Gramatică şi Vocabular (Grammar and Vocabulary) SUMAR Gramatică (Grammar) S u n e t e l e l i mb i i e n g l e z e ; a l f a b e t u l l i m b i i e n g l e z e ; c l a s i f i c a r e a verbului, diateze, aspect, moduri, timpuri verbale; Prezentul

simplu şi continuu – formă şi utilizare; Exerciţii Trecutul simplu şi continuu – formă şi utilizare; Exerciţii Prezentul Perfect simplu şi continuu – formă şi utilizare; Exerciţii • M a i m u l t c a p e r f e c t u l s i mp l u ş i c o n t i n u u – f o r mă ş i u t i l i z a r e ; Exerciţii • Viitorul – formă şi utilizare; Exerciţii • Modul Condiţional şi If clause – formă şi utilizare; Exerciţii • Concordanţa timpurilor – formă şi utilizare; Exerciţii • Modul Subjonctiv – formă şi utilizare; Exerciţii • Modul Imperativ – formă şi utilizare; Exerciţii • Diateza pasivă – formă şi utilizare; Exerciţii • Verbe modale I – formă şi utilizare; Exerciţii • Verbe modale II – formă şi utilizare; Exerciţii • Infinitivul – formă şi utilizare; Exerciţii • Formele în Ing – utilizare; Exerciţii • Verbe care primesc infinitive sau forma în –Ing; Exerciţii •

Verbe complexe – formă şi utilizare; Exerciţii • Vorbirea indirectă – formă şi utilizare; Exerciţii • Prepoziţii, Conjuncţii – formă şi utilizare; Exerciţii • Substantivul – formă şi utilizare; Exerciţii • Articolul – formă şi utilizare; Exerciţii • Adjectivul – formă şi utilizare; Exerciţii • Pronumele – formă şi utilizare; Exerciţii

• Consoana [ŋ] este asemănătoare cu consoana româneascăn din c u vi n t e l e î n c a r e n e s t e u r m a t d e c sau de g : încă , Anghel , singular , unde n devine în parte gutural. • Consoanele [ p ] , [ t ] ,

[ k ] sunt consoane surde. Spre deosebire deconsoanele corespunzătoare din limba română, ele sunt urmate – când nu sunt precedate de altă consoană şi su n t î n s i l a b ă accentuată – de un uşor sunet h . Consoana [ t ] s e p r o n u n ţ ă c u vârful limbii sprijinit pe alveole (pe rădăcina dinţilor). • Consoanele [ f ] şi [ s ] p o t f i c o n s i d e r a t e c a f i i n d i d e n t i c e c u consoanele corespunzătoare din limba română. • Consoana [ ∫ ] este aceeaşi ca şi consoana românească ş . • Consoana [ t ∫ ]

este aproape identică cu consoana românească dincuvinte ca: cine , ceas , cel etc., şi se pronunţă cu o uşoară aspiraţie,ca şi [ k ] , [ p ] , [ t ] .Consoana englezească rămâne însă perfect surdă şi poate fi urmatădirect de orice vocală, fără a necesita un e sau i de legătură, ca înlimba română: c hild [ t ∫ aild ] .De semenea, consoana [ t ∫ ] finală, spre deosebire de consoanacorespunzătoare din limba română, nu este urmată de un i asilabic(care nu formează silabă) ca în cinci

E s t e n e c e s a r s ă d ă m o d e o s e b i t ă a t e n ţ i e p r o n u n ţ ă r i i ac estei consoane când este urmată de alte vocale decât i şi e .. • Consoana [ θ ] este perechea surdă a consoanei [ . pleci etc. saucând este în poziţie finală. De exemplu: much [ m ∧ t ∫ ] . Deci pronunţaţi [ t ∫ aild ] şi nu ciaild . [ m ∧ t ∫ ] şi nu maci .

c a r e s e deosebeşte prin aceea că la pronunţarea ei c o a r d e l e vo c a l e n u vibrează. fără efort. Consoanele [ ð ] şi [ θ ] sunt reperezentate în scriere prin grupul th . • Consoana [ h ] s e p r o n u n ţ ă c u a s p i r a ţ i e ( e m i t e r e d e a e r ) m a i puternică decât în limba română. Ca şi încazul lui [ ð ] . Pentru a pronunţa sunetul [ θ ] . vo m ţ i n e vâ r f u l l i mb i i între dinţi şi vom articula un t (sau s ) românesc. exerciţiile trebuie făcute în faţa oglinzii.ð ] . 12 .

The Alphabeta [ ei ] n [ en ] b [ bi: ] .2.

o [ ou ] c [ si: ] p [ pi: ] d [ di: ] q [ kju: ] e [ i: ] r [ a: ] f [ ef ] s [ es ] g [ dзi: .

] t [ ti: ] h [ eit ∫ ] u [ ju: ] i [ ai ] v [ vi: ] j [ dзei ] w [ d ∧ blju: ] k [ kei ] x [ eks ] .

l [ el ] y [ wai ] m [ em ] z [ zed ] 3. Clasificarea Verbelor * Conjugarea verbelor engleze principale.Acestea sunt formele de dicţionar ale verbelor engleze: I formă a II-a formă ( t o ) w o r k w ( t o ) g i v e 13 se bazează pe trei forme a III-a formă o r k e d w o r k e d g a v e g i v e n .

.

Ce l e o b i ş n u i t e p o t f i regulate sau neregulate . a.Verbe regulate Verbele regulate formează past tense şi past participle prin adăugareaterminaţiei –ED . Ex: Worked . i a r c e l e s p e c i a l e s u n t împărţite în verbe auxiliare şi verbe modale . Verbele speciale nu au un sens propriu şi ajută la formarea timpurilor verbale compuse. cleaned . closed b.Verbe neregulate Verbele neregulate formează past tense şi past participle neregulat şiaceste forme trebuie învăţate.* Verbele engleze se clasifică în verbe obişnuite şi speciale . Verbele obişnuite au un sens propriu şi pot avea funcţia de predicat în propoziţie.Verbele neregulate se împart în 3 categorii: grupa verbelor care nu suportă nici o modificarecut – cut – cut put – put – put .

does. were) H A V E – s e f o l o s e ş t e l a f o r ma r e a t i m p u r i l o r ve r b a l e p e r f e c t e . are. . (am. DO – se foloseşte la present tense simple şi past tense simple -forma interogativă şi negativă. 14 SHOULD.Verbe auxiliare Sunt formatori temporali. ajută la formarea timpuril o r v e r b a l e compuse. LET – se foloseşte la formarea Imperativului pentru persoana I-asg şi pl şi persoana a III-a sg şi pl. WOULD – se folosesc la formarea lui Future-in-the-Past şi a modului Condiţional. (have. had) SHALL. (do.grupa verbelor care suportă o modificare bring – brought – broughtmeet – met – met grupa verbelor care suportă două modificărido – did – donering – rang – rung c. did) BE – se foloseşte la formarea diatezei pasive şi a t i m p u r i l o r verbale continue. WILL – se folosesc la formarea timpurilor verbale de viitor. is. has. was.

6. S e f o l o s e ş t e î n p r o p o z i ţ i i s u b o r d o n a t e completive directe: She told me that she would go there soon.u n punct dev e d e r e t r e c u t .1 . pe n t r u a e x pr i m a o a c ţ i u ne v i i t o a r e v ă z u t ă di n t r . THE FUTURE-IN-THE-PAST CONTINUOUS • Formă Formaţi viitorul în trecut continuu cu s h o u l d / w o u l d + b e + participiul prezentAfirmativ I / we should be work ing You/ he / she / it / you / they would be work ing Negativ I / we should not be work ing You/ he / she / it / you / they would not be work ing Interogativ Should I / we be work ing ? .

Would you/ he / she / it / you / they be work ing ? Interogativ negativ: Should I not ( shouldn’t I) be work ing ? Would you not ( wouldn’t you) be work ing ? • Utilizare Viitorul în trecut continuu se foloseşte: 1 . TO BE TO FUTURE 46 .u n p u nc t d e v e d e r e trecut: T h e wo m a n a s s u r e d u s t h a t . 7. i n l e s s t h a n h a l f a n h o u r . pe n t r u a e x pr i m a u n vi i t or c o nt i n u u di nt r . h e r baby would be sleeping .

probabilitate: Prices are to be much higher soon.I am about to go .pentru o datorie: What exercises are we to do ? 5. 3 . TO BE ABOUT TO FUTURE • Utilizare Viitorul cu to be about to se foloseşte: 1. a l t a de c â t v o r bi t or ul : This bad news is to be given to him after his exam. 8.pentru un plan sau un aranjament oficial: The President was to arrive at 10 o’clock. 2. pentru a exprima ceva care e pe punctul de a se întâmpla: Our guests are about to leave .pentru o posibilitate. pe n t r u v oi nţ a u ne i pe r s o a ne . pe n t r u c e v a c a r e e s t e d e s t i n a t s ă s e î nt â m pl e : T h e f a m o u s t e n n i s p l a ye r b e g a n t h e ma t c h i n wh i c h h e w a s t o break his arm. 4.• Utilizare Viitorul cu to be to se foloseşte: 1 .

it / are we. TO BE GOING TO FUTURE (The Near Future) • Formă Se formează cu to be + going to + infinitivAfirmativ I am / you are / he. it is / we. they are going to work Negativ I am / you are / he.to the seaside 9. she. they are not going to work Interogativ Am I / are you / is he. she. it is / we. she. they going to work? 47 . you. you. you.

pentru a exprima intenţia de a face în viitor ceva c e n u a f o s t aranjat dar probabil se va întâmpla: Jim and Sue are going to move to Liverpool when they finish their training. pentru a prezice o întâmplare în viitor: .Interogativ negativ: Am I not ( aren’t I) going to work? Are you not ( aren’t you) going to work? Is he not ( isn’t he) going to work? • Utilizare Forma cu going to se foloseşte: 1. 2.Sarah and John are going to get married next year.

Timpul nu este de obicei menţionat. . 3.Acest timp se foloseşte pentru a exprima ceea ce credem că se vaîntâmpla. O h . g o o d . f or m a c u wa s / we r e g o i n g t o e f o l o s i t ă p e n t r u a e x p r i m a o intenţie din trecut care nu s-a realizat: I was going to phone you last night but I fell asleep in front of theTVMy parents were going to go to Scotland for their holidays butthey changed their minds and went to Ireland instead. She i s g o i n g t o walk into that tree. G i ve t h e m t o m e . Must este invariabil pentru toate persoanele.L o o k h o w f a s t t h o s e c a r s a r e mo vi n g . Doyle has justa r r i ve d . I ( m e e t ) h i m a t t h e l i f t .That little girl isn’t looking where she’s going. I h a ve n ’ t b o u g h t a n y cigarettes because I (try) to give up smoking. yes! I (go) and get some wood. where (you/ put) it? 7. Exerciţii:Puneţi verbele din paranteză la forma corectă folosind will sau going to : 1. 6 . I ( me n d ) t h e m f o r yo u . 5. 3. L o o k wh a t I bought at the auction this morning! How nice. în timp ce have to şi need to urmează regulile verbelor normale. Mr. 4 . Whatare you doing with that pan? I (get) lunch ready. Oh. I’ve got a hole in myt r o u s e r s . în special atunci când ceva din situaţia prezentă indicăun rezultat în viitorul imediat. Th e r e is going to be anaccident. 2. The fire has gone out.

You must tidy up your room before you go out.Forme contrase: mustn’t Utilizare: 1. Have to se foloseşte întotdeauna pentru a face referire la obligaţie sau necesitate l a pr e z e n t a f i r m a t i v ş i i nt e r og a t i v. I must phone my husband before he leaves the office.The builders have to finish the work before winter sets in. Have to se foloseşte când obligaţia vine din partea unei a t r e i a persoane. • NotăMust se foloseşte de obicei când obligaţia vine din partea vorbitoruluicare-şi exprimă propriile sentimente. Must se referă la obligaţie . (= Îţi ordon)You have to drive on the left in Great Britain. adesea cu sens de viitor. (= Aşa spune legea) 2. Don’t have to sau . La forma negativă must şi have to au sensuri complet diferite: Must not înseamnă că eşti obligat să nu faci ceva.

I have never had to work so much before. • Notă . (= Nu enecesar să te duci.The police would have had to open fire if the criminals hadn’t surrendered.Chris has to visit her ill mother every day.)You haven’t got to go to that meeting if you are too busy.Chirs has got to do some shopping for her ill mother today.haven’t got to înseamnă că nu este necesar:You mustn’t e xc e e d t h e s p e e d l i m i t o n t h e m o t o r wa y. Have to poate fi folosit la toate celelalte timpuri. ( = E ş t i obligat de lege. 87 3. Have to se foloseşte pentru acţiuni repetate. de obicei întărit cu un adverb de frecvenţă. Have got to este considerat mai formal.) • Notă În general have to şi have got to se folosesc la fel numai la prezent.

There was plenty of room. Tim can’t be hungry!T h e S m i t h s a r e i n Ch i n a .We didn’t have to book the restaurant. Need to .There was no reply. ca verb propriuz i s . Must se foloseşte pentru deducţii pozitive în prezent. 1. The baby is crying. Th e y can’t have sent that post-card fromPeru. • NotăH a v e t o exprimă necesitatea. he must have been working in the garden. I feel fine. Utilizare: Need este considerat atât verb propriu-zis cât şi auxiliar. You will need flour and water to make bread. Do we have to .I don’t need to see the doctor. She must be hungry. u r m e a z ă f o r m e l e v e r b e l o r r e g ul a t e n or m a l e ş i e s t e f ol o s i t pe n t r u a s e f a c e r e f e r i r e l a necesitate. poate fi folosit şi la negativ ş i interogativ.Deducţia negativă se poate exprima cu can’t sau can’t have :It’s only eleven o’clock. 4. Must + construcţie perfectă s e r e f e r ă l a de d u c ţ i i p oz i t i ve î n trecut.

dar nu ştim dacă sa dus sau nu. ( = J a c k s .Construcţie interogativă: Need we rush? There’s plenty of time.Ambele exprimă absenţa unei obligaţii sau necesităţi. Need not + infinitiv perfect se referă la o acţiune trecută care s-a petrecut fără a fi fost necesară. (= Nu era necesar ca Jack să seducă. There’s plenty of time.) Ought to / ShouldOught to şi .)Jack did not need to go to the dentist. Construcţie negativă: N e e d n ot este similar cu d o n’ t h a ve t o . • NotăNeed not + infinitiv perfect diferă de did not need to . She will only worry. 3.Jack need not have gone t o t h e d e n t i s t .a d u s . 88 We need not rush. Poate fi folosit numai la prezent (adesea cu sens de viitor) mai ales în construcţii negative sauinterogative.rush? 2. You needn’t have told her about the accident. d a r n u e r a necesar. Need ca auxiliar este un verb modal şi are aceeaşi formăpentru toate persoanele.

Pentru a cere şi a da sfaturi. Forme contrase: oughtn’t / shouldn’t Utilizare:1 . it’s overgrown.We should be standing in that queue. not this one. 2. I ought to mow the lawn this weekend.Should au sens identic şi pot fi folosite la fel. He ought to be doing hishomework. Ele sunt invariabile pentu toate persoanele şi pot fi urmate de infinitiv fără To .Poate urma şi forma în –ing . c o f f e e i r e f o o 2.Tim oughtn’t to be watching TV. C u r e f e r i r e l a o o bl i ga ţ i e s a u î n da t or i r e .Little girls shouldn’t tell lies. Do you think I should have my hair cut short?Mike ought to see a doctor if it hurts so much. substantive abstracte l o v e b e a f e x p e r i r i t y j o y f r n c o u r a g e b d u s t a t l e t r w i n e f u t y h o p e r e l i e e n c e a d v i c e p u e e d o m i n f o r m a t i o d e s i g n d u t y .

fapte sauacte.c a p a c i t y e d u c a t i o n e v i l t i m e p a t i e n c e r e a l i t y i n t e l l i g e n c e • NotăWork este nenumărabil dar job este numărabil:Harriet is looking for work . producţie literară. C a m p i n g d a n c i n g s h o p p i n g j o g g i n g s i n g i n g Smoking is bad for your health. N u m e d e l i m b i G e r m a n E n g l i s h C h i n e s e I t a l i a n S p a n i s h .Mother Theresa of Calcutta is known for her good works . Works înseamnă: fabrică. John has found two jobs . • Notă Iată câteva substantive nenumărabile care în alte limbi se pot deseorinumăra: A d v i c e b a g g a g e l u g g a g e f u r n i t u r e D a m a g e h a i r s h o p p i n g h o m e w o r k i n f o r m a t i o n K n o w l e d g e m o n e y w e a t h e r r e s e a r c h p r o g r e s s B u s i n e s s s p a g h e t t i n e w s e q u i p m e n t 3 . S u b s t a n t i ve ve r b a l e ( g e r u n z i i s a u ve r b e î n – i n g ) . parte mecanică.4 .

ş t i i n ţ e ş i j o c u r i a u f o r mă d e p l u r a l d a r în modn o r m a l p r i m e s c u n v e r b l a s i n g u l a r . Dar sensullor e diferit în fiecare caz. M e a s l e s m u m p s b i l l i a r d s d o m i n o e s P h y s i c s p o l i t i c s e t h i c s a c o u s t i c s S t a t i s t i c s m a t h e m a t i c s n e w s e l e c t r o n i c s 134 Mathematics is an important subiect. Un e l e n u me d e b o l i . n u m ă r a b i l e n e n u m ă r a b i l e a p a p e r p a p e r a l i g h t l i g h t a w o o d w o o d a g l a s s g l a s s a n i r o n i r o n a h a i . S u n t c o n s i d e r a t e nenumărabile. • Notă Unele substantive sunt atât numărabile cât şi nenumărabile.5 .

The rich are not always as happy as we imagine. three etc). U r me a z ă u n ve r b l a plural. The student had written an interesting paper on Keats. g r u p u r i d e p e r s o a n e c u a c e l e a ş i c a r a c t e r i s t i c i . .r h a i r H e b u ys a paper everyday. c a l i t a t e i mp e r s o n a l ă .an. one. U r me a z ă u n ve r b l a s i n g u l a r . • Notă Substantivele nenumărabile nu sunt niciodată precedate de numere (a. two.2 . Paper is made of wood pulp. The impossible has strong attraction for some people. Iată câteva expresii folosite pentru a indica numărul/cantitatea: A piece of information/furniture/advice/equipment/glass/paper/news A type of atmosphere/behaviour/violence An item of luggage/news/baggage A case of mumps/measles/flu A ray of hope/sunshine A lot of strenght/security Adjective folosite ca substantive Folosiţi the + adjectiv pentru:1 .

u p o n e w a y s t r e e t 2. Da c ă aveţi îndoieli cel mai bine e să consultaţi întotdeauna dicţionarul. T h e F r e n c h t h e C h i n e s e t h e E n g l i s h t h e Japanese Dar T h e P o l e s t h e G e r m a n s t h e S c o t s t h e Finns Substantive compuse Substantivele compuse sunt formate din două sau mai multe cuvinte care. n a ţ i o n a l i t a t e ( d a c ă e xi s t ă u n c u vâ n t s e p a r a t ) . împreună. c u vi n t e s e p a r a t e s a u c u c r a t i mă . numărabile sau nenumărabile a l a r m c l o c k f a s t f o o d c o m p a c t d i s c h u m a n r a c e t o o t h b r u s h d r i n k i n g w a t e r w a i t i n g r o o m w e l f a r e s t a t e y e l l o w p a g e s p o c k e t m o n e y .l a w Substantivele compuse pot fi:1 . s c r i s e c a u n s i n g u r cu vâ n t .135 3 . creează un nou substantiv cu un nou sens B a b y s i t t e r c h e c k u p s w i m m i n g p o o l m o t h e r i n . A r m c h a i r c a n o p e n e r c o v e r .

s u b s t a n t i ve l e co mp u s e n u m ă r a b i l e f o r me a z ă p l u r a l u l a p l i c â n d regulile normale de plural ultimului substantiv. Chain factory (a factory for chains) Cotton skirt (a skirt made of coton) A ten-year-old girl (a girl who is ten years old) Car accident (accident involving cars) A two-week cruise (a cruise lasting two weeks) 4. c a r c e n t c l e s v i n s i u l g t s o t o m s t h e s d i v i s b a e m . compuse din două substantive. Primul substantiv este folosit ca adjectiv şi este la singular .3.Mail box es dish washer s sleeping bag s T-shirt s • Notă Uneori (dar rar) substantivele la plural pot fi folosite ca adjective: 136 S p o r t s d e p a r t m s t o r e S a s o n s a n k n e w 5.

The airport at Gatwick also handles many internationalflights. single room. Londoners call their underground thetube . handles more international flightsthan any other airport in the world. Stansted was built in the 1980’s to relieve the congestion of Heathrow. London’s main airport. • INFO BOX Heathrow.Passer s b y r u n n e r s u p s i s t e r s -in-lawLil ies of the valley control. There are 273 different stations now and the deepest station isHempstead. A TT H ER A I L WA YS T A T I O N . d e p a r t ur e l ou n ge . 58 metres below the ground. Check-in desk. built in 1863. b a g ga ge r e c l a i m . operator. • INFO BOX The first underground railway in the world w a s L o n d o n ’ s Metropolitan line. gate. boarding pass. arrival.make a call. nothing to declare. a reservation. could you take me tot h e A s t or i a ho t e l ? . go through Customs. Every 45 seconds a plane takes off or lands here and all the four terminals are extremely busy.substantivele compuse formate din verbe co m p l e x e s a u substantive legate cu of şi in au plurale neregulate. Another airport. make a complain. b o ok i t .

The porters are busy carrying the luggage to the train or pushing it ontheir trolleys . inquiry office . Next door to the waiting room is the refreshment room .H e r e we a r e a t t h e r a i l wa y s t a t i o n . so there isno need for them to queue up at the booking office now. and there are other notices over the entrances to offices and room: station master’s office . They pass through onto the platforms and the ticket214 . local and long distance trains .All kind of trains are passing through the station: passenger trains – express. and their train has not arrived yet. O u r f r i e n d s a r e g o i n g a wa y f o r their holidays.After a while. left-luggage and parcels office . they have tow a i t i n t h e waiting room .As it is rather early. the public address system announces that our friends’train is in . They have booked their tickets in advance . fast or slow – goods trains .

The guard waves his flag and blows his whistle. they pass the bookstall where p e o p l e a r e b u y i n g n e w s p a p e r s a n d m a g a z i n e s t o read during the journey . As they walk along the platform. with smoking and non-smoking compartments .T h e t r a i n a l s o h a s dining car and a sleeper wi t h u p p e r a n d l o we r berths .Finally. (In British railway stations. there is agate at the end of each platforms.They put their bags on the luggage rack and open the window.collector examines their tickets. they find their compartment – a second-class nonsmoker. .The large hand of the station clock points to 30 minutes. The ticket-collector stands at thegate and checks the travellers’ tickets.)Immediately behind the engine are the front luggage van and the guard’s van . followed by passengers’ carriages of the first and secondclass.

round or circle trip fares are validfor one year. a n d r e t a i n t h e b e n e f i t o f t h e t h r o u g h f a r e . It consists of threecrosses: of England.The train is off . Uncle Sam i s t h e n i c k n a me f o r f e d e r a l g o ve r n me n t o r t h e t yp i c a l citizen of the USA. The travellerswave good-bye to the people who have come to see them off .The train moves slowly out of the station. you may break your journey at on e or more places onr o u t e . N e v e r t h e l e s s . p r o vi d e d n o t i c e i s given at the time of reservation. The jack u s e d t o b e t h e name of the flag. Hotel expenses at each stopover will be your responsibility. as a colloquial way of reading the initials US. which hung from the back of a ship. Validity Tickets issued at normal one way. Stopovers In most cases. It arose in the neighbourhood of New York about1812. n o a b s o l u t e g u a r a n t e e o f s e a t availability is denoted by the expression ‘reservations’ and ‘bookings’and the timing attached to them. BRITISH AIRWAYS INTERCONTINENTAL TIMETABLE • Passenger InformationReservations A i r l i n e s m a k e e ve r y e f f o r t t o p r o vi d e s e a t s f o r wh i c h r e s e r va t i o n s h a v e b e e n m a d e . Reduced fares . Scotland and Ireland. Your fare includes 215 On British Airways services your fare includes all meals and gratuitiesi n flight and on the ground from the departure of the aircraft u n t i l arrival at the airport of destination shown on the flight coupon of your ticket. frequently used on government supplies to the army. • INFO BOXThe Union Jack is the name of the British flag.

trans m i t t e r s o r television sets whilst on board as they can cause serious interferencewi t h th e a i r c r a f t r a d i o n a vi g a t i o n e q u i p me n t . nor guarantee that connections will be madewith other services. Full details on request. Health regulations Valid certificates of inoculation and/or vaccination. The check-in time at the airport or town 216 terminal shown on your ticketc o v e r a l l o w s m i n i m u m t i m e t o complete all the formalities.G r o u p t r a ve l o f f e r s b i g r e d u c t i o n s f o r m e mb e r s o f a n o r g a n i z a t i o n travelling together. Travel advice P a c k a l l yo u n e e d d u r i n g t h e f l i g h t i n a s m a l l c a b i n b a g .B r i t i s h A i r w a y s c a n n o t a c c e p t r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e d e l a y o r suspension of a service. Reconfirmation – cancellations I f yo u h o l d a r e t u r n r e s e r v a t i o n . O n Economy Class services it is 20 kilos. A l l o t h e r articles should be packed in registered baggage. issued on a specialinternational form. In your own interest you should plan toarrive at the town terminal or airport in good time as this will help toensure that your aircraft operates on schedule. Punctuality While every effort is made to ensure the punctuality of our services. Portable electronic equipment Please do not switch on portable radio receivers. Baggage free allowance O n F i r s t Cl a s s s e r vi c e s t h e f r e e b a g g a g e a l l o wa n c e i s 3 0 k i l o s . hearing aids and heart pacemakers may be used on board. P o r t a b l e r e c o r d e r s . Excess charges Baggage in excess of the free allowance is normally charged at 1% of the First Class single fare per kilo. Your departure The departure time shown in this timetable and on your ticket-couponis the scheduled take-off time. D o n o t p a c . are definitely required by most countries. i t i s n e c e s s a r y t o r e c o n f i r m yo u r intention to travel with the local Reservations Office of the Carrier atleast 72 hours before departure. Carry your passporta n d h e a l t h c e r t i f i c a t e s w i t h y o u .

Vorbiţi! When can I get you over the phone? – când te pot găsi la telefon? Will you take down my number? – vrei să-ţi notezi numărul meu? By the way. Johnson? Yes. C a r r y a n y valuables. T h e pr o c e d ur e i s a l m os t t h e s a m e bu t i n s t e a d o f t he b uz z z i n g y o u ’ l l h e a r t h e o p e r a t o r c a l l i n g : ‘ N u m b e r p l e a s e ’ . The moment you hear the operator’s voice just give the numberyou want to call – în momentul în care auzi vocea telefonistei indicinumărul Please connect me with number… . is that Mr. i n s t e a d o f dialling the numerals you have to ask for your number – procedeule s t e a p r o a p e a c e l a ş i d a r î n l o c u l b â z â i t u l u i v e i a u z i o p e r a t o a r e a spunând: ‘Numărul vă rog’. în loc de a forma tu n umerele trebuie săceri să ţi se dea numărul. numărul… C a n yo u p u t m e t hr o u gh t o M r P ’ s of f i c e ? E x t e ns i o n o n e s e v e n please – îmi puteţi da legătura cu biroul D-lui P? Interior 17. personally. vă rog. d a c ă î m i t e l e f o n e z i l a b i r o u . vă rog.N. ask the operatorextension four-six – a p r o p o . such as jewellery. c e r e . Will you book the call? – doreşti să dai un aviz telefonic? What is the rate for a three-minute call to Paris? – care este taxa pentru o convorbire de trei minute cu Parisul? I should like to put through a trunk-call to… . who is speaking? N.dati-mi.k t h e m . .i telefonistei interior 46 Hello. For further details please seeour booklet ‘Before you take off”. Go ahead! – aveţi legătura cu Berlinul.aş dori să efectuez oconvorbire interurbană cu… I ’ m p ut t i n g yo u r c a l l t hr o ug h r i gh t n ow – vă f a c l e g ă t u r a c h i a r acum Berlin is on the line. when you ring through to my office.

N. but also controls the telegraphs and telephones .? Da.speaking – Alo. going round from house to house.The Post-Office not only delivers and sends letters and other mail. la aparat I can’t hear you… I can’t understand you… I can’t understand aword… nu vă aud bine…. D-ul J.and droppping the letters into our letter-boxes . It is the postman who bringsmany items of news to everybody. issues television and radio licences . Nu vă înţeleg… nu înţeleg nici un cuvânt Someone is interfering… someone else cut in… e cineva pe fir… a intrat altcineva pe fir Would you like leave a message? – doriţi să lăsaţi un mesaj? THE POST-OFFICE The PostO f f i c e h a s m a n y d u t i e s a n d h a s h u n d r e a d s o f thousan ds of officials: postmasters who are in charge of post-offices. cine e la telefon? N. 282 post-office clerks a n d ma n y postmen .

s t a n d i n g b y t h e kerbstone.The letter whose receivers are unknown are either returned tothe sender .so try to convey your message in as few words as possible. c a l l e d pillar-boxes . or they arei r o n c y l i n d e r s p a i n t e d r e d . A telegram reaches the addressee in two or three hours. In cities pillar-boxes are emptied several times a day .and registers them.w h i c h i s c h a n g e d b y t h e p o s t m a n every time he comes to collect letters . but invillages there may be only one or two collections. yo u n e e d n ’ t g o t o t h e p o s t .Do you want to send a telegram ? Just ask for a telegram form at the counter and fill it in .a postcard or a small parcel .I f yo u wa n t t o p o s t a n ordinary letter . You canalso dictate a telegram over the telephone.o f f i c e .In Britain these boxes are either fixed in the wall. Remember: the charge depends on the number of words. The time of the next collection is indicated on a little plate. yo u c a n d r o p i t i n t o t h e nearest letter-box . and pays out pensions and allowances .

You pay according to the weight of the parceland the clerk gives you a receipt .you can claim payment from the postoffice. d i a l t h e n u mb e r . When you hear the dialling tone indicating that 283 nothing is wrong on the line.I f y o u w a n t y o u r l e t t e r t o a r r i v e m o r e q u i c k l y t han by ordinary post . wh o weights it on the scales . if the parcel is lost or stolen.or carried to the dead-letter office . i f yo u r f r i e n d l i ve s i n a bigger town you may dial the call yourself.Do yo u wa n t t o h a ve a c o n ve r s a t i o n wi t h a f r i e n d o f yo u r s who lives in another town? Then you make a long-distance call .W h e n yo u s e n d a parcel . yo u g o i n t o t h e telephone-box and lift the receiver . you can send it by Air Mail . o r . You dial first the codenumber for the town that you are calling and then the number of the subscriber .Youe i t h e r a s k t h e o p e r a t o r t o connect yo u . yo u h a n d i t t o t h e a s s i s t a n t .I f yo u make a local call . Then.

Recorded delivery is particularly suitable whena record of posting and delivery is needed rather then compensationfor loss. In Britain letters are brought from pillar-boxes to a Head or Branch Post-Office where they are sorted . When youhear rapid pips.Documents and papers of little or no monetary value may be sent by recorded delivery .you want. W h e n yo u a r e n o t a telephone subscriber . In towns there are several collections and deliveries a d a y. yo u mu s t g o t o a call-box . Th e l e t t e r s wh o s e r e c e i ve r s a r e u n k n o wn a r e either returned to the senders or carried to the dead-letter office . Then they are carried totheir destination and delivered . • ExtraLetters . I f yo u c a n n o t u s e t h e . you press in the coin. Thereare also registered letters and printed matter . Telephone. and then you can speak.Letters arrive more quickly by registered post and compensation isoffered in case of loss or damage.

but you must not forget to sayyour number figure by figure and remember that the figure o (nought)is read as the letter ‘o’ .dial telephone . the exchange puts you through to your correspondent .