You are on page 1of 145

TCVN 5574:2012

KT CU B TNG V B
TNG CT THP - TIU
CHUN THIT K


TIU CHUN: TCVN 5574:2012

KT CU B TNG V B TNG
CT THP - TIU CHUN
THIT K

Download ti Tiu chun xy dng - http://tieuchuanxaydung.com

Website trong ngnh xy dng nn tham kho:

i siu th Sn phm & Vt liu Xy dng XAYDUNG.ORG
Trang thng tin Kin trc & Xy dng Vit Nam KIENTRUC.VN
Ca nha li thp 3AWindow http://cuanhualoithep.com
T vn thit k nh & Thi cng xy dng http://wedo.com.vn
Thng tin u thu - thng bo mi thu http://thongtindauthau.com
Th trng xy dng http://thitruongxaydung.com
Trin lm VietBuild Online http://vietbuild.vn
Xin giy php xy dng http://giayphepxaydung.com
Kin trc s Vit nam http://kientrucsu.org
p cc b tng http://epcocbetong.net
Sa cha nh, sa vn phng http://suachuanha.com

TIU CHUN QUC GIA
TCVN 5574 : 2012
KT CU B TNG V B TNG CT THP - TIU CHUN THIT K
Concrete and reinforced concrete structures - Design standard
Li ni u
TCVN 5574: 2012 thay th TCVN 5574:1991
TCVN 5574:2012 c chuyn i t TCXDVN 356:2005 thnh Tiu chun Quc gia theo quy
nh ti khon 1 iu 69 ca Lut Tiu chun v Quy chun k thut v im b khon 2 iu 7
Ngh nh s 127/2007/N-CP ngy 1/8/2007 ca Chnh ph quy nh chi tit thi hnh mt s
iu ca Lut Tiu chun v Quy chun k thut.
TCVN 5574:2012 do Vin Khoa hc Cng ngh Xy dng - B Xy dng bin son, B Xy
dng ngh, Tng cc Tiu chun o lng Cht lng thm nh, B Khoa hc v Cng ngh
cng b.

KT CU B TNG V B TNG CT THP - TIU CHUN THIT K
Concrete and reinforced concrete structures - Design standard
1. Phm vi p dng
1.1. Tiu chun ny thay th cho tiu chun TCXDVN 356:2005.
1.2. Tiu chun ny dng thit k cc kt cu b tng v b tng ct thp ca nh v cng
trnh c cng nng khc nhau, lm vic d!i tc ng c h thng ca nhit trong phm vi
khng cao h"n 50
0
C v khng thp h"n m 70
0
C.
1.3. Tiu chun ny quy nh cc yu cu v thit k cc kt cu b tng v b tng ct thp lm
t b tng n#ng, b tng nh$, b tng ht nh%, b tng t ong, b tng r&ng c'ng nh b tng t
(ng sut.
1.4. Nhng yu cu quy nh trong tiu chun ny khng p dng cho cc kt cu b tng v b
tng ct thp cc cng trnh thy cng, cu, ng hm giao thng, ng ng ngm, m#t
ng t v ng sn bay; kt cu xi mng l!i thp, c'ng nh khng p dng cho cc kt
cu lm t b tng c khi lng th tch trung bnh nh% h"n 500 kg/m
3
v l!n h"n 2500 kg/m
3
,
b tng Polymer, b tng c cht kt dnh vi - x) v cht kt dnh h&n hp (ngoi tr trng hp
s dng cc cht kt dnh ny trong b tng t ong), b tng dng cht kt dnh b*ng thch cao
v cht kt dnh #c bit, b tng dng ct liu hu c" #c bit, b tng c r&ng l!n trong cu
trc.
1.5. Khi thit k kt cu b tng v b tng ct thp lm vic trong iu kin #c bit (chu tc
ng ng t, trong mi trng xm thc mnh, trong iu kin m cao, v.v) phi tun
theo cc yu cu b sung cho cc kt cu ca cc tiu chun t"ng (ng.
2. Ti liu vin dn
Cc ti liu vin d+n sau l cn thit cho vic p dng tiu chun ny. i v!i cc ti liu vin
d+n ghi nm cng b th p dng phin bn c nu. i v!i cc ti liu vin d+n khng ghi
nm cng b th p dng phin bn m!i nht, bao g,m c cc sa i, b sung (nu c).
TCVN 197:2002, Kim loi. Ph"ng php th ko.
TCVN 1651:2008, Thp ct b tng cn nng.
TCVN 1691:1975, Mi hn h, quang in b*ng tay.
TCVN 2737:1995, Ti trng v tc ng. Tiu chun thit k.
TCVN 3118:1993, B tng n#ng. Ph"ng php xc nh cng nn.
TCVN 3223:2000, Que hn in dng cho thp cc bon v thp hp kim thp.
TCVN 3909:2000, Que hn in dng cho thp cc bon v hp kim thp. Ph"ng php th.
TCVN 3909:2000, Que hn in dng cho thp cc bon v hp kim thp. Ph"ng php th.
TCVN 4612:1988, H thng ti liu thit k xy dng. Kt cu b tng ct thp. K hiu quy !c
v th hin bn v-.
TCVN 5572:1991, H thng ti liu thit k xy dng. Kt cu b tng v b tng ct thp. Bn
v- thi cng.
TCVN 5898:1995, Bn v- xy dng v cng trnh dn dng. Bn thng k ct thp.
TCVN 6084:1995, Bn v- nh v cng trnh xy dng. K hiu cho ct thp b tng.
TCVN 6284:1997, Thp ct b tng d (ng lc (Phn 1-5).
TCVN 6288:1997, Dy thp vut ngui lm ct b tng v sn xut l!i thp hn lm ct.
TCVN 9346:2012, Kt cu b tng ct thp. Yu cu bo v chng n mn trong mi trng
bin.
TCVN 9392:2012, Ct thp trong b tng. Hn h, quang.
3. Thut ng, n v o v k hiu
3.1. Thut ng
Tiu chun ny s dng cc #c trng vt liu "cp bn chu nn ca b tng" v "cp bn
chu ko ca b tng" thay t"ng (ng cho "mc b tng theo cng chu nn" v "mc b
tng theo cng chu ko" dng trong tiu chun TCVN 5574:1991.
3.1.1. Cp bn chu nn ca b tng (Compressive strength of concrete)
K hiu b*ng ch B, l gi tr trung bnh thng k ca cng chu nn t(c thi, tnh b*ng "n
v MPa, v!i xc sut m bo khng d!i 95 %, xc nh trn cc m+u lp ph"ng kch th!c
tiu chun (150 mm x 150 mm x 150 mm) c ch to, d.ng h trong iu kin tiu chun v
th nghim nn / tui 28 ngy.
3.1.2. Cp bn chu ko ca b tng (Tensile strength of concrete)
K hiu b*ng ch B
t
, l gi tr trung bnh thng k ca cng chu ko t(c thi, tnh b*ng "n
v MPa, v!i xc sut m bo khng d!i 95%, xc nh trn cc m+u ko chun c ch to,
d.ng h trong iu kin tiu chun v th nghim ko / tui 28 ngy.
3.1.3. Mc b tng theo cng chu nn (Concrete grade classified by compressive
strength)
K hiu b*ng ch M, l cng ca b tng, ly b*ng gi tr trung bnh thng k ca cng
chu nn t(c thi, tnh b*ng "n v ca niut"n trn centimt vung (daN/cm
2
), xc nh trn cc
m+u lp ph"ng kch th!c tiu chun (150 mm x 150 mm x 150 mm) c ch to, d.ng h
trong iu kin tiu chun v th nghim nn / tui 28 ngy.
3.1.4. Mc b tng theo cng chu ko (Concrete grade classified by tensile strength)
K hiu b*ng ch K, l cng ca b tng, ly b*ng gi tr trung bnh thng k ca cng
chu ko t(c thi, tnh b*ng "n v ca niut"n trn centimt vung (daN/cm
2
), xc nh trn cc
m+u th ko chun c ch to, d.ng h trong iu kin tiu chun v th nghim ko / tui
28 ngy.
T"ng quan gia cp bn chu nn (ko) ca b tng v mc b tng theo cng chu nn
(ko) xem Ph lc A.
3.1.5. Kt cu b tng (Concrete structure)
L kt cu lm t b tng khng #t ct thp ho#c #t ct thp theo yu cu cu to m khng
k n trong tnh ton. Trong kt cu b tng cc ni lc tnh ton do tt c cc tc ng u
chu b/i b tng.
3.1.6. Kt cu b tng ct thp (Reinforced concrete structure)
L kt cu lm t b tng c #t ct thp chu lc v ct thp cu to. Trong kt cu b tng ct
thp cc ni lc tnh ton do tt c cc tc ng chu b/i b tng v ct thp chu lc.
3.1.7. Ct thp chu lc (Load bearing reinforcement)
L ct thp #t theo tnh ton.
3.1.8. Ct thp cu to (Nominal reinforcement)
L ct thp #t theo yu cu cu to m khng tnh ton.
3.1.9. Ct thp cng (Tensioned reinforcement)
L ct thp c (ng lc tr!c trong qu trnh ch to kt cu tr!c khi c ti trng s dng tc
dng.
3.1.10. Chiu cao lm vic ca tit din (Effective depth of section)
L khong cch t mp chu nn ca cu kin n trng tm tit din ca ct thp dc chu ko.
3.1.11. Lp b tng bo v (Concrete cover)
L l!p b tng c chiu dy tnh t mp cu kin n b m#t gn nht ca thanh ct thp.
3.1.12. Lc ti hn (Ultimate force)
Ni lc l!n nht m cu kin, tit din ca n (v!i cc #c trng vt liu c la chn) c th
chu c.
3.1.13. Trng thi gii hn (Limit state)
L trng thi m khi vt qu kt cu khng cn th%a mn cc yu cu s dng ra i v!i n
khi thit k.
3.1.14. iu kin s dng bnh thng (Normal service condition)
L iu kin s dng tun theo cc yu cu tnh n tr!c theo tiu chun ho#c trong thit k,
th%a mn cc yu cu v cng ngh c'ng nh s dng.
3.2. n v o
Trong tiu chun ny s dng h "n v o SI. "n v chiu di: m; "n v (ng sut: MPa; "n v
lc: N (bng chuyn i "n v xem Ph lc G).
3.3. K hiu v cc thng s
3.3.1. Cc c trng hnh hc
b chiu rng tit din ch nht, chiu rng sn tit din ch T v ch I;
b
f
, b'
f
chiu rng cnh tit din ch T v ch I t"ng (ng trong vng chu ko v nn;
h chiu cao ca tit din ch nht, ch T v ch I;
h
f
, h'
f
phn chiu cao ca cnh tit din ch T v ch I t"ng (ng n*m trong vng chu ko v
nn;
a, a' khong cch t hp lc trong ct thp t"ng (ng v!i S v S' n bin gn nht ca tit
din;
h
0
, h'
0
chiu cao lm vic ca tit din, t"ng (ng b*ng h-a v h-a';
x chiu cao vng b tng chu nn;
chiu cao t"ng i ca vng b tng chu nn, b*ng x/h
0
;
s khong cch ct thp ai theo chiu di cu kin;
e
0
lch tm ca lc dc N i v!i trng tm ca tit din quy i, xc nh theo ch) d+n nu
trong 4.2.12;
e
0p
lch tm ca lc nn tr!c P i v!i trng tm tit din quy i, xc nh theo ch) d+n nu
trong 4.3.6;
e
0,tot
lch tm ca hp lc gia lc dc N v lc nn tr!c P i v!i trng tm tit din quy
i;
e, e' t"ng (ng l khong cch t im #t lc dc N n hp lc trong ct thp S v S';
e
s
, e
sp
t"ng (ng l khong cch t"ng (ng t im #t lc dc N v lc nn tr!c P n trng
tm tit din ct thp S;
l nhp cu kin;
l
0
chiu di tnh ton ca cu kin chu tc dng ca lc nn dc; gi tr l
0
ly theo Bng 31, Bng
32 v 6.2.2.16;
i bn knh qun tnh ca tit din ngang ca cu kin i v!i trng tm tit din;
d ng knh danh ngh0a ca thanh ct thp;
A
s
, A'
s
t"ng (ng l din tch tit din ca ct thp khng cng S v ct thp cng S'; cn khi xc
nh lc nn tr!c P - t"ng (ng l din tch ca phn tit din ct thp khng cng S v S';
A
sp,
A'
sp
t"ng (ng l din tch tit din ca phn ct thp cng S v S';
A
sw
din tch tit din ca ct thp ai #t trong m#t ph1ng vung gc v!i trc dc cu kin v c2t
qua tit din nghing;
A
s,inc
din tch tit din ca thanh ct thp xin #t trong m#t ph1ng nghing gc v!i trc dc cu
kin v c2t qua tit din nghing;
hm lng ct thp xc nh nh t) s gia din tch tit din ct thp S v din tch tit din
ngang ca cu kin bh
0
, khng k n phn cnh chu nn v ko;
A din tch ton b tit din ngang ca b tng;
A
b
din tch tit din ca vng b tng chu nn;
A
bt
din tch tit din ca vng b tng chu ko;
A
red
din tch tit din quy i ca cu kin, xc nh theo ch) d+n / 4.3.6;
A
loc1
din tch b tng chu nn cc b;
S'
b0
,

S
b0
mmen t0nh ca din tch tit din t"ng (ng ca vng b tng chu nn v chu ko i
v!i trc trung ha;
S
s0
, S'
s0
mmen t0nh ca din tch tit din ct thp t"ng (ng S v S' i v!i trc trung ha;
I m men qun tnh ca tit din b tng i v!i trng tm tit din ca cu kin;
I
red
m men qun tnh ca tit din quy i i v!i trng tm ca n, xc nh theo ch) d+n /
4.3.6;
I
s
m men qun tnh ca tit din ct thp i v!i trng tm ca tit din cu kin;
I
b0
m men qun tnh ca tit din vng b tng chu nn i v!i trc trung ha;
I
s0
, I'
s0
m men qun tnh ca tit din ct thp t"ng (ng S v S' i v!i trc trung ha;
W
red
m men khng un ca tit din quy i ca cu kin i v!i th! chu ko / bin, xc nh
nh i v!i vt liu n h,i theo ch) d+n / 4.3.6.
3.3.2. Cc c trng v tr ct thp trong tit din ngang ca cu kin
S k hiu ct thp dc:
- khi t,n ti c hai vng tit din b tng chu ko v chu nn do tc dng ca ngoi lc: S biu
th ct thp #t trong vng chu ko;
- khi ton b vng b tng chu nn: S biu th ct thp #t / bin chu nn t h"n;
- khi ton b vng b tng chu ko:
+ i v!i cc cu kin chu ko lch tm: biu th ct thp #t / bin chu ko nhiu h"n;
+ i v!i cu kin chu ko ng tm: biu th ct thp #t trn ton b tit din ngang ca cu
kin;
S' k hiu ct thp dc:
- khi t,n ti c hai vng tit din b tng chu ko v chu nn do tc dng ca ngoi lc: S' biu
th ct thp #t trong vng chu nn;
- khi ton b vng b tng chu nn: biu th ct thp #t / bin chu nn nhiu h"n;
- khi ton b vng b tng chu ko i v!i cc cu kin chu ko lch tm: biu th ct thp #t /
bin chu ko t h"n i v!i cu kin chu ko lch tm.
3.3.3. Ngoi lc v ni lc
F ngoi lc tp trung;
M mmen un;
M
t
mmen xo2n;
N lc dc;
Q lc c2t.
3.3.4. Cc c trng vt liu
R
b
, R
b,ser
cng chu nn tnh ton dc trc ca b tng (ng v!i cc trng thi gi!i hn th(
nht v th( hai;
R
bn
cng chu nn tiu chun dc trc ca b tng (ng v!i cc trng thi gi!i hn th( nht
(cng lng tr);
R
bt,
R
bt,ser
cng chu ko tnh ton dc trc ca b tng (ng v!i cc trng thi gi!i hn th(
nht v th( hai;
R
btn
cng chu ko tiu chun dc trc ca b tng (ng v!i cc trng thi gi!i hn th( nht;
R
bp
cng ca b tng khi b2t u chu (ng lc tr!c;
R
s,
R
s,ser
cng chu ko tnh ton ca ct thp (ng v!i cc trng thi gi!i hn th( nht v th(
hai;
R
sw
cng chu ko tnh ton ca ct thp ngang xc nh theo cc yu cu ca 5.2.2.4;
R
sc
cng chu nn tnh ton ca ct thp (ng v!i cc trng thi gi!i hn th( nht;
E
b
m un n h,i ban u ca b tng khi nn v ko;
E
s
m un n h,i ca ct thp.
3.3.5. Cc c trng ca cu kin ng sut trc
P lc nn tr!c, xc nh theo cng th(c (8) c k n hao tn (ng sut trong ct thp (ng v!i
tng giai on lm vic ca cu kin;

sp
, '
sp
t"ng (ng l (ng sut tr!c trong ct thp S v S' tr!c khi nn b tng khi cng ct
thp trn b (cng tr!c) ho#c ti thi im gi tr (ng sut tr!c trong b tng b gim n
khng b*ng cch tc ng ln cu kin ngoi lc thc t ho#c ngoi lc quy !c. Ngoi lc thc
t ho#c quy !c phi c xc nh ph hp v!i yu cu nu trong 4.3.1 v 4.3.6, trong
c k n hao tn (ng sut trong ct thp (ng v!i tng giai on lm vic ca cu kin;

bp
(ng sut nn trong b tng trong qu trnh nn tr!c, xc nh theo yu cu ca 4.3.6 v
4.3.7 c k n hao tn (ng sut trong ct thp (ng v!i tng giai on lm vic ca cu kin;

sp
h s chnh xc khi cng ct thp, xc nh theo yu cu / 4.3.5.
4. Ch dn chung
4.1. Nhng nguyn t!c c bn
4.1.1. Cc kt cu b tng v b tng ct thp cn c tnh ton v cu to, la chn vt liu
v kch th!c sao cho trong cc kt cu khng xut hin cc trng thi gi!i hn v!i tin cy
theo yu cu.
4.1.2. Vic la chn cc gii php kt cu cn xut pht t tnh hp l v m#t kinh t - k thut
khi p dng chng trong nhng iu kin thi cng c th, c tnh n vic gim ti a vt liu,
nng lng, nhn cng v gi thnh xy dng b*ng cch:
- S dng cc vt liu v kt cu c hiu qu;
- Gim trng lng kt cu;
- S dng ti a #c trng c" l ca vt liu;
- S dng vt liu ti ch&.
4.1.3. Khi thit k nh v cng trnh, cn to s" , kt cu, chn kch th!c tit din v b tr ct
thp m bo c bn, n nh v s bt bin hnh khng gian xt trong tng th c'ng
nh ring tng b phn ca kt cu trong cc giai on xy dng v s dng.
4.1.4. Cu kin l2p ghp cn ph hp v!i iu kin sn xut b*ng c" gi!i trong cc nh my
chuyn dng.
Khi la chn cu kin cho kt cu l2p ghp, cn u tin s dng kt cu (ng lc tr!c lm t b
tng v ct thp cng cao, c'ng nh cc kt cu lm t b tng nh$ v b tng t ong khi
khng c yu cu hn ch theo cc tiu chun t"ng (ng lin quan.
Cn la chn, t hp cc cu kin b tng ct thp l2p ghp n m(c hp l m iu kin sn
xut l2p dng v vn chuyn cho php.
4.1.5. i v!i kt cu ti ch&, cn ch thng nht ha cc kch th!c c th s dng vn
khun lun chuyn nhiu ln, c'ng nh s dng cc khung ct thp khng gian c sn
xut theo m un.
4.1.6. i v!i cc kt cu l2p ghp, cn #c bit ch n bn v tui th ca cc mi ni.
Cn p dng cc gii php cng ngh v cu to sao cho kt cu mi ni truyn lc mt cch
ch2c ch2n, m bo bn ca chnh cu kin trong vng ni c'ng nh m bo s dnh kt
ca b tng m!i v!i b tng c' ca kt cu.
4.1.7. Cu kin b tng c s dng:
a) Phn l!n trong cc kt cu chu nn c lch tm ca lc dc khng vt qu gi!i hn nu
trong 6.1.2.2.
b) Trong mt s kt cu chu nn c lch tm l!n c'ng nh trong cc kt cu chu un khi m
s ph hoi chng khng gy nguy him trc tip cho ngi v s ton v$n ca thit b (cc chi
tit n*m trn nn lin tc, v.v).
CH THCH: Kt cu c coi l kt cu b tng nu bn ca chng trong qu trnh s dng
ch) do ring b tng m bo.
4.2. Nhng yu cu c bn v tnh ton
4.2.1. Kt cu b tng ct thp cn phi th%a mn nhng yu cu v tnh ton theo bn (cc
trng thi gi!i hn th( nht) v p (ng iu kin s dng bnh thng (cc trng thi gi!i hn
th( hai).
a) Tnh ton theo cc trng thi gi!i hn th( nht nh*m m bo cho kt cu:
- Khng b ph hoi gin, d3o, ho#c theo dng ph hoi khc (trong trng hp cn thit, tnh
ton theo bn c k n vng ca kt cu ti thi im tr!c khi b ph hoi);
- Khng b mt n nh v hnh dng (tnh ton n nh cc kt cu thnh m%ng) ho#c v v tr
(tnh ton chng lt v trt cho tng ch2n t, tnh ton chng y ni cho cc b ch(a chm
ho#c ngm d!i t, trm b"m, v.v);
- Khng b ph hoi v m%i (tnh ton chu m%i i v!i cc cu kin ho#c kt cu chu tc dng
ca ti trng l#p thuc loi di ng ho#c xung: v d nh dm cu trc, mng khung, sn c #t
mt s my mc khng cn b*ng);
- Khng b ph hoi do tc dng ,ng thi ca cc yu t v lc v nhng nh h/ng bt li ca
mi trng (tc ng nh k4 ho#c thng xuyn ca mi trng xm thc ho#c h%a hon).
b) Tnh ton theo cc trng thi gi!i hn th( hai nh*m m bo s lm vic bnh thng ca kt
cu sao cho:
- Khng cho hnh thnh c'ng nh m/ rng vt n(t qu m(c ho#c vt n(t di hn nu iu kin
s dng khng cho php hnh thnh ho#c m/ rng vt n(t di hn.
- Khng c nhng bin dng vt qu gi!i hn cho php ( vng, gc xoay, gc trt, dao
ng).
4.2.2. Tnh ton kt cu v tng th c'ng nh tnh ton tng cu kin ca n cn tin hnh i
v!i mi giai on: ch to, vn chuyn, thi cng, s dng v sa cha. S" , tnh ton (ng v!i
m&i giai on phi ph hp v!i gii php cu to chn.
Cho php khng cn tnh ton kim tra s m/ rng vt n(t v bin dng nu qua thc nghim
ho#c thc t s dng cc kt cu t"ng t kh1ng nh c: b rng vt n(t / mi giai on
khng vt qu gi tr cho php v kt cu c c(ng / giai on s dng.
4.2.3. Khi tnh ton kt cu, tr s ti trng v tc ng, h s tin cy v ti trng, h s t hp,
h s gim ti c'ng nh cch phn loi ti trng thng xuyn v tm thi cn ly theo cc tiu
chun hin hnh v ti trng v tc ng.
Ti trng c k n trong tnh ton theo cc trng thi gi!i hn th( hai cn phi ly theo cc
ch) d+n 4.2.7 v 4.2.11.
CH THCH 1: / nhng vng kh hu qu nng m kt cu khng c bo v phi chu b(c x
m#t tri th cn k n tc dng nhit kh hu.
CH THCH 2: i v!i kt cu tip xc v!i n!c (ho#c n*m trong n!c) cn phi k n p lc
y ngc ca n!c (ti trng ly theo tiu chun thit k kt cu thy cng).
CH THCH 3: Cc kt cu b tng v b tng ct thp c'ng cn c m bo kh nng chng
chy theo yu cu ca cc tiu chun hin hnh.
4.2.4. Khi tnh ton cu kin ca kt cu l2p ghp c k n ni lc b sung sinh ra trong qu
trnh vn chuyn v cu l2p, ti trng do trng lng bn thn cu kin cn nhn v!i h s ng
lc, ly b*ng 1,6 khi vn chuyn v ly b*ng 1,4 khi cu l2p. i v!i cc h s ng lc trn y,
nu c c" s/ ch2c ch2n cho php ly cc gi tr thp h"n nhng khng thp h"n 1,25.
4.2.5. Cc kt cu bn l2p ghp c'ng nh kt cu ton khi dng ct chu lc chu ti trng thi
cng cn c tnh ton theo bn, theo s hnh thnh v m/ rng vt n(t v theo bin dng
trong hai giai on lm vic sau y:
a) Tr!c khi b tng m!i t cng quy nh, kt cu c tnh ton theo ti trng do
trng lng ca phn b tng m!i v ca mi ti trng khc tc dng trong qu trnh b
tng.
b) Sau khi b tng m!i t cng quy nh, kt cu c tnh ton theo ti trng tc dng
trong qu trnh xy dng v ti trng khi s dng.
4.2.6. Ni lc trong kt cu b tng ct thp siu t0nh do tc dng ca ti trng v cc chuyn v
c.ng b(c (do s thay i nhit , m ca b tng, chuyn dch ca gi ta, v.v), c'ng
nh ni lc trong cc kt cu t0nh nh khi tnh ton theo s" , bin dng, c xc nh c xt
n bin dng d3o ca b tng, ct thp v xt n s c m#t ca vt n(t.
i v!i cc kt cu m ph"ng php tnh ton ni lc c k n bin dng d3o ca b tng ct
thp cha c hon ch)nh, c'ng nh trong cc giai on tnh ton trung gian cho kt cu siu
t0nh c k n bin dng d3o, cho php xc nh ni lc theo gi thit vt liu lm vic n h,i
tuyn tnh.
4.2.7. Kh nng chng n(t ca cc kt cu hay b phn kt cu c phn thnh ba cp ph
thuc vo iu kin lm vic ca chng v loi ct thp c dng.
Cp 1: Khng cho php xut hin vt n(t;
Cp 2: Cho php c s m/ rng ng2n hn ca vt n(t v!i b rng hn ch a
crc1
nhng bo m
sau vt n(t ch2c ch2n s- c khp kn li;
Cp 3: Cho php c s m/ rng ng2n hn ca vt n(t nhng v!i b rng hn ch a
crc1
v c s
m/ rng di hn ca vt n(t nhng v!i b rng hn ch a
crc2
.
B rng vt n(t ng2n hn c hiu l s m/ rng vt n(t khi kt cu chu tc dng ,ng thi
ca ti trng thng xuyn, ti trng tm thi ng2n hn v di hn.
B rng vt n(t di hn c hiu l s m/ rng vt n(t khi kt cu ch) chu tc dng ca ti
trng thng xuyn v ti trng tm thi di hn.
Cp chng n(t ca kt cu b tng ct thp c'ng nh gi tr b rng gi!i hn cho php ca vt
n(t trong iu kin mi trng khng b xm thc cho trong Bng 1 (m bo hn ch thm cho
kt cu) v Bng 2 (bo v an ton cho ct thp).
Bng 1 - Cp chng nt v gi tr b rng vt nt gii hn " m bo hn ch thm cho
kt cu
iu kin lm vic ca kt cu Cp chng nt v gi tr b rng vt nt gii
hn, mm " m bo hn ch thm cho kt
cu
khi ton b tit din
chu ko
Cp 1*
1. Kt cu chu p lc
ca cht l%ng ho#c h"i
khi mt phn tit din
chu nn
Cp 3
a
crc1
= 0,3
a
crc2
= 0,2
2. Kt cu chu p lc ca vt liu ri
Cp 3
a
crc1
= 0,3
a
crc2
= 0,2
* Cn u tin dng kt cu (ng lc tr!c. Ch) khi c c" s/ ch2c ch2n m!i cho php dng kt
cu khng (ng lc tr!c v!i cp chng n(t yu cu l cp 3.
Ti trng s dng dng trong tnh ton kt cu b tng ct thp iu kin hnh thnh, m/ rng
ho#c khp kn vt n(t ly theo Bng 3.
Nu trong cc kt cu hay cc b phn ca chng c yu cu chng n(t l cp 2 v 3 m d!i
tc dng ca ti trng t"ng (ng theo Bng 3 vt n(t khng hnh thnh, th khng cn tnh ton
theo iu kin m/ rng vt n(t ng2n hn v khp kn vt n(t (i v!i cp 2), ho#c theo iu kin
m/ rng vt n(t ng2n hn v di hn (i v!i cp 3).
Cc yu cu cp chng n(t cho kt cu b tng ct thp nu trn p dng cho vt n(t th1ng gc
v vt n(t xin so v!i trc dc cu kin.
trnh m/ rng vt n(t dc cn c bin php cu to (v d: #t ct thp ngang). i v!i cu
kin (ng sut tr!c, ngoi nhng bin php trn cn cn hn ch (ng sut nn trong b tng
trong giai on nn tr!c b tng (xem 4.3.7).
4.2.8. Ti cc u mt ca cu kin (ng sut tr!c v!i ct thp khng c neo, khng cho php
xut hin vt n(t trong on truyn (ng sut (xem 5.2.2.5) khi cu kin chu ti trng thng
xuyn, tm thi di hn v tm thi ng2n hn v!i h s
f
ly b*ng 1,0.
Trong trng hp ny, (ng sut tr!c trong ct thp trong on truyn (ng sut c coi nh
tng tuyn tnh t gi tr 0 n gi tr tnh ton l!n nht.
Cho php khng p dng cc yu cu trn cho phn tit din n*m t m(c trng tm tit din quy
i n bin chu ko (theo chiu cao tit din) khi c tc dng ca (ng lc tr!c, nu trong
phn tit din ny khng b tr ct thp cng khng c neo.
4.2.9. Trong trng hp, khi chu tc dng ca ti trng s dng, theo tnh ton trong vng chu
nn ca cu kin (ng sut tr!c c xut hin vt n(t th1ng gc v!i trc dc cu kin trong cc
giai on sn xut, vn chuyn v l2p dng, th cn xt n s suy gim kh nng chng n(t
ca vng chu ko c'ng nh s tng vng trong qu trnh s dng.
i v!i cu kin c tnh ton chu tc dng ca ti trng l#p, khng cho php xut hin cc vt
n(t nu trn.
i v!i cc cu kin b tng ct thp t ct thp m kh nng chu lc ca chng mt i ,ng
thi v!i s hnh thnh vt n(t trong vng b tng chu ko (xem 7.1.2.8), th din tch tit din ct
thp dc chu ko cn phi tng ln t nht 15 % so v!i din tch ct thp yu cu khi tnh ton
theo bn.
Bng 2 - Cp chng nt ca kt cu b tng ct thp v gi tr b rng vt nt gii hn
a
crc1
v a
crc2
, nh#m bo v an ton cho ct thp
Cp chng nt v cc gi tr a
crc1
v a
crc2
mm
Thp thanh nhm CI,
A-I, CII, A-II, CIII, A-III,
A-IIIB, CIV A-IV
Thp thanh nhm A-
V, A-VI
Thp thanh nhm AT-
VII
iu kin lm vic ca
kt cu
Thp s$i nhm B-I v
Bp-I
Thp s$i nhm B-II v
Bp-II, K-7, K-19 c
ng knh khng
nh% hn 3,5 mm
Thp s$i nhm B-II v
Bp-II v K-7 c ng
knh nh% khng ln
hn 3,0 mm
Cp 3 Cp 3 Cp 3 1. 5 n"i c che ph
a
crc1
= 0,4
a
crc2
= 0,3
a
crc1
= 0,3
a
crc2
= 0,2
a
crc1
= 0,2
a
crc2
= 0,1
Cp 3 Cp 3 Cp 2 2. 5 ngoi tri ho#c trong
t, / trn ho#c d!i
mc n!c ngm
a
crc1
= 0,4
a
crc2
= 0,3
a
crc1
= 0,2
a
crc2
= 0,1
a
crc1
= 0,2
Cp 3 Cp 2 Cp 2 3. 5 trong t c mc
n!c ngm thay i
a
crc1
= 0,3
a
crc2
= 0,2
a
crc1
= 0,2 a
crc1
= 0,1
CH THCH 1: K hiu nhm thp xem 5.2.1.1 v 5.2.1.9.
CH THCH 2: i v!i thp cp, cc quy nh trong bng ny c p dng i v!i si thp
ngoi cng.
CH THCH 3: i v!i kt cu s dng ct thp dng thanh nhm A-V, lm vic / n"i c che
ph ho#c ngoi tri, khi c kinh nghim thit k v s dng cc kt cu , th cho php tng
gi tr a
crc1
v a
crc2
ln 0,1 mm so v!i cc gi tr trong bng ny.
Bng 3 - Ti trng v h s tin cy v ti trng
f
Ti trng v h s tin cy
f
khi tnh ton theo iu kin
m& rng vt nt
Cp chng
nt ca kt
cu b tng
ct thp
hnh thnh vt nt
ng!n hn di hn
Khp kn vt nt
1
Ti trng thng xuyn;
ti trng tm thi di hn
v tm thi ng2n hn v!i
f
> 1,0*
- - -
2
Ti trng thng xuyn;
ti trng tm thi di hn
v tm thi ng2n hn v!i
f
> 1,0* (tnh ton lm r
s cn thit phi kim tra
theo iu kin khng m/
rng vt n(t ng2n hn v
khp kn chng)
Ti trng thng
xuyn; ti trng
tm thi di hn
v tm thi ng2n
hn v!i
f
= 1,0*
-
Ti trng thng
xuyn; ti trng
tm thi di hn
v!i
f
= 1,0*
3
Ti trng thng xuyn;
ti trng tm thi di hn
v tm thi ng2n hn v!i
f
= 1,0* (tnh ton lm r
s cn thit phi kim tra
theo iu kin m/ rng vt
n(t)
Nh trn
Ti trng thng
xuyn; ti trng
tm thi di hn
v!i
f
= 1,0*
-
* H s c ly nh khi tnh ton theo bn.
CH THCH 1: Ti trng tm thi di hn v tm thi ng2n hn c ly theo 4.2.3.
CH THCH 2: Ti trng #c bit phi c k n khi tnh ton theo iu kin hnh thnh vt
n(t trong trng hp s c m#t ca vt n(t d+n n tnh trng nguy him (n, chy, v.v)
4.2.10. vng v chuyn v ca cc cu kin, kt cu khng c vt qu gi!i hn cho php
cho trong Ph lc C. vng gi!i hn ca cc cu kin thng dng cho trong Bng 4.
4.2.11. Khi tnh ton theo bn cc cu kin b tng v b tng ct thp chu tc dng ca lc
nn dc, cn ch t!i lch tm ng+u nhin e
a
do cc yu t khng c k n trong tnh
ton gy ra.
lch tm ng+u nhin e
a
trong mi trng hp c ly khng nh% h"n:
- 1/600 chiu di cu kin ho#c khong cch gia cc tit din ca n c lin kt ch#n chuyn
v;
- 1/30 chiu cao ca tit din cu kin.
Bng 4 - vng gii hn ca cc cu kin thng dng
Loi cu kin Gii hn vng
1. Dm cu trc v!i:
a) Cu trc quay tay
b) Cu trc chy in
1/500L
1/600L
2. Sn c trn ph1ng, cu kin ca mi v tm tng
treo (khi tnh tm tng ngoi m#t ph1ng)

a) khi L < 6 m
b) khi 6 m 6 L 6 7,5 m
c) khi L > 7,5 m
(1/200)L
3 cm
(1/250)L
3. Sn v!i trn c sn v cu thang
a) khi L < 5 m
b) khi 5 m 6 L 6 10 m
c) khi L > 10 m

(1/200)L
2,5 cm
(1/400)L
CH THCH: L l nhp ca dm ho#c bn k ln 2 gi; i v!i cng xn L = 2L
1
v!i L
1
l chiu
di v"n ca cng xn.
CH THCH 1: Khi thit k kt cu c v,ng tr!c th lc tnh ton kim tra vng cho php
tr i v,ng nu khng c nhng hn ch g #c bit.
CH THCH 2: khi chu tc dng ca ti trng thng xuyn, ti trng tm thi di hn v tm
thi ng2n hn, vng ca dm hay bn trong mi trng hp khng c vt qu 1/150 nhp
ho#c 1/75 chiu di v"n ca cng xn.
CH THCH 3: Khi vng gi!i hn khng b rng buc b/i yu cu v cng ngh sn xut v
cu to m ch) b/i yu cu v thm m, th tnh ton vng ch) ly cc ti trng tc dng di
hn. Trong trng hp ny ly
f
= 1
Ngoi ra, i v!i cc kt cu l2p ghp cn k n chuyn v t"ng h& c th xy ra ca cc cu
kin. Cc chuyn v ny ph thuc vo loi kt cu, ph"ng php l2p dng, v.v
i v!i cc cu kin ca kt cu siu t0nh, gi tr lch tm e
0
ca lc dc so v!i trng tm tit
din quy i c ly b*ng lch tm c xc nh t phn tch t0nh hc kt cu, nhng
khng nh% h"n e
a
.
Trong cc cu kin ca kt cu t0nh nh, lch tm e
0
c ly b*ng tng lch tm c
xc nh t tnh ton t0nh hc v lch tm ng+u nhin.
Khong cch gia cc khe co gin nhit cn phi c xc nh b*ng tnh ton.
i v!i kt cu b tng ct thp thng v kt cu b tng ct thp (ng lc tr!c c yu cu
chng n(t cp 3, cho php khng cn tnh ton khong cch ni trn nu chng khng vt qu
tr s trong Bng 5.
Bng 5 - Khong cch ln nht gia cc khe co gin nhit cho php khng cn tnh ton
Kch th!c tnh b*ng mt.
iu kin lm vic ca kt cu Kt cu
Trong t Trong nh Ngoi tri
Khung l2p ghp 40 35 30
c b tr thp cu
to
30 25 20
B tng
Ton khi
khng b tr thp
cu to
20 15 10
nh mt tng 72 60 48 Khung l2p
ghp
nh nhiu tng 60 50 40
Khung bn l2p ghp ho#c ton
khi
50 40 30
B tng ct
thp
Kt cu bn #c ton khi ho#c
bn l2p ghp
40 30 25
CH THCH 1: Tr s trong bng ny khng p dng cho cc kt cu chu nhit d!i m 40
0
C.
CH THCH 2: i v!i kt cu nh mt tng, c php tng tr s cho trong bng ln 20 %.
CH THCH 3: Tr s cho trong bng ny i v!i nh khung l (ng v!i trng hp khung khng
c h gi*ng ct ho#c khi h gi*ng #t / gia khi nhit .
4.3. Nhng yu cu b' sung khi thit k kt cu b tng ct thp ng sut trc
4.3.1. Gi tr ca (ng sut tr!c
sp
v '
sp
t"ng (ng trong ct thp cng S v S' cn c
chn v!i sai lch p sao cho th%a mn cc iu kin sau y:

sp
('
sp
) + p 6 R
s,ser

sp
('
sp
) - p 7 0,3 R
s,ser

(1)
Trong : p tnh b*ng MPa, c xc nh nh sau:
- Trong trng hp cng b*ng ph"ng php c" hc: p = 0,05
sp
;
- Trong trng hp cng b*ng ph"ng php nhit in v c" nhit in:
p = 30 +
360
l
(2)
v!i l l chiu di thanh ct thp cng (khong cch gia cc mp ngoi ca b), tnh b*ng
milimt (mm).
Trong trng hp cng b*ng thit b c t ng ha, gi tr t s 360 trong cng th(c (2)
c thay b*ng 90.
4.3.2. Gi tr (ng sut
con1
v '
con1
t"ng (ng trong ct thp cng S v S' c kim sot sau
khi cng trn b ly t"ng (ng b*ng
sp
v '
sp
(xem 4.3.1) tr i hao tn do bin dng neo v
ma st ca ct thp (xem 4.3.3).
Gi tr (ng sut trong ct thp cng S v S' c khng ch ti v tr #t lc ko khi cng ct
thp trn b tng r2n ch2c c ly t"ng (ng b*ng
con2
v '
con2
, trong cc gi tr
con2

v '
con2
c xc nh t iu kin m bo (ng sut
sp
v '
sp
trong tit din tnh ton. Khi

con2
v '
con2
c tnh theo cng th(c:

con2
=
sp
- [
P
A
red
+
P e
0p
y
sp
I
red
] (3)
'
con2
= '
sp
- [
P
A
red
-
P e
0p
y'
sp
I
red
] (4)
Trong cc cng th(c (3) v (4);

sp
,

'
sp
- xc nh khng k n hao tn (ng sut;
P, e
0p
- xc nh theo cng th(c (8) v (9), trong cc gi tr
sp
v '
sp
c k n nhng hao
tn (ng sut th( nht;
y
sp
,

y'
sp
- xem 4.3.6;
= E
s
/E
b
.
(ng sut trong ct thp ca kt cu t (ng lc c tnh ton t iu kin cn b*ng v!i (ng
sut (t gy ra) trong b tng.
(ng sut t gy ca b tng trong kt cu c xc nh t mc b tng theo kh nng t gy
(ng sut S
p
c k n hm lng ct thp, s phn b ct thp trong b tng (theo mt trc, hai
trc, ba trc), c'ng nh trong cc trng hp cn thit cn k n hao tn (ng sut do co ngt,
t bin ca b tng khi kt cu chu ti trng.
CH THCH: Trong cc kt cu lm t b tng nh$ c cp t B7,5 n B12,5, cc gi tr
con2
v
'
con2
khng c vt qu cc gi tr t"ng (ng l 400 MPa v 550 MPa.
4.3.3. Khi tnh ton cu kin (ng lc tr!c, cn k n hao tn (ng sut tr!c trong ct thp khi
cng:
- Khi cng trn b cn k n:
+ Nhng hao tn th( nht: do bin dng neo, do ma st ct thp v!i thit b n2n h!ng, do
chng (ng sut trong ct thp, do thay i nhit , do bin dng khun (khi cng ct thp trn
khun), do t bin nhanh ca b tng.
+ Nhng hao tn th( hai: do co ngt v t bin ca b tng.
- Khi cng trn b tng cn k n:
+ Nhng hao tn th( nht: do bin dng neo, do ma st ct thp v!i thnh ng #t thp (cp)
ho#c v!i b m#t b tng ca kt cu.
+ Nhng hao tn th( hai: do chng (ng sut trong ct thp, do co ngt v t bin ca b tng,
do nn cc b ca cc vng ct thp ln b m#t b tng, do bin dng mi ni gia cc khi b
tng (i v!i cc kt cu l2p ghp t cc khi).
Hao tn (ng sut trong ct thp c xc nh theo Bng 6 nhng tng gi tr cc hao tn (ng
sut khng c ly nh% h"n 100 MPa.
Khi tnh ton cu kin t (ng lc ch) k n hao tn (ng sut do co ngt v t bin ca b tng
ty theo mc b tng t (ng lc tr!c v m ca mi trng.
i v!i cc kt cu t (ng lc lm vic trong iu kin bo ha n!c, khng cn k n hao tn
(ng sut do co ngt.
Bng 6 - Hao t'n ng sut
Gi tr hao t'n ng sut, MPa Cc yu t gy hao t'n ng
sut trc trong ct thp
khi cng trn b khi cng trn b tng
A. Nhng hao t'n th nht
1. Chng (ng sut trong ct
thp

khi cng b*ng ph"ng php
c" hc

a) i v!i thp si
(0,22

sp
R
s.ser
- 0,1)
sp
-
b) i v!i thp thanh 0,1
sp
- 20 -
khi cng b*ng ph"ng php
nhit in hay c" nhit in

a) i v!i thp si 0,05
sp
-
b) i v!i thp thanh 0,03
sp
-
/ y:
sp
, MPa, c ly khng k
n hao tn (ng sut. Nu gi tr
hao tn tnh c mang du "tr"
th ly gi tr b*ng 0.

2. Chnh lch nhit gia ct
thp cng trong vng v nung
nng v thit b nhn lc cng
khi b tng b nng
i v!i b tng cp t B15 n
B40:
1,25t
i v!i b tng cp B45 v l!n h"n:
1,0 t
trong : t l chnh lch nhit
gia ct thp c nung nng v
b cng c nh (ngoi vng nung
nng) nhn lc cng,
0
C. Khi thiu
s liu chnh xc ly t = 65
0
C.
Khi cng ct thp trong qu trnh gia
nhit t!i tr s b cho hao tn
(ng sut do chnh lch nhit , th
hao tn (ng sut do chnh lch
nhit ly b*ng 0.


-

-
3. Bin dng ca neo #t /
thit b cng
l
l
E
s
l
1
+ l
2
l
E
s
Trong : l l bin dng ca cc
vng m b p, cc u neo b p
cc b, ly b*ng 2 mm; khi c s
trt gia cc thanh ct thp trong
thit b k$p dng nhiu ln, l xc
nh theo cng th(c:
l = 1,25 + 0,15d
v!i d l ng knh thanh ct thp,
tnh b*ng milimt (mm);
l l chiu di ct thp cng (khong
cch gia mp ngoi ca cc gi
trn b ca khun ho#c thit b),
milimt (mm)
trong : l
1
l bin dng
ca cu hay cc bn m
gia cc neo v b tng, ly
b*ng 1 mm;
l
2
l bin dng ca neo
hnh cc, cu neo, ly b*ng
1 mm;
l l chiu di ct thp cng
(mt si), ho#c cu kin,
milimt (mm).
Khi cng b*ng nhit in, hao tn
do bin dng neo khng k n
trong tnh ton v chng c k
n khi xc nh gin di ton
phn ca ct thp

4. Ma st ca ct thp
a) v!i thnh ng rnh hay b
m#t b tng

sp
(1 -
1
e
+
)
trong : e l c" s lgarit
t nhin;
, l h s, xc nh theo
Bng 7;
l chiu di tnh t thit b
cng n tit din tnh ton,
m;
l tng gc chuyn h!ng
ca trc ct thp, radian;

sp
l c ly khng k
n hao tn (ng sut.
b) v!i thit b n2n h!ng

sp
(1 -
1
e

)
trong : e l c" s lgarit t nhin;
l h s, ly b*ng 0,25;
l tng gc chuyn h!ng ca
trc ct thp, radian;

sp
c ly khng k n hao tn
(ng sut.


5. Bin dng ca khun thp
khi ch to kt cu b tng ct
thp (ng lc tr!c

l
l
E
s

trong : l h s, ly b*ng:
+ =
n-1
2n
, khi cng ct thp b*ng
kch;
+ =
n-1
4n
, khi cng ct thp b*ng
ph"ng php c" nhit s dng my
ti (50% lc do ti trng ca vt
n#ng)
n l s nhm ct thp c cng
khng ,ng thi.
l l dch li gn nhau ca cc
gi trn b theo ph"ng php tc
dng ca lc P, c xc nh t
tnh ton bin dng khun.
l l khong cch gia cc mp
ngoi ca cc gi trn b cng.
Khi thiu cc s liu v cng ngh
ch to v kt cu khun, hao tn
do bin dng khun ly b*ng 30
MPa.
khi cng b*ng nhit in, hao tn do
bin dng khun trong tnh ton
khng k n v chng c k
n khi xc nh gin di ton
-
phn ca ct thp
6. T bin nhanh ca b tng
40

bp
R
bp
khi

bp
R
bp
6

40 + 85 (

bp
R
bp
- ) khi

bp
R
bp
>

a) i v!i b tng ng r2n t
nhin
trong v l h s, ly nh
sau:
= 0,25 + 0,025 R
bp
, nhng khng
l!n h"n 0,8;
= 5,25 - 0,185 R
bp
, nhng khng
l!n h"n 2,5 v khng nh% h"n 1,1;


bp
c xc nh ti m(c trng tm
ct thp dc S v S', c k n hao
tn theo mc 1 n 5 trong bng
ny.
i v!i b tng nh$, khi cng
ti thi im b2t u gy (ng lc
tr!c b*ng 11 MPa hay nh% h"n th
thay h s 40 thnh 60

b) i v!i b tng c d.ng
h nhit
Hao tn tnh theo cng th(c / mc
6a ca bng ny, sau nhn v!i
h s 0,85.

B. Nhng hao t'n th hai
7. Chng (ng sut trong ct
thp

a) i v!i thp si -
(0,22

sp
R
s.ser
- 0,1)
sp

b) i v!i thp thanh - 0,1
sp
- 20
(xem ch gii cho mc 1
trong bng ny)
8. Co ngt ca b tng (xem
4.3.4)
B tng ng r2n
t nhin
B tng c
d.ng h nhit
trong iu kin p
sut kh quyn
Khng ph thuc iu kin
ng r2n ca b tng
a) B35 v thp
h"n
40 35 30
b) B40 50 40 35
B tng n#ng
c) B45 v l!n
h"n
60 50 40
d) nhm A Hao tn c xc nh theo mc
8a, b trong bng ny v nhn v!i h
s 1,3
40 B tng ht
nh%
e) nhm B Hao tn c xc nh theo mc 8a 50
trong bng ny v nhn v!i h s
1,5
f) nhm C Hao tn c xc nh theo mc
8a, trong bng ny nh i v!i b
tng n#ng ng r2n t nhin
40
g) loi #c ch2c 50 45 40 B tng nh$ c
ct liu nh%
h) loi c l&
r&ng
70 60 50
9. T bin ca b tng (xem
4.3.4)

a) i v!i b tng n#ng v b
tng nh$ c ct liu nh% #c
ch2c
150
bp
/R
bp
khi
bp
/R
bp
6 0,75;
300 (
bp
/R
bp
- 0,375) khi
bp
/R
bp
> 0,75
Trong :
bp
ly nh / mc 6 trong bng ny;
l h s, ly nh sau:
+ v!i b tng ng r2n t nhin, ly = 1;
+ v!i b tng c d.ng h nhit trong iu kin p sut kh
quyn, ly = 0,85.
nhm A Hao tn c tnh theo cng th(c / mc 9a trong bng ny, sau
nhn kt qu v!i h s 1,3
nhm B Hao tn c tnh theo cng th(c / mc 9a trong bng ny, sau
nhn kt qu v!i h s 1,5
b) B tng ht
nh%
nhm C Hao tn c tnh theo cng th(c / mc 9a trong bng ny khi
= 0,85
c) B tng nh$ dng ct liu
nh% r&ng
Hao tn c tnh theo cng th(c / mc 9a trong bng ny, sau
nhn kt qu v!i h s 1,2
10. p cc b b m#t b tng
do ct thp c dng ai xo2n
hay dng ai trn (khi kt cu
c ng knh nh% h"n 3 m)
- 70 - 0,22 d
ext

trong : d
ext
l ng knh
ngoi ca kt cu, cm
n
l
l
E
s
11. Bin dng nn do khe ni
gia cc blc (i v!i kt cu
l2p ghp t cc blc)
-
trong : n l s lng khe ni
gia kt cu v thit b khc theo
chiu di ca ct thp cng;
l l bin dng p st ti m&i
khe:
+ v!i khe c nh,i b tng, ly
l = 0,3 mm;
+ v!i khe ghp trc tip, ly l =
0,5 mm;
l l chiu di ct thp cng, mm.
CH THCH 1: Hao tn (ng sut trong ct thp cng S' c xc nh ging nh trong ct thp
S;
CH THCH 2: i v!i kt cu b tng ct thp t (ng lc, hao tn do co ngt v t bin ca b
tng c xc nh theo s liu thc nghim.
CH THCH 3: K hiu cp bn ca b tng xem 5.1.1
4.3.4. Khi xc nh hao tn (ng sut do co ngt v t bin ca b tng theo mc 8 v 9 trong
Bng 6 cn lu :
a) Khi bit tr!c thi hn cht ti ln kt cu, hao tn (ng sut cn c nhn thm v!i h s
l
,
xc nh theo cng th(c:

l
=
4t
100 + 3t
(5)
Trong : t l thi gian tnh b*ng ngy, xc nh nh sau:
- khi xc nh hao tn (ng sut do t bin: tnh t ngy nn p b tng;
- khi xc nh hao tn (ng sut do co ngt: tnh t ngy kt thc b tng.
b) i v!i kt cu lm vic trong iu kin c m khng kh thp h"n 40%, hao tn (ng sut
cn c tng ln 25 %. Trng hp cc kt cu lm t b tng n#ng, b tng ht nh%, lm vic
trong vng kh hu nng v khng c bo v trnh b(c x m#t tri hao tn (ng sut cn tnh
tng ln 50%.
c) Nu bit r loi xi mng, thnh phn b tng, iu kin ch to v s dng kt cu, cho php
s dng cc ph"ng php chnh xc h"n xc nh hao tn (ng sut khi ph"ng php
c ch(ng minh l c c" s/ theo qui nh hin hnh.
Bng 7 - Cc h s " xc nh hao t'n ng sut do ma st ct thp
Cc h s " xc nh hao t'n do ma st ct thp (xem mc 4,
Bng 6)
khi ct thp l
ng rnh hay b mt
tip xc

b thp hay s$i thp thanh c g
1. Loi ng rnh
- c b m#t kim loi 0,0030 0,35 0,40
- c b m#t b tng to
b/i khun b*ng li c(ng
0 0,55 0,65
- c b m#t b tng to
b/i khun b*ng li mm
0,0015 0,55 0,65
2. B m#t b tng 0 0,55 0,65
4.3.5. Tr s (ng sut tr!c trong ct thp a vo tnh ton cn nhn v!i h s chnh xc khi
cng ct thp
sp
:

sp
= 1
sp
(6)
Trong cng th(c (6), ly du "cng" khi c nh h/ng bt li ca (ng sut tr!c (t(c l trong
giai on lm vic c th ca kt cu ho#c mt b phn ang xt ca cu kin, (ng sut tr!c
lm gim kh nng chu lc thc y s hnh thnh vt n(t, v.v); ly du "tr" khi c nh
h/ng c li.
Trong trng hp to (ng sut tr!c b*ng ph"ng php c" hc, gi tr
sp
ly b*ng 0,1; khi
cng b*ng ph"ng php nhit in v c" nhit in
sp
c xc nh b*ng cng th(c:

sp
= 0,5

P

sp

|
|

\
|
+
np
1
1 (7)
nhng ly khng nh% h"n 0,1;
Trong cng th(c (7):
P,
sp
xem 4.3.1;
n
p
l s lng thanh ct thp cng trong tit din cu kin.
Khi xc nh hao tn (ng sut trong ct thp, c'ng nh khi tnh ton theo iu kin m/ rng vt
n(t v tnh ton theo bin dng cho php ly gi tr
sp
b*ng khng.
4.3.6. 8ng sut trong b tng v ct thp, c'ng nh lc nn tr!c trong b tng dng tnh
ton kt cu b tng (ng lc tr!c c xc nh theo ch) d+n sau:
8ng sut trong tit din th1ng gc v!i trc dc cu kin c xc nh theo cc nguyn t2c tnh
ton vt liu n h,i. Trong , tit din tnh ton l tit din t"ng "ng bao g,m tit din b
tng c k n s gim yu do cc ng, rnh v din tch tit din cc ct thp dc (cng v
khng cng) nhn v!i h s l t) s gia m un n h,i ca ct thp E
s
v b tng E
b
. Khi trn
tit din c b tng v!i nhiu loi v cp bn khc nhau, th phi quy i v mt loi ho#c mt
cp da trn t) l m un n h,i ca chng.
8ng lc nn tr!c P v lch tm ca n e
0p
so v!i trng tm ca tit din quy i c xc
nh theo cc cng th(c:
P =
sp
A
sp
+ '
sp
A'
sp
-
s
A
s
- '
s
A'
s
(8)
e
0p
=

sp
A
sp
y
sp
+ '
s
A'
s
y'
s
- '
sp
A'
sp
y'
sp
-
s
A
s
y
s

P
(9)
trong :

s
v '
s
t"ng (ng l (ng sut trong ct thp khng cng S v S' gy nn do co ngt v t bin
trong b tng;
y
sp
, y'
sp
, y
s
, y'
s
t"ng (ng l cc khong cch t trng tm tit din quy i n cc im #t hp
lc ca ni lc trong ct thp cng S v khng cng S' (hnh 1).

Hnh 1 - S ( lc nn trc trong ct thp trn tit din ngang ca cu kin b tng ct
thp
Trong trng hp ct thp cng c dng cong, cc gi tr
sp
v '
sp
cn nhn v!i cos v cos',
v!i v ' t"ng (ng l gc nghing ca trc ct thp v!i trc dc cu kin (ti tit din ang
xt).
Cc (ng sut
sp
v '
sp
c ly nh sau:
a) Trong giai on nn tr!c b tng: c k n cc hao tn th( nht.
b) Trong on s dng: c k n cc hao tn th( nht v th( hai
Gi tr cc (ng sut
sp
v '
s
ly nh sau:
c) trong giai on nn tr!c b tng: ly b*ng hao tn (ng sut do t bin nhanh theo 6 Bng 6.
d) trong giai on s dng: ly b*ng tng cc hao tn (ng sut do co ngt v t bin ca b tng
theo mc 6, 8 v 9 ca Bng 6.
4.3.7. 8ng sut nn trong b tng
bp
trong giai on nn tr!c b tng phi th%a mn iu kin:
t9 s
bp
/R
bp
khng c vt gi tr cho trong Bng 8.
8ng sut
bp
xc nh ti m(c th! chu nn ngoi cng ca b tng c k n hao tn theo 1 n
6 Bng 6 v v!i h s chnh xc khi cng ct thp
sp
= 1.
Bng 8 - T) s gia ng sut nn trong b tng
bp
& giai on nn trc v cng
ca b tng R
bp
khi b!t u chu ng lc trc (
bp
/R
bp
)
T s
bp
/R
bp
khng ln hn Trng thi ng sut ca
tit din
Phng php cng
ct thp
khi nn ng tm khi nn lch tm
Trn b (cng tr!c) 0,85 0,95* 1. 8ng sut b gim hay
khng i khi kt cu
chu tc dng
Trn b tng (cng
sau)
0,70 0,85
Trn b (cng tr!c) 0,65 0,70 2. 8ng sut b tng khi
kt cu chu tc dng ca
ngoi lc
Trn b tng (cng
sau)
0,60 0,65
* p dng cho cc cu kin c sn xut theo iu kin tng dn lc nn, khi c cc chi tit lin
kt b*ng thp ti gi v ct thp gin tip v!i hm lng thp theo th tch
v
7 0,5% (xem 8.5.3)
trn on khng nh% h"n chiu di on truyn (ng sut l
p
(xem 5.2.2.5), cho php ly gi tr

bp
/R
bp
= 1,0.
CH THCH: i v!i b tng nh$ t cp B7,5 n B12,5, gi tr
bp
/R
bp
nn ly khng l!n h"n
0,3.
4.3.8. i v!i kt cu (ng lc tr!c m c d kin tr!c n vic iu ch)nh (ng sut nn trong
b tng trong qu trnh s dng (v d: trong cc l phn (ng, b ch(a, thp truyn hnh), cn s
dng ct thp cng khng bm dnh, th cn c cc bin php c hiu qu bo v ct thp
khng b n mn. i v!i cc kt cu (ng sut tr!c khng bm dnh, cn tnh ton theo cc yu
cu kh nng chng n(t cp 1.
4.4. Nguyn t!c chung khi tnh ton cc kt cu ph*ng v kt cu khi ln c k" n tnh
phi tuyn ca b tng ct thp
4.4.1. Vic tnh ton h kt cu b tng v b tng ct thp (kt cu tuyn tnh, kt cu ph1ng,
kt cu khng gian v kt cu khi l!n) i v!i cc trng thi gi!i hn th( nht v th( hai c
thc hin theo (ng sut, ni lc, bin dng v chuyn v. Cc yu t (ng sut, ni lc, bin dng
v chuyn v c tnh ton t nhng tc ng ca ngoi lc ln cc kt cu ni trn (to
thnh h kt cu ca nh v cng trnh) v cn k n tnh phi tuyn vt l, tnh khng 1ng
h!ng v trong mt s trng hp cn thit phi k n t bin v s tch t cc h h%ng (trong
mt qu trnh di) v tnh phi tuyn hnh hc (phn l!n trong cc kt cu thnh m%ng).
CH THCH: Tnh khng 1ng h!ng l s khng ging nhau v tnh cht (/ y l tnh cht c"
hc) theo cc h!ng khc nhau. Tnh trc h!ng l mt dng ca tnh khng 1ng h!ng, trong
s khng ging nhau v tnh cht l theo cc h!ng thuc ba m#t ph1ng i x(ng vung gc
v!i nhau tng i mt.
4.4.2. Cn k n tnh phi tuyn vt l, tnh khng 1ng h!ng v tnh t bin trong nhng t"ng
quan xc nh trong quan h (ng sut - bin dng, c'ng nh trong iu kin bn v chng n(t
ca vt liu. Khi cn chia ra lm hai giai on bin dng ca cu kin: tr!c v sau khi hnh
thnh vt n(t.
4.4.3. Tr!c khi hnh thnh vt n(t, phi s dng m hnh phi tuyn trc h!ng i v!i b tng.
M hnh ny cho php k n s pht trin c h!ng ca hiu (ng gin n/ v tnh khng ,ng
nht ca s bin dng khi nn v ko. Cho php s dng m hnh gn 1ng h!ng ca b tng.
M hnh ny cho php k n s xut hin ca cc yu t nu trn theo ba chiu. i v!i b
tng ct thp, tnh ton trong giai on ny cn xut pht t tnh bin dng ,ng thi theo
ph"ng dc trc ca ct thp v phn b tng bao quanh n, ngoi tr on u mt ct thp
khng b tr neo chuyn dng.
Khi c nguy c" phnh ct thp, cn hn ch tr s (ng sut nn gi!i hn.
CH THCH: S gin n/ l s tng v th tch ca vt th khi nn do c s pht trin ca cc
vt vi n(t c'ng nh cc vt n(t c chiu di l!n.
4.4.4. Theo iu kin bn ca b tng, cn k n t hp (ng sut theo cc h!ng khc nhau, v
cng chu nn hai trc v ba trc l!n h"n cng chu nn mt trc, cn khi chu nn v
ko ,ng thi cng c th nh% h"n khi b tng ch) chu nn ho#c ko. Trong nhng
trng hp cn thit, cn lu tnh di hn ca (ng sut tc dng.
iu kin bn ca b tng ct thp khng c vt n(t cn c xc lp trn c" s/ iu kin bn
ca cc vt liu thnh phn khi xem b tng ct thp nh mi trng hai thnh phn.
4.4.5. Ly iu kin bn ca b tng trong mi trng hai thnh phn lm iu kin hnh thnh
vt n(t.
4.4.6. Sau khi xut hin vt n(t, cn s dng m hnh vt th khng 1ng h!ng dng tng qut
trong quan h phi tuyn gia ni lc ho#c (ng sut v!i chuyn v c k n cc yu t sau:
- Gc nghing ca vt n(t so v!i ct thp v s" , vt n(t;
- S m/ rng vt n(t v trt ca cc bin vt n(t;
- c(ng ca ct thp:
+ Theo ph"ng dc trc: c k n s dnh kt ca ct thp v!i di ho#c on b tng gia cc
vt n(t;
+ Theo ph"ng tip tuyn v!i bin vt n(t: c k n mm ca phn b tng ti cc bin vt
n(t v (ng sut dc trc v (ng sut tip t"ng (ng trong ct thp ti vt n(t.
- c(ng ca b tng:
+ Gia cc vt n(t: c k n lc dc v trt ca phn b tng gia cc vt n(t (trong s" ,
vt n(t giao nhau, c(ng ny c gim i);
+ Ti cc vt n(t: c k n lc dc v trt ca phn b tng ti bin vt n(t.
- S mt dn tng phn tnh ,ng thi ca bin dng dc trc ca ct thp v b tng gia cc
vt n(t.
Trong m hnh bin dng ca cu kin khng ct thp c vt n(t, ch) k n c(ng ca b
tng trong khong gia cc vt n(t.
Trong nhng trng hp xut hin cc vt n(t xin, cn k n #c im ring ca bin dng b
tng trong vng pha trn cc vt n(t.
4.4.7. B rng vt n(t v chuyn dch trt t"ng i ca cc bin vt n(t cn xc nh trn c"
s/ chuyn dch theo h!ng khc nhau ca cc thanh ct thp so v!i cc bin ca vt n(t c2t
qua chng, c xt n khong cch gia cc vt n(t v iu kin chuyn dch ,ng thi.
4.4.8. iu kin bn ca cu kin ph1ng v kt cu khi l!n c vt n(t cn xc nh da trn cc
gi thuyt sau:
- Ph hoi xy ra do ct thp b gin di ng k ti cc vt n(t nguy him nht, thng n*m
nghing so v!i thanh ct thp v s ph v. b tng ca mt di hay blc gia cc vt n(t ho#c
ngoi cc vt n(t (v d: ti vng chu nn ca bn n*m trn cc vt n(t);
- Cng chu nn ca b tng b suy gim b/i (ng sut ko sinh ra do lc dnh gia b tng
v ct thp chu ko theo h!ng vung gc, c'ng nh do chuyn dch ngang ca ct thp gn
bin vt n(t;
- Khi xc nh cng ca b tng cn xt n s" , hnh thnh vt n(t v gc nghing ca
vt n(t so v!i ct thp;
- Cn k n (ng sut php trong thanh ct thp h!ng theo dc trc ct thp. Cho php k n
(ng sut tip trong ct thp ti v tr c vt n(t (hiu (ng nagen), cho r*ng cc thanh ct thp
khng thay i h!ng;
- Ti vt n(t ph hoi, cc thanh ct thp c2t qua n u t cng chu ko tnh ton (i v!i
ct thp khng c gi!i hn chy th (ng sut cn c kim sot trong qu trnh tnh ton v
bin dng).
Cng b tng ti cc vng khc nhau s- c nh gi theo cc (ng sut trong b tng
nh trong mt thnh phn ca mi trng hai thnh phn (khng k n (ng sut quy i trong
ct thp gia cc vt n(t c xc nh c k n (ng sut ti cc vt n(t, s bm dnh v s
mt dn tng phn tnh ,ng thi ca bin dng dc trc ca b tng v!i ct thp).
4.4.9. i v!i cc kt cu b tng ct thp c th chu c cc bin dng d3o nh%, cho php
xc nh kh nng chu lc ca chng b*ng ph"ng php cn b*ng gi!i hn.
4.4.10. Khi tnh ton kt cu theo bn, bin dng, s hnh thnh v m/ rng vt n(t theo
ph"ng php phn t hu hn, cn kim tra cc iu kin bn, kh nng chng n(t ca tt c
cc phn t ca kt cu, c'ng nh kim tra iu kin xut hin cc bin dng qu m(c ca kt
cu.
Khi nh gi trng thi gi!i hn theo bn, cho php mt s phn t b ph hoi, nu nh iu
khng d+n n s ph hoi tip theo ca kt cu v sau khi ti trng ang xt thi tc dng,
kt cu v+n s dng c bnh thng ho#c c th khi phc c.
5. Vt liu dng cho kt cu b tng v b tng ct thp
5.1. B tng
5.1.1. Phn loi b tng v phm vi s dng
5.1.1.1. Tiu chun ny cho php dng cc loi b tng sau:
- B tng n#ng c khi lng th tch trung bnh t 2200 kg/m
3
n 2500 kg/m
3
;
- B tng ht nh% c khi lng th tch trung bnh l!n h"n 1800 kg/m
3
;
- B tng nh$ c cu trc #c v r&ng;
- B tng t ong chng p v khng chng p;
- B tng #c bit: b tng t (ng sut.
5.1.1.2. Ty thuc vo cng nng v iu kin lm vic, khi thit k kt cu b tng v b tng
ct thp cn ch) nh cc ch) tiu cht lng ca b tng. Cc ch) tiu c" bn l:
a) Cp bn chu nn B;
b) Cp bn chu ko dc trc B
t
(ch) nh trong trng hp #c trng ny c ngh0a quyt
nh v c kim tra trong qu trnh sn xut);
c) Mc theo kh nng chng thm, k hiu b*ng ch W (ch) nh i v!i cc kt cu c yu cu
hn ch thm);
d) Mc theo khi lng th tch trung bnh D (ch) nh i v!i cc kt cu c yu cu v cch
nhit);
e) Mc theo kh nng t gy (ng sut S
p
(ch) nh i v!i cc kt cu t (ng sut, khi #c trng
ny c k n trong tnh ton v cn c kim tra trong qu trnh sn xut).
CH THCH 1: Cp bn chu nn v chu ko dc trc, MPa, phi th%a mn gi tr cng
v!i xc sut m bo 95%.
CH THCH 2: Mc b tng t (ng sut theo kh nng t gy (ng sut l gi tr (ng sut trong
b tng, MPa, gy ra do b tng t tr"ng n/, (ng v!i hm lng thp dc trong b tng l =
0,01.
CH THCH 3: thun tin cho vic s dng trong thc t, ngoi vic ch) nh cp b tng c
th ghi thm mc b tng trong ngo#c. V d B3O (M400).
5.1.1.3. i v!i kt cu b tng v b tng ct thp, qui nh s dng cc loi b tng c cp v
mc theo Bng 9:
Bng 9 - Qui nh s dng cp v mc b tng
Cch phn
loi
Loi b tng Cp hoc mc
B tng n#ng B3,5; B5; B7,5; B10; B12,5;
B15; B20; B25; B30; B35;
B40; B45; B50; B55; B60
B tng t (ng sut B20; B25; B30; B35; B40;
B45; B50; B55; B60
nhm A: ng r2n t nhin ho#c
c d.ng h trong iu kin
p sut kh quyn, ct liu ct
c m un l!n l!n h"n 2,0
B3,5; B5; B7,5; B10; B12,5;
B15; B20; B25; B30; B35;
B40
nhm B: ng r2n t nhin ho#c
c d.ng h trong iu kin
p sut kh quyn, ct liu ct
c m un l!n nh% h"n ho#c
b*ng 2,0
B3,5; B5; B7,5; B10; B12,5;
B15; B20; B25; B30; B35
B tng ht nh%
nhm C: c chng p B15; B20; B25; B30; B35;
B40; B45; B50; B55; B60
D800, D900 B2,5; B3,5; B5; B7,5
D1000, D1100 B2,5; B3,5; B5; B7,5; B10;
B12,5
D1200, D1300 B2,5; B3,5; B5; B7,5; B10;
B12,5; B15
D1400; D1500 B3,5; B5; B7,5; B10; B12,5;
B15; B20; B25; B30
D1600, D1700 B5; B7,5; B10; B12,5; B15;
B20; B25; B30; B35
D1800, D1900 B10; B12,5; B15; B20; B25;
B30; B35; B40
B tng ct liu
nh$ (ng v!i mc
theo khi lng
th tch trung bnh
D2000 B20; B25; B30; B35; B40
Theo cp
bn chu nn
B tng t ong (ng D500 chng p, khng chng
p
B1; B1,5
D600 B1; B1,5; B2 B1,5; B2;
B2,5
D700 B1,5; B2; B2,5;
B3,5
B1,5; B2;
B2,5
D800 B2,5; B3,5; B5 B2; B2,5;
B3,5
D900 B3,5; B5; B7,5 B3,5; B5
D1000 B5; B7,5; B10 B5; B7,5
D1100 B7,5; B10;
B12,5; B15
B7,5; B10
v!i mc theo khi
lng th tch
trung bnh
D1200 B10; B12,5;
B15
B10; B12,5
D800, D900, D1000 B2,5; B3,5; B5
D1100, D1200, D1300 B7,5
B tng r&ng (ng
v!i mc theo khi
lng th tch
trung bnh
D1400 B3,5; B5; B7,5
Cp bn
chu ko dc
trc
B tng n#ng, b tng t (ng sut, b tng ht
nh%, b tng nh$
B
t
0,8; B
t
1,2; B
t
1,6; B
t
2; B
t
2,4;
B
t
2,8; B
t
3,2;
Mc chng
thm
B tng n#ng, b tng ht nh%, b tng nh$ W2; W4; W6; W8; W10; W12
B tng nh$ D800; D900; D1000; D1100;
D1200; D1300; D1400;
D1500; D1600; D1700;
D1800; D1900; D2000
B tng t ong D500; D600; D700; D800;
D900; D1000; D1100; D1200
Mc theo khi
lng th tch
trung bnh
B tng r&ng D800; D900; D1000; D1100;
D1200; D1300; D1400
Mc b tng
theo kh nng
t gy (ng sut
B tng t (ng sut S
p
0,6; S
p
0,8; S
p
1; S
p
1,2;
S
p
1,5; S
p
2; S
p
3; S
p
4.
CH THCH 1: Trong tiu chun ny, thut ng "b tng nh$" v "b tng r&ng" dng k hiu
t"ng (ng cho b tng nh$ c cu trc #c ch2c v b tng nh$ c cu trc l& r&ng (v!i t9 l
phn trm l& r&ng l!n h"n 6%).
CH THCH 2: Nhm b tng ht nh% A, B, C cn c ch) r trong bn v- thit k.
5.1.1.4. Tui ca b tng xc nh cp bn chu nn v chu ko dc trc c ch) nh
trong thit k l cn c( vo thi gian thc t t lc thi cng kt cu n khi n b2t u chu ti
trng thit k, vo ph"ng php thi cng, vo iu kin ng r2n ca b tng. Khi thiu nhng s
liu trn, ly tui ca b tng l 28 ngy.
5.1.1.5. i v!i kt cu b tng ct thp, khng cho php:
- S dng b tng n#ng v b tng ht nh% c cp bn chu nn nh% h"n B7,5;
- S dng b tng nh$ c cp bn chu nn nh% h"n B3,5 i v!i kt cu mt l!p v B2,5 i
v!i kt cu hai l!p.
Nn s dng b tng c cp bn chu nn th%a mn iu kin sau:
- i v!i cu kin b tng ct thp lm t b tng n#ng v b tng nh$ khi tnh ton chu ti trng
l#p: khng nh% h"n B15;
- i v!i cu kin b tng ct thp chu nn dng thanh lm t b tng n#ng, b tng ht nh% v
b tng nh$: khng nh% h"n B15;
- i v!i cu kin b tng ct thp chu nn dng thanh chu ti trng l!n (v d: ct chu ti trng
cu trc, ct cc tng d!i ca nh nhiu tng): khng nh% h"n B25.
5.1.1.6. i v!i cc cu kin t (ng lc lm t b tng n#ng, b tng ht nh%, b tng nh$, c b
tr ct thp cng, cp bn ca b tng ty theo loi v nhm ct thp cng, ng knh ct
thp cng v cc thit b neo, ly khng nh% h"n cc gi tr cho trong Bng 10.
Bng 10 - Qui nh s dng cp bn ca b tng i vi kt cu ng lc trc
Loi v nhm ct thp cng Cp bn ca b tng
khng thp hn
1. Thp si nhm:
B-II (c neo) B20
Nh% h"n ho#c b*ng 5 mm B20 Bp-II (khng c neo) c ng knh:
L!n h"n ho#c b*ng 6 mm B30
K-7 v K-19 B30
2. Thp thanh khng c neo, c ng knh:
CIV, A-IV B15
A-V B20
+ t 10 mm n 18 mm, nhm
A-VI v A:-VII B30
CIV, A-IV B20
A-V B25
+ L!n h"n ho#c b*ng 20 mm, nhm
A-VI v A:-VII B30
Cng b tng ti thi im nn tr!c R
bp
(c kim sot nh i v!i cp bn chu nn)
ch) nh khng nh% h"n 11 MPa, cn khi dng thp thanh nhm A-VI, A:-VI, A:-VIK v A:-VII,
thp si cng cao khng c neo v thp cp th cn ch) nh khng nh% h"n 15,5 MPa.
Ngoi ra, R
bp
khng c nh% h"n 50% cp bn chu nn ca b tng.
i v!i cc kt cu c tnh ton chu ti trng l#p, khi s dng ct thp si (ng lc tr!c v
ct thp thanh (ng lc tr!c nhm CIV, A-IV v!i mi ng knh, c'ng nh nhm A-V c ng
knh t 10 mm n 18 mm, gi tr cp b tng ti thiu cho trong Bng 10 phi tng ln mt bc
(5 MPa) t"ng (ng v!i vic tng cng ca b tng khi b2t u chu (ng lc tr!c.
Khi thit k cc dng kt cu ring, cho php gim cp b tng ti thiu xung mt bc l 5 MPa
so v!i cc gi tr cho trong Bng 10, ,ng thi v!i vic gim cng ca b tng khi b2t u
chu (ng lc tr!c.
CH THCH 1: Khi tnh ton kt cu b tng ct thp trong giai on nn tr!c, #c trng tnh
ton ca b tng c ly nh i v!i cp bn ca b tng, c tr s b*ng cng ca b
tng khi b2t u chu (ng lc tr!c (theo ni suy tuyn tnh).
CH THCH 2: Trng hp thit k cc kt cu bao che mt l!p #c lm ch(c nng cch nhit,
khi gi tr t"ng i ca (ng lc nn tr!c
bp
/R
bp
khng l!n h"n 0,3 cho php s dng ct thp
cng nhm CIV, A-IV c ng knh khng l!n h"n 14 mm v!i b tng nh$ c cp t B7,5 n
B12,5, khi R
bp
cn ch) nh khng nh% h"n 80% cp bn ca b tng.
5.1.1.7. Khi cha c cc cn c( thc nghim ring, khng cho php s dng b tng ht nh%
cho kt cu b tng ct thp chu ti trng l#p, c'ng nh cho cc kt cu b tng ct thp (ng
lc tr!c c nhp l!n h"n 12 m dng thp si nhm B-II, Bp-II, K-7, K-19.
Khi s dng kt cu b tng ht nh%, nh*m chng n mn v m bo s dnh kt ca b tng
v!i ct thp cng trong rnh v trn b m#t b tng ca kt cu, cp bn chu nn ca b
tng c ch) nh khng nh% h"n B12,5; cn khi dng b"m vo ng th s dng b tng c
cp khng nh% h"n B25.
5.1.1.8. chn cc mi ni cu kin kt cu b tng ct thp l2p ghp, cp b tng c ch)
nh ty vo iu kin lm vic ca cu kin, nhng ly khng nh% h"n B7,5 i v!i mi ni
khng c ct thp v ly khng nh% h"n B15 i v!i mi ni c ct thp.
5.1.2. c trng tiu chu+n v c trng tnh ton ca b tng
5.1.2.1. Cc loi cng tiu chun ca b tng bao g,m cng khi nn dc trc m+u lng
tr (cng lng tr) R
bn
v cng khi ko dc trc R
btn.

Cc cng tnh ton ca b tng khi tnh ton theo cc trng thi gi!i hn th( nht R
b
, R
bt
v
theo cc trng thi gi!i hn th( hai R
b,ser
, R
bt,ser
c xc nh b*ng cch ly cng tiu
chun chia cho h s tin cy ca b tng t"ng (ng khi nn
bc
v khi ko
bt
. Cc gi tr ca h
s
bc
v
bt
ca mt s loi b tng chnh cho trong Bng 11.
Bng 11 - H s tin cy ca mt s loi b tng khi nn
bc
v khi ko
bt

Gi tr
bc
v
bt
khi tnh ton kt cu theo trng thi gii hn
th nht

bt
ng vi cp bn ca b
tng
Loi b tng

bc

chu nn chu ko
th hai
bc
,
bt

B tng n#ng, b tng ht
nh%, b tng t (ng sut,
b tng nh$ v b tng
r&ng
1,3 1,5 1,3 1,0
B tng t ong 1,5 2,3 - 1,0
5.1.2.2. Cng tiu chun ca b tng khi nn dc trc R
bn
(cng chu nn tiu chun
ca b tng) ty theo cp bn chu nn ca b tng cho trong Bng 12 ( lm trn).
Cng tiu chun ca b tng khi ko dc trc R
btn
(cng chu ko tiu chun ca b
tng) trong nhng trng hp bn chu ko ca b tng khng c kim sot trong qu
trnh sn xut c xc nh ty thuc vo cp bn chu nn ca b tng cho trong Bng 12.
Cng tiu chun ca b tng khi ko dc trc R
btn
(cng chu ko tiu chun ca b
tng) trong nhng trng hp bn chu ko ca b tng c kim sot trong qu trnh sn
xut c ly b*ng cp bn chu ko v!i xc xut m bo.
5.1.2.3. Cc cng tnh ton ca b tng R
b
, R
bt
,

R
b,ser
, R
bt,ser
( lm trn) ty thuc vo cp
bn chu nn v ko dc trc ca b tng cho trong Bng 13 v Bng 14 khi tnh ton theo
cc trng thi gi!i hn th( nht v Bng 12 khi tnh ton theo cc trng thi gi!i hn th( hai.
Cc cng tnh ton ca b tng khi tnh ton theo cc trng thi gi!i hn th( nht R
b
v R
bt
c gim xung (ho#c tng ln) b*ng cch nhn v!i cc h s iu kin lm vic ca b tng

bi
. Cc h s ny k n tnh cht #c th ca b tng, tnh di hn ca tc ng, tnh l#p li ca
ti trng, iu kin v giai on lm vic ca kt cu, ph"ng php sn xut, kch th!c tit
din, v.v Gi tr h s iu kin lm vic
bi
cho trong Bng 15.
Bng 12 - Cc cng tiu chu+n ca b tng R
bn,
R
btn
v cng tnh ton ca b tng khi tnh ton theo cc trng thi gii hn
th hai R
b,ser
, R
bt,ser
, MPa
Cp bn chu nn ca b tng
B1 B1,5 B2 B2,5 B3,5 B5 B7,5 B10 B12,5 B15 B20 B25 B30 B35 B40 B45 B50 B55 B60
Trng
thi
Loi b
tng
M50 M75 M100 M150 M150 M200 M250 M350 M400 M450 M500 M600 M700 M700 M800
B tng
n#ng, b
tng ht
nh%
- - - - 2,7 3,6 5,5 7,5 9,5 11,0 15,0 18,5 22,0 25,5 29,0 32,0 36,0 39,5 43,0
B tng nh$ - - - 1,9 2,7 3,5 5,5 7,5 9,5 11,0 15,0 18,5 22,0 25,5 29,0 - - - -
Nn dc
trc
(cng
lng
tr) R
bn
,
R
b,ser
B tng t
ong
0,95 1,4 1,9 2,4 3,3 4,6 6,9 9,0 10,5 11,5 - - - - - - - - -
B tng
n#ng
- - - - 0,39 0,55 0,70 0,85 1,00 1,15 1,40 1,60 1,80 1,95 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50
nhm
A
- - - - 0,39 0,55 0,70 0,85 1,00 1,15 1,40 1,60 1,80 1,95 2,10 - - - -
nhm
B
- - - - 0,26 0,40 0,60 0,70 0,85 0,95 1,15 1,35 1,50 - - - - - -
B
tng
ht
nh%
nhm
C
- - - - - - - - - 1,15 1,40 1,60 1,80 1,95 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50
ct
liu
#c
- - - 0,29 0,39 0,55 0,70 0,85 1,00 1,15 1,40 1,60 1,80 1,95 2,10 - - - -
B
tng
nh$
ct
liu
r&ng
- - - 0,29 0,39 0,55 0,70 0,85 1,00 1,10 1,20 1,35 1,50 1,65 1,80 - - - -
Ko dc
trc
R
btn
,
R
bt,ser
B tng t
ong
0,14 0,21 0,26 0,31 0,41 0,55 0,63 0,89 1,00 1,05 - - - - - - - - -
CH THCH 1: Nhm b tng ht nh% xem 5.1.1.3.
CH THCH 2: K hiu M ch) mc b tng theo quy nh tr!c y. T"ng quan gia cc gi tr cp bn ca b tng v mc b tng cho
trong Bng A.1 v A.2, Ph lc A trong tiu chun ny
CH THCH 3: Cc gi tr cng ca b tng t ong trong bng (ng v!i b tng t ong c m l 10%.
CH THCH 4: i v!i b tng Keramzit - Perlit c ct liu b*ng ct Perlit, gi tr R
btn
v R
bt,ser
c ly b*ng gi tr ca b tng nh$ c ct liu ct
ht xp nhn v!i 0,85.
CH THCH 5: i v!i b tng r&ng, gi tr R
bn
v R
b,ser
c ly nh i v!i b tng nh$; cn gi tr R
btn
, R
bt,ser
nhn thm v!i 0,7.
CH THCH 6: i v!i b tng t (ng sut, gi tr R
bn
v R
b,ser
c ly nh i v!i b tng n#ng, cn gi tr R
btn
, R
bt,ser
nhn thm v!i 1,2.
Bng 13 - Cc cng tnh ton ca b tng R
b,
R
bt
khi tnh ton theo cc trng thi gii hn th nht, MPa
Cp bn chu nn ca b tng
B1 B1,5 B2 B2,5 B3,5 B5 B7,5 B10 B12,5 B15 B20 B25 B30 B35 B40 B45 B50 B55 B60
Trng
thi
Loi b
tng
M50 M75 M100 M150 M150 M200 M250 M350 M400 M450 M500 M600 M700 M700 M800
B tng
n#ng, b
tng ht
nh%
- - - - 2,1 2,8 4,5 6,0 7,5 8,5 11,5 14,5 17,0 19,5 22,0 25,0 27,5 30,0 33,0
B tng nh$ - - - 1,5 2,1 2,8 4,5 6,0 7,5 8,5 11,5 14,5 17,0 19,5 22,0 - - - -
Nn dc
trc
(cng
lng
tr) R
b
B tng t
ong
0,63 0,95 1,3 1,6 2,2 3,1 4,6 6,0 7,0 7,7 - - - - - - - - -
B tng
n#ng
- - - - 0,26 0,37 0,48 0,57 0,66 0,75 0,90 1,05 1,20 1,30 1,40 1,45 1,55 1,60 1,65
nhm
A
- - - - 0,26 0,37 0,48 0,57 0,66 0,75 0,90 1,05 1,20 1,30 1,40 - - - -
nhm
B
- - - - 0,17 0,27 0,40 0,45 0,51 0,64 0,77 0,90 1,00 - - - - - -
B
tng
ht
nh%
nhm
C
- - - - - - - - - 0,75 0,90 1,05 1,20 1,30 1,40 1,45 1,55 1,60 1,65
Ko dc
trc R
bt
B
tng
ct
liu
- - - 0,20 0,26 0,37 0,48 0,57 0,66 0,75 0,90 1,05 1,20 1,30 1,40 - - - -
#c nh$
ct
liu
r&ng
- - - 0,20 0,26 0,37 0,48 0,57 0,66 0,74 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 - - - -
B tng t
ong
0,06 0,09 0,12 0,14 0,18 0,24 0,28 0,39 0,44 0,46 - - - - - - - - -
CH THCH 1: Nhm b tng ht nh% xem 5.1.1.3.
CH THCH 2: K hiu M ch) mc b tng theo quy nh tr!c y. T"ng quan gia cc gi tr cp bn ca b tng v mc b tng cho
trong Bng A.1 v A.2, Ph lc A trong tiu chun ny
CH THCH 3: Cc gi tr cng ca b tng t ong trong bng (ng v!i b tng t ong c m l 10%.
CH THCH 4: i v!i b tng Keramzit - Perlit c ct liu b*ng ct Perlit, gi tr R
bt
c ly b*ng gi tr ca b tng nh$ c ct liu ct ht xp
nhn v!i 0,85.
CH THCH 5: i v!i b tng r&ng, gi tr R
b
c ly nh i v!i b tng nh$; cn gi tr R
bt
nhn thm v!i 0,7.
CH THCH 6: i v!i b tng t (ng sut, gi tr R
b
c ly nh i v!i b tng n#ng, cn gi tr R
bt
nhn v!i 1,2.

Bng 14 - Cng chu ko tnh ton ca b tng R
bt
ng vi cp bn chu ko ca
b tng, MPa
Cp bn chu ko v mc tng ng ca b tng
B
t
0,8 B
t
1,2 B
t
1,6 B
t
2,0 B
t
2,4 B
t
2,8 B
t
3,2
Trng
thi
Loi b tng
K10 K15 K20 K25 K30 K35 K40
Ko dc
tr
B tng n#ng, b
tng t (ng sut,
b tng ht nh%,
b tng nh$
0,62 0,93 1,25 1,55 1,85 2,15 2,45
CH THCH: K hiu K ch) mc b tng theo cng chu ko tr!c y.
Bng 15 - H s iu kin lm vic ca b tng
bi
H s iu kin lm vic
ca b tng
Cc yu t cn k" n h s iu kin lm vic ca b tng
K hiu Gi tr
1. Ti trng l#p
b1
Xem Bng 16
2. Tnh cht tc dng di hn ca ti trng
a) Khi k n ti trng thng xuyn, ti trng tm thi di hn v
tm thi ng2n hn, ngoi tr ti trng tc dng ng2n hn m tng
thi gian tc dng ca chng trong thi gian s dng nh% (v d: ti
trng do cu trc, ti trng do thit b bng ti; ti trng gi; ti trng
xut hin trong qu trnh sn xut, vn chuyn v l2p dng, v.v);
c'ng nh khi k n ti trng #c bit gy bin dng ln khng u,
v.v
- i v!i b tng n#ng, b tng ht nh%, b tng nh$ ng r2n t
nhin v b tng c d.ng h nhit trong iu kin mi trng:

b2

+ m bo cho b tng c tip tc tng cng theo thi gian
(v d mi trng n!c, t m ho#c khng kh c m trn 75%)
1,00
+ khng m bo cho b tng c tip tc tng cng theo thi
gian (kh hanh)
0,90
- i v!i b tng t ong, b tng r&ng khng ph thuc vo iu kin
s dng
0,85
b) khi k n ti trng tm thi ng2n hn (tc dng ng2n hn) trong
t hp ang xt hay ti trng #c bit * khng nu trong mc 2a, i
v!i cc loi b tng.
1,10
3. b tng theo ph"ng (ng, m&i l!p dy trn 1,5 m i v!i:
- b tng n#ng, b tng nh$ v b tng ht nh%
- b tng t ong v b tng r&ng

b3

0,85
0,80
4. ;nh h/ng ca trng thi (ng sut hai trc "nen-ko" n cng
b tng

b4
Xem 7.1.3.1
5. b tng ct theo ph"ng (ng, kch th!c l!n nht ca tit
din ct nh% h"n 30 cm

b5
0,85
6. Giai on (ng lc tr!c kt cu
b6

a) khi dng thp si
+ i v!i b tng nh$
+ i v!i cc loi b tng khc
b) dng thp thanh
+ i v!i b tng nh$
+ i v!i cc loi b tng khc

1,25
1,10

1,35
1,20
7. Kt cu b tng
b7
0,90
8. Kt cu b tng lm t b tng cng cao khi k n h s
b7

b8
0,3 + 6 1
Gi tr xem
6.2.2.3
9. m ca b tng t ong
+ 10% v nh% h"n
+ l!n h"n 25%
+ l!n h"n 10% v nh% h"n ho#c b*ng 25%

b9

1,00
0,85
Ni suy tuyn
tnh
10. B tng chn mi ni cu kin l2p ghp khi chiu rng mi ni
nh% h"n 1/5 kch th!c ca cu kin v nh% h"n 10 cm

b10
1,15
* Khi a thm h s iu kin lm vic b sung trong trng hp k n ti trng #c bit theo
ch) d+n ca tiu chun t"ng (ng (v d: khi k n ti trng ng t) th ly
b2
= 1;
CH THCH 1: H s iu kin lm vic:
+ ly theo 1, 2, 7, 9: cn c k n khi xc nh cng tnh ton R
b
v R
bt
;

+ ly theo 4: cn c k n khi xc nh cng tnh ton R
bt,ser
;
+ cn theo cc mc khc: ch) k n khi xc nh R
b
.
CH THCH 2: i v!i kt cu chu tc dng ca ti trng l#p, h s
b2
c k n khi tnh ton
theo bn, cn
b1
khi tnh ton theo bn m%i v theo iu kin hnh thnh vt n(t.
CH THCH 3: Khi tnh ton kt cu chu ti trng trong giai on (ng lc tr!c, h s
b2
khng
cn k n.
CH THCH 4: Cc h s iu kin lm vic ca b tng c k n khi tnh ton khng ph
thuc l+n nhau, nhng tch ca chng khng c nh% h"n 0,45.
Cc cng tnh ton ca b tng khi tnh ton theo cc trng thi gi!i hn th( hai R
b,ser
v
R
bt,ser
a vo tnh ton phi nhn v!i h s iu kin lm vic
bi
= 1; ngoi tr nhng trng
hp nu trong 7.1.2.9, 7.1.3.1, 7.1.3.2.
i v!i cc loi b tng nh$, cho php dng cc gi tr khc ca cng tnh ton khi c
ph chun theo quy nh.
Cho php dng nhng gi tr trn i v!i cc loi b tng nh$ khi c c" s/ ch2c ch2n.
CH THCH: i v!i cc gi tr cp bn b tng trung gian theo 5.1.1.3 th cc gi tr cho
trong Bng 12, 13 v 17 ly ni suy tuyn tnh.
5.1.2.4. Gi tr m un n h,i ban u ca b tng E
b
khi nn v ko ly theo Bng 17
Trong trng hp c s liu v loi xi mng, thnh phn b tng, iu kin sn xut v.v, cho
php ly cc gi tr khc ca E
b
c cc c" quan c thm quyn chp nhn.
5.1.2.5. H s dn n/ nhit
bt
khi nhit thay i t m 40
0
C n 50
0
C, ty thuc vo loi b
tng c ly nh sau:
- i v!i b tng n#ng, b tng ht nh% v b tng nh$ ct liu nh% loi #c ch2c: 1 x 10
-5
C
-1
;
- i v!i b tng nh$ dng ct liu nh% loi r&ng: 0,7 x 10
-5
C
-1
;
- i v!i b tng t ong v b tng r&ng: 0,8 x 10
-5
C
-1
.
Trong trng hp c s liu v thnh phn khong cht ca ct liu, lng xi mng m(c
ngm n!c ca b tng, cho php ly cc gi tr
bt
khc nu c cn c( v c cc c" quan c
thm quyn ph duyt.
5.1.2.6. H s n/ ngang ban u ca b tng v (h s Pot-xng) ly b*ng 0,2 i v!i tt c cc
loi b tng. M un trt ca b tng G ly b*ng 0,4 gi tr E
b
t"ng (ng. Gi tr ca E
b
cho
trong Bng 17.
Bng 16 - H s iu kin lm vic ca b tng
b1
khi kt cu chu ti trng lp
Gi tr
b1
ng vi h s khng i xng ca chu k,
b
Loi b
tng
Trng thi
+m ca b
tng
T- 0 n
0,1
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
m t
nhin
0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,00 1. B tng
n#ng
Bo ha
n!c
0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 0,95 1,00
m t
nhin
0,60 0,70 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 2. B tng
nh$
Bo ha
n!c
0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,00
CH THCH: Trong bng ny:
b
=

b.min

b.max
v!i
b,min
,
b,max
t"ng (ng l (ng sut nh% nht v l!n
nht ca b tng trong mt chu k4 thay i ca ti trng xc nh theo ch) d+n / 6.3.1.

Bng 17 - M un n h(i ban u ca b tng khi nn v ko, E
b
x 10
-3
, MPa
Cp bn chu nn v mc tng ng
B1 B1,5 B2 B2,5 B3,5 B5 B7,5 B10 B12,5 B15 B20 B25 B30 B35 B40 B45 B50 B55 B60
Loi b tng
M50 M75 M100 M150 M150 M200 M250 M350 M400 M450 M500 M600 M700 M700 M800
ng
r2n t
nhin
- - - - 9,5 13,0 16,0 18,0 21,0 23,0 27,0 30,0 32,5 34,5 36,0 37,5 39,0 39,5 40,0
d.ng
h
nhit /
p sut
kh
quyn
- - - - 8,5 11,5 14,5 16,0 19,0 20,5 24,0 27,0 29,0 31,0 32,5 34,0 35,0 35,5 36,0
B tng
n#ng
chng
p
- - - - 7,0 9,88 12,0 13,5 16,0 17,0 20,0 22,5 24,5 26,0 27,0 28,0 29,0 29,5 30,0
ng
r2n t
nhin
- - - - 7,0 10,0 13,5 15,5 17,5 19,5 22,0 24,0 26,0 27,5 28,5 - - - -
A
d.ng
h
nhit /
p sut
kh
quyn
- - - - 6,5 9,0 12,5 14,0 15,5 17,0 20,0 21,5 23,0 24,0 24,5 - - - -
ng
r2n t
nhin
- - - - 6,5 9,0 12,5 14,0 15,5 17,0 20,0 21,5 23,0 - - - - - -
B
tng
ht
nh%
khm
B
d.ng
h
nhit /
p sut
- - - - 5,5 8,0 11,5 13,0 14,5 15,5 17,5 19,0 20,5 - - - - - -
kh
quyn
C
chng
p
- - - - - - - - - 16,5 18,0 19,5 21,0 22,0 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0
D800 - - - 4,0 4,5 5,0 5,5 - - - - - - - - - - - -
D1000 - - - 5,0 5,5 6,3 7,2 8,0 8,4 - - - - - - - - - -
D1200 - - - 6,0 6,7 7,6 8,7 9,5 10,0 10,5 - - - - - - - - -
D1400 - - - 7,0 7,8 8,8 10,0 11,0 11,7 12,5 13,5 14,5 15,5 - - - - - -
D1600 - - - - 9,0 10,0 11,5 12,5 13,2 14,0 15,5 16,5 17,5 18,0 - - - - -
D1800 - - - - - 11,2 13,0 14,0 14,7 15,5 17,0 18,5 19,5 20,5 21,0 - - - -
B tng
nh$ v b
tng
r&ng, c
mc theo
khi
lng th
tch trung
bnh
D2000 - - - - - - 14,5 16,0 17,0 18,0 19,5 21,0 22,0 23,0 23,5 - - - -
D500 1,1 1,4 - - - - - - - - - - - - - - - - -
D600 1,4 1,7 1,8 2,1 - - - - - - - - - - - - - - -
D700 - 1,9 2,2 2,5 2,9 - - - - - - - - - - - - - -
D800 - - - 2,9 3,4 4,0 - - - - - - - - - - - - -
D900 - - - - 3,8 4,5 5,5 - - - - - - - - - - - -
D1000 - - - - - 5,0 6,0 7,0 - - - - - - - - - - -
D1100 - - - - - - 6,8 7,9 8,3 8,6 - - - - - - - - -
B tng
nh$ v b
tng t
ong
chng
p, c
mc theo
khi
lng th
tch trung
bnh
D1200 - - - - - - - 8,4 8,8 9,3 - - - - - - - - -
CH THCH 1: Phn loi b tng ht nh% theo nhm xem 5.1.1.3.
CH THCH 2: K hiu M ch) mc b tng theo quy nh tr!c y. T"ng quan gia cc gi tr cp bn ca b tng v mc b tng cho
trong Bng A.1 v A.2, Ph lc A trong tiu chun ny.
CH THCH 3: i v!i b tng nh$, b tng t ong, b tng r&ng c khi lng th tch trung bnh trong cc khong gia, ly E
b
theo ni suy
tuyn tnh. i v!i b tng t ong khng chng p th gi tr E
b
ly nh i v!i b tng chng p, sau nhn thm v!i h s 0,8.
CH THCH 4: i v!i b tng t (ng sut, gi tr E
b
ly nh i v!i b tng n#ng, sau nhn thm v!i h s = 0,56 + 0,006B, v!i B l cp
bn chu nn ca b tng.

5.2. Ct thp
5.2.1. Phn loi ct thp v phm vi s dng
5.2.1.1. Cc loi thp lm ct cho kt cu b tng ct thp phi m bo yu cu k thut theo
tiu chun hin hnh ca Nh n!c. Theo TCVN 1651:1985, c cc loi ct thp trn tr"n CI v
ct thp c gn (ct thp v*n) CII, CIII, CIV. Theo TCVN 3101:1979 c cc loi dy thp cc bon
thp ko ngui. Theo TCVN 3100:1979 c cc loi thp si trn dng lm ct thp b tng (ng
lc tr!c.
Trong tiu chun ny c k n cc loi thp nhp khu t Nga, g,m cc chng loi sau:
a) Ct thp thanh:
- Cn nng: trn tr"n nhm A-I, c g nhm A-II v Ac-II, A-III, A-IV, A-V, A-VI;
- Gia cng b*ng nhit luyn v c" nhit luyn: c g nhm A:-IIIC, A:-IV, A:-IVC, A:-IVK, A:-
VCK, A:-VI, A:-VIK v A:-VII.
b) Ct thp dng si:
- Thp si ko ngui:
+ Loi thng: c g nhm Bp-I;
+ Loi cng cao: trn tr"n B-II, c g nhm Bp-II
- Thp cp:
+ Loi 7 si K-7, loi 19 si K-19.
Trong kt cu b tng ct thp, cho php s dng ph"ng php tng cng b*ng cch ko
thp thanh nhm A-III< trong cc dy chuyn cng nghip (c kim sot gin di v (ng sut
ho#c ch) kim sot gin di). Vic s dng chng loi thp m!i sn xut cn phi c cc
c" quan c thm quyn ph duyt.
CH THCH 1: i v!i cc loi thp Nga, trong k hiu ch "C" th hin tnh "hn c" (v d
AT-IIIC); ch "K" th hin kh nng chng n mn (v d: AT-IVK); ch "T" dng trong k hiu
thp cng cao (v d: AT-V). Trong trng hp thp phi c yu cu hn c v chng n
mn th dng k hiu "CK" (v d: AT-VCK). K hiu "c" dng cho thp c nhng ch) nh #c bit
(v d: AC-II).
CH THCH 2: T y tr/ i, trong cc quy nh s dng thp, th( t cc nhm thp th hin
tnh u tin khi p dng. V d: trong 5.2.1.3 ghi: "Nn s dng ct thp nhm CIII, A-III, AT-IIIC,
AT-IVC, Bp-I, CI, A-I, CII, A-II v Ac-II trong khung thp buc v l!i" c ngh0a l th( t u tin
khi s dng s- l: CIII, sau m!i n AIII, AT-IIIC v v.v
lm cc chi tit #t s=n v nhng bn ni cn dng thp bn cn nng ho#c thp hnh theo
tiu chun thit k kt cu thp TCXDVN 338:2005.
Cc loi thp c sn xut theo tiu chun ca cc n!c khc (k c thp c sn xut trong
cc cng ty lin doanh) phi tun theo cc yu cu k thut ca tiu chun t"ng (ng v phi
cho bit cc ch) tiu k thut chnh nh sau:
- Thnh phn ha hc v ph"ng php ch to p (ng v!i cc yu cu ca thp dng trong
xy dng;
- Cc ch) tiu v cng : gi!i hn chy, gi!i hn bn v h s bin ng ca cc gi!i hn ;
- M un n h,i, gin di cc hn, d3o;
- Kh nng hn c;
- V!i kt cu chu nhit cao ho#c thp cn bit s thay i tnh cht c" hc khi tng gim
nhit ;
- V!i kt cu chu ti trng l#p cn bit gi!i hn m%i.
CH THCH: i v!i cc loi ct thp khng ng theo TCVN th cn cn c( vo cc ch) tiu c"
hc quy i v ct thp t"ng "ng khi la chn phm vi s dng ca chng (xem Ph lc
B).
5.2.1.2. Vic la chn ct thp ty thuc vo loi kt cu, c hay khng (ng lc tr!c, c'ng nh
iu kin thi cng v s dng nh v cng trnh, theo ch) d+n t 5.2.1.3 v 5.2.1.8 v xt n s
thng nht ha ct thp dng cho kt cu theo nhm v ng knh, v.v
5.2.1.3. lm ct thp khng cng (ct thp thng) cho kt cu b tng ct thp, s dng cc
loi thp sau y:
a) Thp thanh nhm A:-IVC: dng lm ct thp dc;
b) Thp thanh nhm CIII, A-III v A:-IIIC: dng lm ct thp dc v ct thp ngang;
c) Thp si nhm Bp-I: dng lm ct thp ngang v ct thp dc;
d) Thp thanh nhm CI, A-I, CII, A-II v Ac-II: dng lm ct thp ngang c'ng nh ct thp dc
(nu nh khng th dng loi thp thng khc c);
e) Thp thanh nhm CIV, A-IV (A-IV, A:-IV, A:-IVK): dng lm ct thp dc trong khung thp
buc v l!i thp;
f) Thp thanh nhm A-V (A-V, A:-V, A:-VK, A:-VCK), A-VI (A-VI, A:-VI, A:-VIK), A:-VII: dng
lm ct thp dc chu nn, c'ng nh dng lm ct thp dc chu nn v chu ko trong trng
hp b tr c ct thp thng v ct thp cng trong khung thp buc v l!i thp.
lm ct thp khng cng, cho php s dng ct thp nhm A-IIIB lm ct thp dc chu ko
trong khung thp buc v l!i.
Nn s dng ct thp nhm CIII, A-III, A:-IIIC, A:-IVC, Bp-I, CI, A-I, CII, A-II v Ac-II trong khung
thp buc v l!i.
Cho php s dng lm l!i v khung thp hn cc loi ct thp nhm A-III<, A:-IVK (lm t thp
mc 10MnSi2, 08Mn2Si) v A:-V (lm t thp mc 20MnSi) trong lin kt ch thp b*ng hn
im (xem 8.8.1).
5.2.1.4. Trong cc kt cu s dng ct thp thng, chu p lc h"i, cht l%ng v vt liu ri, nn
s dng ct thp thanh nhm CI, A-I, CII, A-II, CIII, A-III v A:-IIIC v thp si nhm Bp-I.
5.2.1.5. lm ct thp cng cho kt cu b tng ct thp, cn s dng cc loi thp sau y:
a) thp thanh nhm A-V (A-V, A:-V, A:-VK, A:-VCK), A-VI (A-VI, A:-VI, A:-VIK) v A:-VII;
b) thp si nhm B-II, Bp-II; v thp cp K-7 v K-19.
Cho php s dng thp thanh nhm CIV, A-IV (A-IV, A:-IV, A:-IVC, A:-IVK) v A-III< lm ct
thp cng.
Trong cc kt cu c chiu di khng l!n h"n 12 m nn u tin s dng ct thp thanh nhm
A:-VII, A:-VI v A:-V.
CH THCH: lm ct thp cng cho kt cu b tng ct thp (ng lc tr!c lm t b tng
nh$ c cp B7,5 n B12,5, nn s dng cc loi thp thanh sau y: CIV, A-IV (A-IV, AT-IV,
AT-IVC, AT-IVK) v A-IIIB.
5.2.1.6. lm ct thp cng cho kt cu chu p lc h"i, cht l%ng v vt liu ri nn dng cc
loi thp sau y:
a) Thp si nhm B-II, Bp-I v thp cp K-7 v K-19.
b) Thp thanh nhm A-V (A-V, A:-V, A:-VK, A:-VCK), A-VI (A-VI, A:-VI, A:-VIK) v A:-VII;
c) Thp thanh nhm CIV, A-IV (A-IV, A:-IV, A:-IVK, A:-IVC).
Trong cc kt cu trn c'ng cho php s dng thp nhm A-III<.
lm ct thp cng trong cc kt cu lm vic trong mi trng xm thc mnh nn u tin
dng thp nhm CIV, A-IV, c'ng nh cc loi thp nhm A:-VIK, A:-VK, A:-VCK v A:-IVK.
5.2.1.7. Khi la chn loi v mc thp lm ct thp #t theo tnh ton, c'ng nh la chn thp
cn nh hnh cho cc chi tit #t s=n cn k n iu kin nhit s dng ca kt cu v tnh
cht chu ti theo yu cu trong Ph lc A v B.
5.2.1.8. i v!i mc cu ca cc cu kin b tng v b tng ct thp l2p ghp cn s dng loi
ct thp cn nng nhm Ac-II mc 10MnTi v nhm CI, A-I mc C:3cn2.
5.2.1.9. Trong tiu chun ny, t y tr/ i, khi khng cn thit phi ch) r loi thp thanh (cn
nng, nhit luyn), k hiu nhm thp s dng k hiu ca ct thp cn nng (v d: nhm thp
A-V c hiu l ct thp nhm A-V, A:-V, A:-VK v A:-VCK).
5.2.2. c trng tiu chu+n v c trng tnh ton ca ct thp
5.2.2.1. Cng tiu chun ca ct thp R
sn
l gi tr nh% nht c kim sot ca gi!i hn
chy thc t ho#c quy !c (b*ng (ng sut (ng v!i bin dng d l 0,2%).
#c trng c kim sot nu trn ca ct thp c ly theo cc tiu chun nh n!c hin
hnh v cc iu kin k thut ca thp ct m bo v!i xc xut khng nh% h"n 95%.
Cng tiu chun R
sn
ca mt s loi thp thanh v thp si cho trong cc Bng 18 v Bng
19; i v!i mt s loi thp khc xem Ph lc B.
5.2.2.2. Cng chu ko tnh ton R
s
ca ct thp khi tnh ton theo cc trng thi gi!i hn
th( nht v th( hai c xc nh theo cng th(c:
R
s
=
R
sn

s
(10)
Trong :

s
l h s tin cy ca ct thp, ly theo Bng 20. i v!i cc loi thp khc xem Ph lc B.
Bng 18 - Cng chu ko tiu chu+n R
sn
v cng chu ko tnh ton ca thp
thanh khi tnh ton theo cc trng thi gii hn th hai R
s, ser
Nhm thp thanh Gi tr R
sn
v R
s,ser
, MPa
CI, A-I 235
CII, A-II 295
CIII, A-III 390
CIV, A-IV 590
A-V 788
A-VI 980
AT-VII 1175
A-IIIB 540
CH THCH: k hiu nhm thp ly theo 5.2.1.1 v 5.2.1.9.
Bng 19 - Cng chu ko tiu chu+n R
sn
v cng chu ko tnh ton ca thp s$i
khi tnh ton theo cc trng thi gii hn th hai R
s,ser
Nhm thp s$i Cp bn ng knh, mm Gi tr R
sn
v R
s,ser
,
MPa
Bp-I - 3; 4; 5 490
1500 3 1500
1400 4; 5 1400
1300 6 1300
1200 7 1200
B-II
1100 8 1100
1500 3 1500
1400 4; 5 1400
1200 6 1200
1100 7 1100
Bp-II
1000 8 1000
1500 6; 9; 12 1500
K-7
1400 15 1400
K-19 1500 14 1500
CH THCH 1: Cp bn ca thp si l gi tr ca gi!i hn chy quy !c, tnh b*ng MPa.
CH THCH 2: i v!i thp si nhm B-II; Bp-II, K-7 v K-19 trong k hiu ch) r bn, v d:
- K hiu thp si nhm B-II c ng knh 3 mm: 3B1 500
- K hiu thp si nhm Bp-II c ng knh 5 mm: 5Bp1 400
- K hiu thp cp nhm K-7 c ng knh 12 mm: 12K7-1 500
Bng 20 - H s tin cy ca ct thp
s

Gi tr
s
khi tnh ton kt cu theo
cc trng thi gii hn
Nhm thp thanh
th nht th hai
CI, A-I, CII, A-II 1,05 1,00
T 6 n 8 1,10 1,00 CIII, A-III c
ng knh, mm
T 10 n 40 1,07 1,00
CIV, A-IV, A-V 1,15 1,00
A-VI, AT-VII 1,20 1,00
c kim sot
gin di v (ng sut
1,10 1,00
Thp thanh
A-IIIB
ch) kim sot
gin di
1,20 1,00
Bp-I 1,20 1,00 Thp si
B-II, Bp-II 1,20 1,00
Thp cp K-7, K-19 1,20 1,00
CH THCH: k hiu nhm thp ly theo 5.2.1.1 v 5.2.1.9
5.2.2.3. Cng chu nn tnh ton ca ct thp R
sc
dng trong tnh ton kt cu theo cc trng
thi gi!i hn th( nht khi c s dnh kt gia b tng v ct thp ly theo Bng 21 v Bng 22.
Khi tnh ton trong giai on nn tr!c kt cu, gi tr R
sc
ly khng l!n h"n 330 MPa, cn i
v!i thp nhm A-IIIB ly b*ng 170 MPa.
Khi khng c dnh kt gia b tng v ct thp ly R
sc
= 0.
5.2.2.4. Cng tnh ton ca ct thp khi tnh ton theo cc trng thi gi!i hn th( nht c
gim xung (ho#c tng ln) b*ng cch nhn v!i h s iu kin lm vic ca ct thp
si
. H s
ny k n s nguy him do ph hoi v m%i, s phn b (ng sut khng u trong tit din,
iu kin neo, cng ca b tng bao quanh ct thp, v.v, ho#c khi ct thp lm vic trong
iu kin (ng sut l!n h"n gi!i hn chy quy !c, s thay i tnh cht ca thp do iu kin
sn xut, v.v
Cng tnh ton ca ct thp khi tnh ton theo cc trng thi gi!i hn th( hai R
s,ser
a vo
tnh ton v!i h s iu kin lm vic
si
= 1,0.
Cng tnh ton ca ct thp ngang (ct thp ai v ct thp xin) R
sw
c gim xung so
v!i R
s
b*ng cch nhn v!i cc h s iu kin lm vic
s1
v
s2
. Cc h s ny ly nh sau:
d) Khng ph thuc vo loi v mc thp: ly
s1
= 0,8 (
s1
k n s phn b (ng sut khng
u trong ct thp);
Bng 21 - Cng tnh ton ca ct thp thanh khi tnh ton theo cc trng thi gii hn
th nht
Cng chu ko, MPa Nhm thp thanh
ct thp dc
R
s
ct thp ngang
(ct thp ai, ct
thp xin) R
sw
Cng
chu nn
R
sc
CI, A-I 225 175 225
CII, A-II 280 225 280
A-III c ng knh, mm T 6 n 8 335 285* 355
CIII, A-III c ng knh,
mm
T 10 n 40 365 290* 365
CIV, A-IV 510 405 450**
A-V 680 545 500**
A-VI 815 650 500**
AT-VII 980 785 500**
c kim sot
gin di v (ng
sut
490 390 200 A-IIIB
ch) kim sot
gin di
450 360 200
* Trong khung thp hn, i v!i ct thp ai dng thp nhm CIII, A-III c ng knh nh% h"n
1/3 ng knh ct thp dc th gi tr R
sw
= 255 MPa.
** Cc gi tr R
sc
nu trn c ly cho kt cu lm t b tng n#ng, b tng ht nh%, b tng
nh$ khi k n trong tnh ton cc ti trng ly theo 2a trong Bng 15; khi k n cc ti trng ly
theo mc 2b trong Bng 15 th gi tr R
sc
= 400 MPa. i v!i cc kt cu lm t b tng t ong v
b tng r&ng, trong mi trng hp ly R
sc
= 400 MPa.
CH THCH 1: Trong mi trng hp, khi v l do no , ct thp khng cng nhm CIII, A-III
tr/ ln c dng lm ct thp ngang (ct thp ai, ho#c ct thp xin), gi tr cng tnh
ton R
sw
ly nh i v!i thp nhm CIII, A-III.
CH THCH 2: K hiu nhm thp xem 5.2.1.1 v 5.2.1.9.
Bng 22 - Cng tnh ton ca ct thp s$i khi tnh ton theo cc trng thi gii hn
th nht, MPa
Cng chu ko tnh ton
Nhm thp s$i
ng knh thp s$i,
mm
Ct thp dc
R
s
Ct thp ngang
(ct thp ai, ct
thp xin) R
sw
Cng
chu nn tnh
ton
R
sc
Bp-I 3; 4; 5 410 290* 375**
B-II c cp bn
1500 3 1250 1000
1400 4; 5 1170 940
1300 6 1050 835
1200 7 1000 785
1100 8 915 730
Bp-II c cp bn
1500 3 1250 1000
1400 4; 5 1170 940
1200 6 1000 785
1100 7 915 730
1000 8 850 680
K-7 c cp bn
1500 6; 9; 12 1250 1000
1400 15 1160 945
K-19 14 1250 1000
500**
* Khi s dng thp si trong khung thp buc, gi tr R
sw
cn ly b*ng 325 MPa.
** Cc gi tr R
sc
nu trn c ly khi tnh ton kt cu lm t b tng n#ng, b tng ht nh%, b
tng nh$ chu cc ti trng ly theo 2a trong Bng 15; khi tnh ton kt cu chu cc ti trng ly
theo 2b trong Bng 15 th gi tr R
sc
= 400 MPa c'ng nh khi tnh ton cc kt cu lm t b tng
t ong v b tng r&ng chu mi loi ti trng, gi tr R
sc
ly nh sau: i v!i si thp Bp-I ly
b*ng 340 MPa, i v!i B-II, Bp-II, K-7 v K-19: ly b*ng 400 MPa.
a) i v!i thp thanh nhm CIII, A-III c ng knh nh% h"n 1/3 ng knh ct thp dc v i
v!i thp si nhm Bp-I trong khung thp hn:
s2
= 0,9 (
s2
k n kh nng lin kt hn b ph
hoi gin).
Cng chu ko tnh ton ca ct thp ngang (ct thp ai v ct thp xin) R
sw
c k n cc
h s iu kin lm vic
s1
v
s2
nu trn cho trong Bng 21 v Bng 22.
Ngoi ra, cc cng tnh ton R
s
, R
sc
, R
sw
trong cc trng hp t"ng (ng cn c nhn
v!i cc h s iu kin lm vic ca ct thp. Cc h s ny cho trong cc Bng t 23 n Bng
26.
Bng 23 - Cc h s iu kin lm vic ca ct thp
si

Cc yu t cn k" c trng ca Nhm ct thp Cc gi tr
si

n h s iu
kin lm vic ca
ct thp
ct thp
K hiu Gi tr
1. Ct thp chu lc
c2t
Ct thp
ngang
Tt c cc nhm
ct thp

s1
Xem 5.2.2.4
2. C ni hn ct
thp khi chu lc
c2t
Ct thp
ngang
CIII, A-III; BP-I
s2
Xem 5.2.2.4
3. Ti trng l#p Ct thp dc
v ct thp
ngang
Tt c cc nhm
ct thp

s3
Xem Bng 24
4. C ni hn khi
chu ti trng l#p
Ct thp dc
v ct thp
ngang khi c
lin kt hn
CI, A-I, CII, A-II,
CIII, A-III, CIV, A-
IV; A-V

s4
Xem Bng 25
Ct thp dc
cng
l
x
/l
p
5. on truyn (ng
sut i v!i ct
thp khng neo v
on neo ct thp
khng cng
Ct thp dc
khng cng
Tt c cc nhm
ct thp

s5

l
x
/l
an
trong : l
x
l khong
cch k t u on
truyn (ng sut n
tit din tnh ton;
l
p
, l
an
t"ng (ng l
chiu di on truyn
(ng sut v vng neo
ct thp (xem 5.2.2.5
v 8.5.2)
6. Ct thp cng
cao lm vic
trong iu kin (ng
sut l!n h"n gi!i
hn chy quy !c
Ct thp dc
chu ko CIV, A-IV; A-V; A-
VI; AT-VII; B-II; K-
7; K-19

s6
Xem iu 6.2.2.4
7. Cu kin lm t
b tng nh$ cp
B7,5 v thp h"n
Ct thp
ngang CI, A-I; Bp-I
s7
0,8
Ct thp dc
chu nn
190 + 40B
R
sc
6 1
8. Cu kin lm t
b tng t ong cp
B7,5 v thp h"n
Ct thp
ngang
Tt c cc nhm
ct thp

s8

25B
R
sw
6 1
9. L!p bo v ct
thp trong cu kin
lm t b tng t
ong
Ct thp dc
chu nn Tt c cc nhm
ct thp

s9
Xem Bng 26
CH THCH 1: Cc h s
s3
v
s4
theo mc 3 v 4 trong bng ny ch) k n trong tnh ton
chu m%i; i v!i ct thp c ni b*ng lin kt hn, cc h s trn c k n ,ng thi.
CH THCH 2: H s
s5
theo mc 5 trong bng ny dng cho c cng tnh ton R
s
v (ng
sut tr!c trong ct thp
sp
.
CH THCH 3: Trong cc cng th(c / mc 8 trong bng ny, cc gi tr R
sc
v R
sw
tnh b*ng
MPa; gi tr B (cp bn chu nn ca b tng, MPa) ly theo 5.1.1.2.
Bng 24 - H s iu kin lm vic ca ct thp
s3
khi kt cu chu ti trng lp
Gi tr
s3
ng vi h s khng i xng ca chu k,
s
b#ng Nhm ct thp
-1,0 -0,2 0 0,2 0,4 0,7 0,8 0,9 1,0
CI, A-I 0,41 0,63 0,70 0,77 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00
CII, A-II 0,42 0,51 0,55 0,60 0,69 0,93 1,00 1,00 1,00
A-III c ng
knh, mm
t 6 n 8 0,33 0,38 0,42 0,47 0,57 0,85 0,95 1,00 1,00
CIII, A-III c
ng knh,
mm
t 10 n 40 0,31 0,36 0,40 0,45 0,55 0,81 0,91 0,95 1,00
CIV, A-IV - - - - 0,38 0,72 0,91 0,96 1,00
A-V - - - - 0,27 0,55 0,69 0,87 1,00
A-VI - - - - 0,19 0,53 0,67 0,87 1,00
AT-VII - - - - 0,15 0,40 0,60 0,80 1,00
Bp-II - - - - - 0,67 0,82 0,91 1,00
B-II - - - - - 0,77 0,97 1,00 1,00
T 6 n 9 - - - - - 0,77 0,92 1,00 1,00 K-7 ng
knh, mm
T 12 n 15 - - - - - 0,68 0,84 1,00 1,00
K-19, ng knh 14 mm - - - - - 0,63 0,77 0,96 1,00
Bp-I - - 0,56 0,71 0,85 0,94 1,00 1,00 1,00
c kim sot
gin di v
(ng sut
- - - - 0,41 0,66 0,84 1,00 1,00 A-IIIB
ch) kim tra
(ng sut
- - - - 0,46 0,73 0,93 1,00 1,00
CH THCH 1:
s
=

s.min

s.max
; trong
s,min
v
s,max
t"ng (ng l (ng sut nh% nht v l!n nht
trong ct thp trong mt chu k4 thay i ca ti trng, c xc nh theo 6.3.1.
CH THCH 2: Khi tnh ton cu kin chu un lm t b tng n#ng v ct thp khng cng, i
v!i ct thp dc ly nh sau:
+ khi 0 6
M
min
M
max
6 0,20
s
= 0,30;
+ khi 0,20 <
M
min
M
max
6 0,75
s
= 0,15 + 0,8
M
min
M
max
;
+khi
M
min
M
max
> 0,75
s
=
M
min
M
max

trong M
min
, M
max
t"ng (ng l mmen un nh% nht v l!n nht ti tit din tnh ton trong
mt chu k4 thay i ca ti trng.
CH THCH 3: 8ng v!i cc gi tr
s
ghi trong bng m khng c gi tr
s3
th khng cho php
s dng loi ct thp t"ng (ng.
Bng 25 - H s iu kin lm vic ca ct thp
s4

Khi kt cu chu ti trng lp vi h s khng i xng ca chu k,
s

b#ng
Nhm ct
thp
Nhm
lin kt
hn
0 0,2 0,4 0,7 0,8 0,9 1,0
1 0,90 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2 0,65 0,70 0,75 0,90 1,00 1,00 1,00
3 0,25 0,30 0,35 0,50 0,65 0,85 1,00
CI, A-I
CII, A-II
4 0,20 0,20 0,25 0,30 0,45 0,65 1,00
1 0,90 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2 0,60 0,65 0,65 0,70 0,75 0,85 1,00
3 0,20 0,25 0,30 0,45 0,60 0,80 1,00
CIII, A-III
4 0,15 0,20 0,20 0,30 0,40 0,60 1,00
1 - - 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00
2 - - 0,75 0,75 0,80 0,90 1,00 CIV, A-IV
3 - - 0,30 0,35 0,55 0,70 1,00
1 - - 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00
2 - - 0,75 0,75 0,80 0,90 1,00
A-V cn
nng
3 - - 0,35 0,40 0,50 0,70 1,00
CH THCH 1: Cc nhm ca lin kt hn nu trong bng ny bao g,m:
+ Nhm 1 - lin kt hn i u cc thanh thp (A-II, CII, A-III, CIII, A-IV, CIV, A-V) c ng
knh ging nhau, c gia cng c" kh tr!c ho#c sau khi hn;
+ Nhm 2 - lin kt hai thanh thp giao nhau hnh ch nht b*ng mi hn tip xc; lin kt hn
i u ca 2 thanh thp (A-I, CI, A-II, CII, A-III, CIII) c cng ng knh v c vt u;
+ Nhm 3 - lin kt hn 3 thanh thp (A-IIIC) ch,ng nhau (3 l!p) kiu ch thp b*ng mi hn tip
xc; lin kt hn i u ca hai thanh thp (A-III, CIII) ghp st nhau; lin kt hn i u ca
hai thanh thp c mng thp; lin kt hn hai thanh thp (A-I, CI, A-II, CII, A-III, CIII, A-IV, CIV, A-
V) b*ng hai on thanh thp ni v!i ng hn trn ton b on thp ni; lin kt hn ch T
ca thanh thp v bn thp b*ng mi hn tip xc;
+ Nhm 4 - lin kt hn ch,ng thanh thp (A-I, CI, A-II, CII, A-III, CIII) v bn thp b*ng mi hn
tip xc, hn h, quang; lin kt hn ch T ca thanh thp b*ng mi hn h, quang v khng c
kim loi ph;
CH THCH 2: Trong bng cho cc gi tr
s4
i v!i ct thp ng knh n 20 mm.
CH THCH 3: Gi tr h s
s4
cn c gim xung 5% khi ng knh thanh thp l 22 mm
n 32 mm v gim xung 10% khi ng knh thanh thp l!n h"n 32 mm.
Bng 26 - H s iu kin lm vic

s9
ca ct thp
Gi tr
s9
ca ct thp Lp bo v
trn trn c g
1. Xi mng Polistirol, s"n khong cht 1,0 1,0
2. Xi mng-bi tum (lnh)
khi ng knh ct thp
L!n h"n ho#c b*ng 6
mm
0,7 1,0
Nh% h"n 6 mm 0,7 0,7
3. Bi tum-silicat (nng) 0,7 0,7
4. Bi tum-t st 0,5 0,7
5. Bi tum phin, xi mng 0,5 0,5
5.2.2.5. Chiu di on truyn (ng sut l
p
ca ct thp cng khng c neo c xc nh theo
cng th(c:
l
p
=
|
|

\
|

p
Rbp
sp
p
d (11)
trong
p
v
p
ly theo Bng 27.
Trong trng hp cn thit, gi tr R
bp
cn c nhn v!i cc h s iu kin lm vic ca b
tng, ngoi tr
b2
.
Gi tr
sp
trong cng th(c (11) c ly b*ng:
- gi tr l!n h"n trong hai gi tr R
s
v
sp
khi tnh ton theo bn;
- gi tr
sp
khi tnh ton cu kin theo kh nng chng n(t, / y,
sp
c ly c k n hao tn
(ng sut tnh theo cng th(c t mc 1 n mc 5 trong Bng 6.
Trong cc cu kin lm t b tng ht nh% nhm B v b tng nh$ c ct liu nh% loi r&ng (tr
b tng cp B7,5 n B12,5), gi tr
p
v
p
ly tng ln 1,2 ln so v!i cc gi tr cho trong Bng
27.
Trong trng hp (ng lc nn tr!c truyn t ngt vo b tng, i v!i thp thanh c g th
cc gi tr
p
v
p
c ly tng ln 1,25 ln. Khng cho php truyn (ng lc nn tr!c t ngt
khi s dng ct thp thanh c ng knh l!n h"n 18 mm.
i v!i thp thanh c g ca tt c cc nhm, gi tr l
p
ly khng nh% h"n 15d.
i v!i thp si (tr thp si cng cao nhm Bp-II c cc neo / trong phm vi on ngm)
th im u ca on truyn (ng sut trong trng hp truyn (ng lc nn t ngt vo b
tng ly t im cch u mt cu kin mt khong cch l 0,25 l
p
.
Bng 27 - Cc h s " xc nh chiu di on truyn ng sut l
p
ca ct thp cng
khng c neo
Cc h s Loi v nhm thp ng knh
mm

p
1. Thp thanh c g (tt
c cc nhm thp)
Khng ph thuc
ng knh
0,25 10
5 1,40 40
4 1,40 50
2. Thp si cng
cao c g nhm Bp-II
3 1,40 60
15 1,00 25
12 1,10 25
9 1,25 30
K-7
6 1,40 40
3. Thp
cp
K-19 14 1,00 25
CH THCH: i v!i cc cu kin lm t b tng nh$ c cp t B7,5 n B12,5 th cc gi tr
p

v
p
c ly tng ln 1,4 ln so v!i cc gi tr t"ng (ng trong bng ny.
5.2.2.6. Gi tr m un n h,i E
s
ca mt s loi ct thp cho trong Bng 28.
Bng 28 - M un n h(i ca mt s loi ct thp
Nhm ct thp E
s
x 10
-4
, MPa
CI, A-I, CII, A-II 21
CIII, A-III 20
CIV, A-IV, A-V, A-VI v AT-VII 19
A-IIIB 18
B-II, Bp-II 20
K-7, K-19 18
Bp-I 17
6. Tnh ton cu kin b tng, b tng ct thp theo cc trng thi gii hn th nht
6.1. Tnh ton cu kin b tng theo bn
6.1.1. Nguyn t!c chung
6.1.1.1. Tnh ton cu kin b tng theo bn cn c tin hnh trn tit din th1ng gc v!i
trc dc cu kin. Ty vo iu kin lm vic ca cu kin, m trong tnh ton c k n ho#c
khng k n s lm vic ca vng chu ko.
6.1.1.2. i v!i cc cu kin chu nn lch tm nu trong 4.1.7a m trng thi gi!i hn c #c
trng b*ng s ph hoi ca b tng chu nn, th khi tnh ton khng k n s lm vic ca b
tng chu ko. bn chu nn ca b tng c quy !c l (ng sut nn ca b tng, c gi tr
b*ng R
b
v phn b u trn vng chu nn ca tit din - vng chu nn quy !c (Hnh 2) v sau
y c gi t2t l vng chu nn ca b tng.

Hnh 2 - S ( ni lc v bi"u ( ng sut trn tit din th*ng gc vi trc dc cu kin
b tng chu nn lch tm khi tnh theo bn khng k" n s lm vic ca b tng vng
chu ko
6.1.1.3. i v!i cc cu kin nu trong 4.1.7b, c'ng nh v!i cc cu kin khng cho php n(t
theo iu kin s dng kt cu (cu kin chu p lc tr!c, mi ua, tng ch2n, v.v) khi tnh
ton c k n s lm vic ca b tng vng chu ko. Khi trng thi gi!i hn c #c trng
b*ng s ph hoi ca b tng vng chu ko (xut hin vt n(t). Lc t!i hn c xc nh da
trn cc gi thuyt sau (Hnh 3):
- Tit din v+n c coi l ph1ng sau khi bin dng;
- gin di t"ng i l!n nht ca th! b tng chu ko ngoi cng ly b*ng 2R
bt
/E
b
;
- 8ng sut trong b tng vng chu nn c xc nh v!i bin dng n h,i ca b tng (trong
mt s trng hp c k c bin dng khng n h,i);
- 8ng sut b tng vng chu ko c phn b u v b*ng R
bt
;
6.1.1.4. Khi c kh nng hnh thnh vt n(t xin (v d: cu kin c tit din ch i, T chu lc c2t),
cn tnh ton cu kin b tng theo cc iu kin (144) v (145), trong cng tnh ton ca
b tng khi tnh ton theo cc trng thi gi!i hn th( hai R
b,ser
v R
bt,ser
c thay b*ng cc gi tr
cng tnh ton t"ng (ng khi tnh ton theo cc trng thi gi!i hn th( nht R
b
v R
bt
;
6.1.1.5. Ngoi ra, cu kin cn c tnh ton chu tc dng cc b ca ti trng theo 6.2.5.1.

Hnh 3 - S ( ni lc v bi"u ( ng sut trn tit din th*ng gc vi trc dc cu kin
b tng chu un (nn lch tm) $c tnh theo bn, c k" n s lm vic ca b tng
vng chu ko
6.1.2. Tnh ton cu kin b tng chu nn lch tm
6.1.2.1. Khi tnh ton cu kin chu nn lch tm, cn tnh n lch tm ng+u nhin e
a
ca lc
dc. Gi tr e
a
c xc nh theo 4.2.12.
6.1.2.2. Khi mnh ca cu kin l
0
/i > 14, cn xt n nh h/ng ca cong trong m#t ph1ng
lch tm ca lc dc v trong m#t ph1ng vung gc v!i n n kh nng chu lc ca cu kin
b*ng cch nhn gi tr ca e
0
v!i h s (xem 6.1.2.5). Trong trng hp tnh ton ngoi m#t
ph1ng lch tm ca lc dc, gi tr e
0
c ly b*ng lch tm ng+u nhin e
a
.
Khng cho php s dng cu kin b tng chu nn lch tm (tr cc trng hp nu trong
4.1.7b) khi lch tm ca im #t lc dc k n un dc e
0
vt qu:
a) Theo t hp ti trng:
- C" bn: ............................................................................................................................. 0,90y
- #c bit: ............................................................................................................................ 0,95y
b) Theo loi v cp b tng:
- V!i b tng n#ng, b tng ht nh% v b tng nh$ c cp l!n h"n B7,5: ............................. y-10
- V!i loi b tng v cp b tng khc: .................................................................................. y-20
(/ y, y l khong cch t trng tm tit din n th! b tng chu nn nhiu h"n, tnh b*ng
mm).
6.1.2.3. i v!i cc cu kin b tng chu nn lch tm nu / 8.11.2, cn #t ct thp cu to.
6.1.2.4. Cu kin b tng chu nn lch tm (Hnh 2) cn c tnh ton theo iu kin:
N 6 R
b
A
b
(12)
Trong : A
b
l din tch b tng vng chu nn, c xc nh t iu kin trng tm vng chu
nn trng v!i im #t ca hp cc ngoi lc.
i v!i cu kin c tit din ch nht, A
b
c xc nh theo cng th(c:
A
b
= bh
|
|

\
|

h
e

0
2
1 (13)
i v!i cc cu kin b tng chu nn lch tm khng cho php xut hin vt n(t theo iu kin
s dng, ngoi cc tnh ton theo iu kin (12) phi kim tra thm iu kin (14) c k n s
lm vic ca b tng vng chu ko (xem 6.1.1, Hnh 3):
N 6
r
e
W
R
0
pl
bt

(14)
i v!i cu kin tit din ch nht iu kin (14) c dng:
N 6

h
6
bh 75 , 1
e
R
0
bt
(15)
Vic tnh ton cu kin b tng chu nn lch tm nu trong 4.1.7b cn phi c thc hin theo
cc iu kin (14) v (15)
Trong cc cng th(c t (12) n (15):
l h s, xc nh theo cng th(c (19);
l h s, ly nh sau:
+ i v!i b tng n#ng, b tng ht nh%, b tng nh$, b tng r&ng: 1,00
+ i v!i b tng t ong c chng p: 0,85
+ i v!i b tng t ong khng c chng p: 0,75
W
pl
l m men khng un ca tit din i v!i th! chu ko ngoi cng c k n bin dng
khng n h,i ca b tng chu ko, c xc nh theo cng th(c (16) v!i gi thit khng c lc
dc:
W
pl
=
x h
2
I 0 b

+ S
b0
(16)
r l khong cch t trng tm tit din n im li ca tit din cch xa vng chu ko h"n c,
c xc nh theo cng th(c:
r =
W
A
(17)
xem / 7.1.2.4;
V tr trc trung ha c xc nh t iu kin:
S'
b0
=
(h-x)A
bt
2
(18)
6.1.2.5. Gi tr h s xt nh h/ng ca cong n lch tm e
0
ca lc dc, c xc
nh theo cng th(c:
=
Ncr
N
1
1
(19)
Trong N
cr
l lc t!i hn quy !c, c xc nh theo cng th(c
N
cr =
l
E
2
0
l
b
I 4 , 6

|
|

\
|
+
+
1 , 0
1 , 0
11 , 0
e

(20)

Trong cng th(c (20):

l
l h s k n nh h/ng ca tc dng di hn ca ti trng n cong ca cu kin /
trng thi gi!i hn ly b*ng:

l
= 1 +
M
Ml
(21)
Nhng khng l!n h"n 1 + ;
Trong :
l h s ph thuc vo loi b tng, ly theo Bng 29;
M l m men ly i v!i bin chu ko ho#c chu nn t h"n c ca tit din do tc dng ca ti
trng thng xuyn, ti trng tm thi di hn v ti trng tm thi ng2n hn;
M
l
t"ng t M, nhng do ti trng thng xuyn v ti trng tm thi di hn;
L
0
l xc nh theo Bng 30;

e
l h s, ly b*ng e
0
/h, nhng khng nh% h"n
e,min
:

e,min
= 0,5 - 0,01
R
h
l
b
01 , 0
0
(22)
/ y: R
b
l tnh b*ng megapascan (MPa).
Nu m men un (ho#c lch tm) do ton b ti trng v do tng ca ti trng thng xuyn
v ti trng tm thi di hn c du khc nhau th
l
ly nh sau:
+ khi gi tr tuyt i ca lch tm do ton b ti trng |e
0
| > 0,1h:
l
=1;
+ khi |e
0
| 6 0,1h:
l
=
l1
+ 10 (1 -
l1
)
h
e0
,
Trong :

l1
c xc nh theo cng th(c (21) v!i M ly b*ng lc dc N (do ti trng thng xuyn, tm
thi di hn v tm thi ng2n hn gy ra) nhn v!i khong cch t trng tm tit din n cnh
b ko ho#c b nn t h"n c do ti trng thng xuyn v ti trng tm thi di hn gy ra.
Bng 29 - H s trong cng thc (21)
Loi b tng Gi tr ca
1. B tng n#ng 1,0
2. B tng ht nh% nhm:
+ A
+ B
+ C

1,3
1,5
1,0
3. B tng nh$ c:
+ Ct liu nhn to loi #c ch2c
+ Ct liu nhn to loi xp
+ Ct liu t nhin

1,0
1,5
2,5
4. B tng r&ng 2,0
5. B tng t ong:
+ chng p
+ khng chng p

1,3
1,5
CH THCH: Phn loi b tng ht nh% theo nhm c quy nh theo 5.1.1.3
Bng 30 - Chiu di tnh ton l
0
ca cu kin b tng chu nn lch tm
c trng lin kt gia tng v ct Gi tr l
0
1. C gi ta / trn v d!i
a) ta kh!p / hai u
b) khi ngm mt u v u kia c th chuyn dch, i v!i nh:
+ nhiu nhp
+ mt nhp
2. (ng t do

H

1,25H
1,50H
2,00H
CH THCH: H l chiu cao ct (ho#c tng) gia cc tng tr i chiu dy bn sn ho#c
chiu cao kt cu (ng t do.
6.1.2.6. Tnh ton cu kin b tng chu nn cc b cn c tin hnh theo 6.2.5.1 v 6.2.5.2.
6.1.3. Cu kin chu un
6.1.3.1. Cu kin b tng chu un (Hnh 3) cn c tnh ton theo cc iu kin:
M 6 R
bt
W
pl
(23)
Trong :
l h s, ly theo 6.1.2.4;
W
pl
xc nh theo cng th(c (16), i v!i cu kin c tit din ch nht W
pl
ly b*ng:
W
pl
=
bh
2
3.5
(24)
6.2. Tnh ton cu kin b tng ct thp theo bn
6.2.1. Nguyn t!c chung
6.2.1.1. Cu kin b tng ct thp phi c tnh ton trn tit din th1ng gc v!i trc dc cu
kin v tit din nghing v!i trc dc cu kin theo h!ng nguy him nht. Khi c m men xo2n
cn kim tra bn tit din khng gian c gi!i hn b/i cc vt n(t dng xo2n / vng chu
ko theo h!ng nguy him nht c th xy ra. Ngoi ra, cn tnh ton cu kin chu cc tc dng
cc b ca ti trng (nn cc b, nn thng, git (t).
6.2.1.2. Khi c ct thp cng khng bm dnh, tnh ton kt cu theo bn tin hnh theo ch)
d+n ring.
6.2.2. Tnh ton theo tit din th*ng gc vi trc dc cu kin
6.2.2.1. Ni lc t!i hn trn tit din th1ng gc cn xc nh t cc gi thit sau:
- B% qua kh nng chu ko ca b tng;
- Kh nng chu nn ca b tng l (ng sut, ly b*ng R
b
, c phn b u trn vng chu nn;
- Bin dng ((ng sut) trong ct thp c xc nh ph thuc vo chiu cao vng chu nn ca
b tng v c xt n bin dng ((ng sut) do (ng lc tr!c (xem 6.2.2.19);
- 8ng sut ko trong ct thp c ly khng l!n h"n cng chu ko tnh ton R
s
;
- 8ng sut nn trong ct thp c ly khng l!n h"n cng chu nn tnh ton R
sc
.

6.2.2.2. Khi ngoi lc tc dng trong m#t ph1ng i qua trc i x(ng ca tit din v ct thp #t
tp trung theo cnh vung gc v!i m#t ph1ng , vic tnh ton tit din th1ng gc v!i trc dc
cu kin cn c tin hnh ph thuc vo s t"ng quan gia gi tr chiu cao t"ng i ca
vng chu nn ca b tng = x/h
0,
c xc nh t cc iu kin cn b*ng t"ng (ng v gi tr
chiu cao t"ng i vng chu nn ca b tng
R
(xem 6.2.2.3), ti thi im khi trng thi gi!i
hn ca cu kin xy ra ,ng thi v!i vic (ng sut trong ct thp chu ko t t!i cng tnh
ton R
s
, c k n cc h s iu kin lm vic t"ng (ng, ngoi tr h s
s6
(xem 6.2.2.4).
6.2.2.3. Gi tr
R
c xc nh theo cng th(c:

R
=
|
|

\
|
+
1 , 1
1 1
,

u sc
sR
(25)
Trong :
l #c trng vng chu nn ca b tng, xc nh theo cng th(c:
= - 0,008 R
b
(26)
/ y:
l h s c ly nh sau:
+ i v!i b tng n#ng: 0,85
+ i v!i b tng ht nh% (xem 5.1.1.3) nhm A: 0,80
nhm B, C: 0,75
+ i v!i b tng nh$, b tng t ong v b tng r&ng: 0,80
i v!i cc loi b tng c chng p (b tng n#ng, b tng nh$, b tng r&ng), h s ly
gim 0,05;
R
b
tnh b*ng megapascan (MPa);

sR
l (ng sut trong ct thp (MPa), i v!i ct thp:
+ c gi!i hn chy thc t: CI, A-I, CII, A-II, CIII, A-III, A-III<, Bp-I:

sR
= R
s -

sp
;
+ c gi!i hn chy quy !c: CIV, A-IV, A-V, A-VI v A:-VII:

sR
= R
s
+ 400 -
sp
-
sp
;

+ cng cao dng si v cp: B-II, Bp-II, K-7, K-19:

sp
= R
s
+ 400 -
sp
, khi (
sp
= 0);
/ y:
R
s
l cng chu ko tnh ton c k n cc h s iu kin lm vic t"ng (ng

si
, ngoi tr
s6
(xem 6.2.2.4);

sp
l c ly v!i
sp
< 1;

sp
xem / 6.2.2.19;

sc,u
l (ng sut gi!i hn ca ct thp / vng chu nn, c ly nh sau:
a) i v!i cu kin lm t b tng n#ng, b tng ht nh%, b tng nh$ ty thuc vo cc yu t
nu trong Bng 15:
+ v!i loi ti trong tc dng nh ti 2a: 500 MPa
+

v!i loi ti trong tc dng nh ti 2b: 400 MPa
b) i v!i kt cu lm t b tng r&ng v b tng t ong, trong mi trng hp ti trng u ly
b*ng 400 MPa. Khi tnh ton kt cu trong giai on nn tr!c gi tr
sc,u
= 330 MPa.
Gi tr

R
c xc nh theo cng th(c (25) i v!i cc cu kin lm t b tng t ong cn phi
ly khng l!n h"n 0,6.
6.2.2.4. Khi tnh ton theo bn cu kin b tng ct thp s dng ct thp cng cao (c
gi!i hn chy quy !c) nhm CIV, A-IV, A-V, A-VI, A:-VII, B-II, K-7 v K-19, khi tun th iu
kin <
R
, cng chu ko ca ct thp R
s
cn c nhn v!i h s
s6
(xem mc 6 Bng
23) c xc nh theo cng th(c:

s6
= - ( -1) (2

R
-1) 6 (27)
Trong :
l h s, ly i v!i loi ct thp nhm:
+ CIV, A-IV: 1,20
+ A-V, B-II, Bp-II, K-7, K-19: 1,15
+ A-VI, A:-VII: 1,10
i v!i trng hp chu ko ng tm, c'ng nh ko lch tm do lc dc #t / gia cc hp lc
trong ct thp, gi tr
s6
c ly b*ng .
Khi mi ni hn n*m / vng cu kin c m men un vt qu 0,9M
max
(M
max
l m men tnh
ton l!n nht), gi tr h s
s6
i v!i ct thp nhm CIV, A-IV, A-V ly khng l!n h"n 1,1; i
v!i ct thp nhm A-VI v A:-VII ly khng l!n h"n 1,05.
H s
s6
khng k n i v!i cc cu kin:
- c tnh ton chu ti trng l#p;
- c b tr ct thp b*ng cc si thp cng cao #t st nhau (khng c khe h/);
- c s dng trong mi trng n mn.
6.2.2.5. i v!i ct thp cng c #t / vng chu nn, khi chu tc dng ca ngoi lc ho#c /
giai on nn tr!c, cng chu nn tnh ton R
sc
(xem 6.2.2.6, 6.2.2.7, 6.2.2.11, 6.2.2.18)
cn c thay b*ng (ng sut
sc
=
sc,u
- '
sp
(MPa) nhng khng l!n h"n R
sc
, trong '
sp
c
xc nh v!i h s
sp
> 1,
sc,u
ly theo 6.2.2.3.
A. Cu kin chu un tit din ch nht, ch T, ch I v vnh khuyn
6.2.2.6. i v!i cc tit din ch nht ca cu kin chu un nu trong 6.2.2.2 (Hnh 4), khi =
x
h
0
6
R
cn c tnh ton theo iu kin:
M 6 R
b
bx (h
0
- 0,5x) + R
sc
A'
s
(h
0
- a') (28)
Trong , chiu cao vng chu nn x c xc nh t iu kin:
R
s
A
s
- R
sc
A'
s
= R
b
bx (29)

Hnh 4 - S ( ni lc v bi"u ( ng sut trn tit din th*ng gc vi trc dc cu kin
b tng ct thp chu un khi tnh ton theo bn
6.2.2.7. Vic tnh ton tit din c cnh n*m trong vng chu nn khi = x/h
0
6
R
cn c tin
hnh ty thuc vo v tr ca bin vng chu nn:
a) Nu bin vng chu nn i qua cnh (Hnh 5a), ngh0a l th%a mn iu kin:
R
s
A
s
6 R
b
b'
f
h'
f
+ R
sc
A'
s
(30)
Th vic tnh ton c thc hin nh i v!i tit din ch nht c b rng b'
t
theo 6.2.2.6.
b) Nu bin vng chu nn i qua bng dm (Hnh 5b) ngh0a l khng tun theo iu kin (30), th
vic tnh ton thc hin theo iu kin:
M 6 R
b
bx (h
0
- 0,5x) + R
b
(b'
f
- b)h'
f
(h
0
- 0,5h'
f
) + R
sc
A'
s
(h
0
- a') (31)
Trong , chiu cao b tng vng chu nn x c xc nh t iu kin:
R
s
A
s
- R
sc
A'
s
= R
b
bx

+ R
b
(b'
f
-b)h'
f
(32)
Gi tr b'
f
dng tnh ton c ly t iu kin: b rng m&i bn cnh, tnh t mp bng dm
khng c l!n h"n 1/6 nhp cu kin v ly b'
f
khng l!n h"n:
- khi c sn ngang ho#c khi h'
f
7 0,1h: 1/2 khong cch thng thy gia cc sn dc;
- khi khng c sn ngang ho#c khi khong cch gia chng l!n h"n khong cch gia cc
sn dc, h'
f
< 0,1 h: 6h'
f
;
- khi cnh c dng cng xn:
+ trng hp h'
f
7 0,1h: 6h'
f

+ trng hp 0,05h 6 h'
f
< 0,1h: 3 h'
f

+ trng hp h'
f
< 0,05 h: cnh khng k n trong tnh ton.

a - / cnh; b - / bng
Hnh 5 - V tr bin vng chu nn trn tit din ca cu kin b tng ct thp chu un
6.2.2.8. Khi tnh ton theo bn cu kin chu un nn tun theo iu kin x 6
R
h
0
. Trng
hp nu din tch ct thp chu ko #t theo yu cu cu to ho#c t tnh ton theo cc trng thi
gi!i hn th( hai c ly l!n h"n so v!i ct thp yu cu tun theo iu kin x 6
R
h
0
, th cn
tin hnh tnh ton theo cc cng th(c dng cho trng hp tng qut (xem 6.2.2.19).
Nu kt qu tnh ton t cng th(c (29) ho#c (32) cho thy x >
R
h
0
, cho php tnh ton theo cc
iu kin (28) v (31), khi chiu cao vng chu nn t"ng (ng c xc nh t cc cng
th(c:

s
A
s
- R
sc
A'
s
= R
s
bx (33)

s
A
s
- R
sc
A'
s
= R
b
bx + R
b
(b'
f
- b) h'
f
(34)
Trong :

s
= Rs
R
R s
sp
R
|
|

\
|
+ +
+

1 35 , 0 2 , 0
2 , 0
(35)
/ y
= x/h
0
(x c tnh v!i gi tr R
s
c k n cc h s iu kin lm vic t"ng (ng ca ct
thp).

sp
- c xc nh v!i h s
sp
> 1,0.
i v!i cu kin lm t b tng cp B30 v thp h"n c ct thp khng cng nhm CI, A-I, CII,
A-II, CIII, A-III v Bp-I, khi x >
R
h
0
cho php tnh theo iu kin (28) v (31), trong thay vo
gi tr x =
R
h
0
.
6.2.2.9. i v!i cu kin chu un tit din vnh khuyn c t9 s gia bn knh trong v ngoi
r
1
/r
2
> 0,5 v #t ct thp phn b u theo chu vi (s thanh khng nh% h"n 6), vic tnh ton cn
c thc hin nh khi tnh ton cu kin chu nn lch tm trong 6.2.2.12. Khi , trong cng
th(c (41), (42) ly N = 0 v trong cng th(c (40) thay Ne
0
b*ng gi tr m men un M.
B. Cu kin chu nn lch tm tit din ch nht v vnh khuyn
6.2.2.10. Khi tnh ton cu kin b tng ct thp chu nn lch tm cn k n lch tm ng+u
nhin ban u theo 4.2.12, c'ng nh nh h/ng ca cong n kh nng chu lc ca cu
kin theo 6.2.2.15.
6.2.2.11. Vic tnh ton cu kin chu nn lch tm tit din ch nht nu trong 6.2.2.2 cn c
thc hin:
a) Khi = x/h
0
6
R
(Hnh 6) theo iu kin:
Ne 6 R
b
bx (h
0
- 0,5x) + R
sc
A'
s
(h
0
- a') (36)
Trong , chiu cao vng chu nn c xc nh theo cng th(c:
N + R
s
A
s
- R
sc
A'
s
= R
b
bx (37)

Hnh 6 - S ( ni lc v bi"u ( ng sut trn tit din th*ng gc vi trc dc cu kin
b tng ct thp chu nn lch tm khi tnh theo bn
b) Khi = x/h
0
>
R
- c'ng theo iu kin (36), nhng chiu cao vng chu nn c xc nh nh
sau:
i v!i cu kin lm t b tng c cp nh% h"n ho#c b*ng B30, ct thp nhm CI, A-I, CII, A-
II, CIII, A-III, x c xc nh theo cng th(c:
N +
s
A
s
- R
sc
A'
s
= R
b
bx (38)
Trong :

s
= s
R
R
h x
|
|

\
|

1
1
/ 1
2
0

(39)
i v!i cu kin lm t b tng cp l!n h"n B30 c'ng nh i v!i cu kin s dng ct thp
nhm cao h"n A-III (khng (ng lc tr!c ho#c c (ng lc tr!c) - x c xc nh theo cc
cng th(c (66), (67) ho#c (68).
6.2.2.12. i v!i cu kin chu nn lch tm tit din vnh khuyn c t9 s gia bn knh trong v
bn knh ngoi r
1
/r
1
7 0,5, ct thp phn b u theo chu vi (s thanh ct thp dc khng nh%
h"n 6), vic tnh ton cn c tin hnh theo iu kin:
Ne
0
6 (R
b
Ar
m
+ R
sc
A
s,tot
r
s
)

cir sin
+ R
s
A
s,tot

s
z
s
(40)
Trong , din tch t"ng i ca b tng vng chu nn c xc nh t cng th(c:

cir
=
tot , s s 2 sc
b
tot , s s 1 sp
A ) R R ( A R
A ) R ( N
+ +
+ +
(41)
Nu kt qu tnh ton theo cng th(c (41) cho thy gi tr
cir
< 0,15, th trong cng th(c (40) gi
tr
cir
c xc nh theo cng th(c:

cir
=
tot , s sc
tot , s s s sp
A R A R
A ) R ( N
b
+
+ +
(42)
Trong , gi tr
s
v z
s
c xc nh theo cc cng th(c (43) v (44) v!i
cir
= 0,15.
Trong cc cng th(c t (40) n (42):
r
m
l gi tr trung bnh ca bn knh trong v bn knh ngoi ca tit din;
r
s
l bn knh ng trn i qua trng tm ct thp;
A
s,tot
l din tch ton b tit din ct thp dc;

s
l h s, xc nh theo cng th(c:

s
=
1
-
2

cir
(43)
z
s
l khong cch t hp lc ca ct thp chu ko n trng tm tit din c xc nh theo
cng th(c (44) nhng ly khng l!n h"n r
s
:
z
s
= (0,2 + 1,3
cir
) r
s
(44)

sp
l c xc nh v!i h s
sp
>1;

1
l h s, xc nh theo cng th(c:

1
=
r
-

sp
R
s
(45)
/ y:

r
l h s, ly i v!i ct thp:
+ c gi!i hn chy thc t (nhm CI, A-I, CII, A-II, CIII, A-III): 1,0
+ c gi!i hn chy quy !c (nhm CIV, A-IV, A-V, A-VI, A:-VII, B-II, Bp-II, K-7, K-19): 1,1
CH THCH: i v!i cc loi thp khng theo Tiu chun Vit Nam, xem Ph lc B.

