Pendahuluan.

Dalam proses pembelajaran terdapat beberapa istilah yang dikenalpasti mempunyai makna yang hampir sama dan kadang kala sukar untuk membandingkannya. Istilah-istilah tersebut adalah seperti pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, kaedah pembelajaran dan teknik pembelajaran. Berikut ini adalah pengertian istilah-istilah tersebut dan diharapkan akan dapat menjelaskan pengertian istilah tersebut dengan lebih mudah untuk difahami. Pengertian Pendekatan. Pendekatan bermaksud titik tolaknya atau permulaannya sesuatu proses pembelajaran berlaku. Ia merujuk kepada suatu proses pembelajaran yang sangat umum, yang terkandung di dalamnya beberapa teori untuk menguatkan proses pembelajaran. Terdapat dua jenis pendekatan pembelajaran iaitu pembelajaran berpusatkan pelajar dan pembelajaran berpusatkan guru.

Strategi ke arah pembelajaran berpusatkan murid

Mewujudkan pengalaman pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar serta menggalakkan penglibatan mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

• •

Memberi peluang kepada pelajar belajar se ara indi!idu, kumpulan dan kelas. Melibatkan pelajar dalam membentuk proses pembelajaran melalui rundingan berasaskan kekuatan dan kelemahan pelajar.

Memberi pelajar kebebasan membuat pilihan tentang bahan sumber dan akti!iti pembelajaran.

Mewujudkan prosedur pemantauan agar pelajar bertanggungjawab ke atas apa yang mereka pelajari.

• •

Menentukan kriteria penilaian se ara kolaboratif antara guru dan pelajar. Meran ang penilaian berterusan se ara kolaboratif.

merangka tugasan pembelajaran dan memilih sumber pembelajaran bagi muridnya. Peranan guru ialah menyampaikan bahan. #uru banyak ber akap dan murid banyak mendengar. guru memainkan peranan yang penting sedangkan murid berperanan sebagai penonton sahaja. *trategi ini diamalkan di dalam bilik darjah di mana guru berada di tengah-tengah akti!iti bilik darjah. /. iaitu2 %. *trategi pemusatan guru juga dikenali sebagai eksplisit. Dalam akti!iti pengajaran dan pembelajaran. pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang mudah diran ang dan diurus.kibatnya. #uru bertanggungjawab sepenuhnya menentukan objektif pembelajaran. Mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama $basi way) yang paling . membimbing murid pada sesi awal latihan amali. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil $out put) dan sasaran $target) yang harus di apai.Konsep pembelajaran berpusatkan guru Pembelajaran berpusatkan guru merupakan satu strategi di mana guru mengawal keadaan dan berperanan sebagai ketua. /001) mengemukakan empat unsur strategi dari setiap usaha. *trategi dalam kegiatan pembelajaran dapat ditafsirkan dalam pengertian se ara sempit dan pengertian se ara luas. . *trategi pemusatan guru mengandungi pengajaran yang mempunyai langkah-langkah ke il yang menegaskan latihan amali murid selepas setiap langkah. Dalam strategi ini guru menguasai dan mengawal segala akti!iti pembelajaran. Mengikut Brophy $%&'(). dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya.ogan $. Pengertian Strategi Dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan selanjutnya diturunkan ke dalam strategi pembelajaran. di bawah strategi pemusatan guru murid-murid menjadi kurang kreatif dan berinisiatif.bin *yamsuddin Makmun. Dalam pengertian luas sebagaimana dikemukakan -ewman dan . +omunikasi dan interaksi di antara guru dan murid adalah sehala. *trategi ini menggunakan persembahan bahan dalam langkah-langkah ke il dan sistematik dengan hentian untuk menyemak pemahaman murid. dan membekalkan setiap murid dengan amali yang lebih tinggi dan kerap. "okus pengajaran atau akti!iti dimonopoli oleh guru. Dalam pengertian sempit bahwa istilah strategi itu sama dengan pengertian kaedah iaitu sama-sama merupakan ara dalam rangka pen apaian tujuan.

1. 4ika kita terapkan dalam konteks pembelajaran. 1. iaitu2 $%) exposition-discovery learning dan $/) group-individual learning $6owntree dalam 5ina *enjaya. Mempertimbangkan dan menetapkan tolok ukur $ riteria) dan patokan ukuran $standard) untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan $a hie!ement) usaha. bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah $steps) yang akan dtempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran.efektif untuk men apai sasaran. 3. 5ina *enjaya $/00() menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna peren anaan. pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian pula. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. *ementara itu. /00(). 7rtinya. metode dan teknik pembelajaran. dengan mengutip pemikiran 4. 6 Da!id. Dilihat dari strateginya. Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur. *elanjutnya. . keempat unsur tersebut adalah2 %. /00() mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan pelajar agar tujuan pembelajaran dapat di apai se ara efektif dan efisien. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Ditinjau dari ara penyajian dan ara pengolahannya. 3. /. strategi pembelajaran dapat dibedakan antara strategi pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran deduktif. +emp $5ina *enjaya.

ara yang digunakan untuk mengimplementasikan ren ana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk . sehingga bagi sumber belajar dalam menggunakan suatu kaedah pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis strategi yang digunakan. jalan atau ara untuk memeroleh sesuatu. +aedah berasal dari kata method $ Inggeris). sebab se ara umum menurut kamus Purwadarminta $%&'8). 4adi.9nsur:unsur kaedah dapat men akupi prosedur. 9ntuk masing-masing jenis interaksi tersebut maka jelas diperlukan berbagai kaedah yang tepat sehingga tujuan akhir dari pembelajaran tersebut dapat ter apai. kaedah pembelajaran dapat dimaksudkan sebagai men apai tujuan pembelajaran. Interaksi dalam pembelajaran tersebut dapat di iptakan interaksi satu arah. kaedah adalah ara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna men apai tujuan yang ditentukan.KAEDA PE!"E#A$A%A& +aedah merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih dalam men apai tujuan belajar. sosial. dua arah atau banyak arah. Istilah kaedah dapat digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. sehingga untuk melaksanakan interaksi tersebut diperlukan berbagai ara dalam pelaksanaannya. *edangkan menurut +amus Besar Bahasa Indonesia. Dalam kegiatan pembelajaran tersebut tidak dapat lepas dari interaksi antara sumber belajar dengan warga pelajar. Pembelajaran dapat dimaksudkan sebagai setiap upaya yang sistematik dan disengaja untuk men iptakan kondisikondisi agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan se ara efektif dan efisien. Berdasarkan pengertian tersebut di atas jelas bahwa pengertian kaedah pada prinsipnya sama yaitu merupakan suatu ara dalam rangka pen apaian tujuan. maupun keagamaan. +aedah dalam pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai ara untuk menyampaikan isi kandungan saja. teren ana dan akti!iti untuk men apai tujuan.dapun kaedah dalam pembahasan ini iaitu kaedah yang digunakan dalam proses pembelajaran. logis. melewati. politik. kaedah adalah ara yang telah teratur dan terfikir baik-baik untuk men apai sesuatu maksud. sistematik. ertinya melalui. +etepatan penggunaan suatu kaedah akan menunjukkan fungsi strategi dalam kegiatan pembelajaran. . dalam hal ini dapat menyangkut dalam kehidupan ekonomi. sebab sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran mempunyai tugas akupan yang luas iaitu disamping sebagai penyampai informasi juga mempunyai tugas untuk mengelola kegiatan pembelajaran sehingga warga belajar dapat belajar untuk men apai tujuan belajar se ara tepat.

'. Pen ipta iklim belajar yang kondusif. 3. iaitu ara yang digunakan sumber belajar dalam rangka memberikan dorongan kepada warga belajar untuk terus untuk belajar. iaitu ara yang digunakan sumber belajar dalam menyampaikan bahan dalam kegiatan pembelajaran.) laboratorium $8) pengalaman lapangan $')brainstorming $() debat $&) simposium.Berdasarkan hal tersebut maka kedudukan kaedah dalam pembelajaran mempunyai ruang lingkup sebagai ara dalam2 %. iaitu ara untuk menumbuhkan kreati!iti warga belajar sesuai dengan potensi yang dimilikinya . strategi merupakan <a plan of operation achieving something= sedangkan kaedah adalah <a way in achieving something= $5ina *enjaya $/00(). diantaranya2 $%) eramah $/)demonstrasi $1) diskusi $3) simulasi $. ara untuk untuk men ari peme ahan masalah yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran *trategi pembelajaran sifatnya masih konseptual dan untuk mengimplementasikannya digunakan berbagai kaedah pembelajaran tertentu. Dengan kata lain. kaedah pembelajaran dapat diertikan sebagai ara yang digunakan untuk mengimplementasikan ren ana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk men apai tujuan pembelajaran. Tenaga untuk melahirkan kreati!iti. iaitu ara untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran . . Penyampaian bahan belajar. Pemberian dorongan. iaitu ara dalam menumbuhkan rangsangan untuk tumbuhnya minat belajar warga belajar yang didasarkan pada keperluannya. /. 8. Pendorong dalam melengkapi kelemahan hasil belajar. Pengungkap tumbuhnya minat belajar. 1. 4adi. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. iaitu menyenangkan bagi warga pelajar untuk belajar. ara untuk men iptakan suasana belajar yang .. Pendorong untuk penilaian diri dalam proses dan hasil belajar. dan sebagainya.

dengan penggunaan kaedah diskusi. • • Mengikut +amaruddin ?j. karang-mengarang dan sebagainya. yang tentunya se ara teknikal akan berbe>a dengan penggunaan kaedah eramah pada kelas yang jumlah pelajarnya terbatas. *elanjutnya kaedah pembelajaran diterapkan ke dalam teknik dan gaya pembelajaran. • Teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahanbahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya. teknik pembelajaran dapat diertikan sebagai ara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu kaedah se ara spesifik. Teknik permainan bahasa 1.ontoh teknik pembelajaran 2 %. Teknik latih tubi 3. Menurut 7dward M.'EK&(K PE!"E#A$A%A& D7"I-I*I • Menurut +amus Dewan $edisi ketiga). penggunaan kaedah eramah pada kelas dengan jumlah pelajar yang relatif banyak memerlukan teknik tersendiri.bdul . perlu digunakan teknik yang berbe>a pada kelas yang pelajarnya terdiri dari kumpulan aktif dengan kelas yang pelajarnya tergolong dalam golongan pasif. . Demikian pula. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang dianuti. ?usin @ *iti ?ajar ?j.>i> dalam bukunya Pengajian Melayu III 2 +omunikasi Bahasa. teknik adalah kaedah men ipta sesuatu hasil seni seperti mu>ik. Aontoh. Dengan demikian. guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor kaedah yang sama. Teknik main peranan /. . Teknik ber erita .nthony mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang men apai hasl segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu.. Teknik perbahasan . Teknik inkuiri 8. Misalnya. teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk men apai sesuatu objektif. Dalam hal ini.

'. Teknik perbin angan %1. Menurut pandangan Islam. konsep atau idea se ara yang teratur dan membuat kesimpulan atau keputusan yang tepat untuk tindakan yang terarah dan sewajarnya. Teknik dialog Kemahiran "er)ikir aras tinggi * K"A' + Pengertian +emahiran berfikir adalah ke ekapan menggunakan akal menjalankan proses pemikiran. Teknik forum %3. Teknik drama %/. berfikir ialah fungsi akal yang memerhatikan tenaga supaya otak manusia dapat bekerja dan beroperasi. Pemikiran merupakan akti!iti psikologikal dalam sesuatu proses yang dialami untuk digunakan menyelesaikan masalah dalam situasi yang dihadapi. +B-*7P B76"I+I6 7dward de Bono $ %&'8 ) menyatakan bahawa kemahiran berfikir ini membolehkan manusia melihat pelbagai perspektif untuk menyelesaikan masalah dalam sesuatu situasi tertentu. Teknik soal jawab %0. Teknik kui> (. *eseorang yang memperolehi kemahiran berfikir sanggup dan ekap dalam menyusun maklumat. Tenaga ini diperolehi melalui tafakur. Berdasarkan pandangan dan definisi yang dihuraikan +onsep Pemikiran bolehlah dirumus sebagai 2 < Pemikiran ialah satu proses yang menggunakan minda untuk men ari makna dan penyelesaian terhadap sesuatu keraguan atau masalah yang tertimbul dengan menggunakan pelbagai ara iaitu membuat pertimbangan dan keputusan serta refleksi yang logikal dan munasabah terhadap proses yang dialami. Dewey $ %&%0 ) menegaskan pemikiran yang dihasilkan adalah kerana terdapat situasi keraguan atau masalah tertimbul. Teknik sumbangsaran &. Teknik simulasi %%.= .

Bperasi +ognitif .?I6. seperti mengelas. *etiap pemikiran haruslah di akhiri dengan tindakan yang seharusnya mendatangkan kesan yang baik pada orang lain. C Melupakan rasa ego. Btak kiri mempunyai kemahiran berfikir dalam bidang .B76"I+I6 %.. C Tentukan tujuan kita berfikir dan sering bertanyakan diri sendiri tujuan dan apakah hasil yang diharapkan. ii.P6B*7* B76"I+I6 Berfikir melibatkan pengendalian operasi mental tertentu dalam minda seseorang. C *entiasa menukar arah otak kita berfikir iaitu. Teori +emahiran Berfikir 2 6obert *perry. kreatif dan lateral. C Perlu mengambil kira emosi dan perasaan orang lain serta diri sendiri sewaktu berfikir. P6I-*IP +7M. membanding. Bperasi Meta kognitif .merupakan operasi yang mengarah dan mengawal kemahiran dalam proses kognitif iaitu memandu dan membimbing segala akti!iti pemikiran manusia di antara komponen-komponen berfikir.adalah kemahiran berfikir yang sering kita gunakan setiap hari. *etiap idea perlulah dilihat se ara global supaya perin ian kita tidak lari atau melen ong dari skop atau landasan yang sebenar.B76"I+I6 C *entiasa bersikap kostektif iaitu mempunyai sikap positif bagi semua jenis kemahiran berfikir dan elakkan dari bersikap negatif. membuat urutan dan lain-lain. +edua-dua bahagian otak ini mempunyai fungsi berfikir yang tertentu. bila kita perlukan berfikir se ara logik. T7B6I +7M.?I6. Teori 6obert *perry menghuraikan otak manusia yang menggunakan bahagian kirinya berfikir se ara kritis dan bahagian kanannya pula berfikir se ara kreatif. +ita juga perlu menggunakan pelbagai kemahiran berfikir untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.. C Berfikir se ara perlahan-lahan dan sentiasa berfikir se ara mudah. C +ita perlu memikirkan alternatif lain sebelum kita membuat keputusan yang lebih baik. kita perlu mengikis perasaan ego kita jika inginkan setiap kemahiran berfikir yang digunakan itu dapat manafaatnya. Bperasi terbahagi kepada / jenis iaitu 2 i.

+e erdasan !isual-*patial i!. +e erdasan logi al-matematik iii. Teori 7pistemologi 2 Imam . dan penyelidik pendidikan terhadap proses pembelajaran indi!idu. Teori Pelbagai +e erdasan 2 ?oward #ardner. Manakala bahagian kanan mempunyai kemahiran berfikir dalam bidang berupa kreatif. analitis urutan atau susunan bahasa fakta. 3. ahli falsafah. +e erdasan linguistik ii.berupa logik. +e erdasan mu>ik !.Eli merupakan hasil pemikiran dan kajian yang sah. . sintesis. Ilmu kekal datangnya dari Tuhan semata-mata. matematik dan ingatan.Eli $akal). +e erdasan intrapersonal Dengan ke erdasan ini beliau per aya ia boleh dikembangkan dan dapat diajar di sekolah-sekolah. +e erdasan tubuh kinestetik !i. mu>ik dan imaginasi. Beliau mendefinisikan penaakulan sebagai kelayakan yang membolehkan seseorang indi!idu menanggapi ilmu pengetahuan dan berfikir tentang sesuatu yang boleh difikirkan. reka bentuk di samping perasaan. . warna. Ilmu . Ilmu -aEli atau ilmu wahyu merupakan jenis pengetahuan asas yang mesti diketahui untuk membantu penaakulan dan mengupas kewujudan diri. ?oward berpendapat setiap orang dikurniakan potensi yang berbe>a dalam fitrahnya. tetapi dibina dalam minda berdasarkan pengalaman sebenar.l-#ha>ali membahagikan *ains dan pengetahuan kepada ilmu kekal dan ilmu sementara. Beliau merupakan tokoh Islam. Ilmu sementara pula berupa ilmu binaan manusia samada hasil kajian atau teori atau hasil pengalaman langsung. +e erdasan interpersonal !ii. untuk melahirkan pelajar yang sanggup berfikir se ara kritis dan kreatif.l-#ha>ali. Ilmu iptaan manusia tergolong dalam Ilmu . Teori ini dibina berdasarkan gabungan hasil kajian ahli psikologi. irama. /. Menurutnya manusia mempunyai tujuh ke erdasan iaituD i. Teori +onstrukti!isme Teori ini menganggap bahawa pengetahuan tidak boleh wujud di luar minda. 1. Berdasarkan huraian di atas. kedua-dua bahagian otak kanan dan kiri hendaklah dikembangkan.

menyatakan.Mengikut Teori +onstrukti!isme. Proses pemikiran yang terlibat dalam menjawab soalan ini ialah menenangkan. pengalaman. Pemikiran kon!ergen tertumpu ke arah men ari satu jawapan atau satu ara tertentu dikenali sebagai pemikiran tertumpu atau pemikiran berpandu. Idea yang terhasil juga asli dan bernilai. Indi!idu yang berfikiran di!ergen diangap indi!idu yang kreatif. Aontoh alat berfikir yang biasa digunakan ialah pengurusan grafik. Ia dapat membantu murid bagi mengimbas kembali maklumat berkaitan yang boleh digunakan untuk membantu mengabungkan maklumat-maklumat baru. Di bawah proses pembelajaran pelajar membina ilmu pengetahuan dengan melibatkan dirinya se ara aktif dengan menggunakan ara membanding maklumat yang baru dengan pengalaman sedia ada..T B76"I+I6 .Penguasaan murid terutama dalam kemahiran berfikir menjadi lebih berkesan melalui penggunaan alat berfikir yang sesuai semasa proses pengajaran dan pembelajaran berjalan. Ia juga melibatkan proses metakognitif disamping proses kognitif. Ia juga dikenali sebagai pemikiran mendaar atau lateral dan mempunyai unsure intuisi dan elik akal supaya masalah terbuka dapat diselesaikan dengan pelbagai ara yang unik dan luar biasa. pemikiran di!ergen memerlukan jawapan yang banyak dan pelbagai. Dikenali sebagai pemikiran ber apah dan memerlukan seseorang itu berfikir se ara kreatif tentang sesuatu maklumat. peta minda dan alat AB6T. teori. . membanding dan membe>a. Ia juga disebut pemikiran penaakulan atau pemikiran kritis.. Penyelesaian masalah juga dilakukan berdasarkan pengetahuan. 47-I*-47-I* P7MI+I6.C Pemikiran +on!ergen Mengikut #uilfort %&'8. C Pemikiran Di!ergen. peraturan prinsip. Menurut Da!idoff $%&'8). Ia merujuk kepada berfikir dalam penyelesaian sesuatu masalah dari berbagaibagai sudut. pemikiran kon!ergen ialah salah satu jenis daya berfikir. ilmu pengetahuan adalah dibina melalui proses saling pengaruh di antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru yang berkaitan. di mana ia melibatkan operasi mengarah dan mengawal proses kognitif tersebut. hukum atau rumus yang sedia ada. Beliau melihat pemikiran kon!ergen sebagai daya berfikir yang membolehkan seseorang menggunakan pengetahuan sedia ada dengan integrasi logik dan susunan demi menghasilkan idea atau jawapan yang la>im. .

*ebanyak /0 peratus berbentuk +B. Perlaksanaan K"A' di sekolah Bagi menerapkan +B. .DP). . berino!asi dan berupaya men ipta sesuatu.ssessment $PI*.) yang akan diduduki pada tahun /0%3 serta mata pelajaran sejarah yang telah menjadi wajib lulus *PM bermula tahun /0%1. *ebenarnya kemahiran berfikir ini bukanlah asing kepada guru kerana mereka telah didedahkan tentang konsep dan kaedah kemahiran ini semasa mengikuti latihan perguruan. *elaras dengan itu bagi tahun /0%1 Bahagian Pendidikan #uru $BP#) yang telah dipertangungjawabkan dalam melaksanakan latihan peningkatan profesionalisme guru dalam perkhidmatan telah mengambil inisiatif dengan menerapkan dan menambah baik semua modul latihan dengan elemen +B. $%&&1) berpendapat pemikiran reflektif adalah berhubung rapat dengan aspek-aspek pemikiran yang lain. buku kerja dan bahan digital. 9saha ke arah itu perlu dilakukan se ara bersungguh-sungguh. 5ilson 4 @ 5ing 4an .T. latihan dan akti!iti didalam buku teks.atihan yang dibuat untuk meningkatkan tahap kompetensi +B.T akan dimuatkan dalam bahan sokongan ini.atihan Dalam Perkhidmatan $. Ini adalah kerana untuk menyediakan murid bagi menghadapi pentaksiran antarabangsa Trends in International Mathemati s and * ien e *tudy $TIM**) dan Programme for International *tudent . kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah. BP# telah membuat penambahbaikan terhadap kaedah latihan as ade bagi pelaksanaan latihan pada /0%1 bagi mengurangkan pergerakan keluar guru dan Melindungi Masa Instruktional $MMI) guru.spek isi kandungan. Aontinuous Professional De!elopment $APD) dan Program Pembangunan #uru Baru $PP#B) bermula /0%3. buku kerja dan bahan digital akan dapat membantu murid untuk mengaplikasikan pengetahuan.T di kalangan murid maka peranan guru sangat signifikan. matematik dan sejarah.T akan dimuatkan dalam penghasilan buku teks.C Pemikiran 6eflektif Menurut Bir hall $%&&/) pemikiran reflektif memerlukan penggunaan pengalaman-pengalaman sedia ada untuk menimbang kemungkinan-kemungkinan tindakan alternatif yang boleh jaya untuk men apai objektif penyelesaian masalah serta menetapkan keputusan bagi tindakan seterusnya. membuat keputusan.T guru pada tahun /0%1 berfokus kepada guru sains. . Bahan sokongan pengajaran dan pembelajaran $PdP) akan mengalami perubahan.#uru mata pelajaran yang lain akan mendapat latihan +B.T melalui . Penerapan elemen +B.