ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Β΄ Τάξη
Από τις ενότητες 1-18 του βιβλίου «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου»

των Α. Παπαθωμά, κ.ά., έκδ. ΟΕΔΒ, Αθήνα 2008, δε θα διδαχθούν τα εξής: Ενότητα 4η: Α΄
Μέρος (κείμενο και παράλληλα κείμενα από το Επίμετρο). Ενότητες 8η, 10η: Α΄ Μέρος (κείμενο
και παράλληλο κείμενο από το Επίμετρο). Ενότητα 14η: Β΄2 Μέρος (ετυμολογία). Ενότητα 16:
Α΄ Μέρος (κείμενο και παράλληλο κείμενο από το Επίμετρο) και Β΄1, 2 Μέρος (Λεξιλογικά και
ετυμολογία). Ενότητα 17η: Β΄1, 2 μέρος (Λεξιλογικά και ετυμολογία). Ενότητα 18η: Α΄ Μέρος
(κείμενο και παράλληλο κείμενο από το Επίμετρο).

Γ΄ ΤΑΞΗ
Από τις ενότητες 1-12 του βιβλίου «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄

Γυμνασίου» των Ν. Μπεζαντάκου, Β. Χαραλαμπάκου κ.ά., έκδ. ΟΕΔΒ, Αθήνα 2008, δε θα
διδαχθεί το Α΄ Μέρος (κείμενο και παράλληλα από το Επίμετρο) των Ενοτήτων 5, 10 και 12,
καθώς και τα αντίστοιχα παράλληλα κείμενα από το Επίμετρο. Το Β΄ και Γ΄ μέρος όλων των
ενοτήτων (1-12) θα διδαχθεί κανονικά.
Σχετικά με τη διδακτέα ύλη από το βιβλίο «Αρριανού Αλεξάνδρου

Ανάβαση» Γ΄ Γυμνασίου των Ν. Μπούρα, Κ. Ναστούλη, Α. Σακελλαρίου, έκδ. ΟΕΔΒ, Αθήνα
2008 (κατά το 3ο τρίμηνο: Μάρτιος-Μάιος) προτείνονται τα εξής:
i.

Εισαγωγή: Τα κεφάλαια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, V, VΙΙΙ θα διδαχθούν

κανονικά, όπως αναφέρεται στο Βιβλίο του Καθηγητή. Τα κεφάλαια IV, VI, VII δε θα
διδαχθούν.
ii.

Κείμενο: Από το Α΄ Βιβλίο θα διδαχθούν τα κεφάλαια: 13,3-7,

15, 3-8, 16, 4-7. Από το Β΄ Βιβλίο θα διδαχθεί το κεφάλαιο 4, 9-11. Από το Ε΄ Βιβλίο
θα διδαχθεί το κεφάλαιο 19, 1-3. Από το Ζ΄ Βιβλίο τα κεφάλαια: 28-30· θα ληφθούν υπόψη
στοιχεία για τη γενική θεώρηση, όπως αναφέρεται στο Βιβλίο του Καθηγητή. Τα υπόλοιπα
κεφάλαια δε θα διδαχθούν.
Όσον αφορά τον τρόπο εξέτασης των μαθητών (ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες, ωριαίες
γραπτές δοκιμασίες και γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις του Ιουνίου) και για τις τρεις
τάξεις (Α΄, Β΄, Γ΄) του Γυμνασίου ισχύει το Π.Δ. 319/2000 (ΦΕΚ 261, τ. Α΄, 27-112000).