САДРЖАЈ

1.УВОД ........................................................................................................................................2
2.О КОМПАНИЈИ ........................................................................................................................3-4
2.1. ВИЗИЈА...................................................................................................................................4
2.2. МИСИЈА..................................................................................................................................4-5
3.СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА............................................................................................................5
3.1. АНАЛИЗА ПОТОШАЧА............................................................................................................5
3.2. АНАЛИЗА КОНКУРЕНАТА.......................................................................................................6-7
3.3. АНАЛИЗА МАРКЕТИНГ МИКСА..............................................................................................7-8
3.4. SWOT АНАЛИЗА......................................................................................................................9
4.МАРКЕТИНГ ЦИЉЕВИ И СТРАТЕГИЈЕ.......................................................................................10
4.1. МАРКЕТИНГ ЦИЉЕВИ............................................................................................................10
4.2. СЕГМЕНТАЦИЈА ТРЖИШТА И ИЗБОР ЦИЉНОГ ТРЖИШТА..................................................10
4.3. ИЗБОР МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈЕ............................................................................................11
5.ТАКТИЧКИ МАРКЕТИНГ ПРОГРАМИ И ИНТЕГРИСАНЕМАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИЈЕ............12
5.1. СТРАТЕГИЈА ДИСТРИБУЦИЈЕ..................................................................................................12
5.2. СТРАТЕГИЈА ПРОМОЦИЈЕ.......................................................................................................12
5.3. КОМУНИКАЦИОНИ ЦИЉЕВИ.................................................................................................12
6.ЗАКЉУЧАК...................................................................................................................................13
7.ЛИТЕРАТУРА.................................................................................................................................14

1

1. УВОД

Маркетинг план се усресређује на пптрпщаше и мпгуће нашине да се најбпље задпвпље
оихпве жеље и пптребе. Маркетинг план је план свих маркетинг активнпсти у прпцесу
ствараоа и исппруке жељених прпизвпда и пружаоа услуга пптрпщашима. У тпм смислу,
маркетинг планпм се анализирају и планирају све активнпсти придпбијаоа нпвихи
задржаваоа ппстпјећих купаца или клијената предузећа. Он треба да пствари следеће
циљеве: утврди пптребе пптрпщаша, щтп се ппстиже истраживаоем тржищта, пдреди
циљна тржищта на кпјима ће предузеће да ппслује, утврди кпнкурентске преднпсти
предузећа и на тим преднпстима изгради пдгпварајућу маркетинг стратегију и ппмпгне у
избпру пптималне кпмбинације карактеристика прпизвпда, цена, канала дистрибуције и
прпмпције (маркетинг мих-а) какп би предузеће пдгпвприлп пптребама и жељама
купаца.У маркетинг плану се планира кп ће шинити щта, када, где и какп а све у циљу
приступаоа циљнпм тржищту. Сврха пвпг маркетинг плана је ппвећаое прпдаје и ушещћа
на ппслпвнпм тржищту предузећа “БАМБИ” А.Д. из Ппжаревца,путем ппбпљщаоа
прпмптивних активнпсти ипрпщиреоа канала дистрибуције.

2

2. О КОМПАНИЈИ

“БАМБИ” А.Д. Ппжаревац ппстпји прекп 40 гпдина. Од сампг ппшетка индустријске
кпндитпрске прпизвпдое, ппсебна пажоа се ппклаоала врхунскпм квалитету щирпкпг
аспртимана кекса, шпкплада, бпмбпмна и сланих грицкалица. Од свпг настанка 1967
гпдине, дп данас кпмпанија се развијала пд малпг ппгпна у Ппжаревцу у кпме је радилп
свега 35 заппслених пстварујући гпдищоу прпизвпдоу пд 167 тпна кпндитпрских
прпизвпда, дп кпмпаније кпја у свпјим фабрикама у Ппжаревцу и Врщцу прпизвпди
гпдищое вище пд 25.000 тпна кпндитпрских прпизвпда. Кпнстантним квалитетпм,
щиринпм и пригиналнпщћу свпг прпизвпднпг аспртимана израсла је у лидера српске
кпндитпрске индустрије са 20% удела на тржищту, ппзнатпг щирпм Еврппе и
света.Ппшеткпм 2007 гпдине Бамбију се припаја једна пд најстаријих фабрика шпкпладе и
бпмбпна у Србији, “БАНАТ” из Врщца, и са радпм ппшиое Кпнцерн “БАМБИ-БАНАТ” А.Д. са
седищтем у Бепграду и радним јединицама у Ппжаревцу и Врщцу. Кпмпанија данас
ппслује кап сатавни деп “DANUBEFOODS” групе, у шијем саставу ппслује и пет највећих
српских млекара на шелуса Имлек-пм, кап и највећи прпизвпђаш минералне впде у Србији
–Коаз Милпщ.У истп време, најстарија и најмлађа фабрика Кпнцерна “БАМБИ-БАНАТ”А.Д
се налазе у Врщцу. Најстарија је изграђена 1894 гпдине, данас ппзната кап Банат 1, а
најмлађа званишнп птвпрена 2009 гпдине данас је ппзната кап Банат2. Остале две
фабрике се налазе у Ппжаревцу, ппзнате кап Бамби1 изграђена 1967 гпдине, и
Бамби 2 изграђена 1986 гпдине.
Кпнцерн БАМБИ-БАНАТ негује ппслпвну филпзпфију кпја гарантује впдећу ппзицију у
регипну, а кпја је утемељена на оеним пснпвним нашелима ппслпваоа: традиција,
врхунски квалитет и бпгат прпизвпдни аспртиман.Аспртиман прпизвпда пбухвата пре
свега најпреппзнатљивији ПЛАЗМА кекс,али и друге мнпгпбрпјне брендпве кап щтп су
Wellness интегрални кекс, YoD’oro, Златни Пек ппсни кекс, Јуху шпкпладица, Yo Yo шпкплада
са рижпм, Јпщслане грицкалице, Чари бпмбпоера, Scarlet пралине, Бпни фазпни тврде
игумене бпмбпне, Карамелица и други.

3

Данас, Бамби-Банат представља мпдерну, инпвативну, брзп растућу кпмпанију са 1.100
заппслених у свпм седищту и фабрикама, и ппслује крпз девет главних пдељеоа ппд
рукпвпдствпм генералнпг директпра Мирпслава Милетића.

Сама шиоеница да прекп 40 гпдина егзистира пдплевајући шудљивим инестабилним
услпвима ппслпваоа на тржищту кап и жестпкпј кпнкуренцији у кпјпj пстају самп најбпљи,
гпвпри п стешенпм имичу и свпјеврснпј преппзнатљивпсти међу брпјним пптрщашима.
2.1. ВИЗИЈА
"За сваки укусан дан" - Бамби настпји да свпју лидерску ппзицију пдржава развпјем
сппствених брендпва, да разуме и прати пптребе пптрпщаша, и да увек задпвпљи оихпва
пшекиваоа крпз разнпврсну ппнуду квалитетних и укусних кпндитпрских прпизвпда кпји
ће ушинити да им сваки дан буде укусан.
2.2. МИСИЈА
Мисија и визија псликавају сврху Бамби кпмпаније на путу ка јединственп мциљу: не
ппстпјаоу граница у задпвпљеоу захтева, пптреба и пшекиваоа пптрпщаша крпз
непрекиднп унапређеое квалитета прпизвпднпг прпграма.

4

Бамби тежи да:
o -Ппвећа задпвпљствп купаца и пптрпщаша, слущајући и пдгпварајући на оихпве
пптребе,
o -Прпизвпди хранљиве, безбедне прпизвпде виспкпг квалитета кпји су укусни,
привлашни и приступашни пптрпщaшима,
o -Обезбеди атрактивне мпгућнпсти за рад за све заппслене ппсвећене свпм ппслу,
o -Защтити живптну средину и смаои пптрпщоу свих прирпдних ресурса кпје
кпристи,
o -Усппстави и развије партнерске пднпсе са дпбављашима,
o -Развијајући свест, пбушенпст, кпмпетентнпст и знаоа заппслених – непрекиднп
ппбпљщава ефективнпст и ефикаснпст свпјих прпцеса,пбезбеђујући на тај нашин
дпдатну вреднпст за акципнаре

3. СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА
3.1. АНАЛИЗА ПОТРОШАЧА
Ппслпвна филпзпфија се у наједнпставнијем пблику мпже дефинисати кап прпизвпдоа
виспкп квалитетних кпндитпрских прпизвпда у циљу задпвпљства пптрпщаша.
Задпвпљствп купаца и пптрпщаша је кљуш Бамбијевпг успеха.Пптрпщаши Бамбијевих
прпизвпда су бебе, мала деца и људи свих старпсних дпба, без пбзира на ппл и друщтвени
слпј (прихпд пбразпваое, занимаое и ппдрушје станпваоа). Саврщеним сппјем традиције
и технишких дпстигнућа
Бамби је успеп у пнпме щтп је сан сваке кпмпаније - да ствпри прпизвпде кпји се
једнпставнп впле без пбзира на све, пд плазма кекса дп других брендпва.Одлишна
интеракција и кпмуникација са пптрпщашима је битан елемент ппслпвне филпзпфије.
Кпмуникација са пптрпщашима се кпнстантнп унапређује и шува, и према мнпгим
истразиваоима Бамби има највећу вернпст пптрпщаша.Ппзнати Бамби брендпви живе са
пптрпщашима и та двпсмерна кпмуникацијаму пмпгућава да буде све бпљи и бпљи.
Задпвпљан и веран пптрпщаш сигурна је пптврда успещнпсти ппслпваоа.

3.2. АНАЛИЗА КОНКУРЕНАТА

5

Ппзнаваое ппстпјеће и пптенцијалне кпнкуренције једна је пд пснпвних претппставки за
дефинисаое дпбре маркетинг стратегије прганизације. Бамбије маркетинщки прјентисана
кпмпанија кпја кпнстантнп прати жеље ипшекиваоа пптрпщаша. Билп дизајнпм,
карактеристикама, кпмуникацијпм или ппзнаваоем пптрпщаша, тежи да ппкаже да је
Бамби кпнкурент светске класе,кпји мпже да се надмеће са најбпљима на дпмаћем
тржищту, а и щире. Плазма је неприкпснпвени бренд брпј један, са 1/3 вреднпснпг
ушещћа на трщищту тврдпг кекса и прва је аспцијација на кекс свакпг другпг станпвника
Србије.Бамби црна шпкплада, лансирана ппшеткпм прпщле гпдине, за вепма краткп време
пптпунп је псвпјила тај сегмент кпндитпрскпг тржищта са 58%. Бамби већ гпдинама впди
тржищте, стварајући нпве брендпве, сталнп пружајући најбпљи квалитет свпјим
пптрпщашима и на такав нашин превазилази оихпва пшекиваоа.
Кпндитпрска индустрија у Србији је најпрпфитабилнија грана прерађивашке индустрије, и
једна је пд ретких кпја бележи раст прпизвпдое и прпмета у кпнтинуитету. Већина
дпмаћих прпизвпђаша је већ дпбрп ппзиципнирана у свести пптрпщаша, са дугпм
традицијпм прпизвпдое и већ изграђенпм маркпм.Главни кпнкуренти су: „Спкп Штарк“,
„Јафа“, „Банини“ и „Пипнир“.
„Спкп Штарк“ а.д. Бепград је предузеће са дугпм традицијпм и једнп пд

впдећих у кпндитпрскпј индустрији Истпшне Еврппе. Прпизвпди прекп две
стптине прпизвпда:шпкпладу, шпкпладне десерте, кекс, бисквите,
напплитанке итд. У пппулацији је најппзнатија са прпизвпдопм млешне
шпкпладе „Најлепще жеље“, шпкпладним бананицама и шпкпладнима
напплитанкама.

Фабрика бисквита „Јафа“ из Црвенке пснпвана је 1975 гпдине, a 1978
гпдине заппшета је прпизвпдоа Јафа кекса у пунпм капацитету фабрике,
да би се 1981 гпдине у редпвни прпизвпдни аспртиман уврстип и
Мunchmallow.У ппследопј деценији Јафа знатнп щири свпј аспртиман,и
ппшиое најпре прпизвпдоу интегралнпг кекса O’cake, а пптпм пбпгаћује
Јафа бисквит и Мunchmallow нпвим укусима, шиме је дпдатнп пјашала
свпју ппзицијуу категприји бисквита.
„Банини“ а.д. је фабрика кекса, слаткпг и сланпг пецива,пснпвана 1987

гпдине са седищтем у Кикинди. Прещла је пут пд неппзнатпг малпг
предузећа за прпизвпдоу кплаша и кекса дп развијенпг кпндитпрскпг
система уз шије су прпизвпде генерације пдрасле. Најппзнатији
прпизвпди су: нпблице, оамб,дпмаћица, тптп, трик и рум касатп.
Кпмпанија „Пипнир“ из Субптице, ппстпји прекп 90 гпдина и бави се
прпизвпдопм шпкплада, бпмбпна и пецива. Прпизвпди кпји се и данас

6

налазе у аспртиману Пипнира, а шија је прпизвпдоа ппшела 30-тих гпдина прпщлпг века су
Ментпл и Негрп-бпмбпне, кап и Галеб шпкплада и Меденп срце.

Пптенцијалну кпнкуренцију шине и прпизвпђаши из инпстранства кпјипплаганп улазе на
наще тржищте. Тп су прпизвпђаши из Еврппске уније иземаља бивще Југпславије – Милка,
Нестле, Киндер, Кращ и др.

3.3. АНАЛИЗА МАРКЕТИНГ МИКСА
Прпизвпд – Ппслпвне активнпсти Бамбија заснпване су на принципима пплитике
квалитета. Стална брига п здравственпј исправнпсти и сигурнпсти прпизвпда један је пд
примарних циљева кпмпаније. У складу са системпм исправнпсти кпнтрпле хране HACCP и
захтевима међунарпднп признатих стандарда ISO 9001:2000 i ISO 14001, ппбпљщава
ппслпваое сталним испуоаваоем ппстављених ппслпвних циљева и циљева
беспрекпрнпг квалитета.
Бамби је кућа брендпва. У свпм прпизвпднпм аспртиману Бамби има вище пд 50
прпизвпда у 200 разлишитих пакпваоа. Аспртиман прпизвпда укљушује кпндитпрску
ппнуду ппртфплија у пквиру прпизвпдних брендпва: Плазма кекс(млевена плазма, мини
плазма, шпкп плазма, шпкп плазма ппмпранча, млевена плазма са шпкпладпм), Wellness
интегрални кекс (са пвсеним пахуљицама, са лещникпм, са сувим грпжђем, са
кпмадићима шпкпладе, са ппмпранчпм преливен црнпм шпкпладпм, и др.), Wellness
житарице ( са медпм и кајсијама, са медпм и јабукама, са медпм и брусницпм и др),
Златни пек – ппсни кекс ( са медпм, са какапм, пплу-шпкпладиран, млевени) Кплп сендвиш
кекс ( са кремпм пд шпкпладе,ваниле и са лещник кремпм), Yo D’oro напплитанке (са
лещникпм, са млекпм и лещникпм, са шпкпладпм, шпкп напплитанке са какп кремпм и са
ванила кремпм,кпцкице и др), Бамби млешна шпкплада ( са плазмпм, са лещникпм, са
тирамису кремпм, са кремпм пд јпгурта и јагпде и другп), Црна шпкплада ( са наранчпм, са
малинпм, са вищопм и др), Yo Yo шпкплада са рижпм, Yuhu шпкпладице разлишитих укуса,
бпмбпоера Чари (мих1 и мих2), Scarlet пралине у вище разлишитих укуса, Јпщ слане
грицкалице (рибице, переце, крекери, мих) карамелица и други. У пптрази за нпвпм
саврщенпм дпзпм здравља и уживаоа,Бамби наставља да спаја најлепще и неке пд
најздравијих укуса из прпрпде.
Негпваоем свпје традиције, умећа и знаоа шува виспк квалитет свпјих прпизвпда, и
пстварује кпнстантна ппбпљщаоа щтп за резултат има сталнп ппвећаое индекса
задпвпљства купаца и пптрпщаша.

7

Цена- Бамби тежи да задпвпљи пптребе и жеље свпјих пптрпщаша ппнудпм квалитетних
прпизвпда пп нижим ценама у пднпсу на кпнкуренцију. Ова стратегија пмпгућава
предузећу узимаое знашајнпг тржищнпг удела и пствариваое лидерске ппзиције на
тржищту Србије. Упркпс нижим ценама, предузеће пстварује виспк нивп дпбити.
Ппстављаое нижих цена прпистеклп је из некпликп разлпга: најсавременија технплпгија
прпизвпдое и ппстигнута виспка прпдуктивнпст рада,прилагпђаваое цене куппвнпј мпћи
станпвнищтва и јашаое ппдрщке прпизвпдима.
Дистибуција – Отвпрена прпдаја кпмпаније јесте један пд пснпвних ппказатеља оегпве
успещнпсти. Прпдаја се пстварује крпз развијене канале дистрибуције, кпје на дпмаћем
тржищту шине највеће ренпмиране веле-тргпвине, хипер и супермаркети, пвлащћени
дистрибутери и купци. Велики деп прпмета се пстварује и прекп сппствених увпзних
фирми на суседним регипналним тржищтима, кап и прекп других дистрибутера и
увпзника.Знашајна реализација се пстварује и на инпстраним тржищтима, и пна је
дпживела велики раст у ппследоих некпликп гпдина. Данас Бамби извпзи 35% укупне
прпизвпдое какп на тржищта суседних земаља (Црна Гпра, Бпсна и Херцегпвина,Хрватска,
Македпнија, Слпвенија, Мађарска) такп и у најразвијеније земље света(САД, Канада,
Аустралија, Велика Британија, Француска, Швајцарска, Шведска,Немашка, Аустрија, Чещка
и друге)

Прпмпција – Сталне инпвације впде кпмпанију Бамби напред.
Затп непрекиднп трага за нпвим нашинима какп да активира тржищте свпјим прпизвпдима
и прпмпцијама. Организпваое прпмпција, пмпгућава јпј да ступи у кпнтакт са
пптрпщашима и ппдели забаву и уживаое кпје нуди щирпки аспртиман прпизвпда. Ппред
прпмпција, Бамби се пглащава и путем медија, радија, телевизије и нпвина,кап и путем
реклама на билбпрдима. Сајамским наступпм, кап важнпм елементу унапређеоа прпдаје,
се у Бамби кпмпанији ппклаоа велика пажоа. Већ гпдинама активнп ушествује на
сајамским манифестацијама какп у земљи такп и у инпстранству.У прптеклпм перипду
средства су издвајана за прпмпцију путем сппнзпрства и хуманитарнпг рада. Путем
брпјних дпнација (за децу без дпма у Бепграду, Бамби прптив рака дпјке, у бпрби прптив
сирпмащтва лпкалне заједнице и др.) Бамби кпнтинуиранп развија сарадоу са низпм
невладиних прганизација, са устанпвама и ппјединцима фпкусирајући се пре свега на
брпјне хуманитарне прпјекте и активнпсти.
Пптенцијални и садащои пптрпщаши мпгу наћи и све пптребне инфпрмације на сајту
кпмпаније (www.bambi.rs ).

3.4. SWOT АНАЛИЗА
SWOT анализа је пснпвни мпдел кпјим се ппстиже пцеоиваое снаге(strenghts)-пнп щтп
једну прганизацију шини јакпм), слабпсти(weaknesses) – пнп щтп једну прганизацију шини

8

слабпм, мпгућнпсти(opportunities) - ппвпљнпст на тржищту, претое (threats)- неппвпљнпст
на тржищту

9

4. МАРКЕТИНГ ЦИЉЕВИ И СТРАТЕГИЈЕ
4.1.МАРКЕТИНГ ЦИЉЕВИ
У будућнпсти Бамби жели да прпщири прпизвпдоу, ппвећа прпдају и тржищнп ушещће, и
да сашува и пјаша свпју лидерску ппзицију. Услпви на тржищту малппрпдаје се брзп меоају,
пптрпщаши траже разнпврсније прпизвпде, а с пбзирпмна тп да је прпизвпдоа црне
шпкпладе имала велики успех на тржиту за краткпвреме, Бамби има у плану и прпизвпдоу
беле шпкпладе. Бамби је кпмпанија кпјаувек излази у сусрет свпјим пптрпщашима и настпји
да настави тренд пбпгаћиваоа ппртфплија прпизвпдима врхунскпг квалитета пп
ппвпљним ценама, шему ће дппринети и планиране инвестције у ппбпљщаое прпизвпднпг
прпцеса – пдржаваое квалитета, ущтеду енергије, ппбпљщаое складищтеоа прпизвпда
ипбнављаоа ппреме.
4.2. СЕГМЕНТАЦИЈА ТРЖИШТА И ИЗБОР ЦИЉНОГ ТРЖИШТА
Свпјим прпизвпдним аспртиманпм Бамби ппкрива целпкупнп тржищте (све старпсне
категприје станпвнищтва):
-Деца (дп 14 гпдина),
-Млади људи (пд 15 дп 30 гпдина),
-Одрасле пспбе (пд 31 дп 60 гпдина),
-Старије пспбе (прекп 60 гпдина)
Кап највеће пптенцијалне пптрпщаше издвајамп младе генерације, сппртисте кап и све
пспбе излпжене напприма. Wellness интегрални кекс је бпгат житарицама,пун хранљивих
и активних састпјака, и представља саврщен баланс здравпг и укуснпг. Плазма кекс се
мпже преппрушити у свакпдневнпј исхрани деце и пдраслих , али и пспбама са дппунским
пптребама у исхрани , на пример сппртистима, трудницама или дпјиљама кап замена или
дппуна пбрпка у тпку дана. Захваљујући дпбрп избалансиранпм пднпсу макрп и микрп
нутријената, Плазма кекс се мпже уврстити у свакпдневни јелпвник.

10

4.3. ИЗБОР МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈЕ
Кпмпанија планира прпщиреое свих прпизвпдних капацитета ради задпвпљеоа ппвећане
тражое за прпизвпдима. Такпђе маркетинг стратегија је да се ппвећа прпдаја и тржищнп
ушещће, такп щтп ће кпмпанија бпљпм прпмпцијпм истаћи квалитет и пригиналнпст
прпизвпда. Прпмптивним активнпстима жели да се пбрати и нпвпм тржищнпм сегменту
кпга намерава да псвпји, а тп су– инпватпри.
Ппзиципнираое – Ппзиципнираое прпизвпда (услуге) кпмпаније представља ствараое
имича( слике, представе),тј. јединствене ппзиције прпизвпда (услуге) у свести циљних
пптрпщаша.
Прпзвпди кпмпаније Бамби се ппзиципнирају у свести пптрпщаша кап пригинални,
преппзнатљиви, са дугпм традицијпм, укусни и виспкп квалитетни.Плазма је синпним за
бренд щирпм света, и представља прву аспцијацију на кекс свакпг другпг станпвника
Србије. Дизајн, пакпваое и нашин кпмуникације напредују и меоају се временпм, али
универзална вреднпст Бамби прпизвпда пстаје непрпмеоена.
Диференцираое- Организације диференцирају свпје маркетинг ппнуде у пднсу на
кпнкуренте. Диференцираое је ствараое знашајних разлика, какп би се ппнуде једне
кпмпаније разликпвале пд друге. Бамби има велику кпнкурентску преднпст у пднпсу на
већину кпнкурената. Вище пд 40 гпдина традиције у кпмбинацији са сталним
усаврщаваоем шини Бамби гаранцијпм квалитета и миљеникпм пптрпщаша. Гпдинама
впди тржищте стварајући нпве брендпве и сталнп пружајући најбпљи квалитет свпјим
пптрпщашима.

11

5. ТАКТИЧКИ МАРКЕТИНГ ПРОГРАМИ И ИНТЕГРИСАНЕ МАРКЕТИНГ
КОМУНИКАЦИЈЕ

Сврха пвпг маркетнг плана је ппвећаое прпдаје и ушещћа на тржищту путем ппбпљщаоа
прпмпције и канала дистрибуције.
5.1. СТРАТЕГИЈА ДИСТРИБУЦИЈЕ
Идеја кпмпаније је да у скпријпј будућнпсти ппвећа извпз и ушврсти свпју ппзицију у
земљама у кпјима успещнп ппслује већ дужи низ гпдина , кап и да ппвећа брпј нпвих
земаља у кпје би извпзили свпје прпизвпде.
5.2. СТРАТЕГИЈА ПРОМОЦИЈЕ
Дпсадащоим радпм и улагаоем у прпмпцију свпје палете прпизвпда кпмпанија
Бамби се већ ппзиципнирала кап ренпмиран и ппуздан бренд са дугпм традицијпм у
свести пптрпщаша, кпји кпнзумирају кпндитпрске прпизвпде на дпмаћем тржищту на кпјем
већ заузима лидерску ппзицију. Акценат унапређеоа прпмпције ставља се на нпва и
недпвпљнп искприщћена тржищта путем реклама у: щтампаним медијима, телевизији,
сппнзпрствима и разним типпвима излагаоа.
5.3. КОМУНИКАЦИОНИ ЦИЉЕВИ
Кпмуникацини циљеви кпмпаније Бамби усмерени су ка кпнстантнпј двпсмернпј
кпмуникацији са купцима и крајоим пптрпщашима, кап и на правпвремене пдгпвпре на
нпве изазпве тржищта. Такпђе циљ је ппбпљщати имич иствприти бренд нпвих прпизвпда
кпмпаније Бамби са кпјима се крајои пптрпщаши јпщ увек нису дпвпљнп уппзнали.

12

6. ЗАКЉУЧАК
Овпм ситуаципнпм анализпм пптврђујемп да кпмпанија Бамби вепма дпбрп ппслује на
дпмаћем тржищту, да пправдава свпју традицију, щтп пптврђују и следећи званишни
ппдаци:-Упркпс кризи кпмпанија Бамби је забележила изванредне резултате у
2009.гпдини. Без ппскупљеоа цена прпизвпда пстварила је укупан раст прпдаје пд 9,7% и
раст извпза у ЕУ пд 16%

13

7. ЛИТЕРАТУРА

1. www.bambi.rs
2.www. plazma.rs
3. Ппнащаое пптрпщаша – треће издаое, Прпф. Др Беба Ракић, Прпф. Др МираРакић, Мегатренд
универзитет, Бепград, 2007
4. Маркетинг – шетвртп дппуоенп и измеоенп издаое, Прпф. Др. Беба Ракић,Мегатренд
универзитет, Бепград, 2005

14