You are on page 1of 20

PPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMI

MATHEMATICS FORM 3 MODULE 13
PPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMI

TRIGONOMETRY

MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA
1

MODULE 13: TRIGONOMETRY
Arahan: 1. Modul ini mengandungi tiga puluh lima soalan. Semua soalan adalah dalam bahasa Inggeris. 2. Modul merangkumi tujuh konstruk yang diuji K1 - Memahami soalan dalam bahasa Inggeris K3 - Memahami istilah matematik dalam bahasa Inggeris K5 - Menguasai konstruk pengetahuan K6 - Menguasai konstruk kefahaman K7 - Menguasai konstruk kemahiran K8 - Mengungkapkan idea/informasi dalam bahasa Inggeris K10 - Memahami pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris 3. Murid hendaklah menulis maklumat diri dalam kertas jawapan objektif disediakan. Murid juga perlu memastikan maklumat konstruk, nombor soalan dan jumlah soalan seperti yang dibaca oleh guru di dalam ruangan disediakan dalam kertas jawapan objektif sebelum ujian. 4. Bagi soalan objektif, anda perlu menandakan jawapan dengan menghitamkan pilihan jawapan pada pilihan jawapan A , B , C atau D pada kertas jawapan objektif. Contoh: Antara berikut, yang manakah haiwan? A. Pokok
A B

B.

Kambing
C

C.
D

Kereta
E

D.

Pen

5. Untuk soalan subjektif, jawapan hendaklah ditulis pada kertas berasingan yang disediakan oleh guru. 6. Jawab semua soalan. Modul ini mengandungi 19 halaman bercetak

2

R M θ N State the tangent of angle θ for the ∆ MNR.1 The hypotenuse of a right-angled triangle is the side opposite to the right angle. Hypotenuse Z θ Adjacent X Opposite Y The tangent of angle θ is the ratio of the opposite side to the adjacent side. A B C D MN NR NR MN MR NR NR MR 3 . P S Q T R What is the hypotenuse in the diagram? A B C D PQ QR PR PS 2 ∆ XYZ shows the sides of a right-angled triangle with reference to angle θ .

Which of the following shows a right-angled triangle? A P R Q B P R Q C P R Q D P R Q 4 The value of sin 30o is equal to the value of cos 60 o .3 A right-angled triangle is a triangle in which one of its angles must be 90 o . what is the 1 5 3 5 1 3 1 2 4 . Since sin 30 o = value of cos 60 o ? A B C D 1 2 .

5 Sine of an angle is the ratio of the opposite side to the hypotenuse. T and L are known as A B C D right angles acute angles obtuse angles corresponding angles 5 . K θ L M In the triangle above. KL is the adjacent side. What is sine θ ? A B C D KL LM LM KM LM KL KL KM 6 P 70° 60° T 50° L The angles P. LM is the opposite side and KM is the hypotenuse with respect to angle θ .

T S θ P Q R A B C D 9 PR PT TQ SR The ratio of the opposite side to the hypotenuse in a right-angled triangle is called A B C D the cosine of the angle the sine of the angle the tangent of the angle the cotangent of the angle 10 The diagram below shows the right-angled triangle PQR. PR is known as the A B C adjacent side opposite side hypotenuse 6 . P R θ Q With reference to the angle θ .7 The cosine of an angle is A B C D the ratio of the adjacent side to the hypotenuse the ratio of the opposite side to the adjacent side the ratio of the adjacent side to the opposite side the ratio of the hypotenuse side to the opposite side 8 Name the hypotenuse in the diagram below.

11 Name the adjacent side with reference to the angle θ in the diagram below. S R P θ Q A B C D PR PQ QR PS 12 The diagram shows the right-angled triangle PRS. S R θ P What is tan θ ? A B C D PS RS PS PR SR PS SR PR 7 .

13 The diagram shows a right-angled triangle. c a b θ What is cos θ ? A a b a c b c c a B C D 14 What is the value of tan 45° ? A B 1 2 1 2 C 3 2 1 D 8 .

which of the following trigonometric ratios are true? I II III IV A B C D tan x = ST SR RS sin x = RT RS cos x = ST RU tan x = TU I and II I and III II and III I and IV 9 . R x U S T Based on the diagram. R 5 cm 4 cm Q P 3 cm Find the value of tan ∠ RPQ. A B 3 5 3 4 4 3 4 C D 5 16 The diagram shows a rectangle RSTU with diagonal RT.15 The diagram shows a right-angled triangle PQR.

x 2 2 5 3 The value of cos x is 3 4 2 5 A B C 3 5 4 5 D 10 . what is the value of sin x? A B C D 18 13 12 12 13 5 12 5 13 The diagram shows a right-angled triangle.17 The diagram shows a right-angled triangle PQR. P x Q R Given that PQ : PR = 12:13.

19 In the diagram. tan x= 5 A 3 5 3 4 5 4 4 3 B C D 11 . PQR is a right-angled triangle. P Q x R Given that cos x = 4 .

what is the length of QR? A B C D 3x3 4x3 5x3 4x5 21 The diagram shows the right-angled triangle PQR. of PQ. in cm. P x Q 15 cm R Given that. find the length.20 The diagram shows a right-angled triangle PQR. 4 12 . PQ x 6 cm R Given that tan x = A B C D 8 9 10 12 3 . sin x = 3 5 .

L 4 cm 32° M K Find the length. A B C D 2.40 7.22 The diagram shows a square. PQRS and a right-angled triangle PST.12 4.55 13 . in cm.72 6. of KL. Q P x° 6 cm 10 cm T R S Find the value of tan x . A B C D 3 7 3 5 3 4 4 5 23 The diagram shows a right-angled triangle KLM.

S T y P R 5 cm Q 3 cm Find the value of tan y. T is the mid-point of QS and QR = 2PQ. R θ 12 cm S U 24 cm T Given that tan θ = A B C D 10 17 22 26 12 .24 The diagram shows two right-angled triangles PQT and QRS. A B C D 1 2 3 5 3 4 4 3 25 The diagram below shows trapezium RSTU. 5 14 . find the length of RS.

29 Explain how to determine the value of tan 14. explain how you would determine the side which is the hypotenuse. 28 The diagram shows the right-angled triangle ABC. A 3 y B C 4 Explain how to determine the value of sin y. must be answered in words. 15 . 27 In a right-angled triangle. using a scientific calculator.All questions from number 26 to number 30. 26 Explain how to determine the sine of an angle.7°.

the teacher reads the questions to the students. Students choose the correct answer. 31 K L M A B C D 5 13 5 12 12 5 13 5 16 .30 Explain how to identify the opposite side and the adjacent side of a given angle in a right-angled triangle. From question 31 – 35.

32 R E f 12 10 P Q F G A B C D 6 8 9 11 33 A B C D 8 sin 60 o 8 cos 60 o 8 tan 60 o 8 17 .

8 0.75 1.34 P R Q A B C D 0.6 0.2 18 .

35 θ A B C D p r q p p q q r END OF QUESTION PAPER 19 .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KERTAS JAWAPAN OBJEKTIF Ujian Diagnostik Nama Pelajar: Tahun/ Tingkatan : Nama Sekolah: 3 Mata Pelajaran: Modul: MATEMATIK 13 GUNAKAN PENSIL 2B ATAU BB SAHAJA. Soalan Bilangan Soalan Gagal Dijawab Kegunaan Guru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K1 K3 K5 K6 K7 K8 K10 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 5 5 5 5 5 5 5 A A A A A B B B B B C C C C C D D D D D E E E E E A A A A A B B B B B C C C C C D D D D D E E E E E . TENTUKAN TIAP-TIAP TANDA ITU HITAM DAN MEMENUHI KESELURUHAN RUANG. SILA HITAMKAN JAWAPAN DI BAWAH MENGIKUT HURUF JAWAPAN YANG ANDA PILIH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A A A A A B B B B B C C C C C D D D D D E E E E E PADAMKAN HINGGA HABIS MANA-MANA TANDA YANG ANDA UBAH 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 A A A A A B B B B B C C C C C D D D D D E E E E E 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Jumlah Soalan A A A A A B B B B B C C C C C D D D D D E E E E E A A A A A B B B B B C C C C C D D D D D E E E E E A A A A A B B B B B C C C C C D D D D D E E E E E A A A A A B B B B B C C C C C D D D D D E E E E E A A A A A B B B B B C C C C C D D D D D E E E E E A A A A A B B B B B C C C C C D D D D D E E E E E A A A A A B B B B B C C C C C D D D D D E E E E E 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A A A A A B B B B B C C C C C D D D D D E E E E E Konstruk No.