You are on page 1of 6

GYOKUSHIN RYU

NINPO

1

1. 1. 1/. &. TO"A SHINGORO ASAYOSHI Gemb4) era 1-#&21-&$ 1-.-! !1. TO"A KANGORO NO0UYASU Te))a era 1&'121-/$ 1$. 11.2 6. $.#1 2 2 . '.GYOKUSHIN RYU Immovable heart school NINJUTSU SOKE OF GYOKUSHIN RYU 1.. TO"A SHIN0EI ASA3HIKA Shoto+4 era 1-1121-#& 1&. !/. %. TO"A EISA0URO NO0U ASA Ho1e* era 1-/$21-11 1%. 1. SASAKI GEN"AYU SA"AYASU #. TO"A "AISA0URO 3HIKASHIGE 04)+5a era 1'/$ 1. TO"A "AIGORO 3HIKAHI"E e*5a era 1-&$21'/$ 1'. . SASAKI GOE AN TERUYOSHI !.t secret -. ' (e)erat*o)s +e. TAKA ATSU TOSHITSUGU b. 1'!$ 2 6. TO"A SEIRYU NO0UTSUNA Ka)1e* era 1&!$21&$$ 1!../. TO"A FU"O NO0U3HIKA Shoho era 1&$$21&'1 1#. TO"A SHINRYUKEN ASA ITSU b. 1''. HATSU I ASAAKI b.

er 1ear. Sasa+* Goemo)8s so) Sasa+* Ge)6a149 5as em.a*6 !// Ko+4 .lo1e6 b1 the "a*m1o o7 K*sh49 a)6 5as . It *s )ot +)o5) *) the 5est as to 5hat the 7*(ht*)( tech)*<4es o7 the G1o+4sh*) R14 are. G1o+4sh*) R14 *s +)o5) 7or *t8s s4.e)e6 *) the 1&//8s9 a)6 *t 5as the) that *t came *)to co)tact 5*th the To(a+4re R14.. GYOKUSHIN RYU NINPO @It *s a 7act*o)9 o7 Kossh*>4ts4 a)6 5as 7o4)6e6 b1 Sasa+* Oro4emo) A+*1ar*. The G1o+4sh*) R14 5as ta4(ht *) the K*sh49 a)6 Ta+e6a F*e7s.eo. A 3haracter*st*c o7 the R14 *s 7o4)6 *) the +*)6 o7 5ea.. O)e *s Hats4m* asaa+*9 a)6 the other9 Ue)o Ta+ash*9 a) e?2st46e)t l*+e Hats4m* o7 Ta+amats4 Tosh*ts4(4 :some .oss*ble that he9 l*+e h*s 7ather 5as h*(hl1 s+*lle6 *) the G1o++o R14.asse6 to To6a Nob4ts4)a that *t came more o4t *)to the o.le bel*eve h*m to be a relat*ve o7 Ta+amats4. All that *s reall1 +)o5) *s that *t 4ses S4tem* thro5s. 0oth (*ve 6*77ere)t l*)ea(es.9 th*s 5as later ra*se6 to $// Ko+4 . Th*s .*o)a(e s*6e o7 N*)>4ts49 rather tha) the 7*(ht*)( s*6e.@ 0eca4se o7 th*s secrec1 there are t5o .er 1ear :o)e Ko+4 5as e)o4(h to 7ee6 o)e ma) 7or a 1ear. The o)e b1 Hats4m* *s at the be(*))*)( o7 the cha..HISTORY OF GYOKUSHIN RYU It *s bel*eve6 that Sasa+* Goemo) 5as or*(*)all1 7rom the G1o++o R14.e).ter9 the other *s as 7ollo5s A2 3 .le la1*)( cla*m to be the So+e o7 th*s school.o)s *t 4ses. Hats4m* sa18s th*s abo4t the G1o+4sh*) R14 *) h*s boo+ H*6e) N*)>a S4bm*ss*o)@. The Sasa+* 7am*l1 +e. It *s . =hat *s +)o5) *s that th*s school co)ce)trate6 more o) the Es.eo.t the teach*)(s o7 the G1o+4sh*) R14 secret9 a)6 *t *s )ot 4)t*l *t 5as ta4(ht9 alo)( s*6e9 a)6 m*?e6 5*th other schools9 5he) *t .er*or 4se o7 Na(e)a5a9 a lasso..oss*bl1 ha.

oss*ble that Ue)o Ta+ash* *s 6ea69 a)6 that the )e5 *)her*tor to th*s vers*o) o7 the G1o+4sh*) R14 *s Kam*)a(e Sh*(em*. Uesh*ba 5as a re(4lar v*s*tor to och*B4+*s home9 a)6 o)ce . N*+* Go)4emo) Yosh*mas4 1/. Sasa+* Ge)6a14 Sa6a1as4 #.e* &. E)omoto K*)Bab4ro 1!. E)6o TomoBaemo) Yosh*ch*+a $. Ue)o R14+*ch*ro Tosh*h*6e 1#. E)6o Yoemo) Yosh*to %. It *s . Ota+e Ge)6a14 -. He 5as bor) *) 1. He 5as also a st46e)t o7 *74)e K14Bo9 a .9 comes 7rom the G1o+4sh*) R14. At the a(e o7 !& he >o*)e6 the Ko6o+a)9 a)6 *) 1.erso)al st46e)t o7 Uesh*ba or*ta+a the 7o4)6er o7 A*+*6o. At th*s t*me he 5as l*v*)( Ts4r4m*. Th*s also ma+es the cla*m b1 och*B4+* bel*evable. Ue)o K4>4ro 1$. It *s . och*B4+* 5as a st46e)t o7 Ka)o at the Ko6o+a)9 a)6 hol6s the ra)+ o7 'th "a) *) J46o.!' 5as . The st46*e6 ma)1 th*)(s s4ch as G1o+4sh*) R14 J4>4ts4.1.rese)te6 h*m 5*th t5o a+*mo)o. 0aba Sh*m. Th*s *s the same as the "a*to R14 A*+*>4ts4 H*6e) o+4ro+4 a+*mo)o (*ve) o4t b1 the )o5 6ecease6 hea6 o7 the "a*to R14 So+a+4 Ta+e6a.4te6 to have bee) covere6 5*th Tattoos 9 a)6 5as ver1 7r*e)6l1 5*th the local Ya+4Ba. Ka)o J*(ero the 7o4)6er o7 Ko6o+a) J46o 5as a 7r*e)6 o7 Ta+amats48s. Na+a>*ma Yo>*he* 11. 4 . och*B4+* sa18s that the S4*tem* tech)*<4es ta4(ht *) the )e5 mart*al art he has create69 the Yose*+a) :base6 o) J46o9 A*+*6o9 Karate9 a)6 Kator* Sh*)to R14. Sasa+* Goemo) Ter41or* !. Thro4(h *74)e9 he became a close 7r*e)69 a)6 st46e)t o7 Uesh*ba.. Oba)a G*Baemo) '. Na(a)o Caemo) .romote6 to Sa) "a).oss*ble that Ta+amats4 ta4(ht at the Ko6o+a) as a (4est *)str4ctor9 a)6 5hat he ta4(ht there 5as the G1o+4sh*) R14./-9 a)6 starte6 046o at the a(e o7 % 1ears ol6. Ue)o Ta+ash* Ta+ah* *s re. "a*to R14 A*+*b4>4ts4. 1.

E Use a r*s*)(9 a)6 s*)+*)( bo61 mot*o) @4.o*)t bloc+. Ge+* R14 5 . U+es arms9 I. H*6e) Oes*. Th*s *s 5h1 there *s l*ttle tal+ o7 th*s school there *s )o *)7ormat*o) o) *t. 0oth are s*()e69 a)6 6ate6 Sho5a Ro+4 Ne)9 Ro+4 Gats4 :J4)e 1. KOTSU The Jo6a) U+e *s ver1 close o) the *)s*6e o7 the str*+*)( arm. The1 also bear the seal A*+*>4>4ts4.#!.!. Th*s *s a co. 4sha "or*9 also Omote G1a+4. ore as a stra*(ht to the .s to .. Use the h*.1 o7 the h*(hest level scroll *) the "a*to r14.9 Uesh*ba or*ta+a.lace 7or the U+e. The U+e *s 4s4all1 7ast9 a)6 s)a. Use o)e o7 1o4r ha)6s9 a)6 t*e 4. Th*s *s ver1 )ot*ceable 5*th*) the R148s Ta*>4ts4.1. A st46e)t o7 Ta+e6a So+a+4.*vot *)to .9 a)6 6o5)@ moveme)t.

6 .