You are on page 1of 89

ÐÏࡱá>þy

DFþyyyCyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyì¥ÁM ø¿æbjbjâ=â=
!
4€W€WFyyyyyy
lÂÂÂÂÜ&
"H
H
H
8€
¨
4"T¶Ô
L
6
6
L
'
ۤ

¯¯¯¯¯¯$
*ÓÂë
'
'
ý

ÓÁÂÂL
L
Ûè0ÁÁÁ@ÂL
ÂL

Áë
ÁpÁ1:µ
,ÂÂ
L
E

u¼uæÂ"& H
Qpá
¨<Të
.®Á®Á""ÂÂ
ÂÂÙNotes on Writing Reports
Jill Buckley
1. General Comments
1.1 Start with an outline
Learn to use Word's hierarchy of headings and its outline
capability, as illustrated in this document. Correct use of
headings will provide a structure for your document. It will
also simplify the editing process and pay real dividends when
it's time to make a Table of Contents. You can change between
normal, outline, and other views with the °View¨ portion of the
main menu. Consistent use of styles throughout your document,
for normal paragraphs as well as for headings, will facilitate
any reformatting that may be required.
1.2 Citations in the text
There are two acceptable methods of citing references:
Superscript numerals can be used. Numerical order is determined
by the order in which citations occur in the text. Superscript
numbers are placed after punctuation,1 like that or like this.2
The reference list is in numerical order.
Authors' surnames and year of publication can be used in
parentheses. For example (Wang, 2000) or (Wang and Buckley,
2001) or (Buckley et al., 1998). Note that citations are placed
before any punctuation. In this case, the reference list is
alphabetical.
1.3 Electronic editing
You should submit your report electronically. An efficient
editing system is provided by Word (Tools/Track changes). I will
use it to edit so that you can easily see the changes I
suggestrecommend. I may also include comments.
1.4 Pagination
Use headers and footers (View menu) for pagination, as
illustrated in this document.
1.5 Plagiarism
The use of other people's words without proper citation is
plagiarism and must be rigorously avoided. There is an excellent
article on how to avoid plagiarism at HYPERLINK
http://www.hamilton.edu/academics/resource/wc/AvoidingPlagiarism.
html
http://www.hamilton.edu/academics/resource/wc/AvoidingPlagiarism.
html. For convenience another copy is posted on our group web
page. Please read it carefully.
2. Major Sections of a Report
2.1 Abstract
The abstract should succinctly summarize the remainder of the
report. Only in unusual circumstances should there be any
references cited in the Abstract.
2.2 Introduction
All background material needed to establish the rational for the
project on which you are reporting or to understand your
experiments should be included in the Introduction.
2.3 Materials and Methods
This section can be omitted in a report that is strictly a
literature review, but will be necessary in any report of
experimental results. The usual scientific standard is that
there should be sufficient detail to allow other trained
scientists to replicate your experiments.
2.4 Results and Discussion
In a short report, the experimental results can be presented and
interpreted in the same section of the report. In longer reports
(and in a thesis), Results would likely be presented in a
separate section, followed by the Discussion.
2.5 Conclusions
The conclusions section should summarize the most important
points that can concluded based on the material reported.
2.6 References
Adopt a consistent format for references. One that we use
frequently is the format recommended by SPE. Some examples of
different types of references are shown in Table 1. About 70
pages of references on many different topics¬already typed in SPE
format¬are included in HYPERLINK "references.doc"
references.doc. You can cut and paste as needed.
Table 1. SPE Reference Formats
Preprint: Wang, J.X. and Buckley, J.S.: °An Experimental
Approach to Prediction of Asphaltene Flocculation,¨ paper SPE
64994 presented at the 2001 OCS, Houston, 13-16 Feb. Journal
article: Buckley, J.S.: °Predicting the Onset of Asphaltene
Precipitation from Refractive Index Measurements,¨ Energy & Fuels
(1999) 13, No. 2, 328-332. Book: Israelachvili, J.N.:
Intermolecular and Surface Forces, 2nd Ed., Academic Press, San
Diego (1991). Chapter in a book: Buckley, J.S.: "Multiphase
Displacements in Micromodels," in Interfacial Phenomena in Oil
Recovery, N.R. Morrow, ed., Marcel Dekker, Inc., New York City
(1991), 157-189.
When there are multiple references with the same first author,
they should be listed in the following order:
1) list all papers for which there is only one author in
chronological order,
2) list all papers for which there are two authors,
alphabetically by the name of the second author and
chronologically if there are two or more papers with the same two
authors, and
3) list papers with three or more authors, alphabetically by the
names of second (and if necessary, third) authors and
chronologically if there are two or more papers with the same
sequence of authors.
3. Illustrations
If any of the illustrations are not original, the sources for
each must be cited. Use of styles for figure captions and table
headings can help with formatting and with assembling lists of
tables and figures. Learn to use these styles. If graphs are
simply copied into Word from other programs such as Excel, the
whole spreadsheet is imbedded. This can create very large,
unwieldy Word documents. A better solution is to use the Paste
Special option and paste the graph as a picture. Retain the
original Excel file, which will be needed for making changes. Do
not allow the picture to °float.¨
Figure 1. Example of an Excel graph pasted into the Word
document as a picture. (Buckley and Wang, 2001)
Word drawings can be awkward, especially if any
reformatting is required. Use a drawing program (e.g.,
PowerPoint) to make drawings and paste them into the document as
described above.
4. Additional Sources
A Writing Workshop and other writing assistance are available
from the Writing Center. Contact Professor Emily Nye, 835-5468
or email HYPERLINK mailto:enye@nmt.edu enye@nmt.edu for
additional information.
Instructions for thesis preparation are available at HYPERLINK
http://www.nmt.edu/~grad/studentinfo/manuscript.html
http://www.nmt.edu/~grad/studentinfo/manuscript.html.
PAGE 3
1 February 2002
PAGE \# "'Page: '#'
'" Page: 1
This is an example of a comment.

d e } ~ 38z S ¨ © Ã

\

!">•@NO¨BS‚EЃ„ë"Pc
…†¼‡ˆ‰Š¥±‹FGHŒ
}•ýýŽ••‘’“’Ô’’”’Ô’••ŽE•Ž•Ž‡–’¯’
Ô’’§’Ô’ 0J
j0JUjÛUj$U
mHnHuj—UmHnHu>*5jU0JjU jUj0J<U
Hh˜T
cHdh˜T6H*>&'™Ul‡š› œ ®…œ
• †

ž

Ÿ

úõóñë
„ë„óà
óàóë„
„ë„„ë
„„ñë„

&
FÐ`ÐÐ`Ð$a$
$a$Y„þþþ

'
B
C

rsZyzSst¨zAuó
óuóóu
óóuóñ
uóóïç
ç

$
$IfÐ`ÐÐ`ÐABS‘„ëOžÆ±
±k•±
±
F$
$If-l4 ¨ Ö0¨y8u$Š•
öÖyyÖyyÖyyÖyy4Ö
laö $$IfF$$If-l4 ¨¨Ö0¨y8u$Š•
öÖyyÖyyÖyyÖyy4Ö
laöOPc
Œ
}Ë”ˆžø³³om
gg
€WWÐ^Ð

ÆàÀ!Ð^ÐÐ`ÐD$$If-l4Ö0¨y8u$Š•
öÖyyÖyyÖyyÖyy4Ö
laö$IfF$$If-l4 ¨vÖ0¨y8u$Š•
öÖyyÖyyÖyyÖyy4Ö
laö
ˆNO`‚†‡(
)‘„ŽuÏÐ €ÆzY‘„u
u-õï-
éç---
õ----
--â-Ý
--Û-
$a$$a$$$a$Ð`ÐÐ^ÐSY ¶¸žÁ
ÂÃæ-ðëèëâëÛ

j0JU
mHnHu0J jU
j0JU0JmHnHu
„æý

0°Ð/ °à=!
° "° # $ %°

D
ÐÉêyu‚ÎÆ•›K©
Fhttp://www.hamilton.edu
/academics/resource/wc
/AvoidingPlagiarism.htmlàÉêyu‚ÎÆ•›K©
Æhttp://www.hamilton.edu
/academics/resource/wc
/AvoidingPlagiarism
.htmlzD
ÐÉêyu‚ÎÆ•›K©
ÀFreferences.docyy-
ÞuDdÕ
•…ð<‹
ð
C
ðA¿yð€" ðiTK¿R2uEC4
Ö¶YµyEoˆ@=ð=TK¿R2uEC4
Ö¶Yµ@_Ü-—
EÆž:
þxæ•\
pV…>B%òˆ„9(•ðÖÚ…S2SŸbëÆ:S ¼"´X XEC$GŒ€¨Â€ˆ…2ˆ(
ÓŸÑ~gwÏyo-Ž'•/†Uî”ÉÉÙoïî-ïz†ï{õ•T±‹€MEu8¬hes¢æ™î‡°HQ§GL•
ò®4H*ÑU¸-cuÛR
r#Š‘
®¨°êЯN2'“Æ©ITПþYîuœ ¯t.õ‡–$ËIc•aSJæu „9¦¬K“ÆÓ‰&ëkEÔ‰
{I^•uY9´°yøu šæ€>.Ï••y5µqR•3”Çáð’ñ!ÙõŸ€î#d‡bé®&-
ìX¯Šz„±v•ÚX‚Æ5(YýÛ¯ó5-sÏqê°ñ•ZÓÔ)¬T*yŽÛÙxæÇsïS›<®<Œ§w•
Û.^æáe>ÞÃÇ{xoï•á<¼°g{xöÔE2šç>/‘è•••r~)š`Á7êžòëÉy€ÝzâtŒ
ã'ò["Jè–¸¥ƒÙuIÜ^uŽxSoêá•Ã-ï•òwýZñ2
/óðñ>ÞÃ{{xoï‘á<<Î. –,†œ³ëÏ…{TP~Ó=Œ
‚oóðmz©•ã¯^þÝ<¼ñð1šÞÄ-€”çΕ[&\‘´•ÔˆlB‚=/QÚ`îý*Þ•)SîYܶ•Û–•
³±õ_–pY’D•’¬¨=ÞÇ• µKƒ ˆ<uòŠ Y°u-ú@• ¼¶…ONBúÐ…•¯s¢‹®ÆyQESo
,yãuúBÞWÛÂy8Šo@uCúÙzduAE1=ø@m
y#ñg¿9
yÉòy!§i
•KÀÇh[ø yö>šÝÎUyêCŸA
u#m
y[ø“°‚•Ë¿¦Z{•à´-uk"Þ¢Àø³u'Çøˆ=z2ð ÚvuOyϼ
ÝÜZ°¯ õ&ì¥ÐeÀ¬j[ø7A¼¥ñ’ yr'ou@E!꼿¶.yHy€ø–°‚#•zË¿Z{-
•zàkµ-uÛ!ÞÚ€øWð:¯ç`®„Y¡^=z.ðÙÚþ7™ þyL!Ó¯šfuEEq˜ýðiÚþÜ_O
y^2ýïAS-¿Žr‡ì~ìÕ:Þyú’:J ³¡’°uë©Ÿ¡’šXÛ¿â-y5æC_gy1ykÕŒŸ
%Ьh[ø_k o(užulu/- ìyÐ
€ÏÓ¶[þóâYàèê¶fþéêŸc¡ÇœmáYZxcâÏãá¡dæ%Ï[þÇriCEÆø#3Ž
.•Ž
ÏãxìÖƒò_%Ô‚%ðÚþ<vk Ïy.”ZÏ$Ëy4B¨zzð¬µ-uyzðr@uÏ@F0oeæ%”•E€=
z
ðQÚþ)•”wBáy%¯u,Ëzµu-!‘暎ò¥Ö}cuy¼7 þ†-y¯þ{òXîAEnãu-ÆYÛïæ•Ë¿‚˜
†zðBm
ng
ây5¯vó¯vuY@E)•
'òµÖÏÇøY Ó_¿Zsy[LƒyÎ=‚ø\m†ýïÜ€ø•`#•ï¡7[þ‡ÔFŸ 7’Š•Ÿ:5âm
€Rèv^ËuëœRŸóbî¥uiÆ }™_.•-_¼¯ìsiú¯é°gBY©m–y˜y\—É”k“XþÕJŸœ “
_¥máÏó„Uñ¿À¶_3y ÔŸ¡7’¨máy€}^BáÏëËE•šK‹~¸
örèw/“¶†~¸< þŒFˆçïÜZ•uýj5ö4è“€OÓ¶ð¿Z.5 ƒ¯”nWË B>Š.ЀwѶð_
é î °é '•¿ˆa
Œ¶ÝþwH@u°¿ñ¼JÆoGr
‰´#9•uŒuÆóµÆo7)3-•³Ï1óo¥-À~
zð–´-u[!Þ[ñ/µu¥ym.þ6ýn—•¿7i€ZZ Hýï€vÜÃ{IYZþÝ0î鮶@
Œ¶Ý}î-ñçuy¶\W[þ7©°’ˆ^
u=m
®¯-âÏãf^ ËQñõ–ëÕŒŸ%Ьh[ø_¯ÂZ ãuìãdö/dyúBQè'-Ѷ† ƒþ5¯™ð9-—
_±uœ©ñ°'B¿Œ¢¶. 5•ybuž
RflÏu›‚›Te©.›š*Ö‚®þ
-¯3ÂYÇy\î<þYA2þ öTèÀ§jÛyO
¨u9Î^è’*³Áu{›‡°-Cš_ÛÂYÏÆì [@’fÇõ”¿ˆúöèÀ7h[øw°ó.Pø’`—¯~é
Ëy.µögÐ_yLÛÂYŽ†Ïâ ¥mwj™þYv§6u•SI>UÛî9
´uYŽÝ•Öv[þyj™ìІïжðçqƒZ€øs[XLfýŠ¨dýŠöB‡n'¥uqžõ°.ñ¬
uyt™/dþijì)ÐÓ€OѶðO³óIPøóyÆ–ÉÆËVXþIÕÛ°’^um
ï‡y•ŒŠ¯2ë
”¿1æ,I0wi•-_¦má’ŸÎsBá’Àòo‘ðošÀ†!ø7Ð:οa`uw`9 EãP9 ø%BxÏ.-^vi•
(Ž5¡ð¿…Î[xk„’ó-öê}èuÀ’“¶ðo‰”˜K(už•˜CæA„_[I=‚øŒm
yÚvš
yóy6y¿J2þY{2•œÀ'kÛyO•
¯ò‚¡æˆ`þ¼nXGI•.>KÛîúá•€øy¿Ï¿°9ÇëoˆIÖ’úÃÎ
<_Ûîú[~@ukÛç-ÏõEu¥kbg ÞnÎ ~ÎC:¿•óÞ u.Sï¿Ü¦VÂ^ ‡ø*m
zç´yÂç¸ý©â
´•)ho¸ÝIAŽs&kÛ=yRŽÃ•ïçfÛq1ó¯§æÂ.^¼XÛîþoq@ukÛöý yÏ•€=x`¶€y/
•'yÝž.} 3µv•JàeÚþ<N-
•¯ > uÙs@•kÏÁ=ø0m
^gy®>šúsËynõ ìmÐY’¦má –2ï-ÂY翼ïÞÀZË”u–6Æl†ei€Xnþ™'
þyÆ$ÓZšhu 34úEà‰µ-u¿Æ•¯.u¯”ž›`-ynì¡áÐ#“¶ðç5-áyþ¬*Y
}_°‹Œ‘‚ÐoT-O‚8ïVV-¼{©ëGòÙ ”Þ ytJ•d
bu- %3Î{õŒ~öçD„îIæ}Ny/--/˜^Àez)ýïǨ6–s¼nÉïÞð¸%¨Ý^òy=
-(ói°ãìP΄~#¥3
'è1‡&tuS_*v…Ë-Ë‹'‘ïdÎTóÚp›2cb€ŠG–v~ðÙO™
Vúzéyò'•¡Û!7‰gk É¥<ê$Z@nAX[jO
ÚtþÕ•Nsƒ#•(^O—<`-l˜x¿E0UÁožÆ¿ePÜï¸m•
uÙïÎuSò™.K©—Þsáýk^ˆÎñêJ°•ê*ϦéŽ5Ž-ï-p}óÞ•ï
•eTþ‰”K{5ŽtG‘Õzææ•zouC}¿(Q[ë¬c•2ï¼ÜÉý#¯3Ón9
Vµ•rìá nr—Œ%¿l~-#ò†!éuò'Îçæ_µuK.¿6Iç–Õæ–ÎÎokƒuµK:
¿%6¿¿F‘–$éu:$’h’¨uF'¯_Ûsð¬Gl~ÏD‘-Hƒu%ï/l~€#òët~ÉŽK-_Ãuj
%_…þòci³XxZu2u’Ç{¦œ•oÉuêËp'‡¯0"MÁR*Ió[þn‚•‡™#ƒÝæd‚yéòŽêŒ/¯[úé
VY‚#ƒ•b"Ý.I¦Û&"Ý{ïøt
'L–mD‚œ•‡ Hwu'é¶sƒ
•9áuѧ-ÙGUÁs"ãYn—uyÔêøŠþ'1z-®y•wçzOÔx-Ë'ýÆŽž Bú)³O•Üó3ÁøzD~ö
â1kgøÛ¯1æìSZxÆ¡&ò1†â1n¯3ñ-29æ}!•Ï¥BóQ^¿áo5'³ÞY¯òo-j$扯•
=Y—•Gݶ°‘•ósÆõQÁ*k
{À•…Ýç@Öyƒ©Œ=zJ\9¬ë1ú›¨
%³š•ïb4"³àÖ‰`¼š˜¨9š(y.-›6.Ô•†þ˜ÓG\®–WT‡qY&z6.–qç~U•lð> –cŒ
NËæçƒ~Ç-¯Ž4CÉçCóEúmúz.é_ýuKéY—jCë°¥’Pè[”îw/‰òOsþç’ .uçÚ¸u-
qp“cžæg)->•<ö•l> ³2g±~©âyðžz^Câ³WÆÓ•ó“~T‘Ü{”™Æ® v
%ö#~“©=f:9¶¥I¡ð©§1§ SÇyîúv:…Û`“¯®p0 þQ-Éú}77B†ƒ”wwsMÙé1€‹â-
µÔo'›o¬CMKîNnæD’y¯AÑuîçÁe^ÇÆÉ
´yy‹¿ëÑ–D
ÐÉêyu‚ÎÆ•›K©

