1. April 2014.

Tusk i Sikorski nie s¹ wcale tacy ululani uùani, kiedy mówi¹ gùoœno o tym, ¿e chc¹ w Polsce baz NATO, dla potrzeb utrzymania wùadzy ukrytego ¿ydostwa nad Polakami. Czytaj: chc¹ powrotu wojsk USA wycofanych z Europy, bo przecie¿ nie pragn¹ NATO-wskich Wojsk Polskich pod wodz¹ generaùów takich, jak wsadzeni w kupie do jednej CASY i jak zarozumiaùy po alkoholu Blass w tupolewie. Kubañski eksperyment na ludziach udowodniù natomiast wszystko, co tylko potrzeba ludziom niedouczonym, albo co chciaùby ktoœ udowodniã: na Kubie jest baza wojskowa Stanów Zjednoczonych, w Guantanamo i nikogo nie chc¹ za to os¹dziã w Hadze. Pogodzono na tej wyspie biedê z nêdz¹ i równoczeœnie raj dla oligarchów rewolucyjnych z komunistycznym rodowodem masoñskiej rodziny klanu Castro. Nikt nie woùa jeœã, jedêmy dalej... (jak Mickiewicz) Na Ukrainie przej¹ù ostatnio wùadzê ¿ydowski Majdan i nie robi¹ sobie chyba purimowych ¿artów z Tuska, a Sikorski sam od siebie chyba tak¿e nie jest a¿ taki maùolat, kiedy twierdzi na wspólnej konferencji prasowej ze szefami dyplomacji Niemiec i Francji, ¿e "nie ma ¿adnych powodów, aby wokóù granic Ukrainy byùy zmasowane wojska". QR code for this recording: Nikt m¹dry na Kremlu nie powie przecie¿ dzisiaj, ¿e nie ma
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Eu

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

Escrito por sowa (») hoy en 18:59 en categoría Stefan Kosiewski, leído: 2×

W

Brednie o wojskach FO327 Stefan Kosiewski 20140401 Za kogo Tusk i Sikorski maja dziennikarzy? ZR ZECh (humoreska)

A

Sikorski przejêzyczyù siê zapewne, albo tùumacz przekrêciù z angielskiego coœ nie tak, jak trzeba byùo przekrêciã w Prima Aprilis, albowiem poprawnie po polsku powinna brzemienna wypowiedê fatalnego ministra i faùszywego magistra angielskiej uczelni (gdy¿ nie ma doprawdy takiej umowy miêdzynarodowej, która zaœwiadczenie o stanie odbycia studiów wy¿szych na angielskiej uczelni, wykupione za 10 funtów brytyjskich, równaùa by w prawach z dyplomem ukoñczenia w Polsce studiów chocia¿by wieczorowych (i prywatnej uczelni) upowa¿niaj¹cym do u¿ywania tytuùu magistra, który te¿ nie jest jeszcze stopniem naukowym), mniejsza jednak ju¿ o to, czym jeszcze niedopieszczeni chlubi¹ siê przed wyborami; wracaj¹c do polityki militarnej, powinno to gadane brzemieã: Nie ma powodu, aby za granic¹ Ukrainy/ bezpoœrednio za granic¹/ stacjonowaùy du¿e oddziaùy rosyjskiego wojska. W interesie polskiej racji stanu du¿e oddziaùy rosyjskiego wojska winny raczej stacjonowaã na rosyjskiej Syberii, gdy¿ tam mieszka ju¿ na staùe 5 (sùownie: piêã) milionów Chiñczyków, zaœ polska racja stanu pamiêta bardzo dobrze smutn¹, tragiczn¹ rolê pi¹tej kolumny odegran¹ w Bydgoszczy przez niemieckich mieszkañców Bydgoszczy, o której obywatel brytyjski Rostowski wyra¿a siê: "ten
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Eu

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

powodów, aby wokóù granic Ukrainy znajdowaùy siê wojska polskie. Putin i £awrow wiedz¹, ¿e Polskê od Ukrainy oddziela przecie¿ granica pañstwowa tak samo jak Federacjê Rosyjsk¹ oddziela granica pañstwowa od Ukrainy i dlatego te¿, dopóki Polska i Rosja bêd¹ posiadaùy jeszcze wojska i miêdzy Polsk¹, a Rosj¹ bêdzie niestabilna, niesamostijna Ukraina, to wokóù granic Ukrainy bêd¹ stacjonowaùy siù¹ rzeczy zarówno wojska polskie jak i wojska rosyjskie a nawet i biaùoruskie maj¹ jeszcze prawo staã z broni¹ u nogi.

W

A

Tyle jêzykowa poprawnoœã za ¿yda Miodka, który wyparù siê wspóùpracy ze swymi, natomiast logiczna analiza beùkotu Sikorskiego zamyka siê zdaniem: je¿eli wokóù granic Ukrainy z Federacj¹ Rosyjsk¹ miaùyby przebywaã wojska polskie i amerykañskie, jak ju¿ to sobie ze strachu o wùasn¹ d(.)pê przezornie uchwaliùa Rada Najwy¿sza Ukrainy, która zatwierdziùa wczeœniej kryminalny, dokonany po 101
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Eu

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

Bydgoszcz" nie dlatego, ¿e z miùoœci do tego Bydgoszczy bêdzie kandydowaù (Gender, w nim) do popùatnego stoùka w Parlamencie Europejskim, lecz dla chazarskiej odmiany zapo¿yczonej ze œrednio-wysoko-niemieckiego, w której ¿ydy na miasto osiedlenia siê w nim dopiero w koñcu XVIII w. mówi¹: Bromberg, a Berg jest w jidysz ten, jak ten ùy¿ka i ten cymes.

W

A

Polak i Katolik musi jednak zapytaã poprawnie jêzykowo niepoprawnie politycznego za komuny ziêcia ¿ydów i ubowców Bronisùawa Komorowskiego, czy jako Prezydent RP jest on mo¿e tak samo zaœlepiony, bezmyœlny i nieodpowiedzialny, jak byù wtedy, kiedy robiù za tzw. opozycjonistê anty¿ydokomunistycznego w PRL-u, który dostaù od SB paszport w 1977 r. razem z narzeczon¹, bo chciaù podobno wyjechaã do teœciowej na Zachodnim Brzegu Jordanu, aby tam wzi¹ã œlub religijny, w tajemnicy przed tzw. warszawsk¹ opozycj¹ antykomunistyczn¹ (Maciarewicz, katolik moherowy, trockista, itd.), w syjonistycznym Izraelu. Czy dokonaù mo¿e znowu ten faùszywy hrabia prywatnego zbli¿enia po cichu z Turczenk¹, p.o. Poroszenko na Ukrainie (czy ew. z Tymoszenko finansowan¹ w przeszùoœci przez tego samego oligarchê Poroszenko), bez pytania Sejmu RP o zgodê
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Eu

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i

Czy¿ nie ma obiektywnego prawa do niezgody na bezprawne przemieszczanie polskich wojsk na Ukrainê ustaw¹ Rady Najwy¿szej Ukrainy, akceptuj¹c¹ decyzjê p.o. prezydenta Oùeksandra Turczynowa o wpuszczeniu na terytorium Ukrainy pocz¹tkowo wielotysiêcznych siù zbrojnych obcych pañstw NATO? Powiedzmy, ¿e rozchodzi siê ¿ydom na Ukrainie o Korpus Ekspedycyjny USA wspomagany przez oddziaùy Wartownicze Wojska Polskiego, stacjonuj¹ce jeszcze w latach '80-tych ub. w. w Mannheim na poùudnie od Frankfurtu nad Menem.

n

SO

Buy RoboPDF

W

trupach, antypañstwowy zamach stanu, skrajnie prawicowo-lewicowego sektora majdañskich faszystów Jacyniuka, Kliczki i Tiahbnybooka, to czy istotnie Moskwa nie ma ¿adnego powodu do wyra¿enia obaw £awrowa i Putina o œwiatowy pokój i spokój zarazem we wsiach i przysióùkach na granicach Rosji?

A

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

A mo¿e nie ma jeszcze ¿adnego spisku poza plecami Ukraiñców i wszystko, co dzieje siê za Bugiem to tylko dzieùo mitomanów? Mo¿e Sikorski chce tylko Polaków wystrychn¹ã na Dudka z IPN-u, który jest w Polsce od mieszania, nie od badania zbrodni na Narodzie Polskim?

SO

na przebywanie kontygentu wojska polskiego poza granicami RP? Formalnie najpierw na ponad póù roku, w ramach tzw. manewrów wojskowych na terenach, które przed 1939 r. le¿aùy w granicach Polski: Podole ze Lwowem, Woùyñ, Zaporo¿e (a kto za to zapùaci; przecie¿ na Ukrainie nie maj¹ pieniêdzy?), z mo¿liwoœci¹ przedùu¿enia na czas nieograniczony w tajnym zaù¹cznika do Paktu £awrow-Kerry?

W

A

Do miesiêcznicy, do zobaczenia siê na Krakowskim Przedmieœciu, na Marszu Wyklêtych, do 1 Maja, do Úwiêta Flagi 2 Maja, do 3 Maja, do dnia wyborów do koryta w Brukseli! Do wyjaœnienia przez Prokuraturê sprawy Czekoladowego Ptaka, który siedziaù symbolicznie na gównie przed Paùacem Prezydenta i obra¿aù uczucia diabetyków, a nie miaù immunitetu, jak Rokita nie miaù w samolocie, wiêc krzyczaù w obronie czapki: Hodacy, Hatujcie!

A ¿aden ¿yd palcem nie ruszyù w bucie, czy w kieszeni na ratunek to i teraz nie przewraca nikt poœlinionym palcem strony gazety o nazwie "W sieci", gdzie Jan (ju¿ nie Maria) Rokita (i nie Wùadysùaw itd.) kasuje za bzdety antypersonalne, urojeniowe, którymi porusza sobie ju¿ chyba tylko i wyù¹cznie jelita. A mo¿e ¿yje jeszcze z nim, mimo wszystko, Czelabiñskaja Inteligencja? Bóg wie? Nie ta parafia, nie ta kometa.

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

Oligarcha na Ukrainie u wùadzy, na Sùowacji u wùadzy, w Ameryce gra pierwsze skrzypce Rezerwa Federalna to mo¿e i w Polsce ¿yje gdzieœ jeszcze w ukryciu nie tyle syn Kinaszewskiej, co Cyrankiewicza (który dobrze wyszedù nie tylko na lisach) i zgodzi siê robiã w Polsce za oligarchê a jednoczeœnie za œpi¹cego w Tatrach Rycerza, zaœ ¿ona tego Plichty przejmie paùeczkê od Kierszensztajn, któr¹ caùowaù po rêkach Lech Kaczyñski za to, ¿e byùa w jego komitecie wyborczym za Szewiñsk¹, zanim go Bùasik nie sprowadziù na ziemiê z chmur a Michnik z Dziwiszem nie wynieœli niezguùy z niedojd¹ na Wawel, za co teraz tego Blassa PiS chciaùby kanonizowaã parlamentarnie, bo dziêki temu wypadkowi agonia sitwy (po Magdalence ukùadu) przedùu¿ona zostaùa o kolejne, cztery lata.

az i

n

SO

- A co na to wszystko syn premiera Michaù - zapytuje ojciec Tadeusz z Graudenz? Który jeszcze nie siedzi za zdradê tajemnicy sùu¿bowej, bo przecie¿ ojciec Donald na konferencji prasowej stawiaù siê, rzucaù w obronie syna, chocia¿ nikt krzywdy synowi premiera nie robiù. Szalaù Tusk, nie pierwszy raz wtedy, zreszt¹, to mu pozostaùo chyba po kominach, choroba wysokoœciowa, panikarz. Teraz mosze pora, co by syn nadstawiù ciaùa za ojca w grze w europejskiego salonowca, jeœli nie sprawdziù siê w geszeftach dla gùupich?

Buy RoboPDF

W

A

Wiesz, robiùam skarpetki na drucie, jak wszyscy, kciuki za Maùysza, Klajnego, teraz œciskam za Stocha, ¿eby miaù trochê œniegu w przyszùym roku, wiêc spruùam wszystko, ¿eby do reszty nie osowieã. Nale¿y dbaã o rozwój osobowoœci; opowiem ci, posùuchaj, znasz to? Dwie maùpy, na palmie murzynek Bambo i Rok Tuwima w Sejmie, Darwin, rozumiesz? I jedna wym¹drza siê na konferencji prasowej, a ta druga do niej: przestañ, nie wym¹drzaj siê, bo jeszcze ewoluujesz, zejdziesz na ludzi a nie masz nawet w Polsce prawa do zasiùku. Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski https://shoudio.com/user/sowa/status/12422 http://sowa.quicksnake.es/Stefan-Kosiewski/Brednie-o-wojskach-FO327-StefanKosiewski-20140401-Za-kogo-Tusk-i-Sikorski-maja-dziennikarzy-ZR-ZEChhumoreska

Home

Edition

Eu

Czy ODESSA ma byã broniona przez mafiê z Polski przed zakusami mafii ruskiej? Co ¿ydowska oligarchia na Ukrainie myœli sobie w dniu tak wiosennym, jak dzisiejszy? Sama ju¿ nie wiem, Mario, Wùadysùawo, Nelly; Franciszek êle wyra¿aù siê dzisiaj o Katolikach w Domu œw. Marty, przed rokiem zapowiadaù reformy, wyszùo ¿ydùo aktywizmu gadatliwego po roku. Nie wiadomo, za co zwolniù Biskupa Limburga, jeœli czùowiek niewinny niczego, nikomu krzywdy nie zrobiù, nic nie ukradù dla siebie.

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

W

A

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful