OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 6. mart/o`ujak 2014.

OP]INSKI SUD BIHA] Zemlji{noknji`ni ured Br. 017-0-DN-12-00 2166 Biha}, 27. 2. 2014. godine Na osnovu ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama (Sl. novine FBiH br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Biha}u

MALI OGLASI
NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM trosoban stan u Banjaluci, Centar, I sprat za sli~an u Sarajevu. Mob. 062/425-886. 8064 DAJEM dvosoban stan, za manji do 40m2 ili prodajem, 1.250KM/m2. Mob. 062/812-037.k M.Zvornik-Srbija prodajem stan 57,6m2=520E. mo`e i zamjena za sli~an ili manji u Sarajevo.Tel. 033/652-321 i 061/475-584.k SARAJEVO Makarska mijenjam dvoeta`ni stan u Centru 156m2 za odgovaraju}i u Makarskoj. Tel. 061/130-348.k SARAJEVO - Zagreb, stan u centru Sarajeva, za trosoban u centru Zagreba, na potezu tramvaja. Tel. 00387/62-279428, 00387/33-214-595.k TROSOBAN 70m2 u centru za dvosoban na Grbavici, uz doplatu. Tel. 236-374.k POVOLJNO izdajem poslovni prostor (4 prostorije, 2 toaleta, ~ajna kuhinja), 120m2, kod OHR-a. Mob. 064/4475432. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u zgradi, na Otoci. Mob. 061/233-078.k IZNAJMLJUJEM trosoban nenamje{ten stan cen. g. Grbavi~ka 8/12. Tel. 065/181-994.k IZDAJEM dvosoban stan namje{ten na [ipu ima internet kablovska 400KM. Tel.062/685-114 i 033/532-558.k IZDAJEM gara`u kod Doma Zdravlja na Grbavici. Tel. 061/158-507.k IZDAJEM stan, Isto~no Sarajevo, namje{ten, 39m2, 250KM, Hilendarska 22/2. Mob. 061/507-060.k IZDAJEM sobu studentu kod Medecinskog fakulteta upotreba kuhinje i kupatila.Tel. 033/214-835.k IZDAJEM dvosoban stan 60m2, [oping Grbavica,lijepo opremljen, i namje{ten. Tel. 061/224-597 i 033/558-820.k IZDAJEM jednoiposoban stan na Mejta{u, 2 sprat sa balkonom, renoviran, cen. grijanje. Mob. 061/890-178.k ILID@A, Pejton, dvoiposoban stan 60m2, prazan, 300 KM. Mob. 063/035710.k IZDAJEM dvosoban stan, blizu med. gra|. cen. grijanje, internet. Tel. nb443743.k IZDAJEM stan, ^obanija, 1 sprat, polunamje{ten, 52m2, 400 KM. Mob. 063/034-355.k IZNAJMLJUJEM namje{tenu garsonjeru na Dobrinji 3.Tel. 062/760-319.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan, na Vi{njiku, cijena 400 KM. Mob. 062/908901.k IZDAJEM garsonjeru 33m2, na Dobrinji 3. Mob. 062/760-319.k IZDAJEM pos. prostor 110m2 u Hrasnici, u prostoru se do 28.2. nalazi poslovnica banke. Mob. 061/377-315.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, centar, ^ekalu{a, 300 KM. Mob. 061/205-235.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, strogi centar, 450 KM. Mob. 061/205235.k IZDAJEM jednosoban stan, povoljno, prazan, Olovska, kod trolejbusa. Tel. 644-340.k IZDAJEM apartman, blizu OHR-a od 37m2, 1 sprat. Mob. 061/550-022.k NA BA[^AR[IJI, kod Islamskog fakulteta izdajem ekstra sobu, studentu ili samcu. Mob. 061/295-104.k IZDAJEM prazan jednosoban stan, u novogradnji. Mob. 061/926-179.k IZDAJEM garsonjeru konfornu namje{tenu. Tel. 061/869-396.k IZDAJEM ku}u namje{tena ul. 1/1 runt, centar.Tel. 061/869-396.k IZDAJEM garsonjeru, pogodnu za `enske osobe, poseban ulaz, posebno struja. Tel. 242-378, 062/277-872.k IZNAJMLJUJEM stan, ul. Zuke D`umhura br. 12, Ko{evsko brdo. Mob. 061/312-899.k

51

TROSOBAN stan u Tibri, djelimi~no opremljen, fiksno 350 KM+re`ije. Mob. 061/801-737.k IZDAJEM manji jednosoban namje{ten stan, privatna ku}a, strogi centar. Mob. 061/904-465.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, u Hrasnom. Tel. 655-264, 062/502-927.k IZDAJEM 2 pos. prostora, zgrada Papagajka 40m2 i 20m2, za sve namjene i kafi}. Tel. 535-165, 061/141-676.k IZDAJEM namje{ten stan privatna ku}a. Tel. 442-219.k IZDAJEM namje{tenu sobu sa centralnim grijanjem, ul. A.B. [imi}a br. 5. Tel. 033/523-661.k IZDAJEM dvosobni namje{tan stan studenticama, kod Medicinskog fakulteta. Tel. 033/213-958.k IZDAJEM jednokrevetnu sobu samcima na Stupu, cijena 180 KM, re`ije ura~unate. Tel: 033/452-995.k IZDAJEM gara`u 12m2, ul. Kranj~evi}eva, 80 KM. Mob. 061/905-212.k IZDAJEM prazan jednosoban stan Olovska 26/3 kod trol.stanice. Tel.033/644-340.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan u Alipa{inoj ulici kod Higijenskog. Tel: 061/150-080 i 061/190-008.k IZDAJEM garosnjeru 33m2 na Dobrinji 3. Tel: 062/760-319.k IZDAJEM zidanu gara`u Grbavica iza zgrade vodoprivrede.tel. 063/191-304.k IZDAJEM sobu mu{karcu kori{tenje kuhinje, kupatila150KM. Cntarkod predsjedni{tva BiH. Tel. 225-331 i 061/548-576.k IZDAJEM gara`u povoljno Skenderija ^ikma. Tel.061/242-999.k IZDAJEM gara`u 15 m2 na Mariji Dvoru Te{anjskaulica zgradaViza.tel. 061/273-995.k IZNAJMLJUJEM prazan trosoban stan, centar, ^emalu{a, fiksno 350KM. Mob. 061/905-212.k IZDAJEM dvosoban stan, studenticama, u blizini Medicinskog fakulteta. Tel. 213-958.k IZNAJMLJUJEM namje{ten stan u centru strancu ili zaposlenom br.paru. Tel: 062/169-663.k IZDAJEM poslovni prostor 25m2 kod op}ine Stari grad sa mogu~no{}u opremanja za frizersko - manikirski salon. Mob. 061/563-292.k SALONSKI stan 100m2, u centru, Titova, renoviran i namje{ten, 2. sprat, 1000 KM. Mob. 063/035-710.k IZDAJEM sobu studentu naselje Nova Breka kod bolnice Ko{evo. Tel. 033/443282 ili 062/147-525.k IZDAJEM na Babi}a ba{ti garsonjeru. Tel. 061/809-763.k IZDAJEM na du`e namje{tenu ku}u, 50m2, zaseban ulaz, [iroka~a. Mob. 061/509-683.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan ulaz strogo poseban povoljno,kod naselja Vrtovi sunca. Tel: 033/203-032 i 060/319-2448.k

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Mehe Dedi}a, sina Muniba, zas. po pun. adv. Jasmini Kori~i} iz Biha}a, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u PL 1247 ko Kralje katastarska ~estica br. 2184/1 livada Barani pov. 1.641 m2 katastarska ~estica br. 2184/3 ku}a i zgrada pov. 127 m2 i dvori{te pov. 413 m2 Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Meho Dedi}, sin Muniba, iz Biha}a. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Enisa Salihod`i}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Odjeljenje za sporove male vrijednosti Ilid`a Broj: 65 0 Mal 348814 07 Mal Sarajevo, 26. 2. 2014. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Irma Lujinovi}, u pravnoj stvari tu`itelja UniCredit banka d.d. pravni sljednik Central profit banke d.d. Sarajevo, ul. Zelenih beretki br. 24, Sarajevo, protiv tu`enih Joki} Kasandra, sa posljednjim poznatim boravi{tem u ul. Envera [ehovi}a br. 22, Sarajevo i Turki} Emina iz Sarajeva, ul. Josipa Vanca{a br. 10, radi duga, V.S. 929,10 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (“Sl. novine FBiH” broj 53/03, 73/05 i 19/06 - u daljem tekstu ZPP):

OBJAV LJ U J E
- dostavu tu`be na odgovor I-tu`enom Joki} Kasandra Dana 13. 3. 2007. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enih, radi isplate duga. Tu`itelj je I-tu`enim zaklju~io ugovor o kori{tenju visa classic kartice sa limitom kori{tenja od 3.900,00 KM i kamatom od 14% godi{nje, dok se II-tu`eni ugovorom o jemstvu obavezao da }e tu`itelju platiti dug prvotu`ene koji nastane kori{tenjem kartice, u slu~aju da on to ne u~ini. Kako I-tu`eni nije platio dospjele obaveze u iznosu od 929,10 KM po osnovu kori{tenja visa classic kartice sa obro~nim pla}anjem, niti II-tu`eni ni nakon pisanih opomena, to je tu`itelj predlo`io da sud donese presu-

du kojom }e obavezati tu`ene da solidarno isplate tu`itelju iznos od 929,10 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be pa do dana isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Ovim putem I-tu`enom se dostavlja tu`ba od 13. 3. 2007. godine na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPPa. I-tu`eni je du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be dostavi sudu pisani odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu, I-tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te je du`an navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP mora imati svaki podnesak. Ako I-tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Itu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko I-tu`eni Joki} Kasandra, u roku od 30 dana sudu ne dostavi pisani odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dva primjerka, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se II-tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja tu`be na oglasnoj tabli suda i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Irma Lujinovi}

POTRA@NJA
IZDAJEM dvosoban, kompletno opremljen stan, D. Malta, studenticama ili uposlenim `enama, 350KM + re`ije. Mob. 061/188-091.sms IZDAJEM renoviran stan od 85m2 sa novom kuhinjom, kod OHR-a prvi sprat 600 KM. Mob. 062/968-388.sms IZDAJEM namje{ten stan u Ned`ari}ima. Mob. 061/221-706.sms DUGORO^NI najam gra|evinskog zemlji{ta povr{ine 22.500m2 u Industrijskoj zoni Vogo{}a, vec od 1 KM/m2. Dostupna sva infrastruktura, vlasnistvo 1/1. Mob. 061/426-407.sms IZDAJEM kvalitetnu gara`u na du`i period, Emerika Bluma br. 3, pored zgrade OHR-a. Mob. 062/907-336.k POTREBNI stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati. Tel. 061/360-084.k POTREBNO vi{e stanova u Vogo{}i, za poznate klijente. Mob. 061/579-493.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u op{tini Vogo{}a. Mob. 066/457-628.k TRA@IM za iznajmiti namje{tenu garsonjeru, na potezu Pofali}i-^engi} Vila. Mob: 063/789-212.k POTREBAN stan jednosoban dvosoban, prazan namje{ten na du`i period. Tel. 061/925-649.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u Sarajevu, od Dobrinje do Starog Grada. Tel: 061/170-254, 654-793.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 376346 13 P Datum: 25. 2. 2014. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Nermina Novalija, u pravnoj stvari tu`itelja 1. Halilovi}, ro|. Hatibovi} Taibe iz Sarajeva, ul. Mehmed-pa{e Sokolovi}a br. 21 i 2. Halilovi} Ekrema iz Sarajeva, ul. Mehmed-pa{e Sokolovi}a br. 12, zastupanih po punomo}niku Silajd`i} Namiku, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog Halilovi} Mirze iz Sarajeva, ul. Bistrik medresa br. 4/1, radi raskida ugovora o do`ivotnom izdr`avanju v.s. 500,00 KM, objavljuje

POZIV
Za: tu`enog - Halilovi} Mirzu iz Sarajeva, ul. Bistrik medresa br. 4/1 da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu podnesenu 6. 9. 2013. godine u kojoj tu`itelji predla`u da sud donese presudu, kojom se raskidaju ugovori o do`ivotnom izdr`avanju zaklju~eni 9. 12. 2009. godine kod notara Indire Turkmanovi}, pod br. OPU-IP 1499/09 od 9. 12. 2009. godine i OPU-

IP-1500/09 od 9. 12. 2009. godine, a tu`eni Halilovi} Mirza se obavezuje da tu`iteljima naknadi tro{kove parni~nog postupka, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati elemente iz ~l. 334. Zakona o parni~nom postupku, u odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, razloge iz kojih se osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojim se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. st. 1. i 2. ZPPFBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~l. 74. st. 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta. Ukoliko tu`eni ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, predlo`eno je dono{enje presude zbog propu{tanja na osnovu ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Nermina Novalija

PONUDA
IZDAJEM komforan, dvosoban stan, (djevojkama) blizu Stomatolo{kog, Gra|evinskog i Medicinskog fakulteta. Mob. 061/376-622. IZDAJEM luksuzno opremljen stan strancima Centar ul. Rizaha [teti}a. Tel.061/160-609.

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE
KO[EVO 43m2, kod stadiona, prodajem jednosoban stan, 13ti sprat, 73.000KM. Mob. 061/701-714.sms MARIJIN dvor, 40m2, prodajem dvosoban manji stan, plus 15m2 podrum, preko puta Unitica, 105.000KM. Mob. 061/701-714.sms HRASNO, 36m2, ll sprat, balkon, sre|en, 68.000KM, ^. Vila, Vranica neboder, 15ti sprat, 35m2, 57.000KM. Mob. 061/701-714.sms KU]A Hrasno kod AS pekare, 280 m2, novogradnja, odli~na pozicija, 170.000KM. Mob. 061/701-714.sms PRODAJEM dvosoban stan u strogom centru Ilid`e, na prvom spratu, iznad apoteke, cijena 90.000 KM. Mob. 066/284-156 i 065/058-5762.sms PRODAJA/NAJAM, 22.500 m2, zemlji{ta u industrijskoj zoni Vogo{}a. Sva infrastruktura dostupna. Mob. 061/426407.sms DOLAC Malta, Envera [ehovi}a, prodajem useljiv, preure|en stan na 1. katu, 60 m2, sa dvije spava}e sobe, na dobroj lokaciji. Mob: 063/180-283. k STANOVI: Aneks 40m2, Novo Sarajevo,44m2,Mojmilo 55m2, Hrasno 53 i 57m2, Grbavica 109 i 62m2, Dobrinja 70m2 dvoeta`ni 61m2 s gara`om. Isto~no Sarajevo 71,48m2 Tel:061/375-787.k PRODAJEM ku}e Pazari-Resnik 10x10, p+I sa parcelom 3.500m2 Vraca ul. Trebevi}ka 11x10, P+I+II sa parcelom 400m2 i vikend ku}e Pale. 3 objekta.Tel.066/488-818.k PRODAJEM stan 58m2, Azize [a}irbegovi} III sprat, 3 lifta prazan uknji`en sa 2 lo|e.Tel: 061/208-588 i 033/640-766.k PRODAJEM stan 63m2 ul. Grbavi~ka VI sprt c.g.dva lifta. Tel: 0038132333071 i 064/485-1649 e-mail:senjevac@googlemailcom.k PRODAJEM ku}u sa oku}nicom Sok. kolonija Ilid`a. Tel: 061/219-863.k BORA^KO jezeroprodaje se 2150m2 1/1, k.~. 427/1, 428/3,409 vrlo atraktivno.Tel.062/385-662.k PRODAJEM stan 82m2 na Mejta{u, ^ekalu{a, I sprat, povoljno. Tel. 065/021556.k PRODAJEM garsonjeru 25m2, renovirana, prizemlje, Prvomajska-[vrakino selo, cijena 34.000 KM. Tel. 062/383064.k PRODAJEM stan 57m2 na ^. Vili kod okretaljke za tramvaj. Tel. 062/352718.k STARI Grad, Inat ku}a 64m2, 1 kat, 1.300 KM/m2. Mob: 061/148-810.k BUSTRIK, po~etak 45m2+8,5m2 terasa. Mob. 061/148-810. ^ENGI] Vila, 69m2, 2 kat, renoviran, trosoban, ce. gr. sun~an, 1.000 eura/m2. Mob. 061/148-810.k GRBAVICA, 53m2, dvosoban, 6 kat, lift, nije zadnji, 1.800 KM/m2. Mob. 061/148810.k STARI Grad kod Op}ine, 69m2, 2 kat, kaonov, dvosoban, et. gr. 2.500 KM/m2. Mob: 063/555-858.k STARI Grad kod Op}ine, 77m2, 3 kat, trosoban, balkon, et. gr. Mob. 063/555-858.k CIGLANE, A. Hume, 73m2, trosoban, 1 kat, balkon, dobro stanje, 2.350 KM/m2. Mob. 061/148-810.k DOBRINJA 39m2, suteren, cen. gr. 35.000 KM. Mob. Mob. 061/148-810.k PRODAJEM stan 64m2 u trebinju, IV sprat, nova gradnja, mo`e zamjena. Mob. 065/280-123.k OBALA 96m2, 3 kat, trosoban+galerija 20m2, balkon 10m2, ju`na strana. Mob. 063/555-858.k GARA@A, Ilid`a, Gli{e Jankovi}a, 14m2. Mob. 063/555-858.k NEUM, zapo~et nobjekat sa stanovima za tr`i{te u Tihoj luci, parcela 475m2, objekat 650m2, pla}ene komunalije. Mob. 061/148-810.k VI[NJIK, novogradnja 143m2, 3 kat. Mob. 061/148-810.k CENTAR kod CK, lamela 200m2+gara`a+ba{ta. Mob. 061/148-810.k DOBRINJA, 56m2, dvosoban, grijanje. Mob. 061/148-810.k ^EKALU[A, 1 kat, 80m2, trosoban, 2.000 KM/m2. Mob. 061/148-810.k CENTAR, Branilaca grada, 81m2, dvoeta`ni, ~etverosoban, terasa. Mob. 061/148-810.k GRBAVICA 70m2, trosoban, 2 kat, renoviran, pl. et- gr. + gara`a. Mob. 061/148-810.k PRODAJEM stan 51m2 u Alipa{inoj kod kinoteke, dvosoban, dvostrano ohgrjentisan. Tel. 062/352-718.k PRODAJEM stan u Hrasnom 58m2 kod Palme, III sprat. Tel. 065/021-556.k PRODAJEM stan 36m2 u Hrasnom, trg heroja u exstra stanju, ima malu spava}u spbu, 56.000KM. Tel. 065/021-556.k PRODAJEM stan 53m2 na Grbavici kod [opinga, II sprat. Tel. 065/352718.k PRODAJEM stan 83m2 na ^obaniji kod d`amije, I sprat. Tel. 065/021-556.k DOBRINJA 77m2, trosoban, stanje dobro, 2 kat, 1.300 KM/m2. Mob. 063/555858.k PRODAJEM dvosoban stan 50m2, blizu Austrijskog trga, VP, povoljno, Bistrik 22. Tel. 533-624.k VRACA, A. Smajlovi}a, uknji`en 80m2, stvarno stanje 100 m2, sa mogu~no{}u pro{irenja, kao nov, 150.000 KM. Mob. 061/148-810.k CENTAR, kod BKC, 84m2, 3 kat, trosoban, sun~an, parking. Mob. 061/148810.k ^ENGI] Vila, 94m2, ~etverosoban, VP, za renovirati, dvije strane, dva balkona, mo`e zamjena za manji, 155.000 KM. Mob. 061/148-810.k BREKA, H. Polovine, 86m2, troiposoban, 2 kat, dobro stanje, gara`a, 2.400 KM/m2. Mob. 061/148-810.k BREKA 105m2 i 116m2, jedan do drugog, dvoeta`ni, dvije strane, petosoban, dva balkona, cen. gr. 2.350 KM/m2. Mob. 061/148-810.k SKENDERIJA 136m2, 2 kat, ~etverosoban, 118.000 eura. Mob. 061/148-810.k PRODAJEM dvosoban stan 48m2 na Skenderiji kod likovne akademije, II sprat. Tel. 062/352-718.k DOBRINJA dobro projektovan jednosoban stan. Tel. 061/402-784.k GRBAVICA stan 60m2 ~etvrti sprat bez lifta 105.000KM.Tel. 062/649-370.k KO[EVO 63m2 dvoiposoba ~etvrti sprat Asima Ferhatovi}a. Tel. 062/649370.k PRODAJEM gara`u, ul. Kranj~evi}eva, vl. 1/1, grunt, povoljno. Mob. 061/869-396.k PRODAJEM ili iznajmljujem gara`u u Aerodromskom naselju. Tel. 060/3251430.k PRODAJEM dvosoban stan 59m2, Bosanska 4/m C faza A. polje cijena povoljna. Tel. 061/303-592 i 033/212-727.k PRODAJEM trosoban stan velika lo|a I sprat Breka.Tel. 667-264.k STAN u Titovoj 108m2 dvostruki pogled, potkrovle.Tel. 062/312-041.k KOMPLETNO namje{ten stan 96m2 Kemal Begova+vrt,odrum i {upa. Tel. 062/312-041.k PRODAJEM dvospratnu ku}u naselje Sokolje. Tel. 062/868-328.k PRODAJEM stan 30m2 blizu Pivare mogu}nost nadogradnje 26.000 Eura.Tel. 061/160-439.k PRODAJEM gara`u 11m2 na Marijin Dvoru Kranj~evi}eva ulica.Tel.061/188270.k PRODAJEM 298m2,gra|evinsko zemlji{te. Tel.062/569-990.k SARAJEVO Centar stan 110m2 prvi sprat,cijena 250,00KM. Tel. 065/511124.k SARAJEVO Centar 19 duluma b devastirana objekta infrastruktura. Tel.065/511-124.k PRODAJEM zemlju sa {umom u Tuzli. Tel:063/437-612.k PRODAJEM devastiranu ku}u u Gladnom polju. Tel. 061/299-627.k POVOLJNO prodajem 16 dunuma gra|evinskog zemlji{ta Gladno Polje op{tina Ilid`a. Tel:061/299-627.k ALIPA[INO polje, Geteova, 5 sprat, 54m2, 85.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM zemlju u ^avarinama kod Sokoca, 60 dunuma za 20 hiljada maraka. Mob. 061/351-899, Zora.k KO[EVSKO brdo, M. Had`ijahi}a, 34m2 (fizi~ki 39m2), izvorno stanje, 62.000 KM. Mob. 062/383-064.k POVOLJNO prodajem devastiranu ku}u 1500m2 oku}nice. Tel. 061/299627.k ALIPA[INO polje, 3 sprat, Trg Zavnobiha, 79m2, izvorno stanje, 103.000 KM. Mob. 062/383-064.k ALIPA[INO polje, Bosanska, 9 sprat, 56m2, 85.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM devastiranu ku}u u Gladnom polju. Tel. 061/299-627.k POVOLJNO prodajem 16 dunuma gra|evinskog zemlji{ta Gladno Polje Op{tina Ilid`a. Tel. 061/299-627.k PRODAJEM dvosoban stan 59m2 ul.Bosanska C faza Tel: 033/212-727 i 061/303-592.k STAN 111m2+gara`a 13m2, Kaptol, 400.000 KM. Mob. 065/819-136.k KU]A na Vracama, ul. Gornje Vakufska na 4 eta`e+600m2 oku}nice, 120.000 KM. Mob. 063/034-355.k OTOKA, 2 sprat, 35m2, 60.000 KM. Mob. 062/619-361.k STARI Grad, A. [ahinagi}a, 44m2, 1 sprat, gara`a u dvori{tu, 105.000 KM. Mob. 061/702-881.k PRODAJEM ku}u u Gornjim Vele{i}ima. Mob. 061/211-508.k POVOLJNO prodajem devastiranu ku}u p+s+p+gara`a 1500m2 oku}ice ogra|eno betonskom ogradom. Tel.061/299-627.k PRODAJEM ili izdajem poslovni prostor u Vogo{~i ul. S. Blagov~anina 41m2 26m2 preko puta hotel Sunce. Mob. 061/132-220.k DOBRINJA V, Trg grada Prato, 67m2, (fizi~ki 77m2), renoviran, 7 sprat, 95.000 KM. Mob. 062/383-064.k HRASNO, P. Ribar, prizemlje, 53m2, potrebna adaptacija, 80.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM ~etverosoban stan ili mjenjam za jednosoban uz doplatu M. Mustafe Ba{eskije br. 3. Mob. 061/252663.k POVOLJNO prodajem devastiranu ku}u p+s+p+gara`a+1500m2 soku}nice ogra|eno betonskom ogradom. Tel. 061/299-627.k PRAZAN dvosoban stan na ^. Vili Fetaha Be}irbegovi}a 6 kat 62m2 eta`no. Tel. 066/861-737.k PRODAJEM ku}u u centru Zavidovi}a mo`e zamjena za Be~ inf. Tel: 063/ 340-766.k GRBAVICA, troiposoban stan, 85m2, renoviran sa gara`om. Mob. 061/964-797 i 033/617-742.k PRODAJEM devastiranu ku}u u Gladnom polju. Tel. 061/299-697.k PRODAJEM vikendicu u Resniku-Pazari}, 1/1, 750m2 zemlje, struja, voda, pored glavnog puta. Tel. 061/224-704.k STAN na Dobrinji ul. Trg Sarajevske Olimpijade 4 spr. adaptiran 56m2=95,000KM. Tel. 063/934-355.k HITNO potrebna tri stana sa dvije spava}e S.grad do Grbavice do 500km na min 2 god za uposlene klijente. Tel: 062/744-892. ILID@A, prodajem eta`ni stan sa gara`om, 78m2, kompletno renoviran. Mob. 061/579-459 ili 062/762-620.k STAN Kova~i}i 54m2 prizemlje dvosobni i 88.000KM. Tel:063/732-450.k PRODAJEM ~etvorosban stan na Alipa{inom polju. Tel. 00385922444241.k PRODAJEM dvosoban stan, C faza Alipa{ino polje, ul. Bosanska br. 1, 59m2 po 1.200KM/m2. Mob. 062/215-030 ili 061/235-257. VLA[I], apartman, nov, 40m2, namje{ten, uz ski stazu. Mob. 061/102-275.k PRODAJEM gara`u, ista se nalazi ispod stalnog objekta u radni~koj ulici Kova~i}i veli~ina je 15m2. Tel. 033/444240. i 066/341-700.k PRODAJEM 2 dunuma zemlje pogodna za sve put, voda, struja. Tel. 063/717-908. ili 033/214-151.k

~etvrtak, 6. mart/o`ujak 2014.
PRODAJEM 1800m2 zemlje kod Had`i}a sve pogodnosti. Tel. 063/717-908 i 033/214-151.k PRODAJEM I sprat dobre ku}e, odvojen ulaz, 65m2 + velika avlija, po~etak Vrbanju{e - Stari grad, pripremljena adaptacija. Mob. 061/131-727.k ALIPA[IN most blizu @I[.a ku}a tri eta`e 250m2 tri stana podru. Tel. 065/061966.k PRODAJEM vikendicu, Gornje Vlakovo, 20 km od Sarajeva, dobar asvaltni put do imanja, 40m2, oku}nice 1.450m2, vof}njak, prostor za igru, parking, 2 zidane {upe, podrum, kroz imanje prolazi mali potok. Mob. 061/276-496.k DOLAC Malta, Envera [ehovi}a, 1 kat, ju`no orjentisan, 60m/2, preure|en, sa dvije spava}e sobe. Mob: 063/180283.k PRODAJEM 700m2 gra|evinskog zemlji{ta u Ned`ari}ima ulica Branislava Nu{i}a 46. Tel. 061/191-521. i 033/202911.k PRODAJEM vikendicu na Vla{i}u i trosoban stan u centru Zenice. Tel: 061/528032.k PRODAJEM trosoban konforan stan sa tri terase, strogi centar, c.g, lift, I sprat ili mijenjam za sli~an u Beogradu. Tel. 00381 112189361.k PRODAJEM ku}u na Kromolju. Mob. 062/591-105.k PRODAJEM vikendicu na Vla{i}u i trosoban stan u centru Zenice. Mob. 061/528-032.k PRODAJEM zemlji{te u Faleti}ima 2 duluma. Mob: 062/143-523.k PRODAJEM jednosoban stana od po 36m2 u istoj zgradi i na istom spratu na Trgu heroja ili mijenjam za odgovaraju}i ve}i. Tel. 061/337-764. i 063/884587.k PRODAJEM zemlju sa {umom u Tuzli. Mob. 063/437-612.k U KONJICU 3,5 dunum gra|evinsko, pogled na Neretvu, 25.000 eura. Mob. 062/688-971.k DVIJE ku}e 100m2 i 200m2, R. Bo{kovi}a+2 gara`e, 800m2 oku}nice. Mob. 061/205-235.k CENTAR, ]emalu{a, 84m2, 4 sprat. Mob. 061/205-235.k GRBAVICA 54m2, 8 sprat. Mob. 061/205-235.k MARIJIN Dvor, Turhanija, 2 sprat, 124m2, petosoban. Mob. 061/205-235.k SOCIJALNO, M. Maruli}a, 54m2, 76.000 KM. Mob. 061/205-235.k ^ENGI] Vila, Grada~a~ka, 54m2, 40.000 eura. Mob. 061/205-235.k CENTAR, kod Katedrale, 70m2, 1 sprat, 60.000 eura. Mob. 061/205-235.k CENTAR, Muvekita, 67m2, komplet adaptiran, sve novo, 67.000 eura. Mob. 061/205-235.k MARIJIN Dvor, A. Brauna, 2 sprat, 96m2. Mob. 061/205-235.k PRODAJEM stan 72m2 ul. Muse ]azima ]ati}a. Tel. 033/458-700 i mob:061/906-641.k EKSTRA povoljno - ku}a i 1,5 dunum zemlje u Bla`uju, papiri uredni, cijena 65.000 KM. Mob. 061/913-140.k TOPAL Osman Pa{e 66m2 1. sprat, kancelarijski prostor. 700KM. PRODAJEM se stan Ilid`a- Pejton 61m2 cijena povoljna. Tel. 061/284875.k STAMBENO poslovni prostor dim. 12x8 parking 422m2 novogradnja Ilid`a. Mob:061/552-542.k VI[E gra|. placeva na podru~ju grada od 500m2 Tel. 061/299.-911.k PRODAJEM stan 61m2 na Ilid`i dva balkona prvi sprat.Tel.061/106-831.k BA[^AR[IJA prodajem }u.Tel.061/199-845 i 665-966.k ku-

OSLOBO\ENJE

PRODAJEM stan 82m2, Kralja Tvrtka, I sprat 150.000 KM pogodan za poslovni prostor. Tel. 063/025-896.k PRODAJEM trosoban stan sa 2 balkona, ekstra lokacija, pogodan za sve namjene. Tel. 070/203-976.k PRODAJEM stan 66m2, veoma povoljno, Ul. Avde Jabu~ice, mo`e i zamjena za Trebinje, bez posrednika. Tel. 033/810-572, 061/438-855.k PRODAJEM dvosoban stan 53m2 sa centralnim grijanjem, Otoka, Grada~a~ka. Tel. 061/319-540.k PIONIRSKA dolina, novogradnja, 69m2+parking, trosoban. Tel. 033/222508.k TRI dunuma zemlji{ta na Poljinama za ku}u na najatraktivnoj lokaciji. Tel: 061/141-548.k BJELAVE, kod bolnice Ko{evo, prodajem jednosoban stan 33m2, 2.200KM/m2. Tel. 060/312-1318.k M. Zvornik-Srbija, prodajem stan 57,6m2, mo`e i zamjena za sli~an ili manji. Tel. 033/652-321 i 061/475-584.k PRODAJEM ku}u na Mihrivodama, 130m2, gara`a 25m2, ba{ta 400m2, cijena 170.000 KM. Mob. 061/262-336.k GRBAVICA, jednosoban stan 43m2, cen. gr. lift, 71.000 KM. Mob. 062/521024, 061/374-228.k PRODAJEM zemlji{te u ^elebi}ima kod Konjica. Tel. 036/730-105.k PRODAJEM ~etverosoban stan, Kvadrant, ^. Vila i troiposoban stan kod Merkatora, ul. Lo`ioni~ka, N. Sarajevo. Tel. 033/677-582, 064/4345-441.k SKENDERIJA, 115m2, VP, cijena po dogovoru, dvije vrste cen. grijanja. Mob. 061/517-413, +38631231435.k PRODAJEM stan 52m2, Alip.polje, namje{en, 5 sprat, u odli~nom stanju, Trg nezavisnosti broj 6, cjena prihvatljiva po dogovoru. Mob. 063/322-310 Me|ugorje.k PRODAJEM garsonjeru u [vrakinom, 29m2, cijena 60.000 KM. Mob. 062/870389.k PRODAJEM stan 60,80 kvadrata u Mostaru, naselje Zalik, useljen 2006 g. papiri 1/1, cijena 95.000 KM. Telefon 061/780-567, fele ef¡yahoo.com PRODAJEM stan 20m2 kod Pivare mogu}nost nadogradnje. Tel. 061/160-439.k STAN, centar, 40m2 i 47m2, Grbavica, 52m2, 1.800KM/m2. Mob. 061/865011.k STANOVI prodaja: Marijin Dvor u Kralja Tvrtka, 96m2, I sprat, eta`no grijanje struja/plin, pogodan i za poslovni prostor. 061/183-211.k POVOLJNO prodajem stan 54m2, Hrasnica. Mob. 062/229-677.k PRODAJEM ku}u na Jablani~kom jezeru. Tel:061/875-291.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel: 061/415-786.k PRODAJEM stan 71m2 1850KMm2 strogi centar. Tel. 061/395-410.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445-612.k PRODAJEM adaptiran dvosoban stan, 56m2, Dobrinja III. Mob. 061/132-488.k PRODAJEM parcelu zemljita 1.180m2 u Mi{evi}i}a. Tel. 061/358-445.k STAN 138m2, 2 sprat, O.K.Bana, 2 balkona. Mob. 061/072-845.k PRODAJEM dvoiposobn stan, strogi centar, 3 sprat, 165.000 KM. Mob. 061/072-845.k TROSOBAN stan, kod BBI, 73m2, 2 sprat, balkon, 190.000 KM. Mob. 061/072-845.k IZUZETAN dvoiposoban stan, 4 sprat, sa ili bez gara`e, A. Ferhatovi}a. Mob. 062/649-370.k DOBRINJA, nov moderan stan 63m2, useljen prije godinu, izuzetno kvalitetno opremljen, 101.000 KM. Mob. 061/402784.k DOBRINJA, jednosoban stan 37m2, lijepo adaptiran, bez ulaganja, 62.000 KM. Mob. 061/402-784.k

PONUDA
IZDAJEM stan na Breci, cen. trosoban. Mob. 062/008-931.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u ulici ^obanija. Tel.062/326-484.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan Vrace-Tranzit.Tel. 033/214-219.k IZNAJMLJUJEM plac 580m2 ogra|en prikju~ak za kanalizaciju. Tel: 033/621119 i 062/006-319.k IZNAJMLJUJEM poslovni prostor od 29,11m2 u stambenoposlovnom komleksu. Tel.033/621-119.k IZDAJEM na Mojmilu dvosoban prazan stan na du`i period.Tel.454-597.k IZDAJEM poslovni prostor 40m2 zasebna cjelina novogradnja, plin. Tel. 033/657-979.k IZNAJMLJUJEM dvosoban namje{ten stan na Vojni~kom polju. Tel. 061/431-757.k IZDAJEM garsonjeru 33m2 na Dobrinji. Tel. 062/760-319.k IZDAJEM 2 pos. prostora u Papagajci, jedan 40m2, 20m2, za sve namjene. Tel. 535-165, 061/141-676.k POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70m2, I sprat, 700 KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k IZDAJEM gara`u u Papagajci 2 auta mogu stati vrata sa daljinskim, 400KM.Tel.061/144-503.k IZDAJEM prazan dvosoban stan, 100 m od tramvajske.Tel. 033/695-364.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak interneta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM manju garsonjeru. Tel. 033/204-706.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809319.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan privatna ku}a I sprat ispo tranzita. Tel. 063/639-243.k IZDAJEM jednoiposoban namje{ten stan. Tel. 061/553-814.k IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k

PRODAJA
GRBAVICA, prodajem trosoban stan sa gara`om. Tel. 815-127. 3934 PRODAJEM dvosoban stan, 59m2, novogradnja, Bu}a potok, cijena po dogovoru. Mob. 061/509-259.sms GRA\EVINSKO zemlji{te u privrednoj zoni Rajlovac, prilaz asfalt, sva infrastrutura, predvi|ena izgradnja poslovnog objekta, vlasni{tvo 1/1. Mob. 065/865555.sms ATRAKTIVNA lokacija - Bolni~ka, Centar, prodajm dvosoban stan 50m2. Mob. 061/147-503.sms PRODAJEM garsonijeru u [vrakinu 25m2, renovirana, centralno grijanje. Mob. 060/315-5708.sms PRODAJEM stan u Pofali}ima kod osnovne {kole, 45m2. Mob. 062/878074.sms MALTA, dvosoban stan prodajem, 56m2, ul Envera [ehovi}a. odli~na pozicija, 102.000KM. Mob. 061/701714.sms

GRBAVICA jednosoban 35m2 pogodan za 2-3 studenta. Tel. 063/918-909.k PRODAJEM ku}u hitno, prizemlje+sprat+potkrovlje+ba{ta 350m2, urbanisti~ka+gra|evinska dozvola, voda, struja, 29.000 eura. Abdurahmana Muharemije br. 76, naselje Bare.k PRODAJEM vikend ku}u sa oku}nicom oko 1800m2 gara`om, potokom priklju~cima. Tel. 543-043.k

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 6. mart/o`ujak 2014.
PRODAJA
DOBRINJA, jednosoban stan sa ili bez gara`om, povoljno. Mob. 061/402-784.k DOBRINJA, lijep i sun~an jednosoban stan, sa ba{tom, 57.000 KM. Mob. 061/402-784.k DOBRINJA, izuzetno lijep trosoban stan, 1 sprat, 78m2, povoljno, 106.000 KM. Mob. 061/402-784.k DOBRINJA, dvosoban lijep sun~an stan, preko puta Merkatora. Mob. 061/402-784.k DOBRINJA C5, dvoiposoban stan, 2 sprat, od tri izuzetno funkcionalan raspored. Mob. 061/402-784.k DOBRINJA, dvoiposoban stan, 2 sprat, povoljno. Mob. 061/402-784.k DOBRINJA, jednosoban stan predvoren u jednoiposoban, sa velikom ba{tom, 57.000 KM. mob. 061/402-784.k DVOSOBAN, dvostran stan, 4 sprat, 54m2, povoljno, 79.000 KM. Mob. 061/402-784.k PRODAJEM-izdajem, na Ilid`i, 580m2, ogra|en, 1/1. Tel. 621-119, 062/006319.k PRODAJEM stan 88m2 Ciglane. Tel. 061/350-156.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2 Geteova. Tel: 066/864478.k NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379.k NOVI Grad, A. Polje, dvosoban 58m2, 5 kat, i dvoiposoban 64m2, 9 kat. Mob. 061/317-731.k KU]A sa placem, ul. Bulbulina, ku}a J. Avde, ku}a Alfakovac. Mob: 061/311478.k NEUM, dvosoban stan sa pogledom na more, 55m2 i ku}a u Orebi}u sa 500m2 placa. Mob. 061/317-731.k PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847-959.k PRODAJEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152.k POVOLJNO prodajem stan 54m2, u Hrasnici. Mob. 062/229-677.k PRODAJEM staru bosansku ku}u sa oku}nicom, 175m2, Mihrivode 45. Mob. 061/299-653.k PRODAJEM zimske gume 195/65/15 Tigar ili mijenjam za ljetne iste dimenzije. Tel. 061/275-440.k PRODAJEM Peugeot 206,1.9 dizel, 2002. god. pre{ao 200. 000 km. Tel. 061/181-414.k PRODAJEM ili mijenjam MITSUBISHI Colt 1,1 benzinac 2007. 45000 kiloetara registrovan do aprila 2014.Tel:061/809-763 i 033/238-142.k PRODAJE auto ili mijenjam Reno Megan 1,9 CDI dizel 2001. registrovan do 11.2014. Tel: 061/809-763 i 033/238142.k FORD Mondeo 2 servisiran. Tel. 061/842-201.k PRODAJEM Logan -Dacia, 2006.god.prvi vlasnik, 1,4 kubika`a.cijena 6.000 KM. Tel.061/348-968.k PRODAJEM Fat Seicento, malo dostavno vozilo, 2002. godina, registrovan, redovno servisiran, cijena po dogovoru. Tel. 033/216-373 i Mob. 061/928-535.k PRODAJEM [kodu Oktaviju 2000. g. za 4.500 KM, benz. 20 ventila, turbo, klima, kombi, crne boje. Mo`e da se uveze. Tel. 061/016-133 ili 066/130-133.k PRODAJEM Kija pride 1,3 benzinac 2000. god. ispravno. Tel.062/090-247.k PRODAJEM Mercedes C-180 automatik 1997 pre{ao 185000 I vlasnik tek registrovan. Tel. 061/130-348.k PRODAJEM Golf GTI benzin 1.8 2003. godina, troja vrata, {iber tamno sivi,registrovan do 11.2014. Mob: 062/144084.k PRODAJEM kombi transporter 1600 dizel 1988. godi{te registrovan do maja 2014. Tel:061/690-842.k SMART dizel 2001 registr.klima, abs, panor, korv. cd. Tel. 063/034-932.k ALFA GT 2,0 JTS, 2004. god. klima, ko`a, uvoz Njema~ka, malo vo`ena. Mob. 063/405-987.k PRODAJEM sjedi{ta i druge djelove konbija 12. Tel. 061/367-103.k PRODAJEM djelovi konbija 12 Folcvagen. Tel. 061/367-103.k MAZDA 323 dizel, gara`irana servisirana pre{la 48000KM. Tel:033/217875.k PRODAJEM Ford Fiestu 1993. registrovana.Tel. 061/250-156.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k POLO 1.4 TDI 2003. full oprema crni metalik pre{ao 177.500. Tel. 066/376807.k SVJE@A jaja japanskih prepelica, 30 kom - 8 KM. Besplatna ku}na dostava. Mob. 062/375-521.k PRODAJEM crnu Astrahan bundu br. 48 cijena po dogovoru.Tel. 062/577638 i 061/205-784.k PRODAJEM bojler 80 l, Gorenje, cijena 100KM. Mob. 061/507-060.k PRODAJEM pisa}u ma{inu “Slavko Rodi}” ispravna, ijena po dogovoru. Mob. 061/507-060.k PRODAJEM kopa~ke nove br. 44, 60KM. Mob. 061/507-060.k POVOLJNO se prodaje skoro nov veoma kvalitetno kancelarijski namje{taj. Tel. 033/295-026.k PRODAJEM braunove mre`ice za brijanje i el. aparate.Tel. 061/323-906.k PRODAJEM trakice za va|enje krvi za Bayer aparat, povoljno. Mob. 062/357886.k PRODAJEM trakice za va|enje krvi aparat Bajer.Tel.062/317-886.k PRODAJEM polovna ulazna vrata lieva bez {toka 180x89 cm i tri polovna. dupla. Tel. 622-710.k PRODAJEM troupori{na ortoza za grudnu ki~mu korzet. Tel. 061/381774.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4m i raznog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM kacu i lulu od kazana za pe~enje rakije. Tel. 061/367-103.k PRODAJEM4gume+s Fulda 165-7014 na ~eli~nim felgama za fiat Punto 100KM.Tel.061/467-282.k PRODAJEMset 3 stilskih stolica, plin, re{o i plin grijalica.Tel. 061/911-324.k PRODAJEM dugu bundu od bizamkrzna,vel.44/46.Tel:061/911-324.k PRODAJA sadnica raznih dud,tre{nje, vi{nje, {ljive, jabukte.Tel.033/974-747 i 062/006-768.k PRODAJEM almu, olijander bjeli i crveni,japansku dunju. Tel. 033/974-747i 062/006-768.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Mob: 061/199-328, od 8-13 sati. k PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tampe 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017.k PRODAJEM u Barama grobno mjesto, parcela pravoslavna. Tel. 526-945.k PLINSKA pe} na priklju~ak na dimnjak ispravna 50KM. Tel. 062/827908.k PRODAJEM Nikon D-7000 nov u kutiji pog garancijom. Tel. 061/147-434.k PRODAJEM satelitske antene dekoderi, kartice.Tel. 061/147-434.k INKUBATOR kapaciteta 80 kokosijih jaja ili 240 prepeli~ijih 150KM, sa upustvom za kori{tenjem i garancijom 5 godina. Mob. 061/714-675.sms PRODAJEM lijep funkcionalna regal i ko`nu garnituru braon boje.Tel. 033/200942.k PRODAJEM stajsko gnojivo.tel. 061/515-235.k PRODAJEM plinsku pe}, cijena 90KM. Mob. 061/571-129.k PRODAJEM 24 kom. restoranskih stolica, nove, neraspakovane, uvoz, 5 fri`idera za trgovinu, polovni, ispravni. Mob. 061/553-653.k PRODAJEM bukova iscjepana drva 75KM/1m. Tel. 061/691-621.k PRODAJEM plinsku pe} Holandija, 6 kw. Tel. 531-031.k PRODAJEM proto~ni-plinski bojler, za dimnjak, novi. Tel. 531-031.k PRODAJEM plinsku pe} Emina, za dimnjak. Tel. 531-031.k PRODAJEM pe{kun stoli}, peglu, bakarno posu|e, magnalu, demirliju, ogledalo austrougarsko, komodu i vitrinu. Mob: Mob. 062/780-449.k AGREGAT 6,5 kw generator 2,7 kw,benzin 3 mono i 1 trofazna uti~nica njema~ke marke. Tel.061/956-845.k PRODAJEM plinsku pe} Emina i plinski {poret i {poret na drva. Tel. 062/480365.k PRODAJEM 4 vrata, povoljna cijena. Tel. 211-806.k PLINSKI kombi bojler Valiant, 24 kw, fasadni za cen. grijanje, povoljno. Mob. 061/546-018, 033/210-534.k PRODAJEM `enke belgijskog orija{a, veterinarski tretirane. Tel. 064 425291.k TV Ni{ proiz. 1960. rijetskot na tr`i{tu ispravan. Tel. 063/405-987.k HARMONIKA nova Capelli Basova 90, registara 5. Tel. 063/405-987.k PRODAJEM 200 kom cigle, cijena fiksno 100KM. Tel. 062/315-540.k PRODAJEM neispravan foto-aparat Samsung, ne mo`e se zatvoriti poklopac, cijena po dogovoru. Mob. 061/653627.k SVJE@A jaja japanskih prepelica 30 kom-8KM.Tel:061/762-414.k PRODAJA drva i uglja. Tel: 061/247-186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973.k PRODAJEM {ubaru i okovratniki braon bundu. Tel. 033/648-231.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. Tel. 061/249-631.k U FRIZERSKOM studiu Hairetic potrebni u~enici iz frizerske {kole. Tel. 061/406-835 i 033/223-230.k POTREBAN restoranski konobar za rad u sali restorana, pomo}ni {anker i sprema~ica. Tel. 061/721-115.k POTREBNI saradnici u {vedskoj katalo{koj prodaji u~ljanjenje besplatno, (uslovi odli~ni). Mob. 062/940-550.k POTREBNI radnici SSS, V[S, VSS, administrativno-ra~unovodstveno komercijalni da su na birou, sa iskustvom. Mob. 061/161-726.k POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu i administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999012.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k

MALI OGLASI
USLUGE
KOMBI prevoz ljudi, stvari, namje{taja, kabastog odpada i sl. Radna snaga obezbe|ena. Popust za penzionere 20%!!! Mob. 062/466-079.sms AKO je spu{ten `eludac-struna, presavijen, kaskadan, henrija-kila, tegobe od `eludca naj~e{}e, kiselina, `garavica, gastritis, ~ir, ote`ano disanje, ubrzan puls, uko~enost me|u ple~kama, lo{a probava, glavobolja, cirkulacija, itd. Od `eludca. Uspije{no namije{tam, lije~im. Tel. 00387 33 236 332 00387 61 818 478 ili 061/818-478 033/236-332 mail rankalaco¡yahoo.com sms MAXIVITA ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina itd. Mob: 061/319-604.k “VITALIS” ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob: 061/482-882.k “DOM VITALIS” smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.k DAJEM ~asove engleskog i francuskog jezika, dolazim ku}i, povoljno. Tel. 205139, 062/944-571.k TEPSER S.O.D. Profesionalnim ma{inama ~istimo: tepihe (rese) itisone, namje{taj, unutra{njost iskustvo od 1989. god.Tel. 033/200-003 i Mob: 061/524461.k ODR@AVALA bih stan i njegovala stariji bra~ni par (pokretni), (i kuhala). Mob. 063/972-276.k VR[IM PREVOZ robe, namje{taja, selidbe i ostalog.Tel. 061/241-663.k STAKLOREZA^KA radnja Edo, uramljujemo slike, goblene i ogledala, vr{imo sve staklarske radove. Tel. 033/221902 i 061/130-034.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k KNJIGOVODSTVENA agencija nudi usluge doma}im i stranim firmama na bosanskom i engleskom jeziku, profesionalno i stru~no. Mob: 061/220-234.k VODOINSTALATER, 30 godina iskustva vr{i opravke instalacija, monta`u sanitetskih ura|aja i pro~epljenje odvoda. Tel. 033/535-659 i 062/139034.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel: 061/382-219.k DUBINSKO ~i{}enje vozila, ko i svih vrsta tapaciranog namje{taja, cijena po dogovoru, dolazak besplatan. Mob. 061/594-126.k PROFESOR engleskog daje instrukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob. 061/654-941.k OBAVLJAM sve vrste poslova,fasade, kre~enje, malterisanje, zidanje itd.Tel. 061/382-219.k MOLERSKO farbarske usluge postavljanje tapeta, kvalitetno i povoljno. Tel. 061/323-906.k AKCIJA, blindo vrata, venecijaneri, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmo vrata. Mob. 061/190-730.k ELEKTRI^AR, nstalacija, osigra~i, lampe, indikatori, uti~nice. Mob. 061/901-646.k INSTRUKCIJE iz matematike, dolazak na adrese. Mob. 061/536-973.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosansog, za sve uzraste, prevodi. Mob. 065/572966.k KOMBIJEM ve}im povoljno vr{m prevoz,selidbe {ute kabastog otpada.Tel.061/268-847.k TAPETAR sa iskustvom presvla~i kuanski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061/620-057.k KOMBI prevoz najjeftinije u gradu, vr{im sve usluge, prevoz kombijem. Mob. 062/134-827.k ^UVALA bih dijete. Mob. 062/657144.k

53

UNI[TAVAMO: `ohare, mrave, mi{eve, moljce, stjenice i dr. gamad, 100% efikasno, u va{em stambenom ili pos. prostoru. Mob. 061/243-891.k ^ISTIM i odr`avam urednim va{ stambeni prostor, brzo, pedantno, po{teno. Mob. 062/760-012.k INSTRUKCIJE iz matematike i fizike za osnovce i srednjo{kolce, uspje{no i povoljno, tokom cijele {kolske godine. Mob. 061/191-935.k RADILA bi kod supru`nika2 ili 3 sata. Tel.062/315-070.k BEZBJEDNO i kvalitetno radimo centralno grijanje plinske instalacije. Tel. 061/922-476.k CENTRALNO eta`no grijanje plinske instalacije, zamjena konvektora gusanih radijatora. Tel. 061/922-476.k POVOLJNO i kvalitetno radimo centralno eta`no grijanje, plinske instalacije. Tel. 061/922-476.k ELEKTRI^AR instalacije uti~nice lampe, indikatori, osigura~i. Tel. 061/901646.k VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Evrope i BiH, kombi kamion. Tel. 033/232-162 i 061/266764.k RADIM zidarske, poslove malterisanje, fasade, kre~enje, keramiku, laminat, zvati na Tel: 062/693-066.k ELEKTRI^AR - vodoinstalater radimo nove i popravljamo stare instalacije.bojleri,el.pe}i, indikatori, interfoni, o~epljenja kanalizacije i sav sanitar u kupatilu. Tel: 061/132-149.k TAPETAR dekorater povoljno presvla~i namje{taj kod vas ili u radionici uz garanciju. Mob. 061/156-728.k TELEFONIKO-firma, popravlja stare, nove, be`i~ne telefone, izrada telef. instalacija. Mob. 061/141-676.k RADIMO rigips. Radno iskustvo 16 godina. Tel. 061/545-888.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme vodokotli}e,ventile,sifone, penzionerima inezaposlenim jeftinije. Tel.061/205-803.k KOMBIJEM velikim prevoz namje{taja i sve otalo, radna snaga ispomo}.Tel. 061/227-189.k ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062/256-376.k ^UVALA bi i opslu`ivala staro iznemoglo lice. Tel. 062/ 569-444.k VR[IM usluge prevoza stvari kombijem kako u BiH tako i inostranstvu. Tel. 035/270-048 ili 061/143-312.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k ^UVALA bih dijete na podru~ju Dobrinje. Tel. 033/469-353.k KOMBI prevoz tereta, selidbe sa mogu~no{}u anga`mana radne snage. Mob. 061/563-292.k PROF njema~kog jezika daje instrukcije iz njema~kog jezika. Tel:061/914380.k SUPER EFIKASNO uni{tavamo: `ohare, moljce, mi{eve, mrave, buhe, u{i, komarce i sve insekte i {teto~ine. Tel. 033/216-373 i 061/928-535.k UGRADNJA, prodaja, remont alnasera, alternatora, motora brisa~a i motora ventilatora. Mob. 061/365-193.k TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 033/650867, 061/188-410.k KLIMATIZIRANIM kombijem i malim autima vr{im prevoz putnika na sve destinacije. Tel. 062/214-690 i 974-974.k ZIDARSKO - tesarski radovi, zidanje, maltanje, betoniranje i {alovanje. Radimo sve vrste krovova povoljno. Mob. 062/134-827.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.k

KUPOVINA
OTKUP stari akumulatora, olova, isplata odmah, prevoz imam za vece koli~ine. Mob. 066/958-443.sms KUPUJEM staru deviznu {tednju, obveznice, ratnu od{tetu, isplata odmah, cijela BiH. Mob. 063/351-572.sms KUPUJEM stare ve{ ma{ine, el. pe}i, frizidere, sve vrste `eljeznog otpada, te posebno potro{ene akumulatore. Dolazim na adresu. Isplata odmah, Sarajevo. Mob. 061/540-533.sms KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stri nakit, ordenje, satove, zna~ke i ostalo. Mob. 061/214-405.k KUPUJEM {kolske ud`benike. Mob: 061/533-792.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869-608.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM mjenja~ za konbija Folcvagena. Tel. 061/367-103.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM serd`ade i }ilime, pirot i sarajevsku }ilimaru, suhozlatice, zlatovez, bakar savat i zidne auus. satove. Tel: 061/159-507.k KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i zlatne satove. Mob. 061/553640.k KUPUJEM obveznice devizne, {tednje i ratne {tete. Mob. 066/723-731.k KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061/323-906.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, ordenje. Tel.061/2144054.k KUPUJEM deviznu {tednju Jugo i privrednu banku.isplata po dogovoru. Tel.065/027-864.k KUPUJEM obaveznice devizne {tednjei ratnu od{tetu {irom Federacije. Tel. 063/723-595.k KUPUJEM japanska i ostala rashodovana i havarisana vozila. Mob. 063/459893.k KUPUJEMO nekretnine u Vogo{}i. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM stare satove zidne, |epne ru~ne ordenje, zna~ke i ostalo. Tel: 033/456505.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit. Tel. 033/456-505.k KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, ordenje ZOIl 84 i ostalo. Mob. 061/065-126.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k

NAMJE[TAJ
PRODAJEM francuski le`aj. Mob. 061/723-866.sms PRODAJEM dje~iji krevet sa jogijem i dubak sa mre`om. Mob. 061/700-788.k PRODAJEM dijelove namje{taja, radi preselenja u manji stan. Mob. 063/451163, iza 17 sati.k

OSTALO

TEHNIKA
PRODAJEM CD razne vrste muzike (oko 300 kom), mala fonoteka. Mob. 061/488-817.k

ZAPOSLENJE

VOZILA
PRODAJEM Pasat, prva registracija, 2008 dizel, 2.0, prvi vlasnik, pre{ao 64.000km, kao nov. Mob. 061/147960.sms PEGUEOT 307, 2002.g., benzin, 170.000KM, crveni metalik, 5 vrata, ocuvan, cijena po dogovoru. Mob. 060/3926207.sms PASSAT 1,9 TDI, 6/2000, 90 KS, karavan, ABS, ESP, klima, prva ruka, tek ura|en veliki servis, registrovan do 2/2015, zeder, cobra, euro-kuka, u odli~nom stanju, fiksno 3.750 eura. Mob: 061/132-755.k PRODAJEM W. Pasat karavan, kraj 2003. godine, crna boja, ful oprema, 15.700KM. Mob. 061/098-579.k

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

~etvrtak, 6. mart/o`ujak 2014.

OSLOBO\ENJE

Danas, 6. marta 2014, navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg dragog supruga i tate

[estog marta 2014. navr{avaju se tri godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog i plemenitog oca, supruga i didija

ZLATKA RISTI]A

MIGDAT (DERVI[-bega) ZA^IRAGI]

S ljubavlju Te ~uvamo u na{im srcima. Nedostaje{ nam. Tvoje Buca i Sa{a
9763

Po dobroti te pamtimo i s ljubavlju i po{tovanjem spominjemo. Nedostaje{ nam beskrajno. Tvoji najmiliji: Nermina, Asija, Arijana, Naida i Samir
9782

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na

dragom bratu

BO@IDARA ]ALOVI]A
6. 3. 1996 - 6. 3. 2014.

EKREMU DURI]U

EKREMU DURI]U

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
9785

Sa tugom se opra{tam od D`eminog i moga prijatelja i saborca. Azra [arac
9776

Sestre Lejla i Bahra sa porodicom
9775

IN MEMORIAM

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom daid`i

IZET BULJUBA[I]
6. 3. 2008 - 6. 3. 2014.

HAJRUDIN HAD@IOSMANOVI] \I\I
6. 3. 2010 - 6. 3. 2014.

EKREMU DURI]U

Uvijek si nam u srcima. Nejra i Elma
9784

Tvoji najmiliji
9777

Izet i \enana Arnautovi} sa porodicom
9775

POSLJEDNJI POZDRAV

USLUGE
VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, tu{, baterije, ventile. Tel. 063/020-169.k KOMBI prevoz putnika vr{imo kombijem. Tel. 062/943-314.k INSTRUKCIJE iz matematike i fizike. Tel. 033/457-066.k ELEKTRI^ARSKE usluge Tea pe}i, el. bojleri, el. indikatori, 812-+plafonjere, lusteri i ostali el. aparati. Tel. 061/048497.k KVALITETNO ru~no vodeno pranje }ilima i itisona. Dolazak na adresu po }ilime i itisone je besplatan. Tel 033/221945.k ^ISTIMO stanove, ku}e i poslovne prostore. Mob. 062/304-018. BLINDIRANA vrata, kovane ograde, giteri, rosfraj, inoks, radimo kvalitetno i pouzdano. Tel. 061/221-668.k ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga medicinski dokazivo. Tel. 062/519-449, 033/647-036. RADIM sve zidarske poslove, kre~enje, malterisanje, radim kamen, zvati na. Tel: 061/549-803.k

dragom amid`i

[estog marta 2014. navr{avaju se tri najtu`nije godine od kada nije sa nama na{ najdra`i

IVO (MIJE) GRBI]
6. 3. 2013 - 6. 3. 2014.

EKREMU DURI]U

Prisje}amo te se s ljubavlju i po{tovanjem. Mirjana i Braco
71103

S po{tovanjem, Jasminka Spaho sa porodicom i Miro Duri} sa porodicom
9781

JAVOR POBRI]
Dani i godine koje prolaze ne mogu da ubla`e bol i tugu. Mnogo nam nedostaje{. Tvoja supruga Altijana i djeca Sanda, Dea i Irvin
71104

KLIMATIZIRANIM kombijem i autom vr{im prevoz putnika, na svim destinacijama. Mob: 062/214-690.k PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Tel: 061/201-685.k

INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k DAJEM instrukcije iz heije studentima i u~enicima. Mob: 062/332-174.k VKV bravar popravljam brave, pravim ograde, gitere na prozore. Tel. 062/907-356.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k

POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723575.k PREVOZ putnika u Neum na jednodnevni izlet, za samo 24.95KM po osobi. Putuj te sigurno i jeftino u luksuznom T5 Kom biu.Tel: +38762606611.k

KOMBIJEM vr{im prevoz putenika do 80 osoba za Neum preko Svitave povoljno. Tel: 061/903-526.k IZNAJMLJUJEM sklopive tapicirane stolice, stolove i vje{alice za garderobu. Besplatna dostava u Sarajevu. Mob. 061/563-292 i 063/121-524.k BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 6. mart/o`ujak 2014.
POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

55

na{em drugu i prijatelju

[estog marta 2014. godine navr{ava se {est mjeseci otkako nije sa nama na{ voljeni otac, dida, svekar i punac

EKREMU DURI]U
generalu

OSMAN ([A]IRA) SARI]

Porodici izra`avamo iskreno sau~e{}e. Dr. Me{ek Muteveli}, Pero ]ivi}, Petar Bajevi}, dr. Aco Kalmar, Besim Avdagi}, \or|e Ko~etkov, Izo Filipovi}
9774

Svi ovi dani nisu izbrisali tugu, bol i prazninu u na{im srcima. Uspomenu na tebe, na tvoju plemenitu du{u i ljubav koju si poklanjao svojoj porodici vje~no }emo ~uvati od zaborava.

Sje}anje na na{e drage roditelje

S ljubavlju i po{tovanjem, tvoji: sin Nijaz, k}erke Azra i Alma sa porodicama
3928

[estog marta navr{ava se sedam tu`nih dana od smrti na{eg dragog

SJE]ANJE

NED@IB SPAHO
26. 2. 1993 - 26. 2. 2014.

EMIRA SPAHO
6. 3. 2005 - 6. 3. 2014.

Danas se navr{avaju tri godine od smrti na{eg kolege i prijatelja

S ljubavlju i po{tovanjem zauvijek }emo ~uvati uspomenu na Vas. Djeca sa porodicama
9765

HALILA (RAGIBA) ^AU[EVI]A

Praznina i tuga ostaju, a sa ponosom i po{tovanjem ~uva}emo uspomenu na tebe.

Danas se navr{ava 40 tu`nih dana od smrti na{eg voljenog supruga, oca i djeda

Tvoji: sin Midhat, k}erke Sabina i Indira i unu~ad Haris, Vedad i Aida. Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 6. marta, u 15.30 sati u d`amiji Stara Breka.
9771

JAVORA POBRI]A

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

MLADENA MORMIL
O`alo{}ena supruga Kata, k}eri Snje`ana i Slavica, unuke Ines, Kristina, Katija i unuk Ivan, zetovi Brano i Branko
71120

Tvoji: Vera, Damir, Ado, Ivo, Kre{o, Ili}, Denis, Franjo, Vlado, [ile, Tatar, Sina, Vehab, @iga, Nane, Sale, Sejo, D`emo, Mario, Aldin
3927

RADOJKA MILETI]
6. 3. 2004 - 6. 3. 2014.

ZDRAVKO MILETI]
27. 6. 2003 - 6. 3. 2014.

SJE]ANJE

Uvijek nam jednako nedostajete.
POSLJEDNJI POZDRAV

Va{a djeca
71120

ratnom drugu, partizanu, dragom prijatelju Pro{la je godina od kada po~iva u miru

EKREMU DURI]U

ALEKSANDAR MI[O ^ENGI]

ANKA KOVA^EVI], ro|. PETROVI]
6. 3. 2001 - 6. 3. 2014.

Supruzi Sabaheti, k}erci Marini i ostaloj porodici iskreno sau~e{}e.
Na|a Biser - Taso
AX

Supruga Ljiljana, k}er Aleksandra i sestra Aida
9745

Tvoja Cecana
EN

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

~etvrtak, 6. mart/o`ujak 2014.

OSLOBO\ENJE

S dubokim bolom i velikom tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

ZAJKO (RAME) KLAPUH

preselio na ahiret u utorak, 4. marta 2014, u 83. godini. D`enaza-namaz }e se klanjati u ~etvrtak, 6. marta 2014. godine, poslije ikindija-namaza (15.20 sati) u haremu d`amije Hrasnica, a ukop obaviti na mezarju Kova~i - Hrasnica. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.20 sati u ku}i `alosti na adresi Humska br. 514. Prevoz }e biti obezbije|en ispred Plavog granapa u Pofali}ima, ul. Humska, sa polaskom u 14 sati sa usputnim zaustavljanjem kod Socijalnog, Otoka, Stup i Ilid`a. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH! O`alo{}eni: sinovi Ramiz, Mirsad i Ekrem, k}erke [emsa, [evala i [uhra, brat Muradif, sestre Devla i Dragija, unu~ad Sanela, Sanel, Minela, Emina, Meho i Melisa, praunu~ad Arnel, Ejna i Arijana, snahe [emsa i Razija, {ura-zet Mustafa, zetovi Kasim, Amel, Hamza, Kenan i Nazif, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Klapuh, Babi}, Dikonja, Kafed`i}, ^ovrk, Telo, Kulovac, Karup, Tursunovi}, Kahved`i}, Krlu~, Omeragi}, Hrustan, Drljo, Konjo, Moco, Kurt, Husovi}, [ehovi}, Had`i}, Bekan, Dedovi}, Kondo, Klinac, Taranin, Nukica, Musi}, Muharem, ^au{, ]elo, [arvala, Kolenda, Ramovi}, Halilovi}, Smaji}, Huselji}, Hod`i}, [ehi}, Kova~, Nurak, Ali}, Trako, Muratovi}, ]ebo, Sulji}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
000

had`i HIKMETA hanuma (ABDURAHMANA) DOLAREVI], ro|. MUSABEGOVI]
preselila na ahiret u srijedu, 5. marta 2014, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 7. marta 2014. godine, u 16 sati na mezarju Grli~i}a brdo. O`alo{}eni: sin Samir, k}i Amra, unuci Kerim, Verda, Merjem, Din i Hamid Ibrahim, sestre had`i Hajrunisa Musabegovi} i had`i Mensura ]atovi}, zetovi Selim Somun, had`i Ibrahim Hand`o i Besim ]atovi}, snaha Rejhana Musabegovi}, brati} Mustafa Musabegovi}, brati~ne Amila Daci} i Aida Kadri, sestri}i Amer i Nedim ]atovi}, sestri~ne Amina Busulad`i} i Lejla Spahija, te porodice Dolarevi}, Musabegovi}, Somun, Kobi}, Resi}, Dollaku, Mavri}, Murtezi}, Kacila, Katana, Daci}, [eta, Omerbegovi}, Ibrulj, Suba{i}, Me|edovi}, Obar~anin, Ga~anin, Ljaljevi}, Kujovi}, Krupalija, Maglajlija, Turkovi}, ^i~i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 16 sati, ul. Lokateli 23. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

BO@IDARKA VANI^EK, ro|. VOROTOVI]

preminula 4. marta 2014. u 77. godini. Sahrana }e se obaviti 6. marta 2014. godine u 13 sati na gradskom groblju Lav. O`alo{}eni: suprug Drago, sin Dubravko, snaha Zdenka, unu~ad Matea i Ivan, porodice Vani~ek, Vorotovi}, [tabek, Jani~ek, Ku`atko, Miketek, Jo`anc, \oki}, Picelj, Ora{anin, Matija{evi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.
000

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HABIBA (JUSUFA) GANI], ro|. ^AV^I]
preselila na ahiret u utorak, 4. marta 2014, u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 6. marta 2014. godine, u 13 sati na mezarju Orli} - Kobilja Glava. O`alo{}eni: suprug Hasan, sin Samir, k}erka Samira, zet Aldin, snaha Amra, unu~ad Kenan, Anur i D`eneta, brat Fehim sa porodicom, snaha Had`ira sa porodicom, djever Husein sa porodicom, djever Mehrudin sa porodicom, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, amid`i}i, amid`i~ne, daid`i}i, daid`i~ne, jetrve i zaove sa porodicama, te porodice Gani}, ^av~i}, Gu{i}, Ke{o, Vrabac, Kuli}, Su}eska, ^oli}, Kre{talica, ^ardakovi}, Jusufovi}, Hasanovi}, Bogilovi}, Malki}, Pa{ali}, Halilovi}, Pod`i}, Hod`i}, Mi{i}, Hasovi}, Kurti}, Deli}, Durakovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13 sati, Kobilja Glava 118. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

VUKICA VUKA (MILIVOJA) JANJI]

ESAD (]AZIMA) MUHOVI]
preselio na ahiret u utorak, 4. marta 2014, u 60. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 6. marta 2014. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo.

preminula 4. marta 2014. u 88. godini. Sahrana }e se obaviti 7. marta 2014. godine u 13 ~asova na pravoslavnom groblju Donji Miljevi}i - Vraca. O`alo{}eni: sinovi Dragislav i Radislav, brat Branislav, snahe, unu~ad, praunuka, kumovi, te porodice Janji}, Ora{anin, Motika, \uri}, Kelovi}, Piknja~, Dragi~evi}, Koji}, Jovanovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
111

O`alo{}eni: majka Igbala, supruga Safeta, sin Jasmin, sestre Bela i Jasmina, te porodice Muhovi}, [aboti}, Mehmedovi}, D`ankovi}, Veber, Ferhatovi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti je u ulici Esada Pa{ali}a br. 40/III - Dobrinja.
000

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima, kumovima i kom{ijama da je na{ dragi otac, brat, suprug, brati} i ro|ak

Sa bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

VAHIDA (ABIDA) SABLJA

DRAGAN (DANILA) ]ETOJEVI]

EMIN (MEHMEDA) TAHIROVI]
1927 - 2014.

preminuo nakon kratke i te{ke bolesti u 61. godini. preselila na ahiret u utorak, 4. marta 2014, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 6. marta 2014. godine, u 13 sati na mezarju Prlja~e - Brdari}i, Pra~a. O`alo{}eni: brat Adil, sestre Had`ira i Mevla, snaha Rabija, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Sablja, Hod`i}, Drakovac, Be}irovi}, Prlja~a, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Pra~a. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

Sahrana milog nam pokojnika }e se obaviti 6. marta 2014. godine u 12 sati na gradskom groblju Lav. O`alo{}eni: k}erka Anja, brat Zoran, supruga Branka, snaha Iris, stric Veselko, tetke Vidosava i Desanka, strina Dragosava, punica Cvijeta, tetak Branko i Nedeljko, ro|aci i rodice, porodice ^etojevi}, Prohaska, Kuva}, Vidakovi}, Obrenovi}, To{i}, Dvoran~i}, Marinkovi}, Stani}, Petrovi}, Marjanovi}, Filipovi}, Zejnilovi}, kumovi Crnov~i}, te mnogobrojna rodbina, prijatelji, kumovi i kom{ije. Ku}a `alosti: ul. Br~anska br. 15/16.
000

preminuo u srijedu, 5. marta 2014, u 87. godini. Ispra}aj }e se obaviti u ~etvrtak, 6. marta 2014. godine, u 13 sati ispred Komemorativnog centra u Tuzli, a sahrana na gradskom groblju Trnovac. O`alo{}eni: sinovi Denis i Gordan, unu~ad Denisa, Vedran i Jelena, praunuka Tajra, snahe Sadija, Manda i Fatima, sestri}i, sestri~ne, brati}i i brati~ne, porodice Tahirovi}, Imerovi}, Latifagi}, ^orbi}, @ivoti}, Me{kovi}, Durakovi}, Mulasalihovi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.
000

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 6. mart/o`ujak 2014.
IN MEMORIAM

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

57

SILVESTAR BRACO LINCENDER
6. 3. 2013 - 6. 3. 2014.

HARIS ^AMPARA
6. 3. 1984 - 6. 3. 2014.

Pro{la je najtu`nija godina. Godina bez Tebe, ~ovjeka koga sam neizmjerno voljela i po{tovala. Nedostaje{... Supruga Adela
9780

S ponosom i ljubavi, Bo`ana, Maja, Jasmin, Nora, Daniel, Jack, Edita i Moka
111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

IBRO (]AMILA) HASANOVI]
preselio na ahiret u utorak, 4. marta 2014, u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 6. marta 2014. godine, u 13 sati na mezarju Spile - Kijevo. O`alo{}eni: k}erka Meliha, zet Zaim, unuci Aner i Anel, bra}a Salko i Zaim, snahe Sevda i Munevera, sestre Esma, Rasema i Mejra, zetovi Hasan i Muhamed, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, amid`i}i i amid`i~ne sa porodicama, teti}i i teti~ne sa porodicama, svastike i bad`e sa porodicama, te porodice Hasanovi}, Pand`i}, Belko, Kolar, Demir, Bajrovi}, Prasko, Alibegovi}, Klino, Zolj, Karovi}, Zuli}, Pra~i}, Saraj~i}, Kundak, Hajdarevi}, ^elik, Ala|uz, Kari}, Kadri}, Zolota, Smaji}, ^olpa, Pe{tek, Berberovi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13 sati, ul. Dola~ka 32. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa autobuskog stajali{ta (ul. Dola~ka) sa polaskom u 11.30 sati, sa zaustavljanjem na usputnim autobuskim stajali{tima: Otoka, Ned`ari}i, terminal Ilid`a i Hrasnica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

JASMINA (SALIHA) GUTI], ro|. ]EHAJI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 3. marta 2014, u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 6. marta 2014. godine, u 14 sati na mezarju Bradi}i - Vogo{}a. O`alo{}eni: suprug Ramo, k}erka Zijada, sinovi Irfan i Fahrudin, snahe Zumra i Adelina, zet Adil, unu~ad Emrah, Meho, Adem, Amina, Nejla, Tarik i Melisa, bra}a Muharem i Mevludin i sestra Kadrija sa porodicama, snaha Bahrija, brati~na Edina, zaova Zulfija Hrusti} sa porodicom, jetrva Ramiza sa porodicom, te porodice Guti}, ]ehaji}, Hamzi}, Novalija, Babi}, Ibri{evi}, Osmanovi}, Hrusti}, Hajdar, Smaji}, Harba{, Abaz, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14 sati, ul. Tome Mende{a 17, Vogo{}a. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

HASO (HALILA) ^ARDAKLIJA

preselio na ahiret u ponedjeljak, 3. marta 2014, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 6. marta 2014. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 12 sati ispred ku}e `alosti u ulici Reisa Fehima Spahe ~ikma br. 38, u 12.10 sati u Vele{i}ima - taksi-{tand i na autobuskim stajali{tima Pofali}i, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: supruga [emsa, sinovi Harum i Hajrudin, k}erka Zehra, zet Kasim, snahe Mubina i Enisa, unuci Kenan, D`enan, Asmir, Denis i Faris, unuke Naida, Lejla i Sanela, brati}i Zlatko, Amrudin, Emsar, Esad, Irfan, Semir i Mirsad sa porodicama, brati~ne Amra, Alma, Emsura, Azra, Refija, Ulfeta, Fazila i Mirsada sa porodicama, setri~ne Zekija i Mujesira sa porodicama, {urjaci Omer, Safudin, Amrudin i Mevludin sa porodicama, te porodice ^ardaklija, D`ambegovi}, ^engi}, Hod`i}, ^ogi}, Bu~aj, Ra{inli}, ^ota, Ra{~i}, Bav~i}, Ra`anica, Kla~ar, [anti}, Dizdarevi}, Biser, ^ehaji}, Kaljanac, Balagi}, Meli}, Lipovi}, Lubina, Drpljanin, Demirovi}, Atovi}, Klico, Garib, [kamo, Osmanovi}, Be{li}, ^uturi} i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u ulici Reisa Fehima Spahe ~ikma br. 38.
000

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SUVADA POPR@ENOVI], ro|. POD@O
preselila na ahiret u utorak, 4. marta 2014, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 6. marta 2014. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}enI: k}erka Mirsada, unu~ad Adnan i Adis, praunu~ad Eldar i Dalila, zet Asim, brat Hajri}, sestra Fadila, snaha Lamija, teti~na Fadila sa porodicom, djeveri Mujo, Edhem i Osman sa porodicama, zaova Vasvija sa porodicom, te porodice Popr`enovi}, Pod`o, Demirovi}, Sar~ev, Kaliman, Varatanovi}, Mili}, Su{i}, Por~a, Bajramovi}, Okeri}, Tahirovi}, Kantar|i}, Garaplija, Aganovi}, Tiro, Smajlovi}, Ma{i}, D`aferovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u ulici Ilije Engela br. 13/pr.
000

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

FATIMA (OSMANA) ZVIZDI], ro|. ^AMPARA
preselila na ahiret u ponedjeljak, 3. marta 2014, u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 7. marta 2014. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erke Enesa i Rabija, unu~ad Azra, ]amil, D`ana, Vladimir, Renata, Sead i Emir, praunu~ad, snahe, zetovi, te porodice Zvizdi}, ^ampara, Hidovi}, ^ustovi}, Ba{i}, [ehovi}, Ra{~i}, Mehmedovi}, Hajdarevi}, Kuri}, Kusturica, Biber, Talovi}, ]atovi}, Isovi}, Kreso, Zulovi}, Drljevi}, Hod`i}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati, ul. Dobrinjska do br. 27, Stup (porodica Ba{i}). RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

RAMIZA (MUHAMEDA) DEDAJI], ro|. D@INDO
nakon kratke bolesti preselila na ahiret u utorak, 4. marta 2014, u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 7. marta 2014. godine, u 14 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: k}erka Samira, te porodice Dedaji}, D`indo, Selimovi}, Hota, Had`iali}, Sir}o, Muzur, Haseta, [ehovi}, Had`ismajlovi}, Salihovi}, Ma{inovi}, Ba{i}, Frtuna, Grbo, Vrabac, Saltovi}, Dizdar, He}o i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u ulici Grada~a~ka br. 134/pr.
000

mirse

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful