Wass Albert: Emese álma

Messze keleten, a végtelenbe vesző, füves síkságon, békés, szép életet éltek a magyarok. Lassan terelgették nyájaikat legelőről legelőre a fű növése szerint, s asszonyaik, gyermekeik ne éz, atkerekű sátorszekereken követték a nyájak !tjait. "ossz! szarv!, fe ér ökrök vonták a szekereket, ser#ülő leányok n$gatták az ökröket, s a sátrak likán kék füst szállt föl az ég felé, a ogy o#abent asszonyok főzték az ételt. %érfiak, legények, ser#ülő kamaszok a nyájakat ügyelték l$ áton, mások va#ásztak, alásztak. &z a nyájait terelgető lovasnép a 'sillagokt$l tan(lta a böl'sességet, és a p(szták végtelen síkját$l a türelmet. )em építettek ázakat mag(knak. * szellős sátor tisztább volt és sokkal kényelmesebb, mint a megtelepe#ett népek ala'sony föl#k(ny $i, vagy sötét kő ázai. +átraikat színes szőnyegek #íszítették, s öltözetük is jobb volt, mint a megtelepe#ett népeké. +zakértelemmel 'serzett, p( a bőrr( át viseltek a magyarok, s alatt a vászonb$l készült als$r( át, amit abban az i#őben még sem a r$maiak, sem a görögök, sem a germán népek írből sem ismertek. ,si szokás szerint a fi!gyermek ároméves koráig anyja sátorszekerén töltötte életét. Mikor betöltötte a árom évet, kapott egy birkát, amin lovagolni tan(l atott, és egy gyermek-íjat, ogy ozzászokjon a asználatá oz. .irkáján ülve követte a nyájak mozgását, míg be nem töltötte a ato#ik eszten#őt, és apja megaján#ékozta egy 'sik$s-kan'ával. Megesett, ogy a 'sik$val együtt szopta a kan'át a gyerek is. Mire elérte a tize#ik eszten#őt, ismernie kellett armin' árom ősének a nevét. Megtan(lt lovat pányvázni, vágtat$ l$ átár$l va#at nyilazni, értett a pásztorko#ás min#en 'sínjá oz, és f(társzolgálatot végzett szükség esetén, va#ász atott egye#ül, és a 'satában apja fegyverét or#ozta. * 'saták egyre gyakoribbak lettek a síkságon, míg végül is ozzá tartoztak az élet ez. * régi j$ i#ők elteltek már, amikor min#enki számára volt bőven ely a nagy síkságon, s 'sak kalan#ra vágy$ legények portyáztak 'satát keresve. )épek és nyájak megsokaso#tak, s ar' #öntötte el, ogy ki él meg és ki nem. * gyöngébb törzseket

&z a ar'ias rokon-nép kelet felől nyom(lt ny(gatnak a nagy síkságon. keletről ny(gatnak. gonosz szarvak atalmas er#eje jelent meg. &löl a fiatal törzsfő maga vezette a ar'osok 'sapatát tán'os. * lovasok félkörben elyezke#tek el a szekerek és a táma#$k között. 2gyek és emberei kar#ot vontak.észak felé szorították föl az erősebbek. s még a birkán lovagl$ kisgyermek is t(#ta. és 's(pán a 'so#a ment ette meg őket. ogy 'sak vesze#elmet jelent etett. +zélesebb. gyermekek íjak (tán ny!ltak. )em volt fejveszett kapko#ás. ogy az ellenség t!lerőben volt. 3élről gyorsan közele#ő porfel ő tűnt föl irtelen. s kikerülve az ismerős szekereket. 4$kora besenyő portya táma#t reájok. 1saba vezér leszármazottjának. * szekérsort nem követték nyájak. 5on#osan 'élzott nyilaik süvítettek elő a szekérponyvák al$l is. 3e a táma#ás jött tovább.esenyők nem kértek s nem a#tak kegyelmet. Már allani le etett a paták #übörgését is. &mese. /orfel ő jelent meg az ég alján vala ol. mint amit a besenyő lovak vertek föl azelőtt. nagyobb. * szekéroszlop megállt. akár'sak száza#okkal azelőtt a (nok meg a magyarok tették. /ásztorko#$ népek számára min#ég a váratlan ráütés volt a legnagyobb vesze#elem. * nyílt mezők nem ny!jtottak mene#ék elyet. rászaka#t . 2gyeknek a törzse volt a ván#orl$ 'soport. Mögöttük. . 5yorsabban is közele#ett. 3e készek voltak meg alni. megva#(lt fe ér mar a. &gy szép meleg. sok ezer nyargal$. az első sátor-szekéren. &rős karok emelték be a szekerekbe a kisgyermekeket. Megnyílt a porfel ő és ossz!. *bban az i#őben a besenyők voltak a magyarok legá#ázabb ellenségei. 'sákányt markoltak. )yilaik lesze#ték a nyargal$ lovak átár$l a táma#$k első sorát. * besenyők megtorpantak. mint máskor. &gyszerre 'sak !j porfel ő táma#t ny(gaton. min#annyian. 2gyek és &mese !tban voltak a táltos szállásá oz. #e már késő volt. *sszonyok. 0áma#ás(k p(szt(lást jelentett min#enki számára. fekete ménjén. nyári napon szokatlan(l kis létszám! törzs von(lt lassan a síkságon. fiatal asszonya. 0(#ták. a ol rövi#ebb volt a nyár és szigor!bb a tél s az élet ne ezebb. ogy ál#ást kérjenek ázasság(kra.

és *tilla vére ne p(szt(ljon ki so a7 *zon az éjszakán a nász-sátor körül égő fáklyákkal a kezükben fiatal ar'osok őrkö#tek. ál## meg ezt az embert és ezt az asszonyt. fekete szárnyaival.li egte az ember -. vezetőjük megállította ágasko#$ lovát 2gyek előtt. megérkezett a táltos szállására.si szokás szerint a fiatal pár egy tányérb$l evett. mint a atalmas szárnyak s( ogását allotta volna az éjszaka 'sön#jében. p( a szőnyegeit. +ikoltani szeretett volna. porba taposva lovat és embert. ogy fölébressze álmáb$l (rát. reáereszke#ett.* táltos paran'sa.8i kül#ött9 . . *z éjszaka közepén &mese fölébre#t. egy k(páb$l ivott. i#ejében jövénk7 . Magyarok törvénye szerint egyetlen felesége 2gyeknek. (ram . a gonosz. 6r. 2gyeket. *z $riási sas.)emzetünk :stene.a meg#öbbent besenyőkre. a falakat borít$ selymek és bársonyok pazar pompáját.rmány. s (tána a talpig fe érbe öltözött táltos rájok a#ta az ál#ást. ogy sok gyermekük legyen. "atalmas tömeg gyűlt egybe az oltárkő körül. * atalmas ökör'sor#a mögött magyar 'sor#ások nyargaltak abz$ lovakon. az (tols$ (n törzs. fáklyáikkal tűzfalat képezve a sátor körül. *tilla leszármazottának. amikor leemelte &mesét a sátorszekérről. ogy . . be ne oson asson fiatal vezérük öz és szép asszonyá oz. * sátor bejáratát fe#ő ne éz szőnyeg mögül mint a két tüzes szem. . *tilla vérének nem szaba# elvesznie7 Másnap 2gyek törzse. és betakarta széles.kér#ezte 2gyek. +zeme végigjárta a sátor fél omályát. melyet 'sak a kintről beszűrő#ő fáklyák fénye világított meg. ."ála legyen 6rnak . egy $riási ma#ár szemei néztek volna reá. és ü#vrivalgás foga#ta 2gyeket. #e nem t(#ta moz#ítani karjait. * atalmas szárnyak alatt &mese álmot látott. a szent 0<=<L ma#ár.felelte a főpásztor -. * ogy &mese szeme körüljárta a sátor gaz#ag kin'seit. )ézte a sátor-oszlopok 'ifra aranyozását. &gyszerre 'sak !gy tetszett. Moz#(lni akart. . #e nem jött ki ang a torkán. a pa#l$ gaz#ag. pattog$ karikásokkal. bol#og büszkeség töltötte el szívét.

8ristálytiszta foly$ in#(lt el testéből. és folyni kez#ett ny(gat felé. * ol még ma is élnek.3 apja lett. szép reggel volt. aki val$ra váltotta &mese álmát és elvitte a magyarokat. míg val$ságos ára#attá válva át (llámzott $lepte egyeken.lmában &mese lefekü#t a 'so#álatos fa alá. *z álomra val$ emlékezés miatt . növeke#ve. azé az . több mint tizenkét évszáza# (tán. a szépséges-szép ország kellős közepén. >tt megállt a foly$ s vizéből kinőtt egy 'so#álatos fa. és álomba merült. ogy 'sak álom volt az egész. )aps(garas. (ra sátrában találta magát. t(#ta. #e annak a különös álomnak az emléke vele mara#t egy életen át. egyre #(zza#va. 8ilen' $napra rá fia született &mesének. 0iszta aranyb$l volt min#en ága és min#en levele annak a fának. *mikor fölébre#t. és ágain aranygyümöl'sök nőttek. .LM>+-nak nevezték el a gyermeket. és elöntötte a egyeken t!li gyönyörű r$naságot.rpá#é. aki később .=/. . síkságokon és $lepte egyeken át a (nok aj#ani azájába.

Related Interests