INSTRUCŢIA 315

NORME ŞI TOLERANŢE MAI IMPORTANTE PENTRU LINII, RAMIFICAŢII ŞI PODURI, PENTRU
LINIA CU ECARTAMENT URSS DIN REŢEAUA CAILOR FERATE ROMÂNE.
INTRODUCERE
Pentru întreţinerea liniilor cu ecartament normal, personalul de linie are la dispoziţii. Instrucţia „Norme şi
toleranţe mai importante pentru linii, ramificaţii şi poduri"
In cuprinsul reţelei CFR sunt câteva porţiuni de linie cu ecartament URSS pentru care nu s-au dat până in
prezent prescripţii in legătură cu întreţinerea lor.
Instrucţia de faţă, completează această 1ipsă, stabilind Norme şi toleranţe mai importante pentru linii,
ramificaţii şi poduri pentru linia cu ecartament URSS din reţeaua Căilor Ferate Române.
Aceste norme şi toleranţe sunt obligatorii pentru toate liniile simple si încălecate, curente şi de garaj cu
ecartament URSS din cuprinsul reţelei CFR.

Norme şi Tolerante mai importante la Linii, Ramificaţii şi Poduri pentru linia cu ecartament
URSS din reţeaua CFR.
CAPITOLUL I

Norme şi tolerante admisibile la linii.
ART. 1. Faţă de ecartamentul larg de 1.524 mm ia aliniament nu se admit diferenţe mai mari decât 6 mm în
plus si 2 mm în minus.
ART. 2. In. curbe se admit aceleaşi toleranţe faţă de ecartamentul supralărgit, prescris pentru raza respectivă
şi care se găsesc in tabloul de mai jos :
Raza curbei in metri.

Mai mica
de 350 m.
Intre 350 si
450 m.
Intre 451 si
650 m.
Peste 650 m.

TABLOU cu supralărgirile liniei în curbe
Supralărgirea in Ecartamentul
Tolerante admise
mm
caii in mm.
in mm.

16

1540

11

1535

6

1530

0

1524

Pentru toate razele
se
admit + 6 mm şi 2 mm

Distanta pe care se va pierde
supralărgirea.

Pe distanţa de racordare parabolică a
curbei şi in lipsa racordării parabolice,
pe o distanta egală cu ea din aliniamente ce preced şi urmează curbele. In
cazul excepţional când nu se poate
aplica aceasta dispoziţie, supralărgirea
se va pierde pe o lungime de tranziţie
cuprinsă intre 1000 de ori şi 600 ori
supralărgirea.

ART. 3. In aliniament joantele vor fi la echer : deviaţia maximă nu va depăşi 5 cm. In curbă, deviaţia joantelor
va fi cel mult jumătatea diferenţei dintre şinele lungi şi şinele scurte ale tipului de şină din cale.
ART. 4 Denivelarea in aliniament şi in curbă, in acelaşi profil transversal adică a unui fir faţă de celălalt nu va
întrece 5 mm.
Dacă după o denivelare pe un fir urmează o alta pe celălalt fir la o distanţă mai mică decât 12 mm
aceste denivelări formează o denivelare încrucişată. La denivelările încrucişate, suma celor doua
denivelări nu va intre 5 mm.
ART. 5. Denivelarea in profil longitudinal, pe unul sau pe ambele fire să nu întreacă 10 mm, cu condiţia ca ea
să se întindă in mod uniform pe o distanţă egală cu cel puţin de 1200 ori valoarea denivelării.
ART. 6. In curbe nu se admit abateri mai mari de la supraînălţarea prescrisă, decât cu 5 mm, cu condiţia insă
ca aceste abateri să se întindă uniform pe cel puţin de 1.200 ori abaterea respectivă.
Exemplu: Abaterea de 5 mm trebuie sa se întindă uniform pe cel puţin 6 m= 5 x 1.200 mm = 6000mm
.
In nici un caz insă firul exterior nu poate fi căzut sub nivelul firului interior al căii.
1

ART. 7. Supraînălţările, in curbele liniilor cu ecartament larg. vor cele prescrise pentru liniile normale până la
valoarea de 50 mm. Pentru valori mai mari, supraînălţările vor fi cele prescrise pentru liniile
normale, sporite cu 5 mm.
Pe liniile încălecate, supraînălţările vor fi astfel încât pe linia normală a liniei încălecate, să se
realizeze supraînălţările prescrise pentru linia normală.
ART. 8. In aliniament nu se admite deplasarea căii in sens transversal (coturi) şi mai ales nu se permit
deplasări transversale succesive, in sensuri diferite (şerpuirea căii).
ART. 9. In curbe cu repere fixe, nu se admit deplasări transversale ale căii in dreptul reperelor, mai mari ca 5
mm.
ART.10. La măsurarea săgeţilor in curbe, se admit următoarele toleranţe la coarda de 20 m. Pentru raze până
la 650 m inclusiv :
a) Dacă masurile sunt succesive, diferenţa săgeţilor să nu intreaca 8 mm.
b) Dacă măsurile sunt nesuccesive, diferenţa săgeţilor maxime şi minime găsite, să nu întreacă 16 mm.
Pentru raze cuprinse intre 651 m şi 1000 m inclusiv:
a) Dacă măsurile sunt succesive, diferenţa săgeţilor să nu întreacă 6 mm.
b) Dacă măsurile sunt nesuccesive, diferenţa săgeţilor maxime şi minime să nu întreacă: 12 mm.
Pentru raze de 1001 m şi mai mari:
a) Dacă măsurile sunt succesive, diferenţa săgeţilor să nu întreacă 6 mm,
b) Dacă măsurile sunt nesuccesive, diferenţa săgeţilor maximi şi minime să nu întreacă 8 mm.
ART. 11. Uzura ciupercii sinii pe faţa de rulare (în plan vertical) să nu întreacă 10 mm pentru sini de tip 30 ;
34,5 şi 40 ; apoi 12 mm pentru şina de tip 42,8; 14 mm pentru şina de tip 45 şi pentru şina de tip
49. Uzura se referă la calea cu poză consolidată şi pentru sarcinile maxime admise pentru poza
respectivă.
Pentru alte tipuri de şina poze sau diagrame se va consulta F Of 316 şi 668.
ART. 12. Turtirea ( uzura verticala) capetelor sinilor la joante să nu treacă de 1 mm.
Materialul scurs intre joante va fi tăiat cu dalta spre a nu împiedeca şinele in mişcarea lor de dilataţie
longitudinală.
ART. 13. Distanţa intre faţa tirfonului sau a cramponului şi talpa sinii, pe care o prinde, să nu întreacă 1 mm
pentru liniile curente sau 2 mm pentru garaje.
ART. 14. Nu se admite nici o toleranţă la strângerea butoanelor căii, toate buloanele să fie strânse.
ART. 15. Pe linia curentă, grosimea traversei sub talpa, sinii, in urma sabotării sau a strivirii lemnului, să nu
fie mai mică de 10 cm pentru linia curentă şi 9 cm pentru linia de garaj.
ART. 16. Traverse necorespunzătoare nu trebuie permise mai mult de 7 % şi in nici un caz nu se admit 2
traverse putrede alăturate.
ART. 17. Nu se admite deplasarea laterală a traverselor din linie curentă decât cu 10 cm faţă de poză.
ART. 18. Nu se admit joante în dreptul pasajelor de nivel. Cele existente se vor înlocui treptat.
ART. 19. Capelele contraşinelor la pasajele de nivel se vor îndoi către interiorul căii.
ART. 20. La trecerile de nivel în aliniament, lărgirea jgheabului intre şină şi contraşină va fi de 67 mm.
La trecerile de nivel în curbă, lărgirea jgheabului intre şină şi contraşină va fi de 67 mm plus supralărgirea
curbei
La aceste lărgiri se admite o tolerantă de +5 şi -3 mm.
ART. 21. La trecerile de nivel, adâncimea jgheabului dintre şină şi contraşină (intre nivelul sinii şi pana
respectiva) nu poate fi mai mică de 38 mm.
ART. 22. Şanţurile laterale ale căii vor ti curăţite de nămol şi menţinute !a dimensiunile tip.
CAPITOLUL II
Norme şi toleranţe admisibile pentru ramificaţii
ART. 23. Aşezarea pieselor ce compun o ramificaţie trebuie să corespunda planului de poza tip, respectiv.
ART. 24. Ecartamentul caii la vârful acelor nu poate varia faţă de ecartamentul prescris in planul ce poza al
ramificaţiilor, decât cu +2 mm şi - 2 mm.
La montarea încuietorilor, lărgimea căii trebuie mai întâi readusă la cea prescrisă fără nici o toleranţă.
ART. 25. Toleranta la călcâiului acelor este de +2 mm şi - 2 mm.
ART. 26. Idem ia mijlocul liniei abătute, intre schimbător şi inimă, este de +2 mm şi - 2 mm.
2

ART. 27. In dreptul inimii,, lărgimea căii in ambele direcţii va fi de 1524 mm măsurat după normele URSS la
10 mm sub nivelul suprafeţei de rulare a vârfului inimii sau 1523 mm măsurat după normele CFR
la 14 mm sub nivelul suprafeţei de rulare a vârfului inimii, aceasta din cauza profilului vârfului
inimii. suprafaţa pe care se face măsurarea fiind înclinată faţă de verticală.
Toleranta admisă in ambele cazuri va fi +1 mm si +1 mm.
Se mai impun următoarele condiţii distanţa dintre suprafeţele laterale de contact ale contraşinei şi ale
vârfului inimii să nu fie mai mică de 1477 mm : intre suprafeţele laterale de contact ale contraşinei
şi ale labei de iepure să nu fie mai mare ca, 1435 mm, suma lăţimilor jgheaburilor contraşinei şi
inimii să nu fie mai mică de 89 mm.
ART. 28. Acele şi contraacele :
a) să nu fie îndoite sau denivelate şi în nici un caz să nu joace acul la trecerea trenului, prin săltarea vârfului
sau călcâiului;
b) acele vor fi bine lipite de contraace şi se va pili materialul rezultat prin turtirea acelor sau a contraacelor şi
care ar împiedeca lipirea lor;
c) aşezarea acelor şi contraacelor pe alunecător să fie perfectă si să nu aibă nici un spaţiu liber intre tălpi şi
alunecători.
ART. 29. Contraşinele vor fi bine fixate prin, plăcuţe de siguranţă, care se vor renitui arunci când încep să
permită deplasarea laterală a contraacelor.
ART. 30.. Alunecătorii să fie plani, bine nituiţi şi bine unşi.
ART. 31. Drugii de conexiune, de tracţiune si de transmisiune trebuie să fie drepţi şi buloanele să aibă toate
splinturile la locurile lor.
ART. 32. Penele, pivoţii şi eclisele vor fi bine fixate; nu se admite a fi atinse de buzele bandajelor roţilor.
ART. 33. Nu se admite ca vârfurile acelor să se dezlipească de contraacele respective cu mai mult de 3 mm.
ART. 34. Uzura maximă a contraacelor va fi de 6 mm pentru liniile principale şi liniile de garaj respective,
pentru primirea si expedierea trenurilor (linii de încrucişare).
Pentru liniile secundare şi liniile de garaj in genere, uzura contraacelor va fi de maximum 8 mm.
Nu se admite ca acul să fie la un nivel mai scăzut deci; contraacul cu mai mult decât 2 mm pe
porţiunea unde acul trebuie sa fie lipit de contrase şi la acelaşi nivel cu el
ART. 35. Nu se admite ca uzura proţapului, adică spaţiul dintre proţap şi inima, acului,
să treacă de 1
mm pe liniile directe de circulaţie şi 2 mm pe liniile de garaj.
ART. 36. Orificiul de ungere de la călcâiul acului va fi astupat cu un şurub sau cel puţin cu un dop de lemn.
Ungerea acelor prin acest orificiu se va face odată pe lună.
ART. 37. Inima trebuie să fie aşezată conform planului de poză şi bine fixată pe traverse.
ART. 38. Nu se admite ca uzura verticala a inimii să fie; mai mare de 5 mm.
ART. 39. Vârful inimii nu trebuie să fie ştirbit
ART. 40. Contraşinele inimilor trebuie să aibă buloanele strânse. Se va revizui cu atenţie ecartamentul liniei si
distanţa intre şină şi contraşină, mai ales dacă contraşină prezintă uzură.
ART. 41. Lărgirea jgheabului intre şină si contraşină va fi de 41 mm cu toleranţa de + 5 mm si 0.
ART. 42. La ramificaţii, adâncimea jgheaburilor dintre ace şi contraace la călcâiul lor, la inimi şi intre sini şi
contraşine va fi de cel puţin 33 mm In nici un caz nu este permis ca buzele bandajelor roţilor să
atingă fundul jgheaburilor, penele, buloanele etc.
ART. 43. Toate buloanele ramificaţiei vor fi bine strânse; neadmiţându-se nici o toleranta In specia! se vor
observa cu atenţie buloanele cu tija verticală de la călcâiul acului şi de la inimile din sini.
ART. 44. In nici un caz nu se admite lipsa sau strâmbarea vreunui bulon de la ramificaţie.
ART. 45. Traversele să fie in stare bună şi perfect burate. Nu se admite stagnarea apei la traverse.
ART. -56. Balastul ramificaţiilor va fi de bună calitate si preferabil din piatră spartă. Spaţiul dintre traverse va
fi umplut cu balast pana la 2 cm sub nivelul lor.
Capetele traverselor vor fi bine acoperite cu balast. Balastul trebuie să fie perfect permeabil. Nu se
admite la ramificaţii lipsă de balast sau balast pământos.
ART. 47. Felinarul schimbătorului va fi bine fixat şi orientat faţă de cale. Si va avea toate geamurile in stare
bună. aceasta privind organele Serviciului de Mişcare.
ART. 48. Nu se admit felinare ce arată o poziţie dubioasă sau care se mişcă in pivot.
3

ART. 49. Marca de siguranţă trebuie să fie uşor vizibila de departe
ART. 50. O atenţie deosebită se va da întreţinerii traversărilor simple, traversărilor joncţiuni duble,
diagonalelor şi bretelelor care, fiind compuse din piese mai multe şi mai mici, se deteriorează
repede. Trebuie să fie balastate cu piatră spartă.
CAPITOLUL III
Norme şi toleranţe admisibile pentru poduri
A) Infrastructura podurilor
ART. 51. Pilele şi culee sau paleele trebuie să aibă materialul din care sunt construite în stare bună — in
special in dreptul cuzineţilor. Eventualele crăpături se vor raporta imediat spre a se găsi cauza, iar
seful sau înlocuitorul şefului de Secţie este obligat să se deplaseze la faţa locului spre a lua
măsurile necesare.
ART. 52. Aparatele de reazem trebuie să fie in bună stare şi bine curăţite de pământ, zgură etc. şi unse. De
asemenea, deplasarea arătată de ele trebuie să corespundă temperaturii respective.
ART. 53. Nu se admit crăpături sau defecte in general in pilele şi culee sau palee, care — după constatarea
făcută — interesează rezistenţa podului Aceste defecte trebuiesc reparate fără nici o întârziere.
ART. 54. In special defectele cuzineţilor si ale reazimelor trebuie imediat reparate.
ART. 55. Plumbul aparatelor de reazem trebuie să fie in stare normală, neadmiţându-se a fi scurs sau ridicat in
sus prin strivire.
.ART. 56. Barajele, digurile, epiurile, spargheţurile şi toate apărările podului trebuie să fie in bună stare.
ART. 57. Ele trebuie reparate imediat ce se strică, neadmiţându-se nici o toleranţă.
ART. 58. La venirea apelor mari se va observa să nu se spele pământul în jurul pilelor şi culeelor. Aceasta se
produce in special atunci când din cauza depunerilor de materiale sau executări de lucrări in albia
râului şi in apropierea podului, se micşorează secţiunea de scurgere, mărindu-se viteza apei. De
asemenea atunci când se formează vârtejuri, când sa rupt un baraj înaintea podului sau când
curentul apei bate in pile sau culee. In acest caz, se va face imediat recercetarea albiei prin sondaje
şi se vor construi praguri de fund.
ART. 59. Dacă podul are radier, acesta se va menţine in bună stare spre a nu se săpa pământul in jurul pilelor
sau culeelor.
ART. 60. Se va curaţi — imediat ce se observă — nămolul, precum si orice depuneri sau material adus de ape
la podeţele deschise si tubulare, spre a se lăsa liberă scurgerea apelor.
ART. 61. Tot pentru acelaşi motiv, la sfârşitul iernii se vor curăţi de zăpadă, luminile podeţelor deschise şi
tubulare.
Curăţirea de zăpadă se va termina cât mai repede atunci când începe topirea zăpezii.
ART. 62. In timpul apelor mari se va înlătura lemnăria adusă de ape. pentru a nu se produce izbituri in
tablierul podului şi pentru a nu se împiedeca scurgerea apelor.
ART 63. Plantaţiile, rădăcinile de pomi ce s-ar găsi in albia râurilor se vor desfiinţa pe circa 200 m in amonte
şi aval de pod spre a nu se produce împotmolirea podului.
ART. 64. Şanţurile care duc apele la pod trebuie curăţite spre a nu se împotmoli linia.
B) Suprastructura podurilor
a) Calea pe pod
ART.65. Calea pe pod si înăuntrul podului va fi curatata de gunoaie si pământ, care menţinând umezeala
contribuie la putrezirea pieselor de lemn şi la ruginirea celor metalice.
ART. 66. Traversele trebuie să fie aşezate conform planului de poză al podului, indicat prin găurile de
prindere in lonjeron sau prin corniere speciale pentru fixarea traverselor.
Este preferabil ca traversele sub joante să fie alăturate, urmând a se utiliza o placă pod pentru rezemarea
sinilor, unde este posibil
ART. 67. Traversele trebuie să fie in bună stare si bine fixate prin buloane sau prin corniere speciale de fixare
a traverselor. Traversele crăpate se vor astupa cu câlţi şi apoi acoperi cu smoală.
ART. 68. Nu se admite nici o fugire a traverselor pe pod
ART. 69. Nu se admit traverse putrede pe pod.
4

ART. 70 Traverse cap de pod (prima de pe pod) trebuie să fie la o distanţă de maximum 60 cm din ax in ax,
faţă de prima traversă de pe terasament.
ART. 71. In cazul când traversa cap de pod se reazemă direct pe zidul de gardă şi acesta a suferit stricăciuni se
vor lua imediat măsuri pentru repararea lui şi pentru deplasarea traverselor spre a se scoate afară
aceea de pe zidul de gardă.
ART. 72. Traversele de pe terasamentele de la carpetele podului, pe o distanţă de 30 m trebuie să fie aşezate
1; distanţa normală a pozei ele cale şi foarte bine burate pentru a nu se produce denivelări, care se
repară imediat ce se observă.
ART. 73. Şinele trebuie să fie bine fixate pe traverse prin materialul mărunt care trebuie să fie perfect aşezat.
Buloanele şi tirfoanele trebuie să fie bine strânse.
ART. 74. Joantele şinelor vor fi la echer si rosturile de dilataţie, dacă sunt, vor fi de aceeaşi mărime cu ale căii
din afară de pod.
ART. 75. Calea trebuie să aibă ecartamentul liniei curente ; dacă este în curbă, ea trebuie să aibă supralărgirea
şi supraînălţarea prescrise pentru liniile curente.
ART. 76. Pe poduri, la ecartament în linie dreaptă şi in curbă se admite o toleranţă de +6 mm şi - 2 mm.
ART. 77. Se admite o denivelare şinelor în sens transversal sau longitudinal căii de 5 mm. Această tolerantă
se admite şi pe 30m în afara capetelor podului.
ART. 78. Contraşinele vor fi bine fixate pe toate traversele şi la distanţa normată de 160 mm de marginea
ciupercii sinii,
ART. 79. La lărgimea jgheabului dintre şină şi contraşină se admite toleranţa +─5 mm.
ART. 80. Contraşinele trebuie să fie aşezate cu 30 mm mai înalte decât şinele ; această înălţime nu poate fi
depăşită.
ART. 81. Contraşinele prelungite în afara podului trebuie să fie conform planului de poză, astfel ca să nu
poată prinde cuplele ce eventual ar atârna de la vagoane şi pentru aceasta, capetele contraşinelor
trebuie să fie unite printr-un fier curbat în formă de semicerc îndoit în jos şi afundat in balastul
căii.
ART. 82. Nu se admite lipsa vreunei contraşine interioare sau exterioare.
ART. 83. Nu se admit joante in afară de pod, la o distanţă mai
mică de 2 m de la zidul de gardă.
ART. 84. Se va căuta să se înlăture joantele de pe poduri, întrebuinţând şinele cele mai lungi ale tipurilor de
sini din cale, cu condiţia insă si se respecte prescripţia dela art. 83.
ART 85. Aparatele de compensare a caii vor fi in buna stare de funcţionare, curate şi bine unse ; deplasarea
acelor trebuie să corespunda temperaturii respective.
ART. 86. Traversele vor fi apărate contra incendiului printr-o tablă aşezată intre contraşine sau printr-o podea
do lemn, in care caz stratul protector de pietriş trebuie si fie curat şi cu o grosime de 8 cm.
ART. 87. Nu se admite lipsa tablei ce protejează traversele contra incendiului şi nu se admite ca această, tablă
să fie desprinsă de pe traverse şi mai ales la capetele ei, spre a nu fi prinsă de cârligele ce ar atârna
de la vagoane De asemenea nu se admite ca grosimea stratului de balast — ce protejează podeaua
care înlocuieşte tabla contra incendiului — să fie mai mică de 8 cm
ART. 88. Platelajele trotuarelor podului trebuie să aibă scândurile complete, in bună stare şi bine prinse.
ART. 39. Parapetul trebuie să aibă toate piesele bine fixate şi în bună stare.
b) Tablierul şi grinzile podului
ART. 90. Se vor curăţi gunoaiele şi alte depozite şi se va înlătura stagnarea apei la tălpile grinzilor şi mai ales
la tălpile metalice ale grinzilor principale cu inimă dubla (în formă de cutie).
ART. 91. Nu se admit piese crăpate, voalate, flambate sau îndoite prin izbire şi— in cazul când s-ar observa—
se vor repara sau înlocui imediat
ART. 92. Nu se admit nituri lipsă, rupte sau nituri slabe, atât la îmbinările de rezistenţă cât şi la îmbinările de
solidarizare (cusătură) ; niturile ce se pot observa in această situaţie se vor înlocui imediat,
neadmiţându-se nici o întârziere.
ART. 93. La podurile de lemn nu se admite ca piesele să prezinte crăpături, desprinderi, striviri sau început de
putrezire care ar periclita rezistenţa lor.
5

ART. 94. La podurile de lemn. scoabele vor fi bine bătute şi buloanele bine strânse, neadmiţându-se nici o
toleranţă.
ART. 95. La podurile de lemn. în cazul îmbinării prin pene. acestea trebuie si fie bine fixate prin batere cu
ciocanul, nu se admite nici o toleranţa.
ART. 96. In cazul îmbinărilor cu dinţi, aceştia vor fi in stare bună, fără striviri sau crăpături.
ART. 97 Nu se admite crăparea sau strivirea dinţilor sau a penelor, la îmbinările grinzilor cu dinţi şi cu pene
ale podurilor de lemn, dacă acestea pot periclita rezistenţa pieselor.
ART. 98. Podurile boltite, precum şi cele de beton armat vor fi fără crăpături. Crăpăturile, ce s-ar observa, se
vor aduce la cunoştinţa Secţiei şi se vor aşeza martori (semne) pentru a se vedea dacă ele
progresează. Zidăria de piatră şi de cărămidă va fi bine rostuită. Secţia va lua imediat măsurile
necesare impuse pentru a se asigura rezistenţa podului.
ART. 99. Instalaţiile pentru prevenirea incendiilor vor fi complete şi in stare bună, iar rezervoarele de apă vor
fi întotdeauna pline, afară de iarna, când rezervoarele se vor goli de apă.

6