You are on page 1of 26

САДРЖАЈ

1. Основни подаци о монографији............................................................................4
1. Насловна страница.....................................................................................................4
2. Импресум....................................................................................................................4
3. Садржај........................................................................................................................5
2. Структура монографије..........................................................................................5
2.1. Уводни дијелови монографије...............................................................................5
2.1.1. Наслов..............................................................................................................6
2.1.2. Мото.................................................................................................................6
2.1.3. Захвалност........................................................................................................6
2.1.4. Посвета.............................................................................................................6
2.1.5. Предговор........................................................................................................7
2.1.6. Резиме...............................................................................................................7
2.1.7. Кључне ријечи.................................................................................................7
2.1.8. Увод..................................................................................................................8
2.2. Основни дијелови монографије............................................................................8
2.2.1. Дефинисање основних појмова.....................................................................8
2.2.2. Теоријски приступ проблему истраживања.................................................9
2.2.3. Претходна истраживања.................................................................................9
2.3. Методолошки оквир истраживања......................................................................9
2.3.1. Проблем истраживања..................................................................................10
2.3.2. Предмет истраживања..................................................................................10
2.3.3. Циљ и карактер истраживања......................................................................10
2.3.4. Задаци истраживања.....................................................................................10
2.3.5. Хипотезе истраживања.................................................................................11
2.3.6. Варијабле истраживања................................................................................11

1

2.3.7. Методе и технике истраживања..................................................................11
2.3.8. Популација и узорак истраживања.............................................................11
2.3.9. Статистичке методе......................................................................................12
2.3.10. Организација истраживања........................................................................12
2.3.11. Методолошке потешкоће у истраживању................................................12
2.4. Анализа и интерпретација резултата истраживања...........................................13
2.4.1. Бројчано исказивање резултата истраживања............................................13
2.4.2. Табеларно исказивање резултата истраживања.........................................13
2.4.3.Исказивање резултата статистичким мјерама.............................................13
2.4.4. Графичко исказивање резултата истраживања..........................................14
2.4.5. Интерпретација и дискусија резултата.......................................................14
2.5. Завршни дијелови монографије...........................................................................14
2.5.1. Закључци........................................................................................................14
2.5.2. Поговор..........................................................................................................15
3. Језик и стил монографије....................................................................................15
3.1. Научни стил писања.............................................................................................15
3.1.1. Структурираност монографије....................................................................15
3.1.2. Избор ријечи и формулисање реченица......................................................16
3.1.3. Формирање пасуса........................................................................................16
3.1.4. Истицање дијелова текста............................................................................16
3.1.5. Читљивост текста..........................................................................................17
3.2. Научни језик писања.............................................................................................17
3.2.1. Употреба глаголских времена, облика и замјеница...................................17
3.2.2. Употреба и писање скраћеница...................................................................17
3.2.3. Употреба синонима.......................................................................................18
3.2.4. Писање имена и страних израза..................................................................18
3.2.5. Писање бројева..............................................................................................18
2

.1....21 5.....................................................6...22 5.........................1.................................................... Остали дијелови монографије..........................................2................................................................ Обликовање основног текста......21 5..... Индекс појмова............... Напомене према функцији...................................20 4................................ Индекс имена....19 4...............................22 5.....3.............................4...........2.....................................................2.........................19 4......... Прилози................4.1..........22 5....24 5.............1...................2................................24 5........................3. Индекси...........................................................3.........7.....................2..................................5...............................................................................4..............................20 4........................................................................21 5.......3....... Стилови цитирања...........2.....24 5........................20 4.....................................................................................3...................... Формирање основних дијелова монографије...................20 4................24 5............................................................................... Упућивање на изворе......................... Подаци о аутору.............25 ЛИТЕРАТУРА 3 ..............2...........................................................................................................23 5....1..2........................ ISBN ознаке...........................19 4.................................................1......................21 5..23 5.............. Наслови поглавља и поднаслови потпоглавља.....2........ Цитирање....................................................19 4...................3.......................................6....................1... Списак илустрација..................3. Литература......... Напомене према мјесту јављања..............................................2.................1..................2............23 5................................................... табела и скраћеница........... BAR код...............3...20 5.................2........ Оргаанизација рукописа за штампу...................... Документовање научних извора..................... Употреба интерпункцијских знакова.......................1....................... Функција цитирања.......................................................................... CIP запис......2............................................................ Међународне стандардне ознаке монографије.22 5....... Парафразирање............................................

ИМПРЕСУМ „Импресум чини: скуп података о публикацији. лектору. међународном стандардном броју (ISBN). аутору компјутерског слога. 2007: 115) Насловна страница монографског дјела углавном треба да садржи: назив издавача. међународни стандардни број. издавача. листу аутора абецедним редом по презименима. Наслов садржи појмове који описују темељну идеју и садржај рада. ликовном уреднику. Бунђур. Импресум садржи име и презиме уреднице. техничком уреднику. наслов монографије. ликовни уредник. НАСЛОВНА СТРАНИЦА „Сваки научни рад или рукопис насловом означава тему и формулише предмет истраживања. 2007: 251) На насловној страници монографије „Деца са сметњама у развоју – потребе и подршка“ налазе се имена и презимена аутора. поднаслов дјела. (Кундачина. писца предговора. мјесто и година издања. дизајнера. (Кундачина. коректору. 4 . У ипресуму недостаје технички уредник. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МОНОГРАФИЈИ 1. главном и одговорном уреднику. наслов монографије. информативан. приређивача.1. наслову књиге. рецезентима. тиражу. штампарији. 2. у појединим случајевима и амблем издавача. Бунђур. аутору. рецезенте. кратак и да обухвата предмет научног дјела“. издавачу. име и презиме преводиоца. 2007: 255) У монографији „Деца са сметњама у развоју“ импресум се налази испред насловне странице. лектора. мјесту и години издавања књиге“. док се остали подаци пишу у импресуму. поднаслов дјела. мјесто и годину издања. Банђур. име и презиме аутора. (Кундачина. компјутерски слог и тираж. Наслов треба да је јасан.

Банђур. назив сваког дијела се поставља центрирано. захвалност. посвета. предговор. прилог. закључак. САДРЖАЈ „Са аспекта аутора садржај има функцију да пружи оквир унутар којег ће изразити своје мисли. У садржају нема предговора. поднаслов. литературе. основни текст монографије (теоријски приступ. 2.1. мото. резиме. (Кундачина. литература. мото. кључне ријечи и увод“. попис литературе. II. IV). Поред дијелова основног текста у садржај улазе: предговор. (Кундачина. посвету. увод. Банђур. али нису увучени у односу на надређени дио. садржај. резултати истраживања). прилог. резимеа. дијелови поглавља јесу означени арапским бројевима. прилоге“. УВОДНИ ДИЈЕЛОВИ МОНОГРАФИЈЕ „У уводном дијелу научне монографије налазе се: подаци о ауторима. предговор. наслов. садржај. индекси појмова и имена. јер поред наслова поглавља.3. СТРУКТУРА МОНОГРАФИЈЕ „Најчешћи структурални елементи монографије су: име и презиме аутора. методологија истраживања. 5 . закључак. Садржај мора бити јасан и прегледан. 2007: 113) Монографија „Деца са сметњама у развоју“ не садржи податке о ауторима. увод. Са аспекта читаоца садржај олакшава комуникацију између аутора и читаоца и уводи читаоце у разумијевање дјела. садржи поднаслове мањих цјелина. Ако су поглавља груписана по дијеловима. индекса појмова и личних имена. Овде је присутан аналитички садржај. дијелове књиге који обједињују више поглавља означене римским бројевима ( I. закључка. резиме. Такође. 2007: 113) 2. резиме и кључне ријечи. предговор. наслов дјела. глосор. (Кундачина. Бунђур. захвалност. нити биљешки о аутору. резиме. 2007: 256) Садржај монографије „Деца са сметњама у развоју“ садржи: увод. III. што овдје није случај.

изрека. 2. Наслов „Насловом се означава тема и предмет истраживања.1. цитат или пословица. унапређују самопоуздање и олакшавају његово активно учешће у заједници“ (Конвенција UN о правима дјетета. сажета мисао. Посвета „Посвета је текст који настаје из личне потребе аутора научног дјела да се захвали појединцима на инспирацији. брачном другу. а некада и истакнутом научнику чији је допринос био пресуданза аутора да се бави 6 . (Кундачина. у току израде. 2007: 117) У монографији „Деца са сметњама у развоју“ стоји: „Дете са физичким или менталним сметњама треба да ужива пун и квалитетан живот у условима који обезбјеђују достојанство. (Кундачина. кратка.1.2.4. 2007: 115) 2. исказана у стиху или прози“. помоћи. Захвалност „Захвалност је текст који се уноси у монографску публикацију у коме аутор захваљује појединцима и установама који су на неки начин помогли у њеној изради и објављивању“. Банђур. подршци.3.1. разумијевању и сл. фраза.2.1. информативан. Он садржи појмове који описују темељну идеју и садржај рада. Банђур. дјеци. да одражава предмет научног дјела и да се лако памти“. кратак. члан 23) 2. Мото „Мото је пригодна. Банђур.1. Пројекат је финансирала Европска унија. Наслов треба да је јасан. Радови се најчешће посвећују родитељима. (Кундачина. 2007: 118) У овој монографији у оквиру захвалнице наведено је да је ова монографија припремљена и одштампана у сарадњи са UNICEF-ом у оквиру пројекта „ Трансформација резиденцијалних установа за дјецу и развијање одрживих алтернатива“.

Посвета треба да буде кратка без употребе ријечи посвећује се“.1. Банђур. 2007:119) Монографија „Деца са сметњама у развоју“ не садржи податке који се односе на посвету. 2007: 125) Анализирањем ове монографије утврђено је да не постоји поглавље „кључне ријечи“. 2. Резиме „Резиме је кратко.7. Банђур. (Кундачина. концизно. 7 . у скраћеном облику. што је и у овој монографији случај. (Кундачина.5. Међутим. историјату његовог настанка. језгровито и довољно информативно тачно. У предговору ове монографије наводи се да је она резултат двогодишњег богатог искуства стеченог у трагању. (Кундачина. да ли је експериментално. У предговору се износе разлози настанка рада и пружају прве информације о цјелокупном дјелу.1. конципирању и промишљању модела за процјену потреба дјеце са сметњама у развоју. Предговор „Предговор је текст општег карактера који се налази на почетку публикације. Банђур. Кључне ријечи „Кључне ријечи су научни термини који упућују на основне појмове. чији је циљ да покаже како је истраживање рађено и шта је њиме добијено“.Предговор је сажет и садржи оно најбитније. 2007: 122) У монографији „Деца са сметњама у развоју“ не постоји резиме. кохерентно и вриједносно неутрално приказан и организован садржај цијелог дјела. Предговор има задатак да уведе читаоце и у предмет и у цијело истраживање“.6.научним радом. у њему није назначено које је природе дјело. односно садржај научног рада и које су стручно и научно референтне за обрађивану тематику. 2. Банђур.1. (Кундачина. 2007: 120) Често се умјесто „предговор“ ставља наслов „увод“. дате на језику на коме је написан рад“. 2.

(Кундачина.2. Друга. Трећа цјелина обухвата питања релевантна за „вођење кроз процес процене по моделу РОД до доношења закључка. кратко и информативно“. концептуалним и практичним питањима везаним за дијете са сметњама у развоју. теоријска полазишта.1. а дјеце са сметњама у развоју посебно. под насловом „Како проценити потребе детета“ обухвата процјену потреба. Банђур. Садржи главне тезе и идеје рада. (Кундачина. 2. као и интеракцију процене у праксу социјалног рада“. ОСНОВНИ ДИЈЕЛОВИ МОНОГРАФИЈЕ „Основни дијелови рада су његови главни. Увод „Увод је обавезан дио научног рада који има за циљ да читаоце уведе у проблем који је ибрађен у раду. претходна истраживања и резултате. као и поступке и специфичне процјене.1. Банђур. питањима родитељства генерално.2. 2.8. тешкоћа. Мора бити написан јасно. 2007: 125) У овој монографији увод је позициониран испред основног дјела текста. Дефинисање основних појмова „Дефинисање основних појмова је одређивање тачног садржаја неког појма помоћу његовог најближег сродног појма и особина по којима се тај појам разликује од осталих појмова који спадају под исти. Прва. са свим његовим изазовима и потешкоћама. Банђур. најважнији и најобимнији структурални елементи“.2. „Дете као вредност (дете и његове потребе)“ бави се кључним питањима његовог развоја. (Кундачина. 2007: 129) У монографији „Дете са сметњама у развоју“ не постоји поглавље које се односи на дефинисање основних појмова. виши појам“. 2007:127) Ова монографија је подјељена у три велике цјелине. снага и подршке те процедуре. 8 .

Претходна истраживања „У ситуирању властитог истраживања потребно је сазнати шта су други аутори истраживали.3. 2007: 130) 2. 2007: 134) 2. теоријском позиционирању истраживања. Тај дио је посвећен теоријским основама. (Кундачина. 9 . постојећим теоријским објашњењима предмета проучавања и истраживања. Банђур. емпиријски радови објављени у часописима и зборницима више пута остају без података о кориштењу познатих истраживачких метода и истраживачких поступака“. везаног за властити проблем“. тј.2. у вези са проблемом који се истражује. док је сам ток истраживања изостављен.2. МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА „Методологија научноистраживачког рада поставља захтијеве у погледу описа метода и истраживачких поступака које је у научном раду потребно концизно приказати у кратком садржају.3. (Кундачина. углавном зависи од природе теме и њеног садржаја“. да би се властити ставови и мишљења базирали на њиховим. Банђур. њему припадајући теоријски контекст. а шта нису. Зато је значајно да се он постави и образложи теоријским знањима која се налазе у литератури. како би се смјестио у одређени. Структура теоријског дјела рада.2. (Кундачина. Банђур. Теоријски приступ проблему истраживања „Сваки проблем истраживања припада неком теоријском контексту. 2007:135) У монографији „ Деца са сметњама у развоју“ изнесени су само резултати истраживања. Међутим. Истраживач је дужан да анализира ранија релевантна истраживања о проблему који се истражује у оквиру ужег и ширег подручја.2.

2.3. о којој се дошло до одређених сазнања.4. Циљем се одговара на питања зашто и која сазнања се стичу о предмету истраживања“. Када истраживач дефинише предмет истраживања и кад је дефинисао кључне термине и појмове садржане у тој формулацији. Задаци истраживања „На основу циља.3. Проблем истраживања „Проблем истраживања је веза између теоријског и истраживачког дијела научног дјела. али карактер истраживања није. Банђур. која постаје основна водиља у истраживању“. Банђур. формулишу се конкретни задаци.3. 2007: 137) У овој монографији не постоји одјељак који је намјењен проблему истраживања. Описује се шта је истраживано. Њима се изражавају захтијеви у оквиру постављеног циља истраживања“. које је истраживач остварио у току истраживања одабраних предмета.2.3.( Кундачина. (Кундачина.1. односно жељено стање на које су усмјерене истраживачке активности. 2007: 139) У овој монографији задаци истраживања нису постављени. он је учинио први корак у одговору на питање: шта је истраживано?“ (Кундачина. Банђур. 2007: 137) 2. Најчешће се формулише једном реченицом. (Кундачина. 10 . Циљ и карактер истраживања „Циљем истраживања дефинише се општа намјера истраживања.2. 2. Банђур. Задаци морају бити у оквиру постављеног циља истраживања. Предметом истраживања се конкретизује оно што је било истраживано. Предмет истраживања „Проблем истраживања је у основи предмет истраживања. у упитном облику. појава која се истраживала.3. 2007:138) У овој монографији циљ је дефинисан. или као тема.

циљну популацију и узорак на коме је изведено истраживање (појмовно. дакле не постоје као посебно издвојено поглавље. интервјуисање. 2007: 141) У овој монографији методе и технике су описане у више поглавља.3. Варијабле истраживања „ Послије предочених хипотеза читаоци се упознају са варијаблама истраживања. (Кундачина. просторно и временски) и то експлицитно и јасно“. које се дефинишу и класификују (опште. њихов однос и сл. посебне. Изводе се из постојећих теорија спроведених истраживања и искуства истраживача. 2007: 143) 11 .8. које се врши на основу особености предмета. скалирање. Банђур. Хипотезе су претпоставке о решењима одређеног проблема. задатка.3. Изабране методе и технике истраживања дају одговоре на питања како је проучаван одабрани проблем. Методе и техника истраживања „Образложење избора метода и техника истраживања. (Кундачина. 2. циља.6. тј.7. (Кундачина. 2. цјеловито и прецизно. Популација и узорак истраживања „У овом дијелу рада истраживач упознаје читаоце с тим како је дефинисао основни скуп. независне.2. Хипотезе истраживања „Хипотезе су претпоставке које су реализованим истраживањем биле провјерљиве. једна или више.)“. Њима се исказује однос између варијабли истраживања“. Банђур. хипотеза и варијабли мора бити објективно. анализа педагошке документације и социјометријских техника)“. 2007: 140) 2.3. (Кундачина. Банђур. односно како су поједине чињенице биле сакупљене (анкетирање. потврђене (доказане) или оповргнуте ( одбачене). тестирање. Банђур.5.3. зависне. 2007: 140) У монографији „Деца са сметњама у развоју“ варијабле нису дефинисане.

2007: 144) У овој монографији описани су само поједини дијелови организације истраживања. везана за истраживање одабраних предмета. Организација истраживања „Овим одјељком описује се процедура којом је обављено истраживање.10. (Кундачина.У овој монографији не постоји поглавље које се бави популацијом и узорком истраживања.3.( Кундачина. Потребно је читаоце упознати како су по истраживачким задацима и хипотезама прикупљене чињенице биле сређене. Читаоци се упознају са начином статистичке обраде података до којих се у истраживању дошло примјењеним поступцима и мјерама дескриптивне статистике и статистикама закључивања. Методолошке потешкоће у истраживању „У овом дијелу рада потребно је указати на слабости проведеног истраживања. 2. Опис поступка тече хронолошки“. 2007:145) 12 .( Кундачина. 2.11. упуства која су дата испитаницима. описати начин како су тешкоће отклоњене и рјешене.3. експериментални угао. Недостају датум и вријеме истраживања. анализиране и интерпретиране“. 2007: 143) У монографији „Деца са сметњама у развоју“ не постоји одјељак о статистичким методама. указати на ограниченост добијених резултата и ограниченост студије“. Банђур. Статистичка метода „У одјељку статистичка метода образлаже се општи нацрт анализе података. како је мјерена зависна варијабла. Банђур. Банђур. те да изнесе и сва конкретизованаорганизациона и техничка питања. 2. Треба да пружи одговор читаоцу шта и на који начин је рађено. зашто је истраживач предузео такво истраживање и какве је резултате при томе очекивао. којим начином и на којим статистичким нивоима су биле обрађене.3.9. указати на недостатке који угрожавају ваљаност закључка.

Табеларно исказивање истраживања „За податке прикупљене са више инструмената и са више експерименталних група потребне су табеле.2. изводи се дискусија“. (Кундачина.Анализирањем ове монографије утврђено је да нема података који се тичу методолошких потешкоћа у истраживању.4. Исказивање резултата статистичким мјерама „Да би се обавила ваљана анализа резултата истраживања израчунавају се статистичке мјере. У табеле се у међусобан однос стављају претходно груписани подаци бројчаног и словног облика. са сврхом да се корисницима олакша упоређивање“. једна износи резултате истраживања. затим 13 . 2007: 146) 2.(Кундачина.1.4. израчунавају се мјере облика расподјеле. у изразима величина изражених у апсолутним вриједностима. Банђур. (Кундачина.4. према одређеним правилима.3. Могу бити представљени појединачно по обиљежјима. Бројчано исказивање резултата истраживања „Подаци добијени истраживањем могу бити одређени нумерички и вербално. 2007: 151) 2. а у другој се резултати интерпретирају. Бројчано исказивање података обухвата приказивање података помоћу мијера пребројавања и помоћу статистичких серија. АНАЛИЗА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА „Трећи дио монографског дјела и научног чланка чини одјељак који се односи на саопштавање и расправу о резултатима истраживања. Банђур. 2007: 149) 2.4. 2. утврђују се минимална и максимална вриједност обиљежја у скупу и збир свих вриједности. Банђур. Састоји се из двије цјелине. здружени у групе или комбиновано“.

5. 2007: 157) 2. мјере корелације. добијени посматрањем и мјерењем. а потом формулисање закључка (резултата) обављеног проучавања.мјере просјека обиљежја мјере варијабилности.5.4. (Кундачина. Банђур.( Кундачина. 2007: 164) 2. обрађеног и појединачно закљученог с аспекта доприноса науци“. Њима се омогућава у невербалном облику увид у неке појединости. Закључци „Закључци су интегрални дио научног рада који представљају синтезу. Они су сликовитији и брже упознају читаоце са трендом и општим одликама појаве“. (Кундачина. Бнђур. законитости развоја. законитости облика зависности и степена зависности. 2007: 161) 2.4. мјере релевантног положаја.5. 2007: 169) 14 . Банђур. ЗАВРШНИ ДИЈЕЛОВИ МОНОГРАФИЈЕ 2. Ово је завршна етапа и она садржи следеће основне радње: на основу обрађених чињеница врши се њихова анализа.4. односно истраживања“. сажетак. затим синтеза и уопштавање. Интерпретација и дискусија резултата „Уз невербалне облике исказивања података користи се и текстуално објашњавање. Банђур. резимирање већ реченог. (Кундачина. израчунавају други статистици“. Графичко исказивање података „Графиконима се приказују најважнији резултати истраживања.1.

лако схватљив. прикладан. објективан. 2007: 174) 3. Банђур.1. (Кундачина. етички заснован“. структуриан. поуздан. мисли и идеје. функционалан. али се не жели мијењати првобитни текст“. којима се прецизно означавају појмови. Правилним избором фонда ријечи које аутор користи да би изразио своје идеје у писању научног дјела обезбјеђује се јасност мисли. 2007: 175) Монографија „Деца са сметњама у развоју“ садржи три дијела које су означене римским бројевима (I DEO. штампање књиге или њеног аутора. а карактерише га логичка заснованост текста и употреба великог броја научних термина. концизан. складан. језгровит. уједначен. ЈЕЗИК И СТИЛ МОНОГРАФИЈЕ 3. једноставан. податке који се односе на текст књиге. језички правилан. занимљив.2. Поговор „Поговор је дио монографије који има за циљ да протумачи неке од битних карактеристика. потпоглавља.2.5. II DEO. одсјеке и пасусе“. Банђур. Ваљан научни текст треба да буде садржајан. постанак или одређене проблеме који се на њу односе.1. конзистентан. главе. Поглавља су самосталне 15 . логичан. прецизан. природан и одмјерен. Главни текст монографије може да буде подјељен на дијелове. Садржи напомене. кохерентан. III DEO). систематичан. чињенице.1.(Кундачина. Научни стил писања „Научни стил се његује у писању научних и стручних дјела. допуне. намјену књиге. Структурираност монографије „Структурираност подразумијева подјелу теме на мање цјелине с поднасловима и повезаност већих цјелина унутар текста да би се обезбједила поступност излагања. (Кундачина. Банђур. рационалан. 3. мисаон. разнолик. поглавља. нешто што се сматра важним. 2007: 171) Монографија „Деца са сметњама у развоју“ не садржи поговор.

косим словима (италиком). дио одређене веће смисаоне цјелине научног дјела. а поједине реченице и дијелови реченица. поглавља и потпоглавља нису означена. Пасус се састоји од више реченица. подаци.1. 2007: 178) 3. Основне одлике једног пасуса су јединство. Основни смислени елемнти су ријечи и реченице. 2007: 180) 3. У тексту могу да се истичу дескриптори. 16 . а понекад употријебио и различите ријечи како би избјегао монотонију и стереотипију“.3.4. што дјело чини непрегледним и несистематичним. Банђур. цијеле реченице. што овдје није случај. речи. синтагме. Избор ријечи и формулисање реченица „Свака наука располаже својом терминологијом и стручним језиком. (Кундачина. Формирање пасуса „Пасус је основна и најмања логичко-садржајна и мисаоно-емоционална цјелина текста. најсажетије и најтачније исказао жељене мисли. састављен од више реченица. Банђур. повезаних тако да чине кохерентну мисаону цјелину и истовремену предтављају дио веће цјелине.(Кундачина.цјелине и на крају сваког изведен је закључак.1. Међутим. 2007: 181) У овој монографији поједини пасуси обиљежени су дебљим словима (болдом). Структурални елемент вишег реда мора да садржи најмање два структурална елемента нижег реда. а некад и пасуси“. користе се писма која служе за истицање појединих дијелова текста у његовом графичком обиљежавању. кохерентност и могућност истицања појединих дјелова садржаја“. дијелови реченице. Банђур. 3. (Кундачина. да би прецизно изразио одређене појмове.2. Истраживач треба добро да одмјери које ће изразе употријебити. Истицање дијелова текста „Поред нормалног изгледа слова – слога којим се пише текст монографског дјела. које су међусобно повезане једном мисли или темом.1.

2. у његовом 17 . Читљивост текста „Читљивост је веома важна карактеристика научног и стручног текста. па се у српском језику узимају са одређеном резервом“. Употреба и писање скраћеница „Ријечи које замјењују предугачке називе појмова. Владање књижевним језиком је предуслов овладавања научним стилом писања“. 2007: 184) 3. ствара препотентност и изазива одбојност. облика и замјеница „Јасноћа и одређеност научног текста постиже се употребом глагола. За свако монографско дјело израђује се списак скраћеница. директнији и тачнији начин изражавања“.(Кундачина.1.2. У потреба глаголских времена. 2007: 183) 3. Међутим ови показатељи су дефинисани за енглески језик. Банђур. Научни језик писања „Карактеришу га одређеност и прецизност изражавања. При писању научних и стручних радова избјегава се употреба првог лица једнине. при чему се постиже прегледност и економичност у излагању текста називају се скраћенице. Углавном се препоручује кориштење првог лица множине. као и појмове који се често појављују.1.(Кундачина. Активни глаголски облик је погоднији од пасивног јер обезбјеђује краћи. Она се субјективно процјењује читањем текста наглас или читањем неком другом слушаоцу. Објективни показатељи читљивости су Ganingov fog indeks и Flešov skor lakoće čitanja. умјесто глаголских именица.2. мора да познаје неке опште језичке законитости. Да би научник обезбједио такав стил. при чему се губи осјећај непристрасности и објективности.2.3. 2007: 184) 3. што је стилски прихватљивије. Углавном се користе скраћенице које су опште прихваћене у дотичној научној области. Банђур. Банђур. (Кундачина.5. који се прилаже у посебном прилогу.

Употреба синонима „Терминолошки систем се сматра једним од основних стубова сваке науке. Писање имена и страних израза „Имена страних аутора. (Кундачина. страни изрази или наслови у тексту пишу се према правилима језика на коме се пише рад. а некада и ријечима. Банђур.(Кундачина.(Кундачина. 2007: 190) 18 .2. Банђур.прелиминарном или референтном дијелу. а код чланака на почетку у виду биљешке или у уводу“. Употреба синонима зависи од стила аутора и његовог схватања појмова“.4. Писање бројева „У научним и стручним текстовима.3.2. за исказивање квантитативних показатеља истраживања користе се бројеви који се исписују цифрама. Тада се користи транскрипција (прилагођавање писања страних ријечи и властитих ријечи сагласно изворном изговору) и транслитерација (поступак у коме се текст у изворном писму вјерно и формално копира у другом графичком систему)“. Банђур. Вишечлани збирни и редни бројеви пишу се одвојено. јер не постоје синоними апсолутно истог значења. 2007: 188) 3. У научним радовима употреба синонима мора бити оправдана. Децимални бројеви пишу се тако да се мјесна вриједност означава децималном запетом“. као и округли бројеви пишу се словима. 2007: 187) 3. Бројеви од један до девет. Римски бројеви могу се углавном кориситити као редни бројеви и иза њих се не пише тачка. (Кундачина. Банђур.5.2. Редни бројеви се пишу са тачком иза последње цифре. 2007: 185) 3.

2007: 199) 4. 2007: 193) 4. двотачка. Банђур. средња црта. Користе се у сврху објашњавања основног текста научног рада. Знаци интерпункције су тачка. (Кундачина. 19 . наводноцо. три тачке. (Кундачина.1. Банђур.1. црта. на крају поглавља и на крају рада) и референтских јединица у списку литературе“. Банђур. позивних напомена (у тексту.3. на крају дјела“. који би био оптерећен да су његов саставни дио“. Упућивање на изворе „Напомене представљају пратећи дио научног дјела које указује на додатне информације значајне за текст. заграде. Употреба интерпункцијских знакова „Правилном употребом знакова интерпункције обезбјеђује се логика сваког реченичног склопа. испод текста. Напомене према мјесту јављања „Према мјесту гдје се налазе у научном тексту напомене могу бити: унутар текста.2. боље разумијевање текста и постизање јасноће и читљивости. ДОКУМЕНТОВАЊЕ НАУЧНИХ ИЗВОРА „Документовање научних извора подразумијева: кориштење и писање цитата. тачка и запета. стрелице“. испод текста. 2007: 199) У монографији „Деца са сметњама у развоју“ присутно је позивање на аутора и дјело у самом тексту. Банђур.6. (Кундачина. 2007: 199) 4. апостроф. цртица.1. на крају поглавља и у одјељку референце. узвичник. упитник. запета. (Кундачина.

Дијелови изворних текстова могу бити пренијети као: дословни цитати. ослањање на доказе или чињенице других аутора“. Банђур. написаних и 20 . Банђур.2. 2007: 201) У монографији „Деца са сметњама у развоју“ углавном су присутне библиографске и експликативне напомене. Парафразирање „Слободно препричавање мисли.3. (Кундачина.1. Напомене према функцији „Према функцији напомене се користе као библиографске напомене.2. критичке напомене и комбиноване напомене“. Примјена било ког стила треба да омогући формирање таквих библиографских записа на основу којих се могу идентификовати цитиране публикације“. Цитирање 4. дефиниција без дирекног преузимања комлетне језичке структуре у сажетом облику другог аутора. адекватно објашњење сопствених резулатата. Функција цитирања „Цитирање је поступак инкорпорирања и документовања изворних текстова других аутора или сопствених текстова у властите радове. цитиране идеје. 2007: 204) 4.1. нумерички и абецедно-нумерички.4. (Кундачина. парафразирани цитати. Разлози цитирања могу бити: стварање основе за верификовање својих и туђих резултата. идеја.2. Сваки дословно пренесен текст се ставља под наводне знаке. 4.2. цитирани појмови и изрази. експликативне напомене. (Кундачина. упутне напомене.2. Стилови цитирања „Постоје три устаљена начина цитирања литературе: алфабетски. Банђур. 2007: 207) 4.

5. 2007: 240) 5.2. простор међу редовима и текстуална композиција странице“. Обликованост основног текста „Ако се радови пишу намјенски за конкретан часопис или зборник.1. Банђур. (Кундачина. Обавља се на рачунару. Банђур. 2007: 243) 5. библиотекама. потребно је придржавати се свих захтијева из упуства за ауторе које се објављује у сваком броју периодичне публикације. дужина редова. Парафразирани текст се ставља између ѕнакова навода. Припремање подразумијева форматирање и пагинацију страница. која представља матични број сваке монографске публикације. величина слова. Тај процес се назива едитирање.1. Странице су нумерисане арапским бројевима. назива се парафразирање. Текст је написан основним фонтом (Times New Roman). назначене у загради. Користи издавачима. Основне карактеристике слога су облик слова.објављених у неком његовом раду. ISBN ознаке „Међународни стандардни број је међународна ознака. Банђур. ОРГАНИЗАЦИЈА РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ „Припремање рукописа за штампу у виду монографских или периодичних публикација подразумијева визуелну и техничку организацију текста. Да би се указало да се ради о налазу туђег истраживања. (Кундачина. документационим и информационим 21 . уређење посебних дијелова публикације. уношење пратећих ознака публикације. (Кундачина. под називом прелом текста или слог. 2007: 244) Монографија „Деца са сметњама у развоју“ писана је латиницом. прегледање текста и достављање рукописа“. Међународне стандардне ознаке монографије 5. у лијевом углу испод текста. извора из ког је материјал преузет“. књижарама.2. кориштена је стандардна величина слова (12). довољно је навести презиме аутора и годину издања. одговорајућег издавача.

Националне библиотеке додјељују ISSN бројеве и достављају их Међународном центру за стандардизацију“. (Кундачина. 2007: 248) Монографија „Деца са сметњама у развоју“ има стандардни број ISBN 978-8688171-03-8. Наслови поглавља и поднаслови потпоглавља „У писању наслова поглавља и потпоглавља. Банђур. библиотечки опис публикације.3.центрима.2. Формираност основних дијелова монографије 5. предметне одреднице. напомене“. 2007: 248) Ова монографија не посједује бар код.2. Банђур. 2007: 250) Монографија „Деца са сметњама у развоју“ не посједује CIP запис. величином. ISBN број. 2007:253) 22 . Цјели тираж публикације добија исти стандардни број“. Бар код „Међународни стандардни број за серијске публикације додјељује се серијским публикацијама у штампаном или електронском облику. дебљином и обликом слова. 5. по коме се оне воде у Библиографији серијских публикација. болдирањем и употребом италик писма“. одредницу на аутора. 5. Он садржи UDK број. Банђур. због разумијевања и праћења текста поштује се хијерархија која се истиче врстом.2.1.3.3. (Кундачина. Банђур. (Кундачина. положајем у односу на текст и положајем на страници и удаљеношћу од основног текста. 5. (Кундачина. CIP запис „CIP је каталошки запис који представља сажету информацију о садржају. тираж и ID број под којим је публикација заведена. размацима међу словима. предмету и библиографским карактеристикама публикације.

Литература „Литература представља попис јединица. Индекси „Индекси представљају дио књиге у коме алфабетским редом могу бити поређана имена аутора. 5.3. (Кундачина. појмови. (Кундачина. 2007: 259) У овој монографији списак литературе формиран је након сваког поглавља публикације. које се односе на предмет рада. Банђур. Банђур. да покаже обим и подручја научног интересовања аутора. личности. непознате ријечи. називом табеле и страницом на којој се налази у тексту. али је проналажење сложенија. 2007: 263) 23 .3. У списку скраћеница налазе се све скраћене ријечи које је аутор користио у тексту и то непотпуно написане ријечи са тачком на крају и акроними“. 5. Улога листе библиографских јединица је да информише јавност о релевантиним изворима које је аутор користио. чија је намјена да читаоцу олакшају приступ тексту“. Банђур. Списак илустрација. табела и скраћеница „Списак илустрација се поставља на прву слободну страницу послије странице са садржајем или иза одјељка литература. поткрепљеност ауторових тврдњи. имао у њих увид. парафразирао или консултовао.2. Овакво навођење литературе је садржајно једноставније. да послужи у проналажењу информација оним истраживачима који намјеравају да се баве истим или сличним проблемом“. домет истраживања. (Кундачина.5. географска мјеста.3. начина кориштења извора. Наслови табела пишу се према редослиједу како се појављују у тексту и то са редним бројем. кориситио их у току планирања и споровођења истраживања. које је аутор цитирао.4. 2007: 262) У монографији „Деца са сметњама у развоју“ иако постоје илустрације и табеле. њихов списак није постављен.

што овдје није случај. 5. Банђур. (Кундачина. Индекс појмова „Индекс појмова је дио књиге који садржи алфабетски попис појмова. Банђур. 2007: 265) Монографија „Деца са сметњама у развоју“ садрже прилог „развојни подсетник“ који се налази иза главног текста. Прилози „Прилози су документи који пружају информације које нису битне за праћење текста. Он не садржи попис илустрација и инструмената. Банђур. његовим најважнијим дјелима. географских и других назива у књизи и шире објашњавају. Чине главни дио рада прегледнијим и разумљивијим“.6. предмета.5.5. (Кундачина. (Кундачина. 5. Поттребно је да буду објективно написане и да имају функцију афирмације. ради лакшег сналажења у тексту и проналажења одређених имена“. величина слова у прилозима требала би бити за једну типографску тачку мања од слова главног дијела текста. 24 . али су у његовој функцији. са научним опусом аутора. Биљешка треба да буде кратка“. 2007: 267) Ова монографија не садржи податке о аутору.1. Користи се ради лакшег проналажења појмова“. Индекс имена „Индекс имена представља дио књиге који садржи алфабетски попис личних имена која се налазе у публикацији са бројевима страница на којима се одређују или спомињу. 2007: 264) У монографији „Деца са сметњама у развоју“ не постоји индекс имена. Банђур. 2007: 264) Ова монографија не посједује индекс појмова. 5. (Кундачина.4. о животу и раду. оно што је у истраживању кориштено. Такође.4. Подаци о аутору „Формирају се са циљем упознавања читалаца са основним подацима о аутору.2.

Колофон или лого је задња штампана страница текста у књизи. (Кундачина. Банђер.5. 2007: 267) Монографија „Деца са сметњама у развоју“ не садржи глосар нити колофон. недовољно познатих појмова и скраћеница и тумачи њихово значење.7. Остали дијелови монографије „Глосар је дио књиге који се састоји од абецедног или азбучног пописа свих употребљених. 25 . На овој страници се налази графички знак издавача и наводе се основни технички подаци“.

Митић. С.. Рајовић. М. М. В. В. Пипер. Ужице.. Министарство рада и социјалне политике 2. Б. М..ЛИТЕРАТУРА 1. Вељковић.. Жегарац. Кундачина. Хрњица. Београд. (2011): Деца са сметњама у развоју-потребе и подршка. М. Банђур... Радовић-Жупунски. Б. Л.. Радојевић.. (2007): Академско писање. Н.. Учитељски факултет 26 . Стефановић.