ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE1

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE2

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE3

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE4

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE5

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE6

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE7

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE8

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE9

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE10

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE11

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE12

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE13

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE14

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE15

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE16

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE17

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE18

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE19

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE20

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE21

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE22

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE23

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE24

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE25

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE26

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE27

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE28

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE29

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE30

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE31

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE32

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE33

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE34

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE35

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE36

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE37

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE38

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE39

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE40

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE41

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE42

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE43

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE44

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE45

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE46

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE47

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE48

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE49

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE50

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE51

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE52

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE53

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE54

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE55

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE56

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE57

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE58

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE59

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE60

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE61

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE62

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE63

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE64

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE65

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE66

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE67

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE68

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE69

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE70

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE71

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE72

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE73

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE74

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE75

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE76

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE77

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE78

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE79

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE80

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE81

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE82

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE83

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE84

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE85

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE86

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE87

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE88

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE89

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE90

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE91

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE92

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE93

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE94

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE95

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE96

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE97

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE98

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE99

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE100

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE101

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE102

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE103

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE104

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE105

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE106

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE107

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE108

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE109

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE110

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE111

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE112

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE113

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE114

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE115

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE116

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE117

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE118

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE119

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE120
1 - Healthcare Information Readily Identif...

1 - Healthcare Information Readily Identifiable to a Perso...

1 - Healthcare Inform...

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE121

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE122

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE123

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE124

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE125

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE126

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE127

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE128

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE129

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE130

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE131

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE132

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE133

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE134

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE135

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE136

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE137

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE138

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE139

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE140

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE141

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE142

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE143

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE144

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE145

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE146

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE147

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE148

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE149

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE150

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE151

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE152

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE153

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE154

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE155

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE156

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE157

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE158

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE159

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE160

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE161

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE162

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE163

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE164

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE165

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE166

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE167

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE168

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE169

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE170

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE171

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE172

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE173

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE174

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE175

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE176

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE177

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE178

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE179

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE180

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE181

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE182

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE183

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE184

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE185

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE186

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE187

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE188

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE189

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE190

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE191

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE192

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE193

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE194

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE195

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE196

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE197

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE198

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE199

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE200

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE201

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE202

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE203

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE204

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE205

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE206

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE207

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE208

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE209

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE210

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE211

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE212

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE213

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE214

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE215

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE216

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE217

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE218

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE219

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE220

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE221

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE222

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE223

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE224

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE225

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE226

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE227

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE228

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE229

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE230

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE231

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE232

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE233

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE234

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE235

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE236

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE237

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE238

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE239

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE240

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE241

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE242

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE243

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE244

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE245

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE246

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE247

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE248

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE249

ESSB 5034 SR_2013-60925 SEGMENT 006 PAGE250

Segment 006 of DIRM Search_158745_pdf-r.pdf redacted on: Thursday, January 09, 2014
Redaction Summary ( 3 redactions )

1 Privilege / Exemption reason used:
1 -- "Healthcare Information Readily Identifiable to a Person - RCW 42.56.360(2), RCW 70.02.020(1), RCW 42.56.070(1)" ( 3
instances )

Redacted pages:
Page 120, Healthcare Information Readily Identifiable to a Person - RCW 42.56.360(2), RCW 70.02.020(1), RCW
42.56.070(1), 2 instances
Page 121, Healthcare Information Readily Identifiable to a Person - RCW 42.56.360(2), RCW 70.02.020(1), RCW
42.56.070(1), 1 instance

Page 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful