You are on page 1of 140

JOSE ]\4Itilftu:u EO~11 10

A,MA, ¥ HI4Z L.e. Cij:e QUrS.RPt&AMA Y HAZ

..

JOSE MIGiUEZ. B,ONINO

DiIj:Gt~re f:'I teafog is P,r:;tlYSQI dieJlns:U~~~ Sllp'erjar Evarngeltc'Q<, d;;~ Ejt~r!ifo$ T~~I:m05

LO QUE QUIERAS

Ha.cla

IU I:3tiCs' .dsl

-<".- i~

h:emb~re n,ue,vtJ

S,tlCD

O"R l'f~nNA',LIES

Al\tD.ICA -2~ ~ ~ ~ qtM (~tran:

EilitC(;I'hd EiOCat .. " Bernawd'o ita It.i~I,ti!r1eD, 6!S~t.

'IJ'- .I.~~""",,,ft A I" -

,.I1II'Utl!lg-s n.::.::U;;':li~ , r~p. 'wa~

..,

:Etiit(Jid3J La -Aunl'~, Dobl:as J1&t;, Bl1~Dl)sc: .Ain28.~. A~Q.·(ina.

@ if!P!)T,igpf 1&7! J:di'fddal .J;$~Jlan

Qu~"lI ,bem,'@. e),- d:epMfro. ql!lJe dis]Jane Ja: iey

JMPB.B$Gl EN AltGENT:l;JJA J)lUN'TED ,PH :4RJSENTINA

·Se- t€l'mb16 de: :imprbrdr ~ J.:! ~'l:HQ~iR.,ESSJ

r DfitilQ 1 f~"8, ]'IU~ll(')5 A~r~~ d l~d~ jlliJdo de 1!''2~

~S'ta ob.tit~ se PJle~enm oomo pa;r;te 'de -una ~n~ :PQt· dI.veao~ ~~t(j"~, d~dlClaa. a lel'plOlan ln~ pl'Ql)l,ft~a;s f~~r<sbs, que s~n, al p~~o eJ Jjdmme-·d~ ~ey'. 1l~ -de; sn~a:r :que :e£ttatPtn(;f'~pllt:fe ~t ai ),tliSm@' "al~aa~ ·t~itijn. P;;m s liIui~.; 'Pr;m£Ul~lmen~a p1ali1f$r las ~.lJ"eStiiQllf!§. ~ti~a

ltenel3}~)gu~ ~~ ott$."fi floras ,csda una a sa modg,\l iitf.·" i.zari\~ 'C~lQ r~~o a JiSP" ro!; pa;rttcuJares,: Ia \panti~"aJ ~ .~e.J la vida -~n. I" :d«iJt.Id y osros, T3iefli~ai," eD;tta.:p :8.0101 Jcomp ·i!Ui~3(:if1nes lil1L ~te,.·mrl'ib.

'T'" :'. . ".," . 5O'.£...::*-~;.;r .';.1, . d ]'''' . ,'~ ,..:1:" I 'f"

u~, ~~(.: e~,ta gnn,r~'3, ues _ e ~ n¢fsp.~¥a u~ ,,3 e

,~ti~ti.au~. Pt~SU.Q'l1e, pOO' I., 1iftll .... :1 e:I . ~ ... ut9 de m.i:f~" las' c~Q~i~Giu.ft~ bisjQis:, y' e} ho:ri'2l;Jnt~ 'QJ''' W'm i~ @;sa' lb. Q.u:~~n no ~'r; ,coosUler,e ~cf&y.,;l3Ifte eDGGintJtara.r. un j:rttent'd <1e .imlUm~ltta:J' -qu.e sef!uJnltilUY8 'si'lm "'ft! ~~bi61l' ~n Ibw-, ta-eieD'~ ·,p~P4Jpa:t- la prol:)Jemiti~ hlHl1an~ ar 1:1 flU

d~l n,:t~~j:e de; Jea~,sjD.Nro nfJhaJl!Da'~_~4> &.-~~ hi p1'U~dDt}a de )~ supetifJrrtLad de esta 1:nter~t.~'6}D.

H~mos -fenide, €lt euenta ,fa uW!ltq;y;il qil~ lla ,t.orDia:do

1'~' ~A~ d - J • '" ~'i·· #

~ m: ~~r~~~a e· es C:l"l§ti~n~J ''*' 'C~ 'EguijaIDtle ~al.,-

·11(S~ 0: prm~.ntes., ]~a inq~e~tud el1 tp}:,IlD :ala, problemas

~titf. ~li lell DUe&troSk~. ,NQ:titias;; d.aiit§,. ~ne".;'la ~eq 'I;?:Q~$'tanteme.nl,e a nuctnas p.~~' ~~., M~bdls Cril·tia"",

nes tl llaI1an peqdej~ 1 atrGS, warmados ~ al,lUDO$ se aferran a las 'tr-adb:Iic;.l:p~$ redbi'da~-lt;J,qu~ mmbien pucde er una sefia:I d; temi.1'.I. P'etQ n~ podeIUIDJ ae;f Deutrales.

Y no podem.l)s, i1udi:r el he~h.o que w6;a_la. ,etica tradicie- · .n es.puestaen tela de juiciQ, tanttJ' ern. los aspec.wiS mm.., Vl~e como ~n los S0clales .. Pare~e que' 8.&10 una GDsa t)'s ii,~ta: que' nada puede dalJie par ~errta-do.

Esta 5:eri~ d--c' op)1a.'Sl:qu:e pr~:talfi(lsl p:a:rt:e de' 1. con:vio .. don Ide que el measaje de]a. ,E:lbli:a .ofF¢ee \U1a plf!t:speetlva; pertinente y croad~ p:ala, .re:!ipondet· ~ es~ cuet-tionamie . to-. N·Q s~ t£ala~, ~reemos" de rtip'U~·ta;s- hecnas, 'e'8~e de reeetas- de ccrema. qUiil: ahorren la i.n.1«gina:ci6u~ ~l

~ I . " . d iI • d'" . d '11 '...iIt . ...1"

,eS.lJi!erz.o; y a C!.h1UPlO" •. :BI In:,lVl' ruo 'y la~ e;aD1U;n:l:v..\8.u f4f18'-·

tian6!. Nw, :~ -se w-ata de unavisi6n. del ntuu@, d~· 1~ hist~, 'oe !a vida, 'ga hombre, de la~ !£.QJ3;as", de Iss ~laci.{)l'1~, qu, ~mlite alcrlstilano 'h£l)na~ su ·c;~mo ..

La eotl'S'idmcie'll de Ia liJr-oblli;;miti(ta etica ped;ria parttrde Ins. Po' oblt.Dt~ cl~ Ia -S¢eiNejad.. :AJ!1U10~ ~cPn};ideFatt4h que, patlti€uJal.'l11eate, QUce:sl~h~li.~ y ~n l1"~:trp '~o:n:ti:nefife, ese 13s el 6nie~ puntn ,de p~:rtida adnlisIbie. O0n1parte ,eI sentido de uIilfIDibia pOl" 19~ pmblmnas ~sociai.es. hu;luso fSoincido en fl~e el l1PfN8nt~ biWic€l ~ c~nt'ra en -un ~~-

~ I el D" ~ n" "L: '. - I..i'

y,ectD numann tetal, -e' J:.~eFlDO \l:I:e· ... '1.0$." malil,OTe:n Iqua. en .' iii'

·vraa -.€Uta indivilluiJ-l -'J?'ere no cteo· que dfibrunO$ .sometttn()5, pe'f eso a un dgido o1"d.'e'n t\lrna.'s. De heuu:).f ne lehace ,as! tampoco Ia Biblia. .. , l\ldem~s eseaser ¢uaJquier' punto de. panida aentf-QI d luniern'fl 6ticp:, 'GOn tal qu'e no pex1iamos fie 'w!ifba "la. totalicl;iU1~ lle Ubeferido J~:0men'fiar en e~ta ouri'm en tel punto d~I~de hemEJI sid<t i~iatl:Q~ las ct)stianos latinoame~ic~nel ----,.catolio.QS f :pr.otf~alante;" iguahp:oote-, 'It sanerl en Ia Rr~tlta ~~u~ d~bo m£:6t? De alll fracta.rim1u de avanZM;, guie.,do-s p.ol'·~l RrQ1:21iQ1 desaI'fttllQ d.el pensa.miento hlb1ieo~ a 1m: ~tra 'P!feguuta) mats amplia y li~iificaliva:: .t que S!g,pifica ser,acqui y tfhom~ I~tigl~t del Reino" del ;gobierno jus~o y g:eneffi!e) de Dias~ Oteg q~ ~llc,i "iQu~iu,. ,que es el 9,ue l~ mayo,ria ~ftquie'" ll~ c:ompartimQs una dominanse Ere,utupar~i6n Sll~ial

lilftllU;).S k~o, PU~E str llHls ntl] ~ la m~,oo ark d;~ nUESwO;s le1tto~e{i~ ¥ Iig~ F~ce . Re (jia'td:Irtent!c legItimo.

N :>J~... ....1 '_.:"'.....,,1J:~ p '11 I ~D.J.1.1. '1 r- ,¢! Jl{)S t,u..~!Imm (!U €spe~b. '0'" I, :m·, ~ ,~.g~ e.

pSc(Jlf)~~. el' I }61pg.o ar ·qu.e Ie eaig;an eliitas p~~ en las 'manes -adv' r1l::r:i. ~efl~alhiciDDes';e imp¥ed~~ o'ftes .. Qu:~" "emo.s IGenv,~' sellcill~merli~ wn el hembre qu~" e pr'munt~ Cfln s:eri$f4 ,: ~cttliliQ ·-tiwr Q4!)Jl);O hom~~ ~ e1. 'Dl,UIld0 '~,~dy,. Ql1@ti;"_ s 't.ren\.~SQ[ eOD ~I GPexenfe, 6e v.ettas inl¢te~do ~n BfMiIloode:t flehDente en su vi~ al U1ltl1laQO de J~Uf\fjflifl. L~"p$hl~lS que tales ~ersenQ JttU1B'bntan ne goo: dil$~'tos~ de ,10$. gue ICtDttptad. al e:liip8Cm .. l.is,ta., ~.s.e.bataU;de un e5pRei~li¥~~ -~pit:a~: ~ I~, r.e3J1tlhd ~. :Qti jie tin mem, mailaba.rista., I~~ a;tJ8%~c;dQues., Pem el ~I9que de 'nno }t titrel son ~~ir~eu.~"d!stin'tdS. Para ql)ien quIe~ a:d8ntrarsE en Ja, .cn~m.afJ~it!ii& d.~ at~n(!)5 de 'est.~ .f.'I<:ibrlem. tillJ€:crun05 un-as bIfl:¥e.$ 110"W.oS ai cla-

• <i' ". ',-1" ""';'~ L,~k I·!..f!: . ",'11 .l'~ )' d 'I I"i.e

~:a('!~n e !Jhile~%oIlQ maib.qgt:i:Ul£~~ ~ ~:F.lal_ :.~!l- . '!Ul'.£l.

Tiil~!lO ~t~' .. ~s ~.gQ~tf.iotanJent€ esp_ehiali~.d~,;, ,S,iHQ jf:Jttod~~tor,ias~ tde):tinadi1, aahr.ir ttn JllI:iwel' p:Wlbr;a; .. '~<al~t:p~ iflt.~"ag eb UD estudio m~s flt:aj'Uud-u .

. :No porlrl:am.trul ooonQ~t!oir, tOn ,em~tgt)), ~tno M DU6S ra te.'J'na fUf}i:m, eUJ~S' ,'"6n GI",simH~e ~~~d· .. ·,6lt~;J" ..--.,~~~ ~ -~~¥~~blli~d~ de ·ciertM idm$ 'Er n6tlonl$. l:I~y. \Ina

U . "?tt:" IJ: ],' " l' ~"M~~ '1.

. d9tt1Pm'U3~01f' mas: cllJINlrumf.}t¢. .,~ : a pi/,:.~U.D~.a'Gl.vn

, .

. ~ ",,;;a ".!-' 111;:: '" .A . ....," .~, b-'.l . ' .... "

.I'J:ll1pj(!!¢l-ua'l~ p0~ mas Igue., l€.Sta '~.m~I!i,Pw~ '.\le. "," ' e, ID"i~.

tftit1: R~f)J;lndO ,~n;d~t) j,aspalahrfts' d€ Je~y~ %1!3:JHto I~ ~'w el Sttfc:ll~*,; 1~:tjjUe il ll'llind~ CQJlQ . ed, in db~ll~ y~tja ~si vlen@ ,~g mot. Ni los p,n~tiiL~~~ ~4atits. 1M la fa ~a~J$lia~ nU€cJ.e'Q ,eomprehd"etse en una rene~t~ 11.' 1tal, ~4f.a, ~o1:G d.~il.p~ "aQ~p'tar' una .dE!€rsron. ~11 'aln,ba.s c(J~a~ C-S pl im.etm 1,lIlj", aet:iq~~ lKlcompJrsnlis0 e"ol1flf.'ettfk I€§ W

1 -;,,]' to ;te" , •

\c'tlnl)en[uj'j)~,a:n~ lZaWrflS C,[;.ptifja.-l.lJmtJe ,-cam@ G15~1· . .~ 'a

1a lUl;ld~ l~ .~~btJiFa, d~ :Qil'l'~ t:oIl Ia ltnalidad:d in~.s'~-r sse an~~~ ~ 'una . D:Ql!Y4t atcitlb ')' un rEe;a~vil'd'O ''/'

1. ; of" • ~"'" " t" 'j f. I" ..J

nl"~S: ,eIIl;C~2 ifl,rnnp1l-;tn!'JQ. '10,[' 't:'W' ~ 'u:fen ilia: Ii.OO '~g)mue~-e

~aJ: r ~jat' ]uz s.OON. 1~1~frtd,~i'6ife$ etica;s del :crf!J~lli~--h ':COJDJ) 6SUt setje P..fe'~QMe- t'lrID.~ih~ ,1 t-al M. en pti!n~r l~g!lr1:

~ la..Dbe'dj:~i1t.ia ael ~ri~tiano :aet~ que se comp~qpi'ete· ~aa, dl~ ~Dn Weo WOi S~l' ~n la, ~ioal que plWCit:}(~ eome Ia v.rutIDtad cle DJp~, l~ qli1~ 'CQU;lo:.c:;t, "m9ii;ige.., e: il'lJlIfima. al te.61~9 .:P:orquCl la PaJ£tb ~ de Di:os "e'S P&~ s~.J;' '~~betha~ \

- "d

no mera'mente ema,