SULIT

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BUKU PANDUAN
STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN UNTUK MURID SEKOLAH MALAYSIA (SEGAK) SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH

menganali"i" an menta2"ir %e!erga"an 2i$i%al %en iri: .aran Pen i i%an Ja"mani an Pen i i%an Ke"i(atan Se%ola( Ren a( an Menenga(Men'r't #all" *.a i %omponen %e!erga"an %epa a penilaian &era"a"%an "e%ola(Re%o penilaian %e!erga"an mem&eri ma%l'mat tentang ta(ap %e!erga"an m'ri .Selara" engan it'1 "at' a%ti3iti %e!erga"an )ang teran!ang perl' ila%"ana%an engan "emp'rna mengi%'t pro"e 'r )ang itetap%an &agi "etiap item '.MEI 2007 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM Pengenalan SULIT Program penilaian Stan ar Ke!erga"an #i$i%al Ke&ang"aan Unt'% M'ri Se%ola( Mala)"ia *SEGAK+ ini iran!ang "elari engan t'n.i& ia a%an 'a %ali "eta('n an i(arap apat memoti3a"i%an m'ri mengamal ga)a (i 'p "i(at.a7a& an &er%e'pa)aan men!apai %e"e.ian an inilai mengi%'t norma )ang tela( itetap%an.a(teraan iri "erta mem&eri "'m&angan ter(a ap %e(armonian an %e"e.alan%an "e!ara "i"temati% 7a.U..ang %e!erga"an )ang ter%an 'ng alam S'%atan Pela.meng'%'r an mere%o ta(ap %e!erga"an 2i$i%al: 2.ian )ang i.4engan ini1 "at' penilaian )ang "tan ar apat i'%'rSEGAK m'la iil(am%an ole( Kementerian Pela./00+1 %e!erga"an 'nt'% %e"i(atan merang%'mi a"pe% )ang &er%aitan engan 2'ng"i 2i"iologi an p"i%ologi )ang iper!a)ai mem&eri in i3i ' perlin 'ngan aripa a an!aman pen)a%it (ipo%ineti% *%e%'rangan pergera%an+ "eperti pen)a%it .Pelaporan (a"il SEGAK a%an men..Ke!erga"an 'nt'% pre"ta"i p'la mer'.Ke!erga"an )ang optim'm &ole( mem&ant' m'ri alam mela%"ana%an a%ti3iti (arian engan !e%ap an &er%e"an tanpa &era"a leti(.ian ini iran!ang 'nt'% ila%"ana%an "epen'(n)a %epa a m'ri Ta('n 6 (ingga Ting%atan 5 m'lai "e"i per"e%ola(an ta('n 2000.M'ri a%an le&i( &ertangg'ng .aran Mala)"ia pa a ta('n 2005.'% %epa a 2'ng"i an %e'pa)aan in i3i ' 'nt'% &ertan ing alam a%ti3iti "'%an engan &ertenaga1 &er a)a %'a"a1 %e%'atan1 &er a)a ta(an1 %ema(iran an "e&again)aGa)a (i 'p ma")ara%at Mala)"ia %ini &ertam&a( "e entari.mengeta('i ta(ap %e!erga"an %en iri: 2 .a(teraan negara "elara" engan (a"rat #al"a2a( Pen i i%an Ke&ang"aan %e ara( mereali"a"i%an 8a7a"an 2020Matlamat M'ri "entia"a pe%a1 &erpengeta('an an mengamal%an a%ti3iti %e!erga"an 'nt'% mening%at an menge%al%an ta(ap %e!erga"an 2i$i%al &era"a"%an %e"i(atan )ang optim'mO !e"t#$ M'ri apat 9 .ant'ng1 o&e"iti an pel&agai pen)a%it otot an t'lang.U.

&.aran Pen i i%an Ja"mani.ian pa a (ari )ang lain pa a &'lan )ang "amaLang"a(0lang"a( Pela"&anaan .ian ini ter iri aripa a 'a &a(agian iait': U%'ran In e%" Ji"im Ba an an Bateri '..i%a 9 *a+ i"a(%an ole( Pega7ai Per'&atan ti a% la)a% mengam&il '.men!apai ta(ap %e!erga"an )ang ii%tira2 &er a"ar%an pre"ta"i "ema"a- St%ateg# Pela"&anaan U!#an SEGAK Sem'a m'ri Ta('n 6 (ingga Ting%atan 5 7a.Penga7a"an g'r' i'tama%an "ema"a '..ian "e!ara in i3i '1 &er"ama ra%an ata' %el'arga mere%a=U.A%ti3iti memana"%an &a an6. minit + Ring%'% T'&i Separa *.U.ian )ang ig'na%an me"ti leng%ap1 "elamat an &er2'ng"i engan &ai%.l.M'ri i%e!'ali%an aripa a mengam&il '.ian 2i$i%al me"ti ila%"ana%an mengi%'t 'r'tan "e!ara &erter'"an ole( m'ri )ang "ama "eperti &eri%'t: Nai% T'r'n Bang%' * ..ian2.eni" '.ian ini perl' ila%"ana%an 'a %ali "eta('n pa a &'lan Ma/ -an Og.ian ila%"ana%an.meran!ang an mela%'%an tin a%an "'"'lan: an 5.alani '.ian ini .alan%an "ema"a ata' i l'ar 7a%t' penga.Um'r m'ri i%ira pa a ' ( ) *an+a%# 'nt'% r'.ian %e!erga"an 2i$i%al )ang i!a ang%an alam &'%' pan 'an ini2Pro"e 'r an te%ni% '. minit + mengi%'t /= eti% "eminit Te%an T'&i * .ian ini0Bateri '. minit + mengi%'t 50 eti% "eminit Jang%a'an Mel'n.alan%an6.Pela%"anaan Bateri U.i& men.alan%an.M'ri mela%'%an a%ti3iti memana"%an &a an "e&el'm men.ian (en a%la( mengi%'t pering%at 'm'r1 %e'pa)aan m'ri an mengam&il %ira peralatan "erta tempat '.6..ian ila%"ana%an=.alan%an '.g#) /U.% $#&#.'%an norma6U.'r U%+tan #n# .ian i.'ga me"ti ileng%ap%an pa a (ari )ang "ama5M'ri igala%%an mem&'at '.ian %e!erga"an 2i$i%al: *&+ mengi ap pen)a%it %roni%: an *!+ ti a% "i(at pa a 7a%t' '.at+(# ata& $a"t.Ta%limat %epa a m'ri tentang SEGAK 2.alani '.'%%an &a an A&.ian 5.ian ini &ole( i. .0Bagi m'ri )ang ti a% "i(at1 g'r' &ole( men.ian me"ti "elamat an "e"'ai engan .e" Ke&elamatan .Meng'%'r In e%" Ji"im Ba an .M'ri mema%ai pa%aian Pen i i%an Ja"mani5.ian an men)e.ian<'.e%l+ -#.- .ian )ang (en a% i.Ka7a"an '.ian 2i$i%al7U%'ran antropometri% 'nt'% men apat%an In e%" Ji"im Ba an perl' i&'at &e el+m mela%'%an '.'%%an &a an "elepa" '.A%ti3iti men)e.ian ini .Alatan '.

ian 5.Tilam "enaman .5.ian alam "i"tem ma%l'mat m'ri 7.Ra%aman metronome */= eti% "eminit+ 7.5 !m "eperti pen"el1 li i ata' "tra7 min'man .Meran!ang tari%( '.Pelapi% geta( .ian 0.ian alam &'%' re%o %ema.=...Pita '%'r .Penim&ang &erat ..ta Unt+" G+%+ .Mere%o '.Borang "%or 6.'an m'ri 6 .Peng'%'r tinggi 2.0 !m tinggi+.6..Ka7a"an lapang an rata/.ang%a'an N.Pe%alatan .Ra io >4 0.0..Menganali"a (a"il '.Bang%' < Ketinggian .Alat peng'%'r .Metronom 50 "m ..2.ian 2.Pita le%at &er"ai$ 2-5 !m .Span * 5 !m le&ar ? .Melapor%an (a"il '.Jam Ran i% =.Mema"ti%an a"pe% %e"elamatan 6.Penan a .0-5 !m * .ang ? .Menge"a(%an (a"il '. %a%i+ 5.5 !m pan.ian =...Menta &ir '.Men)e ia%an tempat1 alatan an &orang .

Penim&ang &erat .5-6 < 2.6-2 A.2 .-2 B26-2 B25-2 .i"im &a an an ri"i%o )ang &er%aitanLela"# Um'r *Ta('n+ / .Kiraan in e%" ..R'.0 .i"im &a an &er a"ar%an 2orm'la &eri%'t9 In e%" Ji"im Ba an @ Berat &a an *%g+ Tinggi *m+ ? Tinggi *m+ .0-= .-0 .ian %e!erga"an ila%"anaP%.&e-+%1 .%gan#&a&#1 Peng'%'ran ini (en a%la( ila%'%an "e&el'm &ateri '.6-= A..U"+%an1 In e%" Ji"im Ba an *BMI<2or<age+ T+!+an1 Menilai %ompo"i"i &a an Ta(a./-6 .Borang "%or Peng+%+&an -an ./.M'ri i%e(en a%i menim&ang &erat &a an '%'ran metri%an meng'%'r %etinggian alam 2.6-0 A.5-0 < 2../-6 < 22-2 B20-2 < 2.-2 B2.0-= < 2.-0 B22-2 B2.-0 B.'% .0. .-0 < 25-2 Berat &erle&i(an B2.6-= < 20-2 .a 'al i &a7a( 'nt'% mengenal pa"ti in e%" .7.6-2 < . K'rang &erat A.-0 < 26-2 B2..-0 5 Beri"i%o Berat Berle&i(an B.5-0 A.5-6 Normal .Peng'%'r tinggi .6-0 < .1 M'ri Ta('n 6 (ingga Ting%atan 5 *ant#na1 Lela%i an Peremp'an Alatan -an "em+-a(an1 .

-2 < 27-2 B26-0 < 20-0 B26-5 < 20-0 B25-2 < 2/-= Berat &erle&i(an B2./-2 < 2. 2000 + = .-= . .-2 ..'%an9 National Centre For Chronic Disease Prevention And Health Promotion.7-2 .=-0 A.6 .7-2 A.-0 < .= .6-0 A.=-0 A.7-.=-.=-0 .=-= A.. < 25-2 Beri"i%o Berat Berle&i(an B.-6 B26-2 B26-0 < < < < 2=-0 2=-0 27-= 20-2 B2=-0 B2=-0 B27-= B20-2 K'rang &erat A..6-0 A.-0 A./-/ < 22-/ B20-0 < 26-0 B2.=-= .5-0 A.7-.7 Pe%em. Normal .2 .7-0 < < < < 22-= 2.7 A.+an Um'r *Ta('n+ / .0 .-6 26-2 26-0 B22-= B2. A.6-0 < 2..5 .-0 B.5-.6-6 A.7-0 . < 26-0 .= .5 .=-0 < 26-5 . A. ./-/ .5-.-= < 25-2 B22-5 < 2=-2 B2..6-0 < . < 22-5 .=-./-2 .-0 B22-/ B26-0 B25-2 B2=-2 B27-2 B20-0 B20-0 B2/-= *R'.5-0 < 2.6 .6-6 < 20-0 .

i a%an mem&eri%an i")arat Cm'laD6..ian ini iam&il aripa a YMCA 3-Minute Ste !est" S'm&er9 David #" Miller $200%..Ra io >4 Perm'laan Nai% T'r'n Bang%' Peng+%+&an -an .A%ti3iti i.M'ri mela%'%an pergera%an nai% an t'r'n &ang%' *%a%i %iri nai%1 %a%i %anan t'r'n ii%'ti %a%i %iri t'r'n1 %em' ian %a%i %anan nai% an "eter'"n)a+Ke"el'r'(an tapa% %a%i me"ti memi.ian i.M'ri &er iri tega% engan %a%i %anan ata' %iri *)ang mana "e"'ai+ ileta%%an i ata" &ang%'..Borang S%or 6.Leta%an &ang%' i ata" lantai )ang rata an "elamat-*Pa"ti%an &ang%' ti a% &ergera% "ema"a '.ian i.Jam Ran i% ..Se ia%an ra%aman ata' metronome renta% /= eti% "eminitP%..Bang%' < Ketinggian . %a%i+ 2.alan%an-+ .Selepa" tamat m'ri i%e(en a%i ' '% "erta merta7.. minit1 "%or m'ri ini i&atal%anU.0.0-5 !m * .Peng'.Ji%a m'ri ti a% menamat%an la%'an "elama ." 7 .Ra%aman metronome */= eti% "eminit+ 5.Kira %a ar en)'tan na i "elepa" 5 "aat tamat perla%'an/.1 M'ri Ta('n 6 (ingga Ting%atan 5 *ant#na1 Lela%i an Peremp'an Alatan -an "em+-a(an1 . Measurement &' the h'sical educator( )h' and ho* $+th ed.M'ri mela%'%an pergera%an mengi%'t renta% ra%aman ata' metronome engan %a ar /= eti% "eminit "elama .U.U!#an '1 Nai% T'r'n Bang%' T+!+an1 Unt'% menilai a)a ta(an %ar io3a"%'lar Ta(a.&e-+%1 .Ka ar na i iam&il alam .%gan#&a&#1 .ang%ama"a . minit.alan%an &erpa"angan2.a% perm'%aan &ang%'5. minit tanpa &er(enti=.alan%an engan m'ri mema%ai %a"'t "'%an )ang "e"'ai2.G'r' ata' m'ri mengam&il %a ar en)'tan na i0.

.ian a%an itamat%an .ian ila%"ana%an "e!ara &erpa"angan2.&e-+%1 ..Jam Ran i%Peng+%+&an -an .Te%an t'&i iter'"%an "e(ingga "at' minit.ian an m'ri B "e&agai pen!atatP%.- A E So%ong Fa apan B < La%'an Beng%o% Si%' > < La%'an L'r'" Tangan Kiraan Sat' Ulangan La%'an Pa a > 0 .L'r'"%an tangan "eperti %e ' '%an "e ia E gam&ar >.U!#an 2a1 Te%an T'&i T+!+an1 Unt'% menilai %e'pa)aan a)a ta(an an %e%'atan otot tangan "erta otot &a(' Ta(a.M'la engan %e ' '%an "o%ong (a apan engan &erat &a an i"o%ong ole( tangan )ang l'r'" an .5 !m pan.Kiraan "at' 'langan la%'an6..0 !m tinggi+.Span * 5 !m le&ar ? .1 M'ri Ta('n 6 (ingga Ting%atan 5 *ant#na1 Lela%i Alatan -an "em+-a(an1 .U.U.ang ? ..T'r'n%an &a an engan mem&eng%o%%an "i%' "e(ingga a a men)ent'( "pan )ang tinggin)a .i%a m'ri ti a% mela%'%an a%ti3iti "e!ara "emp'rna mengi%'t ara(an .Ba an il'r'"%an E gam&ar A2.Ka7a"an lapang an rata2.%gan#&a&#1 .ari<. (ingga .5.ari %a%i.. (ingga .M'ri A mela%'%an '.S%or i%ira "e%iran)a m'ri meleng%ap%an pro"e 'r .Se%iran)a m'ri ti a% &er'pa)a mener'"%an te%an t'&i1 "%or iam&il %ira "eta%at m'ri &er(enti=.0 !m E gam&ar B.

M'ri A mela%'%an '.ian ila%"ana%an "e!ara &erpa"angan2. (ingga .0 !m E gam&ar B.U.. Measurement &' the h'sical educator( )h' and ho* $+th ed.Te%an t'&i iter'"%an "e(ingga "at' minit.Ba an il'r'"%an E gam&ar A2.M'la engan %e ' '%an "o%ong (a apan engan &erat &a an i"o%ong ole( tangan l'r'" l't't &eng%o% an %a%i i"ilang..1 M'ri Ta('n 6 (ingga Ting%atan 5 *ant#na1 Peremp'an Alatan -an "em+-a(an1 .ang ? .ian a%an itamat%an .Span * 5 !m le&ar ? .Kiraan "at' 'langan la%'an6." U!#an 2 1 Te%an T'&i S'aian T+!+an1 Unt'% menilai %e'pa)aan a)a ta(an an %e%'atan otot tangan "erta otot &a(' Ta(a.0 !m tinggi +..Se%iran)a m'ri ti a% &er'pa)a mener'"%an te%an t'&i1 "%or iam&il %ira "eta%at m'ri &er(enti=..U.ian an m'ri B "e&agai pen!atatP%.Ka7a"an lapang an rata2./0=+S'm&er9 David #" Miller $200%.i%a m'ri ti a% mela%'%an a%ti3iti "e!ara "emp'rna mengi%'t ara(an dua -ali &erturut-turut- A < Ber"e ia B < La%'an Beng%o% Si%' > < La%'an L'r'" Tangan / .U.&e-+%1 ..5.ian ini iam&il aripa a Jo(n"on an Nel"on *.Jam ran i%6.Tilam "enaman Peng+%+&an -an .S%or i%ira "e%iran)a m'ri meleng%ap%an pro"e 'r .T'r'n%an &a an engan mem&eng%o%%an "i%' "e(ingga a a men)ent'( "pan )ang tinggin)a .L'r'"%an tangan "eperti %e ' '%an "e ia E gam&ar >.%gan#&a&#1 .5 !m pan.

alan%an engan m'ri mema%ai %a"'t )ang "e"'aiM'ri A &aring engan l't't &eng%o% /0 ar. Measurement &' the h'sical educator( )h' and ho* $+th ed.0 !mP%.2." U!#an 39 Ring%'% T'&i Separa T+!+an 9 Unt'% meng'. 9 M'ri Ta('n 6 (ingga Ting%atan 5 *ant#na 9 Lela%i an peremp'an Alatan -an "em+-a(an 9 .2.ari tenga( %e 'a< 'a tangan menggel'n"'r (ingga men)ent'( penan a %e 'a E gam&ar BBa(agian &a7a(G&ela%ang &a an (en a%la( rata an .65=70/U.65=Pita le%at &er"ai$ 2-5 !m Pita '%'r Jam ran i% Metronom 50 "m Pelapi% geta( Penan a .'ng .5 !m "eperti pen"el1 li i ata' "tra7 min'man Peng+%+&an -an .&e-+% 1 .%gan#&a&#9 .ian ini iam&il aripa a Jo(n"on an Nel"on *.ianJari ti a% men)ent'( penan a %e 'aT'mit iang%at.ari tenga( pa a %e ' '%an a"al E gam&ar >1 *'lang pro"e 'r 6+ "e&el'm mela%'%an 'langan )ang "eter'"n)aM'ri mela%'%an pergera%an mengi%'t renta% ra%aman metronom engan %a ar 50 eti% "eminit "elama .ari men)ent'( penan a pertama E gam&ar APa a "etiap la%'an ring%'%1 &a(' perl' iang%at "'pa)a .ian a%an itamat%an "e%iran)a m'ri A 9< Ber(enti mela%'%an '.a( an tapa% %a%i "entia"a men)ent'( lantaiB'%a %a%i "el'a" &a('Ke 'a< 'a &ela( tangan l'r'" i "i"i an ('.i a)a ta(an an %e%'atan otot a& omen Ta(a./0=+S'm&er9 David #" Miller $200%.ian ini i.0 . minitM'ri B mengira 'langan perla%'anU.Le%at%an penan a engan pita pele%at "e!ara "elari pa a lantai i %iri an %anan pela%'2Jara% antara %e 'a< 'a penan a iala( .Kiraan Sat' Ulangan La%'an U.

s Council on Ph'sical Fitness and S orts. .. Measurement &' the h'sical educator( )h' and ho* $+th ed.Ti a% apat mengi%'t renta% ra%aman metronom 'a %ali &ert'r't<t'r't- A < Se ia B < Ring%'% Kiraan Sat' Ulangan La%'an Pa a > > < Ke ' '%an A"al U. 2002.ian ini iam&il aripa a !he President." S'm&er9 David #" Miller $200%." .s Challen/e $Preseident.

%gan#&a&#1 .ang%a'an )ang i"e ia%anP%.M'ri i&eri tiga per!'&aan &ert'r't<t'r't.'r T+!+an1 Unt'% meng'%'r 2le%"i&iliti &a(agian &ela%ang &a an1 pa(a an "en i pingg'l (lower back and posterior thighs) Ta(a.1 M'ri Ta('n 6 (ingga Ting%atan 5 *ant#na1 Lela%i an peremp'an Alatan -an "em+-a(an1 .Jang%a'%an tangan perla(an<la(an "e.Tapa% %a%i i leta% i &ela%ang penan a 2.Borang "%orPeng+%+&an -an ..Jang%a'an (en a%la( i%e%al%an "elama .M'ri ' '% mel'n.ian.ang ma"a '.&e-+%1 .Per!'&a(an ter&ai% iam&il %ira "e&agai "%or.Alat peng'%'r .Ke 'a< 'a %a%i l'r'" "epan.Ti a% perl' mere%o alam titi% perp'l'(an7.ari tenga( (en a%la( "ama6. !m2.'ng .2 > < Re(at .G'na%an alat peng'%'r .4ag' rapat %e a a..'r tanpa %a"'t.a'( )ang m'ng%in ata" pita peng'%'r5. "aat tanpa men)entap=.Tapa% tangan %anan itin i( i ata" &ela%ang tapa% tangan %iri alam %ea aan ('..ang%a'an 2.U!#an 41 Jang%a'an Mel'n.M'ri )ang mem&ant' memegang l't't pela%' ti a% menggangg' pela%'- A < Se ia B < Jang%a' .Ba!aan i%ira pa a "entimeter )ang ter(ampir.Ra%an memegang l't't.

7<20 .ian ini iam&il aripa a American Association For Health.2 TAFUN SKHR 5 6 ../<26 . .<. .2.0 TAFUN SKHR NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 6 .= %e ata" .25 /<./<26 ..0<2..02<.5/ %e ata" 0 %e &a7a( 7 %e &a7a( ./ %e ata" 70<.U.<.2<.6 25<.67 %e ata" 7 %e &a7a( 7 %e &a7a( .<.0<.7 %e ata" 00<.0 %e ata" .2<..5<. 06 %e &a7a( 2./<26 .2 0<.6 25<.7 %e &a7a( PEREMPUAN . %e ata" .. 2 .6 26<2/ . 2 ..0<26 . 2 .= .2<.2 0<. .0 %e ata" 20 %e ata" .0 .5 25<.00 .6<./ %e ata" 7/<. TAFUN SKHR NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 6 .5 %e ata" 05<. .0 %e ata" .. 7/ %e &a7a( .<.50 /<.5 .<.60 %e ata" = %e &a7a( 7 %e &a7a( .6 .6 .<..6= 0<. Ph'sical 0ducation.0 %e &a7a( PEREMPUAN ..5<.0 TAFUN SKHR NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 6 .00 . 1ecreation and Dance $AAHP01D. Measurement &' the h'sical educator( )h' and ho* $+th ed..Miller $200%..=2 0 %e &a7a( 7 %e &a7a( ..7 . 2340" S'm&er9 4a3i K.=... . .<07 ..67 7<0 0<.0.26 /<.= .0./ .2 TAFUN SKHR NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 6 . /<.2 .= %e ata" .2<./ %e ata" .7 . 77 %e &a7a( . 2 .7 %e &a7a( LELAKI . .=<.6/ %e ata" = %e &a7a( 7 %e &a7a( ." NORMA SEGAK LELAKI ...25<.. .7<20 ..0 %e ata" ...2<.6 . .0 .5 .0/<. 70 %e &a7a( .0 %e &a7a( LELAKI ..2=<.0 %e &a7a( PEREMPUAN .0 .0 0<.2<.0. 2 .0 . 2 ..= .26<. .60 7<0 0<.<. 0= %e &a7a( 2.0 .5<.<.7<.= .5 %e ata" .. .02<.7 . TAFUN SKHR NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 6 .2 .. . %e ata" .0 .5<..<.=<..<.7 .0 .5 25<.

.06 .7 .=<. TAFUN SKHR NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 6 .5<.2/<..7<20 .7<25 .0 %e &a7a( 0 %e &a7a( ... //<.0<.6.<.0= . TAFUN SKHR NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 6 .<.66 %e ata" . . %e ata" 62 %e ata" 77</0 2.<.20 .<... %e ata" .0 20<25 .0 .<.0<2.5 27<.<.6 0.0 %e ata" 2.57 %e ata" 0 %e &a7a( 7 %e &a7a( .2 .0<. 0<.<.<. %e ata" ./ %e ata" 0.0<..= %e &a7a( PEREMPUAN ./<2.6<. %e ata" 6= %e ata" 7=</7 26<2/ . 75 %e &a7a( . .6.5 TAFUN SKHR NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA 5 6 .7 2=<. 2 .6 .= /<. ./ %e &a7a( LELAKI . ..6<6. 0.2<.<26 .5 TAFUN SKHR NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 6 . %e &a7a( 22 %e ata" .6 25<.52 .0 . .2<.0 .7 .0 27<../<22 ..0<20 .2 . 2 .2 ./ %e ata" . 02 %e &a7a( 22 %e ata" . %e &a7a( 0 %e &a7a( . %e &a7a( 2.6.0<2.0 ..05<.7<2. .6 TAFUN SKHR NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 6 .5.0 .0 . 7= %e &a7a( 25 %e ata" 2.2./<22 ..05<.<. 00 %e &a7a( 2.00<.2 %e &a7a( / %e &a7a( .=<.2 .5<20 ..5 .6 TAFUN SKHR NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 6 . .= 25<./ %e ata" 02<.0 .<2= . 2 ..=<26 .6<..5 %e &a7a( PEREMPUAN .07<.22<.0<2.7<2= .56 /<. .07 .5. .5 2=<.5<6.NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 0. %e ata" / %e &a7a( 7 %e &a7a( 20 %e &a7a( LELAKI . 0<.<.2. //<.6<.0 . .22<.2.7 .<.0 2.<.2 . . 2 .0 %e ata" 06<. .2 0<../ %e &a7a( LELAKI ..55 %e ata" 0 %e &a7a( 7 %e &a7a( .7 ./ %e ata" .6 /<.62 ..5= /<.2/<.7<65 /0<.<..0 20<26 .06 .20 . 2 . ../ %e ata" .= . 7= %e &a7a( 27 %e ata" 22 %e ata" 66 %e ata" /0<77 22<2= ..= %e &a7a( PEREMPUAN .<..=<.20 .66 %e ata" .0 .52 %e ata" / %e &a7a( 7 %e &a7a( .<....2 0<.<..0 %e ata" .7 . %e ata" . 2 .<.

0 .6= .0 27<.6 . %e &a7a( / %e &a7a( . 76 %e &a7a( ...<. %e ata" 7/<. %e ata" 2..2<. 2 .0 .7<2= ..0<./<25 .20<.= %e &a7a( PEREMPUAN ./ %e ata" 6.=<.20 .7 TAFUN SKHR NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 6 .JANGKAUAN MELUNJUR 60 %e ata" .5 . 0<.7<6= /7<.62 .= TAFUN SKHR NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 6 . %e ata" / %e &a7a( 7 %e &a7a( 2.62 .0 .0 .2 %e &a7a( / %e &a7a( .0<. 75 %e &a7a( ..5 20<. .0<.0 %e ata" 2. .0. 2 .= %e &a7a( PEREMPUAN .5<60 ./ %e ata" 6.5 20<.25<./<22 ..<27 ./<26 .6<.<.00 .7<2= . 2 . %e ata" 60 %e ata" 7=</7 2=<. %e ata" . %e ata" 7=</7 20<2./ 27<.. %e ata" 67 %e ata" 75</= 25<2/ .=<.0 . 22<27 . %e ata" . 2 .0 2. %e ata" .= ..67 %e ata" / %e &a7a( 7 %e &a7a( 20 %e &a7a( LELAKI .7 TAFUN SKHR NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 6 .<.7 .<.6 .2.5<.6.20 .6. 2./<22 . 75 %e &a7a( 26 %e ata" .2./<22 .0<.6<.6 0<.5<60 /0<.6<.0 .6<.0 27<. %e &a7a( .= TAFUN SKHR NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 6 .26 . .6<.<./ .60 ... 70 %e &a7a( 2.<2= 20 %e &a7a( LELAKI ./ .0<67 /0<.6.

BINTANG 6- 0 FINGGA .7 MARKAF B BINTANG .6 MARKAF > . MARKAF 4 KURANG >ERGAS 5- 6 FINGGA 7 MARKAF E PERLU TINGKATKAN KE>ERGASAN .- .5 FINGGA .- *UMLAH SKOR KESELURUHAN .= ..2 FINGGA .0 FINGGA 20 MARKAF GRED A PENCAPAIAN 5 BINTANG PENYATAAN SYABAS1 AN4A TELAF BERJAYA MEN>APAI TAFAP KE>ERGASAN YANG >EMERLANG TAFNIAF1 AN4A TELAF BERJAYA MEN>APAI TAFAP KE>ERGASAN YANG BAIK AN4A TELAF MEN>APAI TAFAP KE>ERGASAN MEMUASKAN AN4A PERLU BERI PERFATIAN UNTUK MENINGKATKAN TAFAP KE>ERGASAN KESELURUFAN AN4A PERLU BERI PERFATIAN KEPA4A ASPEK KE>ERGASAN UNTUK MENGELAKKAN RISIKH PENYAKIT FIPHKINETIK 2- .KEPUTUSAN KESELURUHAN SETELAF MELAKUKAN 6 UJIAN1 SILA RUJUK KEPA4A SKALA MARKAF KESELURUFAN UNTUK MENENTUKAN TAFAP KE>ERGASAN BAGI TUJUAN PEMARKAFAN- BIL) .

alan1 .+1 Advanced Fitness Assesment 5 06ercise Prescri tion $2nd ed.JENIS<JENIS LATIFAN 4AN SENAMAN UNTUK MENINGKATKAN TAFAP KE>ERGASAN #IIIKAL KHMPHNEN JENIS LATIFAN KE>ERGASAN #IIIKAL 4a)a ta(an Lati(an aero&i% %ar io3a"%'lar >A4ANGAN AKTIJITI Ber.alan1 .alan1 .oging1 &er&a"i%al1 men a)'ng1 nai% tangga1 merenta" e"a1 tarian aero&i% an "enamro&i% Regangan "tati% an regangan &erintangan "e!ara &erpa"angan *PN# < proprio!epti3e ne'rom'"!'lar 2a!ilitation+ Tai >(i an lati(an rela%"a"i "e!ara progre"i2 Ke%'atan an a)a ta(an otot Lati(an rintangan an aero&i% #le%"i&iliti Lati(an regangan Ketegangan an "tre" ne'roma"!'lar Lati(an rela%"a"i )ang mengg'na%an tenaga an %on"entra"i "e er(ana S'm&er9 Fe)7ar 1 J-F." .7 .//.oging1 &er&a"i%al1 men a)'ng1 nai% tangga1 merenta" e"a1 tarian aero&i% an "enamro&i% Lati(an &e&anan engan mengg'na%an alatan Ber.oging1 &er&a"i%al1 men a)'ng1 nai% tangga1 merenta" e"a1 tarian aero&i% an "enamro&i% Kompo"i"i Ba an Lati(an rintangan an aero&i% Ber.*.

2. .'r *.0 ta('n .2... .6 .. .6 .7 ta('n .ara% alam !m+ 25 25 25 25 2= 27 27 27 JANTINA9 PEREMPUAN Um'r Nai% T'r'n Bang%' *%iraan en)'tan na i+ .6 ta('n ..2 Jang%a'an Mel'n..6 ta('n .0 ta('n . %e &a7a( ... %e &a7a( .. ta('n . ..20 %e &a7a( . %e &a7a( .2 %e &a7a( ..20 %e &a7a( .7 ..5 ta('n . .7 ta('n . ..ian %e!erga"an i ata"- ./ Ring%'% T'&i Separa *%iraan 'langan+ ..2 ta('n .26 %e &a7a( .20 %e &a7a( . ./ %e &a7a( .6 Jang%a'an Mel'n..6 ..5 ta('n .6 . .25 %e &a7a( ... .2 .5 . ta('n .0 %e &a7a( .26 %e &a7a( .6 ../ . .20 %e &a7a( Te%an T'&i *%iraan 'langan+ .= ta('n . . %e &a7a( .0 ....ara% alam !m+ 26 25 25 2= 27 27 20 2= >atatan9 Stan ar ini &er a"ar%an "%ala > alam '.2 %e &a7a( .= ta('n .5 Ring%'% T'&i Separa *%iraan 'langan+ ...0 .CADANGAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL MURID MALAYSIA JANTINA9 LELAKI Um'r Nai% T'r'n Bang%' *%iraan en)'tan na i+ .'r *. ta('n . . ta('n .2 ..2.2 %e &a7a( Te%an T'&i *%iraan 'langan+ / / .2 ta('n . . .. ..

Related Interests