enye@nmt.eduàÉêyu‚ÎÆ•›K©
(mailto:enye@nmt
.eduID
ÐÉêyu‚ÎÆ•›K©
5http://www.nmt.edu/~grad
/studentinfo/manuscript
.htmlàÉêyu‚ÎÆ•›K©
jhttp://www.nmt.edu/~grad
/studentinfo/manuscript
.html

i4@ñy4
NormalCJ_HmHsH tH H@H
Heading 1$ŠðŠ<@&5CJKHOJQJB@B
Heading 2$ŠðŠ<@&56OJQJ<@<
Heading 3$
ŠðŠ<@&OJQJ<A@òy¡<
Default Paragraph Font(U@
¢ñ(
Hyperlink>*B*@þO@
My-normal$ЊxŠx`Ða$CJ8V@¢8
FollowedHyperlink>*B*
HC@"H
Body Text Indentà ï^à` ïCJ(6'@¢16
Comment ReferenceCJ0@B0

Comment TextCJ,@R,
Header

ÆàÀ!, @b,
Footer

ÆàÀ!&)@¢q&

Page Number<þO•<

Table heading$$Šxa$:"@:
Caption¨Xu^¨`Xu 5CJ
Jill
Buckley¨æJBqB>EH
æ4yyyy&'™Ul‡š›œ
®…œ•† ž ‚ Ÿ „ €'B C € r
s
Z
y
z
S

s
t
¨
z
ABS‘„ëOPc
Œ}Ë”ˆNO`‚†‡(
)‘„ŽuÏÐ €Æzç0€
€0€0€0€(0
€'0€™
(0€'0€l0€l
0€l0€l
0€l0€l(0€'0€®
0€®(0€'0€•0€•
(0€'0€0€0€
(0€‚ 0€Ÿ 0€Ÿ
(0€‚
0€0€(0€‚
0€C 0€C (0€‚
0€s
0€s
(0€‚ 0€z
0€z
(0€‚ 0€
0€
0€
©0€
©0€
¯0€
©0€
©0€
¯0€
©0€
©0€
¯0€
©0€
©0€
¯0€
0€
0€€0€
0€€0€€0€
€0€€0€€0€
€0€€0€€0€
€0€€0€€0€
€0€€0€€0€
€0€€0€€0€
€0€€0€€0€
€˜@0€€
@0˜@0€€˜@0€€
0
æ
AOˆ„æ„à \ !

N
ˆŠ±GŒæXy€Xy€XyXy€ !
Ty-€"H!
ty-€ð8ð@ñyyy€€
€-ð'ðð0ð( ð þyy
ððB
ðS
ð¿Ëy •ðyy
_Hlt512310755
_Hlt343643
_Hlt343612
_Hlt343613
_Hlt512309707B E
F
F
qç@@@C F
G
G
rçyy
qB>yyyy ˆ¨ˆ@
N
ëøàæzYç
ce•#=F€ÏÓE
zYç 3 3 3 3 3 3 3 yy
Jill BuckleyFC:\WINDOWS\TEMP
\AutoRecovery save of Some notes
on writing reports.asd
Jill BuckleyFC:\WINDOWS\TEMP
\AutoRecovery save of Some notes
on writing reports.asd
Jill BuckleyFC:\WINDOWS\TEMP
\AutoRecovery save of Some notes
on writing reports.asd
Jill Buckley6C:\asap\today
\update\Some notes on writing
reports.doc
Jill BuckleyFC:\WINDOWS\TEMP
\AutoRecovery save of Some notes
on writing reports.asd
Jill Buckley6C:\asap\today
\update\Some notes on writing
reports.docJill(C:\ASAP\REF
\students\writing reports
.docJill8C:\Ar-Records\WWW\p_sc
current\group\writing_reports
.docJill-C:\ASAP\TODAY\to be
filed\writing_reports
.docrev38C:\Ar-Records\WWW\p_sc
current\group\writing_reports
.doc.:…M$ulyyyyyyyyyEˆsÖ
´ðÏyyyyyyyyyÐ0ýÆÐ^Ð`0ýo(
)ÐþÆÐ^Ð`þo()
€ þÆ ^ `þ.
•pLyÆp^p`Ly.
€@
þÆ@
^@
`þ.€þÆ^`þ.
•àLyÆà^à`Ly.
€°þÆ°^°`þ.€
€þÆ€^€`þ .
•PLyÆP^P`Ly..:…MEˆs
yyyyyyyyyyyy
¨
z
ABS‘„ëOPc
zY‘çy
@€ËËóËËæ€@yy Unknown
Jill
Buckleyyyyyyyyyyyyy
G:yTimes New
Roman5 €Symbol3&
:yArial"qÆðБhZ˜T—*l
~fa
)Q#ð

¥À
´´€20d”
2ˆQð’
yySome notes on writing
reports
Jill
Buckleyrev3
þy
Zà.
YòuOhœ`—'³Ù0x¸•Ü
èu

4
@
LX`hp‘Some notes on writing
reportsMiome
Jill Buckley wrill
Normal.dotyrev3l.d103Microsoft Word
9.0n@t˜@
\Vk•EÀ@ÚRýtæÂfa

þyZÕIÕæ.°¬—,u®DÕIÕæ.°¬
—,u®T
hp
¨°¸À
E
ò‘
PRRC/NM TECHh) ”•

Some notes on writing reports
Title\ 8@
_PID_HLINKS‘A@
5http://www.nmt.edu/~grad
/studentinfo/manuscript
.html>mailt
o:enye@nmt.edu
,rreferences
.docQQFhttp
://www.hamilton.edu/academics
/resource/wc/AvoidingPlagiarism
.html

þyyy
!"#$þyyy&'()*—,-.
/012þyyy456789
:þyyy<=>•
@ABþyyyýyyyEþyyyþyyyþyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Root
Entryyyyyyyyy

ÀFÀ•uæÂG€Data

yyyyyyyyyyyy$1Ta
bleyy
yyyyyy
%®WordDocument
yyyy!
4SummaryInformation
(yyyyyyyyyyyy3
DocumentSummaryInformation8
yyyyyyyy
™CompObj

yyyyjObjec
tPoolyyyyyyyyy
yyyÀ•uæÂÀ•uæÂþyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyþy
yyyy ÀFMicrosoft Word Document
MSWordDocWord.Document.8•9‹q