2
l h s, c xc nh theo cng th(c:

2
=
1
(46)
Trong gi tr c ly b*ng:
= 1,5 + 6R
s
10
-4
(47)
R
s
tnh b*ng megapascan (MPa).
Nu kt qu tnh ton theo cng th(c (43) cho gi tr
s
6 0 th trong cng th(c (40) thay
s
= 0 v
gi tr
cir
tnh t cng th(c (41) v!i
1
=
2
= 0.
6.2.2.13. Cu kin c tit din #c lm t b tng n#ng, b tng ht nh% #t ct thp gin tip
cn c tnh ton theo cc ch) d+n / 6.2.2.11 v 6.2.2.19. Tit din a vo tnh ton ch) l
phn tit din b tng A
ef
, gi!i hn b/i trc cc thanh ct thp ngoi cng ca l!i thp ho#c trc
ca ct thp ai dng xo2n (hnh 7). Khi R
b
trong cc cng th(c t (36) n (38), (65) v (66)
c thay b*ng cng lng tr quy i R
b,red
, cn khi c ct thp si cng cao, R
sc
c
thay b*ng R
sc,red
.
mnh l
0
/i
ef
ca cu kin #t ct thp gin tip khng c vt qu gi tr:
+ 55, khi ct thp gin tip l l!i thp;
+ 35, khi ct thp gin tip c dng xo2n.
Trong : i
ef
l bn knh qun tnh ca phn tit din a vo tnh ton.

Hnh 7 - Cu kin chu nn c t ct thp gin tip
Gi tr R
b,red
c xc nh theo cc cng th(c sau:
a) Khi ct thp gin tip l l!i thp, R
b,red
c tnh nh sau:
R
b,red
= R
b
+
xy
R
s,xy
(48)
Trong , R
s,xy
l cng tnh ton ca thanh trong l!i thp;

xy
=
n
x
A
sx
I
x
+ n
y
A
sy
I
y
A
ef
S
(49)
/ y:
n
x
, A
sx
, l
x
l t"ng (ng l s thanh, din tch tit din ngang v chiu di thanh trong l!i thp
(tnh theo khong cch gia trc ca cc thanh ct thp ngoi cng) theo mt ph"ng;
n
y
, A
sy
, l
y
l t"ng t, nhng theo ph"ng kia;
A
ef
l din tch b tng n*m trong phm vi l!i thp;
s l khong cch gia cc l!i thp;
l h s k n nh h/ng ca ct thp gin tip, c xc nh theo cng th(c:
=
1
0.23 +
(50)
V!i =
10
,
+ b
xy s xy
R
R
(51)
R
s,xy
, R
b
tnh b*ng megapascan (MPa).
i v!i cu kin lm t b tng ht nh%, h s ly khng l!n h"n 1,0.
Din tch tit din ca cc thanh trong l!i thp hn trn mt "n v chiu di theo ph"ng ny
hay ph"ng kia khng c khc nhau qu 1,5 ln.
b) Khi #t ct thp gin tip c dng xo2n ho#c vng, R
b,red
c tnh theo cng th(c:
R
b,red
= R
b
+ 2
cir
R
s,cir
(1 -
ef d
e0 5 , 7
) (52)
Trong :
e
0
l lch tm ca lc dc (khng k n nh h/ng ca cong);
R
s,cir
l cng tnh ton ca ct xo2n;

cir
l hm lng ct thp, ly b*ng:

cir
=
S d
A
ef
cir s, 4
(53)
/ y:
A
s,cir
l din tch tit din ca ct xo2n;
d
ef
l ng knh tit din n*m trong ct xo2n;
s l b!c xo2n.
Gi tr hm lng ct thp c xc nh theo cc cng th(c (49) v (53), i v!i cu kin lm
t b tng ht nh% ly khng l!n h"n 0,04.
Cng chu nn tnh ton quy i R
sc,red
ca ct thp dc cng cao nhm CIV, A-IV, A-V,
A-VI v A:-VII, i v!i cu kin lm t b tng n#ng c ct thp gin tip l l!i thp hn c
xc nh theo cng th(c (54):
R
sc,red
= R
sc

|

\
|
+
+
(
(
(
(
(

|
|
|
|

\
|
1 1
1 1
1
2
1
sc
s
sc
s
R
R
R
R

(54)
Nhng ly khng l!n h"n R
s
.

Trong cng th(c (54):

1
=
10
5 , 8
3
x
R
E
s
s
(55)
Trong :
= 0,8 + |

\
|

100
1
, b
ef
tot s R
A
A

/ y:
l h s, ly nh sau:
+ i v!i nhm ct thp CIV, A-IV: 10
+ i v!i nhm ct thp A-V, A-VI, A:-VII: 25
A
s,tot
l din tch ton b tit din cc thanh ct thp dc cng cao;
A
ef
l nh trong cng th(c (49);
R
b
l tnh b*ng megapascan (MPa);
Gi tr ly khng nh% h"n 1,0 v khng l!n h"n:
+ v!i ct thp nhm CIV, A-IV: 1,2
+ v!i ct thp nhm A-V, A-VI, A:-VII: 1,6
Khi xc nh gi tr gi!i hn ca chiu cao t"ng i vng chu nn i v!i tit din c ct thp
gin tip theo cng th(c (25), th gi tr trong c ly theo cng th(c:
= - 0,008 R
b
+
2
6 0,9 (56)
Trong :
l h s, ly theo 6.2.2.3;

2
l h s, ly b*ng 10, nhng khng l!n h"n 0,15;
/ y, l hm lng ct thp
xy
ho#c
cir
c xc nh theo cng th(c (49) v (53) t"ng
(ng v!i ct thp gin tip dng l!i thp ho#c xo2n.
Gi tr
sc,u
trong cng th(c (25) i v!i cu kin c ct thp cng cao ly b*ng:

sc,u
= (2 + 8,5)E
s
x 10
-3
(57)
Nhng khng l!n h"n:
- 900 MPa i v!i ct thp nhm CIV, A-IV;
- 1200 MPa i v!i ct thp nhm A-V, A-VI, A:-VII.
Khi xt nh h/ng ca cong n kh nng chu lc ca cu kin c #t ct thp gin tip,
cn s dng cc ch) d+n / 6.2.2.15 khi xc nh m men qun tnh ca phn tit din gi!i hn
b/i cc thanh ca l!i thp ho#c phn n*m trong phm vi ai xo2n. Gi tr N
cr
tnh c t cng
th(c (58) cn phi nhn v!i h s
1
= 0,25 + 0,05l
0
/c
ef
6 1,0 (/ y: c
ef
b*ng chiu cao ho#c
ng knh ca phn tit din b tng k n trong tnh ton), cn khi xc nh
e,min
,

s hng th(
hai trong v phi ca cng th(c (22) c thay b*ng 0,01(l
0
/c
ef
)
2
, v!i
2
= 0,1 (l
0
/c
ef
) - 1 6 1,0.
Ct thp gin tip c k n trong tnh ton v!i iu kin khi kh nng chu lc ca cu kin
xc nh theo cc ch) d+n / iu ny (v!i A
ef v
R
b,red
)

vt qu kh nng chu lc ca n nhng
c xc nh theo tit din nguyn A v gi tr cng tnh ton ca b tng R
b
khng k n
nh h/ng ca ct thp gin tip.
Ngoi ra, ct thp gin tip cn th%a mn cc yu cu cu to theo 8.7.3.
6.2.2.14 .Khi tnh ton cu kin chu nn lch tm c ct thp gin tip, bn cnh vic tnh ton
bn theo 6.2.2.13 cn tnh ton chng n(t cho l!p b tng bo v.
Vic tnh ton c thc hin theo cc ch) d+n / 6.2.2.11 v 6.2.2.19 theo gi tr s dng ti
trng tnh ton (
f
= 1,0) v!i ton b din tch tit din b tng v cng tnh ton ly b*ng
R
b,ser
v R
s,ser
dng cho cc trng thi gi!i hn th( hai, cng chu nn tnh ton ca ct thp
ly b*ng gi tr R
s,ser
nhng khng l!n h"n 400 MPa.
Khi xc nh gi tr gi!i hn ca chiu cao t"ng i ca vng chu nn trong cc cng th(c (25)
v (69), ly
sc,u
= 400 MPa, cn trong cng th(c (26) h s 0,008 thay b*ng 0,006.
Khi xt n nh h/ng ca mnh cn tun theo cc ch) d+n / 6.2.2.15, trong
e
c xc
nh theo cng th(c (22) nhng thay 0,01 R
b
b*ng 0,008 R
b,ser
.
6.2.2.15. Khi tnh ton cu kin chu nn lch tm, cn xt nh h/ng ca cong n kh nng
chu lc ca cu kin b*ng cch tnh ton kt cu theo s" , bin dng (xem 4.2.6).
Cho php tnh ton kt cu theo s" , khng bin dng nu xt nh h/ng ca cong (khi
mnh l/i > 14) n bn, c xc nh theo iu kin (36), (40), (65), b*ng cch nhn e
0
v!i
h s . Khi lc t!i hn quy !c trong cng th(c (19) tnh c ly b*ng:
N
cr
=
(
(
(
(

+
|
|
|
|
|

\
|
+

s
p
e
l
2
0
b
l 1 , 0
1 , 0
11 , 0 l E 4 , 6
l
(58)
Trong :
l
0
ly theo 6.2.2.16;

e
l h s, ly theo 6.1.2.5;

l
l h s, c xc nh theo cng th(c (21), trong m men M, T c xc nh i v!i trc
song song v!i ng bin vng chu nn v i qua trng tm cc thanh ct thp chu ko nhiu
nht ho#c trng tm cc thanh ct thp chu nn t nht (khi ton b tit din b nn). M do tc
dng ca ton b ti trng gy ra, T do tc ng ca ti trng thng xuyn v ti trng tm thi
di hn gy ra. Nu cc m men (ho#c lch tm) trn c du khc nhau, cn tun theo cc ch)
d+n / 6.1.2.5.

p
l h s xt nh h/ng ca ct thp cng n c(ng ca cu kin. Khi lc nn tr!c c
phn b u trn tit din,
p
xc nh theo cng th(c:

p
= 1 + 12
h
e
Rb
bp 0
(59)
/ y:

bp
c xc nh v!i h s
sp
< 1,0;
R
b
c ly khng xt n cc h s iu kin lm vic ca b tng;
Gi tr e
0
/h ly khng l!n h"n 1,5.
= E
s
/E
b
.
i v!i cc cu kin lm t b tng ht nh% nhm B, trong cng th(c (58) gi tr 6,4 c thay
b*ng 5,6.
Khi tnh ton tc dng ca m men un ngoi m#t ph1ng, lch tm ca lc dc e
0
c ly
b*ng lch tm ng+u nhin (xem 4.2.12).
6.2.2.16. Chiu di tnh ton l
0
ca cu kin b tng ct thp chu nn lch tm nn xc nh nh
i v!i cu kin ca kt cu khung c k n trng thi bin dng ca n khi ti trng #t / v tr
bt li nht cho cu kin, c xt t!i cc bin dng khng n h,i ca vt liu v s c m#t ca
cc vt n(t trn cu kin.
i v!i cu kin cc kt cu thng g#p, cho php ly chiu di tnh ton l
0
ca cc cu kin
nh sau:
a) i v!i ct nh nhiu tng c s nhp khng nh% h"n hai, lin kt gia dm v ct c gi
thit l c(ng khi kt cu sn l:
+ l2p ghp: l
0
= H;
+ ton khi: l
0
= 0,7H,
/ y H l chiu cao tng (khong cch gia tm cc nt);
b) i v!i ct nh mt tng lin kt kh!p v!i kt cu chu lc mi (h kt cu mi c xem l
c(ng trong m#t ph1ng ca n, c kh nng truyn lc ngang), c'ng nh ct ca cc cu cn: l
0

ly theo Bng 31.
c) i v!i cc cu kin ca gin v vm: l
0
ly theo Bng 32.
Bng 31 - Chiu di tnh ton l
0
ca ct nh mt tng
Gi tr l
0
khi tnh trong mt ph*ng
vung gc vi khung
ngang hoc song song
vi trc cu cn khi
c trng
khung
ngang hoc
vung gc
vi trc cu
c khng c
cn
cc gi#ng trong mt
ph*ng ca hng ct dc
hoc ca cc gi neo
khng lin tc 1,5H
1
0,8H
1
1,2H
1
phn ct
d!i dm
cu trc
lin tc 1,2H
1
0,8H
1
0,8H
1

khng lin tc 2,0H
2
1,5H
2
2,0H
2

khi k n ti
trng do cu
trc
phn ct trn
dm cu trc
lin tc 2,0H
2
1,5H
2
1,5H
2

mt nhp 1,5H 0,8H
1
1,2H phn ct
d!i dm
cu trc
nhiu nhp 1,2H 0,8H
1
1,2H
khng lin tc 2,5H
2
1,5H
2
2,0H
2

Nh c cu
trc
khi khng k
n ti trng
do cu trc
phn ct trn
dm cu trc
lin tc 2,0H
2
1,5H
2
1,5H
2

mt nhp 1,5H 0,8H 1,2H Phn ct
d!i
nhiu nhp 1,2H 0,8H 1,2H
ct bc
phn ct trn 2,5H
2
2,0H
2
2,5H
2

mt nhp 1,5H 0,8H 1,2H
Nh khng
c cu trc
ct c tit din khng i
nhiu nhp 1,2H 0,8H 1,2H
khng lin tc 2,0H
1
0,8H
1
1,5H
1
khi c dm cu trc
lin tc 1,5H
1
0,8H
1
1,0H
1

kh!p 2,0H 1,0H 2,0H
cu cn
khi lin kt gia ct .
ng ng v nhp
c(ng 1,5H 0,7H 1,5H
CH THCH 1:
H l chiu cao ton b ca ct tnh t m#t trn mng n kt cu ngang (gin ko ho#c thanh
xin ca dm . v ko) trong m#t ph1ng t"ng (ng;
H
1
l chiu cao phn ct d!i (tnh t m#t trn ca mng n m#t d!i dm cu trc).
H
2
l chiu cao phn ct trn (tnh t m#t trn ca bc ct n kt cu ngang trong m#t ph1ng
t"ng (ng).
CH THCH 2: Nu c lin kt n )nh ct trong nh c cu trc, chiu cao tnh ton phn ct
trn trong m#t ph1ng ch(a trc hng ct dc ly b*ng H
2

Bng 32 - Chiu di tnh ton l
0
ca cu kin gin v vm
Loi cu kin Chiu di tnh
ton l
0
ca cu
kin gin v vm
e
0
< (1/8) h
1
0,9l trong m#t ph1ng
gin
e
0
< (1/8) h
1
0,8l
i v!i phn d!i ca
tri, khi chiu rng ca
tri l!n h"n ho#c b*ng
12 m
0,8l
1. Cc cu kin
ca gin
a) thanh cnh
trn khi tnh
ton
ngoi m#t ph1ng
gin
trong cc trng hp 0,9l
cn li
trong m#t ph1ng ca gin 0,8l
0,9l 0,9l
b) thanh xin v
thanh (ng khi
tnh ton
ngoi m#t ph1ng
ca gin
0,8l 0,8l
3 kh!p 0,580 L
2 kh!p 0,540 L
khi tnh trong m#t
ph1ng vm
khng kh!p 0,365 L
2. Vm
khi tnh ngoi m#t ph1ng vm (bt k4) L
CH THCH:
l l chiu di cu kin tnh theo tm ca cc nt; cn i v!i thanh cnh trn ca gin khi tnh
ton trong m#t ph1ng ca gin, l l khong cch gia cc nt lin kt chng;
L l chiu di vm dc theo trc hnh hc ca n; khi tnh ton ngoi m#t ph1ng vm, L l khong
cch gia cc im lin kt n theo ph"ng vung gc v!i m#t ph1ng vm;
h
1
l chiu cao tit din thanh cnh trn ca gin;
b
1
, b
2
l b rng tit din t"ng (ng ca thanh cnh trn v thanh (ng (thanh xin) ca gin.
C. Cu kin chu ko ng tm
6.2.2.17. Khi tnh ton tit din cu kin b tng ct thp chu ko ng tm phi tun theo iu
kin:
N 6 R
s
A
s,tot
(60)
Trong : A
s,tot
l din tch tit din ca ton b ct thp dc.
D. Cu kin chu ko lch tm tit din ch nht
6.2.2.18. Tnh ton tit din cu kin chu ko lch tm nu trong 6.2.2.2 cn c tin hnh ty
thuc vo v tr #t lc dc N:
a) Nu lc dc N #t trong khong gia cc hp lc trong ct thp S v S' (Hnh 8a): tnh theo
iu kin:
Ne 6 R
s
A'
s
(h
0
- a') (61)
Ne' 6 R
s
A
s
(h
0
- a') (62)
b) Nu lc dc N #t ngoi khong cch gia cc hp lc trong ct thp S v S' (Hnh 8b): tnh
theo iu kin:
Ne 6 R
b
bx (h
0
- 0,5x) + R
sc
A'
s
(h
0
- a') (63)
Trong : chiu cao vng chu nn x c xc nh theo cng th(c:
R
s
A
s
- R
sc
A'
s
- N = R
b
bx (64)
Nu theo cng th(c (64) tnh c gi tr x >
R
h
0
, th trong cng th(c (63) thay x =
R
h
0
, v!i
R

c xc nh theo 6.2.2.3.

a - lc dc N #t gia cc hp lc ca ct thp S, S';
b - lc dc N #t ngoi khong cch gia cc hp lc ca ct thp S, S'
Hnh 8 - S ( ni lc v bi"u ( ng sut trn tit din th*ng gc vi trc dc cu kin
b tng ct thp chu ko lch tm, khi tnh ton tit din theo bn
E. Trng h$p tnh ton t'ng qut
(Vi tit din, ngoi lc v cch b tr ct thp bt k)
6.2.2.19. Vic tnh ton tit din trong trng hp tng qut (Hnh 9) cn c tin hnh t iu
kin:
M 6 (R
b
S
b
-
si
S
si
) (65)
Trong : du "cng" tr!c ngo#c "n c ly v!i trng hp kt cu chu nn lch tm v
un, du "tr" c ly i v!i trng hp kt cu chu ko.

I-I l m#t ph1ng song song v!i m#t ph1ng tc dng ca m men un, ho#c m#t ph1ng i qua
im #t ca lc dc v hp ca cc ni lc ko, nn; A l im #t hp lc trong ct thp chu
nn v trong b tng vng chu nn; B l im #t ca hp lc trong ct thp chu ko; C l im
#t ngoi lc.
Hnh 9 - S ( ni lc v bi"u ( ng sut trn tit din th*ng gc vi trc dc cu kin
b tng ct thp trong trng h$p t'ng qut tnh ton tit din theo bn
Trong cng th(c (65):
M l trong cu kin chu un: l hnh chiu ca m men do ngoi lc ln m#t ph1ng vung gc
v!i ng th1ng gi!i hn vng chu nn ca tit din;
L trong cu kin chu nn v ko lch tm: l m men do lc dc N i v!i trc song song v!i
ng th1ng gi!i hn vng chu nn v i qua:
+ trng tm tit din cc thanh ct thp dc chu ko nhiu nht ho#c chu nn t nht khi cu
kin chu nn lch tm;
+ im thuc vng chu nn, n*m cch xa ng th1ng gi!i hn vng chu nn h"n c khi cu
kin chu ko lch tm;
S
b
l m men t0nh ca din tch tit din vng b tng chu nn i v!i cc trc t"ng (ng trong
cc trc nu trn. Khi trong cc cu kin chu un v tr ca trc c ly nh trong trng
hp cu kin chu nn lch tm;
S
si
l m men t0nh ca din tch thanh ct thp dc th( i i v!i trc t"ng (ng trong cc trc ni
trn;

si
l (ng sut trong thanh ct thp dc th( i c xc nh theo cc ch) d+n / iu ny.
Chiu cao vng chu nn x v (ng sut
si
c xc nh t vic gii ,ng thi cc ph"ng trnh:
R
b
A
b
-
si
A
si
N = 0 (66)

si
= spi
i
u sc

+
|
|

\
|

1
1 , 1
1
,
(67)
Trong ph"ng trnh (66) du "tr" tr!c gi tr N ly i v!i cu kin chu nn lch tm, du
"cng" ly i v!i cu kin ko lch tm.
Ngoi ra, xc nh v tr bin vng chu nn khi un xin phi tun theo iu kin b sung v
s song song ca m#t ph1ng tc dng ca m men do ni v ngoi lc, cn khi nn ho#c ko
lch tm xin phi tun th thm iu kin: cc im #t ca ngoi lc tc dng dc trc, ca
hp lc nn trong b tng v ct thp chu nn, v ca hp lc trong ct thp chu ko (ho#c
ngoi lc tc dng dc trc, hp lc nn trong b tng v hp lc trong ton b ct thp) phi
n*m trn mt ng th1ng (Hnh 9).
Nu gi tr
si
tnh theo cng th(c (67) i v!i ct thp nhm CIV, A-IV, A-V, A-VI, A:-VII, B-II,
Bp-II, K-7 v K-19 vt qu R
si
, th (ng sut
si
c xc nh theo cng th(c:

si
= si
Ri eli
i eli
R
(

+


) 1 ( (68)
Trng hp (ng sut tm c theo cng th(c (68) vt qu R
si
khng k n h s
s6
, trong
cng th(c (65), (66) gi tr
si
c thay b*ng R
si
c k n cc h s iu kin lm vic t"ng
(ng, k c h s
s6
(xem 6.2.2.4).
(ng sut
si
km theo du c tnh ton theo cng th(c (67) v (68), khi a vo tnh ton cn
tun theo cc iu kin sau:
- Trong mi trng hp R
si
7
si
7 R
sci
;
- i v!i cu kin (ng lc tr!c
si
>
sci
, / y
sci
l (ng sut trong ct thp, b*ng (ng lc
tr!c '
spi
gim i i lng
sc,u
(xem 6.2.2.3 v 6.2.2.13).
Trong cc cng th(c t (66) n (68):
A
si
l din tch tit din thanh ct thp dc th( i;

spi
l (ng lc tr!c trong thanh ct thp dc th( i, c tnh n h s
sp
, c xc nh ty theo
v tr #t thanh ct thp;

i
l chiu cao t"ng i vng chu nn ca b tng,
i
= x/h
0i
, trong h
0i
l khong cch t trc
i qua trng tm tit din thanh ct th( i v song song v!i ng th1ng gi!i hn vng chu nn
n im xa nht ca vng chu nn (Hnh 9);
l #c trng vng b tng chu nn, c xc nh theo cng th(c (26) ho#c (56);

Ri
,
eli
l chiu cao t"ng i vng chu nn (ng v!i thi im khi (ng sut trong ct thp t t!i
cc gi tr t"ng (ng l R
si
v R
si
; gi tr
Ri
v
eli
c xc nh theo cng th(c:

Ri(eli)
=
|

\
|

1 , 1
1 1
u , sc
) eli ( Ri , s
(69)
/ y:
khi xc nh
si
:
s,Ri
= R
si
+ 400 -
spi
-
spi
,
s,Ri
tnh b*ng megapascan (MPa);
khi xc nh
eli
:
s,eli
= R
si
-
spi
,
s,eli
tnh b*ng megapascan (MPa);

sc,u
- xem 6.2.2.3 v 6.2.2.13.
Gi tr
spi
v h s c xc nh nh sau:
- khi gy (ng lc tr!c cho cc loi ct thp nhm CIV, A-IV, A-V, A-VI, A:-VII b*ng cc ph"ng
php c" hc, c'ng nh ph"ng php nhit in t ng ho#c ph"ng php c" nhit in t
ng, tnh theo cng th(c:

spi
= 1500
si
spi
R

-1200 7 0 (70)
= 0,5
si
spi
R

+ 0,4 7 0,8 (71)


- Khi gy (ng lc tr!c cho cc loi ct thp nhm CIV, A-IV, A-V, A-VI, A:-VII b*ng cc ph"ng
php khc, c'ng nh gy (ng lc tr!c cho ct thp nhm B-II, Bp-II, K-7 v K-19 b*ng bt k4
ph"ng php no, ly gi tr
spi
= 0 v h s = 0,8.
Trong cc cng th(c (70), (71),
spi
c ly c k n cc hao tn nu trong mc 3 n 5 ca
Bng 6 v!i h s
sp
< 1,0.
Ch : ch) s i l s th( t ca thanh ct thp ang xt.
6.2.3. Tnh ton tit din nghing vi trc dc cu kin
6.2.3.1. Tnh ton cu kin b tng ct thp theo tit din nghing cn c thc hin m
bo bn chu cc tc dng ca:
- Lc c2t trn di nghing gia cc vt n(t xin (xem 6.2.3.2);
- Lc c2t trn vt n(t xin (xem 6.2.3.3 n 6.2.3.5);
- Lc c2t trn di nghing chu nn gia v tr #t ti trng v gi ta (i v!i cng xn ng2n ca
ct, xem 6.2.3.6);
- M men un trn vt n(t xin (6.2.3.7).
6.2.3.2. Cu kin b tng ct thp chu tc dng ca lc c2t cn c tnh ton m bo
bn trn di nghing gia cc vt n(t xin theo iu kin:
Q 6 0,3
w1

b1
R
b
bh
0
(72)
H s
w1
, xt n nh h/ng ca ct thp ai vung gc v!i trc dc cu kin, c xc nh
theo cng th(c:

w1
= 1 + 5
w
(73)
Nhng khng l!n h"n 1,3
Trong : =
E
s
E
b
,
w
=
A
sw
bs

H s
b1
c xc nh theo cng th(c:

b1
= 1 - R
b
(74)
Trong :
l h s, ly nh sau:
+ i v!i b tng n#ng, b tng ht nh%, b tng t ong: 0,01
+ i v!i b tng nh$: 0,02
R
b
tnh b*ng megapascan (MPa).
6.2.3.3. i v!i cu kin b tng ct thp c ct thp ngang (Hnh 10) chu lc c2t, m bo
bn theo vt n(t xin cn tnh ton v!i tit din nghing nguy him nht theo iu kin:
Q 6 Q
b
+ Q
sw
+ Q
s,inc
(75)
Lc c2t Q trong cng th(c (75) c xc nh t ngoi lc #t / mt pha ca tit din nghing
ang xt.

Hnh 10 - S ( ni lc trn tit din nghing vi trc dc cu kin b tng ct thp khi
tnh ton bn chu lc c!t
Lc c2t Q
b
do ring b tng chu, c xc nh theo cng th(c:
Q
b
=

b2
(1 +
f
+
n
) R
bt
bh
0
2
c
(76)
Trong c l chiu di hnh chiu ca tit din nghing nguy him nht ln trc dc cu kin.
H s
b2
xt n nh h/ng ca loi b tng c ly nh sau:
- i v!i b tng n#ng v b tng t ong: 2,0
- i v!i b tng ht nh%: 1,7
- i v!i b tng nh$ c mc theo khi lng th tch trung bnh:
+ 7 D 1900: 1,90
+ 6 D 1800: dng ct liu nh% #c: 1,75
dng ct liu nh% r&ng: 1,50
H s
f
xt n nh h/ng ca cnh chu nn trong tit din ch T, ch I c xc nh theo
cng th(c:

f
= 0,75
(b'
f
- b)h'
f
bh
0
(77)
Nhng khng l!n h"n 0,5.
Trong cng th(c (77), b'
f
ly khng l!n h"n b + 3h'
f
, ,ng thi ct thp ngang cn c neo vo
cnh.
H s
n
, xt n nh h/ng lc dc, c xc nh nh sau:
- khi chu lc nn dc, xc nh theo cng th(c:

n
= 0,1
N
R
bt
bh
0
(78)
Nhng khng l!n h"n 0,5.
i v!i cu kin (ng lc tr!c, trong cng th(c (78) thay N b*ng lc nn tr!c P; nh h/ng c
li ca lc nn dc trc s- khng c xt n nu lc nn dc trc gy ra m men un cng
du v!i m men do tc dng ca ti trng ngang gy ra.
- khi chu lc ko dc trc, xc nh theo cng th(c:

n
= -0,2
N
R
bt
bh
0
(79)
Nhng gi tr tuyt i khng l!n h"n 0,8.
Gi tr (1 +
f
+
n
) trong mi trng hp khng c l!n h"n 1,5.
Gi tr Q
b
tnh theo cng th(c (76) ly khng nh% h"n
b3
(1 +
f
+
n
)R
bt
bh
0
.
H s
b3
ly nh sau:
- i v!i b tng n#ng v b tng t ong: 0,6
- i v!i b tng ht nh%: 0,5
- i v!i b tng nh$ c mc theo khi lng th tch trung bnh:
+ 7 D 1900: 0,5
+ 6 D 1800: 0,4
i v!i cu kin b tng ct thp c ct thp ngang c'ng cn m bo bn theo tit din
nghing trong khong gia cc ct thp ai, gia gi v ct thp xin, gia cc ct thp xin v!i
nhau.
Lc c2t Q
sw
v Q
s,inc
c xc nh b*ng tng hnh chiu ca cc ni lc t!i hn t"ng (ng trong
ct thp ai v ct thp xin c2t qua vt n(t xin nguy him ln trc vung gc v!i trc dc cu
kin.
Chiu di c
0
ca hnh chiu vt n(t xin nguy him ln trc dc cu kin c xc nh t iu
kin cc tiu ca biu th(c (Q
b
+ Q
sw
+ Q
s,inc
). Trong cng th(c xc nh Q
b
thay gi tr c b*ng c
0
,
gi tr c
0
ly khng l!n h"n 2h
0
v khng l!n h"n gi tr c, ,ng thi c
0
khng nh% h"n 2h
0
nu c
> h
0
.
i v!i cu kin ch) #t ct thp ai th1ng gc v!i trc dc cu kin, c b!c khng i trong
khong tit din nghing ang xt, gi tr c
0
(ng v!i cc tiu ca biu th(c (Q
b
+ Q
sw
) xc nh
theo cng th(c:
C
0
=

b2
(1 +
n
+
f
)R
bt
bh
0
2
q
sw
(80)
Trong : q
sw
l ni lc trong ct thp ai trn mt "n v chiu di cu kin, c xc nh theo
cng th(c:
q
sw
=
R
sw
A
sw
s
(81)
i v!i cc cu kin nh vy, lc c2t Q
sw
c xc nh theo cng th(c:
Q
sw
= q
sw
c
0
(82)
Khi , ct thp ai xc nh theo tnh ton phi th%a mn iu kin:
q
sw
7

b3
(1 +
n
+
f
)R
bt
b
2
(83)
Ngoi ra, ct thp ai cn th%a mn cc yu cu trong 8.7.5 n 8.7.7.
Khi tnh ton kt cu c ct thp dc l thp nhm CIV, A-IV, A-III< ho#c ct thp nhm A-V, A-
VI, A:-VII (dng kt hp), cc h s
b2
,
b3
c'ng nh
b4
(6.2.3.4) cn phi nhn v!i h s 0,8.
6.2.3.4. i v!i cu kin b tng ct thp khng c ct thp ai chu lc c2t, m bo bn
trn vt n(t xin cn tnh ton i v!i vt n(t xin nguy him nht theo iu kin:
Q 6

b4
(1 +
n
)R
bt
bh
0
2
c
(84)
Trong : v phi ca cng th(c (84) ly khng l!n h"n 2,5R
b
bh
0
v khng nh% h"n
b3
(1+
n
)
R
bt
bh
0
.
H s
b4
ly nh sau:
- i v!i b tng n#ng, b tng t ong: 1,5
- i v!i b tng ht nh%: 1,2
- i v!i b tng nh$ c mc theo khi lng th tch trung bnh:
+ 7 D 1900: 1,2
+ 6 D 1800: 1,0
Cc h s
b3
v
n
c'ng nh gi tr Q v c trong cng th(c (84) c xc nh theo 6.2.3.3.
Nu trong vng ang xt tc dng ca lc c2t khng c cc vt n(t th1ng gc v!i trc dc, ngh0a
l nu m bo iu kin (127) khi thay R
bt,ser
b*ng R
bt
, cho php tng bn cu kin theo tnh
ton t iu kin (144) b*ng cch thay R
bt,ser
v R
b,ser
t"ng (ng b*ng R
bt
v R
b.
6.2.3.5. Cc cu kin b tng ct thp c bin chu nn n*m nghing (Hnh 11) chu lc c2t,
m bo bn trn tit din nghing cn tnh ton theo 6.2.3.3 v 6.2.3.4. Trong , chiu cao
lm vic trong phm vi tit din nghing ang xt c ly nh sau:
- i v!i cu kin c ct thp ngang: gi tr h
0
l!n nht;
- i v!i cu kin khng c ct thp ngang: gi tr h
0
trung bnh.

Hnh 11 - S ( tnh ton dm b tng ct thp c bin chu nn n#m nghing
6.2.3.6. i v!i cng xn ng2n b tng ct thp (l 6 0,9h
0
, Hnh 12) chu lc c2t, m bo
bn trn di nghing chu nn gia ti trng tc dng v gi, cn c tnh ton theo iu kin:
Q 6 0,8
w2
R
b
bl
b
sin (85)
Trong : v phi biu th(c (85) ly khng l!n h"n 3,5R
bt
bh
0
v khng nh% h"n v phi ca biu
th(c (84); l gc nghing gia di chu nn tnh ton v!i ph"ng ngang.
Chiu rng ca di nghing chu nn l
b
c xc nh theo cng th(c:
l
b
= l
sup
sin (86)
trong : l
sup
l chiu di ca vng truyn ti dc theo chiu di v"n ca cng xn.
Khi xc nh chiu di l
sup
cn xt n #c im truyn ti trng theo cc s" , gi ta khc nhau
ca kt cu ln cng xn (dm ta t do ho#c dm ngm, c #t dc theo cng xn hay
vung gc v!i cng xn, v.v)

Hnh 12 - S ( tnh ton cng xn ng!n
H s
w2
, xt n nh h/ng ct thp ai #t theo chiu cao cng xn, xc nh theo cng th(c:

w2
= 1 + 5
w1
(87)
Trong : =
E
s

E
b
;
w1
=
A
sw
bs
w
;
A
sw
l din tch tit din ca cc ct thp ai n*m trong cng mt m#t ph1ng;
S
w
l khong cch gia cc ct thp ai, theo ph"ng vung gc v!i chng.
Khi cn phi k n cc ct thp ai ngang v cc ct thp ai nghing mt gc khng l!n
h"n 45
0
so v!i ph"ng ngang.
Vic b tr ct thp ngang ca cng xn ng2n cn th%a mn cc yu cu trong 8.7.9.
6.2.3.7. Cc cu kin b tng ct thp chu m men un (Hnh 13), m bo bn trn tit
din nghing cn c tnh ton v!i tit din nghing nguy him theo iu kin:
M 6 M
s
+ M
sw
+ M
s,inc
(88)
M men M trong cng th(c (88) c xc nh t ngoi lc #t / mt pha ca tit din nghing
ang xt i v!i trc vung gc v!i m#t ph1ng tc dng ca m men v i qua im #t hp lc
N
b
trong vng chu nn.
Cc m men M
s,
M
sw
v M
s,inc
l tng ca cc m men i v!i trc ni trn do cc ni lc t"ng
(ng trong ct thp dc, ct thp ai, ct thp xin c2t qua vng chu ko ca tit din nghing.
Khi xc nh ni lc trong ct thp c2t qua tit din nghing, cn ch n neo ch#t ca cc
ct thp ny vo vng ngoi tit din nghing.
Chiu cao vng chu nn ca tit din nghing c xc nh t iu kin cn b*ng hnh chiu
cc ni lc trong b tng vng chu nn v trong ct thp c2t qua vng chu ko ca tit din
nghing ln trc dc cu kin.

Hnh 13 - S ( ni lc trn tit din nghing vi trc dc cu kin b tng ct thp khi
tnh ton theo bn chu m men un
Tit din nghing chu tc dng ca m men cn c tnh ton ti cc v tr c2t ho#c un ct
thp dc, c'ng nh ti vng gn gi ta ca dm v / u t do ca cng xn. Ngoi ra, tit
din nghing chu tc dng ca m men cn c tnh ton ti cc v tr thay i t ngt hnh
dng ca cu kin (c2t mt phn tit din, v.v).
Ti cc v tr gn gi ta ca cu kin, m men M
s
chu b/i cc ct thp dc c2t qua vng chu
ko ca tit din nghing c xc nh theo cng th(c:
M
s
= R
s
A
s
z
s
(89)
Trong :
A
s
l din tch ct thp dc c2t qua tit din nghing;
z
s
l khong cch t hp lc trong ct thp dc n hp lc trong vng chu nn.
Nu cc ct thp dc khng c neo, cng chu ko tnh ton R
s
ca chng ti v tr c2t
qua tit din nghing c ly gim xung theo mc 5 Bng 23.
i v!i kt cu lm t b tng t ong, ni lc trong ct thp dc c xc nh theo tnh ton ch)
khi xt n s lm vic ca cc neo ngang trong on gn gi ta.
M men M
sw
c chu b/i cc ct thp ai vung gc v!i trc dc cu kin, c b!c khng i
trong phm vi vng chu ko ca tit din nghing ang xt, c xc nh theo cng th(c:
M
sw
= q
sw

c
2
2
(90)
Trong :
q
sw
l ni lc trong ct thp ai trn mt "n v chiu di cu kin, xc nh theo cng th(c (81);
c l chiu di hnh chiu tit din nghing nguy him nht ln trc dc cu kin.
6.2.4. Tnh ton theo bn tit din khng gian (cu kin chu un xo2n ,ng thi)
6.2.4.1. Khi tnh ton tit din khng gian, cc ni lc c xc nh da trn cc gi thit sau:
- B% qua kh nng chu ko ca b tng;
- Vng chu nn ca tit din khng gian c coi l ph1ng, n*m nghing mt gc v!i trc dc
cu kin, kh nng chu nn ca b tng ly b*ng R
b
sin
2
, phn b u trn vng chu nn;
- 8ng sut ko trong ct thp dc v ct thp ngang c2t qua vng chu ko ca tit din khng
gian ang xt ly b*ng cng tnh ton R
s
v R
sw
;
- 8ng sut ca ct thp n*m trong vng chu nn ly b*ng R
sc
i v!i ct thp khng cng; i
v!i ct thp cng ly theo 6.2.2.5
Cu kin c tit din ch nht
6.2.4.2. Khi tnh ton cu kin chu un xo2n ,ng thi, cn tun theo iu kin:
M
t
6 0,1R
b
b
2
h (91)
Trong : b, h t"ng (ng l cc kch th!c nh% h"n v l!n h"n ca tit din.
Gi tr R
b
i v!i b tng cp cao h"n B30 c ly nh i v!i b tng cp B30.
6.2.4.3. Tnh ton tit din khng gian theo bn (Hnh 14) cn thc hin theo iu kin:
M
t
6 R
s
A
s
) x 5 , 0 h (
1
0
q
2
w

+
+
(92)

Hnh 14 - S ( ni lc trong tit din khng gian cu kin b tng ct thp chu un xo!n
(ng thi khi tnh ton theo bn
Chiu cao vng chu nn x c xc nh t iu kin:
R
s
A
s
- R
sc
A'
s
= R
b
bx (93)
Vic tnh ton cn c tin hnh v!i 3 s" , v tr vng chu nn ca tit din khng gian:
- S" , 1: / cnh b nn do un ca cu kin (Hnh 15a);
- S" , 2: / cnh ca cu kin, song song v!i m#t ph1ng tc dng ca m men un (Hnh 15b);
- S" , 3: / cnh b ko do un ca cu kin (Hnh 15c).
Trong cc cng th(c (92) v (93):
A
s
, A'
s
l din tch tit din ct thp dc n*m / vng chu ko v vng chu nn t"ng (ng v!i
tng s" , tnh ton;
b, h l kch th!c cc cnh cu kin, t"ng (ng song song v vung gc v!i ng gi!i hn
vng chu nn:
=
b
2h+b
(94)
=
c
b
(95)
Trong : c l chiu di hnh chiu ca ng gi!i hn vng chu nn ln trc dc cu kin, vic
tnh ton c thc hin v!i gi tr c nguy him nht, c c xc nh b*ng ph"ng php tnh
l#p ng dn v ly khng l!n h"n (2h + b).

a - / cnh b nn do un; b - / cnh song song v!i m#t ph1ng tc dng ca m men un; c - /
cnh b ko do un
Hnh 15 - S ( v tr vng chu nn ca tit din khng gian
Trong cng th(c (92) gi tr v
q
#c trng cho quan h gia cc ni lc M
t
, M, v Q c ly
nh sau:
- khi khng c m men un: = 0;
q
= 1;
- khi tnh ton theo:
+ s" , 1: =
M
M
t
;
q
= 1;
+ s" , 2: = 0;
q
= 1+
Qh
2M
t

+ s" , 3: = -
M
M
t
;
q
= 1;
M men xo2n M
t
, m men un M v lc c2t Q c ly / tit din vung gc v!i trc dc cu
kin v i qua trng tm vng chu nn ca tit din khng gian.
Gi tr h s
w
, #c trng cho quan h gia ct thp ngang v ct thp dc, c xc nh theo
cng th(c:

w
=
R
sw
A
sw
R
s
A
s

b
s
(96)
Trong :
A
sw
l din tch tit din mt thanh ct thp ai n*m / cnh chu ko ca s" , tnh ton ang
xt;
s l khong cch gia cc ct thp ai ni trn.
Khi gi tr
w
ly khng nh% h"n

w,min
=
u wM M 2 / 1
5 , 0
+
(97)
V khng l!n h"n

w,max
= 1,5 |

\
|

u M
M
1 (98)
Trong :
M l m men un, i v!i s" , 2 ly b*ng 0; i v!i s" , 3 ly v!i du "-";
M
u
l m men un l!n nht m tit din th1ng gc v!i trc dc cu kin chu c.
Nu gi tr
w
tnh c t cng th(c (96) nh% h"n
w,min
, th gi tr ni lc R
s
A
s
a vo cng
th(c (92), (93) c gim xung theo t9 s
w
/
w,min
.
Nu th%a mn iu kin:
M
t
6 0,5Qb (99)
Th vic tnh ton theo s" , 2 c thc hin theo iu kin:
Q 6 Q
sw
+ Q
b
-
3M
t
b
(100)
Trong cng th(c (99), (100):
b l chiu rng ca cnh tit din vung gc v!i m#t ph1ng un;
Q
sw
, Q
b
l c xc nh theo 6.2.3.3
6.2.5. Tnh ton cu kin b tng ct thp chu tc dng cc b ca ti trng
A. Tnh ton chu nn cc b
6.2.5.1. Tnh ton cu kin chu nn cc b (p m#t) khng c ct thp ngang cn th%a mn iu
kin:
N 6 R
b,loc
A
loc1
(101)
Trong :
N l lc nn dc do ti trng cc b;
A
loc1
l din tch chu nn cc b (Hnh 16);
l h s, ph thuc vo #c im phn b ti trng cc b trn din tch b nn p m#t, ly nh
sau:
+ khi ti trng phn b u: 1,0;
+ khi ti trng phn b khng u (d!i u dm, x g,, lanh t):
i v!i b tng n#ng, b tng ht nh%, b tng nh$: 0,75
i v!i b tng t ong: 0,50
R
b,loc
l cng chu nn tnh ton cc b ca b tng, xc nh theo cng th(c:
R
b,loc
=
b
R
b
(102)
/ y:
b
7 1;
+ = 1 i v!i b tng c cp thp h"n B25;
+ = 13,5
R
bt
R
b
i v!i b tng c cp B25 v cao h"n:
+
b
=
3
A
loc2
/ A
loc1

Nhng khng l!n h"n cc gi tr sau:
+ khi s" , #t lc theo Hnh 16a, c, d, e, h:
i v!i b tng n#ng, b tng ht nh%, b tng nh$:
Cp cao h"n B7,5: 2,5
Cp B3,5; B5; B7,5: 1,5
i v!i b tng nh$ v b tng t ong c cp B2,5 v thp h"n: 1,2
+ khi s" , #t lc theo Hnh 16b, d, g khng ph thuc vo loi v cp b tng: 1,0
R
b
, R
bt
ly nh i v!i kt cu b tng (xem mc 7 Bng 15);
A
loc2
l din tch chu nn cc b tnh ton xc nh theo ch) d+n / 6.2.5.2.
6.2.5.2.

Din tch tnh ton A
loc2
g,m c cc phn din tch i x(ng qua din tch b p (Hnh 16).
Khi , cn tun theo cc nguyn t2c sau:
- Khi ti trng cc b tc dng trn ton b chiu rng b ca cu kin, din tch tnh ton bao
g,m cc phn c chiu di khng l!n h"n b / m&i bn bin ca din tch tc dng ca ti trng
cc b (Hnh 16a);
- Khi ti trng cc b #t / bin trn ton b b ngang cu kin, din tch tnh ton A
loc2
b*ng
din tch A
loc1
(Hnh 16b);
- Khi ti trng cc b #t / cc ch& gi ca x g, ho#c dm, din tch tnh ton bao g,m phn c
chiu rng b*ng chiu su gi vo cu kin x g, ho#c dm v chiu di khng l!n h"n mt na
khong cch gia cc x g, ho#c dm lin k v!i x g, ho#c dm ang xt (Hnh 16c);
- Nu khong cch gia cc dm (x g,) l!n h"n hai ln chiu rng cu kin, chiu rng ca
din tch tnh ton b*ng tng chiu rng ca dm (x g,) v hai ln chiu rng cu kin (Hnh
16d);
- Khi ti trng cc b #t / mt gc cu kin (Hnh 16e), din tch tnh ton A
loc2
b*ng din tch
chu nn cc b A
loc1
;
- Khi ti trng cc b #t ln mt phn chiu di v mt phn chiu rng cu kin, din tch tnh
ton nh trn Hnh 16f. Khi c mt vi ti trng cng #c im nh vy, din tch tnh ton c
gi!i hn b/i cc ng i qua trung im ca khong cch gia im #t ca cc ti trng lin
k;
- Khi ti trng cc b #t ln phn l,i ca tng ho#c mng tng c tit din ch T, din tch
tnh ton A
loc2
b*ng din tch nn cc b A
loc1
(hnh 16g);
- Khi xc nh din tch tnh ton cho tit din c dng ph(c tp, khng cn tnh n cc phn
din tch m lin kt ca chng v!i vng cht ti khng c m bo v!i tin cy cn thit
(Hnh 16h).
CH THCH: V!i ti trng cc b do dm, x g,, lanh t v cc cu kin chu un khc, khi xc
nh din tch A
loc1
v A
loc2
su tnh t mp gi ta ly khng l!n h"n 20 cm.
6.2.5.3. Tnh ton chu nn cc b cc cu kin lm t b tng n#ng c #t ct thp gin tip
d!i dng l!i thp hn cn th%a mn iu kin:
N 6 R
b,red
A
loc1
(103)
Trong :
A
loc1
l din tch chu nn cc b;
R
b,red
l cng lng tr quy i ca b tng khi tnh ton chu nn cc b, c xc nh theo
cng th(c:
R
b,red
= R
b

b
+
xy
R
s,xy

s
(104)
/ y: R
s,xy
, ,
xy
k hiu nh trong 6.2.2.13.

b
=
3
A
loc2
/ A
loc1
(105)
Nhng khng l!n h"n 3,5;

s
l h s xt n din tch ct thp gin tip trong vng chu nn cc b, i v!i s" , Hnh
16b, e, g ly
s
= 1, trong ct thp gin tip c a vo tnh ton v!i iu kin l!i thp
ngang phi #t trn din tch khng nh% h"n phn din tch c gi!i hn b/i ng nt (t
trn cc s" , t"ng (ng trong Hnh 16; i v!i cc s" , Hnh 16a, c, d, f h s
s
c xc
nh theo cng th(c:

s
= 4,5 - 3,5
ef
loc
A
A 1
(106)
/ y: A
ef
l din tch b tng n*m trong vng gi!i hn b/i cc thanh ngoi cng ca l!i thp
dng lm ct thp gin tip v phi th%a mn iu kin
A
loc1
< A
ef
6 A
loc2
B. Tnh ton nn thng
6.2.5.4. Kt cu dng bn (khng #t ct thp ngang) chu tc dng ca lc phn b u trn
mt din tch hn ch cn c tnh ton chng nn thng theo iu kin:
F 6 R
bt
u
m
h
0
(107)
Trong :
F l lc nn thng;
l h s, ly i v!i:
+ b tng n#ng: 1,0
+ b tng ht nh%: 0,85
+ b tng nh$: 0,8
u
m
l gi tr trung bnh ca chu vi y trn v y d!i thp nn thng hnh thnh khi b nn
thng, trong phm vi chiu cao lm vic ca tit din.
Khi xc nh u
m
v F gi thit r*ng s nn thng xy ra theo m#t nghing ca thp c y nh% l
din tch chu tc dng ca lc nn thng, cn cc m#t bn nghing mt gc 45
0
so v!i ph"ng
ngang (Hnh 17a).
Lc nn thng F ly b*ng lc tc dng ln thp nn thng, tr i phn ti trng chng li nn
thng tc dng vo y l!n h"n ca thp nn thng (ly ti m#t ph1ng #t ct thp chu ko).
Nu do s" , gi ta, s nn thng ch) xy ra theo m#t bn thp c nghing l!n h"n 45
0
(v
d: trong i cc Hnh 17b), v phi ca iu kin (107) c xc nh cho thp nn thng thc
t nhn v!i h
0
/c. Khi , kh nng chu lc ny c ly khng l!n h"n gi tr (ng v!i thp nn
thng c c = 04,h
0
, / y c l chiu di hnh chiu ca m#t bn thp nn thng ln ph"ng
ngang.

a) khi ti trng cc b #t trn ton b chiu rng ca cu kin; b) khi ti trng cc b #t trn
ton b b rng n*m / vng mp cu kin; c, d) khi ti trng cc b ti ch& gc x g, ho#c dm;
e) khi ti trng cc b #t / 1 gc cu kin; f) khi ti trng cc b #t ln mt phn chiu rng v
mt phn chiu di cu kin ho#c khi ti trng cc b #t ln phn l,i ca tng ho#c mng
tng; g) ti trng cc b #t ln tr tng; h) tit din c dng ph(c tp
CH D>N:
A
loc1
l din tch chu nn cc b;
A
loc2
l din tch tnh ton chu nn cc b;
A l din tch ti thiu phi #t l!i thp, trong ct thp gin tip c k n trong tnh ton
theo cng th(c (104).
Hnh 16 - S ( tnh ton cu kin b tng ct thp chu nn cc b

a) khi m#t bn ca thp nn thng nghing 45
0
; b) khi m#t bn ca thp nn thng nghing v!i
gc l!n h"n 45
0

Hnh 17 - S ( tnh ton nn thng cu kin b tng ct thp
Khi trong phm vi thp nn thng c #t cc ct thp ai th1ng gc v!i m#t bn, tnh ton cn
c tin hnh theo iu kin:
F 6 F
b
+ 0,8F
sw
(108)
Nhng khng l!n h"n 2F
b
.
Ni lc F
b
ly b*ng v phi ca bt 1ng th(c (107), cn F
sw
l tng ton b lc c2t do ct thp
ai (c2t cc m#t bn ca khi thp) chu, c tnh theo cng th(c:
F
sw
= R
sw
A
sw
(109)
/ y, R
sw
khng c vt qu gi tr (ng v!i ct thp CI, A-I.
Khi k n ct thp ngang, F
sw
ly khng nh% h"n 0,5F
b
.
Khi b tr ct thp ai trn mt phn hn ch gn v tr #t ti trng tp trung, cn thc hin tnh
ton b sung theo iu kin (107) cho thp nn thng c y trn n*m theo chu vi ca phn c
#t ct thp ngang.
Ct thp ngang phi th%a mn cc yu cu / 8.7.8.
C. Tnh ton git t
6.2.5.5. Cu kin b tng ct thp b git (t do tc dng ca ti trng #t / cnh d!i ho#c /
trong phm vi chiu cao tit din (Hnh 18) cn c tnh ton theo iu kin:
F(1-
h
s
h
0
) 6 R
sw
A
sw
(110)

Hnh 18 - S ( tnh ton git t cu kin b tng ct thp
Trong cng th(c (110)
F l lc git (t;
h
s
l khong cch t v tr #t lc git (t n trng tm tit din ct thp dc;
R
sw
A
sw
l tng lc c2t chu b/i ct thp ai #t ph thm trn vng git (t c chiu di a b*ng:
a = 2h
s
+ b (111)
/ y: b l b rng ca din tch truyn lc git (t.
Gi tr h
s
v b xc nh ty thuc vo #c tnh v iu kin #t ti trng git (t ln cu kin (#t
ln cng xn, ho#c cc cu kin tip gip nhau, v.v).
D. Tnh ton dm gy khc
6.2.5.6. Khi phn lm ca x gp khc n*m vo min chu ko, cn #t ct thp ngang
chu:
a) Hp lc trong ct thp dc chu ko khng neo vo vng chu nn:
F
1
= 2R
s
A
s1
cos

2
(112)
b) 35 % hp lc trong tt c cc thanh ct thp dc chu ko:
F
2
= 0,7R
s
A
s1
cos

2
(113)
Ct thp ngang yu cu theo tnh ton t nhng iu kin trn cn c b tr trn mt khong
c chiu di s = htg
8
3
(Hnh 19).
Tng hnh chiu ca hp lc do cc thanh ct thp ngang (ct thp ai) n*m trn on ny ln
ng phn gic ca gc lm khng nh% h"n (F
1
+ F
2
), ngh0a l:
R
sw
A
sw
cos 7 (F
1
+ F
2
) (114)
Trong cc cng th(c t (112) n (114):
A
s
l din tch tit din ngang ca ton b cc thanh ct thp dc chu ko;
A
s1
l din tch tit din ngang ca ton b cc thanh ct thp dc chu ko khng neo vo vng
nn;
l gc lm trong vng chu ko ca cu kin;
R
sw
l tng din tch tit din ca ct thp ngang trong phm vi s;
l gc nghing ca thanh ct thp ngang so v!i ng phn gic ca gc ;
CH THCH 1: Cc ct thp ngang phi m ly ton b ct thp dc chu ko v neo ch2c vo
vng nn;
CH THCH 2: Khi gc 7 160
0
, c th #t ct thp dc chu ko lin tc. Khi < 160
0
th mt s
ho#c ton b ct thp dc chu ko cn c #t tch ri v neo ch2c vo vng nn

Hnh 19 - S ( tnh ton v cu to dm gy khc
6.2.6. Tnh ton chi tit t s.n
6.2.6.1. Cc thanh neo hn th1ng gc vo cc bn thp ph1ng ca chi tit #t s=n, chu tc dng
ca m men un M, lc N th1ng gc v!i chng v lc trt Q do ti trng t0nh #t trong m#t
ph1ng i x(ng ca chi tit #t s=n (Hnh 20) cn c tnh ton theo cng th(c:
A
an
=
1 1

+
,
s
2 an 2
an
R
)
Q
( N
(115)
Trong :
A
an
l tng din tch tit din ca cc thanh neo n*m / hng neo chu lc l!n nht;
N
an
l lc ko l!n nht trong mt hng thanh neo:
N
an
=
M
Z
+
N
n
an
(116)
Q
an
l lc trt truyn cho mt hng thanh neo:
Q
an
=
Q - 0.3N
an
n
an
(117)
N'
an
l lc nn l!n nht trong mt hng thanh neo, c xc nh theo cng th(c:
N'
an
=
M
Z
-
N
n
an
(118)
Trong cc cng th(c t (115) n (118): M, N, Q t"ng (ng l m men, lc dc v lc trt tc
dng ln chi tit #t s=n; m men c xc nh i v!i trc n*m trn m#t ph1ng mp ngoi ca
bn v i qua trng tm ca tt c cc thanh neo;
n
an
l s hng thanh neo dc theo h!ng lc trt; nu khng m bo truyn lc trt Q u
ln tt c cc thanh neo, th khi xc nh lc trt Q
an
ch) k n khng qu 4 hng neo;
z l khong cch gia cc hng thanh neo ngoi cng;
l h s, c xc nh theo cng th(c (119) khi cc thanh neo c ng knh 8 mm n 25
mm, i v!i b tng n#ng, b tng ht nh% cp t B12,5 n B50 v b tng nh$ cp t B12,5
n B30, c xc nh theo cng th(c:
=
s an
b
R A
R
) 15 , 0 1 (
75 , 4
1
3
+
(119)
Nhng ly khng l!n h"n 0,7; i v!i b tng n#ng v b tng ht nh% cp l!n h"n B50, h s
ly nh i v!i cp B50; i v!i b tng nh$ cp l!n h"n B30 ly nh i v!i cp B30;
/ y, R
b
, R
s
c "n v l megapascan (MPa);
A
an1
l din tch tit din thanh neo / hng chu ko l!n nht, tnh b*ng centimt vung (cm
2
);
l h s, ly nh sau:
+ i v!i b tng n#ng: ly b*ng 1,0;
+ i v!i b tng ht nh% nhm A: ly b*ng 0,8; nhm B, C: ly b*ng 0,7;
+ i v!i b tng nh$: ly b*ng
m
/2300 (
m
l khi lng th tch trung bnh ca b tng, tnh
b*ng kilgam trn mt khi kg/m
3
);
l h s, xc nh theo cng th(c:
=
1
1+
(120)
Nhng khng nh% h"n 0,15;
/ y: = 0,3
N
an
Q
an
Khi N'
an
> 0 (c chu nn)
= 0,6
N
Q
khi N'
an
6 0 (khng chu nn)
Nu trong cc thanh neo khng c lc ko, h s ly b*ng 1.
Din tch tit din ca cc thanh neo trong cc hng cn li phi ly b*ng din tch tit din ca
hng chu ko nhiu nht.
Trong cc cng th(c (116) v (118) lc N c coi l d"ng nu h!ng t chi tit #t s=n ra
ngoi (Hnh 20), l m nu h!ng vo chi tit #t s=n. Nu lc N
an
, N'
an
v lc trt Q
an
tnh theo
cc cng th(c t (116) n (118) c gi tr m, th trong cc cng th(c t (115) n (117) v
(120) chng c ly b*ng 0. Ngoi ra, nu N
an
< 0, th trong cng th(c (117) ly N'
an
= N.
Khi b tr cc chi tit #t s=n / m#t trn (khi b tng) ca cu kin th h s b gim i 20%,
cn gi tr N'
an
ly b*ng khng.

Hnh 20 - S ( ni lc tc dng ln chi tit t s.n
6.2.6.2. Trong cc chi tit #t s=n c cc thanh neo c hn xin v!i mt gc t 15
0
n 30
0
,
cc thanh neo xin ny c tnh chu lc trt (khi Q > N, v!i N l lc git (t) theo cng th(c:
A
an,inc
=
s
an
R
N Q ' 3 , 0
(121)
Trong :
A
an,inc
l tng din tch tit din ca cc thanh neo xin;
N'
an
xem 6.2.6.1.
Khi cn #t thm cc thanh neo th1ng gc, tnh theo cng th(c (115) v!i = 1, v gi tr Q
an

ly b*ng 10% gi tr lc trt xc nh theo cng th(c (117).
6.2.6.3. Kt cu ca chi tit lin kt cn m bo cho cc thanh neo lm vic theo s" , tnh ton
la chn. Cc b phn bn ngoi chi tit #t s=n v cc lin kt hn c tnh theo tiu chun
thit k kt cu thp TCVN 338:2005. Khi tnh ton cc bn v bn m chu lc git (t, th coi
nh chng lin kt kh!p v!i cc thanh neo th1ng gc. Ngoi ra, chiu dy bn ca chi tit #t
s=n c hn v!i cc thanh neo cn c kim tra theo iu kin:
t 7 0,25 d
an

R
s
R
sq
(122)
trong :
d
an
l ng knh yu cu ca thanh neo theo tnh ton;
R
sq
l cng tnh ton chu c2t ca bn thp, ly theo TCVN 338:2005.
Trong trng hp s dng cc kiu lin kt hn tng vng lm vic ca bn khi cc thanh
neo b ko ra kh%i bn v khi c c" s/ t"ng (ng, th c th iu ch)nh iu kin (122) i v!i
cc lin kt hn ny.
Chiu dy bn c'ng cn th%a mn cc yu cu v cng ngh hn.
6.3. Tnh ton cu kin b tng ct thp chu m%i
6.3.1. Tnh ton cu kin b tng ct thp chu m%i c thc hin b*ng cch so snh (ng sut
trong b tng v ct thp v!i gi!i hn m%i t"ng (ng
b,fat
v
s,fat
ca chng.
Gi!i hn m%i ca b tng
b,fat
ly b*ng cng tnh ton ca b tng R
b
nhn v!i h s iu
kin lm vic
b1
ca b tng (
b1
ly theo Bng 15).
Gi!i hn m%i ca ct thp
s,fat
ly b*ng cng tnh ton ca ct thp R
s
nhn v!i h s iu
kin lm vic
s3
ca ct thp (
s3
ly theo Bng 24). Trng hp khi s dng ct thp c lin kt
hn, gi tr gi!i hn ca m%i
s,fat
c k thm h s iu kin lm vic
s4
(
s4
ly theo Bng 25).
8ng sut trong b tng v ct thp c tnh nh i v!i vt th n h,i (theo tit din quy i)
chu tc dng ca ngoi lc v lc nn tr!c P.
Bin dng khng n h,i trong vng chu nn ca b tng c k n b*ng cch gim m un
n h,i ca b tng, ly h s quy i thp thnh b tng ' b*ng 25, 20, 15, 10 t"ng (ng cho
b tng cp B15, B25, B30, B40 v cao h"n.
H s ' = E
s
/E'
b
, trong E'
b
l m un n h,i quy !c ca b tng khi chu tc dng ca ti
trng l#p. E'
b
khc v!i E
b
, n #c trng cho t) s gia (ng sut v bin dng ton phn (bao g,m
c bin dng n h,i v bin dng d) ca b tng, c tch t trong qu trnh chu tc dng
ca ti trng.
Trng hp nu iu kin (143) khng th%a mn khi thay gi tr R
bt,ser
b*ng gi tr R
bt
, din tch
tit din quy i c xc nh khng k n vng chu ko ca b tng.
6.3.2. Tnh ton cu kin chu m%i theo tit din th1ng gc v!i trc dc cu kin cn tin hnh
theo iu kin:
- i v!i b tng chu nn

b,max
6
b,fat
= R
b

b1
(123)
- i v!i ct thp chu ko:

s,max
6
s,fat
= R
s

s3
(124)
Trong cc cng th(c (123); (124):

b,max
,
s,max
l cc (ng sut php l!n nht t"ng (ng trong b tng chu nn v trong ct thp
chu ko.
R
b
l cng tnh ton ca b tng;
R
s
l cng tnh ton ca ct thp chu ko.
Khi c lin kt hn ct thp, trong cng th(c (124):
s,fat
= R
s

s3

s4
.
Trong vng c kim tra b tng chu nn, khi c tc dng ca ti trng l#p cn trnh xut hin
(ng sut ko.
Ct thp chu nn khng cn tnh ton chu m%i.
6.3.3. Tnh ton chu m%i trn tit din nghing cn c thc hin theo iu kin: ct thp
ngang chu hon ton hp lc ca cc (ng sut ko chnh tc dng dc theo chiu di cu kin
/ m(c trng tm tit din quy i, lc ny (ng sut trong ct thp ngang c ly b*ng cng
tnh ton R
s
nhn v!i cc h s iu kin lm vic
s3
v
s4
(Bng 24 v 25).
i v!i cu kin khng #t ct thp ngang, cn tun theo cc yu cu / 7.1.3.1, nhng trong
cng th(c (144), (145) thay th cng tnh ton ca b tng R
bt,ser
v R
b,ser
t"ng (ng b*ng
cng tnh ton R
bt
v R
b
nhn v!i h s iu kin lm vic
b1
cho trong Bng 16.
7. Tnh ton cu kin b tng ct thp theo cc trng thi gii hn th hai
7.1. Tnh ton cu kin b tng theo s hnh thnh vt nt
7.1.1. Nguyn t!c chung
Cu kin b tng ct thp c tnh ton theo s hnh thnh vt n(t:
- Th1ng gc v!i trc dc cu kin;
- Xin v!i trc dc cu kin.
7.1.2. Tnh ton hnh thnh vt nt th*ng gc vi trc dc cu kin
7.1.2.1. i v!i cu kin b tng ct thp chu un, ko v nn lch tm ni lc trn tit din
th1ng gc khi hnh thnh vt n(t c xc nh da trn cc gi thit sau:
- Tit din v+n coi l ph1ng sau khi b bin dng;
- gin di t"ng i l!n nht ca th! b tng chu ko ngoi cng b*ng 2R
bt,ser
/E
b
;
- 8ng sut trong b tng vng chu nn (nu c) c xc nh c k n bin dng n h,i
ho#c khng n h,i ca b tng. Khi bin dng khng n h,i c k n b*ng cch gim
khong cch li r (khong cch t trng tm tit din quy i n im li xa nht ca vng chu
ko), xem 7.1.2.4;
- 8ng sut trong b tng vng chu ko phn b u v c gi tr b*ng R
bt,ser
;
- 8ng sut trong ct thp khng cng b*ng tng i s (ng sut, t"ng (ng v!i s gia bin dng
ca b tng bao quanh n, v (ng sut gy ra do co ngt v t bin ca b tng;
- 8ng sut trong ct thp cng b*ng tng i s (ng lc tr!c ca n (c k n tt c cc hao
tn) v (ng sut (ng v!i s gia bin dng ca b tng bao quanh n.
Cc ch) d+n / iu ny khng p dng cho cc cu kin chu ti trng l#p (xem 7.2.1.9).
7.1.2.2. Khi xc nh ni lc trong tit din cu kin c ct thp cng khng dng neo, trn chiu
di on truyn (ng sut l
p
(xem 5.2.2.5) khi tnh ton theo s hnh thnh vt n(t cn k n s
gim (ng lc tr!c trong ct thp
sp
v '
sp
b*ng cch nhn v!i h s
s5
theo mc 5 trong
Bng 23.
7.1.2.3. Tnh ton cu kin b tng ct thp c (ng lc tr!c nn ng tm, chu lc ko ng
tm N cn c tin hnh theo iu kin:
N 6 N
crc
(125)
Trong :
N
crc
l ni lc trn tit din th1ng gc v!i trc dc cu kin khi hnh thnh vt n(t, c xc nh
theo cng th(c:
N
crc
= R
bt,ser
(A + 2A
s
) + P (126)
7.1.2.4. Tnh ton cu kin chu un, nn lch tm, c'ng nh ko lch tm theo s hnh thnh vt
n(t c thc hin theo iu kin:
M
r
6 M
crc
(127)
Trong :
M
r
l m men do cc ngoi lc n*m / mt pha tit din ang xt i v!i trc song song v!i trc
trung ha v i qua im li cch xa vng chu ko ca tit din ny h"n c;
M
crc
l m men chng n(t ca tit din th1ng gc v!i trc dc cu kin khi hnh thnh vt n(t,
c xc nh theo cng th(c:
M
crc
= R
bt,ser
W
pl
M
rp
(128)
/ y: M
rp
l m men do (ng lc P i v!i trc dng xc nh M
r
; du ca m men c xc
nh da vo h!ng quay ("cng" khi h!ng quay ca M
rp
v M
r
l ngc nhau, "tr" khi chng
trng nhau).
8ng lc P c xem l:
+ i v!i cu kin (ng lc tr!c: ngoi lc nn;
+ i v!i cu kin khng (ng lc tr!c: ngoi lc ko v c xc nh theo cng th(c (8),
trong gi tr ca
s
v '
s
trong cc ct thp khng cng ly b*ng gi tr tn hao do co ngt ca
b tng theo mc 8 ca Bng 6 (nh i v!i ct thp ko tr!c trn b);
Gi tr M
r
c xc nh nh sau:
+ i v!i cu kin chu un (Hnh 21a):
M
r
= M (129)
+ i v!i cu kin chu nn lch tm (Hnh 21b):
M
r
= N (e
0
- r) (130)
+ i v!i cu kin chu ko lch tm (Hnh 21c):
M
r
= N (e
0
+ r) (131)
Gi tr M
rp
c xc nh nh sau:
- Khi tnh ton theo s hnh thnh vt n(t trong vng tit din chu ko do ngoi lc, nhng chu
nn do lc nn tr!c (Hnh 21), xc nh theo cng th(c:
M
rp
= P (e
0p
+ r) (132)
- Khi tnh ton theo s hnh thnh vt n(t trong vng chu ko ca tit din do lc nn tr!c
(Hnh 22), xc nh theo cng th(c:
M
rp
= P (e
0p
- r) (133)

a - khi un; b - khi nn lch tm; c - khi ko lch tm;
CH D>N:
1 - im li;
2 - trng tm tit din quy i
Hnh 21 - S ( ni lc v bi"u ( ng sut trn tit din ngang ca cu kin khi tnh ton
theo s hnh thnh vt nt th*ng gc vi trc dc cu kin & vng chu ko do ngoi lc,
nhng chu nn do lc nn trc
Trong cc cng th(c t (130) n (133):
r l khong cch t trng tm tit din quy i n im li xa vng chu ko h"n c ang c
kim tra s hnh thnh vt n(t:
+ i v!i cc cu kin chu nn lch tm, cc cu kin (ng lc tr!c chu un c'ng nh chu ko
lch tm, nu th%a mn iu kin:
N 7 P (134)
Th gi tr r c xc nh theo cng th(c:
r =
W
red
A
red
(135)
+ i v!i cu kin chu ko lch tm, nu khng th%a mn iu kin (134) th r c xc nh
theo cng th(c:
r =
W
pl
A+2(A
s
+A'
s
)
(136)
+ i v!i cu kin chu un khng c ct thp cng, r c xc nh theo cng th(c:
r =
W
red
A
red
(137)
Trong cc cng th(c (135) v (136):
= 1,6 -

b
R
b.ser
(138)
Nhng ly khng nh% h"n 0,7 v khng l!n h"n 1,0;
/ y:

b
l (ng sut l!n nht trong vng chu nn ca b tng do ngoi lc v (ng lc tr!c, c tnh
nh i v!i vt th n h,i theo tit din quy i;
W
pl
xc nh theo ch) d+n / 7.1.2.6;
= E
s
/E
b
.
i v!i cc tit din ni ca kt cu t hp v kt cu blc khng dng keo dn trong khe ni, khi
tnh ton chng theo s hnh thnh vt n(t (b2t u m/ rng khe ni) gi tr R
bt,ser
trong cng
th(c (126) v (128) c ly b*ng khng.

CH D>N:
1 - im li;
2 - trng tm tit din quy i.
Hnh 22 - S ( ni lc v bi"u ( ng sut trong tit din cu kin khi tnh ton theo s
hnh thnh vt nt th*ng gc vi trc dc cu kin & vng chu ko do ng lc nn trc
gy ra
7.1.2.5. Khi tnh ton theo s hnh thnh vt n(t trn nhng on c vt n(t ban u / vng chu
nn (xem 4.2.9), gi tr M
crc
i v!i vng chu ko do tc dng ca ngoi lc c xc nh theo
cng th(c (128) cn c gim i mt i lng M
crc
= M
crc

H s c xc nh theo cng th(c:
= ( ) m

\
|
1
9 , 0
5 , 1 (139)
Nu gi tr tnh c l m th ly b*ng 0.
Trong cng th(c (139):

m
c xc nh theo cng th(c (171) i v!i vng c cc vt n(t ban u, nhng ly khng
nh% h"n 0,45.
=
y
h-y

A
s
A
s
+ A'
s
(140)
Nhng khng l!n h"n 1,4;
/ y: y l khong cch t trng tm tit din quy i n th! b tng chu ko ngoi cng do
ngoi lc.
i v!i kt cu #t ct b*ng thp si v thp thanh nhm A-VI, A:-VII, gi tr tnh theo cng
th(c (140) c gim xung 15%.
7.1.2.6. M men khng un W
pl
ca tit din quy i i v!i th! chu ko ngoi cng (c k n
bin dng khng n h,i ca b tng vng chu ko) c xc nh theo cng th(c (141) v!i gi
thit khng c lc dc N v (ng lc nn tr!c P:
W
pl
=
2(I
b0
+ I
s0
+ I'
s0
)
h - x
+ S
b0
(141)
V tr trc trung ha c xc nh t iu kin:
S'
b0
+ S'
s0
- S
s0
=
(h - x)A
bt
2
(142)
7.1.2.7. Trong nhng kt cu gia cng b*ng cc cu kin (ng sut tr!c (v d: thanh), khi xc
nh ni lc trn tit din ca cc cu kin theo s hnh thnh vt n(t, din tch tit din vng
b tng chu ko khng c (ng sut tr!c s- khng c k n trong tnh ton.
7.1.2.8. Khi kim tra kh nng kt cu mt kh nng chu lc ,ng thi v!i s hnh thnh vt n(t
(xem 4.2.10), ni lc ca tit din khi hnh thnh vt n(t c xc nh theo cng th(c (126) v
(128), nhng thay R
bt,ser
b*ng 1,2R
bt,ser
v h s
sp
ly b*ng 1 (xem 4.3.5).
7.1.2.9. Vic tnh ton theo s hnh thnh vt n(t khi chu ti trng l#p c thc hin theo iu
kin:

bt
6 R
bt,ser
(143)
Trong :
bt
l (ng sut ko (theo ph"ng php tuyn) l!n nht trong b tng, c xc nh
theo 6.3.1.
Cng chu ko tnh ton ca b tng R
bt,ser
trong cng th(c (143) phi k n h s iu
kin lm vic
b1
ly theo Bng 16.
7.1.3. Tnh ton theo s hnh thnh vt nt xin vi trc dc cu kin
7.1.3.1. Vic tnh ton theo s hnh thnh vt n(t xin cn c thc hin theo iu kin:

mt
6
b4
R
bt,ser
(144)
Trong :

b4
l h s iu kin lm vic ca b tng (Bng 15), c xc nh theo cng th(c:

b4
=
B
R ser b mc

2 , 0
/ 1 ,
(145)
Nhng khng l!n h"n 1,0;
/ y:
l h s, ly i v!i:
+ b tng n#ng: 0,01;
+ b tng ht nh%, b tng nh$ v b tng t ong: 0,02;
B l cp bn chu nn ca b tng, tnh b*ng megapascan (MPa).
Gi tr B ly khng nh% h"n 0,3.
Gi tr (ng sut ko chnh v nn chnh trong b tng
mt
v
mc
c xc nh theo cng th(c:

mt(mc)
=
2
2
2 2
xy
y x y x


+ |

\
|

+
(146)
Trong :

x
l (ng sut php trong b tng trn tit din vung gc v!i trc dc cu kin do ngoi lc v
(ng lc nn tr!c gy ra;

y
l (ng sut php trong b tng trn tit din song song v!i trc dc cu kin do tc dng cc
b ca phn lc gi ta, lc tp trung v ti trng phn b c'ng nh lc nn do (ng lc tr!c
ct thp ai v ct thp xin gy ra;

xy
l (ng sut tip trong b tng do ngoi lc v lc nn do (ng lc tr!c ct thp xin gy ra.
Cc (ng sut
x
,
y
v
xy
c xc nh nh i v!i vt th n h,i, ngoi tr (ng sut tip do
m men xo2n gy ra c xc nh theo cc cng th(c i v!i trng thi d3o ca cu kin.
(ng sut
x
,
y
trong cng th(c (146) ly du "cng" nu l (ng sut ko v ly du "tr" nu l
(ng sut nn. (ng sut
mc
trong cng th(c (145) c ly theo gi tr tuyt i.
Vic kim tra theo iu kin (144) c thc hin ti trng tm tit din quy i v / cc v tr
tip gip gia cnh chu nn v!i sn cu kin c tit din ch T ho#c ch I.
Khi tnh ton cu kin s dng ct thp cng khng c neo cn xt n s gim (ng lc tr!c

sp
v '
sp
trn chiu di on truyn (ng sut l
p
(xem 5.2.2.5) b*ng cch nhn v!i h s
s5
theo
mc 5 ca Bng 23.
7.1.3.2. Khi c ti trng l#p tc dng, vic tnh ton theo s hnh thnh vt n(t cn c thc
hin theo cc ch) d+n trong 7.1.3.1, trong cng tnh ton ca b tng R
bt,ser
v R
b,ser
c k
n h s iu kin lm vic
b1
ly theo Bng 16.
7.2. Tnh ton cu kin b tng ct thp theo s m& rng vt nt
7.2.1. Nguyn t!c chung
Cu kin b tng ct thp c tnh ton theo s m/ rng vt n(t:
- Th1ng gc v!i trc dc cu kin;
- Xin v!i trc dc cu kin.
7.2.2. Tnh ton theo s m& rng vt nt th*ng gc vi trc dc cu kin
7.2.2.1. B rng vt n(t th1ng gc v!i trc dc cu kin a
crc
, mm, c xc nh theo cng th(c:
a
crc
=
l

s
E
s
20(3,5 - 100)
3
d (147)
trong :
l h s, ly i v!i:
+ cu kin chu un v nn lch tm: b*ng 1,0;
+ cu kin chu ko: b*ng 1,2;

l
l h s, ly khi c tc dng ca:
+ ti trng tm thi ng2n hn v tc dng ng2n hn ca ti trng thng xuyn v ti trng tm
thi di hn: 1,00;
+ ti trng l#p, ti trng thng xuyn v ti trng tm thi di hn i v!i kt cu lm t:
B tng n#ng: trong iu kin m t nhin: 1,6-15
Trong trng thi bo ha n!c: 1,20
Khi trng thi bo ha n!c v kh lun phin thay i: 1,75
B tng ht nh%:
Nhm A: 1,75
Nhm B: 2,00
Nhm C: 1,50
B tng nh$ v b tng r&ng: 1,50
B tng t ong: 2,50
Gi tr
l
i v!i b tng ht nh%, b tng nh$, b tng r&ng, b tng t ong / trng thi bo ha
n!c c nhn v!i h s 0,8; cn khi trng thi bo ha n!c v kh lun phin thay i c
nhn v!i h s 1,2;
l h s, ly nh sau:
+ v!i ct thp thanh c g: 1,0
+ v!i ct thp thanh trn tr"n: 1,3
+ v!i ct thp si c g ho#c cp: 1,2
+ v!i ct thp tr"n: 1,4

s
l (ng sut trong cc thanh ct thp S l!p ngoi cng ho#c (khi c (ng lc tr!c) s gia (ng
sut do tc dng ca ngoi lc, c xc nh theo cc ch) d+n / 7.2.2.2;
l hm lng ct thp ca tit din: ly b*ng t9 s gia din tch ct thp S v din tch tit
din b tng (c chiu cao lm vic h
0
v khng k n cnh chu nn) nhng khng l!n h"n
0,02;
d l ng knh ct thp, tnh b*ng milimt (mm).
i v!i cu kin c yu cu chng n(t cp 2, b rng vt n(t c xc nh v!i tng ti trng
thng xuyn, tm thi di hn v tm thi ng2n hn v!i h s
l
= 1,0.
i v!i cu kin c yu cu chng n(t cp 3, b rng vt n(t di hn c xc nh v!i tc dng
ca ti trng thng xuyn, tm thi di hn v!i h s
l
> 1,0. B rng vt n(t ng2n hn c
xc nh nh tng ca b rng vt n(t di hn v s gia b rng vt n(t do tc dng ca ti trng
tm thi ng2n hn v!i h s
l
=1,0;
B rng vt n(t xc nh theo cng th(c (147) c iu ch)nh li trong cc trng hp sau:
a) Nu trng tm tit din ca cc thanh ct thp S l!p ngoi cng ca cu kin chu un, nn
lch tm, ko lch tm v!i e
0,tot
7 0,8h
0
, n*m cch th! chu ko nhiu nht mt khong a
2
> 0,2h,
th gi tr a
crc
cn phi tng ln b*ng cch nhn v!i h s
a
b*ng:

a
=
20
a
2
h
-1
3
(148)
Nhng khng c l!n h"n 3.
b) i v!i cu kin chu un, nn lch tm lm t b tng n#ng v b tng nh$ v!i 6 0,008 v
M
r2
< M
0
, b rng vt n(t do tc dng ng2n hn ca tt c cc ti trng cho php xc nh b*ng
cch ni suy tuyn tnh gia cc gi tr a
crc
= 0 (ng v!i mmen gy n(t M
crc
v gi tr a
crc
c
tnh theo cc ch) d+n / iu ny (ng v!i m men M
0
= M
crc
+ bh
2
R
bt,ser
, (trong = 15 /)
nhng khng l!n h"n 0,6. Khi b rng vt n(t di hn do ti trng thng xuyn v ti trng
tm thi di hn c xc nh b*ng cch nhn gi tr tm c a
crc
do tc dng ca tt c cc
ti trng v!i t9 s
l1
(M
r1
- M
rp
)/(M
r2
- M
rp
), trong
l1
= 1,8
l
(M
crc
/M
r2
) nhng khng nh% h"n
l
.
/ y:
, c'ng nh trong cng th(c (147);
M
r1
, M
r2
l cc m men M
r
t"ng (ng do tc dng ca ti trng thng xuyn, tm thi di hn
v do ton b ti trng (xem 7.1.2.4).
c) i v!i cu kin lm t b tng nh$ v b tng r&ng c cp B7,5 v thp h"n, gi tr a
crc
cn
phi tng ln 20%.
7.2.2.2. 8ng sut trong ct thp chu ko (ho#c s gia (ng sut)
s
cn c xc nh theo cc
cng th(c i v!i:
- Cu kin chu ko ng tm:

s
=
N - P
A
s
(149)
- Cu kin chu un:

s
=
M - P(z-e
sp
)
A
s
z
(150)
- Cu kin chu nn lch tm, c'ng nh ko lch tm khi e
0,tot
7 0,8h
0
:

s
=
N(e
s
z) - P(z - e
sp
)
A
s
z
(151)
i v!i cu kin chu ko lch tm khi e
0,tot
< 0,8h
0
, gi tr
s
c xc nh theo cng th(c (151)
v!i z = z
s
(trong : z
s
l khong cch gia cc trng tm ct thp S v S').
i v!i cu kin khng (ng lc tr!c gi tr (ng lc nn tr!c P c ly b*ng khng. Trong
cng th(c (151), du "cng" c ly khi ko lch tm, du "tr" - khi nn lch tm. Khi v tr ca
lc ko dc N n*m gia cc trng tm ca ct thp S v S', gi tr e
s
c ly v!i du "tr".
Trong cc cng th(c (150) v (151):
Z l khong cch t trng tm din tch tit din ct thp S n im #t ca hp lc trong vng
chu nn ca tit din b tng pha trn vt n(t, c xc nh theo 7.4.3.2.
Khi b tr ct thp chu ko thnh nhiu l!p theo chiu cao tit din trong cc cu kin chu un,
nn lch tm, ko lch tm c e
0,tot
7 0,8h
0
, (ng sut
s
tnh theo cng th(c (150) v (151) cn
phi nhn thm v!i h s
n
b*ng:

n
=
h - x - a
2
h - x - a
1
(152)
Trong :
X = h
0
, v!i gi tr c xc nh theo cng th(c (164);
a
1
, a
2
t"ng (ng l khong cch t trng tm din tch tit din ca ton b ct thp S v ca
l!p ct thp ngoi cng n th! b tng chu ko nhiu nht.
Gi tr (ng sut (
s
+
sp
) ho#c khi c nhiu l!p ct thp chu ko (
n

s
+
sp
) khng c vt
qu R
s,ser.
Trn cc on cu kin c cc vt n(t ban u trong vng chu nn (xem 4.2.9), gi tr (ng lc
nn tr!c P cn gim i mt i lng P c xc nh theo cng th(c:
P = P (153)
Trong :
c xc nh theo cng th(c (139)
7.2.2.3. Chiu su ca cc vt n(t ban u h
crc
/ vng chu nn (xem 4.2.9) khng c l!n h"n
0,5h
0
. Gi tr h
crc
c xc nh theo cng th(c:
h
crc
= h - (1,2+
m
) h
0
(154)
Gi tr c xc nh theo cng th(c (164),
m
tnh theo cng th(c (171) i v!i vng c vt
n(t ban u.
7.2.3. Tnh ton theo s m& rng vt nt xin vi trc dc cu kin
B rng vt n(t xin khi #t ct thp ai vung gc v!i trc dc cu kin cn c xc nh theo
cng th(c:
a
crc
=
l

) 2 1 ( E 15 , 0
h
d
E
d 6 , 0
w b
0
w
s
w sw
+ +

(155)
Trong :

l
l h s, ly nh sau:
+ Khi k n ti trng tm thi ng2n hn v tc dng ng2n hn ca ti trng thng xuyn v ti
trng tm thi di hn: 1,00
+ Khi k n ti trng l#p c'ng nh tc dng di hn ca ti trng thng xuyn v ti trng tm
thi di hn i v!i kt cu lm t:
B tng n#ng:
Trong iu kin m t nhin: 1,50
Trong trng thi bo ha n!c: 1,20
Khi bin i lun phin gia cc trng thi bo ha n!c v kh: 1,75
B tng ht nh%, b tng nh$, b tng r&ng v b tng t ong: ly nh trong cng th(c (147);
ly nh trong cng th(c (147);
d
w
l ng knh ct thp ai;
= E
s
/E
b
;
w
= A
sw
/bs.
8ng sut trong ct thp ai c xc nh theo cng th(c:

sw
=
Q - Q
b1
A
sw
h
0
s (156)
Nhng khng c vt qu R
s,ser
.
Trong cng th(c (156)
Q v Q
b1
t"ng (ng l v tri v v phi ca iu kin (84) nhng thay gi tr R
bt
b*ng R
bt,ser
v!i
h s
b4
c nhn v!i 0,8.
Khi khng c vt n(t th1ng gc trong vng ang xt chu tc dng ca lc c2t, t(c l th%a mn
iu kin (127), cho php k n s tng lc c2t Q
b1
chu b/i cu kin theo tnh ton t iu kin
(144).
Cng tnh ton R
bt,ser
v R
b,ser
khng c vt qu gi tr t"ng (ng ca b tng cp B30.
i v!i cu kin lm t b tng nh$ cp B7,5 v thp h"n, gi tr a
crc
tnh c theo cng th(c
(155) cn tng thm 30%.
Khi xc nh b rng vt n(t xin ng2n hn v di hn cn tun theo cc ch) d+n trong 7.2.2.1 v
vic k n tnh cht tc dng di hn ca ti trng.
7.3. Tnh ton cu kin b tng ct thp theo s khp li vt nt
7.3.1. Nguyn t!c chung
Cu kin b tng ct thp cn c tnh theo s khp li vt n(t:
- Th1ng gc v!i trc dc cu kin;
- Xin gc v!i trc dc cu kin.
7.3.2. Tnh ton theo s khp li vt nt th*ng gc vi trc dc cu kin
7.3.2.1. m bo khp li vt n(t th1ng gc v!i trc dc cu kin mt cch ch2c ch2n khi chu
tc dng ca ti trng thng xuyn v ti trng tm thi di hn, cn tun theo cc iu kin
sau:
a) Trong ct thp cng S chu tc dng ca ti trng thng xuyn, ti trng tm thi di hn v
tm thi ng2n hn, trnh xut hin bin dng khng phc h,i c phi tun theo iu kin:

sp
+
s
6 0,8 R
s,ser
(157)
Trong :

s
l gi tr s gia (ng sut trong ct thp cng S do tc dng ca ngoi lc, c xc nh theo
cc cng th(c t (149) n (151).
b) Tit din cu kin c vt n(t trong vng chu ko do tc dng ca ti trng thng xuyn, ti
trng tm thi di hn v tm thi ng2n hn cn phi lun b nn d!i tc dng ca ti trng
thng xuyn, ti trng tm thi di hn v c (ng sut nn php
b
ti bin chu ko do ngoi
lc gy ra khng nh% h"n 0,5MPa. i lng
b
c xc nh nh i v!i vt th n h,i chu
tc dng ca ngoi lc v (ng lc nn tr!c.
7.3.2.2. i v!i on cu kin c vt n(t ban u / vng chu nn (xem 4.2.9), gi tr
sp
trong
cng th(c (157) c nhn v!i h s (1-), cn i lng P khi xc nh (ng sut
b
c nhn
v!i h s 1,1(1 - ) nhng khng l!n h"n 1,0; trong gi tr c xc nh theo ch) d+n /
7.1.2.5.
7.3.3. Tnh ton theo s khp kn vt nt xin vi trc dc cu kin
m bo khp kn vt n(t xin v!i trc dc cu kin mt cch ch2c ch2n, c hai (ng sut
chnh trong b tng, xc nh theo 7.1.3.1 / m(c trng tm tit din quy i khi chu tc dng ca
ti trng thng xuyn, ti trng tm thi di hn, phi l (ng sut nn v c gi tr khng nh%
h"n 0,6 MPa.
Yu cu trn c m bo nh ct thp ngang (ct thp ai ho#c xin) (ng lc tr!c.
7.4. Tnh ton cu kin ca kt cu b tng ct thp theo bin dng
7.4.1. Nguyn t!c chung
7.4.1.1. Bin dng ( vng, gc xoay) ca cu kin kt cu b tng ct thp cn c tnh ton
theo cc cng th(c ca c" hc kt cu, trong gi tr cong a vo tnh ton c xc nh
theo cc ch) d+n / 7.4.1.2 v 7.4.3.
Tr s cong bin dng cu kin b tng ct thp c tnh t trng thi ban u ca chng,
cn khi c (ng lc tr!c th tnh t trng thi tr!c khi nn.
cong ban u ca cc cu kin t gy (ng lc c xc nh c k n hm lng v v tr
ct thp dc i v!i tit din b tng v gi tr lc nn tr!c b tng.
7.4.1.2. cong c xc nh nh sau:
a) i v!i nhng on cu kin m trong vng chu ko ca n khng hnh thnh vt n(t th1ng
gc v!i trc dc cu kin: c xc nh nh i v!i vt th n h,i.
b) i v!i nhng on cu kin m trong vng chu ko ca n c cc vt n(t th1ng gc v!i trc
dc cu kin: xc nh nh t9 s gia hiu s ca bin dng trung bnh ca th! ngoi cng vng
chu nn ca b tng v bin dng trung bnh ca ct thp dc chu ko v!i chiu cao lm vic
ca tit din cu kin.
Cc cu kin ho#c cc on cu kin c xem l khng c vt n(t trong vng chu ko nu vt
n(t khng hnh thnh khi chu tc dng ca ti trng thng xuyn, tm thi di hn v tm thi
ng2n hn ho#c nu chng khp li khi chu tc dng ca ti trng thng xuyn v tm thi di
hn, trong ti trng a vo tnh ton v!i h s tin cy v ti trng
f
= 1,0.
7.4.2. Xc nh cong cu kin b tng ct thp trn on khng c vt nt trong vng
chu ko
7.4.2.1. Trn cc on m / khng hnh thnh vt n(t th1ng gc v!i trc dc cu kin, gi tr
cong ton phn ca cu kin chu un, nn lch tm v ko lch tm cn c xc nh theo
cng th(c:
4 3 2 1
1 1 1 1 1
|

\
|
|

\
|
|

\
|
+ |

\
|
=
r r r r r
(158)
Trong :
1
1
|

\
|
r
,
1
1
|

\
|
r
t"ng (ng l cong do ti trng tm thi ng2n hn (c xc nh theo 4.2.3) v do
ti trng thng xuyn, ti trng tm thi di hn (khng k n lc nn tr!c P), c xc nh
theo cc cng th(c:

= |

\
|

= |

\
|
red b 1 b
2 b
2
red b 1 b 1
I E
M
r
1
I E
M
r
1
(159)
Trong :
M l m men do ngoi lc t"ng (ng (ng2n hn v di hn) i v!i trc vung gc v!i m#t
ph1ng tc dng ca m men un v i qua trng tm tit din quy i;

b1
l h s xt n nh h/ng ca t bin ng2n hn ca b tng, c ly nh sau:
+ i v!i b tng n#ng, b tng ht nh%, b tng nh$ c ct liu nh% loi #c ch2c v b tng t
ong (i v!i kt cu (ng lc tr!c hai l!p lm t b tng t ong v b tng n#ng): ly b*ng 0,85;
+ i v!i b tng nh$ c ct liu nh% xp v b tng r&ng: ly b*ng 0,7;

b2
l h s xt n nh h/ng ca t bin di hn ca b tng n bin dng cu kin khng c
vt n(t, c ly theo Bng 33;
3
1
|

\
|
r
l cong do s v,ng ln ca cu kin do tc dng ng2n hn ca (ng lc nn tr!c P,
c xc nh theo cng th(c:
3
1
|

\
|
r
=
Pe
0p

b1
E
b
I
red
(160)
4
1
|

\
|
r
l cong do s v,ng ln ca cu kin do co ngt v t bin ca b tng khi chu (ng lc
nn tr!c, c xc nh theo cng th(c:
4
1
|

\
|
r
=

b
- '
b
h
0
(161)
/ y:

b
, '
b
l bin dng t"ng i ca b tng gy ra b/i co ngt v t bin ca b tng do (ng lc
nn tr!c v c xc nh t"ng (ng / m(c trng tm ct thp dc chu ko v th! b tng
chu nn ngoi cng theo cng th(c (162):

b
=

sb
E
s
; '
b
=
'
sb
E
s
(162)
Gi tr
sb
ly b*ng tng hao tn (ng sut tr!c do co ngt v t bin ca b tng xc nh theo
mc 6, 8, 9 Bng 6 i v!i ct thp #t / vng chu ko; '
sb
ly t"ng t cho ct thp cng nu
nh chng c #t ho#c khng #t / th! b tng chu nn ngoi cng.
Khi tng
3
1
|

\
|
r
+
4
1
|

\
|
r
ly khng nh% h"n
Pe
0p

b2

b1
E
b
I
red
. i v!i cu kin khng (ng lc tr!c, gi
tr cong
3
1
|

\
|
r
v
4
1
|

\
|
r
cho php ly b*ng khng.
7.4.2.2. Khi xc nh cong ca cu kin c vt n(t ban u trong vng chu nn (xem 4.2.9)
gi tr
1
1
|

\
|
r
,
2
1
|

\
|
r
v
3
1
|

\
|
r
xc nh theo cng th(c (159), (160) tng ln 15%, cn gi tr
4
1
|

\
|
r
xc
nh theo cng th(c (161) cn c tng ln 25%.
7.4.2.3. Ti cc khu vc c hnh thnh vt n(t th1ng gc trong vng chu ko, nhng n c
khp li d!i tc dng ca ti trng ang xt, th cong
1
1
|

\
|
r
,
2
1
|

\
|
r
v
3
1
|

\
|
r
trong cng th(c
(158) c tng ln 20%.
Bng 33 - H s
b2
, xt nh h&ng ca t- bin di hn ca b tng n bin dng ca cu
kin khng c vt nt
H s
b2
, i vi kt cu lm t-
b tng ht nh% nhm
Tnh tc dng di hn ca
ti trng
b tng nng, b tng
nh/, b tng r0ng, b tng
t' ong (i vi kt cu
A B C
ng lc trc hai lp lm
t- b tng t' ong v b
tng nng)
1. Tc ng ng2n hn 1,0 1,0 1,0 1,0
2. Tc ng di hn khi
m khng kh mi trng
xung quanh:
a) T 40% n 75%
b) Nh% h"n 40%
2,0
3,0
2,6
3,9
3,0
4,5
2,0
3,0
CH THCH 1: Phn loi b tng ht nh% theo nhm xem 5.1.1.3.
CH THCH 2: Khi b tng thay i lun phin trng thi bo ha n!c - kh, gi tr
b2
cn phi
nhn v!i h s 1,2 nu chu tc dng di hn ca ti trng.
CH THCH 3: Khi m khng kh xung quanh cao h"n 75% v b tng / trng thi bo ha
n!c, gi tr
b2
/ mc 2a trong Bng 33 cn nhn v!i h s 0,8.
7.4.3. Xc nh cong ca cu kin b tng ct thp trn cc on c vt nt trong vng
chu ko
7.4.3.1. Ti cc khu vc c hnh thnh vt n(t th1ng gc v!i trc dc cu kin trong vng chu
ko, cong ca cu kin chu un, nn lch tm, c'ng nh ko lch tm c tit din ch nht,
ch T, ch I (Hnh hp) v!i e
0,tot
7 0,8h
0
, cn xc nh theo cng th(c:
( ) s s
s tot
b f
b
s s
s
A E h
N
v E bh A E Z h
M
r0 0 0
1

+
+ = (163)
Trong :
M l m men i v!i trc th1ng gc v!i m#t ph1ng tc dng ca m men v i qua trng tm tit
din ct thp S, do tt c cc ngoi lc #t / mt pha ca tit din ang xt v do (ng lc nn
tr!c P gy ra;
Z l khong cch t trng tm tit din ct thp S n im #t ca hp cc lc trong vng chu
nn n*m pha trn vt n(t c xc nh theo cc ch) d+n / 7.4.3.2;

s
l h s xt n s lm vic ca b tng vng chu ko trn on c vt n(t, c xc nh
theo 7.4.3.3;

b
l h s xt n s phn b khng u bin dng ca th! b tng chu nn ngoi cng trn
chiu di on c vt n(t v c ly nh sau:
+ i v!i b tng n#ng, b tng ht nh%, b tng nh$ cp cao h"n B7,5: 0,9;
+ i v!i b tng nh$, b tng r&ng v b tng t ong cp B7,5 v thp h"n: 0,7;
+ i v!i kt cu chu tc ng ca ti trng l#p, khng ph thuc loi v cp b tng: 1,0;

f
l h s, c xc nh theo cng th(c (167);
l chiu cao t"ng i vng chu nn ca b tng c xc nh theo 7.4.3.2;
v l h s #c trng trng thi n-d3o ca b tng vng chu nn, c ly theo Bng 34;
N
tot
l hp ca lc dc N v (ng lc nn tr!c P (khi ko lch tm lc N ly v!i du "tr").
i v!i cu kin khng c ct thp cng, lc P cho php ly b*ng khng.
Khi xc nh cong ca cu kin trn on c vt n(t ban u / vng chu nn (xem 4.2.9), gi
tr P b gim i mt lng P c xc nh theo cng th(c (153).
i v!i cu kin chu un v nn lch tm lm t b tng n#ng, khi M
crc
< M
r2
< (M
crc
+
bh
2
R
bt,ser
), cong do m men M
r2
c php xc nh theo ni suy tuyn tnh gia cc gi tr:
- cong do m men M
crc
c xc nh nh i v!i vt th n h,i lin tc theo 7.4.2.1,
7.4.2.2, 7.4.2.3.
- cong do m men (M
crc
+ bh
2
R
bt,ser
) c xc nh theo ch) d+n / iu ny. H s c
xc nh theo ch) d+n / 7.2.2.1b v b gim i 2 ln khi tnh n tc dng di hn ca ti trng
thng xuyn v ti trng tm thi di hn.
Bng 34 - H s v c trng trng thi n d1o ca b tng vng chu nn
H s v, i vi cc cu kin lm t-
B tng ht nh%
nhm
Tnh cht tc dng di
hn ca ti trng
B tng nng,
b tng nh/
B tng
r0ng
A B C
B tng t'
ong
1. Tc dng ng2n hn 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
2. Tc dng di hn, khi
m khng kh mi
trng xung quanh:

a) 40% - 75%
b) < 40%
0,15
0,1
0,07
0,04
0,1
0,07
0,08
0,05
0,15
0,1
0,2
0,1
CH THCH 1: Cc loi b tng ht nh% cho trong 5.1.1.3;
CH THCH 2: Khi b tng thay i trng thi bo ha n!c - kh, gi tr v cn phi nhn v!i h
s 1,2 nu chu tc dng di hn ca ti trng.
CH THCH 3: Khi m ca khng kh mi trng xung quanh cao h"n 75% v khi b tng /
trong trng thi bo ha n!c, gi tr v theo mc 2a ca bng ny cn chia cho h s 0,8.
7.4.3.2. Gi tr c tnh theo cng th(c:
=
( )
5 5 , 11
5 , 1
10
5 1
1
0
,

h
e tot s
f +

+ +
+
(164)
Nhng ly khng l!n h"n 1,0.
S hng th( hai ca v phi cng th(c (164), ly du "cng" khi lc N
tot
l nn, ly du "tr" khi
lc N
tot
l ko (xem 7.4.3.1).
Trong cng th(c (164):
l h s, ly nh sau:
+ i v!i b tng n#ng v b tng nh$: 1,8
+ i v!i b tng ht nh%: 1,6
+ i v!i b tng r&ng v b tng t ong: 1,4
=
M
bh
2
0
R
b.ser
(165)
= |

\
|

0 2
'
1
h
h f
f (166)

f
=
( )
0
2
' '
bh
A
v
h b b s f f

+
(167)
e
s,tot
l lch tm ca lc N
tot
i v!i trng tm tit din ct thp S, t"ng (ng v!i m men M
(xem 7.4.3.1), c xc nh theo cng th(c:
e
s,tot
=
tot N
M
(168)
Gi tr z c tnh theo cng th(c:
z = h
0
(
(
(
(

+
+

) ( 2
'
1
2
0


f
f
f
h
h

(169)
- i v!i cu kin chu nn lch tm, gi tr z cn c ly khng l!n h"n 0,97e
s,tot
;
- i v!i cu kin tit din ch nht ho#c ch T c cnh trong vng chu ko, trong cng th(c
(166) v (169) thay h'
f
b*ng 2a' ho#c h'
f
= 0 t"ng (ng khi c ho#c khng c ct thp S';
Cc tit din c cnh n*m trong vng chu nn, khi < h'
f
/h
0
c tnh ton nh i v!i tit din
ch nht c b rng b'
f
.
Chiu rng tnh ton ca cnh b'
f
c xc nh theo cc ch) d+n / 6.2.2.7.
7.4.3.3. H s
s
i v!i cu kin lm t b tng n#ng, b tng ht nh%, b tng nh$ v kt cu
hai l!p c (ng lc tr!c lm t b tng t ong v b tng n#ng c xc nh theo cng th(c:

s
= 1,25 -
ls

m
-
0 ,
2
/ ) 8 , 1 5 , 3 (
1
h e
tot s m
m

(170)
Nhng khng l!n h"n 1,0; trong ly e
s,tot
/h
0
7 1,2/
ls

i v!i cu kin chu un khng (ng lc tr!c, s hng cui cng / v phi cng th(c (170) cho
php ly b*ng khng.
Trong cng th(c (170):

ls
l h s xt n nh h/ng tc dng di hn ca ti trng, ly theo Bng 35;
e
s,tot
l xem cng th(c (168);

m
=
rp r
pl ser bt
M M
W R

,
(171)
Nhng khng l!n h"n 1,0;
/ y
W
pl
xem cng th(c (141);
M
r
, M
rp
xem 7.1.2.4, trong m men c coi l d"ng nu gy ko ct thp S.
Bng 35 - H s
ls

H s
ls
ng vi cp b tng Tnh cht tc dng di hn ca ti trng
Ln hn B7,5 Nh% hn hoc b#ng B7,5
1. Tc dng ng2n hn, khi ct thp l
a - thp thanh dng - tr"n

1,0

0,7
- c g
b - thp si
1,1
1,0
0,8
0,7
2. Tc dng di hn (khng ph thuc vo
loi ct thp)
0,8 0,6
i v!i kt cu mt l!p lm t b tng t ong (khng (ng lc tr!c), gi tr
s
c tnh theo
cng th(c:

s
= 0,5 +
l

M
M
ser
(172)
Trong :
M
ser
l kh nng chu un ca tit din cu kin theo tnh ton bn v!i cng tnh ton ca
b tng v ct thp khi tnh ton theo cc trng thi gi!i hn th( hai;

l
l h s, c ly nh sau:
+ khi tc dng ng2n hn ca ti trng i v!i ct thp c g: 0,6
+ khi tc dng ng2n hn ca ti trng i v!i ct thp tr"n: 0,7
+ khi tc dng di hn ca ti trng khng ph thuc vo hnh dng tit din thanh thp: 0,8
i v!i kt cu c tnh ton chu m%i, gi tr
s
trong mi trng hp c ly b*ng 1,0.
7.4.3.4. cong ton phn
1
r
i v!i cc on c vt n(t trong vng chu ko cn c xc nh
theo cng th(c:
1
r
= (
1
r
)
1
- (
1
r
)
2
+ (
1
r
)
3
- (
1
r
)
4
(173)
Trong :
(
1
r
)
1
l cong do tc dng ng2n hn ca ton b ti trng dng tnh ton bin dng theo ch)
d+n / 4.2.11;
(
1
r
)
2
l cong do tc dng ng2n hn ca ti trng thng xuyn v ti trng tm thi di hn;
(
1
r
)
3
l cong do tc dng di hn ca ti trng thng xuyn v ti trng tm thi di hn;
(
1
r
)
4
l v,ng do co ngt v t bin ca b tng khi chu (ng lc nn tr!c P, c xc nh
theo cng th(c (161) v theo cc ch) d+n / 7.4.2.2.
cong (
1
r
)
1
, (
1
r
)
2
v (
1
r
)
3
c xc nh theo cng th(c (163), trong (
1
r
)
1
v (
1
r
)
2
c tnh v!i
gi tr
s
v v (ng v!i tc dng ng2n hn ca ti trng, cn (
1
r
)
3
c tnh v!i gi tr
s
v v (ng
v!i tc dng di hn ca ti trng. Nu gi tr (
1
r
)
2
v (
1
r
)
3
l m, th chng c ly b*ng khng.
7.4.4. Xc nh vng
7.4.4.1. vng f
m
do bin dng un gy ra c xc nh theo cng th(c:
F
m
=
|

\
| 1
0
1
dx
r
M
x
x
(174)
Trong :
M
x
l m men un ti tit din x do tc dng ca lc "n v #t theo h!ng chuyn v cn xc
nh ca cu kin ti tit din x trn chiu di nhp cn tm vng;
(
1
r
)
x
l cong ton phn ti tit din x do ti trng gy nn vng cn xc nh; gi tr
1
r
c
xc nh theo cc cng th(c (158), (173) t"ng (ng v!i nhng on khng c v c vt n(t; du
ca
1
r
c ly ph hp v!i biu , cong.
i v!i cu kin (khng #t ct thp cng) chu un c tit din khng i, c vt n(t, trn tng
on m men un khng i du, cho php tnh cong i v!i tit din c (ng sut l!n nht,
cong ca cc tit din cn li trn on c ly t9 l v!i gi tr m men un (Hnh 23).
7.4.4.2. i v!i cu kin chu un khi l/h < 10 cn k n nh h/ng ca lc c2t n vng.
Trong trng hp ny, vng ton phn f
tot
b*ng tng vng do un f
m
v vng do bin
dng trt f
q
.

a - s" , ti trng; b - biu , m men un; c - biu , cong
Hnh 23 - Bi"u ( m men un v cong i vi cu kin b tng ct thp c tit din
khng 'i
7.4.4.3. vng f
q
do bin dng trt c xc nh theo cng th(c:
f
q
=

1
0
dx Q
x x
(175)
trong :
Q
x
l lc c2t trong tit din x do lc "n v tc dng theo h!ng chuyn v cn xc nh v #t
ti tit din cn xc nh vng:

x
l bin dng trt, c xc nh theo cng th(c:

x
=
crc
b
x
Gbh
Q

0
2
5 , 1
(176)
/ y:
Q
x
l lc c2t ti tit din x do tc dng ca ngoi lc;
G l m un trt ca b tng;

b2
l h s xt n nh h/ng ca t bin di hn ca b tng, ly theo Bng 33;

crc
l h s xt n nh h/ng ca vt n(t ln bin dng trt, ly nh sau:
+ Trn nhng on dc theo chiu di cu kin khng c vt n(t th1ng gc v vt n(t xin v!i
trc dc cu kin: ly b*ng 1,0;
+ Trn cc on ch) c vt n(t xin v!i trc dc cu kin: ly b*ng 4,8;
+ Trn on ch) c vt n(t th1ng gc ho#c ,ng thi vt n(t th1ng gc v vt n(t xin v!i trc
dc cu kin, ly theo cng th(c:

crc
=
3E
b
I
red
M
x
(
1
r
)
x
(177)
/ y M
x
, (
1
r
)
x
- t"ng (ng l m men do ngoi lc v cong ton phn ti tit din x do ti
trng gy nn vng.
7.4.4.4. i v!i bn #c c chiu dy nh% h"n 25 cm (khng k cc bn k bn cnh) c #t
cc l!i thp ph1ng, c vt n(t / vng chu ko, gi tr vng tnh theo cng th(c (174) phi
c nhn v!i h s
3
0
0
7 , 0
|
|

\
|
h
h
, nhng ly khng l!n h"n 1,5 (h
0
tnh b*ng centimt (cm)).
7.4.4.5. Khi tnh ton cu kin #t mt l!p ct thp (Hnh 24) b*ng ph"ng php phn t hu
hn (ho#c cc ph"ng php ton hc khc), cho php s dng thay ph"ng trnh (163) b*ng h
ph"ng trnh vt l i x(ng c dng:

+ =
+ =
N B M B
N B M B
r
1
22 12 o
12 11
(178)
Trong :
M = M
act
Pe
0p
(179)
N = N
act
- P (180)
B
11
=
( )
(
(


+
+

+ s s
s
~
b 0 f
b
2
b s A E
v E bh
) z z (
1
(181)
B
12
=
( )
(
(

+
~
b 0 f
s b
s s
b s
2
b s
v E bh
Z
A E
Z
) z z (
1
(182)
B
22
=
( )
(
(

+ s s
b
2
s
~
b 0 f
2
b
2
b s A E
Z
v E bh
Z
) z z (
1
s
(183)
~
v = 2v (184)

0
l gin di ho#c co ng2n dc theo trc y;
M
act
l m men do ngoi lc #t / mt pha tit din ang xt i v!i trc y;
N
act
l lc dc #t / m(c trc y, ly du "cng" khi gy ko;
z
s
, z
b
t"ng (ng l khong cch t trc y n im #t hp lc ca ct thp chu ko v n hp
lc trong b tng chu nn;
c xc nh theo 7.4.3.2;
v l h s, ly theo Bng 34;

f
l h s, xc nh theo cng th(c (167) khng k n ct thp #t / vng chu nn ca tit
din;

s
xc nh theo 7.4.3.3;

b
xc nh theo 7.4.3.1.
Trc y n*m trong phm vi chiu cao lm vic ca tit din nh*m lm "n gin ha s" , tnh.
Nu trc y n*m cao h"n trng tm din tch tit din vng chu nn, th i lng z
b
cn ly v!i
du m.

Hnh 24 - S ( ni lc v bi"u ( ng sut trn tit din th*ng gc vi trc dc cu kin,
c mt lp ct thp khi tnh ton theo bin dng
i v!i s hng th( hai trong cng th(c (179), du "tr" c ly nu lc P #t thp h"n trc y,
nu P #t cao h"n trc y ly du "cng".
i v!i s hng th( nht ca cng th(c (180), du "cng" c ly khi lc N
act
l ko, cn du
"tr" c ly khi lc N
act
l nn.
7.4.4.6. Khi tnh ton cu kin c #t nhiu l!p ct thp (Hnh 25), nn s dng h ph"ng trnh
vt l tng qut c dng:

+ =
+ =
o 22 12
o 12 11
D
r
1
D N
D
r
1
D M
(185)
Trong :
D
11
=
2
b
b
~
b o
1 f sj sj
k
1 j
sj si si
n
1 i si
si
z
v E bh
) ( Z ' A E Z A
E
2 2

+ + +


= =
(186)
D
12
=
b
b
~
b 0
1 f sj sj
k
1 j
sj si si
n
1 i si
si
z
v E bh
) ( Z ' A E Z A
E

+ + +


= =
(187)
D
22
=
b
~
b 0
1 f sj
k
1 j
sj si
n
1 i si
si v E bh
) ( ' A E A
E

+ + +


= =
(188)
V!i
i l s th( t ca thanh ct thp dc chu ko;
j l s th( t ca thanh ct thp dc chu nn;

1
l chiu cao t"ng i vng chu nn ca tit din: ly b*ng
1
=
x
h
01
;

f
l c tnh theo cng th(c (167) khng k n ct thp S';
z
si
, z
sj
l khong cch t trng tm ct th( i v th( j n trc y;
Trong cng th(c (187) cc gi tr z
si
, z
sj
, z
b
c ly du d"ng nu n*m d!i trc y, trng hp
ngc li ly du m.

Hnh 25 - S ( ni lc v bi"u ( ng sut trong tit din th*ng gc vi trc dc cu kin
c t nhiu lp ct thp khi tnh ton theo bin dng
Gi tr
1
v
si
trong cc ph"ng trnh t (186) n (188) cho php xc nh theo 7.4.3.2 v
7.4.3.3, nhng trong cc cng th(c tnh ton thay h
0
b*ng h
01
, A
s
b*ng

x h
x h
A
oi
si
3 , 1
3 , 1
01
(khi xc
nh ) v
m
b*ng
m1
=
m
(h
01
/h
0i
).
8. Cc yu cu cu to
8.1. Yu cu chung
Khi thit k kt cu b tng v b tng ct thp, m bo cc iu kin v ch to, v tui th
v s lm vic ,ng thi ca ct thp v b tng cn phi thc hin cc yu cu cu to nu
trong phn ny.
8.2. Kch thc ti thi"u ca tit din cu kin
8.2.1. Kch th!c ti thiu ca tit din cu kin b tng v b tng ct thp c xc nh t
cc tnh ton theo ni lc tc dng v theo cc nhm trng thi gi!i hn t"ng (ng, cn c
la chn c k n cc yu cu v kinh t, s cn thit v thng nht ha vn khun v cch #t
ct thp, c'ng nh cc iu kin v cng ngh sn xut cu kin.
Ngoi ra, kch th!c tit din cu kin b tng ct thp cn chn sao cho m bo cc yu cu
v b tr ct thp trong tit din (chiu dy l!p b tng bo v, khong cch gia cc thanh ct
thp, v.v) v neo ct thp.
8.2.2. Chiu dy bn ton khi c ly khng nh% h"n:
- i v!i sn mi: 40 mm
- i v!i sn nh / v cng trnh cng cng: 50 mm
- i v!i sn gia cc tng ca nh sn xut: 60 mm
- i v!i bn lm t b tng nh$ cp B7,5 v thp h"n: 70 mm
Chiu dy ti thiu ca bn l2p ghp c xc nh t iu kin m bo chiu dy yu cu ca
l!p b tng bo v v iu kin b tr ct thp trn chiu dy bn (xem 8.3.1 n 8.4.2).
Cc kch th!c tit din ca cu kin chu nn lch tm cn c chn sao cho mnh l
0
/i theo
h!ng bt k4 khng c vt qu:
- i v!i cu kin b tng ct thp lm t b tng n#ng, b tng ht nh%, b tng nh$: 200
- i v!i ct nh: 120
- i v!i cu kin b tng lm t b tng n#ng, b tng ht nh%, b tng nh$, b tng r&ng: 90
- i v!i cu kin b tng v b tng ct thp lm t b tng t ong: 70
8.3. Lp b tng bo v
8.3.1. L!p b tng bo v cho ct thp chu lc cn m bo s lm vic ,ng thi ca ct thp
v b tng trong mi giai on lm vic ca kt cu, c'ng nh bo v ct thp kh%i tc ng ca
khng kh, nhit v cc tc ng t"ng t.
8.3.2. i v!i ct thp dc chu lc (khng (ng lc tr!c, (ng lc tr!c, (ng lc tr!c ko trn
b), chiu dy l!p b tng bo v cn c ly khng nh% h"n ng knh ct thp ho#c dy
cp v khng nh% h"n:
- Trong bn v tng c chiu dy:
+ T 100 mm tr/ xung: 10 mm (15 mm)
+ Trn 100 mm: 15 mm (20 mm)
- Trong dm v dm sn c chiu cao:
+ Nh% h"n 250 mm: 15 mm (20 mm)
+ L!n h"n ho#c b*ng 250 mm: 20 mm (25 mm)
- Trong ct: 20 mm (25 mm)
- Trong dm mng: 30 mm
- Trong mng:
+ l2p ghp: 30 mm
+ ton khi khi c l!p b tng lt: 35 mm
+ ton khi khi khng c l!p b tng lt: 70 mm
CH THCH 1: Gi tr trong ngo#c () p dng cho kt cu ngoi tri ho#c nhng n"i m !t.
CH THCH 2: i v!i kt cu trong vng chu nh h/ng ca mi trng bin, chiu dy l!p b
tng bo v ly theo quy nh ca tiu chun hin hnh TCVN 9346:2012.
Trong kt cu mt l!p lm t b tng nh$ v b tng r&ng cp B7,5 v thp h"n, chiu dy l!p
b tng bo v cn phi khng nh% h"n 20 mm, cn i v!i cc panen tng ngoi (khng c
l!p trt) khng c nh% h"n 25 mm.
i v!i cc kt cu mt l!p lm t b tng t ong, trong mi trng hp l!p b tng bo v
khng nh% h"n 25 mm.
Trong nhng vng chu nh h/ng ca h"i n!c m#n, ly chiu dy l!p b tng bo v theo quy
nh trong cc tiu chun t"ng (ng hin hnh.
8.3.3. Chiu dy l!p b tng bo v cho ct thp ai, ct thp phn b v ct thp cu to cn
c ly khng nh% h"n ng knh ca cc ct thp ny v khng nh% h"n:
- Khi chiu cao tit din cu kin nh% h"n 250 mm: 10 mm (15 mm)
- Khi chiu cao tit din cu kin b*ng 250 mm tr/ ln: 15 mm (20 mm)
CH THCH 1: Gi tr trong ngo#c () p dng cho kt cu ngoi tri ho#c nhng n"i m !t.
CH THCH 2: i v!i kt cu trong vng chu nh h/ng ca mi trng bin, chiu dy l!p b
tng bo v ly theo quy nh ca tiu chun hin hnh TCVN 9346:2012.
Trong cc cu kin lm t b tng nh$, b tng r&ng c cp khng l!n h"n B7,5 v lm t b
tng t ong, chiu dy l!p b tng bo v cho ct thp ngang ly khng nh% h"n 15 mm, khng
ph thuc chiu cao tit din.
8.3.4. Chiu dy l!p b tng bo v / u mt cc cu kin (ng lc tr!c dc theo chiu di
on truyn (ng sut (xem 5.2.2.5) cn c ly khng nh% h"n:
- i v!i thp thanh nhm CIV, A-IV, A-III<: 2d
- i v!i thp thanh nhm A-V, A-VI, A:-VII: 3d
- i v!i ct thp dng cp: 2d
(/ y, d tnh b*ng milimt (mm)).
Ngoi ra, chiu dy l!p b tng bo v / vng ni trn cn phi khng nh% h"n 40 mm i v!i
tt c cc loi ct thp thanh v khng nh% h"n 30 mm i v!i ct thp dng cp.
Cho php l!p b tng bo v ct thp cng c neo ho#c khng c neo ti tit din / gi c ly
ging nh i v!i tit din / nhp trong cc trng hp sau:
a) i v!i cu kin (ng lc tr!c c cc lc gi ta truyn tp trung, khi c cc chi tit gi ta
b*ng thp v ct thp gin tip (ct thp ngang b*ng l!i thp hn ho#c ct thp ai bao quanh
ct thp dc) #t theo cc ch) d+n trong 8.12.9.
b) trong cc bn, panen, tm lt v mng ct ca cc ng dy ti in khi #t thm cc ct
thp ngang b sung / u mt cu kin (l!i thp, ct thp ai kn) theo quy nh / 8.12.9.
8.3.5. Trong cc cu kin c ct thp dc (ng lc tr!c cng trn b tng v n*m trong cc ng
#t thp, khong cch t b m#t cu kin n b m#t ng cn ly khng nh% h"n 40 mm v
khng nh% h"n b rng ng #t thp, ngoi ra, khong cch ni trn n m#t bn ca cu kin
khng c nh% h"n 1/2 chiu cao ca ng #t thp.
Khi b tr ct thp cng trong rnh h/ ho#c / bn ngoi tit din, chiu dy l!p b tng bo v
c to thnh sau nh ph"ng php phun va ho#c cc ph"ng php khc phi ly khng
nh% h"n 30 mm.
8.3.6. m bo #t d? dng nguyn cc thanh ct thp, l!i thp ho#c khung thp vo vn
khun dc theo ton b chiu di (ho#c chiu ngang) ca cu kin, u mt ca cc thanh ct
thp ny cn #t cch mp cu kin mt khong l:
- i v!i cu kin c kch th!c d!i 9 m: 10 mm
- i v!i cu kin c kch th!c d!i 12 m: 15 mm
- i v!i cu kin c kch th!c l!n h"n 12 m: 20 mm
8.3.7. Trong cu kin c tit din vnh khuyn ho#c tit din hp, khong cch t cc thanh ct
thp dc n b m#t trong ca cu kin cn phi th%a mn cc yu cu / 8.3.2 v 8.3.3.
8.4. Khong cch ti thi"u gia cc thanh ct thp
8.4.1. Khong cch thng thy gia cc thanh ct thp (ho#c v% ng #t ct thp cng) theo
chiu cao v chiu rng tit din cn m bo s lm vic ,ng thi gia ct thp v!i b tng v
c la chn c k n s thun tin khi v m va b tng. i v!i kt cu (ng lc tr!c
c'ng cn tnh n m(c nn cc b ca b tng, kch th!c ca cc thit b ko (kch, k$p).
Trong cc cu kin s dng m bn ho#c m di khi ch to cn m bo khong cch gia
cc thanh ct thp cho php m i qua lm ch#t va b tng.
8.4.2. Khong cch thng thy gia cc thanh ct thp dc khng cng ho#c ct thp cng c
ko trn b, c'ng nh khong cch gia cc thanh trong cc khung thp hn k nhau, c ly
khng nh% h"n ng knh thanh ct thp l!n nht v khng nh% h"n cc tr s quy nh sau:
a) Nu khi b tng, cc thanh ct thp c v tr n*m ngang ho#c xin: phi khng nh% h"n: i
v!i ct thp #t d!i l 25 mm, i v!i ct thp #t trn l 30 mm. Khi ct thp #t d!i b tr
nhiu h"n hai l!p theo chiu cao th khong cch gia cc thanh theo ph"ng ngang (ngoi cc
thanh / hai l!p d!i cng) cn phi khng nh% h"n 50 mm.
b) Nu khi b tng, cc thanh ct thp c v tr th1ng (ng: khng nh% h"n 50 mm. Khi kim
sot mt cch c h thng kch th!c ct liu b tng, khong cch ny c th gim n 35 mm
nhng khng c nh% h"n 1,5 ln kch th!c l!n nht ca ct liu th.
Trong iu kin cht h$p, cho php b tr cc thanh ct thp theo c#p (khng c khe h/ gia
chng).
Trong cc cu kin c ct thp cng c cng trn b tng (tr cc kt cu c #t ct thp
lin tc), khong cch thng thy gia cc ng #t thp phi khng nh% h"n ng knh ng v
trong mi trng hp khng nh% h"n 50 mm.
CH THCH: Khong cch thng thy gia cc thanh ct thp c g c ly theo ng knh
danh nh khng k n cc g thp.
8.5. Neo ct thp khng cng
8.5.1. i v!i nhng thanh ct thp c g, c'ng nh cc thanh ct thp trn tr"n dng trong cc
khung thp hn v l!i hn th u mt th1ng, khng cn un mc. Nhng thanh ct thp trn
tr"n chu ko dng trong khung, l!i buc cn c un mc / u, mc dng ch L ho#c ch
U.
8.5.2. Cc thanh ct thp dc chu ko v ct thp chu nn cn ko di thm qua tit din vung
gc v!i trc dc cu kin m / chng c tnh v!i ton b cng tnh ton, mt khong
khng nh% h"n l
an
c xc nh theo cng th(c:
l
an
=(
an
R
s
R
b
+
an
) d (189)
nhng khng nh% h"n l
an
=
an
d.
Trong gi tr
an
,
an
v
an
c'ng nh gi tr cho php ti thiu l
an
c xc nh theo Bng
36. ,ng thi cc thanh ct thp trn tr"n phi c mc / u ho#c c hn v!i ct thp ai dc
theo chiu di neo. Cho php tnh gi tr R
b
c k n cc h s iu kin lm vic ca b tng,
ngoi tr h s
b2
.
i v!i cu kin lm t b tng ht nh% nhm B, chiu di l
an
theo cng th(c (189) cn tng thm
10d i v!i ct thp chu ko v 5d i v!i ct thp chu nn.
Trng hp khi thanh cn neo c din tch tit din l!n h"n din tch yu cu theo tnh ton
bn v!i ton b cng tnh ton, chiu di l
an
theo cng th(c (189) cho php gim xung
b*ng cch nhn v!i t9 s din tch cn thit theo tnh ton v din tch thc t ca tit din ct
thp.
Nu theo tnh ton, dc theo cc thanh c neo hnh thnh vt n(t do b tng b ko, th nhng
thanh ct thp ny cn phi ko di thm vo vng chu nn mt on l
an
tnh theo cng th(c
(189).
Khi khng th thc hin yu cu ni trn cn c bin php neo cc thanh ct thp dc m
bo chng lm vic v!i ton b cng tnh ton ti tit din ang xt (#t ct thp gin tip,
hn vo u mt thanh cc bn neo ho#c chi tit #t s=n, un gp khc cc thanh neo) khi
chiu di l
an
khng c nh% h"n 10d.
i v!i cc chi tit #t s=n cn xt n cc im #c bit sau: chiu di cc thanh neo chu ko
ca chi tit #t s=n chn vo vng b tng chu ko ho#c chu nn khi
bc
/R
b
> 0,75 ho#c
bc
/R
b
<
0,25 cn xc nh theo cng th(c (189) v!i cc gi tr
an
,
an
v
an
ly theo mc 1a Bng 36.
Trong cc trng hp cn li cc gi tr ny cn ly theo mc 1b Bng 36. Trong
bc
l (ng
sut nn trong b tng tc dng th1ng gc v!i thanh neo, c xc nh nh i v!i vt liu n
h,i trn tit din quy i, chu ti trng thng xuyn v!i h s tin cy v ti trng
f
= 1.
Khi thanh neo ca chi tit #t s=n chu lc ko v trt, v phi cng th(c (189) c nhn v!i
h s xc nh theo cng th(c sau:
= 7 , 0
/ 1
3 , 0
1 1
+
+
an an
N Q
(190)
Trong : N
an1
, Q
an1
- t"ng (ng l lc ko v lc c2t trong thanh neo.
,ng thi chiu di thanh neo phi khng nh% h"n gi tr ti thiu l
an
nu trong iu ny.
Neo lm b*ng thp trn tr"n nhm CI, A-I c dng ch) khi c gia cng / cc u thanh b*ng
cc bn thp, ho#c lm phnh u thanh hay hn cc on ng2n ch#n ngang thanh. Chiu di
ca cc thanh neo ny c tnh ton chu nh v nn cc b b tng. Cho php dng neo lm
t thp ni trn c mc / u cho cc chi tit cu to.
8.5.3. m bo neo tt c cc thanh ct thp dc c ko vo mp gi ta, ti cc gi ta
t do ngoi cng ca cu kin chu un phi tun theo cc yu cu sau:
c) Nu iu kin 6.2.3.4 c m bo, chiu di ca on thanh ct thp chu ko c ko
vo gi t do phi khng nh% h"n 5 d.
d) Nu iu kin 6.2.2.4 khng c m bo, chiu di ca on thanh ct thp chu ko c
ko vo gi t do phi khng nh% h"n 10d.
Bng 36 - Cc h s " xc nh on neo ct thp khng cng
Cc h s " xc nh on neo ct thp khng cng
Ct thp c g Ct thp trn

an
l
an
, mm

an
l
an
, mm
iu kin lm vic
ca ct thp khng
cng

an

an
khng nh% hn

an

an
khng nh% hn
1. on neo ct thp
a. Chu ko trong b
tng chu ko
0,7 11 20 250 1,2 11 20 250
b. Chu nn ho#c ko
trong vng chu nn
ca b tng
0,5 8 12 200 0,8 8 15 200
2. Ni ch,ng ct thp
a. Trong b tng chu
ko
0,9 11 20 250 1,55 11 20 250
b. Trong b tng chu
nn
0,65 8 15 200 1 8 15 200
Chiu di on neo l
an
/ cc gi t do ngoi cng m / cng tnh ton ct thp b gim
xung (xem 5.2.2.4 v Bng 23), c xc nh theo cc ch) d+n / 8.5.2 v mc 1b Bng 36.
Khi c #t ct thp gin tip, chiu di on neo c gim i b*ng cch chia h s
an
cho i
lng 1 + 12
v
v gim h s
an
mt lng 10
b
/R
b
.
Trong :

v
l hm lng ct thp theo th tch c xc nh nh sau:
+ v!i l!i thp hn, tnh theo cng th(c (49), xem 6.2.2.13;
+ v!i ct thp ai un gp, tnh theo cng th(c:
v
=
A
sw
2as

Trong :
A
sw
l din tch tit din ct thp ai un gp #t theo cnh cu kin
Trong mi trng hp gi tr
v
ly khng l!n h"n 0,06.
8ng sut nn ca b tng trn gi ta
b
c xc nh b*ng cch chia phn lc gi ta cho
din tch ta ca cu kin v ly khng l!n h"n 0,5 R
b
.
Ct thp gin tip c phn b trn chiu di on neo, t u mt cu kin n vt n(t th1ng
gc gn gi ta nht.
Chiu di on neo ko vo gi ta c gim i so v!i chiu di yu cu / iu ny nu gi tr
l
an
nh% h"n 10 d v c ly b*ng I
an
nhng khng nh% h"n 5d. Trong trng hp ny c'ng nh
khi hn ch2c ch2n u thanh v!i cc chi tit neo #t s=n b*ng thp, cng tnh ton ca ct
thp dc ti gi ta khng cn gim.
8.6. B tr ct thp dc cho cu kin
8.6.1. Din tch tit din ct thp dc trong cu kin b tng ct thp cn ly khng nh% h"n cc
gi tr cho trong Bng 37.
Bng 37 - Din tch tit din ti thi"u ca ct thp dc trong cu kin b tng ct thp,
phn trm din tch tit din b tng
iu kin lm vic ca ct thp Din tch tit din ti thi"u ca ct thp dc
trong cu kin b tng ct thp, phn trm
din tch tit din b tng
1. Ct thp S trong cu kin chu un, ko lch
tm khi lc dc n*m ngoi gi!i hn chiu cao lm
vic ca tit din
0,05
2. Ct thp S, S' trong cu kin ko lch tm khi
lc dc n*m gia cc ct S v S'
0,06
3. Ct S, S' trong cu kin chu nn lch tm khi:
l
0
/i < 17
17 6 l
0
/i 6 35
35 < l
0
/i 6 83
l
0
/i > 83

0,05
0,10
0,20
0,25
CH THCH: Din tch tit din ct thp ti thiu cho trong bng ny l i v!i din tch tit din
b tng c tnh b*ng cch nhn chiu rng tit din ch nht ho#c chiu rng ca bng tit
din ch T (ch I) v!i chiu cao lm vic ca tit din h
0
. Trong cc cu kin c ct thp dc #t
u theo chu vi tit din c'ng nh trong cc cu kin chu ko ng tm gi tr ct thp ti thiu
cho / trn l i v!i din tch ton b tit din b tng.
Trong cc cu kin c ct thp dc b tr u theo chu vi tit din c'ng nh i v!i tit din chu
ko ng tm, din tch tit din ct thp ti thiu ca ton b ct thp dc cn ly gp i cc
gi tr cho trong Bng 37.
Hm lng ti thiu ca ct thp S v S' trong cc cu kin chu nn lch tm m kh nng chu
lc ca chng (ng v!i lch tm tnh ton c s dng khng qu 50% c ly b*ng 0,05
khng ph thuc vo mnh ca cu kin.
Cc quy nh trong Bng 37 khng p dng khi la chn din tch tit din ct thp khi tnh ton
cu kin trong qu trnh vn chuyn v ch to; trong trng hp ny din tch tit din ct thp
c xc nh ch) b*ng tnh ton theo bn. Nu tnh ton cho thy kh nng chu lc ca cu
kin b mt i ,ng thi v!i s hnh thnh vt n(t trong b tng vng chu ko, th cn xt n
cc yu cu / 4.2.10 cho cu kin #t t ct thp.
Cc quy nh / iu ny khng cn xt n khi xc nh din tch ct thp #t theo chu vi ca
bn ho#c panen theo cc tnh ton chu un trong m#t ph1ng bn (panen).
8.6.2. ng knh ct thp dc ca cu kin chu nn khng c vt qu gi tr:
- i v!i b tng n#ng, b tng ht nh% c cp thp h"n B25: 40 mm
- i v!i b tng nh$, b tng r&ng c cp:
+ B12,5 tr/ xung: 16 mm
+ T B15 n B25: 25 mm
+ B30 tr/ ln: 40 mm
- i v!i b tng t ong c cp:
+ B10 tr/ xung: 16 mm
+ T B12,5 n B15: 20 mm
Trong cc cu kin chu un lm t b tng nh$ s dng ct thp nhm CIV, A-IV v thp h"n,
ng knh ct thp dc khng c vt qu:
- i v!i b tng c cp t B12,5 tr/ xung: 16 mm
- i v!i b tng c cp t B15 n B25: 25 mm
- i v!i b tng c cp B30 tr/ ln: 32 mm
i v!i ct thp nhm cao h"n, ng knh gi!i hn ca thanh ct thp phi ph hp v!i cc
quy nh hin hnh.
Trong cc cu kin chu un lm t b tng t ong c cp B10 v thp h"n, ng knh ct thp
dc khng c l!n h"n 16 mm.
ng knh ct thp dc trong cu kin chu nn lch tm ca kt cu ton khi khng c
nh% h"n 12 mm.
8.6.3. Trong cc cu kin th1ng chu nn lch tm, khong cch gia trc cc thanh ct thp dc
theo ph"ng vung gc v!i m#t ph1ng un khng c l!n h"n 400 mm, cn theo ph"ng m#t
ph1ng un - khng l!n h"n 500 mm.
8.6.4. Trong cc cu kin chu nn lch tm m kh nng chu lc ca chng (ng v!i lch
tm cho tr!c ca lc dc c s dng nh% h"n 50 %, c'ng nh trong cc cu kin c
mnh l
0
/i<17 (v d: ct ng2n) m theo tnh ton khng yu cu #t ct thp chu nn, v s
lng thp chu ko khng vt qu 0,3% cho php khng #t ct thp dc v ct thp ngang
(theo quy nh / 8.6.3, 8.7.1, 8.7.2) trn cc cnh song song v!i m#t ph1ng un. Khi , trn cc
cnh vung gc v!i m#t ph1ng un b tr cc khung thp hn, l!i thp c l!p b tng bo v
khng nh% h"n 50 mm v khng nh% h"n hai ln ng knh ct thp dc.
8.6.5. Trong dm c b rng l!n h"n 150 mm, s ct thp dc chu lc c ko vo gi khng
c t h"n 2 thanh. Trong sn ca cc panen l2p ghp v trong dm c b rng t 150 mm
tr/ xung cho php ko vo gi 1 thanh ct thp dc chu lc.
Trong bn sn khong cch gia cc thanh ct thp c ko vo gi khng c vt qu 400
mm, ,ng thi din tch tit din ca cc thanh ct thp ny khng c nh% h"n 1/3 din tch
tit din cc thanh ct thp trong nhp c xc nh theo m men un l!n nht.
Trong cc bn (ng lc tr!c c l& r&ng (l& r&ng trn) lm t b tng n#ng, c chiu cao nh% h"n
300 mm, khong cch gia cc ct thp cng a vo gi cho php tng n 600 mm, nu trn
tit din th1ng gc v!i trc dc bn gi tr m men gy n(t M
crc
c xc nh theo cng th(c
(128) khng nh% h"n 80% gi tr m men do ngoi lc tnh v!i h s tin cy v ti trng
f
= 1.
Khi #t ct thp cho bn lin tc b*ng cc l!i hn cun, cho php un tt c cc thanh ct thp
/ d!i ca l!i ln trn trong on gn gi trung gian.
Khong cch gia trc cc thanh ct thp chu lc / phn gia nhp v trn gi ta (thanh trn)
khng c l!n h"n 200 mm nu chiu dy bn nh% h"n ho#c b*ng 150 mm v khng l!n h"n
1,5 h khi chiu dy bn l!n h"n 150 mm, / y h l chiu dy bn.
8.6.6. Trong cc cu kin chu un c chiu cao tit din l!n h"n 700 mm, / cc cnh bn cn
#t cc ct thp dc cu to sao cho khong cch gia chng theo chiu cao khng l!n h"n 400
mm v din tch tit din khng nh% h"n 0,1% din tch tit din b tng c kch th!c:
- Theo chiu cao cu kin: b*ng khong cch gia cc thanh ct thp ny;
- Theo chiu rng cu kin: b*ng 1/2 chiu rng ca dm ho#c sn, nhng khng l!n h"n 200
mm.
8.7. B tr ct thp ngang cho cu kin
8.7.1. 5 tt c cc m#t cu kin c #t ct thp dc, cn phi b tr ct thp ai bao quanh cc
thanh ct thp dc ngoi cng, ,ng thi khong cch gia cc thanh ct thp ai / m&i m#t cu
kin phi khng l!n h"n 600 mm v khng l!n h"n hai ln chiu rng cu kin.
Trong cu kin chu nn lch tm c ct thp dc cng #t / khong gia tit din (v d: cc
(ng lc tr!c), ct thp ai c th khng cn #t nu ch) ring b tng m bo chu c lc
ngang.
Trong cu kin chu un, nu theo chiu rng ca cnh sn m%ng (chiu rng sn b*ng ho#c
nh% h"n 150 mm) ch) c mt thanh ct thp dc ho#c mt khung thp hn th cho php khng
#t ct thp ai theo chiu rng cnh sn .
Trong cc cu kin th1ng chu nn lch tm, c'ng nh / vng chu nn ca cu kin chu un c
#t ct thp dc chu nn theo tnh ton, ct thp ai phi c b tr v!i khong cch nh sau:
- Trong kt cu lm t b tng n#ng, b tng ht nh%, b tng nh$, b tng r&ng:
+ khi R
sc
6 400 MPa: khng l!n h"n 500 mm v khng l!n h"n:
15d i v!i khung thp buc;
20d i v!i khung thp hn;
+ khi R
sc
7 450 MPa: khng l!n h"n 400 mm v khng l!n h"n:
12d i v!i khung thp buc;
15d i v!i khung thp hn;
- Trong cc cu kin lm t b tng t ong #t khung thp hn: khng l!n h"n 500 mm v khng
l!n h"n 40d (/ y d l ng knh nh% nht ca ct thp dc chu nn, tnh b*ng milimt (mm)).
Trong cc kt cu ny ct thp ai cn m bo lin kt ch#t v!i cc thanh ct thp chu nn
cc thanh ct thp ny khng b phnh ra theo bt k4 h!ng no.
Ti cc v tr ct thp chu lc ni ch,ng khng hn, khong cch gia cc ct thp ai ca cu
kin chu nn lch tm khng l!n h"n 10 d.
Nu hm lng ct thp dc chu nn S' cao h"n 1,5%, c'ng nh nu ton b tit din cu kin
u chu nn v hm lng tng cng ca ct thp S v S' l!n h"n 3%, th khong cch gia
cc ct thp ai khng c l!n h"n 10d v khng c l!n h"n 300mm.
Cc yu cu ca iu ny khng p dng cho cc ct thp dc c b tr theo cu to, nu
ng knh cc ct thp ny khng vt qu 12 mm v nh% h"n 1/2 chiu dy l!p b tng bo
v.
8.7.2. Trong cu kin chu nn lch tm, cn cu to ct thp ai trong khung thp buc sao cho
cc ct thp dc (ti thiu l cch mt thanh) c #t vo ch& un ca ct thp ai v cc ch&
un ny cch nhau khng qu 400 mm theo cnh tit din. Khi chiu rng cnh tit din khng
l!n h"n 400 mm v trn m&i cnh c khng qu 4 thanh ct thp dc, cho php dng mt ct
thp ai bao quanh ton b ct thp dc.
Khi cu to cu kin chu nn b*ng cc khung thp hn ph1ng th cn lin kt chng li thnh
khung khng gian b*ng cch dng cc thanh ct thp ngang hn im tip xc v!i nhng thanh
ct thp dc / gc khung. Cho php dng cc thanh ct thp ngang c un mc buc v!i thanh
dc ti nhng v tr c thanh ngang trong khung thp hn.
Nu trong m&i khung thp hn ph1ng c nhiu ct thp dc, cn dng cc thanh ct thp ngang
un mc buc lin kt cc thanh ct thp dc trung gian trong cc khung i din, c( cch
mt ct thp dc ti thiu c mt ct c buc nh vy v khong cch cc thanh ct thp
buc ny khng qu 400 mm. Cho php khng #t cc thanh ct thp buc nu cnh ca tit
din khng qu 500 mm v s ct thp dc trn cnh y khng qu 4 thanh.
8.7.3. Trong cc cu kin chu nn lch tm c tnh ton ct thp gin tip / dng l!i hn (lm
t ct thp nhm CI, A-I, CII, A-II, CIII, A-III v!i ng knh khng l!n h"n 14 mm v loi Bp-I)
ho#c c dng xo2n khng cng ho#c ct thp vng cn ly:
- Kch th!c l!i khng nh% h"n 45 mm, nhng khng l!n h"n 1/4 cnh tit din cu kin v
khng l!n h"n 100 mm;
- ng knh vng xo2n ho#c ng knh vng trn khng nh% h"n 200 mm;
- B!c l!i khng nh% h"n 60 mm, nhng khng l!n h"n 1/3 cnh nh% h"n ca tit din cu
kin v khng l!n h"n 150 mm;
- B!c xo2n ho#c b!c vng trn khng nh% h"n 40 mm, nhng khng l!n h"n 1/5 ng knh
tit din cu kin v khng l!n h"n 100 mm;
- L!i thp, ct thp xo2n (ho#c vng) cn phi m c tt c cc thanh ct thp dc chu lc;
- Khi gia cng on u mt cc cu kin chu nn lch tm b*ng cc l!i thp hn, cn b tr
khng t h"n 4 l!i trn on khng nh% h"n 20 d tnh t u mt cu kin nu ct thp dc l
thanh trn tr"n v khng nh% h"n 10d nu ct thp dc l thanh c g.
8.7.4. Trong cu kin th1ng chu nn lch tm, ng knh ct thp ai trong khung thp buc
cn ly khng nh% h"n 0,25d v khng nh% h"n 5 mm, v!i d l ng knh thanh ct thp dc
l!n nht.
ng knh ct thp ai trong khung thp buc ca cu kin chu un cn ly:
- Khng nh% h"n 5 mm khi chiu cao tit din cu kin khng l!n h"n 800 mm;
- Khng nh% h"n 8 mm khi chiu cao tit din cu kin l!n h"n 800 mm.
T"ng quan gia ng knh ct thp ngang v ct thp dc trong khung thp hn v l!i thp
hn c xc nh theo quy nh hin hnh v hn.
8.7.5. Trong kt cu kiu dm c chiu cao l!n h"n 150 mm, c'ng nh trong bn c nhiu l&
r&ng (ho#c kt cu t"ng t nhiu sn) c chiu cao l!n h"n 300 mm, cn phi #t ct thp
ngang.
Trong bn #c khng ph thuc chiu cao, trong panen c l& (ho#c kt cu t"ng t nhiu sn)
c chiu cao khng l!n h"n 300 mm v trong kt cu kiu dm c chiu cao nh% h"n 150 mm,
cho php khng #t ct thp ai nhng phi m bo cc yu cu tnh ton theo 6.2.2.13.
8.7.6. Trong kt cu dng dm v dng bn nu trong 8.7.5, ct thp ngang c b tr nh sau:
- 5 vng gn gi ta: mt khong b*ng 1/4 nhp khi c ti trng phn b u, cn khi c lc tp
trung - b*ng khong cch t gi ta n lc tp trung gn gi nht, nhng khng nh% h"n 1/4
nhp, khi chiu cao tit din cu kin h, b!c ct thp ngang ly nh sau:
Nh% h"n ho#c b*ng 450 mm: ly khng l!n h"n h/2 v khng l!n h"n 150 mm.
L!n h"n 450 mm: ly khng l!n h"n h/3 v khng l!n h"n 500 mm.
- Trn cc phn cn li ca nhp khi chiu cao tit din cu kin l!n h"n 300 mm, b!c ct thp
ai ly khng l!n h"n 3/4h v khng l!n h"n 500 mm.
8.7.7. Ct thp ngang c #t chu lc c2t phi c neo ch2c ch2n / hai u b*ng cch
hn ho#c k$p ch#t ct thp dc, m bo bn ca lin kt v ca ct thp ai l t"ng
"ng.
8.7.8. 5 vng chu nn thng, ct thp ngang trong bn c #t v!i b!c khng l!n h"n h/3 v
khng l!n h"n 200 mm, chiu rng vng #t ct thp ngang khng nh% h"n 1,5 h (v!i h l chiu
dy bn). Neo cc ct thp ny cn theo ch) d+n / 8.7.7.
8.7.9. Ct thp ngang ca cc cng xn ng2n c #t theo ph"ng ngang ho#c nghing mt
gc 45
0
. B!c ct thp ngang phi khng l!n h"n h/4 v khng l!n h"n 150 mm (v!i h l chiu
cao cng xn).
8.7.10. Trong cu kin chu un xo2n ,ng thi, ct thp ai buc cn c lm thnh vng kn
v neo ch2c ch2n / hai u (on ni ch,ng ln nhau di 30d), cn v!i khung thp hn tt c
cc thanh ct thp ngang theo c hai ph"ng cn c hn vo cc thanh ct thp dc / gc
to thnh vng kn, ,ng thi phi bo m bn ca lin kt v ca ct thp ai l t"ng
"ng.
8.8. Lin kt hn ct thp v chi tit t s.n
8.8.1. Ct thp tr"n v c g lm t thp cn nng, t thp c gia cng nhit nhm A:-IIIC v
A:-IVC v cc loi thp si thng thng, c'ng nh cc chi tit #t s=n khi gia cng cn phi s
dng hn i u ho#c hn im ni cc thanh ct thp v!i nhau ho#c ni v!i cc bn thp
cn. c php s dng hn h, quang t ng ho#c bn t ng c'ng nh hn tay theo cc ch)
d+n / 8.8.5.
Lin kt i u ca cc thanh ct thp ko ngui loi A-III< phi c hn tr!c khi ko ngui.
i v!i cc thanh ct thp lm t thp cn nng nhm CIV, A-IV (t thp mc 20CrMn2Zr), A-V
v A-VII, ct thp c gia cng b*ng c" - nhit nh A:-IIIC, A:-IVC, A:-IVK (t thp mc
10MnSi2 v 08Mn2Si), A:-V (t thp mc 20MnSi) v A:-VCK ch) c s dng cc kiu hn
theo quy nh trong tiu chun hin hnh.
Khng cho php hn lin kt cc thanh ct thp cn nng nhm CIV, A-IV (lm t thp mc
80Si), cc thanh ct thp c gia cng b*ng c" - nhit nhm A:-IV, A:-IVK (lm t thp mc
25Si2P), A:-V (ngoi cc loi ct thp lm t thp mc 20MnSi), A:-VK, A:-VI, A:-VIK v A:-VII,
thp si cng cao v cp dng lm ct thp.
8.8.2. Kiu lin kt hn v ph"ng php hn cc thanh ct thp, cc chi tit #t s=n cn phi quy
nh c k n iu kin s dng kt cu, tnh hn ca thp, ch) tiu kinh t - k thut ca lin kt
v kh nng v cng ngh ca nh sn xut.
Cc lin kt dng ch thp b*ng hn im tip xc ho#c hn nh h, quang phi m bo cho
cc thanh ct thp ca l!i ho#c khung thp hn chu c (ng sut khng nh% h"n cng
tnh ton ca n (lin kt c bn tiu chun) cn c ghi r trong cc bn v- gia cng ct
thp.
Cc lin kt dng ch thp c bn khng theo tnh ton c s dng nh v cc thanh
ct thp trong qu trnh vn chuyn, khi b tng ho#c khi ch to kt cu.
8.8.3. Trong iu kin cng x/ng khi ch to cc loi l!i ho#c khung thp hn ho#c lin kt
thanh ct thp dc theo chiu di, nn s dng ph"ng php hn im tip xc, hn i u,
cn khi ch to cc chi tit #t s=n nn s dng ph"ng php hn t ng dng thuc hn i
v!i hn gc v hn i u tip xc i v!i lin kt ni ch,ng.
8.8.4. Khi l2p rp cc sn phm ct thp v kt cu b tng ct thp l2p ghp, u tin hng u
l s dng ph"ng php hn bn t ng m bo kh nng kim sot cht lng lin kt.
8.8.5. Khi khng c cc thit b hn cn thit, cho php thc hin (trong iu kin cng x/ng v
trong iu kin l2p rp) cc lin kt hn dng ch thp, hn i u, hn ch,ng, hn gc ni
ct thp v cc chi tit #t s=n theo cc ph"ng php hn h, quang k c b*ng tay theo tiu
chun hin hnh hn ct thp v chi tit #t s=n. Khng cho php s dng ph"ng php hn
nh b*ng h, quang trong lin kt dng ch thp c cc thanh ct thp chu lc nhm CIII, A-III
(lm t thp 35MnSi).
Khi s dng hn h, quang b*ng tay thc hin cc lin kt hn c tnh ton theo bn,
trong cc l!i, khung thp hn cn #t cc b phn cu to b sung / v tr lin kt cc thanh ct
thp dc v ct thp ai (bn m, bn ni, mc, v.v).
8.9. Ni ch(ng ct thp khng cng (ni buc)
8.9.1. Ni ch,ng ct thp chu lc khng cng c dng ni cc khung, l!i thp hn ho#c
buc v!i ng knh thanh c ni khng l!n h"n 36 mm.
Khng nn dng ni ch,ng trong vng chu ko ca cu kin chu un v ko lch tm ti nhng
n"i ct thp c dng ht kh nng chu lc.
Khng c dng ni ch,ng trong nhng cu kin th1ng m ton b tit din chu ko (v d:
trong thanh cng ca vm, thanh cnh d!i ca gin) c'ng nh trong mi trng hp s dng
ct thp nhm CIV, A-IV tr/ ln.
8.9.2. Khi ni cc thanh ct thp chu ko v chu nn c'ng nh ni l!i thp hn v khung thp
hn theo ph"ng lm vic, chiu di on ni ch,ng l phi khng nh% h"n gi tr l
an
c xc
nh theo cng th(c (189) v Bng 36.
8.9.3. Mi ni l!i ho#c khung thp hn c'ng nh cc thanh ct thp chu ko ca l!i, khung
thp buc cn phi b tr so le. Trong din tch tit din cc thanh ct thp chu lc, c ni
ti mt v tr ho#c trong khong nh% h"n on ni ch,ng l, cn phi khng l!n h"n 50% din tch
tng cng ct thp chu ko i v!i ct thp loi c g v khng l!n h"n 25% i v!i ct thp
trn tr"n.
Ni cc thanh ct thp v l!i thp hn khng so le ch) cho php i v!i cc ct thp cu to
c'ng nh ti cc ch& ct thp c s dng khng qu 50%.
8.9.4. Mi ni l!i thp hn lm t ct thp trn tr"n cn nng nhm CI, A-I theo ph"ng chu
lc cn c thc hin sao cho trn m&i l!i c ni n*m trong vng chu ko trn chiu di
on ch,ng c khng t h"n hai thanh ngang c hn v!i tt c cc thanh dc (Hnh 26). S
dng kiu ni nh th i v!i mi ni ch,ng cc khung thp hn v!i cc thanh ct thp chu lc
n*m / mt pha v lm t bt k4 loi thp no. Ni l!i thp hn lm t thp CII, A-II, CIII, A-III
trong ph"ng chu lc c thc hin khng cn c cc thanh ct thp ngang trong on ni /
mt ho#c c hai l!i c ni (Hnh 27).

a - khi thanh ngang n*m trong mt m#t ph1ng;
b, c - khi thanh ngang n*m trong cc m#t ph1ng khc nhau
Hnh 26 - Ni ch(ng (khng hn) trong phng chu lc cc li hn lm t- ct thp trn
trn
8.9.5. Mi ni l!i hn theo ph"ng khng chu lc c thc hin b*ng ni ch,ng v!i on
ch,ng (tnh t gia cc thanh ct thp chu lc ngoi cng ca m&i l!i):
- Khi ng knh ca thanh phn b (thanh ngang) khng l!n h"n 4 mm (Hnh 28a, b): 50 mm
- Khi l!n h"n 4 mm (Hnh 28a, b): 100 mm
Khi ng knh ct thp chu lc khng nh% h"n 16 mm, cc l!i thp hn theo ph"ng khng
chu lc cho php #t i u v dng l!i thp chuyn dng ni. L!i thp ni b sung ny
phi ph ln ct thp #t / m&i pha mt on khng nh% h"n 15d v khng nh% h"n 100 mm
(Hnh 28c).

a - khng c thanh ngang trong on ni / mt trong s l!i c ni;
b - khng c thanh ngang trong on ni / c hai l!i c ni.
Hnh 27 - Ni ch(ng (khng hn) trong phng chu lc cc li thp hn lm t- thp c
g

a - ni ch,ng khi cc thanh ct thp chu lc n*m trong cng mt m#t ph1ng;
b - ni ch,ng khi cc thanh ct thp chu lc n*m trong cc m#t ph1ng khc nhau;
c - mi ni xp kht cc l!i c ni v ph l!i b sung.
Hnh 28 - Ni li hn theo hng ct thp phn b
Cc l!i thp hn theo ph"ng khng chu lc cho php #t gip nhau khng cn ni ch,ng v
khng cn l!i b sung trong cc trng hp sau:
- Khi #t cc l!i thp hn theo hai ph"ng vung gc v!i nhau;
- Khi / v tr ni c ct thp cu to b sung #t theo ph"ng ct thp phn b.
8.10. Mi ni cc cu kin ca kt cu l!p ghp
8.10.1. Khi ni cc cu kin b tng ct thp ca kt cu l2p ghp, ni lc c truyn t cu
kin ny sang cu kin khc qua cc ct thp chu lc ca mi ni, qua cc chi tit #t s=n, qua
b tng chn trong mi ni, qua cc nm b tng ho#c (i v!i cu kin chu nn) trc tip qua
b m#t b tng ca cu kin c ni.
Mi ni cc cu kin (ng lc tr!c, c'ng nh cc kt cu yu cu khng thm n!c phi thc
hin b*ng b tng dng xi mng tr"ng n/.
8.10.2. Cc mi ni c(ng ca kt cu l2p ghp c ton khi ha b*ng cch nh,i b tng vo
cc khe ni gia cc cu kin. Nu khi ch to m bo l2p #t kht cc b m#t v!i nhau (v d:
nh khi dng u ca cu kin ny lm vn khun cho u cu kin khc), cho php dng mi
ni kh khi ch) lc nn truyn qua mi ni.
8.10.3. Mi ni cc cu kin chu lc ko cn phi thc hin b*ng cch:
a) Hn cc chi tit #t s=n b*ng thp;
b) Hn cc ct thp ch;
c) Lu,n qua cc ng #t s=n ho#c cc khe ch ca cu kin c ni cc si cp ho#c bu lng
sau ko cng chng v chn mi ni b*ng va xi mng ho#c b tng ht nh%;
d) Dn cc cu kin b*ng va polimer qua cc chi tit lin kt lm t ct thp thanh.
8.10.4. Chi tit #t s=n cn c neo vo b tng nh cc thanh neo ho#c c hn vo ct
thp chu lc ca cu kin.
Chi tit #t s=n c thanh neo bao g,m cc bn (thp gc ho#c bn m) c hn gc ho#c hn
ch,ng v!i cc thanh neo thng lm t thp CII, A-II v CIII, A-III. Chiu di cc thanh neo ca
chi tit #t s=n khi chu lc ko phi khng nh% h"n i lng l
an
xc nh theo 8.5.2.
Chiu di ca cc thanh neo c th gim xung nu hn / u thanh cc bn neo ho#c m/ rng
u neo v!i ng knh khng nh% h"n 2 d - i v!i ct thp nhm CI, A-I, CII, A-II v khng
nh% h"n 3d - v!i ct thp nhm CIII, A-III. Trong cc trng hp , chiu di thanh neo c
xc nh theo tnh ton chu nh v p cc b b tng v ly khng nh% h"n 10d (d - ng knh
thanh neo, mm).
Nu neo chu ko c b tr vung gc v!i trc dc cu kin v dc theo chng c th hnh
thnh cc vt n(t do cc ni lc c" bn tc dng ln cu kin, khi u cc thanh neo cn
c gia cng b*ng cc bn thp hn thm ho#c m/ rng u neo.
Cc chi tit #t s=n dp t thp tm c cu to t cc chn neo c cc ch& bm ch2c ch2n (v
d: / dng cc u neo hnh cu) v phn lm ch(c nng nh bn neo (v d nh cc chi tit
hn). Chi tit #t s=n c dp t thp tm c chiu dy t 4 mm n 8 mm, c thit k sao
cho phn thp b b% i to chn neo l t nht. Cc chi tit cn c tnh ton theo bn ca
chn neo v ca bn. bn ca m&i chi tit neo c kim tra theo cc tnh ton b tng chu
nh, chu p cc b.
Chiu dy ca bn chi tit #t s=n c xc nh theo cc ch) d+n / 6.2.6.3 v theo cc yu cu
v hn.
8.10.5. 5 phn u mt c ni ca cu kin chu nn lch tm (v d: / u cc ct l2p ghp),
cn #t ct thp gin tip ph hp v!i cc ch) d+n / 8.7.3.
8.11. Cc yu cu cu to ring
8.11.1. Khe ln cn c d tnh tr!c trong trng hp xy nh (cng trnh) trn nn t khng
,ng nht (nn c tnh ln, v.v), ti cc v tr thay i t ngt v ti trng, v.v
Nu trong cc trng hp k trn, khe ln khng c d tnh tr!c, mng cn c bn v
c(ng m bo ngn nga cc h h%ng ca kt cu bn trn, ho#c phi c cc kt cu #c
bit t c mc tiu trn.
Khe ln c'ng nh khe co gin nhit trong kt cu b tng v b tng ct thp lin tc cn c
thc hin xuyn sut, c2t kt cu n tn mng. Khe co gin nhit trong kt cu khung b
tng ct thp c thc hin b*ng cch s dng c#p ct c khe / gia chy xung n tn m#t
mng.
Khong cch gia cc khe ln, khe co gin nhit trong mng b tng v trong tng tng hm
cho php ly b*ng khong cch gia cc khe ca kt cu bn trn.
8.11.2. Trong kt cu b tng cn d tnh tr!c ct thp cu to:
a) Ti cc v tr thay i t ngt kch th!c tit din cu kin;
b) Ti cc v tr thay i chiu cao tng (trong khong khng nh% h"n 1 m);
c) Trong tng b tng d!i v trn cc l& ca ca m&i tng;
d) Trong cc kt cu chu ti trng ng;
e) 5 cnh c (ng sut nh% h"n ca cu kin chu nn lch tm, nu (ng sut l!n nht trong tit
din, c xc nh nh i v!i vt th n h,i vt qu 0,8R
b
, cn (ng sut nh% nht li nh%
h"n 1 MPa ho#c chu ko, trong khi hm lng ct thp khng nh% h"n 0,025%.
Cc yu cu / iu ny khng p dng cho cc cu kin ca kt cu l2p ghp c kim tra
trong giai on vn chuyn v l2p rp. Trong cc trng hp ny, cn #t ct thp theo tnh ton
bn.
Nu tnh ton cho thy bn cu kin mt i ,ng thi v!i s xut hin vt n(t trong b tng
vng chu ko, khi cn xt n cc yu cu trong 4.2.10 i v!i cu kin #t t ct thp (khng
xt n s lm vic ca b tng chu ko). Nu theo tnh ton c xt n b tng chu ko, thy
khng cn #t ct thp v b*ng kinh nghim c'ng ch(ng t% r*ng khng cn ct thp khi vn
chuyn v l2p rp, khi khng cn #t ct thp cu to.
8.11.3. V tr l2p #t ct thp cn c m bo theo ng thit k nh cc bin php thi cng
(#t c b*ng cht d3o, vng m lm t b tng ht nh%, v.v).
8.11.4. L& c kch th!c l!n trong bn, panen, v.v cn c vin li b*ng ct thp b sung c
tit din khng nh% h"n tit din cc ct thp chu lc (theo ph"ng #t ct thp b sung) cn
thit theo tnh ton nh i v!i bn #c.
8.11.5. Khi thit k cu kin ca sn l2p ghp, cn nh tr!c cc khe gia cc bn sn v chn
chng b*ng b tng. Chiu rng ca khe c quy nh t iu kin m bo cht lng khi
chn chng v khng nh% h"n 20 mm i v!i cu kin c chiu cao khng l!n h"n 250 mm v
khng nh% h"n 30 mm i v!i cu kin c chiu cao l!n h"n.
8.11.6. Trong cu kin ca kt cu l2p ghp, cn c gii php nng chng: mc cu l2p rp, l&
ch c cc ng thp, mc l2p rp c nh lm t cc thp thanh, v.v Mc nng phi c
lm t thp cn nng ph hp v!i cc yu cu / 5.2.1.8.
8.12. Ch dn b' sung v cu to cu kin b tng ct thp ng lc trc
8.12.1. Trong cu kin (ng lc tr!c, cn m bo s bm dnh ch2c gia ct thp v b tng
b*ng cch s dng ct thp c g, nh,i ch#t cc ng, rnh, khe h/ b*ng va xi mng ho#c b
tng ht nh%.
8.12.2. S" , v ph"ng php sn xut cc kt cu (ng lc tr!c siu t0nh nn la chn sao
cho khi to (ng lc tr!c khng gy thm cc (ng lc trong kt cu lm gim kh nng lm vic
ca kt cu. Cho php b tr cc mi ni ho#c kh!p tm thi v c ton khi ha sau khi ko
cng ct thp.
8.12.3. Trong kt cu b tng ct thp bn l2p ghp, cn m bo s bm dnh ca cc cu kin
(ng lc tr!c v!i b tng ti cc v tr chu lc ca kt cu, c'ng nh neo cc u ca chng
v!i nhau. Ngoi ra, s lm vic ,ng thi ca cu kin theo ph"ng ngang c'ng cn c m
bo b*ng cc bin php thch hp (#t cc ct thp ngang ho#c (ng lc tr!c cu kin theo
ph"ng ngang).
8.12.4. Mt phn cc thanh ct thp dc ca cu kin c th khng cn (ng lc tr!c nu th%a
mn cc yu cu tnh ton v n(t v bin dng.
8.12.5. Khi gia cng cc b / vng st neo thp cng c'ng nh / cc v tr #t thit b cng,
nn b tr cc chi tit #t s=n ho#c b sung ct thp ngang, c'ng nh tng kch th!c tit din ti
cc on ny.
8.12.6. Nu ct thp dc cng c b tr tp trung / bin trn v bin d!i, / u cu kin cn
d tnh #t b sung ct thp ngang cng ho#c khng cng.
Ct thp ngang cng phi c ko tr!c khi ko ct thp dc b*ng lc khng nh% h"n 15% lc
ko ton b ct thp dc ti vng chu ko ca tit din gi ta.
Ct thp ngang khng cng phi c neo ch2c ch2n b*ng cch hn cc u vo chi tit #t
s=n. Tit din ca cc ct thp ny trong kt cu khng c tnh ton chu m%i phi chu c
khng d!i 20% ni lc trong ct thp dc cng / vng d!i tit din gi ta, cn i v!i kt
cu c tnh ton chu m%i phi chu c - khng d!i 30%. Tit din gi ta c xc nh
b*ng tnh ton theo bn.
8.12.7. V!i ct thp si c b tr d!i dng b si, cn d tnh cc khong h/ gia tng si
ho#c gia tng nhm si (b*ng cch #t cc thp si qun dng xo2n / trong b si ho#c #t
cc thanh ng2n / neo, v.v) phi c kch th!c cho va xi mng i qua gia cc si trong
b si, ho#c b tng ht nh% lp kn rnh #t cp.
8.12.8. Ct thp cng (thanh ho#c cp) trong cu kin c l& r&ng v cu kin c sn cn c
b tr theo trc m&i sn ca cu kin, ngoi tr cc trng hp nu trong 8.6.5.
8.12.9. 5 u cu kin (ng lc tr!c, cn #t cc ct thp ai b sung ho#c ct thp gin tip
(l!i thp hn bao tt c cc thanh ct thp dc, ct thp ai, v.v c b!c 5 cm n 10 cm)
trn chiu di khng nh% h"n 0,6l
p
, cn khi trong cu kin lm t b tng nh$ cp B7,5 n
B12,5 c b!c l 5cm trn chiu di khng nh% h"n l
p
(xem 5.2.2.5) v khng nh% h"n 20 cm i
v!i cu kin s dng ct thp khng c neo, cn khi c c" cu neo - trn on b*ng hai ln
chiu di c" cu neo. #t neo / u ct thp l b2t buc i v!i ct thp c ko trn b tng,
c'ng nh i v!i ct thp c ko trn b, khi khng lc bm dnh v!i b tng (si tr"n, cp
nhiu si), khi thit b neo cn m bo gi ch#t ct thp trong b tng / tt c cc giai on
lm vic ca ct thp.
Khi s dng thp si cng cao c g, cp bn mt ln, ct thp thanh c g cn nng c
gia cng nhit lm ct thp cng ko trn b, th khng cn #t neo / u cc thanh ct thp
cng.
9. Cc yu cu tnh ton v cu to kt cu b tng ct thp khi sa cha ln nh v cng
trnh
9.1. Nguyn t!c chung
9.1.1. Phn ny quy nh nhng yu cu thit k cc kt cu b tng v b tng ct thp ca nh
v cng trnh ( ho#c cha gia cng tr!c ) khi c sa cha l!n.
Phn ny quy nh nguyn t2c tnh ton kt cu hin hu (tnh ton kim tra) c'ng nh tnh ton
v cu to cc kt cu phi gia cng.
9.1.2. Tnh ton kim tra cc kt cu hin hu cn c tin hnh khi c s thay i ca ti
trng tc dng, gii php t ch(c m#t b*ng v iu kin s dng, c'ng nh khi pht hin nhng
khuyt tt v h h%ng trong kt cu v!i mc ch xc nh kh nng chu lc v s p (ng iu
kin s dng bnh thng trong nhng iu kin lm vic m!i.
9.1.3. Cc kt cu khng th%a mn yu cu khi tnh ton kim tra cn phi gia cng.
Khi thit k cc kt cu phi gia cng cn xut pht t yu cu khng dng ho#c dng tm thi
sn xut.
9.1.4. Tnh ton kim tra cc kt cu hin hu, c'ng nh tnh ton v cu to cc kt cu gia
cng cn tin hnh trn c" s/ cc ti liu thit k, s liu v ch to v thi cng nhng kt cu
ny v nhng s liu kho st hin trng.
9.1.5. Khi khng c nhng h h%ng v khuyt tt lm gim kh nng chu lc ca kt cu, c'ng
nh khi khng c vng v s m/ rng vt n(t vt gi!i hn cho php, cho php tin hnh
tnh ton kim tra trn c" s/ ti liu thit k (cc kch th!c hnh hc ca tit din kt cu, cp
bn chu nn (ko) ca b tng, mc b tng theo cng chu nn (ko), nhm ct thp,
cu to v s" , kt cu).
9.1.6. Trong trng hp nhng yu cu v tnh ton theo ti liu thit k khng th%a mn ho#c
khi khng c ti liu thit k, c'ng nh khi c nhng khuyt tt v h h%ng lm gim kh nng
chu lc ca kt cu, khi c vng ho#c c s m/ rng vt n(t vt gi!i hn cho php th cn
tin hnh tnh ton kim tra c k n nhng s liu kho st kt cu hin hu.
9.1.7. Kho st hin trng cn a ra cc s liu v kch th!c hnh hc ca tit din, s b tr
ct thp trong cu kin kt cu, cng b tng v loi thp, vng ca kt cu v b rng
vt n(t, nhng khuyt tt v h h%ng, ti trng, s" , tnh ton t0nh ca kt cu.
9.1.8. Vic gia cng kt cu ch) cn xem xt trong nhng trng hp khi kt cu hin hu
khng th%a mn nhng yu cu theo tnh ton kim tra v kh nng chu lc ho#c nhng yu
cu v iu kin s dng bnh thng. Khng cn gia cng kt cu nu nh:
- vng thc t ca kt cu vt gi!i hn cho php (xem 4.2.11) nhng khng nh h/ng n
yu cu s dng bnh thng v khng lm thay i s" , kt cu ca n;
- Kt cu c nhng sai lch so v!i cc yu cu nu trong phn 5 nhng qu trnh kho st khng
pht hin c nhng h h%ng gy ra do nhng sai lch m#c d kt cu s dng trong
mt thi gian di.
9.1.9. Vic tnh ton v cu to cc kt cu phi gia cng cn c thc hin trn c" s/ nhng
s liu kho st hin trng yu cu trong 9.1.7.
9.2. Tnh ton ki"m tra
9.2.1. Tnh ton kim tra kt cu b tng v b tng ct thp cn thc hin theo nhng yu cu
nu trong cc phn t 4 n 8 v trong phn ny.
9.2.2. Khng cn tnh ton theo cc trng thi gi!i hn th( hai nu nh chuyn v v b rng vt
n(t trong kt cu hin hu nh% h"n gi!i hn cho php, cn ni lc trong tit din cu kin sinh ra
do ti trng m!i khng vt qu gi tr ni lc do ti trng thc t tc dng ln kt cu.
9.2.3. Khi tnh ton cn kim tra tit din ca cc kt cu c nhng khuyt tt v h h%ng, c'ng
nh cn kim tra nhng tit din m ti , trong qu trnh kho st pht hin c nhng vng
b tng c cng nh% h"n cng trung bnh t 20% tr/ ln. Vic k n nhng khuyt tt
v h h%ng c th hin trong tnh ton b*ng cch gim din tch tit din b tng ho#c ct
thp. C'ng cn k n nh h/ng ca nhng khuyt tt v h h%ng n cc #c trng bn
v bin dng ca b tng; n lch tm ca lc dc; n s dnh kt ca b tng v ct thp,
v.v
9.2.4. Cc #c trng tnh ton c xc nh theo phn 5 ty thuc vo cp bn chu nn quy
!c ca b tng trong kt cu hin hu.
9.2.5. Khi tnh ton kim tra theo s liu ca ti liu thit k, trong trng hp nu thit k kt
cu hin hu quy nh cc #c trng tiu chun ca b tng l mc theo cng ca n, th
cp bn chu nn quy !c ca b tng cn ly nh sau:
- i v!i b tng n#ng, b tng ht nh%, b tng nh$: ly b*ng 80% cng m+u lp ph"ng
tiu chun t"ng (ng v!i mc theo cng chu nn.
- i v!i b tng t ong: ly b*ng 70% cng m+u lp ph"ng tiu chun t"ng (ng v!i mc
theo cng chu nn.
i v!i cc gi tr cp bn chu nn quy !c ca b tng khc v!i gi tr nu trong 5.1.1.3,
cng tnh ton ca b tng c xc nh b*ng ni suy tuyn tnh.
9.2.6. Khi tnh ton kim tra da trn kt qu kho st hin trng, gi tr cp bn chu nn quy
!c ca b tng c xc nh theo 9.2.5 nhng thay mc b tng b*ng cc gi tr cng
thc t ca b tng theo nhm kt cu, kt cu ring l3, hay tng vng ca n, thu c t kt
qu kho st hin trng, theo cc ph"ng php th nghim khng ph hoi, ho#c cc ph"ng
php th m+u ly trc tip t kt cu.
9.2.7. Ty vo tnh trng ca b tng, loi kt cu v iu kin lm vic ca chng, c'ng nh ty
vo cc ph"ng php xc nh cng b tng, khi c c" s/ #c bit c th dng cc ph"ng
php khc xc nh cng b tng.
9.2.8. Cc #c trng tnh ton ca ct thp c xc nh ty thuc vo nhm thp c s
dng trong kt cu b tng ct thp hin hu theo ch) d+n / phn 2 c k n nhng yu cu
nu trong 9.2.9 v 9.2.10.
9.2.9. Khi thc hin tnh ton kim tra kt cu hin hu theo h, s" thit k da trn cc tiu
chun c', cng tiu chun ca ct thp R
sn
xc nh theo phn 5. Khi cng tiu
chun ca thp si nhm B-I ly b*ng 390 MPa.
Cng chu ko tnh ton ca ct thp R
s
c xc nh theo cng th(c:
R
s
=
R
sn

s

Trong
s
l h s tin cy ca ct thp, ly nh sau:
- Khi tnh ton theo cc trng thi gi!i hn th( nht:
+ i v!i thp thanh nhm
CI, A-I, CII, A-II, CIII, A-III: 1,15
CIV, A-IV, A-V v A-VI: 1,25
+ i v!i thp si nhm
B-I, B-II, Bp-II, K-7, K-19: 1,25
Bp-I: 1,15
- Khi tnh ton theo cc trng thi gi!i hn th( hai: 1,00.
Cng chu ko tnh ton ca ct thp ngang (ct thp ai v nhng thanh ct thp xin) R
sw

c xc nh b*ng cch nhn gi tr cng tnh ton R
s
thu c v!i h s iu kin lm
vic
si
(gi tr
si
cho trong phn 5). Cng chu nn tnh ton ca ct thp R
sc
(tr ct thp
nhm A-III<) ly b*ng cng chu ko tnh ton ca ct thp R
s
, nhng khng l!n h"n cc gi
tr nu trong phn 5. i v!i thp nhm A-III<, cng chu nn tnh ton R
sc
ly theo yu cu
ca phn 5.
Ngoi ra, cn k n cc h s iu kin lm vic b sung ca ct thp theo 5.2.2.4.
Gi tr ca cng tnh ton ca ct thp c lm trn n 3 ch s c ngh0a.
9.2.10. Khi tnh ton kim tra theo kt qu th m+u ct thp ly t kho st hin trng, cng
tiu chun ca ct thp c ly b*ng gi tr trung bnh ca gi!i hn chy thc t (ho#c gi!i hn
chy quy !c) thu c t th nghim m+u ct thp r,i chia cho h s:
- i v!i ct thp nhm CI, A-I, CII, A-II, CIII, A-III, A-III<, CIV, A-IV: 1,1
- i v!i ct thp cc nhm khc: 1,2
Cng tnh ton ca ct thp cn ly theo nhng yu cu nu trong 9.2.9.
9.2.11. Ty thuc vo s lng m+u th v tnh trng ca ct thp, khi c c" s/ ch2c ch2n c
th s dng cc ph"ng php khc xc nh cng tnh ton ca ct thp.
9.2.12. Khi khng c ti liu thit k v khng th ly m+u th, cho php ly cng chu ko
tnh ton ca ct thp R
s
ty thuc vo loi thp:
- i v!i ct thp trn tr"n: ly R
s
= 155 MPa;
- i v!i ct thp c g chy theo:
+ 1 pha: ly R
s
= 245 MPa;
+ 2 pha: ly R
s
= 295 MPa.
Khi gi tr cng tnh ton ca ct thp chu nn ly b*ng R
s
, cn cng tnh ton ca
ct thp ngang R
sw
ly b*ng 0,8R
s
.
9.3. Tnh ton v cu to cc kt cu phi gia cng
9.3.1. Nhng yu cu ca phn ny dng thit k v tnh ton kt cu b tng ct thp c
gia cng b*ng thp cn nh hnh, b*ng b tng v b*ng b tng ct thp.
Cc kt cu b tng ct thp c gia cng cn c thit k nh*m th%a mn nhng yu cu
nu trong phn 4 n phn 8 trong tiu chun TCXDVN 338:2005 (khi gia cng b*ng thp cn
nh hnh) v nhng quy nh trong phn ny.
9.3.2. Khi thit k cc kt cu b tng ct thp gia cng, cn m bo iu kin lm vic ,ng
thi gia phn gia cng v phn kt cu phi gia cng.
9.3.3. Tnh ton kt cu gia cng cn c tin hnh theo hai giai on:
a) Tr!c khi phn gia cng lm vic: tnh ton chu ti trng do trng lng kt cu gia cng
(ch) tnh ton theo cc trng thi gi!i hn th( nht);
b) Khi phn gia cng lm vic: tnh ton chu ton b ti trng s dng (tnh ton theo c hai
trng thi gi!i hn).
Tnh ton theo cc trng thi gi!i hn th( hai c th khng cn thc hin nu cc ti trng s
dng khng tng, c(ng v kh nng chng n(t ca kt cu th%a mn nhng yu cu ca iu
kin s dng, m gia cng v l do pht hin thy nhng khuyt tt v h h%ng.
9.3.4. i v!i cc kt cu h h%ng n#ng (ph hoi t nht 50% tit din b tng ho#c t nht 50%
tit din ct thp), cn tnh ton phn kt cu gia cng chu ton b ti trng tc dng (khng
k n s lm vic ca kt cu phi gia cng).
9.3.5. Din tch tit din ngang ca kt cu phi gia cng cn c xc nh da trn s gim
yu thc t ca n do b n mn. Ct thp b*ng si cng cao trong tnh ton khng k n
khi b n mn thnh vt ho#c n mn bn trong, c'ng nh n mn do ion Cl
-
.
9.3.6. Cng tiu chun v cng tnh ton ca cc cu kin thp gia cng ly theo quy
nh trong TCXDVN 338:2005.
Cng tiu chun v cng tnh ton ca b tng v ct thp ca cc kt cu b tng ct
thp phi gia cng v ca cc phn gia cng cn ly theo ch) d+n trong phn 2 v theo 9.2.4
n 9.2.12.
9.3.7. Khi thit k cc kt cu phi gia cng, v nguyn t2c, cn lu ti trng trong qu
trnh gia cng khng c vt qu 65% ti trng tnh ton. Khi qu ph(c tp, ho#c khng th
gim ti n m(c yu cu, cho php tin hnh gia cng trong trng thi kt cu chu ti
trng l!n h"n. Khi cc #c trng tnh ton ca b tng v ct thp gia cng phi nhn v!i
h s iu kin lm vic ca b tng l
br1
= 0,9 v ca ct thp l
sr1
= 0,9.
Trong mi trng hp, m(c gim ti cho kt cu phi gia cng phi c la chn theo
iu kin m bo an ton cho qu trnh tin hnh cng vic gia cng.
9.3.8. Trong trng hp, nu khi gia cng kt cu bin thnh h siu t0nh, th cn k n cc
yu t nu trong 4.2.6.
9.3.9. Gi tr (ng sut tr!c
sp
v '
sp
trong ct thp gia cng S v S' cn c ly theo 4.3.1
v 4.3.2.
Trong trng hp ny, cc gi tr (ng sut tr!c l!n nht ca ct thp
sp
v '
sp
ly khng vt
qu 0,9R
s,ser
i v!i thp thanh v 0,7R
s,ser
i v!i thp si.
Gi tr nh% nht ca (ng sut tr!c trong ct thp ly khng nh% h"n 0,49R
s,ser
.
9.3.10. Khi tnh ton nhng cu kin phi gia cng b*ng thp thanh (ng sut tr!c, hao tn
(ng sut cn c xc nh theo 4.3.3 v 4.3.4.
Khi xc nh hao tn do bin dng ca neo #t gn thit b cng, cn k n s bin dng do nn
p b cng. Khi khng c s liu thc nghim, ly gi tr bin dng b*ng 4 mm.
9.3.11. H s chnh xc khi cng cn c xc nh theo 4.3.5 b*ng cch a vo h s b
sung
sp
ty thuc vo #c th cu to gia cng nh sau:
- i v!i cc thanh gi*ng ngang v thanh ct thp chu ko: 0,85
- i v!i ct thp ai v thanh ko xin: 0,75
9.3.12. i v!i cc cu kin chu un v nn lch tm c gia cng b*ng b tng v b tng
ct thp, vic tnh ton c thc hin nh i v!i cu kin tit din #c v!i iu kin tun theo
cc yu cu v tnh ton v cu to m bo s lm vic ,ng thi gia b tng c' v b
tng m!i. Khi nhng h h%ng khng th kh2c phc c v nhng khuyt tt ca cc cu
kin phi gia cng (n mn hay (t ct thp; n mn; phn l!p v h h%ng b tng, v.v) lm
gim kh nng chu lc ca nhng cu kin , cn c k n trong tnh ton nh trong tnh
ton kim tra kt cu tr!c khi gia cng.
9.3.13. Khi trong cc kt cu c gia cng b*ng b tng ho#c b tng ct thp c b tng
c'ng nh ct thp v!i cc cp bn khc nhau, th gi tr cng tnh ton ca b tng v
ct thp a vo tnh ton theo bn v!i cng tnh ton ca chng.
9.3.14. i v!i cu kin b tng ct thp c gia cng b*ng b tng, ct thp v b tng ct
thp, vic tnh ton cn c thc hin theo iu kin bn i v!i tit din th1ng gc v!i trc dc
cu kin, i v!i tit din nghing v tit din khng gian (trong trng hp c mmen xo2n tc
dng), c'ng nh tnh ton chu tc dng cc b ca ti trng (nn, nn thng, git (t) theo
nhng yu cu trong phn 6 v c k n s c m#t cc loi b tng v ct thp c cp bn
khc nhau trong cu kin phi gia cng.
9.3.15. Cn tnh ton cu kin b tng ct thp c gia cng b*ng b tng, ct thp hay b
tng ct thp theo iu kin hnh thnh, m/ rng v khp kn vt n(t; theo iu kin bin dng
th%a mn nhng yu cu trong phn 7 v nhng yu cu b sung lin quan t!i bin dng v (ng
sut trong cu kin b tng ct thp tr!c khi a phn gia cng vo lm vic, c'ng nh lin
quan n s t,n ti b tng v ct thp c cp bn khc nhau trong cu kin phi gia cng.
9.3.16. Vic tnh ton cu kin b tng ct thp c gia cng b*ng ct thp (ng sut tr!c
khng bm dnh c thc hin theo cc trng thi gi!i hn th( nht v th( hai theo nhng yu
cu trong phn 7, phn 8 v nhng yu cu b sung theo yu cu khng bm dnh gia b tng
v ct thp.
9.3.17. Kch th!c nh% nht ca tit din cu kin c gia cng b*ng b tng v b tng ct
thp cn c xc nh trn c" s/ tnh ton chu cc ni lc c k n cc yu cu cng ngh
v khng nh% h"n cc kch th!c theo cc yu cu trong phn 8 v s phn b ct thp v chiu
dy l!p b tng.
9.3.18. Cp bn chu nn ca b tng gia cng cn ly b*ng cp b tng ca kt cu c
gia cng v khng nh% h"n B15 i v!i kt cu bn trn v B12,5 i v!i mng.
9.3.19. Trong nhng trng hp, khi vic gia cng c d tnh thc hin sau khi gim ti cho
kt cu phi gia cng, ch) c cht ti li khi b tng gia cng t cng thit k.
9.3.20. Khi gia cng b*ng b tng v b tng ct thp ti ch& cn c cc gii php (lm
sch, to nhm b m#t kt cu c gia cng, v.v) m bo cng ca vng ni (mi
ni) v s lm vic ,ng thi gia phn gia cng v kt cu c gia cng.
9.3.21. Khi gia cng cc b ch) theo chiu di vng h h%ng, cn tin hnh gia cng thm c
phn khng h h%ng tip gip trong khong chiu di khng nh% h"n 500 mm v khng nh% h"n:
- 5 ln chiu dy l!p b tng gia cng;
- chiu di neo ct thp dc gia cng;
- 2 ln kch th!c l!n h"n ca tit din cu kin c gia cng (i v!i kt cu dng thanh).
9.3.22. Cho php tin hnh gia cng cu kin s dng ct thp khng cng trong khi cu kin
chu ti trng b*ng cch hn ct thp gia cng vo ct thp hin c nu nh d!i tc dng ca
ti trng trong thi gian gia cng, phi m bo bn ca tit din cu kin c gia cng,
khng k n s lm vic ca cc ct thp gia cng. Lin kt hn im cn c phn b v!i
khong cch khng nh% h"n 20 d dc theo thanh ct thp.

Ph lc A
(Quy nh)
B tng dng cho kt cu b tng v b tng ct thp
A.1. Cng thc xc nh cp bn chu nn (ko) ca b tng
T"ng quan gia cp bn chu nn v cng chu nn t(c thi ca b tng c xc nh
theo cng th(c:
B = B
m
(1-1,64v) (A.1)
T"ng quan gia cp bn chu ko v cng chu ko t(c thi ca b tng c xc nh
theo cng th(c:
B
t
= B
mt
(1-1,64v) (A.2)
Trong cc cng th(c (A.1) v (A.2):
B
m
, B
mt
t"ng (ng l cc gi tr trung bnh thng k ca cng chu nn v chu ko t(c thi,
c xc nh nh sau:
B
m
(B
mt
) =
n
1
B
1
+ n
2
B
2
+ + n
n
B
n
n
1
+ n
2
+ + n
n
(A.3)
/ y: n
1
, n
2
, ,n
n
l s lng cc m+u th chun c cng t"ng (ng khi nn (ko) l B
1
,
B
2
, , B
n
;
v l h s bin ng ca cng cc m+u th chun, ph thuc vo trnh cng ngh sn
xut b tng: v = 0,135 (ng v!i trng hp chu nn, v = 0,165 (ng v!i trng hp chu ko.
A.2. Tng quan gia cp bn ca b tng v mc b tng theo cng
Bng A.1 - Tng quan gia cp bn chu nn ca b tng v mc b tng theo cng
chu nn
Cp bn
chu nn
Cng
trung bnh ca
mu th
chu+n, MPa
Mc theo
cng chu
nn
Cp bn
chu nn
Cng
trung bnh ca
mu th
chu+n, MPa
Mc theo
cng chu
nn
B3,5 4,50 M50 B35 44,95 M450
B5 6,42 M75 B40 51,37 M500
B7,5 9,63 M100 B45 57,80 M600
B10 12,84 M150 B50 64,22 M700
B12,5 16,05 M150 B55 70,64 M700
B15 19,27 M200 B60 77,06 M800
B20 25,69 M250 B65 83,48 M900
B22,5 28,90 M300 B70 89,90 M900
B25 32,11 M350 B75 96,33 M1000
B27,5 35,32 M350 B80 102,75 M1000
B30 38,53 M400
Bng A.2 - Tng quan gia cp bn chu ko ca b tng v mc b tng theo cng
chu ko
Cp bn chu ko Cng trung bnh ca
mu th chu+n
MPa
Mc theo cng chu ko
B
t
0,4 0,55 -
B
t
0,8 1,10 K10
B
t
1,2 1,65 K15
B
t
1,6 2,19 K20
B
t
2,0 2,74 K25
B
t
2,4 3,29 K30
B
t
2,8 3,84 K35
B
t
3,2 4,39 K40
B
t
3,6 4,94 -
B
t
4,0 5,48 -
CH THCH: trong Bng A.1 v A.2:
CH THCH 1: Gi tr mc b tng theo cng chu nn (ko) c lm trn n gi tr
gn nht nhng thin v an ton.
CH THCH 2: Cc gi tr ghi trong cc bng p dng cho b tng n#ng, b tng ht nh%, b tng
nh$, b tng r&ng.
A.3. Tng quan gia cng chu nn tiu chu+n ca b tng R
bn
(cng lng tr)
v cp bn chu nn ca b tng
T"ng quan gia cng chu nn tiu chun ca b tng (cng lng tr) v cp bn
chu nn ca b tng c xc nh theo cc cng th(c sau:
+ i v!i b tng n#ng, b tng ht nh%, b tng nh$ v b tng r&ng:
R
bn
/B

= (0,77 - 0,001B) (A.4)
Nhng khng nh% h"n 0,72.
+ i v!i b tng t ong:
R
bn
/B = (0,95 - 0,005B) (A.5)
Gi tr R
bn
tnh theo cng th(c (A.4) v (A.5) c cho trong Bng 12 ca tiu chun ny v
c lm trn.

Ph lc B
(Tham kho)
Mt s loi thp thng dng v hng dn s dng
B.1. Phn loi thp theo gii hn chy ca mt s loi thp
Bng B.1 - Cc loi thp thng
Nhm
quy
'i
Loi
thp
Hnh
dng
tit
din
Gii hn
chy
dng "
quy 'i
MPa
K hiu thp Nc sn xut v
tiu chu+n sn
xut
Gii hn
chy MPa
Gii hn
bn MPa
CI
A-I
Vit Nam (TCVN
1651 : 1985)
Nga (GOST 5781-
82*)
235 min. 380 min. 235
SR235 Nht (JIS G 3112 -
1991)
235 min. 380 520
BS 4449:1997
gr.250
Anh (BS 4449:1997) 250 min. 287,5 min.
AS 1302-250R 250 min. -
250
AS 1302-250S
c (AS 1302-1991)
250 min. -
Trn
tr"n
295 SR295 Nht (JIS G 3112-
1991)
295 min. 380 520
SD295A Nht (JIS G 3112-
1991)
295 min. 440 600 295
SD295B Nht (JIS G 3112-
1991)
295 390 440 600
300 CII
A-II
Vit Nam (TCVN
1651:1985)
Nga (GOST 5781-
82*)
300 min. 500 min.
300 ASTM A615M
gr. 300
Hoa k4 (ASTM
A615M-96a)
300 min. 500 min.
335 RL335 Trung Quc (GB
1499-91)
335 460 510 min.
345 SD345 Nht (JIS G 3112-
1991)
345 440 490 min.
390 SD390 Nht (JIS G 3112-
1991)
390 510 560 min.
390 CIII
A-III
Vit Nam (TCVN
1651:1985)
Nga (GOST 5781-
82*)
390 min. 600 min.
Theo
gi!i
hn
chy
thc t
Thp
cacbon
cn nng
V*n
(c g)
400 AS 1302-400Y c (AS 1302-1991) 400 min. -
420 ASTM A615M
gr. 420
Hoa k4 (ASTM
A615M-96a)
420 min. 620 min.
BS 4449:1997
gr.460A
483 min. 460
BS 4449:1997
gr.460B
Anh (BS 4449:
1997)
460 min.
497 min.
490 SD490 Nht (JIS G 3112-
1991)
490 625 620 min.
520 ASTM A615M
gr. 520
Hoa k4 (ASTM
A615M-96a)
520 min. 690 min.
540 A-III< Nga (GOST 5781-
82*)
540 min. -
540 RL540 Trung Quc (GB
1499-91)
540 min. 835 min.
CH THCH: Cc k hiu thp nu trong bng ny ch) g,m k t gc ni ln tnh cht c" hc,
khng ghi cc k t ui ni trn cc #c im khc. K hiu y xem trong cc tiu chun
t"ng (ng ca tng quc gia.
Bng B.2 - Cc loi thp cng cao
Nhm
quy
'i
Loi thp Hnh
dng
tit
din
Gii hn
chy
dng "
quy 'i
MPa
K hiu thp Nc sn xut v
tiu chu+n sn xut
Gii hn
chy MPa
Gii hn
bn MPa
590 RL590 Trung Quc (GB
1499-91)
590 min. 885 min.
590 CIV
A-IV
Vit Nam (TCVN
1651:1985)
Nga (GOST 5781-
82*)
590 min. 900 min.
785 SBPR 785/1030 Nht (JIS G 3109 -
1994)
785 min. 1030 min.
788 A-V Nga (GOST 5781-
82*)
788 min. 1000 min.
830 ASTM A722M
gr.1035
Hoa k4 (ASTM
A722M-98)
830 min. 1035 min.
835 RE (RR) - 1030 Anh (BS 4486:1980) 835 min. 1030 min.
930 SBPR 930/1080 Nht (JIS G 3109-
1994)
930 min. 1080 min.
930 SBPR 930/1180 Nht (JIS G 3109-
1994)
930 min. 1180 min.
980 A-VI Nga (GOST 5781-
82*)
980 min. 1250 min.
Theo
gi!i
hn
chy
quy
!c
Thp
cacbon
cn nng
(thanh)
V*n
1080 SBPR
1080/1230
Nht (JIS G 3109-
1994)
1080 min 1230 min.
1175 A:-VII Nga (GOST 10884-
94)
1175 min. 1400 min.
1300
1390
wire - 1570 - 7
wire - 1670 - 7
1300 min.
1390 min.
1570 min.
1670 min.
1390
1470
wire - 1670 - 6
wire - 1770 - 6
1390 min.
1470 min.
1670 min.
1770 min.
1390
1470
wire - 1670 - 5
wire - 1770 - 5
1390 min.
1470 min.
1670 min.
1770 min.
1350 wire - 1620 - 4.5 1350 min. 1620 min.
1390
1470
wire - 1670 - 4
wire - 1770 - 4
Anh (BS 5896 :
1980)
1390 min.
1470 min.
1670 min.
1770 min.
1200 3Bp1200 1200 min. 1470 min.
1300 4Bp1300 1300 min. 1570 min.
1400 5Bp1400 1400 min. 1670 min.
1400 6Bp1400 1400 min. 1670 min.
1400 7Bp1400 1400 min. 1670 min.
Thp si Loi 1
si
1500 8Bp1500
Nga (GOST 7348 -
81*)
1500 min. 1780 min.
1420 7 - wire standard
- 1670 - 15.2
1420 min. 1670 min.
1500 7 - wire standard
- 1770 - 12.5
1500 min. 1770 min.
1490 7 - wire standard
- 1770 - 11
1490 min. 1770 min.
1500 7 - wire standard
- 1770 - 9.3
1500 min. 1770 min.
1550 7 - wire super -
1770 - 15.7
1550 min. 1770 min.
1580 7 - wire super -
1860 - 12.9
1580 min. 1860 min.
1570 7 - wire super -
1860 - 1.3
1570 min. 1860 min.
1580 7 - wire super -
1860 - 9.6
1580 min. 1860 min.
1550 7 - wire super -
1860 - 8.0
1550 min. 1860 min.
1450 7 - wire drawn -
1700 - 8.0
1450 min. 1700 min.
Cp si Loi 7
si
1550 7 - wire drawn -
1820 - 5.2
Anh (BS 5896 :
1980)
1550 min. 1820 min.
1560 7 - wire drawn -
1860 - 2.7
1560 min. 1860 min.
1400 K7-1400 1400 min. 1670 min.
1500 K7-1500
Nga (GOST 13840-
81)
1500 min. 1770 min.
1550 ASTM A416M
gr.1725
Hoa k4 (ASTM
A416M-98)
1550 min. 1725 min.
1670 ASTM A416M
gr. 1860
Hoa k4 (ASTM
A416M-98)
1670 min. 1860 min.
Loi 19
si
1500 K19-1500 Nga (TU 14-4-22-71) 1500 min. 1770 min.
CH THCH: Cc k hiu thp nu trong bng ny ch) g,m k t gc ni ln tnh cht c" hc,
khng ghi cc k t ui ni ln cc #c im khc (mt s k hiu c ghi thm ng knh, v
d 7-wire super-1860-12.9). K hiu y xem trong cc tiu chun t"ng (ng ca tng quc
gia.
B.2. Phng php quy 'i thp tng ng
B.2.1. Khi s dng cc loi thp khc v!i thp theo TCVN (ho#c GOST ca Nga) phi cn c(
vo cc Tiu chun t"ng (ng ca loi thp v yu cu s dng thp trong xy dng. Khi ,
cn bit r cc ch) tiu k thut chnh nu trong 5.2.1.1 (thnh phn ha hc v ph"ng php
ch to p (ng v!i yu cu ca thp dng trong xy dng; cc ch) tiu v cng : gi!i hn
chy, gi!i hn bn v h s bin ng ca cc gi!i hn ; m un n h,i, gin di cc hn,
d3o; kh nng hn c; s thay i tnh cht c" hc khi tng gim nhit i v!i kt cu
chu nhit cao ho#c thp; gi!i hn m%i i v!i kt cu chu ti trng l#p). Ngoi ra, cn bit
hnh dng tit din: loi trn tr"n hay v*n (c g), thp si hay cp.
c th quy i cc loi thp v loi t"ng "ng, cc loi thp c phn thnh 2 nhm:
nhm c gi!i hn chy thc t r rng v nhm c gi!i hn chy thc t khng r rng. i v!i
thp c gi!i hn chy thc t khng r rng th cn c( vo gi!i hn chy quy !c c quy nh
trong cc tiu chun t"ng (ng lm cn c( quy i.
B.2.2. Khi s dng cc loi thp khc v!i thp theo TCVN (ho#c GOST ca Nga), phi da trn
gi tr gi!i hn chy thc t (ho#c gi!i hn chy quy !c) quy i v loi thp t"ng "ng
gn nht nhng thin v an ton.
B.3. p dng cc h s tnh ton
B.3.1. Khi p dng cc h s tnh ton cho cc loi thp khng theo TCVN ho#c (GOST ca
Nga), cn ly theo ch) d+n sau cho tng h s:
B.3.1.1. H s tin cy ca ct thp
s

Khi tnh ton theo cc trng thi gi!i hn th( nht
i v!i cc loi thp c gi!i hn chy v gi tr khng l!n h"n 300 MPa: ly
s
= 1,1;
i v!i cc loi thp ch) c gi!i hn chy quy !c v gi tr l!n h"n 600 MPa: ly
s
= 1,2;
i v!i cc loi thp c gi!i hn chy v gi tr n*m trong khong 300 n 600 MPa: ly
s

theo ni suy tuyn tnh gia hai gi tr 1,1 v 1,2.
Khi tnh ton theo cc trng thi gi!i hn th( hai
Ly
s
= 1,0.
B.3.1.2. Cc h s iu kin lm vic
si

Khi tnh ton theo cc trng thi gi!i hn th( nht
a) H s
s3
c k n khi kt cu chu ti trng l#p. Khng cho php p dng cc gi tr
s3
ghi
trong Bng 24 cho cc loi ct thp khc v!i cc loi ct thp trong bng ny. Trng hp s
dng cc loi ct thp khc cn bit gi!i hn m%i ca chng.
b) H s
s4
c k n khi kt cu chu ti trng l#p v c lin kt hn ct thp.
c) H s
s6
c k n khi ct thp cng cao (c gi!i hn chy quy !c) lm vic trong
iu kin cao h"n gi!i hn chy quy !c (xem 6.2.2.4): xc nh
s6
trong cng th(c (27), h
s c ly nh sau:
+ i v!i cc loi thp cp: = 1,15;
+ i v!i cc loi thp thanh c cng chu ko tiu chun b*ng 590 MPa: = 1,20;
+ i v!i cc loi thp thanh c cng chu ko tiu chun b*ng 800 MPa: = 1,15;
+ i v!i cc loi thp thanh c cng chu ko tiu chun l!n h"n 1000 MPa: = 1,10;
+ i v!i cc loi thp thanh c cng chu ko tiu chun n*m gia cc khong trn ly
theo ni suy tuyn tnh.
Khi mi ni hn n*m / vng cu kin c m men un vt qu 0,9 M
max
(M
max
l m men tnh
ton l!n nht), gi tr h s
s6
i v!i ct thp c gi!i hn chy quy !c nh% h"n 800 MPa ly
khng l!n h"n 1,1; i v!i ct thp c gi!i hn chy quy !c l!n h"n 1000 MPa ly khng l!n
h"n 1,05; nu gi tr gi!i hn chy n*m trong khong 800 MPa n 1000 MPa th ly khng l!n
h"n gi tr theo ni suy tuyn tnh cc gi tr t"ng (ng ca gi!i hn chy quy !c.
d) H s
s7
ly b*ng 0,8 cho thp loi trn tr"n dng lm ct ngang cho cu kin lm t b tng
nh$ cp B7,5 v thp h"n (xem Bng 15);
Khi tnh ton theo cc trng thi gi!i hn th( hai
Cng tnh ton ca ct thp khi tnh ton theo cc trng thi gi!i hn th( hai R
s,ser
a vo
tnh ton v!i h s iu kin lm vic
si
= 1,0.
B.3.1.3. Gi tr
sR

Trong cng th(c (25) gi tr
sR
c xc nh ty thuc vo loi thp (c gi!i hn chy thc t
ho#c gi!i hn chy quy !c v loi thp dng cp):
+ i v!i cc loi thp c gi!i hn chy thc t (thp thanh v thp si thng):
sR
= R
s
-
sp

+ i v!i cc loi thp c gi!i hn chy quy !c:
sR
= R
s
+ 400 -
sp
-
sp
(v!i loi thp si v
cp th ly
sp
= 0);
Khi s dng c ct thp cng v khng cng th
sR
xc nh theo ct thp cng. Khi s dng ct
thp cng c gi!i hn bn khc nhau cho php ly gi tr
sR
l!n nht trong cc gi tr gi!i hn
bn .
B.3.1.4. Gi tr
spi
v / 6.2.2.19
Khi gy (ng lc tr!c cho cc loi ct thp thanh c gi!i hn chy quy !c b*ng cc ph"ng
php c" hc, c'ng nh ph"ng php nhit in t ng ho#c ph"ng php c" nhit in t
ng:

spi
= 1500

spi
R
si
- 1200 7 0
= 0,5

spi
R
si
+ 0,4 7 0,8
Khi gy (ng lc tr!c cho cc loi ct thp thanh c gi!i hn chy quy !c b*ng cc ph"ng
php khc, c'ng nh gy (ng lc tr!c cho ct thp si v cp c gi!i hn chy quy !c b*ng
bt k4 ph"ng php no, ly gi tr
spi
= 0 v h s = 0,8.
B.3.1.5. Gi tr
r

Trong cng th(c (45)
r
ly nh sau:
+ i v!i ct thp c gi!i hn chy thc t:
r
= 1,0;
+ i v!i ct thp c gi!i hn chy quy !c (g,m c thp thanh, thp si, cp):
r
= 1,1.
B.3.1.6. H s v trong cng th(c (55)
H s ly b*ng 25 i v!i thanh cng cao c gi!i hn chy quy !c.
Gi tr ly khng nh% h"n 1,0 v khng l!n h"n 1,6.
B.3.1.7. Gi tr
sc,u

Trong cng th(c (57) i v!i cc loi ct thp c gi!i hn chy quy !c l!n h"n 800 MPa,
sc,u

ly khng l!n h"n 1200 MPa, khi gi!i hn chy quy !c nh% h"n 800 MPa
sc,u
ly khng l!n
h"n 900 MPa.
B.3.1.8. Cc h s
b2
,
b3
v
b4
Trong 6.2.2.3: Khi tnh ton kt cu s dng ct thp dc c gi!i hn chy quy !c, cc h s

b2
,
b3
c'ng nh
b4
(6.2.3.4) cn phi nhn v!i h s 0,8.
B.4. Yu cu cu to
B.4.1. Chiu dy l!p b tng bo v
B.4.1.1. Trong 8.3.4: Chiu dy l!p b tng bo v / u mt cc cu kin (ng lc tr!c dc
theo chiu di on truyn (ng sut (xem 5.2.2.5) cn c ly khng nh% h"n:
i v!i thp thanh (cng cao) c gi!i hn chy quy !c: 3d
i v!i ct thp dng cp: 2d
(/ y, d tnh b*ng milimt (mm)).
Ngoi ra, chiu dy l!p b tng bo v / vng ni trn cn phi khng nh% h"n 40 mm i v!i
tt c cc loi ct thp thanh v khng nh% h"n 30 mm i v!i ct thp dng cp.
B.4.1.2. Trong 8.6.2: Trong cc cu kin chu un lm t b tng nh$ s dng ct thp t"ng
"ng v!i CIV, A-IV v thp h"n, ng knh ct thp dc khng c vt qu:
i v!i b tng c cp bn chu nn t B12,5 tr/ xung: 16 mm
i v!i b tng c cp bn chu nn t B15, B25: 25 mm
i v!i b tng c cp bn chu nn t B30 tr/ ln: 32 mm
i v!i ct thp nhm cao h"n, ng knh gi!i hn ca thanh ct thp phi ph hp v!i cc
quy nh t"ng (ng hin hnh.
B.5. Quy nh v hn ct thp
Khi hn ct thp phi tun theo cc yu cu v hn ct thp theo cc tiu chun t"ng (ng v!i
tng loi thp c chn: kiu hn, ph"ng php hn
B.6. Quy nh v ni ct thp
Phi tun theo yu cu ca phn 8 trong tiu chun ny.

Ph lc C
(Quy nh)
vng v chuy"n v ca kt cu
C.1. Phm vi p dng
C.1.1. Phn ny quy nh cc gi tr gi!i hn v vng v chuyn v ca kt cu chu lc v bao
che ca nh v cng trnh khi tnh ton theo cc trng thi gi!i hn th( hai.
C.1.2. Nhng quy nh trong phn ny khng p dng cho cc cng trnh thy cng, giao thng,
nh my in nguyn t c'ng nh ct ca ng dy ti in, cc thit b phn phi ngoi tri
v cc ng ten ca cc cng trnh thng tin lin lc.
C.2. Ch dn chung
C.2.1. Khi tnh ton cc kt cu xy dng theo vng ( v,ng) ho#c chuyn v cn phi th%a
mn iu kin:
f 6 f
u
(C.1)
trong :
f l vng ( v,ng) ho#c chuyn v ca cc b phn ca kt cu (hay ton b kt cu) c
xc nh c k n cc yu t c nh h/ng n cc gi tr ca chng nh trong C.7.1 n
C.7.3;
f
u
l vng ( v,ng) ho#c chuyn v gi!i hn c qui nh trong phn ny.
Vic tnh ton cn c thc hin xut pht t cc yu cu sau:
a) Cc yu cu v cng ngh (m bo iu kin s dng bnh thng ca cc thit b cng
ngh, cc thit b nng chuyn, cc dng c o c v kim tra v.v);
b) Cc yu cu v cu to (m bo s ton v$n ca cc kt cu lin k v!i nhau v cc mi ni
ca chng, m bo nghing qui nh);
c) Cc yu cu v tm sinh l (ngn nga cc tc ng c hi v cm gic khng thoi mi khi
kt cu dao ng);
d) Cc yu cu v thm m v tm l (m bo c n tng tt v hnh dng bn ngoi ca kt
cu, loi tr cc cm gic nguy him).
Khi tnh ton, m&i yu cu trn cn c th%a mn ring bit khng ph thuc l+n nhau.
Cc hn ch v dao ng ca kt cu cn c qui nh theo nhng yu cu nu trong C.7.4.
C.2.2. Tnh hung tnh ton trong cn xc nh vng, chuyn v v cc ti trng t"ng (ng
v!i chng, c'ng nh cc yu cu lin quan n v,ng ban u cho trong C.7.5.
C.2.3. vng gi!i hn ca cc phn kt cu mi v sn c qui nh theo cc yu cu v
cng ngh, cu to v tm sinh l cn c tnh t trc un ca cu kin t"ng (ng v!i trng
thi ti thi im #t ti gy ra vng cn tnh, cn theo cc yu cu v thm m v tm l
c tnh t ng th1ng ni cc gi ta ca cu kin (xem C.7.7).
C.2.4. vng ca cc b phn kt cu theo cc yu cu thm m v tm l khng cn hn ch
nu chng b khut khng nhn thy, ho#c khng lm xu i hnh dng bn ngoi ca kt cu (v
d: kt cu c thanh cnh h treo ho#c nng cao, mi m%ng, mi ua nghing). vng theo
cc yu cu k trn c'ng khng cn hn ch i v!i c kt cu sn v mi trn cc phng c
ngi lui t!i trong thi gian khng lu (nh trm bin th v gc mi).
CH THCH: i v!i tt c cc dng sn mi s ton v$n ca l!p bao mi cn phi c m
bo theo quy nh b*ng cc bin php cu to (v d: s dng c" cu b tr hay to cho cc kt
cu mi lm vic theo s" , lin tc).
C.2.5. H s tin cy v ti trng i v!i tt c cc ti trng v h s ng lc i v!i ti trng
xe ti, xe ti in, cu trc c ly b*ng 1.
C.2.6. i v!i cc chi tit kt cu nh v cng trnh m vng v chuyn v ca chng khng
cp n trong tiu chun ny v cc tiu chun khc th vng theo ph"ng (ng v
ph"ng ngang do ti trng thng xuyn, tm thi di hn v tm thi ng2n hn, khng c
vt qu 1/150 nhp ho#c 1/75 chiu di cng xn.
C.3. vng gii hn theo phng ng ca cc cu kin
C.3.1. vng theo ph"ng (ng ca cc cu kin v ti trng t"ng (ng dng xc nh
vng c cho trong Bng C.1. Cc yu cu i v!i cc khe h/ gia cc cu kin nu trong
C.7.6.
Bng C.1 - vng gii hn theo phng ng f
u
v ti trng tng ng " xc nh
vng theo phng ng
Cu kin kt cu Theo cc yu cu v vng gii hn
theo phng ng f
u
Ti trng " xc nh
vng theo phng
ng
1. Dm cu trc v cu
treo c iu khin:

- t d!i sn, k c
palng
Cng ngh l/250 Do mt cu trc
- t cabin (ng v!i ch
lm vic:
Tm sinh l v cng
ngh

nhm 1K-6K
nhm 7K
nhm 8K
l/400
l/500
l/600
Nh trn
Nh trn
Nh trn
2. Dm, gin, x, bn, x
g,, tm (bao g,m c
sn ca tm v bn):
Thng xuyn v tm
thi di hn
a. Mi v sn nhn thy
c v!i khu l:
Thm m - tm l
l nh% h"n ho#c b*ng 1 m
l b*ng 3 m
l b*ng 6 m
l b*ng 24(12) m
l l!n h"n ho#c b*ng
36(24) m
l/120
l/150
l/200
l/250
l/300

b. Sn mi v sn gia
cc tng c tng ngn
/ d!i
Cu to Ly theo C.7.6 Lm gim khe h/ gia
cc b phn chu lc
ca kt cu, v cc
tng ngn
c. Sn mi v sn gia
cc tng khi trn chng
c cc chi tit chu tc
ng tch (gi*ng, l!p
m#t sn, vch ngn)
Cu to l/150 Tc dng sau khi hon
thnh tng ngn, l!p
m#t sn v thanh gi*ng
d. Sn mi v sn gia
cc tng khi c palng,
cn cu treo c iu
khin t:

+ sn Cng ngh Gi tr nh% h"n trong
hai gi tr l/300 ho#c
a/150
Ti trng tm thi c k
n ti trng do 1 cu
trc hay palng trn 1
ng ray
+ cabin Tm sinh l Gi tr nh% h"n mt
trong hai gi tr: l/400
ho#c a/200
Ti trng do 1 cu trc
hay palng trn 1
ng ray
e. Sn chu tc ng ca: Tm sinh l v cng
ngh

- vic dch chuyn vt
n#ng, vt liu, b phn
v chi tit my mc v
cc ti trng di ng
khc (trong c ti di
chuyn trn nn khng
ray)
l/350 Gi tr bt li h"n trong
hai gi tr ti trng:
+ 70% ton b ti trng
tm thi tiu chun
+ ti trng ca mt xe
xp ti
- ti di chuyn trn ray:
+ kh h$p l/400 Ti trng do mt toa
chy trn mt ng
ray
+ kh rng l/500 Nh trn
3. Cc b phn cu
thang (bn thang, chiu
ngh), chiu t!i, cn) ban
cng, lgia
Thm m - tm l
Tm sinh l
Nh mc 2a
Xc nh nh yu cu C.3.4
4. Cc tm sn, bn
thang, chiu ngh), chiu
t!i, m vng ca
chng khng cn tr/ b
phn lin k
Tm sinh l 0,7 mm Ti trng tp trung 1 kN
/ gia nhp
Cu to l/200 Lm gim khe h/ gia
cc cu kin chu lc
v phn chn ca cc
ca s, ca i d!i
cu kin
5. Lanh t, tm tng
trn ca s v ca i (x
v x g, ca vch knh)
Thm m - tm l Nh trong mc 2a
Cc k hiu trong bng:
l l nhp tnh ton ca cu kin.
a l b!c dm ho#c gin lin kt v!i ng i ca cu treo.
CH THCH 1: i v!i cng xn l c ly b*ng hai ln chiu di v"n cng xn.
CH THCH 2: i v!i cc gi tr trung gian ca l trong mc 2a, vng t!i hn xc nh b*ng
ni suy tuyn tnh c k n cc yu cu trong C.7.7
CH THCH 3: Trong mc 2a s trong ngo#c () c ly khi chiu cao phng n 6 m.
CH THCH 4: #c im tnh ton vng theo mc 2d c nu trong C.7.8.
CH THCH 5: Khi ly vng gi!i hn theo cc yu cu thm m v tm l cho php chiu di
nhp l ly b*ng khong cch gia cc m#t trong ca tng chu lc (ho#c ct).
C.3.2. Khong cch (khe h/) t )nh ca xe cu trc n im d!i cng ca kt cu chu lc b
vng ca mi (hay cc vt lin kt v!i chng) khng ly nh% h"n 100 mm.
C.3.3. i v!i cu kin mi cn phi m bo sao cho khi tnh c vng ca chng, dc ca
mi khng thp h"n l/200 theo mt trong cc h!ng (tr cc trng hp c cp n trong
cc tiu chun khc).
C.3.4. vng gi!i hn theo cc yu cu v tm sinh l ca cc cu kin sn (dm, x, tm),
cu thang, ban cng, lgia, cc phng trong nh / v nh cng cng, cc phng lm vic ca
cng x/ng cn xc nh theo cng th(c:
f
u
=
g(p + p
1
+ q)
30n
2
(bp + p
1
+ q)
(C.2)
trong :
g l gia tc trng trng;
p l gi tr tiu chun ca ti trng do trng lng ngi gy ra dao ng, ly nh trong Bng
C.2;
p
1
l gi tr tiu chun c gim i ca ti trng sn, ly theo Bng 3, TCVN 2737:1995 v
Bng C.2;
q l gi tr tiu chun ca ti trng do trng lng ca cu kin c tnh ton v cc kt cu ta
ln chng;
n l tn s gia ti khi ngi i li, ly theo Bng C.2;
b l h s, ly theo Bng C.2.
vng cn c xc nh theo tng cc ti trng
AI
+ p
l
+ q
Trong :
Al
= 0,4 + 0,6 / A/A
1
v!i A l din chu ti, A
1
= 9 m
2
.
Bng C.2 - H s b
Loi phng
(theo Bng 3, TCVN
2737:1995)
p
kPa
p
1

kPa
n
Hz
b
Mc 1, 2, ngoi tr phng sinh
hot v l!p hc;
Mc 4, 6b, 14b, 18b
0,25 Ly theo Bng 3 trong
TCVN 2737:1995
1,5
125
Q
pal

Mc 2: phng hc v phng
sinh hot;
Mc 7, 8 ngoi tr phng khiu
v', khn i;
Mc 14a, 15, 18a, 20
0,5 Nh trn 1,5
125
Q
pal

Mc 8: phng khiu v', khn
i;
Mc 9
1,5 0,2 2,0 50
CH THCH:
Q l trng lng ca mt ngi ly b*ng 0,8 kN.
l h s ly b*ng 1,0 i v!i cu kin tnh theo s" , dm, ly b*ng 0,6 i v!i cc cu kin
cn li (v d khi bn sn k theo ba ho#c bn cnh).
a l b!c dm, x, chiu rng ca bn sn, m.
l l nhp tnh ton ca cu kin.
C.4. vng gii hn theo phng ngang ca ct v cc kt cu hm do ti trng cu
trc
C.4.1. vng theo ph"ng ngang ca ct nh c cu trc, cu cn, c'ng nh dm cu trc v
kt cu hm (dm v gin) ly theo Bng C.3 nhng khng nh% h"n 6 mm.
vng cn c kim tra ti cao m#t trn ca ng ray cu trc theo lc hm ca mt cu
trc tc dng theo h!ng c2t ngang ng i ca cu trc, khng k n nghing ca mng.
C.4.2. dch vo gi!i hn theo ph"ng ngang ca ng i cu trc, cu cn ngoi tri do ti
trng theo ph"ng ngang v ph"ng (ng ca mt cu trc gy ra (khng k n nghing
ca mng) theo cc yu cu v cng ngh ly b*ng 20 mm.
Bng C.3 - vng gii hn theo phng ngang f
u
ca ct nh c cu trc, cu cn, dm
cu trc v kt cu hm
vng gii hn f
u
ca
Ct
Nhm ch lm vic
ca cu trc
Nh v cu cn ngoi
tri
Cu cn trong nh
Dm cu trc v kt
cu hm, nh v cu
dn (c trong nh v
ngoi tri)
1K-3K h/500 h/1500 h/500
4K-6K h/1000 h/2000 h/1000
7K-8K h/2000 h/2500 h/2000
CH THCH:
h l chiu cao t m#t trn ca mng n )nh ca ng ray cu trc (i v!i nh 1 tng v cu
d+n ngoi tri ho#c trong nh) ho#c khong cch t trc dm sn n )nh ca ng ray cu
trc (i v!i cc tng trn ca nh nhiu tng);
L l nhp tnh ton ca cu kin (dm).
C.5. Chuy"n v theo phng ngang v vng ca nh khung, cc cu kin ring l1 v
cc gi 2 bng ti do ti trng gi, nghing ca mng v tc ng ca nhit v kh
hu
C.5.1. Chuyn v ngang gi!i hn ca nh khung c ly theo yu cu cu to (m bo nguyn
v$n l!p chn ca khung nh tng, tng ngn, cc chi tit ca i v ca s) c cho trong
Bng C.4, cc ch) d+n v vic xc nh chuyn v cho trong C.7.9.
C.5.2. Chuyn v ngang ca nh khung cn xc nh cn k n nghing (xoay) ca mng.
Trong ti trng do trng lng ca thit b, , g&, con ngi, cc loi vt liu ch(a ch) k n
khi cc ti trng ny c cht u ln ton b tt c cc sn ca nh nhiu tng (c gim i
ph thuc vo s tng), ngoi tr cc trng hp d kin tr!c ph"ng n ti khc theo iu
kin s dng bnh thng.
nghing ca mng cn xc nh c k n ti trng gi, ly khong 30% gi tr tiu chun.
C.5.3. Cc chuyn v ngang ca nh khng khung do ti trng gi khng cn gi!i hn nu nh
tng v tng ngn v cc chi tit lin kt c tnh theo bn v kh nng chng n(t.
C.5.4. vng gi!i hn theo ph"ng ngang theo cc yu cu cu to ca ct v x u h,i,
c'ng nh ca cc panen tng treo do ti trng gi cn ly b*ng l/200, trong l l chiu di
tnh ton ca ct ho#c panen.
Bng C.4 - Chuy"n v gii hn theo phng ngang f
u
theo yu cu cu to
Nh, tng v tng ngn Lin kt gia tng,
tng ngn vo khung
nh
Chuy"n v gii
hn
f
u
1. Nh nhiu tng Bt k4 h/500
2. Mt tng ca nh nhiu tng Mm h
s
/300
a) Tng, tng ngn b*ng gch, b tng thch
cao, panen b tng ct thp
C(ng h
s
/500
b) Tng p thin nhin, lm t blc Ceramic
ho#c lm t vch knh
C(ng h
s
/700
3. Nh mt tng (v!i tng chu ti bn thn) chiu
cao tng h
s
, m
Mm
h nh% h"n ho#c b*ng 6
h b*ng 15
h l!n h"n ho#c b*ng 30
h
s
/150
h
s
/200
h
s
/300
K hiu:
h l chiu cao nh nhiu tng ly b*ng khong cch t trn m#t mng n trc ca x . sn
mi.
h
s
l chiu cao tng trong nh mt tng ly b*ng khong cch t trn m#t mng n m#t d!i
ca v ko; Trong nh nhiu tng: i v!i tng d!i - b*ng khong cch t trn m#t mng n
trc ca x . sn mi: i v!i cc tng cn li b*ng khong cch gia cc trc ca cc x tng
tng.
CH THCH 1: i v!i cc gi tr trung gian h
s
(theo mc 3) chuyn v ngang gi!i hn cn xc
nh b*ng ni suy tuyn tnh.
CH THCH 2: i v!i tng trn cng ca nh nhiu tng, c thit k c s dng cu kin sn
mi nh mt tng, cc chuyn v ngang gi!i hn cn ly nh i v!i nh mt tng. Trong
chiu cao tng trn cng h
s
c ly t trc ca dm sn n m#t d!i ca kt cu v ko.
CH THCH 3: Cc lin kt mm bao g,m cc lin kt tng ho#c tng ngn v!i khung, khng
ngn cn dch chuyn ca khung (khng truyn vo tng v tng ngn ni lc c th gy h
h%ng cc chi tit cu to); Cc lin kt c(ng bao g,m cc lin kt ngn cn cc dch chuyn
t"ng h& ca khung tng ho#c tng ngn.
CH THCH 4: i v!i nh mt tng c tng treo (c'ng nh khi thiu ming c(ng sn mi) v
cc tng ca nh nhiu tng, chuyn v ngang gi!i hn cho php tng ln 30% (nhng khng l!n
h"n h
s
/150).
C.5.5. vng gi!i hn theo ph"ng ngang theo cc yu cu v cng ngh ca cc gi . bng
ti do ti trng gi, c ly b*ng h/250, trong h l chiu cao t m#t mng n m#t d!i ca
gin ho#c dm.
C.5.6. vng gi!i hn theo ph"ng ngang ca ct nh khung do tc dng ca nhit , kh hu
v ln ly b*ng:
h/150 - khi tng v tng ngn b*ng gch, b tng thch cao, b tng ct thp hay panen l2p
ghp.
h/200 - khi tng c p b*ng thin nhin, lm t cc blc Cramic ho#c lm t vch knh,
trong h l chiu cao tng, i v!i nh mt tng c cu trc, h l chiu cao t m#t mng n
m#t d!i ca dm cu trc.
Khi tc ng ca nhit cn ly khng k n s thay i nhit khng kh ngy m v
chn lch nhit do b(c x m#t tri.
Khi xc nh vng theo ph"ng ngang do tc ng ca nhit , kh hu v ln, gi tr ca
chng khng cn cng v!i vng do ti trng gi v nghing ca mng.
C.6. v(ng ca cc cu kin ca kt cu sn gia cc tng do lc nn trc
C.6.1. v,ng gi!i hn f
u
ca cc cu kin sn gia cc tng theo cc yu cu v cu to, c
ly b*ng 15 mm khi l 6 3m v 40 mm khi l 6 12 m (i v!i cc gi tr l trung gian v,ng gi!i hn
xc nh b*ng ni suy tuyn tnh).
C.6.2. v,ng f cn xc nh do lc nn tr!c, trng lng bn thn ca cc cu kin sn v
trng lng l!p lt sn.
C.7. Phng php xc nh vng v chuy"n v (tham kho)
C.7.1. Khi xc nh vng v chuyn v cn phi k n tt c cc yu t c" bn nh h/ng
n gi tr ca chng (bin dng khng n h,i ca vt liu, s hnh thnh vt n(t, k n s" ,
bin dng, cc kt cu lin k, mm ca cc nt v nn). Khi c c" s/, c th khng cn
tnh n mt s yu t no ho#c tnh n b*ng ph"ng php gn ng.
C.7.2. i v!i cc kt cu dng loi vt liu c tnh t bin cn phi k n s tng vng theo
thi gian. Khi hn ch vng theo yu cu tm sinh l ch) tnh n t bin ng2n hn xut hin
ngay sau khi #t ti cn theo yu cu cng ngh v cu to (tr khi tnh ton k n ti trng
gi), thm m v tm l th tnh c t bin ton phn.
C.7.3. Khi xc nh vng ca ct nh mt tng v cu cn do ti trng ngang ca cu trc cn
chn s" , tnh ca ct c k n iu kin lin kt v!i gi thit:
- Ct trong nh v cc cu d+n trong nh khng c dch chuyn ngang / cao gi ta trn
cng (nu sn mi khng to thnh ming c(ng trong m#t ph1ng ngang, cn k n mm
theo ph"ng ngang ca gi ta ny);
- Ct trong cc cu d+n ngoi tri c coi nh cng xn.
C.7.4. Khi trong nh v cng trnh c cc thit b cng ngh v vn chuyn, gy dao ng cho
cc kt cu xy dng c'ng nh cc ngu,n rung ng khc, gi tr gi!i hn ca chuyn v rung,
vn tc rung v gia tc rung cn phi ly theo cc yu cu v rung / ch& lm vic v ch& /
trong cc tiu chun lin quan. Khi c cc thit b v dng c c chnh xc cao, nhy cm v!i
dao ng ca kt cu m chng #t trn , gi tr gi!i hn ca chuyn v trung, vn tc rung v
gia tc rung cn phi xc nh v!i cc iu kin k thut ring bit.
C.7.5. Tnh hung tnh ton* trong cn xc nh vng, chuyn v v cc ti trng t"ng
(ng, phi chn ty thuc vo vic tnh ton c thc hin theo nhng yu cu no.
Nu vic tnh ton c thc hin theo cc yu cu v cng ngh, tnh hung tnh ton cn
t"ng (ng v!i tc ng ca ti trng, c nh h/ng n s lm vic ca cc thit b cng ngh.
Nu vic tnh ton c thc hin theo cc yu cu v cu to, tnh hung tnh ton cn t"ng
(ng v!i tc ng ca cc ti trng gy ra cc h h%ng ca kt cu lin k do v,ng v chuyn
v qu l!n.
Nu vic tnh ton c thc hin theo cc yu cu v tm sinh l, tnh hung tnh ton cn
t"ng (ng v!i trng thi lin quan n dao ng ca kt cu. Khi thit k cn phi k n ti
trng c nh h/ng n dao ng (ca kt cu) th%a mn cc yu cu trong C.7.4 v ca tiu
chun ny.
Nu vic tnh ton c thc hin theo cc yu cu v thm m v tm l, tnh hung tnh ton
cn t"ng (ng v!i tc ng ca ti trng thng xuyn v di hn.
i v!i cc kt cu mi v sn c thit k v!i v,ng ban u, khi hn ch vng theo cc
yu cu v tm l v thm m, vng theo ph"ng (ng c xc nh cn gim i mt i
lng b*ng gi tr v,ng ban u .
CH THCH: *Tnh hung tnh ton: Tp hp cc iu kin xc nh yu cu tnh ton cho cc
kt cu, c k n trong tnh ton.
Tnh hung tnh ton #c trng b/i s" , tnh ton ca kt cu, loi ti trng, gi tr ca cc h
s iu kin lm vic v cc h s tin cy, s cc trng thi gi!i hn c xt n trong tnh
hung tnh ton .
C.7.6. vng ca cc cu kin sn v mi c gi!i hn theo cc yu cu v cu to, khng
vt qu khong cch (khe h/) gia m#t d!i ca cc cu kin v m#t trn ca tng ngn
vch knh, khun ca s, ca i d!i cc cu kin chu lc.
Khe h/ gia m#t d!i ca cc cu kin sn mi, sn gia cc tng v m#t trn ca tng ngn
d!i cc cu kin , khng vt qu 40 mm. Trong nhng trng hp khi thc hin cc yu
cu trn m phi tng c(ng ca sn v sn mi, cn phi trnh vic tng c(ng b*ng
cc bin php cu to (v d khng #t cc tng ngn d!i dm chu un m #t / bn cnh).
C.7.7. Trong trng hp gia cc tng c tng ngn chu lc (trong thc t c cng chiu
cao v!i tng) gi tr l trong mc 2 a Bng C.1 cn ly b*ng khong cch gia m#t trong cc
tng chu lc (ho#c ct) v cc tng ngn (hay gia cc m#t trong ca cc tng ngn nh
Hnh C.1).
C.7.8. vng ca cc kt cu v ko khi c ng ray ca cu treo, (Bng C.1, mc 2d) cn ly
b*ng hiu gia vng f
1
v f
2
ca cc kt cu v ko lin k (Hnh C.2).
C.7.9. Chuyn v theo ph"ng ngang ca khung cn xc nh trong m#t ph1ng ca tng v
tng ngn, m s nguyn v$n ca chng cn c m bo.
Khi trong cc h khung lin kt ca nh nhiu tng c chiu cao trn 40 m nghing trong cc
mng tng tip gip v!i vch c(ng, ly b*ng f
1
/h
s
+ f
2
/l (Hnh C.3), khng vt qu (Bng C.4):
l/300 i v!i mc 2; l/500 i v!i mc 2a; l/700 i v!i mc 2b.

a) c mt tng ngn; b) c hai tng ngn;
CH D>N:
1 - Tng chu lc (ho#c ct);
2 - Tng ngn;
3 - Sn gia cc tng (ho#c sn mi) tr!c khi chu ti trng;
4 - Sn gia cc tng (ho#c sn mi) khi chu ti trng;
5 - ng th1ng mc tnh vng;
6 - Khe h/.
Hnh C1 - S ( xc nh cc gi tr l (l
1
, l
2
, l
3
), khi c tng ngn gia cc tng chu lc

CH D>N:
1 - Kt cu v ko;
2 - Dm . ng ray cu treo;
3 - Cu treo;
4 - V tr ban u ca kt cu v ko;
f
1
- vng ca kt cu v ko chu ti nhiu nht;
f
2
- vng ca kt cu v ko gn kt cu v ko chu ti nhiu nht.
Hnh C2 - S ( " tnh vng ca kt cu v ko khi c ng ray ca c+u treo

Hnh C3 - S ( lch ca mng 2 thuc phm vi cc tng, tip gip vi vch cng 1
trong nh khung gi#ng (ng nt lin ch s ( ban u ca khung trc khi chu ti
trng)

Ph lc D
(Quy nh)
Cc nhm ch lm vic ca cu trc v c+u treo
Cu trc Nhm ch lm
vic
iu kin s dng
- Vn hnh b*ng tay (tt c cc
loi)
- V!i palng treo truyn ng
trong c k$p treo
1K - 3K - Bt k4
- Dng cho vic sa cha, chuyn ti v!i
cng hn ch
- Dng trong cc gian my ca trm thy
- Cu trc v!i xe mang ti dng
ti trong c k$p treo
in, cho vic l2p rp v chuyn ti v!i
cng hn ch
- Cu trc v!i xe mang ti dng
ti trong c k$p treo
- Cu trc c gu ngom kiu hai
cp, cu trc v!i kiu ngom t
tnh
- Cn trc t tnh
4K - 6K - Dng trong vic chuyn ti v!i cng
trung bnh; cho cc cng vic v cng ngh
trong x/ng c" kh, cho kho ch(a cc sn
phm hon thnh ca x nghip vt liu
xy dng; cho cc kho ch(a cc sn phm
kim loi tiu th
- Kho h&n hp, dng cho cc cng vic v!i
cc loi ti khc nhau
- Trong kho bn thnh phm, lm vic v!i
cc loi ti khc nhau
- Cn trc dng cho rn, ti, c
- Cu trc c gu ngom kiu hai
cp, cu trc v!i kiu ngom t
tnh
- Cu trc v!i xe mang ti dng
ti trong c k$p treo
7K - Trong cc x/ng ca nh my luyn kim
- Kho ch(a vt liu vun ng, s2t vn ,ng
nht (lm vic mt ho#c hai ca)
- Cu trc cng ngh lm vic sut ngy
m
- Cu trc ngang, gu ngom
kiu mng, np liu kiu mng,
cu trc dng d. cc th%i thp
c, cu trc dng p vn, cu
trc l cao
- Cu trc t tnh
- Cu trc c gu ngom kiu hai
cp, cu trc v!i kiu ngom t
tnh
8K - Trong cc x/ng ca nh my luyn kim
- Trong cc x/ng v kho ca nh my
luyn kim, kho ch(a kim loi l!n v!i sn
phm ,ng nht
- Kho vt liu nh ng v s2t vn ,ng
nht (lm vic sut ngy m)

Ph lc E
(Quy nh)
Cc i l$ng dng " tnh ton theo bn
Bng E.1 - Cc i l$ng , ,
m


m

m

m

0,01 0,995 0,010 0,26 0,870 0,226 0,51 0,745 0,380
0,02 0,990 0,020 0,27 0,865 0,234 0,52 0,740 0,385
0,03 0,985 0,030 0,28 0,860 0,241 0,53 0,735 0,390
0,04 0,980 0,039 0,29 0,855 0,248 0,54 0,730 0,394
0,05 0,975 0,049 0,30 0,850 0,255 0,55 0,725 0,399
0,06 0,970 0,058 0,31 0,845 0,262 0,56 0,720 0,403
0,07 0,965 0,068 0,32 0,840 0,269 0,57 0,715 0,407
0,08 0,960 0,077 0,33 0,835 0,276 0,58 0,710 0,412
0,09 0,955 0,086 0,34 0,830 0,282 0,59 0,705 0,416
0,10 0,950 0,095 0,35 0,825 0,289 0,60 0,700 0,420
0,11 0,945 0,104 0,36 0,820 0,295 0,62 0,690 0,428
0,12 0,940 0,113 0,37 0,815 0,302 0,64 0,680 0,435
0,13 0,935 0,122 0,38 0,810 0,308 0,66 0,670 0,442
0,14 0,930 0,130 0,39 0,805 0,314 0,68 0,660 0,449
0,15 0,925 0,319 0,40 0,800 0,320 0,70 0,650 0,455
0,16 0,920 0,147 0,41 0,795 0,326 0,72 0,640 0,461
0,17 0,915 0,156 0,42 0,790 0,332 0,74 0,630 0,466
0,18 0,910 0,164 0,43 0,785 0,338 0,76 0,620 0,471
0,19 0,905 0,172 0,44 0,780 0,343 0,78 0,610 0,476
0,20 0,900 0,180 0,45 0,775 0,349 0,80 0,600 0,480
0,21 0,895 0,188 0,46 0,770 0,354 0,85 0,575 0,489
0,22 0,890 0,196 0,47 0,765 0,360 0,90 0,550 0,495
0,23 0,885 0,204 0,48 0,760 0,365 0,95 0,525 0,499
0,24 0,880 0,211 0,49 0,755 0,370 1,00 0,500 0,500
0,25 0,875 0,219 0,50 0,750 0,375 - - -

Bng E.2 - Cc gi tr ,
R
,
R
i vi cu kin lm t- b tng nng
Cp bn chu nn ca b tng H s
iu
kin lm
vic ca
b tng

b2

Nhm ct thp
chu ko
K hiu
B12,5 B15 B20 B25 B30 B35 B40 B45 B50 B55 B60
0,9 Bt k4 0,796 0,789 0,767 0,746 0,728 0,710 0,692 0,670 0,652 0,634 0,612

R
0,662 0,654 0,628 0,604 0,583 0,564 0,544 0,521 0,503 0,484 0,463

CIII, A-III ( 10-
40) v Bp-I ( 4;
5)

R
0,443 0,440 0,431 0,421 0,413 0,405 0,396 0,385 0,376 0,367 0,356
CII, A-II
R
0,689 0,681 0,656 0,632 0,612 0,592 0,573 0,550 0,531 0,512 0,491

R
0,452 0,449 0,441 0,432 0,425 0,417 0,409 0,399 0,390 0,381 0,370
CI, A-I
R
0,708 0,700 0,675 0,651 0,631 0,612 0,593 0,570 0,551 0,532 0,511

R
0,457 0,455 0,447 0,439 0,432 0,425 0,417 0,407 0,399 0,391 0,380
1,0 Bt k4 0,790 0,782 0,758 0,734 0,714 0,694 0,674 0,650 0,630 0,610 0,586

R
0,628 0,619 0,590 0,563 0,541 0,519 0,498 0,473 0,453 0,434 0,411

CIII, A-III ( 10-
40) v Bp-I ( 4;
5)

R
0,431 0,427 0,416 0,405 0,395 0,384 0,374 0,361 0,351 0,340 0,326
CII, A-II
R
0,660 0,650 0,623 0,595 0,573 0,552 0,530 0,505 0,485 0,465 0,442

R
0,442 0,439 0,429 0,418 0,409 0,399 0,390 0,378 0,367 0,357 0,344
CI, A-I
R
0,682 0,673 0,645 0,618 0,596 0,575 0,553 0,528 0,508 0,488 0,464

R
0,449 0,446 0,437 0,427 0,419 0,410 0,400 0,389 0,379 0,369 0,356
1,1 Bt k4 0,784 0,775 0,749 0,722 0,700 0,808 0,810 0,630 0,608 0,586 0,560

R
0,621 0,611 0,580 0,550 0,526 0,650 0,652 0,453 0,432 0,411 0,386

CIII, A-III ( 10-
40) v Bp-I ( 4;
5)

R
0,428 0,424 0,412 0,399 0,388 0,439 0,440 0,351 0,339 0,326 0,312
CII, A-II
R
0,653 0,642 0,612 0,582 0,558 0,681 0,683 0,485 0,463 0,442 0,416

R
0,440 0,436 0,425 0,413 0,402 0,449 0,450 0,367 0,356 0,344 0,330
CI, A-I
R
0,675 0,665 0,635 0,605 0,582 0,703 0,705 0,508 0,486 0,464 0,438

R
0,447 0,444 0,433 0,422 0,412 0,456 0,456 0,379 0,368 0,356 0,342
= 0,85 - 0,008 R
b
;
R
=
|
|

\
|
+
1 , 1
1 1
,

u sc
s R
;
R
=
R
(1 - 0,5
R
)
CH THCH: Gi tr ,
R
v
R
cho trong bng khng k n h s
bi
cho trong Bng 14.

Ph lc F
(Quy nh)
vng ca dm n gin
vng ca dm "n gin lm vic theo s" , cng xn ho#c k t do c xc nh theo cng
th(c:
f
m
= (1/r)
m
l
2
(F.1)
Trong :
(1/r)
m
xc nh theo cc cng th(c (158) khi khng c vt n(t trong vng chu ko v (173) khi c
vt n(t trong vng chu ko;
l h s #c trng ti trng, ly theo Bng F.1;
Bng F.1 - H s

CH THCH: trng hp dm chu tc dng ,ng thi nhiu loi ti trng theo cc s" , trong
bng F.1, c xc nh theo cng th(c:
=

1
M
1
+
2
M
2
+...+
n
M
n

M
1
+ M
2
+ ... + M
n
(F.2)
Trong :
1
v M
1
,
2
v M
2
,,
n
v M
n
t"ng (ng l h s v m men un l!n nht i v!i
tng s" , ti trng. Trong trng hp ny, trong cng th(c (F.1), (1/r)
m
c xc nh (ng v!i
gi tr mmen un M l tng cc gi tr mmen un l!n nht i v!i tng s" , ti trng).

Ph lc G
(Tham kho)
Bng chuy"n 'i n v k3 thut c4 sang h n v SI
i l$ng n v k3 thut H n v SI Quan h chuy"n 'i
c4
Tn gi K hiu
Lc kG
T
Niut"n
kil Niut"n
Mga Niut"n
N
kN
MN
1 kG = 9,81 N 10 N
1 kN = 1 000 N
1 T = 9,81 kN 10 kN
1 MN = 1 000 000 N
Mmen kGm
Tm
Niut"n mt
kil Niut"n mt
Nm
kNm
1 kGm = 9,81 Nm 10 Nm
1 Tm = 9,81 kNm 10 kNm
8ng sut;
Cng ;
M un n h,i
kG/mm
2

kG/cm
2

T/m
2

Niut"n/mm
2

Pascan
Mga Pascan
N/mm
2
Pa
MPa
1 Pa = 1 N/m
2
0,1 kG/m
2

1 kPa = 1000 Pa = 1 000 N/m
2

= 100 kG/m
2

1 MPa = 1 000 000 Pa = 1000
kPa 100 000 kG/m
2
= 10
kG/cm
2
1 MPa = 1 N/mm
2

1 kG/mm
2
= 9,81 N/mm
2

1 kG/cm
2
= 9,81 x 10
4
N/m
2

0,1 MN/m
2
= 0,1 MPa
1 kG/m
2
= 9,81 N/m
2
= 9,81 Pa
10 N/m
2
= 1 daN/m
2

M5C L5C
Li ni u
1. Phm vi p dng
2. Ti liu vin d+n
3. Thut ng, "n v o v k hiu
3.1. Thut ng
3.2. "n v o
3.3. K hiu v cc thng s
4. Ch) d+n chung
4.1. Nhng nguyn t2c c" bn
4.2. Nhng yu cu c" bn v tnh ton
4.3. Nhng yu cu b sung khi thit k kt cu b tng ct thp (ng sut tr!c
4.4. Nguyn t2c chung khi tnh ton cc kt cu ph1ng v kt cu khi l!n c k n tnh phi
tuyn ca b tng ct thp
5. Vt liu dng cho kt cu b tng v b tng ct thp
5.1. B tng
5.1.1. Phn loi b tng v phm vi s dng
5.1.2. #c trng tiu chun v #c trng tnh ton ca b tng
5.2. Ct thp
5.2.1. Phn loi ct thp v phm vi s dng
5.2.2. #c trng tiu chun v #c trng tnh ton ca ct thp
6. Tnh ton cu kin b tng, b tng ct thp theo cc trng thi gi!i hn th( nht
6.1. Tnh ton cu kin b tng theo bn
6.1.1. Nguyn t2c chung
6.1.2. Tnh ton cu kin b tng chu nn lch tm
6.1.3. Cu kin chu un
6.2. Tnh ton cu kin b tng ct thp theo bn
6.2.1. Nguyn t2c chung
6.2.2. Tnh ton theo tit din th1ng gc v!i trc dc cu kin
A. Cu kin chu un tit din ch nht, ch T, ch I v vnh khuyn
B. Cu kin chu nn lch tm tit din ch nht v vnh khuyn
C. Cu kin chu ko ng tm
D. Cu kin chu ko lch tm tit din ch nht
E. Trng hp tnh ton tng qut
6.2.3. Tnh ton tit din nghing v!i trc dc cu kin
6.2.4. Tnh ton theo bn tit din khng gian (cu kin chu un xo2n ,ng thi)
6.2.5. Tnh ton cu kin b tng ct thp chu tc dng cc b ca ti trng
A. Tnh ton chu nn cc b
B. Tnh ton nn thng
C. Tnh ton git (t
D. Tnh ton dm gy khc
6.2.6. Tnh ton chi tit #t s=n
6.3. Tnh ton cu kin b tng ct thp chu m%i
7. Tnh ton cu kin b tng ct thp theo cc trng thi gi!i hn th( hai
7.1. Tnh ton cu kin b tng theo s hnh thnh vt n(t
7.1.1. Nguyn t2c chung
7.1.2. Tnh ton hnh thnh vt n(t th1ng gc v!i trc dc cu kin
7.1.3. Tnh ton theo s hnh thnh vt n(t xin v!i trc dc cu kin
7.2. Tnh ton cu kin b tng ct thp theo s m/ rng vt n(t
7.2.1. Nguyn t2c chung
7.2.2. Tnh ton theo s m/ rng vt n(t th1ng gc v!i trc dc cu kin
7.2.3. Tnh ton theo s m/ rng vt n(t xin v!i trc dc cu kin
7.3. Tnh ton cu kin b tng ct thp theo s khp li vt n(t
7.3.1. Nguyn t2c chung
7.3.2. Tnh ton theo s khp li vt n(t th1ng gc v!i trc dc cu kin
7.3.3. Tnh ton theo s khp kn vt n(t xin v!i trc dc cu kin
7.4. Tnh ton cu kin ca kt cu b tng ct thp theo bin dng
7.4.1. Nguyn t2c chung
7.4.2. Xc nh cong cu kin b tng ct thp trn on khng c vt n(t trong vng chu ko
7.4.3. Xc nh cong ca cu kin b tng ct thp trn cc on c vt n(t trong vng chu
ko
7.4.4. Xc nh vng
8. Cc yu cu cu to
8.1. Yu cu chung
8.2. Kch th!c ti thiu ca tit din cu kin
8.3. L!p b tng bo v
8.4. Khong cch ti thiu gia cc thanh ct thp
8.5. Neo ct thp khng cng
8.6. B tr ct thp dc cho cu kin
8.7. B tr ct thp ngang cho cu kin
8.8. Lin kt hn ct thp v chi tit #t s=n
8.9. Ni ch,ng ct thp khng cng (ni buc)
8.10. Mi ni cc cu kin ca kt cu l2p ghp
8.11. Cc yu cu cu to ring
8.12. Ch) d+n b sung v cu to cu kin b tng ct thp (ng lc tr!c
9. Cc yu cu tnh ton v cu to kt cu b tng ct thp khi sa cha l!n nh v cng trnh
9.1. Nguyn t2c chung
9.2. Tnh ton kim tra
9.3. Tnh ton v cu to cc kt cu phi gia cng
Ph lc A (Quy nh) B tng dng cho kt cu b tng v b tng ct thp
Ph lc B (Tham kho) Mt s loi thp thng dng v h!ng d+n s dng
Ph lc C (Quy nh) vng v chuyn v ca kt cu
Ph lc D (Quy nh) Cc nhm ch lm vic ca cu trc v cu treo
Ph lc E (Quy nh) Cc i lng dng tnh ton theo bn
Ph lc F (Quy nh) vng ca dm "n gin
Ph lc G (Tham kho) Bng chuyn i "n v k thut c' sang h "n v SI