiut să moară. #şa am dedus că se pregăteşte ceva. /aii săreau de mirosul ce devenise insuportabil. eram deplasaţi pe o linie ce indica stabilirea pe o poziţie de durată. am fost citat cu ordin de zi pe &ivizia I infanterie pentru buna gospodărire. cu trei rânduri de traverse. ne!am deplasat înspre . *ărşăluind călare pe cal. /u tunul meu. -ram de"a în luna *ai 56C2. m!am obişnuit cu tot ce poate aduce urgia războiului. #m început săpăturile şi zilnic aduceam de la gara Sebalin traverse şi sine de cale ferată. fără ărţuieli. am fost amplasaţi ca baterie de tun anticar în linia întâia. m!am edificat de tot ce s!a scris despre comunism. unde s!au dat lupte grele şi mulţi români au murit. căci bucătăria era departe. armament de tot felul se îndrepta spre linia întâia. conductorilor şi ostaşilor din linia de infanterie din faţa bunSerului. de aici am intrat în bârlogul ursului. In zori am executat primele trageri. iar coloanele de prizonieri ruşi se scurgeau spre spatele frontului nostru. în cele din urmă am reuşit să termin bunSerul. mai ales cuţite. . de cadavre si sânge. în noaptea aceea întunecată era un dute! vino.mari emoţii. între localitatea Sebalin si *i ailovca. I!am întrebat cum au operat această incursiune si mi!au povestit că au lucrat numai cu cuţitele. &ar aşa e războiul. Interiorul era căptuşit cu scânduri şi aveam o sobă pe care făceam mâncarea.arSov. ostaşii roşii se predau. fără stelepe cer a înfipt în mine frica. /apete. învingători. :n vânt venit din sud ne aducea miros înăbuşitor de oit. #m a"uns la ?ozovaia.riedental. înaintând spre cele trei cuiburi de mitralieră care acopereau retragerea armatei roşii. Sergentul 'ondoc a fost rănit şi eram de drept comandant de tun. prin uruitul ei. care se soldau cu prizonieri si c iar cu capturarea unei tanc ete camuflată undeva. /u lopata ?ineman în mână. cu fel de fel de arme asupra lor. mâini si picioare atârnau ca o masă de carne caldă încă. 9erioada de acalmie. trăgând razant. în miezul unei nopţi de Septembrie. /u această ocazie. în stare de alarmă. prin vite"ia lor rămân nemuritori. săpam la amplasamentul tunului ca să nu ne prindă ziua. +eîntregirea ţării trebuia facută$ toţi cei căzuţi la &alnic şi în"urul )dessei. &e frică. Inaintam. după /răciun. artileristi. 9e parcurs. să trăiesc sau să mor.rica mi!o învinsesem gândindu!mă la eroii noştri *oţa şi *arin. două căruţe staţionau( caii nu puteau fi stăpâniţi de conducători$ cele două căruţe acoperite cuprelate erau pline cu morţi. $u!tele de la Har@ov ?(en'iva -eneral" Izolat cum eram. trebuia să mă gospodăresc singur. # fost una din cele mai cumplite încrâncenări. &e aici vedeam cum făceau germanii incursiuni. am distrus trei tanc ete. de"a pusă pe fugă. în dreptul tunului meu.

In dreapta noastră aveam o unitate formată din unităţi ce au luptat în #frica Aorps. /u un program riguros. 4oţi eram obişnuiţi cu greul si în şanţurile adânci. /u acest moral încura"ator am înc eiat ziua de 5H 2oiembrie. drumurile desfundate prin noroi. unde am făcut multe munci de amplasare a tunurilor. ce ordin stupid a diri"at aceste manevre. . nici să descriu toată campania. #u fost cazuri când unii ostaşi au băut apă din orice băltoacă pe care caii o refuzau. /ăpitanul *azilu stătea la observator. simţul spontaneităţii si autonomia de a acţiona era la îndemâna fiecăruia. în plină vară. cu germana pe care o vorbeam. ?(en'iva 'ovietic" In dimineaţa zilei de 56 2oiembrie 56C2. -ra furia dezlănţuirii satanice. #vioanele aruncau bombe si butoaie incendiare care ridicau flăcări si fum în iadul de la Stalingrad. vizibilitate zero. In localitatea 9rivolsSR eram bine amplasaţi. $a %talin-rad In aceste condiţii. un instructa" deosebit. timp de 5= zile. /antonamentele le făceam în localităţile unde aveam surse de apă şi fura"e.ăcusem şi în cadrul armatei noastre un instructa". *ă rezum a reda sumar câteva acţiuni la care am luat parte. după ce am primit câte 5== de grame de ţuică adusă de agentul bateriei. în "urul orei >. cu mici denivelări şi fără nici o vegetaţie. cât şi pentru oameni. a început ofensiva sovietică. au urmat marşurile de înaintare si de urmărire în etape de C=!<= de Silometri pe zi. 9loile si frigul ne dădea mici probleme si mă gândeam că aici vom ierna. armata roşie înainta 96 97 . un om de mare cultură. ) te nică nouă. :n alt impediment era ceaţa care persista până aproape de ora 55. pe ciulinii adunaţi drept aşternut. 1ăurile din cisterne arătau că cei ce treceau pe acolo se aprovizionau cu vodcă. fără să le putem a"unge. -ra o vreme înc isă si burniţa. ?a baterie aveam şef de secţie pe locotenentul Ailburger din 4imişoara. #m fâcut primele trageri de reglare a tunurilor pentru a se cunoaşte coordonatele pe direcţii de tragere. cu misiunea anticar. începură ploile şi posibilităţile de mişcare au devenit anevoioase. ca o oază în imensitatea stearpă. 9e o cale ferată. caii mei salvau situaţia. -ram de"a într!o altă luptă ! cu natura ! care avea efecte negative în marea masă a ostaşilor. #tunci când ploua.amănunte. #m aflat că era şi unitatea germană cu . 9raful si lipsa de apă. erau greu de urcat. mă puneau în faţa unor noi probleme de a mă descura în eventualele atacuri. dar si mai mulţi cai tot atât de turmentaţi ca stăpânii lor. -rau bine ec ipaţi cu armament nou. nu pot înţelege nici acum. mizerie şi infecţie în dreapta si în stânga. în pantă. Ici colo. ?iniştea domnea în tot sectorul din stânga. In luna 2oiembrie. &e bine de rău. prin câmpurile arse de armatele ce se retrăgeau. ameninţate de inamic. 4receam prin localităţi unde găseam totul distrus.aust 9atron şi )ffenrol. am învăţat multe secrete din te nica modernă de luptă cu orice tip de armament. . m!am descurcat peste aşteptări( atunci când se iveau dificultăţi la urcuş. în timp ce coloanele armatei făceau un mic popas. #m primit ordin să tragem şi noi. 9opulaţia nu ne era ostilă. fost profesor la licelul /. ne epuizau fizic si cei ce sufereau cel mai mult erau caii. în locul nostru au fost aduse baterii din regimentul 7< artilerie din Sibiu. ) pregătire de artilerie care arunca c iar în spatele nostru obuze grele. foarte comunicativ. în timpul deplasării. #m fost favorizat de faptul că.emeile erau bucuroase că eram români. -ra o linie prevestitoare de furtună. înaintarea prin stepă a devenit un calvar. în dreapta şi în faţă. &. dar aici totul era altfel$ atenţia. /omandanţii de tun fusesem trimişi la instructa" de luptă anticar. #m luat şi eu câteva găleţi pe care le!am împărţit celor ce aveau bidoane si sticle. am găsit răsturnate trei cisterne cu vodcă şi un spectacol ieşit din comun$ în "urul lor am găsit soldaţi sovietici beţi în stare de comă. câte unul mai încerca în neputinţa de a se ridica. &in faţă se auzea focul automat al mitralierelor. 4otul era deprimant. ?oga din 4imişoara. mă puteam descurca mai bine decât alţi camarazi. 9ână la Stalingrad nu erau decât 52 Silometri. am adormit.aust 9atron şi )ffenrol. /ăldura insuportabilă si lipsa de apă era inamicul ce trebuia înfruntat. Intors la baterie. &ar am primit ordinul să mutăm bateria la marginea comunei Arilof. am aflat că aveam în faţă unităţi de infanterie bine dotate cu armament modern si va trebui să facem faţă unui eventual atac. mi!am făcut amplasamentul tunului cu firide adânci si cu muniţie suficientă. în Septembrie 56C2 am a"uns aproape de Stalingrad( în comuna 9rivolsSR am amplasat bateria. -ra vară şi marşurile de urmărire aveau şi ele dificultăţile lor. cura"ul. 4unurile aruncau tone de proiectile peste oraşul "umătate cucerit. *oralul ostaşilor era destul de ridicat. /ele mai grele lupte s!au dat de armata germană. eu fiind la tunul C. atât pentru cai. Informati de căpitanul *azilu. care erau îmbrăcaţi în aine de doc si erau din contingentul 6C2. timpul s!a sc imbat. /ai morţi în putrefacţie pe marginea drumurilor sub razele soarelui. &atorită gri"ei deosebite ce am avut!o pentru cai. . ne!am întâlnit cu ostaşii regimentului 6= infanterie din Sibiu. /e calcul. 4renul regimentar era destul de departe si noi eram izolaţi. mi!am instruit servanţii şi ne pregăteam să rămânem pe poziţii defensive. /aii care trăgeau tunurile erau supuşi la eforturi deosebit de grele. #poi am primit vestea că valuri după valuri. &upă ce frontul a fost rupt si sovieticii au luat! o la fugă.

ca din pământ. *i!am făcut un calcul şi am luat din toate cele găsite. care lupta vite"eşte si turmele de turmentaţi sovietici care nu ţineau cont de vieţile oamenilor. 4oţi fugiseră. Fase cai si un tun de acelaşi calibru ca cel părăsit de mine. S!a otărât dezmembrarea tunurilor. 2e!am despărţit de aceşti conştiincioşi soldaţi cu strângeri de mâini şi îmbrăţişări. #m a"uns la AotelniSovo. câmpul. am întâlnit ofiţeri şi soldaţi cărora le!am dat din ce aveam la îndemână. #m pus pe masă două sticle de coniac. &upă mai bine de o oră de mers pe "os. #m căutat trenul regimentar al bateriei pe care l!am găsit şi am aflat că d!nul căpitan *azilu era la comandament. au apărut tancurile.cu unităţi de infanterie si tancuri. #poi. /erul era învolburat de exploziile si fumul ce întuneca. /u caporalul Stepănescu. distrugerea şi îngroparea aparatelor de oc ire. /u greu am trecut dealul ca să dăm de firul unei văi. 9e la miezul nopţii am a"uns la #bganerovo. &in magazia de îmbrăcăminte am luat câte un balot de cămăşi. aceste tancuri înaintau spre noi cu soldaţii ca nişte ciorc ini pe ele. %enit din vecini. &upă cca. indispensabili. 9e drum. /entrul atacului fusese în această zonă. 2 Silometri de mers. #poi am plecat spre #bganerovo.eldVebel!ul a otărât retragerea. conserve pe sortimente. #m ţinut doar sacul cu merinde şi carabinele. 66 &in direcţia #xaR rusii atacau şi în mare grabă a trebuit să ne . #poi am strigat$ @Sc is3@ /ând am văzut că din prima lovitură tancul 4 7C a sărit în aer. c iar şi de Sibiu.rânt de oboseală. de sa. în special coniacuri franţuzeşti si şampanie. roti de caşcaval. ) mare şi gigantică încleştare s!a încins între infanteria noastră. #m descoperit un . ne!am retras spre şosea. lepădând mantalele îmblănite ce ne îngreunau retragerea. /ăpitanul *azilu a recunoscut educaţia pe care mi!a dat!o ?egiunea. la o intersecţie vedem pe margine de drum o coloană de artilerie cu atela"e 6H complete. împreună cu ei. satisfăcut de reuşită. S!a întins o masă si am băut vin si şampanie. a făcut linişte. pe care le!am stivuit pe antetren. . /u locotenentul Ailburger am otărât retragerea spre trenurile regimentare. în magazia de băuturi am găsit V isSR si vodcă în bidoane de 5= litri( am luat din toate. slănină. #m adăpat caii. #m golit panerele de la antetren si le!am umplut cu salamuri. începuse de"a să se însereze. 4unuri si mitraliere se auzeau din toate părţile. blocuri de unt. cred că cu mult înainte de declanşarea ofensivei sovietice. 2e!am ataşat celor trei ostaşi germani. &in cadavre s!au făcut parapete. împăcat cu mine însumi. ?egătura cu căpitanul *azilu s!a întrerupt si armata noastră a trebuit să se retragă. :rcăm panta de care am amintit. 9e tun atârnau pac etele. *!a îmbrăţişat si. două rude de salam. -ra părăsită. *!am trezit în zori cu mintea lucidă. &ar. II cu spade. cu lacrimi în oc i. 2u era absolut nimeni. am luat!o singuri pe o pantă. /u ruda de salam în mână si cu sticla de coniac în coburi. 2e retrăgeam anevoios din cauza noroiului. &upă locotenent. au fost distruse alte cinci tancuri( puşcaşii sovietici au fost ţinuţi în loc de o puşcă mitralieră pe care o mânuia caporalul Stepănescu. pantaloni şi cisme. care !beţi! trăgeau pe viaţă şi moarte. ne!am anga"at să mergem spre a da de urma vreunei unităţi. S!a bucurat nespus de mult când i!am spus că am venit si şase cai si un tun. era vădit fericit de isprava mea. #m sărbătorit împreună acest eveniment si am cerut căpitanului *azilu să ia măsuri pentru păstrarea celor aduse ca să nu a"ungă pe mâinile oricui. Ici si colo vedeam căruţe răsturnate. din câteva secerări. valuri după valuri. s!au format grupuri$ eu. 9roiectile de tun se înfigeau în "urul nostru.laS german de HH mm care aştepta tancurile( le vedeam prin luneta foarfecă a flaSului german. rude de salam si ţigări. le!am dat grăunţe si fân. /olosul înainta si singura şansă rămasă era retragerea. acestea au fost abandonate din cauza penelor de motor si de cauciuc. cutii de ciocolată. 9e rând. unde am găsit depozitele centrale de alimente si îmbrăcăminte. Incălecat pe înaintaşi si cu Stepănescu pe rotaşi. pe cai. colonelul 'ădiceanu m!a luat în braţe. am adormit după ce mi!am făcut o scurtă rugăciune de mulţumire că am a"uns cu bine lângă camarazi şi sunt în viaţă. 4oată bateria anticar trăgea direct şi au fost văzute multe tancuri fumegânde. am gonit în trap şi galop. ţigări din toate ţările din vest. . se uita prin lunetă la tancurile ce se apropiau vertiginos. calm. goneam pe şoseaua nu prea aglomerată pe care trebuia să parcurg încă 7= de Silometri. Devile tunurilor noastre s!au înroşit. cu oc itorul meu Stepănescu. #m ales imediat atela"ul cu caii cei mai buni. tot mai aproape de noi. . un alt soldat german. ?upta nu era egală. 'ieţii infanterişti au făcut minuni de vite"ie. iar locotenentul Ailburger aprecia gestul meu. #u fost cazuri că s!au dus lupte corp la corp.eldVebel!ul. care ne prindea cizmele ca în nişte prese. aparţinuseră regimentului 7H artilerie. apoi am intrat nesting erit în enormele magazii. iar muniţia s!a terminat. apoi d!nul colonel a dat ordin să fiu trecut cu ordin pe zi pe regiment şi propus a fi decorat #stfel am fost decorat de comandantul &iviziei I cu /rucea Serviciului /redincios cl. %acarmul de explozii şi ţăcănitul mitralierelor ne făcea să nu mai ţinem cont de nimic. înc izătoarelor si percutoarelor. cai morţi si mulţi oameni seceraţi de obuze si bombe. %inurile pe sortimente erau în cutii de carton. +etragerea noastră şi a infanteriştilor se făcea pe cont propriu. /u o altă mitralieră. #u fost pornite motoarele celor două motociclete si. Infanteria secera în linie ostaşii sovietici. -ram din nou la o răscruce de drumuri. /ei câţiva morţi ne arătau că au fost lupte care i! au determinat pe conductori să se retragă. câteva butelii cu vin de 'ordeaux şi ţigări fine. 4unurile noastre îşi atingeau ţinta. vestoane. am prins cura".

mustăţile şi sprâncenele ne erau albe. făcea dese incursiuni. %iscolul şi gerul trecea prin sumara noastră îmbrăcăminte şi ne descura"a. &upă alte manevre am a"uns şi la +ostov. cu viscolul în faţă. căci pătrundea prin ainele noastre uzate şi pline de păduc i. ca g eaţa ce atârna ţurţuri. 2u le mai cunoscusem ca atunci. )staşii sovietici de pe tancuri. cinci Silometri am a"uns la comandamentul care se pregătea de retragere. brânzeturi. 2u mai era nici un om cu o iniţiativă. stăteau în "urul unor măsuţe "oase. Iarna 56C2!56C7 a fost extrem de grea si viscolul a devenit inamicul numărul unu. un pac et de la . 9icioarele în cizme îmi erau îng eţate. #m trimis imediat agentul cu biletul adresat căpitanului *azilu. căci oamenii se ofereau să ne a"ute. vodcă şi coniac le!am dat bărbaţilor care se deslegau la limbă şi se întreceau cu informaţiile.emeilor bătrâne. îmi spunea că e bine să plec de aici căci dincolo de mlaştină erau mascate trupe pentru atac. aprovizionarea cu alimente era foarte anevoioasă. am fost primiţi cu bunăvoinţă. ?!am amplasat pe coasta *ării de #zov ca artilerie de coastă.ov ?a un moment dat şoseaua era blocată. #m mai lăsat din dulciurile şi tutunul ce!l aveam femeilor şi bătrânilor care îşi arătau regretul că trebuie să mă retrag. cu lacrimi în oc i.iind iarnă şi noi dezorganizaţi. şi le!am dat ţigări.area de A. ?ovind cu târnăcopul. călare pe un cal. 9e drum. un tânăr calmuc mi!a adus vestea că am în fată o barcă cu cinci soldaţi sovietici. 2imeni numai opunea nici o rezistenţă. Se mişcau trupe. foamea. $a . /opiii de la un an şi oameni trecuţi de 5== de ani mâncau din ciolane de cai. cu balalaicile îndreptate spre noi. în timp ce tancurile răsturnau tot ce găseau în cale. toate binevenite în această seară de #" un. *!am apropiat de ei în urma faptului că îi vorbeau urât pe sovietici. :ndeva. +egimentul s!a refăcut cu alţi oameni şi alte tunuri. în a"unul /răciunului. %ăzându!mă cu tunul. în castroane mari de lut aveau mâncarea lor tradiţională. ne priveau ca învingători. 4oţi < Y In 'te!a cal uc" /urierul ne!a adus alimentele. #veam o puşcă mitralieră la care veg eam( cu sufletul la gură. &in faţă. le!am pus o banderolă albă pe mână după ce am scris cu creion c imic pe ea$ 9olitie. . . coniac şi ciorapi. #m lăsat doi ostaşi de pază la tun( ceilalţi patru am început să colindăm. în stânga mea se auzeau mitralierele şi tunurile care îmi demonstrau că s!a pornit o nouă ofensivă sovietică. &upă marşuri istovitoare. săreau scântei iar aceste munci ne istoveau. evitând localităţile. *i!au pus la dispoziţie o cameră pentru dormit pe care am curăţat!o si ne pregăteam să serbăm seara de #"un. #u ripostat cu focuri de pistol automat si apoi s!a aşternut o linişte care mi!a dat ocazia de a mă retrage. &upă această fugă. #m început să trag. în pac ete ţigări. *!am reîntâlnit cu căpitanul *azilu care era foarte bolnav şi am aflat că vom merge la *area de #zov. #"uns acolo mi se dă un alt tun. am a"uns la o unitate de îndrumare şi regrupare. cu atela"ul meu izolat mă retrăgeam spre nu ştiu unde. ca să!i stimulez. în coloana care se retrăgea spre sud vest. deşi cu câteva acţiuni îndrăzneţe se puteau imobiliza aceste cinci tancuri.retragem spre sud. în tradiţiile si obiceiurile lor. . . frigul. ce trăgeau din pipe. esenţialul era că înapoi. #m mai primit cutii de conserve. rătăcind timp de două zile. resturile armatei se regrupau. # trebuit să sc imb de mai. mi se păreau loiali. &oi din caii ce!i aveam au fost loviţi de tanc si au căzut în şanţul din dreapta. multe ori poziţia tunului. unde am primit ordinul de a amplasa tunul într!un cătun situat la marginea unei mlaştini. Ftiam că nu am infanterie în faţă şi mi!am luat toate măsurile de securitate. *i!a dat direcţia şi distanţa prin ceaţa destul de deasă. în casa cea mare toţi calmucii. #m pus amurile pe cai şi aşteptam. -rau acolo cinci generaţii. #m dat ordin conductorilor să des ame caii. reflectam asupra celor ce mi!au salvat viaţa prin informaţiile pe care mi le!au dat la timp. într!o căruţă l!am găsit pe căpitanul *azilu. pe g eaţă. #m împărţit bomboane şi ciocolată copiilor. femei. -ram încercuiţi din toate părţile. ciocolată. *ă crezuse încercuit în atacul de dimineaţă. S!a a"uns până într!acolo încât soldaţii spărgeau cu ciocanul boabele de orz pentru a face o turtă ca să!şi potolească foamea. &in puţinul rac iu. 9rin megafoane armata noastră era îndemnată să se predea. cinci tancuri. 9ământul era îng eţat şi frigul ne degera. cu servanţii şi conductorii am luat!o în galop la întâmplare. -ram în luptă cu natura. 5=5 . le! am dat tutun. :n bătrân cu plete si barbă. tunuri şi mitraliere. în acest cătun locuit de cinci familii de calmuci. 4ineretul de toate vârstele se întrecea a ne delecta cu dansul. abia înaintam. apoi în grabă am aruncat percutorul si luneta cu aparatul de oc ire în şanţul din marginea drumului. alte eforturi si suferinţe. profitând de o vale şerpuită. &upă trei!patru ore de somn agitat am început să ne pregătim de eventualul atac. bărbaţilor ţigări. după ce am trecut un pod. /asele erau din c irpici. s!a bucurat şi mi! a mărturisit că s!ar putea să fim de"a încercuiţi. foarte mulţi au îng eţat atunci. plin de sinceritate. într!o localitate. #lt ordin ne!a îndrumat la 4aganrog( alte cazne.oamea făcea ravagii printre ostaşi. copii şi bătrâni. 9e doi tineri i!am trimis după fura"e si. +estul bateriei era cu cinci Silometri în spate.itler şi altul de la #ntonescu. *ulţi. -ram încercuiţi şi. *i!au spus că vor putea ataca dimineaţă cu bărcile la malul care era la E= de metri. -ram informat de tot ce era în "ur. &upă 5== eram în panică şi derută( singura soluţie era descurcarea pe cont propriu. %is!a!vis de poziţia mea era inamicul care. am a"uns în stepa calmucă.

fără ca să fim călcaţi sau loviţi. iar armele nu mai luau foc. în tranşee. nu departe de 4g. în cele câteva nopţi si zile când eram la Futov I şi Futov II gerul şi viscolul au atins cele mai cumplite cote. #colo. care am răspuns la c emarea patriei. ni le băgăm la înc eieturile picioarelor cailor. -ram agent de legătură cu &ivizionul. &upă o permisie acasă de cinci zile. . /a să a"ung la observator. în /rimeea. #u existat cazuri de automutilare prin împuşcare si expunere la îng eţ. ) înţelegere tacită între om si animal o vedeam în multe ocazii. cu câţiva cai slabi. la /otul &onului. m!am odi nit şi am scăpat. caii. în această zonă au apărut bandele de partizani care atacau si prădau tot ce găseau. ceea ce era grav. fum si praf. &ezastrul se observa peste tot. &isciplina nu mai era ca la început.rumos. însă nu puteam fi impasibili la soarta celor din înc isori. #poi. &eşi nu mai aveam elanul dinainte. am plecat la Iaşi. . 'ucuros reflectam asupra anilor parcurşi de la începutul războiului şi până la 2= #ugust 56CC. #parţineam regimentului 7H #rtilerie şi. #cesta este tristul adevăr pe care c iar colaboratorii lui #ntonescu 5!au mărturisit în înc isorile comuniste. că războiul ar fi de"a pierdut. #mbulanţa m!a dus la spitalul 5= ! /ampanie unde am primit primele îngri"iri apoi. "udeţul #rad. #m primit în dotare alte tunuri. )dessa şi Stalingrad. ?a 4aganrog. iar starea de nesiguranţă în cantonamente ne făcea să luăm măsuri de prevedere. răului coalizate ne!au lovit ca să facem cale întoarsă. &in 4aganrog ne!am deplasat spre *ariopol. în gara 2iSolaev. ne pregăteam să plecăm pe frontul care a"unsese la Iaşi. am ocupat poziţia la %alea )ii. am fost trimis la 'la" şi de acolo la #lba lulia unde doctorul %ancea mi! a redat vederea. nu mai vedeam. burtă în burtă. cu un avion. căruţe si. erau împietriţi de frig si oboseală. ca un înfrânt. Frontul de la Iaşi #m debarcat în gara meu. în casă cu căldură sau gra"duri cu paie drept aşternut. datoria faţă de ţară trebuia dusă până la capăt. lângă comuna 'ălţaţi. /irculau bancuri lansate de comunişti( starea de aversiune faţă de aliaţii noştri germani era întreţinută sistematic. /a simplu ostaş român. care va aduce lumii pacea mult aşteptată. &upă constatările mele. în col ozurile unde înoptam.ortele . In linia întâi am fost prins de un tir de artilerie inamică( în cădere. în ultimul timp domnea o stare de dezinteres din partea comandamentelor. la . am îmbarcat resturile de materiale. ca să se evite lipsurile ce au apărut. care acţionau numai noaptea. #m fost ărţuiţi de partizanii constituiţi în formaţii de luptă. 4ancurile şi maşinile erau imobilizate. în firide. am trecut peste crimele comise contra noastră. /omunismul ca atare şi intemperiile vremii n!au fost apreciate de statele ma"ore. cai şi tot ce ne era necesar. #m pierdut un război pe care trebuia să!5 câştigăm. erau condamnaţi fără întoarcere. cei ce am fost pe front. %iscolele purtau zăpada din loc în loc. câteva incursiuni au fost respinse de noi. din umbră. Eu (ncă mai sper (ntr-un miracol. #m văzut multe şi!mi pare rău că s!a pierdut acest război. n!am fost niciodată bolnav.arSov. care. &upă ce toate forţele diviziei noastre au fost epuizate s!a otărât refacerea unităţilor în ţară. în ţară la noi. /onducătorii trebuiau să ţină cont de experienţa lui 2apoleon. ne!am conformat educaţiei noastre legionare. Speranţele mele în înfrângerea comunismului s!au năruit. mi!am făcut datoria aşa cum am putut şi cum mi!au fost puterile si atribuţiile. la *area de #zov. Sute de mii de ostaşi au rămas în stepele sovietice. cu toate că timp de două ierni n!am fost favorizat de cantonamente. /omandant de baterie l!am avu pe căpitanul 9opescu!Slatina. zăpada scârţâia îng eţată sub roata tunului.)amenii erau obosiţi si sătui de război. o frică omeneasc mă stăpânea. prin batalioanele de la Sărata. am trecut 2istrul. / iar şi populaţia ne devenea ostilă. /ăderea Stalingradului m!a afectat adânc. ca artilerie de coastă. /azurile de degerare erau prile"ul de a scăpa de război si de revenire în ţară. #m văzut ofiţeri si soldaţi germani rămasi fără cizme în urma furturilor acestora. *i!am dat seama că eram om ca toţi ceilalţi. #erul ce!l inspiram ne înţepa plămânii. defetismul era cultivat de făuritorii actului ruşinos de la 27 #ugust 56CC. 9ăcat că un 1eneral a"uns la gradul de *areşal s!a lăsat indus în eroare de politicienii care. îl măguleau si!l subminau ca să rămână singur cu ambiţia si vanitatea lui. deplasările erau un calvar. +ăzboiul luase o altă turnură. începuseră să apară dezertări si o stare de aos în urma capitulării Stalingradului.Du!" ca!itularea %talin-radului /a să ne dezmorţim degetele. prin instruirea recruţilor. am fost izbit de gaze. am fost cantonaţi în comuna 9ocola. între picioarele lor dormeam noi. între cai în sov ozuri. 2oi. am stat mai bine de trei săptămâni. In ţară. &ar. ?upta cu ei era foarte periculoasă prin faptul că nu ştiam de unde apar. Si în tară se colportau de la posturile de radio ''/ ştiri false cu îndemnuri la dezertare. era un calvar. am capturat si o patrulă de sc iori ce venea pe marea îng eţată. de multe ori calul mi! a fost salvator în greul ce trebuia să!l înfrunt. nici degerat. In ce mă priveşte. 2u!mi veneam a crede că în aceşti 5=2 5=7 .

In calitatea pe care o aveam. având pe colonelul . #cest pretins armistiţiu este o ruşine în istoria neamului nostru$ de cine şi cum s!a făcut. treceam din salt în salt în ascensiune prin forţa lucrurilor. mai ales. nici măcar răcit. am a"uns la /opşa *ică. 2imeni n!a sc iţat un gest. am devenit Inspector de /ontrol cu specula. *!am otărât să nu decid eu direcţia. *ândru că am luat parte activă la acest război. Singura forţă care s!ar fi putut opune era ?egiunea. ?ipsa de cadre a noii stăpâniri a făcut ca toată economia "udeţului să a"ungă în mâinile mele. #m pus suflet şi. /u acelaşi tren. #u ieşit la iveală greşelile şi tniselia *areşalului faţă de tânăra si măreaţa *işcare ?egionară care a fost terfelită cu minciuni şi neadevăr. aduc omagiul meu celor căzuţi ca români si creştini în luptele pe care armata română le!a purtat pe tot întinsul front de la 9rut la Stalingrad. zăcea în neputinţa de a se apăra de trădarea celor mai apropiaţi prieteni şi colaboratori ai săi. 1eneralul care a condus armate pe front. Speram că voi prinde rădăcini în acest "udeţ. 0i de zi. ceea ce a dezorganizat statul. #vând o casă în 4g. în linia întâi fără întoarcere. 9rintr!o decizie a comisarului general al preturilor. ca să!mi câştig existenţa. pe care o raportam periodic ministerului. /u un sentiment de tristeţe mă gândesc la persoana sa. #m organizat si am extins biroul. am primit ordin să mă prezint la *inisterul economiei naţionale. luptând în războiul care era o necesitate istorică. propagându!se defetismul. 9refect era fratele lui 9etre 1roza. &in primele zile am luat contact cu comisia aliată de control sovietică si am văzut tot ce se cară. care în momente de răscruce indică un drum de urmat. &upă un timp. ca să fie predat mişeleşte ruşilor. # ieşit /lu"ul si. &ar greşelile se plătesc. Speram că îmi voi pierde urma si voi intra în rândul oamenilor. -ram pus în situaţia critică să aleg pribegia sau să rămân pe loc. . am plecat acolo. în ţară. am a"uns la /lu". Ftiam totul şi m!am impus prin cinste si pricepere. Intors acasa. în "urul său roiau spionii care aveau acces la treburile statului. m!am căsătorit cu o învăţătoare mureşancă. tot ce se fură. #m fost solidari cu *areşalul. *ama a venit si ea din refugiu si totul părea a fi normal. #m rămas si în faţa comisiei am spus că am fost legionar.arcas ca director. #m câştigat bine cu meseria furată din atelierul tatălui meu. trădat de politicienii care!l @adulau@ şi!5 împingeau la măsuri contra legionarilor.ureş &upă ce în luna *ai 56C< am fost desconcentrat. îmi exprim omagiul. /oaliţia liberală. l!a arestat pe #ntonescu si a făcut din 27 #ugust @eliberarea@ şi @ieşirea@ din război. la comisia de epurare. *ureş. #m vrut să mă anga"ez la fabrica &ermata. In câteva minute am dat acest examen fără să ştiu ce înţelegeri au existat la baza măsurilor de epurare. dr. #veam puteri depline. sunt căsătorit şi vreau să!mi văd de familie. cu un tren de marfa. 9retorii si notarii din comune imi erau subordonati in sensul bunei activitati in aprovizionarea orasului. am lucrat ca ric tuitor de feţe de g ete la pantofarul 1oia. /riza economică de după război era tot mai acută. am găsit un singur notar român. -l a tolerat să se întindă relaţii din străinătate cu organizaţii şi oameni iresponsabili. fără probleme. &ar mâna nevăzută mă împingea în vâltoarea evenimentelor. dar am fost categoric refuzat. iar forţele răului au pus stăpânire pe ţară. am primit sarcina de a fi secretarul comisiei de coordonare economica unde. populaţia ! prin sindicate 5=C 5=< . am fost căutat de politie. prin trădarea de la 27 #ugust 56CC. în -uropa. trăit sub ocupaţia mag iară. #m fost anga"at si lucram la biroul economic. ci soarta. unele c iar oficiale. dar legionarii fuseseră în temniţă. eu fiindu!i mâna dreaptă. să mi!5 arate. ca să devenim tovarăşi cu cei ce ne!au cotropit tara si ne!au mutilat sufletul naţional. /a şef al serviciului economic am deţinut în mâinile mele toată economia "udeţului. Fi pentru cei trimişi de #ntonescu din lagărul de la Sărata. prezentam starea reala a miscarii marfurilor. ţărănistă. 2u ştiam încotro să alerg. nu vedea marele pericol din +ăsărit. -ram ca un om ăituit de fiare. in sedinte. mi!am vazut de treaba neclintit in tot ce interesa viata economica a "udetului *ures. 4imişoara. &ar peste toate acestea. *ă găseam la o altă răscruce de drumuri. al cărui şef am devenit. căzut în capcana de la 9alat. ?egionarii au dat dovadă că au conştiinţă în lupta contra comunismului. #m scris pe trei bilete$ 'ucureşti. -l a creat climatul în care s!a pus la cale conspiraţia de la 27 #ugust 56CC. care a devenit Serviciul de coordonare economică. n!am fost rănit. om de iniţiativă. $a Târ-u . /lu". 9rea încrezător în cei ce!l linguşeau. în condiţiile descrise mai înainte. 4rebuia să fug. #utorităţile nu erau venite si. pe locomotivă. #flând din vreme. complice cu comuniştii. abia constituit. 2icolae *oldovan. apoi le!am pus în basc. care mi!a propus să mă anga"eze funcţionar. cu sarcina de a organiza acest serviciu în reprimarea speculei. francezilor si americanilor. şi în lagărele germane. dar nici democraţia putredă a englezilor. deşi nici nu mă aşteptam. Se trata cu inamicul pe linii diferite. am fugit cu o valiză în mână peste dealuri şi am a"uns la gara ?oamnes.ani. %ictor 1roza !pentru un scurt timp i!am fost şef de cabinet. social!democrată. le!am amestecat si am tras. a"ungând la 9refectura "udeţului *ureş. ?a 27 #ugust 56CC am auzit la radio comunicatul despre întoarcerea armelor împotriva nemţilor. bolnav. nici garda personală nu s!a mişcat.aptul că am fost serviţi pe tavă ruşilor este binecunoscut.

9rin "aful sovromurilor. care 5=E . &eşi teritoriul era recucerit de #rmata română în 4g. Se ştia că armistiţiul nu putea fi respectat. 4ara era invadată de ruşi. am luat parte la manifestaţia din faţa palatului regal. Intr!una din vizitele ce le!am făcut la Sibiu. făină. în ţara asta am datoria de a munci cinstit. #m refuzat categoric. &!nul 9ătrascu ceru eliberarea legionarilor din înc isori şi acordarea drepturilor de muncă celor veniţi în ţară sau ieşiţi din înc isori. # plătit nedreptatea ce a făcut!o *işcării?egionare( în celulă cu-ugen /ristescu şi!aarătatregretul$ @poate ar fi fost mai bine dacă ne!am fi înţeles cu tineretul@. &e aceea am fost acuzaţi de @pactizare@ cu comuniştii. care sfidau fără ruşine populaţia lipsită de pâine. ca să facem faţă celor ce vor urma. &e la postul +adio &onau încă din 56CC aflasem de constituirea guvernului naţional de la %iena de către . posibilităţile de informare erau mult reduse. prin învră"bire s!au făcut scindat şi slăbit 92D. 9anica şi nesiguranţa ridicau probleme pentru toţi cei ce ştiau că vor fi vânaţi de comunişti. mă aflam izolat. am a"uns secretarul societăţii 'ureşul. -venimentele ce se derulau de la o zi la alta îmi dădeau de gândit şi am a"uns să cred că am dezertat de la poziţia mea de luptă anticomunistă. cele câteva mii de oameni au fost lămurite si liniştite. venit în 56CC din %iena cu misiunea de a reorganiza ?egiunea. 4otul s!a sfârşit prin procesul care a însemnat decapitarea partidelor politice. arcaş3@ /olonelul . 2u aveam altă alternativă decât a ne uni. ulei si alte mărfuri pe puncte. *inisterul de interne condus de 4eo ari 1eorgescu. #sistam cum noii stăpâni instalaţi la putere au venit la vânătoare la castelul regal de la ?ăpuşna$ %asile ?uca. /omuniştii. i!au propus d!lui 9ătrascu un armistiţiu. dar politică nu vreau să fac. temându!se de împotrivirea noastră. urma lic idarea *işcării ?egionare. reorganizarea rapidă în formaţii de luptă armată si rezistenta naţională din munţi. #ntonescu a plătit toate greşelile politice ale celor ce s!au perindat în guvernările dintre cele două războaie mondiale. impun calm. Ftiam că aparţin *işcării ?egionare şi firul de legătură era rupt. urmaţi de o suită de activişti. cunoscând forţa şi potenţialul *işcării a recurs la o tactică de neutralizare prin şanta"area grupului de comandă legionar. pe care am reorganizat!o si se părea că mă bucur de linişte. am discutat despre această tactică şi am fost bucuros când mi!a spus că va trimite la 4g. 9artidele politice lic idate fură fără prea multă bătaie de cap.! cerea za ăr. 2u îmi era "ustificată indiferenţa sau pasivitatea. speriat. #na 9auSer si 4eo an 1eorgescu$ erau dotaţi cu ec ipament. prudenţă si încredere în luptă. căci comuniştii nu!şi ţin cuvântul. #sistam la descompunerea moralului şi vieţii oamenilor. 2u aveam linişte. +egulile luptei în condiţii inegale. motivând că nu vreau să fiu oportunist prin trecerea de la o extremă la alta. întâlnindu!mă cu d!nul comandant 9etraşcu. 1 izela %aas a insistat.arcas. trebuia să intervină cu lămuriri. armament şi câini de vânătoare. *işcarea putea fi uşor pusă în lanţuri sau deportată în +usia. pe rând. /a român conştient. ?a H 2oiembrie 56CE. #m intervenit eu.entea si . ţara era împinsă la ruină. se striga$ @Oos . +omânia ! căzută în zona de influenţă sovietică ! plătea tributul impus ca ţară învinsă. Setea de răzbunare comunistă şi goana după fascişti era prima preocupare a puterii instalate cu a"utorul cozilor de topor. de existenţa armatei naţionale sub comanda 1eneralului 9laton / irnoagă si eram îndreptăţit să cred că se va întreprinde o acţiunede rezistenţă şi în ţară. Se întrebuinţau tactici diabolice de tip asiatic. *ă vedeam colaborator la instalarea regimului de teroare comunistă al cărei adversar mă consideram de mic. &upă umila mea părere. Dara întreagă era împotriva comunismului instalat prin forţă si trădare. #m fost c emat la partid si mi s!a propus să mă înscriu. 2oi. *ureş. #sta ca recompensă pentru a"utorul dat la înlăturarea lui #ntonescu. au căzut în cursa întinsă la 4ămădău toţi @istoricii@. 92? şi 9S&. &ar cele ce au urmat au demonstrat contrariul. în lupta politică ce se ducea. care se lăsau amăgiţi de lozincile comuniste. &upă aceasta. cu un adversar perfid. /rucificarea +omâniei s!a desăvârşit3 Ar i'ti/iul &upă semnarea tratatului de pace. condus de 2icolae 9etraşcu. *ureş pe cineva care se va ocupa special de reorganizarea *işcării. cei din ţară. secătuindu!i!se toate sectoarele economice. aflându!mă în 'ucureşti. &ar ceva nu era în ordine. /u uşurinţa de a vedea viitorul politic al ţării aşteptând să vină americanii. ?ic elismul şi oportunismul şi!au găsit locul si au dat roade #şa zişii criminali de război şi duşmani ai poporului au fost aruncaţi în înc isori.oria Sima. #ceastă neruşinare comunistă m!a făcut să mă retrag pentru a nu deveni slugă. /ondamnarea la moarte a *areşalului #ntonescu a fost o bătaie de "oc. 9artidele istorice puteau să adune în "urul lor toate forţele conştiente româneşti. S!a a"uns la mitinguri prin care în faţa prefecturii. implicit ale +egelui /arol. /ăutam un fir ca să pot contribui la lupta ce o aşteptam. &in balconul prefecturii. îmi reproşam lipsa de activitate în acei ani de grea cumpănă a neamului călcat în picioare de comunişti. aveam nevoie de timp ca să trecem la acţiune. dar n!am acceptat ofertele lor. uzează de şiretlicuri şi tactici diabolice. cu condiţia de a nu se trece la reorganizarea *işcării. eram unii prin înc isori si alţii sub supraveg ere.

zis 9opescu. #m mers pe linia negării şi ocolirea faptelor ce mi se cerea să le confirm. ci gri"a de soarta familiei. vor ilustra acţiuni nedovedite în anc etele avute !prin deturnarea pe căi ireale si inducerea în eroare a anc etatorului. în bătăile acelui vigilent anc etator Simonis. în drum ne aşteptau cu căruţele. să nu forţez nota. In 26 &ecembrie 56C> am fost invitat la c estura de poliţie din 4g. deşi faptele comise erau suficiente pentru a fi trimis în faţa plutonului de execuţie. S!a stabilit la +eg in şi era un om de mare valoare. maiorul *ilcu şi Sandu *oldovan. îmbrăcăminte si arme. doctor în ştiinţe economice. nu era efectul fricii. bine legat. ce aveau un stagiu de peste doi ani acolo. &upă câteva zile. punând în alertă posturile de "andarmi şi 9artidul. 2aţionalizarea industriei era pe prima urgenţă. alimente. Starea de spirit favorabilă unei activităţi clandestine a Scut să ne extindem activitatea. 9e lângă aceasta. &e la Sibiu am aflat că s!au înfiinţat lagăre pentru cei cărora nu li se găsea nici o vină. ?a ieşire m!am văzut faţă în faţă cu opersoană reţinută fără motiv ca mine. 9rintre aceştia se găseau si numeroşi ofiţeri. lucra la încărcat si descărcat vagoane de lemne în gară. /u bucurie că mi!am găsit un camarad de credinţă. si aveam înfiorătoare coşmaruri. supus excesivelor durităţi.răţia de /ruce. ne identificăm cu aceleaşi convingeri politice. eram convinşi că trebuie să facem ceva. între localitatea +ăstoliţa şi ?unca 'radului am fost aşteptaţi de oamenii de legătură. 1 eorg iţă /ârciumaru a căzut în luptele de stradă ca un aiduc al veacului KK. *oldovan #lexandru în urma bătăilor a murit în #iud. *ureş unde. 2e!am despărţit urmând ca după #nul 2ou să ne întâlnim. un bărbat corpolent. căci au tăcut în cele şase luni de anc etă.irul de legătură cu *işcarea ?egionară a fost găsit. care şi!a adus în"ur unguri şi evrei. pe lângă cel militar. împreună cu studentul Ion 1 eorg iu. după ce a stat în lagărul de la 'uc enVald. ) stare de nelinişte a pus stăpânire pe mine. zeceperec i de cisme. 4ot atunci. discutând despre pericolul ce ne aşteaptă. :rmând să culegem informaţii despre soarta celor arestaţi administrativ. adică legionari. #bilitatea celor implicaţi era necesară ca să rămână intactă organizaţia din munţi. :nii luau calea pribegiei. #ctivitatea subversivă contra siguranţei statului consta în participarea directă. ?ui şi celorlalţi ucişi le datorez viaţa. 4otul se desfăşura după un plan care ducea la comunizarea totală a +omâniei. să ducă lupta mai departe. #şa puteam face şi eu ceva. #ceste mărturii. 9ericolul era aproape şi trebuia să aleg. care îmi era nas la căsătorie. &estăinuindu!ne reciproc. împreună cu Sandu *oldovan. #ceastă măsură ne!a făcut să rupem legătura cu cei din munţi. un sac cu mălai. ?a 5< *ai 56CH s!au făcut arestări de legionari în masă. fugit din Iaşi. două lăzi cu grenade şi o ladă cu cartuşe 0'. &upă #nul 2ou. Se profila o nouă dezlănţuire comunistă. am aflat că terminase liceul la 'la" şi că făcuse parte din . &in discuţii în discuţii ne!am pomenit în faţa restaurantului -leSes( am intrat să luăm o gustare. umilirii şi bat"ocurei.Activitatea 'u&ver'iv" . în toate grupurile erau legionari paraşutaţi după 27 #ugust 56CC de către guvernul de la %iena. în 4g. -i marcau prezenţa +ezistenţei naţionale. *ureş duceam o activitate de racolare a celor ce doreau să facă ceva prin contribuţii băneşti si cu îmbrăcăminte. fostofiţer deblocat tot din 9loieşti şi tot legionar. funcţionar la *#4. vec i legionar din 9loieşti( aveam o deosebită încredere si multă stimă pentru pra oveni. în acel moment acţionau peste 7= de aiduci în diferite direcţii. 5=H 5=6 . #m aflat că are în munţi. la întoarcerea în +ăstoliţa. -xista o rezistenţă bine pusă la punct care trebuia a"utată cu bani.. gând pe care l!am avut şi eu cu Sandu *oldovan. In cele din urmă. fapt care ne!a lămurit de ce am fost reţinuţi. anga"at la o întreprindere forestieră din +eg in. -u eram unul din însoţitori. &espre un alt drum nu ştiam decât eu. 9e naşul meu si pe Sandu *oldovan i!am asigurat că în cazul arestări i nu voi declara nimic. cămăşi.lorea. comentam evenimentele interne si internaţionale. la c estura poliţiei a fost instalat evreul Ftrul *auriţiu. mi!l prezentă pe 1 eorg iţă /ârciumariu. în luna #prilie 56CH. #m descărcat fără probleme. când un simplu gardian mi!a spus că sunt liber şi pot pleca. rezumându!mâ la discuţiile cu caracter politic ce le!am avut cu Sandu *oldovan fără să trag după mine pe alţii. &erularea filmului acestei activitpăţi pe care am avut!o în anii 56C>!56CH constituie linia adevărului. *oldovan mi!l prezentă pe 1rigorescu #lexandru. ?a începutul lunii *artie. refugiindu!se în munţi. în diferite locuri grupuri de oameni din toate clasele sociale. fără a fi întrebat de cineva pentru a se "ustifica reţinerea mea. să nu stau ca un laş în gloata ce se convertea la comunism. #veam forme legale de transport. a trimis cu o maşină zece pături. lungul drum al durerii. am a"uns acasă. începea calvarul. zece mantale. spre fericirea soţiei si a mamei. tineri şi bătrâni. dar tăinuită a mea prin desele legături ce le aveam cu şefii rezistenţei. am reuşit să mă menţin. l!am cunoscut pe /eng er -ugen. care. &e la o masă vecină aflarăm despre abdicarea regelui *i ai. &ându!ne mâna. în calitatea ce o avea de comandant al cercului teritorial *ureş. aflu că era *oldovan #lexandru. a venit paraşuta t. 2e!am dat seama că de acum comunismul se instala şi mai adânc. 1 eorg iţă /ârciumaru a mai venit de patru ori şi. #m otărât să las destinul să decidă. în anc etă. /onvingându!l pe maiorul *ilcu . am stat până în 75 &ec. am avut şi norocul de a fi ferit de trădări sau căderi în cursele anc etatorilor. gri"a de soarta soţiei şi a copilului ce avea doar 57 luni mă frământa zi şi noapte. întâlnindu!ne prin centrul oraşului.

parcă surprins. %isam. într!un moment de respiro mi!am dat seama că trebuie să trec prin acest soc de intimidare. îl văd pe lisus . *ureş. imagini de groază mă urmăreau ca într!un coşmar. *ă vedeam la o răspântie de drumuri. #m adormit în legănarea lină a trenului. după tactica lor.ristos urcând 1olgota cu crucea în spate. #poi brusc au apărut cinci agenţi care s!au năpustit asupra mea. cu picioarele. #dormind. pe duşumeaua plină de sânge. . o tragedie. începeam o etapă. clătinându!se sub povara ei. am urcat într!un vagon plin cu oameni. &e aici începea calvarul. ) mulţime de oameni il urmau. care mă invită să!i urmez. pe umerii însângeraţi. ?a +ăzboieni am sc imbat trenul pentru 4g. ) oprire bruscă a trenului si tamponarea vagoanelor m!a trezit. în maşină. am fost lăsat câteva ore fără să dau faţă cu cineva. *i!a trecut prin faţa oc ilor soţia si copilul de 57 luni.ulgere si trăsnete treceau parcă prin mine când alte mâini uriaşe. având în frunte cu ar ang el. %ocul inti id"rii In biroul comisarului Simonis. -ra 52. înfricat. &eodată mă văd alături cu -l. a"ung pe peron. *i!am făcut cruce şi în legănarea ritmică a vagonului. dar ridicându!mi oc ii ?!am văzut din nou pe Iisus transfigurat de suferinţă sub crucea ce o ducea pe umeri urcând muntele. o luptă. m!am desprins din mulţime apropiindu! mă de -l. nu te îndoi3 /onductorul mă anunţă că am a"uns la 4g. ?a marginea unei gropi mă vedeam scufundat nu ştiam încotro să apuc. /obor bulversa t. prin mulţimea de oameni. mă strângeau de gât. 2!am mai apucat să a"ung acasă cu micile cadouri pentru soţie si copil. /u conştiinţa împăcată. care avea ca scop. %isul mi se întretăia de oprirea bruscă a trenului( la reluarea lui mă urmărea c ipul lui lisus. câteva secvenţe de vis m!au readus la 111 110 . *i!am rezolvat problemele. fragmente din vis îmi apărură prin gând. care a durat 5E ani. am reluat firul visului de unde rămăsesem. ) armată.7= trebuia să a"ung în 4g. vei avea slava cerului. cu oc ii aţinti ti spre lisus parcă admirându!I tăria de a suporta c inurile răstignirii. zicând apoi bla"in$ ! /e faci. 9răpastia la marginea căreia mă aflam era tot mai adâncă. dar nu a"ungea căci se depărta tot mai mult de mine. am dedus că toate acestea nu sunt decât începutul şi pregătirea anc etei. pentru cauza pe care o slu"eam ca român si creştin. tot mai aproape. fără să!mi pună vreo întrebare. 4ârându!măpe "os. cu valiza în mână. apoi am tăcut cumpărăturile pentru soţie şi copil si am plecat cu primul tren. încon"urat de agenţi şi comisari am fost declarat arestat. 9ărea că mă găsesc la sfârşitul lumii si monştri cu c ipuri idoase apăreau furioşi de pretutindeni. -ra noapte. la ora 5=( la 52. alţii necunoscuţi. :rcând încetpe munte. în revolta mea ascunsă asupra soldaţilor. Inima îmi bătea ca şi cum eram transpus în suferinţa ?ui( la un moment dat mi!a spus din nou$ ! %ino cu *ine3 #m ezitat în momentul când mi!a apărut figura soţiei şi a copilului care trăgeau de mine. în faţa lui &umnezeu si a cerinţelor neamului. zbura deasupra acestui cortegiu. &in toate părţile văd că în "urul meu apar oamenii Siguranţei. *ureş. #cest fapt mi!a dat tăria de a rezista şi a mă păstra fizic şi moral pe linia cinstei de fiu al neamului. Imagini de tot felul şi!au făcut loc înprivirile mele şi. ce!? biciuiau când urca. Ftiu că suferinţa care mi!a fost ărăzită are o semnificaţie creştină. ) nouă tamponare a vagoanelor si scârţâitul roţilor ce s!au oprit m!a trezit în momentul când Iisus îmi striga$ ! :rmează!*ă. *ureş. Oos.7= si. în timp ce alţii aruncau cu pietre şi!? uiduiau. mă izbeau cu capul de teracotă 2u mai simţeam nimic atunci când loviturile din toate părţile cădeau ca o rafală de grindină adusă de furtuna dezlănţuită. înfricarea şi demoralizarea mea. lovindu!mă cu pumnii. 4otul a decurs normal. cu degetele groase. în timp ce fulgerele despicau cerul. îl rugam cu lacrimi în oc i să mă ierte că sunt un biet om care încerc să fiu cu ceva mai presus decât alţii. &e undeva auzeam vocea lui care îmi spunea$ ! 2u te îndoi3 #cesta!i drumul ce duce spre înviere. *ă aflam în mulţimea aceea care!? urma până la locul unde trebuia să fie răstignit. dacă *ă urmezi. mâini uriaşe mă strângeau de gât ca să mă arunce în prăpăstii adânci. %ino cu *ine3 9riveam crucea grea care!i apăsa pe umeri si eram stăpânit de o nouă teamă care mă făcea să transpir si să fiu adânc tulburat. #m rămas împietrit( m!a privit cu oc ii ?ui pătrunzători. pentru a preda nişte situaţii la subsecretariatul de stat al #provizionării. unii cunoscuţi.Are'tarea %e ni(ica/ia creştin" a lu!tei 'i 'u(erin/ei In 2 Iunie 56CH am plecat la 'ucureşti trimis de 9refectura *ureş. în braţele mamei sale întindea mânuţele ca să!5 iau în braţe. Sfinţi şi eroi coborau si urcau cu aripi nevăzute în văzdu ul învolburat care părea o mare cu valuri uriaşe. dar frica mă stăpâneşte. care mai de care căuta să se scuze că sunt puşi în situaţia de a mă aresta. când îi vedeam c ipul transfigurat de suferinţă. capul îmi atârna ca o bilă de plumb. deoarece domnul c estor Ftrul *auriţiu vrea să vorbească cu mine. /u puţina mea experienţă de poliţist.

#pa rece mi!a făcut bine. . un evreu cu alură de superioritate. m!a în"urat de mamă şi m!a scuipat pe obraz fără să aibă cura"ul a mă lovi. alături de o dactilografă bine instruită. cu răni sângerânde pe obraz. a început bătaia organizată. l!am rugat pe lisus să mă a"ute. 9e uşă apăru anc etatorul. 2u m!am impacientat. într!un birou mare. /ineva parcă îmi spunea$ @?asă că trece si asta. mi!a apărut în faţă ursul( nu m!a demoralizat. ) corcitură de român mag iarizat pe care l!am cunoscut cu câteva luni mai înainte pe la 9refectură. 9e duşumea stăteam în neputinţa de a mă ridica. I!am răspuns că nu am avut nici o activitate politică cu el. în durerile mele. 9entru moment mi!am dat seama că am trecut cu bine de această bătaie neorganizată. mă în"ura de mamă( îmi dădeam seama că mândria lui de anc etator era ştirbită. îmi făceam frecţii la picioarele umflate apoi. am fost aruncat în fotoliul din faţa unui birou. în "urul orei 25 m!au trezit în"urăturile lui Simonis care venise din oraş du nind a alcool la serviciul prelungit nocturn. anc etare şi incriminare a mea 2u ştiam nimic din ce s!a întâmplat. a dispus legarea mea de mâini şi de picioare. 9icioarele îmi deveniseră nişte butuci. rezistă. apoi o rangă de fier mi!a fost introdusă printre legături si am fost atârnat între două birouri cu capul în "os ca pe un proţap. cu pumnii si picioarele. -ram desfigurat. care mă c ema să!? urmez. *i!a şoptit că el a declarat doar trei întâlniri cu mine în care am discutat doar banalităţi. sabota"e economice si industriale. # început sp strige şi cei veniţi au început si ei să mă în"ure de mamă în timp ce mă loveau cu pumnii si picioarele pe unde apucau. participând la şedinţe în munţi. în strigăte şi în"urături. ?uat pe sus. dar aceasta nu m!a descura"at. m!au făcut să urlu de durerea ce o simţeam pe tot corpul. /ămăşile erau ude pe ei. ca să nu fiu surprins că 552 557 . 'âtele celor doi călăi şi cravaşa. 'ănuiam că au dat de urmele organizaţiei noastre şi m!am otărât să nu recunosc nimic. 4oate învinuirile le!am negat. Instinctiv. :n individ pe care l!am văzut în prima repriză m!a târât la N/( m! am privit în oglindă. 2u am recunoscut nimic. -ram la limita puterilor de rezistenţă umană. spunând 4atăl nostru. %enind în biroul lui Simonis. Spre dimineaţă am fost târât într!o mică încăpere unde am fost lăsat după ce au aruncat o cană de apă pe obrazul meu plin de sânge. &oamne3 #"ută!mă. /u oc ii înc işi spuneam rugăciuni de a"utor lui &umnezeu. /ongestionat la faţă. anc etatorul călău a început să mă lovească pe unde apuca. cu mâna dreaptă i!amprins cravasa ce urma să mă lovească în cap.@ *i!am făcut cruce şi. după câteva clipe. #semenea unui dresor. 2ervos. /ravaşa din mână mi!o arăta ca un avertisment în faţa căruia trebuia să încep să vorbesc si să răspund la întrebările ce le citea de pe o ârtie. am văzut acum un om desfigurat. #m fost pălmuit si somat să recunosc activitatea mea legionară. /ă sunt în slu"ba americanilor. amintindu!mi de lisus. 9entru o clipă. slăbănog şi mic. în cele din urmă m!a împins ca să a"ung din nou pe duşumea. în gând repetam mereu$@ #"ută! mă &oamne3@ Simţeam cum îmi revin puterile ca să pot face faţă reprizei a treia. loviturile cădeau pe tălpile mele în cadenţa diri"ată de Simonis. #cuzele lui erau încercări de a mă prinde în cursă. # urmat o stare de linişte care mă făcea să revin din c inuitoarele dureri. mă loveau mă i ales în părţile sensibile. In uşă apăru Ftrul *auriţiu. /u aere de priceput anc etator. am adormit pe duşumea. care a fost introducerea în mecanismul de cercetare. frânt de dureri. ca vec i copoi. am leşinat de durere. fapt care a generat o ploaie de în"urături şi ameninţări. &oamne3 /ei ce mă loveau erau transpiraţi.@ &in camera alăturată au mai apărut încă trei agenţi care. că împreună cu alţi legionari am activat. întorcând capul. &upă această furie. după ce m!au deslegat nu mă mai ţineam pe ele. a început să mă în"ure într!un vocabular mag iar!român de ultima speţă ca formă de exprimare. s!a retras mulţumit de felul cum se desfăşura anc eta. *i se ceruse să recunosc că am uneltit împotriva regimului.făcându!mă să înţeleg să nu recunosc nimic. ci mai mult mi!a adunat ura ce o aveam pe comunişti. care ştiam că urmează. care. 2e!am privit drept în oc i. eu ! în legitimă apărare ! stăteam nemişcat. repetând de câteva ori$ ! #"ută!mă. că am conspirat împreună cu alţii la crearea de acte de diversiune. +ămas singur. cu mâna dreaptă. duse degetul la gură. *i!am formulat singur întrebările anc etatorului la care trebuia să răspund. *!am spălat doar cu mâna dreaptă. m!am pomenit din nou singur. Anc5eta &in birourile alăturate se auzeau strigăte şi gemete. /ategoric. #m aflat că în camera vecină altul trecea prin ce am trecut eu. &in gură îmi curgea sânge si nu mai puteam nici striga de durere. &in bărbatul voinic de altădată. Simonis. #m dedus că sunt mulţi arestaţi si că îmi vine rândul după interogarea lor. şi fugarilor le!am dat bani şi a"utoare pentru a activa. am înţeles că nu are cu ce să mă învinuiască. c estorul Siguranţei. i!am răspuns că nu ştiu nimic. cu cravaşa în mână.uria lui Simonis era evidentă. îmi punea ca turbat întrebări despre activitatea mea cu *oldovan #lexandru ISanduJ. comisarul ?otte. *ă pipăiam şi eram plin de sânge pe obraz şi cămaşă. 9rin uşa uşor desc isă Sandu *oldovan. -ra Simonis. ?a un moment dat. am fost dus de alţi bătăuşi intraţi în sc imb. am şters scuipatul de pe obraz si l!am pus pe obrazul lui. dovadă că a trecutprin c inuri mai mari decât mine.realitate. &inlăuntrul meu ceva îmi spunea$ @+ezistă. eram desfigurat si plin de sânge.

un succes care îi era suficient pentru a mă încadra în litera legii.emei cu copii în braţe îndurau furia comunistă alături de oameni infirmi. #m rămas perplex la aceste afirmaţii. ! #m visat că trebuie să a"ung la 9rea Sfinţitul Suciu la 'la". mai ales când eram mai deznădă"duit. +ecunoscând la confruntarea cu *oldovan cele trei întâlniri eram pe aceeaşi linie. 9lângea şi era îngrozită de mânia corn isarului *unteanu. *ureş. cum nu au nici banii. căci relaţiile dintre oameni trebuie să fie conforme unei vieţi spirituale profund creştine. Ca. #cţiunea din munţi a fost depistată( stăteam cu sufletul la gură. să recunosc după mai multe bătăi pe care le aşteptam că am avut trei întâlniri cu Sandu *oldovan. I!am spus că sunt din 9loieşti si nu am buletin *ă invită să!5 urmez si iată!mă aici. #vând tren numai seara. #m văzut atunci acea demnitate feminină care îmi spunea că este o fiinţă necunoscută şi neînţeleasă. în centrul oraşului întrebând un poliţist unde e institutul de maici. dintre care una era soţia d!rului /eng er. în zorii zilei un cearşaf scos la o fereastră arăta predarea. )m lângă om. &upă plecarea ei. la 9rea Sfinţitul Suciu. #m citit pe faţa lui Simonis o satisfacţie. fiind legionară. am plecat în căutarea unui institut de maici si să mă odi nesc. *!am ferit de complicaţii pentru a nu fi pus în situaţia de a trage şi pe alţii după mine. toate sunt deşertăciuni. ca în final. S!a dat o luptă de stradă şi poliţiştii zeloşi s!au împuşcat între ei crezând că au descoperit casa în care se ascundea /ârciumaru. întrebând!o. i!am oferit pardesiul drept aşternut. -secul!suferit de comisari s! a răsfrânt asupra noastră. cerându!mi buletinul de identitate. se ruga şi mângâia rănile celor sc ilodiţi si însângeraţi. #m aflat tot atunci că pe capul lui 1 eorg iţă /ârciumaru s!a pus un mare premiu. . am căutat s!o asigur că nu se va lua nici o măsură asupra ei.l!am văzut. în care /ârciumaru stătuse câteva zile. brunetă si extrem de frumoasă ne!a uimit pe toţi. &upă două săptămâni a venit fratele ei si a plecat. ne svârcoleam ca într!o şerpărie. într!o dimineaţă a fost scoasă de ofiţerul de serviciu si dusă la birourile de anc etă ca să spele pe "os. *!am trezit înţepenit. :nii dintre cei din "ur o credeau smintită. apreciindu! i gestul. 'uzele îmi erau umflate. ?uat din nou în şocuri. &upă ce venea din ac ete. am adormit. ea absolvind . care se aflau în arestul din beci. S!a întors lângă mine. &ar a refuzat să spele sângele celor torturaţi si i!a dat o palmă comisarului care încerca s!o brutalizeze. în urma acestei presupuneri am încercat s!o informez de cele ce le!am aflat că s!au întâmplat în "udeţul nostru. ?a anc etă a declarat că are un frate medic la 4imişoara. în miezul nopţiianc etatorul fiind nemulţumit de declaraţia mea m!a băgat iar în foc. prin trecutul meu. #m aflat că în subsolul clădirii îi înc iseseră pe cei consideraţi mai periculoşi. Intrasem în furia brutalităţilor si după puţin timp am a"uns lângă bietul ţăran. /eea ce mă făcea pe mine să am temeri. Simonis cu ai săi m!au luat la întrebări. înaltă.ilosofie si că are un cult pentru *aica &omnului. am început să gem de dureri si mulţumesc lui &umnezeu că m! a a"utat până acum. sângele îmi curgea din nas şi aveam dureri la stomac. erau eventualele complicaţii care ar fi însemnat un mare dezastru. bătrâni si tineri.ul Cri'tinei Con'tanta Dr"-oie'cu #pariţia unei tinere domnişoare. mi!a răspuns că în #prilie si!a ars în piaţa oraşului buletinul si actele motivând că aceste ârtii nu au nici o valoare. Intero-atorii nocturne &upă plecarea /ristinei efectivul gara"ului s!a dublat. rugându!mă să nu!5 prindă pe /ârciumaru. *i se făcuse foame. nebună în devenire ca rezultat al studierii filozofiei. *ă zvârcoleam încolăcit de 55C 55< . #m gândit că eu. eram socotit periculos si această recunoaştere era de a"uns ca să fiu vinovat de uneltire. #m greşit trenul şi nu ştiu de ce sunt aici 2u avea în mână decât o batistă #m invitat!o să ia loc lângă mine şi d!na maior / iaburu. %oiam să a"ung la 'la". pe "os zăcea un ţăran plin de sânge. a doua zi. #şa am avut convingerea că nu era străină de noi. ?a +ăzboieni am coborât din acceleratul ce l!am luat din 9loieşti si aşa am a"uns aici. mi!am găsit un loc. mă menţineam pe poziţia de negare. 2u cunoşteam pe nimeni din cei 2> de bărbaţi şi cele H femei.) detunătură de pistol a fost de a"uns ca să se declanşeze un lung sc imb de focuri. el mă întreabă de unde sunt. ca în eventualitatea că este o antenă a organizaţiei noastre să ştie ce să vorbească. apoi a urmat o suită de întrebări pentru a descifra misterul prin care a a"uns în 4g. cu corpul şi picioarele umflate.acultatea de . ! *ă numesc /nstina /onstanţa &răgoiescu şi sunt din 9loieşti. &upă aceasta am fost dus în arestul care era într!un gara". #cest loc de triere era un mic infern. unde urma să!mi facă o comunicare. -ra casa lui /ociş -mil. un gol s!a desc is în "urul meu. -u o credeam mai curând o eroină trimisă de 1 eorg iţă /ârciumariu ca să afle ce este cu noi. pe ciment. 9e ciment. în cele din urmă mi!a spus că are şi ea aceleaşi sentimente politice. &umnezeu mi!a a"utat să trec şi peste această fază a anc etei si să!mi regăsesc o relativă linişte. #stfel am dat prima declaraţie. 0ilnic veneau peste noi alţi arestaţi. #m consolat!o şi. care a umilit!o. &!na /eng er avea în braţe si copilul mai mic de doi ani /u c iu cu vai. în timpul detenţiei o regăseam în gând şi în vis.

4recusem încă un examen. 2evasta îi dusă la post şi pe copii îi ţin înc işi la sfat. apoi m!au ameninţat că mă omoară dacă!i păcălesc./ 0anuarie /121. în sine mi!am zis că toate aceste declaraţii absurde şi de necrezut vor cădea la proces.i]Z\2r l ZZ. ^'şnaa coreotională pentru O. I4. *i!a şoptit că degeaba încearcă să!l încurce în declaraţii că nu!şi face neamul de ruşine$ ! Ii duc cu vorba. t Sentinţa de condamnare din . #m contestat!o refuzând s!o semnez.]<7<Zpoi!I li:t.Sfantului 'artolomeu.. &e falsuri mi!am dat seama la semnarea declaraţiei. am avut unele reţineri.ii !de! ( m!t celi^ ^oisr^ oo! . #m reflectat că dacă voi trece noaptea aceasta voi trece greul. care m!a întărit şi nu m!a lăsat pradă disperării. *i!a spus că înaintea venirii mele în birou a fost la Strul *auritiu căruia i!a declarat$ . unde. amintindu!mi de "udecata şi viclenia ţăranului român în astfel de situaţii. 'ietul om a fost condamnat la 5= ani pe baza acestor fapte imaginate numai ca să scape de tortură. 55E .4I.sr\. 4oate astea le!am dat şi în declaraţia pe care am semnat!o. )pt.9lat. 5)))E fzeo^ miiJ t!gt_ mrenas!')4eettoa s-. art. desc izând oc ii i! am văzut pe 1rigorescu şi pe 1 eorg iu. Se numea . dar mă dor toate oasele de abia pot să mă mişc. &actilografa instruită de Simonis îmi denatura răspunsul.ell]itul . el era omul de legătură cu cei dinmunţi. ' ţ l S ^oYBoB` 6-S5< p]. . ZZZeM obligY al plătească s:tu ri soma ie lefZaFl /iZnci 'ii f c eltuieli de "udecaGS #supra corpurilor Ilelictr di!piiGv Z ddd!dtSl(ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ /onformări G+ .#m dus cu doi cai ce!i aveam la căruţă un avion care era ascuns la *oara &racilor si l!am lăsat la &ealul 9orcului unde fără să mă întâlnesc cu cineva l!am părăsit.i)îc/. )ve]enie . #cum sunt lăsat în pace. !fionfoim!^rt!. )o*m nai gravţ ! oi!nci cirtle /onformZ dd(ddddddZZZZ suma de d!d@ddd!! d ! II obliga sa plătească statului ZZ Z Z 4 ^pil /onform ^rt >=B /. r ] l B[[[ i 1lher. <a.il]. sd <==/ZvZpineim. ?rdtar.lore% []9reztntu3 extras făcui cOupS ori*tialul +dat la dosarul aces!ei instanţe 2r. mi!am format o bună impresie. +^tonaZ .câţi ane fearţ.]aior I3ag. 9rivindu!5 pe acest ţăran de circa C= de ani. i!i. în gând. apoi vedeam scene din visul avut în tren. s =6 pot . văzându!mi soţia şi copilul./.. î.!l ^l. ss.!4.ăCl. #cum urmează să mă duc cu ei la fata locului. Dăranul de lângă mine mă încura"a. !'iau "aex. S. #veam pe de o parte şi îndoieli asupra celor spuse de el şi. 1rigorescu mi!a şoptit să spun că nu ne cunoaştem. 1rigorescu şi 1 iorg iu. #colo s!au dat lupte mari.Z]5CCTCHZZZZ tifl. /eng er. &ar n!a fost aşa. cr. am fost duşi la penitenciarul local. 2u mi!am negat identitatea de legionar şi în felul acesta m!am descurcat în ac ete. -neotescu î . -E . lăsându!5 pe el să vorbească. /. ocolind faptele mele şi prin tăcerea cu care &umnezeu i!a învrednicit pe *oldovan. înc eindu! se anc eta. civica pantra crima 7e ansi ti re contre o aplic. /!O!5G! se socoteşte detenţiunea preventivI]:Y /u drept de recurs In termen deZ Zg]]]ile dela comunicare. ?m < IoinoiJ ani alB. ca să fiu încriminat.O. ?a interogatorii recunoscusem că l!am întâlnit pe *oldovan şi am purtat discuţii ca orice om de pe stradă.pYS. 2EC ppt.. cu una cu alta.I (l!rABA?A ^g Rnl miinf. *!au ascultat. ?!am îndrăgitpe acest om care mă încura"a spunându!mi s!o ţin una si bună$ @rabdă cât poţi si păstrează!ţi mândria de român@.ii tare.ţi 4 .olirca şi era din +ăstoliţa.f de an. si li 7. !tBsiJ ^ !aBr!^on* [poraot . era tactica lui de a se descurca.lS]!d^ilY!. desfiguraţi într!o stare mai " alnică decât a mea.i" l lei.555. ?iaor /oatoe-):l. prudent. rezistă3@. Aicolae lulisn!-alor '-. ca să!i aduc pe drumuri greşite. mi!am regăsit o oarecare linişte. Sleit de puteri. *i!au fost luate <!E declaraţii si prin manevre au apărut la proces în forma pe care au voit!o ei. în care am văzut intervenţia lui &umnezeu.de l'W=74zare@E7"ibra-Groriiui fsoîna aplîeaţîtmea art. îndemnul$ @. &ats si citita m şedinţa publicB astăzi Z25 iaiiariae 5S`6. #m mai dus şi mai multe scule de făcut reparaţii şi un bidon gol de benzină.@ H .A. tan(c(lat In Corn GZZ[ZZ Sir@*O.4Y exYE.

5>. legionar. Samarg itan. mă ameninţau cu un proces de ultragiu adus organelor de ordine. H ani. 5<. am acuzat Siguranţa de metode brutale în smulgerea declaraţiilor si am accentuat nota politică a acestui proces. Crima de uneltire la ordinea socială. . cu un copil. 2=. paraşutat după 27 #ugust 56CC cu misiune de a organiza +ezistenta 2aţională. profesor.olirca 1 . $a Tri&unalul . învinuiţi de. învăţător. < ani. 2= ani. legionar. 2E. ?euca 2icu. funcţionar. 7< otăra condamnarea mea la 5< ani muncă silnică 119 55H . 2H.#upă #nul 2ou am aflat că dr. C. legionar. urmat de alte două. 27.elul în care se desfăşura era o punere vădită în scenă. legionar. 3roce'ul ?a proces. şeful rezistenţei din #rdeal. 9entru o "umătate de oră. funcţionari. 4imaru. 9rocesul a fost întrerupt si am fost izolat ca instigator. 9rofesori. 5H. avocaţi. prin bătăi sistematice. 7C. ţăran. profesor. legionar. fără a ne tângui şi a ne lăsa pradă zvonurilor privind circumstanţele atenuante. &upă citirea actului de acuzare am constatat că declaraţiile îmi erau falsificate prin introduceri de pasa"e şi inversări de cuvinte. Istoria va consemna aportul şi dârzenia acestor oameni ce atunci când comunismul abia se instalase. 7. mulţumind lui &umnezeu că mi!a a"utat. #cesta a fost primul lot. /ociş -mil. 7=. apoi aruncaţi în groapa comună din comuna +ăstolniţa. socotindu!ne rămăşiţe ale @burg eziei@ şi @fascismului@ prin prezentarea noastră ca nişte oameni obscuri. /ioată &umitru. în ziua următoare. l!am cunoscut pe 1 eorg iu &e". 57. legionar. Soţia lui -ugen cu un copil în braţe. *orţi în înc isoare$ <. Sentinţa nr. legionar. 5E. mort în #iud. < ani. Samarg itan *ircea. inginer. mort după o detenţie de < ani. ţăran din +ăstoliţa. inginer. . 2<. Soţia lui 1rigorescu. 2 ani. 5= ani. Soţia lui Samarg itan. legionar. %ultur loan. legionar. 22. 5= ani. 1rigorescu #lexandru şi 1 iorg iu loan au fost ucişi mişeleşte si expuşi pe străzi cu plăci la gât pe care scria trădător. legionar. #m fost din nou întrerupt. legionar. 56. cond. > ani. *ân %asile. H ani. funcţionar. > ani. meseriaş. muncitori. /ristina /onstanţa &ragoiescu. vec i legionar. 52 ani. %ultur. #m fost audiat si am dat peste cap intenţiile securităţii de a diminua existenţa unei acţiuni organizate legionare. doctor în ştiinţe economice.. In aşteptarea procesului. /omes 4itus. inginer agronom. 0n 57 Ianuarie 56C6 am compărut în fata completului de "udecată. 2= de ani. > ani. funcţionar. 6. cu sentinţe dinainte stabilite de către Ftrul *auriţiu. mi!am revenit din traumatismele la care am fost supus. *oldovan #lexandru. funcţionar. licenţiat. 5= ani. 1ormos &umitru. ţărani şi ofiţeri făceau parte din lot. preot. 5< ani. procesul a fost iar întrerupt. legionar. ?upsan %aleriu. meseriaş. /ondamnaţi$ 5=. 55. 3entru i'torie In memoria celor ucişi mişeleşte fără sentinţă în localitatea +ăstolniţa din ordinul Fefului de Siguranţă Ftrul *auriţiu înc in această evocare$ 5. . avocat. 52. legionar. #m negat şi nu m!am lăsat intimidat de procuror si de preşedintele %lasu( la afirmaţiile mele că toate cele declarate au fost smulse cu forţa. 'eu 4itus. legionar. 1 eorg iu loan. legionar. #u fost cercetate 5E= de persoane din rezistenţa mureşenilor. legionar. #m căutat cu toţii să fim pe linia de înaltă ţinută morală. toţi trei ucişi mişeleşte la +ăstolita. 2= ani înc isoare. E ani. au pus mâna pe arme. căpitan activ. 1rigorescu #lexandru. . H. legionar. ca să demonstreze că românii sunt conştienţi de ceea ce însemna pericolul comunist. 26. 75. licenţiat. legionar. profesor pictor. legionar. mort în #iud.entea 4iberiu. *ărgineanu 'ubu. mort în #iud. 72. /âmpeanu ?ulu. 4oţi formau +ezistenţa 2aţională în "udeşul *ureş. legionar. pra oveancă. 77. /eng er -ugen. *oldovan %asile. 5= ani. organizaţia noastră a fost prezentă cu un efectiv de 5=H @duşmani ai poporului@. >. #m arătat că sub regimul carlist. căpitan activ. 52 ani. ingineri. în discuţiile purtate am căzut de acord ca să nu se mai folosească bătaia si forţa de către anc etatori si "ustiţie. legionar. student legionar fugit din Iaşi. 25. Stanica loan. 9upăză Ion. cond. 2>. 2C. avocat.ilitar Clu9. *iron )ctavian. 1 ila lulius. 1ligor 9avel. 5< ani.iguram al treilea inculpat în acestproces. condamnat fiind. funcţionar. 9op #mbroziu I0icuJ. fost ofiţer legionar din 9loieşti. fascist. H ani. #poi am întrebat de ce au fost ucişi la +ăstoliţa trei camarazi care au fost citaţi$ @lipsă@. < ani. legionar. H ani. > ani. E. 2. < ani. /ârciumaru 1 eorg e zis 9opescu. cond. 5C. bătut crunt la /anal. / eţan ?. /eng er -ugen. legionar.

eram număraţi din nou. /ăci Dara îşi pune năde"dea în voi. a făcut să crească frica faţă de acest imperiu vast al necunoscutului în care intrăm. dar nici optimist. am fost condamnat la 2= de ani. aţă. #propiindu!ne de zidurile înc isorii. aşa cum a fost el otărât. rezistaţi sub loviri bestiale. aşa cum aveam credinţa în &umnezeu. după un gard un bătrân trecea în revistă coloana !care nu era o noutate pentru el. în urletul prelung al unui câine ce lătra a "ale. ni s!a comunicat să fim pregătiţi cu baga"ele pentru a fi mutaţi. din care. pesimist. am fost aiduc pe muntele *ic( prins. 4rebuia să trecem prin perc eziţia obligatorie. 2u ne răneam cu iluzii că vin americanii. de astădată în condiţii de detenţie. &in tine însuţi fă!ţi un suport. împreună cu părintele 2iculici. încearcă. după ce mi!am făcut o scurtă rugăciune. Intrăm toţi într!o cameră ocupând fiecare câte un loc pe unde am găsit. :n prim gardian ne!a luat în primire. eram număraţi si încolonaţi câte trei. 2u eram disperat. 1eneral /oroamă. &isciplina o aveam în sânge.iţi demni. ?a ora două în noaptea de Ianuarie cu ger si puţină zăpadă. )mul din faţa noastră era încă om. In'cri!/ii !e . oglinzi. /onvoiul. vestind oamenilor că alţi oropsiţi ai vieţii vor fi îngropaţi în cetatea tăcerii. în visul pe care l!am avut în mai multe reprize trăiam un adevărat coşmar( frânturi din visul amintit la arestare. descura"ant si înfricosător. 1ardienii cu puştile în mână ne în"urau de câte ori unul rămânea mai în urmă( înaintam încet ca un convoi de sclavi. despre care am aflat că era celularul. dar mai ales fotografii. /âteva comenzi în şoaptă ne diri"au prin poarta desc isă. ?a comanda @Stai3@. #ran"aţi în coloană. înainta în decorul nocturn pe străzi. pus în lanţuri odată cu tot lotul ! CH de oameni în transport! am fost trimis la #iud. m!am decis să înfrunt silnicia cu toată gama de greutăţi si suferinţe. +omâne. ţipătul unei cucuvele. +eflectând la cele spuse. #ici o altă etapă a calvarului începe. înseamnă că am ştiut ce vrem şi ce ideal înalt am slu"it. oprim în faţa unei porţi mari de fier. Ftiam că lupta trebuie dusă prin rezistenţa noastră. cubocceleleînmânâsauînspate. 9rimul sfat a fost tăcerea. Ic bin ! eu sunt &u bist ! tu eşti -r ist ! el este 525 52= . celularul devenea un imens cimitir al tinereţii noastre. . 9e "os am adormit obosit. nu te teme. coboram câte unul. primul gardian ne comunică câteva puncte din regulamentul detenţiei. -ram tânăr si mai ales sănătos.pentru @crima@ de uneltire la ordinea socială. In #iud totul devenea sinistru. 2işte ziduri înalte împre"muiau un teren în care se vedea silueta înaltă a unei clădiri în formă de 4. le!am reţinut si am ţinut cont de ele. /u duba /. 2u te îndoi. dacă vom ieşi. eu personal. &upă simulacrul de proces. Sentimentul unei stări de provizorat îmi spunea că trebuie să!mi păstrez calmul si să!mi urmez destinul. 56CH . ace. îndrumându!ne spre clădirea în care era secţia a doua. creioane. 2i s!au dat gamele în care ni s!a turnat un terci. /u aceste argumente la care am mai adăugat moralul.iduri. îl vedeam pe Iisus răstignit. si de gardianul care depunea sau nu exces de zel în depistarea acestor obiecte ilegale. cruciuliţele si cărţile de rugăciuni erau si ele confiscate. Io mis 1 imboaşe Ilie din 4eregova. Iconiţele. împovărat cu 5< ani *S !muncă silnică. . ca să a"ung la acea libertate pentru care am început lupta. în această stare am constatat că ne găseam toţi. în zgomotul sinistru al lanţurilor ce îl târa spre infern. 1ri"a principală ne era salvarea micilor obiecte de care aveam nevoie. #veam 2> de ani.+ am a"uns noaptea în staţia #iud( am fost aşteptaţi de o suită de gardieni. dacă vrei să nu fi urmărit de blesteme. 9rimul lot de mureşeni eram în aceeaşi cameră.ii atent$ &acă ai intrat în zarea -şti nouăzeci la sută mort( 2u te lăsa copleşit. un fel de mălai puţin îndulcit si cald. ) pisică neagră ne tăie calea. la apelul de dimineaţă. ?a ieşirea din cameră. !e uşi în vâltoarea acestor vremi cruciale 9olitica vremii de azi ne acuză pe noi. pentru a avea şansa de a supravieţui. depindea de norocul si de abilitatea noastră de a le ascunde. Sfaturile lui. zgomotul ritmic al lanţurilor a trezit câţiva câini( ne însoţeau lătrând.aptul că procesul a început la 57 Ianuarie 56C6 si sentinţa s!a dat la 25 Ianuarie denotă clar nuanţa politică a organizaţiei noastre. Ftiam că ne vom despărţi( când s!a dat deşteptarea.

*i!a dat un pumn în gură ?a care n!am ripostat. ?uând loc pe rogo"ini. In celulă doar un ârdău pentru apă. ignorându!ne. ?a fel pe uşă erau gravate nume si inscripţii. In urmă venea ârdăul cu ciorbă. &orobanta trecu în revistă grupul nostru.ereastra era situata sus ca să nu putem vedea ce se întâmplă afară /um era obiceiul deţinutului. o cănită si o tinetă pentru necesităţi. #m intrat cu 'eu 4itus. vec i si noi. ciorba era pentru unii mai c ioară. de!alungul anilor. 522 . am cercetat pereţii pe care. Iar el triumfa plin de ură #iud. 2e!aţi înşelat buna credinţă. 2e datoraţi un răspuns. pentru alţii mai groasă. 9e care aţi refuzat să ni!l daţi. aran"aţi în careu. ) cruciuliţă văzută la gâtul lui *oldovanfu smulsă şi aruncată pe "os. 4receam prin faţa gardianului grefier. poezii. +adu 1Rr ?a izolare &e zece zile sunt izolat 9entru că am scris versuri pe zid$ Fi pentru faptul c!am încercat :n geam să desc id #m fost lovit de gardianul turbat. am început programul de celulă. 2H *ai 56<C am fost la anc eta direct la comandant 7 Ianuarie 56<5. &upă plecarea directorului. germană si engleză. 56E5 In celular In olul de la parterul celularului. 2e!a amintit că regulamentul e foarte aspru şi încălcarea lui ne va aduce pedepse. &irectorul înc isorii. #u fost aduse sase rogo"ini şi şase pături prin care se vedea ca prin ciur. 1amela era împinsă de un deţinut prin vizetă. :rcăm la eta"ul unu şi începe repartizarea pe celule de câte E. aşteptam cu baga"ele în faţă perc eziţia. . #m avut dreptate. 1ligor 9avel. 9rin ameninţări ne dădea de înţeles că din #iud cu greu vom scăpa. &eşi aţi promis că veţi fi 1eneralul loial #tunci când dragostea noastră din plin o aveaţi. venind de la interne în 2= &ecembrie. &in această celulă a plecat 9opa loan!4eius când a fost împuşcat în plină zi lângă gardul cu sârmă g impată în 56<H. punerea în lanţuri si izolarea. 2u v!aţi gândit că în prăpăstii aruncându!ne #ţi călcat al onoarei sacru percept. /ei dinaintea noastră avuseseră @preocupări@ pentru scurgerea timpului. 2ici rănile din piept nu dor! /um dor aceste braţe slute /are să lupte nu mai vor. 9rimul act al bătăii de "oc s!a produs sub oc ii noştri înlăcrimaţi. /u lingurile scăpate de la perc eziţie cercetam conţinutul care părea o lătură pentru porci. probleme de algebră. cuvinte în franceză. duşmani ai poporului. se încrustaseră numele foştilor locatari. căci sincer numai noi v!am iubit. care ne vor şubrezi sănătatea. &omnule *areşal. Istoria v!a dat răspunsul acum /ând toţi v!au trădat si v!au părăsit. îng iţim în sec amarul unei decepţii care ne!a răscolit foamea si liniştea sufletească. Intre orele 55 si 52 se aducea turtoiul. 2e!aţi trădat si lovit pe nedrept.Scrisoare desc isă găsită sub duşumeaua camerei negre din celularul #iud$ &omnule *areşal. 56<=. 2oi însă am rămas pe vec iul nostru drum #ceiaşi. cu coa"ă groasă şi tare. 2u dor nici luptele pierdute. *oldovan #lexandru. ceva mai mare decât un pumn. *oldovan%asile şi Stanică Ion. perc eziţie 9rinţul 1 ica a fost dus în 0arca. &ar căzând pe lespedea dură *!am lovit cu capul de pat. &omnule *areşal. Iisus era călcat în picioare şi am înţeles că ne aflam în faţa unor bestii pornite să ne distrugă. mai ales că suntem legionari. un gardian cu fată umană a pus accentul pe tăcerea pe care trebuie s!o păstrăm ca să supravieţuim. care ne lua datele personale si amprentele.

?a primirea terciului. %iaţa din cameră după rugăciunea de dimineaţă până la venirea mesei o întreţineam cu discuţii. &acă ea domină individul. *ete nele vieţii de celulă au dus uneori la degradare umană în urma condiţiilor mizere si inumane la care am fost supuşi. 9e un altul l!am auzit$ @%reau lapte. /ând foamea a pus stăpânire pe noi. )mul stăpânit de foame. :niierauoptimişti. toate sunt excluse din gândire. iar dacă tot din întâmplare unii au primit o zeamă c ioară era un motiv de discuţie. de castraveţi muraţi sau otrăvitoarele ciorbe de ardei iuti. dar si voinţa de a nu te lăsa pradă acestor mi"loace de existenţă( trebuia să ne educăm organismul. -u am visat pâini cât roata carului din care mă înfruptam( mă trezeam gâfâind alături de camarazii mei. iar moral. 9âinea era facută dintr!un aluat compus din cea mai ordinară făină. /ând duceam tineta dimineaţa la spălător. acesta este un învins. care au făcut din om neom. *arţea şi vinerea primeam turtoi. în această febră. . alt ceremonial. pe unii mai mult. crează monstruozităţi din care senzaţia de foame este G G ani ilată prin simţurile adormite. 2u discut asupra acestor aspecte. mai susceptibili. :n ceremonial de primire a mesei era în fiecare cameră. Stările delirante desigur pot duce la complicaţii cerebrale dacă firul de ec ilibru este rupt. devine robul materiei care!l deformează. ?a ora aceea toţi eram egali. -xperienţele făcute au dat rezultate. fusese auzit strigând în delirul foamei. dar un alt fenomen apăru printre noi. dacă este slab din fire. 2orocul celor ce au primit un cartof sau ceva mai consistent era un moment de bucurie si de mare satisfacţie. de sfeclă.Aco odarea )rice început e greu( obişnuinţa e o a doua natură.iecare se comporta după constituţia sa. coaptă în tăvi după sistemul sovietic. sănătos si format pentru o viaţă nouă@. #şa se năşteau alte discuţii. dacă era cât mai vârtos. #u fost săptămâni întregi când primeam numai o zeamă c ioară. am devenit nervoşi. *ulţi dintre noi au murit în demnitate. cu scopul de a!l scoate din luptă şi a!l folosi ca pe o coadă de topor si apoi de a!l distruge. după cum ştia să!şi înfrâneze organismul în limita demnităţii. &ar în urma slăbiciunilorunora ea s!a deteriorat. cu puţin timp mai înainte de venirea mesei ce se auzea prin mişcarea ârdaielor pe eta"e. în nopţile de c in din anii 56C6. &ar foamea tot foame a rămas. :nii visam că mâncăm din cele mai gustoase bucate. In ţarc ne plimbam câte unul cu mâinile la spate fără a vorbi. în preocupările lui. create defoameacene c inuia pe fiecare. ) porţie se savura de unii imediat. ?a /anal s!au mâncat şerpi. 4oţi eram încă stăpâni pe noi si căutam să ne facem viaţa cât mai frumoasă. în restul zilelor primeam 2< = de grame de pâine. ele puteau fi văzute doar de mintea lucidă a omului sătul. alţii doar la primirea ciorbei. neacceptând!o ca putere absolută asupra sufletului omenesc. epuizând o serie de cunoştinţe de natură profesională sau intelectuală. la fel ca terciul. între mâncările preferate era arpacaşul. pluteam în iluzii. nările noastre prindeau din aer aroma mâncării care dădea naştere la discuţii în pronosticarea ei. iar visele. /i arăt fenomenul ce se produce în omul care este supus sistematic la înfometare îndelungată. Invidia şi dorinţa de a a"unge la ceva mai mult. 4oţi eram sănatoşi şi întregi la minte când am intrat în #iud. roşi de cea mai cumplită foame. :nii tremurau cu gamela în mâini sub polonicul care turna la întâmplare ce prindea. a avut prile"ul să stea de vorbă cu un coleg 52C 52< . acomodaţi cu viaţa de celulă. -ram la începutul celor 5< ani pe care trebuia să!i execut. #ici am putut vedea rolul şi necesitatea materiei în viaţa omului. /are mai de care a devenit gastronom si specialist în arta culinară. de dovleci. nici unul nu avea alte surse de completare a ranei. terci. distrugând ficatul. broaşte. pâine sau turtoi. -ra acuzat bucătarul că nu a amestecat bine mâncarea în ârdău. care duceau la triste şi dureroase stări de lucruri. @încercările@ noastre de a o combate n!au fost decât un prile" de ceartă şi de trecere a timpului. . că ordinea stării la rând va trebui stabilită prin tragere la sorţi pentru ciorbă. 9ersonalităţi de mare prestigiu s!au încovoiat în faţa foamei. alţii voiau ca senzaţia mâncării să dureze cât mai mult. Sepuneaupariuri şi se a"ungea la certuri. dar după puţin timp s!a renunţat. 4oate acestea au fost diri"ate cu scopul precis de a ne deregla organismul. 4otul decurgea normal. dădea după mintea fiecăruia la soluţii. fost moşier şi ministru. stomacul prin otrăvire lentă. pe alţii mai puţin. #cest fenomen al foamei avea şi alte faţete.oamea a fost generală şi impusă cu un scop bine definit. un degradat sufleteşte. pisici şi câini. vreau lapte@. începând să fim preocupaţi de probleme minore. @%reau o gamelă de terci pentru un vagon de porumb@. #ceasta când socoteau la plimbare mai multe celule. ca să ies cu @mintea clară. /ântarele improvizate au fost omologate de toţi.ăpăiam din gură si ceream în somn mâncare. . povestiri si diferite probleme. o epavă lipsită de demnitate. care trăiseră si ei acest @banc et@ cu rană abundentă. inginerul Stanică din lotul nostru. -moţiile şi ex ibiţiile erau semnele degradării omului. alţii pesimişti. în amestecul de dorinii arzătoare. &upă câteva luni. Delirul (oa ei ?a împărţirea pâinii s!a mers pe acelaşi sistem. &!nul #urelian 9ană. &espre foame s!au scris multe. după ce ne!am povestit fiecare existenţa. In fiecare dintre noi s!a dat o luptă. . S!au inventat fel de fel de cântare. vorbindu!se de ec itate. &upă masă urmau comentariile.irea omului este foarte inventivă atunci când îi este pusă în "oc viaţa. la orice nouă ordine de distribuire a porţiei de mâncare. *ulţi o mâncau imediat.

#poi am dat fiecăruia câte un capac din cele 5H si am început să mănânc până m!am săturat. 1ândurile frumoase. îl lua în mâini. cel mai mult. ca să!l a"utăm la strângerea ultimei fărâme. ceilalţi. Simţeam cum mă reconfortam în tot ce aveam ascuns în mine. 2e!am întors bucuroşi în celulă. #ltuia. #m vomitat si toţi erau îngri"oraţi de soarta mea. Fi frunzele uscate de usturoi au fost împărţite la sugestia căpitanului %asile *oldovan. ne mai informam de una de alta. #m a"uns să am o rezervă de 5= capace şi mi!am zis că mă opresc la acest stoc. 4oţi ne uitam la el. #m mâncat 6 capace care de arse ce erau. 4ot celularul asculta. dar acum i!am trăit opera. 9e *oliere l!am citit. *i s! a făcut rău. că mă robise acest flagel. dar am constatat dezamăgiţi că nu era decât o ârtie cu resturi ce trebuia aruncată. 4otuşi găsit o bucată de şoric 5<x5<. toţi eram solidari. 2e preocupau zilnic săculeţii. care numai datorită moralului ne!am menţinut. #m devenit robul unei devieri de la linia normală a vieţii. . eu cântam.al său din facultate. ascultate de toţi cei de pe aripele lungă si scurtă ale părţii de sud. /ântam nu de bine. #m cântat nişte doine din #rdealul nostru. #ceste capace în formă pătrată de >x> au fost inovaţia mea. mi!a spus că este un fel de a!omorî timpul. ?ucra la atelierul de croitorie din fabrică si avea pac et. avea sau nu avea nevoie. 4oţi aveau săculeţe cu fărâmituri uscate pe care zilnic le luau în mâini ca pe o nobilă preocupare. &ar. când am ieşit la plimbare. 1ardianul se afla prin apropiere si asculta cu plăcere. Intr!un moment de reflecţie asupra vieţii pe care o duceam. mare fumător. ne!am spălat singuri creierele ca să fim de râsul celor ce ne păzeau. #cele bucăţi de pâine au făcut din mine un avar. fiecare cu săculeţul lui. :nii îi goleau pe pături spre disperarea posesorului cu care. nişte sc elete mişcătoare. ca să uit şi să fug din lumea asta c inuită. ce bântuia prin #iud. în zilele următoare a procedat la fel. Stăteam în aceeaşi celulă aproape de şapte luni. ?a parter locuia #lexe -şanu. #m a"uns nişte umbre. /u aceste ocazii. îmi era ruşine că m!am lăsat influenţat de acea psi oză a foamei. 9rin foame au fost distruse valori. ?a cererea unor voci auzite. de care comunismul s!a folosit. Intr!o duminică după masă o rază de soare pătrunse în celulă. amintirile şi liniştea nu mai erau. #m început să reţin capacele de la pâinea tăiată în formă de cub din tăvile în care erau coapte. nu rob unor co"i de pâine uscată. 2e obişnuisem să fim flămânzi. #veam o bună dispoziţie. o cioară venită prin gratii i!a răpit batista în cioc si "alea îi era mare. ca în vremi mai grele acestea să ne fie salvarea. un bun si inimos camarad din Sibiu. 2oi. se transformaseră în dextrină. până când într!o zi. :nuia i se mucegăise o parte din rezerve si vedeam că era deprimat.rizerul *ândroiu ne înştiinţase că va pune pe geam câte ceva pentru mine si am reuşit ca din neatenţia gardianului să luăm pac eţelul pus. l!a luat.igura s!a repetat( a patra oară cel mai înalt dintre noi. fără să ştim cu ce scop si de ce face asta. %oiam să fiu liber. scoteam capacele. 52E 52> . ?e! am spus băieţilor din celulă că în ultimul timp eu nu mai eram eu. m!au trezit din acele monotone si triste stări care ne apăsau. dar prin foame ne!am si sfinţit crezul pentru care decenii la rând s!au scris pagini de glorie în istoria neamului românesc. -ram avarul din *oliere. . #m cântat cu mult suflet şi lăcrimam. -ram fericit când pipăiam capacele care creşteau în număr. /ei ce au fost în #iud în acei ani îşi vor aminti de acele ex ibiţii ale spectrului foamei. care îşi dădeau seama în ce al am a"uns. doi dintre noi au început să facă ceea ce făcea Stanică. 9e o batistă întinsă între picioare cum era în poziţia de şezut. /u ocazia perc eziţiilor. Spre deosebire de alţi camarazi. mai mult$ si!a cusut un săculeţ în care rezervele strategice erau puse la un loc ferit. îşi rupea în minuscule firimituri bucata de pâine pe care o primise. ci de foame. mai îngăduitor cu noi. cum să mă pot opri când vedeam săculeţii plini ai celorlalţi. +omanţele ce le!am cântat m!au scos din tristeţi si dureri. care ataca ceea ce era normal si sănătos în mine. -ra ceva mai mult decât nimic. %oiam să termin cu acest flagel. . uitând de foame. spre deosebire de alţii care mă trimeteau la izolare. 4oţi eram la fel şi. când de serviciu era gardianul / ioreanu. -ram acum bogat. si vreau să redevin liber. în cântec îmi ascundeam durerea şi oful. mâncăm pâinea odată cu ciorba. &upă câteva zile Stanică începu să practice un gest nou sub oc ii noştri. nişte co"i de usturoi şi urme de marmeladă. &upă două ore mi!am revenit bând puţină apă( capacele rămase le!am împărţit. căpitanul 1ligor 9avel. în această stare ne zbăteam. -ra un ceremonial întreg. 4oţi au rămas uimiţi. îl măsura din oc i parcă savurând o plăcere. +ămasesem singurul care încă nu am căzut în această boală. . atunci când era de serviciu gardianul / ioreanu. săculeţii erau bătaia de "oc a gardienilor. era un g emotoc de ârtie. am mai cântat cu patos doine si pricesne. întrebându!l. în doine si romanţe. -le trebuiesc spuse fiindcă în acea perioadă s!a murit mult. înrobiţi acestui flagel. #ceste minore fapte nu pot fi ignorate. deşi flămând( foamea ne c inuia pe toţi si nu se mai vorbea decât de mâncare. mi!am dat seama ca eu nu mai sunt. în această metea nă căzusem şi eu. /amarazii din celulă s!au vindecat si ei de această diabolică boală revenind în normalul vieţii de celulă.oamea a fost sistemul de racolare a turnătorilor. /ântecele. #m împărţit soricul în sase si ârtia la fel.. *i! am luat săculeţul si le!am spus camarazilor că îmi atac rezervele. ?a geamul celulei sale. aşa cum îmi era felul. 4oţi am luat în derâdere această manifestare a lui. în celulă nu se mai vorbea decât despre rezervele strategice. în cele din urmă m!am convertit şi eu. #m continuat. în inima căruia eram zăvorâţi în celule. dar si o rezervă pentru zile mai grele. le număram si le aran"am cu gri"ă c iar şi de 2!7 ori pe zi.

casecsia. /ând ieşeam la plimbarea de 5<!2= de minute. cu la perete$ @) vreau pe aceea@. c iar când ne "igneau pe faţă şi aruncau cu venin în noi. . 9arcă simţeam noi puteri. mă uitam în palmă.eg edus. 2u ne onora şi ducea la triste spectacole. episcop de #lba lulia. 'olnavi si senili. mureau 52!57 oameni. pe care am îmbinat!o cu credinţa în &umnezeu şi crezul legionar. dar îi amintesc pe cei ce cu demnitate( în clipe de disperare ne!au fost exemplu de dăruire creştină. pe o tablă neagră vedeam efectivul pe eta"e si numărul de morţi. &upă 5= zile ne!am mai refăcut. @#i o palmă deosebită. dar cineva a turnat că suntem numai sibieni şi făgărăseni. am stat mai mult timp în celulă. să facem nod la capătul aţei şi când vine cineva în control să simulăm că lucrăm( într noi a pus o găleată de terci ca să mâncăm cât putem. îndulcindu!le zilele prin căldura si afecţiunea ce le!o arătam( uneori o aspirină obţinută cu greu era o binefacere. /erându!se strungari. -u mi!am dat în mai multe rânduri diferite meserii. *ă sfătuia ca atunci când sunt mai descura"at şi la mare greutate. conducerea înc isorii a inclus planul de a ne scoate la muncă. . /âtă prostie şi ură manifestau atunci unii politicieni. în situaţia în care eram credeam în ce îmi spunea. dar ai să scapi. -ram cu d!nul avocat #urel /ioran. #m avut fericita onoare de a sta două săptămâni în celulă cu dr. instruiţi de croitorul -şanu !infirm de un picior! să luăm un ac si ata fără . am aflat că -sanu #lexe cerea croitori si. călugăr din mănăstirea &urau. /u părintele 9ârvu Iustin. am fost reţinut din nou în celulă. *arton #nton. -ra un om înalt. afirmau că legionarii vor rămâne în continuare înc işi. boli ca distrofia. toţi cu picioarele umflate de caşecsie. îi scoteam din deprimare şi nelinişte. şi alte organizaţii fantomă. In urma efectelor dezastruoase produse de foame. cu zvonuri optimiste.4'/!ul era în floare si au fost foarte multe cazuri de depresiuni mintale. Dărăniştii si liberalii. *ulţi rămâneau cu săpunul pe ei. #ntal. 'ărbieritul în cameră era un supliciu( tunsul zero ne făcea nişte arătări care ne îngrozeau unul pe altul. &upă un timp. dărâm fost refuzat. :n neam întreg era pus pe rug. a"ung la atelierul de croitorie odată cu alţi cinci camarazi. şi te îndemn ca atunci când eşti mai desnădă"duit. declarându!mă croitor. pentru a înfrunta calvarul pe care abia îl începusem. spunând 4atăl nostru. învăţasem strungăria în lemn şi făceam piese de şa . /el ce era la rând avea dreptul de a alege( si cum eu eram ultimul. crezând că vor veni americanii. fratele filozofului. :nii stăteau cu baga"ul făcut. mulţi camarazi şi!au dat din mâncare si i!au salvat c iar de la moarte. am cunoscut un profesor universitar de la 'udapesta. /el mai mare număr de morţi pe zi a fost în anii 56C6! 56<=!<5 când zilnic. Se plăteau greşeli si păcate. ne!au întărit în credinţă si prin rugile lor am avut spri"in moral. &ar pentru o discuţie avută cu un gardian care mă în"urase. #m văzut la unii bătrâni trei rânduri de burţi. #"unseserăm întrun astfel de al de slăbiciune încât noi înşine ne vedeam reciproc ca nişte fantome. în noua celulă. #u fost cazuri când unii generali şi miniştri se certau pentru o bucată de pâine. când se cerşea o gamelă de terci. oameni tineri sau bătrâni în pieile goale. voinic. 2icu Stein ardt a fost corect în cele ce le!a scris despre tinerii legionari. *i!a citit în palmă$ @%ei trăi mult. /um timpul trecea şi nu mai veneau americanii. după cum erai inspirat. gardienii lansau zvonuri că în curând vor fi eliberaţi. am luat ce a rămas. îndemnul la rezistenţă în timp. # sădit încrederea în mine însumi. 9e aceştia nu!i nominalizez. am a"uns iar în fabrică. 1ardienii au făcut liste de meseriaşi care vor să lucreze în fabrică. bieţii oameni se răneau doar cu iluzii. care au avut destinele ţării în mână si au împins!o în dezastru. îi a"utam în neputinţele fizice în care a"unseră. de!a valma sub dusuri. pe care noi îi mena"am şi îi îngri"eam. 4'/! ul făceau ravagii. /ei ce ne!au ucis si lovit au a"uns alături de noi. tinerii. /elularul a"unsese a fi focar de infecţie. 9entru cei bolnavi nu se acorda nici o asistentă medicală. care le prelungeau agonia. # doua zi erai primul la ales. trebuiau să se spele în câteva minute. -ram sibieni şi făgărăseni. ce atârnau până la genunc i. uită!te în palmă si adu!ţi aminte de ce ţi!am spus@. specialist în c iromanţie. # fost o perioadă când se făceau dese sc imbări prin celule$ aşa am a"uns să vedem goliciunea interioară a fostelor @somităţi@ politice. romano!catolic şi dr. #m a"uns din nou în celular cu alţi camarazi. #mândoi mi!au rămas în amintire prin prelegerile lor. prelat al bisericii catolice din #iud. /a să!şi bată "oc de ei.S!a introdus metoda g icitului. &e multe ori. BBB ?a baie am putut vedea sc elete mişcătoare. -ra dureros tratamentul în care mari politicieni si generali au fost bat"ocoriţi în modul cel mai barbar. am constatat aceleaşi manifestări. %ei trece prin multe. Ii compătimeam si înţelegeam. #ici era alt obicei de împărţirea pâinii şi a gamelelor cu terci si ciorbă.oamea a fost aşa de cruntă încât n!a iertat pe nimeni. &ar ni ci această ordine n!a fost găsită bună . ai noroc în viaţă dacă vei duce o viaţă moderată şi vei crede în ce ţi!am spus@. 9reoţi şi intelectuali de seamă au fost aduşi în situaţia de a nega existenta lui &umnezeu. să mă rog. #m învăţat multe de la e3 4răirea lui spirituală m!a impresionat prin naturaleţea şi calmul de care era stăpânit. si fericirea noastră s!a spulberat. 2oi. . 4impul mi!a confirmat cele spuse de el$ de câte on eram la greu. pot spune rară. pe celular. printr!o legătură facută prin frizer. ca să nu vadă nici aici cât de orbi si mărginiţi au fost. 4rist exemplu au dat tinerilor cei ce au avut grade şi funcţii. la care 526 52H . #cest sistem era aberant si degradant. cu alţi oameni. ca nişte şorţuri.

9e rând. în foamea aceea cruntă. /ele văzute nu mă speriau( c iar mă îndâr"eau. /a să mă încălzesc şi să mă menţin treaz îmi făceam de lucru. 2u era nebun. speriaţi. care îi provocau la discuţii numai ca să vadă câtă ură si prostie este în capul lor. /ele de mai sus sunt numai fapte cunoscute în sfera restrânsă a detenţiei mele. &e prostia şi ingustimea minţii lor râdeau gardienii inculţi. o luau la fugă pe aripa scurtă a celularului. )bişnuit cu tot ce!mi oferea situaţia. #colo se făcea marea politică. 4oţi considerăm că a fost o cetate a tăcerii. durere si c in. :nii au fost cinstiti si c iar solidari cu noi. . :n felcer dispunea de vieţile noastre si rar a"ungea un muribund la spital. în Oilava. Intorşi acasă. au pălăvrăgit că #usc Vitzul nu!i c iar aşa cum se spune. #m devenit insensibil la în"urăturile si la bătaia de "oc a gardienilor. ocazii si situaţii. 4'/! ul făcea ravagii si nici o asistenţă nu ni se acorda. :ra şi aversiunea era preocuparea unor politicieni. 2oii veniţi aduceau ultimele ştiri. constituind guverne şi. #. . i!am respectat pe toţi acei ce din un motiv sau altul se aflau arestaţi. care. si corect ar fi să fie cunoscute de omul de mâine. 9rin gaura N/!ului turcesc. %ântul bătea prin geamurile sparte si şobolanii mişunau în voia lor în "ur. nu ne puteam opri din plâns. ce!i auzeam. S!a stins pe buze cu cuvintele$ @*ă duc. +ăzbunarea comunistă n!a iertat pe nimeni. #colo. 0arca a fost anticamera morţii. ca să poată descifra mai bine adevăratele cauze care au adus tara în ruină. mulţi au murit. s!au formulat decrete de condamnare noastră în continuare atunci când vor veni americanii. BBB In decursul detenţiei mele. c iţăiau şi agitaţia lor mă speria si îngreţoşa când unii voiau să se urce pe mine. #lţii au făcut "ocul administraţiei. 9rintre noi se găseau şi evrei sionisti.acultăţii de *edicină din /lu". fără o lumânare iar noi îngenunc iaţi în "urul patului său./uza au fost ultimii pe care i!am văzut. apoi a înc is oc ii.aimosul ?ax fiind la lucru. credulii stăteau cu baga"ele făcute. Fi aşa au continuat si celelalte. *i!am amintit de ziarul cu ursul care mi! a dat prima noţiune despre bolşevism şi de visul dinaintea arestării. c iorii şi bărboşii n!au văzut adevărata faţă a comunismului. absolvent al . -ra frig. /elularul a a"uns un focar de infecţie. #m cunoscut generali. /ei de acolo îndurau suferinţe într! un regim incredibil de aspru. îi compătimeam si ne ziceam$ @Iată cine a condus ţara noastră@. fraţilor. 9rintre cei bolnavi erau mulţi tineri. . cu "umătate de raţie de mâncare. prindea porumbei si ciori pe care cu dinţii îi decapita. # fost o noapte de c in. când eram un sc elet. miniştri si generali. ca să nu se uite arderea pe ruga neamului nostru. 4rei nopţi la rând am fost ţinut în N/!ul de pe eta"ul unu. surprins de un gardian că vorbeam prin perete cu un camarad din celula vecină. când Iisus m!a c emat$ @:rmează!mă@. si aşteptau moartea ca nişte martiri$ dr. încât noi. pe pereţii celulelor am încrustat fragmente din suferinţele noastre. 4ainele #iudului sunt şi vor rămâne mult timp nedescifrate. datorită liniştii adânci în care îmi depanam prin minte viata.iind la începutul detenţiei trebuia să!mi păstrez sănătatea si moralul. #m astupat gaura cu pantoful ca să opresc ieşirea şobolanilor şi au început să roadă din talpa pantofului$ alţii voiau să intre înapoi iar eu îi alungam cu celălalt picior. #ici. mă duc la /ăpitan. căci acolo a fost infernul în care se c inuiau elitele neamului. -xecutându!mi pedeapsa. nici c iar în duşmani. 4rebuia să mă mişc. 2u am blamat şi nu am lovit în nimeni. :nii.iecare era sigur că occidentul va interveni. murind în #iud. +ednic din /lu". /ei înc işi în 0area. remanieri. când se putea vorbi cu ei. 0vonurile optimiste sau pesimiste circulau cu viteză. &espre #iud se vor putea scrie multe( acolo. în ultimul grad. 2u aveam pe ce să mă aşez. sugându!le sângele. Se formau guverne si se faceauremanieri printre ei după bunul plac. ar putea scrie cărţi întregi. Singurul meu spri"in era în rugăciune. în celule cu legionari se bucurau de acelaşi regim. Intelectualitatea +omâniei *ari a plătit propriile ei greşeli si păcate. pedepsit de un ofiţer de serviciu pe > zile. &in suferinţă. am învăţat să adun suferinţele în versuri. care dădeau termene si ultimatumuri. era mult mai rău. în curte sau pe acoperişul Secţiei a doua. începusem să fiu preocupat de formarea mea interioară de creştin. devenind turnători. S!au eliberat legi de interzicerea legionarilor în viaţa politică a statului. m!a impresionat adânc. o frumuseţe de om tânăr. am fost dus la izolare. în această preocupare mi!am găsit refugiul. . după o zi sau două. altele din imaginaţia exagerată a unor deţinuţi. 2e povestea că a fost planton la #usc Vitz si că acolo n!a fost aşa cum se spune. -nervaţi. -rau căi. când vigilenţa gardienilor nu era aşa de ascuţită. am devenit un rapsod. după alte 7 zile am fost prins că scriam cu un cui o strofă din poezia lui +adu 1Rr. tinerii. care mi! 1*0 . 9ână în 56C6!<= #iudul era populat de criminali de război şi cei vinovaţii de dezastrul ţării. în care se c inuia omul până la distrugerea totală şi la mutilarea sufletească.abrica ne c inuia prin muncă. medici./. -rau lansate de conducerea înc isorii. Iisus în celulă. la #iud. Istrate *icescu si 1 . ieşeau şobolanii. 9rin ce se poate denumi în ansamblu #iudul.-ram amestecaţi cu criminali de război şi cucei vinovaţi de dezastrul ţârii. Intr!o zi. iar pereţii erau uzi. 9ăcat că savanţii istorici. la *oţa si *arin@. 4recuseră prin #usc Vitz şi Aupfer şi 1ruber. care m!a întărit sufleteşte.

1*1 .

care erau supraomeneşti.fericit prile" de a ne uni şi replia după grelele examene prin care am trecut 572 a dat tărie dar şi speranţă. ?a vizita medicală din Septembrie 56<=. Se confiscau ace. *ulţi făceau eforturi deosebite de a pleca sub orice formă.ăgăraş. . pe talpa pantofului uns cu săpun si var. #m sc imbat păreri şi în discuţii speram că cunoaştere între noi era cel mai . în locul ciorbelor de ardei iuti si a terciului subţire. 9e bruma noastră de aine se călca. . 2u lipseau în"urăturile celor ce asistau controlul dintre fese. cuişoare. se rupeau si se descoseau petice ca bătaia de "oc să fie pe placul ofiţerilor. 3re-"ti/i !entru (or/ate uncile Incă din vara anului 56<= se făceau mişcări de deţinuţi. în special muncitori si ţărani. a adevărului( trebuia scris ca omul de mâine să cunoască epopeea noastră.rana se îmbunătăţise. 2u admitea nici unul că vom merge la mai rău. :na din marile bătăi de "oc era perc eziţia care se făcea instantaneu si parţial din ordinul directorului sau c iar al gardianului. aţă.oştii poliţişti erau trimişi la . Intrasem în acea lume a creaţiei. formate din condamnaţi până la 5= ani. unii în fabrică. am fost găsit apt pentru muncă. -ra un du! te vino. dezbrăcaţi în pielea goală stăteam cu baga" ele în faţă pentru a fi controlată fiecare cută a ainelor rupte sau peticite. 9si oza deţinutului era sc imbarea. ?oturi pestriţe. sticlă. plecau la 1 erla sau /anal. 1ardienii întocmeau liste cu profesia fiecărui deţinut ceea ce ne făcea să credem într!o destindere. plăcuţe cu săpun si tot ce considera gardianul corp delict. oglinzi. Sistemul de distrugere prin muncă a adversarului politic era bine pus la punct. /ei valizi sperau că acolo vor fi alte condiţii de viaţă. Simţeam că renasc din fiecare mică realizare. Se făceau dese sc imbări prin celule şi zvonurile circulau că legionarii vor merge la mină. ca şi vara. #m executat multe zile de pedeapsă. 9rin lozincile răspândite se îndemna la muncă pentru realizarea normelor. pe plăcuţe. plecarea. izolări cu regim sever si n!am renunţat. )ptimismul era alimentat prin diferite zvonuri şi aşa zisa destindere nu era decât un paleativ pentru credulii ce făceau din nimic un act politic. a visării. Iarna. fără să ştie că pot merge spre îmbolnăvire sau c iar în alt iad care!i va trimite în mormânt. cu riscul de a fi prins că scriam pe pereţi. *ă bucuram şi eu ca toţi ceilalţi şi bănuiam că voi merge la mină. arpacasul cu resturi de carne a crescut numărul de calorii( iar comportarea gardienilor dădea speranţe de mai bine. In secţia a doua m!am întâlnit cu mulţi camarazi. Iluziile se formau din orice eveniment. toţi buni legionari.

fostul căpitan de "andarmi 1ică 9etrescu era şeful turnătorilor. . fără să mă gândesc că sub poalele lor voi coborî la o adâncine de peste C== de metri. ing. 2e!au fost aduse baga"ele din pod si am fost vizitaţi de ofiţerul politic si de noul director. Ftiam că plecam spre /lu" şi de acolo spre bazinul minier de la 'aia *are. Soarele care ne încălzea frunţile. 2icu fiecare. un scârţâit de roţi brusc ne spuse că am a"uns. /onstac e *agearu. . . /ristian 9etrescu. &oi deţinuţi au fost trimişi înapoi în celular. 'ânda / irion. 'elu +emus. &upă poartă. gardienii ne luau în primire. &in punct de vedere administrativ. 9entru a ne intimida. dar faptul că plecam din #iud era salutar. ingineri.?uca &umitrescu. prevăzute si neprevăzute. Sandu *azilu. In două transporturi un camion militar ne!a dus la vagonul dubă. am fost scoşi din secţie si încolonaţi. In "urul datei de 5E!5> Septembrie 56<=. #m primit aine noi vărgate si ne!am instalat în barăcile cu paturi pe care vedeam cearceafuri şi pături( era începutul unui calvar ce se numea mina de plumb 'aia!Sprie. au recurs la şicane. fost demnitar în societăţile miniere. 'u"oiu. confiscându!ni!se obiectele @scăpate@ la intrarea în #iud. cu baga"ele în fată. #u urmat zile de refacere fizică. a"utat de faimosul Fteanţă din Sumanele negre.otiade.arcas. aerul proaspăt pe care îl inspiram sub cerul desc is. amândoi cu depline puteri din partea administraţiei lagărului de muncă. fost ministru al minelor si fost proprietar al minelor de la 9etroşani. -ram convinşi că oc ii tiranilor erau pe noi( alţi oc i urmau să ne ia în primire la destinaţie. /ea mai mare bucurie a noastră era revederea cu toţi bunii camarazi de care ne simţeam legaţi prin crezul ce!l slu"eam$ 1abriel 'ălănescu. ar itecţi şi te nicieni. *a"oritatea nu ştiam cu ce eforturi şi în ce condiţii urma să muncim. In ultimele zile sunt aduse printre noi figuri pe care le bănuiam a fi lupi turnători$ criminali de război. s!au făcut cursuri de iniţiere si introducere în minerit. Inspre dimineaţă. %ictor 4âmiceriu. 2icolae 1oga. să nu le cădem î î G 577 în plasă. contrastau cu lumea în care urma să intrăm. 'als. &in rândul deţinuţilor s!a format o conducere te nică compusă din ing. d!nul ing. priveam cu admiraţie munţii. #m coborât si am fost urcaţi într!un camion militar. #erul proaspăt îmi umplea plămânii de sănătate. fapt este că i!am depistat si o precauţie ni se impunea. -ram conştienţi că trebuie să fim reţinuţi. 2u peste mult timp trenul porni. :nde şi cum va fi acolo nu mai conta. *ircea 2icolau. %ictor ?ea ul. fără să ştim încotro. 1 iţă 9ivin. # urmato severă perc eziţie. /ostac e 'usuioc. ?a adâncimea de peste C== de metri trebuia să începem lucrul expuşi accidentelor si pericolelor. #liniaţi. membri ai unor organizaţii fantomă si alţi căzuţi ca musca în lapte( erau primele elemente care făceau informarea administraţiei. pe drumul serpuit care duce spre 'aia *are.

aveau de ispăşit furia unui sistem de cruntă exploatare comunistă. ca să nu fac si licoză sau intoxicare cu plumb. unii cu baroasele grele spărgeau bolovanii. ?a intrarea în şut aveam o slăbiciune pentru tot ce găseam în urma exploziilor. atârnate pe pereţii din abata". mergând pe filoane care aveau tainele si bogăţia frumosului ce merită a fi prezentat. &emne de amintit erau sfaturile bătrânului miner IosSa$ ! &acă vrei să scapi mai uşor de efectele muncii.ontul . #erul comprimat care pune în funcţiune perforatorul te fereşte de praf si de gazele existente în abata". pentru a lua cuprul şi plumbul atât de folositor civilizaţiei în acest veac. se folosea roaba. nu am sărit peste cal. H!5= metri de furtun pentru aer comprimat. dar nici n!am fost codaş ca să dau ocazia să fiu lovit în analizele muncii ce se făceau lunar. I!am dat asigurări că am să!i urmez sfatul. perforatori cu a"utori încărcători. prin cataclismele sale. 9rima gri"ă era copturitul. o muncă primitivă. :ltima lui recomandare a fost să mănânc orice. In ori. 1ligor 9avel( macedonenii. ne!a fost si prieten si medic$ d!nul Ilie 9rundeni. :rma să lucrăm în două sc imburi. +oca putea să fie moale sau extrem de dură. oameni în pielea goală. oamenii slăbiţi. ?a intrarea în mină. %agonetarii împingeau cu greu vagonetele încărcate( aspectul de iad putea fi trăit oriunde. în opinci se aduna toată transpiraţia din corp şi obielele din pături vec i le storceam de câteva ori. #veam un a"utor si trei rulători. am coborât pe corfe ! aşa se numesc în limba"ul mineresc ascensoarele. bătrânul miner loşSa n!a mai venit. lopeti. după care mai aveam libertatea de a sta în curte la aer. sfredele de la 7= la 5<== cm.*itran. pe ârtie de H ore. 9aul ?ăzărescu. *arin 2aidim. în decorul format de lămpile de carbid. &upă ce am fost iniţiaţi si introduşi în aceste munci. tineri si bătrâni$ %ictor 9ică. adică la locul de muncă. 1rebenea. sape si coveţi. -ra cunoscut că în ec ipă la mine se face norma şi se găseşte o atmosferă plăcută prin discuţiile ce se încingeau după realizarea noimei zilnice. pr. &espre minele 'aia!Sprie. adică o curăţire a tavanului. alţii bolnavi si bătrâni. 1reutatea cea mai mare a fost munca la covată. 1ioga 9arizianu 1ac e. de la partidele istorice si mulţi alţii pe care îi voi aminti pe parcurs. opinci de cauciuc. cu obiele groase. mecanici de întreţinere. #veam darul de a munci şi am reuşit în scurt timp să învâţ meseria de miner. artificierii civili puneau astralită sau dinamită si se realiza împuşcătura. S!au organizat ec ipe de lucru. #m fost ec ipaţi cu salopete. /onduşi de un miner de meserie. /avnic si 2istru s!ar putea scrie multe. am căutat să muncesc moderat. prin perfecţiunile geologice. /reaţiile de artă ale naturii. dulg eri. în ciuda unor asa!zise întreceri. *inereul excavat era încărcat în vagoneţi când era vorba de o galerie de înaintare. /onştient de rolul ocult al aducerii noastre în mină. iar în abata"e minereul se arunca în rostogoale sau. #m putut să descifrez multe taine ale pământului. /el mai bun perforator a fost 'oariu %asile.. în unele locuri. scormoneam noi acum. care nu au mai pus mâna pe o lopată. fapt care era remarcat de inginerul ' u"oiu si 'alş. considerate nerentabile. 2i se descoperea o lume miraculoasă. . &ar /ernavodeanu. care sufereau de diferite boli. răngi. căldura era aproape insuportabilă. si!a îngropat comorile. +omulus &ianu. un sac de merinde si necesarele lămpi de carbid. după ce m!am introdus bine în minerit am primit în ec ipă pe mulţi dintre cei ce nu puteau munci. si plasarea găurilor avea o mare importanţă ca înaintarea să fie un succes după împuşcătură. încărcau minereul.. /oborâţi în adâncuri de pământ. care sună a gol când este lovită cu ranga de fier. mi se arătau ca nişte capodopere. -i trebuiau să muncească în aceste condiţii care îi duceau la distrugere.agi / ira si mulţi ţărani dobrogeni si bănăţeni( grupul numeros al făgărăsenilor. #stfel. împroşcând bucăţi de rocă ce se opreau în picioarele lor. îmbâcsită cu praf şi sulf. #lecu /aranica. vagonetari.ece #m devenit şef de ec ipă. +ades %irgil si bravul ţăran #rsu 1 eorg e( medicul /ornel 9etrasievici merită toată stima noastră. 4rebuia să lucrăm în c iloţi sau în pielea goală. acolo unde de milioane de ani viaţa. cu moş 'ardilă. aduşi peste coveţi. mai bine zis a boltei cerimii. 9e galeriile ce duceau spre abata"e era curent si rece. care de multe ori m!au scos din lumea suferinţei.. In abata". care mă simpatizau. Iustin 9ârvu. în găurile făcute. am luat primele lecţii de instructa" pe viu. 4iti &obre. căşti de protecţie. 'olovanii mari trebuiau sparţi cu barosul cu un efort deosebit -u lucram la o galerie de înaintare pe filonul dîn centrul galeriei. Scule de lucru. făcute din camere auto. #ngrenat în 57C 57< . în aceste mine părăsite. adică încărcători pentru evacuarea minereului din galeria unde aveam frontul de lucru. aveam un perforator de C=!<= de Sg. e bine să lucrezi la perforator. baroase până la 5= Sg. dislocarea oricărei bucăţi de rocă. 0gomotul perforatorului făcea praf cu miros de sulf ne îngreuna respiraţia. dacă acestea erau departe. si!i mulţumesc si acum. / iciu ?ambru. dacă am sau nu poftă. în colonie erau mulţi intelectuali. 'alaban )ctavian. ca locul de muncă să fie asigurat. Ion &iaconescu. 4otul trebuia făcut cu gri"ă de şeful de ec ipă. %oi încerca să prezint doar ceea ce poate fi un document ca să nu se uite munca forţată în acel deceniu cincizeci. am fost aduşi să scormonim în sus şi în "os. armatori si bura"eri. pr.

Suferinţa noastră se sfinţea cu lacrimi. deţinuţii politici. unde se reconfortau fizic si moral. care îmi era de a"utor. intoxicari cu plumb si sulf. /ulorile diferite le scoteau în relief ca preţioase pietre de mina. 'ucăţile de Nolfram. /u ţăranul Ilie 1 imboase din corn. în bătaia luminii lampilor de acetilenă. #metistele ne încântau şi le admiram in prea"ma cristalelor de cuarţ. /u feţele desfigurate. în toată urgia si pericolele la care am fost supuşi. urmând să fie distrusă de concasoarele de la flotatie. şi vacarmul acesta nu era decât tristul aspect al infernului. . erau luate cu gri"a si mult admirate. 9lumbul cu cu vine întortoc eate. ai gardienilor controlau producţia. era admirată( aceste flori de mina ne scoteau din suferinţă. în suitori. #colo unde se a"ungea la un filon bogat. strivite de explozii. -ra surpriza pe care ne!o oferea natura ca pe un trofeu venit de la începutul lumii. căutam frumosul din creaţiile naturii în toată splendoarea şi perfecţiunea lor. abata"ele se lărgeau si lucra mai mulţi( perforându!se în cerime. 4eregova. &iamantele de *aramureş. îl găseam în forme geometrice perfecte. care tăiau pofta de mâncare. oferindu!le un loc de muncă. 2atura. bulgării dislocaţi în stare nativa făceau un "oc de lumini care ne încânta vederea. în privirile noastre le si vedeam transformate în diferite obiecte ca să fie puse în valoare. când mai mic. geodele ce erau în pereţi păreau nişte oaze la periferia filonului de plumb şi cupru. /uprul. ne întântau când le găseam printre bucăţile de rocă dislocata. atât de pretioase şi rare. când mai mare. descoperindu!ne tainele ei. eram noii robi ai secolului douăzeci. în care îngenunc iam implorând mila şi a"utorul lui &umnezeu. din greul unei munci impuse cu forţa. ce in iltrase sterilul ce predomina în volum. negri de sus până "os. în diferite forme şi acele de stibină. unde dădeam de straturi dure de piatra si de sterilul albăstrui sau verzui.ilonul pe care mergeam părea un râu. #m devenit un bun organizator în munca ce o prestam cu 57E . #urul. eram arătări cu înfăţişări diferite. /uarţurile albe cu figurile geometrice perfecte aran"ate. în buc ete. împrăştia razele sale aurii. cu ramificatii în dreapta sau în stânga. 2u aveam decât un singur refugiu în rugile ce le înălţăm din grote si breşe. +âuri de sudoare curgeau pe noi şi. #proape zilnic se produceau accidente. Se perfora în înaintări. argintii!lucioase în stare nativă. era duşmanul nostru cel mai periculos cu mici particule în timpul perforării prin in alarea aerului viciat ] ] dupa explozii. am reusit Gsă a"ut mulţi din cei lipsiţi de putere. sudoare şi sânge. ?ucram în pieile goale. ferindu!i de consecinţele neindeplinirii normei. ne făcea să uităm în ce lume trăim. &iversitatea ne era descoperită în urma exploziilor. roca dislocată era aruncata în rostogoale şi apoi în vagonete. foarte rar. )c ii vigilenţi . 9e mulţi i!a daramat oboseala şi intrarea in şut era un adevărat supliciu.aceasta muncă. -ram noi.

a venit cu inovaţia ca să se confecţioneze altele mai mari pentru noi. ne crea o bună dispoziţie. mai la dreapta. /ei în vârstă. prin felul său de a fi. bolnavi. fapt care a dus la slăbirea unora datorită gazelor. comentând acest fapt ca pe o minune care m!a scăpat de o moarte sigură. cei ce am fost caracterizaţi nişte bandiţi. la prelegeri literare. care de zeci şi zeci de ani erau uneltele de încărcare a vagonetelor. eram găsiţi în ordine cu planul zilnic îndeplinit. &upă câteva zile am fost dotaţi cu coveţi de dimensiuni triple. ?uca &umitrescu. profesori şi ziarişti. încât mulţi ziceau că la mine în ec ipă este loc de refacere. ?ucrasem cu scule normale si dădeam randament. 4oţi cei din dreapta şi din stânga mea s!au speriat. &ovadă că &umnezeu era printre noi. părându!i!se prea mici. fumului şi a mirosurilor de sulf. viata din colonie s!a înăsprit prin restricţii. &in acest motiv am refuzat intrarea în mină şi măsurile de reprimare a refuzului s!au soldat cu trimiterea la carceră a celor în cauză. prin discuţiile purtate. cu lacrimi în oc i. istorice şi la politică. &in *inisterul de Interne a venit maiorul 'azavan( văzând coveţile tipice ale minerului.rezultate bune. # fi turnător însemna a fi coadă de topor. asistam si uitam de oboseală şi de alte gri"i. nu puteau ridica aceste coveţi si mulţi au căzut la pat. Sc imbările în sensul rău al cuvântului au făcut ca gândirea noastră să sesizeze reaua intenţie a administraţiei. 57> . datorită măsurilor noastre de precauţie. somităţi literare. /ontrar speranţelor de a avea un trai mai bun. #cest semn a fost obiectul discuţiilor în întreaga colonie. Sistemul de informare printre noi a fost pus în mişcare de 9etrescu si Fteanţă( nu se fereau de a!i racola pe cei dispuşi a face orice turnătorie.inunea din in" -ram aşezat pe o scândurică să mă odi nesc. controale şi admonestări pentru cei ce nu!şi făceau norma. In general i!am depistat şi izolat. îi mulţumeam lui &umnezeu. Ilie 9rundeni şi +omulus &ianu. 9ărinţii 9ârvu Iustin şi 1rebenea au făcut o rugăciune comună de mulţumire lui lisus. 4reptat. #cestea au fost la început. -rau şi momente de veselie când Sandu *azilu. #poi brusc un bolovan din boltă s!a desprins si a căzut exact pe locul unde am stat mai înainte. /u 1abriel 'ălănescu. . mâncarea a scăzut în consistenţă. om lipsit de caracter. fiind un optimist notoriu. /ei tineri au început să se înbolnăvească de ernii si întinderi de tendoane cu febră musculară. 9e parcurs normele s!au mărit şi programul de lucru s!a extins la 6!5= ore. /eva a făcut să mă ridic si să mă mut cu circa 7= de cm. profesorul din 'răila. care pentru un privilegiu îşi vindea si prieten si frate. Sandu *azilu. dar acum ni se aplica sistemul de muncă forţată. care mi!a fost în toate momentele critice în a"utor. ?a apariţia controalelor. căci după îndeplinirea normei se trecea la taifas. 4oţi ne!am făcut cruce şi eu.

într!o grotă a fost improvizat un altar$ un sobor de preoţi printre care amintesc pe #ntal. în orizontul 55. 57H 576 . ?iniştea din mină si din sufletele noastre se simţea. ?ucram în şutul de noapte. &ădea răspunsul la liturg ie corul la care participam toţi si care ne transpunea în lumea înaltei trăiri transcedentale. In post si rugăciune această sărbătoare a fost aşteptată de fiecare. împreună cu coec ipierii mei. şi cântecul @/ ristos a înviat din morţi. 9roducţia a scăzut simţitor. ?a şicane am răspuns cu atitudine fermă. întunericul luminat de o singură flacără ne transpunea în urcuşul greu pe calea urcată de lisus / ristos cu crucea grea.&upă E luni. *ăsurile de intimidare si pedepsire nu ne impresionau. asistenţa ce o aveam din partea preoţilor. în abata"ul desc is. *ult timp a fost uiduit si ţinut în tensiune. Se părea că suntem în catacombele primilor creştini care urcau spre cerul ce nu!l aveam. pe 1olgotă. sculă preţioasă pentru distrugerea noastră. cu moartea pe moarte călcând@ a ţâşnit ca o explozie din piepturile noastre. în grote si locuri ferite ne!am spovedit. *ai întăriţi în credinţele noastre. *!am otărât să lucrez în aşa fel ca în două ore să termin norma. ne!am îmbrăţişat în marea bucurie a învierii. 4otul era luminos în noi şi în "urul nostru. suitori şi abata"e. +ugile simţeam că ne urcă la &umnezeu. 4otul era sublim. trăiam sublimul acelui moment de înălţare spirituală. #bata"ul era plin. 1rebenea. ne mişca până în cea mai ascunsă cută a fiinţei noastre. ) mică străfulgerare îmi puse în privire fragmente din visul avut în tren. 9ârvu Iustin. 9rintre noi fiind un număr mare de preoţi ortodocşi şi greco!catolici. 4 !uşcarea 3"rintelui Cer&an +egimul de muncă s!a înăsprit. lampă după lampă s!a aprins. spălaţi şi îmbrăcaţi. la munca cu covată. *ai mult. aprinse să serbăm momentul învierii &omnului. 1ândurile evadau din acest fund de pământ spre cei dragi de acasă si. iar inimosul camarad Duca *arin a improvizat din sfredele atârnate pe mărimi clopote. / ema la slu"bă pe cei ce răspândiţi prin galerii. trăiam într!o lume ireală. deşi comisiile venite din 'ucuresti aveau rolul de a găsi ţapi ispăşitori. pedepsele şi toate răutăţile nu ne!au abătut de la preocupările noastre spirituale. ?azarov. &in completul de "udecată care ne!a condamnat pe noi. -ram mai tari. /onducerea lagărului şi santinelele de pază din turele erau în alertă. speranţa mântuirii noastre. ?a anc etele ce urmau eram solidari. răsplată pentru inovaţia adusă bandiţilor. 9opescu ScaR. 2!au scăpat nici magistraţii tribunalelor militare. 'e" si mulţi alţii înălţau rugile lor. *uncile. dintr!o galerie părăsită se auzea o toacă. dar condamnat de drept comun. maiorul i'azavan a venit iar. /olonelul %lasu n!a avut altă soartă. pe ascuns. ?ipsind sfredelele si brustarele nu puteam lucra. dar a fost folosit la muncile de suprafaţă. şi în atmosfera de durere si pioşenie ne transpuneam în lumea de dincolo de mormânt. îi spusesem la proces$ ! Sunt sigur că ne vom întâlni undeva. cu priveg iul ce. mai otărâţi( am învins frica si tăcerea prin solidaritate. călăii au trecut la crimă. #tmosfera din lagăr era plină de linişte. 9rin gri"a unor camarazi ce aveau relaţii cu civilii am avut şi Sfintele 9aşti. care erau mulţi. In cântecul învierii am iesit corfă după corfă aşteptaţi la suprafaţă de gardienii care ne loveau cu bate. ca sus. &eodată glasul preotului cu bucurie ne spunea$ @%eniţi( luaţi ?umina@. ) singură lampă aprinsă lumina improvizatul altar. prin care s!a afirmat conduita creştină a celor ce erau sortiţi muncilor epuizante. în timp ce lacrimie ne curgeau pe obra"ii năclăiţi de sudoare. cu lămpile în mână. :n semnal venit pe conductă ne anunţă că eram la miezul nopţii în timp ce slu"ba continua cu acordul clopotelor făcute din sfredele. să fie răstignit. #u fost făcute cruci din bârne. ne aflam ca într!o catedrală unde ne adunam din est şi vest. #u urmat bătăi şi carcere pentru a ne face supuşi. din fiecare front de lucru. prin atmosfera sobră. # fost un act de solidaritate şi de avertisment dat conducerii lagărului. pentru a!5 feri de furia multor perforatori si rulători. se vedea şi se trăia ca un moment de înaltă trăire spirituală. grea pe umeri. îngenunc iaţi pe lespezi colturoasedepiatrăşi minereu. prin #iud sau Oilava. picioare şi pumni. Simţeam cum speranţele renăşteau în noi. ca apoi să mă văd copilul de E ani care am sesizat pericolul bolşevic. &e undeva. *ulţi perforatori l!au cerut în ec ipă. ?iniştea spartă de acest apel se amesteca cu priceasna ce se auzea tânguitor.toţi vedeam în învierea lui Iisus / ristos. &upă câteva luni de şicane şi pedepsiri nedrepte. Slu"ba a început. 2u era moment mai sublim decât aceasta. #bia munceam. Fi ne!am întâlnit. ne!a întărit si sudat. ?iniştea a fost spartă de clopotele care vesteau învierea lui Iisus / ristos. contopiţi într!o singură rugăciune. toţi aşteptam. recompensă pentru sutele de ani ce le!au dat fie din ordin. esenţa luptei noastre creştine. j2%I-+-# /el mai important eveniment ce s!a produs în viaţa noastră de deţinuţi politici mineri a fost sărbătorirea sfintelor 9aşti din 56<5. fie din exces de zel. au a"uns alături de noi( aşa partidul îi răsplătea pe cei ce îi făceau servicii. #şa li s!a @făcut@ multor anc etatori care au bătut şi sc ingiuit loturi întregi de arestaţi.

#u fost scoşi şi alţi camarazi$ 2icolae 1oga. S!au auzit câteva explozii şi am dedus că acţiunea a reusit. căciuli si ciorapi. #u fost legate prietenii durabile în acest r 1=0 1=1 . fără a!i descura"a pe temerarii dornici de libertate. za ăr. am început să strigăm$ ! 2u trage. nu trage3 &ar mişelul soldat a tras. deşi înprincipiu eram de acord. Intr!una din zile am fost scoşi cu baga"e 5= perforatori. am fost culcaţi pe burtă mai bine de o oră. %lădescu %irgil. voiau să treacă la acţiuni imediate de a!si cuceri libertatea. asasinlor3 Incă o "ertfă. #lecu /aranica a renunţat în ultimul moment. să o viseze si!si face crez ca s!o obţină. In mina /avnic am început alt calvar. turnătorii si nulităţile aşa zişilor politicieni. încă un legionar ucis. îşi puneau în "oc propria lor viaţă ca să nu mai fie robi3 4oaca de încetare a lucrului sunase. In situaţia în care ne găseam era mare lucru a te păstra integru şi iubit de cei din "ur. # murit împuşcat. #u evadat 5C şi se ştia numele lor. Iar într!o zi i!a trimis gardianul între sârme să adune nişte pietre. Duca *arin. #lecu /aranica. S!au format ec ipele si lucram în ritm moderat. #celaşi fapt i!a constatat si medicul %eselovsc i. I! am a"utat cu îmbrăcăminte. 4eofănescu. 9uiu /aleia. cu conştiinţa împăcată că a dat cât a putut în rezistenţa contra comunismului. %ăduva /onstantin. 2u suporta aerul din mină si medicul 9etrasievici /ornel. 4randaf 2arcis. subteran care clocotea de dorinţe si vise. +ăzbunarea n!a cruţat pe nici unul. :nii din noi acceptam cu uşutinţă suferinţele şi lovirile. un camarad de excepţională valoare spirituală. alţii se pierdeau în acest labirint al groa3ei. orice acţiune trebuia să ţină cont de colectivitatea în care trăiam. Evadarea *ai mulţi dintre legionari am fost c emaţi să evadăm. dar gardianul l!a îndemnat să adune pietre. 9ărintele a ezitat. om de înaltă cultură. &upă mai bine de 5= ore se află că au fost prinşi doi. ţigări. plini de dorinţa nobilă de libertate. în compania lor eram liber si în discuţiile cu ei ieşeam din starea de reţinere. /ând a intrat între. 1eorgescu 4opăzlău. # fost ţinut la izolare. In acest pestriţ număr de osândiţi. &ar orice gest. &in câte am aflat cei evadaţi s!au împărţit în grupe de 2!7.otiade. S!au făcut numărători peste numărători ca să se stabilească numărul celor evadaţi. un vec i legionar. printre care legionarul ?t. luptă şi se sacrifică. /aleia /onstatin I9uiuJ. #m bănuit că vom fi trimişi la o altă mină. *ulţi dintre noi eram în curte la aer si am observat că gardianul era cu părintele Ferban( de după barăci i!a trimis între sârme în zona interzisă. &orinţa de libertate îl face pe cel ce a fost deposedat de ea să o caute. 9rin grote se puneau la punct ultimele pregătiri şi se făceau rugăciuni pentru reuşită. am început să ieşim. #proape toţi am avut reţineri. fraţii 'rânzas. . cu alte încercari. &ar sunt de admirat actele de cura" ale camarazilor ce se impuneau spontan prin felul lor de a fi.In scopul intimidării noastre a fost regizată o încercare de evadare în plină zi. /ei ce nu suportau lanţul si erau stăpâniţi de nelinişte si sete de libertate. #u condamnat acţiunea de evadare. /e băieţi falnici. /ei ce ştiam de evadare ne aşteptam la anc ete. *ă simţeam bine în grupul tinerilor fagărăşeni si macedoneni. si cei î @periculoşi@ au fost înc işi în carcere. împreună am fost transferaţi la noua mină. sârme soldatul din turelă a tras două focuri. se punea în discuţie libertatea care trebuie recucertă. iar faimosul gardian 4ămâie călca pe noi. 'anda / irion. ) mică defecţiune sau ceva neprevăzut putea da peste cap totul. &upă blocarea gurii puţului aproape o oră. 1aleriile îmi păreau sumbre si mai periculoase decât cele din 'aia Sprie. In preocupările unora dintre noi. alături de 2egrescu %irgil. apucând în direcţii diferite prin codri. # ieşit si a doua corfă. alte eforturi. 9ăscuţiu 4eodor şi mulţi alţii. #poi ofiţerul politic a dispus să lucreze prin curte. 9ărintele 1 eorg e Ferban din /onstanţa era bolnav de inimă. ce a trăit lângă /ăpitan. şi!i încura"am în discuţiile ce le purtam prin curte. :nii se supun şi acceptă compromisuri. să o dorească. si d!nul 2icolae 1oga făceau parte din conducerea te nică a lagărului. #dunaţi în curte si dezbrăcaţi la pielea goală. &omnul ing. 9entru părintele ucis am ieşit toţi în curte$ ! #sasinilor. 2e aşteptau gardieni cu bâte în mână( am fost loviţi sălbatic si călcaţi în picioare. alţii sunt capabili a face orice ca să fie liberi. %ăzând că soldatul a pus arma la oc i. saltelele din dormitoare ne!au fost scoase în curte. ca +omâni şi creştini. In ina Cavnic In urma uciderii părintelui 1 eorg e Ferban regimul penitenciar si cel al muncii s!a înăsprit( erau aplicate pedepse pentru cât de mici abateri pentru a ne domina. caracterele tari ieşeau la suprafaţă. *oş 'ardilă. *i!a fost camarad apropiat si amintirea lui mă ăscoleşte. a raportat că nu este apt pentru a intra în mină. 'eca 4ascu. laşii. nu departe de aici. &e la un gardian am aflat că în aceeaşi zi au evadat şi de la %alea 2istrului C deţinuţi. dar călăii îl voiau cu orice preţ în mină. nişte minunaţi camarazi de muncă si suferinţă. #m găsit aceleaşi tipuri de barăci si oamenii aduşi cu câteva zile înainte( erau de toate nuanţele politice. :n gardian a fost imobilizat cu o lovitură. 2e!am adunat la corfe şi primii care au urcat au fost ei. # fost pusă la punct te nica evadării. care 5!au ucis pe loc. 'oala era gravă.

mă făcea să!i fiu un bun prieten. #lecu /aranica era tentat să accepte pentru a fi şi un legionar. un exemplul de neacceptare a "ugului impus. în discuţiile cu cei ce l!au apreciat ca om cu o ţinută morală înaltă. cei din "ur. ?a o inspecţie a lui -ugen /ristescu ei au fost c emaţi. /redibilitatea acestei afirmaţii era viu comentată în lagăr. deşi era considerat turnător. şi am aflat că din cei peste 6= ce erau într!o baracă aproape C= erau informatori. de"a pusă în faza deorganizare. . / iar nereuşita evadării a însemnat succes. 0lătescu. 9entru legionari aveau dispoziţii speciale de supraveg ere. într!una din barăcile legionarilor fuseseră aduşi doi tineri locotenenţi care au fost în garda militară din trenul care!5 ducea pe /arol la Oimbolia. Ionescu *iltiade si 9aul Iovănescu ne a"utau ca medici să ne menţinem sănătatea în condiţiile de atunci. &e al ei s!a aflat că #ntonescu s!a înţeles cu fostul rege ca să continue opera de desfiinţare a *işcării ?egionare.raţii /o"ocaru şi 'rânzaru ne uimeau prin isprăvile ce le!au avut în ciocnirile cu securitatea. fapt care ne!a făcut să ne ferim de el. 5C2 Dou" "rturi'iri intere'ante ?a 'aia Sprie căpitanul 4repăduş. #ceşti minunaţi fraţi de suferinţă menţineau moralul ridicat al întregii colonii. fiind cei mai numeroşi. un om admirabil. *a"oritatea dintre noi am dat o semnificaţie politică acestui gest de manifestare pentru obţinerea libertăţii.In discuţiile cu mulţi din fraţii noştri de suferinţă am constatat că era o stare de spirit propice unei evadări. fost şef al pazei din lagărul 4g. Oiu. autorul cărţii Inchisoarea noastră cea de toate 3ilele. ceva firesc. dar vrednici de laudă. &e la #lecu /aranica am aflat de intenţia evadării. plin de calităţi si cinstit sufleteşte prin tot ce a scris despre fraţii de suferinţă. povestea de ce era atunci atât de des c emat la ofiţerul politic.irea lui desc isă de macedonean. criminal de război. 2oi. . îl încura"am să!i spună pe toţi. # fost apreciat si Ion 9antazi. 4otuşi în grupul celor care pregăteau evadarea era acceptat. dar irealizabil. #vea o fa imâ proastă &ucu /iocâlteu$ la 'aia Sprie coc eta cu 9etrescu si Steanţă care îl duceau pe la ofiţerul politic. dar au fost sfătuiţi . Ioan Ioanid. fără a ocoli adevărul. # fost o palmă dată temutei securităţi care se credea atotputernică. acum vagonetar. un om de acţiune. care avea acces la comandantul lagărului. vedeam în el un luptător. col. /ei prinşi ulterior au înfruntat furia comunistă în toată cruzimea ei. 2e povestea de 1 eorg e #postol. pus pe treabă si luptă. Se punea problema extinderii grupului. 2u erau probe sau martori care să confirme afirmaţia lor. informatorul care îi dădea cele mai multe rapoarte despre discuţiile ce se duceau între comunişti.

au confirmat că a fost un misei si un sper"ur care ne!a trădat. Solidari cu cei ce i!am regăsit. ?a un moment dat 5C7 . lipsa de aer şi lumină erau probleme revendicative. în anii 56<= foamea făcea ravagii printre noi. 9opa Ioan!4euis. uitându!se spre cer şi trecând în revistă silueta /elularului. tânăr de mare caracter. -ra un vec i legionar din apropierea #iudului. se făceau cereri la raport. căci suferinţele au depăşit limita răbdării si oamenii erau plini de revoltă. ?ovitura de stat a lui #ntonescu. căci scurgerea timpului era mai uşoară.ia #cest om cu ani grei de detenţie a socotit că prin "ertfa sa va auzi poporul şi occidentul ca se urmăreşte extermina rea noastră. &in nou în #iud &uba ne!a dus din nou la #iud. se bătea în uşi. iar liniştea din celular ne spunea că o altă etapă începea. E7!lo. învăţarea limbilor străine si a poeziilor. parcă luându!şi rămas bun de la noi. In plină zi a fost scos la plimbarea de 2= de minute în ţarcul dinspre coada /elularului. ne!am descoperit refugiul în preocupările spirituale si intelectuale. Se purtau discuţii despre drepturile umane. iubit de toţi. &ar pentru cel deposedat de libertate orice sc imbare este binevenită. si toate cele ce au urmat. cu cămaşă albă si o ţinută dreaptă. cum stătea şi în celulă. 4impul ne!a dovedit că am fost victima trădării lui #ntonescu. îl vedeam prin gaura făcută în oblon. condamnat de #ntonescu. care întocmai ca si /arol se dorea si şef al ?egiunii. col. cu o "udecată limpede de luptător încercat. :n camarad a"uns la culmea disperării s! a "ertfit pe sine pentru întreaga masă de deţinuţi ce înduram umiliri şi bătaie de "oc. Starea de spirit era încărcată. 9unândobloane la geamuri ca să nu putem vedea nici cerul. Sufeream si în tăcerea noastră mocnea o revoltă colectivă care aştepta un motiv să explodăm. 4'/!ul şi distrofia făceau ravagii. că numai suntem dispuşi să îndurăm bat"ocura lui. se cerea şi asistenţă medicală. asa!zisa rebeliune legionară. singur. Ao ler avea impresia că ne poate domina si distruge. &upă muncile forţate din mină eram epuizaţi fizic. cu izolări în N/ în cămaşă şi c iloţi( urmau îmbolnăviri rapide cu urmări grave. #u fost declarate greve individuale. #cestea se soldau de multe ori cu pedepse disciplinare. corespondenţă cu familia si comportarea cuviincioasă a gardienilor. în discuţiile cu legionarii din baracă susţineau că au ascultat din vagonul alăturat ultima înţelegere cu #ntonescu si discuţia avută cu ?upeasca. *âncarea proastă. în atmosferă plutea acel strigăt de disperare care să dea o replică călăului Ao ler că existăm. în faţa "ertfei căruia ne înc inăm.să!şi renege declaraţiile.

recunoscând doi dintre ei. #m fost bruscat. 4otul a fost un succes( mai bine zis a fost o minune.i &urerile lui moş /âlcu erau insuportabile. Se auzeau gemete. 4imp de trei ore strigătele si protestele noastre. Soldatul din turelă a tras primul glonte. ?!am ascuţit prin frecarea de gratii si cu o piatră am finisat tăişul. 1ardianul ne trăgea ca pe vite şi orice abatere era aspru pedepsită. 4oţi ne!am urcat la geamuri şi am început să strigăm$ ! #sasinii. 9e fiecare eta" au fost instalate puşti mitraliere. #m fost pedepsit cu > zile de izolare si "umătate de raţie de mâncare( pedeapsa am executat!o la parter. /e puteam face. *i!a dat sugestia de a!l tăia. dar mai ales un act iresponsabil. *!am spălat bine şi punând scândurică sub maţ l!am tăiat cu cuţitu. criminalii. un tânăr învăţător din "udeţul 'raşov. care a raportat ofiţerului politic că mi!am ridicat aina de pe cap si i!am salutat pe cei întâlniţi în drum. Sângele de un roşu înc is a ţâşnit ca dintr!o spărtură de ţeava de apă.a ieşit din ţarc îndreptându!se spre sârma g impată de lângă zidul înc isorii. 9entru orice eventualitate am spus gardianului ce am făcut. &upă o săptămână am fost prins că scriam poezii pe perete( la perc eziţie mi!a fost găsită o tăbliţă de săpun cu alte poezii. nu trage3 &ar a urmat cel de!al doilea glonţ care l!a ucis. &upă ce sângele s!a oprit. . apoi cu apă şi săpun l!am dezinfectat. ieşit afară.. #poi reacţia întregului celular. #veam un cuţit dintr!o coadă de lingură. după o noapte de gândire. care pândeau la vizete.iind dus la o anc etă. . m!am otărât să! l operez. cu crize repetate care nu primea o cât de mică asistenţă medicală si *oş /âlcu. m!am dezmeticit. 'ietul om se zvârcolea de dureri zi si noapte. #m începui să strigăm$ ! 2u trage. ? ştire 'en. 'olnavi erau mulţi deţinuţi. în ansamblul lor. am dezinfectat!o. # intrat în zona interzisă. dar insistenţele pe lângă gardieni de a fi duşi la infirmerie erau zadarnice. Solidaritatea cu 9opa Ioan 4eius a urnit Secţia a doua si 4arca. *i!am făcut cruce. mila si insistenţele bietului bătrân. ?!era/ia de 5e oroi. *ii de oameni ne manifestam durerea. făcându!şi cruce. /elula o împărţeam cu trei oameni$ un muncitor din 9loieşti. *oş /âlcu şi!a revenit fără urmări şi a fost fericit că i!am curmat suferinţele.a/ional" Y &upă iarna grea a anului 56<C o perioadă de apatie şi o stare de descura"are plutea în #iud. lovit si în"urat de gardian. *i!am făcut cruce implorându!l pe &umnezeu să mă a"ute. pentru a!l duce la spital în caz extrem. nu trage.. putea sfârşi sub oc ii mei. deşi suferea cumplit. ?a izolare am scris altele în cele 5= zile executate. un ţăran din lotul lui Spiru 'lănaru din com. dădeau impresia că un stadion întreg acuză un arbitru incorect. # doua zi au urmat anc ete. călăul comunist. dar la insistenţele lui. :nii au aruncat de la geamuri obloanele( bătăile în uşi au transformat /elularul într!un #lcazar al durerii.uiduielile. si noi eram afectaţi de ceea ce vedeam în nopţile nedormite. bătăi în uşi. mulţumind lui &umnezeu pentru a"utor. #m ezitat. S!a încercat scoaterea unora din celule pentru a fi duşi la anc ete si izolări. cu bătăi în uşi pe o aripă sau alta au înfierat crima. -ram transpirat si frica m!a cuprins. asasinii. &omasnea. dar solidaritatea reacţiona tot mai puternic. +evolta din noi se exprima prin strigăte. iar insistenţele erau rezolvate cu promisiuni şi refuz. &in poalele unei cămăşi curate am rupt o bucată şi am netezit o scândurică de brad ce îmi servea ca suport. #m fost implorat să!l a"ut. am privit la nişte camarazi care erau cu faţa la perete. un nou val de arestări ne!a scos din starea de aparie şi aşteptare( aveam noi speranţe si garanţii că lupta anticomunistă se duce de popoarele sub"ugate de +uşi. Strigătele noastre înfrăţite uiduiau sistemul de exterminare condus de Ao ler. &upă C ore de mânie dezlănţuită ne!am întors la programul normal. bolnavii băteau cu ce puteau si ei$ reacţia spontană a fost generală. ne duceau la concluzia că asupritorii se tem. bolnav de stomac. eram îngrozit de inconştienţa cu care m!am azardat să a"ut un om care. apăsam pe rana desc isă cu nişte cârpe ca să opresc scurgerea de sânge. &ar. uiduieli. Sute de soldaţi si gardieni patrulau pe coridoare.. &ar &umnezeu si!a arătat puterea şi mi!a a"utat. BBB &upă revoluţia din :ngaria. încercând să nu dau importanţă foamei ce mă încerca. Speriat. 'ătăile morse prin zid si prin ţeava continuau cu toată vigilenţa gardienilor. cu toată buna intenţie. scrise cu un vârf de ac. la asigurările procurorilor de la *inisterul de interne au venit comisii de anc etare si am dat declaraţii despre regimul inuman ce ni se aplica de comandantul Ao ler. cu procurori si grade înalte din ministerul de interne veniţi să caute ţapi ispăşitori. înfruntam tensiunea aplicată în diferite forme de conducerea înc isorii. ?!am consultat si am văzut un maţ de peste 7 cm. ceva mă îndemna să!5 operez. *onotonia în care ne mişcăm din lipsă de evenimente si ştiri a făcut să ne interiorizăm prin ceea ce am reuşit să 5CC 5C< . îmi era milă de ei. criminalii3 -xplozia s!a produs.4otuşi. /ura"ul meu a fost de mare răspundere. foarte bolnav care suferea grozavde emoroizi. )rice deplasare din celulă se făcea cu zeg ea în cap sau oc elari negri. Izolările si stricteţea în care eram ţinuţi.

în această apocaliptică dezlănţuire.oria Sima a fost comentată la posturile străine de radio. o mare manifestare de protest. erau un balsam care stimula optimismul. &eţinuţi si administraţie. pedepsindu!se orice abatere de la aşa!zisul regulament. si trimişi la 1 erla. a ordonat la bucătărie să!i dea mâncare 8reva (oa ei #nc etele erau dese. Intrând în celulă si lovindu!mă. după ce au fost experimentate toate metodele de distrugere a noastră. 5CE . generalul &răg ici. reale sau false. Ftirea că există o luptă diri"ată de . )ccidentul.. 2e!a izolat în secţia căreia din vec ime i se spunea +o"a Sandor. în beci se vedeau butucii cu lanţuri unde erau pedepsiţi cei mai periculoşi deţinuţi. 1oiciu surprins. &e la o ştire la alta am cunoscut oameni care cădeau în extremă. a încercat să scoată din celule pe cei vizaţi. +egimul sever si comportarea gardienilor tot mai brutală făceau ca starea de spirit a /elularului să devină un butoi de pulbere. -c ilibrul unora era susţinut de ştirile ce a"ungeau la noi pe diferite căi. eram într!o stare excepţională.#urel /ălin protesta ve ement împotriva proastei mâncări ce ni se dădea zilnic si declară greva foamei. şi a doua zi ministrul de interne. ?a insistenţele noastre abia în a 56 zi de grevă cu greu a fost înduplecat. că . S!au cerut condiţii umane de detenţie. prin bătaie în uşă sau greva foamei. # urmat procesul si condamnarea la moarte a 57 legionari. -ra vădită intenţia lui 1oiciu de a!l lic ida. ) campanie de denigrări a urmat că ne!am fi pus în slu"ba americanilor şi francezilor. iară excepţii. &e acolo m!am ales cu un uruit în urec i. Intr!o zi una din ştiri le sosite prin morse a dat viaţă întregului celular. Ftiam că vor urma crunte represalii. -ra un delir. nu bateţi3 /elularul s!a urnit din nou cu strigătul@2u bateţi@. pierzând ec ilibrul si transformând celula în iad.raţii *aier băteau si aruncau în izolări pe orice deţinut care cerea ieşirea la raport. ce nu!i onorau. 9rezenţa noastră aici reprezenta dovadă vie si rezistenţă valoroasă a celor din înc isori alături de cei ce au rămas în lupte de ăituiala prin munţi. că *işcarea există. Se scanda$ @#sasinule3 /riminalule3@( o voce de la un geam acuza guvernul comunist de folosirea metodelor diabolice pentru exterminare. 4imp de două ore /elularul a fiert cu strigăte si vociferări$ ! 2e omoară comuniştii3 Oos tirania si călăul Ao ler3 1reva continua. :n lot de deţinuţi legionari au venit din Oilava cu ştirea că din )ccident a fost paraşutat un grup de legionari cu misiuni speciale Igrupul Dăran. rămas până astăzi$ aşa de profund că nu!mi pot aminti nici cu cine am stat în celulă. 4oate mi"loacele de comunicaţie erau @în funcţie@ căci ştirea era de!a dreptul senzaţională.acumulăm unul de la altul 9e alţii uzura fizică si nervoasă i!a împins spre conflicte si manifestări necontrolate. #u fost împărţite manifeste si toată /apitala fierbea. 4ăcerea de granit ne sufoca si ciorba de gogonele şi ardei ne sufoca. dar mai ales cu izolări. +eluându!se programul în celulă am refăcut legăturile prin morse. am început să strig$ ! 2u bateţi. ne ameninţa şi ne lovea cu pumnii si picioarele. 9este 52 zile l!am sfătuit să renunţe. intra prin celule. 0area şi Secţia a doua. cu regimul cel mai sever de izolare. apoi la 0arca. 1olea. &upă < zile toţi rezistam într!o solidaritate deplină. *ulţi reclamau dureri de cap. în ea adunam toată suferinţa în aspectele pe care le vedeam acolo( era o dovadă a răstignirii neamului prin cei ce eram în înc isori. i!a făcut pe comunişti să treacă la represalii. ca să se ştie că nu putem fi înfrânţi.oria Sima luptă împotriva poporului român. speranţa si încrederea. ne rugam şi învăţam. #m cerut ârtie ca să declarăm legal greva devenită generală. %estea intrării /elularului în grevă a a"uns la Secţia a doua. #m fost aşteptaţi de călăul 1oiciu. corespondenţă cu familia si îmbunătăţirea ranei. #u intrat în grevă si 0area si Secţia doua. # fost un gest colectiv care a demonstrat rezistenţa noastră. # fost uiduit de toţi deţinuţii. *isiunea a fost îndeplinită. a declarat greva foamei pentru a numai fi izolat. -ram lăsaţi la discreţia gardienilor. dar nici mâncarea mai bună adusă nu ne!a scos din luptă. &ezamăgirea generală ne umplea sufletul de revoltă. Ao ler. scoţând din uitare *işcarea ?egionară. o clădire vec e unde au fost ţinuţi bandiţi temuţi. &e undeva din /elular. deoarece avea un tratament de distrugere sistematică. #cţiunea s!a desfăşurat în timpul festivalului mondial al tineretului la 'ucureşti. SamoilăJ. am căutat să mă interiorizez pe fundamentul creştin. 9reocuparea mea zilnică era poezia. se soldau cu promisiuni. -ram câte E!H în celulă. 9rotestele izolate. ?a 1 erla &upă anc eta care a urmat am fost aleşi 5== de deţinuţi din /elular. *onotonia şi liniştea de mormânt ne slăbeau nervii. /olegii de cameră îl urmară. tot /elularul a declarat greva foamei si în cea mai autentică solidaritate butoiul a explodat. dar legionarii au fost prinşi. surprins de acest eveniment. unde!mi găsisem refugiul şi liniştea. /elularul s!a înviorat. gata să explodeze . &omnul 2istor / ioreanu fiind singur în celulă. Ftiam că nu suntem uita ţi. Ftirile. apoi celulele vecine. 'ătăile în usi au început si /elularul a devenit un vulcan în plină erupţie. care să marc eze prezenţa *işcării ?egionare în lupta contra comunismului. 9rin morse toate eta"ele au fost informate si. dar nimeni nu a ieşit.

1=2 .

&upă un timp turnătorul a fost mutat. era o frumuseţe de ţăran. din ordinul unei voci care!mi cerea să răspund la întrebări. 5C6 5CH . îmi cereau să recunosc întâlnirile mele cu *oldovan si cu /ârciumaru în 56CH. @/e caut eu aici. /u oasele rupte a murit în c inuri groaznice. #m fost urcat într!o dubită. $a 3loieşti 4n anc5et" ?a #iud am regăsit aceiaşi stare de lucruri. Ftrul a recurs la această diabolică anc etă pentru că bănuia că aveam o legătură cu cei din munţi şi voia să!mi revizuiască procesul. deci trebuia să!mi controlez orice mişcare. căutam să! mi revin. ?!am cunoscut. la /anal a fost bătut de ec ipele de reeducare pentru dârzenia ce o avea de a se menţine integru. fost proprietar al minei Sorecani. &upă în"urăturile care au urmat. în urma unui fluierat. era certăreţ pentru orice până la scandal. ! 2u am avut şi nici nu am. al cărui nume nu mi!5 amintesc.@ .cât mai consistentă( dacă n!ar fi avut experienţa altor greve îl putea distruge. 2eclintit. un bun macedonean. &upă acest soc. &upă 6 ani de la condamnare îmi făceam gri" i. %ocea mă ameninţa că am să trec prin c inuri mai crunte. în legătură cu el urma să fiu anc etat. #proape leşinat priveam împietrit colţii şi botul cu nările din care inspiram un miros ce mă făcea să vomit. #m răspuns că nu l!am cunoscut şi nu cunosc nimic din activitatea lui. /e caută el aici. din 'acău. -ram studiat prin vizoare. -ram legionari si într!o atmosferă foarte plăcută am stat mai bine de 7 luni împreună. &upă trei zile cu arpacas gros si!a revenit. &upă ce mi!au luat oc elarii m!am cerut la N/. dar &umnezeu m!a a"utat s!o înving. căci am primit numai 5< ani. ! ?a visele tale de ce nu renunţi. &ar maşina s!a oprit la 9loieşti. Imaginea lui o am si astăzi în retină. &upă exact un an am fost trimişi din nou la #iud. 4ranspiram. /olţii mă înfiorau. *ă ameninţa că mai devreme sau mai târziu am să!i dau socoteală despre tot ce am reuşit să ascund în anc etă. #colo am auzit de c estorul Ftrul *auriţiu. *ai era în cameră 1 iciu ?ambru. 'otul rân"it al câinelui era în dreptul gurii mele. #m fost victima intimidării prin şoc. pe gât. m!am înclinat scrân"ind din dinţi. :n civil m!a scos cu oc elari la oc i si m!a împins într!o cameră întunecoasă( un reflector s!a aprins şi o voce îmi spuse$ ! Ia!ţi de la oc i oc elarii. aceiaşi stricteţe şi tăcere. am plecat spre nu ştiu unde. /u oc ii aţintiţi la câine vedeam cum lacrimile!i curgeau parcă cerându!şi scuze că m!a lins şi pe buze. oare ce mai voiau cu mine. a sărit cu labele pe umerii mei. %ăzând că n!a oprit la Sibiu mă gândeam că voi fi dus la 'raşov. Revenit 4n Aiud #m nimerit în celulă cu #rsu 1 eorg e. privindu!mă. *i!au adus ainele civile prăfuite şi boţite( îmbrăcat cu ele păream un cerşetor. 9rivirea mea şi a câinelui parcă s!au unit după ce amândoi fusesem torturaţi. prin felul său şugubăţ de a se purta. mai acceptabilă ca la 1 erla. ca să a"ungă a ne turna pentru unele discuţii duşmănoase la adresa regimului. ?a fel ca în 56CH uşa s!a desc is şi a intrat Ftrul *auriţiu. m!au a"utat să revin la o stare normală. ?a picioare mi!au fost puse lanţuri. &us într!o celulă am adormit cu gândul la bietul câine. #m avut bucuria de a sta în celulă cu av. Intr!una din zile am fost c emat la grefă unde doi securişti mă aşteptau. câinele începu să mă lingă pe oc i. un ţăran din lotul făgărăşenilor pe care l!am avut a"utor de perforator la 'aia Sprie şi cu un muncitor petrolist din *oreni. măsurându! 5 cu dispreţ. #m coborât într!o curte( cu oc elarii la oc i am fost luat de mâna stângă şi m!am pomenit într!un subsol. #m dat o declaraţie prin care am negat orice amestec cu cineva. pe scaunul din fată stai "os3 *!am aşezat. #poi am fost dus într!un birou unde trei ofiţeri au început să mă anc eteze. 4ăceam şi!mi reţineam suflarea fără să mai dau nici un răspuns. &ragomir. :n câine lup. ?ătratul său mă făcea să cred că nu!i vinovat câinele. iar la mâini cătuşe. In gând mă rugam$ @a"ută!mă &oamne. #m încremenit. împreună cu d!nul av. să rezist. &upă alt fluierat câinele obosit s!a întins cu botul pe labe. şi balele din gura bietului câine le simţeam pe obraz. 1 iţă *arcoci care. Sudoarea rece de pe frunte îmi curgea pe obra"i. &upă evenimentele din 56<H am avut fericirea să stau cu d!nul ing. pe obraz( zgarda cu zale scotea un clinc et. *i!au pus la oc i nişte oc elari de tablă si cu rană rece pe două zile. am intuit că trebuie să fiu calm. dă!mi putere@. ci omul care l!a dresat. &upă cum mergea dubita mi!am dat seama că am trecut de Sebeş şi credeam că voi fi dus la Sibiu. -şti un bandit legionar. 4recând şi de 'raşov îmi făceam calculele ce caut la 'ucureşti$ o nelinişte mă făcea să cred că voi fi implicat în alt proces. respirând adânc.ulgerător mi!am adus aminte de 1 eorg ită /ârciumaru. Intr!una din zile a fost adus învăţătorul 9upăza care a povestit de tânărul /ioata &umitru din lotul mureşenilor care. )mul avea crize de furie. si ţăranul Ilie 1 imboase din 4eregova. /âinele făcea efortul de a mă supune acestui soc. ?a un fluierat de undeva din dos. 9ână la urmă mi! am zis că mascarada plecării e pentru a mă înfrica într!o confruntare cu un alt camarad.otiade. :ra lui după aproape 5= ani era tipic talmudică. . 9rivindu!l în oc i i!am mulţumit pentru înaltul nivel de anc etă !participarea unui caine rămâne metoda cea mai avansată. pentru atmosfera insuportabilă ce ne!o făcea pe motivul că auzise că nevasta a divorţat de el. ! +ăspunde imediat unde mai aveţi arme ascunse prin munţi.

# doua zi i!am amintit că în urmă cu < ani această ştire a circulat aici în #iud când unii creduli. Soţia sa a aflat pe alte căi acelaşi lucru şi că se va cere o declaraţie de desolidarizare de trecut. &upă ce m!am familiarizat cu el respectându!i vârsta. umiliri bătăi şi suferinţe BBB ?umea în care trăiam o pot explica numai aceia care au cunoscut toată gama de suferinţe si au crezut nelimitat în puterea &ivină. &eşi nu sunt poet. /u *arcel am rămas uimiţi de cele auzite şi ne!am dat seama că profesorul este turnător. 5<= . Indeletnicirea care făcea viaţa mai uşoară era poezia. In detenţie s!a dat o bătălie prin care s!a dovedit că materia nu are dreptul de putere absolută asupra sufletului omenesc. apatiei si manifestărilor nervoase care duceau la certuri şi bătăi pentru nimic #cei ce au avut un moral sănătos au fost scutiţi de asemenea manifestări. #u fost muncite. pe talpa pantofului cu un cui ruginit sau un vârf de ac. dar revenirea studenţilor face dovada că spiritul lor a fost stăpânit de torturile ce se exercitau asupra lor. #şa am îngropat an după an facându! mi datoria de deţinut politic. ?a 9iteşti unde a fost dezlănţuirea nebuniei comuniste se părea că sufletul a fost supus. anulate si refăcute versuri ca să le pot da memoriei spre păstrare. colecţionam suferinţe umiliri. fel de fel de şicane au fost practicate să ne slăbească fizic si moral #u fost căzuri când unul dintre noi erau în pragul nebuniei descura"ării. pe săpun. In cameră mai era un avocat din /raiova.S!a interzis întinsul pe pat în timpul zilei. obloanele de la geam ne luau orice petic de lumină. pe sticle. #cesta i!a comunicat discret că în urma presiunilor făcute de )ccident se va da un decret de graţiere a deţinuţilor politici cu excepţia legionarilor. singurul refugiu în care scăpau în cele mai grele clipe de impas. un tânăr legionar cu reputaţie de care m!am apropiat şi am învăţat multe de la el. 2u am merite deosebite şi nu vreau să fiu decât ceea ce sunt BBB &upă mutările din celulă am a"uns la eta"ul 2 pe aripa lungă cu studentul *arcel &umitrescu. bătăi de "oc pe care le păstram în versuri #m avut multe satisfacţii care m!au încura"at şi mi!au întărit educaţia în această nobilă preocupare am găsit o relaxare frumoasă. ?!am tratat ca atare. 9rin calm. adunând adevărul în versuri. naţional!ţărănist. Scriam pe ziduri. cu limba" natural sub formă de reporta". *atei. pe uşi. am aflat că a fost martor la un proces cu o lună în urmă la /raiova unde s!a întâlnit cu un magistrat prieten din anii studenţiei. după spusele lui. ţărănişti şi liberali. lăsând să înţeleagă că această veste nu ne afectează. stăteau cu baga"ele făcute că vin #mericanii. *işeii şi ticăloşii bătăuşi au fost lipsiţi de demnitatea umană. răbdare si înţelepciune ei au ştiut să înfrunte insulte.

cu /răciun si răul ce!l faceţi vă va urmări si în mormânt. ne!a privit cu oc i duşmănoşi gata de ceartă si provocări.Inţelegând aluzia. In urma unor împre"urări am a"uns în camera 5=7 la eta"ul l. I!am amintit de /ăpitan. de *oţa si *arin care s! ar îngrozi de atitudinea sa actuală. în #iud sunt oameni care mor pentru demnitatea lor. avocatul din Iaşi. &upă o lună s!a cerut la raport si n!a mai venit înapoi. l!am acuzat de trădare sper"ur şi de mişelie. +enunţaţi la denigrări si la "ocul care este al diavolului care sălăşluieşte în &vs. # mâncat!o respectându!mi postul şi rugăciunea. prin comportarea sa defetistă si prin vaietele zilnice că aici vom muri. că trebuie să recunoaştem că am greşit faţă de guvern si partid.oria Sima. # fost stăpân pe sine si i!a dat multă bătaie de cap îngâmfatului colonel. #m privit peste micimea omenească simţind gustul amar al durerii şi mi!am zis @#cesta este omul. # fost printre cei mai tracasaţi legionari. trecutul. I!am relatat discuţia cu &umitrescu. provocări pe care le rezolvam prin indiferenţă fără să intrăm în polemici. eu nu mai pot suferi si nici nu ştiu să mor.dvs. In cele din urmă s!a cerut la raport turnându!ne că vorbim cu vecinii prin morse. fund considerat de /răciun cel mai apropiat de . ) altă figură de om ratat era 9opescu Ivan care avea misiunea de a ne demoraliza si scoate din preocupările noastre. ! 9ăcat că n!ati spus asta înainte de a pleca în Spania *i!a dat mâna si am încetat a mai vorbi. /redeţi că veţi avea pace si linişte în libertatea ce v i se oferă. ! #i dreptate fiule. gradul si funcţia până la dezertarea sa din ?egiune. #ceste mişcări se făceau ca toate legăturile între noi să fie rupte &upă câteva zile a fost adus pr. +espectându!i bătrâneţea. ?!am întrebat ! &omnule &umitrescu. 0iua următoare fiind vineri si din când în când ţinând post negru terciul si mâncarea de amiază i!am dat!o. 2!am prea fost încântat de prezenţa sa în discuţiile avute m!a lăsat să înţeleg că este zadarnică orice rezistenţă si ar fi bine să facem act de supunere. &upă < zile am fost mutat în camera 55H unde l!am găsit pe 1 iţă *arcoci. 9rin vorbele lui şugubeţe mi!a spus că!i o spurcăciune că are misiunea de a ne lămuri pe cei trimişi în celulă cu el să renunţăm a mai fi legionari. colaboraţi prin denigrările ce le faceţi.! &ragul meu toate astea sunt ca să trecem opul .! ?ăsaţi această lozincă -ste a colonelului /iăciun. &umitrescu 'orsa. 2 istor / ioreanu trecea din izolare în izolare după repetatele grev e ale foamei care au întrecut orice măsură. -roi şi martin nu pot fi toţi@ 2u am avut grade sau funcţii în *işcarea ?egionară iar în situaţia 1+1 .păcat să murim aici când încă mai putem fi folositori familiei si neamului. &acă aţi renunţat a mai fi legionar fiţi măcar preot si mai ales om.

?ot după lot. /olonelul /răciun /răciun I!a înlocuit pe Ao ler în direcţia înc isorii.!5. mă bucuram că mai sunt caractere cu care ne puteam mândri. va trebui să îngenunc iaţi în faţa mea. Ftirile aduse de noii sosiţi erau umbrite de ştirile false lansate pentru a ne demoraliza.. 4rimiterea în izolări. ici ! colo punând întrebări. cu pedepse grele. #stăzi ne sfidează la emisiunile 4%( l!am cunoscut si am fost tracasat în permanenţă de el$ după discuţii eram trimis la izolare. un camarad de o fineţe rară. în care mă găseam mă g idam după ce îmi dicta conştiinţa. nici nu ştiam cum trece ziua. mi!a umplut sufletul de amărăciune. 9rin legăturile ce le aveam prin morse. /a şef de cameră i!am dat raportul$ ! &omnule colonel.ăgăraşului. 9relegerile filozofice ale lui *azilu erau pline de încântare. vorbitul pe geam si prin zid. ne făcea să credem că o nouă furie comunistă s!a dezlănţuit. iar reeducarea prin presiuni fizice şi morale asigură siguranţa regimului pe mormane de vieţi omeneşti. /ea mai repetată ştire în următoarele zile era că d!nul . împotriva oricărei opoziţii. In #iud s!au folosit metode puţin diferite faţă de cele ce la 9iteşti. ! 'anditule.. ) să vă arăt eu vouă. îşi vinde mama. frică şi teroare s!au obţinut rezultate în masă( trebuia supusă şi înfricată. 1âmeaţâ şi 2icu Feitan. dar s!a izbit si de suflete tari care i!au dat multă bătaie de cap. şi apoi desfiinţaţi. că d!nul %ictor %o"en. Se atenta la viaţa noastră spirituală prin metode diabolice. a trecut în revistă fiecare celulă. în urcuşul sau căderile unora dintre noi. prin frica ce!l stăpâneşte si ura ce o are implantată în mintea sa( îşi neagă propriul său trecut. &e câte ori auzeam de rezistenţa dârză a unor camarazi. )mul transformat în monstru devine un robot care răspunde la toate comenzile. nu mă lăsam pradă deznăde"dii. #stfel am aflat că 2icolae 9etrascu amurit la Oilava. însoţit de subalterni. un tânăr absolvent al 9olite nicii din 'ucureşti. aşa te prezinţi. ?a #iud a venit cu o misiune specială$ reeducarea legionarilor. 9rin teroare se împlineşte o funcţie educativă. să fim prin noi înşine dezbinaţi. *ulţi dintre camarazi n!au renuntat la trecutul lor. #ceasta era misiunea călăului /răciun. Cli atul de ur". -xperimentarea prin sistemul *acarenco a dat rezultate în masă. era un sistem de constrângere şi de racolare a noilor reeducaţi. -xecuţia era ultima lecţie 5<2 5<7 . 4oate ştirile le! am considerat false si. am a"uns în cameră cu ?ae 1reavu din lotul fâgărăşenilor si cu prof. însă în dormitoarele unde se făceau demascările se puteau auzi cele mai ab"ecte cuvinte din partea unor oameni care au renunţat a mai fi ei. când l!am avut a"utor de perforator. #vea doar 2E de ani( moartea lui a fost o mare pierdere pentru toţi. care îl conduce prin alţi monştri care se cred atotputernici. &acă unii au dezertat de la luptă. (ric" 'i teroare 9rin menţinerea climatului de ură. înfometarea si ţinerea în camere cu nebuni. fără ama consulta cu cineva. :rmărea grupurile de rezistentă din munţii . odată cu %ică2egulescu. Ctiri derutante /u ocazia altei sc imbări. &umitrescu 'orsa si %ictor 'iris au dat declaraţii de desolidarizare de *işcare. fără a spune @să trăiţi@. :n grup masiv de intelectuali a sosit în #iud din Oilava. 9uterea dumnezeiască ne!a menţinut pe linia dreaptă. # fost prea frumoasă ?egiunea ca să renunţăm la un crez pe care l!am sfinţit cu suferinţe de mii de ani. speculând slăbiciunile şi greşelile. 4otul era călcat în picioare$ prezent. trecut si viitor. ?a o inspecţie uşa celulei se desc ise. erau arma cu care se încerca uciderea idealului nostru. tatăl si fraţii ca să slu"ească satanei. Incetarea din viaţă a lui &an *i ăilescu. unii condamnaţi a doua oară. nici atunci când vedeam @idoli@ care se prăbuşeau în noroi. dar metode noi. 9iteştiul nu putea fi repetat. # fost diavolul care voia să supună *işcarea ?egionară. /răciun avea sarcina de a proceda convertirea omului prin el însuşi. In locul bătăii si atrocităţilor s!a recurs la şicane care să!l înspăimânte pe individ ca singur să renunţe la tot trecutul său. le!am combătut ca fiind născociri în tactica administraţiei.oria Sima va fi extrădat din Spania le cerea americanilor si că a fost înfiinţat consiliul legiunii la cererea lui 9apanace. In ultima vreme slăbise vigilenţa gardienilor( mâncarea deşi era slabă nu ne scotea din atmosfera plină de armonie. dintr!o familie de intelectuali. /e condamnare ai şi de unde eşti. ca să!l compromită faţă de proprii lui camarazi. nici nu!i bat"ocoreau pe cei morţi. s!a căutat întreţinerea stării de spirit optimiste şi prevederea unei încercări de reeducare. 9resiunile au fost făcute asupra vârfurilor legionare care n!au acceptat nici un compromis.. pline de otravă. -ram legat sufleteşte de el prin prietenia ce o legasem la 'aia Sprie. *ai ales lupta internă era cultivată @de sus@. #ceasta pentru că &umnezeu este cu noi. Sandu *azilu din 'răila( amândoi cunoscuţi ai mei şi legionari. +eeducarea din #iud continua 9iteştiul. la instalarea sa. înainte a fost un sadic si zelos comandant de securitate.

! . -rau cunoscuţi şi turnătorii care aveau m isiuni de a lansa zvonuri si a culege informaţii In fabrică s!a înfiinţat un club cu bibliotecă unde era obligatorie participarea. ceea ce în concepţia comunistă nu se putea admite. Singura armă de a parcurge restul pedepsei era munca si tăcerea. ) mică destindere trăiam prin îmbunătăţirea ranei şi scoaterea la muncile din fabrica. după 7!C ore gardianul mi!a spus că mă pot întoarce la lucru. anga"at. #m refuzat categoric. împrăstiat şi manevrat. Se va folosi pentru asta de mişei. #u urmat anc ete.ără să bravez. doar în rapoartele lui ?oientz eram socotit bandit care munceşte ca să!şi ascundă adevărata faţă de legionar. . Securistului ?orentz i!am precizat categoric că am venit în fabrică să muncesc. /azurile de refuz categoric atrăgeau anc ete de lămurire conduse de /răciun. *unceam cât puteam împlinind norma dar a"utam şi pe alţii. 9rin poziţia si atitudinea politică formau focarul de rezistenţă care trebuia farâmiţat. *ulţi au căzut nedând importanţă manifestaeilori în care s!au .ac parte din lotul mureşenilor si am o condamnare de 5< ani muncă silnică ! -şti un mare bandit o să mai stăm de vorbă. după venirea în 5<C Reeducarea 19#2 0 19#* 0 19#= &esele c emări la pretinse anc ete urmareau intimidarea. turnători si fricoşi. &in #iud unde era concentrată elita legionară trebuia să ieşim cu fruntea plecată cu şira spinării încovoiată şi cu cieierul spălat să scuipăm pe propriul nostru trecut. In general vec ii legionan erau cunoscuţi de administraţie. &upă scurt timp ofiţerul politic ?orentz mi!a făcut propuneri de colaborare să devin informator.+ezultatele bune în muncă erau cunoscute aşa cum îmi era cunoscută tăcerea. *a"oritatea aveam 52!57 ani executaţi cu şira spinării dreaptă. infricarea si zdruncinarea mea sufletească. ?a începutul anului 56E5 am fost scos la lucru la for"ă. primeau si alte misiuni pe care oculta celor căiţi moderaţi şi oportunişti le diri"a. )fiţerul politic niciodată nu era mulţumit si dacă refuzai noi servicii. la şlefuit. -ra prima confruntai e cu călăul venit în #iud cu scopul diabolic de a sparge unitatea noastiă spirituală. singur îţi făceai complicaţii. apoi la @-lasta@ unde se confecţionau perne pentru somiere. &esele sc imbau prin /elular 0area si Secţia a doua pregăteau colectarea cadrelor ce urmeau să treacă la acţiunea reeducarii. Se făceau recenzii unor cărţi( cei ce acceptau această favoare. nu să fac politică sau să devin unealta cuiva.

Ftiu ce este bine sice este rău. -u sunt ceea ce sunt aşa cum am învăţat de la tata. alţii l!au trădat. -ra respectuos. #ici o să!ti putrezească oasele mama ta de bandit. l!am văzut pe tablou. 2ervos peste măsură s!a ridicat de la masă dând cu pumnul în birou. # scris!o cu aprecieri si laude &e ce tace . 2u era legionar. . /u coala de ârtie a plecat în dormitor. dai o declaraţie despre . pr. ieşi afară3 ?a uşă m!am pomenit cu un picior în fund. afişat cu depăşire de normă. declaraţia o vei primi. ştii dumneata ce să scrii. un om serios.. unu au caracter. #m dedus că urmareste ţinerea mea sub tensiune. ?a aceste sugestii i!am răspuns$!&omnule colonel. trecut de <= de ani. In zilele următoare am fost c emat la ofiţerul politic. impresionaţi de înfăţişarea ce o aveam. 2u mi!a fost uşor acest început de anc etă. cu cine vorbesc şi ce prieteni am. bancuri si exemple de înţelepciune ale unor deţinuţi marcanţi în *işcarea ?egionară.entea.fabrică /răciun vedea în mine un înrăit bandit legionar refractar la gestul omenos al partidului de a ne da ocazia să revenim în societate. #m facut politică si acum nu mai fac. :nii si!au iubit neamul. l!a c emat la birou pe inginerul *azilu. *iselia ofiterului politic 5<< ?orentz 9entru a afla informaţii despre mine. 9leacă. Iată o carte poştală aici pe birou.%o"en si c iar pe /rainic. /e crezi că nu ştiu cine eşti. unii au fost vedete si au a"uns otrepe. 'unii mei camarazi m!au încon"urat cu căldură. dar nu m!am lăsat pradă emoţiilor si fricii. Intrând în colimator va trebui să fiu precaut a nu cădea în vreo cursă. când îmi aduci . în"urându!mă de mamă si amenintându!mă cu izolarea. alţii nu. &e ce unceşte Hentea) ?a anc eta în care am făcut cunoştinţă cu /răciun mi!am precizat de la început poziţia. ! Ftiu că munceşte.. &upă două ore de ăituiala am a"uns din nou în fabrică. ne salutam prin curte şi a lucrat la împletit arcuri. *!a luat cu dulcegării. ! &omnule *azilu. ! /e vrei să!mi demonstrezi banditule. # fost întrebat ce ştie despre mine. &umitrescu!'orsa. oamenii nu sunt la fel.entea 4iberiu. Sunt deţinut si respect regulamentul.

d!le colonel. faptul că omul are remuşcări este o dovadă că ceva există bun în el. ! #tunci de ce nu ne ucideţi. #mestecul de oameni proveniţi din toate categoriile si clasele sociale. bătăi şi torturi. 2!a fost uşor să te menţii cu mintea întreagă în acel cazan al spălării creierului. la un viitor. un tânăr legionar. #m fost sfătuit să!mi bag minţile în cap. 9oate veţi găsi câţiva misei printre noi sau câţiva muribunzi care. I!am spus că în 57 ani eu n!am scris acasă şi nici nu am primit nimic. S!a retras în pat şi si!a tras pătura pe cap. în anii pe care îi are de străbătut. m!am dezlănţuit cu acuzele împotriva sistemului diabolic ce se aplică asupra noastră. #lţi camarazi au îndurat mai multe suferinţe şi pot spune mai mult. 2!a fost usor să asişti la renunţări la luptă. eu i!am iertat greşeala. &epresiunea nervoasă a creat starea de spirit că totul este pierdut. oportunişti si turnători. i!a făcut pe unii să dezerteze. seduşi de o libertate ce li se promitea. împăciuitor. )ameni care au executat ani grei de detenţie scuipau pe tot ce au suferit. a început sărmi explice că ţara trece prin reforme. binevoitor si înţelegător.ilip. /ând am a"uns la colonelul Iacob. să înc ine steagul purtat în lupta cu #nticrist. 9ărea fericit de gestul meu si cu lacrimi în oc i încerca sa se scuze. BBB &ragii mei cititori. în clipele de impas. Seara în dormitor. -ra obiceiul de a servi pe cei din "ur cu câte o ţigară sau o bucată de za ăr. integru si drept. 2u după mult timp omul a primit pac etul. materialisti. ?!am rugat că nu ia în nume de rău refuzul meu. #tunci când întâmpina rezistenţa unor @fanatici@ era furios. apoi i!a dat cartea poştală. mârşavă şi odioasă era renegarea trecutului si scuiparea pe tot ce ai avut drag. suntem duşmanii poporului şi regimului. cei arestaţi. ! &ragul meu . Se expuneau public @autobiografiile@. iubit şi sfânt. atunci i!am cerut o bucăţică de za ăr. să devin un om mai bun. &upă două zile. nemaiavând puteri. in"urii si lamentări scabroase ale celor ce au renunţat a mai fi oameni. ! %a trebui să vă ucideţi între voi. I!am spus să!l liniştească. având remuşcări. /unosc 5<E 5<> . dar îl rog să nu se mai lase indus în eroare de un securist ordinar ca ?orentz. l!am rugat să!şi găsească liniştea. cândva integri. sănătoţi şi bolnavi. la vise. -u îi iert fapta.ilip să!mi spună că!i pare rău şi vrea să! şi ceară scuze. ca nimeni să nu rămână curat. trădării si mişeliei. tăvăliţi în noroi pentru o promisiune ce nu putea fi onorata. In /elular. nici nu vreau să mă mândresc cu atitudinea pe care am avut!o. ! -ste drept. dar munceşte ca să! şi camufleze atitudinea lui de legionar@. 0area si Secţia a doua au luat fiinţă cluburi. /ăci drumul victorios al socialismului trece peste noi ca un tăvălug. care!şi dădea seama cu ce preţ a primit pac etul. Inginerul a scris!o si a suportat în"urăturile lui ?orentz. vinovaţi si nevinovaţi. In lumea asta de c in şi suferinţă în care ne zbatem ca nişte naufragiaţi fiecare caută să a"ungă la liman. fără constrângere fizică. *ai draconică.la adresa mea si a doua zi a predat!o ofiţerului. formează lumea sortită distrugerii fizice si morale. poza în salvatorul nostru. 9lin de sine. ?! am refuzat sub motivul că până nu primesc şi eu pac et n!am să primesc nicide la celmai apropiat prieten. în condiţiile de aici fi sigur că mulţi n!au remuşcări pentru ce denaturează si inventează. . de rugăciunile repetate una după alta. *i!a fost milă de bietul om. idealişti. -ste o crimă că muncesc cinstit în fabrică realizând normele ! ca să mi se însceneze declaraţii incriminatoare prin cea mai "osnică miselie.entea 4iberiu tace. să spun nu atunci când trebuie şi da aşa cum îmi dictează conştiinţa. # dat mâna cu mine si mi!a zis$ ! 9oţi pleca. am fost un legionar aşa cum cereau normele de conduită legionară( în înc isoare am căutat să mă ridic. #proape leşinat a a"uns în dormitorul E. dictând$ @. #poi l!a trimis pe ing. de pe lângă biblioteca ce funcţiona sub directa îndrumare a lui /răciun !prin cei devotaţi #nania şi &răgoiescu!.ilip din Sig işoara. *işcarea ?egionară era terfelită de oportunişti şi ticăloşi si eram obligaţi să asistăm la scene de adevărată nebunie în ceea ce debitau unii care se credeau reeducaţi. In acţiunea de aşa!zisă @culturalizare@ din fabrică. s!a destăinuit ing. &upă ce m!a ascultat fără a mă brusca. să renunţ la tot ce m!ar putea ţine legat de trecut dacă vreau să mai a"ung în libertate. ?orentz a citit!o. şi că noi. si mai devreme sau mai târziu va trebui să recunoaştem superioritatea doctrinei marxiste. /ele relatate de mine surprind numai o faţetă a stării de lcururi din acele vremi. n!am vrut să particip. buni si răi. nu ştirbesc onoarea nimănui. 9itestiul era reeditat prin forma mascată a convingerii proprii. 2u acuz. în desele întâlniri cu el. %a trebui să vă spălaţi de toate relele şi credinţele ce le aveţi. în prezenţa a <=!E= de deţinuţi se făceau demascări şi autodemascări ca la 9iteşti. -ra un ultim examen care definea alt drum ales$ al înfrângerii. 2!a fost uşor să vezi oameni. vor accepta să vă facă "ocul. . ca să pozez în erou. -ra agitat şi de câteva ori l!am auzit plângând. pline de invective. %reau să precizez că tăria şi modul de a mă descurca au fost legate de credinţa în &umnezeu. 9uteţi face orice ca să terminaţi cu reacţiunea din ţară. ca bandit l!am înfruntat cu satisfacţia că i!am dat multă bătaie de cap. +eeducarea trebuia cunoscută de toţi. /e aveţi cu mine. călăul /răciun. să stau izolat de familie 5C ani fără să ştiu că există si să ştie că mai exist. a rupt!o si i!a întins altă coală. &upă stingere si!a tras pătura pe cap şi nu putea dormi( ceva îl durea dar n!am dat importantă.

&umnezeu cu eroii r +++++ TconsJderam sfmţl cred că nu am gieşit noastre &aca unu dmtre no . preluândunul de la altul invectivele si minciunile demgiăni BBB +eeducarea din #iud a avut ca scop restmcturarea gândim prin despnnderea de concepţia ideologică în caie credeam nelimitat iar prin @căinţă@ şi înfierai ea faptelo.A4+ ui era la el acasă ?upta se apărea din mm. trăiam prezentul 4recutul le ] ] î n m ga c i u n e dne] 9 decaudme si speranţa si. lYO]nn * s. legionar. ] ]pâe]eazăeion sfinţenia este mitain]eopo ] si martin. printre no.unea ! 4.a mentmut contmu. muiind pentiu / ristos am fost bum în credinţa noastră otărâţi şi îndâi"iţi în apăra. im idiosi si plin. din trecutul nostru legionar să facem "ocul diabolic al putem comuniste #cesteia i s!au opus atitudinile demne ale unor camarazi în conflict direct cu /răciun ce nu s!au lăsat călcaţi în picioare 9entiuneacceptaieamciunui compromis profesorului universitar de fizică atomică 1eorge *ânu.ntualS 4ăceau legătuia cu socotit.naacelaş. s!audetasat de ceilalţi deţinuţi prin comportare. atitudine si ţinută morală 4ine.tatea lupte. 55 plini de respect şi sete de a cunoaşte au excelat dând viaţă /elularului cu tinereţea lor Intelectualii s!au impus pi in sobrietate si demnitate ?egionarii uniţi în suferinţă. ] .nas r du! Z a O] ] bătrâm . pedepsit ?nn ne socotesc fanatici si nebuni din cauza cura"ului ş. era om bmdmf ] ] ] ] /ontam. caie f edea în ei un pericol Studenţii ce au trecut prin 9iteşti merită admiiaţia pentru revenirea lor după grelele încercări prin care au trecut 9rizonierii de război întoisi din lagărele sof letice au primit grele condamnau pentru trecutul lor legionar &emna comportare în regimul inuman si cura eul de ofiţei i români care au înfruntat comunismul la el acasă au salvat onoaiea a. v.matei române 9e aceşti ofiţeri îi omagiez căci au cont. eeduca. a spiritului veşnic în acţiune &ar iubind adevărul ş.ără a exagera pot renun ţa re de si ne da G] ]O]]] 1il loa md % ir gi l *ax i m danumedesfinţipnn] %] alâtundealţll #ceştlae rau 2aidim*arin ]]]ka]sp. ibuitla menţinerea moi aiului în înc isori #ceste aspecte demonstrează piezenţa legionară în lupta anticomunistă ?egionarii s!au deosebitpnn număr comportare şi atitudine faţă de ceilalţi deţinut. c apăreau conflicte intreno] ] manifcstare şi omul nu mă. cu cura" ]] d e I t a n e a n r f i ( c r e de r e a ş ls u s p I c.ea demnităţi. de ură carene!auucis bat"ocontsi c inuit. a greului Situaţi pe poziţia înaltei coiectitudim am avut numeroşi duşmani. i s!a refuzat asistenţa medicală # mm it în c inuri n!a tiecut la inamic ci a ales mai tira"ul pentru cauza pe care a slu"it!o ca +omân şi /i eştm Studentul *iron / irale în Ianuarie 56E2 s!a spânzurat cu C= de zi le înainte de expirai ea pedepsei fund supus la anc ete ameninţau şi izolai i supiaomeneşti 9un moartea lui a sfidat leeducarea 4ânărul /ornel 9iâslea neputând suporta şicanele la fel s a spânzurat când i s!a cerut să devină turnătoi în &ec 56E2 /u toate acestea. de restul lumi. t ndenţio descura"are Fu]ciuY^] spărgandu!seumtatea ! ] ] %ra"batrebuia introdusă s.comportarea lor i!am apreciat pe cei Z !meni simpli s!au ridicat prin e izolat. politici /onsiderându!mă fanatic /răciun m!a trimis în cameia cu nebuni adevăraţi unde am stat de trei or.auopus legionarii c iar daca unu le noastGe +ăfuiala lui /răciun era legionar. +ezistenţa noastră în credinţă a depăşit limite şi legi fici un partid sau organizaţie politică n!a afut asemenea luptăton care să se dedice legilor morale si creştine #şa s!a născut fenomenul legionar cai e i!a înspăimântat pe adversarii politici mici neînsufleţiţi si neputincioşi în faţa faptei ş. care prin "ertf tor 9 exemp u viu deunnat = ato c ( când părea ca totu!i p rdu: efa ]] ] ] a ]] ] propr t4cS]] ]] ] atmosferă de pamca F5 +âul cel mare m făceau dezmfomar.au să asist #şa s!a t ut a dcvu 9 ] ] ] ] d e făcut de las iar tmen P. au fost meteu în atenţia administraţie. ea continua şeful de dorm itoi &răgoiescu 5<6 1+< .

9opescu!%âlcea au ales cca. n!ar fi ascultat de glasul . +adu *ironovici. E= de săbii pe care le!au îngropat în atelierul de for"ă. *anolescu #ristide. -ugen 4eodorescu. #şa se explică o rezistenţă de lungă durată de până la 27 de ani a unora. la sugestia lui 9opa Savu am ales 7= bucăţi. *etodele nedrepte si satanice de sfartecare a fiinţei omeneşti ne!au întărit si ne!au apropiat de &umnezeu. :nii au murit în demnitate. iar unii au si murit. 'anda / irion. Ii amintesc pe cei mai cunoscuţi care au fost un exemplu în anii de detenţie. *artiriul unora poate fi comparat cu viaţa primilor creştini. #lţii s!au sinucis. în care lucram. ?a îndemnul prof. +ezistenta celor din 0arca /ei mai buni dintre deţinuţi erau în 0arca şi cu toate măsurile severe aplicate. în cloaca aceea plină de ură si venin. +adu ?eonte. In reeducări. un bun camarad din )cna Sibiului. 9rintre acestea au fost găsite sabia generalului &avid 9raporgescu cu inscripţia contesei #urora si sabia generalului *acarovici.împreună cu #nania insistau să dovedesc că vreau să mă integrez în rândurile oamenilor cinstiţi. %asile *oldovan. dar si deţinuţi deveniţi ucigaşi datorită grelelor poveri ce apăsau pe trupul lor. demnitatea şi trecutul. /ormoş &umitru. vedeam cum cad oameni cu o bună reputaţie( fiecare duce cât poate. 1 eorg e 'ra onsc i. In #iud am cunoscut peste 2< de generali care au fost condamnaţi. ?ulu /âmpeanu. în #iud au fost sfinţi. îşi apărau onoarea. le!am uns cu vaselină si le!am îngropat lângă cele din 56<E. In condiţii normale de viaţă mulţi s!a rfi menţinut în ec ilibru. ?uca &umitrescu. 1abriel 'ălănescu. pe trădători si cozile de topor. In anul 56<E au fost aduse H căruţe cu săbiile ofiţerilor armatei române pentru a se face cosoare si bricege. fondatorul liceului militar din Iaşi. ?aie ?upu. prof. /elor bolnavi nu li se acorda asistenţă. alţii au suportat cu cerbicie toate loviturile sau au înebunit. 2icolae 9etraşcu. putem să!i acuzăm pe aceştia. /ristian 9etrescu. 2icolae 1oga. /ând au mai venit 7 căruţe cu săbii. Ilie 2iculescu. 1 . 4iti &obre. %irgil %lădescu. ) luptă cu moartea se ducea în infernul 0ărcii. /ostac e 'usuioc. *ircea 2icolau. era aproape de atelierul de for"ă unde şef era 9opa Savu. 5E= %"&iile -eneralilor ro âni #telierul -lasta. anc ilozat în urma cruntelor anc ete. 2u!i pot ierta însă pe misei. cel mai tracasat de mârşavul /răciun. Secretarul 1eneral al *işcării. &!nul 2istor / ioreanu. 1ligor 9avel. 9resiunile au fost atât de mari încât nu îndrăznesc să îi "udec pe cei ce au făcut mici concesii. 2elu +usu. 2icolae 9ăun. d!nul %irgil *ateias!înfruntând cu tărie si dăruire reeducările de la )cnele *ari si #iud.

In primul rând fraţii de cruce. *a"oritatea am a"uns în înc isoare în anii 56CH!56C6. Iubirea de adevăr si încrederea în misiune caracterizează fenomenul legionar. loveai în tot ce ai gândit si crezut. /e plini de fineţe sufletească au fost toţi. 4ot ce s!a comis în reeducarea de la 9iteşti. rămâne marele mister ce 5E5 . #lte a'!ecte +ezistenţa multor camarazi stirbea orgoliul @binevoitorilor@ colonei. *erite pentru continuitatea existenţei noastre au 9rinţul #lexandru 1 ica si +adu 1Rr care prin demnitate au menţinut moralul ridicat. # fost timpul când fiecare din noi a devenit o locomotivă care a tras cât a putut trage. cu ei ne!am format si educat ca să păstrăm intactă unitatea legionară. :nii s!au împotmolit renunţând să fie ei înşişi. pe minciună si constrângere. Insă eforturile legionarilor au demonstrat o înaltă ţinută care ne onorează. -i au fost folosiţi pentru a ne demoraliza. Izolarea de!a lungul anilor de suferinţe a adus multora renunţarea la consecvenţa unei gândiri sănătoase. ce ne!a menţinut în luptă$ am ştiut ce vrem$ iar luptători fiind. #iudul cu tot cortegiul de fapte si consecinţe tragice. #lături au fost si seniori care cu tot atâta tărie s!au menţinut pe linia "ustei ţinute morale. care reprezentau un @pericol@ împotriva clasei muncitoare. sociologice ale comunismului prin studii si strategii pentru robotizarea individului. ce ne!a unit. erai reeducat. cunoscute si necunoscute. ?a sfârşitul bătăliei vedem cum s!a descurcat fiecare pe linia demnităţii si onoarei. 4răirile noastre arată ce ne!a legat. credinţa si speranţa. 9e tot parcursul celor 5< ani mulţi fraţi de cruce mi!au fost exemplu si le acord respectul cuvenit. #colo au fost experimentate mecanismele psi ologice. iar dacă îl denigrai pe . un simplu fapt în distrugerea tineretului care reprezenta viitorul +omâniei. #ceastă elită a fost baza poziţiei de rezistenţă. continuând la #iud asupra oamenilor maturi cu calităţi politice. prin deprimare si frică. 9oeziile lui +adu 1Rr si /rainic au fost o rană si un îndemn de luptă pentru apărarea demnităţii noastre naţionale. când am găsit un climat de înaltă trăire spirituală imprimat de legionarii înc işi sub regimul antonescian. nu am oscilat în credinţă.oria Sima ţi se promiteau c iar funcţii după eliberare. pentru a dărâma miturile. care ne!a dat ec ilibrul supravieţuirii. 9rezenta lor în înc isori între 56C5!56CH a fost legătura unei neîntrerupte existenţe a *işcării ?egionare. nu este o întâmplare. trădare. &eşi întrerupte. gri"ulii faţă de soarta noastră.celui rău. experimentele de la 9itesti s!au aplicat sub alte forme. în ?egiune si /ăpitan. ce trăire si ce manifestare sobră aveau cei pe care i!am cunoscut. ?aşii si cameleonii erau daţi ca exemplu. dar mai ales în scris. &acă verbal. +eeducarea s!a bazat pe învră"bire. făcând din victimă un călău care să contribuie la propria sa distrugere.

&emenţa morală se vădea prin aceşti monstn plini de ură si venin. că aşa cum a fost nenorocit el au fost nenorociţi mii de tineri îl acuza pe . fiind considerat un bandit fanatic. 'oborodea făcând pe reeducatul îl acuza pe /ăpitan că a sedus minţile oamenilor. *orţii şi sfinţii au fost împroşcaţi cu noroi. %ântul turbat ne!a scăpat de multe uscături si viguroasa pădure verde a rămas să depună mărturie că n! am fost invinsi.işeii dintre noi &upă toate presiunile exercitate asupra mea. Ion *uresan şi /ostică &amian. 4ot ce a fost clădit pe onoare si cinste era terfelit. dar nu îngenunc eat. /u acelaşi vocabular de denigrare si acuzare au vorbit si ceilalţi doi si păreau nişte bestii turbate. a ţinut să le redacteze într!o carte în care toată murdăria. #m fost citat ca bandit refractar şi somat să!mi fac demascarea pentru că ei reeducaţii nu mai tolerează atitudini de fanatism legionar. /anal. #na 9auSer. am fost încolţit cu întrebări şanta"at ca să vorbesc. )cnele *ari. minciuna. acţiunea de reeducaie nu si!a atins ţinta doar cine a fost .trebuie cercetat în lumina adevarului. voci izolate îi acuzau de miselie şi trădare. /ei puşi sa culeagă informaţii despre mine. revoltător si scârbos. denigrarea si lepădarea de trecut a celor 5E2 . #ceastă mărturie este doar o sc iţă un fragment dintr!o suferinţă personală. 'rusc l!am demascat ! 4e cunosc. un document de acuzare a sistemului comunist. eşti un mişel un trădătoi o canalie3 +uşine ţie unealtă oarbă a securităţii3 %oci solidare cu mine îl blestemau. 2icolsSi. mine 1 erla. 0eller. legionari si nelegionari n!au putut spune ceva rău. acum a"uns ar iepiscop la /lu". &ormitorul s!a umplut de vacarm s!au zdruncinat sufletele deţinuţilor îngroziţi de atâta minciună şi ura asumate fără nici o "ustificare. Sig et si #iud slab a căzut si cine a fost ticălos s!a vândut. %aleriu #nania. totul sfârsindu!se in uiduieli. gura celor ce tac trebuia desc isă pentru a nu fi periculoşi. S!au făcut acuzaţii asupra celor mistici care sub această mască ascund spiritul legionar. Si toate crimele dezvăluite pentru a se scrie adevărata istorie. 4ot ce am auzit era satanic. au fost aduşi să asiste la demascări.oria Sima blestemandu!l odată cu 2icolae 9etrascu că în slu"ba nemţilor si apoi a americanilor au ridicat armele contra noii ordini instalate în tară. :nii plângeau. Oilava. &eclaraţiile uscăturilor obţinute de odiosul /raciun au fost adunate într!un dosar pe care prea cuviosul si cinstitul. Intr!o seara trei misei cornvertiţi %iorel 'oborodea. In general. 1 eorg iu!&e". +olul de lector si călău asumat de /răciun în #iud îl situează între marii asasini alături de #lexandru &răg ici. toţi autorii direcţi ai genocidului aplicat prin metode de tip asiatic la 9iteşti.

:nii au urlat în agonie. /alm si cu inima desc isă am început să vorbesc cu un ton de sinceritate trecând în revistă trecutul meu legionar. plin de revoltă. pe *oţa si *arin. a neîncrederii sub diri"area conducerii înc isorii. îmi aparţin şi le!am spus şi colonelului /răciun. mi!a dat un ultimatum de 7 zile ca să fac dovada încadrăm mele în rândul celor ce vor să fie liberi. pentru obţinerea declaratiilor de colaborare şi de negare a trecutului. Intre > nebuni trebuia să mă descurc cu fiecare moft sau nebunie a fiecăruia ca să mă acomodez. alţii în disperare. că fac parte din viata mea. #m elogiat pe 2icadon si &ecemviri. #supra şefilor noştn s!au aplicat cele mai diabolice metode de şanta" sub presiunea ameninţării. la convertirea unora care aruncau invective la adresa trecutului şi mai ales asupra şefilor legionari #u fost căzuri că unii se întreceau în a inventa @să minţi cât mai mult ca să fii crezut@. :n război fracticid făcea ca omul integru. #m început cu frumuseţea luptei. #ceste rânduri poate vor starni curiozitatea şi din suferinţele altora. #m refuzat categoric. şi am denunţat crimele comise în numele democraţiei si legalităţii socialiste. iar a doua zi am a"uns la /răciun. prin prelucrări bine meşteşugite să devină ateu trădător şi mişel. fratele lui %aleriu #nania. vor putea afla totul. mai grozave. ameninţarea si imprimarea fricii. Se lansau zvonuri si se creau atmosfere de destindere pe o parte si de restricţii pe alta. încercarile de întrerupere le!am pus la punct prin ridicarea tonului.aţă de 9iteşti la #iud. în acest laborator de zăpăcire a minţii numai bâtele nu s!au dat în mamele celor reeducaţi /e a fost la #iud cu greu vor înţelege cei ce vor urma. ?e!am răspuns codoşilor că nu pot face ceea ce demnitatea de om mă opreşte. cu vrerile şi năzuinţele cu luptele şi "ertfele pe care le!a dat *işcarea ca să trezească poporul la c emarea /ăpitanului. #m accentuat cele afirmate de mine. &upă o severă morală terminată cu în"urături de mamă. căuta să mă convingă de necesitatea participării noastre la grăbirea ieşirii din înc isori. 4oţi erau surprinşi şi mai ales curioşi.constrânşi în diferite forme să rămână o dovadă liberei restructurări a omului. In dormitor asistam la degradarea umană prin metode de durată. ameninţări şi cu izolarea în camera cu nebuni. &upă două săpatămani de scârbă. i!am spus lui &răgoiescu$ ! &acă nu vorbesc acum n!am să mai vorbesc niciodată ! &e ce acum şi nu mâine. fiecare sub torturi care a durat luni si ani. ?a reeducarea din #iud s!a folosit intimidarea. :nuia i!am spus povestiri cu subiect 5E7 . m!a calificat inconştient. . ?ectorul #nania. nemaiputând suporta denigrările la adresa *işcării. profesor în teologie aflat printre noi pe care!l credeam mai rezervat. Se căuta ruperea oricăror legături care ar putea întreţine moralul ridicat.

certăreţ. ceilalţi doi executau ordinele lui iar eu eram ţinta care trebuia supusă. a fost lovit cu ciocanul peste fluierul piciorului de durere cu celălalt picior l!a împins pe gardian şi acesta s!a ales cu capul spart. # doua zi. Intr!o dimineaţă fiind c emat undeva reveni după o oră.fantastic improvizate pe loc. %izitând celulă după celulă /răciun mi se adresă$ ! 'anditule. . . #m bătut în uşă cerand să fiu sc imbat din camera. #l doilea a fost funcţionar undeva prin 'ucureşti. In zadar. ?orentz i!a raportat lui /răciun. captându!i aşa pe toţi. . -ra paşnic dar avea ieşiri necontrolate când era contrazis si i se contestau prelegerile. n!ai bolânzât. /el de!al treilea era un profesor basarabean care pretindea că este ucenic al lui Iisus / ristos. :nul plutonier de "andarmi. Se uita ca o fiară la mine arătând totuşi teamă atunci când privirile noastre se întâlneau. condamnat pentru crimă de război.uria gardienilor s! a dezlănţuit pe bietul ?aie( am început să bat cu pumnii în uşă. 9lutonierul avea mania de a comanda la stânga. m!a lovit cu pumnul în nas. /a să umplu golul din cameră am vorbit despre luptele de la Stalingrad. ?uasem legătura cu ?aie 1reavu un brav camarad din . cu aere de şef si se credea contele de *onte /risto. C gardieni m!au izolat cu forţa undeva într!o camera. la dreapta. i!am aruncat conţinutul direct în obraz. eram ţinut ore întregi fără să mă întrebe ceva. &oar eu l!am refuzat. m!am arătat prietenos si binevoitor. culcat si drepţi. 5EC . avea o figură diformă de brută. instigat de gardian.ăcând cunoştinţă cu ei. #m tăcut si i!am aratât petele de sânge de pe cămaşă. / emat la ofiţerul politic ?orentz. otărât sa!i impresionez. # doua zi expunându!i pedeapsa şi tăinduindu!se lanţul. &upă trei zile am fost scos din acele alucinante stări si am a"uns din nou în atelier încura"at de prieteni în atitudinea mea consecventă am otărât să nu mă las pradă niciunei curse întinse si să nu manifest nici un act de slăbiciune. în lanţuri de > zile. strigă drepţi. Infuriat. I!am răspuns lovindu!l între picioare si l!am potolit. ! Iţi scot eu gărgăunii din cap.urios.iind c emat după câteva zile. fiind c iar întrerupt de câteva întrebări.Sunt pedepsit iar si trimis în cameră cu trei nebuni. # doua zi plutonierul mi!a scuipat în gamelă. stârnind delectarea gardienilor care il aţâţau să execute si alte comenzi pentru un supliment de ciorbă sau terci. #m strigat după comandant iar bătăile în uşă cu pumnii i!au alarmat pe cei din "ur. #u urmat îmbrânceli si vociferari. Speriaţi de extinderea conflictului. -l era şeful camerei. nervos. 9lutonierul s!a păstrat încă distant. . nu m!am prezentat. aprobându!le c iar unele inepţii ca să fie evitate alte discuţii.ăgăras. &e el m!am ataşat ceva mai mult si în felul acesta am stârnit invidia si ura celorlalţi ce mă priveau cu oc i duşmănoşi. #u urmat alte bătăi.

*ă asculta calm fără să mă ameninţe. Ftiu domnule colonel că aveţi dosare si stive de declaraţii. îl vom câştiga noi. /a să sparg tăcerea i! am amintit$ ! #nc etatori si preşedinţi de tribunale de care s!a folosit regimul sunt printre noi. -u cred în dreptatea divină. dar ce aţi făcut la 9iteşti vreţi să faceţi şi aici.In urma deseloi anc ete în acel cazan al sfârtecărilor si învră"birilor încordarea nervoasă ne ţinea în tensiune. războiul acesta. colonel. o concesie. +ăul si binele sunt aici printre noi aşa cum unii dintre noi pot fi buni sau răi. cura"ul cu care îi înfruntam. ! #şa este dar nuiaua nu!ti pune condiţii #ici o mică slăbiciune. &ar ele acuză regimul comunist că a putut să smulgă asemenea monstruozităţi în condiţii de forţa. fiecare îşi va primi după fapte pedeapsa si răsplata. /eea ce e astăzi bun mâine nu va mai fi. de altfel ca si alţi camarazi nu convenea colonelilor /raciun si Iacob iar unele afirmaţii îi făceau să creadă că sunt capabil şi de sinucidere. teroare. *i!am cerut scuze pentru duritatea afirmaţiilor mele şi i!am mulţumit pentru răbdarea cu care m!a ascultat. ! &e multe ori ca să treci o punte te prinzi c iar de o nuia. In ultima discuţie avută cu Iacob. !&a d!le. ! 2oi am fost puşi în situaţia de a ne apăra. foame. noi încercăm să vă a"utăm să ieşiţi din carapacea în care v! aţi înc is.entea că te menţii în vec ile principii ale ideologiei legionare. te costă si foarte uşor poţi să a"ungi din om neom. o greşeală. n!am făcut decât să 5E< . 2oi oamenii ne luptăm pentru o viaţă mai bună. n!am regretat că am fost legionar dar am precizat că în momentul da faţă nu fac politică în poziţia de deţinut. /eea ce pot să vâ spun este că ştiu să mor în demnitate. ?umea evoluează merge spre progres spre democraţie. bătaie de "oc. /rimele ce se comit în orice formă tot crime se numesc( si astea în numele democraţiei. ! 4imp de 5< ani aţi experimentat toate metodele de constrângere asupra noastră si acum vă luptaţi cu nişte bătrâni pe care i!ati sc ilodit. de la care aţi smuls nişte declaraţii pentru a v ă folosi de ele în denigrarea a tot ce este sfânt si curat. In expunere mi!am prezentat viaţa aşa cum a fost. %orbesc despre mine şi în numele meu. ! .păcat de dumneata d!le . unii o fac prin muncă cinstită alţii pun forţă şanta" si înşelăciune. )data vor fi analizate şi "udecate după legile adevărate ale dreptului omului. Insă am fost somat să răspund la întrebarea lui &răgoiescu că nu am vorbit despre crimele legionarilor. a libertăţii de gândire si manifestarea individului în felul cum ne daţi exemplu. *i!am dat drumul la gură căutând să!i demonstrez că deşi forţele nu sunt egale. curenitor cu un ton amical a început sâ mă flateze.

fost ministru legionar pe care îl cunoşteam. "alea a cuprins toată fabrica. *!am trezit când a venit frizerul să mă bărbierească. :rma să devenim unelte oarbe în mâinile comuniştilor. când am intrat în #iud. . dar după operaţie dr. ! Ieşi afară . nici vorbi. /ontinuau acţiunile diri"ate de reeducare. /artea poştală umbla 5EE . am arătat că de aproape 5C ani nu am scris acasă şi nu ştiu nimic de familie. # doua zi toată fabrica vuia. ridicând!o pe umeri am căzut. Soţia ta 2ica a murit în 56<>. fiind refăcut. #m rămas mut.oria a murit în 56<H@. că a primit ordin de la ofiţerul politic să fiu supraveg eat. 2u meritaţi să trăiţi. *ulte voci îmi şopteau$ @'ravo 4ibi@( felicitat si îmbrăţişat mă simţeam mai uşurat de greutatea cuvintelor mele. &octorului deţinut 9opovici. în lanţul de crime pe care le comiteti o să fie si asta. #m recunoscut scrisul tatălui meu. e ca un cristal de curată. #m fost operat. 'arbu. /rucea. -ram obosit fizic si slăbit. %ezi că d!nul col. uite. 4ânărul lucrase la mină în ec ipă cu mine. se ventilau zvonuri şi toţi fierbeam în cazanul învrâ"birii dintre noi. +idicându!se în picioare. exclud actul sinuciderii ca argument de a scăpa din impas. &upă zece zile de spitalizare. &ar vă spun un lucru.ără ameninţări şi insulte. crimele există de la începutul lumii. m!am întors la atelier. I!am urmat sfatul.bolândule. Sentimentul că mi!am apărat demnitatea mi!a dat satisfacţia că am făcut ceva pentru salvarea prestigiului nostru de legionari. mă în"ură. i!am reclamat dureri la apendicită. *unca era extenuantă. ?a anc eta ce a urmat după ameninţări. când suntem forţaţi să dăm declaraţii. /ontrar aşteptărilor n!am fost trimis la izolare. în libertatea ce ni se oferea în sc imbul capitulării totale. legionar ce eşti. dar din patul alăturat un tânăr deţinut mi!a spus că nu am voie să pun mâna pe brici. )peraţia de restructurare a legionarilor s!a aplicat pe fiecare individ în parte. In fabrică exemplul a mărit optimismul în rezistenta pe care o opuneam fiecare. si în momentul de faţă nu fac nici o politică. la o muncă mai uşoară. am făcut si am a"uns aici. *!am trezit dus cu targa la spital. ?eşinând. 2!am simţit nimic. ! :ite 4ibi. /âteva lacrimi mi!au împietrit în oc i$ n!am putut plînge. /răciun aşteaptă să!ţi faci altă expunere în dormitor. #m insistat să mă opereze deoarece eram prea ă ituit de călăi. noi vă întindem o mână de a"utor şi voi o refuzaţi. de părinti. &upă două săptămâni în cel al 5<!lea an de detenţie am primit de acasă prima carte poştală. -ram păzit să nu mă sinucid ! în concepţia mea despre lume si viaţă. /onstanţa. /rime se fac si acum prin metode de reeducare si munci forţate. ! &omnule căpitan. #m cerut să mă bărbieresc singur. deşi urma să înfrunt represaliile călăului /răciun. stomatolog din Sibiu. într!una din zile. în"urături si bateri cu pumnul în masă. scuipând pe propria noastră viaţă. #m fost ameninţat cu un nou proces. aşteptând răspunsul. mă gândeam cu sufletul îndurerat la dezastrul ce!l vedeam în"ur. #cum poţi să pleci. ! 4ot bandit fanatic ai rămas. ne!am despărţit. +ămân aşa cum sunt$ nu am venit aici să fac politică.răspundem violentelor guvernelor. slăbiciuni si nu fac nici o concesie. Oumătate din camarazii din dormitor m!au aplaudat. *!a palpat si mi!a spus că nu am nimic. #stfel planurile lui /răciun au întâmpinat dârzenia fiecăruia. ! -u am. &upă o perioadă m!a c emat căpitanul ?orentz si m!a sfătuit să arăt o cât de mică atitudine de lepădare din trecut. primul gardian mi!a spus că aici trebuie să tac dacă vrau că mai a"ung liber. iar fratele tău . dar am ripostat$ ! &!le colonel. era Stan 4raian din com. 3ri a carte !oştal" du!" 1= ani #m scris foarte sumar cartea poştală si. am fost aşezat pe o ladă de cuie. prin tot ce a fost la 9iteşti si prin tot ce se face acum.de soţie si copilul lăsat la 57 luni acasă. îmi întinse o carte poştală. abia mişcăm picioarele. @în 56<E a murit mama ta. d!le colonel. In "ur camarazii plângeau. ?!era/ia de a!endicit" #nc etele prin care am trecut m!au slăbit. &umnezeu mi!a a"utat să fiu aşa cum să vedeţi. cu apendicul în pensetă mi!l arătă. trebuind să car o legătură de sârmă. când /ain l!a ucis pe #bel.

avea oc ii umezi. exprimau totuşi o părere de rău. In olul /elularului se ţineau conferinţe. în sc imb câţiva reeducaţi ca 'oborodea.din mână în mână si cei ce o citeau erau îndureraţi. dovedind cât de neputincios este. câtă 5E> . dar se încăpăţânau să dezarmeze. 'olnavii nu aveau asistenţă. se crease o stare de spirit plină de revoltă. #ctivitatea de denigrare se ducea si cu cei de la grădină. &amian si *uresan treceau din celulă în celulă să racoleze trădători cât mai mulţi. mişcat si el. să capituleze. /ele mai drastice măsuri erau aplicate asupra lor. 9resiunile asupra mea păreau că au slăbit. /ei apropiaţi îmi prezentau condoleanţa si încura"ări. omul manifestă slăbiciuni. în 0area tensiunea atingea cote maxime( rezistenţa unora era eroică$ ma"oritatea erau bolnavi şi slăbiţi. şeful turnătorilor din fabrică. In aceste situaţii. /âtă încrâncenare. se citeau ziare si se denigrau şefii rămaşi încă @bandiţi@. &răgoiescu. 4urnătorii aveau ce să raporteze.

. /răciun ne adună în curtea fabricii. în forma mascată a autoconvingerii. dar dvs.. care vor fi o dovadă în istorie că suntem adevăraţii apărători ai creştinătăţii. puterea de a face rapoarte de punere în libertate înainte de termen. *ă invită să iau loc în faţa biroului. #ceasta este ultima zvârcolire a sistemului inuman din înc isori. In atelier mâncarea am savurat!o ca un lup flămând. Iţi fac acte şi vei fi din nou condamnat. #m să te îngenunc ez. vorbea de realizările regimului. ce dezertare au făcut. Din nou la colonelul Cr"ciun @#totputernicul@ /răciun. ! Ftiu că puteţi face orice.. #i bolânzât. 2e! aţi creat atâţia eroi si martiri. Ao ler şi dvs. /răciun. spre seară. /um de n!ai înţeles că noi vrem să vă redăm societăţii. /e ruşine3 /e promisiuni deşarte le!au întunecat minţile ca sa scuipe pe propriul trecut. 4ata m!a învăţat să fiu cinstit si să nu!5 fac de ruşine. din /elular. %ă dau o declaraţie că nu fac politică în înc isoare. -u ştiu ce am să fiu. că e cazul si mă gândesc a a"unge acasă pentru a!mi creste copilul. m!a ameninţat şi m!a scos afară. ! -şti un boland. 4oate acestea mă fac să rămân bandit aşa cum mă consideraţi şi dvs. /ând soţia a fost dată afară din serviciu şi nu era primită nicăieri pentru că soţul ei era socotit un bandit. a fost bătut de cap. cu care am reuşit să sc imb câteva cuvinte. cu feţele scofalcite de suferinţă. îmi pare rău însă că vreţi să speculaţi această situaţie pentru a vă atinge scopul cu reeducarea mea. dacă dai o simplă declaraţie de renunţare la trecutul politic. 'ătând cu pumnul în birou. ! -u am. Ulti ul '!ectacol Inaintea eliberării. ca să intre în camerele unde locuia soţia cu copilul. intimidare. 9ot să fiu indiferent fată de suferinţele îndurate de toţi ai mei. revoltat şi plin de indignare. &!nul. #ugustin 'idianu din Sibiu. col. -ra ărţuit ca să dea declaraţii. 5E6 5EH .oria. un securist.ratele meu. #atunci am aflat că au fost eliberaţi %ictor %o"en. dacă vreţi reeditaţi 9itestiul. mi!a promis că se va ocupa el de mine. mă c eamă. :rcat pe un podium improvizat. )amenii de elită ai neamului erau c inuiţi de nişte bestii după bunul plac al sfătosului /răciun. vru să!mi demonstreze că si în libertate sunt probleme de existenţă şi mor oameni. ! /um te!ai fofilat până acum cu ideile astea în cap. viata nu mai contează pentru mine. mai inuman decât cel pretins de iudei. /e vreţi de la mine. Ftiţi destul de bine că nu mai poate fi folosită brutalitatea. bandit legionar ce eşti. -rau adunaţi si turnatorii ca să aplaude luările de cuvânt ale celor programaţi să vorbească. /u lacrimi în oc i ne!am despărţit. primesc cuvintele de regret pentru pierderea suferită în familia mea. profitând de momentele critice în care mă aflam. pedepsit trei zile cu regim sever. #cesta nu este un sistem de reeducare cinstit. *ai bine ucideţi!mă. Sub oc ii av. ucis de proprii tăi camarazi. drepturile omului nu mai pot fi încălcate. Secţie şi 0arca pe legionarii care se menţineau pe poziţii. riscaţi să nu mai fiţi colonel( cândva partidul se va spăla pe mâini si vor fi vinovaţi subalternii. în calitatea mea. tratamentul inuman şi psi iatria. îmbrăţisându!ne sub oc ii îngăduitori ai unui gardian. Sunt gata să mor în c inuri sau între sârme. #m să te bag în celule cu şobolani.G ! 9rin tăcere. /u un ton prefăcut. cu faţa la perete. ne!aţi făcut cel mai mare serviciu. mama ta de bandit. /e trădare. #ici vei muri. nu vreau neapărat să trăiesc. ştiu că opresiunile se vor sfârşi curând. &e ce vă complicaţi. când aproape îşi ispăşiseră pedeapsa. un gardian m!a dus la izolare. ! #m fost de mai multe ori şi i!am lăsat să!mi găurească talpa pantofului în N/!ul de la eta"ul unu din /elular. 2e!aţi îndâr"it şi ne!aţi tratat ca să ştim ce este comunismul. ?epric din securitatea din Sibiu ca să!l facă a recunoaşte că este si el legionar. l!am recunoscut pe d!nul av. ca să audă discursul col. /um pot să mă convertesc. ce dorinti mesc ine i!au scos din rândurile oştirii. 9e coridor. &umitrescu! 'orsa. .brutalitate şi câtă ură se vărsa asupra lor3 Se trecea printr!un martiriu comun. şanta" si pedepse. /eea ce faci tu este politica rezistenţei. #ceşti oameni s!au vândut ispitei răului. în curând toţi vom fi liberi si ne vom putea întâlni în libertate. 9este linia demnităţii umane nu pot să trec. &!le colonel. /u oc i scăpărători de mânie. când ştiu că mama a fost persecutată pentru locuinţa sa. /e ispite. cum pot să vă dau eu declaraţia de renunţare la trecutul meu politic. în aceeaşi zi. crezi că vei pleca acasă. dar prin teroare. ! %ă rog să o faceţi. Iosif /ostea şi %ictor'iriş. d!le colonel. ?a parterul /elularului era o permanentă mişcare( după cele ce le auzeam înţelegeam că unii vor pleca din #iud. i!am răspuns$ ! &!le colonel. 'idianu am devenit legionar. te crezi atât de puternic. ca să nu mai fie cei ce au fost. ! /um nu faci politică. . când ei nu au trecut prin ce au trecut alţii. *artiriul legionar poate fi comparat cu al primilor creştini. /um te!ai strecurat până acum.urios. &!le colonel. s!a ridicat brusc. ! /um îndrăzneşti să!mi vorbeşti aşa.. )amenii erau aduşi pe braţe. si nu greşesc cu această adevărată afirmaţie.

aina descusută şi pantofii scâlciaţi.#m ieşit pe poarta de fier fâcându!mi cruce. cu permisiunea unui gardian. ?a salut mi!a răspuns zâmbind. :n câine ieşit dintr!o curte încerca să se gudure sărind în "urul meu. cu pulovărul peticit. *!a scos în fata frontului. şi pe ing. /a un călău ce!şi vedea victimele supuse. rupte si roase de şobolani. dintre cei vii sau morţi. ale *inisterului de interne. :rse Ftefan din 'răila. în bezna de dincolo de obloanele de la geamuri. *ustrarea publică însemna recunoaşterea examenului pe care l!am dat după aproape 5< ani executaţi. slabi şi desfiguraţi sub apăsarea greului din lupte. #colo mi!e îngropată tinereţea. 2u pot să!mi denigrez trecutul care face parte din viaţa mea. ?ocomotiva pufnea în pistoane( scârţâitul roţilor mi!a rămas şi astăzi în urec i. *ulţimea îmi şoptea$ @fii tare@. în urmă lăsam silueta /elularului ! cavoul comun a mii şi mii de oameni. părea comandantul celei mai dure înc isori. o temniţă fără ziduri şi gardian la uşă. pantalonii rupţi. 9ană 0a aria. se "ustifică prin faptul că fiind condamnat politic. din iad.. sub ziduri. pline de praf. #m primit o mâncare mai bună pentru refacere. In 1ara de 2ord. ţara era plină de înc isori şi a fi deţinut politic nu era o ruşine. pe alţii îi treceau sudorile trădând starea lor sufletească. ?a 5< *ai 56E7 am fost mutat în /elular în vederea eliberării. spri"init în câr"e ieşea din cotloanele 0ărcii. &eodată am simţit că ceva s!a rupt în mine. # scos în evidenţă pe toţi aceia care au rămas refractari şi @bandiţi înrăiţi@ care nu merită a se bucura de libertate. cu baga"e. făcând "ocul celor mai "osnici misei. &oar fotografiile soţiei si copilului aveau valoare pentru mine. *i!am făcut din nou cruce în timp ce inima îmi zvâcnea în şubredul corp. în "ur vedeam semne de încura"are. Ftiu că în înc isoare nu este voie să faci politică. In tren eram atracţia celor ce descopereau de unde an ieşit. în care fiinţa umană a fost supusă unui proces de descompunere fizică şi morală. /ei din 0arca. E$IBERAREA DIN AIUD &upă formalităţile de la grefă am primit biletul de eliberare pe care era scris domiciliul +ubla !%alea /ălmăţui. Ieşit din adâncuri. +eeducarea este o problemă personală. -ra trenul pe care!5 aşteptam de 5< ani. dar şi poziţia ingrată în care au fost siliţi să apară. privind oamenii intr!o parte şi alta. nici nu pot să condamn pe alţii. ci pentru că s!au pus în slu"ba călăilor comunişti. #rătam ca un cerşetor ieşit de sub poduri sau ca un nebun fugit din ospiciu. :n sentiment de bucurie că!i revăd pe cei ce!l cunoşteam. şi din acest motiv nu am făcut nimic împotriva regulamentului înc isorii.trist. cei ce ne cunoşteau ne salutau. &i"n bărbatul voinic de altădată. plin de emoţie priveam oamenii care. *orala colonelului s!a terminat cu o în"urătură. :n amestec de bucurie şi speranţă mă stăpânea. pleşuvi. ?a o săptămână după această mascaradă. &ezbrăcat de zeg ea umilinţei. *ergeam spre gară. C Iunie 56E7. mă făcea să sc imb priviri cu ei. aveam dreptul la un tratament încadrat în drepturile omului. 0a u. -ram daţi ca exemplul de fanatici ce ne menţinem pe poziţia de legionari şi îngreunăm procesul guvernului care prin mărinimia sa vrea să ne redea societăţii. într!o oarecare măsură eram surprins. cămaşa coaptă. 2u era un secret. I!a mai scos pe prof. unii aveau lacrimi pe obraz. priveam cerul desc is si părea că retrăiesc un vis. /răciun trona peste noi plin de sine. /onsider că sunt un om care ştiu ce este bine şi ce este rău. binevoitorul /răciun mi! a cerutsă declar motivele pentru care am refuzat reeducarea$ ! 9entru faptul că am fost legionar am fost condamnat la 5< ani. m!am îmbrăcat în ainele ce mi!au fost aduse din pod. cu oc ii înlăcrimaţi. )amenii treceau grăbiţi fără a fi impresionaţi de aspectul ţinutei mele vestimentare. :n alt şuierat puse în mişcare roţile trenului care mă scotea din iadul #iudului. că am lăsat acolo ceva. d!nul 2icolae 9etrascu era luptător mumificat de suferinţă. a terorii. nicidecum impusă de unii deţinuţi sau de autoritatea înc isorii. aşteptau trenul. a umilinţei. a gemetelor înăbuşite. /eilalţi erau ca nişte plăieşi îmbătrâniţi. am dat o telegramă acasă ca să!mi trimită nişte bani la domiciliul din +ubla. ?a şuieratul fluierului. ale Oilavei. care avea misiune de a înmormânta *işcarea ?egionară. a suferinţelor. spre mult aşteptata libertate. DU3: 1+ ANI. &umnezeu mi!a a"utat să a"ung sănătos si neînvins la un nou drum. -ra cetatea tăcerii. a foamei. e dureros şi nu există scuză pentru ei$ vinovaţi nu pentru că au renunţat la luptă. căci într!o "umătate de oră trenul pleca din #iud. 9e strada ce duce spre centru mergeam buimac. 5>5 . timid. &acă am avut atitudini de rezervă fată de tratamentul inuman aplicat.

AIUD
#iud, #iud, temniţă cu ziduri şi fier, cu lanţuri, cu foame, cu c in şi mister, în tine!am zăcut cu zecile de ani 9e umezi şi reci bolovani! 1eneraţii de va"nici +omani /e!au înfruntat călăii păgâni. #iud, #iud, /alvar si focar al durerii, /u beznă adâncă!n cetatea tăcerii. #i fost pentru noi în atâtea dezastre 1olgota credinţelor noastre! 9rin tine s!au stins năzuinţe si vise 9entru idealuri ce!au fost interzise. #iud, #iud, coşmarul atâtor nedrepte loviri, /u trupuri călcate!n picioare de sbiri, /u morţi în celule în vaiete lungi, /u doruri sfinţite în caldele rugi #le celor ce!au iubit ?ibertatea Fi!au înfruntat zeci de ani nedreptatea. #iud, #iud, groapă adâncă, sinistru mormânt /u tineri striviţi în elanul lor sfânt... . -şti cel mai măreţ şi sfânt mausoleu /u "ertfele calde ale neamului meu ! în veac glăsui!vor +omânii, etern, /ă în #iud a fost un groaznic infern. #iud, #iud#stăzi în ciuda călăilor monştri 2e strângem în numele morţilor noştri Să scriem istoria, noi, cei ce!am scăpat, Să ducem făclia pe drumul trasat /a să se împlinească misiunea$ /ă a IreJînviat din #iud ?egiunea.

Bilet de eliberare din Aiud.

Si5iu, /6 7ov. /11.

4n do iciliu o&li-atoriu Ru&la 0 6alea C"l "tui
In 'răila am fost luat în primire de un securist si dus cu o maşină spre noul meu domiciliu pentru o perioadă de 7 ani. Intre comunele %iziru si Insurăţei, în dreptul unei ferme, mă aştepta şeful de post. ?a sediul primăriei si miliţiei am fost luat în evidenţă si mi s!a comunicat că îmi este interzisă depăşirea celor două localităţi fără aprobarea şefului de post. #m aflat că o să mi se repartizeze o locuinţă pentru a mă gospodări singur, si că poate veni familia să mă vadă. #m plecat pe "os spre casele din apropiere. 2e!am oprit la o casă acoperită cu stuf, cu ziduri din c irpici. I n mi"loc cu un pat de lemn si o masă improvizată din scânduri, şeful de post mi!a indicat că aici era o cameră libera şi pe parcurs o să primesc o casă ca să mă pot gospodări mai bine. #ici l!am cunoscut pe /orneliu /oposu, fost şef de cabinet al d!lui Iuliu *aniu. *i!a oferit primele a"utoare în vederea instalării. ,amilia sa, tocmai venită în vizită, era binevoitoare. *ama si surorile sale au întins masa, prima cu mâncare gătită. # treia zi, spre seară am primit cu bucurie cei <== lei trimişi de tata, dar şi cu tristeţe, căci eu trebuia să!l a"ut. Seara eram invitat de grupul de national!tăranisti, aici i!am cunoscut pe Ion &iaconescu, pe #nca +acolţea, pe gen. 'arbu %asile, pe 9uiu I., pe *ărioara, o stundetă bucovineancă plină de tinereţe ce ne antrena cu cântece si romanţe. #ici am aflat că pot munci la fermă sau la construcţii. &upă zece zile, printr!o carte poştală tata mă anunţă că va veni băiatul meu cu cele trebuincioase. -ra un eveniment deosebit căci încă nu!mi cunoşteam fiul. -ram dornic să!l văd, dar îmi era frică, în mintea lui poate eu eram un făt frumos si va întâlni un străin, stângaci a fi tata. /e!i puteam oferi, ce argumente aveam să!i dau ca să înţeleagă că interese ma"ore, nobile, naţionale si creştine au fost cauza anga"ării mele în lupta cu răul, cu anticristul. ?a #iud am auzit că multe soţii au fost silite să divorţeze, să!şi crească copii împotriva tatălui puşcăriaş, iar rudele voiau să îndepărteze copilul de tată, voiau să ia casele si locuinţele duşmanilor poporului. /u primul autobuz n!a sosit. 9lin de emoţii căutam să mi!l imaginez şi eram plin de nerăbdare. ?a următorul autobuz, prin mulţimea de oameni nu am văzut nici un tânăr care să fie fiul meu. #poi, ca prin minune, mă văd faţă în faţă cu un tânăr, înalt, brunet si frumos si fără să ne spunem un cuvânt ne!am îmbrăţişat rămânând împietriţi. 9lângeam amândoi si plângeau si oamenii care înţelegeau drama noastră. 2u ştiam ce să!i spun fiului regăsit( avea 5> ani, de la 6 ani rămăsese şi fără mamă şi a fost crescut de cumnaţi

ca un orfan. *ă vedeam vinovat şi mic în faţa lui( simţeam un gol între noi cu toată dragostea ce i!aş arăta!o acum. /u valiza în mână l!am dus la casa unde locuiam. ,amilia /oposu ne aştepta cu masa întinsă. &!nul /oposu, mişcat, s!a străduit să ne scoată din starea de stristeţe printr!un pa ar cu vin. 4rei zile cât a stat ne!am informat reciproc( căutam să realizez o conciliere, redându!i încrederea că! l voi spri"ini moral şi material. /u convingerea că această întâlnire ne!a redat liniştea l!am condus la autobuz, despărţindu!ne cu speranţa că ne vom vedea în curând, în libertatea pe care o aşteptam. &upă plecarea lui m!am dus la lucru otărât să muncesc ca să mă pot întreţine, dar şi să!i a"ut pe cei de acasă. #m săpat porumb, am stivuit lemne în curtea fermei, căram coceni la animalele din gra"duri. #m săpat şanţuri pentru conducte de canalizare( făceam tot puteam ca să câştig bani. ?!am reîntâlnit pe ?aie 1reavu, un bun camarad din )lteţ care m!a luat în ec ipa lui la văruit gra"durile şi câştigam bani buni. Intr!o zi directorul mulţumit de noi, ne propuse să desfundăm 2H de canale de scurgerea pisalăului din gra"durile de vaci( încercările multora nu au reuşit. 2e!a promis câte 5== de lei de canal desfundat. &ezbrăcaţi la c iloţi, cu mâinile băgate până în umăr, le!am desfundat pe toate. # fost un lucru greu şi scârbosm dar banii nu au avut miros. 2e!am specializat în zugrăvit, eram c emaţi de oamenii din Insurăţei si după orele 5C lucram până se înnopta, tencuind si zugrăvind case. 9rimeam mâncare, băutură, dar am făcut şi o rezervă de bani. In orele de repaus făceam în "urul d!lui /oposu frumoase distracţii( ne întâlneam ca în familie. -ram uniţi, ne a"utam, ne apăram, ne înţelegeam fără a ne învră"bi politic, eram +omâni si trebuia să ne unim în suferinţă. &ar anii care au urmat ne!au demonstrat că n!a fost aşa. 2oi, legionarii, cei mai numeroşi în înc isori, cei mai activi în lupta anticomunistă, cei mai greu c inuiţi, am fost marginalizaţi de proprii fraţi, foşti deţinuţi politici, pretinşi democraţi, care. a"unşi în scaune parlamentare, stau comod, pactizând cu cei ce i!au lovit şi pe ei, uitând că noi i!am a"utat şi am reprezentat forţa politică de care s!au temut comuniştii. In #prilie 56EC un decret de amnistie generală a pus capăt celor 5E ani de suplicii şi suferinţe, în care timp n!am fost nici mort, dar nici viu. 'unul &umnezeu mi!a a"utat să parcurg aceşti ani ca să a"ung să spun că în această tragedie am găsit frumuseţea şi esenţa vieţii, prin cele ce mi!au fost date să le îndur. 2u am ce să!mi reproşez si nu!mi pare rău că pe acest drum al suferinţei am slu"it unei cauze naţionale creştine.

5>C

5><

DN $?C DE C?NC$UBII
In lunga detenţie mi!au fost buni camarazi de celulă, în mină si în fabrică, tineri şi bătrâni, legionari şi nelegionari, care m!au înţeles şi aprobat pentru atitudinea mea ostilă faţă de administraţia înc isorii. /ei 5< am parcurşi prin înc isori m!au îndemnat să adun sbuciumul, frământarea, suferinţa si umilirea într!o cronică a adevărului$ viaţa mea de când am auzit de bolşevici, până m!am ataşat *işcării ?egionare, în care mi!am găsit locul spre a deveni un om adevărat, în ce măsură am reuşit să mă identific cu omul pe care!l vedea /ăpitanul, nu pot să ştiu. *!am străduit să fiu cu un pas înainte faţă de mulţi alţi tineri din +omânia. )amenii, şi mai ales politicienii, au pretins ca legionarii să fie sfinţi si zei. #cestora le răspund$ în condiţiile vitrege prin care neamul a trecut, legionarii sunt luptători, cavalerii marilor cerinţe spirituale în lume. #u înfruntat ura si loviturile politicienilor, veleitari, orbi si putrezi în concepţiile lor. #supra lor s!au făcut cele mai crunte experienţe de spălare a creierului, de distrugere fizică şi morală, dar au rezistat ca nişte martiri, în ei s!a lovit cu toate armele existente, fmd socotiţi ţapi ispăşitori ai tuturor relelor din ţară. ,aţă de faptele bune şi năzuinţele noastre care ne!au dat tăria de a fi imbatabili şi neînvinşi, desigur că toţi se văd mici. In falsa libertate în care ne aflăm, unii dintre politicieni, foşti deţinuţi politici care au mâncat acelaşi turtoi cu noi, astăzi nu ne mai cunosc, se feresc de noi ca de nişte rude săcate. 9ăcat..., ei n!au învăţat nimic din tot ce au îndurat. Instalaţi în scaune parlamentare pactizează cu cei ce pretind că au o faţă umană. +uşine lor..., vai de neamul acesta care apucă în mâinile lor3 9utem să fim sfinţi şi zei. 2u am avut parte de o viaţă comodă, ci de o viaţă aspră, cu urcuşuri şi coborâşuri, cu suferinţe şi lacrimi, cu nedreptăţi si loviri. 4oate acestea ne!au ridicat la nivelul înaltei ţinute morale şi spirituale a crezului legionar. #m socotit totdeauna că viaţa prin definiţia ei este o luptă a supravieţuirii, ca individ şi popor, dar nu cu orice preţ, pentru că există o lege a onoarei. *işcarea ?egionară prin lupta împotriva ateismului comunist mişel şi expensionist s!a impus, în rândurile ei am intrat plin de avânt. &umnezeum!aîncercatsim!arăsplătit. &estinul m!a purtat pe linia de luptător al lui / ristos. ,ie ca aceste rânduri să pătrundă în mintea şi imaginea voastră, dragi cititori. ,ie ca idealul pe care l!am cântat si pentru care am suferit să vă ducă la împlinirea înălţimilor neatinse de noi. 9entru istoricii de azi şi de mâine, aceste memorii exprimă adevărul aşa cum a fost. Istoria adevărată o pot scrie numai cei cinstiţi sufleteşte, lipsiţi de pre"udecăţi. #m încercat să o descriu ca să fie cunoscută de tânărul +omân de mâine.

5>E

In timpul marii crize economice occidentul impunea revenirea în ţară a ex!regelui /arol al II!lea. /u a"utorul d!nului *aniu sosi în ţară cel mai imoral şi odios rege, care la H Iunie 567= îsi înlătură propriul fiu, *i ai, si se instala rege al +omânilor. ?a scurt timp îşi aduse amanta, -lena ?upescu, care va conduce din umbra destinele neamului nostru. &!nul luliu *aniu prevăzând ce va urma s!a retras la 'ădăcin. Singurului oponent, colonelul 9recup i s!a făcut proces şi a fost condamnat. +egele oinar a devenit cel mai bogat om din tară, banc erii şi magnaţii îi făceau plocoane. Dara a a"uns în criza si în dezmăţ politic, atingând maxima decădere sub guvernarea Iorga. 9olitica ţării era dictată de la 9aris, prin masonerie. 4ineretul şi studenţimea +omână se încadra în *işcarea ?egionară, pe care vanitosul rege voia să o supună sub conducerea sa. Incon"urat numai de mişei şi călăi, regele urzi un proces de utragiu prin prof. 2icolae Iorga, si /omeliu /odreanu fu condamnat la E luni, apoi i se pregăti un alt proces, de trădare, si fu condamnat la 5= ani. Impotriva legilor ţării, /arol ordonă lui #rmand /ălinescu să!l lic ideze pe /orneliu 0elea /odreanu, împreună cu 2icadorii şi &ecemvirii. 4oţi au fost lic idaţi în noaptea sfântului #ndrei 567H, prin ştrangulare, undeva între +âmnicul Sărat şi Oilava. ?a 25 Septembrie 5676, *iti &umitrescu cu încă H studenţi îl răzbună pe /ăpitan. &upă ce!l pedepsiră pe cioclul /ălinescu si anunţară la radio, s! au predat pentru a răspunde în faţa legilor ţării. #u urmat represalii, 1en. #rgesanu dădu ordin să fie ucişi fruntaşii legionari. ?a *iercurea /iuc cad asasinaţi CC legionari, la +âmnicul Sărat 57 legionari, 72 legionari la %aslui, > legionari în spitalul din'raşov, apoi în fiecare "udeţ 2!7 legionari. 2<2 de legionari ucişi într!o noapte, fără sentinţe de condamnare. &upă gonirea din ţară a odiosului rege, #ntonescu, în colaborare cu /omandantul ;oria Sima declară Statul 2aţional!?egionar. #lt veleitar, acest gen. #ntonescu, voia să subordoneze *işcarea sub comanda sa. 9rin uneltiri, a"utat de foştii politicieni, ţărănişti şi liberali, cu a"utorul lui ;itler, dădu lovitura de stat, legionarii cedând în fata acestor misei. &upă războiul împotriva :+SS se produse complotul împotriva lui #ntonescu, care este arestat şi predat +uşilor, apoi condamnat la moarte şi executat. Sub guvernarea @democratică populară@ comuniştii, a"utaţi de fracţiuni ale ţărăniştilor, liberalilor şi social!democraţi, comuniştii s!au impus prin dezmembrarea partidelor istorice, în timp ce iluştrii lor şefi aşteptau să vină #mericanii( până li s!a urzit o cursă la 4ămădău. 4oţi liGderii liberali şi ţărănişti au fost arestaţi şi condamnaţi fără ca #nglo! #mericanii să intervină. 4rimişi în înc isoarea din Sig et au gustat amarul si asprimea comunistă, în condiţii inumane, pe rând, s!au stins fără ca să intervina nici un aliat. *iopia lor politică au plătit!o cu viaţa. )rientarea +omâniei spre 1ermania ne!ar fi scăpat de comunism. ?a urmă, +egele *i ai a fost silit să abdice şi a plecat umilit. ?egionarii însă, prin lupta naţională de rezistenţă, în luptele purtate

Cau;ele de;a'trului na/ional

au apărat onoarea naţională.în lagăre si înc isori. 5>> . prin munţi şi reeducări.

G 4elevizorul prezenta întâlnirea şefilor de state.E3I$?8 In libertatea de care mă bucuram eram supraveg eat de < colonei si mai mulţi maiori. insinuări. #ici m!am născut. In cei 5E ani de detenţie am văzut si am învăţat multe şi nu vreau ca la întoarcere să mă trezesc cu un proces de înaltă trădare.amilia m!a făcut să nu uit trecutul. camarazii şi ?egiunea. ferindu!mă de cursele întinse şi de provocări. Să vă a8ute #umne3eu9 5>H . si aici îmi sunt mormintele părinţilo. #celaşi maior cu doi colonei. au început să mă flateze şi să mă aprecieze$ ! &!le . neobservând măcar că!l persiflăm. /u alte ocazii alţi pretinşi colonei au recurs la alte mârşăvii. problemele vieţii n!au covârşit moralul şi concepţiile de viaţă. când avionul lui 1orbaciov ateriza. 2oi vă apreciem si vă considerăm cel mai indicat să plecaţi si să luaţi legătura cu+omânii de acolo pentrua!i trezi din letargia lor ca să!i combată pe :nguri. &upă două luni m!am întâlnit cu *itu 'ănea. în domiciliul obligatoriu poemele din seiful memoriei le!am scris pe ârtie( era singura mea avere pe care am creat!o cu suferinţă ca să fie cunoscută în viitor. ca apoi să pătrundă în familie. /u diferite şicane. în"ung iat pe la spate sau călcat de o maşină. #scunzătoarea era marea taină. acuzându!i de neruşinare. singurul secret. . #poi soţia i!a servit o cafea veritabilă pe care a acceptat!o. ?a ora 5=. pe linia stabilita de /omandantul . care!mi ofereau satisfacţie. apoi am plecat. /ontinuaţi opera /ăpitanului şi mergeţi în spiritul lui Ionel *oţa si al l ui %asi l e *ari n pent ru a cunoast e frum uset ea si esent a m aret ul ui nost ru crez. în cei 7= de ani de la eliberare. în lupta împotriva răului. ca să!mi cunoască gândurile si preocupările intelectuale. incompetentă şi lipsă de bun simţ.oria Sima. noi vă cunoaştem seriozitatea şi sentimentele de bun +omân. agită problema #rdealului şi +omânii de acolo nu sc iţează nici o acţiune de protest. i!a demascat. #poi şi soţia l!a luat în primire. care ne!au ucis /ăpitanul si pe cei mai buni dintre noi. 1ândiţi!vă la lupta. care îmi propuse să colaborez cu o cât de mică atitudine de loialitate faţă de regim. apoi din lipsă de informaţii despre mine au recurs la intimidări prin telefoane si c emări la securitate pentru nimic. aici am suferit şi am mâncat pâinea amară. #u fost "osnice şi incalificabile metodele folosite si soţia mea cu un temperament plin de demnitate. vreau să văd lumea. dar vă cerem să ne faceţi un serviciu. &ar familia a rămas solidară şi respectabilă în faţa oamenilor. I!am ascultat. obâtaie în uşă îl anunţă pe nepoftitul colonel. #tunci. căutând la serviciul soţiei să afle dacă are prietenii cu alţi bărbaţi. 9entru aceasta în familie. însemna că sunt o mare personalitate. viciaţi şi avizi de putere.entea. Fi lui i!a fost făcută asemenea propunere. născuţi în acest sângeros sfârşit de veac şi mileniu. %oi reda câteva din acestea. G 1ândiţi!vă la viitorul acestui popor pentru care ne!am sacrificat. ameninţări şi încercări de intimidare am a"uns în anul revoluţiei din 56H6. Intre 56EC!56H6 am avut ca armă tăcerea si prudenţa. voi aveţi datoria de a alege tot cea ce găsiţi bun. . ! /e maniere sunt acestea. %reau să văd lumea. &ogaru se autoinvită la o discuţie cu mine. l!am obligat să desc idă uşa. /ategoric. /ăutau orice casă ne învră"bească. ?!am invitat să servească un V isSR primit din #merica. 9ot să fiu eu fără de ţară după toate ce le!am îndurat. încât l!am umilit amândoi. împreună cu soţia. #m fost c emat de maiorul 'otărel. dar misiuni din acestea refuz categoric. pe care si el a refuzat!o. orice metode ar folosi. /u dumneata nu am ce să discut şi dacă aveţi tupeu pe baza gradelor ce le aveţi să ştiţi că nu mă sperie. apoi c iar sora mea. 4ot timpul l!am luat peste picior. 9oate aţi auzit ce fac :ngurii pe acolo. în 56>< o nepoată cu soţul ei. Indignat de mitocănia lui. au plecat în #merica. care cred că erau din 'ucureşti. ?egitimându!l am aflat că se numeşte G&ogaru. BBB %ouă tineri. c ipurile. In anul când a venit 1orbaciov la /eausescu. conştienţi ca trebuie sa fim prezenţi în această încleştare. mă adresez cu rugămintea de a nu fi nepăsători faţă de obligaţiile pe care trebuie să le aveţi faţă de existenta neamului pe coordonate creştine. care cu toată vigilenţa securistilor a a"uns la lumină într! un volum bun pentru tipar. :n timp am fost lăsat în pace. eu vreau să plec să!mi văd sora şi pe cei 6 nepoţi. :ngurii sunt numeroşi şi au persoane sus!puse care îi a"ută şi îi împing la revendicarea #rdealului. col. l!am luat în focuri de onoarea ce îmi face vizitându!ne casa. sacrificiile şi nedreptatea ce ni s!au făcut de politicienii orbi. Sora mi!a făcut o c emare în vizită prin anul 56H=. Scuzându!se că e în timpul serviciului a refuzat. îmi vedeam de poeziile mele şi de aceste mărturii la care lucram. +ămaşi singuri în sufragerie si!a permis să înc idă uşa.iţi sigurişi că n!aş rămâne acolo dacă ar fi să a"ung. dar nu cu acest preţ. alături de soţia mea. pentru a le continua voi la începutul mileniului trei. Soţia era la serviciu( am fugit s!o aduc ca să nu fiu singur cu obraznicul colonel. în c iar casa mea. din cele ce ne!am străduit să le realizăm noi. îmi precizam categoric poziţia$ n!am să fac nici un serviciu. Se sc imbau fără a putea a"unge în cercul în care mă învârteam. am refuzat. să nu audă soţia ce vorbim. 4oate acestea nu mă impresionau. mulţumindu!le pentru aprecierile făcute$ ! &!lor. am păstrat tainele gândurilor si sentimentelor legionare. suntem dispuşi să vă dăm drumul pentru a pleca. In urma acestui refuz am fost avertizat să nu spun nimănui despre cele discutate. ca să nu pot fi şanta"at si constrâns să fac vreun "oc al comuniştilor ca să fiu compromis. &upă o lună am primit refuzul vizitei şi am fost c emat din nou. &acă generaţia mea a fost nevoită să urce 1olgota între cele două războaie mondiale şi după. -u nu am secrete fată de soţia mea şi te rog să!mi respecţi casa c iar dacă ai o misiune.

d i u 1 u l e ş / o n s i l i e r $ % a l e r i u 2 e ş t i a n ? e EDITURA 8?RDIAN & i r e c t o r $ ) v i .

5 6 = = 4 I * I F ) # + # . . s t r .c t o r $ / o s t e l / o n d u r a c e 4 i p ă r i t l a 4 i p o g r a f i a 1 ) + & I # 2 .

+ e m u s 5 5 ' u n d e t i p a r $ ) c t o m b r i e 5 6 6 E # p ă r u t $ 2 o i e m b r i e 5 6 6 E IS'2 6>7!62>=!5=!> .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful