#Login LOGIN_TOP_MSG = Wprowadź istniejący login lub utwórz nowe konto!

LOGIN_ACCOUNT_LABEL = Konto: LOGIN_PASSWD_LABEL = Hasøo: CREATE_NEW_ACCOUNT = Utwórz nowe konto LOGIN_LABEL = Login CANCEL_LABEL = Anuluj RELOAD = Odśwież ENTER_IMAGE_TEXT = Wpisz dwa søowa # ERRORS ERROR_DURING_AUTH = Bøąd podczas autoryzacji serwera CONNECTION_ERROR = Bøąd podczas otrzymania danych z serweru, wydaje się, nie masz poøączen ia do Internetu COMMON_ERROR_TITLE = Bøąd ERROR_INVALID_LOGIN =Bøędny login lub hasøo

# WARNINGS WARNING_LOGIN_EMPTY = Proszę wpisać nie pusty login WARNING_PASSWORD_EMPTY = Proszę wpisać nie puste hasøo VALIDATION_WARNING_TITLE = Bøąd walidacji LINK_FOR_LOGIN = link do loginu DESCRIPTION_OF_REQUIRED_CAPTCHA = Wprowadziøeś kilkakrotnie niepoprawne hasøo. Proszę kl iknąć link i dokonać autoryzacji na stronie internetowej, a następnie będziesz miaø możliwość nywania autoryzacji w aplikacji. Link: REQUIRED_CAPTCHA_MESSAGE = Wprowadziøeś niepoprawny login lub hasøo. Do wykonywania au toryzacji należy dodatkowo wprowadzić dwa søowa z obrazka. NEED_TO_ENTER_CAPTCHA = Należy wprowadzić dwa søowa z obrazka INVALID_CAPTCHA = Wprowadziøeś nieprawidøowe dwa søowa z obrazka # MAIN SCREEN ADD_FILE_LABEL = Dodaj plik NEW_FOLDER_LABEL = Nowy folder # FILE MANAGER MY_FILES = Ustawienia moich plików UNSORTED = Nieposortowane ALL_FILES = Wszystkie pliki LOADING_FOLDERS_LIST = Trwa øadowanie danych... LOADING_FILES_LIST = Trwa øadowanie danych... RENAME = Zmień nazwę DELETE = Usuń ENTER_FOLDER_NAME = Wprowadź nazwę folderu CANT_RENAME_FOLDER = Nie można zmienić nazwy folderu CANT_ENTER_EMPTY_FOLDER = Nie można wprowadzić pustą nazwę folderu MOVE_FILES_TO_UNSORTED = Przenieś pliki do folderu "Niesortowane" WHAT_DO_WITH_FILES = Co zrobić z plikami w tym folderze? DELETE_FOLDER = Usuń folder CANT_DELETE_FOLDER = Nie można usunąć folderu NAME_CAPTION = Nazwa SIZE_CAPTION = Rozmiar DOWNLOADS_CAPTION = Pobrania STATUS_CAPTION = Status CREATED_CAPTION = Stworzono WILL_BE_DELETED_CAPTION = Zostanie usunięte SEARCH_CAPTION = Szukaj

spróbuj za 10 min DOWNLOAD_FILES_BY_URL = Pobierz pliki przez url START_DOWNLOAD = Zacznij pobranie ENTER_URLS_SEPARATED_BY_WHITESPACES = Wprowadź adresy URL.LOADING_DATA = Trwa øadowanie danych ALL_TRANSFERS = Wszystkie transfery UPLOADS = Przesyøanie DOWNLOADS = Pobieranie DATE = Data DESCRIPTION = Opis DESTINATION_CAPTION = Miejsce docelowe SPEED_CAPTION = Prędkość TIME_CAPTION = Czas PROGRESS_CAPTION = Postęp DOWNLOAD_FILE = Pobierz plik DOWNLOAD_STARTS_IN = Pobieranie rozpoczyna się za SEC_CAPTURE = sek DOWNLOAD_CAPTION = Pobierz SUCCESS_CAPTION = Skutecznie ERROR_DURING_DOWNLOADING = Bøąd podczas pobierania pliku IP_TEMPORARY_BANNED = Twoje IP czasowo zbanowane. który zawiera plik OPEN_FILE = Otwórz plik CANT_LOAD_FILES = Nie można zaøadować pliki z adresów URL: NOT_DOWNLOAD_CANCELED_PASS_FILE = Plik nie zostanie pobrany. ponieważ anulowaøeś wprow adzenie hasøa YOU_ENTER_INCORRECT_PASSWORD = Wprowadziøeś nieprawidøowe hasøo WAITING = Wyczekiwanie . oddzielone spacjami PAUSE_CAPTION = Pausa STOP_DOWNLOADING = Zatrzymaj pobranie IN_PROGRESS = W toku SAVE_CAPTION = ZAPISZ GET_FILE_LINK = Uzyskaj link do pliku FILE_URL = Link do pliku GET_FOLDER_LINK = Uzyskaj link do folderu RENAME_FILE = Zmień nazwę pliku DELETE_FILE = Usuń plik MOVE_FILE = Przenieś plik SET_UNSET_FILE_PASSWORD = Zainstalować/Usunąć hasøo ENTER_FILE_NAME = Wprowadź nazwę pliku CANT_ENTER_EMPTY_FILE_NAME = Nie można wprowadzić pustą nazwę pliku SURE_DELETE_FILE = Czy na pewno chcesz usunąć %s plik? ATTENTION = Uwaga! ENTER_FILE_PASSWORD = Wpisz hasøo pliku CANT_ENTER_EMPTY_PASSWORD = Nie można wprowadzić puste hasøo CHOOSE_FOLDER_FOR_MOVE = Wybierz folder do przeniesienia REFRESH_FILES_IN_FOLDER = Odśwież listę plików w folderze UPLOAD = Prześlij DOWNLOAD = Pobierz SETTINGS = Ustawienia FILEMANAGER = Menedżer plików MY_FILES_AND_FOLDERS = Moje pliki i foldery PATH_FOR_SAVING_CAPTION = Ścieżka do zapisania pliku MAX_DOWNLOADED_FILES_CAPTION = Maksymalna ilość jednocześnie pobieranych plików MAX_THREADS_PER_FILE = Maksymalna liczba wątków na plik MAX_UPLOADED_FILES_CAPTION = Maksymalna ilość jednocześnie przesyøanych plików DEFAULT_USER_LOGIN_CAPTION = Domyślny login użytkownika DEFAULT_USER_PASSWORD_CAPTION = Domyślnie hasøo użytkownika ALL_SETTINGS_SAVED = Wszystkie ustawienia zostaøy zapisane! SELECT_FILE = Wybierz OPEN_FOLDER_WITH_FILE = Otwórz folder.

Dozwolona døugość tylko 255 symboli FILE_TOO_LARGE = Nie możesz zaøadować plik większy 8Gb REJECTED_CAPTION = Odrzucono INTERNET_CONNECTION_PROBLEM = Problem z poøączeniem do internetu YOU_CAN_ENTER_PROXY = Problem z podøączeniem do Internetu. lu b wyczyścić oba pola dla wyøączenie serwera proxy ADD_PREVIOUS_DOWNLOADS_MSG = Istnieje pobieranie z poprzedniej sesji. Możesz spróbować wprowadzić ustaw ienia serwera proxy. wprowadź kolejne ustawienia proxy! CANCELED_LABEL = Anulowano PASTE = Wklej YOU_ARE_LOGGED_AS = Jesteś zalogowany jako EXIT = Opuść OPEN = Otwórz NEW_VERSION_AVAIL_TITLE = Dostępna nowa wersja NEW_VERSION_AVAIL_BODY = Dostępna nowa wersja aplikacji. Czy nadal chcesz zamknąć program? FOUND_URLS_IN_CLIPBOARD_MSG = W twoim schowku znaleziono adresy URL do pobrania. Czy chcesz skończyć pobieranie następnego adresu URL: REMEMBER_ME = Zapamiętaj mnie FOLDER_LINK = Link do folderu INTERNET_PROBLEM_ENTER_PROXY = Problem z podøączeniem do Internetu. Chcesz ją pobrać? DOWNLOAD_NEW_VERSION = Pobierz nową wersję DOWNLOADING_TO = Pobieranie plików do DOWNLOADING_NEW_JAR = Pobieranie nowego pliku jar ENABLE_AUTOLOGIN = Wøącz autologowanie NOTHING_FOUND = Nic nie znaleziono do wyświatlenia SELECT_OPTION = Wybierz opcję IT_IS_ACTIVE_DOWNLOADS_UPLOADS = Jeśli zamykasz program. Czy chcesz wprow adzić ustawienia serwera proxy? INCORRECT_NEW_PROXY_SETTINGS = Nie można poøączyć się z serwerem po nowych ustawieniach pr oxy. Menedżer plików automatycznie zacznie pobieranie po % s min FAIL_CAPTION = Przerwano DELETE_RECORD = Usuń zapis NOT_ALLOWED_SYMBOLS = Wprowadziøeś niektóre z niedozwolonych symboli: *|\:"<>?/ FILE_NAME_TOO_LARGE = Nazwa pliku zbyt duża. Czy chcesz pobrać następny adresy URL: COPY = Skopiuj YES = Tak NO = Nie . PROXY_HOST = Host proxy PROXY_PORT = Port proxy PROXY_LOGIN = Login proxy PROXY_PASSWORD = Hasøo proxy YOU_SHOULD_ENTER_PROXY_LOGIN_PASS = Należy wprowadzić hosta i port serwera proxy.CONNECTION_LIMIT_ERROR_MSG = Limit poøączenia dla Twojego adresu IP zostaø wyczerpany. Ustawienia nie będą przechowywane. aktywne pobrania i wysyøani a zostaną przerwane.