** D ** I

** ** **

**R 0 V

INCI ** L **

OMUL CARE A VÁZUT MOARTEA
**m*di** 4n trei acte

PER * 0 NA JELE

ALEXANDRU FILIMON, podgorean RALUCA FILIMON, zona sa ALICE FILIMON, fiica dunmealor DOMNUL LEON, farmacist GEORGE, fiul dumisale VAGABONDUL

m**rt*** s-a reprezentat Comedia Omul care **v&** pentru întiia oará la Teatrul din Cerniuji, la 29 mai 1928, in regia lui Victor Ion Popa, directorul teatrului.

DISTRIBUTIA ALEXANDRU FILIMON RALUCA FILIMON ALICE FILIMON

LEON GEORGE VAGABONDUL

CEZAR ROVINTESCU . MIRONESCU ** ANTOANETA CrL1NESCU G. B*CLE,SANU I. CAZABAN I. CERNEA

avut lic 1** 12 septembrie 1928, La Bucureiti, premiera ** Teatrul „Regina Maria". 1**

DISTRIBU *IA ALEXANDRU FILIMON RALUCA FILIMON ALICE FILIMON

LEON GEORGE VAGABONDUL

V. MAXIMILIAN TANTZI ELVAS CORINA BARBU I. TALIANU FINTI TONY BULANDRA

ACTUL I

Decor unie. Birou-salon. Provincie. Zi ***mai, in casa domfotonului Alexandru Filimon. Mobi1 invecld**. Pian *** fotografii mirite *** ** * un perete, ***** grafii. Panopiie. *** ****1*, ale doamnei si domnului Filirnon, ceva niai tined, **semnate Alice, troneazá in rame *** aur, fiarte indrcate, oval peste ptrat. fantezia regizorului sau ***** U1sile i ferestrele se vor ****** posi6ilitájile teatrului. ****1** ira patru. Doamna Raluca F0Ceasornicul ******* mon **in scená *** fiica dumisale A1ice 1 brodeazL

RALUCA : Patru. ALICE (care cit e,yte un roman) : Te-am rugat de-adtea ori, mama, sá scoti cucul ásta din casa Nu e modern. RALUCA : Amuitire de la marna... ALICE : Dac-am pá t*a toate an intirile .. . RALUCA : N-ai decit s-arunci tu lucrurile noastre cind om mu*i. Eu pe-ale mele le pástrez .. . ALICE: *** vremea voastrá era altfel ... RALUCA : Cum era, era bine. ALICE : Desigur ... Vii *** tdit o vialá. linïstitá ... Ce v. pasá ! Generalia noast** ... . RALUCA : Lua-le-ar dracu de romane, cá numai de astea .. . „Lupta dintre g*ner*tü" ... „*rápastia dintre párinli i copii" ... (Brodeazd. Alice cite¢te. Raluca iii***i*.) „Doug lumi care se despart" ... „Viau patriarhal ." ... „Nevroza contemporaná."... „* a*inismul"...
11

ALICE

(care urea *** citeascá) :

(* 1i*** cite,te. Raluca brodeazä.)

Las-**, mamit s** tu , , .

gun. ALICE : ***, ramli. si 1** iarná tot 1** gura sobei ** ** stám, vorbind *** 'reme si asteptund sá înfloreascá salcimii ? RALUCA : Dacá ****** lásat Dumnezeu ! ... (Raluca Grid( auï.
Alice cit este. )

RALUCA : Ai vázut *** repede *-** trecut anul lista liliacul ? ALICE : Anul trecut ** fist niai rácoare, ** tinut aproape toatá luna mai. RALUCA : De-ar tine salcîrnii niai mult, sá mai fie putiná primávarä. ***, ***** intrám deodatá in vará. Tie-ti place dulceata *** salcîm ? ALICE : *** idee_, ***** ! RALUCA : Nu stü *** p.lácutá ** iarna, cf ad arde focul in sobá. Mînînci ** linguritá si ai toatá primávara *** cerul

mari ... ** *** ** * 1 *** Capitalá .. , ** acolo nu 1-ar lua luinea in seamá.

ALICE ****, tu *** crezi, am sá mli mlirit eu vreodatá ? RALUCA : Auzi vorbá ! ... Fatá frumoasá ... singurá 1** **rinti ... zestre pentru cirtci fete ... Curn se plate sá vorbesti asa, maicá ? ALICE: Vezi *** auj tree .. . RALUCA: ** **t ** fist, putin ** rlinias... ALICE : Eu vád cli lucrurile s-au oprit in lie... RALUCA : *** grábiti sunt tinerii ** á treaci vremea ! Nu esti bine asa ? Nu esti sigurá *** vütor ? Jorj te iubeste .. . tu-1 iubesti .. . ALICE ( ***t ***î* *) : Dumneata vrei, tata yrea si uite, eu tot acasá stan ... citese 1** fereastrá, durnneata brodezi, tata stá *** malul girle.i *** undita in muná, ca acum un an, ca acum doi ani, ca acum trei ani ! .. . RALUCA: *** citesti ***acolo? ALICE: Un roman **** ... Vai, cite lueruri se intimplá **mai untr-o sáptámuná ! Aici stai *** lunile, *** anii ... si nimic .. . RALUCA : Oras *** provincie... (********. Alice citeste.) ALICE : i nu se intimplá niniic, 1**i intregi, ani intregi... (Dupd ** ***** .) De *** *** ne-am mutat noi 1** Bucuresti ? RALUCA: Intreabá *** Alexanclru. Eu totdeauna i-am spus. S1avá Doninului, 1** Bucuresti *** sun. mul;i sá aibá averea noastrá. * 1 *-** vrut... spunea *** i-e fricá *** orasele
12

ALICE : Parc.-aici *1 ja cineva in seamá ... *** multumeste ** prindli peste toatá ziva ... Vezi, si * 1 ***** vin** Cli difinn Leon tot intîrzie sá-si dea consimtámuntul. RALUCA: Ei, lasá ** acum ** sá se llimureascli toate .. . ALICE : Crezi ? RALUCA: Fireste. Peste citeva zile o sá fie alegerile cornuriale. Domnul Leon se face primar... Vrea de multó vrenie asta .. . De bucurie, are sá te ceará pentru Jorj, sá vezi .. . ALICE : Dar vezi cá si tata are o listó ... Candideazá si el 1** primárie .. . RALUCA: Ei, arta ** un fel *** glurnli. ** candidat si *1, ca sá *** spuneni nui ** ***face nir ** ... ****se face propagandli, *** undita In munl. ? (Pauzd.) tü ** * 1 nici ******** decoratie n-are piná acurn ? ... (lar täccre. *** **i*** zgornote afará.) Dar *** ** ? ALICE: ** grámadá ***lure vine spre casa noastrá ... (Raluca se duce la fereastrá.) ** si tata in mijlocul 1or... . Da' *** ** asta ? ! Abia plate sá meargá... *1 ;in doi in,çi ... **** ** cueva care nu poate sl, meargá. RALUCA (speriatá) : Dianne, ***s-o fi intimplat ? ALICE: Tata s-a oprit ... Vorbeste *** lumea... Parcá 1 *-*** povesti ceva... RALUCA: Hai si foi... Doamne fereste .. . ALI* E : ****, nite si *** Jorj in grup ... se desprinde ...
vine-ncoace.

RALUCA : **** ai tu rábdare sá niai stai ? ALICE : Nu pare sá fie ceva gray ... ** nenorocire se aratli altfel. Uite, lumea a-nceput sá plece... Tata vine-ncoa .. . * 1 si celálalt **... tata-1 ajutá *á meargá... (*******.) Trebuie sá fie Jorj. RALUCA: Da' *** s-o fi apucat *á. facá ? De cund unibili dupli primárie, se tine numai *** názbitii...
(Intrá George.)

GEORGE: Sárut mîinile, doamná Filimon ! Bonjur, Alice... Inehipuiti-vá, tot orasul vuieste ... Domnul Filimon ** scápat un *** *** 1 ** mec... Sunt uzi lelarci an-du!
13

RALUCA : Vai de mine... 5á-I duc in iatac, sá-1 schimb, sá nu ráce*s*á ... (lese.) ALICE : Cum s-a intimplat ? GEORGE : N-am înleles bine... Un om a cázut in gîrlá, sau s-a aruncat el singur, tocmai lîngá locul unde pescuia domnul Filimon ... Atunci, d?nsul, repede in apá, ** 1-a sc*s la mal. ALICE : Tata? 5-a aruncat tata in **á ? Nu se plate! GEORGE: Uite cá s-a putut ! Fapta asta a entuziasmat pe toatá lumea ... lnlelegi ,si tu... e un evenisnent ! In zece minute, domnul Filimon a ajuns eroul ora*ului ! Má duc sá-i spun lui papa. Dacá nici asta nu 1-o hot .*i, atunci s-a isprävit, fugim amîndoi ! ALICE: Fugirn ! Cu voia tatei i a m*mei .. . GEORGE : Bine-nleles ... Au revoir! ALICE: 5*une-i ,*i vino, da? GEORGE : Viu ... Trebuie sá má*im i*n* ortanja faptului. Am sá umplu tot tirgul ... Pa! ALICE: Pa ! .. .
îm*rácat ci Filimon, care ** (* -**** glasuri. 7ntrd Raluca , in ***** halate fiarte eolorate ;i are capul in!u,urat fu prosoape, ca un ***, turban ***Print oriental.)

candidat In fala mea, *á-1 întreb : dumneata ***cine-ai moarte ? Dumneata pentru cine 1i-ai pus ** 1 sdpat *** viala in primejdie ? ***te gînde,ti acum! RALUCA : Ei ,4****, 1** fire*te gîndesc ! Cînd 1-am vázut *** d *** Da' FILIMON : nenorocït aruncîndu-se in ****fi in-am repezit sá-1 scot, fapta *****as*** ... I-am aznu rn-am gindit decît 1** amindoi .. . virlit in valuri, am inaintat ... ****ne lua *** rid .., ***alta inotam. * 1 nu se il fineam bine ***** lásam nici eu ! I-am luptat ****1, *** *** 1á**. Dar *** mal ... Acolo elementele. Hercule, nu alta! L-an-i scos 1** amîndoi ... Tofi ******** vázut, aveau ochii ne-au gásit *** lacrimi ... ,,Bravo! Bravo !" Ba unul ** spus : pliai *** 1 nostru !" **atunci in-am „Tráiascá domnul primar * gindit * . peste citeva zile slit alegerile comunale. Vox populi,, vox dei! Ce-a strigat omul acela într-un moment entuziasm, va fi, piná deseará, sentimentul unanim * 1 *** urbei noastre. Eram un candidat ca oricare altul... Acuma... ehei, acurna! RALUCA : Ai dreptate ... Ai dreptate ... 5á-1i aduc ceaiul .. .
(Iese.)

GEORGE: Ind ** datá, toate felicitárile mele, domnule F0rain! ** duc glon1 1** farmacie sá-i spun lui papa! FILIMON (str'****) : 5á-mi trimeatá ceva *** *****1** !
(George iese.)

**7 *-***aici ... 5tringe bine halatul .. . RALUCA : 5tai ... * ALICE: 5-***** pantofii ... ('ese.) RALUCA : **** se plate ************; ** ! Auzi! Auzi ! FILIMON: Da' 1**á, frate ! Ei, ast-acum! RALUCA : Puteai sá ráceti ... ** congestie, Doamne fere*te. Auzi ! Auzi ! (Revine * l***.) ... 5** se arunce in ***, ca sá scape un vagabond! Da' nu te-ai gindit 1** nu, nu te-ai gindit 1** sánátatea ta? ALICE : Nu mai ** nici un penil... (A trecut 1 ** stfnga lui Filimon. Raluca **la dreapta. Filimon, iluminat, se uit' ***rind 1** fiecare, triumfátor ;i ;trengar.) FILIMON : Hai, *** ziceli ? * . mai pofteascá gi a11ii 1** pri****** ... Da! Da! 5** vedem dad ** sá mai rá* iie vreun
14

mai pofteascá fi ceila11i candidaxi ... 5** FILIMON: 5** niai pofteasd §i domnul... (face 'un semn ar't'tor *** ochiul) sá mai fad mofturi ... Auzi... auzi ... Asta ** fatá sä-i fad dumnea[or mofturi ? 5** ** vedem **** 1 *****... 5** vedem cit 1** preluie*te tiinla, f lá *** isprava bátrînului .. . *1 iube,sti mult, hai ? ... (* 1i*** las' ochii in jos, afirmatia.) ** ** Ii-1 dau, n-avea grijL.. ** un báiat *** ispravá ... ****1 ** ** ne-if elegem nu.. i dornnului Leon ** sá-i vie mintea 1** cap, ehei ! Cînd ** vedea * 1 *** *-i va fi cuscru ... Cind m-o vedea fi primar, n-o sá-i niai dea mina... 5** lasá * 1 greu, dar pfd ******** .. . multe se schimbL (Intrá Raluca *** ceaiul.) RALUCA (entuziasmat') : Bine, dragul meu, dar ce-ai fácut tu ** ** faptá mare! Un lucru subir!... FILIMON: Ei, asta-i acum! Da' ***te gási entuziasmul dintr-o datá ? RALUCA : Vorbeau fi 1** bucátárie ... te 1****** ... 5******* : „****** 1 ** ** . fie decorat !"
15

ea totdeaun ** impresionat-o ***spun FILIMON (Alice') : *** sustine eu un lucru, ince-a, face, *î*** slugile. Oricit ** 1** ****t****, n-are nici ** n-am aprobarea *** important** .. . (**á !... Ai dreptate... (Alice') ; ***') : Las*, ***te s****** Are dreptate. Slugile reprezint** opinia ******. Prin alte slugi, ele ,stiu *** se vorbe*te in casa *** peste drum * Vox po pu!', vox dei !... Da' nenorocitul *l** *** face ? RALUCA : *-** uscat i *1 ' .. ** sfl-i **** ** mmmcc ceva .. . FILIMON: tü *** S. ja un ceai ***iii, aici ... ** drept, pomene ti ** **un vagabond, dar ** datä, merge... *** vine cineva ... ne vede ****1 1** ***** ... face impresie bun** ... (Raluca 'ese.) Mai ales in ajunul alegerilor .. . popular ... Vreau ***spun Eu am fist totdeauna un *** un democrat... Asta impresioneaz** masele ... ** ***** rind se-ntoarce *** întins** unui *** *** trei voturi inapoi .. . (mird Raluca *** Vagabondul.) Poftim, tinere, poftim. (Vagabondul ma' are p*rul i barba udc, lipite, ** imbrdcat ut r-un halai alb.) Ia stai colea, *** te ***... Ia **-** ** ******* *** ceai... (Alice toanid.) Pune-i rom mult ... (Raluca toarnd ***.) Ia deschide fereastra .. . and murmure .., plate vrea **-1 ***** cueva ... (Alice se duce 1** fereastra.) *** ne vadá... *** ! VAGABONDUL : V** rig.., nu... * -** dor' .. . FILIMON : Bine ... bine.., se jeneaz** b*iatul ... (Al'*** include fereastra. Vagabondul baa ceai.) Ei, *** zici ? Nu stric** **t**** fierbintealä. ***** dusul de adineauri ... Ti-e mai bine? VAGABONDUL : Oarecum .. . FILIMON; Ia stai, frate, noi í'i **** *** bea ceai s1 omului i-o fi fiare .. . RALUCA : ** **-i ******‚ **ceva *** mincare ... Am spus eu jos ... ( *** **.) FILIMON : Esti *** pria locurile noastre, tinere ? VAGABONDUL : Oarecum. (Bea ******.) FILI*ION : Ei, *** zieh ? Asa *******bine ***tr*iesti ? *** senzatie * 1****** trebuie ***fie ****** intorci 1** via t. ! **** muIt decit **fi un ***-******* ! *** stie un nou-n*scut ? * 1 *** plate aprecia frumusetea vietü si bucuria *** ** tr*i. Dar un *** ***** **mai tr*it ? Ehei ! ... Spune drept, trebuie *** simti ceva, colea, in col;ul inimii, pentru mine !
16

, pentru b*trînul care i-a pus viata dragoste fiial* Putin** In primejdie ... spune drept... goal** *** ! tav*. Ralucd') : ****** VAGABONDUL (lñsînd ******* p'iona') : Nu prea esti v **** . *** , tinere ! (car dace FILIMON bine... (Trece dornnul nu se sirte îne** RALUCA : Poate *** farfurii '** 'a tava *** auzit zgomot *** unde ** la **** m*nîncá **mîncare din iniinile servitoar".) Dar ***** gu$ti din unca asta? tin ... Vrei *** VAGABONDUL : Da... multumesc ... (*******. Alice £i ... D*deai tlrcoale ... Nu **** vedeam eu *** FILIMON: *** vrei *** . Da' tot nu credeam *** plirea lucru curat se mi te arunci ... (F"ndca tînärul nu prea pave curios, F'liunditá mon vorbq , familiei.) Eu star lingá un tufi*, *** tremure. „Hai, *** vedea. Yncepuse pluta *** 1 *** întins*. * prins !" Cînd *******, pléosc ! Dumnealui se arunzic. 5-** **mai adînc**i vîrtejul mai tic*los. „Asta case unde **** ias** intrat imbr*cat ..." ASteptam *** baie, zic, ***** ** *** suprafat* . Nine. in scot haina, imi intorc buzunarele 1** ! Restul vi I-am povestit, pantalonilor *** dos i zvirr in **** lucru mi se pare. . . La virsta mea, once s-ar spune, ** frumos, nu? **** ***spun... ... dar ce-ai f*cut tu... ** ALICE : Vai, t:at** niciodat** ... un *** ... subir ... N-am fi b****** ****** linistit, *** cump*tat ... ** *** *** fie cea mai rare **** vietli ** 1** ! rnindrie ** junele nu prea pare enFILIMON : Toate bufe, fumai *** **** uItumire ... un , ** vorb** tuziasmat. Hai, neiculit* bucurie ... *** dracu ! Doar ti-am scapat via;a ! ser n *** RALUCA : ** înc** emotionat. seama .. . veni. in fire... ***** *-** *** ALICE : Dar cind i-** vezi *** recunosc*tor ** s*-ti fie ! *** VAGABONDUL : Pardon. N-am ********* fiu recunosc*tor !
ALICE RALUCA : **** ? FILIMON VAGABONDUL : Desigur. N-am cerut nim*nui ****** *****. Ciad am vrut ****** mec, stiam ***fac. N-am ****** din ******I*. Dumneata singur ai spus ***tot ******* tircoale, cautind locul mai adine. Ai s*rit *****mine f**********
toarnu vin.)

'17

intrebi. Mi-ai incurcat toate socotelile ! (Bea un pahar
*** vin.)

FILIMON: **, báiatule, aiurezi ? inuit sa-mi VAGABONDUL : Nu, n-aiurez. Umblarn eu *** 1*****, fac seanxa. Aveam inotivele niele. N-i faceam din * asigur. Dunineata vii, nepoftit, i rna readuci intr-o *** gît. M-ai intrebat ? lurne ***care erar satul ****-** FILIMON: Ei ast-acum ! VAGABONDUL : ****plate gre,esc eu. Poate d dumneata, sa 1** curmi cunoscind necazurie niele, te-ai gindit **** fapta bunL In cazul acesta, atunci te-ai hotarît ** faci ** 11******din toata mima. (Se ridicá.) Va mullumesc î1i ** din t:oata mima, doamna! Sanit mîinile, domniSoara ! FILIMON: Stai, stai * . **-nleleg ! : nenorocitul asta s-a sa** VAGAABONDUL : Te-ai gindit *, mizeria *-*i face ***cap. Las' ca-i scap eu Si *** turat *** moarte ***** rizerie! ceva! **** FILIMON: Ba sa *** ierli ! Nu rn-am gindit 1** ***** se mead, am sant dupa *1 i Am vazut un *** atita tot ! VAGABONDUL : Atunci **-mi voie sa-ti spun ca rau ai facut. Lucrurile n-or sa se sfîrseasca * ** , ***una *** douL Ti-ai luat ** responsabilitate grea, domnul meu... FILIMON (se scoald, izbucnind) : Ia slabe*te-* a, ********1*, ****** tot fierbi ? (*** plimbá.) Auzi dumneata ! ‚ri las eu bunatate *** pescuit... *** pescuit ? ! Nevasta, fetila, lini*te, ca sa ... (Strd* utá.) Uite, am racit, *** ! RALUCA : Ti-am spus eu... vezi... Diane... Dianne... Ia stai ... (Alicei :) Mai adu un ceai... Adu alt halat ... (Lui Filirnon :) Ia stai ... Linisteste-te !
(Alice iese.)

treaba, dorne, ****-*** in ****, domnule, **' vezi-1i *** dracului! (Strunutá, se dimnule, du-te afana, aici, ie*ï *** *****. Raluca îl înaele¢te. *****.) expresie invechitá VAGABONDUL : ,,Du-te dracului" este ** *** duc dracului ** *i nu rezolva nimic. Am vrut sa * lncerc ... *** sa niai oara n-amn pofta doua ** t. 1á ** ni-ai eternitate, necunoscut ***** atît din cauza sentirnentului *** greala ******** am avut-o cit din pricina senzaliunii *** n-ai putut avea aceasta gîrla ... Dumneata litre **** i lichidul in mod senzaliune, deoarece n-ai luat contact *** ;arm, deci ori1** vertical, ca min, ci ai veut agale, *** oarecum sportiv... zontal, fara violenla ** FILIMON: Mie te rig sa nu-mi faci conferinle. Spune-mi
poftesti ? **** : *** *** 1

poftesc nimic ; dumneata ce-ai poftit VAGABONDUL : Eu *** cud te-ai amestecat in socotelile niele? moarte 1** FILIMON: ***, nenorocitule, eu te scap *** VAGABONDUL : Pardon... N-ani cert asta nimánui... Din fist un gest precipitat, oarecum indispartea dumnitale **
cret.

FILIMON: *** sa *** 1ini*tesc, ca ni-a scos din rabdari ! Auzi, dumneata! Vin sa-mi faca poliloghii ... Sa-mi las eu casa mea, eu, *** asezat, candidat 1** primarie, *** fata *** maritat, *** nevasta, *** undila, sa zic adio vielii .. . (stránutá jar) sa iau guturai pentru dumneata! Da'cine elti dumneata, domriule? ** haimana ... un descreierat .. . un batut *** Du* nezeu ... *** scot *** 1 ** ****, te-aduc in casa mea, $ dau sa ma nînci, sa bei, te-mbrac in bunatate *** halat i dumneata vii sa *** judeci ! Da' lasa-***
18

Inchiná) : Na-li-o ! la n*****á-**, care se * FILIMON (se uit** Indiscret ! VAGABONDUL : Desigur. i sper **. ai sa tragi consecinlele. Vaface semi *** FILIMON (Se uitá la Raluca; aceasta ** nebun) : Auzi! Consecinlele ! gabondul ** VAGABONDUL : Adica te vel ingriji *** soarta *** adi *** înainte. Eu n-am fost vreduc sa-mi rezoly singur chestiunea existenlei. Nepricepere, ghiuon, *** tiu. Toate sfor1arile mi-au fist zadarnice. I-am saturat ***fiare, *** frigul iernii, in sf"i**it ***tot ceea *** nopli nedormite, *** comporta nuizeria. Din vocabularul meu vei î*lelege ca ***silt un vagabond ***rind. Am oarecare educatiune, oarecare instrucyiune. Dar n-am avut noroc. Nici familie, nici prieteu, nici — ceea ***** mai important — ocupahune. Nu sift facut sa lupt *** viata. Mi-a fist fiarte sa întrelin greu, plia azi, sa satisfac exigenlele cotidiene altfel. faptura mea oarecum lunguiala. Baiat cinstit, *** dimIntr-o zi, plate, ** sa-mi gasesc vocalia. Depinde *** neata! FILIMON : Iar începi ?
19

VAGABONDUL: Nu tncep. Sfî*Sesc. In pieptul meu creste recunostintä pentru dumneata. Nu atlt pentru un val *** vei face. Un sentiment ceea ***ai fkut, cit pentru ceea *** afectiune filialä. recunostintä unit *** ** *** ? tot spune ***** FILIMON: *** as putea ** te VAGABONDUL: Nu mi-ai dat viata ? **** ! ***** ! (8** socotesc altfel decit un pärinte. ***** repede b**ç*****. Apoi se repede la Raluca.) ****** la el * -1 f* ! ceaiui.) *******ä ! Surioarä ! ***** ! (7ntrá Ali*e ***
(Atice ****** tava.)

! un tînär cumsecade. Nu-1 putem läsa **** ALICE : ** . *** i**** VAGABONDUL : Mullurnesc, domnisoarä. Ai **
aur...

onoarea mea! Cine ni-a pus ** scot FILIMON: ** nebun, *** sniinti;ii din giri5 ? ! VAGABONDUL (se ********un fotoliu) : Eu ***niai plec visar... din casa asta ... Uite familia mea ******** ** färä *****, färä tatL ini-am gäsit pärintii. Daamne, cit sift *** fericit ! (Plage in fotoliu, ***un rástignit. Titi î1 privesc. *** priaesc.) FILIMON : Uite ****, bäiatule, ja **-*** jos de-acolo matale ! (Vagabondul coboarä.) Nui mai aver si aitceva *** fäcut... Fä bine si cautä-ti *** treabä. Du-te *** Dumnezeu ... Ai mîncat, ai bäut, ***niai vrei ? VAGABONDUL (s-a dat jos ,si *-** instalat în fotoliu) : De mincat, * ! *******, am gäsit eu si 1** * 1tü .. . RALUCA : ** *ä-ti dm si un rind ***haine, de-ale durnealui .. . VAGABONDUL (plingînd) : i haine mi-au dat cîteodatä .. . ALICE : ** pereche *** ghete. VAGABONDUL: *Si ghete, mi-au dat citeodatä ! FILIMON: Ei, bine, dragä, n-ai vrea *ä-ti dau toatä casa! VAGABONDUL: Nu toatä casa. Numai ** odaie. Unde dorm eu 1** noapte ? *** ******** eu * ! *** ? Cu ****** îmbrac peste ***** Juni ? Vezi, tntrebärile astea m-au chinuit *** mine... $i dezlegarea 1or am cäutat-o in fundul apei .. . RALUCA (lui Filimon) : Dragule, ** facem ceva pentru *1 ... ALICE : Da, tatä ... Mai ales ** tot orasul ** aflat *** fapta ta! Mi-*** spus jos d *** se vorbeste decît *** asta... *-*** adunat sute si mii *** oameni ... Vin sä-ti facä manifestatie *** surie si tobe .. . FILIMON: Bravo! ALICE: Poimiine te aleg primar! FILIMON: Bravo!
20

zic ba... dar ** FILIMON: Bine, frate, sä-i facer... *** vrei, donnnule ? vrtnd ? *** -o fi vorba, stiu eu ce VAGABONDUL: Ceva oarecuzn definitiv... **** ? FILIMON: ****** lege pentru totdeauna *** VAGABONDUL: Ceva care sä ** 1 **** s-o dumneavoasträ ... Uite, domnisoara ... Mi-ar * nevastä ! iau *** RALUCA 1 : *** ? ? **** ! ****

ALICE J FILIMON : Ai cäpiat ! Ia scoate-ti gärgäunii ästia din cap! VAGABONDUL: Asta ar rezolva toate... *** bine ne-am totii in sînul familiei ! *ä fi ******ä on tatäl simti *** ä ! (Se repede jar la ei. Filimon ;** nieu... ***ä ! *** perete, înspáimîntati.) Raluca se lipesc *** nebun... FILIMON: V-am spus eu *ä ** ALICE: Acum väd si eu.. Domnule, dumneata .. . VAGABONDUL: ***, don*nisoarä ? ** eu care credeam .. . credeai ? .credeai, nen, *** FILIMON : *** VAGABONDUL: Simteam un fior pentru fiica dumneavoasträ. Dealtfel si dumneata, domnisoarä, m-ai privit din pri*******ochi... niul moment *** ochii milei, domnule .. . ALICE: Te-am privit *** VAGABONDUL: Nu era milä ... era altceva ... Ti-ai creat nevi****** obligatii ... Trebuie *ä tragi consecintele ! ** tînär oarecurn dezbräcat ! un 1 ** novatä nu se uitä **** „oarecum"! M-a înnebunit ästa *** FILIMON: jumätate ** VAGABONDUL: Totul **relativ. Nui vorb.im *** ceas si n-ar rezolvat nimic. Nu vreti sä-mi dati *** *** domnisoara ? FILIMON : Dar nic.i prin gind nu-mi trece... datä ... Iubeste un RALUCA : Domnule, inima fiicei niele ** tînär din oras, *** bunä familie .. . VAGABONDUL: **eu stat *** familie ***ä .. . RALUCA : ** ******** logoditä .. . VAGABONDUL : $** plate dezlogodi .. . RALUCA ) ALICE J (exasperate) : Doamne ! Doamne !
21

FILIMON : Fiarte bine vá face ! Cine v-a pus ** mi-1 punefi ******* ? „**-** facer ceva... Nu-1 putem lása ******urcat in ***. muri ..." Poftim, acuma ni *-** vezi, nui ***** RALUCA : Domnule, te rig, fu rezonabil. **** pretinzi dumneata nu se plate! ** ***ajutá*n, dar nici *** VAGABONDUL: Stumatá ******, v rig ** nu *** puneli tirgui *** du* neavoastrá. ** *** in penibila situalie ***** mine. Eu, in lupta vuelui fiarte gray ceca ***se fntîmplá *** 1**dat ** nu pot ** mai arunc ... Dumneavoastrá **-* . *** gonili ******un elipá iluzia fericirii famiiale. Acum *** fácut ? ******. * -****condamnat *** n*. **-mi rámîne *** ***** .. . din nou 1** moart.e. Am sá *** ALICE: Nu, asta nu se plate... RALUCA : ***** faci una *** asta! VAGABONDUL: Ba am s-o fac... *** urma mea, dumnealui ** fie decorat. Azi, rine, s-alege **-n ** *5. fie primar, ** Casneii. Am i eu dreptul 1** ** compensalie oarecum echivalentá ... Diaria mea, domnul meu, am onoarea ** cet mf na fiicei dumneavoastrá. RALUCA : Asta nu! Once, dar asta *** ! V AGABONDUL : In cazul acesta, revendic locul *** primar * 1
orasuluu...

FILIMON: In ruptul capului! VAGABONDUL: Fiarte bine, atunci **-*** rámîne *** fácut decît ... (se repede ,si ja un revolver din panoplie) sá ***
servesc *** arma asta!

FILIMON (spenat) : Stau ! Stai ! RALUCA : Ajutor ! ALICE : Ajutor ! VAGABONDUL: Nu vá speriali ... *1 pástrez pentru mine. Un glonte in **** si s-au aranjat toate .. . FILIMON RALUCA : Nu se plate ! Nu se plate ! Nu se plate! ALICE VAGABONDUL: Ba *** ! ySi nu ***una, *** douL A*tept manifestaiia... ** duc 1** fereastrL.. Le vorbesc ... „Ne-am invoit ... rn-a plátit ** *** arunc in **** i ** *** scape, ** ajunul alegerilor !" FILIMON: Ah, ticálosul !
22

le-an spune un tucá*** VAGABONDUL Da, tidlosul... * 1os ... Eu, însá, am sá 1**spun adevárul : „Am vrut ** trimite jar ***, * ' scap ***rizerie yi salvatorul neu *** spun ... i am sá-mi am sá 1** *** mizeriei ¢i morlii !" * fala lumii *-atuncu ** mai vedem pipu. ** zbor cre.ierii * laritate ... prim*rie ... vialá tihnitá .. . aranjum ** RALUCA : Nu, asta n-are sá se fnttnnple... ** noi lucrurile .. . vrei ? FILIMON : Bine, bine, hai, spune *** faceli ginere, ini primar! VAGABONDUL: On *** sá te facer primar, nene? Cine e*tu dur** FILIMON: **** d-ai no*tru, te tue cineva, ai fácut s tu cetálean 1 neata? E ceva pentru **** ? Hei, drácia dracului ! VAGABONDUL: Pentru cetálenie scot eu actele necesare. Cit acliune socialá $**umanitará, cud te duci durdespre ** ,*i eu te salvez... .zut in **** pescuit, te faci * . ai ** neata 1** FILIMON : Nu e-n toate mutile! VAGABONDUL: Atunci, fata .. . aproape logodutá ? Párinluu tînáRALUCA : N-ai auzit ***** rului fac parte din cea mai inaltá societate .. . i tînáruluu ! Pîná rai slábeascá **párin* FILIMON*: Ia sá *** mofturi ! Dar dacu mu r.zgîndesc eu acunn, ***** acum f . rn-am rázgîndit : ce-1 ** mai zicá, hai ? (Alicei :) Uite *** *** ! dau consimlämîntul, mai nu-ii VAGABONDUL (entuziasmat) : Evoe, Jupiter! Iatá intr-a*evár un gest eroic, social i umanitar ! * LI*** : Tatu dragá, n-ai sá faci una ***asta! Eu imi iubesc omor... *1 sut in stare ** . *** , ****, mu desparli *** * 1***1 *** omor ... (*****in bralele Ralueäi, plînDa... su *** hohote.) gind *** RALUCA (lui Filimon) : Ai uázut? Ai váz*t ?! FILIMON (Vagabondului) : Ai vázut, domnule ? VAGABONDUL (calm) : Atuni, primária ! duce spre vagabond ***i_***, stápfnindu-se. 8** FILIMON (**** *** mîinile in buzunar) : Ascultá, drágulule, nu te-ai ruftumi sá fui consulier comunal? soluliune oarecum inVAGABONDUL: De... sti** eu... Ar fi ** termediará... RALUCA : Ili **** odaie 1** noi .. . *****
23

se dizolvii *****1**1 ? Nu vedeli ** VAGABONDUL: Dar *** fan fa r* ** . Vaastea slit paleative ? (Din depártare se ***** fereastrá.) Vine manifestalia. **** gabondul se apropie *** aveli citeva minute : on fata, on primäria, ori revolverul ! RALUCA : Pentru numele lui Dumnezeu ... Uite, bietul meu ai, dragule? bärbat se clatin** *** 1***... Cine dracu m-a pus? Auzi, FILIMON: Nu tuu ... *** tii ** eu n-am fist curajos niciTu **** ! arunc in ** *** atita curai... Abia acum suit trec sudorile *** odatä. ** moartea... apei ... virtejul ... lupta *** *ä*******
** 1***fii : Sä (* -****

1 eroismului ... (1,ti *****á ,** el ** VAGABONDUL : $****1* in brate 1 martiriului ! la-*** 1* ***** in cap.) **** ******** (Cade in brafele domleçinat ! ** silt tot bine, *** **** **
nuiui Filimon, care-1 duce la fereastrd, in uralele mulfimii.)

träiascä ! si ref reträiascä ! Ura ! **

nul din ,,Vi*, mdmicule, vin, táticule !" cfntat din ocarind, tobá 1i trou bon.) acompaniat ***

FILIMON: Vá mullumesc ... Vá mullumesc ! VAGABONDUL (trezindu-se din le,tin) : Domnilor, fárá ***ä, färá tatá ... nu-1 cuno*team ... nu ** cuno*tea ... s-a aruncat in ** ... m-a scäpat ... Tráiascä eroul nostru ! Träiascä primarul nostru ! báuat FILIMON (fntoarce capul spre Raluca ;** Alice) : Asta ** vitor ! Astuia nu-i mai dau drumul! Venuli i vii 1** *** fereasträ .. .
*-;**fluturá batistele. ********á ; femei trec (** (Cele ***** maximum.) ** mámicule" *** ajuns 1 Vin, ;i „ Uralele *** afará

VAGABONDUL (calm ,** rar) : Revolverui.. fata... sau primäria .. . aici ! FILIMON : Ia scoateli-1, nene, *** imposibil. RALUCA : Uite, **, domnule. Ce ne ceru dumneata ** ** Mullumeste-te i dumneata ******se plate... I1i **** buzunar .. . iii, ****, bani *** odaie, 1** ALICE : Haine... ghete ... cit vei trái .. . facer i consuluer comunal... Ai ** ii mina FILIMON : *** fatá buná ... te însurár .. . * tá** ** mea dreaptá ... I1i ** ? 1*** m satur aici i vreau sä * VAGABONDUL : Da' ***** bancá FILIMON: Cu atît mai bine. Chiar rüne merger 1** pensie viager .. Ti-o trimit unde vrei ! si-1i fac ** zici ? RALUCA : *** ... VAGABONDUL: Este, oarecunn, ** **1******
(Afará aclamaliile cresc.)

Cortina

FILIMON: Acuin * ' rie îmbracäm ... ** nu ne vadä lumea in halat. VAGABONDUL: Ba nu, ba nu! * *** ** ne vadä ! Dumneata in halat ... eu dezbr*cat ... Si*nbolul mizeriei ! (Se dezbracá.) Pardon, domnisoarä ! (Lui Firm:) Trebuie ** facer ** impresie puternicá piporului... FILIMON: Desigur ... desigur .. . toarná in VAGABONDUL: Stau ! (Ia **************;i **
captif lui Filimon.)

FILIMON (stránutind) : *** faci, nene?
24

ACTUL II

*Ρ i decor, în aceta;i toc, d**á citeva Acelea;i persoane, in acela, minute. Mullimea s-a de*ártat.

lucru ! FILIMON: **acum, 1** recomand .. . VAGABONDUL: ‚rl dali voie ** *** duce la * .) S.nu intre nimeni FILIMON: Un moment. (*** aicl. (Ralucái ;**Alicei :) Vol treceli in salon **primi$i vivenli. zite. Vä spun eu cirid ** (Raluca si Alice dau sá ***á.)
inprezint doamnelor ... (*** doni ** *** VAGABONDUL: *** din Fälticeni. Aceasta ***1!**, oarecum, clinñ.) Elidir **** misticismul neu moldovenesc. Accent n-am. L-am pierdut in drum. Restul cred ** n-are importanlL FILIMON (dfndu-i mina) : Imi pare bine. Alexandria Filimon, ea, Ranevastä-* podgorean, mare proprietar. Dumneaei ** fiica mea, Alisa inca Filimon, näscutä Stänoiu, domnl*oara ** Filimon, näscutä Fl imon. VAGABONDUL: Incintat. Särut mInie. (Sá*utá mîznile.) FILIMON: N-am înleles bine numele. VAGABONDUL: Elidir ***. FILIMON: **** ä1 desparli ? Eli Odorpac, Elio Dorpac sau
***

...

VAGABONDUL: Elidir. (*****.) ***. FILIMON: Elidir (*****.) ***. Am mieles. Tine-ti minte **vii: Eliodor ***. ** L***} : Elidir dor **** !
26

munt .. . ** nevoie. Elidir **** VAGABONDUL : Nu ** ? FILIMON: *** altfi vialá, VAGABONDUL : Eu silt UI no*-näscut, încep ** **** ! imi trebuie un fume RALUCA : La revedere, domnule ! (lese ***Alice.) 1e*in*l in bralele niele **** ***** ***-** FILIMON: Chestia *** fereasträ trebuie ** fi 1** fist excelentL Tabloul nostru *** ** fkut mare efect. VAGABONDUL : Poporul trebuie condus pria lmagini. luptä ! 1** FILIMON: !-***** aproape cî tigatL VAGABONDUL: Bätälia ** FILIMON: Trebuie propagandä. Chestia dumitale in primul rind. VAGABONDUL: ******1 comunal? FILIMON: Nu, inecul. rämîne ? consiliul **** VAGABONDUL: Dar *** tirziu. Deodamdatä, rccuno;t! ***** mai vorbi FILIMON: *** priniul plan trece primarul. *****1**. *ä*****1** VAGABONDUL : Recunosc. Primarul ** spur, est! mine. Dumneata, 1 vorbim Intl *** *-*** FILIMON: ** nte, bani *** * , îmbräcän **** toatä viala: ****, asigurat *** vedea. Acum propagandä. Discursul *** buzunar. De rest, adineauri trebuie repetat. *** VAGABONDUL (se scoalá ji incepe discursul) : Domnilor, färä ****, färä tatä .. . jumätate *** duc! cite ** FILIMON: Nu aici. Prin cafenele. *** * 1* oameni, 1** vorbä *** in fiecare cafenea, intri ceas in vialL bucurie ** ai scäpat *** consumalie, *** te*t! cite ** ** te pleci in altä parte. ** ***** Iii dan eu parale. *** cunoa*te Le mele, cadrilate. nite haine d-ale imbraci *** am ajuns eu tot tirgul. „Träiascä domnul Filimon ! Uite *** dintr-un vagabond päcätos !" VAGABONDUL: „Vagabondul päcätos" an trebui oarecum suprimat. Asta rn-ar compromite pentru totdeauna. Nidi durneata n-ai interes sä fi sdpat un vagabond päcätos. FILIMON : Eçt! complicat, tinere ! VAGABONDUL : Dacä n-ar fi vorba *ä-mi fac un nume în iraprim! *! aceastä ******ä decädere. Dar n-ann u1 ä ta, ** ** m mai pot ridica niciodatL.. compromis pentru totdeauna.
27

FILIMON: Iar te gindesti fumai 1** dumneata ! *** dracu, nene, nu vrei sá-mi dai ** mini *** ajutor, acolo! VAGABONDUL : Ba din toatá initia, vai *** mine ! FILIMON : Atunci ? VAGABONDUL: Domnule Filimon, scumpul meu binefic .. tor... *-*** vrea sá par un ingrat ! Uite, fac tot *** mi-ai SpUs... Dacá vrei... scoatem **cárti postale ilustrate.... *** dumneata, ***mine ** ********* inecului : mi fac *** ris si mii duc *** Dumnezeu licolo. Mi-ai fágáduit ** ***sie viagerá, *** ? FILIMON: Vorba ** vorbá ! VAGABONDUL: Precum vezi, mi-ar fi foarte ***** sá iau banii si sá plec. Dar ***pot .. , rn-am atasat *** dumneata, *** familia dumitale. Eu slit mai tinár *** dumneata, dar am mai multi experientá. Omul sárac tráieste zece Vieh. tiu multe. Nu *** compromite. FILIMON: Hei, drácia dracului .. . VAGABONDUL: Chestia mea ** fist ** intimplare **atît .. . Sá nu mai vorbim ***ea. Vagabondul n-a fist niciodatá, sau dac-a fist, ** murit ... sau ** plecat ... Da, ** plecat in futie. L-au vázut, ***mal. cîtiva oameni, urned ** verde ***titi inecatii. *** urmá 1-** zárit multimea 1** fereastrá. ca un rástignit. *Si s-a dus... ** rimas fumm 1 ***i** lui .. . Gloria dumitale. N-i sá-1 mai vadii nimeni niciodatá .. . Lasá-ri cuiul hr hainele dumitale cadrilate : n-am sá 1** port niciodatá. Elidir ** ruft. FILIMON: Iar ai inceput sá bati címpii ! VAGABONDUL: Nu. Un alt *** s-a náscut. Di-mi alt flume. De pildá, Alexandru Filimon. FILIMON: Alexandru Filimon mi cheamá ***mine. VAGABONDUL: Atufci spune-mi Alexandru ****sau Eliodir **1****. Vreau sá am ceva din numele dumnitale. Eu slit un nepit * 1 dumitale. Buná ziva, unchiule ! Nu mi mai cunosti ? Acum picai. *** te uici 1** mine ? Sint un fin * 1 várului dumitale Axente, ***** ** ** urit *** vremea rázboiului, si-am veut sá te vid. *** mai faci? Mátusa Raluca ** bine? Verisoara Alice ** bine? FILIMON: Sîntem *** toti bine, dar mi se pare ci dumitale *** prea ti-e bine. VAGABONDUL. Ba fiarte bine, ai sá ven. Eu mi duc in oras, imi rad bárbuta, imi tund pletele, *** imbrac fru28

mos si mi-ntorc aici *** geaniantanele. — „Ce mai faci, unchiule ? Vin tocmai din fundul Moldovei, sá te ajut in campania electoradá." Mi ici secretar.
****bátäi (***
în

* . ** iae¢te Raluca.)

RALUCA : Ar trebui sá te imbraci, ** început sá vie lure ... FILIMON : Ti-am spus, pximeste-i tu. RALUCA : ** venit domnul Leon. FILIMON: A-ha ! S-astepte un moment. Numaidecît. Ia scoateci astea ! (Raluca ridicá inaelitoarea cîtorva scaune.) Petitorul fii-mii. Tatá1 báiatului. Pin-acum se lisa greu. 'Credea ci daci ** farmacist, **mai nobil ***mine, unde shit podgorea.n. Acuni vine *1 1** mine... (Raluca iese.) *** spuneai, ci n-am inteles bine. VAGABONDUL: Treizeci *** mii *** lei. FILIMON: *** ? VAGABONDUL: Toatá afacerea : hainele, ghetele, geamantain!, restul... Cred c-ajunge. FILIMON : *á-*** dau eu treizeci *** mii *** lei? VAGABONDUL: Pái *** unde sá-i iau ? FILIMON: *** sá faci *** ei? VAGABONDUL; N-ai auzit ? Má-mbrac si má-ntorc aici. Elidir **** ** muriit. Triiasci. Ile Fi'limon ! FILIMON: **** domnule, treizeci *** mii ***lei, **** dintr-o datá ? VAGABONDUL: Nu fug eu, n-avea grijá. $**, vorba dumitale, „udc di Dumnezeu sá fugá ! 5**** ieftin !" FILIMON: N-am spus ***** *** Dumnezeu sá fugá". VAGABONDUL : Ai gîndit-o. *** crezi, ** bine sá spunem doamnelor ci shit tot eu, sau sá pástrám taifa numai nu? FILIMON : Dumneata *** zici ? VAGABONDUL; Deocamdatá si nu stie. Dacá nu m-or recunoaste, bine. Dacá mi recunosc, ** luir in glumá ** ***1** nem si-si tie gura. FILIMON : *** e-ncurcátura asta, nene? In *** chichion *** bagi ? VAGABONDUL: Las' ***mine! N-o sá-hi pari nu. Acuma trebuie sá prirnesti *** cuscru. 'ri dai bail in fata lui. Bagá ***seaná : on *** cine vorbesti *** aci-nainte, sá n-o scoci din canal, gaz, api, electricitate. FILIMON : Da' asta ***mai ** ? .
29

1 VAGABONDUL: Propagandä electoralL Un vütor pärinte * preocupare: pavaj, cir. 1** aibä * ora3ului nu trebuie ** culafie, gunoi, salubritate publicL ¢* .) Poftim .. . duce la * FILIMON: Ei, batä-te sä te ***ä ! (*** Iartä* ä ** te prii Alice.) poftiti ... (lntrá Leon, Raluca ceas... un acum vezi . .. , dar * 3 * ***** ***t*¢* , ***faLEON (un bárbnt de vreo ,***********ani, fär** ochelari, redingotä Ii joben) : 5tiu ! tiu vorite cdrunte, *** fist un act ***mare bravurä. Ai tot ! Felicitärile mele ! ** onorat nu fumai familia dumitale, dar 3**întreaga urbe. era mai adîncä, idiotul) : Unde **** VAGABONDUL (fácînd *** les. Cit p-aci sä-1 trag lic ** vream *** hî, hî, hi! Eu *** ... **1**, 3*-***** *ä** fundul gtrlei. Da' m-a apucat *** 1** n** doare, hî-hî! LEON: Dumneata e3ti nefericitul ? VAGABONDUL: I-hî ! gind ** faci ? **-ai *** LEON: i-***** VAGABONDUL: Dumnealui zice ** . stau aid, **-***d *** hainä 3i ** bîtä, toate ! Da' eu nu vreau t* . stau! Plec! ** ciini : lui! Javrä ! lui! (Rîde stupid.) ** *** feresc *** cîini ! Sînt pine drumunle *** LEON : Ai suferit inuit. nefericitule ? VAGABONDUL: I-hi ! Da-acum, gata! locurile noastre ? . LEON: Esti *** **** dincolo. Tata ** fist VAGABONDUL: Cind p-aci, cud *** spiler, hî-hi ! LEON : ySi-ncotro ** iei ? VAGABONDUL: Mi duc 1** Paris sä mi-nsor. LEON : De *** ai vrut sä te omori ? VAGABONDUL : De bine ce-mi era, hi! LEON: **i pare bine ci ai scäpat *** vialä VAGABONDUL: 0-ho! LEON: Pare *** *** treabi. *****i1 ! FILIMON: Da. Päcat ci *** vrea sä rämiie. Hai, biiatule, vino sä-1i dau ni3td haine, sä te duci *** Dumnezeu. (les amindoi *** altä *,*.) LEON: ** cam tîmpit. RALUCA : Adineauri *** pirea. LEON : Totu3i, fapta rämtne ** faptä mare ! RALUCA : Nu-i *; ** ? Nu-i *3*, domnule Leon? ****** !
30

1, care ***putea Sá-3i pule viaf a in pencil ! Sänätatea ! * räcit. Stränutä. 3i sä vadä un oricel ! tii *-** seamä. Cit despre 3****1, ai dreptate. LEON : N-am bägat *** särit in *i eu m-axa mirat aflind ci domnul Filimon ** dracu !" Mai **eu, *** 3, nu se poate, *1 ***** api: „* bätaie. Cine ni3te alegeri, se-ncinsese ** acum ciliva ani, 1** 1 dumitale ! Eu cred * fugit ccl dintîi ? Filimon crezi c-a mi *** lucrurile astea mine gîrlä. *** in särit ** fricä ci *** impresioneazä. RALUCA: Ei bine, **' tot .. . mai LEON: Desigur, desigur ! Päcat îns ci n-a fist un *** ** Hei, deasupra. *** cam idiot haimana, ** spälat... mäcar, vreun nenorocit persoanä bine, era altceva. **** ! Cine 3tie *** din ***3*1 nostru, mai zic 3i eu... Dar *3** sä s-arunce-n menta *** mine: *** * ä borfa3 ! Ascultaimoan. (lntrá girlä pentru atîta lucru. Mai bine-1 lisa ** 1a3i Filimon i Vagabondul.) tü, vorba ala, ***eine *** VAGABONDUL: Nu te lasä sä t*äie3ti ... Hi ! ... Hî ! .. . träiascä, ziu boierule, fiindcä ** Da' eu am sä-1 las ** bun. *** dumneata, prietene ! LEON : Nu vorbeam *** VAGABONDUL: Atunci situ-mina. Iarti-mi! Acunna plec. Särutäm dreapta, doamnä, särutäm dreapta, domni3oarä ! Dumnezeu sä vä miluiascä pentru bindle ***mi 1-aji fäcut ! FILIMON : Ia stai, bäiatule, ja stai. Sä-*i dau niscaiva ****1*. (Um bl**la un seriar, scoate bancnote ,** ******.) drum. Uite, fine, sä ai *** vä miluiascä. VAGABONDUL: Mulfumesc. Dumnezeu ** primgte) : Pardon, care **** LEON (între mîna care ***,fi dai... *** numärat *** ci * impresia am dornnule Filimon, Ba ** . FILIMON: ti tulburat 3i n-ai LEON : Eu cred ci din cauza emofiei ** mie. seamä ci sirrt hirtii ***cite ** bägat *** mie. hirtii ***cite ** FILIMON : Ba am väzut : treizeci *** mii *** lei. N-avea grijä, ci nu shit din zestrea Treizeci *** fet:ei ! (Vagabondului :) Urubu sänäths, bäiete !
(Vagabondul iese.)

****ä .. .

LEON: ** suri considerabilä, domnule Filimon ! Fantasticä !
31

mii *** lei unui pris *** Auzi ! Treizeci *** girlá ! *** ? ******* spuneti, stimat** RALUCA : De, stiu eu ... *i mie mi se pare mult ... (Cñtre zici ? Alice :) Tu *** ALICE : Ivfuh. tntr-adev*r mult .. . *****, conFILIMON: ******1 men dornn Leon, (trece 1** copilá ! (Le face semi ferentiar) draga mea sotie, ****t** ** fiintá. **i*******; (lui Leon) fiul *** stea.) Dupá **** hirne f**** venit *** voia 1or, din dumitale, fiica mea, *** obliga;iile civice ale dumitale si ale mele — nota ben e : ***i-am întrebat *****vor sá vie ***hune — ********** 1 ** atit dumneata, cit ** eu, sinter datori *** discern grij*, pregatim viitorul pîn**in ziva cud vor zbura *** s** 1 ** *** nenoroai'tul *** propriile 1or aripi, tot * adineauri ** fist voia 1* . Nota beiie : f**** redat vietii f**** voia lui. stiai lucrul acesta, *** ***te-ai mai amesLEON : Pardon. ***** tecat ? FILIMON : Pardon. Lucrul acesta nu-1 tiam, cud mi-am faptá umanitar* , civic*. Mi 1-** riscat viata pentru ** spus, nenorocitul, mai tirziu ; prea tîrziu. I-am obligat sá-i u*urez ****** ** ****t** ***i*****din noua lui viat*. I-*** spus : diere' oricind vei fi 1** strimtoare, gîndeste-te 1** 6*trînul Filimon, ***** **gata s*-ti vin** intr-ajutor, **-t** redea increderea in viata !
(Auditorul **1****.)

1** cetatea noastr* , prin actiunea mea, ***ai binemeritat *** ,**edilitar** ! duraitale nobil*, **r******** a;azá.) FILIMON (se scoalá) : Multumesc ! (*** cunoscut** in momentul acesta *** LEON: Fapta dumitale ** actiunile morale — titi. Actiunile dumitale — vorbesc *** popular. Precum tii, relatiunile crescut. Esti un *** *** chesnoastre ptn-acum erau mai mult reci. Ne *********** principii i altele, *** ******* inutil *** 1** mai amintiuni *** tesc aici : carierele noastre, cultura noastr* , **********1** noastre erau diferite. Ast*zi îns*, dumneata te-ai ridicat scara valorilor — vorbesc *** scara ****1** — **dei*** migorat. Apreciind, ca i concet*tenii mei, sebinile *-*** calit*tile dumitale ***bun gospodar, apreciind sufletul ducit *** folositor ritale ales, mima dumitale **r******, th*** ai fi ora*ului nostru, in numele majorit*tii concet*tenilor sculat erofíonatá) am venit s* -ti noltri (toatá lurea *-** ofer un lic in consiliul comunal !
(****** inghejatL)

LEON : Asta **fiarte frumos din partea dumitale ,si-ar fi fist i mai frumos ***** 1 nostru. onorabilul era din ***** FILIMON (****** !** tribu nä) : Once ** , din once bc, din odce tar*, are dreptul 1** 1*, ***** asistenta noastr** ***i* **** once oras, *** edilii **i, are ***fie bine intretinut *** nevoie *** ***, gaz, canal, electricitate !
(**1****. )

LEON : Incontestabil ! Am ajuñs 1** ri*** ne prive*te ! (*** ***á, inaitä *** Filimon *** scaunul säu si-i ja lieu! 1** biroul-tribuná.) Domnule Filimon, *** toate rezervele rebe *** adineauri, *** toate *** moarte indivldul salvat *** 1 ** nu este ************ * 1 nostru, *** toate opinia mea *** faptele curajoase se datorese, in majoritate, unei supraexcit*ri p*ovocatá *** fric*, recunosc, ************ Iutoat**
32

locul ***primar. FILIMON: Pardon. Eu candidez 1** LEON: Pardon. La locul *** primar candidez eu. FILIMON: i dumneata! Dar ****1**s-au schimbat. LEON: *** vrei *** spui ? FILIMON: Vreau ***spun *** fapta mea ** f*cut *****1****** meritele tutunor candidatilor. Vreau *** spun *** ast*zi isi neni nu mai poate ***se ******** *** Alexandru Filimon. De altfel poporul ** strigat : „********* domnul Filimoi, pnimarul nostru !" LEON: Eu n-am auzit. FILIMON: ** auzit toat** lumea: LEON : Ce-are ** face ?! FILIMON : Are, n-are, ** strigat. LEON: De unde tiu eu ***nu eran oameni de-ai dumitale ... FILIMON (se ***á*á) : ******** nu... (Raluca îi face serie desperate su-1 potoleascü.) Scumpe donmule Leon, *** jigne*ti. Eu *** te-ntreb *** dumneata ****** drept candidezi **.nici n-an. vent ***te trag *** hain** ... Dumneata în numele cui fini oferi un lic? i *** bucru mare reprezin;i dumneata, 1** urma urmei ? LEON: Eu am fist in permanent** in consiiiu, *** ***** durneata ai candidat *** ,sapte ini ** te-ai ales ****** ** *****.
33

cii n-ai inteles gestul Asta reprezint eu. 'ri pare **** fi mirat ... Buná ziva ! (D** -** s** neu cavaleresc. * pune ***cale.) piece. Raluca i *** trebuie sá te superi ... Ar ** RALUCA : Domnule Leon, *** vá-ntelegeti ... Ia poftim, te rig, sá vorpácat sá *** domnul Leon; dumneabim ... Alexandre, s-ascultám *** fist *** apte in consuluer. Dumneavoastrá ce-a;i doni lui ** iii, domnule Leon? *** 1** LEON: Stimatá doanini, eu doresc ca sotul dumnevoastrá sá facá parte din viitorul consiliu, *******, once s-ar int"undumnealui sá figureze * 1*, il vii prezida eu! Vreau *** ***lista mea. Recunosc ci are oarecare popularitate, recunosc ci simpatiile dumisale ne vor aduce multe voturi. unul singur n-ar Dar nu **mai putin adevárat, ci *** venit, * *** se face doui parale. Gloria popuiari, ****** duce... Asta voiam sá spun. unul FILIMON: Uite ***este, domnule farmacist, eu nimin *** singur. Eu cartel ***fac. Dacá dumneata vrei sá figurezi pulpana ni***lista mea, bine; dar eu nu mi agit *** mánui ! pulparia nimánui, domnule LEON: Nici eu nu mi agit *** podgorean ! dispret, parc-ai zice FILIMON: Dumneata spui podgorean *** circiumar sau zarzavagiu ! „domnule farmacist ?" iei *** ****** LEON : Da' dumneata *** meseria dumitale? FILIMON : Da' **, ti-e rusune *** LEON: Asta nu ** meserie sá-ti fie rusune ***ea, fiindcá presupune un anu* distinctie ***care it grad *** culturá, *** nu 1** are toatá lumea! FILIMON: Vrei sá spui ci eu sift ***near prost, tejghetar adi*i mojic ? Da' n-ai auzit ce-a spus vagabondul *** neauri ci si *1 ** báiat *** spiter ? LEON : S-** retezám. In pare nu ci am cálcat in casa duritale ! FILIMON: i mie imi pare bine ci n-am cálcat într-a dumitaie ! LEON: *S**nici n-ai sá calci! FILIMON: Bodapraste ! Cind ii avea nevoie *** ceva hapuri, tniniit juptneasa. LEON: Frumoasá educatie, n-am *** zice ! FILIMON: ***mine nu m-a uns nimeni ***vaselina!
34

LEON : ***,si vede (Furios:) Unde mi-e pálária ? RALUCA : Donniule Leon... te rig.., ***fui supárat .. . Alexandre ascultá .. . FILIMON: Ia lasi-mi in ****, cucoani, *****. eu nu ,ctuu unde bate dumnealui! „****1*-te tu sá stau eu! — Fu1imoane, báiete, tu esti ornul zilei ... Eu vreau sá fiu priruar! Tu te-ai aruncat in gîrlá, eu vreau sá stau in fruntea bucatelor ! Dá-mi mie voturile tale, ci *****, nici ! eu nu-fi dau biiatul !" Asta ** RALUCA : Da' nu se plate... domnule Leon, iartá-1... nu spune .. . *tue *** însemnead vorbele astea ? ALICE : Tati, *** ** ! LEON : Da, doamni, dac-a pus punctul ***i, **** , ha! FILIMON : Vezi ci-i aa? ** LEON : Eu n-am venit aici sá tîrguiesc fericirea copiilor no,stru. Dar admiteti ,si dumneavoastrá ci trebuie sá am i eu ceva in schimbul báiatului neu. FILIMON: Da' **, feula mea nu vá ajunge ? Averea mea zestre ? vá ajunge ? Vreti sá-i dan i pnimiria *** *** LEON : N-o dai din buzunarul dumitale. FILIMON: *-apoi tuu una? Copiii se iubesc, putin 1** ** voia dumitale sau ** mea! *** LEON: Asta s-o spui pentru dumneata; fiul neu nu va trece niciodatá peste vointa tatálui sáu ! FILIMON: *á fui sánátos. Gásesc eu alt ginere, slavá Domnului ! ALICE: Tati, ti-am spus ci nu trebuie sá te ginde ti 1** asa ceva. Eu *** Jorj î1 iubesc i fárá * 1... (*** aruncä pinpînd in bralele marnei.) LEON : * ** , domnioará, fui dumneata mai *** unimá decit dumnealui, mai cunainte. Intelegeli, diainnele niele, ci dupi * , ***** consilii comunale, eu ***pot renunta 1** ?ncununarea carierei mele administrative, fiindcá ** s-a názirit dumnealui sá fue primar. An dimineatá nici ***se gîndea. FILIMON: Ba mi gîndeam ! LEON : Da' n-aveai nici ** sperantá ! FILIMON : De unde çtiu dumneata? LEON : Dá-ti cuvintul *** onoare ci aveai vreo speranlá ! FILIMON: Cuvintul *** onoare nu mi-1 dau *** una ***

doui...

35

vezi ! i-apoi : recuno*ti ** ***lista mea figu. LEON: ***** personalitile cele mai importante? ***** FILIMON: Recunosc ! ? ** cea mai *1*b** te-a LEON : Recunoti * . lista dumitale ** refuzat toatá lumea din ****, ** n-au primit **candideze decît ni*te ceaprazari i paracliserul ? schimbat lucrurile. Acurn *** fi, dar *-*** FILIMON : Ala ** veneai speranl*. Dac-aveai, *** mai ai dumneata nici ** parigorii. aici *** rig, ***** mai discut*m. Vremea trece. ***** 1 ** LEON : ** fericirea copilei dumitale, bine... Da on ha? 1** FILIMON: Ba! ba ? LEON : **-******** **. nu ** *** FILIMON: 1******** vine asta? LEON: **** fricL Familia una, poli** nu 1tiu *** FILIMON: Vine **** ! ***** **** ! 1 ** nu alta: ** tica LEON: Fiarte bine. Refuzi ? ! FiLIMON : Ba bine ***** consideri propunerea mea LEON: Atunci, doa*nná, te rig ** neavenitL Acesta-i ultimul men adineauri ca nulá ,si *** rig, a1i spus ceva ? .) ** * * * pînä la duce cuvînt ... (*** spus nimic ! N-am FILIMON: LEON: Atuni, adio ! FILIMON: Adio i n-au cuvinte ! ALICE: ****, ***fad tat** ? mine, ***** 1ii 1** RALUCA : Alexandre. ***se plate! ***** . faci una 4 i iubelti fetila ... Singurul nostru ****1, n-ai ** ca asta! FILIMON: Ia 1***-*** în ****, frate ! Ei, comedia dracului ! RALUCA: Destule griji ne-ai dat adineauri, nu ne mai suvaga***** li-acum! Nu 1-ar mai fi adus Dumnezeu *** bondul acela! **-1i trebuie lie prin rie ? ! Asta cere toate, b*taïe ***cap... Tu te-ai 1***t *** negustorie, *** ca ** te odihne1ti li-acum vrei ** áturatul * te-apuci *** oralului ,si *** inchis cilmelele oamenilor ! *** FILIMON: Poftim, femeile ! Ascult* , domnule Leon, 1** se reduce ambilia noast*** **zile (C*tre ! ** ******.*str Raluca :) *****-1**7nchipui tu * . dumnealui, farmacist *******, *** studii in str*in*tate, ******** in parlament,
36

************* 1*1** ajung**primar... ***** d-aia vrea ** vit ! ispr * femeie 1i s-a *** Zi-i cap oamenilor ? ! LEON : Incontestabil : demnitatea *** primar nu presupune mai **** .runtiluri gospod*relti. Dar *** ! aceste ** **** rezolvat : pavajul 1in adev*rat ** slit multe greut*li *** insuficient*, salubritatea publid... desfundat, **** ** FILIMON : Canal, gaz, electricitate, ecletera... Cunosc chestia ! chestia ! toate nimicurile astea, LEON : Nu te vád umbind ***** scumpe domnule Filimon. i-apoi, litre noi fie vorba, dumneata nici prea s*n*tos nu elti. tiu eu ***spun... ? FILIMON: Da' **, m-ai c*utat dumneata vreodat** LEON : Nu te-am c*utat, dar adu-;**aminte, ** ai fkut **mine. Doctorul nu ti-o fi spus, dar i;i recare relete 1** inima. *****-1i *** spun eu acum: stai cam prost *** emo;ie exageratá :) sfatul unui vechi prieten (*** treabá, ** sfatul rudei dumitale ***mime. (Face semi fetei sá ** vorbeascd ,si ea.) 1ii cit *** ALICE: **t***1*, *****ni-ai iubi vreodatL.. ***** fericirea rica 1i 1** s*n*tatea dumitale, *****1*, pulin 1** te rig, renunlL Te-a rugat 1i mama, te rig 1** eu. Ai ** ******** , *** glorie ***care nu ;i-o poate lua nimeni, *** necazuri, cine ‚tie *** grijile oralsului ***cap, cin tie *** ** se iveascL R*mîi litre iii, venerat ***toi, dusina*i *** iubit ***familia ta, ***familia domnului Leon. báiatul FILIMON (*ováind) : Sînteli trei împotriva mea, *** íntreg, **** patru. Eu sift singur ... Pot lupta ***un **** ****** femeile din casa mea. Nevast*, ja mai întreab** convine? **slugile, hr 1** RALUCA: ** ***** glumele. D domnului Leon riispunsul 1 ***** trebuie. i ****** ne preg*tim *** logodn*. De cind ** a*tept ziva asta... Spuneai ** va fi cea mai frumoas** zi
din via;a ta.

