CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI A CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA FILIALA SIBIU

Organizarea auditului intern

1. Definiti si c !ent"ti "cti#it"te" $e "%$it inte&n #e&s%s c nt& ' inte&n. Răspuns: Auditul intern reprezinta acea componenta a auditului financiar care consta in examinarea profesionala efecutata de un profesionist contabil competent si independent in vederea exprimarii unei opinii motivate in legatura cu validitatea si corecta aplicare a procedurilor interne stabilite de conducerea intreprinderii (entitatii). Auditul intern reprezinta un compartiment de control din cadrul entitatii care efectueaza verificari pentru aceasta; face parte din controlul intern al entitatii si are ca obiective de baza verificarea eficacitatii sistemelor contabile si de control intern. Auditul intern la o entitate se poate realiza prin compartimente distincte ale acesteia si, in acest caz, auditorul intern face parte din structurile functionale ale entitatii economice sau sociale; auditul intern se poate realiza si pe baze contractuale cu o firma de audit alta decat cea care efectueaza auditul asupra situatiilor financiare ale acestei entitati. Controlul intern. Sistemul de control intern reperezinta un ansamblu de politici si proceduri puse in aplicare de conducerea unei entitati in vederea asigurarii, in masura posibilului, a unei gestionari riguroase si eficiente a activitatilor acesteia; implica respectarea politicilor de gestiune, protejarea activelor, prevenirea si detectarea fraudelor si erorilor, exactitatea si exhaustivitatea inregistrarilor contabile si stabilirea la timp a informatiilor financiare. Existenta unui sistem de control intern rational conceput si corect aplicat constituie o serioasa prezumtie asupra fiabilitatii conturilor si a concordantei dintre datele contabilitatii si realitate. (. Re"'i)"ti !isi%ne $e "%$it inte&n c% *&i#i&e '" cic'%' +in)"&i,Inc"s"&i *in" '" ni#e'%' int c!i&ii !"t&icei &isc%&i' & si " &"* &t%'%i inte&!e$i"&- inc'%si#. Răspuns: Auditul intern este o activitate independenta si obiectiva care da unei intreprinderi asigurarea in ceea ce priveste gradul de control asupra operatiunilor, o indruma pt a i imbunatati operatiunile si contribuie la adaugarea unui plus de valoare. Aceasta operatiune este efectuata de un profesionist contabil din cadrul intreprinderii si are ca obiectiv verificarea eficacitatii sistemelor contabile si de control intern. O.iecti#%' !isi%nii $e "%$it/ ! "erificarea ciclului de "inzari #ncasari $ misiune de audit presupune parcurgerea mai multor etape. #n acest sens, seful compartimentului de audit intern intocmeste un %lan de audit intern, respectand cerintele standardelor de audit intern. Et"*e'e !isi%nii/ I. PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT

Activitati& '. (ip)rirea *i procesarea $rdinului de serviciu +. (iparirea *i procesarea ,eclara-iei de independen-) .. %reg)tirea *i transmiterea /otific)rii privind declan*area misiunii de audit intern c)tre p)r-ile interesate 0. 1olectarea *i prelucrarea informa-iilor #dentificarea legilor *i regulamentelor aplicabile structurii auditate $b-inerea organigramei $b-inerea 2egulamentului de organizare *i func-ionare $b-inerea procedurilor scrise #dentificarea personalului responsabil $b-inerea exemplarului de 2aport de audit intern anterior 3. 4ntocmirea 1hestionarului de control intern exista contracte cu furnizorii5; exista comenzi catre furnizori5; se verifica daca achizitiile efectuate sunt conform cu comenzile facute exista contracte cu clientii5; exista comenzi de la clienti5; se verifica daca vanzarile efectuate sunt conform cu comenzile primite verificarea registrului de casa si a extrasului de cont; se verifica daca achitiile nu sunt prea mari in raport cu comenzile clintilor verificarea stocurilor; se verifica daca stocurile nu sunt prea mari, acest lucru demonstrand faptul ca nu se fac comenzi conform cererii clientilor si se blocheaza banii in stocuri verificarea respectarii termenelor scadente la facturi; verificarea existentei sau nu a unor penalitati pt nerespectarea termenelor de plati; confruntarea situatiei fiecarui client din evidenta societatii cu situatia primita de la fiecare client; 6. 4ntocmirea 7istelor centralizatoare a obiectelor auditabile 1onducerea contabilitatii obiecte auditabile& 1ontabilitatea datoriilor si crean-elor 1ontabilitatea trezoreriei 1onducerea activit)-ii financiare obiecte auditabile& Activitatea de plat)89ncasare a datoriilor, respectiv crean-elor :. Elaborarea (abelului puncte tari *i puncte slabe ;. 4ntocmirea %rogramului de audit intern <. #ntocmirea /otei *i a %rogramului preliminar al interven-iei la fa-a locului '=.$b-inerea aprob)rii /otei *i a anexelor acesteia& 1olectarea *i prelucrarea datelor, (abelul puncte tari *i puncte slabe *i %rogramul interven-iei la fa-a locului. ''. %lanificarea *i organizarea >edin-ei de deschidere '+. 2edactarea ?inutei *edin-ei de deschidere. $b-inerea numelui persoanelor de contact *i stabilirea unui loc pentru desf)*urarea activit)-ii de audit.

II. INTERVENTIA LA FATA LOCULUI $biectiv& "erificarea ciclului de "inzari #ncasari Activitati& '. Efectuarea test)rilor, detaliate %rogramul interven-iei la fa-a locului +. ,iscutarea constat)rilor cu *eful de serviciu .. Elaborarea @.#.A.%. urilor 0. 1olectarea dovezilor 3. 2evizuirea documentelor de lucru din punct de vedere al con-inutului *i al formei *i 9ntocmirea /otei centralizatoare a documentelor de lucru Analiza riscurilor& ?A(2#1EA 2#S1A2#7$2 '. Exista contracte cu furnizorii5 +. Achizitiile corespund cu comenzile5 .. Exista contracte cu clientii5 0. Exista comenzi de la clienti5 3. Achizitiile se fac tinand seama de comenzile clientilor5 6. %latile numerar sunt toate trecute in registrul de casa5 :. Stocurile sunt prea mari in raport cu ritmul de vanzare5 ;. S au respectat termenele scadente la plati5 <. Exista penalitati de intarziere5 '=. Exista neconcordante intre situatia platilor din evidentele societatii si evidentele furnizorilor5 O.iecti#e "%$it".i'e/ C nt".i'it"te" $"t &ii' & si c&e"n0e' & Risc semnificativ: #nexisten-a unor proceduri scrise8monografii privind eviden-a contabil) a datoriilor *i crean-elor %rocedurile8monografia privind eviden-a contabil) a datoriilor *i crean-elor nu este cunoscut) de personalul desemnat 9n conducerea acesteia /eactualizarea sumelor datorate sau de 9ncasat 4nregistrarea eronat) 9n alte conturi decBt cele aferente naturii acestor opera-iuni $biective auditabile& 1ontabilitatea trezoreriei 2isc semnificativ& #nexisten-a unor proceduri scrise8monografii privind activitatea de organizare *i func-ionare a casieriei #nexisten-a unor proceduri scrise8monografii privind eviden-a contabil) a opera-iunilor de cas) *i de banc) %rocedurile8monografia privind eviden-a contabil) a opera-iunilor de cas) *i de banc) nu este cunoscut) de personalul desemnat 9n conducerea acesteia /edesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea eviden-ei contabile a opera-iunilor de cas) *i de banc)

4nregistrarea eronat) 9n alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie, b)nci sau casierie 7ipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de cas) /edesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activit)-ii de casierie $biective auditabile& Activitatea de plat)89ncasare a datoriilor, respectiv crean-elor 2isc semnificativ& #nexisten-a unor proceduri scrise8monografii privind activitatea de plat)89ncasare a datoriilor respectiv crean-elor /edesemnarea persoanelor responsabile cu urm)rirea operativ) a datoriilor *i crean-elor Situa-ia analitic) a creditorilor *i debitorilor nu concord) cu cea sintetic) a acestora /etransmiterea c)tre debitori a 9n*tiin-)rilor de plat) privind sumele datorate 9n vederea evit)rii prescrierii sumelor #nexisten-a unui sistem de valorificare operativ) a situa-iilor rezultate din activitatea de plat)89ncasare a datoriilor respectiv crean-elor 2iscul reprezinta orice eveniment, actiune, situatie sau comportament cu impact nefavorabil asupra capacitatii entitatii publice de a si realize obiectivele. 1. Int c!iti %n P'"n $e "%$it inte&n !%'ti"n%"' 2t&ei "ni3 '" $in $ !eni%' *& $%ctiei te4ti'e. Răspuns: s ciet"te c !e&ci"'"

%lanul de audit intern al S.1. (im(im S.A. s a elaborat de auditorii interni, pe baza evaluarii riscului asociat diferitelor structuri, activitati, programe8proiecte sau operatiuni, precum si prin preluarea sugestiilor conducerii societatii comerciale . 1onducerea societatii este obligat sa aprobe anual proiectul planului de audit intern. Auditorul intern va mai realiza si misiuni de audit intern cu caracter exceptional, necuprinse in planul anual de audit intern. Auditorii interni au acces sau pot solicita toate datele si informatiile utile si probante (inclusiv cele in format electronic) pe care le considera relevante pentru scopul si obiectivele misiunii de audit intern. Auditul va fi realizat intr un climat de incredere. 1onducerea societatii va sustine activitatea auditorilor interni, deoarece acestia urmaresc doar imbunatatirea functionarii societatii si promovarea intereselor acesteia. 1onstatarile si recomandarile sunt aduse la cunostinta conducerii societatii pe masura obtinerii acestora, daca ele prezinta importanta. 2aspunsul conducerii la aceste comunicari pot determina reorientarea cercetarilor auditorilor. 7a incheierea auditului sunt comunicate conducerii societatii principalele concluzii, observatiile relevante si propunerile de imbunatatire a unor indicatori.

%roiectul raportului de audit intern este prezentat conducerii . 1onducerea societatii comunica eventualele observatii auditorilor. #n termen de '= zile de la primirea acestora, auditorii interni analizeaza observatiile,intreprind procedurile necesare pentru imbunatatirea probelor si prezinta conducerii forma raportului imbunatatita. ,upa aprobarea modificarilor facute, auditorii interni trimit raportul final de audit conducerii societatii. %e de alta parte conducerea va fixa modalitatile de aplicare a recomandarilor,va propune un plan de actiune insotit de un calendar de implementare a recomandarilor si va asigura urmarirea aplicarii planului de actiune. Auditorul are acces la toate datele in cadrul misiunii sale si trebuie sa respecte secretul profesional in ceea ce priveste informatiile colectate. Auditorul exercita o functie de evaluare independenta, care se concretizeaza in recomandari. Auditorul trebuie sa respecte 1odul privind conduita etica a auditorilor. Auditorul trebuie sa semnaleze imediat, pe linie ierarhica, neregulile care fac obiectul auditului. Auditorul trebuie sa comunice rezultatele muncii sale (constatarile si recomandarile) conducerii societatiii. 2aportul de audit si documentele de lucru sunt supervizate de catre responsabilul misiunii de audit sau, in lipsa acestuia, de auditorul insusi. Aceasta asigura faptul ca, atat constatarile cat si informatiile probante sunt validate.
N. ct ' Tema misi!nii "e a!"it Ve ifica ea te mene&$ sca"ente Ve ifica ea st$c! i&$ O#iective C$nta#i&itatea f! ni($ i&$ si a c&ienti&$ L!na se ana&i(ea(a )Re*ist !& sca"ente f! ni($ ) si sit!atia c&ienti&$ neincasati C$nta#i&itatea "e *esti!ne: st$c! i&e "etin!te "e s$cietate a! f$st i"entificate si inc&!se in sit!atii&e financia e1 st$c! i&e a! f$st c$ ect i"entificate in ve"e ea eva&!a ii1 va&$a ea st$c! i&$ a f$st sa! n! c$ ect "ete minata1 st$c! i&e a! f$st in e*ist ate in %e i$a"a c$ ecta1 st$c! i&e c! misca e &enta2fa a misca e1 % ec!m si st$c! i&e %e isa#i&e a! f$st i"entificate si eva&!ate &a va&$a ea neta ea&i(a#i&a1 st$c! i&e a! f$st c&asificate1 "esc ise si evi"entiate c$ ect in sit!atii&e financia e. ,c3e&t!ie&i&e efect!ate %ent ! $%e atii&e entitatii a! f$st inc&!se in sit!atii&e financia e1 4! na&e&e "e van(a i1 c!m%a a i1 casa1 #anca1 % ec!m si c3e&t!ie&i&e1 a! f$st c$ ect ins!mate si c$ ect in e*ist ate1 es%ecta ea % inci%ii&$ c$nta#i&e % ivin" !nif$ mitatea a%&ica ii &$ %e t$ata "! ata e5e citi!&!i c! ent in a%$ t c! e5e citi!& ante i$ Pe i$a"a s!%!sa a!"ita ii +'.+'.,-'.+../++. De%a tament!& a!"itat C$nta#i&itate Pe i$a"a "esfas! a ii +'.+0.-'.' /./++. +'.+', -'.'/./++ 0

/

+'.+',-'.+../++.

P $"!ctie

-

Ana&i(a venit! i&$ si c3e&t!ie&i&$

+'.+',-'.+../++.

Financia

+'.+', -+.''./++ 6

5. Int c!iti CARTA $e A%$it Inte&n si %n Re6%'"!ent 6ene&"' $e "*'ic"&e " CARTEI $e A%$it inte&n '" s ciet"te c !e&ci"'" $in $ !eni%' *& $%ctiei in$%st&i"'e. Răspuns: 1arta auditului intern urmareste& sa defineasca sfera de activitate a auditului intern; sa stabileasca pozitia structurii de audit intern 9n cadrul societatii comer; sa autorizeze accesul la documente, persoane si bunuri fizice, autorizare necesara pentru9ndeplinirea obiectivelor auditului intern. A. Rolul si obiectivele auditului intern 1. R '%' "%$it%'%i inte&n Auditul intern al calitatii este o examinare sistematica si independenta, efectuata pentru a determina daca activitatile si rezultatele lor, referitoare la calitate, corespund dispozitiilor prestabilite, daca aceste dispozitii sunt efectiv implementate si corespunzatoare pentru relizarea obiectivelor. Auditul intern este o activitate independenta si obiectiva care ofera societatii o asigurare referitoare la gradul de control asupra sistemului calitatii activitatii de productie desfasurate si a guvernarii entitatii, precum si recomandari pentru 9mbunatatirea proceselor de productie si a gestionarii patrimoniului. Auditul intern contribuie la 9mbunatatirea continua a managementului si a calitatii acestuia. Aceasta examinare se realizeaza 9n raport cu normele existente (standarde, standarde de referinta, indicatori de performanta, manualul calitatii, proceduri, instructiuni etc.), pentru a stabili 9n ce masura ele sunt respectate, 9ndeplinite. Auditul calitatii nu se rezuma, 9nsa, numai la stabilirea acestei corespondente, ci evalueaza eficacitatea aplicarii acestor norme si a rezultatelor obtinute 9ndomeniul calitatii. %e baza rezultatelor auditului calitatii se propun actiuni care sa duca la 9mbunatatirea gradului de realizare a obiectivelor propuse anterior. Auditorii identifica cauzele care au dus la aceste ne9ndepliniri si propun masurile pe care le considera cele mai potrivite pentru eliminarea lor. (. O.iecti#e'e "%$it%'%i inte&n /.'. O#iective&e a!"it!&!i inte n $biectivele generale ale auditului intern sunt& sa asigure conducerea, actionarii, 9n general, ca societatea satisface sau nu standardele minime de calitate; sa consacre metode adecvate de evaluare interna si sa demonstreze prin probe si documente relevante starea procesului de productie si cercetare din societate; sa auditeze autoevaluarea, sa coopereze cu evaluatorii externi si sa contribuie la asigurarea si cresterea calitatii;

sa faca cunoscute conducerii activitatile si procesele de productie care nu 9ndeplinesc standardele minime de calitate si sa faca propuneri pentru 9mbunatatirea lor. /./. O#iective&e misi!nii "e a!"it inte n 4n principal, unei misiuni de audit i se pot atribui trei obiective principale& verificarea conformitatii procedurilor si a operatiunilor specifice proceselor de productieside cercetare din societate cu normele legale auditul de regularitate; evaluarea rezultatelor obtinute si compararea lor cu obiectivele propuse; examinarea impactului activitatilor desfasurate asupra calitatii proceselor de productie si de cercetare dinsociectate C auditul de performanta. evaluarea sistemelor de management C auditul de sistem. 1. O&6"ni)"&e" "%$it%'%i inte&n 1onducatorul societatii ia masurile necesare pentru instituirea cadruluiorganizatoric si functional necesar desfasurarii activitatii de audit intern. Auditorii interni 9si desfasoara activitatea 9n subordinea directa a conducatorului unitatii, exercitBnd o functie distincta si independenta de activitatile unitatii; prin atributiile lor, nu trebuie sa fie implicati 9n elaborarea procedurilor de control intern si 9n desfasurarea activitatilor supuse auditului intern. Auditorii interni sunt responsabili pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de audit. Auditul intern este o activitate functionala independenta si obiectiva prin care se ofera consiliere si asigurare managementului ca sistemele de control intern exista sifunctioneaza eficace. Auditorii interni din cadrul societatiii& ! raporteaza direct managementului si sunt independenti fata de orice alt departament; ! informeaza managementul despre modul de functionare a sistemului calitatii din unitate; ! nu au putere, autoritate, functii sau 9ndatoriri executive sau manageriale, cu exceptia celor legate de gestionarea functiei de audit intern; ! nu sunt implicati 9n operatiunile8activitatile curente ale unitatii; ! nu sunt responsabili pentru elaborarea detaliata sau implementarea de noi sisteme, dar pot fi consultati 9n timpul procesului de elaborare 9n ceea ce priveste masurile de controlce trebuie 9ncorporate 9n sistemele noi sau modificate, cu mentiunea ca este interzis 9n mod expres ca acelasi auditor sa dea consultanta 9ntr un domeniu si ulterior sa l auditeze. Re&atia c! a!"it!& e5te n: Auditorii interni vor intra 9n legatura cu auditorii externi pentru& ! a 9ntretine cu acestia o relatie de lucru profesionala si de cooperare; ! a asigura valorificarea adecvata a informatiilor referitoare la sistemul auditat sirezultatele auditului intern si extern.Auditorii interni se vor concentra 9n special pentru&

! orientarea planului anual de audit intern astfel 9ncBt sa tina cont de recomandarileauditorului extern; ! primirea rapoartelor auditorului extern si informarea managementului despre recomandarile acestora; ! cunoasterea programului de audit extern si a metodologiei specifice aplicata pentrurealizarea auditului extern; ! facilitarea comunicarii, cBnd este necesar, 9ntre auditul extern si conducereauniversitatii. 5. At&i.%tii'e "%$it &i' & inte&ni Auditorii interni au urmatoarele atributii& a) definesc proceduri de audit intern a calitatii specifice unitatii; acestea sunt acceptate decatre management; b) elaboreaza proiectul planului anual de audit intern; c) efectueaza activitati de audit intern pentru a verifica daca sistemele de managementsunt transparente si sunt conforme cu criteriilor, standardelor si indicatorilor de performanta specifici asigurarii interne a calitatii; d) raporteaza periodic constatarile, concluziile si recomandarile rezultate din activitatilede audit; f) elaboreaza raportul periodic (anual) de audit intern si prezenta concluziile sipropunerile conducerii societatii. 7. St"n$"&$e'e $e "%$it inte&n %rocedurile si metodologiile folosite la auditul intern au la baza /ormele metodologice de exercitare a auditului intern, armonizate cu Standardele de %ractica %rofesionista a Auditului. B. Principiile activitatii auditului intern 1. In$e*en$ent" si .iecti#it"te Activitatea de audit intern nu trebuie sa fie supusa ingerintelor externe 9ncepBnd cu stabilirea obiectivelor auditului, realizarea efectiva a lucrarilor si pBna la comunicarea rezultatelor acesteia. %ersoanele care sunt soti, rude sau afini pBna la gradul al patrulea inclusiv, cu conducatorul unitatii, nu pot fi auditori interni 9n cadrul aceleiasi entitati. Auditorii interni nu pot fi desemnati sa efectueze misiuni de audit intern 9n unitate daca sunt soti sau afini pBna la gradul al patrulea inclusiv, cu conducatorul acesteia sau cu membrii organului deconducere colectiva. Auditorii interni nu trebuie implicati 9n vreun fel 9n 9ndeplinirea activitatilor pe care 9n mod potential le pot audita si nici 9n elaborarea si implementarea sistemelor de control intern ale unitatiii. (. C !*etent" si c nstiint" *& fesi n"'"

%regatirea si experienta auditorilor interni constituie un element esential 9n atingerea eficacitatii activitatii de audit. Structura de audit public intern trebuie sa dispuna de toata competenta si experienta necesara 9n realizarea misiunilor de audit. #ndiferent de natura lor, misiunile de audit intern vor fi 9ncredintate acelor persoane cu o pregatire si experienta corespunzatoare nivelului de complexitate al sarcinii. 4n scopul auditarii unor proceduri specifice, pot fi contractate servicii de expertiza8consultant 9n afara unitatii, iar lucrarile vor fi supervizate de auditorii interni. Structura de audit intern trebuie sa dispuna de metodologii si sisteme #( moderne, de metode de analiza statistice si instrumente de control a sistemelor informatice. Estenecesara organizarea unui sistem de pregatire profesionala continua. 1. E4e&cit"&e" %nei "cti#it"ti n &!"te Structura de audit intern va elabora norme metodologice proprii 9n conformitatecu /ormele metodologice generale referitoare la exercitarea auditului intern. 5. P& 6&"!%' $e "si6%&"&e si 8!.%n"t"ti&e " c"'it"tii Auditorii interni trebuie sa elaboreze un program de asigurare si 9mbunatatire acalitatii subtoate aspectele activitatii de audit intern. %rogramul trebuie sa asigure faptulca normele, instructiunile si codul de conduita etica sunt respectate de auditorii interni. Auditul intern necesita adoptarea unui proces permanent de supraveghere sievaluare a eficacitatii globale a programului de calitate. Acest proces trebuie sa permitaevaluari interne si externe. Evaluarea interna presupune controale permanente privind buna functionare aauditului intern si controale periodice realizate de catre auditorii 9nsisi (autoevaluare). Auditorii interni examineaza eficacitatea normelor interne de audit pentru a verifica daca procedurile de asigurare a calitatii misiunilor de audit sunt aplicate 9n mod satisfacator, garantBnd calitatea rapoartelor de audit. Evaluarea interna permite depistarea insuficientelor si imbunatatirile necesare unei derulari corespunzatoare a viitoarelor misiuni de audit si planificarea activitatilor de perfectionare profesionala. C. METODO O!"E 1. P'"n%' "n%"' $e "%$it inte&n %roiectul planului de audit intern se elaboreaza de auditorii interni, pe baza evaluarii riscului asociat diferitelor structuri, activitati, programe8proiecte sau operatiuni,precum si prin preluarea sugestiilor conducerii unitatii. 1onducerea aproba anual proiectul planului de audit intern. Auditorul intern poate realiza misiuni de audit intern cu caracter exceptional, necuprinse 9n planul anual de audit intern. (. C n$itii'e neces"&e *ent&% &e"'i)"&e" !isi%ni' & $e "%$it inte&n

