Surse de litigii generatoare de expertiza

Cele mai multe litigii in solutionarea carora se apeleaza la expertiza merceologica, au ca obiect calitatea produselor si anume substituirea de naturarea de inlocuire si de precierea calitativa dar si pierderile in circuitul tehnic al produselor. Litgiile privind calitatea produselor pot avea ca principale surse urmatoarele: • Substituirea de produs- care consta in livrarea unor produse cu aceleasi destinatie si pret cu produsele contractate , dar care au indici de calitate diferiti. Documentele la care sau facut referire in contract se asimileaza cu substituirea de produs si livrarea de loturi etrologene care contin produse din sarce diferite si caracteristici de calitate diferite, incadrarea grasita a unui produs de la un model la altul, livrarea de loturi cu alti indici de calitate decit cei inscrisi in buletinele de analiza si certificatele de calitate. Denaturarea produselor- consta in fabricarea si comercializarea unor produse ale caror caracteristici nu corespund valorilor prescrise si nu sunt in concordanta cu pretul. In categoria de naturarii produselor,se incadreaza urmatoarele: a. Modificarea retetei de fabricare care consta de regula in diminuarea proportiei unor component valorosi si costisitori in favoarea unor mai ieftini cu scaderea nivelului calitatii. Modificarea retetei de fabricatie a unui produs omologat , fara o baza legala se sanctioneaza conform legii . b. ABATEREA DE LA TEHNICA DE FABRICAŢIE reprezintamodificarea modului in care se executa unele faze tehnologice sau chiar in renuntarea la unele faze , ceea ce are implicatii negative asupra produsului. c. Claficarea produselor modul de modificare a valorii de intrebuintare a unui produs in scop granduos , sunt fregvente falsificarile in fabricarea prosuselor din alte mateerii prime de regula de calitate inferioara fata de cele prescrise prin inlocuirea unor componenti valorosi , cu substante inactive sau chiar daunatoare, prin extragerea unor componente naturale ale unui produs. d. Inlocuirea unor produse prezentarea unor sintetice dret produse naturale in vederea obtinerii unor profituri neconvenite ca urmare a diferentei de pret. e. Deprecierea calitativa ! A)totala ! cind produsul trebuie scos din uzde poate produce in oricare din cazurile si eta b) parţiala cind produsul se poate utiliza dar cu mai putina eficienta decit in starea initiala. Deprecierea se poate produce in toate etapele tenice a produsului incepind cu fabricatie "i pina la cumparator , dar transportul si depozitarea sunt etape care produc cele mai fregvente deprecieri calitative ale produsului. Litigiile privind pierderile in circuitul tehnic pot sa fie urmare a unor scaderi ale masei produselor datorita modificarii unor parametri: umeditatea si temperatura a altor perisabilita#i sau pot sa fie cauzate de cre"terea procentului de produs necoresponzator peste limitele admise.

Localizarea sursei litigiului se face #in$nd cont de etapele pe care le parcurge marfa $n circuitul tehnic: a. Livrarea produselor ! poate fi sursa de litigiu ca urmare a livrarii unor produse necorespunzatoare din punct de vedere calitativ a livrarii altor sortimente

. 'n caz special $l constituie livrarile $n comer#ul interna#ional prin faprul ca aceste livrari se supun pe linga condi#iile contractuale "i condi#iilor legislative interna#ionale "i din #ara de destina#ie precum "i cutumelor cu putere de lege pe tot traseul tehnico economic al produsului. . obiectul acestor expertize const& $n stabilirea existen#ei falsului a modalit&#ii de falsificare "i a etapei circuitului economic $n care sa produs falsificarea. Modul de urm&rile a respect&rii acestor reguli difera in func#ie de locul depozitului in circuitul tehnic al m&rfii. c. Leget de transport o sursa de litigii o poate constitui deplasare pe rute ocolitoare cu marimea traseului de parcurs. instabili. Dac& beneficiarul pastraz& incorect marfurile ori nu poate dovedi ca a respectat condi#iile prescrise pentru p&strare . (ransportul poate produce vicierea ! pri utilizarea unor mi%loace sau ambala%e necorespunzatoare. p&strarea.schimbatoare.decit cele contractate a livrarii unor loturi eterogene provenite din "ar%& diferite "i a livrarii produselor fara documente legale. sau nu respect& obliga#iile care $i revin legate de condi#iile de garan#ie el raspunde pentru eventualele degradari a marfii. 2.aceste litigii se refera fie la modul in care sa efectuat verificarea $n scopul recep#iei fie cel mai adesea la degradari care au aparut $n etape prem&rg&toare recep#iei. ale loturilor de produse pentru ca sa se poat& interveni dac& este necesar pentru prevenirea deterior&rilor.xpertiz& m&rfurilor falsificate 1. amplasarea ori condi#iile de p&strare impuse diferitelor categorii de marfuri. De asemenea transportul pe mari distan#e $n condi#ii grele care pun probleme $n privin#a asum&rii "i transferului de responsabilitate. *ecep#ia produelor este etapa $n care pot ap&rea cele mai multe litigii. pusa in eviden#& la recep#ie. Depozitele comer#ului cu am&nuntul servesc pentru a p&stra pentru perioade relativ scurte $n condi#ii de obicei greu de diri%at. /n schimb $n comer#ul cu am&nuntul are loc o examinare a fiecarei unit&#i de produs de c&tre0 v$nz&tor "i consumator . Depozitarea. )stfel de surse de litigii sunt: • +econcordan#a dinte sortimentul contractat "i atestat deocumentar "i sortimentul real supus recep#ie • +eoncordan#a dintre calitatea contractat& "i calitatea real& a lotului de marf& • +econcordan#a dintre procedeele de verificare a calita#ii de utilizare de furnizor "i cumparator • . fluctuante cu posibilita#i minime de verificare a calita#ii mprfurilor la primirea $n depozite. )mbalarea neadecvata a produselor. Conditiile in depozite cu ridicata trebuie sa asigure condi#ii care s& permit& ob#inerea propriet&#ii produselor c$t mai aproape de condi#iile initiale.terogenitatea calitativ& a loturilor de marf& d. depozitarea "i transportul produselor . b.poate s& genereze degrad&ri calitative dac& nu sunt respectare regulile privind manipularea. Cele mai fregvente expertize merceologice care privesc circuitul tehnico economic al m&rfii se refer& la recep#ia. constituie o problema speciala $n cazul litigiului. necesar ca periodic sa se controleze proprieta#ile labile. a. manipularea neadecvat& "i prin eterogenitatea calitativa a loturilor de marf&. Stabilirea calitatii reale a produselor . examinare care scoate la iveal& aproape toate vicile aparente. b.

. autentice pentru ob#inerea unui produs . substituite cu produse autentice • )plicarea unor etichete con#in$nd specifica#ii ca : produs natural. consta in operatia de repidiere a unor produse de folosinta indelungata cu defecte de fabricatie sau care a suferit degradari in timpul transportului si readucerea lor in stare de functionare. "i prezentarea lor ca fiind naturali • Incadrarea inten#ional& a unor produse de calitate inferioar& $ntr o clas& de calitate superioar&. "i opera#ii tehnologice.produse denaturate. sintetice sau artificiali neadecva#i din punct de vedere igienico sanitari. aparate. se realizeaza prin: • Demotarea unor produse -mecanisme. "i comercializarea acestuia la acele" pre# cu cel original $n detrimentrul calita#ii . Reconditionarea. instrumente.3. • 4olosirea ilegal& aunor denumiri de produse care imit& indica#iile geografice care se acord& "i pot fi folosite numai de c&tre produc&torii pentru care aceste indica#ii au fost inregistrate. ecologic. 2. Modificarea proportiei normale a unor componente specifice produselor originale.iar produsele ob#inute sunt prezentate ca fiind cele originale. Reconstituirea! consta in restructurarea materiala a unui produs prin recompunerea partilor componente aflate sub forma de fragmente care sunt comercializate apoi ca obiecte originale. tradi#ional pe ambala%ele unor produse alimentare ce nu au careacteristici specifice care s& %ustifice aceste denumiri fiind ob#inute din agricultura chimizat& imit$nd doar denumirile produselor autentice "i fiind comercializate la pre#urile acestora.componente cu cost ridicat. • De asamblare sau desamblarea unor produse prin destructurarea unui sistem in 2 sau mai multe componente imbinate sau articulate intr un subansamblu care se comercializeaza 6. 3. 5. Denaturarea consta in general prin modificarea materiei prime. retetelor de fabrica#ie "i a procederolor tebnologice. de calitate superiar& existente pe piat& prin folosirea partial& sau in totalitate a altor materii prime -de calitate inferioara. 7.stimarea daunelor provocate consumatorilor "i produc&torilor de m&rfuri afectate de falsificare Modalită i de falsificare! 1. biologic .tehnologii simple cu costuri reduse decit cele specifice produsului respectiv.$n cazul grupelor de m&rfurio care se produc se sorteaz& "i se comercializeaz& pe clase de calitate cu pre#uri diferen#iate. Se practic& prin reducerea unor produse originale . . I$itarea : consta $n : • *ealizarea unor ambala%e. "i utilizarea lor pentru produsele care nu corespund calitativ. fiind apoi comercializate la pretul pietei . De structurare. in parti componente si comercializarea acestora ca piese de schimb noi. cu cele a unor produse de prestigiu. "u#stituirea : consta $n : • Inlocuirea unor componen#i cu cost ridicat cu substan#e inactive sau de umplutur& cu eficacitate sc&zut& $n utilizare. etichete. asem&n&toare. sau chiar daunatoare pentru consumatori • Inlocuirea unor componen#i naturali ai produselor cu componen#i ob#inu#i prin procedee chimice. xtragerea unor componente naturale valoroase din produse sau materii prime naturale "i valorificarea acestora pe alte c&i. m&rci .

mercur . Conta$inanti c-i$ic  combinatii ale arseniului.a are ca obiect stabilirea exacta a calitatii reale a loturilor de produse din punct de vedere static sau dinamic in relatie cu conditiile cauzele. 3. trebuie sa a%ute la inlaturarea cauzelor care provoaca degradarile si avarierea marfurilor. C. Cd uri.nta$inanti #iolo.arantie si co$erciali)area produselor cu vicii aparute si ascunse+ • Modificarea denu$irii unor $arfuri de presti. In aceasta consta defapt cararacterul activ al expertilor merceologi care in activitatea lor practica intilnesc nemi%locit aspect negative ale circuitului tehnic al marfurilor. locul si impre%urarile care au generat abateri de la calitatea prescrisa si de la calitatea contraactuala in timpul fabricatiei sau circulatiei lor tehnice.xpertiza merceologica este utilizata pentru cercetarea si clarificarea unor probleme contraversate sau litigioase pe care le ridica practica comertului cu marfuri alimentare sau nealimentare. Indiferent de obiectivele urmarite expertiza merceologica nu trebuie sa fie o inregistrare mecanica de fapte si trebuie sa contribuie active efiecient in directia imbunatatirii continue a calitatii marfurilor . . 9iratarea este folosita in domeniul soft.ici de origine vegetala sau animal. Alte $odalitati de falsificare& • Modificarea ter$enului de vala#ilitate real inscris de producator ' de a$#ala( si co$erciali)area produselor cu deprecieri calitative si e*pirarea datei li$ita de consu$ la pretul initial al produselor+ • Modificarea ter$enului de . pe care nu numai sa le sesizeze . Dupa cum se constata in practica economica expertiza merceologica este necesara in toate cazurile in care se pot da interpretari diferite unor problem de cea mai mare importanta pentru comercializarea unui produs. %iratarea! produsele pirate sunt produse care ofera aparenta unor produse autentice fara sa poseda caracteristicile de calitate si durata specifica de utilizare a produselor originale.xpertiza merceologica poate fi efectuata pentru stabilirea identitatii stirii si calitatii produselor la livrare in timpul transportului al depozitarii sau introducerii in consum precum si pentru elucidarea unor aspect privind natura si calitatea ambala%ului . in timpul transportului si depozitarii. plumb. este stabilirea exacta a calitatii reale a loturilor de produse in relatie cu conditiile cauzele si impre%urarile care au generat abateri.cantitea produselor sau structura lor sortimentala . Conta$inanti fi)ici  partide de metalem pietrii si reziduri radioactive+ 2. cupru. . . cu consecinte asupra drepturilor de proprietate industriala.iu prin supri$area sau adau. filmele. . .area unor litere a unui suffi* sau a unei cifre pentru a induce in eroare consu$ neavi)ati+ %rincipalii conta$inanti& 1. De origine vegetale cuprind pulbere de al:ali De origine animal ! sau de peste sau carne de diferite vietati oceanice. dar au si competenta de a sugera solutii tehnice apte de a fi recomandate official de organele de drept.biectul expertizei merceologice.8.xpertiza merceologica .

xperimentul trebuie sa fie reproductibil. metode de analiza microbiologica. sinteza si rationamentul. cum sunt: procese de fabricatie . reconstituirea faptelor atit din etapele circulatiei marfurilor.xpertiza merceologica se efectueaza pe parcursul sau la incheierea circulatiei tehnice a loturilor de marfuri . cit si daca este necesar din fabricatia lor . . si intrumentala . . procesul studiat este provocat in conditii date farmitind astfel reproductivitatea lui.a permite expertului sa identifice si sa elimine erorile de masurare a unor caracteristici de calitate. *ealizarea acestei obiective impune utilizarea unei metodologii specifice de investigatie formata din metoda istorica. experimentul implica si alte forme ale cunoasterii teoretice. cum sunt: abstractia . de la producator la consumator dar poate sa se extinda si la bazele anterioare . expertiza merceologica presupune o verificare retractiva a calitatii marfurilor. si metoda statistica. sa evalueze cu calitatea . In expertiza merceologica se utilizeaza metode de examinare organoletica -analiza senzoriala. Metoda o#servatiei si e*peri$entului! constituie sursa cunoasterii stiintifice a calitatii marfurilor. respectiv al concordantei dintre sortimentatie si cerintele consumatorilor. . a calitatii acesteia. 3.<perimentul stiintific se deosebeste de observatie in esenta prin aceea ca factul.bservatia este stiintifica daca se poate repeat in conditii naturale si poate fi reconstituita pe cale teoretica sau deductive. isi dezvaluie proprietatile prin utilizarea metdei observatiei si experimentului .. . 1. . analogia. . • Stabilirea calitatii unui produs si a concordantei acesteia cu normele tehnice • )precierea masurilor in care calitatea unui produs a suferit modificari in raport cu starea initiala si reconstituirea calitatii initiale a produsului • Stabilirea cauzelor care au determinat abaterea calitativa a unui produs inclusiv problemele create de eventualele ambala%e necorespunzatoare.bservatia si experimentul constituie aproape in exclusivitate treapta senzoriala a cunoasterii formind baza si izvorul cunoasterii stiintifice in general si in cazul expertizelor a cunoasterii calitatii marfurilor. sau de certificare. Metode de investi. .bservatia se executa astfel incit sa fie repetabila sis a poata fi reconstituita teoretic. fenomenul . 2. Expertiza se poate dispune si pentru stabilirea concordantei sau a lipsei de concordanta intre sortimentul livrat si cel contactat. Metoda istorica este folosita pentru reconstituirea pe cale deductiva a pricipalelor fapte intervenite in diferite moment ale evolutiei in timp si spatiu a unui produs .Obiectivele concrete ale unei expertise merceologice pot fi unu sau mai multe din urmatoarele aspecte: • Indentificarea unui produs sau a unui lot de produse. Marfa atit ca obiect cercetat la un moment dat cit si ca obiect entitate sau lot aflat in raporturi determinate cu mediul ambient in timp si spatiu. analiza. Expertiza merceologica presupune o verificare retractiva a calitatii marfurilor . metode chimice de analiza. )cesta permite cunoasterea naturii si intensitatii transformarilor suferite de produs pe acest parcurs. fizico chimica. metode de analiza fizica . fapte care au generat unele modificari calitative negative. metoda observatiei si experimentului.vident. . transformari care pot influenta negativ calitatea produsului . Metoda statisticii! este utilizata in expertiza in scopul prelucrarii atit a multimilor de date obtinute prin observatii si experiment cit si a datelor obtinute in diferite etape a investigatiilor.are& Dupa cum rezulta din obiectul sau .

.loturilor de produse plecind de la rezultatele obtinute pe esantioane diminuind in acelasi timp subiectivismul aparut in aplicarea unor metode organuleptice de analiza.