Zmienione nauki „Strażnicy”

1. Czy Jezus powinien być czczony?

Russell nauczał, że powinniśmy czcić Jezusa. Jeszcze w 1945 roku „Strażnica” nauczała, że Jezus musi być czczony.

„Wydaje się oczywiste, że Jego Boskość została zachowana w Jego człowieczeństwie, ponieważ On wielokrotnie mówił o sobie, jako o przychodzącym z nieba, a chociaż On przeszedł przez próby i smutek jako człowiek, to posiadał autorytet Boga i korzystał z Jego prerogatyw. Był obiektem nie zasługującej na zganienie czci jako niemowlę, ze strony mędrców, którzy przyszli ujrzeć nowo narodzonego Króla. Mat. 2:2-11. Nawet aniołowie z rozkoszą oddają Mu cześć. ‘Gdy wprowadza pierworodnego na okrąg świata, mówi: A niech się mu kłaniają wszyscy Aniołowie Boży’ Hebr. 1:6. On nigdy nie zganił nikogo za to, że składane Mu akty czci, lecz kiedy Korneliusz zaoferował taką usługę Piotrowi – czołowemu apostołowi – wtedy ‘go podniósł, mówiąc: Wstań! I ja jestem tylko człowiekiem’. … Gdyby Chrystus nie był nikim więcej niż człowiekiem, wówczas ten sam powód powstrzymywałby Go przed przyjmowanie czci”. Zion's Watch Tower (Strażnica Syjońska), wydanie angielskie z 15 maja 1892, s.157. Rutherford nadal tak nauczał. „Ludzie ze wszystkich narodów, którzy uzyskują zbawienie, muszą przyjść do domu Pana, by w nim Go czcić; to znaczy, że muszą uwierzyć w Jehowę Boga i Pana Jezusa Chrystusa, Jego główne narzędzie i muszą oddawać im cześć (Filipian 2:10, 11)”. Salvation (Zbawienie), wydanie angielskie (w języku polskim brak), s.151.

Jednakże od lat 50. XX wieku Świadkowie nauczali, że oddawanie czci Jezusowi jest bałwochwalstwem.

Pierwsza wyraźna wzmianka o tym, że nie wolno czcić Jezusa pojawiła się w literaturze anglojęzycznej w 1964 roku, a w polskiej w 1968 roku. „Trinitarians who believe that Jesus is God, or at least the second person of the triune God, do not like to have Jehovah's witnesses say that it is unscriptural for worshipers of the living and true God to render worship to the Son of God, Jesus Christ”. Watchtower z 1 listopada 1964, s.671. Polski odpowiednik: „Wyznawcom „trójcy”, którzy wierzą, jakoby Jezus był Bogiem lub przynajmniej drugą osobą trójjedynego Boga, nie podoba się, gdy świadkowie Jehowy wyjaśniają, że Pismo święte nie pozwala wielbicielom żywego i prawdziwego Boga na oddawanie Boskiej czci Jego Synowi, Jezusowi Chrystusowi”. Strażnica polska nr 18/1968, s. 14.

2.

Towarzystwo Strażnica pozwalało przyjmować transfuzje krwi aż do 1945 roku.

W 1909 r. Russell wyjaśnił, że skoro cztery zakazy z Dziejów Apostolskich były elementem Mojżeszowego Przymierza Prawa, to nie odnosiły się one do pogan. Russellowi i Badaczom Pisma Świętego wolno było spożywać krew. Zion's Watch Tower (Strażnica Syjońska) z 15 kwietnia 1909 r., ss.116-117. Wydawany w Polsce przez Świadków Jehowy „Nowy Dzień” zachwalał transfuzję oraz wskazywał na jej nieszkodliwość i dobrodziejstwo dla ludzkości: „Transfuzja krwi jest dzisiaj już w codziennym użyciu i przy stosowaniu jej nie ma obawy wypadków, których przyczyny przez długi czas nie można było odkryć (...) Wielu ludzi mogłoby czuć pewną instynktowną odrazę do takiej operacji w swoim rodzaju makabrycznej. Ale kiedy się nad tym spokojnie zastanowimy, dojdziemy do wniosku, że jest to wynalazek mogący oddać ludzkości wielkie usługi. Krew jednego zmarłego może ratować życie kilkunastu umierającym. Ten jedynie wzgląd powinien już przekonać wszystkich do tego rodzaju operacji, która w istocie swojej nie ma nic zdrożnego”. Nowy Dzień nr 3, 1936 r., s.48 - art. „Krew zmarłego ratuje życie umierającym”. Nawet w 1940 roku ją popierano: „Pewna gospodyni domowa z Nowego Jorku postrzeliła się prosto w serce z własnego rewolweru przesuwając coś w szafce. Niezwłocznie została przewieziona do szpitala, podcięto jej lewą pierś, usunięto cztery żebra i wyciągnięto serce, na które założono trzy szwy. Jeden z obecnych na ostrym dyżurze lekarzy oddał kwartę [ok. 0,9 litra] własnej krwi w celu przeprowadzenia transfuzji, i dzisiaj ta kobieta żyje oraz uśmiecha się radośnie na wspomnienie tego, co przytrafiło się jej podczas najintensywniejszych 23 minut jej życia”. Consolation (Pociecha), wydanie angielskie z 25 grudnia 1940 r., s. 19. Lecz w 1945 potępiono transfuzję: „Skoro więc rozumiemy, że Najwyższy i Najświętszy Bóg dał jasne rozporządzenie co do krwi, zgodne z Jego wiecznotrwałym przymierzem zawartym z Noem i wszystkimi jego potomkami, i skoro wiemy, iż jedyny sposób użycia krwi, jaki zatwierdził On w celu udzielenia ludzkości życia, to wykorzystanie jej do przebłagania za grzech, a także skoro jesteśmy świadomi, że miało się to odbywać na Jego świętym ołtarzu lub przed Jego tronem łaski, a nie przez wprowadzanie tej krwi bezpośrednio do organizmu człowieka, to wszystkim chwalcom Jehowy, którzy dążą do życia wiecznego w nowym świecie sprawiedliwości przystoi uszanować świętość krwi i podporządkować się sprawiedliwym zarządzeniom Bożym dotyczącym tej żywotnej kwestii”. Watchtower (Strażnica), wydanie angielskie z lipca 1945 r., s.201.

Rok 1914 – chybione proroctwo „Strażnicy”
„Pamiętajmy jednak, że koniec roku 1914 nie jest datą początku, lecz datą końca czasu ucisku”. Zion's Watch Tower (Strażnica Syjońska), wydanie angielskie z 15 lipca 1894 r., s. 226. Co Strażnica głosiła przed 1914 rokiem Co twierdzi Strażnica na temat swych wypowiedzi sprzed 1914 roku

„Pamiętajmy jednak, że koniec roku 1914 nie jest datą „… świadkowie Jehowy z wyprzedzeniem kilku początku, lecz datą końca czasu ucisku”. Zion's dziesięcioleci wskazywali na rok 1914 jako Watch Tower (Strażnica Syjońska), wydanie angielskie wyznaczający początek ‘zakończenia tego systemu z 15 lipca 1894 r., s. 226 rzeczy’”. Awake! (Przebudźcie się!) wydanie angielskie z 22 stycznia 1973 r., s. 8. „Równoległość tego jak już widzieliśmy wskazuje na „Strażnica konsekwentnie przedstawia szczerym rok 1874 jako na czas wtórej obecności naszego Pana, badaczom proroctw biblijnych dowody na to, iż od jako Oblubieńca i Żniwiarza, zaś na rok 1878 jako na 1914 roku Jezus jest obecny jako władca czas, w którym Pan objął urząd Króla królów i Pana niebiańskiego Królestwa”. Strażnica z 15 stycznia panów – ale teraz jako duchowy Król, obecny we 1993 r., s. 5. wszystkiej Swej władzy i potędze, chociaż niewidzialny dla ludzi”. Wykłady Pisma Świętego, tom 3, Przyjdź Królestwo Twoje, wydanie polskie 1919 r., s. 160.

3.

Rok 1925 – „Miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą”

Towarzystwo Strażnica twierdziło, że miliony ludzi żyjących w 1925 roku nigdy nie umrą. W tymże roku Bóg miał przywrócić życie zmarłym ludziom, tak że mieli się wtedy pojawić Abraham, Izaak i Jakub.

„Proste obliczenie tych lat miłościwych wskazuje nam następujący fakt: Siedemdziesiąt lat miłościwych po pięćdziesiąt każde uczyni 3500 lat. Ten okres czasu zacząwszy się od 1575 roku przed Rokiem Pańskim 1-ym z konieczności przywiódł nas do jesieni 1925 roku, o którym to czasie symbol się kończy a jego wielki antysymbol się zaczyna. Czegóż tedy mamy się spodziewać? … Główną rzeczą mającą być przywróconą, jest życie ludzkie; a ponieważ Pismo Święte stanowczo powiada, że nastąpi zmartwychwstanie Abrahama, Izaaka i Jakóba i innych mężów starego Zakonu i że oni otrzymają pierwsi łaskę, przeto możemy spodziewać się w roku 1925ym powrotu tych wiernych mężów Izraela ze stanu śmierci, gdy zostaną wskrzeszeni do życia i przywróceni do doskonałego stanu ludzkiego, oraz uczynieni widzialnymi, legalnymi przedstawicielami nowego porządku rzeczy na świecie”. Miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą, wydanie polskie z 1920 r., ss.59-60.

Bet-Sarim – „Dom Książąt”

Towarzystwo Strażnica wybudowało dom w San Diego, w Kalifornii, by przygotować się na powrót książąt Starego Testamentu, takich jak Abraham.