(.1. Acces%' "%$it &i' & inte&ni '" inf &!"tii si $ c%!ente Auditorii interni au acces sau pot solicita toate datele si informatiile utile siprobante (inclusivcele 9n format electronic) pe care le considera relevante pentru scopul siobiectivele misiunii de audit intern. (.(.. Re"'i)"&e" !isi%nii '" f"t" ' c%'%i Auditul trebuie sa fie realizat 9ntr un climat de 9ncredere. 1onducerea unitatii trebuie sa sustina activitatea auditorilor interni, deoarece acestia urmaresc doar 9mbunatatirea functionarii unitatii si promovarea intereselor acesteia. (.1. T&"ns!ite&e" &e)%'t"te' & 1onstatarile si recomandarile sunt aduse la cunostinta conducerii unitatii pemasura obtinerii acestora, daca ele prezinta importanta. 2aspunsul conducerii unitatii la aceste comunicari pot determina reorientarea cercetarilor auditorilor. 7a 9ncheierea auditului sunt comunicate conducerii unitatii principalele concluzii,observatiile relevante si propunerile de 9mbunatatire a unor indicatori. %roiectul raportului de audit intern este prezentat conducerii unitatii. 1onducerea unitatii comunica eventualele observatii auditorilor. 4n termen de '= zile de la primirea acestora, auditorii interni analizeaza observatiile, 9ntreprind procedurile necesare pentru 9mbunatatirea probelor si prezinta conducerii forma raportului 9mbunatatita. ,upa aprobarea modificarilor facute, auditorii interni trimit raportul final de audit conducerii unitatii. (.5. U&!"&i&e" "*'ic"&ii &ec !"n$"&i' & "%$it &i' & inte&ni 1onducerea unitatii fixeaza modalitatile de aplicare a recomandarilor. 1onducerea unitatii poate sa propuna un plan de actiune 9nsotit de un calendar de implementare a recomandarilor. 1onducerea unitatii asigura urmarirea aplicarii planului de actiune. D. RE!# " DE CO$D#"TA Auditorul are acces la toate datele 9n cadrul misiunii sale si trebuie sa respectesecretul profesional 9n ceea ce priveste informatiile colectate. Auditorul exercita o functie de evaluare independenta, care se concretizeaza 9n recomandari. Auditorul trebuie sa respecte 1odul privind conduita etica a auditorilor. Auditorul trebuie sa semnaleze imediat, pe linie ierarhica, neregulile care fac obiectul auditului. Auditorul trebuie sa comunice rezultatele muncii sale (constatarile si recomandarile) conducerii unitatii. 2aportul de audit si documentele de lucru sunt supervizate de catre responsabilul misiunii de audit sau, 9n lipsa acestuia, de auditorul 9nsusi. Aceasta asigura faptul ca, atBt constatarile cBt si informatiile probante sunt validate.