TERAPI BERMAIN PADA ANAK “MENYUSUN PUZZLE” DI RUANG III (MELATI 1) RSUD DR.

PIRNGADI MEDAN

DISUSUN OLEH : KELOMPOK 1 & 5

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI NERS FAKULTAS KEPERAWATAN UNI ERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN !"1#

LEMBAR PENGESAHAN ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN An. Y DENGAN POST OPERASI HERNIOTOMY DI RUANG IX RSUD DR PIRNGADI MEDAN Makalah ini telah diperik a dan di et!"!i !nt!k di e#inarkan di hadapan pe erta e#inar RSUD. Dr. Pirn$adi Medan

P$%&'%&'() L*+*()*( ,*( I(-.'./-' K*. R/*()*( I0 K112,'(*.12 A(*3

%N . E&ri S!riati' S.Kep(

%Reni A #ara Ari$a' S.Kep'N ' MARS(

P$()*4*-*( ,*( +$%&'%&'() P2*3.$3 L*+*()*(

K112,'(*.12 T*3$-

%N . Kartini' S.Kep(

%A&!and) *!+i ' S.Kepe' N (

K*. S'$ D'35*. P$(,','3*( ,*( P$5*.'6*( N1( P$)*4*'

%H". ,ertha W Sitep!' SH' S.Kep' N ' MARS(

KATA PENGANTAR P!"i dan )!k!r ka#i pan"atkan kepada T!han Yan$ Maha E a' karena ata Rah#at dan Kar!nia-N)a ka#i #a ih di+eri ke e#patan !nt!k #en)ele aikan #akalah e#inar ka ! di RSUD Dr. Pirn$adi Medan )an$

+er"!d!l. /A !han Kepera0atan pada pa ien $an$$!an pen1ernaan An. Y den$an P2 t Opera i Herni2t2#) di R!an$ IX Anak RSUD Dr. Pirn$adi Medan3. Ata kepada. 4. ,apak Dr. A#ran *!+i ' Sp. 5p' %K( 6iha' elak! Direkt!r RSUD Dr. Pirn$adi K2ta Medan. 7. I+! H". Ma nell) *!+i ' SST' MARS' elak! Wadir SDM dan Pendidikan RSUD Dr. Pirn$adi K2ta Medan. 8. ,apak Dr. T A+raha#' Sp. Pd' elak! Ka. ,idan$ Pendidikan dan Pelatihan RSUD Dr. Pirn$adi K2ta Medan. 9. I+! *ini *!#2n$$a' S.Kep' N ' elak! Ka. ,idan$ Pela)anan Kepera0atan RSUD Dr. Pirn$adi K2ta Medan. :. I+! H". ,ertha W Sitep!' SH' S.Kep' N ' MARS' elak! Ka. Sek i Diklat N2n Pe$a0ai RSUD Dr. Pirn$adi K2ta Medan. ;. ,apak A&!and) *!+i ' S.Kep' N ' elak! K22rdinat2r Tena$a Ke ehatan *ain RSUD Dr. Pirn$adi K2ta Medan. <. I+! Kartini' S.Kep' N ' elak! K22rdinat2r *apan$an Pendidikan RSUD Dr. Pirn$adi K2ta Medan. =. I+! E&ri S!riati' S.Kep' N ' elak! Pe#+i#+in$ *apan$an RSUD Dr. Pirn$adi K2ta Medan. >. Sel!r!h Sta&& RSUD Dr. Pirn$adi K2ta Medan. 4?. I+! N!r A nah Sit2han$' S.Kep' N ' M.Kep' elak! D2 en Pe#+i#+in$. 44. Sel!r!h Sta&& 6ak!lta Kepera0atan USU' Medan. terlak anan)a #akalah ini' #aka ka#i #en$!1apkan teri#a ka ih

akhir kata pen!li #en$harapkan e#2$a #akalah ini dapat #e#+erikan 0a0a an +a$i el!r!h an$$2ta ti# ke ehatan dan perke#+an$an pr2&e i2nal kepera0atan dala# !pa)a penin$katan k!alita pela)anan ke ehatan. Medan' 4= Okt2+er 7?48 Ti# Pen!li .Pen!li #en)adari +ah0a pen!li an #akalah ini #a ih +an)ak kek!ran$an' dala# hal ini pen!li #en$harapkan kritik dan aran de#i ke e#p!rnaan #akalah ini.

........................: 7..........................78 .........4.....9 Mani&e ta i Klini %Tanda dan Ge"ala(..............................4 *atar ......................................................... 7......................7 Eti2l2$i............................................... 7..................................... 7.............................................................................................. 7.................7 Da ar Data Pen$ka"ian....................................................................................................................................4.......................................................................78 8....................... 7................................7 K2n ep Kepera0atan...............................................................elakan$......................................4..................................... 7............................................................................................ K2#plika i........................................................ iii DAFTAR ISI................................78 8...........................................@ BAB I P$(..............'-...8 Pri2rita Kepera0atan........ 7............ ii KATA PENGANTAR ......DAFTAR ISI HALAMAN 7UDUL............................................4< 8......8 Pat2&i i2l2$i...........4 K2n ep Medi .........................................................................................................................i HALAMAN PENGESAHAN...............................................................< Penatalak anaan...................4 De&ini i.............................4 4.................: Pe#erik aan *a+2rat2ri!#A dia$n2 ti1................................................4..................................4 De&ini i...........4..................................4 4..........9 BAB II T'(8*/*( T$12'.......................................*6/5/*(.......4....................................................8 T!"!an.....................: 7..4...............................

.................7: 9.............9 Ren1ana Kepera0atan.........9< .................7: 9......................7 Saran...............: Batatan Perke#+an$an................................... 9...4 Ke i#p!lan................................................................................./+.... 9: ..........................9: .....................8...........................................*3*..........8 Dia$n2 a Kepera0atan............................................................................................................................................................................. 7: 9......................................7.7.........................................9...... D*9...................................................9 Dia$n2 a Kepera0atan................................................................................................................................................................................................4 Pen$ka"ian...................... 9..7 Anali a Data............7< BAB I P$(/............................................ BAB III T'(8*/*( K*-/-...........................*2 P/-.......

Se#akin +erta#+ahn)a ! ia kita' ke#!n$kinan ter"adin)a hernia e#akin +e ar.erda arkan ter"adin)a' hernia di+a$i ata hernia +a0aan ata! k2n$enital dan hernia dapatan ata! ak!i ita.*2 B$5*3*() Hernia #er!pakan pr2tr! i ata! pen2n"2lan i i !at! r2n$$a #elal!i de&ek ata! +a$ian le#ah dari dindin$ r2n$$a +er an$k!tan. Terapi +edah hernia in$!inali laterali did2k!#enta ikan perta#a kali pada a+ad ke C 2leh S! r!ta dari india )an$ dikenal e+a$ai +apak . . Yan$ lainn)a dapat ter"adi di !#+ilik! %p! ar( ata! daerah per!t lainn)a. Hernia in$!inali laterali ter"adi le+ih erin$ dari hernia in$!inali #ediali den$an per+andin$an 7. Hernia in$!inali laterali adalah kelainan +edah )an$ palin$ erin$ ter"adi pada anak-anak. Hernia di+eri na#a #en!r!t letakn)a' #i aln)a dia&ra$#a' in$!inal' !#+ilikal' &e#2ral %S"a# !hida)at' 7??9(.4' dan diantara it! tern)ata pria le+ih erin$ < kali lipat terkena di+andin$kan den$an 0anita. etelah Ma ehi )an$ perta#a kali #en$$a#+arkan path2$ene i dari hernia in$!inali laterali ketika dia #e#aparkan tentan$ pr21e ! @a$inali e+a$ai al!ran ke+a0ah )an$ #er!pakan "al!r t!r!nn)a te ti dari r2n$$a perit2ne!# ke 1r2t!# %pr21e ! @a$inali perit2nei( %Can Reen' 7??<(. Hernia in$!inali di+a$i #en"adi 7' )ait! hernia in$!inali #ediali dan hernia in$!inali #en1apai laterali .BAB I PENDAHULUAN 1. Selain )an$ di e+!tkan di depan 2ran$ )an$ #e#iliki pel!an$ )an$ +e ar #en$$ala#i hernia )ait! 2ran$ E 2ran$ )an$ perah #en$ala#i 2pera i %Man "2er' 7???(. T!"!h p!l!h li#a per en dari el!r!h hernia a+d2#inal ter"adi di in$!inal %lipat paha(.edah India %We e#' 7??8(. . Hernia terdiri ata 1in1in' kant2n$' dan i i hernia. 5ika kant2n$ hernia in$!inali laterali kr2t!# %+!ah Dakar(' hernia di e+!t hernia kr2tali . Hal ini dipen$ar!hi 2leh kek!atan 2t2t-2t2t per!t )an$ !dah #!lai #ele#ah. Galen pada tah!n 4<.1 L*.

1. Y den$an P2 t Opera i Herni2t2#i F Sirk!# i i e( Maha i 0a #a#p! #elak!akn e@al!a i kepera0atan dari pa ien An. Y den$an P2 t Opera i Herni2t2#i F Sirk!# i i 1( Maha i 0a #a#p! #ene$akkan dia$n2 a pa ien An. Y den$an P2 t Opera i Herni2t2#i F Sirk!# i i .! T/8/*( K6/-/a( Maha i 0a #a#p! #elak!kan pen$ka"an pada pa ien An.!.1 T/8/*( U%/% T!"!an !#!# dari pe#+!atan #akalah ini adalah !nt!k #e#+erikan a !han kepera0atan pada pa ien An.!. Y den$an P2 t Opera i Herni2t2#i F Sirk!# i i d( Maha i 0a #a#p! #e#+!at ren1ana kepera0atan dari pa ien An. Y den$an P2 t Opera i Herni2t2#i F Sirk!# i i 1.! T/8/*( 1. Y den$an P2 t Opera i Herni2t2#i F Sirk!# i i +( Maha i 0a #a#p! #en$anali a data dari pen$ka"ian pa ien An.

!. O@er0ei$ht Men$an$kat +aran$ )an$ +erat )an$ tidak e !ai den$an !k!ran +adan Serin$ #en$edan karena adan)a $an$$!an k2n tipa i ata! $an$$!an al!ran ken1in$ Adan)a t!#2r )an$ #en$aki+atkan !#+atan ! ! .at!k )an$ kr2ni dikarenakan in&ek i' +r2n1hiti ' a th#a' e#ph) e#a' aler$i Keha#ilan A 1ite e+a$ian ! ! ke dala# an!l! in$inali di ata kant2n$ kr2t!#' di e+a+kan 2leh kele#ahan ata! ke$a$alan #en!t!p 7.etD' 7??9(. Pada hernia a+d2#en' i i per!t #en2n"2l #elal!i de&ek ata! +a$ian le#ah dari lapi an #! k!l2-ap2ne!r2tik dindin$ per!t %S"a# !hida)at R' 7??9( Hernia in$!inali intern! Alaterali adalah hernia )an$ #elal!i an!l! in$!inali in$!inali #enel! !ri kanali dan kel!ar r2n$$a a+d2#en #elal!i an!l! in$!inali eGternaA#ediali %Man "2er A dkk' 7???(. Penin$$ian tekanan intra a+d2#en )an$ +er!lan$.1 D$9$('-' Se1ara !#!# hernia #er!pakan pen2n"2lan %pr2tr! i( i i !at! r2n$$a #elal!i de&ek ata! +a$ian le#ah dari dindin$ r2n$$a +er an$k!tan. .BAB II TIN7AUAN TEORITIS !.! E.! K1(-$+ M$. 4.!.*( K5*-'9'3*-' Pen)e+a+ ter"adin)a hernia in$!inali %S"a# !hida)at R' 7??9(' )ait!. Adan)a kele#ahan "arin$an A2t2t.'!.'151)' . 8.!. Hernia in$!inali adalah pr2lap )an$ +er i&at k2n$enital. % . Ter edian)a kant2n$.

19'-'151)' S3$%* +*. Di k2ntin!ita "arin$an Pelepa an Mediat2r N)eri Ketidakn)a#ananA keter+ata an $erak Akti@ita ter$an$$! I%%1&'5'. Kla i&ika i Hernia In$!inali Hernia in$!inali %Man "2er A' 7???(' terdiri dari 7 #a1a# )ait! .19'-'151)' H$2('* I()/'(*5'Hernia Tidak dapat ke#+ali e1ara p2ntan Tindakan pe#+edahan P2 t Opera i Hernia Adan)a l!ka in i i Dapat ke#+ali e1ara p2ntan %#an!al( al!ran G*())/*( '(.# P*.9'-'3 N:$2' .*.3/5'.!. Hernia in$!inali indire1t ata! di e+!t "!$a hernia in$!inali laterali )ait! hernia )an$ ter"adi #elal!i 1in1in in$!inal dan #en$ik!ti per#atik #elal!i kanali in$!inali 7. 4.$)2'.*.a. Hernia in$!inali dire1t )an$ di e+!t "!$a hernia in$!inali #ediali )ait! hernia )an$ #en2n"2l #elal!i dindin$ in$!inal p2 teri2r di area )an$ #en$ala#i kele#ahan 2t2t #elal!i tri$2n!# he el+a1h +!kan #elal!i kanali ' +ia an)a ter"adi pada lan"!t ! ia !.

5ika hernia #en$$an$$! dan anak ata! +a)i erin$ $eli ah ' +an)ak #enan$i ' dan kadan$-kadan$ per!t ke#+!n$ ' har! dipikirkan ke#!n$kinan hernia tran$!late.!.!. Pada +a)i dan anak-anak kadan$ tidak terlihat adan)a +en"2lan pada 0akt! #enan$i #en$edan.5 P$%$2'3-**( L*&12*. 7.!.'= darah len$kap dan er!# elektr2lit dapat #en!n"!kkan el darah p!tih 4. I4?.!.???E 4=.???A##8( dan ketidak ei#+an$an elektr2lit.*-' K5'('Pada !#!#n)a kel!han pada 2ran$ de0a a +er!pa +en"2lan di lipat paha )an$ ti#+!l pada 0akt! #en$edan ' +at!k' ata! #en$an$kat +e+an +erat' dan #en$hilan$ 0akt! i tirahat +arin$ %Man "2er A' 7???(. Pada hernia in ipien t2n"2lan han)a dapat dira akan #en)ent!h !"!n$ "ari di dala# kanali in$!inali dan tidak #en2n"2l kel!ar. Hit!n$ ' +at!k' ata! per#a den$an #e#+andin$kan )an$ kiri dan )an$ kananH kadan$ didapatkan anda ar!n$ tan$an he#2k2n entra i %penin$katan he#2t2krit(' penin$katan %*e!k2 it . Dala# hal ini perl! dilak!kan palpa i tali !tera.> K1%+5'3*-' K2#plika i hernia +er$ant!n$ pada keadaan )an$ diala#i 2leh i hernia. Setelah +en"2lan terep2 i i den$an "ari tel!n"!k ata! "ari kelin$kin$ pada anak-anak ' kadan$ 1in1in hernia dapat dira+a +er!pa an!l! in$!nali )an$ #ele+ar.'*)(1-. M*('9$-. !.Pa ien di #inta #en$edan ata! +at!k ehin$$a adan)a +en"2lan ata! keadaan a i#etri dapat dilihat.. Pada in pek i diperhatikan keadaan a i#etri pada ked!a lipat paha' kr2t!#' ata! la+ia dala# p2 i i +erdiri dan +er+arin$ . I i hernia dapat tertahan dala# kant2n$ hernia pada hernia rep2ni+el ini dapat .12'/%<. Ultra 2n2$ra&i dapat di$!nakan !nt!k #e#+edakan adan)a #a a pada lipat paha ata! dindin$ a+d2#en dan "!$a #e#+edakan pen)e+a+ pe#+en$kakan te ti !. Pada +a)i dan anak-anak ' adan)a +en"2lan )an$ hilan$ ti#+!l di lipat paha +ia an)a diketah!i 2leh 2ran$ t!a %W2n$' 7??=(. Palpa i dilak!kan dala# keadaan ada +en"lan hernia ' dira+a k2n i ten in)a' dan di12+a #end2r2n$ apakah +en"2lan dapat direp2 i i .

Ti#+!ln)a !de# #en)e+a+kan "epitan pada 1in1in hernia #akin +erta#+ah ehin$$a akhirn)a peredaran darah "arin$n ter$an$$!. Pada pe#erik aan l2kal dite#!kan +en"2lan )an$ tidak dapat di#a !kan ke#+ali di ertai n)eri tekan dan' ter$ant!n$ keadaan i i hernia' dapat di"!#pai tanda perit2niti ata! a+ e l2kal. . !. Pada per#!laan ter"adi +end!n$an @ena ehin$$a ter"adi !de# 2r$an ata! tr!kt!r di dala# hernia dan tran !da i ke dala# kant2n$ hernia. Hernia tran$!lata #er!pakan keadaan $a0at dar!rat. Oleh karena it!' perl! #endapat pert2l2n$an e$era. Dapat p!la ter"adi i i hernia ter1ekik 2leh 1in1in hernia ehin$$a ter"adi tran$!lata )an$ #eni#+!lkan $e"ala 2+tr!k i ! ! )an$ ederhana.ter"adi kala! i i hernia terlal! +e ar' #i aln)a terdiri ata 2#ent!#' 2r$an ek traperit2neal %hernia $e er( Di ini tidak ti#+!l ke"ala klini ke1!ali +en"2lan.!.*5*3-*(**( Pen$2+atan k2n er@ati& ter+ata pada tindakan #elal!kan rep2 i i dan pe#akaian pen)an$$a ata! pen!n"an$ !nt!k #e#pertahankan i i hernia )an$ telah direp2 i i %S"a# !hida)at R' 7??9( . Penderita #en$el!h n)eri le+ih he+at di te#pat hernia.? P$(*. Kala! i i hernia terdiri ata ! ! ' dapat ter"adi perp2ra i )an$ akhirn)a dapat #eni#+!lkan a+ e l2kal' &i tel' ata! perit2niti "ika ter"adi h!+!n$an den$an r2$$a per!t. S!#+atan dapat ter"adi t2tal ata! par ial eperti pada hernia Ri1hter. . I i hernia #en"adi nekr2 i dan kant2n$ hernia akan +eri i tran !dat +er!pa 1airan er2 an$!in! . Ga#+aran klini hernia inkar erata )an$ #en$and!n$ ! ! di#!lai den$an $a#+aran 2+ tr!k i ! ! den$an $an$$!an ke ei#+an$an 1airan' elektr2lit' dan a a# +a a. . N)eri akan #enetap karena ran$ an$an perit2neal.ila ter"adi tran$$!la i karena $an$$!an @a k!lari a i' ter"adi keadaan t2k ik aki+at $an$ren dan $a#+aran klini #en"adi k2#plek dan an$at eri! .ila 1in1in hernia e#pit' k!ran$ ela ti ' ata! le+ih kak! eperti pada hernia &e#2rali dan hernia 2+t!rat2ria' le+ih erin$ ter"adi inkar era i retr2$rade' )ait! d!a e$#en ! ! terperan$kap di dala# kant2n$ hernia dan at! e$#en lain)a +erada dala# r2n$$a perit2ne!# 5epitan 1in1in hernia akan #en)e+a+kan $an$$!an per&! i "arin$an i i hernia.

Se+aikn)a 1ara ini tidak dian"!rkan karena #eni#+!lkan k2#plka i' antara lain #er! ak k!lit dan t2n! 2t2t dindin$ per!t di daerah )an$ tertekan edan$kan tran$!la i tetap #en$an1a#. Rep2 i i p2ntan le+ih erin$ dan e+alikn)a $an$$!an @italita i i hernia "aran$ ter"adi di+andin$kan den$an 2ran$ de0a a. Pe#akaian +antalan pen)an$$a han)a +ert!"!an #enahan hernia )an$ telah direp2 i i dan tdak pernah #en)e#+!hkan ehin$$a har! dipakai e!#!r hid!p. Kant2n$ hernia di"ahit. Tan$an kiri #e#e$an$ i i hernia #e#+ent!k 12r2n$ edan$kan tan$an kanan #end2r2n$n)a kearah 1in1in hernia den$an edikit tekanan perlahan )an$ tetap a#pai ter"adi rep2 i i. Prin ip da ar 2pera i hernia terdiri ata herni2t2#i dan herni2pla tik.ikat etin$$i #!n$kin lal! di p2t2n$. Na#!n' 1ara )an$ !dah +er!#!r le+ih dari 9??? tah!n ini #a ih a"a dipakai a#pai ekaran$. Pada anak-anak inkar era i le+ih erin$ ter"adi pada !#!r di +a0ah d!a tah!n.Rep2 i i ini tidak ilak!kan pada hernia in$!inali pada pa ien anak-anak. Dikenal +r+a$ai #et2de herni2pla tik' eperti #e#perke1il ann!l! in$!nali intern! den$an "ahitn terp!t! ' #en!t!p dan #e#perk!at &a ia tran @er a' . Pada herni2pla tik dilak!kan tindakan #e#perke1il an!l! in$!nali intern! dan #e#perk!at dndin$ +elakan$ kanali in$!inali . Herni2pla tik le+ih pentin$ dala# #en1e$ah ter"adin)a re idi& di+andin$kan den$an herni2t2#i. Rep2 i i dilak!kan tran$!late' ke1!ali e1ara +i#an!al.ila ! aha rep2 i i ini +erha il' anak di iapkan !nt!k 2pera i pada hari +erik!tn)a. 5ika rep2 i i hernia tidak +erha il' dala# 0akt! ena# "a# har! dilak!kan 2pera i e$era. Pada herni2t2#i dilak!kan pe#+e+a an kant2n$ hernia a#pai ke lehern)a' kant2n$ di+!ka dan i i hernia d+e+a kan kala! ada perlekatan' ke#!dian direp2 i i. Pada anak-anak 1ara ini dapat #eni#+!lkan atr2&i te ti karena tekanan pada tali per#a )an$ #en$and!n$ pe#+!l!h darah te ti . Rep2 i i dilak!kan den$an #enid!rkan anak den$an pe#+erian edati@e dan k2#pre e di ata hernia. . Pen$2+atan 2perati& #er!pakan at!.at!n)a pen$2+atan ra i2nal hernia in$!inali )an$ ra i2nal. Hal ni di e+a+kan 2leh 1in1in hernia )an$ le+ih ela ti pada anak-anak. Indika i 2pera i !dah ada +e$it! dia$n2 i dite$akkan .

M. #!ltiple' ta i @a 1!lar %penin$katan ri ik2 pe#+ent!kan e+a$ian ! ! ke dala# an!l! in$inali di ata kant2n$ kr2t!#' di e+a+kan 2leh kele#ahan ata! ke$a$alan #en!t!p a+d2#ini ' dan &a ia tran @er ali den$an trakt! ili2p!+ik dan li$a#ent!# in$!inale. ri0a)at #a alah "ant!n$' G5K' ede#a p!l#2nal' pen)akit @a 1!lar peri&er' ata! tr2#+! (. Sirk!la i Ge"ala . % . 4.* P$()3*8'*( P*-'$( Pen$ka"ian pa ien P2 t 2perati& %D2en$e ' 4>>>( adalah #elip!ti . K1(-$+ K$+$2*4*.tran @er ! intern! a+d2#ini dan #.a ini #er!pakan teknik herni2ra&i )an$ perta#a dip!+lika i' dilak!kan rek2n tr!k i da ar lipat paha den$an 1ara #en$apr2k i#a i #! k!l! tran @er ! indirek.tran@er ! a+d2#ini .2+lik! intern! a+d2#in! ke li$a#ent!# B22per pada #et2de M1 @a). Inte$rita e$2 Ge"ala . pera aan 1e#a ' tak!t' #arah' apati H &a1t2r-&akt2r tre #i aln)a &inan1ial' h!+!n$an' $a)a hid!p. !. Met2de .a ini' ata! #en"ahitkan &a ia tran @er a' #.1 D$9$('-' Hernia in$!inali adalah pr2lap )an$ +er i&at k2n$enital.etD' 7??9( Hernia in$!inali adalah pen2n"2lan i i per!t dari r2n$$a )an$ n2r#al #elal!i !at! de&ek pada &a ia dan #! k!l2ap2ne!r2tik dindin$ per!t' +aik e1ara 12n$enital ata! didapat' )an$ #e#+eri "alan kel!ar pada etiap alat t!+!h elain alat t!+!h elain )an$ +ia a #elal!i dindin$ ter e+!t.#en"ahtkan perte#!an #.*( !. *!+an$ it! dapat ti#+!l karena l!+an$ e#+ri2nal )an$ tidak #en!t!p ata! #ele+ar' aki+at tekanan r2n$$a per!t )an$ #enin$$i. Teknik dapat diterapkan +aik pada hernia direk #a!p!n . 7.! D*-*2 D*. Hernia terdiri dari 8 hal )ait! kant2n$' i i dan 1in1in hernia.2+lik! intern! a+d2#ini )an$ dikenal den$an na#a 12n"2int tend2n ke li$a#ent!# in$!inale P2!part #en!r!t #et2de . %Man )2er' 7???( !.

in&ek i' k2ndi i )an$ kr2ni A+at!k' #er2k2k.K$+$2*4*.# P2'12'. :. Pen)!l!han A Pe#+ela"aran Ge"ala .*. Pen$$!naan al12h2l %ri ik2 akan ker! akan $in"al' )an$ #e#pen$ar!hi k2a$!la i dan pilihan ana te ia' dan "!$a p2ten ial +a$i penarikan diri pa 1a 2pera i( !.. pen$$!anaan antik2a$!la i' kardi2t2nik dek2n$e tan' $l2k2 id' anal$e i1' ter2id' anti+i2ti1' antihiperten i' +r2n1h2dilat2r' di!reti1' ata! antik2n@!l an antidi rit#ia' antiin&la#a i' tranJ!iliDer dan "!$a 2+at )an$ di"!al +e+a ' ata! 2+at-2+atan rekrea i2nal. Meredakan ra a akit .*( Men!r!t D2en$2e %4>>>( pri2rita kepera0atan pada #a alah pne!#2t2rak adalah . . in !&i ien i pan1rea ADM' %predi p2 i i !nt!k hip2$like#iaAket2a id2 i (' #aln!tri i %ter#a !k 2+e ita ( H #e#+rane #!k2 a )an$ kerin$ %pe#+ata an pe#a !kkan A peri2de p!a a pra 2pera i(. 8. Kea#anan Ge"ala . aler$iA en iti@e terhadap 2+at' #akanan' ple ter' dan lar!tan H De&i ien i i##!ne %penin$kaan ri ik2 in&ek i ite#ik dan pen!ndaan pen)e#+!han( H M!n1!ln)a kanker A terapi kanker ter+ar! H Ri0a)at kel!ar$a tentan$ hiperter#ia #ali$nantAreak i ane te i H Ri0a)at pen)akit hepati1 %e&ek dari det2k i&ika i 2+at-2+atan dan dapat #en$!+ah k2a$!la i( H Ri0a)at tran &! e darah A reak i tran &! e. tidak dapat i tirahat' penin$katan kete$an$anApeka ran$ an$' ti#!la i i#pati . 4. Tanda . Men1e$ah k2#plika i 9. Makanan A 1airan Ge"ala . Men)ediakan kea#anan &i ik 8. 9. #!n1!ln)a pr2 e in&ek i )an$ #elelahkan H de#a#. Men$!ran$i An ieta dan tra!#a e#2 i2nal 7. Pernapa an Ge"ala .Tanda .

Dia$n2 a ini #en)ediakan keran$ka penelitian !nt!k +a$ian peren1anaan pera0atan ini. O+ er@a i reak i n2n@er+al dari ketidak n)a#anan RA #en$etah!i tin$kat n)eri pa ien Men$ka"i TTC RA N)eri dapat #e#pern$ar!hi nilai TTC A"arkan teknik n2n &ar#ak2l2$i %relak a i' di trak i dll( !nt!k #en$ata i n)eri. Inter@en i Ka"i n)eri e1ara k2#prehen i& % *2ka i' karakteri tik' d!ra i' &rek!en i' k!alita dan &akt2r pre ipita i (. RA Teknik di trak i dan relak a i dapat #en$!ran$i n)eri • K2la+2ra i pe#+erian anal$etik !nt!k #en$!ran$i n)eri. D'*)(1-* K$+$2*4*.:. Kriteria ha il . RA anal$etik #er!pakan $2l2n$an 2+at-2+atan )an$ +er&!n$ i !nt!k #en$!ran$i n)eri .Pe#ilihan pern)ataan #a alah )an$ akt!al dan p2ten ial )an$ rele@an dan pentin$ +era al dari tin"a!an data da ar pa ien e1ara i te#ati . Men)ediakan in&2r#a i #en$enai pr2 e pen)akitApr2 ed!r pe#+edahan' pr2$n2 i dan ke+!t!han pen$2+atan !.-7?GA#nt(. . n)eri +erk!ran$ Pa ien #en)atakan n)eri +erk!ran$ Ek pre i 0a"ah tenan$ K dapat i tirahat' tid!r. . 1. Me#+erikan &a ilita !nt!k pr2 e ke e#+!han .. #en$etah!i karakteri tik n)eri #e#+at! pera0at dala# #enent!kan inter@en i kepera0atan. TTC d+n %TD 47?A=? ##H$' N.*( Dia$n2 a adalah +a$ian dari pr2 e peren1anaan )an$ #er!pakan ke at!an dala# #e#+!at t!"!an dan #en$identi&ika i tindakan kepera0atan )an$ #e#+ant! pa ien !nt!k #en1apai t!"!an ter e+!t. Nyeri T!"!an • • • • RA • • • .?-4?? GA#nt' RR.. 4.

Inter@en i Ka"i ke#a#p!an #2+ilita pa ien .Pr2 e pen)e#+!han l!ka +erlan$ !n$ den$an +aik . RA Men1e$ah ter"adin)a pen!laran k!#an. Gangguan Mobilitas Fisik T!"!an • • • . Pa ien dapat +er$erak e !ai den$an tahap perke#+an$an Pa ien tidak #en$ala#i $an$$!an dala# +er$erak Pa ien dapat #elak!kan AD* eperti e+el!# akit .dan #elap2rkan ke1!ri$aan in&ek i. Men$e#+alikan inte$rita k!lit . . Gangguan Integritas Kulit T!"!an Kriteria ha il . Kriteria ha il . *ak!kan 1!1i tan$an e+el!# dan e !dah tindakan kepera0atan.2. RA Kel!ar$a #er!pakan 2ran$ terdekat pa ien' ehin$$a dapat le+ih erin$ #e#anta! keadaan pa ien. • A"arkan kel!ar$aAklien tentan$ tanda dan $e"ala in&ek i. Ka"i tanda-tanda in&ek i pada l!ka RA Unt!k #enent!kan tindakan )an$ tepat dala# #en1e$ah ter"adin)a in&ek i )an$ le+ih parah • • *ak!kan pera0atan l!ka RA Me#per+aiki ker! akan "arin$an dan #en1e$ah in&ek i K2la+2ra i !nt!k pe#+erian anti+i2tik e !ai pr2$ra#. RA Anti+i2tik #er!pakan 2+at-2+atan )an$ +er&!n$ i !nt!k #e#+!n!h k!#an pen)akit dan dapat di$!nakan e+a$ai pr2&ilak i dala# ka ! p2 t +edah. 3.*!ka tidak terdapat in&ek i ta#pak dari tidak adan)a kal2r' r!+2r' d2l2r' t!#2r' dan &!n1ti2n lae a Inter@en i • • • Ka"i k2ndi i l!ka RA Unt!k #en$etah!i tin$kat ker! akan inte$rita k!lit.

.ant! dan da#pin$i pa ien aat #elak!kan #2+ilita dan AD* RA Me#+ant! #e#en!hi ke+!t!han $erak dan AD* pa ien A"arkan dan aan"!rkan kel!ar$aAklien #elak!kan body mechanic eperti ROM akti& ata! pa i& da a#+!la i RA Body mechanic eperti ROM dan a#+!la i dapat #e#+ant! dala# #enin$katkanA#e#pertahankan kek!atan dan kelent!ran 2t2t' #e#pertahankan &!n$ i 1ardi2re pira i' dan #en1e$ah kekak!an endi !. K2#plika i di1e$ah ata! diata i 8.5 T/8/*( P$%/5*()*( 4.RA Men$etah!i tin$kat $an$$!an #2+ilita pa ien !nt!k #enent!kan inter@en i • Panta! TTC e+el!# dan etelah #elak!kan latihan dan lihat re p2n pa ien aat latihan RA Men$etah!i e"a!h #ana latihan #e#pen$ar!i ha il pen$!k!ran TTC • *atih pa ien dala# #ekak!kan AD* pa ien eperti RA Me#+ant! #en$e#+alikan ke#a#p!an AD* e+el!# akit • • . *!ka e#+!hA &!n$ i 2r$an +erke#+an$ kea rah n2r#al %D2en$e2 ' 4>>>(. N)eri tak adaAterk2ntr2l 7.

K$5/6*( U. 5l.D*.atak . Kri ten . M*-* L*%+*/ 4.*%* An. . ?= Okt2+er 7?48 . An. IRT . ?> Okt2+er 7?48 .Pela"ar' Medan .1 P$()3*8'*( 1. O+at-2+atan )an$ di$!nakan O+at-2+atan )an$ +ia a dipakai adalah 2+at pen!r!n pana ' +at!k' enter2 t2p )an$ di+eli di 0ar!n$-0ar!n$. I. #.MA N) R . Pernah dira0at di r!#ah akit Ri0a)at tep aat +er!#!r 7 tah!n 8. ?> Okt2+er 7?48 . S2pir .- . Tindakan %2pera i( An.* Na#a Te#patA Tan$$al *ahir Na#a a)ahAi+! Peker"aan A)ah Peker"aan I+! Ala#at S!k! A$a#a Pendidikan Tan$$al #a !k Tan$$al 2pera i Tan$$al pen$ka"ian N2 MR !. Medan' 4: De e#+er 7??4 .$(. .'. R'4*:*. Pen)akit Wakt! Ke1il De#a#' +at!k' pilek' diare 7.Y +el!# pernah dilak!kan tindakan 2pera i e+el!#n)a. SMP .Y .Y #en$atakan n)eri pada daerah a+d2#en kanan +a0ah aki+at l!ka in i i' dan de#a# den$an !h! t!+!h 8='<2B etelah dari recovery room.*. 9. Tn.BAB III TIN7AUAN KASUS #.

H!+!n$an den$an an$$2ta kel!ar$a An..Y #er!pakan anak kand!n$ dari ked!a 2ran$ t!an)a 7.R #en)atakan +ah0a i#!ni a i An. . Diala#i pa ien L = tah!n ini.BG 4G' p2li2 8G' DPT 8G' Hepatiti 8G dan 1a#pak 4 G. Ke1elakaan An. Aler$i An. S1-'*5 4. Pen$a !h An.Y tidak #e#iliki aler$i +aik aler$i #akanan' aler$i !h! #a!p!n 2+at2+atan. I#!ni a i N). R'4*:*. +en"2lan #!n1!l pada aat pa ien 1apek dan lelah.Y tidak pernah #en$ala#i ke1elakaan e+el!#n)a. n2r#al' . Pe#+a0aan e1ara !#!# .Y dia !h 2leh ked!a 2ran$ t!an)a 7.:. . K$5/*2)* Gen2$ra# . R'4*:*. 5.A.Y len$kap da ar )ait! . Re !#e An.Y #e#iliki h!+!n$an )an$ +aik den$an te#an-te#an e+a)an)a 8. =. <.AK n2r#al' tidak pernah +er2+at ke#anap!n e+el!#n)a. H!+!n$an den$an te#an e+a)a An.Y datan$ ke r!#ah akit karena adan)a +en"2lan pada per!t kanan +a0ah. .

.Makanan . P2la #akanA5a# Se+el!# #a !k r!#ah akit An.Y le+ih +an)ak #en$ha+i kan 0akt!n)a !nt!k tid!r karena akti@ita n)a ter+ata diata te#pat tid!r.Y #e#iliki p2la #andi )an$ terat!r )ait! 7 kali ehari ela#a di r!#ah akit An M dilap 2leh i+!n)a.??. Saat pen$ka"ian ini dilak!kan An. >.Y +ia an)a tid!r ian$ "a# 4? ata! 44 pa$i karena ek2lah ian$ "a# 49.Y adalah tan$an dan end2k. Saat pen$ka"ian ini dilak!kan An. Sela#a dir!#ah akit An. Y edan$ #en"alani p!a a karena peri taltik ! ! +el!# ada. Mandi An. Y tidak pilih-pilih #akanan dan elal! #en$ha+i kan p2r i #akanann)a.Y +aik. • Tid!r ian$ An. 8. Saat pen$ka"ian ini dilak!kan An. K$&/. • Makanan )an$ di !kai ata! tidak di !kai Tidak ada pantan$an #akanan dir!#ah ata! di RS.Y #er!pakan lin$k!n$an r!#ah )an$ ehat den$an @entila i )an$ 1!k!p. • • Alat #akan )an$ dipakai Alat #akan )an$ +ia a di$!nkaan An.Y #er!pakan anak )an$ pen!r!t' perian$' +aik' ra#ah dan tidak +an)ak !lah. *in$k!n$an r!#ah *in$k!n$an r!#ah An. P2la tid!r Tidak ada ke+ia aan kh! ! . Y edan$ #en"alani p!a a. • Selera Se+el!# #a !k r!#ah akit elera #akan An. 7.Y #e#iliki p2la #akan )an$ terat!r 8 kali ehari )ait! pa$i' 2re dan #ala#.Men!r!t N)./6*( D*-*2 4. 9. Y edan$ #en"alani p!a a.R +ah0a An. Se+el!# #a !k r!#ah akit An.

Eli#ina i Se+el!# #a !k RS An.. 48? 1#A8? k$ . Na#!n . Par!-Par! l. 5ant!n$ #. Tidak ada +en"2lan pada leher . Saat pen$ka"ian dilak!kan +a$ !rin +eri i !rin e+an)ak 7?? 11 +er0arna k!nin$ a$ak pekat. Si#etri ' tidak ada +en"2lan' ra#+!t ter e+ar #erata .Y akti& +er#ain +er a#a te#an-te#ann)a :. . P$%$2'3-**( F'-'3 a.A. 1.Y +er"eni kela#in laki-laki dan pada $enitalia terpa an$ kateter e+a)an)a' ta#pak dari interak i An. Sela#a dir!#ah akit An. . Kepala e. Peri taltik %-(' t!r$2r k!lit ela ti ' i#etri ' l!ka in i i di daerah a+d2#en kanan +a0ah.AK dapat le+ih erin$ "ika !dara din$in. PERR*A %P!pil EJ!al' R2!nd' Rea1t t2 li$ht' A112#2dati2n(' Ane#i %-(' Ikter! %-( . Den)!t "ant!n$ n2r#al %HRM =? GAN(' re$!lar . *api an #!k2 a hid!n$ +er0arna #erah' tidak ada pe#+en$kakan 'tidak ada perdarahan' hid!n$ #e#+a$i @e ti+!la den$an a#a i.i+ir a$ak kerin$ .er#ain An.M )an$ dira0at dir!an$ )an$ a#a den$ann)a. . T. 6rek!n i na&a #enin$kat %RR M 79 GAN(' re$!lar' tidak ada +!n)i !ara na&a ta#+ahan. M!l!t ".Y +el!# . Per!t n. P!n$$!n$ 2. Dada k. Hid!n$ .A. Akti@ita . Genitalia . An. .Y #e#iliki p2la eli#ina i )an$ terat!r )ait! +!an$ air +e ar e+an)ak 4G ehari +e$it! "!$a den$an . :: 1# .9.AK ekitar <-= kali perhari. Mata &. tidak ada kelainan pada p!n$$!n$ .Y den$an An. *eher $.Y #e#akai kateter. *in$kar Kepala d. Keadaan U#!# : BM +. Telin$a h. .AK tidak dapat dipa tikan +erapa kali karena An. ?. Terdapat edikit er!#en dala# telin$a . Dada i#etri ..

Herni2t2#) . Tindakan 2pera i 1. =? GAN1. Stat! Bairan d. I(' a. Akti@ita karena pada pe#a an$an kateter dan in&! e. M 47'8 HBT M 89': MBCM<:'7 MBH M 7.*( S**. Be&triaG2ne 4 $A47 "a# Ket2r2la1 8? #$A = "a# .B M 9':> ##8 HG. 4: Septe#+er 7?48 W. Ek tre#ita • Ek tre#ita ata .8??? . P2 t 2pera i Herni2t2#) aAI Hernia In$!inali .B M <88? ##8 R. 8='< B @. . K$*.p.Y #e#iliki akti@ita )an$ ter+ata . MBHB M 8:'< P*T M 8. . Ha il *A. 44?A<? . Stat! n!tri i e. 79 GAN . $. O+at-O+atan &.An. Ha il *a+ pada tan$$al . Tan$an e+elah kanan terpa an$ in&! e %"al!r intra@ena(' • • • • • n)eri tekan %-(' ke#erahan %-(' pe#+en$kakan %-( Ek tre#ita +a0ah . Dia$n2 i Medi +. Tanda Cital RR HR TD Te#p .**( K$-$6*. Tidak ada +eka l!ka' i#etri J. P!a a a#pai peri taltik ! ! ada . Rin$er *aktat 7? tt AI %4:?? 11A79 "a#( .

DS .Wa"ah ta#pak #erin$i . K!lit tera+a han$at S!h! t!+!h 8='<2B O #a ih p!a a karena peri taltik ! ! +el!# ada H'+$2.Y Pana DO .$2%'* P2 t Opera i Hernia Hiperter#ia N:$2' Pelepa an #ediat2r n)eri DATA ETIOLOGI P2 t Opera i Hernia MASALAH N)eri .* NO 1.An.Skala n)eri > DO .! A(*5'-* D*.#. n)eri .RRM 79 GAi .T M 8='<2B !.Ira#a M re$!ler . DS .Y #en$el!h Adan)a l!ka in i i Di k2ntin!ita "arin$an .I+! 2 #en$el!hkan +adan An. .Tid!r tidak +erk!alita .1. .TD M 44?A<? .HRM =? GAi Ira#a M re$!ler .

$)2'.*.Kel!han e1ara @er+al 2 tidak #a#p! #elak!kan pera0atan diri DO . DS .*( 4.K$+$2*4*.1. DO . Gan$$!an Inte$rita K!lit +erh!+!n$an den$an l!ka p2 t 2pera i herni2t2#) ditandai den$an l!ka in i i di daerah a+d2#en kanan +a0ah 9.tidak #a#p! #elak!kan per 2nal h)$iene e1ara #andiri "arin$an aki+at 2pera i herni2t2#) ditandai den$an pa ien #en$el!hkan n)eri di +a$ian peni dan . l!ka in i i di +a$ian a+d2#en kanan +a0ah P2 t Opera i Hernia Adan)a l!ka in i i Di k2ntin!ita "arin$an G*().# D'*)(1-'.tidak #a#p! #elak!kan per 2nal h)$iene e1ara #andiri Tidak #a#p! +erpakaian P2 t Opera i Hernia Pe#a an$an Kateter De&i it Pera0atan diri I#2+ili a i De&i it Pera0atan diri #. I(. N)eri +erh!+!n$an den$an di k2ntin!ita kr2t!# erta 0a"ah ta#pak #erin$i 7.K/5'. . Hiperter#ia +erh!+!n$an den$an kek!ran$an 1airan aki+at p!a di tandai den$an !h! t!+!h 8='<2B dan k!lit tera+a han$at 8. . DS . De&i it pera0atan diri +erh!+!n$an den$an i#2+ili a i p2 t 2pera i dan pe#a an$an kateter ditandai den$an . Gan$$!an Inte$rita K!lit ..#.

Y #en)atakan n)eri +erk!ran$ etelah dilak!kan a !han kepera0atan Kriteria ha il .#.$2B$(-' . 44?A<? ##H$ HR .. An.1.Skala n)eri > .7? R*-'1(*5 Skala n)eri #en!n"!kkan ke+!t!han akan penatalak anaan n)eri 4:. 77 GAi T .TTC TD . <= GAi RR . EB*5/*-' S.$2'* H*-'5 An.#en$a"arkan teknik relak a i dan di trak i !nt!k #en$ata i n)eri.Y #en)atakan n)eri +erk!ran$ .*( Na#a Klien U#!r N1.Int. 47 Tah!n T/8/*(<K2'. . dilan"!tkan 5eni Kela#in .Tekhnik na&a dala# dan di trak i dapat #en!r!nan 4:. .Skala n)eri 7 -Men!n"!kkan n)eri hilan$ ata! terk2ntr2l .82B .4? 4*3.DA K$+ 4.?? I%+5$%$(. Y .*2ka i n)eri pada +a$ian a+d2#en +a0ah kanan n)eri tera a pedih dan erin$ #!n1!l .A"arkan teknik n2n &ar#ak2l2$i .*-' . #A+ terata i P. 8<.An.Y #en)atakan n)eri tidak +erk!ran$ O.?: 4:. R$(=*(* K$+$2*4*./ 4:.N)eri dapat #e#pen$ar!hi nilai TTC . *aki-laki .Ka"i n)eri e1ara k2#prehen i& % *2ka i' karakteri tik' d!ra i' &rek!en i' k!alita dan &akt2r pre ipita i (.Ka"i TTC I(. . An. kala n)eri < A.

.Panta! !h! .S!h! t!+!h )an$ 4:.K!lit tidak tera a han$at .42B A.Anal$e ik #er!pakan 2+at )an$ dapat #en!r!nkan inten ita n)eri .:2B . !h! t!+!h 8<.S!h! t!+!h pa ien 8.Panta! tat! hidra i %t!r$2r k!lit' kele#+a+an #e#+ran #!k2 a( .dihentikan dll( !nt!k #en$ata i pe#+erian anal$etik !nt!k #en$!ran$i 7.. . Int. T!"!an. O.:: dapat 4:.:2B . .Men1e$ah ter"adin)a .:? .K2la+2ra i di trak i kala n)eri .Tidak #en)eli#!ti pa ienA#e#+erikan +a"! han$at .8? tin$$i #en)e+a+kan penin$katan kehilan$an 1airan t!+!h "!#lah dapat 4:. .T!r$2r k!lit n2r#al' #e#+rane #!k2 a tidak kerin$ .#enin$katkan tete an in&! e #en"adi 8? tt Ai S.%relak a i' n)eri.8<.9? dan 4:.#e#+erikan k2#pre han$at .8: .Panta! tekanan darah' nadi dan na&a n)eri.Hiperter#ia #en)e+a+kan darah' na&a nadi penin$katan tekanan 4:. #a alah terata i P.Tidak ada tanda hiperter#ia #ali$na % eperti takipnea' arit#ia' per!+ahan tekanan darah' +er1ak pada k!lit' diaph2re i ( .S!h! t!+!h pa ien dala# +ata n2r#al Kriteria ha il .

Seli#!t ata! pakaian pa ienA#e#+erikan +a"! han$at .5an$an #en)eli#!ti .Panta! tanda hiperter#ia #ali$na % eperti takipnea' arit#ia' per!+ahan tekanan darah' +er1ak pada k!lit' diaph2re i ( .erikan k2#pre han$at l2n"akan !h! t!+!h )an$ dra tik .hiperte#ia #ali$na kadan$ ter"adi pada pa ien p2 t 2pera i ter!ta#a anak-anak aki+at ana te i ..#ini#al 7 "a# ekali .Tin$katkan tete an in&! e k2la+2ra i den$an d2kter te+al #en$ha#+at pen$el!aran pana .K2#pre #e#+ant! #en!r!nkan pana han$at e&ek 2+at .Bairan )an$ #a !k #ealal!i +er&!n$ i in&! e !nt!k dapat .

tanda inte$rita k!lit 1!1i .#en$$antikan 1airan t!+!h )an$ hilan$ .tindakan pen)e#+!han l!ka +aik . .tidak ada tandakel!ar$aAklien tanda in&ek i dan $e"ala A . inter@en i #en$etah!i 4.Men1e$ah ter"adin)a pen!laran k!#an.*ak!kan e !dah . ..dan ke1!ri$aan in&ek i. in&ek i pada l!ka tindakan )an$ tepat .?? ker! akan 4. ...?: .Ka"i tan$an e+el!# dan tindakan tanda-tanda .Men$ka"i tanda-tanda in&ek i .pr2 e kepera0atan.Antipiretik #er!pakan 2+atan +er&!n$ i #en!r!nkan 8 T!"!an..4: 4.Ka"i k2ndi i l!ka t!+!h . .K2la+2ra i pe#+erian 2+at antipiretik .#en$ka"i l!ka dan 4.Melak!kan 1!1i tan$an e+el!# O.7? e !dah S. l!ka tidak in&ek i terdapat .Men$a"arkan tentan$ in&ek i.Unt!k tin$kat 2+at)an$ !nt!k !h! .Unt!k dala# ter"adin)a #enent!kan #en1e$ah in&ek i kepera0atan.Pr2 e pen)e#+!han l!ka +erlan$ !n$ den$an +aik .#A+ terata i dilan"!tkan #elap2rkan P.Pa ien tidak #en!"!kkan tanda E tanda in&ek i Kriteria ha il .

K2la+2ra i pe#+erian anti+i2tik pr2$ra#.ta#pak dari tidak adan)a r!+2r' t!#2r' &!n1ti2n lae a .Me#per+aiki ker! akan dan in&ek i !nt!k . .Anti+i2tik #er!pakan 2+atan +er&!n$ i #e#+!n!h di$!nakan pr2&ilak i 2+at)an$ !nt!k k!#an e+a$ai dala# "arin$an #en1e$ah pen)akit dan dapat ka ! p2 t +edah.A"arkan kel!ar$aAklien tentan$ tanda dan $e"ala in&ek i.Kel!ar$a #er!pakan 2ran$ pa ien' dapat le+ih terdekat ehin$$a erin$ .dan . e !ai kal2r' d2l2r' dan l!ka )an$ le+ih parah .*ak!kan pera0atan .

Sediakan klien per 2nal #akan' diri .. . .Me#+ant! #e#en!hi ke+!t!han pa ien 4<.7? 4<.Me#2nit2rin$ ke+!t!han klien +er ih !nt!k per 2nal h)$iene' #akan' A . diri pa ien O .#elap2rkan ke1!ri$aan in&ek i.?: .Ka"i pa ien #e#anta! pa ien.adan pa ien .Men$ka"i ke#a#p!an pera0atan S . keadaan ke#a#p!an . . T!"!an .Me#+ant! #e#en!hi ke+!t!han pa ien dapat pa ien dala# #elak!kan pera0atan diri a#pai klien dapat #elak!kann)a endiri .Men$a"arkan kel!ar$a !nt!k #e#+ant! dan #e#2ti@a i klien dapat +ant!an a#pai #elak!kann)a P .Kel!ar$a #e#+ant! #e#+ant! . . 9.Men$etah!i tin$kat 4<.A"arkan !nt!k kel!ar$a .?? diri ke#a#p!an !nt!k inter@en i . Dilan"!tkan pera0atan +erhia ' +erpakaian' +ant!an . Ke+!t!han pera0atan terpen!hi Kriteria ha il . #A+ terata i +erhia ' +erpakaian' t2ilettin$.Men)ediakan klien endiri .M2nit2rin$ ke+!t!han !nt!k h)$iene' t2ilettin$.adan tidak +a! Ma#p! #elak!kan AD* .4? pa ien #enet!kan 4<. Int.

dan klien #e#2ti@a i dala# dala# ke+!t!han #e#en!hi #elak!kan pera0atan diri pera0atan dirin)a .

Int.tidak ada tanda- .?? 44. 44?A<? ##H$ HR .Tidak #en)eli#!ti pa ienA#e#+erikan +a"! han$at . 8<.Skala n)eri < .7? .pr2 e pen)e#+!han l!ka +aik . O. DA K$+ 1 P/3/5 I%+5$%$(. dilan"!tkan (WIB) 4?.?? .Y #en)atakan n)eri tidak +erk!ran$ O.*())*5 K*%'1"<1"< !"1# 4?.*.4: 44.8? 4?.*2ka i n)eri pada +a$ian a+d2#en +a0ah kanan n)eri tera a pedih dan erin$ #!n1!l .9? 4?.Men$ka"i l!ka .e+el!# O.:: 44. .Int.*( P$23$%&*()*( P*-'$( Na#a Pa ien Na#a I+! N2 re$ NO H*2'< . !h! t!+!h 8<.4? .#e#+erikan k2#pre han$at . kala n)eri < A.TTC TD . N) R .#en$a"arkan teknik relak a i dan di trak i !nt!k #en$ata i n)eri.T!r$2r k!lit n2r#al' #e#+rane #!k2 a tidak kerin$ .1. An.Melak!kan 1!1i tan$an dan e !dah tindakan kepera0atan.dihentikan S.*-' EB*5/*-' S. GAi RR . 7? GAi T .:? 4?.42B A.Tidak ada tanda hiperter#ia #ali$na % eperti takipnea' arit#ia' per!+ahan tekanan darah' +er1ak pada k!lit' diaph2re i ( 4?.7? 4?.#enin$katkan tete an in&! e #en"adi 8? tt Ai .Men$a"arkan kel!ar$aAklien tentan$ . .?: 4?.?: 44. . #A+ terata i P.42B 4?.8: . An.Y .5 C*. <. #a alah terata i P.#.Men$ka"i tanda-tanda in&ek i S.

dilan"!tkan 49. <= GAi RR .TTC TD . . Be&triaG2ne 4 $rA 47 "a# .#en$an"!rkan kel!ar$a !nt!k 1!1i O.9? .dan tanda in&ek i A . .?? 4<. !nt!k per 2nal h)$iene' #akan' A .tanda dan $e"ala in&ek i.?? 49.dan . .In". Int. 4= GAi T .4? dan $e"ala in&ek i.8? . .Men$a"arkan kel!ar$aAklien tentan$ dilan"!tkan #elap2rkan ke1!ri$aan in&ek i.:: 4:.Men$ka"i *!ka S.adan klien pa ien +er ih P .N2@al$in 8?? #$A= "a# . 8<2B 49. dapat #elak!kann)a endiri . diri pa ien . inter@en i 4:.8? 49.Men$ka"i tanda-tanda in&ek i tanda 4<.#A+ terata i P.In". pen)e#+!han tan$an e+el!# dan etelah k2ntak l!ka +aik den$an klien.?: .. .#A+ terata i P. 48.4? 4:.Int.Y #en)atakan n)eri tidak +erk!ran$ O. An. 44?A<? ##H$ HR .#en$"arkan teknik relak a i dan di trak i !nt!k #en$ata i n)eri.9: 49. #A+ terata i P. inter@en i dilan"!tkan #elap2rkan ke1!ri$aan in&ek i.7? 4:. #A+ terata i +erhia ' +erpakaian' t2ilettin$.?? 4:.?: 4<.:? .Me#2nit2rin$ ke+!t!han O .Men)ediakan +ant!an a#pai klien Dilan"!tkan .*2ka i n)eri pada +a$ian a+d2#en +a0ah kanan n)eri tera a pedih dan erin$ #!n1!l S.Melak!kan 1!1i tan$an dan e !dah tindakan kepera0atan.tidak ada tandae+el!# tanda in&ek i A . kala n)eri : A.Men$ka"i ke#a#p!an pera0atan S .- .Skala n)eri : .

l!ka +aik e+el!# . .7? . 79 GAi 74. 8.=2B .tidak ada tandatanda in&ek i A .?: . diri pa ien . ?:.Men$ka"i ke#a#p!an pera0atan S .Skala n)eri : .#en$an"!rkan kel!ar$a !nt!k 1!1i O.9? .Men$ka"i tanda-tanda in&ek i tanda ?7.8: dan $e"ala .#A+ terata i 74.TTC TD . .Men$a"arkan kel!ar$a !nt!k #e#+ant! dan #e#2ti@a i klien 74.7: 74.4<. Be&triaG2ne 4 $rA 47 "a# . . Int.:: 77.. .In".dan dilan"!tkan #elap2rkan ke1!ri$aan in&ek i.. dilan"!tkan . !nt!k Dilan"!tkan !nt!k per 2nal h)$iene' #akan' A .8? ?:. 47?A=? ##H$ HR .Y #en)atakan n)eri tidak +erk!ran$ O.9: T .:? 74.Melak!kan 1!1i tan$an dan e !dah tindakan kepera0atan.- .*2ka i n)eri pada +a$ian a+d2#en +a0ah kanan n)eri tera a pedih dan erin$ #!n1!l 74.N2@al$in 8?? #$A= "a# .?? dala# #elak!kan pera0atan diri .Me#2nit2rin$ ke+!t!han O .?? ?:.in". kala n)eri : A.8? 74.adan klien pa ien +er ih P . An.N2@al$in 8?? #$A= "a# S. =9 GAi RR . #A+ terata i +erhia ' +erpakaian' t2ilettin$.in". tan$an e+el!# dan etelah k2ntak pen)e#+!han den$an klien.#en$ka"i l!ka S.?? .?? ?:.4? 74.Men$a"arkan kel!ar$a #e#+ant! dan #e#2ti@a i klien .Men$a"arkan kel!ar$aAklien tentan$ P.Int.#en$"arkan teknik relak a i dan di trak i !nt!k #en$ata i n)eri. #A+ terata i P. inter@en i in&ek i.

?? dala# #elak!kan pera0atan diri .?? 4<. .adan klien pa ien +er ih P .#A+ terata i 4:. .Men$a"arkan kel!ar$a #e#+ant! dan #e#2ti@a i klien dala# #elak!kan pera0atan diri .8? 4:. 44?A<? ##H$ HR . inter@en i in&ek i. kala n)eri 9 A.9? 4:. !nt!k Dilan"!tkan !nt!k per 2nal h)$iene' #akan' A .?: 4:. tan$an e+el!# dan etelah k2ntak pen)e#+!han den$an klien.dan dilan"!tkan #elap2rkan ke1!ri$aan in&ek i. #A+ terata i +erhia ' +erpakaian' t2ilettin$.8: .?: dan $e"ala .Ket2r2la1 8? #$A= "a# . !"<"D<! "1# 4:. . l!ka +aik e+el!# .7: 4:.4? . 8='<2B 4:.tidak ada tandatanda in&ek i A . Int.Skala n)eri 9 .Men$ka"i tanda-tanda in&ek i tanda 4<.Men$a"arkan kel!ar$aAklien tentan$ P. =? GAi RR . .7? 4:.#en$"arkan teknik relak a i dan di trak i !nt!k #en$ata i n)eri.Y #en)atakan n)eri tidak +erk!ran$ O.Men$ka"i ke#a#p!an pera0atan S .9: 4:.4? . 4<.Me#2nit2rin$ ke+!t!han O .Int.Men$ka"i l!ka S.- .:? . An. dilan"!tkan 4:.#en$an"!rkan kel!ar$a !nt!k 1!1i O.7/%*. #A+ terata i P.Melak!kan 1!1i tan$an dan e !dah tindakan kepera0atan. 79 GAi T .. diri pa ien .TTC TD .*2ka i n)eri pada +a$ian a+d2#en +a0ah kanan n)eri tera a pedih dan erin$ #!n1!l S.

8? 74.8? 74.N2@al$in 8?? #$A= "a# .dan P. . . An.7? 74. 79 GAi T .9: 74.#en$"arkan teknik relak a i dan di trak i !nt!k #en$ata i n)eri.#en$an"!rkan kel!ar$a !nt!k 1!1i O. PENUTUP 4. inter@en i dihentikan #elap2rkan ke1!ri$aan in&ek i.Men$a"arkan kel!ar$aAklien tentan$ A . #en)at! den$an e+el!# +aik -tidak ada tandatanda in&ek i 74. . 8<2B 74.:? .Y #en)atakan n)eri tidak +erk!ran$ O.8: .?? . =9 GAi RR . 44:A<? ##H$ HR . #.Int.?: 74.TTC TD . terata i in&ek i.Men$ka"i tanda-tanda in&ek i tanda dan $e"ala . dihentikan 74. BAB .74.Men$ka"i l!ka S. kala n)eri 7 A.*2ka i n)eri pada +a$ian a+d2#en +a0ah kanan dan peni n)eri tera a pedih dan erin$ #!n1!l S.k!lit )an$ tan$an e+el!# dan etelah k2ntak l!ka ta#pak den$an klien.#.4? .- .Skala n)eri 7 .9? 74.Melak!kan 1!1i tan$an dan e !dah tindakan kepera0atan.4 Ke i#p!lan . terata i P.

Hernia in$!inali adalah pr2lap )an$ +er i&at k2n$enital. Dala# #e#+!at ren1ana kepera0atan pen!li #en$ik!ti k2n ep te2ri )ait! peren1anaan di+!at e !ai den$an ke#a#p!an pa ien akan tetapi ren1ana tidak dilak!kan e1ara e#p!rna karena di e !aikan den$an it!a i' arana' dan pra arana )an$ ada. %4>>>(.E dkk.Y den$an P2 t Herni2t2#) dan Sirk!# i i. EGB. Rencana "suhan #epera$atan (%d&'(. e+a$ian ! ! ke dala# an!l! in$inali di ata kant2n$ kr2t!#' di e+a+kan 2leh kele#ahan ata! ke$a$alan #en!t!p Ti# pen!li #en$an$kat ka ! Hernia in$!inali pada An. %7??9(. EGB D2en$2e M. DAFTAR PUSTAKA .etD' *. pener emah!' 5akarta . Mosby’s Pediatric Nursin Reference. Be1il). Ti# pen!li #ene#!kan tih$a dia$n2 a kepera0atan dala# ka ! ter e+!t' )ait! n)eri' hiperter#ia dan ri ik2 in&ek i. 5akarta . (Jan Tambayong.

EGB W2n$' *. %7??=(.!. 5akarta. %7???( #apita (e)e*ta #edo*teran. %7??9(. %d. 7??=.Man "2er A' S!pr2haita' Wardhini WI' Seti20!lan W. 5akarta . +++ i)id . Bu*u a ar #epera$atan Pediatri* (-o)&.. 5akarta . Media Ae 1!pali S"a# !hida)at R' Wi# de 52n$.D. EGB. Bu*u " ar +)mu Bedah' edi i 7.

Related Interests