„Jest w San Diego w Kalifornii kawałek ziemi, na którym w roku 1929 zbudowano dom znany pod nazwą Bet-Sarim. Hebrajskie słowa Bet-Sarim znaczą ‘Dom Książąt’; a nabyto tą posiadłość i wybudowano ten dom w tym celu, by dać namacalny dowód, że żyją dziś na ziemi ludzie, którzy bezgranicznie wierzą w Boga i Chrystusa Jezusa oraz Jego Królestwo, jak również są przekonani, że Pan wkrótce wskrzesi na ziemi wiernych mężów z czasów starożytnych i powierzy im widzialne sprawy ziemskie”. Salvation (Zbawienie), w języku polskim brak, wyd. angielskie z 1939 r., s.311.

4.

Rok 1975 – koniec świata

Od 1966 do 1975 roku Towarzystwo Strażnica wielokrotnie nauczało, że w roku 1975 nastąpi Armagedon.

„Rezultatem tych niezależnych badań było ogłoszenie tabeli chronologicznej, która ustala datę stworzenia człowieka na rok 4026 p.n.e. Według tej godnej zaufania chronologii biblijnej 6000 lat od stworzenia człowieka skończy się w roku 1975, a siódme tysiąclecie dziejów ludzkich rozpocznie się jesienią 1975 roku n.e. Tak więc sześć tysięcy lat istnienia człowieka na ziemi upłynie już wkrótce, jeszcze za życia obecnego pokolenia”. Życie wieczne w wolności synów Bożych, wydanie polskie z 1970 r., ss.19-22, 25.

Strażnica mówiła młodym ludziom, że nigdy się nie zestarzeją!

„Jeżeli jesteś młodym człowiekiem, to musisz także zmierzyć się z faktem, że w tym systemie rzeczy nigdy się nie zestarzejesz. Dlaczego nie? Ponieważ wszystkie dowody na spełnianie się proroctw biblijnych wskazują, że ten zepsuty system zakończy się w ciągu niewielu lat”. Awake! (Przebudźcie się!), wydanie angielskie z 22 maja 1969 r., s.15.

Towarzystwo Strażnica głosiło, by nie przygotowywać się do przyszłości w tym świecie!

„Wszelkim świeckim karierom wkrótce będzie położony kres. Po co więc nasza młodzież miałaby dzisiaj interesować się ‘wyższymi studiami’ i przygotowywać się do przyszłości, która się wcale nie urzeczywistni? Wyższe uczelnie i tak już stoją na krawędzi chaosu. Najważniejsze wiadomości potrzebne w życiu można zdobyć pilną nauką w szkole średniej, a ponadto Jehowa przez swoją organizację udostępnia nam najwyższe wykształcenie, przygotowujące do radosnego pełnienia pełnoczasowej służby Bożej, która będzie trwała bez końca”. Strażnica nr 19/1972 r., tom XCIII, s. 11. „Dlatego bez względu na dokładną datę końca tego systemu jest rzeczą jasną, że pozostało niewiele czasu, bo do końca 6000 lat historii człowieka brakuje jeszcze tylko około pięciu lat”. Strażnica nr 23/1970 r., s. 10, akapit 5, artykuł „Dzieło żniwne wśród całej ludzkości”.

Strażnica chwaliła za sprzedawanie swej własności przed 1975 rokiem.

„Dochodzą wieści o braciach sprzedających swoje domy i własność i planujących zakończyć resztę swoich dni w tym starym systemie, w służbie pionierskiej. Z pewnością jest to świetny sposób spędzenia tego krótkiego czasu, który pozostał przed końcem tego niegodziwego świata. – 1 Jana 2:17”. Kingdom Ministry z maja 1974 r., s. 3, „How Are You Using Your Life?”. Polski odpowiednik z niewiadomych powodów pomija słowa o „sprzedających swoje domy i własność”: „Z różnych stron świata dochodzą wieści, że coraz więcej braci i sióstr tak układa swoje sprawy, żeby resztę życia w starym systemie spędzić w służbie pionierskiej. Nie ma najmniejszej wątpliwości co do tego, że jest to najpraktyczniejszy sposób wykorzystania pozostałego czasu, dzielącego nas do końca tego niegodziwego systemu. – 1 Jana 2:17”. Służba Królestwa nr 8, 1974 s. 4.

Towarzystwo Strażnica chwaliło rodziny za rezygnację z rodzenia dzieci przed 1975 rokiem.

„Obecnie jest wielka rzesza ludzi, którzy są pewni, że bliska jest zagłada nawet na większą skalę. Dowody wskazują, że proroctwo Jezusa wkrótce znajdzie swe większe spełnienie na całym systemie rzeczy. Był to główny czynnik, który skłonił wiele małżeństw do podjęcia decyzji, by w tym czasie nie mieć dzieci. Postanowili pozostać bezdzietni, dzięki czemu mogą być mniej skrępowani w wykonywaniu instrukcji Jezusa Chrystusa, by przed nadejściem końca tego systemu głosić po całej ziemi dobrą nowinę o Królestwie Bożym. —Mat. 24:14”. Awake! (Przebudźcie się!), wydanie angielskie z 8 listopada 1974 r., s. 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful