Maciej [Psych] Smykowski reprezentujący fundację Piaskowy Smok ul. Reymonta 20a 40-029 Katowice Tel.: +48.

603327917 NIP: 6342732643 Regon. 241409573 KRS: 0000343430 Prośba

Katowice, dnia 2014-03-28

Prezydent Miasta Katowice

W związku z zebraniem Zespołu do Spraw Polityki Rowerowej działającym przy Urzędzie Miasta Katowice w dniu: 2014-03-27 na którym przedstawiliśmy nasz projekt fiszki Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – zwracamy się z prośbą do Urzędu Miasta Katowice o przyjęcie i złożenie tego projektu do instytucji nadzorującej. W naszym odczuciu – brak takiego projektu może opóźnić, utrudnić, bądź nawet uniemożliwić budowę drug rowerowych zgodnie z Koncepcją Tras Rowerowych, a tym samym uniemożliwić spełnianie postulatów z uchwalonej katowickiej Polityki Rowerowej. Dlatego prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Załącznik: Fiszka Projektu Rowerowego

W imieniu fundacji Piaskowy Smok: wiceprezes Maciej Smykowski

1/1

Fiszka Projektu Rowerowego I. Tytuł: Podstawowa Sieć Tras Rowerowych w Katowicach II. Beneficjent Miasto Katowice, gminy ościenne III. Priorytet Inwestycyjny/Obszar Priorytet Inwestycyjny 4.5 (EFRR) Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i integracyjnych. Priorytet inwestycyjny Niskoemisyjny transport miejski IV. Opis projektu A. Charakterystyka projektu Przedmiotem projektu jest rozbudowa infrastruktury rowerowej zlokalizowanej w pasie drogowym zintegrowanej z punktami przesiadkowymi i węzłami sieci komunikacyjnej w ciągu ulic stanowiących podstawowy układ drogowy miasta (drogi o funkcji rozprowadzającej). Dopuszcza się także budowę infrastruktury rowerowej poza układem drogowym, pod warunkiem spełnienie kryterium bezpośredniości, atrakcyjności oraz bezpieczeństwa dla Podstawowej Sieci Tras Rowerowych miasta Katowice – na Polityki Rowerowej Miasta Katowice i wybranych standardów budowy drug rowerowych. W ramach stworzenia infrastruktury rowerowej o najwyższym standardzie konieczna będzie przebudowa wąskich gardeł – skrzyżowań w tym także budowy/przebudowy sygnalizacji świetlnej dostosowanej do elementów infrastruktury rowerowej: przejazdy rowerowe (w tym poprzeczne), śluzy rowerowe, system detekcji dla rowerzystów i pieszych wraz z jego sprzężeniem. W ramach projektu dla zachowania ciągłości tras rowerowych dopuszcza się na niektórych odcinkach ulic zastosowanie „diet road”, czyli techniki w planowaniu transportu, w którym zmniejsza się liczbę pasów ruchu lub szerokość jezdni m.in. pod infrastrukturę rowerową w celu osiągnięcia ulepszeń systemowych oraz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (optymalizacja sieci transportowej). Komplementarnym działaniem będzie budowa systemu bike&ride na terenie całego miasta wraz z elementami podsystemu rowerowego (łączniki rowerowe, lokalne uspokojenie ruchu) umożliwiających obsługę poszczególnych punktów przesiadkowych lub dojazd do nich. W przypadku braku konieczności budowy wydzielonej infrastruktury rowerowej (ulice o funkcji dojazdowej) planuje się dostosowanie istniejącego układu drogowego do potrzeb rowerzystów i wprowadzenie na poszczególnych ciągach fizycznych środków uspokojenia ruchu przyjaznych dla ruchu rowerowego. Poza siecią i punktami bike&ride projekt obejmie również doposażenie węzłowych przystanków komunikacji miejskiej oraz najczęściej odwiedzanych miejsc użyteczności publicznej oraz centrów osiedlowych w wiaty rowerowe, stojaki, zabezpieczenia rowerów przed kradzieżą. Zwiększenie rangi transportu rowerowego i skojarzonego z rowerowym będzie możliwe dzięki zrealizowaniu kolejnych elementów, takich jak: elektroniczne mapy dróg rowerowych, stworzenie portalu dla rowerzystów przy współpracy z organizacjami i aktywistami rowerowymi oraz Zespołem do spraw Polityki Rowerowej, aplikacji mobilnych itp. W ramach projektu planuje się także przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej dla mieszkańców Katowic dot. wdrażania „kultury mobilności”. Realizacja projektu pozwoli na udrożnienie ulic miasta Katowic zatłoczonych ruchem pojazdów samochodowych, co przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń motoryzacyjnych. W przypadku braku podjęcia nowoczesnych działań w zakresie zrównoważenia transportu w mieście, negatywnie wpłynie na środowisko i jakość życia mieszkańców Katowic. Dokument transportowy Unii Europejskiej tzw. „Biała Księga” mówi o postulatach dot. ciągłości podróży, co jest możliwe dzięki integracji poszczególnych środków transportu w szczególności transportu publicznego z rowerowym. Według badań brytyjskich (M.Hudson „The bicycle planning book”, London, 1978) czas podróży rowerem na odległość do 6 km w obszarach zurbanizowanych jest najkrótszy spośród wszystkich środków transportu. Dodatkowo w/w dokument UE mówi, że do 2050 planuje się, że nie będzie w miastach członkowskich samochodów spalinowych. Rower jest jednym z najmniej energochłonnych środków transportu, który dodatkowo pozytywnie wpływa na zdrowie człowieka. Stworzenie rowerowej infrastruktury liniowej, która będzie prowadziła do komunikacji publicznej wpłynie na poprawę jakości przestrzeni życiowej w mieście (przeciwdziałanie depopulacji)

poprzez minimalizację hałasu i ilości zanieczyszczeń, zmniejszenie zagrożenia powodowanego przez ruch samochodowy, zmniejszenie zapotrzebowania na przestrzeń transportową. Po wprowadzeniu projektu planuje się w mieście zwiększenie udziału ruchu rowerowego w podróżach z około 2% do 10%. Realizacja projektu pozwoli zintensyfikować wzmacnianie komunikacji publicznej na obszarze Katowic poprzez zapewnienie dobrej bazy dla dojazdów rowerowych do punktów przesiadkowych i węzłów sieci komunikacyjnej. Ponadto miasto opracowuje „Koncepcję tras rowerowych w Katowicach” na spotkaniach zespołu do spraw Polityki Rowerowej. Opracowanie tej koncepcji ułatwi wstępną identyfikacje potrzeb mieszkańców w zakresie ekologicznej mobilności w mieście. Projekt pozwoli na realizację około 40 – 60 km dróg dla rowerów wraz z niezbędną przebudową skrzyżowań oraz systemem inteligentnych systemów zarządzania transportem (system detekcji rowerzystów) oraz kompleksowym systemem B&R na terenie całego miasta. Celem projektu jest zwiększenie mobilności mieszkańców Katowic poprzez integrację oraz zwiększenie rowerowego dostępu do komunikacji publicznej o znaczeniu aglomeracyjnym. Opis wkładu w wiązkę projektów – ze względu na proponowane działania projekt wpisuje się w priorytetowe wiązki, takie jak Rozwój systemu „bike&ride” Białego Śląska oraz Zwiększenie rowerowego dostępu do komunikacji publicznej o znaczeniu aglomeracyjnym. Jego realizacja będzie komplementarnym przedsięwzięciem do działań w ramach Strategii rozwoju subregionu centralnego województwa śląskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. Grupą docelową projektu są mieszkańcy Katowic oraz mieszkańcy gmin ościennych. Rzeczowy zakres projektu obejmować będzie: Projekt wpisuje się w Priorytet IV RPO Gospodarka niskoemisyjna i odnawialne źródła energii ze względu na wspieranie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez: zmniejszanie emisyjności regionalnej gospodarki oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z transportu, a także inwestycje w infrastrukturę i tabor „czystej” komunikacji publicznej i kompleksowe inwestycje służące ruchowi pieszemu i rowerowemu obejmujące centrum przesiadkowe, parkingi rowerowe oraz parkingi Park&Ride. W wyniku realizacji projektu Beneficjent zakłada utworzenie kilkudziesięciu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (integracja transportu rowerowego z komunikacją miejską oraz koleją za pomocą systemu B&R) Projekt wpisuje się w cele Priorytetu IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, jako że jednym z głównych celów priorytetu jest wsparcie niskoemisyjnego transportu miejskiego Wsparcie niskoemisyjnego transportu miejskiego, nastąpi w ramach: budowy, przebudowy liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Park&Bike). V. Zasięg projektu Miasto Katowice i okoliczne gminy VI. Dokument strategiczny/ programowy uzasadniający realizację projektu Dokument strategiczny Nawiązanie do dokumentu Strategia Rozwoju Kraju 2020 Cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu 7.3. Udrożnienie obszarów miejskich „Podejmowane będą działania mające na celu zarządzanie środowiskiem miejskim oraz adaptację miast do zmian klimatu. Wdrażane będą rozwiązania niskoemisyjne, m.in. w zakresie zrównoważonego transportu miejskiego, poprawy efektywności infrastruktury ciepłowniczej, modernizacji oświetlenia itp.” W ramach trzeciego obszaru strategicznego - Spójność społeczna i terytorialna „Dla III obszaru strategicznego zaproponowano np. zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionalnej i wewnątrzregionalnej poprzez podkreślenie konieczności rozwoju i promocji komunikacji pieszej, rowerowej, publicznej, obwodnic wyprowadzających ruch samochodowy na zewnątrz lub alternatywnie – szybkiej kolei miejskiej.” Cel strategiczny 1: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego; Transport miejski jako element zintegrowanego systemu transportowego

Strategia Rozwoju Transportu do 2020

Krajowa Strategia Cel 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów: Wzmacnianie funkcji Rozwoju Regionalnego metropolitalnych ośrodków wojewódzkich i integracja ich obszarów funkcjonalnych 1.2. Tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów rozwojowych i zwiększania ich absorpcji na obszary poza ośrodkami wojewódzkimi; Cel 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych („spójność”). 2.1. Wzmacnianie spójności w układzie krajowym Cel 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów: Wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich i integracja ich obszarów funkcjonalnych 1.2. Tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów rozwojowych i zwiększania ich absorpcji na obszary poza ośrodkami wojewódzkimi; Cel 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych („spójność”). 2.1. Wzmacnianie spójności w układzie krajowym Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” Cel strategiczny: Województwo śląskie regionem atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni Cel operacyjny: C.2. Zintegrowany rozwój ośrodków różnej rangi „Wsparcie rozwoju zintegrowanego, zrównoważonego i niskoemisyjnego transportu, w tym transportu publicznego obejmującego różne środki transportu i elementy infrastruktury takie jak: kolej, tramwaj, inny transport publiczny, lotniska, systemy kierowania ruchem, obiekty „parkuj i jedź” oraz infrastruktury rowerowej.” Cel operacyjny: B.1. Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców województwa „Promocja, modernizacja, rozwijanie i integracja systemu szlaków i infrastruktury rowerowej.” Obszar priorytetowy: PRZESTRZEŃ; Cel 2. Komplementarność systemu transportowego, Cel 3. Efektywna mobilność.

Strategia Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego

Plan zrównoważonego Kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego: 6. Zintegrowane Inwestycje rozwoju transportu na Terytorialne (ZIT): - budowa centrów przesiadkowych, w tym systemów Park and Ride i obszarze KZK GOP Bike and Ride Koncepcja tras rowerowych w Katowicach Polityka Rowerowa Miasta Katowice Koncepcja tras rowerowych w Katowicach przedstawiony w formie planu na mapie.

„Jednym z najistotniejszych czynników jakości życia miejskiego jest sprawność komunikacji.Uciążliwości społeczne i ekologiczne powodowane przez rozrost transportu są jednocześnie najbardziejdotkliwymi czynnikami obniżającymi jakość miejskiego środowiska życiowego. W związku z powyższym, prowadzone są działania mające na celu zrównoważony rozwój transportu, skutkujący w przyszłości ograniczeniem przyrostu zapotrzebowania transportowego i taką jego akomodacją, która zapewni minimalizację negatywnego oddziaływania ekonomicznego, ekologicznego i społecznego.”

VII. Opis uwzględnienia zasady partnerstwa i zaangażowania podmiotów lokalnych w projekcie W zakresie rozwoju transportu rowerowego w mieście Katowice (w tym rozwoju infrastruktury liniowej i punktowej) były realizowane konsultacje społeczne w ramach powstania dokumentu Polityka Rowerowa miasta Katowice. Sam zaś dokument był wypracowany na podstawie 20 miesięcznej pracy zespołu do spraw Polityki Rowerowej w którym uczestniczyły organizacje zainteresowane aktywnością w sprawie transportu rowerowego. Projekt będący przedmiotem wniosku zakłada współpracę z organizacjami i osobami skupionymi podczas prac zespołu, oraz ekologicznymi stowarzyszeniami w zakresie promocji oraz edukacji mobilnego (intermodalnego) wykonywania podróży na terenie miasta i konurbacji górnośląskiej. Aktywność oraz postulaty dotyczące rozbudowy infrastruktury rowerowej stowarzyszeń rowerowych na terenie

miasta oraz regionu pokazują potrzebę realizacji projektu i stanowią często oddolne inicjatywy. Efektem współpracy będzie zwiększenie świadomości mieszkańców oraz promocja innowacyjnej kultury wykonywania podróży w sposób przyjazny dla środowiska, która jest już rozwinięta w krajach tzw. starej Unii Europejskiej. IX. Opis wkładu w realizację wskaźników produktu i rezultatu Zakładane do osiągnięcia wskaźniki: Produktu: Długość wybudowanych / zmodernizowanych tras rowerowych [60 km] Liczba węzłów przesiadkowych bike&ride: 25 szt. Rezultatu: Średnia liczba obywateli i organizacji pozarządowych korzystających z dróg rowerowych 10%. X. Gotowość beneficjenta do realizacji projektu (opis stanu przygotowań projektu do realizacji, wskazanie posiadanych dokumentów projektowych, sposób finansowania wkładu własnego) • Przyjęto Uchwałę dotyczącą polityki roewrowej. • Standardy oraz koncepcja tras rowerowych są w finalnej fazie opracowywania przez zespół do spraw polityki rowerowej. Koncepcja projektu jest już opracowana jako praca społeczna zgłaszających projekt. • Posiadana dokumentacja projektowa –wykonano w 2010 r. opracowanie pn.: „Analiza funkcjonalna sieci tras i scieżek rowerowych w Katowicach”, Opracowana koncepcja rozwoju głównych tras rowerowych miasta Katowice, w której ukazane są wymagania techniczne rowerowej infrastruktury punktowej i liniowej oraz wstępna koncepcja przebiegu tras rowerowych o funkcji komunikacyjnej stworzona na konsultacji zespołu i przeprowadzonych ankiet wśród mieszkańców. • Inwestycje będą realizowane na nieruchomościach gruntowych wchodzących w skład pasa drogowego, których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice, oraz w wyjątkowych przypadkach na działkach należących do innych podmiotów (np. parki należące do gminy o funkcji użytku publicznego). • Sposób finansowania wkładu własnego: środki finansowe zabezpieczone na ten cel w budżecie gminy. • Planowany termin gotowości projektu do realizacji: IV kwartał 2015 r.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful