You are on page 1of 16

Na terenie powiatu wodzi-

sawskiego funkcjonuje pi-


ciu przewonikw, ktrzy s
odpowiedzialni za publiczny
transport zbiorowy. Przewo-
zy organizuj MZK z siedzib
w Jastrzbiu, PKS z siedzib
w Raciborzu, PK w Raciborzu,
Dolnolskie Linie Autobu-
sowe oraz Zarzd Transportu
Zbiorowego w Rybniku. Mi-
dzy przewonikami nie ma ko-
ordynacji i porozumienia - wy-
nika z konsultacji spoecznych,
przeprowadzonych w zwizku
z potrzeb uchwalenia Planu
zrwnowaonego rozwoju pu-
blicznego transportu zbioro-
wego dla powiatu wodzisaw-
skiego.
skargi mieszkacw
Mimo takiej liczby prze-
wonikw mieszkacy narze-
kaj na to, e poruszanie si
pomidzy najwikszymi mia-
stami powiatu jest utrudnio-
ne. Pracownicy kopal nie ma-
j zapewnionego dojazdu do
swoich miejsc pracy, a miesz-
kacy Rydutw w weekendy
autobusem nie mog dosta si
do Wodzisawia. Szereg zgo-
szonych uwag dotyczyo skr-
cenia czasu kursw. Zdaniem
uytkownikw komunikacji
publicznej na trasie Lubomia-
Bukw mona byoby pomin
Syryni, a na trasie z Uchylska
do Wodzisawia pomin nale-
aoby Turz lsk. Niektre
propozycje, jak zapewnia sta-
rostwo zostan uwzgldnione
w rozkadzie jazdy. Jednak na
zdecydowan wikszo nie
ma wpywu, gdy nie dotyczy
przewozw organizowanych
przez powiat. Zdarza si take
tak, e wadze poszczeglnych
gmin nie wyraaj zgody na
zmian kursw. Starosta Ta-
deusz Skatua przyzna, e po-
wiat niejednokrotnie prbowa
rozmawia o zmianach z bur-
mistrz Rydutw czy wojtem
Gorzyc, ale bezskutecznie.
Brak porozumienia
Mieszkacy skar si na
niewystarczajc liczb kur-
sw, za frma, ktra wykona-
a plan wytyka wadzom miast
i powiatu inne bdy. Jej zda-
niem powiat powinien jak
najszybciej wymieni auto-
busy na ekologiczne, wdroy
system elektronicznego nad-
zoru i monitoringu pojazdw,
zaj si zniszczonymi i nieak-
tualnymi rozkadami jazdy na
przystankach oraz dworcem
autobusowym w Wodzisa-
wiu lskim, ktry zdaniem
autorw programu poprawi
jako usug wiadczonych
przez przewonikw, ale na-
dal nie spenia swojej funkcji,
gdy brakuje na nim miejsc
postojowych dla autobusw
oraz placu manewrowego.
Wadze miasta i powiatu, po
ostatnich udanych negocja-
cjach w sprawie remontw
drg teraz chc wsplnymi si-
ami rozwiza wszystkie pro-
blemy zwizane z transpor-
tem publicznym. Prezydent
Wodzisawia lskiego pro-
ponuje, aby powoa komisj,
ktra zajaby si aktualizacj
przyjtego przez powiat planu
zrwnowaonego transportu.
W skad komisji weszliby
przedstawiciele miasta Wo-
dzisawia, Rydutw oraz Ra-
dlina. W czasie spotka warto
byoby powanie przedysku-
towa moliwoci rozwiza-
nia ewentualnych problemw
komunikacyjnych pomidzy
miastami mwi prezydent
Wodzisawia, Mieczysaw Kie-
ca. Starosta przysta na pro-
pozycj prezydenta. Jednak
jego zdaniem byoby to zde-
cydowanie atwiejsze, gdyby
transportem zajmowaa si
tylko jedna jednostka. Koor-
dynacja kursw kilku prze-
wonikw moe by bardzo
trudnym zadaniem.
tymczasem w raciborzu
Problem komunikacji
miejskiej spdza sen z powiek
wodarzom Raciborza. W tym
przypadku gwn bolczk
s nakady, ktre miasto rok-
rocznie ponosi na utrzymanie
miejskiego przewonika. W
radzie miasta zrodzi si wic
pomys poczenia miejskiego
przewonika z powiatowym
PKS-em. Jednake do maria-
u negatywnie podchodzi sta-
rosta raciborski Adam Hajduk
(PK jest niedochodowe, a PKS
przynosi zyski) i zaznacza, e
mimo wielu wypowiedzi na
ten temat, adne ofcjalne pi-
smo w tej sprawie do staro-
stwa nie wpyno.
Prezydent M. Lenk
obawia si posdze
o koniunkturalizm.
Budet obywatelski, a wic
taki w ktrym o podziale czci
publicznych pienidzy wsp-
decyduj mieszkacy, zyskuje
zwolennikw w coraz wikszej
liczbie miast w Polsce. Take w
Raciborzu, gorcymi jego admi-
ratorami s m.in. radni Andrzej
Lepczyski czy Dawid Wacaw-
czyk, ktrzy upomnieli si o nie-
go w trakcie marcowej sesji. Byy
co prawda przymiarki by jak
cz budetu podzieli w ten
sposb ju w tym roku, sko-
czyo si jednak na planach.
Nie oznacza to jednak, e
koncepcj zarzucono. Po pro-
stu prezydent nie chcia robi
tego w roku, w ktrym odby-
waj si wybory samorzdo-
we. Wikszo czynnoci po-
dejmowanych przez wadze
na kilka-kilkanacie miesicy
przed wyborami postrzega-
ne s jako zabieganie o gosy
wyborcw i prezydent chcia
unikn podobnych zarzutw
w tym przypadku.
Nie chciaem tego jesz-
cze w tym roku, by unikn
posdze o robienie kampa-
nii wyborczej w ten spo-
sb Mirosaw Lenk tumaczy
brak budetu obywatelskiego
w tym roku.
Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Tworkw, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin
R E K L A M A
PIERWSZA bEZPATNA GAZETA W REGIONIE od 2006 r.
rok IX, nr 7 (159)
3 KWIETNIA 2014
ISSN: 2080-3664
DWUTYGODNIK
POWIAT WODZISAWSKI KOMuNIKAcjA
RAcIbRZ fINANSE
Piciu przewonikw, wiele problemw
Sprawa nagrody dla
dyrektora w sdzie
NA BUDeT OByWATeLSKI
POCZeKAMy
PS
F
o
t
.
G
a
z
e
t
a
I
n
f
o
r
m
a
t
o
r
.
p
l
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl, tel. fax 32 415 98 18 rog Klasztornej i Ogrodowej
kasy dla kadego
N
e
g
o
c
j
u
j
!
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
CZYTAJ OBOWIZKOWO
Tablica ku czci
ofar katastrofy
smoleskiej
6 kwietnia w kociele
NSPJ w Raciborzu zostanie
odsonita tablica powico-
na pamici ofar katastrofy smoleskiej. Gociem honoro-
wym bdzie Zuzanna Kurtyka, wdowa po prezesie IPN Ja-
nuszu Kurtyce. Odsonicie tablicy poprzedzi msza w., ktr
zaplanowano na godz. 14.00. Tablica zostanie zamontowana
na dwutonowym obelisku.
Czytaj wicej na: GazetaInformator.pl
Mieszkacy maj wiele zastrzee co do funkcjonowania transportu publicznego.
Nie doszo do ugody midzy powiatem
a szefem raciborskiego szpitala.
POWIAT RAcIbORSKI SPRAWY KONTROWERSYjNE
Oprcz zmian w rozkadzie jazdy mieszkacom powiatu
wodzisawskiego marzy si bezpatny internet w autobusach.
paulina krupiska
Cig dalszy sprawy nagro-
dy jubileuszowej, ktr sam
sobie przyzna dyrektor ra-
ciborskiego szpitala Ryszard
Rudnik. Stoi on na stanowi-
sku, e wszystko odbyo si
zgodnie z prawem. Mimo to,
starosta Adam Hajduk wyst-
pi do dyrektora o zwrot pie-
nidzy.
Nie doszo do ugody i
przygotowujemy pozew. Pro-
sz jednak nie traktowa te-
go w kategoriach, e kto si z
kim sdzi. Polskie prawo jest
tak uomne, e kilka kancelarii
moe wyda rne opinie. Dla-
tego niech sd to rozstrzygnie.
Nie mona mwi, e dyrektor
si upiera, bo co w przypadku,
gdy to on bdzie mia racj?
Sd zdecyduje po czyjej stro-
nie jest suszno komentuje
spraw starosta raciborski.
Na zdj. (od lewej): dyrektor szpitala R. Rudnik oraz starosta
raciborski A. Hajduk.
PS
2 Wiadomoci GazetaInformator.pl 3 kwietnia 2014, nr 7 (159)
<<
Na marcowej sesji Rady
Miasta Racibrz wypyn te-
mat raciborskiego dworca kole-
jowego. Przypomnijmy, miasto
jest na fniszu ustale z kolej w
sprawie przejcia obiektu za 700
tys. z. Staranie o wypracowanie
porozumienia przeciga si od
kilku dobrych lat. Nieoczeki-
wanie z inicjatyw w mocnych
sowach rozprawi si Tadeusz
Wojnar. Przewodniczcy rady
zwrci uwag, i na ewentual-
ny remont trzeba by byo prze-
znaczy 12 mln z, a to "zarnie
miejskie fnanse". PKP dopro-
wadzio swoje obiekty w caym
kraju do ruiny, a spki i sp-
eczki kolejowe maj si dobrze.
Teraz wciskaj dworce samorz-
dom, a niektre nie chc ich na-
wet za darmo. My wydajemy na
pocztek 700 tys. z. Jest jeszcze
czas, by si z tego wycofa. Nie
sta nas na to, by kupowa co,
co jest nam kompletnie niepo-
trzebne stwierdzi kategorycz-
nie.
Wystpienie szefa rady za-
skoczyo prezydenta Lenka.
Podzieli on zdanie, i obiekt
rzeczywicie jest w duym stop-
niu zdewastowany, ale mia-
sto przejmujc go bdzie miao
wpyw przynajmniej na remon-
ty biece. Dworzec stoi wszak
w centrum miasta i jest nieja-
ko jego wizytwk. Przy obec-
nym wacicielu nie ma co liczy
nie tylko na popraw estetyki,
ale take na zapobieenie dal-
szej degradacji. Zaznaczy przy
tym, i dc do przejcia dziaa
w imieniu mieszkacw, a nie
tylko realizuje jeden z punktw
swojego programu wyborczego.
POWIAT WODZISAWSKI SAMORZD
Tadeusz Wojnar star si z prezydentem.
Poszo o dworzec
Powiat wodzisawski przeciwko ideologii gender
Nie widz adnego uzasadnienia by przejmowa ruin jak jest raciborski dworzec!.
To podejrzana koncepcja, podszywajca si pod dziaania na rzecz rwnouprawnienia.
RAcIbRZ SAMORZD
Wydawca:
Redakcja:
tel. 32 414 90 30, 519 188 998
Redaktor naczelny:
Ireneusz Burek
Redaktor prowadzcy:
Wojciech oneczko
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk,
Krystian Niewrzo, Patrycja Krupiska,
Janusz Nowak, Adrian Behr
Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
grafcznych i reklam zastrzeone.
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Pierwszy
portal w regionie
W S P P R A C A R E D A K C Y J N A
pawe strzelczyk
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
Tadeusz Wojnar (Przewodniczcy Rady Miasta Racibrz) niezwykle rzadko posuwa si do
publicznej krytyki dziaa wadz Raciborza. Na zdj. razem z Mirosawem Lenkiem w czasie
spotkania z marszakiem Mirosawem Seku na Zamku Piastowskim w Raciborzu w kwietniu
ub. roku, kiedy to razem bronili drogi Racibrz Pszczyna.
KOMENTARZ NA GORCO
Mirosaw Lenk
Prezydent miasta Racibrz
Bybym zaskoczony, gdy-
by w tej chwili rada miasta
zmienia zdanie co do sposo-
bu zagospodarowania dworca.
Kilka miesicy temu radni za-
gosowali za tym prawie jedno-
mylnie. Robimy to wsplnie
od 7 lat i sprawa jest na fni-
szu. Przez ten czas nie docho-
dziy adne odgosy od miesz-
kacw, aby nasze dziaania
prowadziy w zym kierunku.
Postaw przewodniczcego
nie jestem zaskoczony, bo jego
zdanie jest mi doskonale znane
i wiem, e wczeniej gosowa
przeciw. Rnica zda jest cza-
sem budujca i pozwala z innej
strony spojrze na zagadnie-
nie. Czeka nas dyskusja w ja-
ki sposb obiekt zagospodaro-
wa. Nigdy nie ukrywaem, e
bierzemy na siebie strup, ktry
trzeba bdzie odpowiednio wy-
leczy, lecz to nie pierwsza tego
typu sytuacja, e pastwo gmi-
n obarcza problemami. Nie
obra si na rad, jeli teraz
uzna inaczej, ale jestem prze-
konany, e radni podejm od-
powiedzialn decyzj.
Argumentacja taka nie
przekonaa do koca przewod-
niczcego. Za 12 mln mona
wybudowa 200 mieszka so-
cjalnych lub obwodnic miasta.
Wydawanie ich na dworzec to
topienie pienidzy ripostowa
dodajc, i dworzec ma pki co
swego waciciela, na ktrym
poprzez odpowiednie suby
mona wyegzekwowa waci-
wy stan obiektu.
Ostatecznie radni nie za-
jli stanowiska co do przejcia
dworca. Zajm si tym na jed-
nej z nastpnych sesji.
Miasto zamierza
kupi budynek
dworca PKP za
700 tys. z
Kilku radnych PiS, zasia-
dajcych w radzie powiatu wo-
dzisawskiego zoyo projekt
uchway w sprawie zajcia sta-
nowiska wobec promowania
ideologii gender. Dyskusja na
ten temat zrodzia si po tym,
jak w Programie Operacyjnym
Wojewdztwa lskiego na
lata 2014 2020, ktry wa-
nie zosta poddany konsulta-
cjom spoecznym, pojawi si
rozdzia powicony rwnoci
pci. W rozdziale tym szcze-
glne zaniepokojenie wywoa
fragment, ktry mwi o tym,
e Rwno to moliwo wy-
boru drogi yciowej bez ogra-
nicze wynikajcych z pci spo-
eczno-kulturowych (gender),
czyli przypisanego kobietom
i mczyznom zestawu cech,
postaw i oczekiwa na temat
tego, jakie powinni/y peni
role w spoeczestwie oraz bez
ogranicze ze wzgldu na ste-
reotypowe postrzeganie grupy
lub grup spoecznych, do kt-
rych przynale. Zwraca-
my si z apelem do Sejmiku
Wojewdztwa lskiego, aby
sprzeciwi si promowaniu tej
ideologii, poniewa gender ku-
ci si z Konstytucj twierdzi
radna PiS Teredsa Glenc, od-
powiedzialna za przygotowa-
nie projektu. Trudno jednak
po przeczytaniu zaledwie tego
krtkiego fragmentu RPO mie
peny i obiektywny obraz sytu-
acji.
KOMENTARZ NA GORCO
Marian Drasia
Radny powiatu wodzisaw-
skiego, jeden z pomysodaw-
cw projektu uchway
Chciabym uj istot caego
zagadnienia. Jedn z twrcw
ideologii jest autorka ksiki
"Uwikanie i pe". A tam jed-
noznacznie podkrelone s so-
wa dekonstrukcja, destabilizacja
pci i seksualnoci. Jej zdaniem
realizowany program to wyzwo-
lenie z opresji heteroseksualnej
normatywnoci. Oczywicie
mona sobie wyobrazi jak to
bdzie wygldao na przykad w
przeoeniu na programy, ktre
przygotowane s do przedszko-
li. Autork jednego z takich pro-
gramw jest Joanna Piotrow-
ska. Twierdzi ona, e badania
pokazuj, e im bardziej ludzie
przywizani s do tradycyjnego
wzorca rodziny tym czciej do-
chodzi do przemocy, ryzyko do-
wiadczenia przemocy zwiksza
si take wtedy, kiedy kobiety
wychodz za m. No ja myl,
e tutaj nic wicej nie trzeba do-
dawa i istota ideologii gender
jest tutaj zawarta.
Radna Teresa Glenc zapy-
tana o to, dlaczego radni mie-
liby podj tak uchwa, od-
powiedziaa, e sprawa jest
niepokojca, gdy chodzi tutaj
o wychowanie nastpnych po-
kole. Najwaniejsze s tu-
taj wzgldy moralne, bo kto na
ten temat czyta, kto si w ten
temat wgbi ma wiadomo
ogromnego zagroenia dla dzie-
ci tumaczya. Innego zdania
byo kilku radnych, ktrzy ta-
kiego tumaczenia nie przyjli.
Ideologia gender to przede
wszystkim przeamywanie ste-
reotypw. Gdybymy mieli si
ich trzyma to kobiety musia-
yby siedzie w domu i wycho-
wywa dzieci mwi wiceprze-
wodniczcy rady Dawid Topol.
Radni PiS jednak do znudzenia
powtarzali, e ideologia jest nie-
bezpieczna i zmusza dzieci do
szkodliwej seksualizacji, kruszy
bariery wstydu, a przede wszyst-
kim indoktrynuje. Podczas sesji,
w czasie ktrej gosowano nad
uchwa niczego wicej od jej
pomysodawcw nie udao si
dowiedzie. Jednak takie wytu-
maczenie widocznie wystarczy-
o, gdy mimo tego, e radni PiS
stanowi mniejszo w radzie
to projekt zosta przegosowany
(16 gosw za, 6 przeciw i 3
wstrzymujce). Po gosowa-
niu rozlegy si oklaski miesz-
kacw, ktrzy na sali zjawili
si tylko po to, aby dowiedzie
si, jak zakoczy si gosowa-
nie. Uchwaa z prob o popar-
cie traf do innych gmin i powia-
tw wojewdztwa lskiego.
Dyskusja o ideologii gender cigna na sesj rady powiatu kilkanacie osb. Oklaskami
wykazay one poparcie dla uchway. Na zdjciu autorka uchway, radna Teresa Glenc.
paulina krupiska
Wiadomoci 3 GazetaInformator.pl >>
3 kwietnia 2014, nr 7 (159)
Zwikszenie kapitau
zakadowego
przewonikw.
Nie ma pki co tematu po-
czenia frm, jednak i miasto,
i powiat, dofnansuj swoich
przewonikw. Przedsibior-
stwo Komunalne w Racibo-
rzu dostanie na podniesienie
kapitau zakadowego p mi-
liona z, PKS 170 tys. Staro-
sta tumaczy podniesienia ka-
pitau koniecznoci pokrycia
strat wynikych z defcytowych
kursw obsugiwanych przez
PKS. rodki maj pochodzi
od gmin, na terenie ktrych s
one realizowane. Miasto take
wyrwna swojemu przewo-
nikowi defcyt wyniky z nie-
opacalnych przejazdw. Na
ten cel zostanie przekazane
300 tys. z. Pozostaa cz tej
kwoty to zwrot kosztw za re-
strukturyzacj zatrudnienia,
gwnie odprawy wypacane
odchodzcym pracownikom.
region
w skrcie
RAcIbRZ SAMORZD
SAMORZDy DOPACAJ
DO PKS-u I PK
Ndza alternatyw dla emigrantw?
WODZISAW LSKI GOSPODARKA
KRZYANOWIcE ZDROWIE
Podwyka za mieci szukanie winnych
LeKARZe UCIeKAJ DO MIASTA
Ujednolicenie stawek za wywz odpadw.
nie chc doradcw
Rada gminy Ndza nie wyrazia
zgody na utworzenie Rady Senio-
rw. Mieliby j tworzy czonko-
wie koa Kobiet Aktywnych oraz
lskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Mieliby doradza radnym,
a ich dziaalno fnansowana by-
aby przez gmin. Wszyscy radni,
chocia teraz odrzucili pomys
to nie wykluczaj, e powrc
do niego po wyborach. Rada Se-
niorw rozpoczynaaby bowiem
swoj kadencj i koczya w tym
samym czasie kiedy rada gminy.
BdZie reMont sieci
Ju wkrtce mieszkacy ulicy
Asnyka w Lubomii bd mie
powody do narzeka. Na ulicy
pojawi si ciki sprzt, a jego
pojawienie si bdzie zwiastu-
nem remontu sieci wodocigowej.
Gmina przygotowuje si rwnie
do budowy kanalizacji sanitar-
nej w Syryni. Projekt dla tego
zadania, ktry kosztowa bdzie
niespena 211 tys. z, ma by go-
towy do koca roku. Na 2015 rok
planuje si rozpoczcie prac.
MniejsZa
prZestpcZo
Komisariat w Chaupkach podsu-
mowa ubiegy rok. Jak wynika ze
statystyk, w Krzanowicach w 2013
roku wykryto mniej przestpstw
ni rok wczeniej. Gmina najwik-
szy problem ma z kradzieami.
Jednak na tle ssiednich gmin,
takich jak Krzyanowice, Krza-
nowice wypadaj cakiem niele.
W 2013 roku w gminie doszo
do 8 kradziey oraz 3 kradziey z
wamaniem. Przez cay rok zatrzy-
mano tam tylko 4 nietrzewych
kierujcych.
diLer recydywista
Policjanci z Wodzisawia lskie-
go zatrzymali 19-latka. W jego
domu zabezpieczono 17 gramw
marihuany. O jego losie zdecy-
duje prokurator, ktry ustali czy
mczyzna odpowie za samo po-
siadanie narkotykw czy take za
handel, za ktry by ju wczeniej
karany.
ZMiana trasy Biegu
Tradycyjnie ju 3 maja w Racibo-
rzu odbdzie si Bieg bez Granic.
Podobnie jak w latach poprzed-
nich ch udziau w biegu bdzie
mona zgosi bezporednio przez
imprez, a take drog elektro-
niczn. Niewielkiej modyfkacji
ulega w tym roku trasa biegu.
Start i meta umieszczone zostay
przy ul. Wojska Polskiego na wy-
sokoci Szkoy Podstawowej nr 4
oraz Midzyszkolnego Orodka
Sportowego.
internet dLa
466 gospodarstw
Mieszkacy powiatu wodzisaw-
skiego mog zgosi si do pro-
jektu Internet w kadym domu.
Przeciwdziaanie wykluczeniu
cyfrowemu w Subregionie Za-
chodnim Wojewdztwa lskie-
go. 466 uczestnikw projektu
otrzyma komputery wyposaone
w internet. Bdzie mona take
skorzysta ze szkolenia z obsugi
komputera. Zgoszenia mona do-
kona w Wydziale Strategii i Roz-
woju Powiatu Starostwa Powiato-
wego w Wodzisawiu lskim.
Szkka w Ndzy przynosi roczny zysk rzdu 7 mln z.
REGION GOSPODARKA
WODZISAW LSKI SPORT
RAcIbRZ GOSPODARKA
eGLOWNO ODRy
I KANA
BKITNA WSTGA
BALATONU
ZWIK SOLIDN FIRM
NDZA PRAcA
facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator
Konkurs Domu Ksiki w trwa do 18 kwietnia
Do wygrania ksika Geografa. Atlas Polski!
Konkurs Domu Ksiki w Wodzisawiu lskim!
Gdzie znajduj si pomniki przyrody w Wodzisawiu?
F
o
t
.
a
r
c
h
i
w
u
m
p
o
r
t
a
l
u
r
a
c
i
b
o
r
z
.
c
o
m
.
p
l
Odpowiedzi na pytanie mona przesya na konkurs@raciborz.com.pl
PS
P
P
Jak twierdzi nadleniczy Zenon Pietras (na zdj.) nowoczesne
technologie, ktre znajduj zastosowanie w szkce przyci-
gaj fachowcw z caej Europy i nie tylko.
PS
Niewiele osb zdaje so-
bie spraw z tego, e w Nad-
lenictwie Rudy Raciborskie
funkcjonuje i to cakiem nie-
le gospodarstwo szkkarskie.
Dochody szkki rocznie si-
gaj kwoty 7 mln z mwi nad-
leniczy Zenon Pietras. Kade-
go roku sezon rozpoczyna si w
marcu, a koczy w listopadzie.
W tym czasie na zatrudnienie
moe liczy okoo 60 osb.
Szkka powstaa po poa-
rze lasu w 1992 roku. Wwczas
kosztem okoo 15 milionw zo-
tych w Ndzy stany hale pro-
dukcyjne, kompleks nasienny,
hala zmechanizowanego siewu,
zagony ze zraszaniem automa-
tycznym, tunele foliowe (poje-
dynczy ma wymiary 8,5 na 50
m). W szkce hoduje si gw-
nie sosny, wierki pospolite,
modrzewie europejskie, buki,
klony, dby i brzozy. W sprze-
day oferuje si take krzewy
ozdobne, takie jak jaowiec,
berberys, trzmielin czy irg.
Pocztkowo w szkce miay
by produkowane sadzonki po-
trzebne do odtworzenia spalo-
nego lasu, ale z czasem dostrze-
ono w niej dobry biznes.
Praca w szkce moe by
dobr alternatyw dla osb,
ktre wyjedaj na sezon do
pracy do Holandii. Przyniesie
to oboplne korzyci tuma-
czy nadleniczy Pietras. Praca
w szkce odbywa si na dwie
zmiany. Czasami, jeli zacho-
dzi taka potrzeba, wprowadza
si zmian nocn. Cigle si
rozwijamy. Mamy bardzo no-
woczesne technologie. Przyje-
daj do nas ludzie z caej euro-
py, aby podpatrze nasz prac
dodaje pan Zenon.
paulina krupiska
Mieszkacy Wodzisawia
lskiego od p roku toczyli
wojn z urzdnikami. Chodzi-
o o rnicowanie stawek za
wywz odpadw. Dotychczas
mieszkacy domw jedno-
rodzinnych pacili wicej ni
mieszkacy budynkw wie-
lorodzinnych, przez co czuli
si dyskryminowani. Wadze
miasta w kocu zdecydoway
si na ujednolicenie stawki.
Od 1 maja kady, kto segre-
guje odpady bdzie paci tyle
samo, czyli 8,3 z miesicznie.
Radni uchwa zwikszyli tak-
e stawk za wywz odpadw
zmieszanych do 16 z.
Ta podwyka nie rozwi-
zuje jednak problemu z ja-
kim boryka si miasto. Po
pierwszych miesicach funk-
cjonowania nowego systemu
okazao si, e ustalone wcze-
niej stawki nie wystarcza-
j na pokrycie jego kosztw.
Powodem ma by tajemnicze
zniknicie 5 tys. mieszka-
cw oraz znacznie wiksz ni
zakadano ilo oddawanych
odpadw. Prezydent zapowia-
da kontrole. W najbliszym
czasie urzdnicy dokadnie
sprawdz ilo zoonych de-
klaracji, a take to czy przed-
sibiorstwa maj podpisane
umowy na wywz odpadw.
Skontrolowana zostanie rw-
nie frma zajmujca si wy-
wozem odpadw. Najprost-
szym rozwizaniem byoby
podniesienie opaty za wywz
odpadw segregowanych.
Wtedy mielibymy pewno,
e koszty zostan w peni zbi-
lansowane. W pierwszej kolej-
noci musimy jednak spraw-
dzi, czy system jest szczelny,
std wzmoone kontrole
mwi prezydent Wodzisa-
wia lskiego Mieczysaw Kie-
ca.
spada liczba deklaracji
w orodkach zdrowia.
Jak wynika ze statystyk w
2013 roku orodki zdrowia z
terenu gminy Krzyanowice
miay 8136 pacjentw. Trzy
lata wczeniej liczba ta sigaa
prawie 8,5 tys. Radni obawia-
j si, e bdzie jeszcze gorzej,
gdy brakuje im specjalistw.
Specjalici chc pracowa
w duych orodkach mwi
radna Maria Kiszka. Obecnie
poowa lekarzy pracujcych
w orodkach w Tworkowie,
Krzyanowicach i Chaupkach
jest w wieku przedemerytal-
nym. Zachodzi niebezpie-
czestwo, e nie bdzie mia
ich kto zastpi.
Takie same obawy ma lek.
med. Sawomir Kunysz, inter-
nista z orodka w Tworkowie.
Modzi lekarze zawsze bd
ucieka do duych orodkw,
gdy pensja lekarza w mie-
cie moe by nawet dwa ra-
zy wiksza ni lekarza na wsi
mwi. Zdaniem Sawomira
Kunysza problem ten udaoby
si rozwiza tylko i wycz-
nie przy pomocy siatki pac.
Tylko w takiej sytuacji kady
lekarz, bez wzgldu na to czy
pracuje w miecie czy na wsi
miaby takie same szanse roz-
woju.
PS
pose nie przekaza
dobrych wieci.
Henryk Siedlaczek wraz z
samorzdowcami ziemi raci-
borskiej wybra si do Warsza-
wy, gdzie odwiedzili minister-
stwo rodowiska i przedstawili
problemy gmin powiatu. M-
wiono gwnie o zabezpiecze-
niu przeciwpowodziowym, ale
nie zabrako innych tematw.
Priorytetem rzdu jest przy-
wrcenie eglownoci Odry
od Kola do Szczecina sprzed
stanu z 1939 roku przekazu-
je wnioski ze spotkania pose
Henryk Siedlaczek. Do 2020
roku Odra powinna uzyska
trzeci klas eglownoci - tak
wynika ze stanowiska parla-
mentarnego zespou ds. Od-
ry. Nie ma dobrych wieci jeli
chodzi o budow kanau Od-
ra-Dunaj-aba. Czesi nie uzy-
skali akceptacji Brukseli, wic
podjli decyzj o rezygnacji z
budowy kanau relacjono-
wa pose w oparciu o stanowi-
sko ministerialne i doniesienia
prasowe.
Henryk Siedlaczek, przewodniczcy parlamentarnego zespo-
u ds. Odry zabra samorzdowcw z Raciborza do Warsza-
wy. Na zdj. (od lewej): wicestarosta A. Chroboczek, pose H.
Siedlaczek, starosta A. Hajduk
F
o
t
.
P
a
w
e

S
t
r
z
e
l
c
z
y
k
F
o
t
.
R
a
d
o
s

a
w
S
z
a
b
l
i

s
k
i
Cross Bkitna Wstga Balatonu to impreza, ktra zainaugu-
rowaa sezon sportowy w Wodzisawiu lskim. W zawo-
dach udzia wzio 93 zawodnikw. Wrd zawodniczek w
klasyfkacji generalnej najlepiej poradziy sobie: Dominika
Bielecka, Joanna Olchawa i Barbara Witoszek. Mskie po-
dium, w tej samej kategorii, wygldao nastpujco: Tomasz
Wrbel, Tomasz Winkler oraz Grzegorz Opio. Wicej zdj
na gazetainformator.pl
raciborskie wodocigi z
prestiowym tytuem.
Zakad Wodocigw i Ka-
nalizacji w Raciborzu jako jed-
no ze 150 przedsibiorstw z ca-
ego kraju otrzyma certyfkat
Solidna Firma 2013. Tytu
ten to system oceny i weryfka-
cji przedsibiorstw prowadzo-
ny od 2002 roku przez eksper-
tw, konsumentw i partnerw
gospodarczych.
GazetaInformator.pl 3 kwietnia 2014, nr 7 (159)
<< 4 edukacja
KOMENTARZ NA GORCO
Kamila Kwiato
uczennica ZSP w Pszowie
Bezporednie przygotowa-
nia zwizane z konkursem zaj-
y mi dwa tygodnie, ale zawodu
ucz si w technikum ju czwarty
rok. W naszej szkolnej pracowni
spdziam wiele godzin. W sumie
pracownia wyposaona jest w 10
stanowisk fryzjerskich. Pozwala
to na uzyskiwanie przez uczniw
dobrego opanowania umiejtno-
ci fryzjerskich. Jestem wdzicz-
na mojej nauczycielce zawodu
pani Agnieszce Siodoczek za
wszelkie uwagi, pomoc i dobre
rady. Wiele czasu zajo nam
wybranie odpowiedniej fryzury i
wszystkich dodatkw. Taki kon-
kurs wymaga odpowiedniej su-
kienki, biuterii, butw i makija-
u. Mam te dug wdzicznoci u
mojej modelki Darii. Cierpliwie
znosia wszystkie prby podczas
przygotowywania uczesania.
Chc by fryzjerk z praw-
dziwego zdarzenia, cigle ledz
fachow literatur, a szczeglnie
czasopisma, w ktrych znajduj
wiele nowoci. Jednak na moje
spojrzenie na fryzjerstwo naj-
wikszy wpyw wywar zeszo-
roczny wyjazd naszej klasy na
trzytygodniowy sta zagraniczny
do Irlandii Pnocnej. Spotkay-
my tam prawdziwych profesjo-
nalistw zwizanych ze wiatem
fryzjerskim. Uczyymy si za-
wodu teoretycznie i praktycznie
od wietnych stylistw. Wyjazd
na zagraniczne praktyki pozwoli
mi szerzej spojrze na zagadnie-
nia zwizane z moim wymarzo-
nym zawodem. Podpatrzyam
fryzury, ktre stay si dla mnie
inspiracj. Nauczyam si lu-
niejszego podejcia do tego, co
robi. Pracujc w naszej szkol-
nej pracowni wicej si umie-
cham i rozmawiam z klientami,
starajc si wyczu ich potrzeby,
dobra uczesanie do ich stylu i
osobowoci.
PSZW EDuKAcjA
Modzi fryzjerzy walczyli
o Zoty Grzebie
Uczennice przygotowywaa Agnieszka
Siodoczek nauczyciel zawodu w ZSP w Pszowie.
R E K L A M A
Festiwal Piosenki Hiszpasko-
jzycznej w Raciborzu
REGION MuZYKA
Uczennice Technikum,
mieszczcego si w Zespole
Szk Ponadgimnazjalnych w
Pszowie, po raz kolejny wziy
udzia w Konkursie o tytu Zo-
tego Grzebienia.
Bya to ju VIII edycja kon-
kursu, a szko z Pszowa repre-
zentoway dwie uczennice tech-
nikum fryzjerskiego Sandra
Strk i Kamila Kwiato. Dziew-
czyny wykonay upicie wosw
poczone z elementami plecio-
nek. Sandra upikszya swoje
dzieo welonem, a Kamila deli-
katn koronk i tym tulipa-
nem. Kamila zostaa wyrnio-
na przez jury konkursu zaja
II miejsce.
Uczestnictwo w konkur-
sach fryzjerskich naley do tra-
dycji szkoy. Najwikszy sukces
osigny w konkursie Wieczo-
rowy zawrt gowy, w ktrym
pokonay ponad 100 uczestni-
kw i zajy V i VII miejsce.
Ju po raz drugi na raci-
borskim zamku organizowany
by Festiwal Piosenki Hiszpa-
skojzycznej, ktrego twrca-
mi s dwie nauczycielki jzyka
hiszpaskiego z II LO pani
Joanna Opiela i pani Domini-
ka Mentel. W tym roku kon-
kurs cieszy si wyjtkow po-
pularnoci w porwnaniu
z rokiem ubiegym liczba zgo-
sze wzrosa niemal dwukrot-
nie. Uczestnicy przyjeda-
li nie tylko z okolic lska, ale
take z Krakowa, Wrocawia,
Warszawy, a nawet Gdaska.
Pord jury znaleli si: elbie-
ta Skrzymowska wokalistka
i skrzypaczka w zespoach So-
uth Silesian Brass Band, Wer-
sja Robocza i Babski Kwartet,
Daniel Roek nauczyciel mu-
zyki w Modzieowym Domu
Kultury w Raciborzu oraz Ma-
rzena Korzonek wokalistka,
autorka tekstw, kompozytor-
ka. W komisji zasiady rwnie
rodowite Hiszpanki dr Sabina
Deditius, pracownik Instytutu
Jzykw Romaskich i Trans-
latoryki Uniwersytetu lskie-
go oraz Paola Moreno dyrek-
tor szkoy jzykowej escuela
Internacional Cervantes. Obie
panie pochodz z Malagi.
Podczas przesucha pie-
wano zarwno do podkadw
muzycznych, jak i przy akom-
paniamencie rnorodnych
instrumentw gitary, orga-
nw, skrzypiec. Prezentoway
si take cae zespoy ogrom-
ne wraenie wywar kontrabas
i perkusja. Najczciej przed-
stawiano si w jzyku hiszpa-
skim, opowiadano rwnie o
temacie i pochodzeniu piosen-
ki. Atmosfera penych ekspresji
utworw udzielia si nawet wi-
downi, kiwajcej si w takt mu-
zyki i nuccej z artystami.
Podczas koncertu widownia
miaa okazj usysze rwnie
zwycizc poprzedniej edycji -
Katarzyn Jankowiak z Dbro-
wy Grniczej, ktra zapiewaa
piosenk "el beso del fnal" z
flmu Dirty Dancing 2. Du-
ym urozmaiceniem by take
taniec wychowankw racibor-
skiego MDK-u Anety Wojak
i Pawa Kiczyka, ktrzy zapre-
zentowali cha-ch, rumb oraz
jive'a. Umiech wywoay krt-
kie informacje dotyczce po-
zamuzycznych zainteresowa
laureatw, ktre udao si zdo-
by prowadzcym przed wido-
wiskiem.
Szczegln nagrod
GRAND PRIX otrzyma An-
toni Zamudio-Zaidler z XV
LO im. Zjednoczonej europy
w Gdasku, ktrego korzenie
sigaj dalekiego Meksyku i
ktry zachwyci widowni nie
tylko wyjtkow barw gosu,
ale take wspania... burz lo-
kw. I miejsce zdobya Natalia
uniewska I LO im. Waleria-
na ukasiskiego w Dbrowie
Grniczej, II miejsce przyzna-
no raciborzance - Darii Soszy-
skiej z II LO im. Adama Mickie-
wicza w Raciborzu, natomiast
III miejsce uzyskaa Martyna
Jelita z X LO w Katowicach.
Wyrnienia powdrowa-
y do Katarzyny Pali i Hanny
Galas z Zespou Szkolno-Gim-
nazjalnego w Ndzy oraz do
katowiczanek Mai Szopy z
III LO im. Adama Mickiewi-
cza, Joanny Sabuda z X LO w
oraz Darii Marcinkowskiej z
II LO z Odziaami Dwujzycz-
nymi im. Marii Konopnickiej.
Szczeglne wyrnienie otrzy-
mali: Przemek Kciuk gita-
rzysta z Zespou Szk Nr 1 w
Tychach oraz Karolina Trze-
wik XXXIV LO z Oddziaami
Dwujzycznymi im. Miguela
de Cervantesa w Warszawie,
ktra uja jury stylowoci.
Ciepe, hiszpaskie rytmy
wprowadziy odrobin lata w
mury raciborskiego zamku i
poruszyy nawet najbardziej
zmroonych zim, eleganckich,
starszych panw. Nie ma wic
wtpliwoci, e koncert laure-
atw Konkursu Piosenki Hisz-
paskojzycznej to wydarzenie,
w ktrym warto uczestniczy.
Na raciborski festiwal przyjechali uczestnicy z caej Polski.
F
o
t
.
G
r
z
e
g
o
r
z
N
o
w
a
k
/
Z
a
m
e
k
P
i
a
s
t
o
w
s
k
i
Antoni Zamudio-Zaidler z XV LO im. Zjednoczonej Europy
w Gdasku zwyciy w drugiej edycji Feistwalu Piosenki
Hiszpaskojzycznej w Raciborzu.
F
o
t
.
Z
S
P
w
P
s
z
o
w
i
e
magorzata chodura
Kamila Kwiato z ZSP w Pszowie zdobya II miejsce w
organzowanym przez Zesp Szk Nr 5 im. J. Rymera w
Rybniku konkursie Zoty Grzebie. Na zdj. Kamila Kwiato
i jej modelka Daria.
natalia myliwy
ZSP w Pszowie prowadzi rekrutacj do:
Technikum: technik usug fryzjerskich, technik pojazdw samochodowych, technik organizacji reklamy, technik cyfrowych
procesw grafcznych;
Zasadniczej Szkoy Zawodowej: fryzjer, mechanik i elektromechanik pojazdw samochodowych, klasa wielozawodowa.
Szczegy na: ZSPszow.slask.pl
GazetaInformator.pl >>
3 kwietnia 2014, nr 7 (159)
Reklama 5
RAcIbRZ uSuGI
Szkoa Nauki Jazdy Sigma. Dlaczego warto?
Jeden z najlepszych poziomw zdawalnoci w regionie, dowiadczony instruktor, atrakcyjne ceny.
R E K L A M A
Pikno zaklte w czasie
RAcIbRZ uSuGI
Masz do
wielu
rat?
Uoymy je
w jedn.
Poyczka
Konsolidacyjna
Zapraszamy do placwki.
RACIBRZ
ul. Mickiewicza 11
tel. (32) 415-88-21
*
k
o
s
z
t

p
o

c
z
e
n
i
a

z
g
o
d
n
y

z

t
a
r
y
f


o
p
e
r
a
t
o
r
a
*
k
o
s
z
t

p
o

c
z
e
n
i
a

z
g
o
d
n
y

z

t
a
r
y
f


o
p
e
r
a
t
o
r
a
Lata pracy, pasja, marka i wierni klienci to gwarancja sukcesu.
Szk nauki jazdy w Ra-
ciborzu pod dostatkiem, ale
przed wyborem konkretnej
warto porwna oferty. Czym
wyrnia si Szkoa Nauki
Jazdy Sigma? Szkoa ta ma
wiele do zeoferowania.
Same jazdy szkoleniowe
odbywaj si wycznie w sa-
mochodzie egzaminacyjnym
TOyOTA yARIS III i s pro-
wadzone przez instruktora
z wyszym wyksztaceniem
pedagogicznym, laureatem
drugiego miejsca w zawo-
dach instruktorw jazdy w
wojewdztwie lskim. Cz
teoretyczna zaj prowadzo-
na jest w dwch komforto-
wych salach wykadowych
wyposaonych w klimatyza-
cj, projektory i inne elemen-
ty uatwiajce nauk.
Program szkolenia jest
dostosowany indywidualnie
do kadego kursanta. Dzia-
amy z nastawieniem na ja-
ko, nie ilo, dziki czemu
osigamy jeden z najlepszych
poziomw zdawalnoci w re-
gionie - dodaje waciciel i
instruktor w Sigmie, ktry
poleca kursantom rwnie
wygodny system patnoci
ratalnych (bez oprocentowa-
nia!).
Ponadto w Sigmie mona
posi praktyczne umiejt-
noci takie jak jazda na au-
tostradzie, czy te bezpiecz-
ne wychodzenie z polizgw.
Dostpne s rwnie szklenia
uzupeniajce Zostae le
przeszkolony w innej szkole
jazdy? Naprawimy to! za-
pewnia instruktor w Szkole
Nauki Jazdy Sigma.
Kiedy wacicielka Studia
kilkadziesit lat temu otwiera-
a je i stawiaa swoje pierwsze
kroki w biznesie z pewnoci
nie mylaa, e przetrwa on
do dzi i dodatkowo odniesie
sukces zdobywajc powszech-
ne uznanie w swej dziedzinie.
Ponad 30 lat tradycji, pracy i
w ostatecznoci wykreowania
bezkonkurencyjnej marki na
rynku raciborskim.
Studio fryzjersko-kosme-
tyczne IReNA to miejsce,
do ktrego na chwil relak-
su, odprenia i zaspokojenia
potrzeby zadbania o siebie
wraca kada klientka i klient.
Profesjonalizm personelu, do-
stpno terminowa, szeroka
oferta zabiegowa i niewyg-
rowane ceny to ogromne atu-
ty salonu.
Kady znajdzie tu co
dla siebie, co pozwoli mu na
chwil oderwa si od szarej
rzeczywistoci i zadba tylko o
wasn osob. Zapraszamy do
ledzenia aktualnych promo-
cji na proflu facebook studia
(Studio Kosmetyczne IReNA)
oraz do zapoznania si z ca
ofert na stronie interneto-
wej: www.studioirenagajew-
ska.pl.
ARTYKu SPONSOROWANY
SZKOA NAuKI jAZDY SIGMA
47-400 RAcIbRZ, uL. KLASZTORNA 12
TEL. KOM. 790 777 825
ARTYKu SPONSOROWANY
STuDIO fRYZjERSKO KOSMETYcZNE IRENA
47-400 RAcIbRZ, uL. DuGA 32
cZYNNE: PON. PT. 9 19, SOb. 8 13
TEL. 32 415 23 80
WWW.STuDIOIRENAGAjEWSKA.PL
F
o
t
.
S
t
u
d
i
o
f
r
y
z
j
e
r
s
k
o
-
k
o
s
m
e
t
y
c
z
n
e
I
R
E
N
A
K
U
R
S
O
D
7
9
0
z

3 kwietnia 2014, nr 7 (159)


<< 6 Zapowiedzi GazetaInformator.pl
3 KWIETNIA WDK OLZA
W czwartek, 3 kwietnia o godz. 18.00 w Wiejskim Domu Kultury w
Olzie odbdzie si wernisa wystawy malarstwa uczennic klasy III
Liceum Plastycznego w Wodzisawiu lskim. Wstp wolny.
4 KWIETNIA bIbLIOTEKA RAcIbRZ
4 kwietnia o godz. 18.00 w bibliotece przy ul. Kasprowicza 12 w
Raciborzu odbdzie si Noc z Andersenem na Zielonym Wzg-
rzu. W programie midzy innymi wsplne czytanie ksiek, gry,
zabawy. Impreza organizowana dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat.
4 KWIETNIA RcK RYDuTOWY
W pitek, 4 kwietnia o godz. 18.00 w Rydutowskim Centrum
Kultury wystpi Krzysztof Hanke w programie One man show.
Bilety w cenie 30 z.
4 KWIETNIA MOK RADLIN
W pitek, 4 kwietnia o godz. 16.00 w Miejskim Orodku Kultury w
Pszowie odbd si warsztaty tradycji wielkanocnych. Uczestnicy
dowiedz si jak przyozdobi jaja technik decoupage, farbami
oraz sitowiem. Koszt uczestnictwa to 10 z.
5 KWIETNIA RcK RAcIbRZ
W sobot, 5 kwietnia o godz. 18.00 w Raciborskim Centrum
Kultury odbdzie si koncert Nielsa Koldeweya z Niemiec. Artysta
wystpi w Raciborzu w ramach trasy koncertowej Silesia Tour
2014. Bilety w cenie 8 z.
5 KWIETNIA MOK PSZW
5-6 kwietnia w Miejskim Orodku Kultury w Pszowie odbdzie
si Jarmark Wielkanocny. Wsporganizatorem imprezy jest Koo
Frywolitki dziaajce przy MOK. W niedziel o godz. 16.00 obej-
rze bdzie mona wystp Kabaretu Wodzisawskiego oraz zespou
Pszowiki.
5 KWIETNIA ZAMEK RAcIbRZ
W sobot, 5 kwietnia o godz. 10.00 na Zamku Piastowskim w
Raciborzu odbdzie si rozpoczcie sezonu rowerowego. Stamtd
wystartuj uczestnicy rajdu, ktrzy wsplnie przejad ciekami
rowerowymi.
5 KWIETNIA ZSO KuNIA RAcIbORSKA
W sobot, 5 kwietnia o godz. 15.00 z placu przy Zespole Szk
Oglnoksztaccych wyruszy Rajd Nordic Walking. Biuro zawodw
bdzie czynne od godziny 14.00. Uczestnicy pokonaj 14 km.
5-6 KWIETNIA hALA SPORTOWA RuDNIK
KuLTuRA ROZRYWKA
Repertuar imprez
KONKURS VIDEOWORLD
Do wygrania miesiczne karnety! Ogldaj co chcesz przez cay miesic!
VIDEOWORLD prowadzi skup, sprzeda i wymian gier PS3 oraz XBOX
Szczegy konkursu na portalu raciborz.com.pl
R E K L A M A
5 basenw
2 zjedalnie
sauny, jacuzzi
grota niena
rwca rzeka
Orodek Sportu i Rekreacji
ul. Zamkowa 4, Racibrz, tel. 32 415 37 17
www.h2ostrog.raciborz.pl
Zapraszamy!
Aquapark
Racibrz
1 maja 2014
Bilety ju od
5 z za godzin
od osoby!
Otwarcie:
Przez cay weekend, 5-6 kwietnia w hali sportowo-widowiskowej w
Rudniku oglda bdzie mona zmagania zapanikw. W sobot
walki rozpoczn si o godz. 9.00 i potrwaj do 19.00. Na niedziel
zaplanowano cig dalszy walk eliminacyjnych oraz walki fnaowe.
Te ostatnie rozpoczn si o godz. 12.00.
6 KWIETNIA RYNEK WODZISAW
W niedziel, 6 kwietnia w godzinach od 8.00 do 14.00 na wodzi-
sawskim Rynku odbdzie si cykliczna impreza, Jarmark Staroci.
6 KWIETNIA DK KRZANOWIcE
W niedziel, 6 kwietnia o godz. 15.00 w Domu Kultury w Krzano-
wicach odbdzie si kiermasz wielkanocny. Organizatorem jest
Miejski Orodek Kultury w Krzanowicach oraz Stowarzyszenie
Dla nas szansa.
7 KWIETNIA TMZR RAcIbRZ
W poniedziaek, 7 kwietnia o godz. 17.00 w siedzibie Towarzystwa
Mionikw Ziemi Raciborskiej przy ul. Dugiej 9 odbdzie si
prelekcja multimedialna Wielkanocna Procesja Konna w Bieko-
wicach koo Raciborza. Jej autorem jest Andrzej Pustelnik. Wstp
wolny.
11 KWIETNIA bIbLIOTEKA RAcIbRZ
W pitek, 11 kwietnia o godz. 18.00 w bibliotece przy ul. Kaspro-
wicza 12 w Raciborzu odbdzie si spotkanie Fotografa i jej
przymiotniki. Jego gociem bdzie Adam Sobota.
11 KWIETNIA WcK WODZISAW
11 kwietnia o godz. 17.00 w Wodzisawskim Centrum Kultury
odbdzie si Wodzisawska Gitariada, czyli przegld amatorskich
zespow muzycznych z terenu powiatu wodzisawskiego. Nagrod
gwn w przegldzie bdzie wystp na Dniach Wodzisawia.
12 KWIETNIA RcK RYDuTOWY
12 kwietnia o godz. 18.00 w Rydutowskim Centrum Kultury b-
dzie mona wysucha koncertu Najpikniejsze s mioci, ktrych
nie ma... w wykonaniu Agnieszki Babicz i Dawida Kartaszewicza z
zespoem Big4Band. Bilety w cenie 25 z.
12 KWIETNIA REGE bIEKOWIcE
W sobot, 12 kwietnia o godz. 15.00 w restauracji Rege w Bie-
kowicach odbdzie si Midzynarodowy Turniej Skata o Puchar
Wjta Gminy Krzyanowice. Turniej ma charakter otwarty.
12 KWIETNIA WcK WODZISAW
W sobot, 12 kwietnia o godz. 11.00 w Wodzisawskim Centrum
Kultury odbd si warsztaty artystyczne w babskim gronie Ale-
!Babki. Tym razem panie dowiedz si jak przy pomocy techniki
decoupage wykona witeczn miseczk.
12 KWIETNIA RcK RAcIbRZ
W sobot, 12 kwietnia o godz. 18.00 w sali kameralnej Raciborskie-
go Centrum Kultury odbdzie si promocja najnowszego Alma-
nachu Prowincjonalnego. Gomi spotkania tym razem bd
Barbara Gruszka-Zych, Milos Dolezal oraz Krzysztof Lisowski.
Spotkanie, ktremu towarzyszy bdzie wystawa fotografi popro-
wadzi Natalia Tokarczyk.
13 KWIETNIA WcK WODZISAW
W sobot, 13 kwietnia o godz. 18.00 kabaret Hrabi zaprezentuje
w Wodzisawskim Centrum Kultury swj najnowszy program pt.
Tak, e o.. Bilety w cenie 55 z.
13 KWIETNIA RcK RAcIbRZ
W niedziel, 13 kwietnia o godz. 16.00 w Raciborskim Centrum
Kultury odbdzie si koncert wiosenny Stowarzyszenia Kultury
Ziemii Raciborskiej. Zaprezentuj si wszystkie zespoy. Wstp
wolny. Podczas koncertu zorganizowana zostanie kwesta na rzecz
3-letniej Maji Przysiny, ktra cierpi na rdzeniowy zanik mini.
15 KWIETNIA RcK RAcIbRZ
We wtorek, 15 kwietnia w Raciborskim Centrum Kultury odbdzie
si fnisa wystawy Pasja wedug Rublowa autorstwa studentw
Instytutu Sztuki PWSZ. Na wystaw skada si wiele plakatw i
rzeb, ktre powstay pod okiem dr hab. Kazimierza Frczka.
Wzrost bezpieczestwa
energetycznego oraz znacz-
ne wpywy do budetu gmin
- to najwiksze korzyci, jakie
przyniesie planowana budo-
wa gazocigu relacji Radlin
Racibrz. Nowy fragment sie-
ci gazocigowej bdzie mia
prawie 21 kilometrw dugo-
ci i przebiega bdzie wzdu
ju istniejcego gazocigu na
terenie Wodzisawia lskie-
go, Radlina, Pszowa, Korno-
waca oraz Raciborza. Zastpi
wymagajc modernizacji sie
przesyow, powsta w latach
80-tych. Po modernizacji ga-
zocig bdzie przede wszyst-
kim bezpieczniejszy, zwikszy
si te jego przepustowo,
dziki czemu zostanie dosto-
sowany do sieci z nim wsp-
pracujcych. Jak dowiadujemy si od
inwestora, dziki temu, e
gazocig przebiega bdzie
wzdu istniejcej sieci, bu-
dowa nie bdzie generowaa
nowych ogranicze dla wa-
cicieli gruntw, a przyniesie
im same korzyci. Waciciele
nieruchomoci otrzymaj bo-
wiem wynagrodzenie za usta-
nowienie suebnoci przesyu
oraz odszkodowanie za po-
wstae w trakcie budowy ga-
zocigu szkody (straty w upra-
wach, zniszczenia struktury
gleby i jej rekultywacja). Wy-
soko odszkodowa zostanie
okrelona na podstawie ope-
ratw szacunkowych przygo-
towanych indywidualnie dla
kadej nieruchomoci przez
niezalenych rzeczoznaw-
cw majtkowych. Zdaniem
przedstawicieli frmy Gaz-
System na budowie gazoci-
gu skorzystaj nie tylko wa-
ciciele nieruchomoci, przez
ktre bdzie on przebiega, ale
wszyscy mieszkacy regionu.
Firma corocznie bdzie zobo-
wizana do odprowadzania
podatku od nieruchomoci w
wysokoci 2% wartoci odcin-
ka gazocigu zlokalizowanego
na terenie danej gminy.
Mimo zapowiadanych ko-
rzyci nie obyo si bez prote-
stw mieszkacw gmin, w
ktrych ma by realizowana
inwestycja. Obawiaj si oni
zniszcze, haasu oraz utrud-
nie. We wszystkich gminach,
przez ktre bdzie przebiega
nowy gazocig przeprowa-
dzono konsultacje spoecz-
ne. Okazao si, e wymaga-
na bdzie zmiana przebiegu
trasy. Rozmawialimy z fr-
m oraz mieszkacami i oka-
zao si, e waciciele czci
dziaek nie wyraaj zgody
na realizacj inwestycji na ich
terenie mwi wjt gminy
Kornowac, Grzegorz Niestrj.
Firma obiecaa, e przygotu-
je alternatywn tras, jednak
do tej pory nie zgosia si do
urzdu. Spokojniej rozmowy
przebiegay w innych gmi-
nach. Zarwno w Pszowie jak
i w Radlinie mieszkacy nie
mieli wikszych zastrzee.
Ju teraz wiadomo, e budo-
wa ruszy w przyszym roku i
potrwa co najmniej 12 mie-
sicy. Obecnie przez Biu-
ro Studiw i Projektw Ga-
zownictwa Gazprojekt S.A.
opracowywana jest dokumen-
tacja projektowa zwizana z
inwestycj, zbierane s take
zgody wacicieli nieruchomo-
ci, przez ktre bdzie prze-
biega zmodernizowany gazo-
cig informuje Gaz-System
S.A. Opracowywana jest take
alternatywna trasa.
Firma bdzie prowadzia
take kampani informacyj-
n podczas Dni Raciborza.
Na stadionie OSiR pojawi si
stoisko Gaz-Systemu, przy
ktrym mieszkacy regionu
bd mogli zaczerpn wszel-
kich informacji oraz dowie-
dzie si wszystkiego na temat
zagroe i korzyci wynikaj-
cych z inwestycji.
GazetaInformator.pl 3 kwietnia 2014 nr 7 (159) Dodatek tematyczny 7/2014
PLUSY BIZNeSU DLA
REGION INWESTYcjE
Gazocig z korzyciami dla mieszkacw
rog Klasztornej i Ogrodowej
serwis notebookw, obsuga frm
materiay eksploatacyjne
kasy fskalne, wagi, metkownice
NOW
O!
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl
tel. 32 415 98 18
Pierwsza kasa fskalna na polskim rynku
z panelem dotykowym
KUPUJC
KAS FISKALN

3 M
IESICE
REKLAMY
G
RATIS!
R E K L A M A
paulina krupiska
Projekt gazocigu relacji Radlin-Racibrz jest na ukoczeniu.
Planowany przebieg nowego gazocigu. Mieszkacy obawiaj si utrudnie i strat, jakie
przyniesie budowa. Inwestor zapewnia, e przyniesie wiele korzyci.

Zosta wystawc na
Zapisz swoj frm!
Wicej informacji: 32 419 80 75 wew. 119
www.pietrowicewielkie.pl
XIV Eko-W
ystaw
ie
XIV Eko-Wystawa
Ciepo Przyjazne rodowisku
Wystawa Budownictwa:
Ogrd, Systemy grzewcze, Wntrza
10 i 11 maja 2014 r. Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5
Pod patronatem Prezesa WFOiGW w Katowicach
Patronat medialny:
Realizacja podob-
nej inwestycji w
Kdzierzynie-Kolu
kosztowaa
126 mln z.
GazetaInformator.pl 3 kwietnia 2014, nr 7 (159)
<< 8
PLUSY BIZNeSU DLA
Dla wikszoci wacicieli
zwierzt nadejcie wiosny rw-
noznaczne jest z nadejciem za-
groenia ze strony wygodnia-
ych kleszczy. Tegoroczna zima
bya wyjtkowo agodna z za-
kamarkw ju teraz wychodz
spragnione posiku kleszcze.
Mona je spotka nie tylko na
obrzeach lasw, ale rwnie w
parkach czy na skwerach. Samo
ugryzienie przez pijcego klesz-
cza nie jest najgorszym, co moe
si sta. O wiele groniejsze s
przenoszone przez nie choroby,
ktre gro mierci lub trwa
utrat zdrowia.
Kleszcz to pajczak niewy-
bredny nie pogardzi ani na-
sz krwi, ani te krwi naszego
zwierzaka. W przypadku zwie-
rzt mamy do dyspozycji ca
palet preparatw zabijajcych
te stworzenia niestety brakuje
ich w przypadku ludzi. Jednak-
e na rynku dostpne s rwnie
rodki odstraszajce te pajczaki
z nich mog skorzysta zarw-
no ludzie jak i zwierzta.
Co do niebezpieczestw
ugryzienia przez kleszcza... Na
wstpie warto powiedzie, e
adna szczepionka nie uchroni
naszych zwierzt przed wszyst-
kimi przenoszonymi przez nie
chorobami. atwiej (i lepiej) jest
zabezpiecza zwierzta przed
ugryzieniem. Dla przykadu ro-
dek Advantix (Bayer) w formie
kropli (do podawania na skr
dla psw) skutecznie odstrasza
i zabija nieprzyjemne pajczaki,
ktre aby umrze nie musz
napi si krwi psa wystarczy
sama styczno z jego, potrakto-
wan Advantixem skr.
Nieco inaczej dziaaj prepa-
raty oparte na fpronilu. W tym
przypadku kleszcz musi ugry
zwierz, aby rodek zadziaa i
zabi pasoyta, a to wie si z
ryzykiem przeniesienia chorb
odkleszczowych. Dlatego lepiej
uy preparatu kroplowego, jed-
nake warto w tym miejscu za-
znaczy, e nie wystarczy zrobi
tego jednorazowo. Aby czworo-
ng mia na stale zapewnion
opiek naley stosowa rodek
przynajmniej raz w miesicu.
W Polsce rednio w roku
stosujemy 1,3 pipety przeciw
kleszczom. Inaczej sytuacja
przedstawia si w europie Za-
chodniej, gdzie stosuje si rocz-
nie a 3 pipety. Jednake i to
za mao, aby zapewni naszym
czworonogom naleyt ochro-
n przed kleszczami... Prepa-
ratu naley kupi tyle, aby mc
chroni zwierzaka przez cay se-
zon. Warto rwnie zaznacza w
kalendarzu dni odkleszczania,
aby mie pewno, e nie zapo-
mnimy o kolejnym zabiegu.
Kleszcze mona napotka
przede wszystkim w lasach, na
pastwiskach, kach oraz w par-
kach i na trawnikach, ktre s
R E K L A M A
SPRZEDA I MONTA
POKRY DACHOWYCH
BEZPATNY POMIAR I TRANSPORT
DEMONTA ETERNITU
47400 Racibrz
ul. Rybnicka 47
tel. 32 415 43 18
47470 Krzanowice
ul. Duga 22
tel. 32 410 91 92
blacha
dachwkowa
ju od
RAcIbRZ hObbY
adna szczepionka nie uchroni naszych zwierzt przed wszystkimi przenoszonymi przez nie chorobami.
Co kleszcze mog zrobi Tobie i Twojemu pupilowi?
F
o
t
.
Z
o
o
-
M
a
r
ARTYKu SPONSOROWANY
Kleszcze mog wystpowa na caej powierzchni ciaa zwierzt domowych, jednak
najczciej mona je znale w okolicach sabo owosionej, delikatnej skry zwierzcia.
RAcIbRZ,
uL. PRZEjAZDOWA 5
TEL. 882 761 705
RAcIbRZ,
uL. SOWAcKIEGO 59
TEL. 796 123 723
WWW.ZOO-MAR.PL
RAcIbRZ,
uL. DuGA 10
TEL. 32 415 96 66
RAcIbRZ,
uL. OPAWSKA 82
TEL. 32 733 11 51
ich naturalnymi siedliskami. Ich
wystpowanie i aktywno s w
duej mierze zalene od warun-
kw klimatycznych. Najwik-
sz aktywno kleszczy notuje
si wczesn wiosna i wczesn
jesieni, ale co wane mog
one by aktywne przez cay rok,
jeli tylko temperatura przekra-
cza 4C.
GazetaInformator.pl >>
3 kwietnia 2014, nr 7 (159)
9
PLUSY BIZNeSU DLA
W kolejnym numerze do-
datku Plusy dla Biznesu
prezentujemy gar porad
prawnych dla przedsibior-
cw.
Czy ksiga przychodw i
rozchodw moe zawie-
ra jedn zbiorcz kwot
wynagrodze kilku pra-
cownikw?
W ksidze przychodw i roz-
chodw dokonuje si wpi-
sw na podstawie listy pac,
ktre opatrzone s wasnym
podpisem pracownika pod
otrzymanym wynagrodze-
niem; w przypadku, gdy wy-
nagrodzenie nie jest wypa-
cane w kasie na podstawie
innych dowodw, przyka-
dowo bazujc na dokumen-
cie potwierdzajcym prze-
kazanie wynagrodzenia na
odpowiedni rachunek pra-
cownika. Tak wic wypata
wynagrodze pracownikw
na postawie listy pac moe
by ksigowana w ksidze
przychodw i rozchodw
za pomoc jednego zbior-
czego zapisu (jedna kwota
sumujca wynagrodzenia
kilku pracownikw).
Jak dugo naley przecho-
wywa dowody za wyna-
grodzenie?
Listy pac bdce dowoda-
mi kosztowymi naley prze-
chowywa a do chwili ich
przedawnienia wobec zo-
bowizania podatkowego
za dany rok podatkowy. W
nastpstwie tego listy prze-
chowuje si przez okres 6 lat.
Okres ten wynika z obowiz-
ku przechowywania przez
okres 5 lat od koca roku,
w ktrym nastpuje rozli-
czenie z podatku dochodo-
wego, co w praktyce daje 6
lat. Wszystkie listy pac oraz
karty wynagrodze, bd
inne dowody bdce baz
dla ustalenia podstawy wy-
miaru emerytury, czy renty
musz by rwnie prze-
chowywane przez patnika
skadek przez okres 50 lat
poczwszy od dnia zako-
czenia pracy przez osob
ubezpieczon u patnika.
Czy poszczeglni czon-
kowie konsorcjum s od-
dzielnymi podatnikami?
Pomimo, e znaczna cz
organw podatkowych jest
za tym, aby rozliczanie wa-
snych wiadcze nastpo-
wao odrbnie przez ka-
dego czonka, to faktem
jest, e roliczenia dokony-
wane pomidzy czonkami
konsorcjum s spraw we-
wntrzn i nie powinny wy-
chodzi poza sfer rozlicze
wewntrznych. Narastajce
wymogi rynku wywieraj
coraz to wiksz presj na
przedsibiorcach, aby doko-
nywa wplnych dziaa w
ramach realizacji danego ce-
lu. Do dokonania tego two-
rzone s wanie konsorcja,
ktre nie tworz osobnego
bytu prawnego. Niestety
nie istniej regulacje podat-
kowe stanowice przepisw
oglnych co do konsorcjum
oraz ich czonkw.
PORADY
DLA
PRZEDSIBIORCW
R E K L A M A
RAcIbRZ GASTRONOMIA
Wynikajce z przestrzegania cisego postu niedobory
organizmu byy uzupeniane... piwem!
Piwo dobre na Wielki Post!
Piwo jest najstarszym na-
pojem alkoholowym na wie-
cie. Znane od tysicleci wnik-
no w kultur wielu narodw.
Nie wszyscy wiedz, e w eu-
ropie przez cae wieki spoy-
wano je nawet w okresie Wiel-
kiego Postu. Czy wynikao to z
umiowania naszych przodkw
dla zocistego trunku? Moemy
przypuszcza, e czciowo mia-
o to znaczenie, ale rzeczywisty
powd by bardziej prozaiczny
zdrowotny.
Ludzie pili piwo dla uzu-
penienia niedoborw organi-
zmu wynikajcych z bardzo ci-
sej diety. Oczywicie gazowany
napj typu jasne pene prosto
z puszki, o zawartoci alkoho-
lu powyej 5%, nie miaby tutaj
zastosowania. Inne czasy, inne
piwo mwi piwowar z Bro-
waru Rynek w Raciborzu Ma-
rek Krpe.
Dla potwierdzenia prawdzi-
woci swoich sw powouje si
na pismo przeoryszy ss Domi-
nikanek z Klasztoru Najwit-
szej Panny Maryi w Krakowie
do barona Goetza Okocimskie-
go, w ktrym zakonnica prosi
barona o jamun dla nasze-
go ubogiego klasztoru w formie
beczuki piwa, aby tem posili i
pokrzepi moje siostry osabio-
ne cigym postem (...).
O niezwykle korzystnych,
zdrowotnych waciwociach
piwa pisalimy w GazetaInfor-
mator.pl nr 157. Warto w tym
miejscu zaznaczy, e dzisiaj
trudno o prawdziwe, jednocze-
nie niepasteryzowane i niefl-
trowane piwo, ktre zawiera
cenne dla naszego organizmu
mikroelementy... Prno szu-
ka go na sklepowych pukach
i w wikszoci lokali gastrono-
micznych. Wyjtkiem s mini-
browary, takie jak raciborski
Browar Rynek, w ktrym moe-
my rozkoszowa si warzonym
na naturalnych skadnikach
pszenicznym, karmelowym,
pilsem. Polecamy wyprbowa
kade z nich!
ARTYKu SPONSOROWANY
bROWAR RYNEK
RAcIbRZ, RYNEK 14
TEL. KOM. 606 900 427, TEL. 32 415 84 84
PN. Sb. 10:00 00:00, ND. 12:00 00:00
PROMOCJA
2 piwa w cenie 1
za 6,50z
pn.-pt. 10-17
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
REGION uSuGI
Zoolandia oczami
klientw
Mia obsuga, Animatorki, wyposaenie...
Co jeszcze podoba si klientom
w Zoolandii?
W ostatnich tygodniach
przeprowadzono badanie sa-
tysfakcji klientw Placu Za-
baw Zoolandia. Najwiksza
grupa klientw, na pytanie co
si Pastwu najbardziej u nas
podoba, odpowiedziaa: mia
obsuga i przyjemna atmosfe-
ra. Duej czci ankietowanych
podobao si oglnie wyposae-
nie a byli tacy, ktrym podoba-
o si wszystko.
Wysok ocen otrzymay
rwnie Animatorki, ktre ba-
wi si z dziemi. Wychodzc
na przeciw zawartym w ankie-
tach sugestiom zwikszono
ich czas pracy. Teraz Anima-
torki bdzie mona spotka w
soboty i niedziele od 10.00 do
21.00 oraz kadego popoudnia
(w przypadku wikszej liczby
dzieci) na sali.
Przypominamy, e nasze
Animatorki szkolone s przez
cay rok; z zabaw z dziemi,
malowania twarzy czy skrca-
nia balonw. Wykorzystuj swe
umiejtnoci na urodzinach na
naszym palcu zabaw, ale take
imprezach wyjazdowych typu
festyny, wesela czy komunie.
A skd o nas wiedz nasi
ankietowani?! Zdecydowana
wikszo dowiedziaa si od
znajomych, co wiadczy o nas
wyjtkowo dobrze. Jeeli nie
byli Pastwo jeszcze u nas, pro-
sz spyta swoich znajomych
nie mamy obaw, e nas nie
polec. Poow klientw stano-
wi mieszkacy powiatu wo-
dzisawskiego, ale druga cz
przyjeda z rejonu raciborskie-
go, rybnickiego i jastrzbskiego.
Nie obyo si te bez drobnych
uwag, na wikszo z nich na
pewno zareagujemy.
Jeszcze raz serdecznie dzi-
kujemy naszym klientom za
opinie i powicony czas eki-
pa Zoolandii.
ARTYKu SPONSOROWANY
ZOOLANDIA
WODZISAW LSKI, uL. TARGOWA 5
TEL. 32 454 70 80
cZYNNE: cODZIENNIE 10.00 21.00
WWW.ZOOLANDIA.Eu
GazetaInformator.pl 3 kwietnia 2014, nr 7 (159)
<< 10
PLUSY BIZNeSU DLA
Po podpisaniu porozumie-
nia o przyjciu patronatu nad
szkoami rednimi w Wodzi-
sawiu lskim Izba Gospo-
darcza podejmuje kolejne kro-
ki w celu realizacji umowy.
Co wane, inicjatywa zata-
cza coraz szersze krgi. Do pa-
tronatw nad poszczeglnymi
klasami zaczy zgasza si
kolejne frmy. I tak do Zasad-
niczej Szkoy Zawodowej przy
ul. Gaczyskiego doczya
jeszcze frma SAS Sp. jawna.
Nauczyciele przedmiotw za-
wodowych z tej szkoy przez
dwa dni brali udzia w pra-
cach poszczeglnych dziaw
w frmie Poleko Aparatura.
Kolejnym elementem
wsppracy bya wizyta przed-
stawicieli zakadw patronac-
kich w poszczeglnych kla-
sach na wybranych lekcjach
oraz przegld maszyn i urz-
dze wykorzystywanych w
szkole.
28 marca 2014 Prezes Izby
Gospodarczej w Wodzisawiu
lskim Krzysztof Dybiec w
Miejskim Orodku Kultury w
Pszowie prowadzi prelekcj
dla modziey ostatniej klasy
gimnazjum na temat przed-
sibiorczoci. Podczas pre-
zentacji przestawi take mo-
liwoci ksztacenia w lokalnej
szkole ponadgimnazjalnej.
W Zespole Szk Ponad-
gimnazjalnych w Pszowie pro-
wadzone s intensywne prace
nad przygotowaniem kampa-
nii reklamowej szkoy w celu
pozyskania modziey do po-
szczeglnych klas ze szczegl-
nym nastawieniem na nabr
do technikum grafki i rekla-
my. Partnerem szkoy w tym
przedsiwziciu jest frma
Raciborskie Media (wydawca
GazetaInformator.pl oraz ra-
ciborz.com.pl). W miedzycza-
sie frma budowlana FOBUD
zdecydowaa si obj patro-
nat nad klas budowlan po-
wstajc w tej szkole. Trwaj
rwnie rozmowy dotyczce
objcia patronatem klas w
Zespole Szk ekonomicznych
przez Doradztwo Podatkowe
Graczyk. Dodatkowo anima-
torzy Placu Zabaw Zoolandia
przeprowadz bezpatne szko-
lenia dla modziey dotyczce
wakacyjnej pracy w hotelach
nad Batykiem.
Zaangaowanie szk
oraz przedsibiorcw we
wsplne dziaania daje per-
spektywy rozwoju zainau-
gurowanej 20 lutego 2014
wsppracy mwi prezes
wodzisawskiej izby Krzysztof
Dybiec.
Wsppraca biznesu i szk
Inicjatywa spotkaa si z pozytywnym odbiorem.
wojciech oneczko
POWIAT WODZISAWSKI EDuKAcjA
Oferujemy artykuy
do produkcji rolnej
i ogrodniczej
rodki ochrony rolin
Folie, agrowkniny
Nasiona warzyw i kwiatw
krajowe i zagraniczne
Nawozy rolnicze,
ogrodnicze, hobby
Opakowania
Sprzt i narzdzia ogrodnicze
Doniczki i multiplaty
Podoa ogrodnicze
i ziemie kwiatowe
FACHOWE DORADZTWO
47-400 Racibrz, ul. Kocielna 14
tel./fax: 32 417 54 59, kom: 600 416 731
biuro@agromarket-galli.pl
Godziny otwarcia sklepu
Poniedziaek Pitek: 8:00 do 16:00, Sobota: 8:00 do 13:00
Z
A
P
R
A
S
Z
A
M
Y

w
w
w
.
a
g
r
o
m
a
r
k
e
t
-
g
a
l
l
i
.
p
l
nAWCZ uCLlS1n?
vlLaMag AC8C
Z
u
8
C
W
L

8
C
S
L
l
n
?
,

Z
u
8
C
W
?

C
Z
L
C
W
l
L
k
,

Z
u
8
C
W
?

1
?
!

W

n
A
1
u
8
Z
L

S
l
L
A
NAw0Z 00Ll3TNY 100 NATuRALNY:
- zW||sza p|oroWar|e
- slyru|uje rozWj sysleru |orzer|oWego
- dz|a|a ja|o slarler uWa|r|ajqc s||adr||| po|arroWe
- popraW|a Wzrosl, W|gor | zdroWolrosc ros||r
- W pe|r| zaspo|aja zapolrzeooWar|e ros||r ra Wapr | ragrez
- zW||sza odporrosc ros||r ra Wyrarzar|e W o|res|e z|roWyr
- przec|Wdz|a|a WyslpoWar|u c|oro l|zjo|og|czryc|
- Wsporaga proces lolosyrlezy
l3TNlEJE KlLKA ZA3A0NlCZYCl 0KRE30w 3T030wANlA:
- slosoWar|e W o|res|e Wzroslu ||sc|
- slosoWar|e W o|res|e |W|lr|er|a
- slosoWar|e W o|res|e Wzroslu | dojrzeWar|a oWocW
NaWz rozra slosoWac jedro|rolr|e |uo W|e|o|rolr|e.
Va|syra|r|e co 10-15 dr|.
0ddz|e|r|e |uo razer z ja||rs srod||er oc|rory ros||r.
0ozoWar|e: 1,5 - 2,0 |g / |a ja|o 0,5 - rozlWr (500 g raWozu ra 100 | Wody).
Za|eca s| slosoWar|e od Wzrosu ||sc| (dWa ||sc|e) do praW|e poczql|u zo|orW.
3losoWac rozra |azdy oprys||Wacz odqcy W |ard|u.
www.vlLamag.pl
bluro[vlLamag.pl
Lel./fax 32 419 19 24
3
l
o
s
o
W
a
r
y

d
o
:

W
a
r
z
y
W
,

s
a
|
a
l
y
,

|
a
l
o
r
o
s
|
|

W
|
r
r
e
j
,

p
o
r
|
d
o
r

W
,

l
r
u
s
|
a
W
e
|
,

p
o
z
|
o
r
e
|
,

d
r
z
e
W

o
W
o
c
o
W
y
c
|
|

o
z
d
o
o
r
y
c
|
,

o
y
|
|
r

o
z
d
o
o
r
y
c
|
,

l
r
a
W
r
|
|
a
,

o
u
r
a
|

W

c
u
|
r
o
W
y
c
|
,

z
o
o
z
a
,

|
u
|
u
r
y
d
z
y
,

r
z
e
p
a
|
u
,

z
|
e
r
r
|
a
|

W
www.facebook.com/vlLamagAgro
R E K L A M A
F
o
t
.
I
z
b
a
G
o
s
p
o
d
a
r
c
z
a
w
W
o
d
z
i
s

a
w
i
u

l

s
k
i
m
PRODUCENT OGRODZE BETONOWYCH
Dzimierz, ul. Rzuchowska 37 a
tel. 32 42 78 292
kom. 604 251 289, 608 469 112
www.alpa.rybnik.pl
e-mail: biuro@alpa.rybnik.pl
Przedstawiciele przedsibiorstw patronackich zapoznali
si z wykorzystywanym w szkoach wyposaeniem.
GazetaInformator.pl >>
3 kwietnia 2014, nr 7 (159)
Zdrowie 11
RAcIbRZ ZDROWIE
Dla wicze nie ma wymwki!
Najlepszym sposobem na znalezienie mobilizacji do wicze jest znalezienie grupy wsparcia.
R E K L A M A
Mamy wiosn! Nareszcie
koniec z kozakami, paszcza-
mi, grubymi kurtkami. Dla-
czego ubiegoroczna garde-
roba skurczya si? Dobrze
byoby powiczy, porusza
si wicej.
Pogoda pozwala na to. W
praktyce wyglda to tak, e
zaczynamy z zapaem ale po-
tem po tygodniu, znajduje-
my wymwki: powicz jutro,
dzi mam tylko 15 minut cza-
su, jutro to nadrobi...
Najlepszym rozwizaniem
jest znalezienie grupy, ktra
nas zmobilizuje. Jeeli bdzie-
my aktywni 2 dni w tygodniu
to z atwoci dooymy sobie
3-ci dzie. Kady znajdzie dla
siebie 3 dni w tygodniu na ak-
tywnoc fzyczn.
Proponujemy FIT-CAMP
dla kadego, dwa razy w ty-
godniu w poczeniu ze zdro-
wymi posikami. Zapisy i pla-
ny wicze do domu w kady
poniedziaek w godz. 10.00 -
12.00 ul. Zborowa 4 pok. nr 1,
lub telefonicznie 663 153 968
w tym samym czasie. Najtrud-
niej jest zacz, ale jeeli za-
czniesz, uda Ci si.
ARTYKu
SPONSOROWANY
cENTRuM
ODchuDZANIA
TEL. 663 153 968
GazetaInformator.pl 3 kwietnia 2014, nr 7 (159)
<< 12 Motoryzacja
R E K L A M A
RAcIbRZ REMONTY
Mariaska czeka na remont
Dugo przebudowanej ulicy wyniesie 1,6 km.
Ulica Mariaska w Raci-
borzu zostanie zmodernizo-
wana jeszcze w 2014 roku w
ramach Narodowego Progra-
mu Przebudowy Drg Lokal-
nych (II etap).
Rada Ministrw podja
uchwa na podstawie ktrej
pula rodkw dla wojewdz-
twa lskiego na rok biecy
zostaa zwikszona do cznej
kwoty 48 mln z. Na tej pod-
stawie przyznano dofnanso-
wanie projektom, ktre pozy-
tywnie zostay ocenione przez
Komisj Oceny i Wyboru Pro-
jektw. Warto przyznanego
dofnansowania na przebudo-
w Mariaskiej signie 1,167
mln z.
Prezydent Raciborza Mi-
rosaw Lenk podkrela, e
podczas realizacji I edycji
programu w latach 2009-2011
oraz II edycji w 2012 i 2013
roku w Raciborzu zrealizo-
wano cztery inwestycje dro-
gowe. Zmodernizowano uli-
ce: 1 Maja, eichendorffa wraz
z przebudow skrzyowania
ulic Opawskiej, eichendorf-
fa i Matejki, ulic Fabryczn
wraz ze skrzyowaniem z ul.
Szkoln oraz Warszawsk i
Wilesk.
pawe strzelczyk
Dugo przebudowanej w ramach zadania ulicy
Mariaskiej wyniesie 1,6 km. Zmodernizowany zostanie
rwnie cig pieszo-rowerowy oraz zatoki autobusowe.
W niedzielne popoudnie
(30.03.14), ok. godz. 16.00 do-
szo do wypadku na ul. Opaw-
skiej w Raciborzu, przy skrzyo-
waniu z Ogrodow. Motocyklista
zderzy si z deawoo lanosem, a
nastpnie uderzy w vw golfa.
Ze wstpnych ustale po-
licjantw wynika, e kieruj-
cy motocyklem yamaha, jadc
ulic Opawsk na prostym od-
cinku drogi wykonujc manewr
hamowania zderzy si z kieruj-
cym daewoo lanos, a nastpnie
sam ju motocykl si rozpdu
uderzy w vw golfa. W wyniku
upadku i odniesionych obrae
22-letni kierowca motocykla
mieszkaniec Raciborza dozna
urazu nogi i miednicy. Ponadto
86-letni pasaer lanosa rwnie
dozna obrae gowy. Szczeg-
y i okolicznoci wypadku wy-
jani teraz raciborscy ledczy.
Jak ustalili policjanci drogwki
wszyscy uczestnicy byli trzewi.
RAcIbRZ WYPADKI
Grony wypadek na Opawskiej
Ranny motocyklista w szpitalu.
F
o
t
.
P
a
w
e

S
t
r
z
e
l
c
z
y
k
F
o
t
.
P
a
w
e

S
t
r
z
e
l
c
z
y
k
Kierowca motocykla na zabrzaskich numerach rejestra-
cyjnych z obraeniami zosta odwieziony do raciborskiego
szpitala. Obydwa samochody biorce udzia w wypadku
byy na raciborskich rejestracjach.
ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl
32 415 19 91, 691 960 146
MechaniKa
pojaZdowa
szybko, tanio,solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
tel. 32 415 18 86
PS
GazetaInformator.pl >>
3 kwietnia 2014, nr 7 (159)
Motoryzacja 13
R E K L A M A
MOTOrady
WyMIANA OPON NA LeTNIe. CO POWINNIMy WIeDZIe?
wojciech gawliczek
O czym warto pamita
przed zmian k na letnie?
W przypadku montau opon
letnich najlepiej kierowa si
zasad, e lepiej zmieni koa
pniej, ni zrobi to za wcze-
nie. Najbardziej niebezpiecz-
n sytuacj, jaka moe nas
spotka, jest bowiem jazda po
niegu lub lodzie na oponach
letnich. Na wymian opon war-
to umwi si po tzw. pierw-
szej gorczce, tak abymy nie
musieli sta w kolejce. Warto
poprosi wtedy mechanika aby
sprawdzi w naszym samocho-
dzie rwnie ustawienie geo-
metrii k. Dziurawe polskie
drogi mogy si przyczyni do
jej przestawienia, a co za tym
idzie zaoone letnie opony
mog szybko si zniszczy.
Koa naley wywaa za-
wsze po zamontowaniu opon
na obrczach to oczywiste! A
jeli zakadamy kompletne ko-
a, na ktrych jedzilimy ju
w poprzednim sezonie? Im te
wywaenie nie zaszkodzi. Pod-
czas demontau i przechowy-
wania k ciarki wywaajce
mogy si przesun lub od-
pa. Warto wiedzie, e nie-
wywaone koa nie tylko obni-
aj komfort jazdy, lecz take
niszcz zawieszenie.
Czy wolno zamieni opony
miejscami? Tak, ale pamitaj-
my, e powinny by zamienia-
ne wedug przyjtych wzorcw.
Przede wszystkim znaczenie
ma budowa bienika opony.
Jego konstrukcja warunku-
je sposb przekadania opon
wzgldem osi i stron pojazdu.
W przypadku decyzji o zakupie
tylko dwch opon, powinni-
my zamontowa je na osi nie-
napdzanej, poniewa ma ona
wiksz skonno do ucieka-
nia w razie polizgu i wymaga
wikszej przyczepnoci.
Opony mona bardzo a-
two zniszczy w wyniku nie-
waciwego przechowywania.
Ogumienie przechowujemy
w suchym, ciemnym i chod-
nym pomieszczeniu z dala od
agresywnych chemikaliw
(paliw, olejw, rozpuszczalni-
kw). Kompletne koa (opony
z felgami) mona ka jedno
na drugim lub wiesza na ha-
kach. Nie naley ich stawia
pionowo, bo si odksztac.
Na pewno nie zaszkodzi te
zapakowanie k do foliowych
workw, jednak pod warun-
kiem, e bd suche.
Cykl MOTOrady przygotowywany
we wsppracy
z Auto Centrum Opolony w Raciborzu
GazetaInformator.pl 3 kwietnia 2014, nr 7 (159)
<< 14 Ogoszenia
drobne 5z
drobne w ramce 9z
na tle kolorowym 12z
ramka, ogoszenie tekstowe 18z
ramka ogoszenie grafczne 30z
cENNIK OGOSZE
ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz
Tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl (ceny netto)
Sklep wielobranowy
irena
2 lata na rynku,
coraz wicej
zadowolonych klientw.
Czekamy na Ciebie.
Zaprasza irena ulrich,
RACIBRZ
ul. Londzina 9/1a
antyKwariat
auruM
Skup Sprzeda
ksiek
i pyt winylowych.
Racibrz,
ul.Wileska 21
Telefon: 509 144 288
www.auronantykwariat.pl
Zaprasza na
5ezonowe
Promocje
5erw|sowe
www.aute-sgrawnesc.gI
| pon.-pt. 7.00-20.00 | | sob. 7.00-T4.00 |
ATO-5PRAWNO5C, Rac|brz u|. M|kotaja 9
te|. 32 4T5 23 4T, 32 4T9 02 69
Promocja obow|qzuje do 12-go kw|etn|a 2014 r.
PPDPDNUJEMY:
bezptatny przeg|ad stanu techn|cznego
sanochodu v naszej stacj| kontro|| pojazdv
vyn|ana opon - 50 zt
ustav|en|e zb|eznosc| - 70 zt
serv|s k||natyzacj| z ozonovan|en - !30 zt
d|agnostyka konputerova - 50 zt
KoMis LoMBard
Nowo otwarty
Komis Lombard.
Poyczki pod zastaw.
Najnisze oprocentowanie.
Tel. 604 729 874
502 890 351
racibrz
ul. orska 1a
POMOC
DROGOWA
Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych
Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9
tel. kom. 0601 516 085
tel/fax 032 415 32 23
www.karcz.ppsi.pl
MechaniKa opony
aLuFeLgi FeLgi
Felgi stalowe duy wybr
Serwis Ogumienia
Demonta i monta
opon Run Flat.
Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25
Tel. 504 476 839
GazetaInformator.pl >>
3 kwietnia 2014, nr 7 (159)
Ogoszenia 15
ZDROWIE
uSuGI
pranie dywanw,
tapicerKi
saMochodowej oraz
tapicerKi MeBLowej
Parowe czyszczenie fug, dywanw
oraz tapicerki meblowej
i samochodowej. Atrakcyjne Ceny!
Tel. 32 763 40 43, 504 412 875,
Racibrz ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl
gwarantowany eFeKt!
KOMIS OD AZ
(Kup, Sprzedaj)
Dla Kogo mie, Dla
Kogo Skarb. Masz
zbdne rzeczy Nie wy-
rzucaj. Przynie spra-
wisz Komu rado.
Zapraszamy codziennie:
1017, w soboty 1013.
Racibrz,
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw
byego Jaworu)
Tel. 692 979 492
797 638 860
duy wybr srebra
RNE
poradnia ortopedycZna
przy Centrum Zdrowia
ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:
781 289 867
pracownia
protetycZna
izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
naprawy protez
Akupunktura,
leczenie zespow blowych
krgosupa, zmian zwyrodnie-
niowych kolan, nietrzymanie
moczu, ylaki odbytu.
rejestracja tel. 781 289 867
racibrz ul. Ocicka 51a,
rudnik ul. Soneczna 38a
www.tyija365.pl
Biuro matrymonialne w Ra-
ciborzu. By moe jedno klik-
nicie wystarczy, aby pozna
swojego partnera. Sprbuj!
Tel. 32 414 07 77
Kom. 500 776 920
aLuZje roLety
Najtasze aluzje / rolety.
Tel. 604 729 874, 502 890 351
racibrz, ul. orska 1a
hurtownia odZiey
ochronnej i roBocZej
Artykuy BHP, P.PO.,
spawalnicze, chemia
gospodarcza, we.
Racibrz, ul. Mariaska 56
tel./fax 32 417 70 07
www.deln-raciborz.pl
fINANSE
Zrb wiosenne porzdki
ze swoimi nansami.
W promocji mamy dla Ciebie:
KReDyT z oprocentowaniem
8,9%, okres kredytowania 12 lat,
kwota do 250 tys z, bez porczy-
cieli, szybka decyzja, najnisza
rata! Tel. 882 19 34 34 lub 882
19 33 33.
poyczki pozabankowe
do 30 tys z, z komornikiem do
10 tys. z. Tel. 882 19 34 34 lub
882 19 33 33.
Kredyt dLa roLniKw
do 200 000 z uproszczona
procedura. Kredyt na DZIA-
ALNO do 50000 z bez
BIK i zawiadcze.
Tel. 508 272 057
PRZEWZ OSB
POLSKA NIEMCY POLSKA
Przewz osb i paczek
PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
667 383 085
usugi
remontowo -budowlane
malowanie, tapetowanie,
gadzie gipsowe, podwieszane
sufty, cianki dziaowe, pytko-
wanie, tynkowanie itp. fasady,
docieplanie. Czysto i solidnie.
Tel. 530 523 000
ReMONTy mieszka, kuchnie
na wymiar, gadzie gipsowe,
pytkowanie,Tel. 690 002 112
Usugi Ciesielsko Dekarskie
Tel. 795 665 976
oFeruj
wszelkie drobne
naprawy domowe
np: wymiana zamkw
w drzwiach, wymiana lub
naprawa ciekncego kra-
nu, monta lamp,
kinkietw
oraz prace ogrodnicze np:
przycinanie krzeww i y-
wopotw, koszenie traw-
nika czy sadzenie
rolin itp.
Kontakt: 511 232 156
AUTO-GARA
MeRCeDeS-AUDI
BMW-VOLVO
amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
RACIBRZ, ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027
Sprzedam dziak hektar/15
arw pod zabudow. Nadajca
si na agroturystyk jak rwnie
na cele budowlane.
W adnej spokojnej okolicy
w miejscowoci Lubomia.
Tel. 792 409 689
Warsztat naprawa
ROWeRW, MOTOROWe-
RW, WZKW TOWARO-
WyCH od 1946 r.
WARSZTAT LUSARSKO
MeCHANICZNy Adam Majnusz
Tel. 32 415 18 80
Racibrz, ul. Mariaska 1
Sprzedam mieszkanie wasno-
ciowe w centrum Gubczyc o
pow. 47,16m
2
.
Tel. 516 146 103, 501 463 902.
Sprzedam wasnociowe
mieszkanie 3-pokojowe o pow.
63,20m
2
przy ul. Kossaka.
Tel. 605 982 817.
Sprzedam kawalerk o pow.
30m
2
(4 pitro) wraz z kuchni w
zabudowie. Racibrz , ul. Orzesz-
kowa. Tel. 792 409 689.
Sprzedam dziak budowlan
10 arw w centrum Lubomia.
cena do uZgodnienia
Tel. 792 409 689.
GazetaInformator.pl 3 kwietnia 2014, nr 7 (159)
<< 16 Reklama

You might also like