Snelgrova Metoda kontrole rojenja Snelgrovu metodu prvi put opisao je Leonard E Snelgrove u svojoj knjizi 1934 "Rojenje

kontrola i prevencija" !njiga je nastala nakon desetlje"a razli#iti$ manipulacija odvajanja matice od legla unutar ko%nice u svr$u spre#avanja rojenja Snelgrove je tad predstavio svoj speci&i#an dizajn poklopca-daske na kojoj su 'ili ulazi iznad i ispod daske kojima je mogao (usmjeriti) prelazak p#ela iz jednog nastavka u drugi *jegova nova plo#a izvorno je 'ila namijenjena prevenciji rojenja +sli#no demareeovoj metodi,- gdje je p#elar procjenjivao vrijeme kada je p#elac 'io spreman na rojenje- a prije izvo.enja manipulacije razdvajanja plo#om Me.utim- u svojoj knjizi Snegler je opisao varijacije kojima 'i se kontroliralo rojenje i te$nike za pove"anje snage proizvodne zajednice /apravo ne postoji jedna jedinstvena speci&i#na "Snelgrove metoda"- ali koriste"i Snelgrovu dasku za upravljanje rojenjem p#elar mo0e poja#ati proizvodnu zajednicu i do'iti novu zajednicu 'ez gu'itaka u prinosu Metoda opisana u nastavku poku%aj je najjednostavnijeg kori%tenja Snelgrove daske kao metode kontrole rojenja 1va metoda- koja mo0e 'iti izvedena preventivno ili nakon %to su se mati#njaci ve" pojaviliuklju#uje privremeno odvajanje matice i leta#ica od legla i mladi$ p#ela u dva odvojena nastavka unutar iste ko%nice !ada je zajednica razdijeljena- osnovno plodi%te je na vr$u iznad ostali$ nastavaka u vertikali Snelgrova izvorna ideja je 'ila da- koriste"i svoju dasku- pru0i matici dovoljno prostora da nesmetano zalije0e- a pritom da zadr0i sve p#ele u punoj snazi u proizvodnom +medi%nom, dijelu ko%nice i da se u kona#nici p#ele ipak pona%aju kao jedna zajednica 2ako je ova metoda imala sli#nosti s demareeovom metodom- za razliku od potonje- koja odr0ava otvorenu strukturu u ko%nici- gdje se p#ele +osim matice, mogu slo'odno kretatiizme.u nastavaka- Snelgrove koristi dasku kojom se mo0e ostvariti i potpuna odvojenost legla od radilica- a p#ele osje"aju miris svoje matice koji prolazi kroz cijelu ko%nicu preko mre0e u sredi%tu Snelgrove daske Snelgrov je rje%enje svoje daske ve"inom oslanjao na sli#na rje%enja koja su se nalazila u upora'i od kasnog 19-og stolje"a 2novacija njegove modi&ikacija je 'ila u o'jedinjavanju tri para ulaza3 gdje je svaki par imao svoj ulaz za gornji i donji dio plo#e 4lazi su se mogli otvoriti i zatvoriti tako da usmjeravaju nove leta#ice u donji- proizvodni- dio ko%nice 5empiranjem otvaranja i zatvaranja ulaza i nji$ovom manipulacijom moglo se je iznimno koristiti i za uzgoj jedne ili vi%e novi$ matica Priprema 1va metoda za$tijeva dodatni plodi%ni nastavak s okvirima i satnom osnovom6izgra.enim sa"em i snelgrovom plo#om !oji su uvjeti za uspje$ ove metode7 • 8ripremljenost +posjedovanje dostatne koli#ine plodi%ni$ nastavaka koji su spremni za kori%tenje odma$, • 8repoznavanje znakova predstoje"eg rojenja ili izvo.enje redovnog +tjednog- odnosno svakog 9-mog dana, pregleda od travnja nadalje u potrazi za mati#njacima • 1zna#ena matica kao pomo" u tra0enju i njenoj izolaciji • 5empiranje radova + ako se 0eli jedna ili vi%e matica, Metoda 1. Dan • 8ripremiti drugi plodi%ni nastavak s okvirima i satnim osnovama i6ili izgra.enim sa"em

na snelgrovoj dasci zatvorite gornji lijevi ulaz i otvorite donji lijevi ulaz i stra0nji gornji ulaz 9.poklopac i krov 8ostavite snelgrovu dasku tako da je strana 'ez ulaza na #eonoj strani ko%nice +ista strana kao i leto ko%nice.• Skinite krov. ili 10. 4 ovoj &azi. i odstranite i$ • Slo0ite ko%nicu tako da na taj novi plodi%ni nastavak stavite mati#nu re%etku.ispod mati#ne re%etke da se podupla plodi%te • 2li odstranite snelgrovu dasku da se ostalo leglo izlegne kroz nekoliko tjedana *akon toga gornji nastavak se mo0e ukloniti.osad je zajednica 'ila umjetno izrojena odnosno podvrgnuta s tri vala iscrpljivanja leta#ica +po#etni povratak leta#ica na glavno leto ko%nice pra"en s dvije manipulacije izlazima na dasci %alju"i p#ele ispod nje. ili 5.da li ima po#etaka mati#njaka ili izgra.u dvije zajednice i on je pu%tao mirise da slo'odno prolaze.svejedno se preporu#a upotre'a novinskog papira prilikom spajanja dvije zajednice 2zlazi iz snelgrove daske tre'aju 'iti ostavljeni otvoreni kako 'i matica slo'odno mogla izletiti na oplodnju 8ove"anje 'roja zajednica .a na njegov vr$ pustite maticu iz kaveza ili klije%ta 8ret$odno do'ro provjerite da na tom okviru nema po#etaka mati#njaka ili izgra.ili ostaviti za medi%te >ko je matici 'ilo dozvoljeno da se razvije u gornjem nastavku i potom se uspje%no i oplodilaona se mo0e iskoristiti za zamjenu matice spajaju"i dvije zajednice u jednu 2ako je dio mre0e 'io izme.p#ele u starom plodi%tu nemaju jaja za odr0avanje niti larvi iz koji$ mogu izvu"i mati#njak /atvorite donji lijevi ulaz i stra0nji gornji ulaz te otvorite gornji desni ulaz i stra0nji donji ulaz Što dalje? .potom staro plodi%te i na njega $ranilicu.ili= • 8remjestite gornji nastavak.ite maticu +u$vatite je i spremite u kavez ili klije%ta za maticu da sprije#ite gu'itak ili o%te"enje matice prilikom svi$ ovi$ radnji.eni$ mati#njaka te zatvorite taj prostor s pripremljenim okvirima • 8regledajte stari plodi%ni nastavak da se na okvirima ne nalaze mati#njaci +ako i$ ima.ako ne 0elimo da se pove"a 'roj zajednica i nije se dozvolilo mati#njacima da se razviju. dan :ez otvaranja ko%nice. 4.onaj iznad snelgerve daske.poklopnu dasku6ventilaciju. <to se de%ava dalje ovisi o tome 0eli p#elar uve"anje 'roja zajednica ili ne :ez pove"anja 'roja zajednica .$ranilicu i medi%ta sve do plodi%ta i prona. • 1tvorite gornji lijevi ulaz na Sneglerovoj dasci i zatvorite sve ostale +leta#ice "e se vratiti kroz glavni ulaz na prednjem dijelu ko%nice. • Stavite pripremljeni nastavak na postoje"u podnicu i izvadite nekoliko okvira iz centra da napravite slo'odni prostor • 4 taj ostavljeni slo'odni prostor stavite okvir s nepoklopljenim leglom iz plodi%ta.na nji$ snelgrovu dasku.eni$ mati#njaka i odstranite sve osim oni$ najve"i$ i najljep%i$ koji "e 'iti upotre'ljeni za drugu zajednicu ili za &ormiranje nukleusa +ili uklonite sve mati#njake ukoliko se ne 0eli uve"avati 'roj zajednica.osnovno plodi%te.dan 8rovjerite gornji nastavak.zatim medi%ta.

plodi%nom nastavku u cilju da napravimo nukleus.za novi mati#njak iz kojeg "e se izle"i nova matica 'rojimo vrijeme od tog dana nadalje *ova matica "e se izle"i za 14 do 1? dana nakon po#etne podjele zajednice +ovisno da i su kori%tena jaja ili larve.p#elar tre'a kroz vlastito iskustvo razviti svoj na#in spre#avanja rojenja i prilagoditi ga vlastitim potre'ama Skica 1 Skica @ .prisilni mati#njaci 'i mogli rezultirati sla'im i lo%im maticama 1pisana metoda dana je samo kao smjernica *akon vlastiti$ poku%aja na jednoj ili vi%e osnovni$ metoda kontrole rojenja.gornji nastavak se mo0e premjestiti na novo mjesto kao nova zajednica >ko je ostavljeno vi%e od jednog mati#njaka u starom +prvotom ili maj#inskom.>ko je namjera da uzgojimo novu zajednicu u gornjem nastavku.mati#njak mora 'iti ili sazrio do trenutka pred poklapanje ili skoro poklopljen ali sigurno pred izlazak matice iz mati#njaka prije no %to se s njim &ormira novi nukleus Snelgrova daska je korisna za stvaranje novi$ zajednica > mo0e se koristiti i samo za spre#avanje rojenja 1dvajanje plodi%ta +maj#inske zajednice. i potom vi%e nema daljnje manipulacije s ulazima na snelgrovoj dasci !ada je matica sparena i po#ne lijegati jaja. od matice #esto dovodi do stvaranja mno%tva prisilni$ mati#njaka >ko su p#ele u prirodnom rojid'enom nagonuuzgojene matice iz takvi$ mati#njaka su uglavnom do'rog kvaliteta *o ako je postupak napravljen prerano u sezoni.ulazi na snelgrovoj dasci se tre'aju ostaviti na miru dok se ne izlegne nova matica 8retpostavljaju"i da su svi mati#njaci 'ili uklonjeni prvog dana.

Skica 3 Skica 4 .