SCIENCE PRACTICAL WORK ASSESSMENT ( PEKA ) -UPSR INDVIDUAL SCORE FORM YEAR 3 SCHOOL :…………………………………………………………. Name:…………………………………………………………………………………..

Date Activity Code SPS 1 2 3 SPS 2 2 3 CLASS :……………………………...

1

4

1

4

Highest Score

Date

Activity Code

1

SMS 1 2 3

4

1

SMS 2 2 3

4

1

SMS 3 2 3

4

1

SMS 4 2 3

4

1

SMS 5 2 3

4

Highest Score

Evaluated by ……………………………………………. ( )

Authorised by ………………………………………….. ( )

SCIENCE PRACTICAL WORK ASSESSMENT ( PEKA ) -UPSR INDVIDUAL SCORE FORM YEAR 4 SCHOOL :…………………………………………………………. Name:………………………………………………………………………………….. Date Activity Code SPS 1 2 3 SPS 2 2 3 SPS 3 2 3 SPS 4 2 3 CLASS :……………………………...

1

4

1

4

1

4

1

4

Highest Score

Date

Activity Code

1

SMS 1 2 3

4

1

SMS 2 2 3

4

1

SMS 3 2 3

4

1

SMS 4 2 3

4

1

SMS 5 2 3

4

Highest Score

Evaluated by ……………………………………………. ( )

Authorised by ………………………………………….. ( )

SCIENCE PRACTICAL WORK ASSESSMENT ( PEKA ) -UPSR INDVIDUAL SCORE FORM YEAR 6 SCHOOL :…………………………………………………………. Name:………………………………………………………………………………….. Date Activity Code SPS 1 2 3 SPS 2 2 3 SPS 3 2 3 SPS 4 2 3 CLASS :……………………………... SPS 5 2 3 SPS 6 2 3 SPS 7 3 4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

2

Highest Score

Date

Activity Code

1

SMS 1 2 3

4

1

SMS 2 2 3

4

1

SMS 3 2 3

4

1

SMS 4 2 3

4

1

SMS 5 2 3

4

Highest Score

Evaluated by ……………………………………………. ( )

Authorised by ………………………………………….. ( )

………….. )

………….. )

S7 5 6

………….. )

SCIENCE PRACTICAL WORK ASSESSMENT ( PEKA ) -UPSR INDVIDUAL SCORE FORM YEAR 4 SCHOOL :…………………………………………………………. Name:………………………………………………………………………………….. Date Activity Code SPS 1 2 3 SPS 2 2 3 SPS 3 2 3 SPS 4 2 3 CLASS :……………………………...

1

4

1

4

1

4

1

4

Highest Score

Date

Activity Code

1

SMS 1 2 3

4

1

SMS 2 2 3

4

1

SMS 3 2 3

4

1

SMS 4 2 3

4

1

SMS 5 2 3

4

Highest Score

Evaluated by ……………………………………………. ( )

Authorised by ………………………………………….. ( )

………….. )

SCIENCE PRACTICAL WORK ASSESSMENT ( PEKA ) -UPSR INDVIDUAL SCORE FORM YEAR 5 SCHOOL :…………………………………………………………. Name:………………………………………………………………………………….. Date Activity Code SPS 1 2 3 SPS 2 2 3 SPS 3 2 3 SPS 4 2 3 CLASS :……………………………... SPS 5 2 3 SPS 6 2 3 SPS 7 3 4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

2

Highest Score

Date

Activity Code

1

SMS 1 2 3

4

1

SMS 2 2 3

4

1

SMS 3 2 3

4

1

SMS 4 2 3

4

1

SMS 5 2 3

4

Highest Score

Evaluated by ……………………………………………. ( )

Authorised by ………………………………………….. ( )

S7 5 6

………….. )

SCIENCE PRACTICAL WORK ASSESSMENT ( PEKA ) -UPSR INDVIDUAL SCORE FORM YEAR 6 SCHOOL :…………………………………………………………. Name:………………………………………………………………………………….. Date Activity Code SPS 1 2 3 SPS 2 2 3 SPS 3 2 3 SPS 4 2 3 SPS 5 2 3 CLASS :……………………………... SPS 6 2 3 SPS 7 3 4

1

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

2

5

Highest Score

Date

Activity Code

1

SMS 1 2 3

4

1

SMS 2 2 3

4

1

SMS 3 2 3

4

1

SMS 4 2 3

1

SMS 5 2

Highest Score

Evaluated by ……………………………………………. ( )

Authorised by ………………………………………….. ( )

6

SCIENCE PRACTICAL WORK ASSESSMENT (PEKA) - UPSR FINAL INDIVIDUAL SCORE FORM SCHOOL:……………………………………………………………………….. NAME:…………………………………………………………………………

CLASS :…………………………

SPS 1 Maximum Score Highest Score 4

SPS 2 4

SPS 3 4

SPS 4 4

SPS 5 4

SPS 6 4

SPS 7 6

TOTAL SPS 30

SMS 1 Maximum Score Highest Score 4

SMS 2 4

SMS 3 4

SMS 4 4

SMS 5 4

TOTAL SMS 20

ScoreTotal Evaluated by ……………………………………………. ( )

50 Authorised by ………………………………………….. ( )

SCIENCE PRACTICAL WORK ASSESSMENT (PEKA) – UPSR MASTER SCORE FORM (MSF)
SCHOOL JBA1070 STATE SK PERUMAHAN TAMPOI 2 JOHOR YEAR : CENTRE CODE 6 DAHLIA

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ANGKA GILIRAN/
NO. SURAT BERANAK

NAME
AHMAD MUHAIMIN BIN KAMARUDDIN AHMAD RIFAIE BIN. AZIZAN BAHARIN BIN CHE MAT NASIR BILAL BIN ABU AMIR IWAN BIN SUDIRMAN MOHAMAD SHUKREEY AZIZI BIN DOLLAH MOHAMAD SYAFIK BIN ABDULLAH MUHAMAD ZULKAFLI BIN SAZALI MUHAMMAD HAFIZUL BIN CHE NOH MUHAMMAD HARITH ISKANDAR BIN MOHD SA'AD MUHAMMAD YUSUFF BIN MOHD HANAFIAH MUHAMMAD ZAHIN BIN AZIZ NINA SHALINA BT. MD SANAT NOFARINA BT. MAHYUNIS NUR ATASHA FATIN BINTI NOH NUR IZZATI BIN MOHAMED DIN NUR SUHADAH BT ABD RAZAK NURUL HAFIZAH BT ABD RAHMAN SYED MOHAMAD IZZHAR BIN SYED FAWIE ZULHAIZAT BIN JAMALUDIN

990318015305 AK73860 991128015931 AM92802 990503015593 991019016353 990309017421 990603016833 990506036605 990510015305 AN50299 E102876 990622015756 991111016030 990906016638 990823015584 990817015254 991014016514 991227017043 990617015065

SPS 1 2 3 4 5 6 7 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 6 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 6

TOTAL

29 24 26 26 24 30 0 30 24 29 30 0 28 29 28 28 30 27 24 30 0 0 0 0 0 0 0 0

SMS 1 2 3 4 5 TOTAL 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL SCORE

FOR PEKA 49 44 46 46 44 50 0 50 44 49 50 0 48 49 48 48 50 47 44 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Signature of Assessor _____________________

Signature of Headmaster ______________________

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4 4 4 4 4 4 6 .

COORDINATION SCORE FORM SCIENCE PRACTICAL WORK SCORE FORM PEKA UPSR School : _____________________________________________ Class: _____________ Student's Name : _____________________________________________ SCIENCE PROCESS SKILL SCIENCE MANIPULATIVE SKILL SPS 1 SPS 2 SPS 3 SPS 4 SPS 5 SPS 6 SPS 7 SMS 1 SMS 2 SMS 3 SMS 4 SMS 5 Assessor's Score Coordinator's Score Difference ________________________________ Assessor's Signature Name : ____________________________________ Coordinator's Signature Name: Date : Date: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful