You are on page 1of 103

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.

hr\ skripta

TROKOVNIK I
Draen Jurai - Marija Rebec - Gordana aja

saetak predavanja i predloci za vjebe


k.god. 2005/2006 www.arhitekt.hr\skripta

PREGLED TEMA KOLEGIJA

Trokovnik - definicija, stuktura, sadraj - dokaznica mjera, - pregled radova u visokogradnji, meuzavisnost i redoslijed Pojedinani pregled graevinskih radova (predloci za vjebe) - trokovnika interpretacija graevinskih radova

LITERATURA
ORGANIZACIJA GRAENJA ORGANIZACIJA GRAENJA HRVATSKO GRADITELJSTVO 2000.prostorno ureenje, zatita okolia, projektiranje i gradnja zbirka propisa NORME I CIJENE U GRADITELJSTVU Gorazd Buar Graevinski fakultet Rijeka, 2003 Josip Klepac Danijel Reek Graevinar, Zagreb, 1989. Fakultet graevinskih znanosti, Zagreb, 1983. EURCO d.o.o., Zagreb, 2000.

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

TROKOVNIK
Trokovnik je tekstualni opis radova i iskaz koliina potrebnih za izgradnju, popravak ili preureenje jedne graevinske cjeline (zgrade ili dijela zgrade, objekta niskogradnje, itd.). Trokovnik je dio projektne dokumentacije koji detaljno opisuje, pojanjava i kvantificira pojedine radne procese potrebne kod graenja zgrade / objekta. Trokovnik se koristi kod: 1. ugovaranja radova 2. planiranja i organizacije graenja 3. operativnog provoenja radova ad. 1. Trokovnik je osnovni i esto jedini dokument temeljem kojega se ugovaraju radovi. Njega izrauje projektant kao tekstualnu interpretaciju projekta i njime predodreuje budui odnos investitora i izvoaa. Dijelovi tehnikog rjeenja zgrade / objekta koji nisu obuhvaeni trokovnikom nee biti ugovoreni, pa niti izvedeni, bez dopunskog obraunavanja naknadnih radova. Projektant moe biti materijalno odgovoran za trokovnikom neobuhvaene radove koji su neophodni kod izgradnje projektirane zgrade. Trokovnik u najveoj mjeri regulira obaveze izvoaa, te time utjee na kvalitetu odnosa investitora s projektantom i izvoaem. ad. 2. Trokovnik je podloga za kalkulaciju potrebnog materijala i radne snage, te za operativno planiranje graevinskog procesa (uz podatke o specifinim uvjetima izvoenja vezanim na topografiju, klimu, mogunost nabave materijala itd., te uz ostale tehnike elemente odreene grafikim dijelom projekta odnosno tehnikim opisom). ad. 3. Trokovniki opis pojedine stavke je i neposredna uputa za izvrenje tog rada, koji je lociran projektnim rjeenjem. STRUKTURA I SADRAJ TROKOVNIKA (Vidi: "Pregled radova u visokogradnji", str. 5) Trokovnik je formalizirani dokument pisan uobiajenim rjenikom (strunim argonom) i standardiziranog izgleda. Radovi su podijeljeni u grupe radova (oznaeni sa A, B, C,...): A) B) C) A) B) graevinski, zanatski, instalacijski, Graevinski radovi ili grubi graevinski radovi su oni kojima se definira volumen i nosiva struktura zgrade. Zanatski ili zavrni radovi su oni kojima se definiraju: pregradni zidovi, podovi, prozori, pokrov, proelje i ostale zavrne obloge.

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

C)

Instalacijski radovi se odnose na ugradnju instalacijskih vodova, opreme i ureaja.

U arhitektonskom projektu opisuju se grupa A i B dok je grupa C opisana u pojedinim instalacijskim projektima. Svaka grupa radova podjeljena je na vrste radova (oznaene sa I, II, III,...). Vrsta rada odreena je jednom vrstom zanata ili obrta, ili jednom vrstom materijala. Svaka vrsta radova raslanjuje se na pojedine pozicije ili stavke trokovnika (oznaene sa 1, 2, 3,...). Stavke trokovnika definiraju pojedinu radnu djelatnost po kriteriju iste vrste materijala i istog tipa rada. Stavka trokovnika sastoji se od: oznake, koja govori u koju grupu i vrstu stavka spada i koja je u redoslijedu unutar vrste radova (npr: B.III.4), opis rada i materijala, koliine iskazane u zapremini, povrini, duini, teini, komadu ili radnom satu, jedinine cijene, ukupne cijene. Rekapitulacije cijene rade se po vrstama radova, po grupama radova i za cijeli trokovnik. OPI UVJETI IZVOENJA navode se u uvodnom dijelu trokovnika i obvezuju izvoaa: da se pridrava zakonskih propisa o tehnikim elementima gradnje, administrativnoj proceduri, financijskom poslovanju, zatiti na radu i sl. da proui i prihvati projekte za izvoenje prije poetka rada, odnosno da pravodobno iznese primjedbe, da ugrauje propisan, adekvatan i atestiran materijal, da koordinira radove svih sudionika, da poslove vezane uz organizaciju gradilita i organizaciju graenja ukljui u cijenu (ograde, barake, privremeni prikljuci, skele, transporti), na davanje garancije za ukupan proizvod i za ugraene elemente i podsisteme, na posebne ope uvjete vezane uz specifinost projekta OPI UVJETI za pojedinu vrstu radova prethode opisu pozicija odnosno stavki trokovnika i svakako sadre: opis predradnji (npr: iskolenje, kontrola mjera na gradilitu, pregled podloga, uzimanje ugradnih mjera i sl.), vrsta materijala (npr: kategorija zemlje, MB, vrsta drveta i sl.), nivo obrade (npr: fino planiranje posteljice, zaglaena glazura, i sl.), nain ugradbe (npr: ugradnja betona vibratorima, suha ugradnja vrata i sl.). Izrada trokovnika ne ukljuuje davanje jedininih i ukupnih cijena, nego samo objektivnu tehniku pripremu izvoau da ponudi svoje cijene za projektirane radove. Projektant u nekim situacijama upisuje tzv. projektantske cijene, tj. uobiajenu trinu vrijednost radova, da bi se mogla prije licitacije procijeniti vrijednost radova. DOKAZNICA MJERA je aritmetiki ili grafiko-aritmetiki proraun koliina materijala i rada u pojedinoj stavci trokovnika.

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

Dokaznica mjera je interni projektantski dokument koji za razliku od trokovnika nije formaliziran jer nije niti javan. Dokaznica mjera mora osigurati tonost iskaza koliina na cca 5% i moe se raditi bilo kojom priblinom metodom koja osigurava takvu tonost. Greke u proraunu opsega radova vrlo su rijetko posljedica netonih dokaznica, a puno ee posljedica zaboravljenih trokovnikih stavki ili ak itavih vrsta radova koji nisu opisani, ali se svejedno moraju izvesti zbog graevinsko tehnolokih razloga

Napomena studentima: Za razumijevanje problema planiranja i organizacije graenja nuno je potrebno sustavno znanje o: graevinskim materijalima, zapremninskim (masenim) teinama, osnovnim i izvedenim mjernim jedinicama SI, svojstvima arhitektonskih i nosivih konstrukcija. Ta su znanja potrebna i za rad na vjebama i za uspjeno polaganje ispita.

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

PREGLED RADOVA U VISOKOGRADNJI


A. GRAEVINSKI RADOVI

I II III IV V VI VII VIII

Ruenja i demontae Zemljani radovi Betonski i armiranobetonski radovi Zidarski radovi Izolaterski radovi Tesarske konstrukcije Metalne konstrukcije Ostali graevinski radovi
B. ZANATSKI RADOVI

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV

Limarski radovi Pokrivaki radovi i izolacija ravnih krovova Stolarski radovi Bravarski radovi Zavrni zidarski radovi Gipsarski radovi Montani zidovi i stropovi Staklarski radovi Kamenorezaki radovi Keramiarski radovi Soboslikarsko-liilaki radovi Parketarski radovi Podopolagaki radovi Ostali zanatski radovi
C. INSTALACIJSKI RADOVI

II

III

IV V VI

Hidrotehnike instalacije vodovod (sanitarni, tehnoloki, hidrantska mrea) kanalizacija (fekalna, oborinska, tehnoloka) Elektroinstalacije slaba struja (telefon, zvono, interfon, antenski sustavi i tehnika zatita) gromobran Termotehnike instalacije: grijanje i centralna priprema tople vode ventilacija klimatizacija Plin Dizala (osobna, teretna i maloteretna) Ostali instalacijski radovi oznaava grupe radova oznaava vrste radova oznaava stavke trokovnika

OPASKE: A, B, C... I, II, III... 1, 2, 3...

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

TROKOVNIK GRAEVINSKIH I ZANATSKIH RADOVA Zgrada: Investitor: Projektant: A. GRAEVINSKI RADOVI REKAPITULACIJA: I II III IV V VI VII VIII Ruenja i demontae Zemljani radovi Betonski i armiranobetonski radovi Zidarski radovi Izolaterski radovi Tesarski radovi Metalne konstrukcije Ostali graevinski radovi ukupno A. Graevinski radovi: Kn Kn Kn Kn Kn Kn Kn Kn Kn

B. ZANATSKI RADOVI I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Limarski radovi Pokrivaki radovi i izolacija ravnih krovova Stolarski radovi Bravarski radovi Zavrni zidarski radovi Gipsarski radovi Montani zidovi i stropovi Staklarski radovi Kamenorezaki radovi Keramiarski radovi Soboslikarsko-liilaki radovi Parketarski radovi Podopolagaki radovi Ostali zanatski radovi ukupno B. Zanatski radovi UKUPNO A Graevinski radovi i B. Zanatski radovi Kn Kn Kn Kn Kn Kn Kn Kn Kn Kn Kn Kn Kn Kn Kn Kn

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

OPI UVJETI: 1. Nacrti, tehniki opis i ovaj trokovnik ine cijelinu projekta. Izvoa je duan prouiti sve gore navedene dijelove projekta, te u sluaju nejasnoa traiti objanjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehnikog opisa nee se prihvatiti kao razlog za povienje jedininih cijena ili greke u izvedbi. 2. Izvoa je duan pridravati se svih vaeih zakona i propisa i to naroito Zakona o graenju, Zakona o zatiti na radu, Hrvatskih normi itd. 3. Izvoa je prilikom uvoenja u posao duan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti parcelu, te obavjestiti nadlene slube o otvaranju gradilita. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade izvoa je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilita. Od ulaska na gradilite izvoa je obavezan voditi graevinski dnevnik u kojem biljei opis radnih procesa i graevinsku knjigu u kojoj biljei i dokumentira mjerenja, sve faze izvrenog posla prema stavkama trokovnika i projektu. Izvoa je duan na gradilitu uvati Graevnu dozvolu, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlatenim inspekcijskim slubama. 4. Izvoa je duan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema Hrvatskim normama atestiran materijal. Izvoa je takoer duan kod izrade konstrukcija, prema projektom odreenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugraeni konstruktivni materijal. 5. Za instalacijske sustave izvoa je duan, u okviru ugovorene cijene, osim atesta o kvaliteti ugraenih materijala, dati ateste za instalacijske sustave. 6. Izvoa je u okviru ugovorene cijene duan izvriti koordinaciju radova svih kooperanata na nain da omogui kontinuirano odvijanje posla i zatitiu ve izvedenih radova. Sva oteenja nastala tokom gradnje otkloniti e izvoa o svom troku. 7. Izvoa je duan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilite od djelovanja vie sile i krae. 8. Sav rad i materijal vezan vezan za organizaciju graevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilita, putevi na gradilitu, uredi, blagovaonice, svlaionice, sanitarije gradilita, spremita materijala i alata, telefonski, elektrini, vodovodni i sl. prikljuci gradilita kao i cijena koritenja prikljuaka ukljueni su u ugovorenu cijenu. 9. Izvoa je duan istiti gradilite barem tri puta tokom graenja a na kraju treba izvesti sva fina ienja zidova, podova, vrata,prozora, stijena, stakala i dr. to se nee posebno opisivati u stavkama. 10. Izvoa e zajedno sa nadzornim organom izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilitu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl. Nakon naplate okonane situacije izvoa e predati zgradu investitoru ili po investitoru odreenom korisniku.

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

A II ZEMLJANI RADOVI OPI UVJETI ZEMLJANIH RADOVA Prije poetka radova geodetski snimiti teren i u prisutnosti nadzornog inenjera odrediti relativnu visinsku kotu 00, iskoliti zgradu (objekt) te provjeriti da li trase postojeih instalacionih vodova na gradilitu i u blizini kolidiraju sa iskopom ili radnim prostorom potrebne mehanizacije. Prije poetka zemljanih radova, teren treba oistiti od iblja i korova ili stabala do 10 cm promjera (ukoliko to smeta postavljanju objekta ili organizaciji gradilita). Ovi radovi kao i radovi oko razmjeravanja terena i obiljeavanja zgrade uraunati su u jedinine cijene. Dunost je izvoaa da utvrdi pravi sastav tla, odnosno njegovu kategoriju i ukoliko odstupa od Geotehnikog elaborata i/ili projekta konstrukcije, obavijesti projektanta i nadzornog ininjera. Planiranje dna irokog iskopa i iskopa za temelje izvesti sa tonou od 3 cm, to je ukljueno u jedininu cijenu. Primanje iskopa vri se u prisustvu nadzornog ininjera. Iskop na odreenu dubinu zavriti neposredno prije poetka izvedbe temelja, da se leajna ploha temelja ne bi raskvasila. Dno iskopa odnosno temelja mora se nalaziti na nosivom tlu bez obzira na projektiranu dubinu temeljenja. Eventualno potrebni dodatni iskopi platiti e se prema stvarnim koliinama. Ukoliko izvoa prilikom iskopa zemlje naie na bilo kakve predmete, objekte ili instalacije, duan je na tom mjestu obustaviti radove i o tome obavijestiti investitora i nadzornog ininjera. Iskop temeljnih jama obraunavati e se prema etaama tj. po dubinama od 0 - 2 m, 2 - 4 m itd. Iskopani materijal treba odlagati na dovoljnom odstojanju od ruba iskopa, da ne doe do zaruavanja. Podupiranja, razupiranja i zatita iskopa od oborinskih voda prekrivanjem PVC folijama i izvedbom povrinske odvodnje kanalima i muljnim crpkama, obuhvaena su jedininim cijenama. Potrebna graa za podupiranje mora biti pripremljena na gradilitu prije poetka iskopa. Ako se iskopane jame otete, odrone ili zatrpaju nepanjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja, izvoa ih dovodi u ispravno stanje, bez posebne naknade. Ukoliko je izvoa otkopao ispod projektom predviene temeljne ravnine obavezan je bez naknade popuniti tako nastale upljine betonom MB 10, do projektirane kote. Zabranjeno je popunjavanje prekopa nasipom ljunka. Koliine iskopa, transporta i nasipa zemlje obraunavaju se prema sraslom stanju tla. Ukoliko trokovnikom stavkom nije drugaije navedeno odvoz zemlje ukljuuje transport na gradsku planirku.

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

A. II ZEMLJANI RADOVI PREGLED POJEDINIH RADOVA Ruenje stabala tvrdog / mekog drveta -promjera 10-20/ 20-30/ 30-40/preko50 -ukljuivo kresanje i rezanje grana i stabla na duljinu -sa deponiranjem na gradilitu/ odvoz na gradsku deponiju/ ostaviti na uporabu investitoru, - Vaenje korijenja promjer do do 15/15-25/25-50/50-90/preko90 cm (mjereno pri dnu panja)-U stavku treba uraunati i potrebno otkopavanje zemlje i zatrpavanje nastale rupe.) -Zatita stabala do visine 2m -sa tri drvena stupia i drvenom oplatom uvrenom na njih / tri metalna stupa i metalnom mreom Skidanje humusa -dubinecm -sa deponiranjem na gradilitu iroki iskop strojno / runo - dubina - do 2,0 m/preko 2,0 m - kategorija tla /I/II/III/IV/V/VI/VII -stranice iskopa izvesti okomito/ koso pod kutem/ stepenasto -dno isplanirano -odvoz / deponiranje Iskop temelja - trakastih / pojedinanih -strojno/runo -dimenzija, - dubine do 2 m / dubine preko 2 m ) -sa razupiranjem /bez razupiranja -Kategorija tla I/II/III/IV/V/VI/VII -Stranice iskopa moraju biti ravne i okomite,a dno ravno i nosivo -Ukljuivo odvoz na planirku / deponiranje na gradilitu Iskop zemlje u kampadama -irina kampada ../../.. -sa podupiranjem/bez podupiranja -kategorija tla I/II/III/IV/V/VI/VII

kom

kom

m2 / kom

m3

m3

m3

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

-odvoz na planirku / deponiranje na gradilitu Iskop instalacionih rovova -dimenzije -u padu.% -do 2 m dubine / preko 2 m dubine / -sa razupiranjem / bez razupiranja -kategorija tla I/II/III/IV/V/VI/VII -zemlju deponirati uz iskop (udaljeno dovoljno daleko da ne doe do uruavanja iskopa) Iskop revizionih okana -dimenzije -do 2 m dubine / preko 2 m dubine -kategorija tla - I/II/III/IV/V/VI/VII - odvoz na planirku / deponiranje na gradilitu

m3

m3

m3 Nasipavanje / razastiranje tamponskog sloja - ljunak / drobljeni kamen -u sloju debljine m3 Nasipavanje pijeska u instalacione rovove tako da pijesak obavija cijev min 10 cm,osiguravajui u pijesku pad cijevi od 0,1, 2, 3% Zasipavanja zemljom -zgrade / rovova -nabijanje u slojevima od max. 15 cm -Koristi se zemlja preostala od iskopa Priprema podloge za humusni sloj -planiranje -razrahljenje Razastiranje i planiranje humusnog sloja u sloju debljine debljine Koristi se humus deponiran na gradilitu - Odvoz sve suvine zemlje sa gradilita na gradsku deponiju udaljenukm,po putu I / II / III kategorije , ukljuujui utovar, prijevoz i istovar zemlje u sraslom stanju

m3

m3 -

m2

m2

m3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II ZEMLJANI RADOVI ukupno : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

A III BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI OPI UVJETI ZA BETONSKE I ARMIRANOBETONSKE RADOVE Svi betonski i armirano-betonski radovi moraju se izvesti prema Pravilniku o tehnikim mjerama za beton i armirani beton (Pravilnik o BiAB, Sl. list br.11/87.),te ostalim propisima. Materijali za beton Cement za izradu konstrukcija od vidljivog betona treba biti od istog proizvoaa, a agregat istog sastava tokom cijele gradnje da ne bi dolo do promjene boje. Za izradu betona ne smije se upotrijebiti cement koji je na gradilitu uskladiten due od 3 m jeseca ako ispitivanjima nije utvreno da u pogledu kvalitete odgovara propisanim uvjetima. Agregat za beton mora biti prirodni ljunak i pijesak ili agregat dobijen drobljenjem kamena. Osnovne karakteristike koje mora zadovoljiti agregat za beton su slijedee: - Maksimalna dimenzija zrna agregata (D) ograniena je sa 1/3 dimenzije elemenata koji se betoniraju ili ne vea od najmanjeg razmaka ipki armature u vodoravnom redu. Za pripremu betona moe se upotrijebiti samo agregat za koji je atestom potvreno da ima svojstva prema Pravilniku o BiAB. - Granulametrijski sastav mora osigurati povoljnu ugradljivost i kompaktnost betona. Izvoa radova duan je na gradilitu ispitati koliinu vrlo finih estica agregata kao i granulometrijski sastav. Voda za pie smatra se pogodnom za izradu betona. Za armirano-betonske konstrukcije morska voda se zbog korozije armature ne smije upotrijebiti za betoniranje. Armatura prije polaganja mora biti oiena od hre i neistoe. Postavljenu armaturu prije betoniranja pregledava ef gradilita i nadzorni inenjer, te statiar po odluci nadzornog inenjera. Ugraena armatura obraunava se za glatku i rebrastu armaturu: odvojeno do 12 mm promjera i preko 14 mm u kg, a za mree po kg i po tipu mree. Beton za izvedbu konstrukcija mora se mijeati strojnim putem da bi se osigurala homogenost. Ako je temperatura zraka iznad 20C beton treba ugraditi u roku 30 minuta ili sa dodacima produiti vrijeme do poetka vezanja. Beton treba transportirati na nain i pod uvjetima koji spreavaju segregaciju. Zemljovlani beton nabijati, a plastini vibrirati (oplatni i igliasti vibrator). Prekid betoniranja kod specifinih konstrukcija od betona i armiranog betona moe se vriti samo na onim mjestima kako je predvieno projektnim elaboratom. U sluaju da doe do prisilnog prekida betoniranja izvoa radova duan je poduzeti mjere da takav prekid tetno ne utjee na statike osobine konstrukcije. Svjei beton mora se tijekom transporta, ugradnje kao i u poetnom periodu vezanja nakon ug radnje, zatititi od svih atmosferskih uticaja (sunca, mraza, vjetra i drugih nepogoda, kao i od nepredvienih optereenja i potresa). Svjeem betonu ne smije se naknadno dodavati voda. Beton se mora njegovati biti najmanje 7 dana od dana ugraivanja odnosno dok ugraeni beton ne postigne barem 70% predviene vrstoe. Ako je temperatura okolnog zraka pri ugradnji nia od 5C onda se beton ne smije ugraivati osim ako nisu poduzete posebne zatitne mjere. Zavrnu povrinu ostaviti hrapavu ako opisom stavke nije drugaije propisano. Dodaci betonu poboljavaju pojedine karakteristike*: - ubrzavaju vezanje i ovrenje, - usporavaju vezanje i ovrenje, - otpornost na smrzavanje tokom vezanja (kod niskih temperatura), - vodonepropustljivost, itd.

11

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

vrstoa betona odreena je projektom konstrukcije. Svaka pozicija armirano-betonskih elemenata definirana je u statikom proraunu, planu armature kao i stavci trokovnika, te ima svoju odgovarajuu marku betona (MB). Osim oznake marke u projektu se mogu traiti i posebni zahtjevi za druge karakteristike betona (otpornost protiv habanja, vodonepropusnost, otpornost na mraz itd.). Najmanja koliina cementa za izradu armiranog betona je 250 kg/m3 ugraenog betona, ako je beton izloen atmosferskim uticajima minimalna koliina cementa je 300 kg/m3 ugraenog betona. Koliina vode treba biti tolika da se s obzirom na uvjete ugraivanja, beton dobro zbije. Zbog toga je potrebno stalno kontrolirati vodocementni faktor mjerenjem i provjeravanjem konzistencije betona. Tlana vrstoa betona ispituje se na kockama s bridom 20 cm koje su uvane u vodi ili najmanje u 95 postotnoj relativnoj vlazi, pri temperaturi 20C 3C. Karakteristina tlana vrstoa jest vrijednost ispod koje se moe oekivati najvie 10% svih tlanih vrstoa ispitanog betona (10-postotni fraktil). Marka betona (MB) jest normirana tlana vrstoa, u MPa koja se temelji na karakteristinoj vrstoi pri starosti betona 28 dana. U toku ugradnje AB konstrukcije potrebno je uzimati uzorke betona koji se dostavljaju u ovlateni laboratorij radi atestiranja. Uzorci betona uzeti u tvornici betona nisu relevantni zbog mogunosti da se naknadnim dodavanjem vode zbog potrebe transporta smanji vrstoa. Montani i polumontani armirano-betonski elementi Minimalna marka betona za montane elemente je MB 20. Kvaliteta betonskih spojeva mora biti najmanje iste kvalitete kao i betonskih elemenata koji se spajaju. Montani elementi moraju biti tako uskladiteni i transportirani da se sprijei pretjerano napre zanje ili oteenje. Svi napukli elementi moraju se odstraniti. Za vrijeme montae elementi se moraju povezati i poduprijeti. Za polumontane stropove (omnia ploe, fert gredice i ispune, prerdnapregnute gredice i ispune i sl.) osigurati podupiranje ploa odnosno gredica prema uputstvu proizvoaa. Armaturu, beton tlane ploe i rebra za ukrutu izvesti prema statikom proraunu.

Skela i oplata moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez tetnih deformacija mogu primati optereenje i uticaje koji nastaju tijekom izvedbe radova. One moraju biti izvedene tako da se osigura puna sigurnost radnika i sredstava za rad kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline. Prije betoniranja drvenu oplatu treba dobro oistiti, nakvasiti, a glatku namazati uljem. Isto tako treba provjeriti dimenzije i kvalitet izrade. Oplata se smije skinuti tek poto ugraeni beton dobije odgovarajuu vrstou, po nalogu nadzornog ininjera. Skidanje oplata treba raditi paljivo da ne bi dolo do oteenja konstrukcije, a naroito tankih armirano-betonskih elemenata (nadvoja sa zubom, bangera, ograda isl.). Obraun koliine betona je zapremninski (m3), oplate u povrini (m2), a armature po teini (kg). Presjeci konstrukcije se dijele na male (do 0,12 m3 betona na m2 ili m3 konstrukcije), srednje (do 0,3 m3/ m2 ili m3 konstrukcije) i velike.(vei od 0,3 betona na m3 betona na m2 ili m3 konstrukcije) Grede se raunaju i preko stupova po duini. Nadvoji se raunaju u duini otvora ukljuujui naleui dio.

12

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

Armirano-betonske ploe obraunavaju se od leaja do leaja tj. u svjetlom rasponu. Betonske podloge obraunavaju se u m3. Pri obraunu stijena odbijaju se svi otvori, bez obzira na veliinu, osim otvora za prolaz cijevi. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U trokovniku se upisuju u naelu samo dodaci za vodonepropusnost budui da ostali omoguuju ugradnju u nepovoljnim vremenskim okolnostima( mraz,vruina) ili ubrzaju skidanje oplate pa o njihovoj primjeni odluuje nadzorni ininjer ili voditelj gradilita.

13

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

A III BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI PREGLED POJEDINIH RADOVA Betoniranja Betoniranje podlonog sloja, temelja / kanala / poda / okna, betonom MB 10/MB20, debljina 5, 10 ,15,cm - Betoniranje nearmirane podloge, betonom MB 10/15/20/30 debljine sloja cm. - Betoniranje nearmiranih temelja, pojedinanih / trakastih, srednjeg / velikog presjeka, MB 10/20. Ukljuiti i svu potrebnu oplatu a) beton b) oplata Betoniranje armiranih temelja pojedinanih / trakastih, srednjeg / velikog presjeka, MB 20/30 sa/bez dodataka za vodonepropusnost Ukljuiti i svu potrebnu oplatu a) beton b)oplata Betoniranje ab temeljne ploe, srednjeg / velikog presjeka, betonom MB 20,30,40 sa / bez dodataka za vodonepropusnost Ukljuiti svu potrebnu glatku/ neblanjanu oplatu. a) beton b) oplata Betoniranje ab zidova, - malog / srednjeg / velikog presjeka, - betonom MB 20/30/40 - sa/ bez dodataka za vodonepropusnost Ukljuiti svu potrebnu glatku / neblanjanu /( posebnu) oplatu - visine podupiranja do 3m/ preko 3 a) beton b) oplata Betoniranje ab serklaa

m3

m3

m3 m2

m3 m2

m3 m2

m3 m2

14

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

horizontalnih,/ vertikalnih/,kosih malog / srednjeg / velikog presjeka, betonom MB 20/30/40 sa/ bez dodataka za vodonepropusnost Ukljuiti svu potrebnu glatku / neblanjanu / ( posebnu) oplatu visine podupiranja do 3m/ preko 3 m a) beton b) oplata Betoniranje ab ploe - malog / srednjeg / velikog presjeka, betonom MB 20/30/40 - sa/ bez dodataka za vodonepropusnost Ukljuiti svu potrebnu glatku / neblanjanu /.. ( posebnu) oplatu -visine podupiranja do 3m/ preko3 m a) beton b) oplata Betoniranje ab greda i nadvoja -malog / srednjeg / velikog presjeka, -betonom MB 20/30/40 -sa/ bez dodataka za vodonepropusnost -glatka / neblanjana / ..(posebna )oplata -visine podupiranja do 3m/ preko 3 m a) beton b) oplata Betoniranje armiranobetonskih sloenih presjeka -malog / srednjeg / velikog presjeka, -betonom MB 20/30/40 -sa/ bez dodataka za vodonepropusnost -glatka / neblanjana / ..(posebna) oplata -visine podupiranja do 3m/ preko 3 m a) beton b) oplata Betoniranje armiranobetonskih stupova -okruglog /pravokutnog/ nepravilnog presjekadimenzije -malog / srednjeg / velikog presjeka, -betonom MB 20/30/40 -sa/ bez dodataka za vodonepropusnost -glatka / neblanjana / .(posebna) oplata a) beton b) oplata Betoniranje stepenica

m3 m2

m3 m2

m3 m2

m3 m2

m3 m2

15

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

-ravnih / zavojitih -jednokrakih / dvokrakih / trokraki / viekrakih -ravnog / stepenastog podgleda -nosiva konstrukcija ( kose ploe /stepenasta ploa, konzole ili dr.) d = -dimenzije (stube, irina kraka) -betonom MB 20/30/40 -glatka/ neblanjana / ..(posebna) oplata -visina podupiranja dom. a)beton b)oplata Ugradnja u oplatu dilatacionih traka od neoprenske gume, irine ..,tipa.... Izrada izravnavajueg sloja od betona..(vrsta betona),debljine, -MB 10/20. laganog

m3 m2

m1

m3

Izrada padnog sloja od laganog betona ..(vrsta laganog betona) ,debljine, -MB 10/20. Obrade

m3

Zaribavanje gornje povrine betona istovremeno s betoniranjem (eka glazura) Armiranje -Betonsko eljezo, srednje sloenosti,dobava, sjeenje, ispravljanje, ienje, savijanje, postavljanje, i vezivanje - RA 400/500 / GA 240/360, a) profila 6 - 12 mm, b) profila 14 - 48 mm - Zavarene armaturne mree,dobava, ienje, sjeenje, polaganje - MA 500/560

m2

kg kg

kg

Oplate Izrada posebnih oplata za vidljivi beton, -za betoniranje zida / ploe / stupa / grede / kasetiranog stropa / stepenita jednostrana / dvostrana / viestrana glatka / strukturirana .., ravnog / lunog /sloenog oblika, visina podupiranja do 3 m/iznad 3 m Montani i polumontani elementi m2

16

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

-Izrada i montaa armirano-betonskih prefabriciranih elemenata stupova/greda/nadvoja/ploa/stepeninih/tetiva/ nastupnih stepeninih ploha / stepeninih krakova/poklopaca, - jednostavnog / sloenog presjeka, - MB 20/30/40,.. - dimenzije - Nain montae Izrada i montaa armirano-betonskih prednapregnutih -stupova / greda / ploa, - jednostavnog / sloenog presjeka, - dimenzije, - MB 30/40/50 - Nain montae

kom

kom Omnia strop - Izrada, dobava, postava, podupiranje , - raspon 300cm/360 cm/540 cm/600 cm/ ..cm/max700cm - izrada, dobava, postava, podupiranje, betoniranje tlane ploe, - debljine cm - MB, 20/,30/,40/,50,.. - Visina podupiranja.. m2 Izrada, dobava, postava, podupiranje fert stropa, - izrada oplate ukrutnog rebra, - betoniranje tlane ploe debljine .. i ukrutnih rebara, - raspona, - MB 20/ 30

m2

Izolacione ploe - Dobava i postava u oplatu izolacionih ploa, - kombi / polistiren / ostalih - debljina 2,5 / 5,0 / 7,5 / 10 cm.. - N / PVC privrsna sredstava

m2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. III BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI ukupno : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

A IV ZIDARSKI RADOVI OPI UVJETI ZA ZIDARSKE RADOVE Prilikom izvoenja zidova zgrada izvoa se mora pridravati slijedeih mjera: zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje jednu etvrtinu duine zidnog elementa, debljina leajnica ne smije biti vea od 15 mm, a irina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm niti vea od 15 mm, ako se zida za vrijeme zime treba zidove zatiti od mraza, zidovi ije izvoenje nije zavreno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se zatiti na odgovarajui nain, svako naknadno buenje ili izrada uljebina u zidovima zgrade koje nije bilo predvieno projektom, moe se izvoditi samo ako je prethodnim statikim proraunom utvreno da nosivost zida poslije tog buenja odnosno izrade ljeba nije manja od propisane nosivosti. popreni i uzduni zidovi moraju na spoju biti meusobno povezani zidarskim vezom, tj. za pregradne zidove treba ispustiti zupce u masivnom zidu na svaki drugi red za 1/2 opeke. zidove uz vertikalni serkla takoer zupasto izvesti. vanjske fuge ostaviti prazne od 1,5 do 2 cm za vezu buke prigodom bukanja zidova. za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora leati u vodi neposredno prije zidanja. reke dimnjaka i ventilacionih kanala zagladiti. prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi rauna o uzidavanju pojedinih graevinskih elemenata, o ostavljanju ljebova za kanalizaciju, za centralno grijanje ako su ucrtani (ne plaa se posebno, ulazi u jedininu cijenu). Posebno se ne naplauje ni zatvaranje (bukanje liceva, ljebova i sl.) iza poloene instalacije. Zazidavanje (zatvaranje) ljebova u zidovima ostavljenih za instalacije kanalizacije i grijanja nakon izvoenja tih instalacija, opekom, rabicom ili na drugi nain, ne plaa se posebno, ukoliko trokovnikom nije posebno propisano. Obraun nosivih zidova, stupova i dimnjaka je zapremninski (m3), pregradnih zidova i buka povrinski (m2).

18

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

A IV ZIDARSKI RADOVI PREGLED POJEDINIH RADOVA Zidanje nosivih zidova opekom NF, -debljina zida -punom / rupiastom opekom/upljom -sa horizontalnim upljinama/upljom sa vertikalnim upljnama -obinom/ posebnom (klinker/ amotom /silikatnom) opekom -MO 7,5/10/15/20/30 -produeni / cementni mort-MM 2,5 / 5 / 10 m3 Zidanje nosivih zidova blokovima -debljine zida -uplja opeka sa horizontalnim upljinama/ vertikalnim upljinjama/ posebni - ..blokovi (TI blok sa koncentrinim upljinama/"stibo" TI blok ili dr.)/betonski blok/ljako betonski blok/blok od laganog betona/bet.blok sloene grae -dimenzije bloka .( duina ,irina,visina) -MO 7,5/10/15/20/30 -u produeni / cementni mort-MM 2,5 / 5 / 10 m3 Zidanje nosivih zidova betonskim blokovima -debljine zida .. -od laganog betona/od ljako betona/od obinog betona -MB 10/20 -dimenzije bloka (duina, irina, visina), -produenom / cementnom mortu -MM 2.5/5/10 m3 Zidanje nosivih zidova porobetonskim blokovima -debljine zida -dimenzije bloka -u graevinskom ljepilu m3 Izvedba vertikalnih serklaa od potresnih blokova -betonskih/openih -dim.bloka -Ukljuivo dobava i postava armature, -betoniranje betonom MB. m1

Izvedba horizontalnih serklaa elementima -openim/betonskim -L oblika/U-oblika

19

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

-dim.x xcm. -Ukljuivo dobava i postava armature,te betoniranje betonom MB . Dobava i ugradanja montanih nadvoja od tankostjene opeke, -visoki nadvoj/niski nadvoj, -dim. x.cm, -Ukljuivo postava armature -Zaljevanje betonom MB . -Zaljevanje cem.mortom.

m1

m1 Izrada /dobava i ugradnja montanih ab nadvoja -dim.. x .cm. Zidanje oblonih zidova debljine -punom / upljom / drugaijom opekom -dimenzije -MO, 2/5/7,5/10/15/20/30 -u vapnenom / produenom / cementnom / amotnom mortu -MM 2,5 / 5 / 10. U stavku ukljuiti i sponke kojima se zid vee za nosivu konstrukciju (5 kom/m2) i sav poreban materijal za noenje obloge. Zidanje ventilacionih kanala od -openih / betonskih /ljako-betonskih/. elemenata - dimenzija .. ( duina,irina,visina) - u produenom mortu MM, - pojedinani / sabirni,kanal - broj otvora - dimenzije m3 Zidanje ventilacionih kanala od -openih elemenata,/betonskih elemenata/ljakobet.el./.elemenata -dimenzija -u produenom mortu MM, -tip kanala :pojedinani / sabirni, -broj otvora -Reke irine ,obraene ,(bijeli cement, oksidne boje ili sl.) u vapnenom / produenom / cementnom mortu MM 5 / 10 /15 a) zidanje b) fugiranje m1

m2

m3 m2

20

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

Zidanje dimnjaka od pune opeke, u produenom mortu sa -( jedan, dva, vie) dimovodnih kanala -dimenzija dimovodnog kanala - MO, - MM 5/25/50/100 -Sljubnice zagladiti u ravninu zida. m3

Zidanje zida lomljenim kamenom -debljina zida . -sa jednim licem / dva lica, -s priblino izravnatim leajnicama ,od -pjeenjaka/bree/travertina/vapnenca. -dimenzije kamena

m3

Zidanje mjeovitog zida od lomljenog kamena i betona,ukupne debljine -od pjeenjaka/ bree/ travertina/ vapnenca. -dimenzije . -sa horizontalnim i vertikalnim sljubnicama/ ciklopskim vezom -u vapnenom/ produenom/ cementnom mortu -MM 5 / 10 / 15 -MB 10/20/30 -Reke irine ,obraene ,(bijeli cement, oksidne boje ili sl.) a) zidanje b) fugiranje Zidanje zida od klesanog kamena debljine .. -od granita/ gabra/ pjeenjaka/ bree/ travertina/ vapnenca/ mramora -sa elementima veliine i debljine ... cm. -obraenih : poliranjem/bruenjem/paljenjem/tokanjem/picanje/ rustino -u vapnenom/produenom/cementnom. mortu -MM 5/10/15 -Reke irine ,obraene ,(bijeli cement, oksidne boje ili sl.) a) zidanje b) fugiranje Dobava i postava temeljne kanalizacije -od keramikih / betonskih /Pe cijevi - 125 mm, 150 mm, 175 mm, 200 mm, mm, - u posteljicu od pijeska , u padu .% - u stavku ukljuiti brtvljenje i ispitivanje postavljene

m3 m1

m3 m1

21

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

kanalizacije prema postojeim propisima. cijev 125 mm cijev 150 mm cijev 175 mm cijev 200 mm cijev..mm koljena m1 m1 m1 m1 m1 kom

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A IV ZIDARSKI RADOVI ukupno .: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

AV IZOLATERSKI RADOVI OPI UVJETI ZA HIDROIZOLATERSKE RADOVE Ovi radovi obuhvaaju hidroizolaciju podruma i temelja, te hidroizolacije u mokrim vorovima na katovima zgrade. Ostale hidro i termo izolacije obuhvaene su u pokrivakim, limarskim i drugim zanatskim radovi ma. Hidroizolacije na bazi bitumena izvode se kao premazi i kao premazi sa izolacionim trakama (ljepenkama). Izolacionu ljepenku i ostale vrste izolacionih traka i ploa treba rezati ravno i pravokutno. Zaderani i krpani komadi iskljueni su od ugradbe. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm iroki i ljepljeni bitumenom hladnom bitumenskom masom ili vruom bitumenskom izolacionom masom. Kod polaganja dvaju ili vie slojeva izolacionih traka ili ploa preklopi ne smiju leati jedan na drugom, ve moraju biti pomaknuti. Kod hidroizolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prehvat irine od 10 cm, koji treba spojiti sa horizontalnom izolacijom podova. Povrine na koje se polae izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, oiene od praine i neistoe i dovoljno glatke, da izolacija dobro prione. Izolacija treba prilegnuti na povrinu ravno, bez nabora i mjehura. Posebnu panju obratiti na zatitu od poara kod rada sa vruim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena. U sluaju poara gasiti pijeskom ili pjenom. Gaenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena. Hidroizolacije na bazi penetrirajuih premaza (silikatne osnove) se nanose neposredno nakon vezanja betona, odnosno nakon skidanja oplate. Vlanost i kiselost betonske podloge treba izvoa provjeriti i uskladiti recepturu premaza sa kvalitetom podloge. Oneiene podloge (zemlja, ulje i sl.) istiti mehaniki i vodom te sredstvima koja propisuje i dozvoljava proizvoa premaza. Broj i nain nanoenja premaza prema uputstvu proizvoaa. Spoj horizontalne i vertikalne izolacije izvoditi sa bubreim kitovima, nakon izvedbe oba premaza. Bitumenske hidroizolacije i hidroizolacije penetrirajuim premazima obraunavaju se po m2 povrine, osim za ugradnju bubreih kitova koja se obraunava po m1.

23

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

AV IZOLATERSKI RADOVI PREGLED POJEDINIH RADOVA Izvedba HI trakama protiv procjedne vode i vlage -horizontalne HI zidova / podova /vertikalneHI zidova. -na podlogu od ,koju treba(priprema podloge),postavlja se : HI koja se sastoji od : jednog/dva/tri/etiri/..slojasintetike trake .( naziv) /bitumenske trake (naziv) sa ulokom od kartona/jute/staklenog voala/aluminijske folije/bakrene folije/poliesterskog filca/polietilentereftalne folije /-islojeva hladnog premaza /. slojeva vrueg premaza/slobodnim polaganjem / koje se vare -ostaviti prepuste za spoj sa horizontalnom HI podova/vertikalnom HI zidova -irina prepusta 10 cm/20 cm/30 cm. Izvedba HI premazima podova/zidova -vruim bitumenskim premazom(plastificirani bitumeni dodatkom polimera ili elastomera) ..(navesti proizvodni naziv i nain izvedbe)/hladnim bitumenskim premazom (polimerbitumen). (navesti proizvodni naziv i nain izvedbe ) / penetrirajuim silikatnim premazom(naveti proizvodni naziv i nain izvedbe) / penetrirajuim premazom (navesti prozvodni naziv i nain izvedbe) -na suhu povrinu / na vlanu povrinu -Podlogu od betona/ buke / prethodno treba pripremiti / Izrada vertikalnog i horizontalnog spoja penetrirajue hidroizolacije bubreim kitom nanoenjem na istu, formiranu i prethodno penetrirajuim premazom obraenu reku,dimenzije 2 x 2 cm/ dim.. Dobava i postava ep trake ( polietilen visoke gustoe) za drenau i izolaciju od vlage,tip . Traka se postavlja na podlogu od , epovi su okrenuti .. Dobava i postava toplinske izolacije podova / zidova Na podlogu od betona/HI / postavlja se sloj : extrudiranog polistirena/mineralne vune/poliuretana/ploe od d= .. cm. TI zatititi slojem PVC trake/ ..

m2

m2

m1

m2

24

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

Dobava i postava PE/betonskih/keramikih drenanih cijevi - 100/ 150/ 200 mm, - u padu od 1, 2, 3% -sa nasipom ljunka granulacije 8 - 60 mm. - sa zatitom geotekstilom razvijene irine 2.5 m.postava drenanih cijevi na posteljicu od gline/betona-dimenzija presjeka iskopa posteljice drenane cijevi koljena geotekstil ljunka

m2

m1 m1 kom m2 m3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AV IZOLATERSKI RADOVI ukupno : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

A VI TESARSKI RADOVI OPI UVJETI ZA TESARSKE RADOVE Tesarski radovi obuhvaaju drvene konstrukcije krovova kao i stropova izvedene od standardne rezane grae tj. platica i greda. Drvene konstrukcije od ljepljenih nosaa, prostorne drvene konstrukcije i ostale konstrukcije od reetkastih nosaa opisuju se u A VIII (Ostali graevinski radovi). Materijal za izvedbu tesarskih konstrukcija je drvo etinara (jela, smreka, bor), II klase, a izuzetno, ako je tako propisano trokovnikom stavkom, drvo tvrdih liara (hrast). Tesarske konstrukcije izvoditi od suhe rezane grae (do 30% tehnike vlage). Dimenzije presjeka odreene su projektom konstrukcije i trebaju odgovarati standardnim presjecima rezane grae, tj. za grede od dimenzija 10 x 10 cm sa prirastom od 2 cm do maksimalne dimenzije 24 cm; za konstrukcije od platica maksimalna visina presjeka je 26 cm. Spojeve konstruktivnih elemenata izvoditi prema projektu i pravilima dobrog zanata za svaki tip opisane konstrukcije (tesarski spojevi, avlani spojevi, vorni limovi). Tesarski radovi se obraunavaju po m2 tlocrtne povrine konstrukcije i to obavezno na osnovu opisa i nacrta, osim kod konstrukcija sa reetkastim nosaima gdje se obraunava po m1 nosaa, tj. prema zbroju vertikalnih projekcija nosaa na ukupnoj povrini krovita. Izvoa je duan sam iz nacrta i opisa izraunati potrebnu koliinu grae i spojnih sredstava, rada i transporta koji svi ulaze u jedininu cijenu. Graa se isporuuje nezatiena ukoliko nije opisom pojedine stavke predvien antiinsekticidni premaz ili dubinska penetracija grae. Graa se isporuuje strojno rezana osim ako se posebno u pojedinoj stavci na zahtijeva da bude i blanjana. Oplate od dasaka, ukoenih ploa i iverica kao i oplate streha zabata i sl. izvoditi od grae propisane vlanosti te povezivati nehrajuim galvanski zatienim spojnim sredstvima. Podne oplate od ukoenih ploa, iverica ili dasaka lijepiti na grede, odnosno platice ako je tako zahtijevano projektom konstrukcije.

A VI TESARSKI RADOVI

26

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

PREGLED POJEDINIH RADOVA A/ IZRADA KROVITA Izrada krovita-jednostrenog / dvostrenog / viestrenog -od etinjaa/ .(liara), -I klase/ II klase,-sa graom dimenzija, nazidnice..., podronice..., rogovi..., stupovi..., ruke.... klijeta..., vezne grede..., mijene..Konstruktivni sistem je : stolica/ visulje / roeniko krovite-sa osnim razmacima gl. nosaa.... Nazidnice uvrene na ubetonirano sidro i postavljene na bitumensku ljepenku. -Obraun po m2 razvijene povrine krova m2 Izrada krovita reetkastim nosaima od platica -Krovite je jednostreno / dvostreno / viestreno-Izrada od etinjaa/ (liara) .....klase, -spojevi avlani / vorni limovi. -Dimenzije, donjeg pojasa / gornjeg pojasa / dijagonala, -Obraun po m1 reetkastog nosaa Oplata jednostrenog / dvostrenog viestrenog krovita -neblanjanim / blanjanimdaskama -spojenim na sudar /utorenim -debljine.. cm -od etinjae,. klase /( liara)....klase -nain uvrenja /

m1

Oplata krovita ploama Krovite je : jednostreno / dvostreno / viestreno Oplata : ukoenim ploama od bukovog furnira /ukoenim ploama od furnira topole/ vodootpornim ivericama. - debljina ploe... - nain uvrenja Izrada opava strehe blanjanim daskama -obinim / utorenim , -debljine..., -sa izradom podkonstrukcije od letava dimenzija, privrenih na svaki rog na razmaku

m2

m2

m2

27

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

B/ -

IZRADA DRVENIH STROPOVA Izrada grednika od rezane grae etinjaa / .(liara).klase..., -dimenzije grae...., -razmak greda.... -na leaju u zidanoj konstrukciji glavu grede bitumenizirati ili postaviti na krovnu ljepenku Izrada stropa od platica od etinjae,klase/ (liara), ....klase, -dimenzija...., -sa osnim razmakomcm, -rad ukljuuje i izvedbu ukruta krinim letvama/ ukladama. ( koje spreavaju bono izvijanje) Oplata grednika daskama -neblanjanim / blanjanim, -spojenim na sudar/utorenim -debljine...., -od etinjaa... / ..(liara.).. -nain uvrenja Oplata grednika ploama -oplata ukoenim ploama od bukve / ukoenim ploama od topole / vodootpornim ivericama. -debljina ploe... -nain uvrenja Oplata stropa od platica daskama: -neblanjanim / blanjanim, -obinim / utorenim -debljine.... -nain uvrenja Oplata stropa od platica ploama -oplata od : ukoene ploe od bukve / ukoene ploe od topole / vodootpornim ivericama. -debljina ploe... -nain uvrenja m2

m2

m2

m2

m2

m2

C/ -

IZRADA DRVENIH NOSIVIH I PREGRADNIH ZIDOVA ( STIJENA ) Izvedba punog drvenog nosivog / pregradnog zida -izrada od oblica/poluoblica/greda/platica - od: borovine/smrekovine /jelovine ( za pregradne zidove) - dim. grae - obrada:. -nain slaganja .

m2

28

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

Izvedba kanatnog (skeletnog) drvenog zida od greda -izrada od borovine/smrekovine/hrastovine -dim.grae (opisati konstrukciju )prag-dim...stup-dim...vjenanicadim..razupore dim.) -nain spajanja .. -ispuna od . Izvedba kanatnog (skeletnog ) drvenog zida od platica Izrada od borovine/ smrekovine/ (hrastovine ) dim. grae (opisati konstrukciju ) (donji pojas. dim., gornji pojas dim..vertikalna konstrukcija dim..) -spojevi avlani -vanjska oplata : jednoslojna/dvoslojna daana, d= mm / ukoena ploa d= .. mm Ispuna mineralnom vunom / .d= cm Izrada u radionici / na gradilitu

m2

A VI

m2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TESARSKI RADOVI ukupno : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

VII METALNE KONSTRUKCIJE OPI UVJETI ZA METALNE KONSTRUKCIJE : elina konstrukcija izvodi se radioniki, temeljem arhitektonskog projekta, statikog prorauna i radionikih nacrta od elinih valjanih profila, avnih i beavnih (vuenih) cijevi, hladno oblikovanih profila i ploastih limova. Oznake kvalitete standardnih graevinskih elika su .0361 odnosno .0562 za visokovrijedne elike*. Elementi eline konstrukcije moraju se zatiti od korozije. Zatita od korozije moe se izvoditi: 1. organskim premazima (temeljni i zavrni) 2. metalnim presvlakama (cinanje, galvaniziranje, metaliziranje), 3. izradom konstrukcije od specijalnih nehrajuih elika Spojevi elemenata konstrukcija izvode se radioniki ili montano, kako je predvieno projektom. Radionika spojna sredstva su razliite vrste varova s propisanom debljinom vara, kvalitetom izrade, nainom zavarivanja i nainom kontrole kvalitete vara. Montani spojevi izvode se zavarivanjem ili vijcima . Standardni vijci u elinoj konstrukciji su debljine 12-30 mm ( M-12 do M-30), a izrauju se od elika klase 5.6. Prednapregnuti vijci izraeni su od specijalnih elika klase 10.9, a upotrebljavaju se za spojeve dinamiki optereenih konstrukcija. Pritezanjem matice vijka javlja se velika sila u tijelu vijka i tlana sila popreno na limove u spoju, koja spreava deformacije, te je potrebno radioniki kontrolirati pritezanje vijaka moment kljuem. U statikom proraunu propisana je nosivost vijaka, broj vijaka, te njihov raspored i redoslijed montae. Stabilnost konstrukcije tijekom montae postie se dodatnim tlanim i vlanim elementima (potporama i zategama sa potrebnim kabelima za dizanje i obujmicama za vezivanje). Prema teini konstrukcije predviena je nosivost krana i nain montae, koji se specificira projektom eline konstrukcije za redoslijed montae.
*

oznake odgovaraju granici teenja od 361 odn 562 N/mm2 Izbor naina zatite od korozije ovisi o nainu ugradnje konstrukcije. Bitno je da se zatita presvlakama (cinanje) propisuje samo za konstrukcije koje se mogu u potpunosti na gradilitu spajati vijcima, budui da zavarivanje unitava pocinani sloj, tj. zatitu od korozije. Konstrukcije od nehrajueg elika su 3-7 puta skuplje od obinog elika i zbog toga nisu u irokoj upotrebi, tim vie to se moraju zavarivati posebnim postupcima (u atmosferi od argona), to dodatno oteava radove na gradilitu.

Lii se u sljedeim fazama: a. ienje (mehaniko - pjeskarenje ili kiselinama), b. temeljni nali: minij-alkidni ili epoxy c. zavrni nali: emajl-alkidni ili poliuretanski (trajnost: do 10 g. do 20 g.

ili ili

akril akril do 20 g.)

Legure elika s plemenitim metalima - bakrom, niklom i kromom, koji su otporniji na koroziju 4 6 puta vie od obinih elika - mogu se u neagresivnim atmosferskim uvjetima koristiti bez zatite (Inox, NiRo, Rostfrei, Steinless Steel).

30

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

Montane nastavke, leajeve konstrukcije na potkonstrukcijske glave i stope elinih stupova predvieni su radionikim nacrtima. Redoslijed montae predvia stabilnost konstrukcije u svim fazama montae. Prije poetka radova na montai, izvoa radova treba nadzornom inenjeru staviti na uvid sljedeu dokumentaciju: radionike nacrte i radionike detalje konstrukcije plan organizacije i ureenja gradilita, popis opreme za izvoaa radova na montai, projekt montae eline konstrukcije, koji mora sadravati dokaz stabilnosti elementa u pojedinim fazama montae, dokaz nosivosti pri optereenju, kao i nepromjenjivost oblika montiranog dijela konstrukcije u svim fazama montae, plan kontrole u svim fazama montae (geodetska kontrola), kod konstrukcija koje se montiraju zavarivanjem: a) ime i strunu spremu s poloenim strunim ispitom osobe odgovorne za montau zavarivanjem, b) tehnologiju, plan zavarivanja s planom kontrole varova (isto kako je navedeno za radove pri izradi eline konstrukcije), projekt skele, vremenski plan izvoenja radova na montai.

Za dijelove eline konstrukcije i sidra koji se ugrauju u beton, treba nakon montae izvriti geodetsku kontrolu poloaja. Zapisniki se moraju konstatirati rezultati izmjere, odstupanja u granicama tolerancije mjera i oblika prema propisima, te konstatirati prijem ugraenih dijelova. Zapisnik potpisuje izvoa radova i nadzorni inenjer. Kod elinih konstrukcija koje se postavljaju na leita, izvoa radova treba izvriti dotjerivanje eline konstrukcije u poloaj koji je predvien projektom, te pozvati nadzornog inenjera da izvri pregled konstrukcije, s tim da mu se na uvid dostave rezultati mjerenja i kontrole. Nadzorni inenjer upisom u graevinski dnevnik (dnevnik montae) utvruje da je dotjerivanje eline konstrukcije ili dijela eline konstrukcije zavreno i dozvoljava ugraivanje mikrobetona (MB30) ispod leaja stupova i oko sidra. Zatita od poara provodi se propisanim zatitnim premazima (Pyrostop), prskanim zatitama od sadre ili cementa s ekspandirajuim vermikulitom, perlitom ili mineralnom vunom, te zatitnim oblogama od sadrenih ploa, zidanih i betonskih obloga. Prema propisima odreen je stupanj zatite od poara eline konstrukcije izraen u minutama otpornosti konstrukcije na standardnu vatru, (stupanj zatite predvia se projektom zaite od poara u sklopu glavnog projekta 30, 60, 90, 120 min). Radioniki nacrti su ukljueni u jedininu cijenu, a prije izvoenja potpisom ih ovjerava nadzorni inenjer i projektant konstrukcije. Izvoa e prije izrade radionikih nacrta kontrolirati mjere na gradilitu i izraditi dokumentaciju temeljem stvarnih mjera ugradnje. Obraun bravarskih radova na izadi konstrukcija je u teini( kg). Antikorozivna zatita i zatita od poara mogu se opisivati zasebno i u okviru stavke koja opisuje izradu. Kada su ukljuene u stavku koja opisuje izradu konstrukcije koliina se iskazuje za sve faze rada (bravarske i zatitne) u teini (kg). Meutim ako su zatitni radovi zasebno opisani onda se koliina rada iskazuje u povrini (m2).

31

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

elina konstrukcija izvodi se radioniki, temeljem arhitektonskog projekta ,statikog prorauna i radionikih nacrta od elinih valjanih profila, avnih i beavnih (vuenih) cijevi, hladno oblikovanih profila i ploastih limova. Oznake kvalitete standardnih graevinskih elika su Fe 360, Fe 430, Fe 510 (oznake odgovaraju granici teenja izraenoj u N/mm2) Elementi eline konstrukcije moraju se zatiti od korozije. Prije nanoenja zatite od korozije svi elini elementi se pjeskare. Zatita od korozije moe se izvoditi : -organskim premazima (temeljni i zavrni), -metalnim presvlakama (cinanje, galvaniziranje, metaliziranje) -anorganskim presvlakama (emajliranje, fosfatiranje, bromiranje), -katodnom zatitom ( konstrukcija je pod malim naponom a slui kao katoda). Specijalni elici (legure elika sa plemenitim metalima - bakrom, niklom i kromom) , otporniji su na koroziju 4 6 puta vie od obinih elika , te se mogu u neagresivnim atmosferskim uvjetima koristiti bez zatite (zo vu se Inox, NiRo, Rostfrei,Steinless Steel) . Spojevi u elinim konstruckijama izvode se radioniki ili montano, kako je predvieno projektom. Radionika spojna sredstva su razliite vrste varova sa propisanom debljinom vara, kvalitetom izrade, nainom zavarivanja i nainom kontrole kvalitete vara. Montani spojevi izvode se vijcima . Vijci u elinoj konstrukciji oznaavaju se prema klasi vrstoe od M-12 do M-30 Prednapregnuti vijci izraeni su od specijalnih elika, a upotrebljavaju se za spojeve dinamiki optereenih konstrukcija. Pritezanjem matice vijka javlja se velika sila u tijelu vijka i tlana sila popreno na limove u spoju, koja spreava deformacije, te je potrebno radioniki kontrolirati pritezanje vijaka tzv. Moment kljuem. U statikom proraunu propisana je nosivost vijaka, broj vijaka, te njihov raspored i redoslijed montae. Stabilnost konstrukcije tijekom montae postie se dodatnim tlanim i vlanim elementima ( potporama i zategama sa potrebnim kabelima za dizanje i obujmicama za vezivanje). Prema teini konstrukcije predviena je nosivost krana i nain montae, koji se specificira projektom eline konstrukcije za redoslijed montae. Montane nastavke, leajeve konstrukcije na podkonstrukcijske glave i stope elinih stupova predvieni su radionikim nacrtima. Redoslijed montae predvia globalnu stabilnost konstrukcije u svim fazama montae. Prije poetka radova na montai, izvoa radova treba nadzornom organu staviti na uvid slijedeu dokumentaciju: plan organizacije i ureenja gradilita, popis opreme za izvoaa radova na montai, projekt za montau eline konstrukcije, koji mora sadravati dokaz stabilnosti elementa u pojedinim fazama montae, s tim da garantira nosivost pri optereenju, kao i nepromjenjivost oblika montiranog dijela konstrukcije u svim fazama montae, plan kontrole u svim fazama montae (geodetska kontrola), kod konstrukcija koje se montiraju zavarivanjem c) ime i strunu spremu s poloenim strunim ispitom osobe odgovorne za montau zavarivanjem d) tehnologiju, plan zavarivanja s planom kontrole varova (isto kako je navedeno za radove pri izradi eline konstrukcije), projekt skele

32

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

vremenski plan izvoenja radova na montai.

Prije poetka radova na montai izvoa radova treba izvriti pregled dopremljene eline konstrukcije na gradilitu, te ustanoviti da li je dolo do oteenja prilikom transporta, te dijelove koji su neznatno oteeni popraviti, a kod veih oteenja dijelove ojaati ili zamjeniti. Za dijelove eline konstrukcije i sidra koji se ugrauju u beton, treba nakon montae izvriti geodetsku kontrolu poloaja . Zapisniki se moraju konstatirati rezultati izmjere, odstupanja u granicama tolerancije mjera I oblika prema propisima, te konstatirati prijem ugraenih dijelova. Zapisnik potpisuje izvoa radova i nadzorni organ. Kod elinih konstrukcija koje se postavljaju na leita, izvoa radova treba izvriti dotjerivanje eline konstrukcije u poloaj koji je predvien projektom, te pozvati nadzornog organa da izvri pregled konstrukcije, s tim da mu se stavi na uvid rezultate mjerenja I kontrole. Nadzorni organ upisom u graevinski dnevnik (dnevnik montae) utvruje da je dotjerivanje eline konstrukcije ili dijela eline konstrukcije zavreno I dozvoljava ugraivanje mikrobetona (MB 30) ispod leaja stupova I oko sidra. Zatita od poara provodi se propisanim zatitnim premazima (Pyrostop), prskanim zatitama od sadre ili cementa sa ekspandirajuim vermikulitom, perlitom ili mineralnom vunom, te zatitnim oblogama od sadrenih ploa, zidanih i betonskih obloga. Prema propisima odreen je stupanja zatite od poara eline konstrukcije izraen u minutama otpornosti konstrukcije na standardnu vatru, ( stupanj zatite predvia se projektom zaite od poara u sklopu glavnog projekta 30 , 60 , 90, 120 min).

33

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

IZRADA I MONTAA STUPOVA Izrada, dostava i montaa elemenata glave / stope stupa sa leajnim ploicama , trnovima i sidrenim vijcima. Izvoditi prema izvedbenim i montanim nacrtima, statikom proraunu te dogovoru sa projektantom. izrada, dostava i montaa stupova izraenih od n profila kvalitete Fe 361/Fe.... Izvode se kao valjani jednostruki presjeci / valjani sastavljeni presjeci / limeni zavareni presjeci / reetkasti stupovi / stupovi sa okvirnim vezicama dim. ../.../.../ mm IZRADA I MONTAA GLAVNIH NOSAA Radionika izrada, dostava i montaa reetkastih nosaa konfiguracije prema projektu. Tip nosaa : -nosai sa paralelnim pojasnicama sistema PRATT/ WARREN/ drugi -trokutasti reetkasti nosai razliitih sistema ispune -VIERENDELL nosai sa paralelnim pojasnicama i vertikalama Konstrukcija nosaa se izvodi od profila kvalitete Fe ..... Dim : raspon, pojasnice od...... vertikale od ...... ispune od ...... Radionika izrada, dostava i montaa n punostjenih i sanduastih nosaa prema statikim Shemama iz prorauna izrada od od n profila kvalitete Fe 361/Fe.... konstruktvini sistem : prosta greda/ kontinuirani nosai/Gerberov nosa/ portalni okvir promjenjivog presjeka/ kontinuirani okviri -izvedba spojevima u vorovima zavarivanjam / montanim spojevima vijcima Konstrukcija nosaa se izvodi od profila kvalitete Fe 361/ .........,dim : raspon .......... pojasnice od...... vertikale od ...... ispune ...........

kg

kg

kg

kg

IZRADA I MONTAA SEKUNDARNIH NOSAA

34

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

Izrada, dostava i montaa - podronica/ nosaa fasadne obloge - od valjanih profila /hladno oblikovanih profila/ limenih zavarenih presjeka / detalji leajeva i spojeva na glavnom nosau /stupu Konstrukcija se izvodi od profila kvalitete Fe 361/ ......... Dim : raspon, pojasnice od......,vertikale od ...... IZRADA I MONTAA ELINIH ZATEGA

kg

Izrada , dostava i montaa elinih zatega od okruglog punog elika sa napinjaima . . Spregovi za stabilizaciju u ravnini krovne plohe/ Spregovi za stabilizaciju u vertikalnim ravninama i izmeu stupova kosntrukcija se izvodi od profila kvalitete Fe 361/ ........ Dim. ............., raspon, pojasnice od....................., Vertikalne od ........... IZRADA I MONTAA KRUTIH KOSNIKA

kg

Izrada, dostava i montaa krutih kosnika od valjanih profila / beavnih cijevi -kosnici za izradu krute zabatne konstrukcije/kosnici za uzdunu stabilizaciju objekta -izrada od od n profila kvalitete Fe 361/Fe.... dim. kosnika ........ dim. ........................... -ukljuena izrada elemenata detalja spojeva na postojeu glavnu konstrukciju od prikljunih zavarenih ploica/ vilica/i vijaka. -zatita od korozije .( vidi st. .) -zatita od poara .( vidi st. ) Izrada, dostava i montaa krutih kosnika od valjanih profila / beavnih cijevi -kosnici za izradu krute zabatne konstrukcije/kosnici za uzdunu stabilizaciju objekta -izrada od od n profila kvalitete Fe 361/Fe.... dim. kosnika ........ dim. ........................... -kljuena izrada elemenata detalja spojeva na postojeu glavnu konstrukciju od prikljunih zavarenih ploica/ vilica/i vijaka. -zatita od korozije .( vidi st. .) -zatita od poara .( vidi st. ) ienje metalne povrine :

kg

kg

35

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

runo /strojno - mlazom abrazivnih sredstava -runo ienje - temeljito struganje,etkanje ili bruenje/strojno ienje pjeskarenjem -opraivanje prije nanoenja antikorozivnog premaza Antikorozivna zatitita premazima ienje : pjeskarenje i otpraivanje /obrada kiselinama, -temeljni nali minij alkidni / epoxy / akrilnii -zavrni premaz emajl-alkidni / poliuretan / akrilni. Zatita eline konstrukcije od poara premazom /prskanjem Traena vatrootpornost 30/60/90/120 min Zatita eline konstrukcije od poara oblaganjem konstrukcije : - ploama od gipsa ..d= ../ -ploama od . Traena vatrootpornost 30/60/90/120 min

kg

kg -

kg

kg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII METALNE KONSTRUKCIJE ukupno : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

B ZANATSKI RADOVI
BI LIMARSKI RADOVI OPI UVJETI Limarski radovi obuhvaaju sve vrste pokrivanja i opivanja limom, kao i izradu i montau ljebova, vertikalnih odvodnih cijevi i ventilacionih cijevi. Dijele se prema vrstama lima: - pocinani lim 0,50 - 1 mm, - cinani lim 0,50 - 2 mm, - cinkotit ( cink titanij ) 0,5- 0,8 mm - cink kositar 0,50 - 1 mm, - bakreni lim 0,50 - 2 mm, - olovni lim 0,50 - 3 mm, - aluminijski lim 0,50 - 1,5 mm, eloksiran ili plastificiran, - polietilenski tipski elementi za ljebove i vertikalne odvodne cijevi Izvoa je duan prije poetka radova: - provjeriti sve graevinske elemente na koje se privruje limarija - pismeno dostaviti naruitelju svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka, naroito u sluaju: neodgovarajueg izbora projektiranog materijala i loe rijeenog naina vezivanja limarije za graevinske radova. Dijelovi razliitog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doi do korozije. Elementi od elika za privrivanje cinanog ili pocinanog lima moraju se pocinati, ako u opisu radova nije predviena neka druga zatita (postavljanje podmetaa od olova ili plastike otpornih na kiseline ili luine). Za bakreni lim treba primjeniti uvrivanje od bakra ili bakrenog elika. Za uvrivanje (kuke, zakovice, jahai, avli, vijci i sl) treba primjeniti: - za elini lim - elina spojna sredstva, - za pocinani,cinkotit,cink kositar i olovni lim - dobro pocinana spojna sredstva, - za bakreni lim - bakrena spojna sredstva, - za alu lim - alu ili galvanizirana n spojna sredstva. Sastav i uvrenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oteenja koje moe izazvati vjetar i sl. Ispod lima koji se postavlja na beton, drvo ili buku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, ija su dobava i postava ukljuene u jedininu cijenu.Pokrivaki radovi limom Stojei spojevi izvedeni po priklonici moraju biti dvostruki tj. sa dva prijevoja visine minimalno 25 mm. Spojevi paralelni sa strehom moraju biti dvostruko savijeni i poloeni. Kod ravnih pocinanih limova (nagib krova ispod 15) moraju se lemiti 25 mm iroki preklopi. Kod bakrenih limova nije dozvoljeno lemljenje. Kod pokrivanja krova pocinanim limom u trakama lim se mora savijati pod pravim kutom. Popreni spojevi moraju se izvesti kao poloeni minimalno 20 mm irine.

37

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

Valoviti lim za pokrivanje moe se izraivati od cinanog, pocinanog ili alu lima minimalne debljine 0,7 mm. Preklop mora biti minimalno 50 mm. Vee krovne uvale moraju se pokrivati kao krovovi. Kod duina preko 4 m, moraju se izvesti 100 mm iroki preklopi. Probijanja u metalnom pokrivau (uvrivanje dimnjaka, cijevi kupola itd.) moraju biti posebno paljivo izvedena kod pocinanog lima pomou lemljenja, a kod bakrenog pomou dvostruko poloenog ruba vezanog vodonepropusno sa pokrovom. Obraun po povrini ili duini uz iskaz razvijene irine, te komadu za dimnjake kape, sloene opave i sl.

38

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

BI LIMARSKI RADOVI PREGLED POJEDINIH RADOVA Izrada i postava polukrunog/ sanduastog, viseeg / leeeg ljeba -veliina presjeka, -od pocinanog / aluminijskog /cinkovog / bakrenog lima, -debljine ... mm, -razvijene irine ... cm, -nain postave kuka.., (materijal, dimenzija i razmak) Izrada, postava i privrenje vertikalnih odvodnih cijevi -krunog / kvadratinog presjeka, -iz pocinanog / cinkovog / bakrenog /aluminijskog lima, -debljine ...mm, -razvijene irine ....cm, -nain postave obujmica..,( materijal, dimenzija i razmak) Dobava i privrenje -polukrunih / kvadratinih ljebova -viseih / leeih od PE tipskih elemenatadimenzije -Nain postave kuka i razmak Dobava i privrenje vertikalnih oddnih cijevi, od PE tipskih elemenata, profila, -nain postave obujmica.(materijal, razmak) Izrada i postava krovnog rukavca u formi "labueg vrata" za spoj ljeba i vertikalnih odvodnih cijevi, duine. Izvodi se iz -pocinanog / cinkovog / bakrenog / aluminijskog lima, -debljine ... mm, -razvijene irine ... cm. -kvadratini / kruni, -dimenzije.. Izrada i postava sakupljaa vode (vodokotlia) -kvadratinog / trapeznog / polukrunog oblika, -veliina..., -sa dijelom ravne / savijene cijevi za spoj na vertikalnu odvodnu cijev, -profil ........ m1 m1

m1

m1

kom.

39

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

-iz pocinanog / cinkovog / bakrenog / aluminijskog lima, -debljina..mm Izrada i postava ventilacione cijevi pravokutnog / krunog presjeka, -veliine presjeka.., -iz pocinanog / cinkovog / bakrenog / auminijskog lima, - debljine....mm -razvijene irine cm cijev kape Pokrivanje vijenca / nadozida / klupice / prozorske klupice od -betona / opeke / kamena / drveta -sa pocinanim / cinkovim / bakrenim / aluminijskim limom, -debljinemm -razvijene irine...cm -lim zavrava okapnicom odmaknutom od gotove fasade 3 cm. -Nain postave kuka,( materijal, dimenzije i razmak). Izrada opava uvale (lijeba) kod pokrova ...., -iz pocinanog / cinkovog / bakrenog / aluminijskog lima, -debljine... mm, -razvijene irine .... cm, -Nain postave.. Dobava i privrenje polukrunih / kvadratinih ljebova i -viseih / leeih od PE tipskih elemenata -dimenzije -Nain postave kuka i razmak Dobava i privrenje vertikalnih odvodnih cijevi, od PE tipskih elemenata, profila -nain postave obujmica.(materijal, razmak) Izrada i postava krovnog rukavca u formi "labueg vrata" za spoj ljeba i vertikalnih odvodnih cijevi, duine. Izvodi se iz -pocinanog / cinkovog / bakrenog / aluminijskog lima, -debljine ... mm, -razvijene irine ... cm. -kvadratini / kruni, -dimenzije..

kom.

m1 kom

m2

m1

m1

m1

kom.

40

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

Izrada i postava sakupljaa vode (vodokotlia) -kvadratinog / trapeznog / polukrunog oblika, -veliina..., -sa dijelom ravne / savijene cijevi za spoj na vertikalnu odvodnu cijev, -profil. -iz pocinanog / cinkovog / bakrenog / aluminijskog lima, -debljina..mm Izrada i postava ventilacione cijevi pravokutnog / krunog presjeka, -veliine presjeka.., - iz pocinanog / cinkovog / bakrenog / aluminijskog lima, - debljine....mm -razvijene irine cm Cijev Pokrivanje vijenca / nadozida / klupice / prozorske klupice od 11 -betona / opeke / kamena / drveta sa pocinanim / cinkovim / bakrenim / aluminijskim limom, -debljinemm -razvijene irine...cm -lim zavrava okapnicom odmaknutom od gotove fasade 3 cm. -nain postave kuka( materijal, dimenzije i razmak). Izrada opava uvale (lijeba) kod pokrova ...., -iz pocinanog / cinkovog / bakrenog / aluminijskog lima, -debljine... mm, -razvijene irine .... cm, -Nain postave.. Izrada opava prodora dimnjaka,/ ventilacije,/ antene,/vodolovnog grla, kroz krovnu plohu izvedenu od ....., -vrsta lima...., -debljina lima ... mm, -razvijene irine... cm, -dimenzija ..., -nain postave.. Izrada opava spoja kose krovne plohe pokrivene .... i nadozida od ..... Izvodi se iz -pocinanog / cinkovog /bakrenog / aluminijskog lima, -debljina ... mm, -razvijene irine ... cm.

kom.

m1

m1

m1

m1/kom.

41

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

m1 Izrada zatitnog opava podnoja zida na sudaru sa ravnim krovom pokrivenim vieslojnom hidroizolacijom. -iz pocinanog, cinkovog, bakrenog, aluminijskog lima, -debljina ... mm, -razvijene irine ... cm, -nain postave (uvrenje) Izrada opava ruba ravnog prohodnog / neprohodnog krova -iz pocinanog / cinkovog / bakrenog / aluminijskog lima, -debljina ... mm, -razvijene irine .... cm, -nain postave. m1 Izrada opava zabata kosog krova, -iz pocinanog /cinkovog / bakrenog / aluminijskog lima, -debljina ... mm, -razvijene irine ... cm, -nain postave Zatvaranje krovne dilatacije na prohodnom / neprohodnom ravnom krovu trakom od -bakrenog / olovnog lima, -debljina ... mm, -razvijena irina .... cm, sa prijevojem. izvesti prema detalju. Pokrivanje ravnog / lunog krova na podlozi od dasaka i krovne ljepenke -pocinanim/ cinkovim/ cinkotit/ bakrenim/ olovnim limom -debljina ... mm, -nain pokrivanja : sa stojeim prijevojima okomito na okap i leeim paralelno sa okapom / preko letava/ ............

m1

m1

m1

m2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B I LIMARSKI RADOVI ukupno : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

43

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

B II POKRIVAKI RADOVI I IZOLACIJA RAVNIH KROVOVA OPI UVJETI Pokrivaki i izolaterski radovi obuhvaaju sve poslove potrebne da bi se formirala hidroizolacija na kosim i tzv. ravnim krovnim povrinama (osim limenih pokrova koji su obuhvaeni u limarskim radovima). U ovim radovima su takoer opisane i potrebne predradnje (npr. letvanje i formiranje ventilirajueg sloja ispod crijepova, ugradnja termoizolirajueg sloja kod integriranih ravnih krovova i tsl.). Prije poetka radova izvoa je duan pregledati podloge i upozoriti na eventualne nedostatke. Pokrivaki radovi - kosi krovovi Izvode se opekarskim (kanalice, biber crijep, tlaeni crijep, mediteran), betonskim, azbest -cementnim, metalnim, kamenim, drvenim, te elementima od bitumenske indre. Boju pokrivnih elemenata odreuje projektant. Svi elementi za pokrivanje moraju se upotrebljavati na nagibima koje proizvoa doputa, te ugraivati prema uputstvima proizvoaa, vaeim propisima i pravilima dobrog zanata. Izvoa ovih radova e u okviru jedinine cijene izvesti, ukoliko je tako trokovniki opisan o, i potrebnu podlogu zavrnog pokrova tj. letvanje, oplatu i dodatnu hidroizolaciju slobodno poloenom ljepenkom ili folijom. Izolaterski radovi - ravni krovovi Izolaterski radovi obuhvaaju hidroizolaciju ravnih krovnih povrina i njihovu termoizolaciju ukoliko se radi o integriranom ravnom krovu. Hidroizolacije na bazi bitumena izvode se kao premazi i kao premazi sa izolacionim trakama (ljepenkama). Hidroizolaciju koja se sastoji samo od premaza izvoditi prema uputama proizvoaa i potivati sve fizikalne, kemijske i klimatske uvjete. Izolacionu ljepenku i ostale vrste izolacionih traka i ploa treba rezati ravno i pravokutno. Zaderani i krpani komadi iskljueni su od ugradbe. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm iroki i ljepljeni bitumenom hladnom bitumenskom masom ili vruom bitumenskom izolacionom masom. Kod polaganja dvaju ili vie slojeva izolacionih traka ili ploa preklopi ne smiju leati jedan na drugom, ve moraju biti pomaknuti. Povrine na koje se polae izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, oiene od praine i neistoe i dovoljno glatke, da izolacija dobro prione. Izolacija treba prilegnuti na povrinu ravno, bez nabora i mjehura. Posebnu panju obratiti na zatitu od poara kod rada sa vruim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena. U sluaju poara gasiti pijeskom ili pjenom. Gaenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena. Kod ravnih krovova koji su konstruirani tako da je hidroizolacija postavljena iznad termoizolacije mogu a se dva sluaja :

44

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

a) hidroizolacija se polae na tvrdu termiku izolaciju postavljenu iznad sloja za pad ( prema vodolovnim grlima) b) hidroizolacija se polae na sloj za pad koji se nalazi iznad termoizolacije. Parnu branu i parorasteretni sloj lijepiti tokasto i omoguiti mu ozraivanje lulama ili na rubovima uz nadozide. Kod krovova koji su konstruirani tako da je termoizolacija iznad hidroizolacije spreava se pregrijavanje ili smrzavanje termoizolacije.Parna brana i parorasteretni sloj polau se isto kao kod integriramih krovova. To je najbolja konstrukcija ravnog krova, ali njena trajnost ovisi o kvaliteti termoizolacionog sloja koji mora biti otporan na smrzavanje i pregrijavanje i ne smije biti higroskopan da ne bi izgubio toplinska svojstva. Bitumenske hidroizolacije obraunavaju se po m2 povrine, vodolovna grla obraunavaju se po komadu, a zavrni profili po m1. Beton za pad i eventualnu postavu termoizolacije ispod njega opisani su i obraunavaju se u zavrnim zidarskim radovima.

45

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

B II POKRIVAKI RADOVI I IZOLACIJA RAVNIH KROVOVA PREGLED POJEDINIH RADOVA Pokrov biber crijepom -openim/betonskim -jednostruko / dvostruko -obino / krunsko -Nagib krova ..(30. 60) (vezivanje crijepa) -U stavku ukljuiti i adekvatno letvanje letvama 28/48 mm U stavku ukljuena postava posebne opreme : komplet reetke za hodanje po krovu -tipski PVC prozor , dim.. -krovne stepenice (crijep nosa i stepenica dim.) -tipskih PVC elemenata za antenu -tipski PVC element sa nastavkom za ventilacijsku cijev i kapu -tipski pleksiglas element -snjegobran pojedinani snjegobran linijski -krovnog pokrova -posebna oprema(navesti el.) Pokrov utorenim crijepom. -openim/betonskim -nagib krova .. (23-40) U stavku ukljuiti i letvanje letvama 28/48 mm. Svaki trei crijep vee se pocinanom icom za letve U stavku ukljuena postava posebne opreme : -krovnih stepenica (crijepa nosaa i stepenica dim.) -tipskih PVC elemenata za antenu -tipskih PVC element sa nastavkom za ventilacijsku cijev i kapu -tipski pleksiglas element -komplet reetke za hodanje po krovu -tipski PVC prozor , dim.. -snjegobran pojedinani snjegobran linijski krovnog pokrova Posebna oprema (navesti el.) Prekrivanje grebena i sljemena krova utorenim m2 kom/m1 m2 kom/m1

46

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

sljemenjacima -openim /betonskim -poloenim u produeni mort 1:2:6, sa zamazivanjem spojeva/ventiliranim,sa ugradnjom zavrne sljemene ploice (suha izvedba sljemena bez buke) Pokrivanje krova ljebnjacima u suho / u vapnenom mortu 1:3, nagib (18- 30), -na letvama dim. / na daanoj oplati d= ..cm, obraunato u ovoj stavci) Izrada hidroizolacije na koju e se postaviti pokrov - od openog / od betonskog crijepa -polaganjem ljepenke / armirane folije na postojeu drvenu oplatu, te postava -ventilacionih letava dimenzija ...., prema padu krova. Pokrivanje krova bitumenskom indrom sa izradom podloge od vodootporne iverice d= 12 mm i trakama od bitumenske ljepenke/podlone trake od indre sa nosivim vlaknom od poliesterske vune/ podlone trake od .. nagiba .(11 - 90 ) Tip indre : .. U stavku ukljuena postava posebne opreme : -Pe/bakrenih zranika -tipskih vent.cijevi sa kapom -tipskih krovnih prozora,dim. -snjegobrana, pokrov posebna oprema (navesti el.) Pokrivanje krova valovitim ploama od salonita / eternita /poliestera, -visine vala ... mm, -debljine ... mm, -sa preklopom... cm,krov je u nagibu ..( 7- 75) -potrebno je/nije potrebno brtviti preklope -konstrukcija krova je drvena -letve 5/8 na razmaku prema uputi proizvoaa/ metalna - letve obraunate ( u st.). U stavku ukljuena postava posebne opreme : Pe/bakrenih zranika tipskih ventilac.cijevi sa kapom tipskih krovnih prozora dim.. snjegobrana pokrov posebna oprema (navesti el.)

m1

m2

m2

m2 Kom / m1.

47

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

pokrov posebna oprema (navesti el.) Pokrivanje krova valovitim/trapeznim aluminijskim / elinim /cinkotit/ cinkovim limomu nagibu 13% do 130%, debljine ... mm, visine vala ... mm, sa rjeenjem i izvedbom rubova zabata,strehe, sljemena i uvala. Preklopi jesu /nisu brtvljeni. Lim je / nije; jednostrano / obostrano, gore / dolje zatien. Konstrukcija je obraunata.(u st.). U stavku ukljuena postava posebne opreme : -tipskih krovnih prozora dim.. -snjegobrana -Pe/bakrenih zranika -tipskih ventilac.cijevi sa kapom pokrov posebna oprema (navesti el.) Pokrivanje ravnog krova bez toplinske brane HI trakama ( pad ..%) -na podlogu od betona /podlogu od .. koju treba pripremiti -postavlja se HI koja se sastoji od 1/2/3/4/ .sloja -sintetike trake.(naziv) / bitumenske trake (naziv ) sa ulokom od kartona/jute/Cu folije/Al folije/ poliesterskog filca/polietilentereftalne folije - i .sloja (broj slojeva) hladnog premaza ../vrueg premaza/slobodnim polaganjem / varenjem -zavrni sloj : -.ploe na podmetaima/ - ploe na pijesku - ploe u cem. mortu - uvaljani ljunak d=2.0 cm/ -nasip ljunka../ -samozatitna traka - .(drugi pokrov ) U stavku treba ukljuiti izradu spojeva na rubne limene opave/obradu nadozida do visine .cm. Za svaki sloj odrediti vrstu materijala i nain ugradnje. pokrov spoj na rubne limove obrada nadozida h= cm Pokrivanje ravnog krova bez toplinske brane HI premazima ( pad ..%) -na podlogu od betona /podlogu od .., koju treba pripremiti,izvesti

m2 kom/m1.

m2 kom/m1.

m2 m1 m1

48

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

-HI sa vruim bitumenskim premazom (plastificirani bitumeni sa dodatkom polimera ili elastomera sa ulokom od / HI sa hladnim bitumenskim premazom ( polimerbitumeni)/ HI sa dvokomponenetnim premazom tekue gume na podlozi od reaktivnog poliuretanskog premaza/ HI sa ..premazom ( navesti naziv i nain izvedbe ) -sa ulokom od ../sa ulokom od gumene trake ( PENNKOTE)/ bez uloka -zavrni sloj : .ploe na podmetaima/ ploe na pijesku/.ploe u cem. mortu/ uvaljani ljunak d=2.0 cm/nasip ljunka../samozatitna traka ../.(drugi pokrov ) U stavku treba ukljuiti izradu spojeva na rubne limene opave/obradu nadozida do visine .cm. Za svaki sloj odrediti vrstu materijala i nain ugradnje. pokrov spoj na rubne limove obrada nadozida h= cm Pokrivanje ravnog krova HI trakama, sa postavom TI ispod sloja za pad ( .%) Na podlogu od ..postavlja se sloj za izjednaavanje parnog tlaka,parna brana.. i TI ploe od extrudiranog polistirena/mineralne vune / poliuretana / .ploe-d = cm, -sloj za odvajanje ., -sloj za pad d .., -sloj za izjednaenje parnog tlaka. -HI koja se sastoji od 1/2/3/4/ .sloja -sintetike trake.(naziv) / bitumenske trake (naziv ) sa ulokom od kartona/ jute/Cu folije/ Al folije/ poliesterskog filca/ polietilentereftalne folije -i .sloja (broj slojeva) hladnog premaza ../vrueg premaza/slobodnim polaganjem / varenjem. -zavrni sloj : .ploe na podmetaima/ ploe na pijesku /.ploe u cem. mortu/ uvaljani ljunak d=2.0cm /nasip ljunka../samozatitna traka ../(drugi pokrov ) U stavku treba ukljuiti izradu spojeva na rubne limene opave/obradu nadozida do visine .cm. Za svaki sloj odrediti vrstu materijala i nain ugradnje. pokrov spoj na rubne limove obrada nadozida h= cm Pokrivanje ravnog krova HI premazima, sa postavom TI ispod sloja za pad ( .%) Na podlogu od ..postavlja se sloj za

m2 m1 m1

m2 m1 m1

49

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

izjednaavanje parnog tlaka,parna brana.. i TI ploe od extrudiranog polistirena/mineralne vune/poliuretana/.ploe-d = cm, -sloj za odvajanje ., -sloj za pad d .., -sloj za izjednaenje parnog tlaka . -HI sa vruim bitumenskim premazom (plastificirani bitumeni sa dodatkom polimera ili elastomera sa ulokom od / HI sa hladnim bitumenskim premazom ( polimerbitumeni)/ HI sa dvokomponenetnim premazom tekue gume na podlozi od reaktivnog poliuretanskog premaza/ HI sa ..premazom ( navesti naziv i nain izvedbe ) -sa ulokom od/sa ulokom od gumene trake (PENNKOTE) / bez uloka -zavrni sloj : .ploe na podmetaima/ na pijesku/u cem. mortu -uvaljani ljunak d=2.0 cm/nasip ljunka../samozatitna traka ../.(drugi pokrov ) U stavku treba ukljuiti izradu spojeva na rubne limene opave/obradu nadozida do visine .cm. Za svaki sloj odrediti vrstu materijala i nain ugradnje. pokrov spoj na rubne limove obrada nadozida h= cm Pokrivanje ravnog krova HI trakama, sa postavom TI iznad sloja za pad ( .%) Na sloj za pad . postavlja se: - sloj za izjednaenje parnog pritiska .. - sloj za parnu branu -TI od ploa extrudiranog polistirena / mineralne vune/poliuretana/ .ploa, d= . cm -HI koja se sastoji od 1/2/3/4/ .sloja sintetike trake .(naziv) / bitumenske trake (naziv ) sa ulokom od kartona/jute/Cu folije/Al folije/ poliesterskog filca/polietilentereftalne folije - i .sloja (broj slojeva) hladnog premaza ../vrueg premaza/slobodnim polaganjem / varenjem. -zavrni sloj : .ploe na podmetaima/ ploe na pijesku/.ploe u cem. mortu/ uvaljani ljunak d=2.0 cm/nasip ljunka../samozatitna traka ../.(drugi pokrov ) U stavku treba ukljuiti izradu spojeva na rubne limene opave/obradu nadozida do visine .cm. Za svaki sloj odrediti vrstu materijala i nain ugradnje. m2 m1 m1

50

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

pokrov spoj na rubne limove obrada nadozida h= cm Pokrivanje ravnog krova HI premazima, sa postavom TI iznad sloja za pad ( .%) Na sloj za pad . postavlja se: - sloj za izjednaenje parnog tlaka .. - sloj za parnu branu - TI od ploa extrudiranog polistirena / mineralne vune/poliuretana/ .ploa, d= . cm -HI sa vruim bitumenskim premazom (plastificirani bitumeni sa dodatkom polimera ili elastomera sa ulokom od / HI sa hladnim bitumenskim premazom ( polimerbitumeni)/ HI sa dvokomponenetnim premazom tekue gume na podlozi od reaktivnog poliuretanskog premaza/ HI sa ..premazom ( navesti naziv i nain izvedbe ) -sa ulokom od/sa ulokom od gumene trake (PENNKOTE) / bez uloka -zavrni sloj : .ploe na podmetaima/ ploe na pijesku/.ploe u cem. mortu/ uvaljani ljunak d=2.0 cm/nasip ljunka../samozatitna traka ../.(drugi pokrov ) U stavku treba ukljuiti izradu spojeva na rubne limene opave/obradu nadozida do visine .cm. Za svaki sloj odrediti vrstu materijala i nain ugradnje. pokrov spoj na rubne limove obrada nadozida h= cm Pokrivanje ravnog krova HI trakama, sa postavom TI iznad HI ( .%) Na sloj za pad . d= .-. cm, postavlja se: - sloj za izjednaenje parnog laka .. -HI koja se sastoji od 1/2/3/4/ .sloja sintetike trake .(naziv) / bitumenske trake (naziv ) sa ulokom od kartona /jute/Cu folije/Al folije/ poliesterskog filca/polietilentereftalne folije - i .sloja (broj slojeva) hladnog premaza ../vrueg premaza / slobodnim polaganjem / varenjem. -TI od ploa extrudiranog polistirena / mineralne vune/poliuretana/ .ploa, d= . cm -zavrni sloj : .ploe na odmetaima/ na pijesku / u cem. mortu/ -uvaljani ljunak d=2.0 cm/nasip

m2 m1 m1

m2 m1 m1

51

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

ljunka../samozatitna traka ../.(drugi pokrov ) U stavku treba ukljuiti izradu spojeva na rubne limene opave/obradu nadozida do visine .cm. Za svaki sloj odrediti vrstu materijala i nain ugradnje. pokrov spoj na rubne limove obrada nadozida h= cm Pokrivanje ravnog krova HI premazima, sa postavom TI iznad HI ( .%) Na sloj za pad . d= .-. cm, postavlja se: - sloj za izjednaenje parnog laka .. - HI sa vruim bitumenskim premazom (plastificirani bitumeni sa dodatkom polimera ili elastomera sa ulokom od / HI sa hladnim bitumenskim premazom ( polimerbitumeni)/ HI sa dvokomponenetnim premazom tekue gume na podlozi od reaktivnog poliuretanskog premaza/ HI sa ..premazom ( navesti naziv i nain izvedbe ) -sa ulokom od/sa ulokom od gumene trake (PENNKOTE)/ bez uloka TI od ploa extrudiranog polistirena / mineralne vune / poliuretana/ .ploa, d= . cm -zavrni sloj : .ploe na podmetaima/ ploe na pijesku/.ploe u cem. mortu/ uvaljani ljunak d=2.0 cm/nasip ljunka../samozatitna traka ../(drugi pokrov ) U stavku treba ukljuiti izradu spojeva na rubne limene opave/obradu nadozida do visine .cm. Za svaki sloj odrediti vrstu materijala i nain ugradnje. pokrov spoj na rubne limove obrada nadozida h= cm Pokrivanje ravnog krova sa slojevima, prema rjeenju proizvoaa pokrov spoj na rubne limove obrada nadozida h= cm m2 m1 m1 m2 m1 m1 m2 m1 m1

Dobava i ugradnja zavrnih zidnih /rubnih profila za ravne krovove. U rad ukljuena postava, privrenje i spajanje sa hidroizolacijom krova. Proizvodni naziv (Alwitra,

52

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

Bitumenka ili ...). Tip: prema detalju i proizvodnom programu. m1 Napomena: kod pisanja stavki navesti sve slojeve krovne konstrukcije prema redosljedu izvedbe i napomenuti koji su drugdje opisani i obraunati. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B II POKRIVAKI RADOVI I POKRIVANJE RAVNIH KROVOVA ukupno : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

B III STOLARSKI RADOVI OPI UVJETI Vanjska graevinska stolarija izvodi se od etinjaa i, odnosno II klase (bor, ari, jela smreka), te u izuzetnim sluajevima od hrastovine i egzota, a unutarnja i od iverica, lesonita itd. Vanjska stolarija se sastoji od prozora, vrata, stijena, rebrenica, roleta i kutija za rolete i izvodi se kao jednostruka, dvostruka (spojni prozor, sa razmaknutim krilima ), puna (vrata), jednostruko ostakljena ili ostakljena izo-staklom. Unutarnja stolarija sastoji se od vrata i unutarnjih stijena. Moe biti puna, (glatka ili uklaena), te ostakljena. Rukohvati i ograde takoer mogu biti dio graevne stolarije i u naelu se izvode od masivnog ili ljepljenog drveta. Prozor/vrata su jednokrilni ili viekrilni elementi unutar jednog okvira. Stijena je viedijelna ploha vezana na sloenu okvirnu konstrukciju. Vrste vrata prema nainu otvaranja: - zaokretna, - mimokretna, - kruna, - podizna klizna, - ovjeena klizna, - teleskopska, - harmonika sa rubnim ovjeenjem, - harmonika sa sredinjim ovjeenjem, - podizna, - podizna lamelna, - rolo. Vrste prozora prema nainu otvaranja: - zaokretni (oko rubne vertikalne osi), - otklopni (oko donje vodoravne osi), - zaokretno otklopni ( oko rubne vertikalne i donje horizontalne osi ) - zaklopni (oko gornje vodoravne osi), - prevrtni (oko srednje vodoravne osi), - zavrtni (oko srednje vertikalne osi), - klizni, - vertikalno posmini. Prozori odnosno okna koja se ne otvaraju oznaavaju se kao fiksna. Zatita stolarije: lienjem (impregnacija, kitanje, bruenje, nali, emajl lak) ili premazima (2 x lazur, 1 x zatitni premaz). Okovi prozora i vanjske stolarije: - nasadne petlje, - francuske petlje, - cilindrine petlje, - roto okovi, - okov za podizna balkonska vrata, - okov za podizne klizne stijene, - okov za visee klizne stijene, - poluolive (brave sa jezicem), - olive, - zasuni, - ventusi, - usadne brave - kvake, rozete, titovi, - cilindar brave.

54

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

Okovi unutranjih vrata: - nasadne petlje, - francuske petlje, - cilindar petlje, - arnir petlje, - klavir petlje, - podne pumpe, - bomer petlje, - visee vodilice, - usadne brave - kvake, rozete, titovi, - cilindar brava. Vanjska stolarija ugrauje se mokrim postupkom ili suhim postupkom (ugradnjom na slijepe okvire, ili ekspandirajuom pjenom). U sluaju mokre ugradnje stolariju treba zatititi (PE folijom). Izrada i dobava slijepih okvira, te izrada dobava i montaa dovratnika i doprozornika , kao i pripasivanje krila uraunato je u stolarskim stavkama, a ugraivanje slijepih okvira i mokro ugraivanje dovratnika i doprozornika opisano je i obraunato u zavrnim zidarskim radovima. Spojnica vanjske stolarije i zida se kod mokrog postupka brtvi bukom i ugradnjom na pristupak, a kod suhog postupka bitumeniziranom spuvom (bitrax) i trajno elastinim kitovima. Unutarnju stolariju kod standardnih namjena objekata nije potrebno brtviti na spoju sa zidom. Vanjska stolarija kod suhe ugradnje moe biti tvorniki zavrno obraena. Kod mokrih postupaka stolariju je potrebno impregnirati prije postave. Zidarska mjera je razmak konstruktivnih elemenata. Modularna mjera je razmak modularnih ravnina koji je manji od zidarske mjere. Stolarska mjera je stvarna vanjska mjera stolarskog elementa koja treba biti manja od modularne mjere. Svjetla stolarska mjera koristi se kod vrata i oznaava isti razmak izmeu dovratnika, odnosno poda i nadvratnika. Razlika izmeu zidarske i modularne mjere kod klasine mokre gradnje treba biti 2 cm, a kod montane moe biti i 0,5. Razlika izmeu modularne i stolarske mjere treba biti od 0,3 do 2 cm. Materijali za izradu stolarije (bor, jela, smreka) ne smiju imati sljedee greke: - usukanost iznad 3 mm na duini od 1 m (3%), - pukotine srca zbog osuivanja i mraza. Dozvoljene greke drveta su: zdrave male srasle kvrge do 20 mm, dvije na svaki poetni metar ili najvie do 1/3 debljine elemenata, male nesrasle zakrpljene kvrge do 20 mm po 2 na duni metar zdrave srasle i nesrasle kvrgice do 6 mm kod etinara ili 10 mm kod liara, neogranieno, male smoljnjae do 5 mm irine i 50 mm duine po 1 m sa jedne strane, male uzdune napukline koje ne smiju tei koso kroz element i ne smiju biti due od 50mm, modriavost do 25% povrine, usukanost do 2%. Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako je okovano s lijeve strane, odnosno ako se otvara u smjeru negativne rotacije (kazaljke na satu). Stolarski elementi se izrauju prema shemama i detaljima, te u dogovoru s projektantom i nadzornim organom, a oznaavaju brojem trokovnike stavke, Obraun po komadu.

B III

55

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

STOLARSKI RADOVI PREGLED POJEDINIH RADOVA Izrada, montaa i pripasivanje vrata, - vanjska/ unutarnja - jednokrilna/ dvokrilna/ ...krilna - suhomontana / mokromontana(sa izradom slijepog okvira od drveta / elika dim...) - sa nadsvjetlom/ bez nadsvjetla -zaokretna/ mimokretna/ kruna/ podizno klizna/podizno zaokretna/ ovjeena klizna/ teleskopska/ harmonika sa rubnim ovjeenjem/ harmonika sa sredinjim ovjeenjem - zidarske mjere/modularne mjere./ stolarske mjere/ svjetli otvor. - sa dovratnikom dimenzije.. Konstrukcija krila : jednostruko /dvostruko ( spojni prozor/ razmaknuta krila) Krilo izvesti: puno glatko, ispuna..., obloga ..., uklaeno.. ostakljeno prozorskim staklom d=.mm ornament staklom d..mm float (kristalnim) staklom d=..mm IZO staklom d=+.+.mm kaljenim staklom d=..mm lameliranim staklom(broj slojeva i d=..mm debljina svakog sloja) armirano staklo d= .mm termoreflektirajuim staklom d= .mm ... staklom d=..mm lijevano akrilnim staklom d=..mm polikarbonatnim (Lexan) staklom d= ..mm Vrsta materijala: etinjaa P, masiv/ etinjaa P , lamelirana/ etinjaa I klase, masiv/ etinjaa I klase lamelirana/ hrast I klase masiv/ hrast I klase lameliran/ dr... povrinska obrada: impregnacija za lienje/ lazurni premaz 2 x i zavrni premaz lak-lazurom (ukljueno u stolarsku stavku); / dr... flos roletom od vrste tkanine u boji po izboru projektanta / eslinger roletom od borovine i izoliranom kutijom dimenzije.../ eslinger roletom od plastikei i izoliranom kutijom dimenzije ... u boji po izboru projektanta/ eslinger roletom od ... aluminija i kutijom za roletu dim.../ zaokretnim rebrenicama fiksnim rebrima izraene od...dim.../ kliznim rebrenicama sa okretnim rebrima od ... dim.. dobava i ugradnja okova: francuskih petlji/ cilindrinih

56

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

petlji/ bommer petlji / gornje vodilice sa kotaiima/ donje vodilice sa kotaiima /vodilice sa trnom kvaka sa titovima (rozetama) / kugla sa titovima (rozetama)/prihvatnika.. usadna obina brava/ usadna cilinder brava / nasadna brava uputenih zasuna/ podnih zaustavljaa

.........kom .........m1 .........kom ........kom .......kom L vrata D vrata

kom kom

Izrada montaa i pripasivanje prozora -suhomontanog / mokromontanog (sa izradom slijepog doprozornika od drveta/ od elika dim...) -jednostrukog / dvostrukog (krilo na krilo, sa razmaknutim krilima) -zaokretni / otklopni / zaokretnootklopni/ zaklopni / prevrtni / zavrtni / klizni / vertikakno posmini -jednokrilni /dvokrilni / ...krilni -sa doprozornikom dimenzije... -Zidarske mjere / modularme mjere / stolarske mjere / svijetle mjere, -Vrsta materijala : etinjaa P, masiv/ etinjaa P , lamelirana/ etinjaa I klase , masiv/ etinjaa I klase lamelirana/ hrast I klase masiv/ hrast I klase lameliran/ dr... -Krilo ostakljeno : prozorskim staklom/ d=..mm /ornament staklom d = mm / float (kristalnim) staklom d=..mm / IZO staklom d=.+.+. / kaljenim staklom d=..mm / neprobojnim lameliranim staklom (broj slojeva i debljina svakog sloja) d=..mm / armiranim staklom d=..mm / termoreflektirajuim staklom d=..mm ... staklom d=..mm / lijevano akrilnim staklom d=..mm / polikarbonatnim (Lexan) staklom d= .mm Povrinska obrada: impregnacija za lienje/ lazurni premaz 3 x i zavrni premaz lak-lazurom (ukljueno u stolarsku stavku)u tonu po izboru projektanta;/dr Zatita od sunca : flos roletom od vrste tkanine u boji po izboru projektanta/ eslinger roletom od

57

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

borovine i izoliranom kutijom dimenzije.../ eslinger roletom od plastike u boji po izboru projektanta i izoliranom kutijom dimenzije ... / eslinger roletom od ... aluminija i kutijom za roletu dim.../ zaokretnim / kliznim / fiksnim rebrenicama sa fiksnim / okretnim rebrima izraene od...dim... dobava i ugradnja okova : ....kom francuskih petlji/ ... kom cilindrinih petlji / ... kom roto okova/ ... kom poluoliva sa bravicom / ... kom oliva sa ulonom ipkom / .... kom ventus mehanizma/ ...kom univerzalnih petlji, ...kom unikum zatvaraa Izrada i ugraivanje unutarnje drvene prozorske klupice, dimenzije... iz etinjaa P, masiv/ etinjaa P , lamelirana/ etinjaa I klase masiv/ etinjaa I klase lamelirana/ hrast I klase masiv/ hrasta I klase lameliran/ od medijapana / dr... Povrinu obraditi impregniranjem za lienje(a samo lienje ukljueno je u soboslikarsko -liilake radove) / lazurnim premazima 2 x i zavrno premaz lak -lazurom (ukljueno u ovu stolarsku stavku) / dr....

kom

m1 Izrada i ugradnja vanjske/ unutarnje stijene - suhomontane / mokromontane (sa izradom slijepog okvira od drveta / elika dim...), - jednostruke / dvostruke (krilo na krilo), - dvodjelna/ trodjelna/ ...djelna, - Sastoji se od ...vrata, .... prozora, ...fiksnih polja Zidarske mjere / modularne. / stolarske / svjetle mjere. Krila izvesti: -puna glatka,(ispuna...,obloga ...)/uklaena.../ ostakljena -prozorskim staklom d=...mm/ -ostakljena ornament staklom... d= ..mm /float (kristalnim) staklom d=...mm /IZO staklom d= ...+...+...mm /ostakljena kaljenim staklom d=...mm /lameliranim staklom d= ...mm (broj slojeva i

58

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

debljina svakog sloja) / armiranim staklom d= ..mm / termoreflektirajuim staklom d=...mm/ ostakljena ... staklom d=...mm / lijevano akrilnim staklom d=..mm / ostakljena polikarbonatnim (Lexan) staklom d= ...mm Dimenzije okvira ... Vrsta materijala:etinjaa P, masiv/ etinjaa P , lamelirana/ etinjaa I klase , masiv/ etinjaa I klase lamelirana/ hrast I klase masiv/ hrast I klase lameliran/ dr... - Povrinu obraditi impregniranjem za lienje(a samo lienje ukljueno je u sobosliko-liilake radove / lazurnim premazima 2 x i zavrno premaz laklazurom (ukljueno u ovu stolarsku stavku) / dr.... Zatita od sunca: -flos roletom od vrste tkanine u boji po izboru projektanta /eslinger roletom od borovine i izoliranom kutijom dimenzije.../ /eslinger roletom od plastikei u boji po izboru projektanta i izoliranom kutijom dimenzije ... /eslinger roletom od ... aluminija i kutijom za roletu dim... /zaokretnim / kliznim / fiksnim rebrenicama sa fiksnim / okretnim rebrima izraene od...dim... Dobava i ugradnja okova: ..kom francuskih petlji/ ...kom cilindrinih petlji/ ...kom bommer petlji / ...m gornje vodilice sa kotaiima/ ...m donje vodilice sa kotaiima /...m vodilice sa trnom ...kom kvaka sa titovima (rozetama) / ...kom kugla sa titovima/ (rozetama)/...kom prihvatnika.../ ..kom usadna obina brava/ ... kom usadna cilinder brava / ... kom nasadna brava/..kom uputenih zasuna/...kom podnih zaustavljaa/ ...kom roto okova ...kom poluoliva sa bravicom / ...kom oliva sa ulonom ipkom / ...kom univerzalnih petlji, ...kom unikum zatvaraa Dobava i ugradnja vanjske zatite od sunca sa pokretnim aluminijskim lamelama irine 40mm/ 60mm/ 80mm profiliranim / dr. obraenim termolakiranjem/ eloksiranim /dr. Ukljuiti vanjsku kutiju dim odaluminija/dr/bez kutije Dizanje, sputanje i zaslon lamela izvodi se runo / pomou elektromotora.

kom

59

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

m2 Izrada i montaa drvenog stepenita, - ravnog/ zavojitog - jednokrakog/ dvokrakog/ trokrakog/ ..krakog - irine kraka... - od smreke.../ bora.../ aria.../ hrasta.../ bukve.../ jasena.../ javora.../ od egzotinog drveta ... - Konstrukcija se sastoji od stupova dim... , tetiva....,dim..., nastupne plohe... dim..., eone plohe ...,dim.... - Nain spajanja i montae.... Povrinska obrada moenjem u tonu po izboru projektanta i zavrno premaz lakom (mat/ polusjajnim/ sjajnim) / Povrinska obrada impregnacijom za lienje koje je opisano i obraunato u liilakim radovima/ Povrinu obraditi... Izrada i ugradnja drvene ograde, visine... - od smreke.../ bora.../ aria.../hrasta.../bukve.../ jasena.../ javora.../ od egzotinog drveta ... Ograda se sastoji od stupova dim... na razmaku...,a izmeu njih su horizontalno postavljene daske dim... na razmaku/ a izmedju njuh su postavljeni.... Nosivu konstrukciju ugraditi elinim sidrima, a meusobne spojeve vezovima/ Nosivu konstrukciju uvrstiti..., a drvene spojeve ... Rukohvat izvesti... Povrinska obrada moenjem u tonu po izboru projektanta i zavrno premaz lakom (mat/ polusjajnim/ sjajnim) / Povrinska obrada impregnacijom za lienje koje je opisano obraunato u liilakim radovima Povrinu obraditi... a) kosi dio ograde b) ravni dio ograde Izrada i ugradnja rukohvata, pravokutnog presjeka sa zaobljenom gornjom plohom, dim..../ profiliranog prema detaljnom nacrtu, dim... Izvesti od jele.../ bora.../ aria.../ hrasta.../ bukve.../ jasena.../ javora../od egzotinog drveta .../ izvesti od... Povrinska obrada moenjem u tonu po izboru projektanta i zavrno premaz lakom (mat/ polusjajnim/ sjajnim) / Povrinska obrada impregnacijom za lienje koje je opisano i obraunato u liilakim radovima/ Povrinu obraditi... Ugraditi na ogradu s donje strane... vijcima

kom

m1 m1

60

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

kontinuirano, na razmaku.../ na .....konzole, koje su na razmaku... preko podlonih ploica..., sa vijcima... a) kosi dio rukohvata m1 b) ravni dio rukohvata m1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III STOLARSKI RADOVI ukupno : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

B IV BRAVARSKI RADOVI OPI UVJETI Graevinska bravarija izvodi se od standardnih elinih vuenih cijevi i L profila kao i N profila formiranih prema tvornikim detaljima, te N limova d = 0,7 - 4 mm, Graevinska bravarija se izvodi od aluminijskih vuenih profila i n profila, formiranih prema tvornikim detaljima koji omoguavaju izradu prozora sa ili bez prekinutog toplinskog mosta, kao i od aluminijskih limova d = 0,7 - 3 mm. Graevinska bravarija rjee se izvodi od mesinga i nehrajueg elika (inox). Vanjska bravarija se sastoji od prozora, vrata, stijena, rebrenica, aluzina, roleta i kutija za rolete i aluzine. Izvodi se kao jednostruka sa prekinutim toplinskim mostom ili bez prekinutog toplinskog mosta. Ostakljuje se jednostrukim ili izo staklom. Unutarnja bravarija sastoji se od vrata i unutarnjih stijena, te ograda, rukohvata, reetki, poklopaca za reviziona okna, konzole za zastave i sl. Prozor/vrata su jednokrilni ili viekrilni elementi unutar jednog okvira, koji moe imati jednu vertikalnu i jednu vodoravnu preku. Stijena je viedijelna ploha vezana na sloenu okvirnu konstrukciju. Ovjeena proelja su cijelovita tehnoloka rjeenja zatite proelja koja se vjeaju ispred nosive konstrukcije i opisuju se u B XIV. Vrste vrata prema nainu otvaranja: - zaokretna, - mimokretna, - kruna, - podizna klizna, - ovjeena klizna, - teleskopska, - harmonika sa rubnim ovjeenjem, - harmonika sa sredinjim ovjeenjem, - podizna - podizna lamelna - rolo Vrste prozora prema nainu otvaranja: - zaokretni (oko rubne vertikalne osi), - otklopni (oko donje vodoravne osi), - zaklopni (oko gornje vodoravne osi), - prevrtni (oko srednje vodoravne osi), - zavrtni (oko srednje vertikalne osi), - klizni, - vertikalno posmini. Prozori odnosno okna koja se ne otvaraju oznaavaju se kao fiksna. Zatita N bravarije: cinanjem i termolakiranjem (u tvornici), antikorozivnim temeljnim bojama (radionica ili gradilite). Zatita aluminijske bravarije: eloksiranjem ili termolakiranjem u tvornici. Zatita mesinga: poliranjem i lakiranjem. Zatita nehrajueg elika nije potrebna. Okovi prozora i vanjske bravarije: - cilindrine petlje, - roto okovi, - okov za podizna balkonska vrata, - okov za podizne klizne stijene, - okov za visee klizne stijene,

62

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

- poluolive (brave sa jezicem), - olive, - zasuni, - ventusi, - usadne brave - kvake, rozete, titovi, - cilindar brave. Okovi unutranjih vrata: - cilindar petlje, - podne pumpe, - bomer petlje, - visee vodilice, - usadne brave - kvake, rozete, titovi, - cilindar brava. Vanjska N bravarija moe se ugraivati mokrim postupkom, a ostala ne zbog agresivnosti cementa i vapna. Spojnica vanjske bravarije i zida se kod mokrog postupka brtvi dodatnim opavom nakon izvedbe buke i trajno elastinim kitovima, a kod suhog postupka bitumeniziranom spuvom (bitrax) i trajno elastinim kitovima. Kod suhog postupka bravarija se ugrauje na slijepi okvir koji je kod aluminijske, mesing, inox bravarije u naelu od pocinanih N profila. Unutarnju bravariju kod standardnih namjena objekata nije potrebno brtviti na spoju sa zidom. Vanjska aluminijska bravarija je tvorniki zatitno obraena (eloksirana ili termo lakirana) i treba je zatititi PE folijom do zavretka svih radova na zgradi. Zidarska mjera je razmak konstruktivnih elemenata. Modularna mjera je razmak modularnih ravnina koji je manji od zidarske mjere. Bravarska mjera je stvarna vanjska mjera bravarskog elementa koja treba biti manja od modularne mjere. Svjetla bravarska mjera koristi se kod vrata i oznaava isti razmak izmeu dovratnika, odnosno poda i nadvratnika. Razlika izmeu zidarske i modularne mjere kod mokre gradnje treba biti 1 - 2 cm, a kod montane moe biti i 0. Razlika izmeu modularne i bravarske mjere treba biti od 0,3 do 1 cm. Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako je okovano s lijeve strane, odnosno ako se otvara u smjeru negativne rotacije (kazaljke na satu). Bravarski elementi se izrauju prema shemama i detaljima, te u dogovoru s projektantom i nadzornim organom, a oznaavaju brojem trokovnike stavke, te se obraunavaju po komadu, a sitni elementi od standardnih metalnih profila i po teini.

63

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

B IV BRAVARSKI RADOVI PREGLED POJEDINIH RADOVA Izrada i ugradnja vanjskih/ unutarnjih vrata - jednokrilnih/ dvokrilnih/...krilnih - zaokretnih/ mimokretnih/ krunih/ podizno-kliznih/ ovjeeno-kliznih teleskopskih/ harmonika sa rubnim ovjeenjem/ harmonika sa sredinjim ovjeenjem/ podiznih ... Izrada od : -tipskih aluminijskih profila sa/bez prekinutog termikog mosta -tipskih n profila sa/ bez prekinutog termikog mosta Zidarske mjere/modularne mjere/ bravarske mjere/ svjetle mjere - dovratnik dimenzije... Krilo puno: obostrano/jednostrano,obloeno/uklaeno ravnim/ rebrastim/ valovitim/ profiliranim (vrst lima).... limom debljine ostakljeno prozorskim staklom d= ...mm/ ornament staklom ... d= ...mm/ float (kristalnim) staklom d=.../ IZO staklom d=...+...+...mm/ kaljenim staklom d= .../ armiranim staklom d=.../ neprobojnim lameliranim staklom d= ...(broj slojeva i debljina pojedinog sloja) / ljevanim akrilnim staklom d=.../ polikarbonatnim (Lexan) staklom d= ...mm/ ostakljeno ... d=... Povrina zatiena. termolakiranjem /eloksaom/ ........ u tonu /boji po izboru projektanta. U cijenu ukljuiti (samo za vanjska vrata) izradu dobavu i montau flos roletu od vrste tkanine u boji po izboru projektanta/ eslinger roletu od... aluminija, sa kutijom za roletu dim.../ zaokretne rebrenice izraene od... dim..../ klizne rebrenice sa okretnim rebrima od..., dim.../ fiksne rebrenice od..., dim... Okov: Cilindrinih petlji/ bommer petlji/francuskih kom petlji gornje vodilice sa kotaiima/ donje m1 vodilice sa kotaiima / vodilice sa trnom kvaka sa titovima (rozetama) / kugla sa kom titovima (rozetama)/ prihvatnika... usadna obina / cilinder brava kom nasadna brava kom Uputenih zasuna/ podnih zaustavljaa lijevih / desnih Izrada i ugradnja prozora

kom

64

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

jednokrilnog/dvokrilnog/ .krilnog, Zaokretnog/ otklopnog/ zaklopnog/ prevrtnog/ zavrtnog/ kliznog/ vertilalno posminog/ ... od N.../ aluminija.../ mesinga.../ inoxa.../ plastike... Zidarske mjere/ modularne mjere/ bravarske mjere/ svjetle mjere dovratnik dimenzije... Krilo ostakljeno: prozorskim staklom d= ...mm/ ostakljeno ornament staklom ... d= ...mm/ ostakljeno float (kristalnim) stakliom d=.../ ostakljeno IZO staklom d=...+...+...mm/ ostakljeno kaljenim staklom d= .../ ostakljeno armiranim staklom d=.../ ostakljeno neprobojnim lameliranim staklom d= ...(broj slojeva i debljina pojedinog sloja)/ ostakljeno termoreflektirajuim staklom d= / ostakljeno ljevanim akrilnim staklom d=.../ ostakljeno polikarbonatnim (Lexan) staklom d= ...mm/ ostakljeno ... d=... Povrinu obraditi antikorozivnim premazom/ povrina obraena cinanjem/ termolakiranjem u jednom tonu po izboru projektanta/ povrina je polirana/ eloksirana u tonu po izboru projektanta. U cijenu ukljuiti izradu dobavu i montau flos roletu od vrste tkanine u boji po izboru projektanta/ eslinger roletu od... aluminija, sa kutijom za roletu dim.../ zaokretne rebrenice izraene od... dim..../ klizne rebrenice sa okretnim rebrima id..., dim.../ fiksne rebrenice od..., dim... Ukljuiti i potreban okov: Francuskih petlji /cilindrinih petlji roto okova poluoliva sa bravicom / oliva sa ulonom ipkom ventus mehanizma univerzalnih petlji, unikum zatvaraa .... .... kom kom

...... kom ...... kom ...... kom

kom

Izrada i ugradnja vanjske/ unutarnje stijene - dvodjelne/ trodjelne/ ...djelne koja se sastoji od ...vrata,....prozora,....i fiksnih polja - od N.../ aluminija.../ mesinga.../ inoxa.../ plastike... Zidarske mjere/ modularne mjere/ bravarske mjere/ svjetle mjere. -sa okvirom dim... -Stijena puna, glatka,obostrano (jednostrano) obloena/uklaena ravnim/ rebrastim/ valovitim/ profiliranim (vrst lima).... limom debljine/ ostakljena prozorskim staklom d= ...mm/ ostakljena ornament staklom ... d= ...mm/ ostakljena float (kristalnim) stakliom d=.../ ostakljena IZO staklom d=...+...+...mm/ ostakljena kaljenim staklom d= .../ ostakljena armiranim staklom d=.../ ostakljena neprobojnim

65

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

lameliranim staklom d= ...(broj slojeva i debljina pojedinog sloja)/ ostakljena ljevanim akrilnim staklom d=.../ ostakljena polikarbonatnim (Lexan) staklom d= ...mm/ ostakljena ... d=... - Povrinu obraditi antikorozivnim premazom/ cinanjem/ termolakiranjem u jednom tonu po izboru projektanta/ poliranjem/ eloksiranjem u tonu po izboru projektanta. - U cijenu ukljuiti izradu dobavu i montau flos roletu od vrste tkanine u boji po izboru projektanta/ eslinger roletu od... aluminija, sa kutijom za roletu dim.../ zaokretne rebrenice izraene od... dim..../ klizne rebrenice sa okretnim rebrima od..., dim.../ fiksne rebrenice od..., dim... - Ukljuiti i potreban okov: ...kom cilindrinih petlji,/...kom francuskih petlji/, ...kom bommer petlji / ...kom roto okova/ ...m gornje vodilice sa kotaiima/ ...m donje vodilice sa kotaiima /...m vodilice sa trnom ...kom kvaka sa titovima (rozetama) / ...kom kugla sa titovima (rozetama)/...kom prihvatnika.../ ...kom usadna obina brava/ ... kom usadna cilinder brava / ... kom nasadna brava ...kom uputenih zasuna/ ...kom podnih zaustavljaa ..kom poluoliva sa bravicom / ...kom oliva sa ulonom ipkom / ...kom ventus mehanizma kom Izrada i montaa prozorskih reetki, dimenzije... - od N.../ aluminija.../ mesinga.../ inoxa.../ kovanog eljeza... - svaki element opisati sa dimenzijama i nainom spajanja - povrinu obraditi... - Reetku uvrstiti za podlogu... - Sve izvesti u dogovoru s projektantom i prema shemama i detaljnim nacrtima. kom Izrada i montaa stepenita, - ravnog/ zavojitog, - jednokrakog/dvokrakog/ ...krakog, sa irinom kraka - Izvesti iz N.../ druge vrste (navesti) materijala - Konstrukcija se sastoji od... stupova, dim...,tetiva dim..., stepenica... - Nastupnu plohu izvesti..., dim ..., eonu plohu izvesti..., dim ...(bez eone plohe) - Nain spajanja i montae - Povrina je obraena antikorozivnim premazom/ cinanjem/ termolakiranjem u jednom tonu po

66

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

izboru projektanta/ poliranjem/ eloksiranjem u tonu po izboru projektanta/ dr... m1 Izrada i ugradnja ograde visine...-od N.../ aluminija.../ mesinga.../ inoxa... sastoji se od nosive konstrukcije, stupia dim... na razmaku... i ispune ... - Nain spajanja... - Rukohvat izvesti.... - Povrina je obraena antikorozivnim premazom/cinanjem/termolakiranje u jednom tonu po izboru projektanta/ poliranjem/ eloksiranjem u tonu po izboru projektanta/ dr ... Ogradu ugraditi sidrenjem .../ ugraditi... a) kosi dio b) ravni dio Izrada i montaa poklopaca revizionih okana , veliine..., - od N/ aluminijskih/ inox profila i (vrst lima).... lima debljine ... - Povrina je obraena antikorozivnim premazom/ cinanjem/ termolakiranjem u jednom tonu po izboru projektanta/ poliranjem/ eloksiranjem u tonu po izboru projektanta/ ... - Predvidjeti ugradnju uputenog prihvatnika. kom ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B IV BRAVARSKI RADOVI ukupno : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------m1 m1

67

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

BV ZAVRNI ZIDARSKI RADOVI OPI UVJETI Zavrni zidarski radovi obuhvaaju izradu pregradnih stijena, cementnih glazura, plivajuih podova, unutarnje i vanjske buke i kulira, ugradnju vrata i prozora, te ugradnju montanih dimnjaka i ventilacionih kanala, tj. svih zidarskih radova koji se izvode nakon formiranja primarne konstrukcije zgrade. Pregradni zidovi se ne smiju izvoditi prije izvedbe stropne konstrukcije da ne bi preuzeli vertikalno optereenje. Prilikom izvoenja zidova zgrada izvoa se mora pridravati slijedeih mjera: zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje jednu etvrtinu duine zidnog elementa, debljina leajnica ne smije biti vea od 15 mm, a irina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm niti vea od 15 mm, ako se zida za vrijeme zime treba zidove zatiti od mraza. Zidovi moraju na spoju biti meusobno povezani zidarskim vezom, tj. za pregradne zidove treba ispustiti zupce ili ostvariti vezu sidrenjem metalnim spojnicama. Za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora leati u vodi neposredno prije zidanja. Prilikom zidanja ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi rauna o uzidavanju pojedinih graevinskih elemenata, o ostavljanju ljebova za kanalizaciju, za centralno grijanje ako su ucrtani (ne plaa se posebno, ulazi u jedininu cijenu). Posebno se ne naplauje ni zatvaranje (bukanje liceva, ljebova i sl.) iza poloene instalacije. Kod zidanja montanih dimnjaka i ventilacija postupati po uputstvu proizvoaa (mort, izolacija, preklopi, unutranje i vanjske cijevi itd.) bukati tek kada se zidovi osue i slegne zgrada. Ne smije se bukati kad postoji opasnost od smrzavanja ili ekstremno visokih temperatura 30 ili vie. Zidovi moraju biti prije bukanja isti, a fuge udubljene, da se buka moe dobro primiti. Prije bukanja dobro je da se zidovi navlae, a osobito kod cementnog morta. Ukoliko na zidovima izbija salitra - treba ih etkom oistiti i oprati rastvorom solne kiseline u vodi (omjer 1:10) o troku izvoaa i dadavati sredstvo protiv izbijanja salitre u mort. Prva faza bukanja je uvijek bacanje grubog prica (otri pijesak, cement, voda) i i to zidarskom licom, a ne tavom. Na grubi pric bacati grubu buku kojom se definira ravnina bukane plohe. Fina buka slui samo za zaglaivanje povrina. Treba je izraditi tako da povrine budu posve ravne i glatke, a uglovi i bridovi, te spojevi zida i stropa izvedeni otro ukoliko u trokovniku nije drugaije oznaeno. Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od pocinane ice 0,7 do 1 mm, a gustoa polja rabic pletiva 10 mm. Pletivo moe biti kvadratno ili viekutno, a kod glazura i plivajuih podova moe se upotrijebiti i armaturna mrea do jaine Q 203. Kod obrade fasade plemenitom bukom bila to erana ili prskana (hirofa). buka mora biti kvalitetna, tvornike izvedbe u izabranoj boji i kvaliteti. Kod izrade fasadnih buka raditi prema uputstvu proizvoaa.

68

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

Kod tradicionalnih buka (glatka, pricana, grebana) izrada u slijedeim fazama: 1. ienje podloge, 2. grubi pric, 3. gruba buka, 4. zavrni sloj (fina buka, fina+pjeskarenje, fina grebana). Grebana se buka zove i erana, a prskana hirofa. Obraun po m2, m1 i komadu.

69

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

BV ZAVRNI ZIDARSKI RADOVI PREGLED POJEDINIH RADOVA Zidanje pregradnih zidova -debljine d= .. cm -opekom NF/drugaijom opekom / openim blokovima / blokovima od laganog betona / blokovima od ljakobetona / blokovima od porobetona /(drugaijim) blokovima / ploama od gline / betona / lakim graevinskim ploama -punom / rupiastom / sa horizontalnim upljinama/ sa vertikalnim upljinama / ..dr. - dimenzije x.x cm. -MO 2/MO 2,5/MO 4/ MO 5/ MO 4/ MO 7.5/MO 10/ MO 15/MO. - u produenom / cementnom / amotnom mortu/ u graevinskom ljepilu - MM 2,5 / MM 5 / MM 10 Zidanje oblonih zidova debljine punom / upljom / drugaijom opekom dimenzije MO, 2/5/7,5/10/15/20/30 u vapnenom / produenom / cementnom / amotnom mortu / graevinskom mortu MM 2,5 / 5 / 10. U stavku ukljuiti i sponke kojima se zid vee za nosivu konstrukciju (5 kom/m2) i sav potreban materijal za noenje obloge. Zidanje fasadnih zidova debljine... od fasadne opeke / dr... dimenzije... MO ... , u vezu ... sa produnim / cementnim mortom MM 2,5 / 5 / 10. U stavku ukljuiti i sponke kojima se zid vee uz nosivu konstrukciju kao i obradu reki sa koritenjem (obinog / bijelog / u boji) cementa / gotove mase za fugiranje prema uputama projektanta. Zidanje ventilacionih kanala od openih / betonskih / ljako-betonskih elemenata ./.elemenata -dimenzija... -u produenom mortu MM, -tip kanala :pojedinani / sabirni, -broj otvora i njegova dimenzija Reke unutar ventilacionog kanala zagladiti u ravnini stijenke u vapnenom / produenom / cementnom mortu

m2

m2

m2

70

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

MM 5 / 10 /15 Dobava i ugradnja troslojnih dimnjaka, sa jednim / dva /... dimovodna kanala promjera ..... cm. Stavka obuhvaa amotnu cijev sa fazonskim komadima ( prikljuak na pe, dimnjaka vrataca ), dilatacionu traku od mineralne vune i vanjski omota, te za zavretak manetu od lima 1,5 mm i montanu armirano - betonsku kapu. Grubo i fino bukanje stropova na pogledu od fertgredica / betona / rabica, grubim osnovnim slojem od vapnenog / produenog / cementnog morta i sa finom zaglaenom vapnenom / produenom / cementnom bukom od otrog mulja Grubo i fino bukanje zidova na podlozi od opeke / betona / kamena / heraklita / rabica, grubim osnovnim slojem od vapnenog / produenog / cementnog morta i sa finom zaglaenom vapnenom / produenom /cementnom bukom od otrog mulja. Izrada cementne glazure debljine .... cm, MM 10 sa povrinom zaglaenom do crnog sjaja (eka glazura) / bez zaglaivanja Izrada rabicirane / armirane cementne glazure, MM 15 debljine ... cm. Zatvaranje dilatacionih / radnih reki irine .... cm, trajnim plasto-elastinim kitom ......, nakon prethodnog premazivanja rubnih povrina primerom. Zapunjavanje meuprostora / zasjeka zida tvrdom pjenom... za toplinsku izolaciju.

m1

m1

m2

m2

m2

m2

m1

m3

Ugradba, istovremeno sa zidanjem zida., drvenih / elinih dovratnika / stijena / slijepih

71

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

okvira, veliine a) do 2 m2 b) 2 - 4 m2 c) 4 - 6 m2 ........... Ugradba, u gotove zidove drvenih / elinih Dovratnika / doprozornika / slijepih okvira, veliine: a) ..do 2m2 b) 2 - 4 m2 c) 4 - 6 m2 ............................. . Dobava i ugradba montanih nadvoja l= .......cm , u pregradne zidove, dim.presjeka .. cm u mortu MM.

kom kom kom kom

kom kom kom kom

kom Dobava i ugradba -drvolit / heraklit / stiropor / taropor / porofen / plutenih / foamglas / tervol ploa, -debljine 2.5/5./ 7.5/10.... cm, ugradnja ulaganjem u oplatu (zida, greda) / polaganjem na AB plou / naknadnim oblaganjem (zida) kod obzida. Uvrenje .... Dobava i postava Pe folije debljine .... mm, preko izolacionih ploa na podu / zidu. Dobava i ugradba jastuka od mineralne vune debljine .... cm., ivanim na valovitom kartonu / ianom pletivu / ljepenci / alu foliji. Dobava i postava rabic pletiva preko izolacionih ploa / zasjeka / rebara stropa / spojeva ploa / na mjestu spoja dvaju vrsta materijala.

m2

m2

m2

m2

Dobava i ugradba profila za ojaanje buke na uglovima ,rubovima, vrsta uglovnih profila: nevidljivi rub / sa staklenim pletivom / vidljivi rub / rubni profili / dilatacijski profil / profili za podnoja. m1

Pripomo kod instalaterskih i obrtnikih radova, razna temanja, sitni nepredvieni radovi i

72

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

popravci nakon oteenja. Doprema, montaa i demontaa cijevne fasadne skele. Izvedba prema statikom proraunu sa svim elementima prema mjerama zatite na radu. Izrada fasadne od grube produene buke na zidu od opeke / betona / dr../, sa zavrnim slojem od : -produene buke, debljine slojna .mm, zaglaene strukture liene (obraunato i opisano u liilakim radovima / - mineralne buke/ vodoodbojne mineralne buke grubo / fino erane (grebane) teksture / ribane (sep) teksture / prskane teksture, d= mm / -silikatne buke, valjane / ribane / pricane teksture d=.mm./ -od silikonske buke valjane / ribane teksture d= mm/ -polimer-cementne buke valjane / prskane teksture, debljine nanosa mm/ -polimerne (plastine buke ) d= ...mm -Ukljueno ienje podloge ,sa grubim pricom. Izrada fasade od kamene buke -na zidu od opeke / betona nanosi se cementna buke koja se zagladi i nakon vezanja se obrauje kao kamen tokanjem / brazdanjem / pikovanjem / drugaije, runo/ el. ekiem. -Borduru izvesti teracerskim brusilicama. Povrinu zida izvesti u segmentima (dilatirati)

RS

m2

m2

m2 Izrada termo-izolacione fasade sa toplinskom bukom d = 3/4/5 cm u cementnom mortu MM i zavrnog sloja: -produene buke, debljine slojna .mm, zaglaene strukture liene (obraunato i opisano u liilakim radovima / - mineralne buke / vodoodbojne mineralne buke grubo / fino erane (grebane) teksture / ribane (sep) teksture / prskane teksture, d= mm / -silikatne buke, valjane / ribane / pricane teksture d=.mm./ -od silikonske buke valjane / ribane teksture d= mm/ -polimer-cementne buke valjane / prskane

73

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

teksture, debljine nanosa mm/ -polimerne (plastine buke ) d= ...mm m2 Izrada termo-izolacione fasade sa izolacijskim ploama -od extrudiranog polistirena / fasadnih polistiren ploa (okipor / stiropor / staklene vune / kamene vune) /, drvocementnih / drvolit / velox / sl. d= cm. -Na podlogu od betona/ opeke ploe se lijepe specijalnim cem. mortom ( samoterm). Prvi red ploa umee se u rubni profil, ploe se slau sa izmaknutim rekama, te se dodatno vruju privrsnicama.kom/m2 -Povrina se gleta specijalnim cementnim mortom u dva sloja uz armiranje staklenom mreicom. Izrada zavrnog sloja od: -produene buke, debljine slojna .mm, zaglaene strukture liene (obraunato i opisano u liilakim radovima - mineralne buke/ vodoodbojne mineralne buke grubo / fino erane (grebane) teksture / ribane (sep) teksture / prskane teksture, d= mm -silikatne buke, valjane / ribane / pricane teksture d=.mm. -od silikonske buke valjane / ribane teksture d= mm -polimer-cementne buke valjane / prskane teksture, debljine nanosa mm -polimerne (plastine buke ) d= ...mm Izrada pranog kulira / bruenog teraca -na zidovima visine .cm / podovima / stepenicama -na podlogu od betona/ opeke/ -nanosi se smjesa teraca od rijenog ljunka / drbljenog ljunka -promjera agregata., boje.., sa koritenjem cem.morta od sivog / bijelog cementa / uz dodatak. boje. -Prije vezanja povrina se ispire tako da zrnca agregata ne izlaze vie od 1/3 svoje dimenzije iz ravnine/ - Nakon vezanja povrina se grubo i fino brusi strojno uz obavezno vlaenje -Rad ukljuuje i izradu radnih dilatacionih reki / izrada dilatacionih reki umetanjem odreenih profila opisana je i obraunata u posebnoj stavci. Izrada dilatacionih reaka na zidu / podu

m2

m2

74

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

Od pranog kulira / bruenog teraca / i sl. -umetanjem profila.... pd N / mesinga / aluminija/ dr. , oblik ...., dimenzija presjeka... -umetanjem teraca / kamena / dr. u reku Pripomo kod instalaterskih i obrtnikih radova, -razna temanja, sitni nepredvieni radovi i popravci nakon oteenja.

m1

RS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B VII ZAVRNI ZIDARSKI RADOVI ukupno: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B VI GIPSARSKI RADOVI OPI UVJETI

75

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

Gipsarski radovi obuhvaaju izradu laganih montanih i montano-demontanih stropova, izradu pregradnih stijena i plivajuih podova od graevinskih ploa kojima je glavna komponenta gips. Ploe od gipsa proizvode se kao glatke ili perforirane u debljinama 1,5 do 4 cm i dimenzijama 40 x 40 cm do 60 x 60 cm i postavljaju na metalnu podkonstrukciju. Gips kartonske ploe sastoje se od gipsa debljine 9, 12.5, 15 mm, obostrano zatienog / armiranog kartonom. Izvode se kao: - standardne (GK) - za suhe prostore, - vlagootporne (GKI) - za vlane prostore, - vatrootporne (GKF) - za obloge kamina i formiranje vatrobranih zidova. Proizvode se u dimenzijama 122 x 244 do 366 cm, te se postavom na metalnu pocinanu konstrukciju i adekvatnom obradom spojeva (posebnim kitovima i ljepilima) dadu formirati u kompaktne pune glatke plohe. Proizvode se i akustike perforirane ploe koje se montiraju i obrauju (rubovi) kao glatke. U cijenu gipsarskih radova ulazi i fugiranje i gletanje i GKP su po zavretku radova potpuno spremne za lienje bez potrebe za liilakom pripremom zida. Vezu sa bukom potrebno je obraditi posebnim elastinim kitovima da se sprijei pucanje. Obraun prema povrini i opsegu ako se radi o spoju sa bukom ili bilo kojim razliitim materijalom.

76

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

B VI GIPSARSKI RADOVI PREGLED POJEDINIH RADOVA Izrada pregradnih stijena od GK / GKI / GKF ploa - d= 9/ 12.5/15 mm, -sa metalnom pocinanom konstrukcijom, d = 50 / 75 / 100 mm, -sa izolacijom mineralne vune d = ..../izolacijom ..d=... - Fugirano, gletano, bez bojanja. Obloga postojeih zidova sa gips-kartonskim ploama GK / GKI / GKF d= 9/ 12.5/15 mm, - ljepljenjem sa graevinskim ljepilom/ postavomna metalnu podkonstrukciju.../postavom na drvenu podkonstrukciju... - sa izolacijom mineralne vune d= .../ izolacijom...d=.../ bez izolacije - ukljuiti i fugiranje, gletanje, bez bojanja . - d=9 / 12,5 / 15 mm, - sa metalnom pocinanom potkonstrukcijom/ sa oprunim metalnim profilima Izrada demontanog sputenog stropa od - glatkih / perforiranih/ uljebljenih gips ploa, - veliine 40 x 40 cm / 60 x 60 cm, - polaganjem na metalnu zavjeenu konstrukciju, visina ovjesa... - sistemom polaganja sa vidljivim / nevidljivim metalnim nosaima. Izrada ravnog sputenog stropa od - glatkih / perforiranih - GK / GKI / GKF ploa, - bez / sa izolacije mineralnom vunom, d= ..... - Fugirano, gletano, bez bojanja. Izrada lunog sputenog stropa od - glatkih / perforiranih - GK / GKI /GKF ploa, d=9 mm, sa metalnom pocinanom konstrukcijom / na drvenoj potkonstrukciji - bez / sa izolacije mineralnom vunom, d= ..... Fugirano, gletano, bez bojanja.

m2

m2 m2

m2

m2

m2

77

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

Izrada okomitih maski u sputenom stropu od -glatkih/ perfororanih -GK / GKI / GKF ploa -d= 9 mm/ 12,5 mm/ 15 mm -na metalnoj pocinanoj konstrukciji -d= 50 mm/ 75mm/ 100mm -bez/ sa izolacijim mineralnom vunom d=.../ izolacijom... Fugirano, gletano, bez bojanja. Visina maske je...cm. povrina visina ovjesa m2 m1

Dobava i montaa plivajueg suhog poda (estriha) d=4,5 cm, Anhidritne ploe debljine 25mm/ anhidritne ploe + 20mm polistirenske tvrde pjene, ukupne debljine 45mm/ anhidritne ploe+ 30 mm polistirenske tvrde pjene, ukupne debljine 55mm/ anhidritne ploe+ 50 mm polistirenske tvrde pjene, ukupne debljine 75mm Postavlja se na izravnavajui suhi sloj pijeska d=.../ sloj ljepenki... Izrezivanje gips- kartonskih ploa za rasvjetna tijela / podkonstrukciju (za zvunike,reflektore, klima reetke, vatrodojavu i sl) / za utinice na zidnim oblogama.

m2

kom --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B VII GIPSARSKI RADOVI ukupno : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

B VIII STAKLARSKI RADOVI OPI UVJETI Staklarskim radovima obuhvaeno je ustakljenje stolarskih i bravarskih elemenata te postava kupola i traka od stakloplastike Izvoa treba upotrijebiti materijal koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) mora biti jednak uzorku to ga odabere projektant od uzoraka predloenih po izvoau. Materijal predvien za izvedbu naveden je u stavkama trokovnika. Prozorsko staklo (3 - 4 mm) i kaljeno staklo (6 - 10 mm) mora bit jednoline traene debljine, strojne izrade potpuno prozirno, bez valova i mjehura, a sliku mora davati bez deformacija. Ornament staklo mora biti jednoline debljine (5 - 6 mm) i odgovarati uzorku kojeg odabere projektant. Armirano staklo (6 - 7 mm) treba imati pravilno rasporeenu mreu, jednolinu debljinu, te ne smije imati mjehure i valove. Izo staklo sastavljeno je od dva stakla d = 4 mm i upljine 12 mm. Laminirano staklo (4 + 4 = 8 mm, do 5 + 5 + 5 + 5 = 20 mm) mora imati vidljivu oznaku o broju slojeva, ukupnoj debljini i atest o otpornosti na udar. Izvoai stolarije i staklar dogovoriti e ovisno o debljini stakla, irinu utora za staklo za svaku pojedinu stavku. Utor treba biti dovoljno irok da se staklo uloi u kit. Svo ustakljenje izvodi se pomou drvenih, elinih ili aluminijskih kitnih letvica, koje daje stolar, odnosno bravar zajedno sa potrebnim vijcima, a brtvljenje je plastinim kitom, koji je kod stolarije u tonu drveta. Prije poetka radova izvoa mora ustanoviti kvalitetu i provjeriti mjere otvora stolarskih i bravarskih radova koji se ustakljuju. Istu takvu provjeru treba izvoa obaviti prije ugradnje vrata od kaljenog stakla. Ako izvoa ustanovi neispravnosti na otvorima stolarskih i bravarskih proizvoda, te na otvorima gdje se trebaju ugraditi vrata od kaljenog stakla, o tome mora odmah pismeno obavijestiti svog naruitelja kako bi se te neispravnosti mogle otkloniti na vrijeme i omoguiti nesmetan rad izvoau staklarskih radova. Ustakljenje stolarije, odnosno bravarije u pravilu radi staklar kao suizvoa isporuitelja graevne stolarije odnosno bravarije. Ustakljivanje se obavlja prema dogovoru sa stolarom, odnosno bravarom, bilo u njihovim radionicama, bilo nakon ugradnje stolarije i bravarije. Za ustakljenje odgovaraju staklar i izvoa graevne stolarije, odnosno bravarije zajedniki prema meusobno postignutim sporazumima prije poetka radova, dok je prema investitoru (naruitelju stolarije / bravarije) odgovoran isporuitelj. Postava kupola i traka od stakloplastike vri se prema uputama proizvoaa, a u koordinaciji sa izvoaem krova. Obraun po povrini ili komadu.

79

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

B VIII STAKLARSKI RADOVI PREGLED POJEDINIH RADOVA Ustakljenje -drvenih/ N/ aluminijskih/ plastinih -vrata/ prozora/ tijena/ izloga, preko 1m2 stakla u komadu/ 1-2 kom u m2 stakla/ 2-5 kom u m2 stakla/ 5-10 kom u m2 stakla/ preko 10 kom u m2 stakla Koristiti : -vueno staklo d=... -ornament staklo d=... -ravno armirano staklo d=... -float (kristalno) staklo d=... -kaljeno staklo d= .. l-amelirano staklo (broj slojeva i d=... debljina svakog sloja) -termoreflektirajue staklo d= ... -IZO staklo ...+...+.../ d= ... -ljevano akrilno staklo d=.../ d= ... -polikarbonatno (Lexan) staklo d=... d= ... prozirno/ u boji po izboru projektanta -polureflektirajue/ termoreflektirajue d= ... -Staklo se uvruje ulaganjem u metalne letvice/ drvene letvice/ trake od gume ili PVC-a/ metalnim trokutastim avliima - brtvi trajno elastinim kitom/ brtvi... Ustakljenje profiliranim staklom okvira od metala.../ drveta/ betona/ od...,veliine... - ustakliti jednostruko/ dvostruko - formilit/ profilit plus, plavkasto zelene boje/ antisol/ ........... - lamelama irine 32cm/ 25 cm/52 cm/ 22 cm/... - armiranim/ nearmiranim Brtviti trajno elastinim kitom.../ ... Ustakljenje krovnih konstrukcija i nadsvjetla - armiranim/ kaljenim/ polikarbonatnim/ akrilnim staklom d=... Uvrenje kitnim... letvicama i brtviti trajnoplastinim kitom/ trakama od gume (PVC)/ staklarskim kitom Ustakljenje staklenim prizmama okvira od betona/ metala/...( koji ovom stavkom nije obraunat). - format prizme .. cm, debljine... - Povrina prizme je glatka/ ohrapavljena/ valovita/ rebrasta po izboru projektanta. - Ugrauju se u cementni mort 1:3 / drugaije...ukluivo i svi pomoni radovi kao i

kom/m2

m2

kom/m2

80

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

elastini leaj od traka okipora i sl. te sa svim brtvljenjem. Ulaganjem ipki profila 6 mm u reke/ ulaganjem... Dobava i montaa svjetlosnih krovnih kupola, veliine.... - polikarbonatnim/ od ljevanog akrilnog stakla - jednostruke/ dvostruke izvedbe - providne / prozrane / -termoreflektirajue boje..., - nastavni vijenac svjetle visine .... cm, - otvaranje runo / elektromotorom / pneumatsko Izvesti sve kompletno do potpune funkcije. Dobava i montaa svjetlosnih krovnih traka, - polikarbonatnim/ ljevanim akrilnim tipa... - jednistruke/ dvostruke izvedbe - sa elementima duine 2m - svjetle irine ...cm - Otvaranje je runo / na elektromotor Dobava, izrada i ugradba staklenih vrata veliine... - jednokrilnih/ dvokrilnih - zaokretnih/ mimokretnih - sa fiksnim nadsvjetlom/ bez nadsvjetla - od kaljenog kristal stakla d= ... boje po izboru projektanta - sa bravom na visini...mm - i rukohvatom od stakla/ metala.../drva.../ plastike... - sa podnojem/ bez posnoja U stavku ukljuiti i sav potreban okov po izboru projektanta.... Dobava i ugradba ogledala od kristalnog stakla dimenzije... - d = 4/ 5/ 6 mm, - Ivice bruene.../ obraene.... po izboru projektanta - Ugradnja sa vijcima i pokrovnim kapicama/ ljepljenjem.... na podlogu od iverice .../ na podlogu.... koja je / nije ukljuena u cijenu.

kom/m2

kom

m1

kom

m2/ kom ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIII STAKLARSKI RADOVI : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

81

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

B IX KAMENOREZAKI RADOVI OPI UVJETI Materijal za izvedbu po boji, vrsti i obradi (pican, greban, poliran, tokan, pjeskaren, fino bruen, paljen) mora biti jednak uzorku to ga odabere projektant. Kamene ploe kojima su kitom i mortom zatvorene rupice i upljine nee se primiti i ne smiju se ugraditi, osim ako tako nije ugovoreno (travertin). Podovi se moraju nakon polaganja zatititi gipsanim estrihom, to treba biti sadrano u cijeni, a zatita e se skinuti neposredno prije zavretka gradnje. Vezni materijal je cementni mort 1:2 na zidnom odnosno 1:3 na podnom oploenju. Za uvrenje kamenih ploa vertikalne obloge treba upotijebiti metalna spojna sredstva (nosae / sidra) koja moraju biti statiki proraunata da nose cijelu teinu ploa i izraena od nehrajueg metala. Rupe u zidovima za ugraivanje nosaa izrauju se strojno, a prije ugraivanja moraju se oistiti i isprati. Sve ostatke (vapno, gips, kit, kamena praina ili drugi materijal) zabranjeno je bacati u kanalizaciju. Izabrani kamen atestira se na: - upijanje vlage, - zapreminsku specifinu teinu, - poroznost i stupanj gustoe, - postojanost na mraz, - habanje. Potrebno je takoer izvriti sve provjere duina, irina i visina u naravi i ukazati nadzornom ininjeru na eventualna odstupanja od projekta, odnosno na probleme prije oblaganja. U cijenu treba ukljuiti sav osnovni i pomoni materijal, rastur materijala, transport do gradilita i na gradilitu, trokove izrade, trokove pomonih konstrukcija (skele i dr.), troak zatite izvedenog rada, te uklanjanje neistoa nastalih tokom rada.

82

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

B IX KAMENOREZAKI RADOVI PREGLED POJEDINIH RADOVA Oblaganje unutarnjih / vanjskih zidova kamenim ploama debljine . cm , - od: granita/ gabra/ pjeenjaka/ bree/ travertina/ vapnenca/ mramora -obraenih poliranjem/ bruenjem/ paljenjem/ tokanjem/ picanje/ rustino - Ploe veliine... cm. - slau se u vezu etiri reke u jednoj toki/ tri reke u jednoj toki/ nepravilnom vezu... - sa rekama irine... - Uvruju se cementnim mortom MM 10 i draima otpornim na koroziju. - Reke obraditi bijelim cementnim mortom/ cementnim mortom u boji/... Izrada vanjskog oploenja ventilirane fasade sa kamenim ploama d=... - od granita.../ gabra.../ travertina... - Ploe veliine.... obraditi poliranjem/ bruenjem / paljenjem / tokanjem/ picanjem - slagati u vezu.... - na mokromontana / suhomontana sidra od nehrajueg elika. - na udaljenosti ...od AB stijene - Kombi ploe.../ ploe od fenolizirane mineralne vune.../ ploe od polistirena d=... koristiti kao termiku izolaciju - sa vjetrovnom branom...PE pletivo/ bez vjetrovne brane. m2 Oblaganje otvora oko prozora (embrane) kamenim ploama d=..., od - granita/ gabra/ travertina - Povrina kamena obraena poliranjem/ bruenjem/ paljenjem/ tokanjem/ picanjem/ rustino, - Ploe veliine...., uvruju se u cementni mort i na sidra od nehrejueg elika/ na sidra od nehrajueg elika. - Reke irine ...obraditi bijelim cementnim mortom/ mortom u boji/ obraditi... m2

m2

Oblaganje

samostojeih

stupova

kamenim

83

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

ploama d= , - od granita/ gabra/ pjeenjaka/ bree/ travertina/ vapnenca/ mramora - obrada kamena poliranjem/ bruenjem/ paljenjem/tokanjem/ picanje/ rustino - Ploe veliine.... slau se u vezi etiri reke u jednoj toki/ tri reke u jednoj toki - sa rekama irine... uvruju u cementnom mortom MM 10 i sidrima od nehrajueg elika/ u cementnom mortu/ na sidra od nehrajueg elika. Reke obraditi bijelim cementnim mortom/ mortom u boji/ obraditi... m2 Oblaganje podova kamenim ploama d= , - od :granita/ gabra/ pjeenjaka/ bree/ travertina/ vapnenca/ mramora - obrada kamena poliranjem/ bruenjem/ paljenjem/ tokanjem/ picanje/ rustino - ploe veliine .... / ploe nepravilnog oblika... polau se u vezu etiri reke u jednoj toki/ tri reke u jednoj toki/ u nepravilnom vezu - sa rekama irine ... - u cementni mort reke obraditi cementnim mortom u boji/ bijelim cementom / obraditi.... m2 Oblaganje stepenica kamenim ploama -od : granita/ gabra/ pjeenjaka/ bree/ travertina/ vapnenca/ mramora - - - obrada kamena poliranjem/ bruenjem/ paljenjem/ tokanjem/ picanje/ rustino - Nastupne plohe, dim. ..x..x.. cm. Predvidjeti : umetanje protuklizne trake,/ tokanje trake d= ... cm ......, .... - eone plohe , dim. ..x..x.. cm. Kamene ploe postavljati u cem. mort. / ....... nastupne plohe, dim ... eone plohe , dim. Oblaganje podnoja ravnog/ kosog/ kosog uz stepenice/ stepenastog uz stepenice/ nepravilnog - visine ...cm - od granita.../gabra.../ pjeenjaka.../ brea.../ travertina.../ vapnenca.../ mramora..., d= - Ploe veliine... - ija je povrina polirana/ bruena/ paljena/

kom kom

84

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

tokana/ picana/ rustino obraena polau se u cementni mort/ u ljepilo Izvan buke (zato gornji rub mora biti obraen..)./ u ravnini buke. Ukljuiti obradu reki cementnim mortom u boji/ bijelim cementom/ obraditi... -

m1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B IX KAMENOREZAKI RADOVI ukupno : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

85

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

BX KERAMIARSKI RADOVI OPI UVJETI Sve radove treba izvesti prema nacrtima, opisima trokovnika, postojeim tehnikim propisima, te uputama projektanta i nadzornog ininjera. U cijenu za svaku pojedinu vrstu rada ukljuiti sav osnovni i pomoni materijal, lagane skele, rastur materijala, neminovne otpatke, transport do gradilita i na gradilitu, trokove izrade, te uklanjanje neistoa nastalih tokom rada, kao i odvoz sveg prateeg suvinog materijala i smea (ambalae). Izvoa treba upotrijebiti materijal, koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) odgovara uzorku, to ga odabere projektant od uzoraka predloenih po izvoau. Kao vezni materijal za oploenje podova upotrijebiti e se vlani cementni mort 1:2 ili graevinsko ljepilo. Kod ugradnje u cementni mort ploice se postavljaju zaljevanjem cementnim mlijekom ili strojnim vibriranjem. Za oploenje zidova od opeke upotrijebiti cementni mort 1:3 od finog i potpuno istog pijeska, ili graevinsko ljepilo za keramike ploice. U cementni mort se polau ploice na grubu graevinsku podlogu, beton, zid od opeke. Za ljepilo je potrebna cementna glazura na podu, betonski zid u glatkoj oplati ili gruba buka na zidu. Spojnice fugirati kako je propisano u pojedinoj stavci. Prije poetka radova izvoa je duan ustanoviti kvalitetu podloge na kojoj se izvode keramiarski radovi, a ako ona nije dobra, mora o tome obavijestiti naruioca radova, kako bi se podloga mogla na vrijeme popraviti i pripremiti za izvedbu keramiarskih radova. Prije polaganja ploica, zid treba dobro oistiti, da se postigne vrsta veza oploenja sa zidom, da ploice kasnije ne otpadaju. Sav prostor izmeu ploica i zida treba biti potpuno ispunjen i zaliven veznim materijalom. Ako neke ploice imaju veu dimenziju, treba ih obrusiti, ako su manje od propisane mjere, ne smiju biti upotrebljene. Naroitu panju obratiti na sastave ploha koje se oplouju, na sastavima oploenja sa drugim plohama obrade i opavima uz otvore, da budu izvedeni potpuno ravni i isti. Zavrna oploenja odmah oistiti od neistoe i veznog sredstva, a u svaku stavku ukljueno je i konano fino ienje povrine, te fugiranje. Podne ravnine moraju biti potpuno ravne i horizontalne, osim u prostorijama sa podnim odvodima, gdje se izvode minimalni padovi prema tim odvodima. Uz podne reetke, sifone i uz ostale rubove sve podne ploice ili tavelice moraju biti obrezane na potrebnu mjeru i pravilno obrubljene. Podove na otvorenim povrinama izvesti sa dilatacijama, tako da ni u jednom smjeru razmak izmeu njih nije vei od 3 m. Organizaciju svog rada izvoa treba provesti tako da bude u skladu sa operativnim planom, te da ne doe do zakanjenja sa vlastitim radovima ili do ometanja u odvijanju radova drugih izvoaa. Obraun po povrini za oploenja, a po duini za rubove i bordure.

86

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

BX KERAMIARSKI RADOVI PREGLED POJEDINIH RADOVA Oblaganje zidova ploicama - glaziranim / keramitnim (bruenim/ poliranim) / marmetama od mramora/ marmetama od granita - I / II / III klase - veliine ...., - Ploice se polau u cementni mort/ adekvatno ljepilo (monokomponentno/ dvokomponentno) - u vezu etiri reke u jednoj toki/ tri reke u jednoj toki - paralelno sa podom/ koso pod kutem... prema podu - sa rekom irine ...mm U stavku ukljuiti i fugiranje vodootpornim cementnim mortom u boji po izboru projektanta/ fugiranje.... Oblaganje podova ploicama -keramikim glaziranim / keramitnim (bruenim / poliranim) /marmetama od mramora/ marmetama od granita -I / II / III klase -veliine ...., -se polau u cementni mort/ adekvatno ljepilo -u vezu etiri reke u jednoj toki/ tri reke u jednoj toki -paralelno sa zidom/ koso pod kuteam... prema zidu -debljine .... mm. - sa rekom irine ...mm U stavku ukljuiti i fugiranje vodootpornim cementnim mortom u boji po izboru projektanta/ fugiranje.... m2 Polaganje podnoja (sokla) visine .... - keramikim glaziranim / keramitnim (bruenim / poliranim) /marmetama od mramora/ marmetama od granita - I / II / III klase - veliine ...., - se polau u cementni mort/ adekvatno ljepilo - sa rekom irine ...mm - U stavku ukljuiti i fugiranje vodootpornim cementnim mortom u boji po izboru projektanta/ fugiranje.... m2

m2

87

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

Oblaganje stepenita keramikim ploicama Nagazne plohe obloiti tipskim ploicama za stepenita, sa Dobava i ugradnja ugaonih i zavrnih profila od -keramike/ aluminija (bruenog) / eloksiranog/ termolakiranog / inox-a (poliranog/bruenog) - profiliranog dimenzije.. - i adekvatnog konkavnog ugla r=... - adekvatnog konveksnog ugla r=.... - Izvesti sve u dogovoru sa projektantom. a) zavrni profil b) ugaoni konkavni c) ugaoni konveksni Izrada kaljeve pei dimenzije d / / v (izraava se u broju kaljeva) - Kvalitetu i vrstu kaljeva odredit e projektant. - Svaki red vezati icom i svaki kalj ispuniti crijepom u amotnom mortu. - Izvesti sa podnojem visine ... kalja, pepelitem i loitem, sa svim pregradama, kapom i spojanjem pei na dimnjak. - Ugraditi vrataca od...za loite i pepelite, te obraditi reke. Izvesti sve u dogovoru sa projektantom.

m2

m1 kom kom

kom Izrada/ dobava i ugradnja tipskog otvorenog kamina, koji se sastoji od : - loita i kape, sa svim potrebnim kanalima za dovod svjeeg zraka i odvod u dimovodni kanal te svim potrebnim elementima za dobro funkcioniranje . Zavrnu obradu kamina (ovisno o vrsti materijala) potrebno je obraditi u zidarskim, kamenarskim ili drugim radovima . kom ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BX KERAMIARSKI RADOVI ukupno : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

88

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

B XI SOBOSLIKARSKO-LIILAKI RADOVI OPI UVJETI Sav materijal koji e se upotrijebiti, kao i pomoni materijal, rad i pomoni rad mora u svemu odgovarati standardima, propisima i tehnikim uvjetima . Tijekom izvoenja radova treba obratiti panju na atmosferske prilike. Vanjski radovi se ne smiju izvoditi u sluaju oborina, magle, zraka prezasienog vlagom, te jakog vjetra i temperature ispod +5C. Premazi i obojenja moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim plohama otporni na atmosferalije. Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima. Izvoa je duan prije poetka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su sposobne za predvienu obradu. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvoa je duan na to upozoriti naruitelja radova jer se naknadno pozivanje na lou podlogu nee uvaiti. Izvoa moe zapoeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo to bi moglo smetati izvedbi. Za sve vrste soboslikarsko-liilakih radova podloge moraju biti iste od praine i druge prljavtine kao to su: smole, ulja, masti, aa, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili liiti doputeno je samo na suhu i pripremljenu podlogu. Unutranji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro prilijegati na podlogu i nakon suenja tvoriti vrlo vrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama. Vanjski liilaki radovi ne smiju se izvoditi po loem vremenu, koje bi moglo tetiti kvaliteti radova (npr. hladnoa, oborine, magla, jak vjetar i sl.). Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne ureaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i drugog materijala. Lienje unutarnjih zidova izvodi se slijedeim redoslijedom: 0. pranje i struganje starog nalia, 1. impregnacija - penetrirajui premaz podloge radi konsolidacije, 2. kitanje o zatvaranje pojedinanih rupa, 3. gletanje - prevlaenje cijele povrine liilakim kitom, 4. bruenje i otpraivanje, 5. dvokratno ili trokratno lienje - nanoenje boje etkama, valjcima ili prskanjem. Kvaliteta kitanja i lienja kontrolira se nou ili u zamraenoj prostoriji reflektorom prislonjenim uz plohu zida odnosno stropa. Kod lienja vanjskih zidova treba se izbjegavati faza kitanja (2), a nikako ne predviati fazu gletanja (3). Vrste boja: - disperzivne, - poludisperzivne, - zidna tempera, - zemljane boje ili kreda, odreene su u pojedinoj stavci trokovnika. Vanjska stolarija zatiuje se lazurnim premazima, prvi put u tvornici / radionici potapanjem, drugi put na gradilitu nakon ugradnje i trei put na gradilitu po zavretku svih liilakih radova lazurnim premazom. Prvi premaz (potapanje) obavlja se bez okova i ustakljenja, a drugi i trei sa brtvama i ustakljenjem pri emu vidljivi okov i staklo treba zatititi ljepljivom trakom.

89

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

Lienje unutarnje stolarije izvodi se u slijedeim fazama: 0. paljenje ili mehaniko skidanje postojee boje, 1. impregnacija (u radionici), 2. kitanje, 3. bruenje, 4. uljeni nali, 5. dodatno kitanje i bruenje, 6. emajl lak. Lienje stolarije lazurnim bojama o. impregnacija ( u radionici) 2. kitanje, 3. bruenje, 4. lazurni premazi. 5. bruenje, 6. zavrni premaz lak- lazurom U naelu se lienje stolarije radi samo na unutarnjoj stolariji, a izuzetno na vanjskoj ako je ve bila liena. Vratna krila mogu se liiti u radionici kompresorom. Liiti se moe stolarija koja ima francuske ili cilindar petlje, odnosno drugi okov predvien za lienje, ali ne i roto okov. Bravarija se lii u slijedeim fazama: 1. ienje (mehaniko - pjeskarenje ili kiselinama), 2. temeljni nali - minij-alkidni ili epoxy ili akril 3. zavrni nali - emajl-alkidni ili poliuretan ili akril (trajnost: do 10 g. do 20 g. do 20 g.) Samo unutarnja bravarija moe se kitati autokitom nakon postave temeljnog nalia. Obraun: Povrine zidova obraunavaju se bez odbijanja otvora manjih od 3 m2, a otvori vei od 3 m2 odbijaju se, ali se posebno obraunavaju palete i to m1 za m2. Kod obrauna liilakih radova na stolariji / bravariji obraunavaju se pune povrine otvora i opava i to bez odbijanja povrine stakla. Kod tradicionalne stolarije povrina se uveava za profilacije, zavisno od sloenosti, sa faktorom od 1,7 do 3,2

90

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

B XI SOBOSLIKARSKO-LIILAKI RADOVI PREGLED POJEDINIH RADOVA Lienje unutarnje povrine -zida / stropa/ ograde od ....... -produene / gipsane/ vapnene buke / betona - glatke/ grube/ hrapave/ profilirane -disperzivnom/ poludisperzivnom bojom/ zidnom temperom/ kredom/ uljenim naliem/ fasadnom bojom -u dva / tri premaza. -u jednom / dva / vie tonova po izboru projektanta sa svim predradnjama ( impregnacijom, kitanjem, gletanjem, bruenjem i otpraivanjem ploha i dr.) m2 Lienje vanjske povrine zida / stropa / ograde od produene buke/ ...buke/ betona glatke/ grube/ hrapave/ profilirane/ eljane povrine. sa vanjskom disperzivnom bojom/ sa mineralnom silikatnom bojom za fasade, sa prethodnom impregnacijom.../ sa cementnom bojom/ sa fasadnom bojom - u jednom/ dva/ nekoliko tonova po izboru projektanta, sa svim potrebnim predradnjama. - boju nanositi u dva/ ..... sloja. Premaz vanjske / unutarnje stolarije lazurnim premazima u -dva / tri sloja - sa jednim zavrnim slojem email lakom/ lak-lazurom u jednom/ dva/ nekoliko tonova po izboru projektanta sa svim potrebnim predradnjama. Lienje vanjske/ unutarnje stolarije sa dva/ tri sloja temeljne boje i zavrni premaz emajl lakom u jednom / dva / nekoliko tonova po izboru projektanta sa svim potrebnim predradnjama ( ka to su paljenje ili mehaniko skidanje starog nalia, i dr) Lienje bravarije sa dva/ tri minij alkidna nalia i zavrni nali email-alkidnim lakom/epoksi nalia i zavrni nali poliuretan lakom/akrilnim naliem i zavrni nali akrilnim lakom -u jednom/ dva/ nekoliko tonova po izboru projektanta

m2

m2

m2

91

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

-sa svim potrebnim predradnjama kao to su ienje (mehaniko, pjeskarenjem...) m2 Lienje instalacija cijevi - centralnog grijanja/ plinovoda/ cijevi.../ radijatora - sa jednim/ dva temeljna - minij alkidna nalia i zavrni nali email-alkidnim lakom/ epoksi nalia i zavrni nali poliuretan lakom/ akrilnim naliem i zavrni nali akrilnim lakom - u jednom/ dva/ nekoliko tonova po izboru projektanta - sa svim potrebnim predradnjama, kao to su ienja (mehaniki, pijeskarenjem...) m2/ m1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B XI SOBOSLIKARSKO- LIILAKI RADOVI ukupno : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

92

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

B XII PARKETARSKI RADOVI Sav materijal, pomoni materijal, rad i pomoni rad moraju u svemu odgovarati propisima, standardima i tehnikim uvjetima . Za izvedbu parketnog poda upotrijebit e se hrastove, jasenove, javorove ili bukove daice ili daice od egzota. Klase parketa: extra, I, II i izvan klase. irine: 3, 4, 5, 6, 7 cm. Duine: 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70 ili 90 cm. Debljina 10 - 22 mm. Pod se moe izvoditi i od lamel parketa debljine 12,5 mm. Lamel parket ima kvadratiasti uzorak, sastavljen od letvica 3 x 15 x 1 cm, povezanih plastinom potkom. Parket se lijepi na ravnu suhu, glatku, oienu podlogu. Slagati treba na propisani nain (riblja kost, brodski pod, po kvadratnom uzorku ili prema nacrtu). Parket mora 1 - 2 cm biti udaljen od zida. Kutne profilirane drvene letvice 2,5/2,5 cm ili vee prema opisu, od istog drveta kao to je i parket, zasebno se obraunavaju. Minimalna temperatura potrebna za obavljanje parketarskih radova je +10C. Zavrne plohe parketa moraju biti potpuno ravne, horizontalne, bez pukotina i vidljivog ljepila na mjestu sastavljanja. Parketi moraju dobro prijanjati za podlogu. Parket se mora strojno izbrusiti. Finoa bruenja odreuje se prema odreenoj konanoj obradi gornje povrine. Nakon bruenja pristupa se lakiranju bezbojnim lakom u 2 sloja sa svim potrebnim predradnjama. Nakon drugog lakiranja pod brusiti, otpraiti i zavrno lakirati (trei premaz). Treba paziti da se prije lakiranja dobro oisti praina. Zavrni sloj treba biti potpuno ravan i gladak, bez primjetnih mjehuria i tragova kista. Tvorniki zavrno obraen panel parket postavlja se na natron papir ili krovni papir ljepljenjem u utore.

93

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

B XII PARKETARSKI RADOVI PREGLED POJEDINIH RADOVA Dobava i polaganje parketa - od hrastovih/ bukovih/ jasenovih/ javorovih/ ...egzota -daica extra klase/ I klase/ II klase/ izvan klase debljine..., irine..., duine ...mm -na podlogu od betona/ cementnog estriha/ drveta/ izolacionih ploa.../ bitumenske trake... -ljepljenjem (jednokomponentnim/ dvokomponentnim) ljepilom/ pribijanje avliima. - polaganje daica po uzorku riblja kost/ brodski pod/ u obliku mozaika po detaljnom nacrtu i u dogovoru s projektantom/ polaganje daica.... - kutne letvice / profilirane kutne letvice dimenzije... uvrene ...vijcima i plastinim ulocima u zid / uvrene avliima u pod -lakiranje dvokomponentnim sjajnim/ polusjajnim/ mat lakom sa svim potrebnim predradnjama a) parket b) kutne letvice Dobava i polaganje lamel parketa - od hrastovih/ bukovih/ jasenovih/ javorovih/ ...egzota - daica extra klase/ I klase/ II klase/ izvan klase - debljine..., irine..., duine ...mm - na podlogu od betona/ cementnog estriha/ drveta/ izolacionih ploa.../ bitumenske trake... - ljepljenjem(jednokomponentnim /dvokomponentnim) ljepilom. - kutne letvice/ profilirane kutne letvice dimenzije... - koje se uvruju...vijcima i plastinim ulocima u zid/ uvruju avliima u pod, takoer su ukljuene u jedininu cijenu ove stavke. - Lakiranje dvokomponentnim sjajnim/ polusjajnim/ mat lakom sa svim potrebnim predradnjama a) parket b) kutne letvice Dobava i polaganje paneliziranih parketnih ploa - materijal......,dimenzija ...., - zavrno obraenih u tvornici/ zavrnu povrinu obraditi..... - Postava na cementni/ gipsani estrih/ ivericu/ bitumensku ljepenku - ljepljenjem adekvatnim ljepilom - kutne letvice/ profilirane kutne letvice dimenzije... koje se uvruju...vijcima i plastinim ulocima u m2 m

m2 m1

94

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

zid/ uvruju avliima u pod,, takoer su ukljuene u jedininu cijenu ove stavke. a) parket m2 b) kutne letvice m ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B XII PARKETARSKI RADOVI ukupno : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

95

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

B XIII PODOPOLAGAKI RADOVI OPI UVJETI U podopolagake radove spadaju radovi sa PVC i gumenim ploama i trakama, koji se lijepe neoprenskim ljepilima za suhu i vrstu podlogu od cementne glazure, gipsanog estriha ili iverice. Izvoa mora ploe prije polaganja zagrijati da nalegnu na podlogu. Prilikom rada sa neoprenskim ljepilima osigurati ventilaciju prostorije i zatitu maskama. Postavu linoleuma obavljati u skladu sa uputama proizvoaa u naelu tokastim ljepljenjem na podruju linoleum trake i kontinuiranim na mjestu spoja traka. Take na spojevima prije ljepljenja zajedno krojiti rezanjem obiju traka istovremeno na mjestu spoja. Postava industrijskih tepiha obavlja se tokastim ljepljenjem ili ljepljenjem po cijeloj povrini prema nainu koritenja tepiha i uputama proizvoaa. Za linoleume i tepihe izvoa je duan koristiti ljepilo koje nije otrovno i nije neoprenskog porijekla. Izvoa je duan do primopredaje radova zatititi postavljene podove od oteenja i oneienja.

96

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

B XIII PODOPOLAGAKI RADOVI PREGLED POJEDINIH RADOVA Oblaganje podova jednoslojnim PVC ploama/ trakama, debljine .... mm, dim ..., lijepljenjem na podlogu od cementnog estriha/ gipsanog estriha/ iverice. - Rubovi traka/ ploa krojeni i rezani za zavarivanje elektrodom za zavarivanje od PVC-a. -Ukljuivo i priprema podloge sa masama za izravnanje kao i adekvatne kutne trake koje se lijepe na pod i zid ....ljepilom podne obloge sokla Oblaganje podova linoleum trakama/ploama, - debljine 2,0 / 3,2. mm, - na podlozi od cementnog / gipsanog estriha / iverice. - rubovi traka/ ploa krojeni i rezani za zavarivanje elektrodom za zavarivanje od linoleuma u boji po izboru projektanta. Ukljuivo i priprema podloge sa masama za izravnanje kao i adekvatne kutne trake koje se lijepe na pod i zid...ljepilom. podne obloge sokla Oblaganje podova tepisima -iglanim / velur / proivenim tafting -od sintetikih / prirodnih vlakana, po izboru projektanta -ukljuivo i priprema podloge masama za izravnavanje. Polaganje kutnih letvica na spojevima zidova i podova -Letvice su tipske od PVC-a/ drvene (vrst drveta) profilirane/ aluminijske -dimenzije... -uvruju se.../ vijcima i plastinim ulocima u zid/ avliima u pod...

m2 m1

m2 m1

m2

m1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B XIII PODOPOLAGAKI RADOVI ukupno: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XIV

97

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

OVJEENA PROELJA Ovjeena proelja su cijelovita tehnoloka rjeenja zatite proelja koja se vjeaju ispred nosive konstrukcije Mogu se izvoditi kao ventilirana i neventilirana proelja. Neventilirana proelja - ostakljene fasade - obloge ploama Ventilirana proelja - ostakljena ventilirana proelja - proelja sa zavrnom obradom bukom - sa zavrnom oblogom ploama pod proizvodnim nazivom "Trespa"/ "Prodema"/...ploe. - sa zavrnom oblogom Eternit ploama - sa zavrnom oblogom kamenim ploama - sa zavrnom oblogom keramikim ploama - alu sistemi - n sistemi - alu sistemi - n sistemi

Izvoditelj radova duan je pridravati se opih propisa i vaeih standarda za ovu vrstu radova, opisa trokovnika, shema, izvedbenog projekta ( radionikog nacrta ) , te uputa projektanta i nazornika gradnje. Na osnovu usvojenog ponuenog rjeenja , odabranih uzoraka, preuzete dokumentacije i uputa, izvoditelj radova duan je napraviti sve potrebne dokaze nosivosti glavnih nosivih elemenata, izraditi sve potrebne izvedbene detalje i radionike crtee. Sva navedena dokumentacija prije poetka izrade mora biti ovjerena od projektanta.

98

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

OVJEENA PROELJA OD AL. / N PROFILA Osnovni sistemi : - samonosive fasade ( vertikalne fasade ) , izraene od standardnih (samonosivih) al. ili n. profila sa prekinutim termikim mostom ( fasada ovjeena na konstrukciju zgrade) - aluminijska fasada sa unutarnje strane pridrana prostornom konstrukcijom , (neovisno o konstrukciji zgrade ) sa inox zategama. - aluminijske fasade na elinoj potkonstrukciji Na konstrukciju zgrade postavlja se n potkonstrukcija od I, C , U n nosaa koji nose fasadnu oblogu od al. ili n profila i stakla ili punih panela tipski detalji proizvoaa al. profila. Oblikovno fasade mogu biti : kontinuirane ( vidljivi profili u oba smjera, nosiv profila kontinuiran ), ostakljenje staklom ( IZO, kaljeno, lamelirano) , mogunost ugradnje punih panela unutar tipskog profila sa pokrovnom kapom od al, inox-a .unutar ovog sistema postoji mogunost ugradnje razliitih prozorskih sistema otvaranja ( oklopno-zaokretni , klizni , ......). Mogua je ugradnja prozora na nain da su prozorska krila integrirana u fasadu tako da prozorski elementi nisu vidljivi sa vanjske strane. kasetirane fasade - izvodi se na n potkonstrukciji, sa ispunom meurazmaka od mineralne vune , na koju se privruju tankostjeni limeni paneli ( ploe od dekapiranog lima d = 4 mm). Meu razmaci potkonstrukicje ispunjavaju se minralnom vunom ili nekom drugim Termo izolacionim ploama. Limeni paneli mogu se izvoditi od al. lima, Cu lima , Zn lima ili n lima sa povrinskom zatitom polustrukturalne fasade staklene fasade sa sljubnicama ( fugama ) izmeu stakala debljine 12-18 mm , sa vidljivim tankim rubom aluminijskog profila po obodu stakla . Ostakljenje se moe izvoditi sa svim vrstama stakala,a najee se izvodi IZO staklom sa reflektirajuim vanjskim staklom. Osim stakla u aluminijske okvire se mogu ugraivati i drugi materijali ( kamen, tankostjeni paneli i sl.) Ista staklena povrina ugrauje se na parapetima i na prozorima, ista - staklena povrina od reflektirajueg stakla , emajliranoreflektirajua ili emajlirana staklena povrina (skriva nosivi profila i ev. termoizolacioni materijal na parapetu). Mogunost ugradnje otklopnih prozora i prozora sa paralenlnim otvaranjem strukturalne ( bez vidljivog nosaa tj. aluminijskog okvira stakla ) samonosiva aluminijska konstrukcije sa lijepljenim staklima na nosive aluminijske elemente. Izmeu stakala ostaje minimalna fuga ( razmak cca 10-12 mm) tako da fasada ima ujednaenu staklenu povrinu bez vidljivih okvira. Mogunost ugradnje otklopnih prozora ( otklopni oko gornje horizontalne osi ) i prozora sa paralelnim otvaranjem . Ista staklena povrina koja je obino od reflektirajueg stakla , emajliranog staklo, emajliranoreflektirajueg ili emajliranog stakla ugrauje se i na parapete i na prozore. (skriva nosivi profila i ev. termoizolacioni materijal na parapetu). Stakleni plat ( tzv. Spider fasade ) izvodi se kao jednostruko ili IZO staklo, ljepljenih sljubnica, uvreno inox draima na nosivu konstrukciju

99

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

OPI UVJETI ZA OSTAKLJENA PROELJA ( al ili n potkonstrukcija ) Proraun nosivih elemenata treba provesti za pripadno stalno i korisno optereenje. Za sve fasadne elemente osnovno optereenje vjetrom inosi 60 kg/m2. Deformacije moraju biti u doputenim granicama. Progibi moraju biti manji od vrijednosti 1/300 ili jo manji ako je tom deformacijom ugroena obloga, npr. staklo. Svi aluminijski elementi moraju biti povrinski zatieni eloksaom ili termolakiranjem, a elini vrue pocinani. Sva unutarnja spojna sredstva mogu biti pocinana ili galvanizirana, a vanjska moraju biti od nehrajueg elika INOX. Svi aluminijski profili su vueni i to od legure aluminija Al Mg Si 0,5 F22. Profili vanjskih fasadnih stijena i prozora su sa prekinutim termikim mostom, koji se osigurava poliamidnim umetcima. Profili unutarnjih stijena mogu biti bez prekinutog termikog mosta. Brtveni profili moraju biti izraeni od materijala (EPDM) koji je elastian, trajan i otporan na vanjske utje caje. Okov i pribor predvien je od nehrajueg materijala u standardnoj kvaliteti, sa izborom oblika i zavrne obrade. Ostakljene za fasadne stijene i prozore moe biti izvedeno od prozirnog float stakla u IZO izvedbi , a unutarnje stijene jednostrukim float staklom. Svi elementi bez Al okvira izvode se od kaljenog ili laminiranog stakla. Materijal i oprema ne mogu se ugraivati bez potvrde o kvaliteti (atest), a u skladu sa Zakonom o graenju i vaeim propisima i standardima. POPIS PRIMJENJENIH PROPISA - NORMA Ponueni radovi moraju zadovoljiti propise - norme: DIN 1055 - Optereenje graevine DIN 18056 - Prozorski zidovi, izmjere i izvedba DIN 4113 - Aluminijske konstrukcije DIN 1748 - Preani profili od aluminija i al. legure osobite vrstoe DIN 18055 - Nepropustljivost spojeva, zatitni spojevi od jake udarajue padavine u obliku kie, kao i mehanika optereenja HRN C.C4.020 - Limovi i trake od aluminija HRN C.C4.050 - Hladno valjani limovi od aluminija HRN C.C4.051 - Hladno valjane trake i pasovi HRN C.C4.150 - Hladno valjani limovi od aluminijskih legura DIN 4108 - Toplinska zatita u visokogradnji DIN 4109 - Zvuna zatita u visokogradnji HRN C.T7.220-241 - Ispitivanje aluminija DIN 50939 - Povrinska obrada aluminija HRN U.F2.025 - Tehniki uvjeti za izvoenje staklorezakih radova HRN B.B1.01 - Ravno staklo ATESTI - PROTOTIPOVI GARANCIJA Aluminijski fasadni elementi i prozori koji su ugraeni na graevinu moraju imati sljedee ateste: Atest o vodonepropustljivosti Atest o zranoj tijesnosti Atest o zvunoj i toplinskoj izolativnosti Proraun i dokaze o pravilnoj konstrukcijskoj zasnovanosti s obzirom na toplinsko rastezanje Ateste s ocjenama kvalitete povrinske obrade .

100

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

OBUHVAT NUENJA Pod kompletnom izvedbom aluminijskih radova podrazumijeva se: kontrola mjera na objektu izrada radionike i montane dokumentacije i usaglaavanje svih detalja sa projektantom, nadzornom slubom i koordinacija sa kooperantima drugih radova izrada statikog rauna ponuene konstrukcije kompletna dobava glavnih i pomonih materijala i stakla kompletna radionika izrada transport do objekta i na objektu kompletna montaa ustakljenje djelomino u proizvodnji i na objektu stavljanje svih elemenata u funkciju, te kvantitativna i kvalitativna primopredaja uz predaju atesta, certifikata i dokumentacije Sve ostalo radi se u dogovoru s projektantom i prema detaljima izvedbenog projekta. Izrada i montaa kontinuirane fasade - tipski al. profili sa prekinutim/neprekinutim termikim mostom, dim. ....... - pokrovna kapa od al / inox / ...... - ispuna : IZO staklo ( ...+...+...)/ kaljeno staklo / laminirano staklo ( ....slojno) / emajlirano staklo / / fasadni panel Sa ugraenim elementima za otvaranje - otklopni oko gornje osi / paraleleno otvaranje - runo / elektrino otvaranje Dim. otvora .......... Zavrna obrada al. profila : eloksaa /plastifikacija/ termolakiranje ..... Odgovara shemi br......... m2 Izrada i montaa kasetirane fasade - potkonstrukcija od pocianih / ... n .... profila ..... obloga tankostjenim limenim panelom (dekapiranim) od Cu, Al, Fe lima d= .....cm , dim ....x..... Sa ugraenim elementima za otvaranje Otklopni oko gornje osi / paraleleno otvaranje Runo / elektrino otvaranje Dim. otvora ......... Zavrna obrada al. profila : eloksaa /plastifikacija/ termolakiranje / ...... Odgovara shemi br...........

m2

101

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

Izrada i montaa strukturalne fasade - tipski al. profili sa prekinutim/neprekinutim termikim mostom, dim. ....... - pokrovna kapa od al / inox / ...... - ispuna : IZO staklo ( ...+...+...)/ kaljeno staklo / laminirano staklo ( ....slojno) / emajlirano staklo / / fasadni panel Sa ugraenim elementima za otvaranje Otklopni oko gornje osi / paraleleno otvaranje Runo / elektrino otvaranje Dim. otvora Zavrna obrada al. profila : eloksaa/ plastifikacija/ termolakiranje / ............. Odgovara shemi br......... Izrada i montaa polustrukturalne fasade - tipski al. profili sa prekinutim/neprekinutim termikim mostom, dim. ....... - pokrovna kapa od al / inox / ...... - ispuna : IZO staklo ( ...+...+...)/ kaljeno staklo / laminirano staklo ( ....slojno) / emajlirano staklo / / fasadni panel Sa ugraenim elementima za otvaranje Otklopni oko gornje osi / paraleleno otvaranje Runo / elektrino otvaranje Dim. Otvora Zavrna obrada al. profila : eloksaa/ plastifikacija/ termolakiranje / ......... Odgovara shemi br......... Proelja na inox draima ( tzv. spiderfasade ) Izrada i montaa Ostakljenje : izo staklo / kaljeno sigurnosno staklo / / emajlirano staklo / laminirano staklo Sa ugraenim elementima za otvaranje Otklopni oko gornje osi / paraleleno otvaranje Runo / elektrino otvaranje Dim. otvora : Zavrna obrada al. profila : eloksaa Odgovara shemi br.........

m2

m2

m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XIV AL. OVJEENA PROELJA ukupno : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

102

TROKOVNIK I saetak predavanja i predloci za vjebe k.god.2005/2006 www.arhitekt.hr\ skripta

103