FILIMON: Frumoas* , f******, *** zic ba, **' de-acum un ****, **** mai frumoas** zi mi se pare ziva ** *** vii fi primar. 0 vial** tntreagá am visat ** ies din rindul tutu***. *********vii peste vii, desfáceam butoaie peste butoaie, dar nu-mi ajungea, *** ******** umilit, vream ** fiu 1i eu ceva, altceva. i acum ziva mea ** sosit 1i eu s*-i dau *** piciorul ?
37

RALUCA : Domnule Leon, nu-i ****d dumneata, ca primar, . fie decorat ? ti, ca ** ****re** ai sá st.rui 1** condilie : sá-mi fac. propagandil, *á meargá LEON : Cu ** *** mine peste tot i *á-***lie discursuri : „Fralilor, eu nirnic, vá cer ** dali voturile voasniai rivnesc 1** care *** tre prietenului meu Leon, priniul farmacist al ora,ului !" deasupra. (Dezolat :) Ia FILIMON : Sá-1i fac i discursuri *** *itá-te, domnule, ja te uitá, dorne ! . 1ini*tesc i eu. ALICE: Hai, dragá tatá, spune **, ca sá *** RALUCA : ********, ca sá fiu si eu mullumitá, eu, tovara ta *************de-o vialá întreagá ... tíi ** eu nu te-am niciodatá ! sfátuit *** ti1i **-*** FILIMON (resemnat) : Bine.., bine.., dar vii *** dorinlá **mea, cel din und cere l i ... Cea din ***** , n-aveli inimá ! i**iá, ** * vis... N-aveli i*
cei prezenfi.) (P*olestári 1**

** balen turbatá sau *; un tigru furios.., ai stirpit **
ceva

.. .

unde... FILIMON: *, *** VAGABONDUL : IIi spun eu! Vorbea lumea, cind am cerut adresa dumitale. „Domnul Filirnon, viteazul ? Primarul din hirne !" N-ai iront nostru ! Ce! mai curajos *** un tigru ? scápat ***un pirlit ***vagaLEON : Da' ***nade, tinere, ** dracului ** se *****. bine-1 1**** bond. **** VAGABONDUL : Ce mai faci, domnule Leon? cuno*ti ? unde **** LEON: Da' *** VAGABONDUL : Nu esti dumneata domnul Leon, farmatiu din fotografie : mi-a trimis-o unchi-meu cistul ? *** esti omul **! mai impozant din Fálticeni, mi-a scris ** 1** grozav as vrea sá-;i fie cuscru. Fini dumitale judel, **
bine? **

nu **voie? Ia 1ásali-*** f ***) : **** VAGABONDUL (de ** *** aoiaj.) in ***** ! (Intrd ***, june, elegant, in ***t*** Bunk rina, unchiule ! Auzi, rice ** nu **voie *á intru ! ISárut mina, tanti Raluca, bonjour, verioará Alice! Unchiule, dr*gá unchiule ! (Toatá l********"*árn* uritä.) *** 1** mine? Sînt eu, I1iu;á, nepotul ***Ei, ***vá uitali * neavoastrá ! Vin tocmai din fundul Moldovei ! Dias *** cind nu * -** i vázut ! rn-am schimbat ***, in trei ******* FILIMON (*** strigátul Elect rei recunoscînd *** Oreste) : nen-tu-** I1iu;á ! ****-*** norocul ** . te bath! Vino-ncoa 1** feeiorul brale ! (11 strfnge in brate; peste umárul lui.) ** ráposatului meu ***, Axente Filimon. ***vint te-a adus
aici ?

VAGABONDUL : N-a;i print scrisoarea mea? RALUCA : Aiexandre, ***ne-ai vorbit niciodatá *** dumnealui! FILIMON: Ali uitat voi .. . VAGABONDUL : Se poate, tanti ? Nu ne-am vázut i aoum trei *** 1 ** Bucures ti ? N-am fist i 1** Calea cofetárie, *** Victoriei ? ! V*ri******Alice, **r*á ** vád, ** mincat ***** trigoane i un cataif. ALICE: Nu-mi aduc aminte ! VAGABONDUL : ****** astea-s lucruri sá 1** lie onu! minte ? Da' ce-am auzit in *** , unchiule ? ********c-ai ornorit
38

*1 ? LEON : 21 ¢ti ,si *** VAGABONDUL : Tot din auzite. Báiat ******. Era vorba fáut ? Alice. *-** ** se logodeascá *** LEON: Aproape .. . cind nunta ? la bonheur! *** VAGABONDUL : ** incurcáturL mai ** ** FILIMON: Stai, Iliu;á dragá, ** d-aia am vent. Apropo, descurcám, ** VAGABONDUL: S-** vreun hotel bun in **** ? unde stau eu? ** hotel? ** ** te duci 1** , te-ai prostit, **** FILIMON : **, ** *** . Ia sá-i pregáteascá odaia rusafirior. Stai 1** conRALUCA : D-apái bine, Alexandre, tii * . nu prea ** . venabilL.. VAGABONDUL : Merge... merge! (1,i ja geamantanele i am picat vrea ***iasá. Oprindu-se :) De ahfel, vád eu ** vorbit ... (Dá sá iasá.) prost. Aveali *** FILIMON: Ba nu, stai sá ne sfátuim i ***tine. (Celorlalti :) báiat ... inteligent, licenliat in drept. minnie *** ** ** Alice, spune tu, puiule, sá-i urce geamantanele .. . frumoasá te-ai fkut, veri,5oará ! VAGABONDUL : Vai, *** fini dumitale, paroi! Nu-1 Leon, *** ***** noroc, domnule **-*** cunosc, dar bravo lui! Unchiule, nu mi-ai scris ** ales primar... s-a fkut lncá ! FILIMON: Stai, ** *** , **
39.

VAGABONDUL: Atunci ****** spunea lumea 1n tîrg „dom. nul Filimon, primarul nostru !?" FILIMON : Sá vezu, eu am scápat an du* inealá *** 1** moarte un nenorodt *****se îneca ... Lumea ** aflat, ** **** ‚tie ** slit candidat, rn-a çi un primar! LEON (disprejuitor) : Ca i **** ar avea asta vreo legáturá *** primária .. . VAGABONDUL: Pardon!? FILIMON : ** vezi ****, Iliujz, mi se pare *-** ** renunj 1** candidaturL VAGABONDUL: Da' *** *** ? FILIMON : ***, uite, familia mea ** *** domnul Leon zice ** * -1 punem *** dumnealui in licul meu. * *** ** eu ... VAGABONDUL: Da' *******á-1 punem *** dumnealui? LEON: Tinere, eu slit un candidat mai vechi, am fist in toate consiliile cornu nale. VAGABONDUL: In cam! ásta sá te mai oduhne*tu ... *á mai vie i alti. FILIMON : **** spune dumnealui ** stau prost *** mima, ** nu trebuie s**am emolii ... sá umblu ***** voturi... VAGABONDUL: Las'*** umblu eu, ** n-am altceva *** fkut. LEON: Tinere, chestia ** închisL Dumneata, tot ***poli face ** ** ne însoletu in propaganda *1******1 i sá susluu lista mea. De altfel i unchiul dumitale va figura ***lista mea; il vim face consilier comunal. VAGABONDUL: ** -**-*** ! LEON: De *** rizi ! VAGABONDUL: Astea sift glume. N-am venit eu d-aia tocmai *** 1** Fálticenu ... Eu vreau ** am unchi primar... LEON: Ai fi vrind dumneata, dar ***se poate .. . FILIMON : ** vezi *** *, dragá I1iutá ... Domnul Leon spune *******nu-i dau locul *** mai consimte 1** cásátorua fiului **** Jorj *** Alice .. . VAGABONDUL : Asta ** curat antaj ! LEON: Tinere, másoará-Ii cuvintele ! VAGABONDUL: Spune-** dumneata altfel .. . RALUCA : Domnule Iliu, astea slit .. . VAGABONDUL: ** ******* „domnule" acum, tanti Raluca? RALUCA : Dragi nepoate, astea slit chestiuni *** fan**ili ***** .. .
40

VAGABONDUL : Da' **, eu *** shit din familie ? ALICE: Papa ** primárie .. . renuntat 1** VAGABONDUL: Ai renunlat, papa? FILIMON : V-an spus eu ci renunt? ALICE: N-ai spus ci ** cel din urmi vis, ci ri-aven inirL.. FILIMON : N-aveli unimá, dar asta *** inseamni ci am renunat ... LEON : De ****** spui aa, domnule Filimon, ca sá ***ne pierdem vremea degeaba ? VAGABONDUL: Am impresia ci am ** 'zut intr-un complot. Da' *** te las eu, unchiule, n-avea grijá ! LEON : Da' cine egti dumneata, domnule ? Cine te întreabá *** dumneata? VAGABONDUL: Vocea sîngelui ! LEON: Am onoarea sá te salut. VAGABONDUL: Domnul sá te aibá in pa.zi. LEON (din *, *) : Cu dumneata am sfîr*it, si tuu ! VAGABONDUL: Ei * ! LEON: Fiul neu va ven sá-*i ceari socotealá ! VAGABONDUL: Cunosc toate ****1** : pistolul, spada, fu.. reta, duelul american, plus liiecul. N-are decut s-aleagá ! LEON: *** i* pertinenl ** ! VAGABONDUL: Ascultá, domriule farmacist, daci n-ai fi socrul veri*oareu ** 1** .. . LEON: N-am sá fiu niciodati. VAGABONDUL: Ba ai sá fui, ci daci nu, * 1 dumitale fiu ** **1*,g*** : on se-nsoari ***Alice, on rámine lat *** teren ! (Lui Filimon :) Iar dumneata, unchiule, on te alegi pri-. mar, on te dezmo*tenesc ! LEON (furios) : Salutare ! VAGABONDUL: Salutare, umbrá veche ! LEON : ** extraordinar ! (lese trîntind uia.) RALUCA : * , dar asta ** ceva nemaipomenit ! Eu nu toleren **** ceva in casa mea! ** nemaipomenit ! Mefistofeles ! (lese, trîntind ** *.) VAGABONDUL: Hai, veri*oari, spune-1i i durnneata cuple-. tul i fá-Ii ** ie*ire triumfalá ! ALICE : *** rig sá nu glume*ti ***mine! Cu viitorul neu sá
41

(lese trfntïnd *, *** te joci ! ... Tatá, **-ai f*cut, tat** *.) Casanova! clracu facu*i, *** Iliu1** ? FILIMON : *** VAGABONDUL : L***, unchiule, ***se *r*****2** toate. Dugîrl*, ***Moise 1** ritale ti-a vent norocul *** fata faraonului !
(Il bare

*** umár.)

ACTUL III

Co ** t **na Ac*lai decor. Imediat. Filimon ,ai Vagabondul.

veut ** girlá, **** FILIMON : Mi-o fi veut mie norocul *** Moise, dar **********, mi-ai f*cut fumai încurcturi : domnul Leon sup*rat, *******-************, fata ****descurcam ? 1** ... **** rat** VAGABONDUL : Fiarte simplu. Dumneata ai dreptate, deci vrem iii. Treaba lot ***** **** lucrurile trebuie **. ias** **complice. Deocamdat*, îmi pave bine **. nu vor ***1 intrare m-a recunoscut nimeu. Da' i eu! Am f*cut ** iau piuitul. Ca vagabond, plîn1 ** senzalional*, repede, *** g*rel, paradoxal i mistic. Ca nepot : dezghelat i brillant. *tii *** eu am fist i actor? prefaci ? FILIMON : *** VAGABONDUL : Nu, dar cud simt ceva î1 redau m*rit. .. . ******îi dau importanla cuvenit** FILIMON : Intr-o zi ai s*-mi poveste*ti viala dumitale ? VAGABONDUL (aisátor) : Intr-o zL.. mir *** FILIMON : *** 1 *-***veut gîndurile morfii. ****t
esti .. . detept ****

destepVAGABONDUL : Prea de*tept. N-aveam *** face *** comand, ***mi-am g*sit t*ciunea. N****t ***fiu ef, *** se ****** urmeze. Tuturor ** o*tirea care ****** niciod at** cer lucruri imposibile, i fiindca f-0 f*********gravi*** tate credeau **-*** bat joc ***ei. *-***, neluat in *****, himere, descurajat, am ajuns *** nu-mi mereu *****it *** mai pot duce propria existenl*. Am ve nit peste ***. ** actril*. *********din *****, ** poveste *** ** niai fist si **
43

! Ia spune, holule ! -*** FILIMON : * poveste *** toate VAGABONDUL : Nu, asta n-o mai spun! ** avut mai mult succes decît junepov**tile. Comicul ** le-p rim. FILIMON ? Comicul? VAGABONDUL : Actorul *********ä roluri in genul dumifemei tale. ti, actorii comici ***mai multä trecere 1** statisticL fut gi ** dectt amorezii. *-** fleacurile ! Spune-mi mai bine, ce-ai *** FILIMON : Ia sä 1. hainele vechi ? fäcut *** VAGABONDUL : Zdrenjele ? FILIMON : Le-ai dat foc sä nu dea cueva peste ele? VAGABONDUL : Le-am ascuns ... Nu se ,tle daci n-o sä ele vreodati! mai am nevoie *** FILIMON : Ba sä fereascä Dumnezeu ! VAGABONDUL : *ä nu zici vorbä mare! Le-am ascuns perucile ,si *** bärbile grimele mele, *** un lic *** bine, 1** binele, in cinci minute mi false ... Ci ad mi s-o un *** deghizez jar în vagabond! mi, tu ai fist deghizat ? FILIMON : *** fi nevoie ... VAGABONDUL : Adineauri, nu, dar ciad ** FILIMON : Dumnezeu sä te mai **1*1***ä ! î1i spuneam, actonii comici nu VAGABONDUL : Amin! **** iau uric in tragic. Eu iau ta tragic i povestea dumitale! FILIMON : Povestea mea? singur esti VAGABONDUL : Da. Esti singur. N-ai idee *** vi;ä, diaria, ***?etre poloboacele dumitale, butucii *** ******** i domnul Leon ***familia. Fiecare te preluie*te mai pulin declt merili. FILIMON : Ti se pare... VAGABONDUL : Nu mi se pare. Dad 1i-ar fi dat comideralia cuvenitä, ***%i-ai pierde vremea prinzînd pe*te *** undila. Prinzind, vorba vine. Stînd *** malul gärlei, *** ochii 1** dip. Am bägat *** seamä ci oamenii care petrec zilele *** undila in mini ajung sä aibä ceva din privirea *** tilor : ceva irupäimîntat i inocent, ***sä ***
zic idiot !

FILIMON : *** **. VAGABONDUL : Nu ** vorba *** dumneata. Ochil dumitale n-an ruft, *** vreme **-*** care se putut vedea un ***
44

esti un mediocru, ****vor sä te îneacä. Dumneata *** fad titi. Dar n-ai avut aripi. I1i trebuie ceva mai multi încredere in dumneata ... curajul de-a ieçi din mediocri****ai fäcut särind 1n tate... un gest lndräznel, **** ***... FILIMON : Am i träit printre fíin;e obi*nuite, î;i spun drept. pämînt. Cu bunNevastä-mea m-a linut totdeauna *** *** * , ***urn mi *, nu zic ba. Surîdea, spunea ci * **; descuraja, sub cuvînt ci astea nu sift lucruri pentru mine. mottenit disprelul mi-si. Ai väzut, **. ** ySi fiica mea tot * spus farmacistul ci nu-vi mai ** egoistä, domnule ? **** prirnirie. mine sä mi las *** di bäiatul, **i särit 1** VAGABONDUL : Asta nu, in ruptul capului. FILIMON : Bine, bäiatule dragä, i eu zic nu. Dar daci mi meseria dracu fac, ci habar n-am *** aieg primar, *** asta! habar .. . VAGABONDUL : Parci äila11i *** rezolv eu lucrurile ? FILIMON : **** pumnul in VAGABONDUL : Prin solulii definitive. Dai *** masi, spui ci nu mai plate sä meargä ***, ci pin-arum joc. ***urn pui sä stropeascä ,si sä mifist bätaie *** ** zi, cind nu noaptea sau in zori *** turc sträzile. Dar *** omului mai drag, cînd prînz, ciad ii ** 1** vede nimeni. *** promenadä, atuncea scoate sacalele ,i tîrtolii 1** ies *** praf,sä-i înnebuneascä, sä vadä ci nurile. Sä-i umple *** veut omul lou i energic, sä vadi ci s-a schimbat ceva. ** ici in glumä. FILIMON : Iar ** VAGABONDUL : Fiindcä lucrurile silt prea triste, par eu vesel. FILIMON : Bine, dar mai silt i altele, ***aurai mäturatul sträzilor. VAGABONDUL : Ti-am mai spus : poporul trebuie condus pria imagini. Fantezia populari vede ***primar sub forma unui mäturätor *** joben. Dacä mai cere i economie 1** api, ** dat maximum. FILIMON : Dar presa? VAGABONDUL : *ä trimitem comunicate : salubritatea pubici defectuoasä, lucririle edilitare lntîrziate i compromise. Totul trebuie refäcut. Adaugä si „consensul unartim". FILIMON : Asta ce-nseamnä ? VAGABONDUL : Nisnic. Dar impresioneazä. *-ajungi dur45

înveli ***** ***** aia. Parcá spi;erul neata primar, * . *** tie mai mult ?! fist in ,sapte consilii... FILIMON: ** propriile lui aine. „De lapte VAGABONDUL : 11 batem *** fkut cele ,sapte consilii ale on ai fist consilier !" **-*** vechituri, ** mai viná ** dumitale ? Ne-am sáturat *** oameni iii! ***** candideazá, nu mai ** 1, *** FILIMON: tü, ** * spiler, farmacian. nici farmacist : ** VAGABONDUL: ** mai distins. ** te fac **dumnata din podgorean, podgorist. i acum, hai ti ora*, sá te vadá iumea. sá te felicite. Dar bagá ***sean: fiarte modest. zgomotos : gliria trebuie sá fie tácutá. Numai succesul ** FILIMON: Singur ? VAGABONDUL: Merger împreuná. Mi recomanzi i *** mine: nepotul "seis, Iliu1á Filimon. Tráie*te 1** Fálticeni, dar 1-am cheniat aici sá fie folositor ora,sului natal. FILIMON : E,sti náscut aici? VAGABONDUL: Da' unde? FILIMON: Parci spuneai ... VAGABONDUL: : * 1** ** vagabondul. I11e Filimon *-** náscut aici. Numai ci in lic sá fi vent *** lurne azi, am veut acum treizeci ***ani. Gásim nui doi martini ***** sá ateste. Primul act ***na tere, *** pininte * 1 orasului, sá mi-1 faci mie. FILIMON: **** báiete, sá debutez printr-un fais? VAGABONDUL: Sá fie ásta pniriul fais din actele primáriei ! i-apoi **fais ci exist, ci rn-am náscut aici, ci am treizeci ***ani, ci pirt un ***** ***care ***I-am furat nimánui ? FILIMON: N-am spus asta... Unde mi-i fi bastonul ? (Il
****** fi-1 gase$ *.)

ai ghicit ? Unde dracul mi-am pus bastoFILIMON: **** „ui ? (Are bastonul in ****.) A-ha, uite-1.
(Zgornoi aläturi. Intrd Raluca, A1ice ¢** George.)

insemneazá impresiunea, distracVAGABONDUL : Iatá *** liunea ! pálária.) FILIMON : Stai sá-mi iau ,si páláriunea ! (1,si ****** RALUCA: Ie **1i ? ALICE (in ***l****timp) : Incotro ? domnul! explicalie *** GEORGE : Nu ici, domnilor ! Am ** explicalie ! RALUCA: ** explicalie ! ALICE (în acelasi timp) : ** expli.caliune ! FILIMON: ** intrarea asta triumfalá ? ** VAGABONDUL: Hei, **' *** GEORGE : Domnule, eu sift George Leon, licenliat in drept, avocat, fiul domnului .. . 1 urbei. Incîntat. Ii nuVAGABONDUL: ... farmacian * n-iesc I1iu1á Filimon, fiul iperelor riele. diii sá 1 domnului Filinon, stiu. ** GEORGE : i nepot * mi se spuná .. . inutil sá linem atîta lune in piVAGABONDUL: Pardon. ** diane. Pif tins, tanti ! Alice, stai, te rig. Unchiule, nu-;i mai pierde vremea **-aici. **-a*teaptá opinia publici. Vin i eu acum...
(Filimon schi;eazá *1******.)

RALUCA (îl ********* bra;) : Alexandre, an trebui sá stai tu pulin .. . fiarte important. ALICE : Da, táticule, **
(Filimon se reintoarce.) bra;ul celdlalt) : Inutil ... muVAGABONDUL (îl ********* ti... (Filimo** se îndr*aptá s*re u;á.)

VAGABONDUL: Aidi nude se aduná opinia publici? FILIMON : N-am înleles. VAGABONDUL: Unde se lin sfaturile in ***** 1 ásta ? La bárbier, ca *** vremea romanilor, sau 1n fala bisericii, ca-n evul mediu ? FILIMON: Dupá in. (Se uitd la ****.) Acum gásim lurnea in piala Platanilor, între bisericá ,si bárbier. VAGABONDUL: La cafenea.
46

RALUCA (îl trage jar de bra;) : Alexandre, familia trebuie sá treacá înaintea oricui ! FILIMON : Desigur. Familia **baza societálii .. . VAGABONDUL (îl trage) : Pardon.., pardon... mainte de familie, ** societatea ! FILIMON: Ada e ! Vox populi, vox dei!
47

lämurim .. . ALICE (U trage) : Papa, trebuie ** ä, frate, în ***** ! ****** *** * Lä (izbucnind) : FILIMON ** ? Eu am treabä .. . tot fntindeli *; VAGABONDUL (continufnd, pentru Filimon) :... n-am vreme pierdut ... (Lui Filimon :) La revedere, unchiule ! *** ON FILI* : La cafenea ! (lese.) GEORGE: Domnule, voiam *' stiu .. . VAGABONDUL (entuziast) : Dumneata esti scumpul nos. ! (11 prude în . te aibä în **** tru Jorj ! Dumnezeu ** 1** tefan ****** ** £l sárutá de trei ori.) Nil am rämas *** 1**** veri;orul. pupatul ! (Lui Alice :) ‚ri * cel Mare ***
á-1i träiascä ! *

: Atit ******** din pricina dumitale, cäsätoria ** RÁL•**** compromisL lineam atita ! VAGABONDUL: Cur se plate! i eu ***** tatäl neu! GEORGE: Da, domnule! Dumneata ai insultat *** Leon, omul ce' venerabilul domn Eu? *** VAGABONDUL: mai important din judel ? GEORGE : Da, **, dumneata ! VAGABONDUL: Nu se plate! Ce i-am spus ? GEORGE : „Umbrä veche" ! VAGABONDUL: „Umbrä veche"? GEORGE : „Salutare, ****ä veche !" un vers clasic. insultä ! ** VAGABONDUL: * ä*, asta ***** Fälticeni, ctnd î;i spune cineva „salutare" !, îi La nu, 1** veche !" Un obicei studenlesc, *ä******* „salutare, ****** Heidelberg, un fel ***Gaudeamus igitur. *** 1** obiceiurile dumneavoasträ. GEORGE : Pu1in îmi ***ä mie *** atitudine insoEu stiu ** ai avut fatä ***tat .1 ****** lentá si am venit sä-i cer satisfaclie ! VAGABONDUL: Satisfactiune ! Menlii propunerea bätrînului? Vrei *ä ne batem ? GEORGE : Cri scuze, on duelul ! VAGABONDUL (teribil) : Eu scuze nu cer ! (Impresionat *** accentul Vagabondului, George se *** un pas fnapoi, Ra1****si Alice sar ****** scaun.) A1ege armeie : sabia, f10reta, pistolul ! (*** repede 1 panoplie ** ja un pistol ,ci Ufl ** iatagan.) Poftim ! Ia sabia.. ja pistolul ! *** vrei. Numaiparte! decit ! Aici ! La ** parte, doamnelor, 1** **
RALUCA

I

ALICE

** asta? *. (alarmate) : Nu se plate ! ***
48

VAGABONDUL: Domnul vrea sä se batä ! Läsaji-1 sä speie onoarea familiei ! explicalie. ** mullumi *** RALUCA : *-*** explica*ie .. . ** ALICE : Da, *** explica*iune ? VAGABONDUL: Te-ai muljurni ***** GEORGE: Desigur ... eu... dori * . ** VAGABONDUL : Bine, scumpele mele doamne, niîntîmplä se i *** * nä, ne 1äsali singuri. N-aveli tea .. . rig te Stai, ies.) Alice ,Fi mie ! (Raluca .. . GEORGE (se a;azá, grao) : A*tept explicaliile dumitale VAGABONDUL : Ascultä, dragä Jorj, tat-tu ästa **un fel Motofozo ... Dä-1 dracului ! *** ? GEORGE (sare indignat) : *** ! VAGABONDUL : Stai jos, ** n-aide nimeni ! Antipatic, *** De bele-n nate? pue vä sä **** ** tot Spune drept, *** antinmmeni votul ! ** i ? Nu-i *** . ** vä 1*** ***nu vä 1*** ** ** 1 „Ce n-auzi : patic iritli prin meserie. De cite on domnule, „Las, Sau spijer". muie*ti ***, nene, parc-ai fi se „Toarnä, *******, **** ** . ai pus ni*te preluri". **** * 5. faptul í pune spilerie !" Mai ****, ** nu sinter 1** ä-$i scoji päläria cind intri ! Vezi, prin urniare, trebuie * ********ä sau ***un rásfä*at ca ** ** * . un farmacist *** veut felu1 lui. ** *** scorlos i ** Leon , **** aviator. *** pus ** i ****** 1 aici mindni, ca un tatä nobil, ***** bdau ruai nu-*i ori primärie, condi$*** : ori renunli 1** , pi***** ** ? * * precupe*eascä te esti tu sä jam!. Da' *** raniidon, siminichie ? spus ? ** , frate, **** GEORGE : *** i-aix 1, *** *t*r* särit ** VAGABONDUL: Da! i d-aia **-** Fälticeni, ** noi 1 veche !" tü, 1** strigat „Salutare, ***** insultä gravä ! ** asta ** GEORGE : Vezi, *1 nu mi-a spis toate astea. Zicea ** te-ai *1 .. . deodatä 1** *** repezit * am eu ****1, nene! Eu voiam ** *** VAGABONDUL: Da' vinä bietul omul ästa — nu *** ** *** atita ! i lua;i vii bomvi*ä biata Alice, ** *** fiindcä n-xi-e unchi — ***** omoani! se d hoanä ***fati i te iube*te, tii ? Spunea vinä fiindcä lui tata Leon i s-a näzärit sä esti tu *** *** fie primar ?! lui .. . veche ambi$ie ** GEORGE: ** **
49

VAGABONDUL: Bine, bine, dar tocmai aici s-o plaseze ? Altceva nu putea gä i ? GEORGE: Ce? VAGABONDUL: S ..-1 facern prefect de judet, deputat, senator ! GEORGE: Crezi cä s-ar putea ? VAGABONDUL: Ce nu se ,plate un tara ***âneascä ? ! Dr*gä, eu tti vorbesc ca un om din gen***tia mea. N-am nici un interes. Nui o sä träim umpreu*ä §i dupä ce bätrunii n-or mai fi. Filimon trebuie sá i*** primar. Nu-1 mai plate untrece nimeni în popularitate, de cud s-a aruncat in gtrl.. Lui Leon nu i-a venit uncä rindul, ce mai unco*'*i-ncolo. S-a*te* te.

mint prestigiu in fata familiei. Täcere ! Din duelul nostru am iesit zdrobit. Bagä de seamä. (Intrá Raluca ;i Alice, prudente, ernolionate.) Pofti%i ! Am s*ä**t t**fär ! RALUCA : Ce s-a untîrnplat ? GEORGE : Ce trebuia. Domnul vi-a cerut scuze. ALICE: E adevä**t ?
(Vagabondul dá din umeri ?vis.)

GEORGE: Ai dreptate. Väd cä eçti un om sincer. Iii spun drept cä nu rai are ,sanse. De-aia e ,*i furios. "AGABONDUL : A-ha ! la spule ! GEORGE : Intr-o jumätate de ceas au venit vreo trei insi la el, sä-si retragä candidaturile. Pe lista lui erau tipii cei mai importanti din ***.. Acuma nu mai vor. Sunt liste o***tunisti. Tree pe lista lui Filimon. VAGABONDUL: Ce-ti spuneam eu? Bietul unchi, dacä-1 asculta pe domnul Leon ,si trecea pe lista lui .. . GEORGE: Isi pierdea alegätorii .. . VAGABONDUL: Se cu** 4*u amindoi .. . GEORGE: I** *** paracliserul. VAGABONDUL: Apäi !... GEORGE: Ce solutie ai? V _AGABONDUL : Vorba e vorbä ? GEORGE: Vorbä ! VAGABONDUL: Bun. Te duci la domnul Leon, ti spui d nu mai are nici o ,sansä ,si sä fie fericit ***ä-1 prim*ste Filimon pe listä, *onsili***comunal. P** urmä, la alegerile pentru Came*ä, umi iau angajarnentul *ä-1 scot deputat. *Si la mine, s tii ... vorba e vorbä ! GEORGE: Admirabil ! VAGABONDUL; Dar, Bagä de seamä, sä fü energie. „Nu-ti dau consi* tämintul !" — „Sunt major !" „Te dezm* *tenese !" — „Am sä rnuncesc !" „Eti un mizerabil !" — „Nu sunt un mizerabil, täti*ul*, fiindcä voi lupta sä fií deputat!" y*i acum sä-ti spun: tot ce vei face sä aibä aerul cä vine de la dumneata, nu de la mine! Asta îti va da rai
50

GEORGE: N-a avut uncotro ! care ti le-a dat au Post suficiente ? RALUCA : Explicatiile p** GEORGE: Mi-a spus cä are o deos*bitä stimä. pentru papa, cä n-a vrut un singur moment sä-1 jign*asc i cä de aci mainte.. . VAGABONDUL : Etcetera! Etcetera! Iri dati voie sá plec ? A vrea sä-1 fntîlnesc ***unchiu ... Am rendez-vous cu el in Tata bisericii. ALICE (lui George) : Poate sä piece ? RALUCA (la fel) : Poate sä piece? GEORGE (de sus) : Da! VAGABONDUL ***çi !... (lese salut und suruzátor pe f iecare in parte.) labe ! 1tiu cä 1-ai pus cu botul p** ALI*E : Da' 1 GEORGE: Ba bine cä nu! Altminteri, pare om de unIeles. ALICE : Ne-a incurcat tonte socotelile. Dacä nu vena el. tata era convins sä renunle i pin-acuii aveam i consirritämuntul domnului Leon! GEORGE : Da' lasä c i tata prea e*agere*zä ! ALICE : Gäsesti ? GEORGE: Desigur. In definitiv, ce a fäcut el nu prea e elegant! S t puje conditii, sä amestece alegerile comunale cu nunta noasträ ! ALICE: Vezi, avea dreptate papa, cind i-a spus „Una e familia, alta politica". ä, sä *n unsor sau GEORGE : ySi-apoi, nici eu nu sift pä*** sä nu mä tnsor, dupii cum fi vine lui la socotealL Slavä Domnului, sift major, licentiat in drept, avocat! ALICE: 'ri place cä vo*be*ti aha. Eu am avut acela*i curai. Intre*bä pe mama. De cite on nu le-am spus: nu renunt la Jorj, once s-ar intumpla. GEORGE: Pentru fericirea noasträ, scunipä Alice, sunt gata
51

]** once, **trec peste once... *** *** plingi, niadarn Filimon? RALUCA : Sînt fericitä, dragii mei ! * ä** într-adevär ** vä iubili **** se iubea *** vremuri. *** f******ä ** dragostea ! * , ** * ceva nu se mai vede In ziva *** azi ! GEORGE : ******** *** înseammnä respectul datorit pä*inlilor, dar dach papa se împotrive*te .. . RALUCA: Acum cred ** nu se mai împot* iveste : noi am renunfat 1** primärie ! GEORGE : Ba deloc. Conu Alecu trebuie ** se aleag i tata ** *, tepte. ALICE : *-ar putea una ca asta? GEORGE : De ***nu? RALUCA: Ar vrea *****1 Leon sä renunfe ? GEORGE: Dragä ******si ******* * 1***, väd eu ** nu *** cunoa teli destul. Eu sift *** *** Iegi. ** ridic mai presus *** asnbifiile oamenilor. Eu vreau sä vd, întîi, unde ** dreptatea, ** cumpänesc realitálile i *** ***** ** satisfac ambitiile. De rindul acesta, papa n-are *** partea lui nici realitatea, nici justifia ! ALICE : *** frumos vorbe*ti ! RALUCA : Numai *** nu s-ar ******* ! GEORGE : 11 prive*te ! An-i ** i-o spun ,si lui, *** altfel. Tata ** jos, * ******** rezultatul duelului. 5tai ** î1 aud veund ... ** cea mai bunä ocazie sä lämurim toate. LEON (intrând) : Särut rnInile ... bund. ziva ... N-am vrut ** *** une mainte. L-am väzut *** tînärul iesind *** aici ... Bravo, copilul neu! GEORGE : De ***bravo, papa? LEON: Domnul nepot mi-a tras un salut pînä 1** pämint. *** vede c-ai fist drastic ! GEORGE: Sä-fi spunä dumnealor .. . ALICE : Da, 1-** luat repede : „**** ifi ceri scuze, ori ne batem in duel !" LEON : ySi veri*orul ce-a spus, hai ? ** cerut sctsze, ** n-avea incotro ! RALUCA. Ba bine ** *** ! LEON: **** rämîne atunci ***sabia, floreta, pistolul, mitraliera fi toate arx-nele ******** se 1***** ? GEORGE: Basme! LEON (misterios) : Silentium ! Cu domni*orul ästa eu n-am
52

terninat in*ä. Vä rig sä nu vä supä**li, vä e rudä, tiu ... dar demnitatea mea... RALUCA: Nu **nici o su** t**re, domnule Leon! C** fel de rudä, cä nu 1-am väz*t ni*iod*tä ! Cunosc eu felul ästa

de rude ... .

LEON: A-ha ! Silentium ! ALICE: Papa nu iii-a vorbit uci*datä de un nepot din Moldova. Ne-am pomenit cu el din serin. Spu**a cä ne-am väzut la Bu*u***ti acum trei ani, ** . am fist *** Calea Victoriei, la o c*fetäri*. S** poate, dar eu nu fin mute. i-a*oi, mie nici .nu-mi plat trigoanele. Trebuie sä fie o farsL LEON: Bun, bun. Co*cordä. GEORGE: Cum ai spus, papa? LEON: Sile*tium ! O sä vedeli ! RALUCA: Din partea n0*strä, domnule Leon, poli sä faci ce p*fte*ti. A veut cu nist** aere ! S y i apoi *e maniere ! LEON: Pufi* ä räbd*r** fi vefi vedea ! GEORGE: Tu esti totdeauna misterios, papa! Nici cud fi-ai aldtuit lista nu m-ai consultat. LEON: Da' de ce sä te consult? GEORGE: F*ndcä am fi eu ideile mele, relafiile mele, î1i putear da un sfat .. . LEON : la uit*fi-vä la el ! Cine sä-mi dea sfaturi ! Haha, ha! GEORGE: Nu ride. Dumneata prea mä s*c*t**ti copil. Lucrurile s-au schin-ibat in ora*ul nostru. Generafia n*uä se *idicä. Re*utaliil** vechi au inceput sä se uzeze. Bagä de s**má. LEON: Mä rig? GEORGE: Bagä de se*mä, sä nu fadi o imprudenfä. LEON : Adicä ? GEORGE : Sä pui lista s**ar*tä. Sä-1 combafi *** domnul F111mon: o sä cäd*li annîndoi. LEON: N-are decit sä vie ***lista mea, *lätu*i de tofi fruntaOii **** * lui. GEORGE: E,sti sigur de ei ? LEON : Ce vrei sä spui ? GEORGE : Mi-e fricä sä nu te lase! LEON: Cur? ySi tu?
53

GEORGE : Nimica, eu. Dar îm! dau * ä*****. Cred ** *** rindul ä ta ai pierdut terenul ! LEON : Ascultä, there, mi se pare ** ridici nasul prea de-

vreme !

GEORGE: Dragä papa, nu n lua ***, te rig! N -ai nlci ** ,sans. Toate simpatiile merg spre domnul Filimon, iatä
realitatea.

GEORGE: In(*1***, dragä ****, ** dumneata ai i ** meserle antipat!cL.. un farmacist ** privit *** rkealL.. *** ostil!tate... LEON : Meseria asta antipaticä **-** fäcut *** dumneata, dommile avocat: ! Simpatice domnule avocat ! GEORGE : Un farmacist serve*te untotdeauna ca terrien ***
comparatie, cind ** vorba *** ** meschlnär!*. !-apoi o* igatia clientului ***a-t scoate * ä1* ! * , indispune. Nu poli cere voturi oamenilor *** *****îi ** !1*$t!. LEON : Am fist in ***** consilii t lumea li-a scos ** älia in stradä, n-a salutat numai borcanele riele. fata mea *** GEORGE : Acum s-a lsprvit. ***ä ******** titi candidatii *** sä te päräseascä. Nu ve! lupta singur. LEON : Singur ! yS! am sä ies unv!ngätor ! V-at! pus tot! in contra mea, umi scontati präbusirea, dar vä îi *1*(i amar! Dornnul Filimon ** prin ****... prime*te fellcrtärl, *** nepotul dumitale ! ** gurus, fericit ! Silentium ! Am ** ***ä ter!b.l1ä. Frumosul vi.s ** tinut destul. *** curind va ven! de*teptarea. (Ralucdi :) Trimite, rogu-te, s-i pofteascä * ! *!, *** amindoi. ** interesul 1or ! i numaidecit ! (Raluca iese, nedurneritd.) Cit despre dumneavoasträ, tiner!i ** !, facet!

LEON: *** iei bine *** viitorul socru. *** cam gräbestl. Eu nu •mi-am spus ultimul cuvint. Domnul Filimon, doarncombinatiile dumitale. Cäsätorla noasträ ** una, politica dumneavoasträ, alta. LEON: Asta ** spui tu! ALICE: Am spus-o si eu tatálui rneu, domnule Leon. *** noi ***ne privesc toate lucrurile astea. Adineauri am fist *** parea dumitale, vii continua **fiu *** partea dumitale, dar noi ***sinter objecte *** compensatle, nici eu, nici Jorl.

GEORGE : Uite ****, dragä papa, ***min ** m scot! din

nele, *** asemenea, cunosc conditiile riele.

pusä, piramidon, siminichie ? LEON : Cunose eu demonul räu care ** intrat in casa asta v-a zää* t ***titi ! Am * -1 descint eu, n-avea gr!! ! ** Cit despre tine, fiul meu. ai sä-mi pläte*t! scump aceastä räz'* ätlre ! GEORGE : Nu ri-am ** * 'v .tlt n-am *** ** plätesc ! LEON : Iii interzic aceastä cäsätorle ! GEORGE: Treaba dumitale ! Sunt major! LEON : Am ** *** dezmo*tenesc ! GEORGE: Am * . muncesc ! ALICE: ** sä muncim ! RALUCA : N-** ** fie nevoie ! Zestrea fete! mele le-ajunge sä träiascä si 1** Bucure*tl. ** pleca!, ****** mei, ** plecat! din tirgul ästa, unde * (! avut numai supäräri ! Nu sunt pentni vii toate *** ncanurlle astea provinciale, toate amb!tiile, toate prostiile astea... LEON (cu sarcasticá amdrdciune) : Mers!, madam Filimon, mer*i ! i dumneata acuri? ! V-a fermecat *** tot! nepotul din Moldova, dar... silentiu*n ! Am eu ****** cojocul lui!
54

GEORGE : Ar trebui *ä-ti iasä din cap ** ne mai plate ***pärtj ceva. Hotärurea noasträ ** luatä, fie ce-o fi! La urma urmei, ***sunt eu, ***** . * ä precupetesti **** ? * ä-

räu ** trete(! dincolo *** ***! ***ä.

(Revine Raluca)

RALUCA: Am trimis... LEON: Fac! räu, doamna mea, *ä treci dincolo de b*ricadä ! In curind te ve! convinge cä dreptatea e de partea mea! RALUCA: Pentru Dumnezeu, ce we! sä spu! ? ! LEON: Silentium ! GEORGE : Papa, ne scot! din .fire pe titi ! LEON : Vräjito*ul va fi demascat ! RALUCA: E vorba de Iliutä ? LEON : De el t! de oricare aloi, care se folosesc de !ndivizi ca el! RALUCA (dd din umeri) : Asta e fiarte complicat ! ALICE : tii cii v*ri or*l li-a cerut scuze. A spus cä te stlmeazä. fiarte mult, cä *ltädatä... GEORGE : De altfel, singur ai märtu*islt cä te-a salutat pini la pämunt. Acum pot chiar sä-ti spun. tii ce planur! are, täticule ? Vrea ** te fad deputat ! LEON : E1 pe mine? Haida-de ! Im! vine sä rid. (Se ***z **
in fotolin.)
55

GEORGE: *** gáse*te omul cel mai impozant din ****1... *** impresia *** ** mai f*cut multi parlamentan 1** viatá. ***; ***, *** drept cuvint, cii deocamdatii, primar trebuie sii fie *** **1 Filimon. Dumneata vei fi * 1 doilea *** listá. *** urmni toatii activitatea **-** consacrám *** sii te scoatem deputat. Nu spui uric ? (Dom nul Leon fluierá, *** ochii fiarte departe.) Fluieri ? Treaba dumitale. De altfel, întelege-te *** *1. ** aud veund. FILIMON (intrá) : S*lutám intreaga familie, prezentá i viitoare ! LEON: E,sti bine dispus ! VAGABONDUL: **** sá nu fie, cind tot *****1 il sárb*torete *** *** un erou. LEON : Nu rai spume, te-o fi siirbiitorind i *** dumneata? VAGABONDUL: DeOcan)datii **, fiindcá n-avea motive. Dar va vemi * ,1 ziva aceea. LEON : i, miii rig, **** ** decurs festivitatea in * *** *** scurtii vreme ? VAGABONDUL: Dommule Leon, Stü cii dumneata semeni *** Ibsen? Leit capul lui. Nu tiam *** unde sá te iau. LEON : 1 *** *i *** comparatie. Ibsen iista ** scris romane *** detectivi ?
VAGABONDUL: Nu. LEON: Pácat. Ar fi avut ocazia... ********** ! FILIMON : Intreabii **** m -** siirbitorit ***** 1. *** vezi. Intli ** fist manifestatia *** muzicá, *****. LEON : tim. Cind ** strigat poporul: „Trliasci primarul
nostru" !

FILIMON : Asa. ********am ie*it in stradii. ***** **** *** vedea, pálária. Unis fndniizneau sá se apropie, sá-mi strfngii mina. L** un colt, iatá un grangur — ***ti-1 spun, fiindcii ti-e prieten — „*******nene Filimmon, n -ai avea vreun hoqor ***lista durtiitale. cii ***mai candidez dincolo !" LEON (ironic) : Aun, domnule ! „dincolo" era lista mea. FILIMON : Cam ***. Fac doi pasi, altul. Tot ******lista dumitale. LEON (sarcastic) : Ia te uitá, frate ! FILIMON : Cind s-ajung 1** cafenea, iacá altu1 ,,Bravo, coane Alecule, fapta dumitale"... i * ***i *** dincolo. La urnii: „Nu mai candidez unde ,stii, viu *** dumneata dacii *** ieL.." 56

*** mai istorii ! LEON (demonic) : Auzi, frate, *** te faci Cii flU tii ? ! Cii ai vorbit ***ei... *** FILIMON : *** dumneata... veut 1** zici c-a mai fist? LEON : De, omnul cit tráielte fnvatá. $1 **** FILIMON : La cafenea s-au sculat titi in picioare, ***veut mtinile sus, niistunnind mesele... spre mine, *** VAGABONDUL: Ie*eau oamenii din priviihil... FILIMON : Toate ferestrele aplaudau! bucurie *** LEON : Ia te uitii, domnule, *** tirgul nostru, fiindcá fácut baie ** haimana ! ** VAGABONDUL: Poftim ? borfa adus *** LEON : Cine stie *** vînturi. VAGABONDUL: Un nenorocit care fi-a pierdut mintea, *-** aruncat in moarte i *** care dumnealui 1-** redat vielii, *** un gest *** pretul vietii. ** care **-1 poate face oricine. *** dumnealui 1-** sirbátorit lumea, nu ***vagabond. LEON: Adt mai lipsea... VAGABONDUL: Ccl care ** trecut n-are nici ** importantL Riimine gestul celui ***** ** nimias. LEON : Ba eu cred ***are importantá ! Una ** sá ceni voturile oamenilor fiindcá ai scipat *** un *** *** treabá i alta sá redai societitii un element primejdios. VAGABONDUL: De *** primejdios? LEON : Pentru cii plate sá facá ,si inline ***** ficut pliA ieri. VAGABONDUL: i pinA ieri *** ** fácut ? LEON : ** escrocherie aid, ** spargere dincolo, ** crimi... VAGABONDUL (tare) : Nu ** adevirat! LEON (calm) : De onde ,*tii dumneata ******** adeviirat? VAGABONDUL (potolindu-se) : i dumitale cine ti-a spus *** ** adevirat? Dumneata vrei sá compromiti un nefericit, *** sá 1ovesd in dumnealui. ** un procedeu fiarte elegant... n-am *** zice ! GEORGE: Papa, fini doyeni *** POti arunca bánuiala asta !... *** ** fnimos sá rai spui i altora... Dumneata vei fi micborat, *** * 1;ü ! LEON : Continuá, báiete, eu te ascult. GEORGE : Trebuie sá renunti 1** once campanie! LEON : i dacA vreau sá lupt acum, aleglndu-mi ancle *** ***** 1** cred necesare, cine ** si mi ********* ? FILIMON (împáciuitor) : Eu! Domnule Leon, pentru obrazul nostru, pentru fericirea copiilor, *** trebuie si ajungem 57

VAGABONDUL: Da!

acolo... Cu **** u1 acesta, nu vreau sá te mîhnesc... Vád c. iii mai mint la blestemata asta de p*im.rie. P**im, cu renunl ,si pace... Dar s-ajungem de rîsul lumii ! VAGABONDUL: i eu v. spun ** i dacá renunli dumneata, domnul Leon tot nu se va alege. GEORGE : Asa e, tat. !... Ai r.mas singur ! S-au retras toli de *** lista dumitale ! Nu mai încerca ! LEON : *Si eu vu spun c. se vor intoarce t*li, sind vii afirma c. omul scos din *** . e un individ periculos, autor de spargeri si de crime, condamnai de citeva ori, urm.rit de poulie, incollit de jandarmi. VAGABONDUL: Min*iuná. ! Minciun. ! LEON: Nu e minciuná ! Domnul lieu, îmi dai voie sá-li pun o întrebare ? VAGABONDUL: M. rig! LEON: Dumneata ai avut vreodat. p**aport ?

VAGABONDUL : Fac pariu... Merger acolo toli si dacu il g*sesti... -***1. Dacu domnul din Moldova ** LEON: Imttil. Poate ** ** vorbeste... sigur, trebuie ** tie *** adt *** RALUCA : Ven... ALICE (în acela,ti timp) : Vezi... GEORGE: Ai confundat... Ai fist gre*it informat. LEON: Da ! Da! Am fist gre*it informat. Vagabondai nu ** domnul avocat In casa asta, in odaia asta, ** poli}ie, ** 1** Fálticeni ! 1** I1ie Filimon, nepotul *** ? GEORGE: *** ? ALICE : **** asta? RALUCA : **-**********
. Toli cerceteazá *** vagabond, (******* ******1*

plecat eapul.) care **

LEON : Nu scria pe el „f*l. smeadá", „barba rasá" ? VAGABONDUL: Se ponte. Nu-mi aduc ah nte. LEON : Ras, tuns i frezat. Aver Si nui frizeri in tîrg ! Ha! Ha! Iat.-m. demonic, mii de bombe ! (Titi il privesc nedur*eri}i.) i acum în*á o întrebare : dumneata cuno*ti expresia „La englezul *omân" ? VAGABONDUL: Nu! LEON : E firma negustorilor de haine. La Bucure*ti le zice „Cavalerai de modu din ySelari". Ha! Ha ! Ha! Iatá-m. satanic, mii de tr.snete ! GEORGE : Tatá, nu-ntelegem nue, ce e asta? LEON : Silentium ! Asad*r relu.m. Vagabondai de care e vorba a fist recunoscut ! FILIMON : Aa** ! RALUCA : Da ?... Si unde e acum ? ALICE : ***** e? LEON : A fist arestat, a m.*tu*isit tot ! VAGABONDU L : Ha! Ha! Ha! LEON : Dormi mei, doarrinelor, nu vi se pare ciudat atita haz ? RALUCA: Poate c. ri-ai fist bine informai, domnule Leon? ALICE : Poate c. a fist arestat altul ? VAGABONDUL : Vagabandul sah-at de domnul Alexandru Filixnoi nu poate sá fie în niomerntul acesta la p*lilie... LEON: Poate c. stü dumneata mai bine...
58

LEON (triumfátor) : Mai strigi ,si acum „minciuná" ? Ai ***Ibsen, tinere ? linut destul. Tot mai semán *** 1it ! Farsa ** . **1 ** ? Salutare, urnbrá veche !... *-****, aveli cuvintul. * domnule Jorj, vorbe*te, laide, din cer ! picat ****-* 1** *á *. -mi sfaturi ! Domnisoará Alice, diaria mea, **** baricadei ? ySi dumneata, onopartea ***1* 1tá ** simlili *** me*ter in *** 1 orasului, ***te tiam **** rabile p.rinte * ghidu;ii electoraie ! rusine ! RALUCA : In casa mea **** inseamneazá comedia asta? GEORGE: Domnule Filimon, *** un *** .. intreg... i ****** Mu fnválasem sá te cunosc ca *** vrei ? i dumneata, domnule, eine esti, ******1 *, *** nimeni, ALICE : *** rig sá te explici. Ai veut aici nepoftit *** ca un virtej. Ai r.sturnat planurile noastre, te-ai amestecat in lucruri ***** *** te privesc, ai compromis in ochii no*tri *** tat.1 meu, i1 arunci batjocurii orasului, i acum taci. Unde ;i-e verva *** adineauri ? laide, vorbeste, spane *** cauli **eine esti ? ***I (înainteazá spre vagabond) : Cine esti ? VAGABONDUL: Sint omul care ** vázut moartea, *-*** **noscut ***1 * 1 vielii. Vii *** ti;i cit *** frumoasu ** viala ! ** risipili in nimicuri, treceli *** lingu ea, ** otrávili *** prejudec.li, *** ambilü neroade, **** 1**dupu bani, dupu situalii, vu prindeli unii *** ai1 i vá fáurili singani chilü *** temni1á... Am vrut sá v-aduc ceva din vintul depárt.rilor, des59

catu*area. Nu m-a;! inleles. L***;i-* 5.. sé * 1*** :* é cheam via;a... libertatea !... (lese.) LEON : Frumos.., fiarte frumos ! L-a;! läsat sé pIece ! FILIMON: *** era sé facer? LEON: S*-1 oprlll... *é dea ****t**1*... FILIMON: *******1*, cui ? *** ti-a f*cut ? *** réu **-** fécut ? Cui i-a fécut vreun **** ? LEON (must**t**) : Dornnule Filimon, am impresia *** ai pier. dut once ***** *** sir; moral! Ticálosul ésta... FILIMON (**, ***) : * ! **1***1 *sta **-** adus ** ***é *** ****rie... Cind am ! **!t *** * 1 *** *tr***, mi *-** pérut *** *** au întregi ******* ***, ********... Mi-a spus : „Ciudat ! Tin 1** dumneata, domnule Filimon, *** i **** eu te-a fi scépat *** 1** riante, *** dumneata *** mine!" I1 *! ** **** al nostru pentru totdeauna ! * é gindeam *** azi, rLine, fata se **rité... * 1******** 1** casa noastré... Dumneata te-ai gîndit vreodaté, domnule Leon, 1** ziva cînd te va p*rési copilul ? Dumneata n-ai nici norocul meu *é-1! tréiascé solia, buna doamné Leon... Cur s-a prépédlt ! *S! * * *** singur ! Féré tinerele-n casé... Vezi... 1** asta *** te-ai gindit... RALUCA : **' *** te-a gésit acum sé vorbesti lucruri posomonte? Tinerii *** tinerii, bétrîn!! *** bétrîn! *... Fiecare sé-*! tr* ! *****viaja **** **** î! * 1**** ! GEORGE : Nui ne-am repezit adineauri 1** omul ******-** dus ** *é** *** *1 avea dreptate. *** voia * 1 ? Sá fir mullumili *** tolii. Eu ****** insor ***Alice, dumneata ***fi primar, dumneata sé te-alegi 1** cameré... LEON: Da' **, are *1 mandatele in buzunar ? GEORGE: ****** dumneata ai in buzunar primé*ia ? Toate se cuceresc prin 1***é. Vom lupta... FILIMON: Da. Vom lupta! Duriineata pentru deputélle, eu pentru pri**rie... RALUCA FILIMON (*** ** *** ridicatá) : Vom lupta ! ALICE

fapta duniitale? ! 2Ii dai seama *** *** ***** LEON : In ****** FILIMON: Da' ce-am f*cut, domnule, ce-am fécut ? un vagabond... î1 dai drept aliezi *** LEON : Mai !-nt*eb! ! *** n-ai nici un nepot... nepotul dumitale, cînd t!! prea bine *** comedie infamé ,si cud eu î1 demasc *** jucaji arnindoi ** ! * cap *****! impostor, dumneata, 4n lic sé-1i pui ******-** nemaipomeprimar ! ** alegi te vrei *** mai calea bisericii, *** 1 ineu, simpatice *** nit ! ! dumneata, domnule fiu * focul dragoste!, nu mai ven i uric? Nu mai legi, orbit *** 1*****é-! procesul. baré ** * 1** spui nimic ? laide, ***é-*** pleda ! *** care 1 -ai prices Ar fi întliul bine? prices, domnule, nu 11-** FILIMON: *** numitul LEON: Procesul dumitale, domnule ! Acuz! Acuz *** escrocherie. fais >1 *** Alexandru Filimon *** FILIMON: Spilerule ! (Pune mina ***un scaun. Ceilalfi **

GEORGE
LEON (teribil) : Domnilor, donnilor, venil!-* é in fire! Nu vede;! **. 1*****!1** s-au intors ? *** valorie morale *-*** *é*turnat ? Domnule Filimon, dumneata î;i mai fac! planuni *** viitor, în lic sé intri in gauré *******... FILIMON (indignat) : Eu?!...
60

******.) vrut LEON: La stilpul infamiei ! Complice ***aventurier!!! ** deposedeze *** vrut *** ** fure voturile urbei noastre, sé mine, care-am fist *** apte on conde-un drept sacru, *** ping ***in pia;a publicé, sé *** silier municipal! Am sé ! martini! mei! Ve! îndr*znl, *******Fil!poporului.... Iat** exismon, sé spui ***nu-i adev*rat ? Ai tiut dumneata *** asetenja vreunui nepot din Moldova? Poji fi complice 1** menea turpitudini ? RALUCA : Nu, domnule Leon! N-am sé fiu niclodaté comasemenea turpitudini ! Filimoane, s-ajungi in halu1 plice 1** bétrînele ? (Punge.) Ce-ai f*cut din mine, Fil!ésta 1** moane ? tige teren) : Domni oaré Alice, începe sá c* LEON (vázind *** Calea V!ctoriei, ai mincat dumneata vreodaté trigoane *** ****al dumitale? in tov*ré,ia vreunui ***!, dreptate ! ALICE: Nic!*****, domnule Leon, aveli perfect** (Izbucne$e in puns.) Mi-ai zdrobit fericirea ! GEORGE: Vom fi pétal! din pnicina dumitale... FILIMON: * **-* ! vorbesti in lic sé * é aper!, tinere ? ai nic! GEORGE: Cur sé pledez in favoarea dumitale, cud *** ** **********;é atenuanté ? Planurile dumitale sift limpezi un *** *** unet! *** bun** ziva, s! diabolice ca infernul. *** lzgonit *** societate... un spérgétor... LEON : Nu ** tocmai-tocmai sp*rg*tor... GEORGE: ** !, adineauri spuneai...
*1

LEON: ** fist ***, ** stratagemii ** mea, ca *** demasc individu!. GEORGE: N-are important** (I )ti continuä discursul.) Domnule Filimon, *** buná ,tiinta, ***premeditare chiar, te aliezi ***un individ *** provenientá dubioasL.. simulen i ** salvare *** 1** ****... dai treizeci *** mii ***lei complicelui.., î1 pui sa se tundá, ti tmbraci.., il readuci în societate, te prezinli aleg*torilor, *** 1** surprinzi buna-credint* ... Frumos... fiarte frumos ! Cunosti dumneata codul penal, domnul meu? $tii *** spune articolul 366, alineatul b privitor 1** substitujrea *** persoane ? *Stii dumneata *** esti pasibil *** 1** trei 1** zece ani inchisoare grea ? RALUCA : Puscaria, Filimoane, uite darul b*trînetelor niele!
(Plinge.)

***totü, cînd eu vii putrezi in *********! Da, in *********! Legati- á in lanturi ! Am infruntat articolul 366, alineatul b! I-ai învins, domnule Leon! Vei fi primar, deputat, m-aresteze !... (S-**** senator! La mai mare ! Chemati ***
*.) Poftim, domnule comisar, poftim !... , bátäï in * prin care **igit 11i**** se deschide ;i i*trá (Ul** a plecat. cum era în actin II, ***** ;** Vagabondul, * Toi se dau înapoi, ?**á*muriji.)

ALICE: Uite cadoul meu *** nunt** !* *** *** iubesti *** mine,

tat** ?

?!? TOTI : *** LEON: Ce însemneaza asta ?... tonul idiot, plînga*q) : De *** v-ati speriat, VAGABONDUL (*** era in perceptie... *** 1 ** somatie ** s-aduc veut hi, hi! Am retrage.) Sárut mîinile ******... buzunarul pardesiului... (*** Dumnezeu ***vá lumineze, boieri mari, sarut *****...
(lese, mare pauzá întrebátoare.)

LEON (plîngî*d *** fericire) : Bravo, fiul meu, n-am tiut nici****** *** talent ai! (11 inzbrá;i,seazá.) La ****re** ti, 1** în parlament, in minister, nu aici, báiatul tatei ! Ia barou, niai zi tu ceva, niai zi ! GEORGE (continud pledoaria, beat *** glorie) : Doi oameni dintr-un singur **. Vagabondul s-a pref*cut neant ,si din *******lui *-** ivit, ca pasárea Feux, nepotul *** 1** Fálticeni ! Ingenioasá fantezie, domnul men, dar legisla* a milenar*, oprobriui public ** turnat in sentinte lapidare, ** stigmatizat ** cesele *** fantezie ale delicventilor ! ** fi vrut *** fiu *****torul dumitale, dar revolta *** face acuzator ! Avocatul ** devenit procuror... *****-*** singur, domnule Filimon ! RALUCA : *** ***se mai apere dumnealui ? *** ***rai spuie? Totdeauna * *** ** fist, totdeauna ** jucat *** ***** tablouri! Nuniai eu tiu cit ** trebuit *** rabd, cite i-am trecut *** vederea, pentru fericirea copilei noastre ! FILIMON: Te-a gásit §i *** durnneata demonul elocvenlei, madam Filinion ! *** *á fereascá Dumnezeu sá-mi vie ,si mie ******
**** 1 ** *****,

RALUCA : Niciodatá n-o **-** mai vie **** 1** *****, Filimoane! De treizeci ***ani tot rabd! I-am s*turat ! Nu niai stau 1** un lic *** delicventii milenari ! Ne desp*rt im, Filimoane, FILIMON: i asta are ** **** ***, tinere, ** mama soacrei , domnilor ! **-ti traiasca soa**.-;**tráiasc** ! *á fiti fericill
62
*** duc 1 ** mama!

vedeti * 1 ******** !

fist asta? FILIMON: **-** GEORGE: Vagabondul de-adineauri... *i... unul *****1* ** ALICE: Prin urmare, *** unul, moldoveanul altul... GEORGE: Inecatul ** farmazonárie ! curat** RALUCA : Asta ** LEON : Nu mai înteleg nimica... totü... GEORGE: Ne-am înelat *** haimanalele ! RALUCA : Bietul Filimon, n-a f*cut complot *** articolul 366... **1**** vinovat... N-** ALICE: **t***1 ***** FILIMON : Alineatul b... ALICE : I****-**, t*ticule ! RALUCA : Iartá-má, Alexandre! FILIMON: Nu-mi mai zici Filimoane? RALUCA : Am gre*it, iartá-**.. viata am jucat eu tablouri, hai ? ****** ***** FILIMON : *** tablouri! Mizerabilá burghezá ! terge-o din casa ***** *** * á omor *** toi ! mea, ia-ti odrasla i cará-te, *** ALICE (speriatá) : T*ticule ! Táticule ! valorile morale? (Lui stám *** FILIMON (lui Leon) : **** George:) *** zice codul penal despre calomniatori, domnule avocat? Ia vezi *** 1** articolul ****-trei sute! **-*** purl ***** *.-** ***, .hai ? Eu, Alexandru Filimon, ******** tot poporui î1 **1**** uliti i-n cafenele ? ! Calea bisericii, *** eu? Esti un calomniator *** rind, tinere parlamentar, sínteti
63

i-0 **vorbim 1** totii ni$e impostori *** tribunal! La tribunal !... Aha, uite d rn-a gäsit i ***mine denionui elocvenlei ! LEON (învins, urnilit) : Domnule Filimon, ai pomenit adineauri räposata mea soie. In amintirea ei i pentru fericirea *** ierli... Intinde-mi mina **hai copiilor no*tri, te rig sä *** stäm *** lasá ***mina intinsá) : **** FILIMON (** primäria ? LEON : Am renunlat definitiv. mina) : In cazul acesta, am ** te fac deputat ! FILIMON (** *** te-ajute ! LEON: Dumnezeu ** r***, iartä-** .! RALUCA : Alexandre, ***mai plec 1** FILIMON: Imi cuno*ti släbiciunea, Daub! *** ***ä tablouri, hai ? GEORGE : Iartä-ne ,si binecuvînteazä-ne ! (Amfndoi ingenuncheazá.)

** **-**ä ***!

care se uitá in oglindñ) : Da... GEORGE (în locul tat*lui sáu, da... nu mai 4ncape vorbä ! ALICE: Nu mai fncape vo*bä ! FILIMON: Nu mai fncape vorbä ! eä avea ticälosul dreptate, ** LEON (vine de la oglïndá) : t domnule ? Leit capul lui Ibsen, nu-i aga ? TITI CEILALTI : Leit ! LEON: I*tä-m i Ibsen, mii de salamandre !

Cortina

FILIMON: ***ä1***1*** ! i vii ** ti1i ***mima *** cirpä ! Eu n-am ****ä vä fac, vä iert, dar **** rämîne *** Iliux*, *** care 1-a1i gout ca **-un netrebnic ? RALUCA : Bietul bäiat ! Alice, ***-1i aminte, maicL. Parc-am mîncat noi ni*te trigoane *** * 1, gînde*te-te... ALICE: * -;** spun drept, * ä****1*, ****ä nii-aduc aminte ! Era *** Calea Victoriei... arum trei anL.. 1** cofetärie... ** Am mîncat i un cataif.., **... **... R4LUCA : Da' *** *** ****-*** adus aminte mai devreme? sd.. pam *** toatä incu**ätura asta, feti l maichii !... Goniräm bunätate *** bäiat !... Cine tie pe-unde-o fi umblind acuma, *ä*ä**1* 1 *** * 1! ALI* E : Ba **, marL. Uite-1... sub copaci... in stradL.. stä **-** ****ä, *** vorbä *** ** bätrînä... RALUCA : Alexandre, *** zici, n-ar fi bine ** trimitem *ä-1 cheme ? LEON (timid) : Bine, oameni bun, dar **** trengarul ästa ** ** ne ***** *** fas *** toli ? ALICE: ** ne ****, **** ** spre fericirea noasträ ! LEON: ** ** rastoarne tot **** * 1! GEORGE: Trebuia rasturnat *** multä vreme ! LEON: Poftim ! Dar *** vedeli ** vorbili toli *** *1, d n-avril mcx ** personalitate ? (Trece spre oglindá.) RALUCA: *** ** fac *** personalitatea in ***** 1 nostru, dornfuie Leon? Räm?neli 1** *** , nu-i **** ?
64