You are on page 1of 4

ANALIZA CIJENE

R. Br. GN Stavka-opis
Jed.
mjer.

Koliina

Materijal
Jed. cijena Cijena(KN)

Radna snaga
Jed. cijena

1 301-206-2.2

Zidanje zidova prizemlja TI blokovima s koncentrinim uljinama dimenzija 251919 cm u produnom mortu 1:3:9

1) Materijal mort: - cement - pijesak - voda opeka kg m3 m3 kom 146 0.93 0.24 50 0.68 65.00 10.00 1.35 99.28 60.45 2.40 67.5 229.63 2) Rad - spravljanje morta - RII - prijenos cementa - RII - zidanje - ZVI - prijenos opeke - RII h h h h 4.89 0.15 1.18 0.17 11.24 11.24 17.08 11.24

3) Stroj

2 301-211-2.2

Zidanje dimnjaka od opeke bez obzira na broj kanala u produnom mortu 1:2:6

1) Materijal - opeka 385

Radna snaga
Cijena(KN)

Strojevi
Jed. cijena Cijena(KN)

54.96 1.68 20.15 1.91 77.98