MM

BULETINUL

Wechin funDoliei
Anul 4-Nr.
Serienoui

7

Septembrie 1996

GALATI

'

t

-tt

t

:

SUMAR
In loc de introducere. Nedelcu Oprea Programul de informatizare BVAU-In/o Scurte considera{ii asupra organigramei. EugenIordache Circuitul documentelor9i al informa{iilor despre... Nedelcu Oprea I n frastructu ra sistemulu i in fo rmatic autom atizat Liviu-lulian Dediu Fluxul conversiei informa{iilor bibliografice in format digital Liviu-Iulian Dediu Gestionareabazelor de date automatizate.PaulaPavel Activiti{i func{ionale gi nivelul lor Categorii de personal. Nedelcu Oprea Pregdtirea personalului. Spiridon Dafinoiu

p. 2 p. 5 p. l l p.12 p.15 p.22 p.26 p.46 p .5 l p.s2

In loc de introducere Nedelcu Oprea Cendam inceput sd mI documentezgi sI informalional in proceIucrarea,,Sistemul redactez in anul 1980, nu a bibliotecii" sul de conducere ci va veni weme4 in timpul activitiilii subspeftrm s[ particip la proiectarea gi finalizarea semnatului, unui ,,sisteminformatizat in bibliotecf,". Altfel spus, distanla in timp dintre ,,lucrul manual" gi nu era previzibill. ,,lucrulautomatinformatizato' Scriam atunci, gi s-a publicat in 1987de definire, pebaza,bibliograca incercare 1988'), mij loacelor de prelufi ei consultate:,,lntroducerea crare mecanograficdsau electronicd a datelor in I sistemuluiinformational, transformi aceasti cadru partein sisteminformatic"2). Era mult, era pufin? Atit s-a putut spune sinteticatunci! S-a schimbatceva astLzl?Da! insd de principiu. S-a tmbogAfitlimbanu in elementele jul gi s-a perfec{ionattehnica gi echipamentele de prelucrarea datelor. electronice subtemei,,Proiectareasistein abordarea mului infbrma{ionalin biblioteca publici"3) subliniam: ,,Trebuie ardtatfaptul cl nu dispunemde reglement6rigi indicalii cu privire la instrumente, proiecgi metodelenecesare elementele concepfia, ttrrii, realizlrii gi optimizf,rii sistemului informa{ional Eicu atdt mai puqina sistemului informatic in biblioteci".a) Asttrzi ne aflf,m intr-un stadiu avansat: O dispunemde ,,ProiectulRomaniaOngi programului de informatizare de,,ProiectuI Line" a bibliotecilor",ambeleadoptatede Simpozionul ,,ldentitatea Culturald gi lntegrare Europeand, Informa{ional6", din 27'28 Cultura in Societatea gi mai 1996.Aici suntschilateobiectivelegenerale

a---BULETINUL FUNDATIEI URECHIA editatl de Biblioteca Judeleanf, ,,V.A. Urechia". Publicalie semesffialS 1996. 7. SEPTEMBRIE Anul4- Nr. estecontinui. intre anii 19939i 1995 publicalia nu a aplrut. Numerotarea Adresa: 6200, GalaSi,Mihai Bravu, I6 Telefon/Fav 036-4/ / 037 ID-ul din INTERNET este: BVAUGL@Ul.ICI.RO O Numdr redactat de: NEDELCU OPREA EUGEN IORDACHE

DEDIU LIVru-ruLIAN
computerizattr: O Machetare gi tehnoredactare LIVU.IULIAN DEDIU

ISSN: 122V3459
.ia ra.

l) N. Oprea. Sistemulinfurmalional tn proce' a bibliotectt.in,Biblioteca", busul tle conducere 1987,nr. 3,4; de biblioteconomie, letintrimcstrial 1 9 8 8n , r .l , 2 , 3 . t' Op.cit., , . 16. nr. l, 1988P ') Loc.cit. {) Loc.cit.

.
1

prezentat Nalionalda Romdnieila de Biblioteca a bibliotecilor ale instituinformatice specificepentm creareainfrastructurilor susamintit. Simpozionul informatiztrrii biblioteciliilor culturaledin Romdnia,etapele 5). Se poatespunec[ prima etapda dotirii tehnicepentru lor. inclusiv un proiect etalonpentruo bibliotecijudeleani sistemuluiinformatic propriu esteaproapefinalizaconstituirea Na{ionale, Bibliotecii in Revista O anterioracestorE volumului de pufin corespunzdtoare softul de capacitate ti, mai penffu informatizarea bibliotecidirector publicat un s-a ,,Plan inregistrlri preconizat,care,din plcate, nu a fost prins la capilor din Romdnia",elaboratin martie 1995de un colectiv din de Biblioteca Nalionald a tolul cosnri al proiectului prezentat institulii avizate.6) Biblioteca..V.A.Urechia"a trecut incd din anul 1992 la proiectarea Privitd comparativ,strucnra re{eleiBibliotecii ,,V.A. Urechia" se prezinti astfel unui sistem informatizat integrat, care, prezentat topogafic, primului tronsonexistent9i al posibilitdlilorde extindere, (vezi gi planul reactualizat(ultima dat6 in 1995), este fa15de strucnra etalon gi procedurilefieclrui echipamant component) operagiile cu fi,mc1iile, Buletinului prezent in acest numf,r al mai sus: din Proiecnrlprezentat Fundaliei ,,Urechia" gi a fost pus la dis- posturide lucru pentrupersonalul 8 fa{i de 10 bibliotecii (PC) - posnri de lucru fara hard dislq folosite pentru 6 pozilia colegilor din Constanp, Cluj, bibliotecii (PCdatelor,de cdtrepersonalul innoducerea Iagi, Buzdu, Regila. terminal) Degi poate inutil, aceastapu4 fa{i de l0 posturi de lucru ftrrl hard disk pentru accesul ctr tAndfi dedusdde oricine, men{ionf,m publicului la bazade date in metodologia elaborlrii proiectului gi - servercu hard de 2 Gb I Gb faF de 2 Gb - imprimante matriceale 3 fap de 2 punerii lui in practici s-auparcurstoate - imprimante laser I faP de I incepdndcu analizaobiectivelor etapele, - unitAfi CD-ROM incorporatein PC 2 falA de 2 bibliotecii actuale privit6, mai ales, in - scanner I fa{Ade I funcliei inforperspectivl (accentuarea - modem I fa{i de 2 malionale aldturi de cea documentarigi - echipanentepentru gateway 0 fa{f de I gi - sistemde operare in releacu 25 de licen{e de lectur6),a circuitului documentelor - pachetde programeCDSfiSIS(LAN) fluxului datelor (informalii, leglturi - alte aplica;ii: Corel Office func{ionale),a cerinlelor cititorilor (doinformalii bibliografii, cumente, bibliografice gi factologice), coroborat Romdniei. in prezent lucrf,m cu pachetul de programe adaptati la noile cerinle. cu sfructuraorganizatorictr CDS/ISISqi Corel Offrcepentruaplicaliilenespecifice. s-au derulat in ,,mers", Se in{elege ctr toate acestea conceptuluide prelucrarepartaPdn[ la concretizarea paralel cu instalareaechipamentelorde calcul, incepdnd cu jati inregistrlrile in varianta program unitar, continuf,m inr-un prin constituirea relelei primul calculator(1991) gi termindnd gi retro, in ordinea (achiziliile) penru curente proprie intrlrile la an. (1994),extinsf,in 1995,iar corecliilese impunde la an intrlrilor. inversl a cronologicf, analizf, spre supunem Dupd cinci ani de activitate, onale, i Iitigi lor autorit5fli naqi responsab Dupd statuarea cf,, prin comparaliecu realizirile de pdnd acum, cu speran{a unor categorii de inregistrtrrinu va corijarea sauactualizarea proiectele gi realizdrile din alte institufii, se vor desprinde constitui o problemf,de nerezolvat. concluziile necesarein vedereafundamentirii unui program Accesul publicului la baza de date de monografii, proiecteloradoptatela simpozionul unitar penffu concretizarea prin intermediula 4 terminale (2 in Sala de lectur6, asigurat amintit gi a planului director propusde BibliotecaNalionall a de imprumut penffu adulfi, I in Seclia de imprumut 1 in Secfia Romdniei. penfir a fost asiguratincl din 1995.Putemspunedeci ci copii) propriu Bibliotecii al Sistemul informatizat informaticl la Biblioteca,,V.A.Urechia" a alfabetizarea o prima are etapi in de definitivare, ,,V.A. Urechia", in curs inceput. structuri ce anticipeazdproiectul programuluide informatizare Am fost obliga{i si procedi.mastfelintrucdt de 2-3 ani de candse discuti problemaunui program national de informatizare,in variantade principii gi mai alespracticd,nu are nici s) Yezi Ministerul Culturii. Simpozion ,,Identitatea Efectelese reflectf, in dotf,ri operagionalf,. astizi o concretizare diferenliatecalitativ, procurlri echipamente de intimplltoare, materiale cu Culturald gi Integrarea Europeanf,". Mapa qi in costurile intelectuale efornrilor conjugtrrii imposibilitatea mai 1996. prezentate 27-28 6) Yezi: Revista p.31de prelucrare. l, ffi.1.1995 BiblioteciiNalionale, 39 .

in loc de introducere

cum este configurati in Stmctura bazelor de date,aSa sistemul Bibliotecii ,,V.A. Urechia", rdspundedupd opinia noasrA cerin(ei formulate in obiectiwl 2 al ,,Proiectului Romdnia On-Line" adoptat la simpozionuldin mai 1996, unei variante proprii a inregistririi", cu respectiv ,,generarea posibilitateamodificdrilor conforminregisrlrii unice,createde agengianalionaltr autorizatL.respectivBiblioteca Nalional5 a Romdniei. Fiind un experiment verificat in practicacelor 5 ani de activitate, confruntarea cu realizf,rile diferitelor institutii similare vor duce in mod cert la stabilirea metodologiilor . unitare, la stabilirea punctelor de vedere comune cu efecte pozitive in functionarea sistemului nalional, preconizat a deveni operalional pAnI in anul2000. Pentnr ci institufia esteabordatdsistemic, iar analiza nu se poate face gi infelege dec6t plecdnd dola acestpunct de vedere,am consideratnecesarstrprezent[mprincipalelecomponente ale documentaliei privind realizareaproiectului Bibl iotecii,,V.A.Urechia". il. Organigramaactivitili lor practicatedeterm ni structura organizatorici gi nodurile ierarhice de decizie, reanltatedin analizacircuitului documentelor gi fluxul informaliilor in intern, constituind baza gi, in sistemuluiinformatic. acelagi timp, componenta 2. Schema leg[turilor func{ionalepermite urmirirea procesului de achizilionaregi prelucrarea doparticipantela inrecumentelor, a compartimentelor gistrareadatelor gi introducerea acestora ca informa{ii inBaza de date. Proiectul gi planul relelei informaticeinstacirculaliei late in prima etapf,,pdnd la automatizarea corespund cu topografialocaluluiinstidocumentelor, de activitate: tufiei gi grupareacompartimentelor - etajul2 - administrafracompletarea qi prelucrarea colecflilor, bibliografia local6; - etajul l - sdlile de cataloageclasicegi automatizate, referinli, studiu (lecturd) gi multimedia; - parter - silile cu accesliber pentnr imprumut la domiciliu adulfi 9i copii; - depozitelegeneralegi pe sectii in clIdiri anexegi la subsolul corpului principal, pentru colecfiilespecialegi carteaveche (pa4ial).

4. func$ilor,opera;iilorgi procedurilor Schema posibile la fiecarepost de lucru permite o recunoagtere a modului de funclionare in relea gi cum/cine pafticiptr la populareaBazeide date constituitli, guvernatd de server gi gestionati de compartimentul prelucrlrii informafi ilor gi serviciilor. automatizarea 5. Inventarulactivitililor funclionale gi nivelul lor, desigurincomplef esteo incercarede departajare pe nivele (S; M), care ar putea sta la bazanormdrii personalului, prin raportarea la volumul de activitate al fieclrei biblioteci. 6. Suucturabazelor de date. rezultatii dintr-un laborios proces de conlucrare a personalului, am putea spune din toate compartimenteleBibliotecii ,,V.A. Urechia", esteceamai importanti componenttr a sistemului informatic. in func1iede amplitudinea acesteistructuri se poate aprecia gradul de accesare pentru regtrsirea informaliilor gi documentelor inmagazinate 9i, deci, scurtarea timpului cdutiitorului (cititorului) de la cerinfi la satisfacerea ei. Suma documentelor prezentate in acest numtrr al ,,Buletinului Funda{iei Urechia" este completat2icu cdteva extrase de ,,produse finite", ca sf, le numim aga,incepdndcu (comanda)de cane, inventarul, borderou de c[r!i precomanda gi, cea mai importanti, ,,fi$ade catalo$' pentrr cititor (descrierea principali 9i analiticd) gi pentru bibliotecar (catalog de in ,,formatulde afigare"pe moniserviciu). Ele sunt prezentate torul postului (terminalului),a$acum pot fi vintalizate, dar gi in exffasmultiplicat(imprimant6-copiator) in func1iede destinatie: arhivare,catalogde serviciu,catalog sistematicpentru cititor, cataloagele bibliotecilordin judel al Bibliotecii ,,V.A. UreSistemulinformaticintegrat chia" a fost gdnditgi ca mod de comunicafiein sistemcu toate bibliotecile din judelul Calali, care,in viitor, vor fi legatein retea,prelucrareaunitililor bibliografice urmdnd a se face o direct. singuri datf,, iar bazanoastri de date sI fie accesatf, Prin interconectarea la re{eaua nafionalI gi va puteastr INTERNET, Bibliotecajudeleanf,,,V.A.Urechia'o devinl nod public gratuit de accesla informalii gi, deci, parte On-Line". a sistemuluiinformatic,,Romdnia Suntem convingi c[ acesteanu vor mai fi vise, ci realitIli spre caredeja am inceputsI pagim.

Programul de informatizare BVAU - In/o
(Proiect actualizat I 995)

I. Expunere de motive - Biblioteca publicf,,,V.A. Urechia" Galali estecea mai mare gi importanti bibliotecl din jude! prin num[ruI (pestejumdtate de milion), unitligilor bibliografice colecgionate valoarea documentard gi informalionalf, a acestora,calitatea serviciilor prestatein beneficiul public, gradul de accesibilitate; argumenful concret pentru cele sus menlionate este creqterea continul a solicitf,rilor publicului: anual se inregistreazipeste 20.000 de cititori persoanefrzice;se elibereaz[ spre studiu 9i lecturi peste 450.000 unitili de evidenfi; frecven{a medie zilnictr este in jur de 700 cititori; numlru] de extrase gi copii de texte se cifreazi la peste60.000; documentare - Pentru realizarea funcliilor gi serviciilor specifice Urechia" coleclioneazd, organizeazl, Biblioteca,,V.A. conservdgi comunici pentrustudiu gi lecturi ce{i, periodice, alte materiale grafice gi audio-vizuale cu tendinp spre anuali a colec{iilor cregterea enciclopedismgi universalitate; in jurul a 10.000- 12.000unitIli de evidenfi; oscileazd - Serviciile prestatede bibliotec[ (studiul in silile de lectur6, audierea gi vizionarea individual[ gi colectivtr a imprumutului de efectuarea inregistrlrilor artistice gi gtiingifice, cirli pentru lecturtr la domiciliu, informare bibliograficl, documentard gi factologictr, eliberareade extrase de texte pentm uzul individual sau institulionalizat gi altele asemenea) se inscriu in cerinlele general-socialeprivind formarea, perfeclionarea profesionalI instnrctiv-educativd, cercetarea gtiinlific6 gi proiectarea tehnologici practicate prin alte structuri organizatorice specifice gi de fiecare ceti{ean; - PlasatS functional in acest context Biblioteca Publica,,V.A. Urechia" esteo institulie de bazn a statului in educagiagi autoeducaliainstitufionalizat5qi individuali, in formarea gi ridicarea gradului de culturd gi civilizalie al cetlfenilor, cu influen{e pozitive asuprabunf,stdriimateriale generale $i individuale; - Ca institulie de stat, incadratd in categoria servibiblioteca public6, respectiv ciilor publice subvenfionate, Biblioteca ,,V.A. Urechia", este o stnrcturd importantd de asisten{i gi proteclie social6; - Prin funclia de biblioteci centrald a Judegului metodologicd biblioteconomici pe raza Gala;i, asigurf,asistenla judegului, efectueazd servicii cenffalizate in beneficiul bibliotecilor publice de statdin judet precum:achizilii de carte

gi clasificareadocumentelor,instruirea gi periodice,catalogarea gi perfeclionareabiblioteconomici a personalului, analize sociologiceprivind lectura; - Experienlagi evolulia practicii biblioteconomice din Fre $i strdinltate, evidenliazd o continui creqtere a funcliilor gi serviciilor informa{ionaleale institufiei bibliotecii practic f6ri limite, publice in general,datii fiind accesibilitatea, gradul de influenli in aria teritorialf, in care funclioneaz5; dezvoltarea functiilor informa{ionale impune adaptarea soluliilor optime pentru inregistrarea, arhivarea 9i reg[sirea informaliilor bibliografice, documentare gi factologice in scopul optimizf,rii accesului public, in favoarea cregterii timpului afectatstudiului, lecturii, invlprii 9i creafiei; - Cain toate domeniile de activitate,informatizarea gi automat izareainregistr[ri i, prelucrf,rii gi regisirii datelor este solufiaoptimi gi pentm activitateade bibliotec6.Creareaunei altor baze de date locale, baze de date proprii gi accesarea na{ionale gi internalionalereprezintd o necesitateobiectivf, penfru etapaactuall gi mai ales urmdtoare. Cu aceastimotivareBibliotecaPublicl,,V.A. Urechia" Galali gi-apropusun Programprivind creareasistemului integratpropriu, care cuprinde,cu limitele de rigoare,concrede sistemintegrat, schimbul informalional conceptului tizarea inffe sistemul integrat propriu gi alte sisteme9i, bineinleles, gi pregatireapersonalului. echipamentelor asigurarea II. Crearea sistemuluiintegrat de bibliotecl. Proiectareasistemului integrat al Biblioteca ,,V.A. pe studiul literaturii de specialitate'al Urechia", se bazeazd bibliotecilor ce au inceput saugi-auconstituit deja experienlei sistemul integrat propriu (Biblioteca Nalionaltr a Romdniei, Biblioteca Universitari din Bucuregti),precum 9i pe experienla proprie, acumulati odatl cu utilizarea variantei monoutilizator a pachetuluide programeCDS/ISIS. de plecare,a deterLipsaunui proiect model cabaz6, constituirii sistemuluiintegratpropriu 9i minat ca proiectarea dotdrile tehnice sI se schi(ezede la an la an' in func{ie de acumulati;actualulproiect estela nivelul cunogtinexperien{a felor gi dotdrilor tehnice ale anului 1995, cu o perspectivA asupraurmitorilor doi ani.

's

Sistemul integrat al Biblioteca ,,V.A. Urechia" se constiruiedintr-o bazAde date,gestionatide o refeade calculatoare personale prin intermediul unui software adecvat,in scopulbptimizf,riifuncliilor gi serviciilorei, respectiv: o completareacolecliilor (analizaofertelor, formulareacererilor gi comenzilor,achizilia de documente, schimbinterbibliotecar,depozit legal,donalii); o pregdtireadocumentuluipentru circulalie public6: - evidenp colecliilor; - descrierea; - indexareasistematici, alfabeticl gi pe materii; - inscriereadatelor de reglsire gi circulagie. o accesulpublicului la informali: - informarebibliograficl gi documentard; - informare factologicI; o accesulpublicului la colecfiile de documenteprimare gi secundare ale bibliotecii (comunicarea documentelor): - imprumutul la domiciliu; - imprumut interbibliotecar; - studiul in sala de lecturi. o schimbde informa{iigi serviciicu alte sisteme; O extrasedocumentarela cerere. o elaborareade publicalii gi alte materialegrafice proprii; o asistenttr qi servicii centralizate pentrubibliotecilepublice;

/ date privind bibliografia judeEului (bibliografie curenti" bibliografieretospectivd, indici de periodice, biobibliografiietc.); 2. Baza de date adi{ionale gi/sau rela{ionale cuprinde urmdtoarele categoriide date: / clasificareazecimalI universall: / figierede autoritate; / tezaur: / datede evidenl5 penffu prelucrare numericf,. B. Baza de date non-bibliografice cuprinde urmitoarele categoriide date: ,/ date privind solicitarea publicd a serviciilor b ib Iiotecii (evidenlacititori lor, evidenlasolicittrrilor bibliografice, eviden{asoIicitArilor informagiilorfactologice,circulalia documentelor(imprumut, studiu in sala de lecturd), cerinlele de lecturd neonorateale cititorilor etc.); / date privind evidenla gi repartigiapatrimoniului cultural: / date factologice despre judegul Galali (structura institugionallajudefului, date monograficeprivind localitalile gi institugiilejudefului, releaua stradali, manifesttrri cultural-gtiinfifi ce); / dateprivind evidenp gi pregtrtirea personalului; / dateprivind patrimoniul mobiliar, imobiliar gi de eviden{icontabilf, ale bibliotecii; / datede birotici-secretariat. Introducerea datelor bibliografice in baza de date a inceput la I ianuarie 1994 penffu documentelenou intrate. Transferul informaliilor inregistratein sistemclasic (fige de catalog,registreinventar) se va face dup6 evidenta individualtr,in ordineainvers cronologici a intririlor, astfel,ca pe mdsura complettrrii bazeide date cu acesteinformalii, sd se asigure accesulpublicului la ,,nouttrlile" editoriale. Aceastd pe o perioadtrde l0-12 activitate preconizdma se desfdgura ani. Pentruunelecategoriide colecgii,curn ar fi colecliile speciale gi bibliofile, periodice, audio-vizualetransferul de informalii se va face concomitent cu introducereadatelor curente.

Baza de date integrattr se compunedin: A. Baza de date bibliografice, adi{ionale gi rela{ionale. l. Baza de date bibliografice se constituiedin urmdtoarelecategoriide date: / date de identificare gi regdsireprivind totalitatea unitalilor bibliograficeintratein bibliotec6; / dateprivind pa(ile componente ale documentelor din bibliotec6; / dateprivind indexarea zecimalI gi pe materii; / dateprivind bibliografia bibliografiilor; gi sistematice / daterepertoriale, privind cronologice actelenormative:

Constituirea bazei de date integrattr:

t992-t993

O preluareade la BNR a pacheruluide programe CDS/ISIS; I instalarea pachetuluide programeCDS/ISIS; pachetuluide programeCDS/ISIS la modul local de lucru prin: O adaptarea

o

iei Urechio O Nr. gi meniurilor; in limba romdnda mesajelor traducerea cdmpurilor de date conform standarduluiUNIMARC; selectarea datelor bibliograficeprivind lucririle monografice; constituireaborderouluipenffu introducerea pentru lucrdrile monograficeconform standarduluiISBD; de afigare formatelor constituirea constituireaborderourilorpredefinitede imprimzuegi sortare; constituireaborderouluipentru baza de date relalionalf,ce va cuprinde ClasificareaZecimald Universal6

(czu);

- testarea gi efectuarea modificlrilor ce s-au impus la borderourigi formate penfru adaptareala cerinlele biblioteconomice; de identificareale unitifilor de eviden{6gisite in O creareagi populareabazei de date numericecu elementele gestionare; verificlrii ultimei urrnaconfruntirii la raft in cadrul O creareabazei de date de lucru conlinand informalii despresociet{ile comercialedin judegulGalali.

r994

populdrii bazei de datepentru lucrtrrilemonograficeintrateincepdndcu ianuarie 1994; I inceperea O modificareaborderourilorgi formatelor ln func1iede problemeleapdrutein cursul exploatf,rii; I constituirea gi testareaborderourilor de inffoducere a datelor de evidenli patrimonialI penffu lucrf,rile lor; monograficecurentegi a formatelorpenffu afigareaacestordate,precumgi introducerea O constiruireaborderourilor gi a formatelor de afigarepenu:ubazade date ce cuprinde informaqiidesprestructura institulionall gi comerciall a judefului Galali, populareaei; O constituireabazei de date ce cuprindereleauastradall din judepl Gala{i. I intrefinereabazelor de date: - uniformi zar ea termenilordin dictionar; - reorganizarea principal; gi salvarea periodicda f,rgierului

1995

la cerinlele locale a soft-ului de relea (NOVELL, v. 4.02, pentru 25 de utilizatori), I instalareagi adaptarea activitiitii de introducerea datelor; creareanodurilor gi atribuireadrepturilor de acces,monitorizarea I preluarea versiunii 3.07 de refeaa pachetuluide programeCDS/ISIS; O crearea qi testareaborderourilor de introducere a datelor gi a formatelor de afigare pentru baza de date de precomenzigi populareaei; programuluiHeurisko penffu accesulla bazelede datelocale existentegi instalarealui ca interfalA i adaptarea electronice(modul OPAC); pentru accesulpublicului la cataloagele sa pentru bazade date privind publicaliile seriale; programuluiROMCAT gi adaptarea I instalarea anului 1994. I constituireagi testarea bazei de date pentru informaliile bibliograficeanterioare

III. Integrarea sistemului automatizat de bibliotectr in sistemul na{ional de informare. comunica{iilorcu Institustabilirea Se preconizeazA in Informatictrcare reprezinti nodul principal tul de Cercetare INTERNET/BITNET, in al doileasemestru de accesla reteaua I al anului 1996stabilirea al anului 1995,iar pentm semestrul comunicatiilor de date cu Biblioteca Na{ionald a Rom6niei, Centml de Informaticl gi Memorie Culturald Bucuregti, cu alte biblioteci din tari care posedf,sistemeautomatizate.

IV. Activitatea de microeditare. Se siguri, prin intermediul sistemelor informatice orientate spre Desktoppublishing (DTP), a perifericelor de conexede multiplicare, achiziimprimaregi a echipamentelor fionate, tncepdndcu anul 1993, in configuralii care rlspund cerin{elorde microeditare. gi multip lici urmtrtoarelortipuri dacteazA Se tehnore de lucrdri: / Buletinului Fundaliei Urechia; / Anuarul Bibliografic al JudeSuluiGalali;

izare BVAU-I

/ Ghidul Galapiului: informapii utilitare, Repertoarul .strdzilor, harta Gala[iului etc.; / liste cu indici de revist6; ,/ liste bibliografice; / tlge de catalog; / registml inventar; / documenta{iitehnicede specialitate; / tipizate; / documentede secretariat(documenteinterclasate, etichete,plicuri cu antet etc.); / matenale grafice (afige, progmme gi invitalii la acfiuni organizate de citre bibliotec4 grafici publicitartrgi materiale expozilionale). Se mai executil prelucrareadigitali a documentelor originalc. in mod speciala imaginilor fotografice,a altor categorii de imagini a cdror redarenecesiti o rezolufie superioard celei oblinuteprin intermediulcopiatorului. Din activitatea propriu-zis6 de microeditarerezulti documentestocatepe suporfi clasici gi magneto-optici.

V. Pregtrtireapersonalului estepregdtirea Se considerl cl o solu{ieacceptabild personalului actual, respectiv bibliotecarii, intr-un program propriu. in desfdgurare concomitentdcu constituireabazei de refeleidate gi exploatarea de asiguAvantajul acestei opfiuni estereprezentat rarea unci perfec{ionlri biblioteconomice,concomitentcu pregtrtirca pentruutilizarea tehnicii de calcul gi menlinereape post a pcrsonalului cu asigurareacontinuitalii activit6lii din b i b l i o tc c l. Pregltirea va cuprinde: - cursuri colective pe tematici generale despre pe durataunui an de zile; calculatoare - instruiri specifice diferitelor posturi de lucru gi tipuri de lucrf,ri in paralel cu activitateazilnic6; - studiuindividual; - testareaanualtr a personaluluicu seleclionarea in tLnc{iede pregitire. VI. Asigrrrilreabazei tehnice in vederea realizdrii sistemului intcgr:rt de bibliotecl intrucdt crearea sistemului integrat de bibliotecl gi softwarecorespunzitor, iar presupunc dotareacu echipament costurilc ucestorareprezinti un efort financiar considerabil unui in absen{a raportatla nivelul limitat al alocaliilor bugetare, plan nulionalpentruinformatizarea bibliotecilor care sd prevao etapizarea dotdridtr dotiri in plan cenualiut, estenecesard lor, in r:rprlrtcu sumelealocate.

FalI de aceastiistare de fapt, etapelepentnr achizisunt: ech fionarea ipamentelor - calculator personal 80386SX/16 MHz; l99t - pachetulde programeCDS\ISIS,versiunea 2.38, monoutilizator; - calculator personal 80386SX/33 MHz; 1992 - imprimantiimatriciall cu24 ace; - calculator personal 80386SX/33MHz; 1993 - un server COMPAQ PROSIGNIA VS 80486 1994 Dxl66lvtlz, cu unitateCD-ROM gi o sursdneintreruptibil[; - un calculatorpersonalCOMPAQ PRESAzuO460 80486SX/66 MHz; - soft re{eaNETWARE v. 4.02; - pachetul de progragremeCDS\ISIS versiunea 3.06 penffu retea; - realizareaprimului segmental re{elei prin conectareacelor patru calculatoarepersonaleachizigionate; - copiatorXEROX 5331; - 3 calculatoare COMPAQ PRESARIO 460 80486 1995 SX/66 MHz; - calculator personal DATA PLUS 80486 DXl66 MHz, cu 2 unititi CD-ROM+sound blaster, multimedia; - 9 terminaleinteligenteDATA PLUS 80386 SX/40 MH z; - 8 surseneintreruptibile,imprimanti laser EPSON5600; - 2 imprimantematricialeEPSON - LX - 300; - modem ZOOM (voice/data/fax); - centrali telefonicl de tip II/6; - inchidereaprimului tonson al relelei informatice gi conectarea tuturor sistemelorde calcul la serverul de retea,cuplareaimprimantei matriciale cu 24 ace la seryergi atribuireafuncliei de imprimantl de retea. - suntpropuse pentrucuprinderea in Planul de inves1996 electronicegi produse ti;ii urmltoarele echipamente software: - 8 terminaleinteligente80486 SX; - sistem automatizat modular de supravegheregi controlul circulatiei documentelor de bibliotecd (compusdin modulul de circula{iadocumentelor imprumut la sal[ gi domiciliu - pe bazAde codbar 9i modulul magneticde protecliea documentelor); - soft integratde bibliotecd; - I)TP software(pachetde programededicatprocesirii textelor); - soft de evidenldcontabili. 1997... - seryer dual procesor RISC cu sistem de operare I.JN IX :

a

Buletinul Fundttiei Urechia O Nn 7
- calculator80486 DX multimedia,cu unitateCDROM + soundblaster+ juck-box + video card; - terminale multimedia; inteligente - soft tip OCR penffu recunoaqtereacaracterelor din prin scanare; digitizate figiereledocument - seryer de comunicalii, calculator de tip FIREWALL, doui routere plus modemurile aferente pentru comunicalii gi legdturl dedicatl TNTERNET/BITNET/ EARNET - scannerA'3 cu softwarede mare rezolufie; - imprimanttrlaser color A3 de inalti rezolulie gi copiatorfull color cu sisteminformaticinclus; - upgrade-ul anteriorachizilionate; echipamentelor - surseneintreruptibilepentrureleauainformaticf,.

Elaborareaprezentului Program Sipunereatn practicd, datefiind dimensiunile Si importanlalui pentru tntreagaactivitatede bibliotecd,s-a realizat tn timp Si pe componente, cu participarea urmdtorilor: NedelcuOprea,Eugenlordache, Lucia Gheorghiu,Doina Radu, Wrgil Guruianu,Ioana Papadopol,$tefanElena, Spiridon Dafinoiu, Liviu-Iulian Dediu, Paula Pavel.

Director, Nedelcu Oprea

de Program, Responsabil Liviu-Iulian Dediu

\,

I

9

Scurte consider

UI 3t>

l!

uJs
=q

J

<E F< J-X cDz l-z
z^-l!

LIJ F

;
E ,(!

o> rD -C

9<
(t
o

Ie'

o

85

z=

IQ cnz

z o (J
ui
F

F

gE
(E.-

-uJ <?_.i oz< trtOz CL;O @",a

-g€
oo of= o ia !9c\ o*9
O C ,

-iE cLl o_ 'F .lt =o o-9

!6

AE 9E E.9 oto .9eE
-oo: -o*o '-au -OC 6(! o()
g ( D I s

(!.+ oc 6.= oE tts.-

ll :t E ^ 7,

5.o 0to: ::o o c, o= cr:o

<ilr
llJ I! FO q U)

i&r

E6
0,

ll)

rE
.uJ
=

.9

.9

E 3 o.:
o5
o-o

Fg

oo

o

Peg
>o

I
II

,<
=

)< ()0a ,fP
()Li

J J

:5

:qE3

t!=

()
tr.: O(I EO

'=

o

cEt
ou -.-.: >= C: 6 'o |! N

5r:

-:
a ( ,

gd 9on ,dE
:t

o 0) c o .D .U

E (9

o
o
o
l-

E

ffeE @;=
L r l; .

F A.c .:o o

: ;; o..;;

Ect fo. o E

=
l{!

6=

o
(! (!

a

z

u,l

u -

ta

lu

uJo
JF ttJ,<
J

c, au t D _ c h(' a (o o E 6 C o o (l,
t f ( ! C ; ( !

gub
o =(! o
o o o o. x c, o, o o o c

:=o o:o

o t o
\
cf. $
r- ) /7.' UI
I

ks
F

EE

5.0 r
o (! oi -'= r o cL<

=) ?

o z

'<J

0(o

(!C'

rEe
-:co

ID q, o) 0t (l oatt {D E c) q, o o o

x (! o o o o q) a! o

O(J

?t

;.| E tr.l

ot.c .)'= =

cno o

o
E
F

f "a< < (/)-;
lJJea

o,l : 'd: I l:No

--.=) aE@ q . :€
6 ao

:9;
'n =r 1 9 " E'(JO()

cx=

k?>
od FO
flL

s:=

9.r- I

o

.E s'
A@

co 'c -{ o E--o oJ x

E*i
{'

(,
c, 3
!)

. qE e
F

o

c

SH
O (r),

o
I

<z
9ru _uJ t!E 0(< <E i(JE
N ( !

UJ

u
o

Pb
:o, uo

e

\

a,\
I

3= Ol-

EP

orb ;6

,(E q)

iF= ^uilb
i*! rsP
(rO ,t;

. - o N o ( )

Eost o6tq
.x0rcr(!

a; 3 E c) lr
e 3 :o E

!6 '<o

i(E
oo o= cti; 60 =o ;co 6

t \

<. g o

)r

=fr"

cro (o|n crc =i1) =r

h: E 3=S
;-c

, q$ -o

FE qt' b

F.; -: uJ
*,[ OTUIfYA€

l0

Buletinul Fundatiei Urechio O Nr. 7

Scurteconsidera{iiasupra organigramei
Eugen lordache

Organigrama funcfl onali prezentatd,ultima formultr adoptatI, permite optimizarea serviciilor gi activittrlilor bibliotecii, a circuitului documentelorgi informaliilor, precum gi a stnrcturilor ierarhice, in etapa actuale. bibliotecii esteasigurati de ctrtrepersoaConducerea ne acreditate oficial cu rdspunderi, competenlegi atribuqii de decizie la diverse niveluri, precum gi de citre organismele gi constituite conform actelor normative privind organizarea funclionareainstituliilor publice de stat. in rapornrrilecu persoaDirectorul angajeazAunitatea nele fizice gi juridice, precum gi in fala organelorjurisdicAsiguri lionale gi poate da imputernicire de reprezentare. informareacurent6,operadvea tuturor membrilor consiliului de administralie asupra modului de indeplinire a sarcinilor stabilite,atAtde propriile organismegi factori de conducere,cit gi de forurile tutelare.Exercitl controlul indeplinirii sarcinilor gi programelorgi rispunde direct de unelecompartimente. Directorul adjunct este locliitorul de drept gi de fapt iar in direct gi permanent, al directorului cu care colaboreazA gi atribuliile sale. lipsa acestuia ii revin integral competen{ele Exercitl controlul gi rlspunde de indeplinirea sarcinilor gi programelorcompartimentelor directtr. din subordinea curentila compartiContabilul gef asigurl conducerea mentului financiar contabil gi administrativ gospodf,resc. Organizeazl gi line contabilitatea patrimoniului, executl controlul financiar preventiv, reprezinti gi angajeazi biblioteca allturi de director in cadrul relaliilor gi obligagiilorpatrimoniale. gtiinfifici a intregii activitali, Pentru fundamentarea inclusiv a celei de conducere, existi doutrconsilii - gtiinfific gi de administralie. Consiliul gtiinfific al Bibliotecii,,V.A.Urechia"este organ consultativ al directorului, abilitat sl refere asupra gtiin[ifigi cercetare problemelorde conducere, de specialitate c6, asupra opornrnitilii gi calitSlii unor lucriri gi materiale, progame gi normede activitate,fluxuri gi tehnologiide lucru, gi alte normative de uz intern. Consiliul gtiinlific regulamente este format din persoanecu practici indelungatl gi prestigiu profesional din bibliotecI, iar pregedinte este directorul adjunct.

Consiliulde administratie esteal doilea organ consultativ al directorului privind orientareagi principalele direcfli de activitate ale instituliei. Acest consiliu dezbate gi hotiregte asupraproblemelor,materialelorpregitite de consiliul gtiin{ifi c ale bibliotecii, precum gi asupra saude diferite compartimente Consiliului de administralieeste altor chestiuni.Pregedintele directorul bibliotecii, iar hottrrdrilese iau de citre majoritatea membrilor cu vot deliberativ. Strrctura gi nivelul de ierarhizarea compartimentelor au fost determinatede serviciile 9i aribuliile bibliotecii, de fluxul documentelorqi informagiilor,iar mirimea compartimentului (serviciu, birou, atelier etc.) au fost determinatede volumul de activitate, numdrul personalului, omogenitatea activitifilor. $efii de serviciu gi birou au imputernicire de reprezentare in domeniul lor de activitate. ocupd le din prima Iinie organrzztoncaCompartimente aceaste pozilie datoritii ponderii gi importanlei in cadrul chiar dacl la momentulactual,la unele activitiitii de ansamblu, structuralor ierarhicdgi numIrul de personal de dintre acestea, care dispun sunt modeste. principalelor compartimentefunclionale Coordonarea a fost partajatAintre cei doi directori, adjunctul fiind responimplicatein prelucrareadocumentelor sabil de compartimentele gi informa{iiloa informatizareaoperafiilor gi serviciilor, iar directorul coordoneazi Companimentulrelalii cu publicul fiind de fapt locul unde se valorifici activitateculturali, acesta coordonatede directoruI adjunct. activitateacompartimentelor Tot in coordonareadirectorului sunt gi compartimentelede gi contabilitate-financiar. asistenli de specialitate de prim[ imponanp sunt sfucturate Compartimentele la rdndul lor in unitali func{ionalemai mici, cum sunt cele de evidenli qi prelucrarea colecliilor 9i de la serviciuldearoltare, la serviciul relalii cu publicul - activitateculturald, iar pentm deocamdatiastfel de unitali funcfonale celelalte,neexistdnd s-au menfionatin casetedistincte principalele independente, direc{ii de activitate;selecliaacestoractivitili s-a f6cut datorita gradului mare de individualitategi imponangi. a bibliotecii, aparilia in domein continuare Evolugia niu a unor noi servicii gi activitili, extindereasau diminuarea altora vor putea fr precizate intr-o noui organigramtrcare va impune o alta sffucturi funcflonall gi ierarhicl.

tl

C ircu i tul doc u m ente lor

Circuitul documentelor $i a informafiilor despre...
Nedelcu Oprea grafic circuitul documenAm incercatsi reprezentiim telor inffate in bibliotecS"respectiv:prelucrareaacestora p6n6 la punereain circulalie; datele ce se inscriu (inregistreaze) devenite informalii despre -; punctede accespentru regdsirea informaqieigi documentului;legdturilefunclionale ce se stabilescin acestproces. Zonarea compartimentelor participante la fiecare categoriede activitalii, se prezintl dupd cum urmeaz6: - achizilie; A - decizii de completare B - prelucrareadocumentelor; qi analizadocumentelor; C - cercetarea D - circulatiadocumentelor; cu doul subzone: | .'zonareferenlial5 gi studiu (lecturi); 2. imprumutul la domiciliu. E - marketing cu activitilile: - publica{ii, bibliografi i, documentare; - publicitate, ghiduri de servicii; - animagie culturali, reuniuni gtiin$fice gi culturale. in zona deciziilor se primesc ofertele de carte sau ctrr{ile, ca exemplarede semnal,iar comisia de completare inscrie propunerilede achizifie gi cantidtile, dupi caredirectorul aprobd. In zona de prelucrare a datelor activitateaincepe cu inffoducereadatelor de identificare a titlului in baza de date PRECOM gi cantitlgileprecomandate saucomandate, repartizate pe sectii. Datele se completeazA gi se corecteazl,dupd achizilionarea documentelor. Informaliiledespretitlul achizifionat se elirnind din baza de date PRECOM, dupi mutarea inregistrlrii in bazade date CARTE. Documentul estepreluatde compartimentul catalogare descriptivf,,unde se corecteazi inadvertenfele datelorinscrise in fazele preccdentegi se completeazdc6.mpurilespecifice. Astfel se definitiveazdnotita bibliograficdprin completarea in registriri i transferate. D upI finalizarea operaliilor de catalo gare des cri pt iv6, documentuI cstcpreluat de compartimentul evidenfa colecliilor. Aici se acccscaztr borderoul specificcare cuprindecdmpurile pentruidentificaregestionard, in caredatelede evidenp primartr, individuall ;;i repartifia pe secgiisunt inscrise.in caatl achiziliilorcentralizate pentrubibliotecilepublicedin judel se inregistreazil rcpartifiape biblioteci. Cantitllile gi valoareadocumentelorluate in eviden-ti precumgi cclc rcpartizate in jude! se comunicd la contabilitate pentruinregistrare in figele de evidenfdcontabil5. Docurnentele inregistratesunt preluatede compartimentuf echiparepentru circulalie unde se ataSeazA etichete, buzuntrrage etc., se inscriu datele de identificare a fiectrrui exemplar,cota pentrudepozitul generalgi secliile de imprumut. Documentele astfelpregf,titepentrucirculaliese predau, conform repartiliei pe bazd de fig6 topografictr"secliilor. CI4ile repartizate bibliotecilor din judef insogite de borderouri,se expediazl acestora. Odati terminate,,operagiile din prelucmre",documenful trecein ,,zonade cercetaregi analiz6". Compartimentul clasificare, indexare, organizarea cataloagelor cerceteazAdocumentul respectiv gi stabilegte punctele (vedeta de acces uniformd"indicii C.Z.IJ.,descriptorii, termeniidetezauretc.)dupdconsultarea dicflonaruluiexistent. Se acceseaziborderouldin baza de date CARTE, se verifici gi completeazi dupi caz punctele principale de acces, inregistreazl in cdmpurilededicateindicii C.Z.IJ., descriptorii gi termenii, alte date care se constituiein puncte de acces;se actualizeaztr dicflonarulcu noile date identificate. Odattr efectuate aceste inregistrtrri, se realizeazA urm6toarele rapoarte(listiri) imprimate,care se arhiveaz5: - figa pentrucatalogulde serviciu; - fi$e penffu catalogulsistematic; - fi$e pentrucatalogultopografic; - listing-ulinventar; - borderouride inso{ire pentru cfiile ce urmeazi s6 fic expediate bibliotecilorrespective. Cercctarea analiza documentelorcontinudpentru 9i gi, respectiv, completarea informagiilor punctelorde accesla informalie. CornpartimentuI b ib I i ografi c analizeaztr documentuI intrat gi luat in eviden{I, ,,depozitat", pentru identificarea datelor gi infbrma{iilor despre acesta,regf,sitein cuprinsul gi introduceinformatii in cdmpurilespecialdeditnregistrf,rii, cate bibliograliei locale,al bibliografiei de recomandare in pinarea ccri n[elor beneficiari lor, pentnrcompletare intAm a bazei de datefactologice a judegului. Acest compartimentpoate completa diclionarul teT:;ur cu noi termeni gi poate introducedate noi in cdmpul pentruadnotiri gi note, in raport cu realizarea atribuliilor relbrcnf ialegi informagionale concretizate in consulta{iileoralepc carele acorddin zona de circulalie,in publicalii gi reuniuniculturalegi gtiinlifice. Cornplctarea datelor,ca urmarea analizeidocumentelor intrate,in irnpactulcu cititorii, se face in ,,mers"din zona rclbrin{e, studiu gi imprumut la domiciliu". ,,circulagiei, Bibliograful ;i bibliotecarul colecteazd informalii din

g*l{lg-gfra*

Buletinul Fundatiei Urechia a Nr. 7
rywl{.@1!.'!ttn_ntry-rysENrtl!..,@

UJ

tr

0 I
UI <l

i

CL 6 ul

tr tr o J
I

IJil
=t aI UI
- l

? "l! dlu
af*

{tx

<l >l ul z ll -

BIB il:

ulg

l-( =

tr, UJ

o IL
=

-J {

J
( -

o
O
=

z

F.

In-)lJ_

tr
F

o J P UJ ,<
(

z lu
o o
J

o l{l
-.J

E

3 TJ 3

ts 3
o tr o
I

Cirl:uitul

daaun2ntelor

si aI informatiilor

desDre

_

,,cerintele"coerenteale cititorului gi le transforml, selectiv,in informalii de accesgi regdsire.Se introduc date din,,cuprinsul" documgntului, descrieri ale p64ilor componente, adnotlri, termeni, descriptori, tot at6teapuncte de acces. Se inlelege cf, toate aceste date de confinut gi din definitiveazlin zona,,cercetare gi analizi a docuse exterior mentului", in coordonarea unui ,,cap limpede" care decide introducere a in baza de date gi diclionar.

gestionqrA, migcarea documentelor de la . Verificarea de dubletegi invers,achitarea de sectii la depozitul general din evidenBetc.,s€ opereaziin ctrtrecititor s-auscoaterea gi listing-ul figeledin catalogul de serviciu figeletopografice, h bazade date inventar, dupdcaresefac modifictrrilesurvenite CARTE. ftrplegerea ctraceste ugureazl Considerlm ,,explica1ii" grafic[ prez-entl. fluxurilordin schema

l4

Ruletinal Fundatiei Urechia O Nn 7

In frastructu ra sistemuIui in form atic automatizat
Liviu-lulian Dediu ,,Este recunoscut faptul ci posibilitalile financiare locale guverneazi dezvoltareaunui sisteminformatic. Acest care poate fi ins6 lucru se constituie inn-un real dezavantaj, speculat gi utilizat in consecin{i. Cum? Recurgand la o planificare pe etapede iniliere gi ulterior de dezvoltarea unui sistem informatic de interes local."r) Acest lucru presupune stabilirea in cadrul proiectului generala unei etapiziri care sd nu piardf, din vedereansamblulgi caresdpermitl dezvoltarea ulterioari a sistemului,dupl cum spuneam. cLetapiz'areape Dupdcinci ani de activitateconstatern czre ne-ilm propus stro realizim2) in cadrul derullrii prezentului program, a ffecut proba de foc gi a dovedit ci stabilirea a sistemuluiinformatic,analiza proiectului limitelor de acqiune de generare a sistemului informatic, punereala punct a softi informagi exploatarea sistemulu imp lementarea ului, testarea, care porpentru biblioteci orice tic local sunt paqi obligatorii negtepe aceastl cale. Aga cum se poate vedea gi din capitolul gase al ,,Programuluide informatizareBVAU-Info" cu care se deschide acestnumlr al Buletinului FundalieiUrechia,inceputul a pentnrexperimentafost timid, insi a asiguratminimul necesar rea"testareagi dezvoltareaunor instrumentede lucru 9i procedtrri care mai apoi au stat labaza intocmirii documenta{iilor tehnice gi metodologiilor de lucru. Date fiind condiliile existenprea siraci te in momentul ini$al gi conform zicalei ,,Suntem pentm a cumplra lucruri ieftine" nu ne-amputut permite sf, gdndim informatizarea doar pentru o singurl activitate de bibliotecd. Daci am fi avut in vedereacestprincipiu, am f,t pierdut imagineabibliotecii ca intreg $i arn fi incercatmereu sd utilizlm tehnica doar in contextul activit{ii clasice, fird modificlri esenfialein modul de lucru. Mai mult, se putea ajungechiar la creareaunor aplicalii distincte,care ar fi putut fi definite drept automatizarea unui proces sau altul, fllrl a putea vorbi de sistemul informatic integrat. [n consecinli" am optat de la inceput penffu proiectareagi realizareaunui sistem informatic integragavdndin vederefaptul cd constituirea sa se va desfdqurain etape,in funclie de alocaliile bugetare. Odatl stabilit scopul - creareasistemuluiinformatic integrat ne-irm propus $i am realizat tn etapa intdi de dezale refelei informatice locale. voltare primele doul tronsoane Proiectulgi planul relelei informatice instalatecorespund cu topografiaclIdirii in care ne desf6Surlm activitatea 9i cu grupareacompartimentelorde activitate. Mengionezacest lucru deoarece,?n cazul nostru, a trebuit sl linem cont in dezvoltarea strategiilor de cablare a relelei de faptul cI institulia noasffi se afl6 intr-o clddire veche care nu a fost func$ile unei biblioteci. gdnditii prin proiect si deserveasci Primul tronson a fost ansamblatpornind de la comea prelucrdrii informafl ilor 9i servipartimentulde automatizar serverul.Tronsonul intdi conecteasitueazl in care se loc ciilor, de achizilie (T7), evidenp (P3)' zI la servercompartimentele catalogaredescriptivi (T3,T8, Tl0), indexare (P6), colecqii speciale gi bibliografic (P5). Acest tonson se continui conectfndin continuarebirourile de contabilitate,gefi de servicii (T4), director,personal-metodic ai secretariat-Sunt cuplate, posturi de lucru, de tip calculator I I in cadrul primuluitronson, care 5 sunt posturi de lucru pe din IBM, personalcompatibil indexare a bazelor de de complexe operagii executf, se care date. iar restul sunt terminale inteligente pentru introducerea datelor. CompartimentuI de automatizatea prelucrtrrii informaflilor gi serviciilorare in exploatareposturile de lucru Pl 9i P2 prin intermediulcirora se efectueazioperatiile de administrare a relelei informatice, de gestionzuea bazelor de date 9i de texte, gaficL gi tehnoredactare conexede procesare operagii programare, experimentegi teste in dezvoltarea strategiilor de dezvoltarea sistemului informatic local. Conform regulilor vitale, datelor 9i a echipamentelor privind securitatea cunoscute in acest spaliu, izolat, se aflf, gi file sert,er-ul relelei locale. Unul din posturilede lucru de tip terminal, existentin cadrul compartimentului(T9), este dedicat comunicaliilor pe linie comutatf,,cu modem extern. Avem previzut ca in acestSpaliu sd instalf,m gi echipamentelede tip gateway, pornind de la pe care le-am avut in vedere 9i la amplaconsiderente aceleaqi sareafile sertter-ului. Tronsonul intAi este previzut cu noduri pentm extinderea replei in compartimenteleamintite, precum 9i existii penffu -deja, cuplareade noi posturi de lucru in spa{iile unde principal, in vedere, in avem necesitafi de in func1ie dinamicavolumului de lucrf,ri pe compartimente.Imprimantele sunt localizate tot pe aceast[ primi ramurf, a relelei informatice.

') Liviu-Iulian Dediu. Sisteme informatice de interes local: ProiectulBVAU-lnfo.in: Biblioteco,5,nr. l, ian. 1994, p. 14-16. Lucrare prezentatd in cadrul sesiunii gtiinfifice qi reforma"(10-ll iunie 1993). ,,Biblioteca 2) Loc. cit.

l)

I nfrastructura sistemului i

ic automatizat

ui )

-sH||

ut tr

o z F x
cl 3 F

lU

u.r s tL & {6 o E= o P d c0 > : oo dl
J

6E

()
o
IIJ

tU (L ct)

el
El \try
e € " E3
. - 9

Jsl
\.s./
I
.9.
F

o

C)

IIJ UJ

llJ F F J dl

=

z UJ o
ltJ

UJ C' Fr{

o

z o (J

F

5E ;E Es g-E
AE c3

E 5E B 6E
@ l-rI, UJ <C)

tri
F

o

N r

eJ
:)
o
t UJ a tl. LIJ a

I

E

.t;=(JZ2

a 9rg € i F Pg;E
..E;;

:g 5€: sri

3
E

fi Ffr r6:
(, a)= 12 uJ<
\JO

E
a
J 3l>. F UJ F

J

#rli:tI E
;E
tro X.S

i ftN k 6*
z

35

o oz

,iE iE i
Eo o.+

E E ; E* d4 :# a
I o

HeEe E

i

gESE E €

A:::

o 6 ,o

EE iE =*"
(x o F

t E
0 a

t
I

o z o tr
F f J f = E
J

2, x lrl z o

ii s;EsI
*

a E

t I

()
UJ

:

lt
tri E,

(r o
F UJ z E uJ F

tr = o F
f

N

J

z o a g.
uJ
L

z

ui x.
N

'
o

o.
:)
J

I o o F
t--

(9;

o !

z
o-

s g.
F UJ E (J t!

=m$
ul

=
-J

tr o II
a <J

tr = =

f, )

a

ul

tE{tagg*

til

ll

-1|

Baldinul Fundaliei arcchia a Nr. 7
fl

g
= F

o ul

o
t

UJ UJ

o

z F x

l! IJJ

o

F'< ts J

UJ E
N

E aD o oa
= =
-t

tr =
E

o l,! z

J

z o
F J

U'

z o
tr
3
J

&
f F

d

o

z
o-

\

d= o-r

OF Ff

C) F f (L

F ()

uJ U>

ry$
JZOd30

\A

96.tt otsFnYAS

t'7

tura sistemului i

matic automuti:al

Dupi cum se poate observa ufor, acest tronson se suprapuneoperatiilor de prelucrarea documentelor9i este de o mare flexibilitate din punct de vederefizic. caracterizat Cel de al doilea tronson,cuplatcu primul prin interrepetor,stribate nivelele care seryesc mediul unui echipament (P7, Tl, T2) gi sec{iamultimedia(Pa) publicul: salade lecturS la etajul I gi secliile de imprumut la domiciliu pentru adulli (T5) qi pentru copii (T6), situatela parter. In cadrul celui de-al doilea tronson sunt cuplate 6 posturi de lucru din care 2 sunt utilizate in stategiilecomplexe de ciutare (ambele au drept funclie principaltr prelucrarea datelor; unul esteechipat cu accesoriimultimedia), iar 4 sunt posturi de lucru terminale inteligenteutilizate la introducerea gi regdsirea informafiilor stocatein baza de date automatizat6 a bibliotecii. $i acestal doilea tronsonesteprev2ut cu puncte de extindere gi dupl caz de completarecu noi posturi de lucru. in aceastdcategorie intrtr punctul de extinderedin sala cataloagelor unde, in viitor, se vor instala terminale de interogare, pentrucel de-al doilea sistem precum gi punctelede conexiune informatic care va fi montat in secliile de imprumut la

documentecirculagiei domiciliu pentrua asigurainregistrarea lor in sistemautomatizat. in cadrul celei de-a doua etapeesteplanificat a se realiza cablarearegelei;i conectareadepozitului general cu in vedereaasigurdriicirculafiei informaliilor reteaua existentf, documentelorbibliotecii, precum gi in referitoarela migcarea scopulexecutAriiin sistemautomatizata operatiilor de verifiAceastaoperafieva fi susfinuti gi de achizilia caregestionartr. sistemelorinformaticeprincipale gi de rezew6,. Tot in cadrul celei de-a doua etapede dezvoltarea sistemuluiinformatic al BVAU se prevede gi instalareaunui dedicatpentrucomunicafiipe linie inchiriatdde tip echipament gatewaypentruaccesla INTERNET. Etapeulterioare,greu de planificat cu exactitateazi, cu filiala bibliotecii 9i cu alte vizeazhrealizareauneiconexiuni biblioteci din judel, realizareaunei a doua relele dedicate de speciasecgia informaliilorde tip mediacaresI deserveascl litategi salade referinfe,inclusivcu accesin regim full-time la reteauaINTERNET dezvoltareaunor baze de date media gi full text pe baza informaliilor delinute in institufia noastrtrgi eventualtiplrirea de CD-ROM-uri pornind de la conlinutul acestorbaze de date.

POSTTruDE LUCRU
funcpii,operaliiSiproceduri Postul Indicativul
Server

Func{ii. Operafii. Proceduri. -> suportpentu sistemuldeoperareal relelei LAN (Local Area Network), inclusiv sistemulde operare al posturilor de lucru terminal; -) suportpentru bazade date a utilizatorilor refelei informatice- NDS (Net'wareDirectory Services); -> suporrpenffu bazelede date bibliografice gi non-bibliograficespecificeactivitlfii de bibliotectr; + suportpentru softul ce gestioneazdbaza, de datebibliograficd; -' suportpentru softul programeloraplicativede tip DTP 9i OFFICE; + suportal programelorde urm5.rire gi gestionare a activitifilor din refea(auditarearefelei); -t suportal programelorde monitorizaregi comandf, a tensiunii electricede alimentare; + suportpentruinctrrcarea CD-ROM-urilor cu soft aplicativ,informativ gi de gestionare/diagnosticare; + gestioneaztr salvtrrilede date pe hard disk gi unitateade banddmagnetici; + stocheazifigierelc comunede lucru de tip texUgraficd/imaginc; + suportpentm directoarelede lucru personale ale utilizatorilor declara{iai relelei; + suportgi gestionar, al cozilor de tiplrire: imprimare, prin intermediulmanageruluide + suport pentru programeleutilitare de diagnosticare gi testarcale sistemelorinformatice din relea Test,CK Testetc.). (antivirus,Speeddisk, Norton Disk Doctor,Inspect,

l8

Rulainul Fundatiei Urcchia a Ni 7

Postul Indicativul
Postul (P1) + adminisffarearelelei informatice:

Func{ii. Opera{ii. Proceduri.

- definireagi administrarea utilizatorilor re{elei; - definirea gi gestionarea soft a imprimantelor gi a activitefli de imprimare pe in re{ea(cozi de imprimare); imprimanteleconectate - urmf,rireacoliziunilor, a intreruperilor de continuitate a ffonsoanelor de cablu; - monitorizareatensiunii electricegi a activitifii surselorneinteruptibile; - auditarearelelei informatice (urmlrirea zilnicl a activit[tii utilizatorilor in re{ea). + analizaactivitetilor din re{ea,compararealor cu fluxurile de date; + corectii gi dezvoltiri concretizate de schemelogice gi tehnice,precum gi redactarea doin redactarea noi); cumenta{iilortehnice(inclusiv propuneriprivind achizilii de echipamente + tehnoredactarea complexeredactatede cltre biblioteci; documentelor + gestionarebazelorde dateproprii (iBase+Group Wise) ce conginplanificarea activitif;ilor compartiprecumgi dateprivind instituliile gi societifiile comercialecu care se afla in mentelorqi a personalului, relalie BVAU; -+ gestionarea tuturor bazelorde date existentein sistemul informatic Ai realizareacopiilor de siguranli pe hard disk gi banddmagnetici; + analizagi programarea aplicagi ilor specifice bibliotecii ; + optimizareasffucturilorbazelorde datebibliografice gi non-bibliograficegi a figierelor adiacente; + analizacomparativd a bazelor de datein vedereaconceperiide strategiiprivind realizareade noi baze ale secgiilor,bazA personalitifilorgdl61ene, figierulpersonalului, datelegestionare de date(ex.: dicgionarul de date statisticf,,figierul cititorilor, figierul instituliilor gi societililor comercialein relalie cu BVAU etc.); + monitorizareadinamiciibazelorde date; + extragereadatelor statisticedin bazelede date gestionate; + tehnoredactarea documentelordebibliotecd pen0rruz intern: tipizate, etichete,codbar, afige, invitalii, pliante, broguri etc; -+ pregdtirea documentelorcomplexe pentru operaqiafinall de tehnoredactare; + intocmirea metodologiilor de lucru penffu fiecare bazSde date gi penffu fiecare proces regulat de exffageregi punerein valoarea informaliilor; + digitizareaimaginilor din colecfiile bibliotecii in vedereaarhivirii gi utilizdrii in regim on-line. + inffoducereadatelorde evidenli patrimoniall; + realizarea contabileprivind achizilia de publicafii carte gi non-carteprin intermediul documentelor aplicaliilor specifice de contabilitate; -> alocarea codului penffu etichetelede tip coduri de bare gi verificf,ri pe baza acestora(presupune ata$areadispozitivului de citire a codurilor de bare gi imprimarea acestorain cazu,lexistenlei unei imprimante speciali zate); + extragereadatelor gi redactarea produselorproprii de arhivare (listing inventar, fi$f, topograficl, borderouri privind iegirile gi intr[rile, proceseverbaleetc.); + extragereadatelor statisticede evidenlf,; + punct de acces ale bibliotecii. electronice on-linela cataloagele

Postul (P2)

Postul 3 (P3)

uctura sistemului i,

Postul Indicativul
Postul4 (P4)

Func{ii. Opera{ii. Proceduri. + introducerea datelor in bazade date non-cartegi partituri; -+ consultareabazelor de date in vederearealizf,rii de achizilii de documentenon-carte(discuri, CDROM-uri, caseteaudio, casete video, diafilme, microfilme); -+ redactareamaterialelor specifice (liste bibliografice, fige de catalog, bibliografii tematice,afige, indicatoare,invitalii la acgiunile secfiei,programeetc.); + gestionarea soft a proceselorde inregisfare pe alte medii in legtrturddinamictr cu hard diskul propriu gi unitatea de CD-ROM; -> procesarea gi corectarea (filtrarea) inregistrlrilor sonorece necesitilo calitatedeosebi0ia copiilor; -+ stocarea matri{elor sub forma figierelor .wav; -> crearea de prezentlri multimedia, expozilii valorificate prin expunerein silile cu acces larg al publicului; -> consultarea informafiilor de tip enciclopedicstocatepe CD-ROM-uri (enciclopediimultimedia); -> punct de acceson-line la cataloagele electronice ale bibliotecii. introducerea - carteaveche; datelor bibliografice - carteade patrimoniu; - anuarulbibliografic al jud. Galafi; privitoare la: - diclionarul personalitillilorgil6{ene; - analiticegeneraleprivind monografiilegi serialelecurente. + introducerea datelor factologiceprivind jud. Galagi; -> extragerea de date pentruredactarea listelor bibliograficetematicesau la cerere; -> tehnoredactarea listelor bibliografice; + redactarea unor lucrtrrilor specifice(Anuarul bibliografic al jud. Galali, Dicjionarul personalitillilor gdl61ene, Ghid Galali etc); + punct de acceson-line la cataloagele electronice ale bibliotecii. introducerea datelor bibliograficepentru monografiilecurentegi reffo; introducerea datelor de indexarezecimal6,,tezaunzare, a termenilor neconnolali de subiecte; uniform izareapunctelorde acces; tehnoredactarea figelor de cataloggi a unor liste bibliografice; extrageride date in vedereaexportitrii citre alte institulii interesate (ex.: ciffe Biblioteca Nalional6 a RomAniei,date privitoare la monografiile ce apargin colec;iei Romdnicagi rnonografiile/serialele sfline intrate in BVAU); -> extragerea de date statisticeprivitoare la activitateadin compartimentulcatalogare; -+ realizareacontrolului bibliografic; + punct de acceson-line la cataloagele electronice ale bibliotecii. introducerea de date bibliograficede tip analitic, analizede subiect,notc informativepentrucititori; inffoducereade date lcgislative; evidenta circulatriei documentelor in salade lecturf,; consultarea enciclopcdiilor pe CD-ROM (in cazuldezvoltirii ulterioare a postuluide lucru ca sistem multimedia); -> punct de acceson-linc la cataloagele ale bibliotecii. electronice + punct de acceson-linc la cataloagele electronice ale bibliotecii + introducerede date in funclie de necesitili. + -r + -> + + + + -t ->

Postul

(Ps)

Postul (P6)

Postul (P7)

Terminalele l-2

(Tr - T2)

20

Bulainul Fundaliel Urechia O Nn 7

Postul Indicativul Terminalul4
+ + + + -+ +

Func{ii. Opera{ii. Proceduri.

(r4)

ale bibliotecii; electronice punct de acceson-line la cataloagele indexaresistematicl pe materii; stabiliredescriptori; analizddesubiect; introducerede date in funclie de necesitAli; controlul bibliografic de autoritate; monitorizareaactivitefllorspecificede cdtregefii de servicii.

5-6 Terminalele

(rs-16)

+ intoducerea datelor bibliografice de tip analitic, analizede subiect,note informativepentru cititori, datetopografice; + introducerea datelor pentnr figierul cititorilor; + consultarea comenzilorde carte; datelor penffu efectuarea + extrageride date pentru realizareadeliste bibliografice la cereregi a expoziliilor de carte; + redactarea programelorde activitate; + punct de acceson-line la cataloagele electroniceale bibliotecii. + inffoducereade date privind achiziflile gi precomenzile de documentede bibliotecI; -+ consultareabazelor de date bibliograficein vedereaintocmirii figelor de precomandl9i comandtr; + introducerea datelor bibliografice referitoarela exemparulde semnal; + extragerea borderourile de PV-uri, confirm[ri de primire pentru de date pentru figele de precomanda, judel gi acestora; imprimarea gi filiale biblioteci din carte9i non-carte. + introducerea gi exploatarea datelorprivitoare la edituri gi furnizori de documente + introducerede datebibliografice penffu monografiilecurente9i reffo; + punct de acceson-line la cataloagele ale bibliotecii. electronice pe linie comutati; + punct de accespentru comunicaliileexterioarede tip fax/voceldate, prin fax saumodem; + prelucrareafuralf,a fiqierelorce vor fi expediate -t prelucrareafigierelor ce suntprimite prin fax saumodem gi imprimarealocali a acestora; + redactarea de documente; + arhivareagi gestionarea trimise sauprimite prin sistemulde comunicaliifax/date; documentelor pentru constituireagateway-uluice va utiliza o + in viitor router (dupAachizilionarea echipamentelor linie dedicat[ de comunicafii); + programarea aplicaliilor de tip comunicafii- programpentm accesulpublicului 9i a altor institulii la automatizate,pe linie comutatl (B B S)3); cataloagele in prezent -r pun.t de accesla INTERNET i BITNET / EARNET (refele internagionale de calculatoare), pe linie comutatA la serverulU-l al nodului ICI.

Terminalul

(r7)

Terminalele 3 , 8 ,l 0 (T3,T8,Tl0)
Terminalul9

(re)

Extinderea relelei informatice a Bibliotecii ,,V.A. Urechia" s-a rea\izatin anul 1996cu finafareaMiurmdtoarelor nisterului Culturii gi cu sponsorizarea

societdfi comerciale: Banca Comerciald RomAn6. Filiala Galali,BANCOREX. Filiala Galali-

t

Vezi li modulul comunicrfii din scremaParticipdrii h constituircabazeide date la p' 25'

Fluxul conversiei

informafieibibliografice Fluxul convcrsiei in format digital
Liviu-lulian Dediu Sistemul integrat de bibliotecdpennitc cuprinderea in intcriorul instituliei tuturor informaliilor care sunt vehiculate indiferent de natura sau durata lor. Sisternul automatizat presupune gcstionattr de un unei bazede datecenffale, existenfa compus softwarespecialdestinatacestuiscop.Software-ulcste din aplicalii care rlspund funcliilor specificealc bibliotecii. Aplicaliile, la rdndul lor, constituie modulc, care rezolvf, problematicacerutf,de activitateade bibliotectrgi carepoartl nume in concordanfi cu specificul activittrlilor pcntru careau fost create: modulul de achizilie, modulul dc catalogareindexare, modulul de evidenli, modulul de circulalie,modulul pentru controlul publicagiilor serialeetc. Acestor rnodule,care in activit[file funcfionalcclasice, li se igi gdsesc corespondent adaugi aplicagii reprezentativepentru compilrtimentulde a prelucririi informaliilorgi serviciilor,comparautomatizare in structurileclasice.Accstcasuntdupl nou, inexistent timent caz module complexe sau individualeprecurn:rnodululde gesrnoclululde adminisffare a soft-uluiintegratde bibliotectr. modululpentru asigurarca accesului ontionarea rapoartelor, line al publicului la baza de date automatizatla bibliotecii, modulul penfru realizarea comunica{iilor,modulul penffu importul/exportuI datelor, modulu I pentru edi tarca formatelor nalionalegi/sauuniversaleetc. Fluxul conversiei informaliilor bibliogralicepe care aspecte alc activitefli. El il prezentim, fine cont de toateaceste in sistemmanumodific[ intmcdwa fluxul activitatii desftrqurat suntmai complexe;i ncccsiti o preautomatizate al. Operagiile comparativcu sistcrnul clasic,sunt cizie mai mare in executare, detaliategi cer o tratareatentApentrua evita crorilc pi intdrzieestecu rnult rnaisensibil rile in servicii. Sistemulautomatizat Erorilcdin fluxul de decdtsistemulmanual. la disfuncfionalit2ifi tratare a operaliilor sau pagii omigi creazdun cl'cctde undi in De obicei opera{iilcnu pot fi omise sistemeleautomatizate. iar cdndo opera[iec;;ucuztr sepoate f6rtrrepercursiuni serioase, intrerupe intregul flux gi chiar poate ctrdcaintrcgul sistem. manuale. Acest lucru nu se preaintdmplI in situaliasistclnckrr i cu ambiensistctnulu reprezinticonexiunea Serviciile gcneral[,cu in accepfiuncu ful, conexiunecare se suprapune a scopulrealizirii sistemuluiindiferentde fonnit dc prelucrare documentului. Comparativcu sistemulmanual.sistcmulautode matizatpenffu biblioteci estecapabilstrcxccutcitctivit6$le rutine,repetitive,mult mai repedegi Inai cxacttlcc{ltpersonalul gi in cxistente angajat. In plus suntoferite serviciidiversificalc. sistemul manual, dar foarte greu de cumulut ;ii cxecutatin cadrul acestuiadin urmtr.

Toate informa{iile care sunt recepfionatede citre indiferentde forma la apari$ileeditoriale, biblioteci referitoare sausursade provenien{i sunt introdusegi prelucratein cadrul modului de achizilii (A). Acest modul estereprezentat de o aplicaqie a pachetuluide progrzune CDS/ISlS care gestioneazl. obazAde dateprincipalf numiti de cdtrenoi PRECOM (numele este convenfionalgi nu acoperf,intreagagamf,de activitdli desfdgurati).Acesteibazede date i se vor asoci4 dupl caz"alte bazede dateadiflonalede tipul figierul editurilor 9i al intermediarilor, figierulofertelorgi al comenzilorin curs etc. in cadrul bazeide datePRECOM sunt introdusegi completateinformaunui titlu nou. Aici seefectueazipropunef ile desprecomanda rile privind comenzilepentnrjudeggi intern,se inregistreazd documentelor; semnalulgi ulterior,dupd sosireagi preluarea achizilia. Pe baza informaliilor oblinute, dupi parcurgerea ciclului normal de verificare, pentru publicaliile care sunt expediatein judeg se genereazlun raport (borderou) care se in anexf,la actul de expediere. constituie inregisfff,rile, in cadrulciclului normal de exploatare carereprezinti publicalii achizilionate,suntmutatein baza de date CARTE. Toate completf,rile privind titlurile intrate se realizeazd. bazdde date.Opera{ia din acestmomentin aceasttr de mutareare ca efect, pe de o parte,copiereainregistririi din bazade date PRECOM in bazade dateCARTE, iar pe de altl parte, gtergereainregistrtrrii respective din baza de date acesteiopera{ii inregistririle PRECOM. Odat6 cu efectuarea (B). pltrund in modulul de catalogare Activi6file de catalogare descriptivf,, indexare 9i organizare a punctelor de accessunt rezolvatein cuprinsul gi operafiide retroconasttrzi modul. Aici se desfdSoartr acestui versie. Aga cum, in sistemul clasic, pentru informare sunt de serviciu,in sistemautomatizat acest utilizate cataloagele modul dispunede figiereadilionale.S-a inceputintroducerea datelor inbaza de date aditionaltrCZU, estecreatf,structura unei baze de date pentru constituireaunui tezaurcontrolat,se poatebeneficiade informalia factologictr con{inuti in baza de date A_INFO. Atunci cdnd soft-ul o va perrnitevor veni in gi bazeledc datc rela(ionale prin care ajutorul catalogatorilor se vor exploatafigierelede autoritatc. gi gestionapusede sccuritatea Date fiind problemele rea informafiilor am structuratbazelcdc datedupd tipul major solufiedeoarece fiecare de publicatii(C). Am recursla acesttr prezinttr caractcristici careil diferenliatip major de publicalie prccumexisten,ta datelor zAnet.Pot fi avutein vedereelemente gestionar[, bazclor de date cu inregiscompletarca de evidenp

22

Buletinul Fundaliei Urechia O Nt 7
trf,ri ale p6$lor componentegi produselefinale care se urmf,resc a fi ob$nute in func1iegi de perioadade timp. bazede date(pentmpublicalii moFiecaredin aceste esteimpl(itd seriale,publicalii non-carte) nografice,publicaqii - care induinformafia curentf, cuprinde una in dou6: teoretic in vedespecific,de verificaregi prelucrare ce un flux secundar rea oblinerii unor rapoarter)- ceade a doua cuprindeinregisferile produsein procesulde reffoconversie. Acest mod de impi4ire a informatiilor; pe baze de it{i lor gi controlul date distincte,permite impe{irea responsabil se observd Avantajul mai bun asupraactivitalii desf6gurate. control bibliografic in faza de ajung atunci cdnd inregistririle unor timpi gi control tehnic. La acestease adaugf,realizarea mai scur{i in depanareabazelor de date - se observi in situaliile in care devine necesari interzicereatemporarf, a activitAfli pe baza de date respectivi -, in efectuarea operaliilor curentede salvaregi reindexare/actualizare. Activitatea se continudin cadrul modului de evidenti @). Dat fiind faptul ci pachetulde programeCDSASISnu este un soft integrat,ci un mediu de gestiunea bazelorde date cu incepdnd informalii din domeniul informirii gi documentf,rii, cu acestmodul, in cadrul activitifii noastre,intervine o modificare. Dacd pdntracum fiecare modul avea o singurtrbazd de dateprincipali in care se prelucrauinformaliile, in continuare vor existapatru tipuri de baze pe carepersonalulautorizatce desfbgoard activit[1ile specifice modulului intervine prin intermediul unui borderou de introducerea datelor gi al unui Astfel, baza de format specific fiecirei activitdli desfbgurate. date CARTE, care conline publicaliile monografice, este unui borderou accesatiin modulul de evidenti prin intermediul distinct numit evidd), iar afigareaprin intermediulvideoformaSunt comunecelor doud module doar datelede tului R17ES?". identificarea publicatiei. O parte a datelorde evidenp referiintroduse existi deja ele fiind, cum spuneam, toarela achizigie inci din bazade datePRECOM. Acum sunttrecuteelementele de evidenli individual6"cota depozitului generalgi cdtevacodistatisticilor. ficiri internecare vor ajuta la extragerea Odat[ cu primirea stocurilorde cartein seclii, bibliocataloagetn sistemulclasicde ?ntrelinerea tecarii responsabili inregistririlor cu informalii lor, rf,spundacum de completarea adresa(sumar,descriptori,subiect-lucrare, ce necesare specifi coduri sec{iiloq penffu cote specifice utilizatori, bilitate, note (E). locali adaptare de modulul concretizdnd etc.), Controlul bibliografic de autoritateincheie,dacf, se poate spuneaga,ciclul de prelucrareal unei inregistrlri. Lui i t) Prin rapoarte se inleleg opera{ii de imprimare a informatiilor sub formi de liste, fige saualteleasemenea. 2) Trunchierea numelor la 5 caractereeste impusd de pachetulde programeCDSASIS. se adaugi gi un control tehnic (F) realizat de cdtre compartiizareaprelucrf,rii informali i lor gi servic i i lor. mentuI de automat in urma trecerii acestoretapede verificare se acordi dreptul de comund in bazade date automatizatd' a transferainregistrarea (G) care reprezinttr bazade date a bibliotecii, sffuccu adevtrrat turatf,gi cu atribut numai de citire pentru toli utilizatorii. Prin atributul de comun se inlelegefaptul cdbaza de date reune;te toate cele patru baze de date reprezentatein scheml. Accesulpubliculuicititor la informa{iileelectronice, prin intermediulunui modul dedicatacesteiopera{iuni face se (I{), numit OPAC, carereprezinti o interfap prietenoasi a programului de bibliotecd.OPAC-ul permite cdutareainformagiilor dupi puncte de accessimple,cum ar fi de exemplu:titlul gi autorul, dar gi clutlri mai complexe.Lista acestorpuncte de lor se poatevedeain Schemaparticipdrii accesgi organizarea la constituirea bazei de date. C6ut6rile complexe combind diferite puncte de acces cu condilii ^logice, folosindu-se in special pentm cercetf,rimai precise.In realizareaopera{iilor complexe de regisire a informaliiloa cititorul este asistatde careaplicdstrategiileoptime de cf,utare. bibliotecarulreferent, datelor oferite de OPAC, depind direct Calitatea gi cantitatea extrageriiinformaliilor din documente, de modul gi addncimea realizatl in etapeleprecedente. in functie de necesitdlilelocale exprimatede secliile (I) din cadrul serviciuluirelafii cu publicul se vor copia date comuntrinscopulcompletdrii cu din bazade dateautomatizatd copiereaunor texte din doinformagiistrictlocale(gestionare, cumentuloriginal, notafii pentruutilizatorii pe care-i deservesc in cadrulmodulului de circulaetc.)precumgi pentu utilizarea giela caremai participagi alte categoriide figiere baze de date aditionale(figierul cititorilor 9i figierul de tranzaclii). Baza de date automatizati comund are un caracter cu mendinamic. Aceasti afurnaliepare si intre in contradicgie li sii se recuprin utilizatorilor care tuturor anterioarl lionarea noa$te doar atributulde citire. $i totugi nu esteaga.in schemd, am reprezentat,ca exemplu,o bazi de date cu text integral (full-text) pe problematicilegislativl(J), des solicitatl silii de lectur6.Sursainformaliilor principalebibliografice o constituie Restul informafiilor provin bazade date automatizatAcomun6. din inregisffareaintegraltra documentului(indiferent de modasaudigitale). Baza de date este mecanice lit5lile de conversie: Legtrtura independent. ioneaz6' accesatf,prin OPAC insi func1 cu baza de date automatizati comund se face in momentul de cdffe persoce se efectueazf, actualizirii datelor- operafre - 9i are exploatare completare9i nalul care o arein intreqinere, (dinpe il discutim care la fluxul rapoftam sensunic daci ne comuntr,spre baza de date cu spre baza de date automatizatd text integral).Acestuiexemplui sepot al[tura gi altele, care au la origine ideearealiz[rii bazelor de date tematice in regim hipertext.

Flttxul cowersiei informaliei bibliografice in fornut dieital

FLUnULcoNvEnsrEr tNFonMATrEt B,BuoGnAHcE in ronrnar DwrAL

{m

K
MODULDE CATALOGARE DESCRIPIIVA; PARTICOMPONENTE INDEXARE SISTEMATICA PE MATERII STABTLTFE DESCRTPTORI ANALIZADE SUBIECT RETROCONVERSIE

B A

6 \-/ A \-/
a a

E D E D A T E A D I A E N T E

z

c

MODULDE EVIDENTA
ADAPTARE LOCALA COMPLETARE NOTEPENTRU UTILIZATORI. COMPLETARE SUBIECTE TEMATICE, ADRESABILITATE, (pE GRUPEDE VARSTA coTE SPECTFTCE erC.) . CONTROLUL CONTROLUL BIBLIOGRAFIC DE AUTORITATE TEHNIC NI ITNECISTNARIION

)
o

PE SECTII SUBMODULE ' - gestionare local6. - sursi pt. modululde circulatie:
--^--*i " -------:--1--"r'

aurbiti-errzAri
COMUNA

BAzj. DE DATE

LEGISI.ATIVA

AV SL IM ISC iCT

| "ilil {ru} gJ/ ".#
M O D U LD E C I R C U L A T I E

^,

r .-i.

H

Urechia O Nr. 7

ul
F

.-o o

E s*

E o

u o 'c ID E o EE {r6 oo o= =E lo NY o.= o> o'c Ecl oo o@ OE

I
-o '<! .9o

gEeE a€€EEE g E 3 , F --= I HIt e e eB E g €
g3=

E

€€F

HEEI
tr.Z (! q, 'F!toF a.Eh6

;

Pu-

*

' i

8€
G = :

o
lrJ El 6
IN

gg9"E
cc=I ooEX

R =
-= '= ^."'6-o

.! b: EEb
c:3-

oo€G !t E cL:' !lttr ,||o

;;E;

E 9 ox

bd=

=
E.

s'i€iie; IatE :gi =tEE *.HEffi ==:=F=:;:HEiq€iq4{aiiEE€{

**€g
t

tr{ =a ;.-

i5E =:E i:E E5€
6 o -

=eG : o o -+E

(/) * .
ul n t O

l||E

N!

5s€€ fig E
nrla0o9 q lnurudwl :$n (lJrqx|) nDnls

LPEgEaa

| lrE ccc o s s

o LL

S'En I z I
U) [rJ O O
6 (r
IIJ @ l,lJ

trr
tr* r!
3r
Ft

<s us

i5SBggFFgF
P --g ; :ls:icEgEiE $E iiE --EE::sfe 'o o

uJ o

E;€EE5E E gEeE BE- *"EEE:ce
E

E

E o9:

sCE-

trF o8
z7 o€ TJ€ (t
Je
r3
I

.i

EEgE-ilE lale.l;g s.figEEEEE:"
a :E g€ I

o E o

g{q =; + ; i i F= Fi i3ti{€q,?,?{,?q,?eq
;
=

6o ;; iD'o=

E

=6s6

E E! s s
3 S;6' @ c = =
= O : = F s = :

ttslGoE. s
- e*e;5; 2 =-ilgEEe'=
F9=€6Ad6H ;tr=oEooc=
or.l c, 6 o

.E figsF
a

O U AX F fr F x e = o = N !

= - - . : : c o

q

!

Z
u )

'E

o .c) c

trt ,(t o.;
I:

g;;:sE eE F EE6E E
8s EF
db

o O

E

g'i
F*

E
o

g EF**r }E
sPPiE=
G 6

*e ?E EeE^38 *

xo

SR

3 5 r E e E t6* E Efr:3.6 8 S'd' ; e8 .s
- F

tr:
o.E (e
o

ffFff F
s8 ; g E g Ee H :
o 6

b,!

g

€ P" 5 E g F H tE
x o

I

=
o o o ;-o

6s
O G = o

E
lU -

o o. o '-a

r :E ::.:-. j-

iE=FE^
> (! = X X:= -E On =:

tr:

6 Cl o ct 6 E o

TJ

gEF=Eg
6=o6(!(! (o (! 6 6 x-(! dO=EEE

;;aEcr qqq E€q
tco

$E::s

':o:
f

#P

. -E^

'-o

o

IF BggE
Fj-

SE ?*' 9:
O

9A
6: oll

jg

gE Eg E '3X.9
f .= d

o

o

H

!= e. sqg

E

EEE

;

sacr 5 s Fa

sE*ie€E*E
3€BE*e;*s

o.-;-

u>cc

EFeiiBsgg

Gcstionarea bazelor de dote automatizale

Gestionarea bazelorde date automatizate
Paula Pwel Participarea Compart i ment uI ui A utomat izarea p reI ucrdrii informapiilor Si serviciilor la constituireabazelor de date bibliografice guvernatede pachetulde programeCDS/ ISIS, este reprezentatl, de gestionareaacestora,prin intermediul urmtrtoareloroperalii: A. Operafii de instalaregi adaptarelocalf,, prin care se realizeazl: - tabelede definire a cdmpurilor(TDC) - ce pot congine cdmpuri conforme unui standard(ex. LINIMARC, USMARC, ROMARC etc.) saunu; - borderouri: - pentru introducereadatelor (formate de introducere); - pentru import-export; - pentru sortare; - penffu imprimare; - formate: - de afigare(videoformate); - de imprimare; - tabele pentru selec{ia cdmpurilor(TSC), folosite pentru: - crea"rea dicfionarului invers (indcxul bazei de date); - export-import; - sortareainformafiilorgi realizarca figierelor HIT in vederea reorganizdrii bazelorde date dupd anumitecriterii; - arhive de lucru pentru utilizatori; - grupareaborderourilor pentru introducerea datelor gi a formatelorde afigarepe activitalimari: catalogare, indexarc, evidenli etc; - atribuireade drepturi la nivelul softului de releagi la nivelul softului de aplicafie. B. Operalii periodice: - reorgani zdri zilnice; - realizareade copii de siguranltr, difcrcnliatedin punctul de vederea gi al mediuluidc stocare, al periodicita$i astfel: - zilnice pe hard-disk (HDD); - siptf,mAnale pe floppy-disk(FDD); - lunarepe bandi magnetictr (typc). - inregistrarea zilnictra datelorprivind dinarnicabazelor de date: - indexiri/ reindextrri sdpttrmdnale alebazelorde date, ce presupun: - crearea figierelorunite nesortate; - creareafigierelor unite sortate; - generarea figieruluiinvers. - $tergerea slptimdnald a figierelor temporaredin arhivelede lucru nominale. C. Operalii neperiodice: - realizarea figierelor HIT; - recupertrri ale datelor pierdutein urma unor erori; - debloctrriale bazelorde date; - realizareade programelocale compilatesub CDS/ ISIS; - corectii asupraunor date introduse,cdnd acestea afecteazl, func$onarea optimtra sistemului; - ciutiri gi selectiri de date,realizarea de TSC-uri, formate de export sau de imprimare, adaptatepentru diferite (figede catalog,registruinventar,borderouri tipuri de rapoarte etc.); - creareade directoaregi alocareade spaliu de lucru in funcfie de dezvoltareabazelor de date; - alocarea gi verificarea atributelorfigierelor; - realizarea de instruc{iunion-line pentruexploatarea bazelorde date. Gestionarea bazelorde dateimplicl pe ldngi utilizarea programului CDS/ISIS, de tip SGBD gi lucrulcu alteproduse soft cum sunt:

- partajarea imprimante lor. - procesor de texteprin intermediulclruia serealizeazd tehnoredactarea produselor de bibliotec6:figa de catalog, registul inventar,liste bibliografice,instruc[iuni,tipizate de programe, biblioteca, invitalii, afige,buletine.anuare etc.; - alte programe de tip SGBD gi calcultabelarpenffu realizarea de rapoarte, borderouri,statistici,sortdride amploare; - softde comunicafiiinvederea accesiriila distant6 a bazelorde datepenffuschimbde informalii. Pentnr crearea unei imaginiconcrete asupra stmcturii prezentlrnmaijos listacdmpubazelorde datebibliografice, rilor din TDC-ul bazeide dateautomatizate comune.

.s'ft ":$3f#$*i#'li,'":;:

26

Buletinul Fundatiei Urechia O Nn 7
in marealor majoritatesuntcdmpuri definite in UNIMARC, iar cele careconlin cifra 9 sunt cdmpuri locale,create in raport cu necesitAflle $i practicadin biblioteca noastrdsau cdmpuri definite in ROMARC. Alegerea cdmpurilor s-a f6cut in aga fel incdt sd se evite pe cdt posibil utilizarea punctualiei recomandatl de ISBD, in timpul dactilografierii datelor. Punctua{ia este introdusd de formatele de afigare(videoformate). i Ior inff oduse i inform a1i i sffucturf,ri Datoriti necesittrgi duptr criteriul utilizf,rii, s-au conturat trei tipuri mari de cdmpuri: - cdmpuri penffu date codificate; - cdmpuri pentru date descriPtive; - cdmpuri penffu date ce se constituie in puncte de accesla informatiile din bazelede date.

TABELA DE DEFINIRE A CAMPURILOR (TDC)
005: Datamodificlrii: c: 009: Nivel bibliografi 010:ISBN; Pret: 0ll: ISSN;Pret 019: Categorie 020:Nr. BN 021:Nr. DL 040:CODEN 071:Nr. editor(inreg.sonore.) colectiv 093:Nr. de catalog 100:Dategenerale l0l: Lb. unit. bibliografice 102:Accesla loculpubl. carte 105:Datecodificate serial I l0: Datecodificate I l5: Cod proiecliivizuale,inreg. video,film 124:Cod mat. cartografice / muzici tipdriu 125:Cod inreg.sonore fizice / caracteristici 126:Cod inreg.sonore 127: Cod duratainreg. sonore / interpretdri I 28: Cod orchestrafii 200: Titlul / menfiunide responsabilitate 205:Edilia (datematem.) 206: Mat. cartografice serialului 207:Numerotarea 208: MuzicatipariE (mat.specific) 210: Datede aparilie 215:Cola{iune fizici: volum 219: Descriere 225:Serii p5r{ii.componente 229: Amplasarea 290: Datelepublicafieigazdi 300:Note generale index eA.lote 320: Bibliografi 322:Notede contribulii 323:Note de distribulie 324:Note facsimil 326:Note (periodicitate) 327:Notede continut 329:Sursa Abstract.Sumar. 330: Rezumat. 333:Note (pt. utilizatori) 339:Num5rulintermediar 345:Note (info. achizifie) 349:Note (catal.achizitie) 359:Adnotlri de subiect 421:Suplimente suplimentului 422: Sursa 430: Continui pe in partepe 431: Continutr 434:Includepe 435: Includein partepe 436: Formatprin fuziunea 439: Formatprin diviziunea de 440: Continuat in partede 441: Continuat 444: Inclusin 445: Inclusin partein 446: Divizat in 447: Fuzionatcu 448: Revinela in 449: inglobatprinfuziune de la 459: Revenit 461:Nivel superior 462:Nivel inferior superior 463:Nivel ierarhic 464: Nivel subordonat 488: in relaliecu subiect 489: Entitate 490: Lucrlri despre 500:Titlul uniform 501:Titlul uniformcolectiv unif. conventional 503:Vedeta na1. 509 Titlul in lb. agenf. paralel 510:Titlul propriu-zis 512:Titlul pe copertd 5 l3: Titlul suplimentar 514:Titlul generic 515:Titlul succesiv 516:Titlul pe cotor 517:Alte variante 520: Titlul anterior 529:Titlul intermediar 530:Titlul cheie 531:Titlul abreviat 532:Titlul extins 540:Titlul-catalogator de catalogator 541:Titlul tradus 590:Titlul publicalieigazdl 595:Titlul pdrfii componente - numede pers. 600: Subiect - numede colectivitate 601: Subiect - numede familie 602: Subiect - lucrare(pers/tit) 604: Subiect - titlu 605: Subiect - tematicd 606: Subiect - numegeografic 607: Subiect lucr.(col/tit) 609: Subiect: - term.necontr. 610: Subiect 620:Accesla locul publicirii 675:C.Z.U. intel.primard 700:Persoand-Resp. intel.alternativd 70I : Persoanl-Resp. intel.secundarl. 702:Persoani-Resp. intel.primard 7 I 0: Colectivitate-Resp. intel.alternativd 7 I I : Colectivitate-Resp. intel.secundarl 7 I 2: Colectivitate-Resp. de origine 801: Sursa 910:Nr. sistem IM 9ll: Cota 9 1 2 :C o t a C T 913:CotaSC 914:CotaAV 915:CotaCV 916:CotaD 920:Nr. precom propuneri 940: Orage achizilii 941: Oraqe C l-propuneri 942:Comune C2-propuneri 943:Comune C3-propuneri 944: Comune C4-propuneri 945: Comune C l-achizilii 946: Comune C2-achizilii 947: Comune C3-achizilii 948: Comune C4-achizitii 949: Comune in judel 950: Repartilia 95I : Repartiliainterni 990: Catalogator 991:Marcaevidenld de informatii 992: Sursa 998:Capitol 999:Index:

z7

Gestionarea bazelor de date biblio

din bazelede datese editeaziprin interInregistrtrrile mediul borderourilor de introducere a datelor. Acestea cuprind cdmpurilece trebuie completate cu date.Fiecirei zone de lucru ii corespunde un borderou alcituit din cdmpurispecifice acesteia. in sistemulactual de lucru, bazade datepenffumonografia curenti CARTE are createpatru borderouri(carte, evide, subct, cota, compD, iarbazele de date PRECOM (date de achi-

zilie) gi MEDIA (materiale multimedia), au cdteun borderou care poartl acelaginume cu bazade daterespectivtr. Prezenttrm in continuare zonele de lucru gi borderourile de introducere a datelor in bazade datepentru monografracurentil.EIemente le aldine reprezintl informafi i exempIificative concretizateprin intermediul inregistririi 4940 din baza de date CARTE, iar cele normale reprezintl etichetele cdmpurilor definite in borderoul penffu introducerea datelor.

- Clasificare ZONA DE LUCRU: Compartimentulde Catalogare BORDEROU: CARTE

DATAMODIFICARII:19960227 I22O OO5 ^a - nr. unic nerepetabil ^b - timitere ierarhic 910 NUMAR STSTEM: atribuitinregistrtrrii; superioarl; t - trimitereierarhic
^y - nr. pa4ii comunecompletat pt. analiticegi coligate.^a4940 inferioard;

- titlul 200 TITLUL SI MENTIUNEA DE RESPONSABILITATE: la titlu; "d -(ALT+205) "a - titlul propriu-zis: - informalie ^c - al 2-leatitlu dat de al 2-leaautor;^m - "e paralel;^f - responsabilitate primara; primard responsabilitate la al 2-leatitlu; ^g ^i - titlul volumului. responsabilitate la primultitlu; "n - responsabilitate secundarl secundar[ la al doilea titlu; ^h - nr.volumului; 0^aimpirtrliite albe cu 9i filrtr Mot Criciun^eAntologie^gde Petrula lvan_

205 EDITIA:^a - mentiunea de edifle.

210 DATE DE APARITIE: ^a - loc de aparilie; ^c - editura;"d - anul publiclrii; ^e - locul tipAririi; ^g - tipografia.
^aBucuregti^cMoldvest6^d I 994

ECRANULI

te

Baletinul Fundatiei Urechia O Nn 7

pag.)- in cazulpag. pi numarul de unittrlifizice(nr.de volume/nr. specificla materialului 215 COLATIUNE: "a - denumirea ^c (^cfrg.o/o^cfotogr.oA ch.%^cil...) in ordinea ilustratiilor mentionarea elem.conf. ISBD; inregistrarea multiple se continue materialuluiinsotitor. alfabetica;^e - menlionarea
^ a 1 04p.

^i (serie); al seriei(colecliei); 225SERII:^a - titlul propriu-zis "k - ISSNsubserie; "v -nr.serie; - titlul subseriei "x - ISSNserie; "h nr. subserie.

300 NOTE: ^a - nota (vezi completareinformafii tast6nd<Fl>).

^ap. 99-l0l 320 BIBLIOGRAFIE / NOTE INDEX: ^a - textulnotei.

^a - textulnotei(ex.<Fl>)0 ^aimptrrtr{iile lumiio/o^aAnotimpurile meleo/o^aPe albeTo^aOsia 327NOTEDE CONJINUT: jilaveTo^aLinn-ilinyo^aPeulita cu slniiTo^al,a marginede o lilit de zipadtr%^avreausi trtriescprintre steleTo^alerni CrlciunTo^aNinsoareyo^tPreumblarede Nrgintdin basm%o^aIarnaTo^aMoq coralo/o"aPidurea

2 ECRANUL
500 TITLUL UNIFORM: ^a - titlul uniform.

(vedetaxvezi principal deintrare PRTNCIPALA: INTELECTUALA zot ppnsoeNA - RESPoNSABILITATE "a -elementul o/o^b rotunde gi nume intreParanteze pseudonime reale introduse pr.deintrare; <Fl>];^b- parte elementul altadecdt a numelui ^f- date ^c - adlugiri romane; calendaristice. calendaristice; altele decat cele la nume, duptr vedet6; "d - numere

^4 - cod de relafie ^b, ^c, - RESPONSABILITAIE SECUNDARA: TNIELECTUALA 702PERSOANA [vezi701pt. "4 "d, "q; (determinator). ^aArghezi"bTudor^4(aut 1^aIvan^bPetruta^4(antolog,)7o )7o^aBarbu"bEugen^4(aut.)70^aBogza^bGeo^4(aut.)7o^a ^aMihitiescu^bGib ^aEftimiu^bVictor"4(aut')7o Cioculescu"bgerban^4(aut.)yo^aDelavrarcea^bCella^4(aut.)7o I.^4(aut.)yo^aMulat€scu^bTirdor^4(aut.)7o^aNeagu^bFinul^4(aut.)9/o^aPetrescu^bCezar^4(aut)7o^NSadovean Mihail"4(aut.)To"aSterian^bMargareta^4(aut)70^aTeodoreanu^bIonel"4(aut.)7o^aVinea^bIon^4(aut.)^b - nume zl I coLEcTIvITATE - RESPoNSABILITAIEINTELECTUALAPRINCIPALA:"a - elanentulprincipalde intrare; localizarea reuniunii; nr. de secliunial reuniunii;"e la numesaucalificatol "d nr.reuniuniigi/sau ierarhicinferior;"c - adtrugare ^f - dataintmnirii.
ECRANUL 3

29

Gestionarea bazelor de date bibli

- RESPONSABILITATE INTELECTUALA SECLJNDARA: 712 COLECTTVITATE [vezi7l l].

^a - Iimba ^b - limbatextuluiintermediar textului; c6ndtraducerea nu estefdcuta l0l LIMBA UNITATII BIBLIOGRAFICE: din ^d ^e ^c codurilor de 3 litere] limbaoriginal6; - limbaoriginalului; lb. rezumatului; - lb. pag.de cuprins.[conf. 0 "arum
010 ISBN; PRET: ^a - nr. ISBN; ^b - calificator;^z- ISBN eronat. ^aISBN: 973-95743-l-9 675 C.Z.U.: ^a - clasificiri pozilionate repetitiv [%]. ^a859.0-822o/o ^ a398.332.4 I (0 :82-822)%^a859.0-93(082)%^a0 I 6 : 859.0

^a - termen (Descriptori): de subiect. 610TERMENINECONTROLATIDE SUBIECTE ^apove$ti ^elit€raturtr petrtru copiiTo de Crtrciun9/o^aCrtrciunTo^astrrbiltoar€ de 2 romanfo/o^^antologie9/o^aliteraturtr ^avinietr CriciunTo^aaforismeTo

ECRANUL 4 ^b - numi.r;^z - numf,rgrelit. ^aRO 020 Nr. BN: ^a - codul deSard; 021 Nr. DLL: ^a - codul local; ^b - numdr;^z - numir gregit.

careface indexare4t carefacenotita bibliografica; "b - siglacatalogatorului 990 CATALOGATOd: ^a - sigla catalogatorului - siglapenoaneicaremodificaiffegistrarea;^d - datamodificdrii (^c fi ^d repetitivepentrufiecaremodificareefectuatt);^e-data clasific;t - cod de rito (R-pt. tueg. reto); \ - codmultiplicare(T - pt. lnreg. a ctuor fi96 seva multiplica; F - pt. lnreg. carenu (nI. fiielor de multiplicat). necesitA fit6 imprimati); "y - dispecerizare ^e19960629^cRAD^d19950709 "aSL"bGE

801 SURSA DE ORIGINE: ^a - lara de origine;^b - indicativul agenliei bibliografice; ^c - datacreerii inregistririi. 0 ^aRO^ bGL-BJ"c 19950629 916: COTA: ^a - cota de la depozitulsilii de lecruri. oooon Ultima paginl a borderoului oooou

ECRANUL5

30

Bulelinul Fandariei Urechia O Nn 7
ZONA DE LUCRU: Secfile de imprumutla domiciliu BORDEROU: COTA

1220 005: DATAMODIFICAnII: 1996022t ^4940 910:Nr. sistem:
0"aimptrrlfiile albe cu gi fdri Mog Crtrciun^eAntologie^gdePetru{a lvan 200: Titlul/m. responsab:

205:Edifla:
210: Date de aparilie:^aBucuregti^cMoldvest6^d1994

p. 215:Colafiune:104 225:Serii: IM: 911C : ota 912:CotaCT:
913: CotaSC: ^aII 82-822t148^blet^d19950706 -822o/o"a398.332.41(0:82-822)oh^a859.0-93(082)o/o^a016:859.0 675 C.Z.tJ.:^a859.0

610: Subiect - term. necontr.: ^aliteratur{

^ n C ri ci u n 7o^ aC rtrci u n 7o^ astrrbtr toa re d e C rtrci u no/o aaforis m e7o av i n ieta 333: Note(pt. utilizatori):

pentru copiio/o^spove$i de romentr9/o^a|ntologieTo^aliteraturi

L . . . E C R A N UI

327: Note de conlinut(doartitlurile pd4ilor componente). prinire steleo/o^alerni strtrtriesc o fiE deztrpadtryo^avreau meleo/o"aPe lumiiTo^aAnotimpurile "aimpAritliilealbe%^aOsia argint din brsmTu^alarnayo^aMog de de coralg/o^aPtrdurea jilav;%";Linu-i linTo^aPe ulila cu strniiTo^rl-amargine ^ blarc Crtrciun7o"aNinsoareVo " alarnao/" a'Preum secundara. intelectuaH 702: Persoan[- Responsabilitate I ^NIvan^bPetrula^4(antolog.)o/o^NArghezi^bTudor^4(aut )To"aBarbu^bEugen"4(aut)To"aBogza^bGeo"4(aut)7n"a ^aEftimiu^bVictor^4(aut.)7o^aMihliescu^bGib Cioculescu"bgeiban^4(aut.t9ln"aDel.vrancea^bCella^4(aul.)9/o L^4(aut.)7o^rMutatescu^bTiidor^4(aut.)7o^aNeagu^bFltnut"4(aut.)7o^aPetrescu^bCezar^4(aut')7"^aSadoveanu Mihail^4(aut.)7o^asterian^bMargareta"4(aut.)7o^aTeodoreanu^blonel^4(aut.)To"aVinea"blon^4(aut.)Abstract.Sumar. 330: Rezumat. ^aimplrAtiile albe/T. Arghezi(s)%^aMot Crtrciun/T. A rghezi(1\Yo"aPastel / E. Barbu (ll)7n^aosia lumii / GeoBogza mele / $.Cioculescu zlpada (18)7o"aCAnd moare (lt)%"roil€ cosmice (17):i."ai,Ieditemnei Ql)o/o^aAnotimPurile (35)7-^alerni / V. Eftimiu printre stele trtriesc (29)yo^avreau str iilave / Gib. / C. Delavrancea li6 de zipadtr o a25i%"aPe (59)7o"al,a ulila cu strnii / F' Neagu (57)7o"aPe (lS)n/o"aAforisme / T. Muptescu(53)yo^alinu-ilin / E Neagu i. tUineiescu / MSadoveanu (65)9/o^alarna margine de coral / F. Neagu (61)%^aPldurea de argint din basm / Cezar P€trescu (93)7o^aPreumblare Teodoreanu / Ionel (89)70^alarna (76)70^aNinsoar€ / M. Sterirn Crlciun / M. Sadoveanu 1Zf;.7."a1tog
/ Ion Vinea (97)

ba:elor de date bibliosrafice Gestionarea de catalogare-clasificare ZONA DE LUCRU:Compartimentul BORDEROUL: SUBCT
1220 005: Data modifi cdrii: 19960227

**** DATELE **** DE IDENTIFICARE ALE PUBLICATIEI O^aimptrrl{iile Petru{aIvan albecu gi firtr MogCrtrciun^eAntologie^gde 200:Titlul/m.responsab:

205:Editia:
210: Date de aparilie: ^aBucuregti^cMoldvest6^d1994

215: Colafiune: 104 p. 225: Serii: 675 C.Z.U.:^a859.0-822o/o^a398.332.41(0:82-822)o/"^a859.0-93(082)"h^a016:859.0

^c - adaugiri ^b - parte - NUME DE PERSOANA: 600Subiect de intrare; a numelui, altadecat elementul de intrare; "a - element ^d ^f -numerale la nume(altele calendaristice); 1 de subiect; subdiviziune decatdatele romane; date; subdiviziune "y geografica; cronologici. Pentru indicatorilor inregistrarea tastali<Fl>. stabilirea carepreced T - sudiviziune

^b - subdiviziune; - adiugiri la numesaucalificatori; - NUME DE COLECTMTATE:^a - element 601Subiect de intrare; "c "d ^f^g - nr. lntrunirii; t - localizarea de subiect;! - subdiviziune htrunirii; dataintrunirii; elementulinversat;^x - subdiviziune geograficd; ^z - subdiviziune cronologictr. Pentru stabilirea indicatorilor care preced lregistrarea tastali <Fl>.

^z - subdiviziune geografica: 602 Subiect- NUME DE FAMILIE: ^a - elementde inffare;^f - date istorice;"y - subdiviziunea cronologicA

Bulainul Fundatiei Urechia O Nz 7

^z- subdiviziune - TEMATICA:"a - element geografica; actuali;T- subdiviziune de intrare; \ - subdiviziune 606: Subiect cronolosica.

actuall "y - subdiviziunegeograficl; ^z 607 Subiect- NIIME GEOGRAFIC:^a - elementde intrare; "x - subdiviziunea subdiviziune cronolosicb.

- TERMENI NECONTROLATI: ^a - termende subiect. 610: Subiecte ^ avin ieta C rtrciun7o^aaforisme%o

^rliteraturA romentrTo^lantologieo4"alit€raturtr de pentru copiiTo^apovetti de Criiciuno/o"aCrtrciun9/o^asirbitoare

gi evidenlacolecliilor ZONA DE LUCRU: Compartimentulpenffucompletarea BORDEROUL: EVIDE

910:Nr. sistem:^a4940 005 : Datamodificlrii: 19960227 1220 - DATEBIBLIOGRAFICE DE IDENTIFICARE. Petru{alvan 200:TitluVm. responsab: 0^aimpilrl{iilealbecu gi f6ril MogCrlciun^eAntologie^gde 205:Editia: ^aBucu regti^cMoldvest 6^d I 994 210:Datedeaparilie: 215:Colafiune: 104p. 225:Serii:
010: ISBN: ^aISBN: 973-95743-l-9 -822o/o^a398.332.41(0:82-822'So/o"a859.0-93(082)o/o^a016:859.0 675:C.Z.lJ.: ^a859.0

..- INFORMATIIPRIVINDACHIZITIA PREZENTULUI TITLU -.^aVG ^ 4oh b I 995.07.0 99I : Marcdeviden!6: " aYG "b1996.02.27
^aSC Libris^n19950616/0S4oh"aMinisterul Culturii^nl996020llAP 4 ' 345:Note(info.achizilie):

ECRANULI

JJ

Gestionarea bazelor de dute biblio

..-. REGISTRULDE INVENTAR ---^a 884135^bD^d 8 -9 J ^ n l 8 ^ e III 8 3 2 .3 7 8 ^ tT 7 o "fl N-l : Pl: 980.00

^fl I 8^tF 36^bCT^dlf-gJ N-2: "a8841 P2:980.00_ ^bCT^d8-93^fll8^tF N-3: ^a884137 P3:980.00_ l8^tF N-4: ^a884138^bCT^d8-93^fl P4:980.00_ l8^tF N-5: ^a884139^bCT^d8-93"fl P5:980.00_ I 8^tF 40^bCT^dtl-93^fl N-6: ^a8841 P6:980.00_ l8^tF N-7: ^a884t4l^bCT^d8-93^fl P7:980.00_ ^ fl I 8^tF ^d8-93 4142^bCT N-8: ^a88 P8:980.00_
N-9: ^a891003^bCT^d8-93"fI8^tF P9: 980.00

ECRANUL 2

gi eviden{a colecliilor;Cornpartimenrulmetodic pentrucompletarera ZONA DE LUCRU: Cornpartimentul BOR DE RO UL:CO M PI-

1220 I 9960227 005:Datamodifictrrii: *{'** **** DATELE ALE PUBI,ICATIEI DE IDENTIFICARE DE RESPONSABILITATE: TITLUL $I MENTI(JNEA 2OO lvan Petru{a gi lVlog l?lri Criciun^eAntologie"gde albecu $^aimptrrtr{iile

205EDIJIA: 225SERII:

ECRANUL I

Rulelinul Fundaliei Urcchla a N|, 7

^f- intrate - b. oriFne$ti;^e - b. comunale; 950REPARTITIA iN JUDEJ:^b - din care BVAU;t - b. municip.Tecuci;^d BVAU; ^g - intrateTecuci; - intrateb. orr$ene$ti; ^i - intrateb. comunale; ^w - propuse ^x Rep. Mold.; trimise Rep. Mold. "h
^ b8^ca^d4^e56^f8 ^ nfl ^x3 93^ h4^i 56^x0oh

^c ^d 951:REPARTIIIA rNrenUA: ^a - D @ropus); "b - IM(prop.); - CT(prop.); - SC(prop.); "e - CS(prop.); "g - schimb
interbibl; ^h - D (intrat); ^i - IM(intrat); ij - CT(intrat); ^k - SC(intrat);"l - CS(intrat): ^a I ^c2 ^d5^h I ^ i2^k5o/o^d0^kl

^d - prel. ^d980.00_ 010:PRET: ECRANUL3

^a - Tg. Bujor; ^b - Bereqti. ^al^bl 940: ORA$E - PROP{.INERI:

^al^bl 941:ORA$E- ACHIZIIII: ^a - Tg. Bujor;^b - Bereqti.
942: COMLINE GR. I - PROPUNERI: ^a - Pechea ^c - Liegti ^b - Matca ^d - Ivegti ^a l ^ b l ^c l ^dl ^el ^f l ^ g l ^ h l ^ i l 943: COMLTNE GR. II - PROPUNERI: ^a-Umbrf,regti ^d-Nicoregti ^b-Cosmegti ^e-Barcea ^c-Brtrhigegti ^f-Drlglnegti ^ a l ^b l ^c l ^dl ^el ^f l ^ g l ^ h l ^ i l ^ j I ^ k l ^ l l

^e - Munteni ^f - Cudalbi

^g - Corod ^h - Tulucegti

^i - Sl. Conachi

"g-Ghidigeni ^h-Frumugi1a ^i-Mestecani ^mI ^nl ^ol

^m-Drlgugeni J-F64Ane9ti ^k-Piscu ^n-lndependenp ^l-T. Vladimires ^o-Beregti-Meria

944: COMUNE GR. III - PROPTINERI: ^a-Fundeni ^e-Grivila ^i-Schela ^m-Smdrdan ^b-Rediu ^f-Vdnitori ^n-Cuca f-Cavadinegti ^g-Bilib6negti ^c-Branigtea ^o-Bdleni "k-Foltegti ^d-Gohor ^h-V. Mirului ^l-Movileni ^p-$endreni ^al ^bl ^cl ^dl ^el ^fl ^gl ^hl ^il ^j I ^kl ^ll ^mI ^nI ^ol ^pl ^rl ^sl

^r-Scdnteiegti ^s-Corni

35

Gestionarea bazelor da duta hibli

9 4 5 : C O M UNE G R. I V - I' R O P U N ER I: ^a-Ndmoloasa ^d-Buciumeni ^g-Btrl6gegti ' ^c-Certegti ^b-fepu "h-V6rlezi ^l'-Pripone$ti ^i-Bf,neasa ^c-C. Negri ^al ^bl ^cl ^dl ^el ^fl ^g| ^h I ^il ^j I ^kl ^ll ^m I ^nl CR. I - ACt{lZIflI: 946: COMLTNE ^c - Liegti ^a - Pechea ^d - Ivegti ^b - Matca ^al ^bl ^cl ^dl ^el ^fl ^gl ^hI ^il 947: COMUNE CR. II - ACHIZIJII: ^a-Umbrtrregti ^d-Nicoregti ^e-Barcea ^b-Cosmegti

J-Vl6degti ^k-suceveni ^l-Jordgti

^m-Srnulli ^n-Oancca

^e - Munteni ^f - Cudalbi

^g - Corod "h - Tulucegti

^i - Sl. Conachi

^g-Ghidigeni

"h-Frumugi1a ^i-M6sttrcani ^c-Brlh6gegti "f:Drdgine$ti ^ a 1 ^ b 1 ^ c l^ d l ^ e l ^ f l ^ g l " h I ^ i l ^ j 1 ^ k l ^ l l ^ m I ^ n l ^ o l

^m-Drilgugeni li-F64dne9ti ^k-Piscu ^n-lndcpendenfa ^l-T. Vladimires ^o-Bcrcgti-Meria

5 ECRANUL

9 4 8 : CO M LI NEG R. l l l - A C H IZ IJ II: ^m-Smdrdan ^i-schela ^e-Grivila ^a-Fundeni ^n-Cuca ^l'-Vdnitori ^b-Rediu lj-Cavadineqti ^o-Btrleni ^g-Bllsbdnegti ^k-Foltegti ^c-Branigtea ^p-$endreni ^l-Movileni ^h-V. ^d-Gohor Mdrului ^ a I ^ b l ^ c l ^ d I ^ e I ^ f l ^ g I " h I ^ i l ^ j I ^ k l ^ l l ^ m I ^ n I ^ o I ^ p l ^ r l ^ sI

^r-Scintciegti ^s-Corni

GR. IV - AC'HIZIJII: 949: COMLTNE ^a-Nf,moloasa ^d-Buciumeni ^c-Certegti ^b-Jepu

^g-Btrllgegti

^h-Vdrlezi ^i-Bf,neasa ^c-C. Negri "l'-Pripone$ti ^al ^bl ^ct ^dl ^el^fl ^gl ^hI ^il ^jl ^kl ^ll ^ml ^nl

f -Vlldegti ^k-Suceveni ^l-Jortr;ti

^m-Srtrulli ^n-Oitttcca

E C R A N U L6

Bulainul Fund iei Arcchia a Nr 7
estegestionati Aranjareape ecrana datelorintroduse, de mici programenumiteformate de afiSare. In continuare sunt prezentatediferite moduri de formatarea datelorpe ecran .

EXEMPLE DE FORMATARE A DATELOR:

Formatul de afigare(videoformatul) COMPL.

4940

EdituraModvest 6 din Bucuregti;

Data anchetirii: 1 0 . 0 3 . 1 9 9 5 prinSCLibris Data semnalului:31.05.1995 dela SCLibris71 exempl. IA Dataachiziliei: 16.06.1995 4 exempl. /D Culturii Data achiziliei: 01.02.1996 de la Ministerul imparaliile albe cu gi fSri Mog Criciun : Antologie / de Petmla lvan 980.00Lei

jud: Rep. BVAU Tecuci Orage Comune R.Moldova TOTAL BVAU: D CT SC TOTAL

propuse
-o o
-a _ J _. At _

total I 8
J

intrate 8+l
J

total 9
J

:56
n

=

4 56 7l total I I 2 5 8

4 56 0+3

4 56
J

::: propuse
l -

75 inffate 12: : 5+l total I 2 6 9

l-

-a

:5+0

=

itul inree. 4940 NOTA: Repetareainformaliilor tn cadnl zonei de datd semnaleqzdasupra prezentei compladrilor din swse diferite, Iucru care se rcgdsette $i in reprezentareape coloane, separate de semnul ,,+ ", a cantitdlilo4 fie cd sunt propuse in etape difeite, fe cd sunt achizilionate s-aa intrate in colecliile bibliotecii prin alte modalitdl| Prezenla cifrei 0 se coreleezd cu intrarea menlionatd caJiind o dotare (/D in linia data achiziliei) ti atrage atenlia asuprafaptului cd publicalia sa qchizilionqt deja in nwndrul propus de Comisia de completare. in vedereaefectudrii operutiilor de selecrie a olertelor Si pregdtire a informaliilor Wntru luarea deciziei de completare,formatul este utilizat de cdtre conpartinentul de qchizilil

Gestionarea bazelor de datc bihliosrqlice Formatul de afigare(videoformatul)CARTE.

IIt 32.378 4940 gi : Ivan.irnpdrlliile albe cu ftri Mog Crtrciun Antologie/ dc Petru1a : Moldvest6, 1994. Bucuregti 1 0 4p . B i b l i o g rp . .99-101. ISBN: 973-95743-l-9 8s9.0-93(082)016:85e.0 8s9.0-822 398.332.4r(0:82-822)

NOTA:

Reprezintdformatul utililat de cdtre compartimentele de catalogare Si de inlornurc bibliografcd, in vederearecunoasterii inregistrdrilor inJlwul prelucrdrii, precum ii de cdtre toate terminalele dc intcrogare apa4iruind modului OPAC. Acest format std ti lq bqzaf)rnatului de imprimare care dispune datele conlorm ceringelor dictale de ISBD. Cifra din collul stAng, sus,reprezintd numdrul unic $i nerepetabil atribuit inregistdrii.

Formatul de afigare(videoformatul)RITEST. NFP: 4940 : Moldvest irnplrdliile albe cu gi 16r[ Mog Crdciun: Antologie.- Bucuregti 6, 1994. ISBN: 973-95743-l-9 859.0-93(082)0 l6:859.0 859.0-822 398.332.41(0:82-822) 884135 D L e i : 9 8 0 .00 8-93 l l l 32.378 L e i :9 8 0 . 0 0 8 8 4 1 3 6C T L e i :9 8 0 . 0 0 884137 CT 884138 SC L e i :9 8 0 . 0 0 L e i :9 8 0 . 0 0 884139 SC 884140 SC L e i :9 8 0 . 0 0 L e i : 9 8 0 .00 8 8 41 4| SC L e i :9 8 0 . 0 0 884142 SC 89 1003 SC Lei: 980.00 Data intrtrrilor: p ri n SC L i b ri s 1 6 .0 61 . 995 1996prin MinisterulCulturii 01.02. l l 8/e5 I 18 | ltl l ltt l ltt l ltt l I tt l ltt | tl/e(t

NOTA I:

IJzual este selectut din oJiciu in activitatea cwentd a compartimenlului etidanld. Este, de asemenea,utilizat de cdte toate comp.trtimcntde care delin depoziteSi des/fuoard aclivitdli de prclucnrc gestionard. Pentru informalii Ia public este utili:at de cdtrc custodele sdlii de lecturd, precum Si de cdlre hihliotlcarii referenlii din secsiile de tmprunut Ia domicilfu, in scopul indrumdrii cititorilor cdtre sec,iile care delin un ununta document,

"€sd64&E'@4@s!!e.*{&s,r*!6,,4,64ffile#r

38

NOTA 2:

Coloana intdi conSine numerele de inve ar ti siglq secliei Ia care afost repartizat exemplarul respectiv, a doua prelul, a treia indicele pfincipal al clesei CZU, a patrc cota $i a cincea, numdrul stocului din RMF si anul. Prescurtareq ,,NFP", prezentd in collul din sfinga sus,,eprqintd Numdrul din F$ierul Principal Si este un namdr unic, nerepetabil, atribuit tnregistrdrii in momentul credrii, cunoscut Si sub numele de numdr sistem.

Formatul de afigare(videoformatul) FADNOT imperaliile albe cu gi fdri Mog Crdciun : Antologie / de Petru{alvan. B u c u re g ti :1 9 9 4 . *lvan, Petru{a(antolog.)*Arghezi, Tudor (aut.) *Barbu, Eugen(aut.) *Bogza,Geo (aut.)*Cioculescu, *Delavrancea, Cella(aut.) $erban(aut.) *Eftimiu, Victor (aut.)*Mih[iescu,Gib I. (aut.)*Mugatescu, Tudor (aut.) *Neagu,Ftrnug (aut.) *Peffescu,Cezar(aut.) *Sadoveanu, Mihail (aut.) *Sterian,Margareta(aut.) *Teodoreanu, Ionel (aut.) *Vinea, Ion (aut.) Depozitul Sdlii de lecurf,: 11132.378 Secliapt. copii: ll82-8221148 DIN SUMAR: imparaliile albe / T. Arghezi (5). Mog Crtrciun/ T. Arghezi (7). Pastel/ E. Barbu(l l). Osia lumii / Geo Bogza(17): (17). Mediteranei (18). Oile cosmice CAndmoare zilpada(21). (25). Anotimpurilemele/ $.Cioculescu Pe o fi16de zilpadl, / C. Delawancea(29). Vreau sd trdiescprintre stele/ V. Eftimiu (35). Iernijilave / Gib. I. Mihiiescu (45). (53). Aforisme/ T. Mugatescu Linu-i lin / F. Neagu(57). Pe ulip cu slnii / F. Neagu(59). La marginede coral/ F. Neagu(61). (65). Pldurea de argint din basmI CezarPetrescu (71). Iarna/ M. Sadoveanu (76). Mog Criciun / M. Sadoveanu (89). Ninsoare/ M. Sterian (93). Iarna / Ionel Teodoreanu Preumblare / Ion Vinea (97).

NOT'|:

Formatul adnotat prczentat este xtilbat tn principal in cadrul sdlii de lecturd $i secliilor de imprumut Ia doniciliu. El este selectat in fanclie de necesitdli prin intermediul opSiunilor disponibik in interiorul modului OPAC. Formatul expune datele pe monitoral terminalelor in mod rulant.

39

Gestionarea bazelor de date bibliogr,

s-aucreat Penffuoblinereaunor produseimprirnate, tabele de seleclie a cdmpurilor (TSC) specifice,sauformate de imprim.are (FI), borderouri de tipdrire (BI) Si borderouri de tipului de produs ce se doreqtea fi obgisortare (BS), dedicate

nut, in funcliede cerin(c.Prezentf,m in continuare, produsele imprimate integrate fluxului actual, realizatein mod curent, mentionand totodatd ;;i numele formatelor gi borderourilor dedicate asociate.

(recto) FI$A DE CATALOG PRODUS: FI: CARTEI BI: RYBVAU

II 78.373
GROZA-FILIB ADRIANA Synonyms in Practice = Sinonimeenglezegti / : Exercilii : Exercises - Cluj-Napoca AdrianaGroza-Filip,Dorina Zaharescu. : Dacia, 1996. 216 p. - (PracticalEnglish). pe copert6:Exercices. Informafiala titlul in lb. eng. gregitmenfionattr lndex I p.201-205. 801.323.1 : 801 .3t420 802.0 : 801.314(038) 801.314(038;:29 0 8 2 .1 P ra c ti c En a lg l i s 0 h16 : 8 0 1.314
bvauI I 376 (vezi fi9a urm.)

.' Index II p.206-208. p.216. Bibliogr. ISBN:973-35-0507-2

rr78.373

bvaull376

W 40

(verso) PRODUS: FI$A CATALOG FI: FINV BI: RYBVAU

rltl ggt968 NI r€1968 I^u9€?S68

o r &s68 azEv968

NOT{:

Menliunea ,,bvauXXXXX", prezentd pe toate paginile uneifise de catalog, reprezintd sigla bibliotecii noastre care a produs inregistrarea Si numdrul corespondent in fisierul principal (NFP). Verso-ulfiSei de catalog se imprimd prin reintroducerea colilor in aceeasiordine cum aufost imprimate pe rccto. Produsul se obline pefdsii de semicarton sau carton subyire a cdrui lungime acceptd 4 sau 5 .fi7" de catalog pe o pagind tn funcyie de numdrul total defrse, tn vedereaeconomisirii consumabilelor TbhnoredactareaJiselor de catalog se realizeazd cu ajutorul procesorului de texte WordPerfect, versiunea 6.1.

4l

Gestionarea bazelor de date biblio

PENTRU CARTILETRIMISEiN JUDET BORDEROU PRODUS: T S C :T I
Biblioteca
cerqi pli.nite

"V.A.
de la

Urechi-a" BIBTIoTECA CoMUNALASLOBOZIA CONACHI
Biblioteca "v.A.Urechia": cunperate de la sclibris ln luna IULIE 1996 conf. actului 134

NIr

Autor

/

Tit]u

IN r .
lrrnit

crt 1 2 3 4 5 6 1 B 9 10 l1 T2 13
1A
I :

Pre! uni-tar 4 . 8 4 5 , O 0|
,1 nn 1 t. n uuvr nn I r/u I

Pre! total

Poezii, prozA, teatru scurt A L E C S A N D R I ,V . H,. Coliba unchi-ului Tom. Vol. 1-2 BEECHER-STOWE Basme cu Fat-Frumos Povegti, din copil5rie. Amintiri C R E A N G A ,I . pcvestiri CALINESCU,G. Enigma Otiliei de vie Cul-tura vilei DEJEU, L. Palatu] de clegtar D E L A V R A N C E AB , . pldurilor Copilul DUMAS,A. Domnitori romAni in legende Fet-Frumos din lacrimi EMINESCU,M. E M f N E S C U ,M . F e t - F r u m o s d i n l a c r i m d ESOP. Fabule La Vul-turi GALACTION, G. A . C u legere de exerciIii GHERMAN, Si probleme de matematicd pentru clasel-e I-IV durere Cea dintAi G A R L E A N U ,E . ISTRATI, P. Codin Pariu pe o crimd. O moqtenitoare MEILLANT, H. apdsit.oare vdzduhului Prin!ii M U R E S A N ,C . de urgen!e U A U A S T I R E A N,U D . C u r s p r a c t i c medico-chirurgicale Marele necunoscut NE$U, I.
rrX

I
z

I 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I 1

3 . 3 0 0 ,o 0 |
o.rf,uruul
1 ^ ^ ^ |

4.845,00 8 . 0 0 0 ,0 0 3 . 3 0 0 ,0 0 6 . 1 5 0 ,0 0
6.000, 00 3.500, 00
J .

6.000, 00 3.500, 00 3.570, 00 3.500, 00 4.080, 00 r.000,00 2.900, 00 2.000, 0c 3.700, 00 2.900, 00

?

q?n
J t V ,

nn

\ . / V

3.500, 00 4.080,00 1.000, 00 2 .900, 00 2.000, 00 3.700,00 2 .900, 00 3.366,00
? q(n
J J v t L .

15 L6 L1 1B 19 20 2I 22 23
)4

3 . 3 6 6 ,o o
L . J J V t V v

t

qqn

nn

nn
v v

3.060,00 3.918,00 I . 500,00 3.264, 00 3.500, 00 r.000, 00 3.060, 00 3. 570,00 2.000, 00 4.845,00 1.400,00 4.488, 00
/

3 . 060,00 3.918,00 1.600,00 3 . 2 6 4, 0 0 3.500, 00 1 . 000,00 3.060,00 3 . 570,00 2.000,00 4.845,00 1.400, 00 4.488, 00

t\f|')ruru,

nmnrrr

L.

f

Ghidul Pledoarie

medical pentru Vol.4 VoI.5 evociri, crimd

PITARU, Povegti Povegti

D.

nemuritoare nemuritoare

25 26 21 2B

Vol. 17 nemuritoare Povegti nuvele, Povestiri, SADOVEANU, M. articole Sapientia romAnegti ZAna apel-or verba. Clrticica

in!elepciunii

TOTAL: 29

unit.

evidenta

91.126,00 Lei

LISTINGTNVENTAR PRODUS: FI: RIEXPO BI: RYBVAU

2.07 895191 D 895192 lM

MATEI,H. Piratigicorsari

Bucuregti

1996

9000.00 6 9000.00

ilt 33.108

214

2.07 895193 lM MATEI,H. Pira(igicorsari 2.07 895194 D DEJEU,L. Culturaviteide vie

Bucuregti Bucuregti

1996 1996

9000.00 6 3500.00 63 il 78.335 35oo'oo

214 214

895195lM
2.07 895196 D 895197 lM 895198 lM 2.07 895199 D 2.07 895200 D 2.07 895201 D 2.07 895202 D CONDEI,C. LimbaromAnd BLAGA, L. Opere Vol. 12 Craiova Bucuregti [1996?] 1974-1995 [1996?l 1996 1996 1996 1995 1995 [1996?] '1996 1996 Rominiei.Poten!i... COCEAN,P. Pegterile cluj-Napoca 1995

5600.00 91 1178.336 5600.00 5600.00 5500.00 I
2000.00 I 4845.00 8 5850.00 8 6000.00 I 7900.00 I 1400.00 8 5967.00 8 4845.00 8 7995.00 8 4000.00 8 4000.00

214

11133.109 214
ll41.037('12) 214 1178.337 ll 78.338 214 214

ALECSANDRI,V. Poeli, prozi, teatru scurt... [Bucuregtil M. lcoanevechigiicoanenoui... Bucuregti EMINESCU,

2.07895203D
2.07 895204 O 2.07 895205 D 2.07 895206 D 2.07 895207 D 2.07 895208 D 2.07 895209 D 895210 lM 2.07 895211 D 895212tM 2.07 895213 D 895214lM

M. Opere EMINESCU, lvol.l1.

lagi

1178.33e(1) 214 1178.340 129.0601 1178.341 ll78.U2 1178.343 1178.344 214 214 214 214 214 214

AITMATOV, C. O zi mai lungSdecStveacul... Bucuregti Bucuregti O. Dic{ionarmorfosintactic... FRANCULESCU, solitudine MAGHERU,D. Nemuritorulin 9... Bragov

SADOVEANU,M. Povestiri,nuvele,evociri... [Bucuregti] BERG, l. Diclionarde cuvinte,expre... DlMOVlCl,C. Celde'aldoileabigaci Bucuregti Baciu

Stihurila stema tirii

Craiova

1995

2000.00 I 2000.00

lll 33.110

214

SERAFIM,R. Oglindaneagri

Craiova

1995

4500.00 I 4500.00

ll 78.345

214

895216lM 2.07 895217 D 89s218 lM 2.07 895219 D B9S22OtM 2.07 895221 D 895222 lM 2.07 895223 D 2.07 895224 O MARINO, M. Efemeride MALEA STROE, M. Fatimata Bragov Bragov 1996 1995 MAIILU, D. Literaturaromlni baroci in... Bucuregti 1996 G. OpereVol.3 M1HAESCU, Bucuregti 't976MILITARU,V. Poemelenemuririi Craiova 1995

3000.00 2500.00 8 2500.00
4300.00 I 4300.00 3800.00 I 3800.00 4998.00 8 3978.00 I 1178.349 1178.350 214 214 1178.348 214 1147.042(3) 214

1178.347

214

895225tM 2.07 895226D P. Cerulocrotitor BOWLES,
Bucuregti 1996

3978.00
6000.00 I ll 78.351 214

43

Gestionarea bazelor de date

895227 tM 895228 lM 2.07 895229 D 895230 lM 895231 lM 2.07 895232 D 895233 lM 895234 lM TZARA, T. $apte mantfestsDADA. Lampist... Bucuregti 1996 1 BANULESCU, $. CarteaMiilonnrului[Vol.] Bucureg1 1996-

6000.00 6000.00 7140.00 8 7140.00 7140.00 6500.00 8 6500.00 6500.00 il78.353 214 il78.352(1) 214

-3:!-------_1s::s!-_-1112-lT9---110J-01-1-..J!919s1J13:ol_ge_5_23!-g__Y9l9l9ll_9':'i!v-"1!-1__
895236 lM 895237 cT 2.07 895238 O 895239 D 895240 cT 2.07 895241 D 895242 lM 895243 lM 2.07 895244 O 895245 lM 895246 lM 2.07 895247 O 895248 lM 895249 lM 895250 lM 2.07 895251 O 895252 lM 895253 lM 8952s4 cr 2.07 595255 O 895256 lM 895257 lM 895258 cT 2.07 895259 D dtt roare apucurr TIMCU,G. Lungtle Cluj-Napoca 1996 Cluj-Napoca 1996 H Pan Wofodvlowski SIENKIEWICZ, Bucuregti [1996?] DIANU,R. Esthera Bucuregti 1995 hmbrrfranceze Bucuregti A. Gramatrca COSACEANU, 1996 KNITTEL,J. Via Mala Bucuregti 1996 T. MarcelProustot le th6atre... IONESCU, Cluj-Napoca 1996 uzualdo neologis... MARCU,F. Diclionar Bucuregti 1996 3500.00 3500.00 10995.008 lll33.111 10995.00 10995.00 7548.00 8 7548.00 7548.00 8000.00 8 8000.00 8000.00 9000.00 8 9000.00 9000.00 9000.00 3000.00 8 3000.00 3000.00 3000.00 9690.00 I 9690.00 9690.00 9690.00 3876.00 I 3876.00 8 ll 78.359 214 214 ll 78.358 214 ll 78.357 214 ll 78.356 214 ll 78.355 214 ll 78.354 214 l l l 3 3 . 111 214

a p u s u rr t o r o a r e G. Lungtlo 2.07 S95260 lM TIMCU,

UOfi:

pdsfteEd $i acest produs listat seprelucntrd <tr,tlutorul procesorului de texte Si se imprimd peftrmuul A3, Listele se data ludrii in evidenlaL cuprind: .rcop volum Coloanele irt di,:it leagd in anual. speciul se confeclionatd intr-o mapd Si nundrul de iroentar, rcpuflili.t f,r.'.:lit, ttutor, titlu, volume/pdrli, Iocqlitatea $i anul .tpqr4iai, prelul, indicele clasei, yl,neral in formularul imprimat) Si numdrul de infture ql stocului inscris in cora (practicdm doar cota lc\t.irxlui R.M.F. Spaliulfnal csre compl.'tut ulhn,r cu men\iuni Si obsemalii.

-

PRODUS: LISTABIBLIOGRAFICA FI:BIBL-2 BI: RYB-3 BS: RYB-4
Biblioteca "V.A. Urechia" Compart. Informare gi Documentare Bibliografictr

rJrrrA

X*

r:iBLIOGRAFICA

LA

CERERE

Cheia de selec tare:

INFORMATICA

AITKEN, PETER I'UI,TON, .]ENNIFER word 5.0 pentru llindows : lln leclii de 10 lridute] . OS/2 Waxp : Iln Lectii de 10 ninutel ,- Bucure$ti : - BucuEegti : Teora, 1995, -128 p,: fig., tab, - Teora , 1996 (calculatoare 154 p.: fig. (calculatoare personalei 40. Selia I0 minutel pelsonale; 113. seria 10 minute) D: III 33.053IM: 681,3/F 96 D: III 32.361IM: 681.3/A29 ANDONIE, RAZVAN algorirmj. fundamentali Cluj-Napoca : Libris, 1995 D : I I I 3 3 - 1 0 3I u : 5 1 9 / A 5 1 GIIEORGHE, MARIAN Cine e9ri !u, BAsIc? . - Bucuresti : agni, - L9L p.: fig - (Bibfioteca de Inforrnaticd) D : I I I 3 1 . 5 1 6 I M : 6 8 1 , 5 / G4 0

: o perspectiva - 2'14 p. : fj.g.

C++. -

1994 .

BAI,AN, DRAGA-MARIA IIARVEY, GREG lfindows r Word for !{indows , Excel: Metode, tehnici Excel pentlu toqi. - Bucuregti: Teora, 1995. - 415 de utilizare, exernple. - cluj-Napoca: Pronedia PIus, p.:fig., tab. - (calcuLatoare personafe; 51. Selia 1995 . . . p e n t r u t o ( n )t i ) 234 p.| fiq. D: IaI 32.120 Iu: 681.3/H 33 D: IIl 32.814IM: 68r.3/B 19 HASKIN, DAVID cAPRARru, VLAD Ghidul bobocului pentru nultinedia - 525 p.: fig.+{11 Sistemul de operare DOS : Funcqii sistem. - Teora, 1995 Cluj-Napoca : Editura Albastrtr, 1995 . - 192 p.: tab (cal.culatoare personalei 76. Ghidul bobocului) . - (Microj.nformatica. PC; 3) D : : I 7 5 . 8 5 4 I M : 6 8 1 . 3 / C2 1 D: III 32.861 CAPRAR]U,VLAD SistemuL de operare DOS : chidul programatolului . Ed,a 4-a. - Cluj- Napoca : ltj.croinfornatica, 1995. 303 p. - (Micloinformatica. Pc; 4) D: I1 ?5.912 Iv. 58!.3/c 21 Cine Stie LOGO ? : (Introducere ln linbajul progran rle Loco). - Buculeqt! : Agni, 1994. - vI, p: fig . - (Biblioteca de rnfolmatic5) D : I I I 3 1 , 5 7 3 I M : 5 8 1 . 3 / D3 7 IGNAT, ]OSIF UNIX : Gestionarea proceselor1995 Editura AlbastrE, {Microi.nf omatica. Pc; 48) D t r I 1 1. 2 9 0 - Bucuregti disc cD-RoM : -

-

Cfrlj-Napoca p 325 .

:

de JAIOBEANU, CIRESICA 170 Mathcad: Plobleme de calcul numeric ai statistic. -cluj-Napoca : Editura Albastra, 1995 - 248 p-: tab - (PC ; 39) D: II 76.346

DEDIU, IIVIU.TUI,IAN Bazele de date cDs/IsIs . - Galati : Biblioteca "V. - vol. 1: Ghidul utilizatorului A. Urechia", f993E. JONES,GEFALD - Buculesti . - 44 p, Ghiduf duaneavoastrl pentru Excel 5 : fig., tab : A11 Educational, 1995 . ' xxvl, 2'12 p': fig (SoftwaxeEarclware) D: F.G. IV 6.104(1) Dt III 33.L22

i nivelul Ior caractere ce se constituiein cheiede accespentru tipul respectiv d^e informalie. In zona Acces Ia informatii din Schema participdrii la punctelegi cheile de constituireabazeide date suntprezentate accesfolositein prezentin cadrul indexurilor,atet pentru uzul (coloanaint6i), c6t gi pentruaccesul publicului bibliotecarilor labaza de date informatizatd(coloanaa doua).

Accesul la informatiile delinutede bazelede datese face prin intermediul figierelor inverse (indexuri). Acesteasunt (TSCa cdmpurilor gcneratepebaza unor tabelede selecgie uri). Liniile din cadrulTSC-urilorcuprindo trimiterela cimpul cilre se doregtea fi punct de acces.Informaliilor cuprinsein acelagicdmp in toate inregistrdrile,li se pot atribui un 9ir de

Activiti{i funcfionalegi nivelul lor

in curs de aparilie. i inregistrareadatelor despredocumentele I Analizainformaliilor gi selecliadocumentelor.

M S M S M M M M M M M

* Stabilirea existentului. i Stabilirea comenzilor. * Primirea,verificareacantitativl gi valoricf,a documentelor. gi modificareadatelorcomenzilor. * Completarea anexelor. ata$area etichetarea, i Verificarea tehnic6,gtampilarea, intratein sistemautomat. * Inventarierea documentelor actelorde intrare. i Arhivareadocumentelor * Editarealistingurilorpentnr RegistntlInventar. a abonamentelor: i Evidenp preliminarS - consultarea, bifarea in fige. - completarea figelor de catalog. - constituirea raftului de depozitare. in mape,organizarea colecfiilor,incorporarea - pregitirea trangelor pentm legat,predare-primire legltorie. - borderoul pentnr inventar.

pe materii,vedete, termenidescriptori. alfabeticd, clasificare zecimalil. indexare. i Analiza documentului: i Indexiri (clasificdrisimple),cotarepe formatsauzecirnalf,. i Catalogare descriptivS: - intocmireacorpului notilei bibliograticepentrutipaprincipali; - realizarea inregistririi in baza de date bibliografictr: - fi$e gi inregistrlri auxiliare; * Editareafigelor matc6gi multiplicarealor. in cataloagele clasice. ) Urmlrirea circuitului figelorpdntrla introducerea

S M M

M M

ili' J6

Bulainul Fandaiei UrechiarDNn 7

* Organizarea cataloagelor clasice: - stabilirea (sistematice gi alfabetice); structuriidivizionarelor - verificareaorganiztrriicataloagelor, gi extinderi simplifictrri; - redactarea textului divizionarelor: - intercalarea curentda fiqelor.

S S M M S

i Organizarea cataloagelor electronice: - stabilireagi codificareapunctelorde acces; - uniformizareacheilorde acces; - actualizarea dinamici a indexului (figierul invers); - verificareaintegrit[(ii catalogului(depistarea gi prevenirea pierderilorde date); - creareagi actualizarea filtrelor penffu vizralizareainforma{iilor (formatelorde afigare).

Ct. Analizatematictr
* Selectarea gi a sumarelorce se vor introducein bazade date. p64ilor componente * Analiza tematici. * Indexare,clasificare,termeni descriptoripentrup6r{i componente. * Descriere analitic6gi pe$ componente. C2. Informare documentari i Stabilireap6(ilor componente penfu anuarulbibliografic. * Indexareaalfabetico-zecimalf, pe materii a referinfelorpentru anuar. * Redactarea de anuaregi bibliografii. (redactarea) i Elaborarea instrumentelor de informare. i Stmcturareacategoriilor de lucrdri de referinfi. i Intermedierea accesuluila lucririle de referinti. C3. Informa{ii locale * inregistrarea tipiriturilor g6ldlenegi a lucrdrilor despreGalali, indiferentde locul de tipirire. i Selectarea informafiilor factologiceprivind judegulGalali, pentru bazade dategi publicare. * Redactarea figelor personaliagi a biobibliografiilor. C4. Marketing de bibliotecl i Documentareasuprasffucturii socio-profesionale sarcinilor de informare la a beneficiarilorpotenliali gi adaptarea cerinlelepoten(ialeale acestora. potenliali. * Documentare privind cunoa$terea globalda mediuluiin careevolueazlansamblul beneficiarilor S S S S S S S S S S S S S M

S

47

i nivelul lor

profilului marilorcategorii (utilizatori) de beneficiari * Stabilirea potenliali 9i reali. tehnicilordocumentare gi publicitare + Stabilirea;i claborarea pentruurmtrtoarele tipuri de informare: a. aria geograficl de acliunea bibliotecii; b. catcgoriide servicii oferite; c. orientarcautilizitorului in spafiilebibliotecii gi accesul la serviciile.,si categoriile de documente oferite; penfu iniliere in cdutarea gi consultarea d. ghiduri gi insffumente materialelor de referinti; pentrulectur6gi studiu; e. ghiduri (liste) de recomandare f. alte publicagiigi tehnicide informaregi documentare; g. expozilii cu acces direct. i Elaborareadc ghiduri gi materialeaudio-vizualepentru orientarea cititorilor. i Concepereamaterialelorgi lucrdrilor de orientarea cititorilor gi de tehnicaaccesf,riidocumentuluiexpus gi a informafi ilor dcspreel.

S S

S S

i Stabilireastructurii(schemei) de organizare. * Agezarea colec{iilordestinate gi studiuluiin sdli. conservdrii $i intercalarea gi intercalarea * Agezarea c64ilor din strlilede imprumutla domiciliu (fond uzual),inclusivdepozitele de rezervd. I intreqinerca apezirii sistematic-alfabetice. i Desprtrfuirc. i Verificarea sttrrii fizice a documentelor. i Refacerea ctichetelor.

S M M M M M M

i Elaborarca schemelor de organizare a accesului liber la raft gi intreginerea acestuia. i Seleclialucrtrrilorpentruetalarea in mareaexpoziliecu accesliber. * Elaborarea structuriicataloagelor. * Stabilircacotclor zecimalepentruaccesliber. i Realizarca instrumentelor auxiliarepenffuaccesul la infbrrnaliigi documente. 5i structurarea i Selectarca pentrudescrierea dtlcumentelor analiticdgi pArli cornponente. i Analiza ternatictr a documentelor in raportcu cerin{ele cititorilor. * Cornplctarcalistei de descriptorilor cu termenirecoltalidin practicade studiugi lecturi a cititorilor, din cerinlele acestora. * Avizarcudocurnentelor pentrurecondilionare gi scoatere din uz.

S S S S S S S S

S

Ruletinal Fundatiei Urcchia O Nn 7

gi clasice. * Asistenl6de specialitate pentruutilizarea cataloagelor automate * Pregtrtirea cititorilorpentruutilizareaserviciiloroferitede bibliotecl. * Avizareadocumentelor propusepentruretragere din circula$ala domiciliu gi trecerea in depozitulgeneralsaude dublete. * inscriereacititorilor. * Organizarea figierelorpentru cititori. * inregistrareaimprumuturi lor gi restituirilor. * Situaliazilnici a activitilii cu publicului. i intrelinereaechipamentelor c64ilor penffu circulalie. * intocmireaformelor de recuperare a publica{iilor de la cititorii restanlieri. i Alimentarearafturilor pentru accesliber, cu documente din depozit. l Supravegherea cititorilor in sdli. periodicelor. i Coleclionarea * Verificare st[rii frzice a documentelor. i Realizarea borderourilor penffu legltorie, scoatere din uz I Verificareagestionard a colec{iilor. * Operarea migcdrii cl4ilor in catalogultopografic. i intre{inerea divizionarelorgi a indicatorilorde raft. * Organizarea colecfiilor pe raft. M M M M M M M M M M M M M M M

* Coordonarea realizlrii Proiectului de Informatizarea BVAU. * Coordonarea activitAii in releauainformaticdgi a echipamentelor de automatiziri. i Gestionareabazelor de date existente in sistemulautomatizat. * Programarea de aplicafii specificecu caracterlocal. i Prelucrarea datelorstatistice. graficl a * Tehnoredactarea publica{iilor specifice de biblioteci; elaborarea de bibliotecdgi a documentelor elaborate documentelor. propriu-zis; i Gestionarea re{eleifizice de conectare a posturilorde lucru gi a sistemuluiinformaticautomatizat performanlelor fizice. urmdrireaparametrilorfizici raportati de soft-ul de refea,controlul gi ameliorarea

S S S S S S

S

49

i Gestionilreasistemului de telecomunicafii(centralatelefonictr,fax/modemul). periodic[ a sistemuluivideo cu circuit inchis, a posturilor de lucru gi perifericelor ) Exccutlrcir operafiilor de intreginere pick-up, v ideo). accstora.a cchipamentelorelectroniceindividuale(casetofoane, i Scanarcairnaginilor. i Culegcredate/text. i Gestionareaarhivelor cu date primare. i Multiplicare pe echipamenteelectronicede copiere. gi alimentareaechipamentului de multiplicare. i intregincrea

S M

M M M M M

i intrefincrearefelei electricedin interiorul instituliei,a echipamentelor elecnocasnice cu alimentare electrictr, alM anti de iluminatSia sistemului sistemului

50

Ruletinul Fundotiei Arechia a Nn 7

Categoriide personal
Nedelcu Oprea Incercarea a activitililor practicate de,,inventariere" conturarea intr-o bibliotecf,informatizatf, are drept consecin!f, unei definilii a profesieide specialitate, respectivbibliotecar, bibliograf, analistbibliotecar saubibliotecaranalist.Pe l6ngl aceste4,,func{ionanrl" cu pregitire medie,l6ri nici o deosebire de postul de ,,funclionar administrativ", prezent in actele va ocupao normative (H.G.nr.28ll1993 sauLegea8511996), pondereconfortabili in num[ru] total al personalului. carein condi$ile Bibliotecamlestegi va fi specialistul activitalii informatizate va trebui sd faci un salt calitativ de la gi o ,,indemdnare" manualf,la activitalle ce presupuneau activitAli ce presupun un efort intelectualapreciabil. v-a trebui sd fie saturatl cu un mare "Specializarea" de culturi generala,atetcdt s6-i permitl ,,bagaj"de cunogtinfe intuirea ,,valorii" din oferta de cartein care are men{ionattitlul, autorul gi o adnotare, de reguli comerciali, in prima faz6de completare a colecliilor bibliotecii. Cea de-a doua fazi a activitefii reale nu-i mai solicita intuilia, ci gradul de culruri generali, intre careteoria,practicagi diseminarea informaliei, asigurd calitatea identific[rii ,,datelor" ce urmeazi a fi introdusein computer,pentru transformareain informalii utile qi punctede acces public. gi analizadocumentuluipentm,,prelucraCercetarea re" in sisteminformaticil transformi pe bibliotecarin ,,producitor" de informafii gi cdl6uz6,, direct gi indirect, a,,cf,utitorului" de informafii gi ,,cercetitorului" (cititorului) de documenteale bibliotecii purtdtoarede informalii. Bibliograful estecel de-al doilea specialist care igi incepe activitatea de la ,,datele"prelucratede bibliotecargi continui muncade cercetare a documentelorintrate/existente in bibliotecl pentru identificarea de noi date in vederea realizirii lucririlor din programulsdu,ori pentru completarea bazelor de datebibliograficegi factologicepuse la dispozilia cititorilor in sisteminformatizat. qi bibliografuluiestegi, Deci, muncabibliotecarului mai ales, va fi echivalenticu munca cercetdtoruluidin orice domeniu, carese poateconcretiza in publicalii bibliografice. dar mai ales intr-o bazl referen[iali enciclopedicd,pentru prin asigurarea accesului cititorului la informalii gi documente intermediul terminalului(computerului). Analistulestenoul..intrus"in domeniulbibliotecono(mai miei-bibliografiei.Astlzi esteprivit ca un ,,specialist" bine remuneratdecdtbibliotecarul)venit din ,,zonainformaticii" gi care, chipurile,ar aveamenireasf, asigurefunclionarea unui ,,sisteminformatic",nu de putine ori redus la un post de lucru sauo mini-refea" sf,,,gestioneze" bazade date,indiferent gi prelucrarea la selectarea datelor. Aceastl profesiune igi justificd prezenla in bibliotecile mari, posesoare de documente ce presupun,,prelucrf,ri" bibliogi bibliograficespeciale, teconomice saucareprin dimensiune, impuncrearea cu,,multimedia". unei zonede referinleintegrate hactica de la Biblioteca,,V.A.Urechia" a demonstrat atAtcdt insl cl un analisttrebuiesd fie gi bibliotecar-bibliograf, un soft. sI stabileascistructurabazelor de ii trebuiestrinstaleze UNIMARC, ROMARC etc.. date,a leg[turilor inre cAmpurile ale funclionf,rii tn concordanlicu cerinlelebiblioteconomice integratinformatizat"de bibliotecdgi interconecunui,,sistem tarea cu alte relele locale, nafionalesau comunicalii prin presupune,,pregltire biblioteconomic6" INTERNET.Aceasta echivalentd cu a bibliotecarului.DacI un bibliotecar ..face cu in concordan[d munca"unui analist,se impuneo pregf,tire cerinlele,,deasistare"a funclionirii unei re{eleinformaticein Se in{elege, deci,ci bibliotecarul,bibliobibliotecarespectivd. graful gi analistul sunt profesiuni ce presupun pregdtire de specialitate saude altS fie prin studii universitare superioard, in concordancompletate cu studii postuniversitare specialitate postului. fd cu cerinlele profesieestebibliotecar ajutor,bibIiotecar Urmdtoarea M, care efectuiazl activitdli de ,,prelucrare"a documentelor desde datede catalogare intratein bibliotec5,de introducere din biblidocumentelor criptivi, evidenp,migcaregi circulagia otec6. Acest specialisttrebuie s6 fie absolventde gcoali gi informapost-liceali, colegiusauS.S.D.de biblioteconomie tici biblioteconom ici. pentrubiblioteci. esteo nouf,profesiune Funclionarul gi indemfutarea pentruexecuAcesta trebuiesi aibi capacitatea tareaactivitililor,,manuale" prezentede la intrareadocumeninffe{inereagi mddepozitarea, telor,,,prelucrarea"(echiparea), nuirea lor in procesulcirculaliei, inclusiv ,,dactilografierea" in computer.El estesau poate fi datelor pentru introducerea asimilat cu operatorul din structuraprofesiilor din unitalile a unui curs de operaPregitirealicealdgi eventual informatice. postului. re pe calculator,estesuficientf,pentruocuparea personalului esteintegratfunclionalitaliiunei ,,Restul" biblioteci, dar cerinlele lui de pregtrtire sunt comune cu contaactivittrfilein orice altl institulie, respectivadminisffagie, o devenit de carte, manual bilitate,intrelinere.Leg[torul ,rrara astlzi la ,,locul o pregitire speciali, realizatd avis",presupune de muncf,", ,,furatf," de la generaliela genera[ie,9i care se corespunzitoare. impunea fi l6cuti in stnrcturi organizatorice

<l

)cr.\0nQlului

Irr cconomia prezentei lucrf,ri avem in vedereins[ prol'csiile unei bibliotecice funcfioneanecesare dc spccialitate zl in sistcrninlbrmatizat. Dupi opinia noasffi sunt cele sus prezentatc. rcspcctiv : ' bibliot ec a(S); r . anillist-bibliotecar (S); . bibliotecar ajutor (M, SSD); . f'unc{ionar de bibliotecl (M). in bibliotecile mici, nivelul mediu sau SSD de pregf,tire estcsuficient. Datele documentelorintrate,se preiau din baza dc date la care sunt conectate(iar pdn[ arunci prin

dischete), la carcadaugl doar datelece particularizeazlexemplarul: numlruldc RME,inventar, cota gi eventual, date bibliografice locale;i/sau de recomandare/documentare in raport cu cerinlelespeci fice ale colectivitAgii servite. gi statuarea profesiunilorbibliotecarese Discutarea impune cu nccesitatepentru planificarea invilimdntului de specialitate superior gi mediu sau de scurtd durati, pentru pentruasigurarea salarizare corespunzitoare, stabilitalii personalului, respectiv pentru proiectareabibliotecii publice in viitor.

Pregitirea personalu lu i
Spiridon Dafinoiu Func[ionarea sistemuluiautomatpentruprelucrarea presuinfbnnaliilor5i serviciilorla Biblioteca,,V.A.Urechia", gi exploatarea punc cunoil$tcrca sistemuluiinformaticde prelucrare a datckrr, a celorlalte componente ale sistemului dc ctrffeintreg personalulde specialitate. autornatizat. Pcrsonalulde specialitate(poate fi) esteformat atdt din spccilali;;ti cu pregltire in domeniulinformaticii- ingineri, intbrrnaticicni - cdt gi din bibliotecari care au acumulat cuno$tintc ..si dcprinderiin domeniulamintit.Penffuatingerea va trebui s5-gi obiectivului de personal llropusprima categorie insupeascil tchnicamuncii de bibliotecI, iar cea de a doua sl stf,piincascilrnodul de lucru gi exploatare al sistemului fiind inlrlrrnltic. rczultatul acestei pregdtiri complementare bibliotccrrul ccrut de prezentdar mai alesde viitor. Opfiunea norutrlldc u riclicabibliotecarulclasic la nivelul specialistului a informa1iilor in dorn cni u I cxp Ioattrriitehnicii de automatizare acesta simtegi gtie ni se parccca rnr.ri bundgi valabilddeoarece ccl rnri binc cc-i rrebuie pentru ca activitateabibliotecarS, cereriibenefiactivitatcitpc c:u'co desf65oar6, si fie pe mf,sura internd- a bibliotecarului, ciirrilor.ln lcltrl rcestanecesitatea institulici - - captrttrobiectivare prin adaptarela cerin{ele ti rn tr lului. I)acrl prcgltirea in domeniulbiblioteconomiei s-arealizlt dc-ir lrrrrrltrl anilor, atAtpe plan locat cAtgi central,odati in bibliotecda tehnicii noi de prelucrare autocu introcltrccrcr rnutizutil necesitatea u inlirnnaliilor gi serviciilor,se resimte prcgr'it direcfie. irii^tcrrrcinice in aceasti a personalului In rrccst scop,in absen(a unei forme institulionalizate, lun'rconccput l)rogramul prezent de iniliere, pregitire gi perf'cc intocmai principiile diional6 respectdnd {iorurrc prot'cs - de la ugorla greugi de la simplu la complex. dacticecunoscute Programulse va desfdgura in doui etapepebazaplanurilor tematiccgi a bibliografieiminimale, pe perioadedeterminate, asigurdndu-seinsugirea cunoftinlelor gi formarea deprinderilor corespunzf,toare. In prima etapi va participatot personalul,indiferent, de studii, de sccfiaundeigi desfdqoarlactivitatea,de sarcinile pe carele indeplinegte. concrete Etapa a doua este sffucturat6 pe doud module primul cuprinzind activitatea propriu-zisde biblioteci, iar al gi administralie,secretariat, persodoilea,parteade conducere nal, contabilitate. Primul modul,la rdnduls5u,estesubimpl(it pe mai internl a biblioteciipe multe nivele.in tuncliede organizarea compartimentc,de sarcinile concretepe care le indeplinegte personaluluipe lucrlri gi urmlrindu-sespecializarea salariatul, tipuri de operaliuni. Pregittirealocali etapizatd esteposibild pentm cd gi procesulde irnplementare a sistemuluiinformatic automatizat se face tot pc etape gi intr-o perioadl indelungatdde timp. Aceastd perioadl este caracterizatdde incerciri, reveniri, corecturi, urrnilrindu-se in esenld adaptareasistemului la specificul activititii noasffe,dar gi la cerinlele activitalii de informare gi documentare localtr,na{ionall gi internalionali. personalului in Modul in carenoi vedempregdtirea pe in Proiectul-Program schematic sistemlocal cstc reprezentat gi care esteintregit de tematica careil prezentrlnin continuare qi bibliografia cc il preced. Din motive de spaliupubliclm aici doar Proiectul-Program cu etapele, modul de grupare a personalului lomatica de insffuire. ;i

Urechia O Nr.

Proiect- Program
de instruire a personalului pentru utilizarea echipamentelorelectronicede prelucrate a datelor Si a in Biblioteca .. VA Urechia". sistemelorde automotizdriexistente

ETAPE

GRUPARE PERSONAL

PERIOADA DE TIMP luni ma4i mlercurr
. . 1

TEMATICA
- cap. I din PPTIP';

Etapa It

- grupaA - grupaB - grupaC
nivelul I

14oo1600

- introduceredate (generalit[1i); - cf,utaredate (generalitili); - introduceredate (specializare); - strategiicompletede ciutare; - descrieribibliografice; - clasificare/ descriptori; - elaborarefige de catalog - activitaF bibliografiicomplexe; specifice: produsefi tehnoredactare nite (anuare, buletine, ca taloagetipirite); management: - marketing;

nivelul2

m o d u l u ll s nivelul3 Etapa a II-a'

nivelul4

grupaI
modulul2

grupa2

birotictr; personal; contabilitate.

NOTE: 1. Grupele A, B, ti C cuprind tot personalul de specialitate al bibliotecii. 2. Joi ii vineri pregdtirea lectofilor 3- PPTIP = Proiectul - program. Tematicade instruire a personalului pentru utilizarea echipamentelor electonice de prelucrare a datelor ji a sistemelor de automatizdri existente in BVAU. 4. Pentru Jiecare modul gi nivel se vor crea grupe diferenliqte de personal. 5. in cadrul sdu parcurgerea nivelelor de pregdtire este selectivd in funclie de qctivitdlile cuprinse in fluxul informalional Si de ap t it udini le cursanI i Ior

:==rc*ffi )J

Proiect- Program
privind tematica de instrttirc a personalului pentru utilizmea echipamentckr electmnice de prelucrare a datelor $i a sistcmelor de automatizdri existente in Bibliotecu ,, V.A-Urechia"
l. Prezentare generaltr l.l Scurt istoric al aparifiei9i dezvoltf,riicalculatorului PC 1.2Componente soft: 1.2.1Componente - sistemulde oPerareMS-DOS: - Norton: - Windows: - editoarede text. hard: 1.2.2 Componente - procesor; - memorie internf,; - memorie externd; - tastatura; - floppy-disk; - sursdneintreruPtibi lI; . CD-ROM: - bandd magneticf,; - sffeamer. L3 Sistemulde comunicafii9i accesla informaliion-line 1.3.1Hard+Soft - modem; - router. 1.3.2Tipuri de comunicalii - linie dedicati (full time); - linie comutatii(ParrY time). 1.3.3Releleinterna{ionale 2. SistemulinformaticBVAU. de catalogare 2.1 Standarde 2 . 1 . 1C l a s i c e - A A C R I I : - ISBD. - UNIMARC; 2.1.2Electronice . ROMARC. penfrubiblioteci 2.2 Prograrne O CDS/ISIS: O VUBIS; O TINLIB; O V TLS ; O GE A C ; O ALICE; O P R OC ITE : O GENSIS: O B OOK P LU S : O ALS. a BVAU. 2.3 Proiectulde infbrmatizare 2.3.| . Fluxul informaliilor. 2.3.2.Model e O BCU: planulrelelei; Britanicl; O Biblioteca O BVAU: O Proiecrulnalionalpentru informatizareabibliotecilor. in releauainformaticf,: 2.4 Activitlli dcsfbgurate informatic; sistemului O administrarea bazelorde date; O gestionarea O catalogare; O achi zi l i i : O evidenltr: documentelor; O comunicarea cititorilor; O evidenla O circulatrie: O personal; O contabi l i tate. 2.5 Bazede datc O deflnirc: O ti pol ogi c: O structurtr.

- *-o"ll*.rHl',iili:' inrefea;
. OCLC: - re[eleeuropene: - consortii'

1.4 Multimedia . CD-ROM; - tipuri de infbrmaliidisponibile pe CD-ROM; - TVCard; - Juke Box; - aparatede fotografiat pe suport digitizat. 1.5 Legisla\ieI Standarde - ASCII: - ISO; - A NS I . profesionald 1.6 Etic6

54

CDS/ISIS 2.6 Prezentare cu utilizatorul 2.6.1 Interfafa - meniuri; - borderouri: - formate - diclionar (figier invers). 2.6.2 Metodologia de introducerea datelor gi clutare a informatiilor. - principii generale; - bazede date(CARTE,PRECOM, A_INFO); - documentaliispecifi ce. publiculuila catalogulelectronicprin sistem 2.6.3 Accesul on-line (OPAC) O interfa{a cu cititorul; O functii oferite:- cdutare; - afigare; - salvare; - imprimare; - informa{ii de tip Help. pentruconstruirea O strategii ecualiilor de cdutare - ecuafiide cf,utare (tipurile termenilor de ciutare, operatoride ciutare, sintaxaecualiilor de c6utare, utilizarearestrictorilor) ; - dezvoltarea unei strategiide clutare. 2.6.4 ElaboftreamateriaIeIor imprim ate propri i / fiSede catalog; / registrulinventar; / listebibliografice; / listecu indici de revist6; tehnicede specialitate; / documentafii / tipizate; grafice (afige, programe gi invitalii la acli/ matenale de cdtrebibliotecd,graficd publicitari gi uni organizate materiale expozilionale). / documente de secretariat(documenteinterclasate, plicuri cu antet etc.); etichete, / BuletinuluiFunda;iei Urechia; / Anuarul Bibliografic al Judeyului Galali; / Ghidul Galapiului: informapii utilitare, Repertoarul strdzilonharta Galaliului etc. 2.7 Prezentare ROMCAT 2.7.1 lntertata cu utilizatorul

- menlun; - borderouri; - formate - diclionar(figierinvers). 2.7.2 Metodologiade introducerea datelor gi cdutarea informaliilor. - principii generale; -baza de dateRMC; - documentaliispecifice. 2.8 Prezentare TINLIB 2.9 Prezentarea relelei informatice. 2.9.1 Generalit[1i - tipwi de refele(dupi dimensiune, plattopologie, forme, aplicalii) - descrierea platformei NOVELL NetWare4.xx 2.9.2Refeaua localf, - arhitecturahard; - conceptulNDS (NetWareDirectory Services); - modul de operare (operafii de login, incdrcarea moduleloruzuale,imprimarea in re{ea,transm iterea de mesaje, mesajeale sistemului in cazurispecialecdderi de tensiune, defectiuni, erori raportate de programe etc.): - auditarea relelei. 2.9.3 Securitatea datelor - sistemul de accesprin parole; - back-up(strategiaBVAU); - rulareaprogramelorantivirus; - sistemul de protec{ieimpotriva ciderilor accidentale de tensiune. 2.10 Tendin(e actuale in biblioteconomie: 2.10.1Relelebibliografice . OC LC : - RLTN; - replele bibliograficeeuropene; - relelelebibliograficein Romdnia. 2. l 0.2 Catalogarepartajatd 2.10.3Catalogare asistatl - definire; - modulul inclusin ROMCAT; - modulul inclusin TINLIB.

ttor,I:
Prczentatenaticd este sttuctxrutd dupd cum urmeazd: Etapa I de instruie ra cuprinde capitolul I Pre:entare generalA ti din capitolul al 2-lea punctele: 2.1, 2.3, 2.6.1 $i 2.6.3: hapa a 2-a de instruire, modulul l. nivelul I se vor relua toate punctele din capitolul I cu Wrticularitdtile specifice 9i aplicasii practice in scopul aprofuadd i Si se cohtihud cu capitolul al 2Jea integrul urmdrindu-se aprolundafta p nctelor deja parcurse Si infomdrea generald rn ceea ce pri\resc restul puncrelor din listd; nivelxrile al 2Jea al treilea vor ffata, pe grade dde te de completitate, ptublenatica capitolului al 2-les cu aplicalii practice: nivelul al lJea va inlroduce noli ni ti aplicalii in domeniul organi:drii $i activitdtii cond ce i cu referiri pructice in primul rAnd la activitatea trycilicd de bibliotecd. Modulul al 2Jea se va ocupa de pregdtirea altor categoii depersonalcare eine sd dezvolte integrarea sistemului ittformatic al bibliotecii. Stucturat pe grupe acest ultim modul va cuprinde Si bibliotecadi inplicai ih activitdt,le speciJiceale marketingului de bibliotecd.

lnut I. - )'fo.l.
GALATI BIBLIOTECA I'RecnTA

flnutl90l jYovembre.
B U GU R E S C I
2E, STRADA BRBZOIANU, tE

PE I2I{UTEBE ASOI{AIIIENT 20 LEI

uH rumEn ool r-el

#stpa 6a/iune i %recfri(i
BIE rL ro re c A . - prN A coTE cA . - rrtuzeO
-#.**--€.--a--*-F -F--

frrr

BULETIITUL

inimei, cu alte vorbe, la perfecqionareaomului pl i n i nmui qi reacunosci nqel or. ge{area de biblioteci se filcu cu mult inai n te l i l a n o i R om An i it u n d p mul te l o c a l u ri p u b l i ce, ca m o n trs ti ri , e p iscopi i gi altele avead <irecare colecliuni de ctrr1i.Aceste eraf de sigur respAndite ftrcl nicl un pro6t real cultural gi deci nu la indemlna ori-cui. Trebuinqa de biblioteci publice s'a simlit instr mai cu, sdmtr ndstre culturale. Omenii cu inceputul renasceref de bine, romAnii adevdralia[ priceput insemniltatea acestor focare. de culturd, ari intrebuinqatt 6r e m i j l 6 c e l e c a s { ri d i c e n i v e l ul cul tural al gErei,ca acestastr se pdt{ presentacum s e c uv ine, in c o n c e rtu l p o p 6 re l o r c u i te . Gra$e inteligengeigi sacrificiilor ftrcute, ale qdra ndstre a cAgtigat anteriSrelor generagiuni, sub tcite raporturile gi ea numErtrasti.{i cAte-va bogate 9i bine organizate biblioteci. Evident este c{. aceste deposite de culture aduc najiunei folSse incalculabile, sunt un isvor nesecat pentru cultura limbei, respAndireacunoscinlelor, stima strtrinilor gi a posrerirtrgei.In acestebiblioteci a{i se pot gasi cei mai remarcabili aurori antici gi moderni, ale ctrror scrieri ari contribuit gi contribuesc la implinirea faptei celei mari a civilisagiunei, Ia formarea mingei;i

t. Ve{I Istoria Culturel de V. A. Urechil, tom. L

La r 89o, C. V. A. Urechi:t, profesor la Universitateu din Bucuresci,marelc rAvnitor pentru, tot ce-l romAnesc,s'a despitrqit de propria sa bibliotectl, adunatf, in curs de circa jum€tate secol printr'o neincctat{ sttrruingtr gi cu enorme sacrificif, oferind'o Galagilor gi alipind'o d'o. cam-dat[ pe llng{ cea mai inalr{ institugiune gcolarll de aci, pe lingll liceul local. Ea fu organizltll afa, c5, lumea set<isi de a gusta producliunile mingei onrenescl gi romAnesci, glsescc in orf-ce timp c{rqile necesare.