You are on page 1of 1

“PDAF”: Panukalang Salita ng Taon 2014 Jonathan Vergara Geronimo Fakulti, Unibersidad ng Santo Tomas Kung may salitang

higit na pumukaw ng pambansang kamalayan at nagbunsod ng malawakang pakikisangkot sa politikal na diskurso sa lahat ng antas ng tao sa lipunang Pilipino sa taong 2013, ang salitang PDAF ang higit na naitampok sa lahat. Bagamat ipinalalagay na 1 22 pa nang maipakilala sa bansa ang kons!ptong ito sa kolokyal na katawagang Pork Barr!l sa pamamagitan ng patronag! syst!m o paglustay ng mga politiko sa kaban ng bayan kapalit ng suportang politikal mula sa mga botant!. Kamakailan lamang nabigyan ng bagong bihis at pagpapakahulugan ang salitang ito sa anggulo ng bagong anyo ng katiwalian sa bansa. Ang Priority D!"!lopm!nt Assistan#! Fund $PDAF% na mas popular sa tawag na pork barr!l ay maanomalyang ginamit ng ilang s!nador at mga kongr!sista sa mga p!k!ng non&go"!rnm!nt organi'ations $()*s% at proy!kto sa ilalim ng pamamahala ng n!gosyant!ng si +an!t ,im&(apol!s. -a talumpati ng pangulong B!nigno -im!on A.uino /// bilang tugon sa isyung 10&billion pork barr!l s#am na ito, marangal ang dis!nyong layunin ng PDAF na binuo noong 1 0 na0 “Bigyang-lakas ang inyong mga Kinatawan sa Kongreso, u ang tumukoy ng mga royektong hindi kayang ondohan ng mga lo!al go"ernment units# $ala ong mali o masama sa olisiyang ito# %ng mali, ang masama, at ang siya ngang ikinagagalit ng taumbayan, ay ang agsasabwatan sa agitan ng isang angulong handang maki agtransaksyon ara manatili sa ka angyarihan& mga mambabatas 'na( handang maki agkuntsabahan& at kung nariyan ang koo erasyon ng burukrasya)*# -a pag&aaral naman ni Bayan 1una partylist 2!p. (!ri 3olm!nar!s hindi lamang mga kongr!sista at s!nador ang saklaw ng ganitong m!kanismo, sapagkat maging ang pangulo mismo ay nakikinabang din sa ganitong kalakaran sa paraan ng di&tiyak na alokasyon ng bady!t sa tinatawag na 4sp!#ial at unprogramm!d 5unds6 na nagkakahalaga ng halos 1 trilyon sa ilalim ng !h!kutibong tanggapan nito. Dagdag pa ni 3olm!nar!s sa isang panayam ng AB-&3B(, +%ng de,inition ng ork is may dis!retion ang isang ubli! o,,i!ial*# -a ganitong pagpapakahulugan, mapatutunayan na gaya sa ibang bansa, ang salitang PDAF ay sumibol sa atas ng kapangyarihang r!torikal at dis!nt!ng gamit ng wika upang ikubli ang kababuyang pros!so at layunin sa pagbuo nito. 1akapagpapalawak ang sumibol na salitang PDAF bilang ambag hindi lamang sa pambansang diskurso bagkus maging sa pandaigdigang pagpapakahulugan. Pagtatangkaang talakayin sa pap!l ang historikal at kultural na konst!kstwalisasyon at pag& ugat sa mala&pyudal at mala&kolonyal na karanasan ng bansa sa paggamit ng salitang PDAF. 1aidaragdag ito sa pag&aanyo ng t!rmino upang maglawaran ng umiiral na kalagayan ng politika sa ibang bayan gaya ng siltarum u olitiikka-!ul"ert oliti!s $Finland%7 or!o"ani- ortioning the bear $3'!#h 2!publi#%7 odela kola!a-!utting the !ake $-!rbia% at $ahlges!henke-ele!tion gi,ts $)!rmany%. -a taong 2013, mayamang ginamit ang PDAF sa mga s!ryosong talakayan sa iba8t ibang porma ng Pamamahayag, namutiktik din ng PDAF ang mga bann!r sa prot!sta noong 1illion P!opl! 1ar#h sa ,un!ta '“%bolish .ork-./%F that breeds !orru tion* 0 1B1.-2%SS%- “hol/%. ito3 %kin na ang Buwis nyo3*- KU2G $%4%2G ./%F, $%4%2G 5%678%.( at kumiliti rin sa pagkamalikhain ng mga Pilipino sa paraan ng sist!9 sarkastikong biro bilang pagdiskurso sa isyu ng korapsyon './%F-.erang /i %abot sa Fili ino- 694/%F- 6olisti! 4awmaking ,or /e"elo ment o, %ll Fili inos- B%/%F-Benigno %:uino /e"elo ment %ssistan!e Fund- 198%F-1ountrywide 9utrea!h and 8ehabilitation %ssistan!e Fund(. /pinapanukalang maging -alita ng :aon ang PDAF upang magsilbing kritika sa kapangyarihan ng wika at politikal na pap!l nito sa pagbuo ng p!k!ng imah! ng isang bansang tumatahak sa pangakong tuwid na daan. /tanghal ang PDAF kasabay ng pag&asang buhayin ang diwa ng mapagmatyag, kritikal at nagkakaisang sambayanan para sa isang tunay na d!mokratikong lipunan na walang pagpapanggap;