Koninklijk jacht ALPA ontsnapte ook aan BIV Thierry Debels @thierryd 2/4/14

Over het koninklijke jacht ALPA van Albert en Paola is al veel inkt gevloeid. e !isten al dat er geen "T betaald !erd o# de aankoo# van de boot van 4$% &iljoen e'ro. De o((ici)le verklaring* +e,ien het #rive-jacht ALPA in .tali) !erd aangekocht en beste&d is o& daar te !orden gebr'ikt$ /!ordt de,e verrichting geacht in .tali) #laats te vinden$ ,odat er ,ich voor de bt! geen belastbaar (eit voordoet in "elgie0. 1aar jachten en #le,iervaart'igen ,ijn &erk!aardig genoeg ook onderhevig aan de ".2 o( belasting o# inverkeerstelling. 3r !ordt &eer be#aald een belasting geheven o# de jachten en #le,iervaart'igen langer dan 4$5 & !anneer er
1

een vlaggenbrie( is o( &oet !orden a(gegeven. De,e belasting bedraagt toch 2.446 e'ro. 2oor vaart'igen die t!eedehands !orden aangekocht en die al eerder ingeschreven !aren$ ver&indert de belasting &et 7 244$68 #er jaar inschrijving van het vaart'ig tot aan een &ini&'& belasting van 7 %1$58 39:. 1aar ook hier !erd een koninklijke o#lossing gevonden. De bevoegde &inister ant!oordde &edio &aart 2814 in het #arle&ent dit; /De Al#a is echter$ van!ege ,ijn lengte van &eer dan 24 &$ een ,eeschi# en is bijgevolg niet aan de ".2 onder!or#en.0 De Al#a is een :i,,ardi Techne&a <8 van 2%$45 &eter.

=oncl'sie; als het jacht &aar groot genoeg is$ &oet er geen belasting betaald !orden. 3erlijk is iets anders.

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful