$ òtndÞtÇ ntâ¡ br‹l®

#a tUõ gŠrh§f« 2014 - 2015
bt©gh
bratUlª j‹Åny br¥òy§fbsšyh«
ÉaDwnt ig§TœÉisí« - eaKlnd
m~f«bgÇjh ksÉš Rf«bgUF« bt~Fth® k‹dÇiwnkš.

#a tUõ gy‹
#a tUõ¤âš ešy kiH bghʪJ Éis¢rš
mâfÇ¡F«. M£áahs®fshš k¡fS¡F gyÉj e‹ikfŸ
»il¡F«. gšntW bjhÊšfŸ nk‹ikailí«.

#a tUõ etehaf®fS«, gy‹fS«
1. uh#h

rªâu‹

2. kªâÇ

rªâu‹

3. m®fhâgâ

[]®a‹

4. [Þahâgâ

FU

5. n[dhâgâ

[]®a‹

6. u[hâgâ

7. jh‹ahâgâ

m§fhuf‹

8. nkfhâgâ

[]®a‹

9. Úu[hâgâ

òj‹

- mâf kiH bghÊí«, Éis¢rš mâfÇ¡F«,
ahf« KjÈad mâfkhf el¡F«
- ešy kiH bghÊí«. jh‹a Éis¢rš
mâfÇ¡F«.
- ÉiyfŸ kÈtilí«. gá¥ã ïU¡F«. kiH
Fiwthf ïU¡F«. murnfhg« ÄF«.
- kŠrŸ Éis¢rš Fiwthfî«, beš, nfhJik,
fliy Éis¢rš mâfkhfî« ïU¡F«.
- fh‰W mâf« åá, nkf§fŸ nrjkilí«. át¥ò
Ãw jh‹a« e‹F Éisí«.
- kiH Fiwthf ïU¡F«. âut bghU£fŸ
mÊí«, Äny¢r®f£F Õil.
- br«k© óÄÆš ešy Éis¢rš ïU¡F«.
tašfËš jh‹a ›U¤â ïU¡F«.
- ÉiyfŸ 圢áailí«. gá¥ã ïU¡F«.
kiH Fiwî.
- u¤d f‰fŸ ›U¤âailí«. jh‹a§fŸ
mâfÇ¡F«.

SRI BHUVANESWARI VEDIC CENTRE

1

www.vedicravi.com

SRI BHUVANESWARI VEDIC CENTRE

2

www.vedicravi.com

kh®fÊ
ij
khá
g§FÅ

fh®¤âif

á¤âiu
itfhá

Mo
MtÂ
òu£lhá
I¥gá

khj«

mkhthir l

15
14
12
10
9
7
6
5,6
6
5,6
6
5,6

rªâu jÇrd«

17
16
14
12
11
9
8
7
8
7
8
7

bgs®zÄ m

1,31
29
27
25
23
21
20
19
20
20
21
20

R¡ygB õZo

r§flAu
rJ®¤â

khj rJ®¤â

19,20 5
21,22
18
4
20
17
2
19
14
31
16,17
13
27
15
11,12 25,26 13,14
10
24
12
9,10 24
12
10 24,25 12
9,10 24,25
11
10
25
12
9
25
11

R¡ygB
Vfhjá

»UZz.õZo

7
27
5,6
26
4
24
1,30,31 3
29 1,30
27,28 14
26
27
26
27
27
27
26
28
27
28
27
28

»U. Vfhjá

12
10
9
22
20
18
17
16
17
16
17
17

29
27
26
23
21
20
18
18
18
18
19
18

R¡ygB
¥unjhõ«

#a tUl (2014-2015) Éuj âd§fŸ
»UZzgB
¥unjhõ«

13
12
10
8
6
5
4
3
4
4
4
4

khj átuh¤Ç

14
13
11
9
7
6
5
4
5
4
5
4

¡U¤âif H

17,18 10
13,14 6
10 2,30
5
25
1,2,29 22
25
18
21,22 14
19
12
17
10
14,15 7
13
5
10
3

¢utz ›uj«

itF©l Vfhjá
gŠrh§f fzd üšfŸgo kh®fáu R¤j Vfhjá kh®fÊ
kh[¤âš tªjhY« áy M©LfËš fh®¤âif kh[¤âš V‰gl
thŒ¥ò c©L. th¡»a¥go fh®¤âif kh[¤âš tU« kh®fáu
R¤j VfhjáÆš jh‹ itF©l Vfhjá mDZo¡f¥gl
nt©L«. ïUªjnghâY« jÄœeh£oš bgU«gh‹ikahd
Mya§fËš kh®fÊ kh[« ts®ãiw Vfhjáa‹W itF©l
Vfhjá mDZo¥gJ v‹W tH¡f¤âš tªJÉ£lJ. Mfnt #a
tUõ« kh®fáu R¤j Vfhjá fh®¤âif kh[« 16-« njâ
(02.12.2014) m‹W tªjnghâY« eilKiwÆš cŸs tH¡f¥go
ts®ãiw Vfhjá m‹W mjhtJ kh®fÊ kh[« 17-«
njâ(01.01.2015) m‹W itF©l Vfhjá nghl¥g£LŸsJ.

itfhá Érhf«
#a tUõ« itfhá kh[« 27-« njâ (10.06.2014) khiy
k 3.25¡F ã‹d® Érhf eB¤âu« tU»wJ. kWehŸ 28-«
njâ (11.06.2014) khiy k 3.13 tiu Érhf eB¤u« cŸsJ.
eB¤u ¥ujhd ïl§fËš khiyÆš mDZo¥gt®fŸ Kjš
ehS«, fhiyÆš mDZo¥gt®fŸ ïu©lh« ehS«
mDZo¡fyh«. bgs®zÄ ¥ujhd ïl§fËš itfhá kh[« 29« njâ (12.06.2014) m‹W itfhá Érhf« mDZo¡f¥gl
nt©L«. m‹W gfš k 11.48¡F nkš bgs®zÄ Mu«ã¤J
kWehŸ fhiy k 10.07 tiu bgs®zÄ cŸsJ. nk‰go
Égu§fŸ itfhá kh[¤âš mªjªj eh£fËš fh£l¥g£LŸsd.

¡uAz Éõa«
#a tUõ« òu£lhá kh[« 22-« njâ (08.10.2014)
òj‹»Hik rª¤u ¡uAz« gfš k 2.45-¡F Mu«ã¤J khiy
k 6.04-¡F Kotil»wJ. ïªj ¡uAz« ïªâahÉš gy
ïl§fËš F¿¥ghf jÄœeh£oš bjÇa thŒ¥ãšiy. xU áy
ïl§fËš xU áy ÃÄl§fŸ bjÇa thŒ¥ò cŸsjhš f®¥ãÂ
bg©fS«, ïju gÇfhu« brŒJ bfhŸs nt©oat®fS«
v¢rÇ¡ifíl‹ ïU¥gJ ešyJ.

¢uh¤j ââ
ij kh[« ¡UZz gB etÄ ââ r«gÉ¡fhjjhš m‹W
¢uh®¤j« brŒa nt©oat®fŸ kh®fÊ kh[ ¡UZz gB etÄ

SRI BHUVANESWARI VEDIC CENTRE

3

www.vedicravi.com

m‹W mjhtJ kh®fÊ kh[« 30« njâ (14.01.2015) m‹W brŒa
nt©L«.

#a tUõ ¡uAz§fŸ
#a tUõ« òu£lhá kh[« 22-ª njâ òj‹»Hik
(8.10.2014) xU rªâu ¡uAzK«, g§FÅ kh[« 21-ª njâ
rÅ¡»Hik (4.4.2015) k‰bwhU rª¤u ¡uAzK« r«gÉ¡»‹wd.
1) rª¤u ¡uAz« : #a tUõ« òu£lhá kh[« 22-ª njâ
òj‹»Hik (8.10.2014) bgs®zÄ ââ, nutâ eB¤âu¤âš gfš
k 2.45¡F Mu«ã¤J khiy k 6.04¡F Kotil»wJ.
¡uAz k¤a fhy« khiy k 4.25. m¢ÉÅ, MÆša«, nf£il,
c¤ju£lhâ, nutâ M»a eB¤âu¤âš ãwªjt®fŸ rhªâ
brŒJ bfhŸtJ ešyJ. (nfJ ¡uÞjkhd ïªjrª¤u ¡uAz«
ïªâahÉš xU áy ÃÄl§fŸ k£Lnk bjÇa thŒ¥ò cŸsJ.
jÄœeh£oš bjÇa thŒ¥ò ïšiy).
2) rª¤u ¡uAz« : g§FÅ kh[« 21-ª njâ rÅ¡»Hik
(4.4.2015) bgs®zÄ ââ, AÞj eB¤âu¤âš khiy kÂ
3.46¡F Mu«ã¤J ïuî k 7.15¡F Kotil»wJ. ¡uAz k¤a
fhy« khiy k 5.30. nuhÏÂ, c¤ju«, AÞj«, á¤âiu,
âUnthz« M»a eB¤âu¤âš ãwªjt®fŸ rhªâ brŒJ
bfhŸtJ ešyJ. (uhA& ¡uÞjkhd ïªjrª¤u ¡uAz«
jÄœeh£oš bjÇí«).

#a tUõ bga®¢áfŸ
FU¥bga®¢á : #a tUõ« itfhá kh[« 30-ª njâ
(13.6.2014) btŸË¡»Hik ehÊif 30.08 khiy k 5.57¡F
òd®ór eB¤u« 3-« ghj« ÄJd uháÆÈUªJ òd®ór eB¤u«
4-« ghj« flf uháÆš ¥untá¡»wh®.
uhA&¥bga®¢á : #a tUõ« MÅ kh[« 7-ª njâ
(21.6.2014) rÅ¡»Hik ehÊif 13.12 gfš k 11.12¡F uhA&¥
gfth‹ Jyh uháÆÈUªJ á¤âiu eB¤u« 2-« ghj« f‹ah
uháÆš ¥untá¡»wh®.
nfJ¥bga®¢á : #a tUõ« MÅ kh[« 7-ª njâ (21.6.2014)
rÅ¡»Hik ehÊif 13.12 gfš k 11.12¡F nfJ gfth‹ nkõ
uháÆÈUªJ nutâ eB¤u« 4-« ghj« Ûd uháÆš
¥untá¡»wh®.
SRI BHUVANESWARI VEDIC CENTRE

4

www.vedicravi.com

rÅ¥bga®¢á : #a tUõ« kh®fÊ kh[« 1-ª njâ
(16.12.2014) br›thŒ»Hik ehÊif 20.40 gfš k 2.44¡F rÅ
gfth‹ Érhf eB¤u« 3-« ghj« Jyh uháÆÈUªJ Érhf
eB¤u« 4-« ghj« ›U¢áf uháÆš ¥untá¡»wh®.

#a tUõ FU-R¡u-cja-mÞjkd Étu«
FUgfth‹ : #a tUõ« MÅ kh[« 21ª njâ (5.7.2014)
rÅ¡»Hik khiy k 4.26¡F nk‰»š mÞjkdkh» Mo
kh[« 19ª njâ (4.8.2014) â§f£»Hik khiy k 4.26¡F
»H¡»š cjakh»wh®.
R¡u gfth‹ : #a tUõ« á¤âiu kh[« Kjš cja¤â
ÈU¡»wh®. #a tUõ« òu£lhá kh[« 18ª njâ (4.10.2014)
rÅ¡»Hik ïuî k 8.46¡F »H¡»š mÞjkd« M»
fh®¤âif kh[« 17ª njâ (3.12.2014) òj‹»Hik ïuî kÂ
8.46¡F nk‰»š cjakh»wh®.
mÞjkd gy‹ : FU mÞjkd fhy§fËš U¡ ntâfS«
R¡u mÞjkd fhy§fËš a#&® ntâfS« cgead«, ÉthA«
brŒjš MfhJ. Rg fh®a§fŸ Ú¡fî«.

#a tUõ Énrõ âd§fŸ
á¤âiu 1
2
6
13
19
21

á¤uh Éõ& ò©afhy«
á¤uh bgs®zÄ, á¤uF¥j ói#
tuhA b#aªâ
k¤Þa b#aªâ
mBa ¤UÔia
$ uhkhD# b#aªâ,
$ r§fu b#aªâ
30 $ ªUÌ«A b#aªâ
31 á¤uh bgs®zÄ, Ô®¤jthÇ

itfhá27 itfhá Érhf«

Mo

19
20
24
28

04.05.2014
PhÆW
13.05.2014 br›thŒ
19.05.2014
òj‹
11.06.2014

Fkhu õZo
âUkŠrd«
rad Vfhjá
FU ó®Âkh , Éahr ói#

11 Mo¥g©oif
5 ¡U¤âif

SRI BHUVANESWARI VEDIC CENTRE

14.04.2014
â§fŸ
15.04.2014 br›thŒ
19.04.2014

26.04.2014

02.05.2014 btŸË

02.07.2014 ÉahH‹
04.07.2014 btŸË
08.07.2014 br›thŒ
12.07.2014

7.07.2014
21.07.2014

5

òj‹


â§fŸ

www.vedicravi.com

Mo

14
14
16
18
23
25
26

Mt 1
11
13
13
14
21
24
28
31
òu£lhá7
8
15
16
17

Mo¥óu«
30.07.2014
Þt®z bfsÇ ›uj«
30.07.2014
ehf gŠrÄ , fUl gŠrÄ
01.08.2014
Mo gâbd£L
03.08.2014
tuyºÛ ›uj«
08.08.2014
Mt mÉ£l«
10.08.2014
fha¤ß #g« / a#&® ,U¡ cghf®kh 11.08.2014

òj‹
òj‹
btŸË
PhÆW
btŸË
PhÆW
â§fŸ

nfhFyhZlÄ
$ Aa¡ßt b#aªâ (Xz«)
fš» b#aªâ
Éehaf rJ®¤â, rhnkhghf®kh
ÇÎ gŠrÄ
$ thkd b#aªâ (Xz«)
kAhya gB Mu«g«
kAh guÂ
ghŠruh¤u $ #aªâ,
k¤ahZlÄ, itfhd[«

17.08.2014
PhÆW
17.08.2014
PhÆW
29.08.2014 btŸË
29.08.2014 btŸË
30.08.2014

06.09.2014

09.09.2014 br›thŒ
13.09.2014

kAhsa mkhthir
etuh¤Ç Mu«g«
J®fhZlÄ
[uÞtâ ói#, kAh etÄ
É#a jrÄ

23.09.2014 br›thŒ
24.09.2014
òj‹
01.10.2014
òj‹
02.10.2014 ÉahH‹
03.10.2014 btŸË

I¥gá 5 euf rJ®¤â Þehd« (ïuÉš)
6 ÔghtË (yºÛ Fngu ói#)
nfjhu bfsß ›uj«
7 Þfªj õZo ›uj« Mu«g«
12 Þfªj õZo, Nu[«Ahu«
20 m‹dhãnõf«
28 fhy iguthZlÄ
fh®¤. 16 ifáf Vfhjá
18 gu Ôg«, fh®¤âif Ôg«
19 m©zhkiyah® Ôg«, [®thya Ôg«
20 itfhd[ Ôg«
kh®fÊ 1 jD®khj Mu«g«
1 $ j¤jh¤nua b#aªâ
6 ADk¤ #aªâ

SRI BHUVANESWARI VEDIC CENTRE

6

16.09.2014 br›thŒ

22.10.2014

òj‹

23.10.2014
24.10.2014
29.10.2014
06.11.2014
14.11.2014
02.12.2014
04.12.2014
05.12.2014
06.12.2014

ÉahH‹
btŸË
òj‹
ÉahH‹
btŸË
br›thŒ
ÉahH‹
btŸË

1612.2014 br›thŒ
16.12.2014 br›thŒ
21.12.2014
PhÆW

www.vedicravi.com

kh®fÊ 7
17
21
26
27
30

$ guRuhk b#aªâ
itF©l Vfhjá
Mu¤uh jÇrd« (ïuÉš)
âahfuh# Muhjid
TlhutšÈ
ngh» g©oif

22.12.2014
01.01.2015
05.01.2015
10.01.2015
11.01.2015
14.01.2015

â§fŸ
ÉahH‹
â§fŸ

PhÆW
òj‹

ij 1 c¤juhaz ò©afhy«,
bgh§fš g©oif
2 kh£L¥bgh§fš
3 fhQ« bgh§fš
6 ij mkhthi[
12 uj [¥jÄ
14 ij ¡U¤âif
20 ij¥ór«
20 tlÿ® n#hâ jÇrd«

15.01.2015
16.01.2015
17.01.2015
20.01.2015
26.01.2015
29.01.2015
03.02.2015
03.02.2015

ÉahH‹
btŸË

br›thŒ
â§fŸ
ÉahH‹
br›thŒ
br›thŒ

khá 5
20
21
30
g§FÅ 7
14
20
26

kAh átuh¤Ç
khá kf« (eB¤u ¥ujhd ïl§fËš)
nAhÈ g©oif
fhuilah‹ neh‹ò

17.02.2015 br›thŒ
04.03.2015
òj‹
04.03.2015 ÉahH‹
14.03.2015

bjY§F tUõ ãw¥ò
$uhk etÄ
g§FÅ c¤ju«
$ tuhA b#aªâ

21.03.2015

28.03.2015

03.04.2015 btŸË
09.04.2015 ÉahH‹

#a tUõ Énrõ ó#h r§fšg§fŸ
R¡yh« guju« ÉZQ« rát®z« rJ®ò#« ¥u[‹d tjd«
¤ahna¤ [®t É¡ndhg rhªjna.
X« ó: X«òt: XF«[&t: X«kA: X«#d: X« jg: XF« [¤a«
X« j¤[ÉJ: tnu©a« g®nfhnjtÞa ÔkÏ ânahnahd:
¥unrhjah¤. X« Mg: {nahJu[: m«Uj« ¥U«k ó®òtÞ[&tnuh«.
knkhgh¤j [kÞj JÇj Ba¤thuh $ gunkÞtu ¥ß¤a®¤j«
(itZzt®fŸ - $ gft¤ M¡Pa $kª ehuhaz ¥ß¤a®¤j« gft¤ ¥ß¤a®¤j« $gft¤ if§f®a %g«) R’ng, nrh’gnd,
KA]®¤nj, M¤a ¥uàkz: ¤ÉÔa guh®¤nj, ¢’ntj tuhA fšng,
ittÞtj kªtªjnu, mZlhÉ«r’âjnk, fÈínf, ¥ujnk ghnj,
SRI BHUVANESWARI VEDIC CENTRE

7

www.vedicravi.com

#«ó¤ång, ghuj t®nõ, gujf©nl, nknuh: jønz gh®¢’nt,
r’fh¥nj, mÞÄ‹ t®¤jkhnd, ›ahtAhÇnf, ¥ugthâ õZ£ah:
[«t¤[uhzh« k¤na,
všyh ói#fS¡F« bghJthd nk‰go r§fšg¤ij
brhšÈÉ£L, x›bthU Énrõ ói#¡F« jŤjÅahf
m¢ál¥g£LŸs ââ, thu, eB¤âu§fis mªj ïl¤âš
nr®¤J¡ bfhŸsî«.
á¤âiu - Éõ& ò©afhy« - 14.4.2014 - â§f£»Hik
#a ehk [«t¤[nu c¤juhanz, t[ªj Ubjs nkõ khn[
R¡y gnB rJ®¤jÞah« Rgâbjs AÞj eB¤âu í¡jhah«, ïªJ
th[u í¡jhah« Éahf¤ ehk nahf tÂi# fuz Vt§Fz rfy
Énrnõd táZlhah« mÞah« rJ®¤jÞah« Rgâbjs $
gunkÞtu, ehuhaz ¥u[hj ̤a®¤j«.
á¤âiu - á¤uh bgs®zÄ - 15.4.2014- br›thŒ»Hik
#a ehk [«t¤[nu c¤juhanz, t[ªj Ubjs nkõ khn[
R¡y gnB bgs®z«ah« Rgâbjs bgskth[u í¡jhah«
á¤uheB¤u í¡jhah« A®õ ehk, nahf gtfuz Vt§Fz rfy
Énrnõd táZlhah« mÞah« bgs®z«ah« Rgâbjs á¤uF¥j
¥u[hj ̤a®¤j«.
itfhá Érhf« - 11.6.2014 - òj‹»Hik
#a ehk [«t¤[nu c¤juhanz, t[ªj Ubjs Çõg khn[
R¡y gnB ¤unahjÞah« Rgâbjs b[s«a th[u í¡jhah«
Érhf eB¤u í¡jhah« átehk, nahf ijJyfuz Vt§Fz rfy
Énrnõd táZlhah« mÞah« ¤unahjÞah« Rgâbjs R¥uk©a
¥u[hj ̤a®¤j«.
MÅ - Fkhu õZo - 3.7.2014 - ÉahH¡»Hik
#a ehk [«t¤[nu c¤juhanz, »ßZk Ubjs ÄJd khn[
R¡y gnB õZoah« FU th[u í¡jhah« ó®t gšFÅ eB¤u
í¡jhah« ›ahfjhk, nahf bfsttfuz Vt§Fz rfy Énrnõd
táZlhah« mÞah« õZoah« Rgâbjs tŸË njt nrdh [»j
R¥uk©a ¥u[hj ̤a®¤j«.
rhJ®khÞa Éuj« (Éahr ói#) - 12.7.2014 - rÅ¡»Hik
#a ehk [«t¤[nu c¤juhanz, »ßZk Ubjs ÄJd khn[
SRI BHUVANESWARI VEDIC CENTRE

8

www.vedicravi.com

R¡y gnB bgs®z«ah« Rgâbjs Þâuth[u í¡jhah«
ó®thõhl eB¤u í¡jhah« khnAª¤u ehk, nahf gtfuz
Vt§Fz rfy Énrnõd táZlhah« mÞah« bgs®z«ah«
Rgâbjs ntj›ah[ ¥u[hj ̤a®¤j«.
Mo¥g©oif - 17.7.2014 - ÉahH¡»Hik
#a ehk [«t¤[nu jøzhanz, »ßZk Ubjs flf khn[
¡UZz gnB õZ£ah« Rgâbjs FU th[u, ó®t ¥nuhZlgjh
eB¤u í¡jhah« n[hg« ehk, nahf fui# fuz Vt§Fz rfy
Énrnõd táZlhah« mÞah« õZ£ah« Rgâbjs $ kAhyºÛ
¥u[hj ̤a®¤j«.
Mo ¡U¤âif - 21.7.2014 - â§f£»Hik
#a ehk [«t¤[nu jøzhanz, »ßZk Ubjs flf khn[
¡UZz gnB jr«ah« Rgâbjs ïªJ th[u, ¡U¤âfh eB¤u
í¡jhah« Ny« ehk, nahf tÂi#fuz Vt§Fz rfy Énrnõd
táZlhah« mÞah« jr«ah« Rgâbjs $ ÞthÄehj ¥u[hj
̤a®¤j«.
Mo¥óu« - 30.7.2014 - òj‹»Hik
#a ehk [«t¤[nu jøzhanz, »ßZk Ubjs flf khn[
R¡y gnB âUâahah« Rgâbjs b[s«a th[u, ó®tgšFÅ
eB¤u í¡jhah« tÇf‹ehk, nahf fui#fuz Vt§Fz rfy
Énrnõd táZlhah« mÞah« âUâahah« Rgâbjs $
kAhyºÛ brh%g $ nfhij ¥u[hj ̤a®¤j«.
tuyºÄ Éuj« - 8.8.2014- btŸË¡»Hik
#a ehk [«t¤[nu jøzhanz, »ßZk Ubjs flf khn[
R¡y gnB ¤unahjÞah« Rgâbjs ¥UF th[u, ó®tõhlh eB¤u
í¡jhah« ÉZfhkehk, nahf bfsytfuz Vt§Fz rfy
Énrnõd táZlhah« mÞah« ¤unahjÞah« Rgâbjs $
tuyºÛ ¥u[hj ̤a®¤j«.
a#&® Mt mÉ£l« - 10.8.2014 - PhƉW¡»Hik
#a ehk [«t¤[nu jøzhanz, ¡ßZk Ubjs flf khn[
R¡y gnB bgs®z«ah« Rgâbjs ghD th[u, rutz eB¤u
í¡jhah« MíZk ehk, nahf g¤iufuz Vt§Fz rfy Énrnõd
táZlhah« mÞah« bgs®z«ah« Rgâbjs ntj›ah[ ¥u[hj
̤a®¤j«.
SRI BHUVANESWARI VEDIC CENTRE

9

www.vedicravi.com

nfhFyhZlÄ - 17.8.2014 - PhƉW¡»Hik
#a ehk [«t¤[nu jøzhanz, t®õ Ubjs Ì«A
khn[ ¡UZz gnB mZl«ah« Rgâbjs ghD th[u, ¡U¤âfh
eB¤u í¡jhah« tU¡â‹ ehk, nahf gtfuz Vt§Fz rfy
Énrnõd táZlhah« mÞah« mZl«ah« Rgâbjs $ ¡UZz
¥u[hj ̤a®¤j«.
Éehaf rJ®¤â - 29.8.2014 - btŸË¡»Hik
#a ehk [«t¤[nu jøzhanz, t®õ Ubjs á«k khn[
R¡y gnB rJ®¤ah« Rgâbjs ¥UF th[u, Rthâ eB¤u
í¡jhah« Rgehk, nahf tÂi#fuz Vt§Fz rfy Énrnõd
táZlhah« mÞah« rJ®¤ah« Rgâbjs $ kAh fzgâ ¥u[hj
̤a®¤j«.
ÇÎ gŠrÄ - 30.8.2014 - rÅ¡»Hik
#a ehk [«t¤[nu jøzhanz, t®õ Ubjs á«k khn[
R¡y gnB gŠr«ah« Rgâbjs Þâu th[u, á¤âuh eB¤u
í¡jhah« Rg eB¤u R¥uk ehk nahf gtfuz Vt§Fz rfy
Énrnõd táZlhah« mÞah« gŠr«ah« Rgâbjs ckh knf¢tu
¥u[hj ̤a®¤j«.
âUnthz« - 6.9.2014 - rÅ¡»Hik
#a ehk [«t¤[nu jøzhanz, t®õ Ubjs Ì«A
khn[ R¡y gnB JthjÞah« Rgâbjs Þâu th[u, ¢utz
eB¤u í¡jhah« n[hg«ehk, nahf ghytfuz Vt§Fz rfy
Énrnõd táZlhah« mÞah« JthjÞah« Rgâbjs $k‹
ehuhaz ¥u[hj ̤a®¤j«.
$ #aªâ - 16.9.2014 - br›thŒ»Hik
#a ehk [«t¤[nu jøzhanz, t®õ Ubjs á«A khn[
¡UZz gnB mZl«ah« Rgâbjs bgsk th[u, «UfÓ®õ
eB¤u í¡jhah« ̤â ehk, nahf g¤ fuz Vt§Fz rfy
Énrnõd táZlhah« mÞah« mZl«ah« Rgâbjs $ ¡UZz
¥u[hj ̤a®¤j«.
òu£lhá - kAhsa mkhthir - 23.09.2014 - br›thŒ»Hik
#a ehk [«t¤[nu jøzhanz, t®õ Ubjs f‹ah khn[
¡UZz gnB rJ®jÞah« cgÇ mkhthÞah« Rgâbjs bgsk
SRI BHUVANESWARI VEDIC CENTRE

10

www.vedicravi.com

th[u, ó®tgšFÅ eB¤u í¡jhah« Rgehk, nahf rFÅfuz
Vt§Fz rfy Énrnõd táZlhah« mÞah« rJ®jÞah« cgÇ
mkhthÞah« ò©aâbjs t®f¤ta [fhUÂf ã¤Uzh«
mBŒa¤U¥¤a®¤j« [¡U¤ kAhsa ã¤Uó#h« m¤afßZna.
etuh¤Ç Mu«g« - 24.09.2014 - òj‹»Hik
#a ehk [«t¤[nu jøzhanz, t®õ Ubjs f‹ah khn[
R¡y gnB mkhthÞah« cgÇ ¥uj«ah« Rgâbjs b[s«a th[u,
c¤jugšFÅ eB¤u í¡jhah« R¥u‹ ehk, nahf ehft fuz
Vt§Fz rfy Énrnõd táZlhah« mÞah« mkhthÞah« cgÇ
¥uj«ah« Rgâbjs $ kAh fhË, $ kAh yºÄ, $ kAh ruÞtâ
¥u[hj ̤a®¤j«.
ruÞtâ ói# - 2.10.2014 - ÉahH¡»Hik
#a ehk [«t¤[nu jøzhanz, tUõ Ubjs f‹ah
khn[ R¡y gnB et«ah« Rgâbjs FU th[u, ó®thõhlh eB¤u
í¡jhah« n[hgehk, nahf gtfuz Vt§Fz rfy Énrnõd
táZlhah« mÞah« et«ah« Rgâbjs $ kAh ruÞtâ ¥u[hj
̤a®¤j«.
É#ajrÄ - 3.10.2014 - btŸË¡»Hik
#a ehk [«t¤[nu jøzhanz, t®õ Ubjs f‹ah khn[
R¡y gnB jr«ah« Rgâbjs ¥UF th[u, c¤juhõhlh eB¤u
í¡jhah« Rg eB¤u Rf®ehk nahf ijJyfuz Vt§Fz rfy
Énrnõd táZlhah« mÞah« jr«ah« Rgâbjs $ kAh
ruÞtâ ¥u[hj ̤a®¤j«.
nfjhu bfsÇ Éuj« - 23.10.2014 - ÉahH¡»Hik
#a ehk [«t¤[nu jøzhanz, ru¤ Ubjs Jyh khn[
¡UZz gnB mkhthÞah« Rgâbjs FU th[u, á¤uh eB¤u
í¡jhah« Rg eB¤u ÉZf«ehk, nahf rJ®ghjfuz Vt§Fz
rfy Énrnõd táZlhah« mÞah« mkhthÞah« Rgâbjs
yºÛ Fngu ¥u[hj ̤a®¤j«.
Þfªj õZo - 29.10.2014 - òj‹»Hik
#a ehk [«t¤[nu jøzhanz, ru¤ Ubjs Jyh khn[
R¡y gnB õZoah« Rgâbjs b[s«a th[u, ó®thõhlh eB¤u
í¡jhah« Rg eB¤u Rf‹ehk nahf bfsytfuz Vt§Fz rfy
Énrnõd táZlhah« mÞah« õZoah« Rgâbjs [&¥uk©a
¥u[hj ̤a®¤j«.
SRI BHUVANESWARI VEDIC CENTRE

11

www.vedicravi.com

jD®khj ói# - 16.12.2014 - br›thŒ»Hik
#a ehk [«t¤[nu jøzhanz, nAkªj Ubjs jD®
khn[ R¡y gnB jr«ah« Rgâbjs ïªJ th[u, nuhÏ eB¤u
í¡jhah« b[sgh¡a ehk, nahf fui#fuz Vt§Fz rfy
Énrnõd táZlhah« mÞah« jr«ah« Rgâbjs ¥u[hj
̤a®¤j«.
ADk¤ #aªâ - 21.12.2014 - PhƉW¡»Hik
#a ehk [«t¤[nu jøzhanz, nAkªj Ubjs jD®
khn[ ¡UZz gnB mkhthÞahah« Rgâbjs ghD th[u,
n#Zlh eB¤u í¡jhah« Ny‹ehk, nahf rFÅ fuz Vt§Fz
rfy Énrnõd táZlhah« mÞah« mkhthÞahah« Rgâbjs
MŠrnea ¥u[hj ̤a®¤j«.
MU¤uh jÇrd« - 05.01.2015 - â§f£»Hik
#a ehk [«t¤[nu jøzhanz, nAkªj Ubjs jD®
khn[ R¡y gnB bgs®z«ah« Rgâbjs ïªJ th[u, MU¤uh
eB¤u í¡jhah« Rg eB¤u khnAªâuehk nahf gtfuz
Vt§Fz rfy Énrnõd táZlhah« mÞah« bgs®z«ah«
Rgâbjs eluh# ¥u[hj ̤a®¤j«.
r§fuhªâ g©oif - 15.01.2015 - ÉahH¡»Hik
#a ehk [«t¤[nu c¤juhanz, nAkªj Ubjs kfu khn[
¡UZz gnB jr«ah« Rgâbjs FU th[u, Érhfh eB¤u
í¡jhah« Ny‹ehk, nahf tdi#fuz Vt§Fz rfy Énrnõd
táZlhah« mÞah« jr«ah« Rgâbjs N®aehuhaz ¥u[hj
̤a®¤j«.
ij¡»U¤âif - 29.01.2015 - ÉahH¡»Hik
#a ehk [«t¤[nu c¤juhanz, nAkªj Ubjs kfu khn[
R¡y gnB jr«ah« Rgâbjs FU th[u, ¡U¤âfh eB¤u
í¡jhah« ãuhÄehk, nahf ijJiyfuz Vt§Fz rfy Énrnõd
táZlhah« mÞah« jr«ah« Rgâbjs [&¥uk©a ¥u[hj
̤a®¤j«.
átuh¤Ç - 17.2.2015 - br›thŒ»Hik
#a ehk [«t¤[nu c¤juhanz, ááu Ubjs F«g khn[
¡UZz gnB rJ®jÞah« Rgâbjs bgsk th[u, ¢utz eB¤u
SRI BHUVANESWARI VEDIC CENTRE

12

www.vedicravi.com

í¡jhah« ›aÔghjehk, nahf g¤iufuz Vt§Fz rfy Énrnõd
táZlhah« mÞah« rJ®jÞah« Rgâbjs rh«g gunkÞtu
¥u[hj ̤a®¤j«.
khá kf« - 4.03.2015- òj‹»Hik
#a ehk [«t¤[nu c¤juhanz, ááu Ubjs F«g khn[ R¡y
gnB rJ®jÞah« Rgâbjs b[s«a th[u, kfh eB¤u í¡jhah«
Rf‹ehk, nahf tdi#fuz Vt§Fz rfy Énrnõd táZlhah«
mÞah« rJ®jÞah« Rgâbjs $ fhkhø ¥u[hj ̤a®¤j«.
fhuilah‹ neh‹ò - 14.3.2015 - rÅ¡»Hik
#a ehk [«t¤[nu c¤juhanz, ááu Ubjs Ûd khn[
¡UZz gnB et«ah« Rgâbjs Þâu th[u, _yh eB¤u
í¡jhah« ›aÔghjehk, nahf ijJiyfuz Vt§Fz rfy
Énrnõd táZlhah« mÞah« et«ah« Rgâbjs rhÉ¤ß ¥u[hj
̤a®¤j«.
g§FÅ c¤u« - 3.4.2015 - btŸË¡»Hik
#a ehk [«t¤[nu c¤juhanz, ááu Ubjs Ûd khn[
R¡y gnB rJ®jÞah« Rgâbjs ¥UF th[u, c¤ju gšFÅ
eB¤u í¡jhah« ›U¤â‹ehk, nahf tdi#fuz Vt§Fz rfy
Énrnõd táZlhah« mÞah« rJ®jÞah« Rgâbjs [&¥uk©a
¥u[hj ̤a®¤j«.

#a tUõ« - thÞJ òUõ‹ äâiu É£L vG« neuK«, ešy neuK«
M.njâ

j. njâ, »Hik

äâiu É£L
vG« neu«

ešy neu«

23.04.14 á¤âiu 10 òj‹

08.00 - 09.30 a.m. 08.54 - 09.30 a.m.

04.06.14 itfhá 21 òj‹

09.12 - 10.42 a.m. 10.06 - 10.42 a.m.

27.07.14 Mo

11 PhÆW 06.48 - 08.18 a.m. 07.42 - 08.18 a.m.

22.08.14 Mt 6 btŸË 02.24 - 03.54 p.m. 03.18 - 03.54 p.m.
24.11.14

fh®¤â. 8 â§fŸ

10.00 - 11.30 a.m. 10.54 - 11.30 a.m.

25.01.15 ij

12 â§fŸ

06.03.15 khá

22btŸË 09.12 - 10.42 a.m. 10.06 - 10.42 a.m.

SRI BHUVANESWARI VEDIC CENTRE

09.12 - 10.42 a.m. 10.06 - 10.42 a.m.

13

www.vedicravi.com

#a ´ j®¥gz eh£fŸ
14.04.2014

â§fŸ

14.04.2014
18.04.2014
26.04.2014
28.04.2014

â§fŸ
btŸË

â§fŸ

nkõ Éõ&
á¤âiu khj¥ãw¥ò
bus¢ra k‹thâ
›aÔghj«
it¤Uâ
mkhthi[

01.05.2014
13.05.2014
15.05.2014
22.05.2014
28.05.2014

ÉahH‹
br›thŒ
ÉahH‹
ÉahH‹

¡Uj ífhââ
›aÔghj«
ÉZQgâ
it¤Uâ
mkhthi[

08.06.2014
12.06.2014
15.06.2014
17.06.2014
26.06.2014

PhÆW
ÉahH‹
PhÆW
br›thŒ
ÉahH‹

›aÔghj«
bgs¢ak k‹thâ
õlèâ
it¤Uâ
MgÞj«g mkhthi[

03.07.2014
07.07.2014
12.07.2014
16.07.2014

ÉahH‹
â§fŸ

òj‹

26.07.2014
28.07.2014


â§fŸ

›aÔghj«
ittÞtj k‹thâ
itâUâ, k‹thâ
flfuÉ - Mokhj¥ãw¥ò
jøzhad ò©afhy«
mkhthi[
›aÔghj«

07.08.2014
17.08.2014

ÉahH‹
PhÆW

22.08.2014
25.08.2014
28.08.2014

btŸË
â§fŸ
ÉahH‹

01.09.2014
â§fŸ
09.09.2014 br›thŒ
to 24.09.2014 òj‹ Koa
17.09.2014
òj‹
17.09.2014
òj‹
21.09.2014
PhÆW

it¤Uâ
ÉZQgâ (¤U¡)
Mt khj¥ãw¥ò
›aÔghj«
mkhthi[
k‹thâ
it¤Uâ
kAhsa gB«
õlÓâ òu£lhá khj¥ãw¥ò
kAh ›aâghj«
ífhâ

SRI BHUVANESWARI VEDIC CENTRE

14

www.vedicravi.com

23.09.2014
27.09.2014

br›

kAhsa mkhthi[
it¤Uâ

02.10.2014
08.10.2014
12.10.2014
18.10.2014
22.10.2014
23.10.2014

ÉahH‹
òj‹
PhÆW

òj‹
ÉahH‹

Þtha«òt k‹thâ
rªâu »uAz«
›aÔghj«
Jyh Éõ& I¥gá khj¥ãw¥ò
it¤Uâ
mkhthi[

01.11.2014
03.11.2014
06.11.2014
07.11.2014
16.11.2014
17.11.2014


â§fŸ
ÉahH‹
btŸË
PhÆW
â§fŸ

21.11.2014
22.11.2014

PhÆW

ífhâ
k‹thâ
j®k[ht®Â k‹thâ
›aÔghj«
it¤Uâ
ÉZQgâ
fh®¤âif khj¥ãw¥ò
nghjhad mkhthi[
mkhthi[

02.12.2014
12.12.2014
13.12.2014
14.12.2014
15.12.2014
16.12.2014

br›thŒ
btŸË

PhÆW
â§fŸ
br›thŒ

21.12.2014
28.12.2014
31.12.2014

PhÆW
PhÆW
òj‹

06.01.2015
12.01.2015
13.01.2015
14.01.2015
15.01.2015

br›thŒ
â§fŸ
br›thŒ
òj‹
ÉahH‹

19.01.2015
20.01.2015
22.01.2015
26.01.2015

â§fŸ
br›thŒ
ÉahH‹
â§fŸ

›aÔ ghj«
it¤Uâ
âÞnuZlfh
mZlfh
m‹tZlfh
õlÓâ
kh®fÊ khj¥ãw¥ò
mkhthi[
›aÔghj«
k‹thâ
it¤Uâ
âÞnuZlfh
mZlfh
m‹tZlfh
ij khj¥ãw¥ò,
c¤juhaz ò©afhy«
nghjhad mkhthi[
mkhthi[
›aÔghj«
[&®a[ht®Â k‹thâ

SRI BHUVANESWARI VEDIC CENTRE

15

www.vedicravi.com

31.01.2015

it¤Uâ

11.02.2015
12.02.2015
13.02.2015
13.02.2015
17.02.2015
18.02.2015
25.02.2015

òj‹
ÉahH‹
btŸË
btŸË
br›thŒ
òj‹
òj‹

âÞnuhZlfh
mZlfh
m‹tZlfh
ÉZQgâ khá kh[ãw¥ò
›aÔghj«
ífhâ,mkhthi[
it¤Uâ

05.03.2015
12.03.2015
13.03.2015
14.03.2015
15.03.2015
19.03.2015
20.03.2015
22.03.2015
23.03.2015

ÉahH‹
ÉahH‹
btŸË

PhÆW
ÉahH‹
btŸË
PhÆW
â§fŸ

U¤u [ht®©a k‹thâ
âÞnuhZlfh
mZlfh
m‹tZlfh, ›aÔghj«
õlèâ
nghjhad mkhthi[
mkhthi[, k‹thâ
c¤jk k‹thâ
it¤Uâ

04.04.2015
09.04.2015
14.04.2015


PhÆW
br›thŒ

k‹thâ, rªâu »uAz«
›aÔghj«
á¤âiu khj¥ãw¥ò

a#&® ntj / rhk ntj j®¥gz r§fšg«
R¡yh« guju« ÉZQ« rát®z« rJ®ò#« ¥u[‹d tjd«
¤ahna¤ [®t É¡ndhg rhªjna.
X« ó: X«òt: XF«[&t: X«kA: X«#d: X« jg: XF« [¤a«
X« j¤[ÉJ: tnu©a« g®nfhnjtÞa ÔkÏ ânahnahd:
¥unrhjah¤. X« Mg: {nahJu[: m«Uj« ¥U«k ó®òtÞ[&tnuh«.
knkhgh¤j [kÞj JÇj Ba¤thuh $ gunkÞtu ¥ß¤a®¤j«
(itZzt®fŸ - $ gft¤ M¡Pa $kª ehuhaz ¥ß¤a®¤j« gftj: ¥ß¤a®¤j« $gft¤ if§f®a %g«) mgɤu: gɤnuhth
[®thtÞjh fnjhãt aÞknu¤ ò©lßfhB« [ghàah m¥aªju
Rá: khe[« tháf« ghg« f®kzh [Kgh®Íj« $uhk
Þknunzidt ›anghAâ e[«[a: $ uhk uhk uhk.
ââ®ÉZQ: jjhthu: eB¤u« ÉZQnut r nahfÞr
fuz«irt [®t« ÉZQka«#f¤ $ nfhɪj nfhɪj nfhɪj
m¤a$gft¤ kAhòUõÞa ÉZnzhuh¡Pah ¥ut®¤jkhdÞa
M¤a ¥u«Az: ¤ÉÔaguh®¤nj ¢ntjtuhAfšng ittÞtj
SRI BHUVANESWARI VEDIC CENTRE

16

www.vedicravi.com

k‹tªjnu mZlhÉ«râjnk, fÈínf, ¥ujnk ghnj, #«ó¤ång,
gft®nõ, gujf©nl, nknuh, jønz gh®¢nt, [fh¥nj mÞÄ‹
t®¤jkhnd, ›ahtAhÇnf, ¥ugthâ, õZo [«t¤[uhzh« k¤na,
všyh j®¥gz¤â‰F« bghJthd nk‰go r§fšg¤ij
brhšÈÉ£L,
x›bthU
khj¤â‰F«
jŤjÅahf
m¢ál¥g£LŸs ââ, thu, eB¤âu§fis ïªj ïl¤âš
nr®¤J¡ bfhŸsî«.
.................................. nfh¤uhzh« t[&, U¤u, Mâ¤a
Þt%ghzh« mÞk¤ ã¤U, ãjhkA, ¥uãjhkAhdh« kh¤U,
ãjhkÏ, ¥uãjhkëdh« (jhah® cŸst®fŸ) ãjhkÏ, ãJ:
ãjhkë, ãJ¥uãjhkëdh« ..................................................... nfh¤uhzh«
[g¤Úf khjhkA, khJ: ãjhkA, khJ: ¥uãjhkAhdh« khjhkÏ,
khJãjhkÏ, khJ¥uãjhkëdh« cgat«r ã¤%zh«r mBŒa
âU¥¤a®¤j« mkhthÞa / ò©afhny j®r ¢uh¤j« âyj®¥gz
%ngz m¤afÇZna.
14.4.2014 (â§fŸ) - nkõ - Éõ& ò©afhy«
#a ehk [«t¤[nu c¤juhanz t[ªj Ubjs nkõ khn[
R¡y gnB rJ®¤jÞah« ò©aâbjs ghDth[u, AÞj eB¤u
í¡jhah« ›aÔghj ehk nahf tÂir fuz Vt§Fz Énrõz
ÉáZlhah« mÞah« rJ®¤jÞah« ò©aâbjs (óûš ïl«)
...... nkõuÉ[§fukz ò©afhny ¢uh¤j« ây j®¥gz
%ngz m¤afÇZna.
28.4.2014 (â§fŸ) á¤âiu khj« mkhthÞia
#a ehk [«t¤[nu c¤juhanz t[ªj Ubjs nkõ khn[
¡UZz gnB rJ®¤jÞah« cgÇ mkhthÞah« ò©aâbjs
ïªJth[u, mÞÉÅ eB¤u í¡jhah« ¥ßâ ehknahf, rFÅ fuz
Vt§Fz Énrõz ÉáZlhah« mÞah« rJ®¤jÞah« cgÇ
mkhthÞah« ò©aâbjs (óûš ïl«)
...... mkhthÞa ò©afhny j®r ¢uh¤j« ây j®¥gz %ngz
m¤afÇZna.
28.5.2014 (òj‹) itfhá khj« mkhthÞia
#a ehk [«t¤[nu c¤juhanz t[ªj Ubjs Çõg khn[
¡UZz gnB mkhthÞah« ò©aâbjs brs«a th[u, ¡U¤âfh

SRI BHUVANESWARI VEDIC CENTRE

17

www.vedicravi.com

eB¤u í¡jhah« mâf©lehknahf, rJZghj fuz Vt§Fz
Énrõz ÉáZlhah« mÞah« mkhthÞah« ò©aâbjs (óûš
ïl«)
...... mkhthÞa ò©afhny j®r ¢uh¤j« ây j®¥gz %ngz
m¤afÇZna.
26.6.2014 (ÉahH‹) MÅ khj« mkhthÞia
#a ehk [«t¤[nu c¤juhanz ¡ßZk Ubjs ÄJd khn[
¡UZz gnB rJ®¤jÞah« cgÇ mkhthÞah« ò©aâbjs FU
th[u, «UfÓ®õ eB¤u í¡jhah« f©ld ehknahf rFÅ fuz
Vt§Fz Énrõz ÉáZlhah« mÞah« rJ®¤jÞah« cgÇ
mkhthÞah« ò©aâbjs (óûš ïl«)
...... mkhthÞa ò©afhny j®r ¢uh¤j« ây j®¥gz %ngz
m¤afÇZna.
16.7.2014 (òj‹) jøzhad ò©afhy«
#a ehk [«t¤[nu c¤juhanz ¡ßZk Ubjs ÄJd khn[
¡UZz gnB gŠr«ah« Rgâbjs brs«a th[u, rjãõ‹ eB¤u
í¡jhah« bfsytehknahf gtfuz fuz Vt§Fz Énrõz
ÉáZlhah« mÞah« gŠr«ah« ò©aâbjs (óûš ïl«)
...... jøzhaz ò©afhny flf-uÉ [§¡ukz ¢uh¤j«
ây j®¥gz %ngz m¤afÇZna.
26.7.2014 (rÅ) Mo mkhthÞia
#a ehk [«t¤[nu jøzhand ¡ßZk Ubjs flf khn[
¡UZz gnB mkhthÞah« ò©aâbjs Þâu th[u, òd®tR
eB¤u í¡jhah« t{uehknahf rJZghjfuz Vt§Fz Énrõz
ÉáZlhah« mÞah« mkhthÞah« ò©aâbjs (óûš ïl«)
...... mkhthÞa ò©afhny j®r ¢uh¤j« ây j®¥gz %ngz
m¤afÇZna.
25.8.2014 (â§fŸ) Mt mkhthÞia
#a ehk [«t¤[nu jøzhanz tUõ Ubjs á«k khn[
¡UZz gnB mkhthÞah« ò©aâbjs ïªJ th[u, kfh eB¤u
í¡jhah« gÇfkehknahf rJZghjfuz Vt§Fz Énrõz
ÉáZlhah« mÞah« mkhthÞah« ò©aâbjs (óûš ïl«)

SRI BHUVANESWARI VEDIC CENTRE

18

www.vedicravi.com

...... mkhthÞa ò©afhny j®r ¢uh¤j« ây j®¥gz %ngz
m¤afÇZna.
13.9.2014 (rÅ) kAhguÂ
#a ehk [«t¤[nu jøzhand tUõ Ubjs á«k khn[
¡UZz gnB gŠr«ah« ò©aâbjs Þâu th[u, mggu eB¤u
í¡jhah« ›ahfhj«ehknahf bfsyt fuz Vt§Fz Énrõz
ÉáZlhah« mÞah« gŠr«ah« ò©aâbjs (óûš ïl«)
f‹ahfnj [ÉjÇ Mõhlhâ gŠrk mgugB rJ®kAhsa
áuh¤nj kAhgu ò©afhny ¢uh¤j« ây j®¥gz %ngz
m¤afÇZna.
16.9.2014 (br›thŒ) k¤ahZlÄ
#a ehk [«t¤[nu jøzhand tUõ Ubjs á«k khn[
¡UZz gnB mZl«ah« ò©aâbjs bgsk th[u, «UfÓ®õ
òd®tR eB¤u í¡jhah« ̤â‹ehknahf ghyt fuz Vt§Fz
Énrõz ÉáZlhah« mÞah« mZl«ah« ò©aâbjs (óûš
ïl«)
f‹ahfnj [ÉjÇ Mõhlhâ gŠrk mgugB rJ®kAhsa
áuh¤nj k¤ahZlÄ ò©afhy ¢uh¤j« ây j®¥gz %ngz
m¤afÇZna.
23.9.2014 (br›thŒ) òu£lhá kAhsa khthÞia
#a ehk [«t¤[nu jøzhand tUõ Ubjs f‹ah khn[
¡UZz gnB rJ®¤jÞah« cgÇ khthÞahah« ò©aâbjs
bgsk th[u, ó®tgšFÅ eB¤u í¡jhah« Rgehknahf rFÅfuz
Vt§Fz Énrõz ÉáZlhah« mÞah« rJ®¤jÞah« cgÇ
mkhthÞahah« ò©aâbjs (óûš ïl«)
f‹ahfnj [ÉjÇ Mõhlhâ gŠrk mgugB rJ®kAhsa
áuh¤nj mkhthÞa ò©afhny j®r ¢uh¤j« ây j®¥gz %ngz
m¤afÇZna.
18.10.2014 (rÅ) Jyh Éõ& ò©afhy«
#a ehk [«t¤[nu jødhanz ru¤ Ubjs Jyh khn[
¡UZz gnB jr«ah« ò©aâbjs Þâu th[u, MÞnyõh
eB¤u í¡jhah« Rgehknahf g¤iu fuz Vt§Fz Énrõz
ÉáZlhah« mÞah« jr«ah« ò©aâbjs (óûš ïl«)
SRI BHUVANESWARI VEDIC CENTRE

19

www.vedicravi.com

...... JyhÉõ& ò©afhy ¢uh¤j« ây j®¥gz %ngz
m¤afÇZna.
23.10.2014 (ÉahH‹) I¥gá mkhthÞia
#a ehk [«t¤[nu jøzhanz ru¤ Ubjs Jyh khn[
¡UZz gnB mkhthÞahah« ò©aâbjs FU th[u, á¤âuh
eB¤u í¡jhah« ÉÞf«g ehknahf rJÞghjfuz Vt§Fz
Énrõz ÉáZlhah« mÞah« mkhthÞah« ò©aâbjs (óûš
ïl«)
...... mkhthÞa ò©afhny j®r ¢uh¤j« ây j®¥gz %ngz
m¤afÇZna.
21.11.2014 (btŸË) fh®¤âif nghjhad mkhthÞia
#a ehk [«t¤[nu jøzhanz ru¤ Ubjs ›U¢áf
khn[ ¡UZz gnB rJ®¤jÞah« ò©aâbjs ¥UF th[u,
Þthâ eB¤u í¡jhah« b[sgh¡aehknahf rFÅfuz Vt§Fz
Énrõz ÉáZlhah« mÞah« rJ®¤jÞah« ò©aâbjs (óûš
ïl«)
...... mkhthÞa ò©afhny j®r ¢uh¤j« ây j®¥gz %ngz
m¤afÇZna.
22.11.2014 (rÅ) fh®¤âif mkhthÞia
#a ehk [«t¤[nu jøzhanz ru¤ Ubjs ›U¢áf
khn[ ¡UZz gnB mkhthÞah« ò©aâbjs Þâu th[u,
Érhfh eB¤u í¡jhah« n[hg«ehknahf ehftfuz Vt§Fz
Énrõz ÉáZlhah« mÞah« mkhthÞah« ò©aâbjs (óûš
ïl«)
...... mkhthÞa ò©afhny j®r ¢uh¤j« ây j®¥gz %ngz
m¤afÇZna.
21.12.2014 (PhÆW) kh®fÊ mkhthÞia
#a ehk [«t¤[nu jøzhanz nAkªj Ubjs jD®
khn[ ¡UZz gnB mkhthÞah« ò©aâbjs ghD th[u,
n#Zlh eB¤u í¡jhah« Ny«ehknahf rJZghjfuz Vt§Fz
Énrõz ÉáZlhah« mÞah« mkhthÞah« ò©aâbjs (óûš
ïl«)

SRI BHUVANESWARI VEDIC CENTRE

20

www.vedicravi.com

...... mkhthÞa ò©afhny j®r ¢uh¤j« ây j®¥gz %ngz
m¤afÇZna.
15.1.2015 (ÉahH‹) c¤juhaz ò©afhy«
#a ehk [«t¤[nu c¤juhanz nAkªj Ubjs kfu khn[
¡UZz gnB jr«ah« ò©aâbjs FU th[u, Érhfh eB¤u
í¡jhah« Ny« ehknahf fui# fuz Vt§Fz Énrõz
ÉáZlhah« mÞah« jr«ah« ò©aâbjs (óûš ïl«)
...... c¤juhaz ò©afhny kfu-uÉ [§¡ukz ¢uh¤j« ây
j®¥gz %ngz m¤afÇZna.
19.1.2015 (â§fŸ) ij nghjhad mkhthÞia
#a ehk [«t¤[nu c¤juhanz nAkªjUbjs kfu khn[
¡UZz gnB rJ®¤jÞah« ò©aâbjs ïªJ th[u, ó®thõhlh
eB¤u í¡jhah« ›ahfjehknahf g¤iufuz Vt§Fz Énrõz
ÉáZlhah« mÞah« mkhthÞah« ò©aâbjs (óûš ïl«)
...... mkhthÞa ò©afhny j®r ¢uh¤j« ây j®¥gz %ngz
m¤afÇZna.
20.1.2015 (br›thŒ) ij mkhthÞia
#a ehk [«t¤[nu c¤juhanz nAkªjUbjs kfu khn[
¡UZz gnB mkhthÞah« ò©aâbjs bgsk th[u,
c¤âuhõhlh eB¤u í¡jhah« A®õ‹ehknahf ehftfuz
Vt§Fz Énrõz ÉáZlhah« mÞah« mkhthÞah«
ò©aâbjs (óûš ïl«)
...... mkhthÞa ò©afhny j®r ¢uh¤j« ây j®¥gz %ngz
m¤afÇZna.
18.2.2015 (òj‹) khá mkhthÞia
#a ehk [«t¤[nu c¤juhanz ááu Ubjs Ubjs F«g
khn[ ¡UZz gnB mkhthÞahah« ò©aâbjs b[s«a th[u,
ÞuÉZlh eB¤u í¡jhah« tÇf‹ehknahf rJZghjfuz
Vt§Fz Énrõz ÉáZlhah« mÞah« mkhthÞah«
ò©aâbjs (óûš ïl«)
...... mkhthÞa ò©afhny j®r ¢uh¤j« ây j®¥gz %ngz
m¤afÇZna.

SRI BHUVANESWARI VEDIC CENTRE

21

www.vedicravi.com

19.3.2015 (ÉahH‹) g§FÅ nghjhad mkhthÞia
#a ehk [«t¤[nu c¤juhanz ááu Ubjs Ubjs Ûd
khn[ ¡UZz gnB rJ®jÞah« ò©aâbjs FU th[u, rjãõ‹
eB¤u í¡jhah« [h¤É‹ehknahf rFÅfuz Vt§Fz
Énrõz ÉáZlhah« mÞah« mkhthÞah« ò©aâbjs (óûš
ïl«)
...... mkhthÞa ò©afhny j®r ¢uh¤j« ây j®¥gz %ngz
m¤afÇZna.
20.3.2015 (btŸË) g§FÅ mkhthÞia
#a ehk [«t¤[nu c¤juhanz ááu Ubjs Ubjs Ûd
khn[ ¡UZz gnB mkhthÞah« ò©aâbjs ¥UF th[u, ó®t
¥nuhZlgjh eB¤u í¡jhah« R¥u‹ehknahf ehftfuz Vt§Fz
Énrõz ÉáZlhah« mÞah« mkhthÞah« ò©aâbjs (óûš
ïl«)
...... mkhthÞa ò©afhny j®r ¢uh¤j« ây j®¥gz %ngz
m¤afÇZna.

FU mÞjkd fhykhd
5.7.2014 MÅ 21 Kjš 4.8.2014 Mo 19 tiu Ç¡ ntâfS«,
R¡u mÞjkd fhykhd
4.10.2014 òu£lhá 18 Kjš 3.12.2014 fh®¤âif 17 tiu
a#&® ntâfS«
cgead«, ÉthA« brŒjš MfhJ. Rg fhÇa§fis Éy¡FtJ e‹W.

#a tUõ RgKA]®¤j§fŸ
j.njâ

á¤âiu 5
11
12
14
22
28
29

M.njâ »Hik

18.04.2014
24.04.2014
25.04.2014
27.04.2014
05.05.2014
11.05.2014
12.05.2014

btŸË
ÉahH‹
btŸË
PhÆW
â§fŸ
PhÆW
â§fŸ

itfhá 11 25.05.2014 PhÆW
12 26.05.2014 â§fŸ
18 01.06.2014 PhÆW

ââ

¤UÔia
jrÄ
Vfhjá
¤unahjá
õZo
¤thjá
¤unahjá

eB¤u« nahf«y¡d«

fhiy kÂ

mDõ«
mÉ£l«
rja«
c¤ju£lhâ
òd®ór«
AÞj«
á¤âiu

nkõ«
ÄJd«
Çõg«
ÄJd«
ÄJd«
flf«
ÄJd«

06.00 - 07.30
09.30 - 11.00
07.30 - 09.00
09.00 - 10.00
09.00 - 10.00
10.30 - 11.30
09.00 - 10.00

m ÄJd«
á Çõg«
á flf«

07.30 - 09.00
06.00 - 07.00
09.00 - 10.30

¤thjá
nutâ
¤unahjá mÞÉÅ
rJ®¤â òd®ór«

SRI BHUVANESWARI VEDIC CENTRE

22

á
á
á
m
m
m
á

www.vedicravi.com

itfhá 21
22
25

4
8
15
15
16
16
20
23
25
27
32
Mo
16
22
25
29
30
Mt 4
6
11
13
15
19
Mt 26
27
òu£lhá 2
10
13
17
24
26
27

04.06.2014
05.06.2014
08.06.2014
18.06.2014
22.06.2014
29.06.2014
29.06.2014
30.06.2014
30.06.2014
04.07.2014
07.07.2014
09.07.2014
11.07.2014
16.07.2014
01.08.2014
07.08.2014
10.08.2014
14.08.2014
15.08.2014
20.08.2014
22.08.2014
27.08.2014
29.08.2014
31.08.2014
04.09.2014
11.09.2014
12.09.2014
18.09.2014
26.09.2014
29.09.2014
03.10.2014
10.10.2014
12.10.2014
13.10.2014

òj‹
ÉahH‹
PhÆW
òj‹
PhÆW
PhÆW
PhÆW
â§fŸ
â§fŸ
btŸË
â§fŸ
òj‹
btŸË
òj‹
btŸË
ÉahH‹
PhÆW
ÉahH‹
btŸË
òj‹
btŸË
òj‹
btŸË
PhÆW
ÉahH‹
ÉahH‹
btŸË
ÉahH‹
btŸË
â§fŸ
btŸË
btŸË
PhÆW
â§fŸ

[¥jÄ
[¥jÄ
jrÄ
õZo
jrÄ
¤ÉÔia
¤ÉÔia
¤UÔia
¤UÔia
[¥jÄ
jrÄ
¤thjá
rJ®já
rJ®¤â
gŠrÄ
Jthjá
bgs®zÄ
rJ®¤â
gŠrÄ
jrÄ
¤thjá
¤ÉÔia
rJ®¤â
õZo
jrÄ
¤UÔia
rJ®¤â
jrÄ
¤ÉÔia
gŠrÄ
jrÄ
¤ÉÔia
rJ®¤â
gŠrÄ

kf«
kf«
AÞj«
rja«
m¢ÉÅ
òd®ór«
ór«
ór«
ór«
c¤ju«
Þthâ
mDõ«
_y«
rja«
AÞj«
_y«
âUXz«
c¤ju£.
nutâ
«UfÓ®õ«
òd®ór«
c¤juhl«
AÞj«
Þthâ
_y«
nutâ
m¢ÉÅ
òd®ór«
á¤âiu
mDõ«
c¤juhl«
m¢ÉÅ
nuhÏÂ
nuhÏÂ

á
m
m
á
á
á
á
á
á
á
m
á
m
á
m
á
m
á
m
á
á
m
m
á
á
á
m
m
á
á
á
m
á
m

flf«
ÄJd«
ÄJd«
Ì«A«
flf«
flf«
Ì«A«
ÄJd«
Ì«A«
Ì«A«
Ì«A«
f‹Å
flf«
flf«
f‹Å
Jyh«
Ì«A«
f‹Å
Ì«A«
f‹Å
Ì«A«
Jyh«
Jyh«
Ì«A«
Jyh«
f‹Å
Jyh«
›U¢áf«
›U¢áf«
›U¢áf«
›U¢áf«
Jyh«
jDÞ
Jyh«

09.30 - 10.30
07.30 - 08.30
06.30 - 08.00
10.00 - 11.00
07.30 - 09.00
07.30 - 09.00
09.30 - 11.00
06.00 - 07.00
09.30 - 10.30
09.00 - 10.30
09.00 - 10.30
11.00 - 12.00
06.30 - 08.00
06.30 - 07.30
09.30 - 10.30
11.00 - 12.30
07.00 - 08.30
09.00 - 10.30
06.30 - 08.00
09.00 - 10.00
06.00 - 07.30
10.00 - 11.00
09.30 - 10.30
06.00 - 07.00
09.00 - 10.30
07.30 - 08.30
08.30 - 10.00
10.00 - 11.30
09.30 - 10.30
09.30 - 10.30
09.00 - 10.30
07.00 - 08.30
10.30 - 12.00
06.30 - 07.30

I¥gá

30.10.2014
02.11.2014
09.11.2014
09.11.2014
12.11.2014
13.11.2014

ÉahH‹
PhÆW
PhÆW
PhÆW
òj‹
ÉahH‹

[¥jÄ
jrÄ
¤UÔia
¤UÔia
õZo
[¥jÄ

c¤juhl«
rja«
nuhÏÂ
nuhÏÂ
òd®ór«
ór«

á
á
á
á
á
m

›U¢áf«
›U¢áf«
›U¢áf«
kfu«
kfu«
kfu«

07.30 - 09.00
07.30 - 09.00
07.00 - 08.30
11.00 - 12.00
11.00 - 12.00
11.00 - 12.00

13
16
23
23
26
27

SRI BHUVANESWARI VEDIC CENTRE

23

www.vedicravi.com

fh®¤âif 4
5
11
15
24

20.11.2014
21.11.2014
27.11.2014
01.12.2014
10.12.2014

ÉahH‹
btŸË
ÉahH‹
â§fŸ
òj‹

¤unahjá
rJ®já
gŠrÄ
jrÄ
rJ®¤â

á¤âiu
Þthâ
âUXz«
c¤j£lhâ
ór«

á
á
á
á
á

jDÞ
›U¢áf«
kfu«
kfu«
F«g«

08.30 - 10.00
06.30 - 08.00
11.00 - 12.00
09.30 - 10.30
11.00 - 12.00

kh®fÊ

2
3
10
20
23
27

17.12.2014
18.12.2014
25.01.2014
04.01.2015
07.01.2015
11.01.2015

òj‹
ÉahH‹
ÉahH‹
PhÆW
òj‹
PhÆW

Vfhjá
Jthjá
rJ®¤â
rJ®já
¤ÉÔia
õZo

á¤âiu
Þthâ
âUXz«
«UfÓ®õ«
ór«
c¤ju«

á
m
á
á
á
m

kfu«
F«g«
kfu«
kfu«
F«g«
F«g«

09.00 - 10.30
10.30 - 12.00
08.30 - 10.00
07.30 - 09.00
09.30 - 11.00
09.00 - 10.30

ij

4
8
9
22
25
28

18.01.2015
22.01.2015
23.01.2015
05.02.2015
08.02.2015
11.02.2015

PhÆW
btŸË
btŸË
ÉahH‹
PhÆW
òj‹

¤unahjá
¤ÉÔia
¤UÔia
¤ÉÔia
rJ®¤â
[¥jÄ

_y«
mÉ£l«
rja«
kf«
AÞj«
Þthâ

m
á
á
m
m
á

kfu«
kfu«
kfu«
nkõ«
F«g«
nkõ«

07.00 - 08.30
06.30 - 08.00
07.00 - 08.00
11.00 - 12.00
07.30 - 09.00
10.30 - 12.00

khá

3
10
11
18
20
24
25
28

15.02.2015
22.02.2015
23.02.2015
02.03.2015
04.03.2015
08.03.2015
09.03.2015
12.03.2015

PhÆW
PhÆW
â§fŸ
â§fŸ
òj‹
PhÆW
â§fŸ
ÉahH‹

Vfhjá
rJ®¤â
gŠrÄ
¤thjá
rJ®já
¤UÔia
rJ®¤â
[¥jÄ

_y«
nutâ
mÞÉÅ
ór«
kf«
AÞj«
á¤âiu
mDõ«

m
m
á
á
á
m
á
á

nkõ«
F«g«
nkõ«
nkõ«
Çõg«
nkõ«
nkõ«
nkõ«

10.00 - 11.00
06.30 - 07.30
09.30 - 10.30
09.00 - 10.30
11.00 - 12.00
08.30 - 10.00
09.00 - 10.00
08.30 - 09.30

g§FÅ 11
16
20
23
25
27

25.03.2015
30.03.2015
03.04.2015
06.04.2015
08.04.2015
10.04.2015

òj‹
â§fŸ
btŸË
â§fŸ
òj‹
btŸË

õZo
Vfhjá
rJ®já
¤ÉÔia
rJ®¤â
õZo

nuhÏÂ
ór«
c¤ju«
Þthâ
mDõ«
_y«

á
á
á
m
á
m

Çõg«
Çõg«
Çõg«
Çõg«
Çõg«
nkõ«

09.30 - 11.00
09.00 - 10.30
09.00 - 10.30
09.00 - 10.00
09.00 - 10.00
06.30 - 08.00

khá

bgh§fš ghid it¡f ešy neu« :
15-01-2015 - ÉahH¡»Hik fhiy k 10.30 Kjš 11.30 tiu
fhuilah‹ neh‹ò : 14-03-2015 - rÅ¡»Hik ïuî 08.30 - 10.00
16.7.2014 òj‹»Hik jøzhad ò©afhy«
15.1.2015 ÉahH¡»Hik c¤juhaz ò©afhy«
SRI BHUVANESWARI VEDIC CENTRE

24

www.vedicravi.com

#a tUõ
gŠrh§f ifnaL
2014 - 2015
#a tUõ Énrõ âd§fŸ,
g©oif [§fšg§fŸ
cŸns ...
j®¥gz [§fšg§fŸ
Rg KT®¤j§fŸ k‰W« ...
bjhF¤J btËÆLgt® :

ntâ¡ uÉ
$ òtndÞtÇ ntâ¡ br‹l®
12, KAP Viswanathan Street, Maruthi Nagar,
Rajakilpakam, Chennai - 600 0 73.
VEDIC RAVI @ Tel : 2227 2645
Cell : 98407 87957, 98408 50399
email : vedicravi@gmail.com / vedicravi@yahoo.com
web : www.vedicravi.com

KARTHIGAI MARGAZI

THAI

MASI

PANGUNI

04.05.2014 31.05.2014 27.06.2014 25.07.2014 21.08.2014 15.10.2014 11.11.2014 08.12.2014 05.01.2015 01.02.2015 28.02.2015 28.03.2015
05.05.2014 01.06.2014 29.06.2014 26.07.2014 22.08.2014 16.10.2014 12.11.2014 09.12.2014 06.01.2015 02.02.2015 01.03.2015 29.03.2015
06.05.2014 02.06.2014 30.06.2014 27.07.2014 23.08.2014 17.10.2014 13.11.2014 10.12.2014 07.01.2015 03.02.2015 02.03.2015 30.03.2015
07.05.2014 04.06.2014 01.07.2014 28.07.2014 24.08.2014 21.09.2014 14.11.2014 12.12.2014 08.01.2015 04.02.2015 03.03.2015 31.03.2015
08.05.2014 05.06.2014 02.07.2014 29.07.2014 25.08.2014 22.09.2014 15.11.2014 13.12.2014 09.01.2015 05.02.2015 05.03.2015 01.04.2015
09.05.2014 06.06.2014 03.07.2014 30.07.2014 27.08.2014 23.09.2014 16.11.2014 14.12.2014 10.01.2015 06.02.2015 06.03.2015 02.04.2015
10.05.2014 07.06.2014 04.07.2014 31.07.2014 28.08.2014 24.09.2014 21.10.2014 15.12.2014 11.01.2015 07.02.2015 07.03.2015 03.04.2015
11.05.2014 08.06.2014 05.07.2014 01.08.2014 29.08.2014 25.09.2014 22.10.2014 19.11.2014 12.01.2015 09.02.2015 08.03.2015 04.04.2015
13.05.2014 09.06.2014 06.07.2014 02.08.2014 30.08.2014 26.09.2014 23.10.2014 20.11.2014 13.01.2015 10.02.2015 19.03.2015 05.04.2015
14.05.2014 10.06.2014 07.07.2014 04.08.2014 31.08.2014 27.09.2014 24.10.2014 21.11.2014 14.01.2015 11.02.2015 10.03.2015 06.04.2015
17.04.2014 11.06.2014 08.07.2014 05.08.2014 01.09.2014 28.09.2014 25.10.2014 22.11.2014 19.12.2014 12.02.2015 11.03.2015 07.04.2015
18.04.2014 12.06.2014 09.07.2014 06.08.2014 02.09.2014 29.09.2014 26.10.2014 23.11.2014 20.12.2014 16.01.2015 12.03.2015 08.04.2015
19.04.2014 13.06.2014 10.07.2014 06.08.2014 03.09.2014 30.09.2014 27.10.2014 24.11.2014 21.12.2014 17.01.2015 13.03.2015 09.04.2015
20.04.2014 14.06.2014 11.07.2014 07.08.2014 04.09.2014 01.10.2014 28.10.2014 25.11.2014 22.12.2014 18.01.2015 14.03.2015 10.04.2015
21.04.2014 18.05.2014 12.07.2014 08.08.2014 05.09.2014 02.10.2014 29.10.2014 26.11.2014 23.12.2014 19.01.2015 16.02.2015 11.04.2015
22.04.2014 19.05.2014 13.07.2014 09.08.2014 06.09.2014 03.10.2014 30.10.2014 27.11.2014 24.12.2014 20.01.2015 17.02.2015 12.04.2015
23.04.2014 20.05.2014 14.07.2014 10.08.2014 07.09.2014 04.10.2014 31.10.2014 28.11.2014 25.12.2014 21.01.2015 18.02.2015 13.04.2015
24.04.2014 21.05.2014 15.07.2014 11.08.2014 08.09.2014 05.10.2014 01.11.2014 29.11.2014 26.12.2014 22.01.2015 19.02.2015 18.03.2015
25.04.2014 22.05.2014 16.07.2014 12.08.2014 08.09.2014 06.10.2014 02.11.2014 29.11.2014 27.12.2014 23.01.2015 19.02.2015 19.03.2015
26.04.2014 23.05.2014 19.06.2014 13.08.2014 09.09.2014 07.10.2014 03.11.2014 30.11.2014 28.12.2014 24.01.2015 20.02.2015 20.03.2015
27.04.2014 24.05.2014 20.06.2014 14.08.2014 10.09.2014 08.10.2014 04.11.2014 01.12.2014 29.12.2014 25.01.2015 21.02.2015 21.03.2015
28.04.2014 25.05.2014 21.06.2014 15.08.2014 11.09.2014 09.09.2014 05.11.2014 01.12.2014 30.12.2014 26.01.2015 22.02.2015 22.03.2015

THIRUVATHIRAI

PUNARPOOSAM

POOSAM

AAYILYAM

MAGHAM

POORAM

UTHIRAM

HASTHAM

CHITHIRAI

SWATHI

VISHAKAM

ANUSHAM

KETAI

MOOLAM

POORADAM

UTHIRADAM

THIRUVONAM

AVITTAM

SATHAIYAM

POORATATHI

UTHRATATHI

REVATHI

MIRUGASIRISHAM 03.05.2014 30.05.2014 26.06.2014 24.07.2014 16.09.2014 14.10.2014 10.11.2014 07.12.2014 04.01.2015 31.01.2015 27.02.2015 27.03.2015

02.05.2014 29.05.2014 25.06.2014 23.07.2014 15.09.2014 13.10.2014 09.11.2014 06.12.2014 03.01.2015 30.01.2015 26.02.2015 26.03.2015

IYYPASI

01.05.2014 28.05.2014 24.06.2014 22.07.2014 14.09.2014 12.10.2014 08.11.2014 05.12.2014 02.01.2015 29.01.2015 25.02.2015 25.03.2015

PURATASI

ROHINI

AVANI

30.04.2014 27.05.2014 23.06.2014 21.07.2013 13.09.2014 11.10.2014 07.11.2014 04.12.2014 01.01.2015 28.01.2015 24.02.2015 24.03.2015

ADI

KARTHIKAI

ANI

BAHARANI

VAIKASI

29.04.2014 26.05.2014 22.06.2014 20.07.2014 12.09.2014 10.10.2014 06.11.2014 03.12.2014 31.12.2014 27.01.2015 23.02.2015 23.03.2015

ASHWINI

NAKSHATHRAM CHITHIRAI

JAYA VARUSHA JANMA NAKSHATHRAM 2014-2015

15.04.2014
16.04.2014
17.04.2014
18.04.2014
19.04.2014
20.04.2014
21.04.2014
22.04.2014
23.04.2014
24.04.2014
25.04.2014
26.04.2014
27.04.2014
27.04.2014
28.04.2014

29.04.2014
30.04.2014
01.05.2014
02.05.2014
04.05.2014
05.05.2014
06.05.2014
07.05.2014
08.05.2014
09.05.2014
10.05.2014
11.05.2014
12.05.2014
13.05.2014
14.05.2014

PRADHAMAI
DHVIDHIYAII
THIRIDHIYAI
CHADHURTHI
PANJAMI
SASHTI
SAPTHAMI
ASHTAMI
NAVAMI
DHASAMI
EKADASI
DWADASI
THIRAYODASI
CHATHURDASI
POURNAMI

PRADAMAI
DEWEDAI
THIRIDHIYAI
CHADHURTHI
PANJAMI
SASHTI
SAPTHAMI
ASHTAMI
B NAVAMI
A DHASAMI
K EKADASI
S DEWEDAI
H THIRAYODASI
A CHATHURDASI
M AMAVASAI

K
R
I
S
H
N
A

B
A
K
S
H
A

S
U
K
L
A

CHITHIRAI

THITI

13.06.2014
14.06.2014
17.05.2014
18.05.2014
19.05.2014
19.05.2014
20.05.2014
21.05.2014
22.05.2014
23.05.2014
24.05.2014
25.05.2014
26.05.2014
27.05.2014
28.05.2014

29.05.2014
30.05.2014
31.05.2014
01.06.2014
02.06.2014
03.06.2014
04.06.2014
05.06.2014
06.06.2014
07.06.2014
08.06.2014
09.06.2014
10.06.2014
11.06.2014
12.06.2014

VAIKASI

13.07.2014
13.07.2014
14.07.2014
15.07.2014
16.07.2014
18.06.2014
19.06.2014
20.06.2014
21.06.2014
21.06.2014
22.06.2014
23.06.2014
24.06.2014
25.06.2014
26.06.2014

28.06.2014
29.06.2014
30.06.2014
01.07.2014
02.07.2014
03.07.2014
04.07.2014
05.07.2014
06.07.2014
07.07.2014
08.07.2014
09.07.2014
10.07.2014
11.07.2014
12.07.2014

ANI

11.08.2014
12.08.2014
13.08.2014
14.08.2014
15.08.2014
15.08.2014
16.08.2014
19.07.2014
20.07.2014
21.07.2014
22.07.2014
23.07.2014
24.07.2014
25.07.2014
26.07.2014

27.07.2014
28.07.2014
29.07.2014
30.07.2014
31.07.2014
01.08.2014
02.08.2014
03.08.2014
04.08.2014
05.08.2014
06.08.2014
07.08.2014
08.08.2014
09.08.2014
10.08.2014

ADI

09.09.2014
10.09.2014
11.09.2014
12.09.2014
13.09.2014
14.09.2014
15.09.2014
16.09.2014
18.08.2014
19.08.2014
20.08.2014
21.08.2014
23.08.2014
24.08.2014
25.08.2014

26.08.2014
27.08.2014
28.08.2014
29.08.2014
30.08.2014
31.08.2014
01.09.2014
02.09.2014
03.09.2014
04.09.2014
05.09.2014
06.09.2014
06.09.2014
07.09.2014
08.09.2014

AVANI

09.10.2014
10.10.2014
10.10.2014
11.10.2014
12.10.2014
13.10.2014
14.10.2014
16.10.2014
17.10.2014
18.09.2014
19.09.2014
20.10.2014
21.10.2014
22.10.2014
23.10.2014

24.09.2014
25.09.2014
26.09.2014
27.09.2014
28.09.2014
29.09.2014
30.09.2014
01.10.2014
02.10.2014
03.10.2014
04.10.2014
05.10.2014
06.10.2014
07.10.2014
08.10.2014

PURATASI

07.11.2014
08.11.2014
09.11.2014
10.11.2014
11.11.2014
12.11.2014
13.11.2014
14.11.2014
15.11.2014
18.10.2014
19.10.2014
20.10.2014
21.10.2014
22.10.2014
23.10.2014

24.10.2014
25.10.2014
26.10.2014
27.10.2014
28.10.2014
29.10.2014
30.10.2014
31.10.2014
01.11.2014
02.11.2014
02.11.2014
03.11.2014
04.11.2014
05.11.2014
06.11.2014

IYYPASI

07.12.2014
08.12.2014
09.12.2014
10.12.2014
11.12.2014
12.12.2014
13.12.2014
14.12.2014
15.12.2014
17.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
20.11.2014
21.11.2014
22.11.2014

23.11.2014
24.11.2014
25.11.2014
25.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
28.11.2014
29.11.2014
30.11.2014
01.12.2014
02.12.2014
03.12.2014
04.12.2014
05.12.2014
06.12.2014

KARTHIGAI

05.01.2015
06.01.2015
08.01.2015
09.01.2015
10.01.2015
11.01.2015
12.01.2015
13.01.2015
14.01.2015
16.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
19.12.2014
20.12.2014
21.12.2014

22.12.2014
23.12.2014
24.12.2014
25.12.2014
26.12.2014
27.12.2014
28.12.2014
29.12.2014
29.12.2014
30.12.2014
31.12.2014
01.01.2015
02.01.2015
03.01.2015
04.01.2015

MARGAZI

04.02.2015
05.02.2015
06.02.2015
07.02.2015
08.02.2015
10.02.2015
11.02.2015
12.02.2015
14.01.2015
15.01.2015
16.01.2015
17.01.2015
18.01.2015
19.01.2015
20.01.2015

21.01.2015
22.01.2015
22.01.2015
23.01.2015
24.01.2015
25.01.2015
26.01.2015
27.01.2015
28.01.2015
29.01.2015
30.01.2015
31.01.2015
01.02.2015
02.02.2015
03.02.2015

THAI

JAYA VARUSHA SRADHA THITHI TABLE 2014-2015

06.03.2015
07.03.2015
08.03.2015
09.03.2015
10.03.2015
11.03.2015
12.03.2015
13.03.2015
14.03.2015
14.02.2015
14.02.2015
15.02.2015
16.02.2015
17.02.2015
18.02.2015

19.02.2015
20.02.2015
21.02.2015
22.02.2015
23.02.2015
24.02.2015
25.02.2015
26.02.2015
27.02.2015
28.02.2015
01.03.2015
02.03.2015
03.03.2015
04.03.2015
05.03.2015

MASI

05.04.2015
06.04.2015
07.04.2015
08.04.2015
09.04.2015
10.04.2015
11.04.2015
12.04.2015
13.04.2015
13.04.2015
16.03.2015
17.03.2015
18.03.2015
19.03.2015
20.03.2015

21.03.2015
21.03.2015
22.03.2015
23.03.2015
24.03.2015
25.03.2015
26.03.2015
27.03.2015
28.03.2015
29.03.2015
30.03.2015
31.03.2015
01.04.2015
03.04.2015
04.04.2015

PANGUNI

www.vedicravi.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful